Câu hỏi ôn tập địa lý kinh tế Việt Nam

Câu hỏi ôn tập địa lý kinh tế Việt Nam Câu 1: Địa lý kinh tế nói chung và địa lý kinh tế Việt Nam nói riêng nghiên cứu cái gì, để làm gì và bằng những phương pháp nào ? Câu 2: Hãy trình bầy những đặc điểm và xu hướng hiện đại của nền kinh tế thế giới. Nêu ví dụ để chứng tỏ rằng quá trình toàn cầu hoá và khu vực hoá đang diễn ra sôi động Câu 3: Việt nam cần phát huy những lợi thế căn bản nào để tham gia tích cực vào phân công lao động khu vực và quốc tế ?. Lấy ví dụ thực tiễn để minh hoạ? Câu 4: Phân tích những khó khăn và thách thức trên con đường phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Để khắc phục chúng cần phải dựa trên những quan điểm gì và thực thi các giải pháp nào ? Câu 5: Phân tích những ưu và nhược điểm, những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lý và các nguồn tài nguyên thiên nhiên chủ yếu của Việt Nam (nhiên liệu, năng lượng, khoáng sản, khí hậu, nước, đất, rừng, biển). Lấy ví dụ thực tiễn để minh hoạ ? Câu 6: Trình bầy những đặc điểm phát triển và phân bố dân cư và nguồn lao động xã hội của Việt Nam. Những đặc điểm đó có ảnh hưởng (tích cực và tiêu cực) đến sự phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường ở nước ta như thế nào? Trong những năm trước mắt, cần định hướng phát triển và phân bố dân cư - nguồn lao động xã hội ra sao? Lấy các ví dụ thực tiễn để minh hoạ Câu 7: Trình bầy những đặc điểm (chung và riêng) đối với từng ngành và các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. Lấy ví dụ thực tiễn để minh hoạ? Câu 8: Đánh giá hiện trạng, định hướng phát triển và phân bố các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Lấy ví dụ thực tiễn để minh hoạ? Câu 9: Trình bầy những đặc điểm của tổ chức lãnh thổ các ngành dịch vụ, đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở Việt Nam? Câu 10: Đánh giá hiện trạng xác định phương hướng phát triển và phân bố chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp Việt Nam? Câu 11: Trình bầy những đặc điểm của tổ chức lãnh thổ các ngành dịch vụ, đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở Việt Nam? Câu 12: Phân tích tính chất khách quan và các yếu tố tạo vùng kinh tế. Lấy ví dụ thực tiễn để minh hoạ ? Câu 13: Trình bầy nội dung và hệ thống chỉ tiêu đánh giá trình độ chuyên môn hoá sản xuất của vùng kinh tế. Lấy thí dụ thực tiễn để minh hoạ? Câu 14: Trình bầy nội dung và phân tích cơ cấu của tổng hợp thể kinh tế của vùng. Lấy ví dụ thực tiễn minh hoạ? Câu 15: Phân biệt các loại vùng kinh tế ? Lấy ví dụ thực tiễn để Câu 16: Trình bầy tiềm năng, đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội của vùng Câu 17: Trình bầy tiềm năng, đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế

pdf9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 4100 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập địa lý kinh tế Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ë ®ång b»ng s«ng Hång lµ viÖc triÓn khai cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh nh»m gi¶m tû lÖ sinh. §ång thêi, trªn c¬ së lùa chän c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, tõng b−íc gi¶i quyÕt viÖc t¹i chç cho lùc l−îng lao ®éng th−êng xuyªn t¨ng lªn, tiÕn tíi n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng cña nh©n d©n trong vïng. * VÊn ®Ò l−¬ng thùc thùc phÈm §ång b»ng s«ng Hång lµ n¬i cã nhiÒu kh¶ n¨ng ®Ó s¶n xuÊt l−¬ng thùc, thùc phÈm trªn thùc tÕ ®©y lµ vùa lóa lín thø hai cña c¶ n−íc, sau ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Sè ®Êt ®ai ®· ®−îc sö dông vµo ho¹t ®éng n«ng nghiÖp ë ®©y chiÕm kho¶ng 50% tæng diÖn tÝch tù nhiªn cña ®ång b»ng s«ng Hång. Ngoµi sè ®Êt ®ai phôc vô n«ng nghiÖp vµ c¸c môc ®Ých kh¸c, sè diÖn tÝch ®Êt ch−a ®−îc sö dông vÉn cßn h¬n 45 v¹n ha, trong ®ã cã trªn 1 v¹n ha diÖn tÝch mÆt n−íc. Nh×n chung ®Êt ®ai cña ®ång b»ng s«ng Hång ®−îc phï sa cña hÖ thèng s«ng Hång vµ s«ng Th¸i B×nh båi ®¾p t−¬ng ®èi m·u mì, tuy vËy ®é ph× cña c¸c lo¹i ®Êt kh«ng gièng nhau ë kh¾p mäi n¬i ®Êt ®−îc båi ®¾p hµng n¨m mµu mì h¬n ®Êt kh«ng ®−îc båi ®¾p hµng n¨m (®Êt trong ®ª). Lo¹i ®Êt nµy chiÕm phÇn lín diÖn tÝch ch©u thæ, ®· bÞ biÕn ®æi nhiÒu do trång lóa. ë ®ång b»ng ®Êt vµ n−íc lµ hai yÕu tè ®an quyÖn vµo nhau. HÖ thèng s«ng Hång vµ s«ng Th¸i B×nh cïng c¸c nh¸nh cña chóng lµ nguån cung cÊp n−íc th−êng xuyªn cho ho¹t ®éng n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn cÇn thÊy ®−îc c¶ mÆt trë ng¹i cña nã lµ sù qu¸ thõa n−íc trong mïa m−a vµ sù thiÕu n−íc trong mïa kh«. Bªn c¹nh kh¶ n¨ng tù nhiªn, nh÷ng nguån lùc vÒ kinh tÕ, x· héi còng ®ãng vai trß ®¸ng kÓ trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt l−¬ng thùc, thùc phÈm. Tõ bao ®êi nay ng−êi d©n ®ång b»ng sinh sèng chñ yÕu b»ng nghÒ trång lóa, ®· tÝch luü ®−îc nhiÒu kinh nghiÖm, ®ã lµ vèn quý ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, ngoµi ra sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cïng víi hµng lo¹t chÝnh s¸ch míi còng gãp phÇn quan träng cho viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò l−¬ng thùc, thùc phÈm ë ®ång b»ng s«ng Hång. §ång b»ng s«ng Cöu Long lµ ®ång b»ng ch©u thæ lín nhÊt n−íc ta, víi diÖn tÝch gÇn 4 triÖu ha, chiÕm kho¶ng 10% diÖn tÝch toµn quèc. T¹i ®©y cã 14,2 triÖu ng−êi ®ang sinh sèng chiÕm kho¶ng 22% d©n sè c¶ n−íc. * VÊn ®Ò sö dông vµ c¶i t¹o tù nhiªn §ång b»ng s«ng Cöu Long bao gåm phÇn ®Êt n»m trong ph¹m vi (th−¬ng vµ h¹ ch©u thæ) vµ phÇn ®Êt n»m ngoµi ph¹m vi t¸c ®éng ®ã (®ång b»ng phï sa) VÊn ®Ò l−¬ng thùc, thùc phÈm ë ®ång b»ng s«ng Hång n»m trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi chung cña c¶ n−íc, qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy liªn quan tíi hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ kü thuËt. ViÖc x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý (trong ®ã c¬ cÊu n«ng nghiÖp hîp lý) cña ®ång b»ng ®−îc coi lµ biÖn ph¸p quan träng. S¶n xuÊt l−¬ng thùc, thùc phÈm, hµng ho¸ ®−îc ph¸t triÓn theo h−íng th©m canh ®a d¹ng ho¸ g¾n liÒn víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp. ViÖc ®Èy m¹nh ch¨n nu«i (nhÊt lµ lîn, gia cÇm) tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó nu«i c¸ n−íc ngät, t«m n−íc lî, ®¸nh b¾t c¸ biÓn vµ chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu thùc phÈm vµ t¨ng s¶n phÈm xuÊt khÈu cña ®ång b»ng nµy. * §Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi - Gi¶m tû lÖ gia t¨ng d©n sè xuèng d−íi 2% ®Ó c©n ®èi tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ, cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ph©n bè l¹i d©n c−, gi¶i quyÕt viÖc lµm, ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh... - X©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ theo h−íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ nh»m khai th¸c ®Çy ®ñ tiÒm n¨ng vµ nguån lùc cña vïng, ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ. - Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña vïng, cÇn chó ý ®Õn viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng, duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c