Chiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng khu vực phía nam của holcim Việt Nam 2006 – 2010

PHẦN MỞ ĐẦU 1.Giới thiệu đề tài a.Ý nghĩa của đề tài : Xây dựng định hướng chiến lược cạnh tranh của Holcim Việt Nam tại thị trường khu vực phía Nam giai đoạn 2006 -2010, xây dựng và phát triển thương hiệu xi măng Holcim trở thành nguồn vật liệu xây dựng cung ứng góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng, đổi mới phát triển kinh tế Việt Nam. b. Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu chủ yếu là hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh xi măng Holcim Việt Nam và các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của nó trên thị trường được chia thành 3 nhóm: nhóm các công ty trực thuộc TCT xi măng Việt Nam như Hà Tiên 1, Hà Tiên 2; nhóm các công ty liên doanh như Nghi Sơn và các nhà máy nhỏ trực thuộc địa phương. c. Phương pháp nghiên cứu : - Nghiên cứu cơ sở lý luận của quá trình quản trị chiến lược, trên cơ sở đó xác định nguồn thông tin cần thiết, chọn lựa các hình thức thu thập thông tin, sau đó dùng phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp và đưa ra các đề xuất, lập kế hoạch chiến lược. - Thông tin được thu thập qua các kênh như sau : Các kết quả điều tra về khu vực thị trường qua các công ty tư vấn; Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các nhà phân phối; các khách hàng tiêu dùng ,Trao đổi thông tin với các cấp lãnh đạo của công ty; Các khảo sát , phân tích, đánh giá thị trường của Holcim Việt Nam; Các báo cáo của ngành, các bài báo liên quan. d. Giới hạn đề tài: - Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu thị trường xi măng của Holcim Việt Nam tại khu vực phía nam từ Khánh Hoà cho đến Cà Mau. Luận văn giới hạn ở việc thiết lập chiến lược cạnh tranh giai đoạn 2006-2010 của Holcim Việt Nam tại thị trường khu vực phía Nam dựa trên cơ sở phân tích đánh giá các thông tin thu thập được, các kiến thức đã học cùng với kinh nghiệm bản thân. Luận văn chưa đề cập đến việc tổ chức thực hiện và kiểm soát chiến lược. CHƯƠNG 1 MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNGTY LIÊN DOANH XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG XI MĂNG KHU VỰC PHÍA NAM CỦA HOLCIM VIỆT NAM 2006 –2010

pdf59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 2767 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng khu vực phía nam của holcim Việt Nam 2006 – 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2,4 trieäu taán, trong ñoù taïi ÑBSCL laø 660 ngaøn taán, chieám 25% thò phaàn, baét ñaàu saûn xuaát : 1997. - Chuû sôõ höõu: lieân doanh giöõa Taäp ñoaøn Holcim Thuïy Syõ (65%) vaø Toång coâng ty Xi maêng VN, ñaïi dieän laø Haø Tieân 1 (35%). - Khu vöïc thò tröôøng: töø Khaùnh Hoøa ñeán Caø Mau - Möùc hoã trôï cuûa chính phuû: caùc beân lieân doanh goùp voán theo tæ leä thoûa thuaän trong voán phaùp ñònh, phaàn coøn laïi vay cuûa IFC vaø Exim Bank Thai Land. Trang 34 - Danh tieáng: söï keát hôïp giöõa truyeàn thoáng Haø Tieân vaø coâng ngheä Thuïy Syõ. Xi maêng Holcim hieän nay ñaõ ñöôïc ngöôøi tieâu duøng raát tín nhieäm vì chaát löôïng dòch vuï vaø saûn phaåm toát hieän nay. - Saûn phaåm: bao PCB 40 vaø caùc loaïi xi maêng xaù coù caùc thuoäc tính khaùc nhau ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa khaùch haøng coâng nghieäp. - Giaù caû: cao nhaát taïi thò tröôøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. - Hoaït ñoäng khuyeán maõi: raát maïnh treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng nhö baùo, tivi, baûng hieäu,.. Holcim VN luoân laø ngöôøi daãn ñaàu trong vieäc hình thaønh caùc yù töôûng vaø thöïc hieän caùc chöông trình khuyeán maõi cho ngöôøi baùn leû vaø ngöôøi tieâu duøng baèng hieän vaät, caùc trình tham quan du lòch trong vaø ngoaøi nöôùc cho nhaø phaân phoái, caùc nhaø phaân phoái, caùc khoaûn thöôûng ñaït chæ tieâu,.. Holcim VN laø coâng ty ñaàu tieân chuù troïng vaø toå chöùc hoaït ñoäng dòch vuï hoã trôï kyõ thuaät leân möùc chuyeân nghieäp vôùi phöông chaâm “ Ñònh höôùng khaùch haøng “, vaø heä thoáng baùn haøng qua maïng internet webSales ñaàu tieân taïi Vieät Nam trong ngaønh xi maêng. - Thò tröôøng: Nhaø maùy Xi maêng Hoøn Choâng naèm taïi Kieân Löông, khu vöïc ÑBSCL, cuøng vôùi vieäc hoaøn thaønh xaây döïng nhaø maùy ñoùng bao taïi Hoøn Choâng vaøo 8/2002 laø moät öu theá ñeå Holcim VN coù theå caét giaûm chi phí vaän chuyeån taêng söùc caïnh tranh veà giaù thaønh cho xi maêng Holcim VN. Coâng suaát ñoùng bao cuûa nhaø maùy ñoùng bao Hoøn Choâng hieän nay laø 250,000 taán/ naêm vaø döï kieán seõ taêng leân 1 trieäu taán/naêm vaøo naêm 2007 ñeå cung caáp cho khu vöïc caùc tænh mieàn taây, do ñoù ngay töø luùc naøy, Holcim VN phaûi chuaån bò caùc chieán löôïc caïnh tranh ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy. - Khaû naêng cung öùng: vaøo naêm 2005 2,8 trieäu taán vaøo naêm 2010 4,2 trieäu - Nguoàn cung caáp: ñaù voâi taïi khu vöïc Kieân Löông, Kieân Giang vôùi tröõ löôïng khai thaùc 50 naêm, than töø Quaûng Ninh, thaïch cao töø Thaùi Lan, vaø pozzolana töø Baø Ròa Vuõng Taøu; Yeáu toá veà maët sinh thaùi, moâi tröôøng: ñaït tieâu chuaån vì aùp duïng coâng ngheä môùi trong saûn xuaát. Trang 35 3.1.2.2 Nhöõng ñoái thuû caïnh tranh tieàm naêng Caùc döï aùn xi maêng môùi 2006-2010 Soá Tænh Coâng Ty Coâng suaát cliker Thieát keá (trieäu taán) Voán thöïc hieän (trieäu USD) 1 Thanh Hoùa Nghi Sôn 2 2,0 260 2 Quaûng Ninh Haûi Long 2 1,4 180 3 Quaûng Ninh Hoaøn caàu 2 1,4 180 4 Hoaø Bình Löông Sôn 1,4 250 5 Phuù Thoï Yeán Mao 1,4 218 6 Hueá Ñoàng Laâm 1,4 250 7 Laïng Sôn Ñoàng Baønh 1,4 250 8 Myõ Ñöùc Haø Taây 1,4 250 (Nguoàn:Quyeát ñònh cuûa Thuû Töôùng Chính phuû soá 70/1997/QÑ –TTg ngaøy 14/11/1997 veà vieäc quy hoaïch phaùt trieån Coâng nghieäp xi maêng ñeán naêm 2010) Nghi Sôn: hieän ñaõ thueâ theâm 01 taøu chuyeân duøng chôû xi maêng xaù töø Thanh Hoùa vaøo Hieäp Phöôùc naâng khaû naêng vaän chuyeån cuûa ñoäi taøu 49,500 taán/ thaùng; xaây theâm si loâ naâng cao söùc chöùa leân 30,000 taán, ngoaøi heä thoáng caùc kho baõi hieän taïi, taïi caùc tænh khaùc seõ deã daøng taêng coâng suaát khi coù nhu caàu. ƒ Long An: töø 1,000 leân 3,000 taán taïi thò Xaõ Taân An ƒ Vónh Long: töø 1,000 leân 4,000 taán taïi thò xaõ Vónh Long ƒ Caàn Thô: hieän taïi chæ coù khoaûng 500 taán taïi Khu coâng nghieäp Traø Noùc, nhöng coù theå deã daøng taêng söùc chöùa leân ñaán 3,000 taán. Caùc traïm nghieàn ñòa phöông: Coâng suaát môû roäng döï tính 730 ngaøn taán 2005-2010, phuï thuoäc nhieàu vaøo nguoàn voán vay vaø giaù caû clinker nhaäp khaåu. Baát lôïi hieän nay laø giaù xaêng daàu ñang taêng cao töø thaùng 1 ñeán thaùng 9/05, giaù daàu taêng 30% -50% so vôùi giaù ñaàu naêm, neân giaù caû clinker nhaäp khaåu taêng raát cao. Hieän nay coù xu höôùng xuaát hieän caùc coâng ty nhaäp khaåu chuyeân nghieäp vôùi soá löôïng 30,000-50,000 taán/ thaùng cuûa caû nhaø nöôùc vaø tö nhaân cung caáp cho laïi cho caùc traïm nghieàn. Tuy nhieân khoâng theå xem nheï vai troø cuûa nhaø maùy ñòa phöông, vì saûn phaåm cuûa hoï ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa ngöôøi noâng daân, ña soá coù thu nhaäp thaáp. Trang 36 Caùc nhaø phaân phoái hieän taïi: ñaàu tö phaùt trieån daây chuyeàn saûn xuaát, nhaäp nguyeân lieäu clinker ví duï nhö Cotec ( tröïc thuoäc Toång coâng ty vaät lieäu xaây döïng – Boä Thöông mai) ñaàu tö traïm nghieàn 200 ngaøn taán (2003), nhaø maùy nghieàn xi maêng Thaïnh Long 200 ngaøn taán xi maêng/taán laø lieân doanh giöõa moät ñôn vò tö nhaân hôïp taùc vôùi Cty Xuaát nhaäp khaåu vaät lieäu xaây döïng, taïi Tp HCM 2003. 3.1.2.3 Nhöõng saûn phaåm thay theá Saûn phaåm thay theá ñöôïc xem xeùt treân caû hai bình dieän: (1) trong quy trình saûn xuaát vaø (2) trong giai ñoaïn tieâu duøng. 3.1.2.3.1 Trong qui trình saûn xuaát Caùc nguyeân lieäu chính ñeå saûn xuaát ra xi maêng bao goàm ñaù voâi, ñaát setù vaø moät löôïng ít (2%-5%) caùc phuï gia ñieàu chænh nhö quaëng, saét, laterit, caùt,…vaø caùc loaïi phuï gia pozzolana, thaïch cao (gypsum), tro bay (fly ash), xæ (slag) ñeå pha troän vôùi clinker ñöôïc nghieàn taïo thaønh xi maêng theo maùc hoaëc chuûng loaïi yeâu caàu. Veà nhieân lieäu: than antraxit Quaûng Ninh, than Khaùnh Hoøa Thaùi nguyeân, than Na Döông Laïng Sôn, daàu Mazut hoaëc daàu naëng FO vaø 1 phaàn khí töï nhieân Thaùi Bình, Baïch Hoå Vuõng Taøu. Ñaù voâi( tyû leä söû duïng trong saûn xuaát xi maêng 80%) ôû nöôùc ta coù nhieàu vaø phoå bieán nhaát laø loaïi ñaù voâi thuoäc hoï canxit. Loaïi naøy coù nhieàu nhöng phaân boá taäp trung ôû mieàn baéc (Taây Baéc vaø Ñoâng Baéc), mieàn trung (töø Thanh Hoaù ñeán Quaûng Nam) vaø moät ít ôû mieàn Taây Nam vaø ñoâng nam boä (Kieân Löông, Soâng Beù, Taây Ninh). Theo thoáng keâ cuûa 18 tænh coù quy hoaïch ñaàu tö coâng nghieäp xi maêng thì tröõ löôïng khai thaùc laø 8.8 tyû taán. Neáu tröø ñi khoaûng 25% caùc nuùi ñaù voâi coù coâng trình quoác phoøng vaø caûnh quan vaên hoaù lòch söû thì tröõ löôïng ñaù voâi tìm ñeán naêm 1996 giaønh phaùt trieån cho coâng nghieäp xi maêng chæ coøn 6.6 tyû taán, chæ ñuû duøng saûn xuaát cho 100 naêm vôùi coâng suaát 50 trieäu taán/naêm. Vì vaäy caàn phaûi tieáp tuïc thaêm doø tìm kieám theâm, ñoàng thôøi phaûi coù chính saùch khai thaùc vaø söû duïng tieát kieäm ñaù voâi ñeå saûn xuaát laâu daøi vaø baûo veä caûnh quan ñaát nöôùc. Ñaát seùt cuõng laø nguyeân lieäu chính cho coâng nghieäp xi maêng coù tyû leä söû duïng ñeán 20%. Soá lieäu tìm kieám vaø thaêm doø, theo taøi lieäu cuûa nghaønh ñòa chaát coù khoaûng hôn 1 tyû taán coù theå Trang 37 ñuû cho saûn xuaát 50 trieäu taán xi maêng/ naêm trong thôøi gian hôn 100 naêm. (Nguoàn quy hoaïch phaùt trieån coâng nghieäp xi maêng ñeán naêm 2010 – Boä xaây döïng, Haø Noäi thaùng 9/ 1997). Tröõ löôïng ñaù voâi: TT Teân caùc tænh Teân moät soá nuùi ñaù voâi Tröõ löôïng (trieäu taán) 1 Laïng Sôn Kai linh, Ñoàng Baønh, Luõ Paùng.., 1,250 2 Thaùi Nguyeân La Hieân, Nuùi Voi,… 220 3 Quaûng Ninh Hoaønh Boà, Caåm Phaû, Quaûng Haønh, Uoâng Bí,.. 1,500 4 Haûi Phoøng Traø Keânh, Chu Tröông, Traïi Sôn,.. 250 5 Haûi Döông Hoaøng Thaïch, Lö Chieåu, Traïi Caùch,.. 300 6 Hoøa Bình Löông Sôn, Trung Sôn, 400 7 Haø Taây Hôïp Tieán, Tieân Sôn, Myõ Ñöùc 350 8 Haø Nam Buùt Phong, Hoàng Sôn, Thanh Thuûy 600 9 Ninh Bình Hang Nöôùc, Ñoàng Giao, Heä Döôõng, Gia Khaùnh, Gia Vieãn,.. 650 10 Thanh Hoùa Yeân Duyeân, Caåm Vaân, Vónh Loäc 350 11 Ngheä An Hoaøng Mai A, Kim Nhan, Nghóa Ñaøn 450 12 Quaûng Bình Xuaân Sôn, Aùng Sôn, Leøn aùng … 800 13 Quaûng Trò Laâm Taâm, Daàu Maàu, Cam Thanh,.. 250 14 Hueá Long Tho, Vaên Xaù, Phong Sôn 200 15 Quaûng Nam Thaïnh Myõ, A Sôø 300 16 Soâng Beù vaø Taây Ninh Taø Thieát, Suoái Ngoâ 180 17 Kieân Löông Khoe Laù, Caây xoaøi, Hoøn Choâng, Nuùi traàu,.. 250 18 Vónh Phuù Yeán Mao, Tam Thanh, Thanh Ba 150 Nhìn chung khoâng coù nguyeân lieäu naøo khaùc coù theå thay theá ñaù voâi vaø ñaát seùt vì thuoäc tính töï nhieân cuûa noù. Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, clinker laø saûn phaåm cuûa quaù trình nung hoãn hôïp goàm ñaù voâi, ñaát seùt vaø caùc thaønh phaàn ñieàu chænh Laterit vaø ñaù voâi chaát löôïng cao (haøm löôïng CaCO3 cao) ôû nhieät ñoä 1,450 C0. Sau khi ñöôïc laøm nguoäi, clinker ñöôïc nghieàn vôùi 5% thaïch cao thaønh xi maêng nguyeân chaát OPC ( Ordinary Portland Cement), sau ñoù ximaêng OPC naøy laïi ñöôïc pha troän theâm vôùi caùc phuï gia ñaõ ñeà caäp ôû treân nhö pozzolana, tro bay hay xæ ñeå taïo ra caùc loaïi xi maêng hoãn hôïp vôùi caùc tieâu chuaån khaùc nhau. Giaù thaønh Trang 38 cuûa caùc phuï gia naøy thay ñoåi thí duï 10US $ /taán pozzolana, 51-53 US $ taán CFR Saøi Goøn tro bay nhaäp khaåu,… Nguyeân lieäu chính duøng ñeå pha troän vôùi xi maêng OPC hieän nay vaãn laø pozzolan vì giaù thaønh reû. Tyû leä pha troän pozzolana cho pheùp coù theå töø 20%-35% tuøy theo chaát löôïng clinker ñeå ñaûm baûo caùc chæ tieâu PCB 40. Töø nay cho ñeán 2010 pozzolana ñoùng vai troø heát söùc quan troïng vaø caùc nhaø saûn xuaát hieän nay ñeàu coù caùc hôïp ñoàng khai thaùc daøi haïn 20-50 naêm. Tro bay (fly ash) laø moät pheá phaåm coâng nghieäp nhieät ñieän laø moät loaïi phuï gia coù hoaït tính raát cao, khi pha troän vôùi xi maêng OPC seõ taïo neân moät loaïi hoãn hôïp xi maêng giuùp beâ toâng phaùt trieån cöôøng ñoä raát cao( 50-60Mpa sau 28 ngaøy) vaø beàn sufat, raát thích hôïp cho caùc keát caáu beâ toâng lôùn ngaàm vaø noái tieáp xuùc nhieàu vôùi moâi tröôøng sulfat trong xaây döïng coâng nghieäp. Giaù cuûa tro bay neáu tieâu thuï vôùi soá löôïng lôùn töø 100,000 taán/ naêm vaø coù hôïp ñoàng cung caáp daøi haïn coù theå dao ñoäng töø 23-25 USD CFR Caùt Laùi HCM. Nguoàn cung caáp thuaän tieän hieän nay laø Nhieät ñieän Phaû Laïi vaø PT Wahana Indonesia. Giaù baùn cuûa xi maêng flyash coù theå cao hôn 20-25% giaù ximaêng thoâng thöôøng PCB40. Do ñoù Holcim caàn phaûi nhanh choùng thieát laäp moái quan heä vôùi caùc nhaø cung caáp vaø ñaàu tö thieát bò thích hôïp cho saûn xuaát. Caùc nhieân lieäu coù khaû naêng thay theá daàu naëng HFO (heavy fuel oil) vaø than vaø hieän höõu taïi khu vöïc phía nam coù theå laø voû traáu( rice husk), rôm (straw), voû vaø sô döøa, voû xe cuõ, caùc loaïi chaát thaûi ñoát vaø daàu thaûi. Hieän nay chöa coù caùc quy ñònh hay phaùt minh naøo töù phía chính quyeàn ñeå thuùc ñaåy caùc bieän phaùp aùp duïng caùc loaïi nhieân lieäu thay theá khaùc trong coâng nghieäp saûn xuaát xi maêng . Vieäc taùi söû duïng caùc loaïi nhieân lieäu ñoát naøy ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong cuoäc soáng döôùi nhieàu daïng vaø phuïc vuï cho caùc ngaønh khaùc nhau, tuy nhieân cho ñeán nay thaät söï vaãn chöa coù moät heä thoáng taùi söû duïng hoaøn chænh ñeå khai thaùc caùc vaät lieäu naûy trong coâng nghieäp saûn xuaát xi maêng. 3.1.2.3.2 Trong tieâu duøng Caùc loaïi vaät lieäu coù khaû naêng thay theá ít nhaát cuõng laøm aûnh höôûng ñeán vieäc söû duïng nguyeân lieäu xi maêng: gaïch, goã, caùc keát caáu theùp, gaïch ceramic, nhöïa ñöôøng, caùc loaïi oáng PVC goàm oáng daãn nöôùc vaø heä thoáng thoaùt nöôùc, caùc loaïi theùp taám, kieáng. Trang 39 Gaïch: gaïch vaãn laø 1 loaïi nguyeân lieäu khoâng theå thieáu trong xaây döïng. Coù hai loaïi gaïch chính, ñoù laø: gaïch baèng ñaát nung, vaø gaïch laøm hoãn hôïp xi maêng vaø caùt. Hieän loaïi gaïch baèng ñaát nung cung caáp treân thò tröôøng ña soá (60%) ñöôïc saûn xuaát baèng bieän phaùp thuû coâng vaø chöa coù coâng ngheä khai thaùc qui moâ. Cung khoâng ñaùp öùng ñuû caàu, ñaëc bieät laø vaøo muøa xaây döïng töø thaùng 10 ñeán thaùng 6 naêm sau. Nguoàn nguyeân lieäu ñaát seùt thöôøng naèm ven caùc con soâng nhö soâng Ñoàng Nai, soâng Cöûu Long vaø chöa ñöôïc ñaùnh giaù tröõ löôïng moät caùch ñaày ñuû. Gaïch laøm baèng hoãn hôïp caùt, xi maêng ñaõ ñöôïc söû duïng töø raát laâu trong xaây döïng, tuy nhieân giaù thaønh coù cao hôn gaïch nung. Vieäc söû duïng loaïi gaïch naøy seõ goùp phaàn taêng nhu caàu xi maêng. Goã, caùc keát caáu theùp, gaïch ceramic; caùc loaïi vaät lieäu naøy laøm phong phuù theâm löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng, tuy nhieân nhìn chung ñaùnh giaù thaønh xaây döïng neáu söû duïng goã taêng khoaûng 20% so vôùi vaät lieäu truyeàn thoáng gaïch, caùt, vaø ximaêng. Vieäc khai thaùc goã troøn hieän ñaõ bò luaät phaùp caám, caùc loaïi goã ñöôïc söû duïng chuû yeáu laø töø caùc loaïi goã nhaân taïo. Taïi ñoàng baèng soâng Cöûu Long, ngöôøi tieâu duøng vaãn chöa quen söû duïng caùc loaïi vaät lieäu keát caáu theùp vaø kieáng. Nhöïa ñöôøng vaãn laø loaïi nguyeân lieäu ñöôïc söû duïng chính trong caùc coâng trình laøm ñöôøng. Neáu söû duïng coâng ngheä beâ toâng coát theùp ñeå laøm ñöôøng thì giaù thaønh seõ taêng leân 2.3-3 laàn so vôùi beâ toâng nhöïa, nhöng ngöôïc laïi tuoåi thoï coâng trình neáu thi coâng baèng beâ toâng nhöïa thì khoaûng 20 naêm vaø beâ toâng coát theùp laø 50 naêm, chi phí duy tu baûo döôõng haøng naêm ñoái vôùi loaïi beâ toâng nhöïa cao. Tuy nhieân vieäc thay ñoåi coâng ngheä naøy caàn phaûi coù söï taùc ñoäng töø caáp quaûn lyù vó moâ vaø caáp chuyeân moân laø nghaønh giao thoâng. 3.1.2.4 Nhöõng nhaø cung caáp Trong coâng nghieäp xi maêng, caùc nhaø cung caáp ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm sau: 3.1.2.4.1 Nhieân lieäu: goàm daàu vaø than Hieän nay nhaø cung caáp than lôùn nhaát trong nöôùc laø Toång coâng ty Than Vieät Nam (Vinacoal), caùc loaïi daàu vaän haønh maùy hoaëc duøng ñeå ñoát loø do caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc kinh doanh xaêng daàu cung caáp nhö Petrolimex, SaøiGoøn Petro, hoaëc caùc lieân doanh nhö BP Trang 40 Petco. Giaù than thöôøng khoâng theå thöông löôïng ñöôïc, coøn giaù daàu thì ñöôïc mua theo giaù thaáp nhaát cuûa hai cô cheá giaù: giaù nhaø nöôùc quy ñònh vaø giaù daàu nhaäp khaåu. Theo toång sô ñoà phaùt trieån cuûa ngaønh naêng löôïng ñeán 2010 seõ ñaàu tö xaây döïng theâm moät soá nhaø maùy thuûy ñieän vaø nhieät ñieän ñeå coù theâm coâng suaát 7,600MW. Vieäc cung caáp ñieän cho caùc ngaønh kinh teá noùi chung vaø ngaønh xi maêng noùi rieâng laø hoaøn toaøn coù theå ñaùp öùng ñöôïc bôûi vì nhu caàu ñieän cho ngaønh xi maêng cuûa naêm 1997 laø 120 MW(900 trieäu KWh) chæ chieám 4% toång coâng suaát ñaõ coù, naêm 2000 caàn 290 MW chieám 6.08% vaø naêm 2010 caàn 600 MW chieám 5.56% toång coâng suaát ñieän theo thieát keá cuûa ngaønh ñieän treân toaøn quoác. Ngoaøi ra neáu nhaø maùy xi maêng coù ñöôïc nhaø maùy ñieän cho rieâng mình thì laø moät lôïi theá caïnh tranh lôùn trong vieäc giaûm giaù thaønh, khi maø giaù ñieän thò tröôøng taêng leân laøm taêng chi phí saûn xuaát. 3.1.2.4.2 Nguyeân lieäu: pozzolana, thaïch cao, phuï gia ñieàu chænh laterite. Taát caû caùc nhaø saûn xuaát xi maêng ñeàu coù nhöõng hôïp ñoàng khai thaùc vaø cung öùng daøi haïn. Theá maïnh trong thöông löôïng cuûa caùc nhaø cung caáp khoâng taêng theâm hieän nay vaø ngay caû sau naøy. 3.1.2.4.3 Phuï tuøng thay theá Caùc phuï tuøng thay theá trong ngaønh xi maêng laø caùc phuï tuøng chuyeân duøng, ñeàu phaûi nhaäp khaåu. Hieän nay coù caùc nhaø cung caáp chính treân theá giôùi nhö: MVT, Loesche, IKN, Lohnman, Siemens (Ñöùc), ABB ( Switzerland), Magoteux, V-Trac, Atlascopco,… Theá maïnh trong thöông löôïng cuûa ñoái nhaø cung caáp naøy ôû möùc trung bình, Holcim coù öu theá veà uy tín, neân ñöôïc höôûng öu ñaõi phöông thöùc thanh toaùn traû chaäm..v.v Vôùi caùc hôïp ñoàng daøi haïn toaøn caàu, Holcim VN ñöôïc höôûng öu ñaõi veà giaù thaáp do mua soá löôïng nhieàu, caùc ñieàu khoaûn thanh toaùn traû chaäm, chaát löôïng haøng hoùa toát, thôøi gian giao haøng ngaén, thôøi haïn baûo haønh daøi… giuùp cho Holcim VN coù khaû kieåm soaùt vaø caét giaûm caùc khoaûn chi phí nguyeân lieäu ñaàu vaøo ôû möùc thaáp nhaát. 3.1.2.5 Khaùch haøng Ñaëc ñieåm hieän nay cuûa thò tröôøng xi maêng ôû Vieät Nam noùi chung, vaø mieàn nam noùi rieâng saûn phaåm xi maêng phaûi ñöôïc thöïc hieän qua heä thoáng caùc nhaø phaân phoái. Heä thoáng ñaïi lyù laø Trang 41 saûn phaåm cuûa thôøi kyø bao caáp khi maø xi maêng coøn ñöôïc saûn xuaát vaø phaân boå theo chæ tieâu khoâng theå toàn taïi vi khoâng phuø hôïp vôùi neàn kinh teá thò tröôøng. Saûn phaåm xi maêng ñeán tay ngöôøi tieâu duøng qua hai caùch vaø vai troø cuûa moãi caùch cuõng coù taàm quan troïng khaùc nhau: Caùch 1: Ximaêng töø nhaø saûn xuaát --> nhaø phaân phoái (baùn sæ) ---> nhaø baùn leû ---> ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng. Caùc nhaø phaân phoái coù theå ôû moïi thaønh phaàn kinh teá nhö quoác doanh, coå phaàn, traùch nhieäm höõu haïn hay tö nhaân, hoï cuõng laø nhöõng doanh nghieäp coù nguoàn taøi chính maïnh; coù maïng löôùi tieâu thuï laø caùc cöûa haøng baùn leû, cung caáp cho caùc nhaø saûn xuaát duøng xi maêng laøm nguyeân lieäu; hoaëc tröïc tieáp cho caùc coâng trình ( hình 3-4 laø moâ hình phaân phoái phoå bieán hieän nay). Caùch 2: Xi maêng töø nhaø saûn xuaát ñeán thaúng caùc khaùch haøng coâng nghieäp duøng xi maêng laøm nguyeân lieäu saûn xuaát ra caùc saûn phaåm cuoái cuøng nhö: coâng ty beâ toâng töôi, caùc nhaø saûn xuaát caùc loaïi beâ toâng ñuùc saün nhö: daàm, coät, taám dale, oáng coáng, taám lôïp, gaïch xi maêng,… hoaëc caùc coâng ty xaây döïng duøng xi maêng tröïc tieáp thi coâng. Tuøy theo chính saùch kinh doanh cuûa töøng nhaø saûn xuaát maø hoï choïn hình thöùc phaân phoái naøo phuø hôïp. Vai troø cuûa heä thoáng phaân phoái hieän nay laø nhöõng ngöôøi trung gian khoâng theå phuû nhaän vaø heát söùc quan troïng trong giai ñoaïn hieän taïi chuyeân moân hoaù cao ñoä, nhaø saûn xuaát seõ khoâng ñaït hieäu quaû cao hôn vaø cuõng khoâng ñuû nguoàn taøi chính neáu hoï tröïc tieáp thöïc hieän vieäc phaân phoái. Tuy vaäy keânh phaân phoái tröïc tieáp töø nhaø saûn xuaát ñeán ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng seõ ngaøy caøng ñoùng vai troø quan troïng, taêng veà quy moâ vaø tyû troïng trong toång giaù trò phaân phoái treân thò tröôøng. Xi maêng xaù seõ ngaøy caøng ñöôïc öa duøng vì chi phí söû duïng giaûm vaø caùc yeâu caàu khaéc khe veà baûo veä moâi tröôøng. Quy moâ vaø trình ñoä chuyeân nghieäp cuûa nhaø phaân phoái ngaøy caøng taêng cao, hieän töôïng caùc nhaø phaân phoái coù qui moâ vöøa vaø nhoû lieân keát laïi thaønh moät nhaø phaân phoái lôùn ñoái troïng vôùi nhaø saûn xuaát ngaøy caøng nhieàu hoaëc trôû thaønh nhaø cung caáp xi maêng khi hoï ñaàu tö vaøo daây chuyeàn saûn xuaát, nhaäp clinker nghieàn vaø saûn xuaát xi maêng caïnh tranh ngöôïc laïi vôùi caùc nhaø saûn xuaát hieän taïi, ñaây chính laø nhöõng ñoái thuû caïnh tranh tieàm naêng. Trang 42 Ñoù laø xu höôùng phaùt trieån trong thôøi gian tôùi cuûa yeáu toá khaùch haøng vaø trong 5 yeáu toá taùc ñoäng ñeán ngaønh xi maêng, tuy nhieân trong 5 naêm tôùi keânh (1) caùc nhaø phaân phoái taïi khu vöïc ÑBSCL vaãn laø quan troïng nhaát. 3.1.3 Nhaän ñònh veà cô hoäi vaø thaùch thöùc 3.1.3.1 Cô hoäi - Nhu caàu veà xi maêng treân thò tröôøng taêng … ñöa ñeán söùc taêng tröôûng cao. - Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø tình hình an ninh chính trò oån ñònh - Nguoàn lao ñoäng cuûa caû nöôùc cuõng nhö cuûa vuøng ÑBSCL doài daøo, giaù nhaân coâng thaáp. - Haøng ñöôïc phaân phoái tröïc tieáp töø nhaø maùy xi maêng Hoøn Choâng. 3.1.3.2 Thaùch thöùc - Caïnh tranh quyeát lieät veà giaù vôùi xi maêng Nghi Sôn, Haø Tieân 2 vaø caùc xi maêng nhaäp khaåu. - Xi maêng nhaäp khaåu, caùc ñoái thuû tieàm aån lôùn ñang xuaát hieän, nhaát laø khi Vieät Nam gia nhaäp WTO. - Ñoái thuû caïnh tranh coù tieàm löïc maïnh, taêng coâng suaát. 3.2 Quan ñieåm, muïc tieâu vaø nhieäm vuï cuûa coâng ty trong giai ñoïan 2006 – 2010 3.2.1 Quan ñieåm cuûa coâng ty trong giai ñoaïn 2006-2010 - Duy trì vaø naâng cao giaù trò cuûa nhaõn hieäu xi maêng Holcim Vieät Nam. - Xaây döïng moái quan heä ñoái taùc tin töôûng vôùi caùc khaùch haøng cuûa mình baèng caùc chöông trình ñem laïi caùc giaù trò gia taêng khaùc , nhaèm muïc tieâu cuoái cuøng laø ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu veà saûn xuaát vaø kinh doanh . - Môû roäng taàm bao phuû saûn phaåm taïi caùc cöûa haøng baùn leû 100% baèng caùc chöông trình hôïp taùc vôùi caùc nhaø baùn leû . - Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm ñaït caùc tieâu chuaån quoác teá . - Theå hieän traùch nhieäm ñoái vôùi coäng ñoàng . - Ña daïng hoùa saûn phaåm vaø caùc öùng duïng cuûa saûn phaåm . 3.2.2 Muïc tieâu vaø nhieäm vuï Muïc tieâu ñeå saûn löôïng vaøo naêm 2010 laø 4,2 trieäu taán xi maêng, chieám 43% thò phaàn phía mieàn Nam , trong ñoù khu vöïc Ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø 35%. Muïc tieâu saûn löôïng cuûa Holcim Vieät Nam 2006 – 2010 thò tröôøng Khaùnh Hoøa ñeán Caø Mau : (Nguoàn : Phoøng Kinh Doanh & Tieáp Thò Holcim Vieät Nam) Trang 43 Muïc tieâu thò phaàn cuûa Holcim VN 2006–2010 thò tröôøng Khaùnh Hoøa ñeán Caø Mau : 2.4 2.8 3.2 3.5 3.6 3.6 8.2 9.0 10.0 10.9 12.0 13.1 Doanh thu Holcim 2004 2005E 2006E 2007E 2008E 28 29 31 32 30 Thò phaàn Holcim VN % Saûn löôïng xi maêng thò tröôøng khu vöïc phía Nam (Trieäu Taán) 10% CAGR 2009E 30 9% CAGR 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ƒ Holcim VN taäp trung phaùt trieån thò tröôøng ÑBSCL vaø thò tröôøng TP HCM ñeå toái ña hoùa möùc lôïi nhuaän cao nhaát. ƒ Giaûm doanh soá baùn taïi thò tröôøng mieàn Ñoâng do lôïi nhuaän thaáp, cho ñeán khi traïm nghieàn Thò Vaûi söû duïng heát coâng suaát nghieàn töø giai ñoaïn 2007/ 2008 khi xaây döïng xong daây chuyeàn 2 loø nung clinker ñeå cung caáp clinker cho traïm nghieàn Thò Vaûi vaø seõ phaùt trieån maïnh vaøo giai ñoaïn 2009-2015. Nam Thò t ø ++ Baéc Meâkoâng ++ HCM + Mieàn Ñoâng - / + (Nguoàn : Phoøng Kinh Doanh & Tieáp Thò Holcim Vieät Nam) Muïc tieâu thò phaàn Holcim naêm 2009 taêng 23%: Trang 44 ÑBSCL Holcim Hatien 2 Nghison Caùc ñoái thuû khaùc HCMC Holcim Hatien 1 Hatien 2 Chinfon Nghison Caùc ñoái thuû khaùc Mieàn Ñoâng Holcim Hatien 1 Chinfon Nghison Caùc ñoái thuû khaùc Mieàn Trung Holcim Hatien 1 Chinfon Nghison Caùc ñoái thuû khaùc 100% 80% 60% 40% 20% 0% 25% Hatien 1 35% 35% 19% 1% 30% 27% Holcim Trang 45 3.3 Xaây döïng ma traän SWOT cuûa Holcim Vieät Nam ñeå vaïch ra chieán löôïc caïnh tranh cho giai ñoaïn 2006 -2010 Ma traän SWOT cuûa Holcim Vieät Nam SWOT O : Nhöõng cô hoäi 1. Nhu caàu veà thò tröôøng taêng, söùc taêng tröôûng nghaønh cao. 2. Tình hình an ninh chính trò oån ñònh. 3. Nguoàn lao ñoäng doài daøo, giaù nhaân coâng thaáp. 4. Phaân phoái haøng tröïc tieáp tö Hoøn Choâng. T : Nhöõng nguy cô 1.Caïnh tranh quyeát lieät veà giaù vôùi ximaêng Nghi Sôn, Haø Tieân 2 vaø caùc xi maêng nhaäp khaåu. 2. Xi maêng nhaäp khaåu, caùc ñoái thuû tieàm aån lôùn xuaát hieän. 3. Ñoái thuû caïnh tranh taêng coâng suaát S : Nhöõng ñieåm maïnh 1. Coâng ngheä saûn xuaát môùi, hieän ñaïi. 2. Coâng ngheä thoâng tin tieân tieán nhaát. 3. Ñoäi nguõ nhaân vieân treû, coù trình ñoä hoïc vaán & tay ngheà cao, ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn. 4. Coù heä thoáng phaân phoái oån ñònh. 5. Dòch vuï khaùch haøng toát nhaát. 6. Naêng löïc taøi chính maïnh. 7. Trình ñoä quaûn lyù cao. 8.Chính saùch ñaõi ngoä nhaân vieân toát. 9.Coù söï hoã trôï töø caùc coâng ty thaønh vieân taäp ñoaøn trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ nhö : Thaùi Lan, Srilanka, Indonesia, Philipin …v.v 10. Coù theå saûn xuaát caùc chuûng loaïi xi maêng khaùc nhau. Caùc chieán löôïc S.O (Söû duïng caùc ñieåm maïnh ñeå taän duïng cô hoäi) - Chieán löôïc chi phí thaáp nhaát. - Chieán löôïc khaùc bieät hoaù saûn phaåm. Caùc chieán löôïc S.T (Vöôït qua nhöõng baát traéc ñeå taän duïng nhöõng ñieåm maïnh.) - Chieán löôïc phaân phoái W: Nhöõng ñieåm yeáu 1.Moät soá nhaø phaân phoái trong heä thoáng bò haïn cheá veà voán. Caùc chieán löôïc W.O (Haïn cheá caùc ñieåm yeáu ñeå taän duïng cô hoäi) - Chieán löôïc saûn phaåm Caùc chieán löôïc W.T (Toái thieåu hoaù caùc ñieåm yeáu vaø traùnh moái ñe doïa) - Chieán löôïc marketing Trang 46 2. Möùc ñoä bao phuû thò tröôøng taïi moät soá tænh thaønh chöa cao. 3. Caïnh tranh gay gaét trong noäi boä nghaønh. 4. Vaãn coøn chòu aûnh höôûng quan nieäm ximaêng khoâng toát trong xaây toâ nöùc chaân chim. 5. Nhaõn hieäu khoâng laâu ñôøi so vôùi Haø Tieân 2 Treân cô sôû phaân tích caùc ñieàu kieän moâi tröôøng beân ngoaøi, moâi tröôøng taùc nghieäp vaø caùc ñieàu kieän beân trong coâng ty, toâi maïnh daïn ñeà xuaát caùc ñònh höôùng chieán löôïc caïnh tranh cho coâng ty Holcim giai ñoaïn 2006-2010 nhö sau: 3.4 Chieán löôïc chi phí thaáp nhaát 3.4.1 Caïnh tranh trong nöôùc: Muïc tieâu cuûa Holcim laø saûn xuaát ximaêng vôùi thaønh phaàn clinker chieám nhoû hôn 67% trong hoãn hôïp clinker vaø chaát phuï gia ñeå taïo ra xi maêng, vì giaù thaønh saûn xuaát ra clinker cao hôn raát nhieàu so vôùi giaù thaønh phuï gia (41USD/ 1taán clinker, 20.18 USD/ 1taán thaïch cao, 5.8 USD/ 1taán ñaù ñoû, 7USD/1taán Pozzolana) neân Holcim ñaõ caét giaûm ñöôïc khoaûn chi lôùn trong chi phí saûn xuaát ra xi maêng. Tuy nhieân, khoâng vì thaønh phaàn clinker trong ximaêng Holcim thaáp maø daãn tôùi yeáu toá chaát löôïng xi maêng cuûa Holcim thaáp, vì Holcim thöïc hieän ña daïng hoùa saûn phaåm, vôùi phöông chaâm “Right product, Right application”, “söû duïng ñuùng saûn phaåm cho ñuùng muïc ñích öùng duïng” laøm kim chæ nam cho chieán löôïc caïnh tranh cuûa mình (seõ ñöôïc nhaéc laïi trong giaûi phaùp khaùc bieät hoùa saûn phaåm), neân Holcim luoân giöõ vöõng vò trí daãn ñaàu cuûa mình, laø nhaø saûn xuaát coù thò phaàn xi maêng cao nhaát thò tröôøng mieàn Nam, ñieàu naøy phaàn naøo minh chöùng cho tính ñuùng ñaén cuûa giaûi phaùp caïnh tranh baèng chi phí thaáp cuûa Holcim Vieät Nam. - Holcim coù khaû naêng giaûm ñöôïc chi phí baùn haøng vaø phaân phoái do tröïc tieáp saûn xuaát xi maêng vaø ñoùng bao taïi nhaø maùy Xi maêng Hoøn Choâng tænh Kieân Löông, töø ñoù phaân phoái thaúng ra thò tröôøng ÑBSCL, giaûm ñöôïc chi phí chuyeân chôû. Trang 47 - Giaù haøng baùn = chi phí xuaát xöôûng taïi Hoøn Choâng + chi phí chuyeân chôû baèng xaø lan + chi phí baùn haøng. - Trong khi ñoù caùc ñoái thuû caïnh tranh laø caùc nhaø maùy nhoû ñòa phöông, hoï mua clinker cuûa Haø Tieân 2, hoaëc Holcim VN, hoaëc clinker nhaäp khaåu vôùi giaù C&F laø 41 USD/ taán, nghieàn vaø pha troän vôùi Pozzolana, ñoùng bao vaø baùn ra thò tröôøng. Baát lôïi hieän nay laø giaù xaêng daàu taêng raát cao, do vaäy giaù baùn bình quaân treân thò tröôøng laø 50-54 USD/taán (giaù baùn cho caùc nhaø phaân phoái). Lôïi nhuaän bình quaân cuûa ngaønh laø 2-3 USD/taán. - So vôùi Holcim vaø Nghi Sôn, Haø Tieân 2 coù chi phí saûn xuaát cao hôn vì theo thieát keá daây chuyeàn saûn xuaát hoï phaûi duøng daàu HFO (Heavy Fuel Oil) ñeå ñoát loø. Tuøy theo thieát keá cuûa loø vaø coâng ngheä söû duïng khoâ hay öôùt, löôïng nhieân lieäu tieâu toán ñeå saûn xuaát ra clinker coù theå khaùc nhau. Baûng so saùnh chi phí hai nguyeân lieäu ôû hai ñôn vò laø Holcim söû duïng than caùm 3bHg vaø Haø Tieân 2 söû duïng daàu HFO ( 3% Löu Huyønh) nhö sau: Naêng löôïng caàn thieát ñeå saûn xuaát ra 1kg clinker: 780 Kcal Than: 7400 Kcal/kg than, ñôn giaù : 38 US$/taán Daàu HFO: 9600 Kcal/ kg daàu, ñôn giaù: 290 US$/taán Nhieân lieäu Naêng löôïng (kcal/kg) Naêng löôïng tieâu thuï ñeå sx 1kg clinker (kcal) Khoái löôïng than/daàu (taán) cho 1 taán clinker Ñôn giaù (US$/Taán) Chi phí nhieân lieäu cho 1 taán clinker (US$) Than caùm 3bHg 7.400 780 0,105 38 3.99 Daàu HFO (3% S) 9.600 780 0,081 290 23.49 Nhö vaäy chæ rieâng vieäc söû duïng nhieân lieäu ñoát loø thì söû duïng than seõ tieát kieäm trung bình 19.5 US$/taán clinker. Nghi Sôn vaø Holcim coù chi phí saûn xuaát töông ñöông vì ñeàu coù coâng ngheä vaø daây chuyeàn saûn xuaát vaø söû duïng nguyeân lieäu than trong ñoát loø. - Hieän nay Holcim VN ñang thöïc hieän döï aùn AFR (Alternative Fuel Replacement): laø döï aùn ñi tìm nguoàn nhieân lieäu thay theá cho daàu HFO, than,… ñeå giaûm thieåu chi phí ñaàu vaøo, sau ñaây laø moät soá nguyeân lieäu thay theá nhö : traáu (rice husk),rôm, sô döøa, cao su vuïn, Trang 48 loáp xe, daàu nhôùt thaûi ra töø caùc nhaø maùy coâng nghieäp..,.Traáu hieän nay duøng cho maùy saáy Pozzolana taïi traïm nghieàn Caùt Laùi, hoaëc duøng ñeå ñoát loø nung clinker taïi nhaø maùy ximaêng Hoøn Choâng. Baûng so saùnh chi phí hai nguyeân lieäu daàu HFO vaø traáu (duøng thay cho daàu) duøng ñeå ñoát saáy hoãn hôïp pozzolana. Nhieân lieäu Naêng löôïng (GJ/MT) Hieäu suaát cuûa ñaàu ñoát (Burner) Ñôn Giaù (USD/Taán ) Khoái löôïng nhieân lieäu duøng ñeå saáy 1 taán hoãn hôïp nguyeân lieäu (Kg/ton of Mic Grinding) Chi phí nhieân Lieäu cho 1taán hoãn hôïp nguyeân lieäu. (USD/Ton) Daàu HFO 42.8980 320 7 Kg HFO/ ton Mic grinding 2.24 Traáu 14 75% 15.2 26 Kg traáu/ ton Mic grinding 0.4 Nhö vaäy vôùi vieäc ñoát traáu thay cho daàu ñeå saáy ximaêng, Holcim ñaõ tieát kieäm 1.84 USD/ 1taán hoãn hôïp nghieàn. Nhôø döï aùn loø ñoát traáu taïi traïm nghieàn Caùt Laùi, haøng naêm traïm nghieàn CL tieát kieäm khoaûng 300,000 USD do söû duïng traáu ñoát thay cho daàu mazut ñeå nung Pozzolana, ( loø traáu ñöôïc xaây döïng ôû Caùt Laùi thaùng 6/2004). Vôùi öu theá veà chi phí thaáp cuûa Holcim laø theá maïnh treân thò tröôøng so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh, giuùp coâng ty coù theå caïnh tranh maïnh meõ vaø chieán thaéng trong cuoäc chieán tranh veà giaù caû. 3.4.2 Caïnh tranh vôùi xi maêng coù nguoàn goác nhaäp khaåu: - Nguoàn nhaäp khaåu töø caùc nöôùc coù dö veà cung nhö Thaùi Lan, Philipin, Indonesia, Trung Quoác, giaù trung bình laø Fob caûng ñi 25-30 US$/ taán. Xi maêng nhaäp khaåu döôùi daïng xaù hieän nay taïi khu vöïc ÑBSCL chæ coù Holcim coù thieát bò ñeå tieáp nhaän taøu chuyeân duøng. Ñoái vôùi Nghi Sôn, theo giaáy pheùp ñaàu tö taïi Vieät nam, Nghi Sôn coù traùch nhieäm phaûi xuaát khaåu 40% saûn löôïng moät khi cung trong nöôùc dö thöøa. Nhaäp khaåu ximaêng bao hieän nay vôùi thueá suaát 20% vôùi C/O(certificate of origin) thoâng thöôøng, neáu coù C/O Form D(daønh cho caùc nöôùc ASEAN), thueá suaát nhaäp khaåu laø 10%. Trang 49 - Xi maêng bao nhaäp khaåu töø Trung Quoác vôùi chaát löôïng thaáp, giaù reû 35,000-38,000 ñoàng/bao laø moái lo lôùn hieän nay, caùc nhaø phaân phoái hieän taïi maø tröôùc naêm 1997 hoï ñaõ töøng nhaäp khaåu xi maêng, nay trôû thaønh nhaø nhaäp khaåu caïnh tranh ngöôïc laïi vôùi caùc nhaø saûn xuaát hieän taïi. - Moät soá nhaø phaân phoái lôùn thuoäc heä thoáng quoác doanh coù theå seõ ñaàu tö xaây döïng caùc traïm nghieàn (coâng suaát töø 200-500 ngaøn taán/naêm, coâng ngheä Trung Quoác, chi phí töø 3-5 trieäu US$) nhaäp clinker chuû yeáu töø Thaùi Lan vaø Indonesia ñeå saûn xuaát ximaêng caïnh tranh vôùi caùc nhaø saûn xuaát hieän taïi. Holcim VN caàn khoáng cheá caùc nguoàn cung caáp nguyeân lieäu cho caùc traïm nghieàn naøy baèng söï aûnh höôûng cuûa Holcim Trading Singapore (Cty chuyeân doanh clinker cuûa khu vöïc Chaâu AÙ cuûa taäp ñoaøn Holcim), maët khaùc Holcim cuõng caàn ñöa ra caùc phöông aùn hôïp taùc, lieân keát, vaø neáu coù theå cam keát cung caáp nguyeân lieäu cho caùc traïm nghieàn naøy ñeå khoáng cheá chi phí saûn xuaát vaø saûn löôïng. Æ Nhö vaäy Holcim VN ñaõ saün saøng cho vieäc hoäi nhaäp vaø caïnh tranh maïnh meõ vôùi caùc ñoái thuû baèng giaûi phaùp caïnh tranh baèng chi phí thaáp nhaát cuûa mình. 3.5 Chieán löôïc khaùc bieät hoùa saûn phaåm Khaùc bieät hoaù saûn phaåm ôû ñaây ñöôïc dieãn taû treân caû hai yù nghóa: baûn thaân saûn phaåm vaø caùc giaù trò nhaän ñöôïc beân caïnh saûn phaåm vaät chaát naøy. - Hieän nay löu thoâng treân thò tröôøng chuû yeáu laø loaïi PCB40, chaát löôïng ñeàu ñaït tieâu chuaån Vieät Nam TCVN-2482:1999. Trong ñoù Haø Tieân 2 vôùi chaát löôïng truyeàn thoáng gaàn 30 naêm nay vaãn ñöôïc öa chuoäng trong caû xaây döïng daân duïng vaø coâng trình. - Vôùi coâng ngheä saûn xuaát cuûa Holcim VN hieän nay, coâng ty ñaõ phaùt trieån thaønh 5 loaïi saûn phaåm PCB40 chính taïo cho ngöôøi tieâu duøng coù nhieàu löïa choïn hôn trong maët haøng xi maêng, teân goïi vaø coâng duïng cuûa chuùng nhö sau : Trang 50 Stt Loaïi saûn phaåm Coâng duïng saûn phaåm 1 Holcim ña duïng Duøng ñeå ñoå beâ toâng, xaây toâ trong caùc coâng trình xaây döïng 2 Holcim Extra durable Chuyeân duïng cho caùc coâng trình yeâu caàu tính beàn sulphaùt vaø beâ toâng maùc cao: Ñoä tröông nôû sulfate: <0.1% sau 1 naêm Ñaùp öùng tieâu chuaån ASTM C1157 – 00 loaïi HS 3 Holcim Quick Cast Chuyeân duïng cho caùc nhaø maùy saûn xuaát beâ toâng ñuùc saün Cöôøng ñoä ôû 1 ngaøy: 19MPa min Phaùt trieån cöôøng ñoä sôùm taïo ñieàu kieän cho vieäc thaùo vaùn khuoân sôùm Ñaùp öùng tieâu chuaån ASTM C1157 – 00 loaïi HE 4 Holcim Ready Flow Chuyeân duøng cho caùc cô sôû saûn xuaát beâ toâng töôi : Cöôøng ñoä ôû 3 ngaøy : 34 MPa min Cöôøng ñoä ôû 28 ngaøy : 52 Mpa min Taêng cöôøng ñoä deûo cho beâ toâng töôi taïo tính thi coâng toát, maøu xanh ñeïp. Ñaùp öùng tieâu chuaån TCVN 6260 – 1997 loaïi PCB 40, ASTM C1157-00 loaïi GU. 5 Holcim Mass Pour Chuyeân duïng cho caùc coâng trình yeâu caàu beâtoâng ít toûa nhieät (khoái lôùn): Nhieät thuûy hoùa ôû 7 ngaøy <60 kcal/kg) Ñaùp öùng tieâu chuaån ASTM C1157 – 00 loaïi LH - Coâng ty Holcim luoân aùp duïng phöông chaâm “Right product, Right application”, söû duïng ñuùng saûn phaåm cho ñuùng muïc ñích öùng duïng” laøm kim chæ nam cho chieán löôïc caïnh tranh cuûa mình. - Rieâng veà xi maêng Holcim Extra Durable coù chæ tieâu C3A thaáp hôn 8%, ñaëc ñieåm naøy cuûa ximaêng giuùp cho beâ toâng coù tính beàn sulfat (theo chæ tieâu TCVN 6067:1995) töùc xi maêng laøm taêng tuoåi thoï beâ toâng ñaëc bieät laø ñoái vôùi coâng trình ngaàm döôùi nöôùc hoaëc ngoaøi bieån. Trang 51 - Ví duï: neáu söû duïng beâ toâng xi maêng loaïi thöôøng, thì coâng trình ngoaøi bieån hoaëc döôùi nöôùc pheøn coù tuoåi thoï laø 15 naêm, trong khi neáu duøng ximaêng beàn sulfat thì tuoåi thoï coâng trình laø 45 naêm, thí duï nhö caùc coâng trình nuoâi troàn thuûy saûn ven bieån, caùc coâng trình bôø keø, coáng, ñeâ vaø nhaø daân vuøng duyeân haûi… - Theo ñaùnh giaù ban ñaàu, nhu caàu cuûa loaïi xi maêng beàn sulfat khoaûng 250.000 taán chieám 12 -15% nhu caàu khu vöïc ÑBSCL, laø moät thuaän lôïi cho Holcim thöïc hieän chieán löôïc khaùc bieät hoùa saûn phaåm, naâng cao vò theá caïnh tranh vaø ñònh möùc giaù thaønh saûn phaåm “vöôït troäi” theo nhu caàu. Tyû leä C3A < 8% laø do vieäc ñieàu chænh tyû leä caùc thaønh phaàn nguyeân lieäu trong khi troän lieäu ñeå nung bao goàm ñaù voâi, ñaát seùt vaø caùc thaønh phaàn ñieàu chænh maø chuû yeáu laø caùt, boâ xít. Do vaäy giaù thaønh saûn xuaát coù taêng leân vì chi phí nguyeân lieäu taêng, nhieân lieäu taêng vaø naêng suaát seõ khoâng cao nhö loaïi cliker thoâng thöôøng do phaûi nung nhieàu nhieät hôn. Giaù hieän nay cuûa moät taán ximaêng thöôøng PCB40 laø 870.000 ñoàng/taán thì xi maêng beàn Sulfat coù theå leân tôùi 1,170,000 ñoàng/taán. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, Holcim VN caàn phaûi phaân khuùc thò tröôøng moät caùch chính xaùc vaø ñònh vò saûn phaåm so vôùi caùc saûn phaåm thoângthöôøng khaùc. Döï aùn naøy ñoøi hoûi thôøi gian vaø caàn phaûi coù söï phoái hôïp ñoøng boä giöõa Marketing vaø Baùn haøng, Saûn xuaát vaø boä phaän Phaùt trieån saûn phaåm. Hieän ñaëc tính beàn Sulfat cuûa Holcim VN ñaõ ñöôïc chöùng minh qua thöïc teá taïi coângtrình ñieän Phuù Myõ II vaø III, Baø Ròa Vuõng Taøu. - Haø Tieân 2 cuõng ñaõ saûn xuaát loaïi xi maêng beàn Sulfat cho coâng trình thuûy ñieän Trò An, nhöng do caàu xi maêng vöôït quaù cung, neân hoï khoâng quan taâm ñeán vieäc phaùt trieån hôn nöõa saûn phaåm naøy. 3.6 Caùc chieán löôïc Marketing Mix 3.6.1 Chieán löôïc saûn phaåm: Chieán löôïc naøy bao goàm caû veà saûn phaåm vaø caùc dòch vuï hoã trôï ñi keøm laøm taêng theâm phaàn giaù trò maø khaùch haøng mong muoán chi phí hoï boû ra. Saûn phaåm: Trang 52 - Thoâng qua Phoøng kieåm soaùt chaát löôïng vaø Boä phaän Baùn haøng & Tieáp thò taäp trung phaùt trieån loaïi Holcim Top Standard vaø Holcim Easy Wall, chuù troïng veà maøu saéc vaø cöôøng ñoä sao cho ñaûm baûo toát cho coâng taùc beâ toâng vaø xaây toâ. - Maët khaùc ñaåy maïnh saûn xuaát loaïi saûn phaåm xi maêng coâng nghieäp trong ñoù ñaëc bieät laø loaïi xi maêng Holcim Extra Durable , vì nhu caàu loaïi xi maêng naøy vaøo muøa cao ñieåm thaùng 12, 1,2,3,4 vaø 5/2006 raát lôùn, saûn xuaát neân taäp trung vaøo giaûi quyeát nhu caàu naøy. Nhö ñaõ trình baøy ôû treân Holcim Extra Durable laø moät maët haøng coù tính naêng vöôït troäi, coù phaân khuùc thò tröôøng laø caùc coâng trình ñeâ, ñaäp ngaên maën, caùc noâng traïi nuoâi toâm thuûy saûn… Vôùi ñaëc tính rieâng bieät naøy coâng ty coù theå ñònh möùc lôïi nhuaän cao hôn so vôùi caùc saûn phaåm thoâng thöôøng khaùc, nhaèm thu lôïi nhuaän sieâu ngaïch cho loaïi saûn phaåm naøy. Dòch vuï Khaùch haøng vaø dòch vuï hoã trôï kyõ thuaät: - Holcim VN caàn khuyeán khích khaùch haøng söû duïng heä thoáng ñaët haøng qua maïng webSALES treân neàn taûng internet baèng caùch laøm cho hoï thaáy ñöôïc caùc giaù trò vaø lôïi ích cuûa thoâng tin baèng caùch söû duïng coâng cuï naøy. Ñoàng thôøi coâng cuï naøy cuõng taïo neân söï khaùc bieät giöõa Holcim vaø caùc ñoái thuû caïnh tranh khaùc treân thò tröôøng. - Coù chính saùch hoã trôï khaùch haøng möùc ñoä tín duïng hôïp lyù ñeå coù theå ñaåy maïnh tieâu thuï saûn phaåm, beân caïnh ñoù thöïc hieän cheá ñoä kieåm tra kieåm soaùt. - Toå chöùc boä phaän Hoã trôï kyõ thuaät theo höôùng phaùt trieån vaø höôùng daãn söû duïng saûn phaåm. Chuû ñoäng trong hôïp taùc vôùi caùc coâng ty tö vaán & thieát keá, caùc Sôû xaây döïng ñeå ñöa saûn phaåm vaøo tieâu chuaån xaây döïng caùc coâng trình taïi ñòa phöông, traùnh thuï ñoäng chæ laø ngöôøi giaûi quyeát caùc söï coá , khieáu naïi veà kyõ thuaät. Caàn phaân quyeàn hôïp lyù veà ñaïi dieän thöông vuï vaø Boä phaän hoã trôï kyõ thuaät nhaèm taïo ñieàu kieän cho caùc beân coù theå chuû ñoäng trong giaûi quyeát söï coá tuøy theo möùc ñoä phöùc taïp cuûa vaán ñeà. Boä phaän Baùn haøng vaø Tieáp thò caàn xaây döïng qui trình giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng hieäu quaû, nhanh choùng, theå hieän möùc ñoä traùch nhieäm cuûa nhaø saûn xuaát vaø ngöôøi tieâu duøng. Trang 53 3.6.2 Chieán löôïc giaù: - Holcim xaùc ñònh möùc giaù phaûi cao hôn caùc ñoái thuû caïnh tranh hieän taïi laø Haø Tieân 2 vaø Nghi Sôn, hieän nay caùc coâng ty naøy aùp duïng chính saùch ñònh giaù theo sau Holcim. Holcim raát coù öu theá veà chi phí vaø ñuû maïnh ñeå tham döï cuoäc chieán giaù caû, nhöng khoâng neân choïn chieán tranh veà giaù caû laø giaûi phaùp duy nhaát maø neân laø giaûi phaùp cuoái cuøng. - Gía caû vaø caùc bieän phaùp hoã trôï phaûi ñaûm baûo möùc lôïi nhuaän cho caùc nhaø phaân phoái caïnh tranh vôùi caùc nhaõn hieäu khaùc treân thò tröôøng coù cuøng qui moâ nhö Nghi Sôn vaø Haø Tieân 2, cuï theå taïi caùc tænh Caàn Thô, Long An, Kieân Giang, Vónh Long. Trong ñoù Vónh Long laø NPP coù ít lôïi nhuaän nhaát, caàn phaûi thöïc hieän vieäc ñieàu chænh giaù neáu khoâng muoán maát thò tröôøng Vónh Long. Caø Mau hieän nay coù theá maïnh lôïi nhuaän cuûa nhaø phaân phoái raát cao vaø giaù baùn thò tröôøng cuûa saûn phaåm Holcim laø cao nhaát so vôùi caùc nhaõn hieäu khaùc, Holcim neân coù caùc chöông trình giaûm giaù baùn sæ ñeå taêng theâm veà saûn löôïng, buø laïi Holcim thöïc hieän möùc thöôûng luõy tieán theo saûn löôïng thöïc hieän trong thôøi gian ngaén ñeå chieám lónh phaàn. - Toå chöùc hai nhoùm quaûn lyù baùn haøng: Baùn haøng tröïc tieáp (Direct Sales) vaø Baùn haøng qua heä thoáng phaân phoái (Channel Sales). Xaây döïng chính saùch baùn haøng tröïc tieáp ñeå naâng cap söùc caïnh tranh treân thò tröôøng, tính ñoàng ñoäi trong noäi boä. - Hoaït ñoäng Marketting phaûi luoân naém baét vaø döï ñoaùn ñöôïc caùc xu höôùng vaän ñoäng cuûa thò tröôøng. Taïo döïng teân tuoåi vaø danh tieáng saûn phaåm daønh cho maûng coâng nghieäp, nhö toå chöùc caùc hoaït ñoäng giôùi thieäu saûn phaåm beàn Sulfat cho caùc khu vöïc thò tröôøng duyeân haûi. - Xaây döïng caùc chöông trình ñaëc thuø ñem laïi giaù trò khaùc nhau cho töøng ñoái töôïng trong daây chuyeàn phaân phoái: nhaø phaân phoái, ngöôøi baùn leû, nhaø thaàu xaây döïng, ngöôøi tieâu duøng tröïc tieáp vaø caùc taùc nhaân gaây aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh muaa haøng, choïn löïa saûn phaåm. - Ñaåy maïnh quaûng caùo treân caùc ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình ñòa phöông ñeå giaûm chi phí neáu phaûi thöïc hieän treân VTV hoaëc HTV. Xaây döïng baûng hieäu cho caùc cöûa haøng coù caân nhaéc ñeán vò trí cöûa haøng: möùc ñoä bao phuû vaø daày ñaëc cuûa caùc cöûa haøng. Trang 54 - Thieát laäp moái quan heä toát vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc coù lieân quan ñeán nghaønh: Sôû Xaây Döïng, Sôû Keá Hoaïch & Ñaàu Tö, Sôû Nhaø Ñaát, Uûy Ban Vaät Giaù. 3.6.3 Chieán löôïc phaân phoái: Xaùc ñònh nhaø phaân phoái ñoùng vai troø raát quan troïng trong vieäc ñöa saûn phaåm ra thò tröôøng trong khu vöïc, do ñoù caàn phaûi coù caùc chöông trình thuùc ñaåy söï hôïp taùc vaø gaén boù giöõa nhaø saûn xuaát vaø nhaø phaân phoái nhö sau: - Hoã trôï nhaø phaân phoái cung caáp cho caùc coâng trình trong tröôøng hôïp vì moái quan heä truyeàn thoáng cuûa coâng trình vaø nhaø phaân phoái. - Hoaëc coâng ty seõ tröïc tieáp cung caáp cho caùc coâng trình troïng ñieåm ñoøi hoûi caùc hoã trôï veà kyõ thuaät phöùc taïp, nhieàu thaønh phaàn tham gia trong qui trình choïn löïa saûn phaåm. Vieäc coâng ty tröïc tieáp cung caáp cho coâng trình/ döï aùn caàn ñaûm baûo traùnh maâu thuaãn veà quyeàn lôïi cuûa nhaø phaân phoái ñòa phöông, coù cô cheá giaù thích hôïp cho töøng nhoùm khaùch haøng sao cho vaãn taïo ñieàu kieän cho nhaø phaân phoái theå hieän vai troø cuûa mình. - Linh ñoäng trong vieäc thieát laäp caùc nhaø phaân phoái taïi caùc khu vöïc noâng thoân xa khu thaønh thò baèng caùch haï chæ tieâu tieâu thuï haøng thaùng.Trong thôøi gian ñaàu ñeå haïn cheá ruûi ro coâng ty coù theå thöïc hieän chính saùch baùn haøng traû tieàn ngay, thí duï nhö ôû Caàn Thô, Kieân Giang, vaø Caø Mau. - Kho giao haøng Caàn Thô vaãn duy trì tình chieán löôïc cuûa thò tröôøng vôùi caùc döï aùn lôùn chuaån bò khôûi coâng vaø söï phaùt trieán buøng noå cuûa Caàn Thô sau khi caàu Caàn Thô hoaøn thaønh, laø trung taâm kinh teá, xaõ hoäi cuûa toaøn khu vöïc trong thôøi gian 10 naêm tôùi. - Quy hoaïch laïi soá löôïng vaø chaát löôïng caùc nhaø phaân phoái taïi moät soá tænh ñeå haïn cheá vieäc caïnh tranh noäi boä vaø vaãn ñaûm baûo saûn löôïng baùn haøng, theo baûng sau ñaây: STT Tænh Soá löôïng NPP hieän taïi Ñieàu chænh Nam Cöûu Long (Mekong South) 1 Caø Mau 2 4 2 Soùc Traêng 2 2 3 Baïc Lieâu 2 2 4 Caàn Thô 2 3 Trang 55 5 An Giang 2 3 6 Kieân Giang 2 3 Baéc Cöûu Long (Mekong North) 7 Tieàn Giang 2 2 8 Traø Vinh 2 2 9 Vónh Long 2 3 10 Ñoàng Thaùp 2 3 11 Beán Tre 1 2 12 Long An 2 1 Thaønh phoá Hoà Chí Minh 13 Tp Hoà Chí Minh 17 17 Mieàn Ñoâng 14 Ñoàng Nai 3 3 15 Laâm Ñoàng 3 3 16 Bình Thuaän 3 3 17 Bình Döông 3 3 18 Bình Phöôùc 2 2 19 Taây Ninh 2 2 20 Baø Ròa, Vuõng Taøu 3 3 21 Ninh Thuaän 2 2 22 Khaùnh Hoøa 1 1 Coäng 62 69 - Hôïp taùc vôùi caùc nhaø phaân phoái ñòa phöông choïn loïc vaø toå chöùc caùc cöûa haøng Holcim uûy thaùc coù uy tín veà cung caáp, vò trí thuaän lôïi. Ñaây seõ laø nhöõng caàu noái giöõa Holcim vaø ngöôøi tieâu duøng tröïc tieáp, laø keânh thoâng tin thò tröôøng vaø cuõng laø böôùc chuaån bò cho vieäc môû roäng maïng löôùi tieâu thuï. 3.6.4 Chieán löôïc chieâu thò - Thöïc hieän caùc quaûng caùo treân Ñaøi tieáng noùi ñòa phöông ñeå thoâng tin coù theå ñeán vôùi caùc vuøng saâu, vuøng xa. - Tieáp caän moïi ñoái töôïng trong keânh phaân phoái: Nhaø Phaân Phoái chính thöùc/ Khaùch haøng tieâu duøng tröïc tieáp, Nhaø baùn leû, Chuû nhaø, Thôï xaây döïng, vaø nhöõng ñoái töôïng gaây aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh mua haøng nhö caùc coâng ty tö vaán thieát keá, chuû ñaàu tö, giaùm saùt Trang 56 thi coâng … Moãi ñoái töôïng caàn phaûi coù caùch tieáp caän rieâng sao cho coù theå naém baét ñöôïc caùc mong ñôïi cuûa hoï vaø coù caùc chöông trình phuø hôïp nhaèm thoûa maõn toát nhaát nhu caàu cuûa hoï. - Caàn quan taâm nhieàu ñeán caùc chöông trình maø giaù trò ñem ñeán cho khaùch haøng khoâng phaûi chæ laø ñoàng lôïi nhuaän maø laø söï gaén keát cuøng nhau phaùt trieån trong söï nghieäp kinh doanh, ví duï nhö ñaøo taïo cho con em nhaø phaân phoái veà ngoaïi ngöõ, trang bò cho caùc nhaø phaân phoái kieán thöùc veà quaûn trò kinh doanh, cung caáp hoïc boång du hoïc nöôùc ngoaøi caùc chöông trình baûo hieåm an sinh- giaùo duïc. - Toå chöùc caùc hoäi nghò khaùch haøng: goàm coù: + Retailer workshop: Hoäi nghò khaùch haøng vôùi caùc cöûa haøng baùn leû: ñeå phaùt trieån vaø ñaåy maïnh moái quan heä giöõa Holcim vôùi caùc nhaø baùn leû, thoâng qua caùc cuoäc hoäi thaûo taêng theâm möùc ñoä nhaän bieát saûn phaåm cuûa khaùch haøng, höôùng daãn caùch söû duïng saûn phaåm cuûa Holcim, chia seõ caùc thoâng tin veà saûn phaåm Holcim…, ñieàu naøy raát quan troïng ñeå giuùp Holcim veà laâu daøi coù theå boû qua giai ñoaïn caùc nhaø phaân phoái, tröïc tieáp baùn haøng thoâng qua heä thoáng cöûa haøng baùn leû. + Mason workshop: Hoäi nghò tay ngheà: toå chöùc cho ñoái töôïng laø thôï xaây döïng, nhaø thaàu ñeå cuøng thi ñua xaây döïng moät coâng trình nhoû nhö moät böùc töôøng,.. thoâng qua cuoäc thi ñua ñoù ñeå höôùng daãn cho hoï caùch söû duïng saûn phaåm Holcim, ñeå quaûng caùo saûn phaåm,.. + Technical workshop: hoäi thaûo cho caùc kyõ sö xaây döïng, kyõ sö thieát keá, ñeå loâi keùo hoï söû duïng saûn phaåm Holcimcho caùc coâng trình xaây döïng hoï phuï traùch, … + Ngoaøi ra coøn coù caùc cuoäc hoäi thaûo khaùc cho Thaàu vöôøn, caùc nhaø phaân phoái,… - Caàn hôïp taùc vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø trung hoïc kyõ thuaät, tieán haønh caùc buoåi thuyeát trình cho sinh vieân veà coâng ngheä saûn xuaát xi maêng, saûn xuaát beâ toâng, ñeå thoâng qua ñoù giôùi thieäu veà coâng ty, veà saûn phaåm, vì ñaây seõ laø caùc yeáu toá trung gian taùc ñoäng ñeán vieäc söû duïng ximaêng vaø laø khaùch haøng tieàm naêng. Trang 57 3.7 Moät soá kieán nghò 3.7.1 Ñoái vôùi Nhaø nöôùc - Heä thoáng phaùp lyù phaûi thaät söï taïo ra ñöôïc moät saân chôi coâng baèng thoâng thoaùng cho caùc nhaø saûn xuaát xi maêng, ñaëc bieät laø Luaät Thöông maïi, luaät caïnh tranh choáng ñoäc quyeàn, choáng phaù giaù, Luaät ñaát ñai. - Caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh luaät thi haønh luaät phaûi ñöôïc ngaønh chuû quaûn thoâng baùo höôùng daãn ñeán töøng doanh nghieäp. - Quy hoaïch vaø taïo ñieàu kieän phaùt trieån ngaønh nguyeân lieäu cung öùng ñaàu vaøo cho ngaønh xi maêng. - Heä thoáng quaûn lyù phaûi ban haønh nhöõng vaên baûn luaät phaùp veà vieäc choáng oâ nhieãm moâi tröôøng, heä thoáng xö lyù khí thaûi, heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ñoái vôùi caùc doanh nghieäp saûn xuaát xi maêng. 3.7.2 Ñoái vôùi coâng ty - Coâng ty caàn phaûi caûi tieán, toå chöùc laïi hoaït ñoäng saûn xuaát ñeå ñaït muïc tieâu hieäu suaát söû duïng thieát bò OEE 89% vaø coâng taùc quaûn lyù vaät tö vaø cung caáp nguoàn nguyeân lieäu ñaàu vaøo vôùi chi phí thaáp nhaát ñem laïi hieäu suaát cao, tieát kieäm nhaát. - Holcim caàn caét giaûm caùc khoaûn chi phí loã trong kinh doanh baèng caùch caét giaûm moät soá thò tröôøng ôû mieàn Trung nhö Qui Nhôn…, do chi phí vaän chuyeån ximaêng töø Caùt Laùi ra Qui Nhôn quaù cao, daãn ñeán kinh doanh loã taïi caùc thò tröôøng naøy. - Holcim VN caàn thieát laäp moái quan heä vôùi Ban quaûn lyù caùc döï aùn neâu treân, trong ñoù khoâng keùm phaàn quan troïng laø caùc coâng ty tö vaán, chuû ñaàu tö, giôùi thieäu saûn phaåm, thöû maãu vaø kyù caùc hôïp ñoàng ñaûm baûo cung öùng. - Holcim VN caàn nhanh choùng keát hôïp vôùi caùc nhaø vaän chuyeån chuyeân nghieäp ñeå ñaàu tö moät ñoäi xaø lan chuyeân duøng chôû xi maêng xaù ñeán chaân coâng trình. - Beân caïnh maûng döï aùn, maûng xaây döïng trong daân cö duøng nuoâi troàng thuûy haûi saûn ôû caùc vuøng ven bieån cuõng raát quan troïng. Holcim VN caàn tieáp caän vôùi Sôû xaây döïng ñòa phöông, caùc Hieäp hoäi nuoâi troàng ñeå thöïc hieän caùc buoåi hoäi thaûo veà lôïi ích kinh teá cuûa Trang 58 loaïi xi maêng beàn Sulfat trong xaây döïng caùc vuoâng, ao, bôø keø nuoâi toâm, caù trong moâi tröôøng maën. Caàn hôïp taùc thí ñieåm ôû moät vaøi noâng traïi, sau ñoù nhaân roäng moâ hình cho caùc chuû traïi khaùc. - Nhanh choùng khaûo saùt tuyeán luoàng nhaän haøng ñeán nhaø maùy Hoøn Choâng vaø tieán haønh ngay caùc bieän phaùp khaéc phuïc, ñeå coù theå tieáp nhaän caùc phöông tieän nhaän haøng lôùn nhö xaø lan 300-400 taán vaø caùc ghe taûi troïng lôùn 100-150 taán coù môùn nöôùc saâu coù theå vaøo nhaän haøng tröïc tieáp taïi maùng xuaát cuûa nhaø maùy, giaûm chi phí trung chuyeån hieän nay 1.0- 1.2US$ / taán. Trang 59

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng khu vực phía nam của holcim việt nam 2006 –2010.pdf
Luận văn liên quan