hÖ sinh th¸i ®ång b»ng, ven biÓn, ®¶m b¶o khai th¸c tµi nguyªn n«ng nghiÖp hîp lý kh«ng lµm cho ®Êt nghÌo kiÖt, kh«ng sö dông ho¸ chÊt ®éc h¹i. 4- Vïng B¾c trung bé DiÖn tÝch tù nhiªn 51.174 km2, chiÕm 15,5% diÖn tÝch c¶ n−íc, d©n sè 9.726.600 ng−êi chiÕm tû lÖ 13,4% d©n sè c¶ n−íc. Bao gåm Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ vµ Thõa Thiªn - HuÕ. * TiÒm n¨ng vµ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi VÞ trÝ ®Þa lý B¾c Trung Bé lµ l·nh thæ cã tÝnh chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c vïng kinh tÕ phÝa Nam tr¶i dµi tõ vÜ tuyÕn 19 ®Õn vÜ tuyÕn 16 cã c¸c trôc giao th«ng B¾c Nam, ®−êng sè 1, ®−êng sè 15, tuyÕn Tr−êng S¬n, ®−êng s¾t t¹o ra mèi liªn hÖ nhiÒu vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi víi c¸c vïng trong c¶ n−íc. VÒ phÝa T©y gi¸p Lµo t¹o ®iÒu kiÖn giao l−u kinh tÕ víi c¸c tØnh trong n−íc vµ quèc tÕ. Tµi nguyªn thiªn nhiªn §Êt n«ng nghiÖp chiÕm 91% diÖn tÝch tù nhiªn cña vïng hiÖn míi sö dông 54,4% ®Êt n«ng nghiÖp chiÕm 13,5%, l©m nghiÖp 36,5%, ®Êt chuyªn dïng 4,4%. VÒ cÊu t¹o, ®Êt miÒn nói vµ trung du cã 3 lo¹i chñ yÕu, mét sè dienÑ tÝch bazan ë NghÖ An, Qu¶ng TrÞ lµ thÕ m¹nh cho rõng ph¸t triÓn. §Êt l©m nghiÖp cña vïng lµ 3.436.860 ha chiÕm 18,6% diÖn tÝch tù nhiªn vµ diÖn tÝch ®Êt l©m nghiÖp. Rõng cña B¾c Trung Bé ®øng thø hai sau T©y Nguyªn, cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho ®ång b»ng B¾c Bé vµ xuÊt khÈu. XÐt vÒ c¬ cÊu rõng s¶n xuÊt cã 1583,6 ngh×n ha trong ®ã hiÖn cã 2136 ngh×n ha cã rõng. §Êt ë ®©y lµ ®Êt phï sa s«ng biÓn båi ®¾p, quy m« hÑp, cã nhiÒu bËc thang ®©y lµ ®Þa bµn thÝch hîp c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy, hoa mµu, l−¬ng thùc. - BiÓn réng lµ thÕ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn B¾c trung Bé lµ n¬i cã nhiÒu b·i c¸ cã gi¸ trÞ nh− b·i Hßn Mª, Hßn NÐ, Hßn Ng− (NghÖ An)... Ven bê cã nhiÒu vòng, ®Çm, ph¸ lµ c¬ së nu«i trång thuû s¶n vµ x©y dùng c¶ng biÓn tèt. ThÒm lôc ®Þa cßn ®−îc b¸o hiÖu cã trÇm tÝch dÇu má. Vïng cßn cã nhiÒu ®Çm, lµ c¬ së ®Ó s¶n xuÊt, nu«i trång h¶i s¶n... * §Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ VÒ c¬ cÊu l·nh thæ cÇn kÕt hîp 3 tuyÕn ven biÓn, ®ång b»ng vµ trung du miÒn nói ®Ó khai th¸c thÕ m¹nh cña tõng tiÓu vïng. CÇn chó ý ®Õn c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m nh− l¹c, cãi, d©u, mÝa, ®ång thêi ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ë c¸c ®Þa ph−¬ng cã ®iÒu kiÖn sinh th¸i thÝch hîp nh− hå tiªu, chÌ, cao su, cµ phª vµ c©y ¨n qu¶ nh− cam, d−a. §Èy m¹nh ch¨n nu«i tr©u bß, h−¬u, dª, ph¸t triÓn ®µn vÞt lÊy trøng vµ thÞt xuÊt khÈu. X©y dùng c¸c vïng n«ng nghiÖp tËp trung mang tÝnh tæng hîp §èi víi l©m nghiÖp cÇn kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a khai th¸c, nu«i trång vµ chÕ biÕn. VÒ kinh tÕ biÓn, tæ chøc quy m« ra kh¬i ®¸nh b¾t c¸ víi quy m« lín, kÕt hîp gi÷a ®¸nh b¾t vµ nu«i trång ë ven bê víi tæ chøc chÕ biÕn kÞp thêi thuû h¶i s¶n cã gi¸ trÞ ®Ó xuÊt khÈu. C«ng nghiÖp cÇn ®i vµo ph¸t triÓn c¸c ngµnh mòi nhän nh− vËt liÖu x©y dùng, xi m¨ng, g¹ch c«ng nghiÖp. VÒ kÕt cÊu h¹ tÇng cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng giao th«ng liªn huyÖn, liªn x·. N©ng cÊp vµ më réng hÖ thèng quèc lé ph¸t triÓn th«ng tin liªn l¹c. Ph¸t huy thÕ m¹nh ngµnh dÞch vô du lÞch, më réng trung t©m du lÞch HuÕ, x©y dùng c¸c ®iÓm vµ c¸c tuyÕn du lÞch ven biÓn... §Þnh h−íng chñ ®¹o lµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h−íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ nh»m ®−a vïng B¾c Trung Bé ra khái t×nh tr¹ng nghÌo vµ l¹c hËu, ®−a nÒn kinh tÕ vïng tiÕn kÞp møc trung b×nh toµn quèc vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®i xa h¬n n÷a vµo nh÷ng n¨m tiÕp theo. 5- Vïng duyªn h¶i nam trung bé DiÖn tÝch tù nhiªn 33.773 km2, chiÕm gÇn 19,2% diÖn tÝch c¶ n−íc. D©n sè 6.305.100 ng−êi (1995) chiÕm h¬n 8,64% d©n sè c¶ n−íc, bao gåm thµnh phè §µ N½ng, c¸c tØnh Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh, Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ. * TiÒm n¨ng ph¸t triÓn VÞ trÝ ®Þa lý Duyªn h¶i Nam Trung Bé cã mét bé phËn lín l·nh thæ thuéc vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn Trung. §ã lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña vïng. PhÝa B¾c lµ ®Ìo H¶i V©n, ®iÓm cuèi cïng cña d·y Tr−êng S¬n B¾c. PhÝa T©y lµ d·y Tr−êng S¬n Nam víi hÖ thèng cao nguyªn ®Êt ®á bazan giµu cã cña vïng T©y Nguyªn, lµ vïng cã quan hÖ chÆt chÏ víi vïng duyªn h¶i Nam Trung Bé. PhÝa Nam lµ vïng §«ng Nam Bé, c¬ së trao ®æi vËt chÊt khoa häc vµ c«ng nghÖ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng. PhÝa §«ng lµ BiÓn §«ng víi c¸c c¶ng n−íc s©u, nh÷ng quÇn ®¶o lín nh− Hoµng Sa, Tr−êng Sa víi nhiÒu ®¶o ven bê t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn, giao l−u víi n−íc ngoµi. Tµi nguyªn thiªn nhiªn BiÓn lµ tiÒm n¨ng lín nhÊt cña vïng víi bê biÓn dµi kho¶ng 800 km tõ H¶i V©n ®Õn cùc Nam Trung Bé. Däc bê biÓn cã nhiÒu cöa s«ng, eo biÓn, vòng, vÞnh... trong ®ã cã nh÷ng vÞnh réng vµ ®Ñp nh− Cam Ranh, Van Phong, §¹i L·nh. §ã lµ ®Þa bµn tËp trung ®éng vËt ven bê, n¬i c− tró cña c¸c ghe, thuyÒn... ®ång thêi lµ n¬i x©y dùng h¶i c¶ng tèt nh− §µ N½ng, Héi An, Dung QuÊt, Sa Huúnh, Qui Nh¬n, Nha Trang... Vïng cã nhiÒu b·i biÓn ®Ñp, n−íc trong, khÝ hËu Êm ¸p thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn an d−ìng, du lÞch nh− S¬n Trµ, Non N−íc, Nha Trang, cã nhiÒu ®ång muèi réng trªn biÓn, cã nhiÒu ®¶o Tr−êng Sa vµ quÇn sa ®ã lµ n¬i tró ngô cña nhiÒu tµu thuyÒn khai th¸c tiÒm n¨ng ®¶o cßn chøa nh÷ng tµi nguyªn kho¸ng s¶n, ®Êt trång trät lµ n¬i c− tró cña c¸c loµi chim, ®¶o cßn lµ n¬i nu«i c¸c loµi thó quý hiÕm ®ång thêi cã nh÷ng c¶nh quan thu hót kh¸ch du lÞch. BiÓn Nam Trung Bé cã nhiÒu ng− tr−êng tèt nh− cï lao Thu, Nha Trang, h¶i s¶n gåm nhiÒu lo¹i trong lång cã t«m, c¸... khai th¸c ®−îc quanh n¨m ngoµi kh¬i cã nhiÒu lo¹i c¸ cã gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ cña ViÖn Thuû s¶n Nha Trang trong ®éng vËt biÓn nµy cã 177 loµi thuéc 81 hä trong ®ã cã s¶n l−îng cao nhÊt lµ c¸ x©m, c¸ hå, tæng s¶n l−îng c¸ kho¶ng 42 v¹n tÊn §Êt n«ng l©m nghiÖp lµ tiÒm n¨ng thø hai cña vïng, diÖn tÝch kho¶ng 3,3 triÖu ha. D·y Tr−êng S¬n Nam n»m s¸t biÓn, nói xen kÏ ®ång b»ng v× vËy tõ x−a ®Õn nay ®· ph¸t triÓn ®Êt n«ng nghiÖp chñ yÕu lµ phï sa s«ng biÓn t¹o nªn. Rõng vµ ®Êt rõng thuéc s−ên §«ng cña d·y Tr−êng S¬n. §é che phñ cña rõng chØ cßn lµ 28,6%. DiÖn tÝch rõng n¨m 1994 hiÖn cã 969.300 ha. Trong ®ã rõng tù nhiªn 897.600 ha, rõng trång 71.700 ha chiÕm 11.3% cña c¶ n−íc. Tr÷ l−îng rõng tù nhiªn cßn kho¶ng 94,6 triÖu m3 gç, 525 triÖu c©y tre, nøa. Rõng gç phÇn lín ë s−ên cao nguyªn, h¬i khã khai th¸c. Rõng cßn cã mét sè ®Æc s¶n quý nh− quÕ ë Trµ My, Trµ Bæng, trÇm h−¬ng, s©m quy, kú nam lµ nh÷ng d−îc liÖu quý. §éng vËt rõng cßn cã mét sè chim quý, thó quý mang ®Æc tr−ng khu hÖ ®éng vËt Ên §é, M· Lai. KhÝ hËu vµ nguån n−íc cña vïng mang ®Æc tr−ng khÝ hËu ¸ xÝch ®¹o, bøc x¹ lín, tæng nhiÖt l−îng cao, biªn ®é dao ®éng nhiÖt thÊp. Vïng trªn cã 15 con s«ng song phÇn lín lµ ng¾n vµ dèc ch¶y trong néi tØnh chØ cã hai con s«ng t−¬ng ®èi dµi lµ s«ng Ba vµ s«ng La Ngµ ch¶y trªn ph¹m vi nhiÒu tØnh. MËt ®é s«ng suèi lµ 0,3 - 1km/km2. Tæng l−îng dßng ch¶y toµn vïng 5000km3. Nguån n−íc ngÇm cã tr÷ l−îng kh«ng lín. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n chñ yÕu lµ c¸t cao lanh, sÐt, c¸t x©y dùng... Ngoµi ra cßn cã mét sè kho¸ng s¶n nh− vµng, than ®¸, c¸c má kho¸ng s¶n phÇn lín qui m« nhá, ch−a ®−îc khai th¸c hoÆc míi chØ khai th¸c thñ c«ng. * Tµi nguyªn nh©n v¨n D©n c− cña vïng th−a h¬n c¸c vïng ven biÓn kh¸c. MËt ®é trung b×nh n¨m lµ 188 ng−êi/km2. PhÇn lín tËp trung ë ®ång b»ng, ®« thÞ, bÕn c¶ng. Cã 3 thµnh phè, 4 thÞ x·, 37 thÞ trÊn d©n c− ®« thÞ chiÕm 23%. D©n téc Ýt ng−êi chØ chiÕm 5% d©n sè cña vïng. Tr×nh ®é tay nghÒ cña ng−êi lao ®éng kh¸ cao, vµ Ýt nhiÒu cã ý thøc s¶n xuÊt hµng ho¸, nhÊt lµ trong c¸c ngµnh ng− nghiÖp, c¬ khÝ, thñ c«ng mü nghÖ. Vïng cã nhiÒu di tÝch v¨n ho¸, lÞch sö næi tiÕng nh− §µ N½ng, Héi An, Nha Trang. Sè di tÝch hiÖn cã kho¶ng 750 ®iÓm. §©y lµ tiÒm n¨ng lín ®Ó ph¸t triÓn ngµnh kinh tÕ du lÞch. * HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Qu¸ tr×nh ®æi míi toµn diÖn ®Êt n−íc, vïng duyªn h¶i Nam Trung Bé ph¸t huy thÕ m¹nh lao ®éng kü thuËt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h−íng t¨ng tû träng c«ng nghiÖp, ®−a gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng c«ng nghiÖp lªn ngang tÇm vµ v−ît gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng n«ng nghiÖp. N¨m 1995, gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng toµn ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm 5,05% so víi c«ng nghiÖp c¶ n−íc. C¬ cÊu n«ng nghiÖp giai ®o¹n 1991-1994 b−íc ®Çu ®· cã sù chuyÓn dÞch theo h−íng t¨ng tû träng c©y c«ng nghiÖp vµ ch¨n nu«i. §· h×nh thµnh mét sè vïng chuyªn canh c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy. Ng− nghiÖp chñ yÕu lµ khai th¸c vµ chÕ biÕn h¶i s¶n. C¸c c¬ së chÕ biÕn ngµy cµng ®−îc më réng vµ hiÖn ®¹i ho¸. BiÓn lµ thÕ m¹nh lín nhÊt cña vïng, nh−ng viÖc ®Çu t−, khai th¸c vµ tæ chøc s¶n xuÊt cßn ch−a t−¬ng xøng víi tiÒm n¨ng. DÞch vô du lÞch míi ®−îc ph¸t triÓn chñ yÕu ë Nha Trang, §µ N½ng, cßn c¸c khu vùc kh¸c vÉn cßn lµ tiÒm n¨ng. Kh¸ch du lÞch hµng n¨m t¨ng. N¨m 1994 ®· cã 138 ngh×n kh¸ch quèc tÕ, 468 ngh×n l−ît kh¸ch néi ®Þa, doanh thu ®¹t 173 tû ®ång. VÒ kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vµ th«ng tin liªn l¹c ®· cã c¸c tuyÕn ®−êng s¾t vµ ®−êng bé liªn hÖ B¾c - Nam, c¸c tuyÕn liªn hÖ vïng T©y Nguyªn. C¶ng hµng kh«ng cã 4 s©n bay ®ang ho¹t ®éng, c¶ng biÓn cã 9 c¶ng Tuy vËy, kÕt cÊu h¹ tÇng ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña vïng. trong nh÷ng n¨m ®æi míi, kinh tÕ - x· héi cña vïng ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ rÖt. Tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n GDP hµng n¨m thêi kú 1991-1994 ®¹t 7,48% (C¶ n−íc ®¹t 8%). Trong ®ã n«ng l©m nghiÖp t¨ng 1,48%, GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi n¨m 1994 ®¹t 137,6 USD. C¬ cÊu kinh tÕ cã sù chuyÓn dÞch theo h−íng tiÕn ®é gi¶m dÇn tû träng n«ng nghiÖp vµ t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. * §Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi + X©y dùng c¬ cÊu ngµnh: H×nh thµnh c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän sau ®©y - Kinh tÕ biÓn: §Ó ph¸t triÓn m¹nh ngµnh kinh tÕ biÓn cÇn ph¶i ®Çu t− ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ®¸nh b¾t vµ chÕ biÕn h¶i s¶n. KÕt hîp víi kinh tÕ ven bê vµ l−äi dông c¸c c¶nh quan tù nhiªn vµ v¨n ho¸ biÓn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh du lÞch dÞch vô... - VÒ c«ng nghiÖp: CÇn h−íng m¹nh vµo s¶n xuÊt hµng tiªu dïng xuÊt khÈu nh− dÖt, may mÆc, c¬ khÝ, chÕ biÕn thùc phÈm... - VÒ n«ng nghiÖp: CÇn ph¸t huy thÕ m¹nh n«ng s¶n xuÊt khÈu nh− l¹c, t¬ t»m... §ång thêi coi träng th©m canh, më réng diÖn tÝch c©y l−¬ng thùc, ®Èy m¹nh ch¨n nu«i - VÒ l©m nghiÖp: Ra søc ph¸t triÓn diÖn tÝch rõng ®Æc s¶n nh− quÕ, s©m quy vµ vïng nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt giÊy, chó träng trång rõng vµ b¶o vÖ rõng... - VÒ kÕt cÊu h¹ tÇng: CÇn cñng cè n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng giao th«ng, bÕn c¶ng, ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn võa vµ nhá. + H×nh thµnh c¬ cÊu l·nh thæ: KÕt hîp khai th¸c c¶ 3 vïng miÒn nói, ®ång b»ng vµ biÓn trong mét c¬ cÊu c©n ®èi, hîp lý nh»m ph¸t huy tèi ®a tiÒm n¨ng cña mçi vïng, ®ång thêi b¶o vÖ m«i tr−êng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ph¸t huy lîi thÕ vµ nguån lùc cña mçi tØnh ®Ó ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt chuyªn m«n, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ xuÊt khÈu vµ cung cÊp cho thÞ tr−êng trong n−íc. Bªn c¹nh ®ã cÇn chó ý tËp trung vµo x©y dùng träng ®iÓm c¸c h¹t nh©n t¹o vïng nh− §µ N½ng, Dung QuÊt, Nha Trang, Quy Nh¬n, t¹o ra c¸c hµnh lang c«ng nghiÖp, c¸c d¶i thµnh phè däc theo quèc lé ®−êng 1A vµ c¸c tuyÕn ngang. 6- Vïng t©y nguyªn - DiÖn tÝch tù nhiªn 45.982 km2, chiÕm 13,89% so víi c¶ n−íc. D©n sè 2.333.600 ng−êi chiÕm 3,20% d©n sè c¶ n−íc (1995). Bao gåm c¸c tØnh KonTum, Gia Lai, §¾c L¾c. * VÞ trÝ ®Þa lý: Cïng n»m trªn c¸c vÜ tuyÕn víi vïng duyªn h¶i Nam trung Bé, T©y Nguyªn lµ ®Þa bµn nói cao, cÊu t¹o chñ yÕu bëi hÖ thèng ®Êt ®á bazan cña d·y Tr−êng S¬n Nam. Bëi vËy T©y Nguyªn cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng l©m nghiÖp phong phó vµ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ nhiÒu mÆt víi vïng duyªn h¶i Nam Trung Bé còng nh− §«ng Nam Bé. T©y Nguyªn lµ vïng duy nhÊt cña n−íc ta kh«ng gi¸p biÓn, khèi c¸c cao nguyªn xÕp tÇng ®å sé nµy n»m s¸t d¶i duyªn h¶i Nam Trung Bé dµi mµ hÑp, l¹i gi¸p víi miÒn h¹ Lµo vµ §«ng B¾c Campuchia. ChÝnh v× thÕ T©y Nguyªn cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng vÒ quèc phßng vµ x©y dùng kinh tÕ. * Tµi nguyªn thiªn nhiªn §Êt ®ai m·u mì céng víi sù ®a d¹ng cña tµi nguyªn, khÝ hËu ®em l¹i cho T©y Nguyªn nh÷ng tiÒm n¨ng to lín vÒ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp mµ ®Õn nay chóng ta vÉn ch−a hiÓu biÕt cÆn kÏ. T©y Nguyªn kh«ng giµu vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n, chØ cã boxit víi tr÷ l−îng hµng tû tÊn lµ ®¸ng kÓ. Tr÷ n¨ng thñy ®iÖn kh¸, do søc n−íc ë c¸c s«ng ®æ tõ s−ên cao nguyªn x−íng ®ång b»ng. T©y Nguyªn lµ vïng th−a d©n nhÊt n−íc ta, ®©y lµ ®Þa bµn c− tró cña nhiÒu d©n téc Ýt ng−êi (Xu ®¨ng, Ba na, Gia rai, £ §ª, Cê Ho, M¬ N«ng) víi truyÒn thèng v¨n ho¸ ®éc ®¸o. 1- VÊn ®Ì ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ë T©y Nguyªn ®iÒu kiÖn tù hiªn ë T©y Nguyªn thÝch hîp cho ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, ë ®©y cã c¸c cao nguyªn ®Êt ®á bazan. §Êt bazan ë ®©y cã tÇng phong ho¸ s©u, giÇu chÊt dinh d−ìng, l¹i ph©n bè tËp trung víi nh÷ng mÆt b»ng réng lín thuËn lîi cho viÖc thµnh lËp c¸c n«ng tr−êng, c¸c ®ån ®iÒn vµ vïng chuyªn canh quy m« lín. KhÝ hËu T©y Nguyªn cã tÝnh chÊt cËn xÝch ®¹o víi mét mïa m−a vµ mét mïa kh« kÐo dµi (cã khi tíi 4-5 th¸ng) vÒ mïa kh« mùc n−íc ngÇm h¹ thÊp, v× thÕ viÖc lµm thuû lîi gÆp khã kh¨n, tèn kÐm vµ trë ng¹i lín cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t.Nh−ng mïa kh« kÐo dµi l¹i lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¬i sÊy, b¶o qu¶n s¶n phÈm. Do ¶nh h−ëng cña ®é cao, nªn trong khi ë c¸c cao nguyªn cao 400-500m khÝ hËu kh« nãng th× ë c¸c cao nguyªn 1000m khÝ hËu l¹i m¸t mÎ. V× thÕ, ë T©y Nguyªn cã thÓ trång c¸c c©y c«ng nghiÖp nhiÖt ®íi (cµ phª, cao su, hå tiªu...) vµ c¸c c©y cã nguån gèc cËn nhiÖt (chÌ) kh¸ thuËn lîi. Cµ phª lµ c©y c«ng nghiÖp quan träng sè 1 cña T©y Nguyªn, diÖn tÝch cµ phªn cña T©y Nguyªn hiÖn nay cã 85 ngµn ha chiÕm 3/4 diÖn tÝch cµ phª c¶ n−íc. Cµ phª Bu«n Ma ThuËt næi tiÕng lµ th¬m vµ ngon vµ §¾c L¾c lµ tØnh cã diÖn tÝch cµ phª lín nhÊt c¶ n−íc (55 ngµn ha) ChÌ ®−îc trång chñ yÕu trªn c¸c cao nguyªn cao h¬n L©m §ång vµ mét phÇn ë Gia Lai, KonTum. T©y Nguyªn còng lµ vïng trång cao su lín thø hai (sau §«ng Nam Bé). Cao su ®−îc trång chñ yÕu ë phÝa Nam T©y Nguyªn, t¹i nh÷ng vïng tr¸nh ®−îc giã m¹nh. ViÖc ph¸t triÓn c¸c vïng chuyªn canh c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ë T©y Nguyªn ®· thu hót vÒ ®©y hµng v¹n lao ®éng tõ c¸c vïng kh¸c nhau cña ®Êt n−íc vµ cïng t¹o ra tËp qu¸n s¶n xuÊt míi cho ®ång bµo c¸c d©n téc ë T©y Nguyªn. Bªn c¹nh c¸c n«ng tr−êng quèc doanh, viÖc ph¸t triÓn réng r·i c¸c m« h×nh kinh tÕ v−ên trång cµ phª, hå tiªu... ®· gãp phÇn sö dông tèt h¬n søc lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t−, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, gãp phÇn t¨ng tèc ®é, më réng diÖn tÝch vµ n©ng cao s¶n l−îng c¸c c©y c«ng nghiÖp xuÊt khÈu nªu trªn. ViÖc ®¶m b¶o tèt h¬n vÒ l−¬ng thùc, thùc phÈm cho nh©n d©n trong vïng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh diÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, nhÊt lµ diÖn tÝch c©y míi trång. Sù ph¸t triÓn c¸c c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ë T©y Nguyªn trong nh÷ng n¨m tíi ®ßi hái ph¶i n©ng cÊp m¹ng l−íi ®−êng giao th«ng, ®Æc biÖt lµ ®−êng 14 xuyªn T©y Nguyªn, c¸c tuyÕn ®−êng ngang nèi c¸c tØnh T©y Nguyªn víi ®ång b»ng duyªn h¶i (®−êng 19,21) v× hÇu hÕt c¸c vïng kinh tÕ míi, c¸c n«ng tr−êng, c¸c vïng chuyªn canh n»m däc theo c¸c tuyÕn ®−êng nµy. ViÖc ®Èy m¹nh kh©u chÕ biÕn s¶n phÈm c©y c«ng nghiÖp, cïng víi viÖc thu hót ®Çu t−, hîp t¸c cña n−íc ngoµi vµo T©y Nguyªn lµ yªu cÇu cÊp b¸ch. * VÊn ®Ò ph¸t triÓn l©m nghiÖp ë T©y Nguyªn L©m nghiÖp lµ mét thÕ m¹nh næi bËt cña T©y Nguyªn. Trong khi rõng ë nhiÒu vïng cña n−íc ta ®ang ë t×nh tr¹ng c¹n kiÖt th× ë T©y Nguyªn cßn nhiÒu rõng gç quý (nh− cÈm lai, gô, mËt, nghiÕn, tr¾c, sÕn) nhiÒu chim thó quý (voi, bß tãt, gÊu...) rõng T©y Nguyªn chiÕm tíi 36% diÖn tÝch ®Êt rõng vµ 52% s¶n l−îng gç cã thÓ khai th¸c trong c¶ n−íc. HiÖn nay hµng n¨m ë ®©y khai th¸c kho¶ng 700 ngµn m3 gç c¸c lo¹i (chiÕm 20% s¶n l−îng khai th¸c gç c¶ n−íc), 3 triÖu m3 cñi ë T©y Nguyªn cã c¸c liªn hiÖp l©m - c«ng nghiÖp lín nhÊt c¶ n−íc, ë Con hµ Nùc tØnh (KonTum), Easup, Gia NghÜa (§¾c L¾c) rõng t©y Nguyªn cßnkh¸ giµu, v× thÕ cµng cÇn ph¶i khai th¸c cã kÕ ho¹ch, hîp lý, ®i ®«i víi tu bæ vµ trång rõng míi. CÇn ph¶i ng¨n chÆn viÖc tµn ph¸ rõng v× hËu qu¶ tr−íc hÕt cña viÖc ph¸ rõng lµ sù mÊt c©n b»ng n−íc vÒ mïa kh« ë T©y Nguyªn, lµm tiÕp tôc h¹ thÊp mùc n−íc ngÇm vµ xãi mßn ®Êt ë T©y Nguyªn rÊt nguy hiÓm cho c©y trång vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n trong vïng. * §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña vïng - H×nh thµnh c¬ cÊu hîp lý, ®Èy m¹nh chuyªn canh c¸c c©y c«ng nghiÖp nh− cµ phª, hå tiªu, chÌ, cao su, thö nghiÖm ®Ó ph¸t triÓn mét sè c©y c«ng nghiÖp kh¸c nh− b«ng, mÝa, d©u t»m. Më réng quy m« ®µn bß, khuyÕn khÝch ch¨n nu«i. Thùc hiÖn triÖt ®Ó ®Þnh canh, ®Þnh c− cho c¸c d©n téc Ýt ng−êi. - Quy ho¹ch khai th¸c, tu bæ rõng hîp lý. Ph¸t triÓn c¸c c¬ së khai th¸c chÕ biÕn l©m s¶n t¹i cöa rõng nh»m tËn dông triÖt ®Ó c¸c lo¹i gç.- Nghiªn cøu dù ¸n khai th¸c b«xit vµ x©y dùng c¬ së luyÖn nh«m. - X©y dùng c¬ së chÕ biÕn n«ng l©m s¶n víi kü thuËt chÕ biÕn hiÖn ®¹i nh»m t¹o ra s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao. - TËp trung x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn thuû ®iÖn võa vµ nhá phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t c¸c ®Þa ph−¬ng. - Ph¸t triÓn tr−êng häc néi tró, x©y dùng c¸c c¬ së y tÕ - Cñng cè vµ më réng vïng chuyªn canh c©y cµ phª, chÌ. 7- Vïng ®ång b»ng s«ng cöu long §ång b»ng s«ng Cöu Long lµ ®ång b»ng ch©u thæ lín nhÊt n−íc ta, víi diÖn tÝch tù nhiªn 39.568 km2, chiÕm 12% diÖn tÝch toµn quèc. t¹i ®©y cã16.062.000 ng−êi ®ang sinh sèng, chiÕm 22,08% d©n sè c¶ n−íc (1995). Bao gåm c¸c tØnh Long An, TiÒn Giang, BÕn Tre, VÜnh Long, Trµ Vinh, CÇn K I L O B O O K . C O M Th¬, Sãc Tr¨ng, B¹c Liªu, Cµ Mau, Kiªn Giang, An Giang, §ång Th¸p * VÊn ®Ò sö dông vµ c¶i t¹o tù nhiªn §ång b»ng s«ng Cöu Long bao gåm phÇn ®Êt n»m trong ph¹m vi t¸c ®éng cña c¸c nh¸nh s«ng Cöu Long (th−îng vµ h¹ ch©u thæ) vµ phÇn ®Êt n»m ngoµi ph¹m vi t¸c ®éng ®ã (®ång b»ng phï sa ë r×a) Thiªn nhiªn ®ång b»ng s«ng Cöu Long rÊt ®a d¹ng víi nh÷ng tiÒm n¨ng vµ kh«ng Ýt trë ng¹i ë ®©y trªn nÒn nhiÖt ®íi Èm, tÝnh chÊt cËn xÝch ®¹o cña khÝ hËu, hÖ thèng s«ng ngßi, kªnh r¹ch ch»ng chÞt c¾t xÎ ch©u thæ thµnh nh÷ng « vu«ng lµm cho viÖc giao th«ng b»ng ®−êng thuû trë nªn dÔ dµng. Tuy nhiªn trë ng¹i lín nhÊt lµ mïa kh« kÐo dµi, lµ sù x©m nhËp s©u vµo ®Êt liÒn cña n−íc mÆn, sù t¨ng c−êng ®é chua vµ chua mÆn trong ®Êt còng nh− tai biÕn do thêi tiÕt khÝ hËu ®«i khi còng cã thÓ x¶y ra. MÆc dï thæ nh−ìng ë ch©u thæ lµ ®Êt phï sa nh−ng tÝnh chÊt cña nã rÊt phøc t¹p. Cã 3 lo¹i ®Êt chñ yÕu: §Êt phï sa ngät ven s«ng lµ lo¹i ®Êt tèt nhÊt ch¶y thµnh mét d¶i däc s«ng TiÒn vµ s«ng HËu. §Êt phÌn chiÕm diÖn tÝch lín nhÊt, ph©n bè thµnh c¸c vïng ®Êt tËp trung (§ång Th¸p M−êi, Hµ Tiªn, CÇn Th¬). §Êt mÆn ph©n bè ë cùc Nam Cµ Mau vµ d¶i ®Êt duyªn h¶i Gß C«ng, KiÕn Hoµ. Nh÷ng trë ng¹i chÝnh khi canh t¸c lµ: ®Êt thiÕu dinh d−ìng nhÊt lµ thiÕu c¸c nguyªn tè vi l−îng, ®Êt qu¸ chÆt, khã tho¸t n−íc. Sinh vËt còng lµ nguån tµi nguyªn quan träng cña vïng ®ång b»ng, th¶m thùc vËt gåm hai thµnh phÈn chñ yÕu lµ rõng ngËp mÆn vµ rõng trµm. VÒ ®éng vËt cã Ýt, gi¸ trÞ h¬n lµ c¸ chim. Tµi nguyªn biÓn ë ®©y hÕt søc phong phó víi hµng tr¨m b·i c¸ cïng víi nhiÒu lo¹i h¶i s¶n quý, c¸c lo¹i kho¸ng s¶n ë ®ång b»ng kh«ng cã nhiÒu, chñ yÕu lµ than bïn, vËt liÖu x©y dùng, viÖc th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ mÆc dï n»mngoµi kh¬i nh−ng ch¾c ch¾n sÏ cã t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ cña vïng. §ång b»ng s«ng Cöu Long cã nhiªu −u thÕ h¬n vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn so víi ®ång b»ng s«ng Hång. Tuy vËy viÖc sö dông vµ c¶i t¹o tù nhiªn ë ®©y l¹i trë thµnh mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch nh»m biÕn ®ång b»ng thµnh mét khu vùc kinh tÕ quan träng cña ®Êt n−íc. N−íc lµ vÊn ®Ò hµng ®Çu ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long, mét h¹n chÕ ®¸ng kÓ cho viÖc sö dông hîp lý ®Êt ®ai trong vïng lµ viÖc ®Êt bÞ nhiÔm phÌn, nhiÔm mÆn v× vËy cÇn cã n−íc ®Ó röa phÌn, röa mÆn trong mïa kh«. §Ó ®èi phã víi sù kh« h¹n lµ bèc phÌn vµ bèc mÆn, nguån n−íc ngät trong c¸c dßng s«ng vµ n−íc d−íi ®Êt cã ý nghÜa ®Æc biÖt vµo mïa kh«, cã rÊt nhiÒu n−íc ngät nh©n d©n ®Þa ph−¬ng ®· sö dông nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó röa phÌn, röa mÆn vµ ®¹t ®−îc kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, c¸ch tèt h¬n c¶ cã thÓ lµ chia nh÷ng thöa ruéng ë ®ång b»ng thµnh c¸c « nhá ®Ó cã ®ñ n−íc thau chua röa mÆn. §ång thêi kÕt hîp víi viÖc t¹o ra c¸c gièng lóa chÞu ®−îc phÌn hoÆc mÆn trong ®iÒu kiÖn n−íc t−íi b×nh th−êng. §èi víi khu vùc rõng ngËp mÆn phÝa T©y Nam ®ång b»ng cã thÓ tõng b−íc tiÕn hµnh nh÷ng b·i nu«i t«m, trång só vÑt, ®−íc, kÕt hîp víi viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i. C¶i t¹o dÇn diÖn tÝch ®Êt mÆn, ®Êt phÌn thµnh nh÷ng phï sa míi ®Ó trång cãi, lóa, c©y ¨n qu¶. ViÖc sö dông vµ c¶i t¹o tù nhiªn vïng nµy kh«ng t¸ch khái ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng−êi, vÕt tÝch cña chiÕn tranh vÉn cßn tån t¹i. T×nh tr¹ng ®éc canh lóa cßn t−¬ng ®èi phæ biÕn ®iÒu ®ã ®ßi hái viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, ph¸ thÕ ®éc canh, ®Èy m¹nh viÖc trång c©y c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ cao, kÕt hîp víi nu«i trång thuû s¶n, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®èi víi vïng biÓn, h−íng chÝnh trong tæ chøc l·nh thæ kinh tÕ lµ kÕt hîp mÆt biÓn víi ®¶o, quÇn ®¶o vµ ®Êt liªn hoµn. * VÊn ®Ò l−¬ng thùc thùc phÈm §ång b»ng s«ng Cöu Long lµ vùa lóa lín nhÊt cña c¶ n−íc. ViÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò l−¬ng thùc, thùc phÈm ë ®©y cã ý nghÜa kh«ng chØ trong vïng mµ c¶ trong toµn quèc. DiÖn tÝch ®ång b»ng chiÕm kho¶ng 4 triÖu ha, trong ®ã ®Êt sö dông vµo môc ®Ých ngnb 2,53 triÖu ha, vµo l©m nghiÖp 26 v¹n ha, vµo c¸c môc ®Ých kh¸c 28 v¹n ha vµ sè ®Êt cßn ch−a khai th¸c 93 v¹n ha. §−îc phï sa s«ng Cöu Long båi ®¾p, l¹i kh«ng bÞ con ng−êi can thiÖp qu¸ sím (nh− ®¾p ®ª) ®Êt ®ai nh×n chung kh¸ mµu mì ®Êt trång lóa nhiÒu gÊp 3 lÇn møc b×nh qu©n ®Çu ng−êi so víi ®ång b»ng s«ng Hång. §ång b»ng s«ng Cöu Long cã kho¶ng nöa triÖu ha mÆt n−íc nu«i thuû s¶n, trong ®ã cã h¬n 10 triÖu ha nu«i n−íc lî, nu«i t«m xuÊt khÈu. Riªng nguån lîi c¸ biÓn ë ®©y tËp trung tíi 54% tr÷ l−îng cña c¶ n−íc. Víi tiÒm n¨ng s½n cã, ®ång b»ng s«ng Cöu Long ®· t¹o ra mét khèi l−îng l−¬ng thùc, thùc phÈm lín nhÊt c¶ n−íc. VÊn ®Ò l−¬ng thùc, thùc phÈm cña ®ång b»ng s«ng Cöu Long liªn quan tíi nhu cÇu cña nhiÒu vïng kh¸c vµ cña xuÊt khÈu, ®©y lµ ®Þa bµn chiÕn l−îc ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ¨n cho c¶ n−íc vµ cho xuÊt khÈu. V× vËy, nh÷ng ®Þnh h−íng lín vÒ s¶n xuÊt l−¬ng thùc, thùc phÈm cña ®ång b»ng nµy tËp trung vµo viÖc tõng b−íc biÕn n¬i ®©y thµnh vïng l−¬ng thùc, thùc phÈm hµng ho¸ lín h¬n n÷a trªn c¬ së th©m canh, t¨ng vô, khai th¸c nh÷ng diÖn tÝch cßn hoang ho¸, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, thuû h¶i s¶n. Trªn thùc tÕ, ®ång b»ng s«ng Cöu Long n¬i cßn nhiÒu tiÒm n¨ng ch−a ®−îc l«i cuèn vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt. HiÖn t¹i, hÖ sè sö dông ruéng ®Êt ë ®©y cßn thÊp, phÇn lín diÖn tÝch canh t¸c lµ ruéng mét vô (1,5 triÖu ha). Ruéng hai vô (64,2 v¹n ha) vµ nhÊt lµ ruéng ba vô (2,3 v¹n ha) cßn Ýt. NÕu gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò thuû lîi diÖn tÝch lóa 2-3 vô sÏ t¨ng lªn. DiÖn tÝch c¸c b·i båi ven s«ng, ven biÓn vµ diÖn tÝch mÆt n−íc ch−a ®−îc sö dông lín. Cã thÓ tõng b−íc c¶i t¹o nh÷ng diÖn tÝch nµy thµnh ®Êt canh t¸c hoÆc vïng nu«i thuû s¶n. C©u 17: Tr×nh bÇy tiÒm n¨ng, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña a- Vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn B¾c b- Vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn Nam c- Vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn Trung Tr¶ lêi: * Vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn B¾c Bao gåm 5 tØnh vµ thµnh phè Hµ néi, H−ng Yªn, H¶i D−¬ng, H¶i Phßng vµ Qu¶ng Ninh. DiÖn tÝch 10.912 km2 ThÕ m¹nh chñ yÕu VÒ vÞ trÝ ®Þa lý Vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn B¾c n»m ë phÝa §èng B¾c ®ång b»ng s«ng Hång vµ s−ên §«ng Nam vïng §«ng B¾c B¾c Bé, tiÕp gi¸p víi VÞnh B¾c Bé, cã c¸c h¶i c¶ng lín nhÊt miÒn B¾c lµ H¶i Phßng vµ C¸i L©n. V× vËy vïng cã ®iÒu kiÖn quan hÖ víi c¸c quèc gia vµ l·nh thæ trªn c¸nh cung Th¸i B×nh D−¬ng nh− Trung Quèc, NhËt B¶n, Hµn Quèc, Philipine, Hång K«ng, §µi Loan, Australia... vµ theo c¸c trôc ®−êng 18, ®−êng 5 më réng liªn hÖ víi c¸c vïng kinh tÕ §«ng B¾c vµ T©y B¾c ®i ss©u vµi lôc ®Þa v−¬n tíi c¸c vïng kinh tÕ nam Trung Hoa nh− V©n Nam, Qu¶ng T©y, Qu¶ng §«ng, §«ng H−ng, phÝa Nam lµ ®ång b»ng s«ng Hång tiÕp cËn vïng B¾c Trung Bé. VÒ vÞ trÝ kinh tÕ x· héi - Lµ vïng cã lÞch sö h×nh thµnh ®« thÞ sím nhÊt n−íc ta nh− Hµ néi, H¶i Phßng, Hßn Gai, H¶i D−¬ng t¹o nªn søc hót m¹nh mÏ c¸c vïng l©n cËn. - Lµ vïng cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ héi tô ®−îc nhiÒu nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó lµm nguyªn liÖu thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ nh− nhiªn liÖu - n¨ng l−îng, kho¸ng s¶n kim lo¹i, phi kim lo¹i, cã nguån n−íc mÆt, n−íc ngÇm phong phó, cã biÓn réng, giÇu tµi nguyªn du lÞch. - Lµ vïng cã nguån lao ®éng dåi dµo, cã chÊt l−îng bao gåm c¶ lao ®éng kü thuËt. N¨m 1994 cã 7,4 triÖu d©n sè trong ®ã thµnh thÞ lµ 2,2 triÖu, chiÕm 29,5% d©n sè, n«ng th«n lµ 5,2 triÖu chiÕm 70,5% d©n sè. Lao ®éng cã tr×nh ®é phæ th«ng trung häc trë lªn chiÕm 75%, 91 v¹n c¸n bé khoa häc kü thuËt chiÕm 27,3% lao ®éng x· héi, 17 v¹n ng−êi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 6644 ng−êi cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc chiÕm 72% tæng sè c¶ n−íc. - Lµ vïng cã c¬ së h¹ tÇng ®ñ ®Ó më réng c¸c mèi liªn hÖ ®a d¹ng vµ ®a ph−¬ng trong vµ ngoµi vïng, ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶. - Lµ vïng ®· cã sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h−íng t¨ng nhanh tû träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô trong GDP cña vïng, lµ vïng ®· vµ ®ang cñng cè, më réng c¸c ngµnh kinh tÕ gi÷ vÞ trÝ chñ ®¹o vµ then chèt nh− ®iÖn, than, dÇu khÝ, c¬ khÝ chÕ t¹o, vËn t¶i biÓn, ®−êng s¾t, hµng kh«ng, Ng©n hµng, b−u chÝnh. T¨ng tr−ëng GDP n¨m 1994 ®¹t 303USD (c¶ n−íc lµ 2130USD), ®øng sau vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn Nam (556USD). PhÊn ®Çu ®−a nhÞp ®é t¨ng GDP hµng n¨m tõ 11,2% (thêi kú 1991-1994) lªn 11,7% (thêi kú 1995-2000) vµ 14,2% (thêi kú 2001-2010) trong ®ã: + VÒ tèc ®é (cïng c¸c thêi kú trªn) c«ng nghiÖp tõ 13,9% lªn 16,2 vµ 16,7% X©y dùng tõ 18,9% xuèng 15,3% vµ 13,8% N«ng l©m tõ 6,6% xuèng 4,0% vµ 3,5% DÞch vô tõ 10,5% lªn 11,0% vµ 14,3% + VÒ c¬ cÊu (cïng c¸c n¨m 1994, 2000 vµ 2010) N«ng nghiÖp tõ 20,4% lªn 25,9% vµ 32,2% X©y dùng tõ 9,1% lªn 11% vµ 10,6% DÞch vô tõ 55,2% cßn 53,1% vµ 53,3% N«ng l©m tõ 15,3% xuèng 10,0% vµ 3,7% Tæ chøc l·nh thæ c«ng nghiÖp ë Hµ néi - Thuéc h÷u ng¹n s«ng Hång cã c¸c khu c«ng nghiÖp + Khu c«ng nghiÖp Th−îng §×nh ®−êng NguyÔn Tr·i kho¶ng 30 xÝ nghiÖp quèc doanh vµ ®Þa ph−¬ng gåm c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o, c¬ khÝ chÝnh x¸c, ho¸ chÊt, giµy da, chÕ biÕn thùc phÈm. + Khu c«ng nghiÖp Xu©n Mai (Hµ T©y) gåm c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o, vËt liÖu x©y dùng, chÕ biÕn thùc phÈm. + Khu c«ng nghiÖp Hoµ L¹c (Hµ T©y) víi c«ng nghiÖp s¹ch, c«ng nghiÖp kü thuËt cao (®iÖn tö, c¬ khÝ) + Khu vùc Minh Khai, VÜnh Tuy gåm c«ng nghiÖp sîi, dÖt, c¬ khÝ, chÕ biÕn thùc phÈm. + Khu vùc Nam Th¨ng Long gåm khu vùc c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao - Thuéc t¶ ng¹n s«ng Hång cã c¸c khu c«ng nghiÖp + Khu c«ng nghiÖp B¾c Th¨ng Long gåm c«ng nghiÖp ®iÖn tö, ®å ®iÖn gia dông, s¶n phÈm quang häc + Khu c«ng nghiÖp Sµi §ång I - Sµi §ång II gåm c«ng nghiÖp s¹ch, c«ng nghÖ cao, c«ng nghiÖp nhÑ + Khu c«ng nghiÖp §«ng Anh gåm c«ng nghiÖp c¬ khÝ, ®iÖn tö, c«ng nghiÖp nhá xuÊt khÈu. + Khu c«ng nghiÖp §a Phóc (Sãc S¬n) gåm c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÝnh x¸c, ®iÖn tö, quang häc + Khu c«ng nghiÖp Sãc S¬n (c¹nh Néi Bµi) gåm c«ng nghiÖp ®iÖn tö, c¬ khÝ chÝnh x¸c + Khu c«ng nghiÖp Tiªn S¬n (B¾c Ninh) gåm c«ng nghiÖp c¬ khÝ, l¾p r¸p « t«, xe m¸y, may mÆc, chÕ biÕn thùc phÈm, d−îc phÈm. + Khu c«ng nghiÖp Mª Linh (VÜnh Phóc) gåm c«ng nghiÖp c¬ khÝ, l¾p r¸p « t«, xe m¸y, may mÆc, chÕ biÕn thùc phÈm, d−îc phÈm. + Khu c«ng nghiÖp VÜnh Yªn - Tam §¶o gåm c«ng nghiÖp l¾p r¸p c¬ khÝ, ®iÖn l¹nh, « t«, xe m¸y, may mÆc, chÕ biÕn thùc phÈm. + Khu c«ng nghiÖp T©y B¾c - ViÖt Tr× gåm c«ng nghiÖp dÖt, may mÆc, da, c¬ khÝ chÕ t¹o, ho¸ chÊt, ®å gç, chÕ biÕn thùc phÈm. ë H¶i Phßng + Khu c«ng nghiÖp §inh Vò gåm c«ng nghiÖp c¬ khÝ, chÕ biÕn thùc phÈm cao cÊp, may mÆc. + Khu c«ng nghiÖp N«mura ë VËt C¸ch gåm c«ng nghiÖp dÖt, may mÆc, s¶n xuÊt hµng c¬ khÝ tiªu dïng, chÕ biÕn thùc phÈm. + Khu c«ng nghiÖp §å S¬n gåm c«ng nghiÖp ®å ®iÖn, ®iÖn tö, may mÆc, giµy da, mü nghÖ, thùc phÈm. + Khu c«ng nghiÖp Minh §øc víi c«ng nghiÖp luyÖn kim, c¬ khÝ ®ãng tµu thuyÒn, vËt liÖu x©y dùng. ë H¶i H−ng + Khu vùc thÞ x· H¶i D−¬ng cã 25 xÝ nghiÖp quèc doanh trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng gåm c«ng nghiÖp n¨ng l−îng, c¬ khÝ, ho¸ chÊt, vËt liÖu x©y dùng, chÕ biÕn gç, giÊy, sµnh sø, thuû tinh, chÕ biÕn l−¬ng thùc, thùc phÈm, dÖt, may, da, in vµ c«ng nghiÖp kh¸c. + C¸c ®iÓm c«ng nghiÖp däc ®−êng 5 + §iÓm Nh− Quúnh gåm c«ng nghiÖp l¾p r¸p söa ch÷a « t«, xe m¸y vµ mét sè ngµnh hç trî cho khu c«ng nghiÖp Sµi §ång + §iÓm Phóc Thµnh thuéc Kim M«n c¸ch H¶i Phßng 21 km gåm c«ng nghiÖp l¾p r¸p vµ chÕ t¹o m¸y mãc thiÕt bÞ, chÕ biÕn n«ng s¶n + §iÓm An L−u gåm c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n vµ c¸c ngµnh dÞch vô kü thuËt cho khu c«ng nghiÖp Nhi ChiÓu - Kim M«n + §iÓm Mü V¨n c¸ch Hµ néi 30 km gåm c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng n«ng s¶n, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, n−íc gi¶i kh¸t cao cÊp vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c. + Khu vùc Ph¶ L¹i - ChÝ Linh - Kim M«n gåm hai côm c«ng nghiÖp Ph¶ L¹i - ChÝ Linh vµ Kim M«n, c«ng nghiÖp ®iÖn, than, ho¸ chÊt, vËt liÖu x©y dùng, sµnh sø thuû tinh vµ giµy da. ë Qu¶ng Ninh + Khu vùc M¹o Khª - U«ng BÝ gåm c«ng nghiÖp ®iÖn, than, vËt liÖu x©y dùng, chÕ biÕn gç, chÕ biÕn nhùa th«ng. + Khu c«ng nghiÖp C¸i L©n (Hoµnh Bå) gåm c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p m¸y mãc, phô tïng, ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p söa ch÷a ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng thuû, ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o c«ng cô thiÕt bÞ vi tÝnh chÝnh x¸c vÒ c¬ ®iÖn tö, chÕ biÕn n«ng s¶n, thuû s¶n vµ c«ng nghiÖp dÞch vô phôc vô du lÞch. + Khu c«ng nghiÖp Hoµnh Bå (nhµ m¸y ®iÖn c«ng suÊt 1200MW, giai ®o¹n ®Çu 400MW) + Khu c«ng nghiÖp §ång §¨ng (gÇn ®−êng 18 víi c¶ng C¸i L©n) gåm c«ng nghiÖp chÕ t¹o, c«ng nghiÖp chÕ biÕn xuÊt khÈu. + Khu vùc Hßn Gai, B·i Ch¸y gåm c«ng nghiÖp than, c¬ khÝ, vËt liÖu x©y dùng, chÕ biÕn gç, may mÆc, in, chÕ biÕn thùc phÈm. + Khu vùc CÈm Ph¶ - D−¬ng Huy gåm c«ng nghiÖp than, c¬ khÝ má, c«ng nghiÖp nhÑ, c«ng nghiÖp thùc phÈm. Ph¸t triÓn c¸c ngµnh du lÞch chñ yÕu du lÞch, th−¬ng m¹i, tµi chÝnh, Ng©n hµng. ®¶m b¶o nhÞp ®é t¨ng trung b×nh hµng n¨m tõ nay ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 15,4% C¬ cÊu l·nh thæ th−¬ng m¹i - ë Hµ néi h×nh thµnh trung t©m th−¬ng m¹i: trung t©m th−¬ng m¹i quèc tÕ Trµng Tiªn, trung t©m th−¬ng m¹i Nam Hoµn KiÕm, trung t©m th−¬ng m¹i du lÞch B−ëi, trung t©m th−¬ng m¹i Sãc S¬n, trung t©m th−¬ng m¹i Ph¸p V©n vµ trung t©m th−¬ng m¹i B¾c Thanh Xu©n - ë H¶i Phßng h×nh thµnh 3 trung t©m: trung t©m th−¬ng m¹i chî S¾t, trung t©m th−¬ng m¹i khu vùc §å S¬n vµ trung t©m th−¬ng m¹i khu vùc ®¶o §×nh Vò - C¸t Bµ - ë Qu¶ng N×nh h×nh thµnh 3 trung t©m th−¬ng m¹i: trung t©m th−¬ng m¹i B·i ch¸y - Hßn Gai, trung t©m th−¬ng m¹i Hoµnh Bå - C¸i L©n vµ trung t©m th−¬ng m¹i Mãng C¸i - ë H¶i H−ng x©y dùng mét trung t©m th−¬ng m¹i t¹i thÞ x· H¶i D−¬ng C¬ cÊu l·nh thæ du lÞch - ë Hµ néi + C¸c khu du lÞch néi thµnh bao gåm ba khu vùc hå Hoµn KiÕm, khu phè cæ vµ khu vùc Hå T©y + C¸c khu vùc du lÞch ngo¹i thµnh chñ yÕu lµ c¸c di tÝch gåm 116 c¬ së ë c¸c huyÖn ngo¹i thµnh. + C¸c khu vùc du lÞch ë c¸c vïng l©n cËn nh− §¹i N¶i, Tam §¶o, §ång M«, Ng¶i S¬n, Ba V×, Suèi Hai, Ao Vua (Hµ T©y), Tam Cèc, BÝch §éng, Hoa L− (Ninh B×nh) Hµ néi h×nh thµnh c¸c tuyÕn du lÞch ng¾n, dµi vµ quèc tÕ - ë H¶i Phßng - Qu¶ng N×nh cã 4 ®iÓm du lÞch lµ ®iÓm H¹ Long, ®iÓm C¸t Bµ, ®iÓm §å S¬n vµ ®iÓm Trµ Cæ. C¬ cÊu l·nh thæ tµi chÝnh - Ng©n hµng Trªn ®Þa bµn cã c¸c Ng©n hµng th−¬ng m¹i, Ng©n hµng cæ phÇn, Ng©n hµng liªn doanh, Ng©n hµng n−íc ngoµi. - ë Hµ néi m¹ng l−íi Ng©n hµng ®−îc s¾p xÕp l¹i Ng©n hµng Nhµ n−íc nèi 50/61 chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th−¬ng nèi 35/35 chi nh¸nh Ng©n hµng ngo¹i th−¬ng nèi 14/14 chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t− vµ ph¸t triÓn nèi 54/55 chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp nèi 54/55 chi nh¸nh - ë H¶i Phßng cã 4 Ng©n hµng th−¬ng m¹i. trong ®ã Ng©n hµng c«ng th−¬ng cã 4 chi nh¸nh, Ng©n hµng n«ng nghiÖp 9 chi nh¸nh, Ng©n hµng n«ng nghiÖp 9 chi nh¸nh, ngoµi ra cßn cã Ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn, Ng©n hµng hµng h¶i vµ 13 hîp t¸c x· tÝn dông. - ë Qu¶ng Ninh t¹i Hßn Gai cã Ng©n hµng tØnh mét chi nh¸nh Ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn hµng h¶i vµ chi nh¸nh Ng©n hµng tØnh cña Ng©n hµng quèc doanh th−¬ng m¹i. Riªng Ng©n hµng n«ng nghiÖp cã 4 chi nh¸nh, Ng©n hµng C«ng th−¬ng cã 3 chi nh¸nh, Ng©n hµng ngo¹i th−¬ng cã 2 chi nh¸nh, 4 hîp t¸c x· tÝn dông. C¬ cÊu l·nh thæ giao th«ng vËn t¶i Më réng c¶ng biÓn (H¶i Phßng - Cöa ¤ng), x©y dùng c¶ng C¸i L©n, n©ng cÊp më réng c¸c tuyÕn ®−êng bé (5,18,10,21) c¸c tuyÕn ®−êng s¾t Hµ néi, H¶i Phßng, Yªn Viªn, Hßn Gai, n©ng cÊp s©n bay Néi Bµi c«ng suÊt 3 triÖu hµnh kh¸ch, 2 tÊn hµng ho¸ tiÕn lªn 10 triÖu hµnh kh¸ch vµ 8 v¹n tÊn hµng ho¸ vµo n¨m 2010. Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, thuû s¶n, l©m nghiÖp Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp g¾n víi x©y dùng n«ng th«n trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, lÊy hiÖu qu¶ lµm tiªu chuÈn lùa chän c¬ cÊu hµng ho¸ vµ s¶n phÈm, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh»m ®¸p øng nhu cÇu thiÕt yÕu vÒ l−¬ng thùc, thùc phÈm cña n«ng d©n vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña thµnh phè vµ khu c«ng nghiÖp trong vïng, ®ång thêi cã nguån hµng ®Ó xuÊt khÈu. Ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu gç trô má ë Qu¶ng Ninh, b¶o vÖ vµ trång rõng ngËp mÆn ë H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh vµ trång c©y xanh t¹i c¸c ®« thÞ, phñ xanh ®Êt trèng ë c¸c vïng ®åi tiÕp cËn. * Vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn trung Vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn trung gåm thµnh phè §µ N½ng vµ c¸c tØnh Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn - HuÕ, Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh, Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ. DiÖn tÝch lµ 4.405.408 ha. ThÕ m¹nh cña vïng §©y lµ mét l·nh thæ ch¹y dµi kho¶ng 5 vÜ tuyÕn, n»m trªn trôc giao th«ng B¾c Nam, phÝa Nam liªn hÖ kinh tÕ víi vïng §«ng Nam Bé, phÝa B¾c liªn hÖ kinh tÕ víi vïng B¾c Trung Bé, phÝa t©y lµ hÖ thèng Tr−êng S¬n, vïng t©y Nguyªn réng lín, cã trôc giao th«ng nèi liÒn víi c¸c n−íc trªn b¸n ®¶o §«ng D−¬ng, víi Th¸i Lan, Mianma, ph¸i §«ng lµ mét vïng biÓn réng, cã bê biÓn dµi h¬n 1000 km víi 38 cöa s«ng, l¹ch, trong ®ã cã 8 cöa s«ng, l¹ch cã ®é s©u tõ 1-3m, cã mét sè vòng, vÞnh n−íc s©u nh− Cam Ranh, Dung QuÊt. Trªn biÓn cã kho¶ng 50 ®¶o vµ quÇn ®¶o trong ®ã cã hai quÇn ®¶o lín lµ Hoµng Sa vµ Tr−êng Sa vµ c¸c ®¶o t−¬ng ®èi lín nh− Lý S¬n, Cï Lao Chµm, Cï Lao Xanh. BiÓn cã ®−êng hµng h¶i quèc tÕ ®i qua, ®ã lµ thÕ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm. §©y lµ khu vùc cã nhiÒu tµi nguyªn rõng cña §«ng Tr−êng S¬n vµ kho¸ng s¶n ®a d¹ng, nh−ng quy m« nhá, ph©n t¸n, ®¸ng kÓ nhÊt lµ c¸t, ®¸ c¸c lo¹i, c¸t nÆng cã chøa Ti, Zr, tr÷ l−îng Limenit cã gÇn 5 tØ tÊn, c¸t tr¾ng duyªn h¶i tr÷ l−îng hµng triÖu tÊn ®ang ®−îc khai th¸c ë §µ N½ng, Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ. Lµ vïng d©n sè t−¬ng dèi ®«ng, ®−îc t«i luyÖn vµ hun ®óc trong ®Êu tranh víi thiªn nhiªn vµ ®Êu tranh c¸ch m¹ng nªn kiªn c−êng, quËt khëi, cÇn cï lao ®éng, kiªn tr× chèng chÞu vµ ngµy nay hä s½n sµng tiÕp thu kü thuËt ®Ó ®−a vïng kinh tÕ ph¸t triÓn theo h−íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ ho¸ lµm xuÊt hiÖn b−íc ®Çu c¸c côm c«ng nghiÖp, ®iÓm c«ng nghiÖp nh− §«ng Hµ, HuÕ, Dung QuÊt, §µ N½ng, Qu¶ng Ng·i... chóng ®ang cã xu h−íng më réng vµ ph¸t triÓn. NhÞp ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ thêi kú 1991-1994 cña vïng lµ 7,9%/n¨m. trong ®ã c«ng nghiÖp t¨ng 9,8%, x©y dùng t¨ng 21,7%, n«ng l©m t¨ng 2,7%, dÞch vô 12%. B×nh qu©n GDP ®Çu ng−êi n¨m 1994 ®¹t 179,5USD/ng−êi. C¬ cÊu kinh tÕ cña vïng ®· cã sù chuyÓn dÞch nhÊt ®Þnh, tû träng GDP dÞch vô vµ c«ng nghiÖp t¨ng dÇn vµ gi¶m dÇn tû träng n«ng l©m. N¨m 1994 trong c¬ cÊu GDP cña vïng n«ng l©m chiÕm 31,4%, c«ng nghiÖp 14,7%, x©y dùng 6,7%, dÞch vô 44,5%. Dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi vµo vïng träng ®iÓm tõ 8 dù ¸n víi 36 triÖu USD (1990) lªn 74 dù ¸n víi 740 triÖu USD (n¨m 1994). Gi¸ trÞ xuÊt khÈu tõ 99,7 triÖu USD n¨m 1990 lªn 180 triÖu USD n¨m 1995 Ng©n s¸ch Nhµ n−íc trong vïng ®· t¨ng tõ 326 tû ®ång (1990) lªn 1554,1 tû ®ång (1994) H−íng tæ chøc l·nh thæ c«ng nghiÖp lµ hoµn chØnh vµ ®ång bé ho¸ c¸c khu vùc ph©n bè c«ng nghiÖp ®· cã vµ x©y dùng míi mét sè khu vùc c«ng nghiÖp tËp trung, khu chÕ xuÊt dµi ven biÓn. ë Qu¶ng trÞ gåm 4 khu vùc c«ng nghiÖp: Khu trung t©m tØnh (§«ng Hµ, Gio Linh, Cam Lé víi chøc n¨ng lµ chÕ biÕn n«ng, l©m, h¶i s¶n, c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, c«ng nghiÖp c¬ khÝ söa ch÷a l¾p r¸p xe m¸y ®iÖn tö...). Khu vùc VÜnh Linh c«ng nghiÖp c¬ khÝ söa ch÷a thiÕt bÞ n«ng nghiÖp, chÕ biÕn gç, chÕ biÕn h¶i s¶n, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Khu vùc TriÖu Phong, H¶i L¨ng, thÞ x· Qu¶ng TrÞ chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp c¬ khÝ, n−íc gi¶i kh¸t, vËt liÖu x©y dùng. Khu vùc §akr«ng, Khe Sanh, Lalay, Lao B¶o chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n, c«ng nghiÖp khai th¸c, chÕ biÕn vËt liÖu x©y dùng. ë Thõa Thiªn - HuÕ, ë thµnh phè HuÕ ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp phôc vô cho tiªu dïng d©n c− vµ phôc vô du lÞch. H×nh thµnh khu c«ng nghiÖp Phó Bµi, khu c«ng nghiÖp g¾n víi c¶ng th−¬ng m¹i tæng hîp ThuËn An vµ thµnh phè Ch©n M©y. ë Qu¶ng Nam - §µ N½ng khu c¶ng Liªn ChiÓu, khu c«ng nghiÖp Hoµ Kh¸nh, khu c«ng nghiÖp §iÖn Ngäc, §iÖn Bµn, khu c«ng nghiÖp Chu Lai, Kú Hµ, khu c«ng nghiÖp An Hoµ, N«ng S¬n, khu chÕ xuÊt An §ån, c¸c khu nµy chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp c¬ khÝ ®ãng tµu, thuyÒn, luyÖn thÐp, xi m¨ng, chÕ biÕn thùc phÈm, l¾p r¸p thiÕt bÞ ®iÖn tö, th«ng tin. ë Qu¶ng Ng·i khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt (ë B×nh S¬n, S¬n TÞnh) chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp läc dÇu, ho¸ dÇu, c¬ khÝ söa ch÷a, ®ãng tµu biÓn, l¾p r¸p « t«, c«ng nghiÖp luyÖn thÐp, c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m h¶i s¶n, c«ng nghiÖp kü thuËt cao, vËt liÖu x©y dùng. ë Kh¸nh Hoµ khu vùc B×nh T©n gi¸p c¶ng Nha Trang, khu vùc §ång §Õ tíi VÜnh L−¬ng, khu vùc Ph−íc §ång, c¸c khu vùc nµy chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn h¶i s¶n, thuèc l¸, chÊt tÈy röa, mü phÈm vµ c«ng nghiÖp dÖt, may mÆc, chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, c«ng nghiÖp thuû tinh... Tæ chøc l·nh thæ c¸c ngµnh dÞch vô chñ yÕu Tæ chøc l·nh thæ du lÞch h×nh thµnh 5 côm du lÞch lµ HuÕ vµ vïng l©n cËn, L¨ng C«, B¹ch M·, C¶nh D−¬ng, §µ N½ng vµ vïng phô cËn, Quy Nh¬n vµ vïng phô cËn, Nha Trang vµ vïng phô cËn. X©y dùng c¸c tuyÕn du lÞch tæng hîp xuÊt ph¸t tõ trung t©m c¸c côm du lÞch, x©y dùng c¸c tuyÕn du lÞch chuyªn ®Ó tham quan di tÝch trong vïng, x©y dùng c¸c tuyÕn du lÞch liªn vïng. Tæ chøc l·nh thæ ngµnh th−¬ng m¹i. Tæ chøc c¸c m¹ng l−íi trung t©m c¸c chî, siªu thÞ g¾n víi viÖc gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®« thÞ vµ n«ng th«n. H×nh thµnh trung t©m th−¬ng m¹i quèc tÕ vµ trung t©m th«ng tin th−¬ng m¹i cÊp vïng ë §µ N½ng... Trung t©m giao nhËn kho vËn ngo¹i th−¬ng ë Ch©n M©y, §µ N½ng, Dung QuÊt, Quy Nh¬n. Tæ chøc l·nh thæ n«ng, l©m ng− nghiÖp - Tæ chøc l·nh thæ n«ng nghiÖp Ph¸t triÓn s¶n xuÊt l−¬ng thùc nh»m chñ yÕu lµ cung cÊp t¹i chç lóa ë c¸c ®ång b»ng cã ®iÒu kiÖn t−íi tiªu n−íc, x©y dùng vïng chuyªn canh n¨ng suÊt cao ë khu vùc s«ng Thu Bån, s«ng Ba, s«ng C«n, hoa mµu chñ yÕu lµ ng« vµ s¾n. Ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp mÝa, d©u t»m, dõa, ®iÒu, cao su, cµ phª, hå tiªu ë Qu¶ng Ng·i, Kh¸nh Hoµ, Qu¶ng Nam, B×nh §Þnh, Phó Yªn, Thõa Thiªn HuÕ. Ph¸t triÓn ch¨n nu«i, ph¸t triÓn thÕ m¹nh ch¨n nu«i bß, lîn, gia cÇm vµ h¶i s¶n. Tæ chøc l·nh thæ h¶i s¶n: Cñng cè më réng c¸c c¶ng c¸ nh− C¶ng BÕn H¶i, C¶ng ThuËn An, C¶ng s«ng Hµn, C¶ng sè 8, C¶ng Sa Ký Tæ chøc ch¨n nu«i h¶i s¶n ven bê ë 36 ®Çm, vïng vÞnh. Ph¸t triÓn kinh tÕ h¶i ®¶o kÕt hîp quèc phßng nh− Hoµng Sa, Tr−êng Sa, Lý S¬n, Hßn Cá, Cï Lao Chµm Tæ chøc l·nh thæ l©m nghiÖp theo h−íng b¶o vÖ, kh«i phôc rõng tù nhiªn, ph¸t triÓn rõng trªn ®Êt trèng ®åi träc, trång rõng, chèng c¸t bay vµ rõng c¶nh quan ven biÓn, ®ång thêi khai th¸c hîp lý vèn rõng. * Vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn nam Vïng kinh tÕ träng ®iÓm nµy gåm thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh §ång Nai, Bµ RÞa, Vòng TÇu, B×nh D−¬ng ThÕ m¹nh cña vïng VÒ mÆt ®Þa lý ®©y lµ vïng chuyÓn tiÕp gi÷a vïng T©y Nguyªn vµ duyªn h¶i Nam Trung Bé vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long v× thÕ vïng cã ®iÒu kiÖn héi tô c¸c nguån tµi nguyªn ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ cã c¬ së l−¬ng thùc, thùc phÈm v÷ng ch¾c ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. N»m ë h¹ l−u hÖ thèng s«ng §ång Nai, tiÕp cËn víi mét vïng biÓn s©u, bê biÓn ®Ñp, vïng cã nhiÒu tµi nguyªn nhiªn liÖu n¨ng l−îng vµ nguån h¶i s¶n lín. Mét hÖ thèng ®Êt ®á bazan, ®Êt x¸m ph©n bè réng lín trªn l·nh thæ cña vïng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh c¸c vïng chuyªn canh c©y cnnhiÖt ®íi ®Æc tr−ng, ®Æc biÖt s«ng Sµi Gßn cã møc n−íc s©u, h×nh thµnh C¶ng Sµi Gßn, h¶i c¶ng lín nhÊt cña c¶ n−íc. Vïng tiÕp gi¸p víi ®−êng biÓn quèc tÕ, hµnh lang giao th«ng ®−êng thuû sÇm uÊt nhÊt ë khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng, gÇn c¸c trung t©m K I L O B O O K . C O M th−¬ng m¹i quèc tÕ lín nh− B¨ng Cèc, Singapore ®ã lµ lîi thÕ rÊt quan träng ®Ó vïng x©y dùng nÒn kinh tÕ më. VÒ mÆt kinh tÕ x· héi, ®©y còng lµ vïng cã lÞch sö h×nh thµnh nh÷ng ®iÓm ®« thÞ c¸ch ®©y vµi ba thÕ kû nh− Sµi Gßn, Gia §Þnh. PhÇn lín c¸c thµnh phè trong vïng träng ®iÓm Ýt bÞ tµn ph¸, c¸c c¬ së c«ng nghiÖp ®· cã ®−îc c«ng nh©n b¶o vÖ ®Ó lµm bµn ®¹p cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. Trong vïng ®· cã nhiÒu tæ hîp s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn c©y c«ng nghiÖp nh− cao su, cµ phª, ®−êng, l¹c, mÝa, quy m« t−¬ng ®èi lín, g¾n tæ chøc s¶n xuÊt víi tiªu thô s¶n phÈm. LÞch sö ph¸t triÓn còng ®· thu hót d©n c− vµo lao ®éng ngµy cµng ®«ng tõ nhiÒu ®Þa ph−¬ng ®Õn vµ ®· h×nh thµnh ®−îc ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n, kü thuËt ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c ngµnh kinh tÕ kü thuËt. HiÖn nay, vïng cã mËt ®é d©n c− ®« thÞ ®«ng nhÊt c¶ n−íc vµ tr×nh ®é häc vÊn t−¬ng ®èi cao, chÊt l−îng nguån lao ®éng cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi viÖc ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña vïng. VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c¬ së h¹ tÇng, trong vïng ®· cã c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã c¸c trung t©m c«ng nghiÖp lín nh− thµnh phè Hå chÝ Minh, Biªn Hoµ, Vòng Tµu, cã hÖ thèng ®iÖn lùc cña c¸c nhµ m¸y ®iÖn ch¹y b»ng dÇu, khÝ tù nhiªn. Vïng cã c¬ së h¹ tÇng kü thuËt tèt nhÊt n−íc, víi hÖ thèng giao th«ng ®ñ c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn, cã thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Çu mèi giao th«ng lín nhÊt c¸c tØnh phÝa Nam, cho phÐp më réng c¸c mèi liªn hÖ kinh tÕ víi c¸c n−íc vµ quèc tÕ ®Æc biÖt ®©y lµ mét trong nh÷ng khu trung t©m hµng kh«ng, hµng h¶i cña khu vùc §«ng Nam ¸. Tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ hµng n¨m cña vïng ®¹t 15% n¨m (1990-1994). C¬ cÊu kinh tÕ ®· cã sù chuyÓn dÞch kh¸ m¹nh mÏ, tû träng cña dÞch vô vµ c«ng nghiÖp t¨ng, tû träng cña n«ng l©m ng− nghiÖp gi¶m dÇn, n¨m 1995 c«ng nghiÖp vµ x©y dùng c¬ b¶n chiÕm 40%, dÞch vô chiÕm 51% cßn c¸c ngµnh n«ng, l©m, ng− nghiÖp chiÕm 9% trong c¬ c©ó GDP cña vïng. Tæ chøc l·nh thæ c«ng nghiÖp Thµnh phè Hå ChÝ Minh 4 khu c«ng nghiÖp cã thÓ ®i vµo ho¹t ®éng mµ kh«ng ph−¬ng h¹i ®Õn lîi Ých khu kÕ cËn. T©n ThuËn vµ C¸t L¸i cã thÓ thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng chuyªn ngµnh ®ßi hái ph¶i gi¸p mÆt víi s«ng n−íc. Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn ë huyÖn Nhµ BÌ cã 42 doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nhÑ gåm dÖt, may mÆc, nhùa vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm Khu c«ng nghiÖp C¸t L¸i ë huyÖn Thñ §øc trªn s«ng §ång Nai hiÖn cã 8 doanh nghiÖp chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp c¶ng vµ c«ng nghiÖp nhÑ. Khu chÕ xuÊt Linh Trung ë huyÖn Thñ §øc hiÖn cã 9 doanh nghiÖp. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2000 cã 70 doanh nghiÖp, chñ yÕu lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ. Khu c«ng nghiÖp T©n Quy ë huyÖn Cñ Chi hiÖn cã 3 doanh nghiÖp chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp nhÑ. Bµ RÞa, Vòng TÇu, Mü Xu©n vµ Phó Mü lµ c¸c khu c«ng nghiÖp nÆng −u tiªn thÝch hîp cho c¸c nhµ m¸y ®ßi hái diÖn tÝch réng vµ ph−¬ng tiÖn bèc dì c¸c nguyªn vËt liÖu ®ang rêi kh«ng ®ãng gãi. trung t©m Vòng Tµu lµ dÇu khÝ vµ du lÞch. Ba khu c«ng nghiÖp lµ khu c«ng nghiÖp Mü Xu©n, Phó Mü, khu c«ng nghiÖp B¾c Bµ RÞa, khu c«ng nghiÖp Ph−¬ng Thanh (Vòng Tµu). §ång Nai, Biªn Hoµ sÏ dÇn trë thµnh trung t©m c«ng nghiÖp thu hót nhiÒu lao ®éng v× h¬n 50% diÖn tÝch ®Êt c«ng nghiÖp ®Òu n»m trong 7 khu c«ng nghiÖp −u tiªn cña tØnh. C¸c ®iÓm c«ng nghiÖp nÆng vµ ho¸ chÊt ®−îc ®Æt ë Gß DÇu gÇn c¸c khu c«ng nghiÖp Mü ThuËn, Phó Mü, 7 khu c«ng nghiÖp lµ khu c«ng nghiÖp Biªn Hoµ 1, khu c«ng nghiÖp Biªn Hoµ 2, khu c«ng nghiÖp Long B×nh B, khu c«ng nghiÖp Amala, khu c«ng nghiÖp Nh¬n Tr¹ch, khu c«ng nghiÖp S«ng M©y, khu c«ng nghiÖp Gß DÇu, c¸c khu c«ng nghiÖp nµy chñ yÕu lµ khu c«ng nghiÖp chÕ xuÊt c«ng nghiÖp nhÑ vµ c«ng nghiÖp nÆng. B×nh D−¬ng 4 khu c«ng nghiÖp ®−îc x¸c ®Þnh ë huyÖn ThuËn An vµ Phó Mü lµ khu c«ng nghiÖp Sãng ThÇn, khu c«ng nghiÖp An Phó, khu c«ng nghiÖp T©n §Þnh, khu c«ng nghiÖp ViÖt Nam - Singapore, c¸c khu c«ng nghiÖp nµy chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp nhÑ. Tæ chøc l·nh thæ n«ng, l©m, ng− nghiÖp Næi bËt nhÊt cña vïng lµ s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn c¸c c©y c«ng nghiÖp nhiÖt ®íi quan träng nh− cao su, ®iÒu, cµ phª. §©y lµ yÕu tè quan träng ®Ó n©ng cao thu nhËp vµ gi¶m bít sù nghÌo khæ ë n«ng th«n, Ph¸t triÓn m¹nh ngµnh khai th¸c h¶i s¶n xa bê vµ chÕ biÕn h¶i s¶n, tæ chøc ch¨n nu«i, chó ý t¨ng ®µn bß s÷a, nu«i trång thuû s¶n. Tæ chøc l·nh thæ dÞch vô Lµ mét trong nh÷ng khu vùc kinh tÕ ®· t−¬ng ®èi ph¸t triÓn ë trong vïng. Tuy nhiªn, cÇn më réng th−¬ng m¹i ®Ó cung cÊp nguyªn vËt liÖu, n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn mäi giao th«ng vËn t¶i (c¶ng ThÞ V¶i, Phó Mü, s©n bay T©n S¬n NhÊt, Long Thµnh), më thªm c¸c ®−êng bé cao tèc vµ ®−êng xe löa Sµi Gßn ®i Vòng Tµu, T©y Ninh, Mü Tho, ph¸t triÓn th«ng tin - liªn l¹c, tµi chÝnh, Ng©n hµng, b¶o hiÓm, ph¸t triÓn du lÞch, v¨n ho¸, gi¸o dôc vµ y tÕ. HÕt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCâu hỏi ôn tập địa lý kinh tế Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan