Chiến lược đầu tư nước ngoài trong khai thác dầu khí của tổng công ty dầu khí Việt Nam

Phát triển công nghiệp Dầu khí thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn´´ đã và đang là mục tiêu của Chính phủ ta trong quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đáp ứng lại sự tin tưởng ấy, sau 27 năm đầu tư và phát triển, Ngành Dầu khí Việt Nam đã đạt được một vị trí quan trọng và vững chắc trong nền kinh tế đất nước. .

doc90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/05/2013 | Lượt xem: 1787 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chiến lược đầu tư nước ngoài trong khai thác dầu khí của tổng công ty dầu khí Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µ quèc tÕ. Tuy nhiªn trong sè ®ã còng cã mét vµi quèc gia, v× lý do chÝnh trÞ hay c¸c vÊn ®Ò t­¬ng tù, cã møc ®é hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ quèc tÕ thÊp h¬n. Iran vµ Irac lµ hai trong sè c¸c quèc gia ®­îc biÕt ®Õn víi tr÷ l­îng dÇu khÝ hµng ®Çu thÕ giíi, nh­ng v× bÞ l«i kÐo vµo nh÷ng cuéc xung ®ét chÝnh trÞ kh«ng døt, nªn khã cã thÓ ph¸t triÓn ngµnh dÇu khÝ cña m×nh. Cã mèi quan hÖ tèt víi ViÖt Nam ë cÊp chÝnh phñ. Nh­ chóng ta ®· biÕt tõ nh÷ng bµi häc thùc tÕ cña c¸c quèc gia l¸ng giÒng còng nh­ cña b¶n th©n Petrovietnam, nh÷ng mèi quan hÖ tèt gi÷a c¸c chÝnh phñ cã thÓ rÊt cã Ých trong viÖc t¹o c¬ héi tiÕp cËn c¸c dù ¸n dÇu khÝ ë n­íc ngoµi. C¸c quan chøc chÝnh phñ cã thÓ cã nh÷ng t¸c ®éng nhÊt ®Þnh tíi nh÷ng ng­êi ra quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c dù ¸n. Th«ng th­êng, viÖc x©m nhËp vµo mét n­íc míi mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vµ nç lùc khi mét c«ng ty b¾t ®Çu tõ nh÷ng nÊc thang thÊp nhÊt. Vµ ViÖt Nam ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ chÝnh trÞ tèt ®Ñp víi nhiÒu n­íc cã tiÒm n¨ng dÇu khÝ trªn kh¾p thÕ giíi, vµ ®iÒu nµy ®· hç trî rÊt nhiÒu cho c¸c ho¹t ®éng cña Petrovietnam ë n­íc ngoµi. Vµ ta cã thÓ thÊy khu vùc sau ®©y phï hîp víi môc tiªu chiÕn l­îc trªn: §«ng Nam ¸: Trung §«ng vµ B¾c Phi Nga vµ c¸c n­íc vïng Ca-xpiªn Nhu cÇu vèn 4.1 Giai ®o¹n 2002-2005 4.1.1 Thùc hiÖn C¸c dù ¸n hiÖn cã Dùa vµo ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ ng©n s¸ch, kÕ ho¹ch th¨m dß ph¸t triÓn má vµ cam kÕt chi tiªu theo hîp ®ång cña c¸c dù ¸n hiÖn cã, dù kiÕn chi tiªu trong giai ®o¹n 2002-2005 lµ 55 triÖu USD, gåm chi phÝ t×m kiÕm th¨m dß lµ 30 triÖu USD vµ chi phÝ ph¸t triÓn má 25 triÖu USD. C¸c dù ¸n th¨m dß míi Tæng chi phÝ cho c¸c dù ¸n th¨m dß míi dù kiÕn lµ 86 triÖu USD. Chi phÝ cho mét dù ¸n th¨m dß dù kiÕn lµ 30 triÖu USD trªn gi¶ thiÕt giai ®o¹n th¨m dß lµ 3 n¨m vµ Petrovietnam ph¶i thùc hiÖn kh¶o s¸t 2.000 km ®Þa chÊn 2D, khoan 2 giÕng th¨m dß ngoµi kh¬i vµ c¸c chi phÝ nghiªn cøu, ho¹t ®éng t¹i v¨n phßng… Ph¸t triÓn má míi Do cã sè dù ¸n th¨m dß nh­ trªn, Petrovietnam cã kh¶ n¨ng cã tõ 3-5 dù ¸n ph¸t triÓn má míi sau khi th¨m dß thµnh c«ng. Cì má ®­îc gi¶ thiÕt lµ 135 triÖu thïng dÇu thu håi (PhÇn ®­îc chia cña Petrovietnam). Chi phÝ ph¸t triÓn má giai ®o¹n nµy dù kiÕn tõ 70-155triÖu USD. Mua tµi s¶n Nh»m ®¹t ®­îc møc s¶n l­îng ®Ò ra vµo n¨m 2005, Petrovietnam cÇn mua tr÷ l­îng thu håi x¸c minh (phÇn chia cña Petrovietnam) kho¶ng 25-75 triÖu thïng. Chi phÝ dù kiÕn ®Ó mua tr÷ l­îng nh­ vËy lµ 70-290 triÖu USD, trong ®ã Petrovietnam cã thÓ vay tíi 80% chi phÝ mua tµi s¶n. 4.1.2. Dù phßng Chi tiªu cho dù ¸n ph¸t triÓn má Amara phô thuéc vµo sù c¶i thiÖn t×nh h×nh cÊm vËn cña Liªn Hîp Quèc còng nh­ t×nh h×nh hËu chiÕn t¹i Ir¾c. NÕu ®iÒu kiÖn cã thÓ triÓn khai hîp ®ång, th× tõ n¨m 2004 dù kiÕn chi tiªu cho dù ¸n Amara lµ 162 triÖu USD. 4.1.3. Tæng hîp nhu cÇu vèn giai ®o¹n 2002-2005 Yªu cÇu vèn tõ nguån vèn tù cã cña Petrovietnam trong giai ®o¹n 2002-2005: T×m kiÕm th¨m dß: 137 triÖu USD Chi phÝ cho dù ¸n Amara: 4,5 triÖu USD Ph¸t triÓn má vµ mua tµi s¶n: 92-176 triÖu USD (30% tæng chi phÝ); trong ®ã nÕu kh«ng tÝnh chi phÝ dù phßng cho dù ¸n ph¸t triÓn má Amara sÏ lµ 41-128triÖu USD 4.2. Giai ®o¹n 2006-2010 Nh»m ®¹t môc tiªu s¶n l­îng 5 triÖu tÊn dÇu quy ®æi vµo n¨m 2010, ®ång thêi t¹o c¬ së t¨ng tr­ëng cho giai ®o¹n kÕ tiÕp, c¸c dù ¸n cña Petrovietnam bao gåm: 3 dù ¸n th¨m dß, 3-5 dù ¸n ph¸t triÓn má vµ 5 dù ¸n khai th¸c chuyÓn tiÕp tõ giai ®o¹n 2002-2005. 7 dù ¸n th¨m dß míi 3 dù ¸n ph¸t triÓn má míi (tõ 7 dù ¸n th¨m dß míi) V× vËy, nhu cÇu vèn tù cã cña Petrovietnam trong giai ®o¹n 2006-2010 : T×m kiÕm th¨m dß: 190 triÖu USD Ph¸t triÓn má vµ khai th¸c: 162-210 triÖu USD (30% tæng chi phÝ) Tæng yªu cÇu vèn giai ®o¹n 2002-2010 Sau khi ®­a ra nh÷ng con sè cô thÓ vÒ nguån v«n, ta cã thÓ thÊy tæng yªu cÇu vèn ®Çu t­ ®èi víi Petrovietnam cho th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi trong giai ®o¹n 2002-2010 nh­ sau: §¬n vÞ: triÖu USD Lo¹i dù ¸n Tæng yªu cÇu vèn theo c¸c dù ¸n Yªu cÇu vèn ®èi víi Petrovietnam Thùc hiÖn 910-1410 452-575 - Th¨m dß, Amara 260 273 - Ph¸t triÓn má, khai th¸c vµ mua tµi s¶n 650-1150 179-302 Dù phßng 189 65 Tæng 1099-1599 517-640 Khung ph¸p lý Khi PIDC b¾t ®Çu ®­îc Petrovietnam trao nhiÖm vô lµ ®¬n vÞ cña ngµnh dÇu khÝ thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi trong th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ, C«ng ty thùc hiÖn trªn c¬ së hai nguån luËt chÝnh. Tr­íc hÕt, ®ã lµ nguån luËt trong n­íc cho phÐp PIDC víi ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh ®­îc tæ chøc ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi. Thø hai, ®ã lµ nguån luËt quèc tÕ gåm tËp qu¸n quèc tÕ, luËt ph¸p quèc tÕ vµ c¸c n­íc mµ theo ®ã PIDC ph¶i lµm quen, hiÓu biÕt vµ tu©n thñ th× míi cã thÓ thµnh c«ng. Trong ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh ViÖt Nam hiÖn nay, do ho¹t ®éng ®Çu t­ ra n­íc ngoµi cßn qu¸ míi mÎ, nªn cßn qu¸ Ýt c¸c v¨n b¶n ph¸p lý h­íng dÉn, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng nµy. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy, v¨n b¶n ph¸p lý vÒ ®Çu t­ ra n­íc ngoµi gåm cã NghÞ ®Þnh 22/N§-CP ngµy 14/9/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ra n­íc ngoµi lµ v¨n b¶n ph¸p lý cao nhÊt mµ Petrovietnam ph¶i tu©n thñ trong ®Çu t­ ra n­íc ngoµi vµ QuyÕt ®Þnh sè 116/Ttg ngµy 2/8/2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh mét sè ­u ®·i, chñ yÕu vÒ thuÕ cho ho¹t ®éng ®Çu t­ ra n­íc ngoµi cña ViÖt Nam. ChÝnh v× thÕ hµnh lang ph¸p lý cho ho¹t ®éng ®Çu t­ ra n­íc ngoµi trong lÜnh vùc dÇu khÝ nãi riªng vµ cña ViÖt Nam nãi chung cßn rÊt hÑp. Trªn tr­êng quèc tÕ, PIDC ph¶i tu©n thñ, còng nh­ lµm quen víihµng lo¹t c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n, ho¹t ®éng giao dÞch ng©n hµng ®Ó duy tr× kiÓm so¸t vÒ tµi chÝnh c¸c ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi. Tuy vËy, t¹i mçi n­íc kh¸c nhau l¹i cã nh÷ng quy ®Þnh ph¸p lý kh¸c nhau vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi, hÖ thèng thuÕ, tiÕp cËn nguån tµi nguyªn vµ tû gi¸ hèi ®o¸i. ThÝch øng víi luËt ph¸p vµ c¸c quy ®Þnh cña hµng lo¹t c¸c n­íc trªn thÕ giíi qu¶ lµ mét thö th¸ch lín lao ®èi víi PIDC, nh­ng ®iÒu nµy cã thÓ dÔ dµng v­ît qua nÕu ¸p dông hÖ thèng tiªu chuÈn c«ng nghiÖp vµ tËn dông triÖt ®Ó hiÓu biÕt quèc tÕ còng nh­ sù hç trî tõ c¸c h·ng kiÓm to¸n. PIDC nªn t¹o dùng mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty luËt vµ c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ë c¸c n­íc cã dù ¸n ®Çu t­ ®Ó cã thÓ b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt ®ång thêi cã thÓ lµm chñ ®­îc mäi t×nh huèng. Bªn c¹nh ®ã, còng cÇn thóc ®Èy viÖc x©y dùng c¸c tho¶ thuËn gi÷a c¸c quèc gia trong lÜnh vøc th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ. HÖ thèng tiªu chuÈn lùa chän dù ¸n Mét trong nhøng khã kh¨n lín nhÊt cña c¸c c«ng ty dÇu khÝ quèc tÕ trong tiÕn tr×nh ®Çu t­ t­ lµ x¸c ®Þnh ®­îc hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn ®Ó lùa chän dù ¸n míi. §ã chÝnh bëi v× trong tõng ng÷ c¶nh kh¸c nhau th× c¸c tiªu chuÈn nµy còng ®­îc ­u tiªn kh¸c nhau. Vµ víi Petrovietnam, c¸c tiªu chÝ lùa chän dù ¸n cã thÓ nh­ sau: TiÒm n¨ng dÇu khÝ lín C¸c dù ¸n môc tiªu ph¶i cã tr÷ l­îng tiÒm n¨ng vµi tr¨m triÖu thïng dÇu quy ®æi th× khi ®i vµo khai th¸c míi ®¸p øng ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Çu t­ mµ ban l·nh ®¹o còng nh­ ®éi ngò c¸n bé Petrovietnam ®Ò ra. §a c¬ héi: TËp trung vµo c¸c dù ¸n ®a triÓn väng, ®a ph­¬ng h­íng (còng nh­ trong th¨m dß), cã nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn, nhiÒu c¸ch thøc khai th¸c tiÕp cËn sÏ gi¶m thiÓu ®­îc rñi ro trong ®Çu t­. C¸c chØ tiªu kinh tÕ: C¸c chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n cña ngµnh bao gåm: 18% IRR ®èi víi c¸c dù ¸n ph¸t triÓn dÇu khÝ, lín h¬n 23% IRR ®èi víi c¸c dù ¸n th¨m dß dÇu khÝ, NPV d­¬ng. Vµ chóng ta chØ nªn xem xÐt d­íi d¹ng chØ sè chø kh«ng ph¶i c¸c gi¸ trÞ cô thÓ v× gi¸ cã thÓ thay ®æi còng nh­ víi c¸c dù ¸n cã gi¸ trÞ cao (nh­ c¸c dù ¸n khÝ ho¸ láng) th­êng yªu cÇu l­îng vèn ®Çu t­ nhiÒu. Cæ phÇn tham gia lín Cæ phÇn tham gia Ýt nhÊt lµ 15% vµ nhiÒu nhÊt lµ 50% sÏ ®¶m b¶o cho Petrovietnam cã nh÷ng ¶nh h­ëng tíi viÖc ra quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ cã phÇn lîi nhuËn thu vÒ ®¸ng kÓ. §èi t¸c thùc hiÖn Petrovietnam nªn chän nh÷ng c«ng ty cã quan hÖ lµm ¨n l©u n¨m (th­êng cã nh÷ng ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam) vµ cã mèi quan hÖ víi n­íc cã dù ¸n vµ ®iÒu nµy rÊt h÷u Ých trong viÖc chia sÎ rñi ro kü thuËt vµ th­¬ng m¹i. MÆc dï, c¸c tiªu chÝ trªn cã thÓ phï hîp ®Ó lùa chän dù ¸n, th× Petrovietnam còng cÇn lu«n lu«n nhËn thøc r»ng ph¶i ¸p dông chóng mét c¸ch linh ho¹t trong tõng tr­êng hîp cô thÓ. Trong tr­êng hîp Petrovietnam ®Çu t­ vµo mét khu vùc quen thuéc tr­íc ®ã ®· cã dù ¸n, th× dù ¸n lÇn nµy th­êng ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý ë møc thÊp nhÊt. TÊt nhiªn ®iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ nhÊt thiÕt ph¶i cã hµng t¸ c¸c dù ¸n nhá tr­íc khi cã mét dù ¸n nµo ®ã, nh­ng viÖc tham gia vµo mét dù ¸n ë mét khu vùc quen thuéc bao giê còng cã kh¶ n¨ng kinh tÕ lín h¬n. Ta còng cã thÓ xem xÐt mét tr­êng hîp kh¸c ®Ó hiÓu râ h¬n tÇm quan träng cña viÖc ¸p dông linh ho¹t hÖ thèng c¸c chØ tiªu. §ã lµ khi Petrovietnam ®­îc mêi tham gia vµo mét dù ¸n lín cña mét tËp ®oµn dÇu khÝ quèc tÕ. Vµ nh­ thÕ th× mét cæ phÇn nhá trong mét dù ¸n lín cã thÓ ®em l¹i lîi tøc cao h¬n mét cæ phÇn lín trong mét dù ¸n nhá. H×nh thøc triÓn khai Petrovietnam cã thÓ lùa chän c¸c h×nh thøc triÓn khai ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi cña m×nh theo c¸c h­íng sau: Tù ®iÒu hµnh trong n­íc: §©y lµ b­íc khëi ®Çu cÇn thiÕt chuÈn bÞ cho nh÷ng b­íc tiÕn dµi h¬n sau nµy. Petrovietnam, vµ cô thÓ lµ PIDC cÇn liªn tôc tÝch luü kinh nghiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn dù ¸n, t¹o lËp sù tin t­ëng cho l·nh ®¹o còng nh­ c¸n bé nh©n viªn, thö th¸ch phï hîp cña c¬ cÊu tæ chøc tr­íc yªu cÇu c«ng viÖc. §iÒu hµnh chung ë n­íc ngoµi: TÝch cùc tham gia ®iÒu hµnh víi c¸c c«ng ty b¹n ®Ó cã kinh nghiÖm vÒ thÞ tr­êng míi, chia sÎ vµ häc hái kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ë n­íc ngoµi. Tù ®iÒu hµnh ë n­íc ngoµi: Trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ nh­ lµ mét c«ng ty dÇu khÝ quèc tÕ, nhanh chãng tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt vµ n©ng cao uy tÝn quèc tÕ. Trªn thùc tÕ, Petrovietnam ®· triÓn khai ®ång lo¹t c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng trªn ngay tõ n¨m 2002, vµ ®Æc biÖt chó träng viÖc t×m kiÕm ®èi t¸c ®Ó hîp t¸c ®Çu t­. Tãm l¹i, “ChiÕn l­îc ®Çu t­ n­íc ngoµi trong th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ cña Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam” lµ sù phèi hîp tæng hoµ c¸c b­íc ®i c¬ b¶n trong c¸c vÊn ®Ò tõ ®Ò ra môc tiªu, nguån vèn, ph­¬ng thøc thøc thùc hiÖn, h×nh thøc triÓn khai… cho ®Õn khu vùc ®Çu t­. §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc nµy, Petrovietnam cÇn dùa vµo nh÷ng nÒn t¶ng ban ®Çu ®­îc x©y dùng trong thêi gian qua ®Ó ph¸t huy néi lùc, tËn dông c¬ héi còng nh­ tin t­ëng vµo mét t­¬ng lai t­¬i s¸ng. Ch­¬ng III: Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn ChiÕn l­îc §TNN trong TDKT dÇu khÝ cña Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam I. Nh÷ng thuËn lîi vµ th¸ch thøc c¬ b¶n cña Petrovietnam trong triÓn khai chiÕn l­îc ®Çu t­ n­íc ngoµi. §iÓm m¹nh: Trong nhiÒu n¨m qua, ngµnh DÇu khÝ ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m x©y dùng, trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän cã vai trß quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ an ninh cña ®Êt n­íc. Vµ sau h¬n 27 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, Petrovietnam ®· cã tiÒn ®Ò vÒ c¬ së vËt chÊt, nh©n lùc ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn nh»m khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn dÇu khÝ cña ®Êt n­íc; ®ång thêi gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ vµ HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §©y lµ mét trong nh÷ng ®iÓm m¹nh c¬ b¶n gióp Petrovietnam v÷ng tin tiÕp tôc thùc hiÖn ChiÕn l­îc ®Çu t­ n­íc ngoµi trong th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ. H¬n n÷a, Petrovietnam cßn cã nh÷ng ®iÓm m¹nh sau: Cã ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng tÝch luü cho ph¸t triÓn nguån néi lùc còng nh­ thu hót ®µu t­ n­íc ngoµi vµ ®Çu t­ ra n­íc ngoµi, tõng b­íc héi nhËp b×nh ®¼ng vµo céng ®ång dÇu khÝ khu vùc vµ quèc tÕ Cã nhiÒu kinh nghiÖm v× ®­îc tiÕp cËn víi c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i vÒ TK-TD-KT dÇu khÝ trong gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång chia s¶n phÈm cña c¸c nhµ thÇu n­íc ngßai §· x©y dùng vµ ®ang tham gia ®iÒu hµnh thµnh c«ng mét sè dù ¸n th¨m dß, khai th¸c víi c¸c Nhµ thÇu dÇu khÝ ë trong n­íc vµ n­íc ngßai Cã ®éi ngò c¸n bé chuyªn gia ®­îc häc tËp vµ ®µo t¹o ë c¸c n­íc cã ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ ph¸t triÓn. Cã ®éi ngò c¸n bé tr­ëng thµnh qua kinh nghiÖm c«ng t¸c trong c¸c dù ¸n th¨m dß – ph¸t triÓn-khai th¸c dÇu khÝ ë ViÖt nam. Khèi tËp thÓ thèng nhÊt, ®ßan kÕt, cã ý chÝ ®Êu tranh chèng c¸c tÖ nan tham nhòng, quan liªu mang l¹i sù lµnh m¹nh trong c¸c häat ®éng vÒ ®Çu t­ §iÓm yÕu: Bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm m¹nh nªu trªn, Petrovietnam còng cã nh÷ng ®iÓm yÕu nh­ sau: Nguån néi lùc trong n­íc cã nhiÒu h¹n chÕ. VÒ tiÒm n¨ng dÇu: theo dù b¸o nguån dÇu th« khai th¸c trong n­íc kh«ng v­ît qu¸ møc 25 triÖu tÊn/n¨m ®Õn n¨m 2010 vµ sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu thô cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam kho¶ng vµo sau n¨m 2015.TiÒn n¨ng khÝ: Phong phó h¬n nh­ng chi phÝ khai th¸c khÝ ngoµi biÓn cao, hé tiªu thô khÝ ph¸t triÓn chËm. N¨ng lùc c¹nh tranh: Khi héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi c¸c chuyªn ngµnh chÕ biÕn dÇu khÝ vµ dÞch vô dÇu khÝ… cßn bÞ h¹n chÕ. Nh÷ng h¹n chÕ vÒ hiÓu biÕt m«i tr­êng kinh doanh còng nh­ kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh kinh doanh quèc tÕ còng lµ mét ®iÓm yÕu lín. Lùc l­îng tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm qu¶n lý kinh doanh cña ®éi ngò c¸n bé, chuyªn gia dÇu khÝ ViÖt Nam tuy ®· ®­îc n©ng lªn ®¸ng kÓ nh­ng ch­a ®ång bé. Sè l­îng nh©n viªn cã n¨ng lùc cho ho¹t ®éng quèc tÕ cßn kh¸ Ýt ®Ó ®¶m ®­¬ng yªu cÇu triÓn khai c¸c dù ¸n ë n­íc ngoµi. C¬ chÕ tµi chÝnh ®ang ¸p dông ch­a ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn vµ t¹o ®iÒu kiÖn tù chñ tµi chÝnh cho Petrovietnam. Petrovietnam vÉn ch­a thùc sù ho¹t ®éng nh­ mét doanh nghiÖp thùc thô. HÖ thèng ®Þnh chÕ tµi chÝnh ch­a ®Çy ®ñ vµ hoµn chØnh, ch­a ph¸t huy ®­îc vai trß trong viÖc thu xÕp, qu¶n lý vµ sö dông vèn. TiÒm n¨ng tµi chÝnh cña Petrovietnam qu¸ nhá so víi nhu cÇu ®Çu t­ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng ®Çu t­ ra n­íc ngoµi. Vèn dµnh cho ho¹t ®éng th¨m dß khai th¸c ë n­íc ngoµi cßn h¹n chÕ. ViÖc huy ®éng vµ duy tr× ®­îc nguån vèn ®Çu t­ còng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i. C¬ chÕ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnhdù ¸n ë n­íc ngoµi phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh quèc tÕ cña ngµnh vÉn cßn ch­a ®Çy ®ñ. C¬ héi Cã rÊt nhiÒu c¬ héi më ra cho Petrovietnam trong vùc ®Çu t­ th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ trªn tr­êng quèc tÕ. Chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc lµ thóc ®Èy vµ ph¸t triÓn quan hÖ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ cña ViÖt Nam víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi, t¹o m«i tr­êng quèc tÕ thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Mèi quan hÖ chÝnh trÞ vµ c¸c tho¶ thuËn, ch­¬ng tr×nh hîp t¸c kinh tÕ cÊp nhµ n­íc vµ chÝnh phñ víi c¸c n­íc giµu tiÒm n¨ng dÇu khÝ më ®­êng cho Petrovietnam th©m nhËp vµo thÞ tr­êng th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë c¸c n­íc giµu tiÒm n¨ng.Nh÷ng mèi quan hÖ tèt ®Ñp s½n cã gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc ASEAN còng nh­ víi nhiÒu n­íc §«ng ¢u cò cho phÐp Petrovietnam tiÕp cËn nhiÒu c¬ héi ®Çu t­ ë c¸c n­íc kh¸c nhau. Ngoµi ra, b»ng viÖc tranh thñ quan hÖ chÝnh trÞ kinh tÕ cña ViÖt Nam víi c¸c n­íc Trung §«ng vµ B¾c Phi, Petrovietnam cã c¬ héi giµnh ®­îc nh÷ng dù ¸n quan träng, nhanh chãng th©m nhËp vµ cã chç ®øng ë c¸c khu vùc nµy. Bªn c¹nh ®ã, sau khi nhiÒu c«ng ty dÇu khÝ thÕ giíi s¸p nhËp hoÆc ®iÒu chØnh chiÕn l­îc vµ nhê nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p trong m«i tr­êng chÝnh trÞ vµ kinh tÕ trong khu vùc, c¬ héi héi tham gia c¸c dù ¸n ph¸t triÓn má hoÆc mua tµi s¶n má xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu. §ång thêi, xuÊt hiÖn hµng lo¹t c¸c c¬ héi th¨m dß diÖn tÝch míi, diÖn tÝch ®· hoµn tr¶ cad ph¸t triÓn c¸c má ®· ®­îc ph¸t hiÖn ë c¸c n­íc, khu vùc giµu tiÒm n¨ng dÇu khÝ. Th¸ch thøc HÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam cßn ch­a bao qu¸t theo kÞp víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh dÇu khÝ. ChÝnh v× thÕ, c¬ chÕ, hµnh lang ph¸p lý phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh quèc tÕ vÉn cßn thiÕu. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý hiÖn hµnh vÒ ®Çu t­ ra n­íc ngoµi ch­a phï hîp víi ®Æc thï ho¹t ®éng dÇu khÝ quèc tÕ. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc ®Çy biÕn ®éng, gi¸ dÇu th« kh«ng æn ®Þnh, sù s¸p nhËp c¸c tËp ®oµn dÇu khÝ xuyªn quèc gia ®· t¹o ra sù c¹nh tranh gay g¾t. Bªn c¹nh nh÷ng rñi ro th­¬ng m¹i, rñi ro chÝnh trÞ (chiÕn tranh, cÊm vËn, néi chiÕn), rñi ro kinh tÕ (kinh tÕ suy tho¸i, khñng ho¶ng) còng lµ nh÷ng th¸ch thøc ®¸ng kÓ ®èi víi viÖc ®Çu t­ vµo th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ. Nh­ vËy, tÊt c¶ c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ th¸ch thøc nh­ ®· tr×nh bµy trªn ®©y lu«n song hµnh cïng Petrovietnam trong b­íc ®­êng thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Çu t­ th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy, chÝnh lµ nh»m gióp cho Petrovietnam cã thÓ ph¸t huy néi lùc, kh¾c phôc khã kh¨n, tËn dông c¬ héi vµ v­ît qua thö th¸ch ®Ó tiÕn tíi thµnh c«ng. II. Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m thùc hiÖn chiÕn l­îc §TNN cña Petrovietnam Sau khi ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ th¸ch thøc cña Petrovietnam, em xin ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p sau ®©y: 1. T¨ng c­êng c¸c quy ®Þnh ph¸p lý cho §TNN V¨n b¶n ph¸p lý vÒ ®Çu t­ ra n­íc ngoµi gåm NghÞ ®Þnh 22/N§-CP ngµy 14/9/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ra n­íc ngoµi lµ v¨n b¶n ph¸p lý cao nhÊt mµ Petrovietnam ph¶i tu©n thñ trong ®Çu t­ ra n­íc ngoµi vµ QuyÕt ®Þnh sè 116/Ttg ngµy 2/8/2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh mét sè ­u ®·i, chñ yÕu vÒ thuÕ cho ho¹t ®éng ®Çu t­ ra n­íc ngoµi cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn, c¸c quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p lý hiÖn cã ch­a ®Çy ®ñ vµ ch­a ®ång bé. V× vËy, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Petrovietnam thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Çu t­ n­íc ngoµi cña m×nh còng nh­ ho¹t ®éng ®­îc theo th«ng lÖ quèc tÕ, ChÝnh phñ cÇn xem xÐt bæ sung hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p lý khuyÕn khÝch ®Çu t­ ra n­íc ngoµi trong lÜnh vùc th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ. Tr­íc hÕt, ChÝnh phñ cÇn cho phÐp Petrovietnam phèi hîp víi c¸c Bé, Ngµnh liªn quan dù th¶o tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt mét sè quy ®Þnh ph¸p lý quan träng sau: 1.1. Bæ sung ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Petrovietnam Theo §iÒu lÖ Tæ chøc vµ Ho¹t ®éng cña Petrovietnam ®­îc ban hµnh theo NghÞ ®Þnh 38/CP ngµy 30/5/1995 cña ChÝnh phñ ch­a cã quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng kinh doanh th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi. Do vËy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn còng nh­ chÝnh thøc giao nhiÖm vô cho Petrovietnam, th× cÇn bæ sung chøc n¨ng kinh doanh th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi vµo §iÒu lÖ Tæ chøc vµ Ho¹t ®éng cña Petrovietnam. 1.2. ThÈm ®Þnh vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ Quy tr×nh phª duyÖt trong n­íc hiÖn hµnh ®èi víi dù ¸n dÇu khÝ cã nhiÒu ®iÓm ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thêi gian trong m«i tr­êng kinh doanh quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng c¬ héi Petrovietnam ph¶i ®¸nh gi¸ vµ chµo thÇu trong mét thêi gian ng¾n theo lÞch do n­íc chñ nhµ quy ®Þnh. V× vËy cÇn cã mét ban chØ ®¹o nhµ n­íc do mét Phã Thñ t­íng ChÝnh phñ phô tr¸ch ®èi víi c¸c dù ¸n th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi nh»m: Thóc ®Èy quan hÖ hîp t¸c víi c¸c n­íc cã tiÒm n¨ng dÇu khÝ, t¹o ®iÒu kiÖn cho Petrovietnam ph¸t triÓn ho¹t ®éng dÇu khÝ ë n­íc ngoµi Xem xÐt thÈm ®Þnh gióp Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n. ChØ ®¹o vµ phèi hîp c¸c bé ngµnh liªn quan th¸o gì c¸c khã kh¨n, bÕ t¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n. Tæ chøc so¹n th¶o vµ hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p lý trong lÜnh vùc th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi. 1.3. Thñ tôc ®Êu thÇu vµ phª duyÖt trao thÇu C¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ®Êu thÇu vµ phª duyÖt trao thÇu chØ cã hiÖu lùc vµ phï hîp víi c¸c dù ¸n ë trong n­íc. §èi víi c¸c dù ¸n th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi, Petrovietnam víi t­ c¸ch lµ nhµ thÇu ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu cña hîp ®ång ®· ký vµ chÞu sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña n­íc chñ nhµ, tõ lËp ®Çu bµi thÇu, xÐt thÇu, trao thÇu vµ triÓn khai hîp ®ång. V× vËy, ChÝnh phñ cho phÐp Petrovietnam khi triÓn khai c¸c dù ¸n th¨m dß khai th¸c ë n­íc ngoµi ®­îc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu ( mêi thÇu, ®¸nh gi¸ vµ phª duyÖt/trao thÇu) theo quy ®Þnh cña n­íc chñ nhµ vµ hîp ®ång dÇu khÝ ®· ®­îc phª duyÖt trong GiÊy phÐp §Çu t­. 1.4. Chu chuyÓn ngo¹i tÖ Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, doanh nghiÖp ®Çu t­ ra n­íc ngoµi ph¶i chuyÓn lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c vÒ n­íc trong thêi h¹n chËm nhÊt lµ 6 th¸ng kÓ tõ khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh cña n­íc chñ nhµ. Ngoµi ra, viÖc sö dông lîi nhuËn ®Ó t¸i ®Çu t­ hoÆc kÐo dµi thêi h¹n ®Çu t­ ë n­íc ngoµi ph¶i ®­îc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ phª duyÖt. §èi víi c¸c dù ¸n th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi, c¸c kho¶n thu gåm: b»ng hiÖn vËt hoÆc tiÒn lµ kho¶n thu håi chi phÝ th¨m dß khai th¸c ®· bá ra b»ng hiÖn vËt hoÆc b»ng tiÒn kh¸c lµ kho¶n l·i ®­îc chia theo quy ®Þnh hîp ®ång Hai kho¶n trªn ®­îc gäi chung lµ “phÇn ®­îc chia” cña Petrovietnam sÏ ®­îc chuyÓn ngay vÒ nø¬c theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. §Ó cÊp kinh phÝ cho c¸c dù ¸n ë n­íc ngoµi, Petrovietnam sÏ chuyÓn ngo¹i tÖ qua c¸c tµi kho¶n ë ViÖt Nam vµ ë n­íc ngoµi ®­îc phÐp më theo quy ®Þnh cña hîp ®ång vµ c¸c tho¶ thuËn liªn quan ®· ký gi÷a c¸c bªn trong hîp ®ång. §Ó Petrovietnam sö dông nguån thu tõ c¸c dù ¸n ë n­íc ngoµi mét c¸ch linh ho¹t, hiÖu qu¶ nhÊt, tr¸nh l·ng phÝ vÒ thêi gian vµ nguån lùc, ChÝnh phñ cho phÐp Petrovietnam sau khi hoµn thµnh c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc ®­îc gi÷ nguyªn “PhÇn ®­îc chia” b»ng ngo¹i tÖ t¹i c¸c tµi kho¶n ®· nªu ®Ó tiÕp tôc chi tiªu cho c¸c dù ¸n theo ch­¬ng tr×nh c«ng viÖc vµ ng©n s¸ch ®· ®­îc phª duyÖt (kh«ng ph¶i b¸n ngo¹i tÖ cho ng©n hµng). 1.5. Thµnh lËp c«ng ty chi nh¸nh ë n­íc ngoµi Theo th«ng lÖ dÇu khÝ quèc tÕ, c¸c c«ng ty dÇu khÝ khi thùc hiÖn dù ¸n trong mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn thµnh lËp c«ng ty thµnh viªn mang quèc tÞch mét n­íc thø ba ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®iÒu hµnh vµ h¹n chÕ rñi ro. V× vËy, khi cÇn thiÕt, Petrovietnam sÏ kiÕn nghÞ ChÝnh phñ cho phÐp thµnh lËp c«ng ty thµnh viªn ë n­íc ngoµi ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. 2. Huy ®éng nguån vèn ®Çu t­ - Quü dù phßng rñi ro §Çu t­ th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ®ßi hái vèn lín, song l¹i lµ ®Çu t­ rñi ro,v× vËy cÇn sín cã Quü rñi ro cña Nhµ n­íc hoÆc Ngµnh hç trî. XÐt thùc tÕ c¸c c«ng ty dÇu kh«ng thÓ vay vèn ®Ó ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß (c«ng ty dÇu quèc tÕ th­êng trÝch tõ l·i rßng theo tû lÖ nhÊt ®Þnh), nguån vèn cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß sÏ ®­îc lÊy tõ Quü §Çu t­ Ph¸t triÓn cña Petrovietnam. §Ó bï ®¾p Quü §Çu t­ Ph¸t triÓn trong tr­êng hîp th¨m dß kh«ng thµnh c«ng, ®Ò nghÞ ChÝnh phñ xem xÐt cho phÐp h×nh thµnh mét quü dù phßng rñi ro t×m kiÕm th¨m dß kho¶ng 30-50 triÖu USD/n¨m. Quü rñi ro lµ h×nh thøc hç trî b¾t buéc cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c C«ng ty DÇu. Trong tr­êng hîp nµy, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc chñ ®éng x¸c lËp quü rñi ro nµy. Quü rñi ro h×nh thµnh trªn c¬ së trÝch tõ tæng lîi nhuËn do ho¹t ®éng th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ cña toµn ngµnh ®em l¹i. Tû lÖ trÝch cã thÓ lªn ®Õn 25% lîi nhuËn hµng n¨m. Quü rñi ro x¸c lËp vµ quyÕt to¸n kú h¹n 5 n¨m. kh«ng nªn theo hµng n¨m. Khi cã ph¸t hiÖn dÇu khÝ th­¬ng m¹i, nguån vèn cho ho¹t ®éng ph¸t triÓn – khai th¸c má sÏ ®­îc lÊy tõ: Quü §Çu t­ Ph¸t triÓn cña Petrovietnam ( chiÕm tû träng tèi thiÓu lµ 30% trong tæng chi phÝ ph¸t triÓn khai th¸c má ) vµ mét phÇn trong PhÇn ®­îc chia cña Petrovietnam tõ dù ¸n; phÇn cßn l¹i (kho¶ng 70% trong tæng chi phÝ ph¸t triÓn khai th¸c má) sÏ ®­îc Petrovietnam thu xÕp tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông ë trong vµ ngoµi n­íc. §Ó huy ®éng vèn cho c¸c dù ¸n ®i vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn – khai th¸c má, ®Ò nghÞ ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh cho phÐp c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong n­íc cung cÊp c¸c kho¶n vay cho c¸c dù ¸n dÇu khÝ ë n­íc ngoµi. Trong t­¬ng lai, häc tËp kinh nghiÖm cña c¸c c«ng ty dÇu khÝ quèc gia kh¸c, khi ®­îc chÝnh phñ cho phÐp, Petrovietnam sÏ nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh chøng kho¸n (IPO) trong n­íc vµ quèc tÕ, b¾t ®Çu cã thÓ thùc hiÖn b»ng viÖc ph¸t hµnh IPO cho mét dù ¸n/c«ng tr×nh (Petrovietnam n¾m cæ phÇn ®a sè) - ¦u tiªn vèn cho t×m kiÕm th¨m dß ë n­íc ngoµi. Giai ®o¹n 2001- 2005 lµ giai ®o¹n khëi ®Çu cña ®Çu t­ t×m kiÕm th¨m dß ë n­íc ngoµi, do ®ã rÊt cÇn tËp trung vèn ­u tiªn tõ Quü rñi ro cho ®Çu t­ nµy. Cã thÓ dµnh kh«ng Ýt h¬n 1/2 Quü rñi ro cho ®Çu t­ t×m kiÕm th¨m dß ë n­íc ngoµi. BiÕt r»ng mét mÆt cÇn ­u tiªn, nh­ng dß t×m dù ¸n ë n­íc ngoµi rÊt khã kh¨n - LÊy dù ¸n nu«i dù ¸n §Ó cã nguån vèn ®Çu t­ cho th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi, mét h×nh thøc lÊy dù ¸n trong n­íc ®Ó ®æi lÊy dù ¸n ë n­íc ngoµi ph¶i lµ mét chñ tr­¬ng. NhiÒu c«ng ty s½n sµng hîp t¸c víi ta ë ViÖt Nam vµ s½n sµng chia sÎ víi ta, cho ta tham gia vµo dù ¸n ë n­íc ngoµi. Kinh doanh cæ phÇn c¸c dù ¸n ®em l¹i nguån thu nhÊt ®Þnh. Xem xÐt ®Ó cho phÐp ®­îc gi÷ l¹i nguån thu nµy tõ c¸c dù ¸n ë n­íc ngoµi ®Ó t¸i ®Çu t­ vµo th¨m dß khai th¸c c¸c dù ¸n míi ë n­íc ngoµi. - H¹ch to¸n kinh doanh th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi §Çu t­ th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ lµ ®Çu t­ lín nh­ng rñi ro cao. Bëi vËy cÇn ph©n t¸n vèn ®Çu t­ vµo cµng nhiÒu dù ¸n th¨m dß khai th¸c cµng tèt, trong ®ã cã dù ¸n thµnh c«ng sÏ ®em l¹i lîi nhuËn rÊt cao, song sÏ cã rÊt nhiÒu dù ¸n thÊt b¹i lµ ®iÒu tÊt yÕu. Bëi vËy h¹ch to¸n kinh doanh th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi kh«ng thÓ h¹ch to¸n riªng lÎ ®éc lËp tõng dù ¸n hay nhãm dù ¸n mµ ph¶i nhÊt ®Þnh h¹ch to¸n kinh doanh tæng hîp, thèng nhÊt vµ tËp trung toµn bé c¸c dù ¸n th¨m dß khai th¸c c¶ trong vµ ngoµi n­íc. 3. X©y dùng quy chÕ lao ®éng §Çu t­ th¨m dß khai th¸c ë n­íc ngoµi lµ ho¹t ®éng quèc tÕ theo th«ng lÖ quèc tÕ, c¹nh tranh quèc tÕ… chØ cã thÓ cã vµ ®­îc triÓn khai thµnh c«ng bëi nguån lùc con ng­êi ®¹t tr×nh ®é quèc tÕ. §iÒu nµy kh«ng thÓ cã ngay ®­îc, song còng kh«ng thÓ kh«ng cÊp b¸ch tËp trung x©y dùng, bëi viÖc t×m vµ x©y dùng dù ¸n ®· cÇn ng­êi råi th× khi triÓn khai dù ¸n cµng ®ßi hái cÇn cã nhiÒu ng­êi g¾n víi tõng dù ¸n cô thÓ. §ã lµ: Lùc l­îng c¸n bé ®iÒu hµnh qu¶n lý dù ¸n quèc tÕ: Çn cã mét ®éi ngò tuy kh«ng ®«ng nh­ng ph¶i m¹nh, cã n¨ng lùc qu¶n lý - ®iÒu hµnh ®éc lËp trong m«i tr­êng quèc tÕ, theo th«ng lÖ quèc tÕ, thÊu hiÓu vµ biÕt vËn dông luËt ph¸p ViÖt Nam. §©y lµ lùc l­îng b¾t buéc ph¶i lµ ng­êi ViÖt Nam, ng­êi cña Petrovietnam vµ g¾n bã víi Petrovietnam. Lùc l­îng c¸n bé qu¶n lý Tµi chÝnh – kinh doanh: RÊt cÊp b¸ch cho qu¶n lý vµ thùc thi c«ng t¸c tµi chÝnh c¸c dù ¸n quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n do Petrovietnam ®iÒu hµnh. §©y còng b¾t buéc ph¶i lµ ng­êi ViÖt Nam vµ g¾n bã víi Petrovietnam. Lùc l­îng chuyªn gia kü thuËt kinh tÕ: CÇn mét lùc l­îng kh«ng Ýt, cã thÓ tù chñ víi tõng dù ¸n linh ho¹t chuyÓn sang c¸c dù ¸n kh¸c, lu«n s¸ng t¹o t×m ra c¸i míi. CÇn cã lùc l­îng ViÖt Nam trÎ kháe, nhiÖt t×nh, s½n sµng ®i c¸c n¬i ®Ó lµm viÖc. Bªn c¹nh ®ã cÇn sím tuyÓn thuª lao ®éng quèc tÕ vµo lµm trong c¸c tæ chøc, mét mÆt n©ng chuÈn cho c¸c chuyªn viªn cña ta, mÆt kh¸c sö dông hä nh­ mét minh chøng cho chuÈn quèc tÕ cña ho¹t ®éng cña ta. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng trong ngµnh dÇu khÝ ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi, ChÝnh phñ cÇn sím cho phÐp Petrovietnam ban hµnh vµ ¸p dông chÝnh s¸ch nh©n viªn (l­¬ng, th­ëng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c) cho ng­êi ViÖt Nam lµm viÖc trong c¸c dù ¸n dÇu khÝ ë n­íc ngoµi trªn c¬ së tham kh¶o chÝnh s¸ch nh©n viªn cña c¸c c«ng ty dÇu khÝ quèc gia trong khu vùc Ch©u ¸ (nh­ Petronas cña Malaysia, Pertamina cña Indonesia, KNOC cña Hµn Quèc, PTT cña Th¸i Lan, CNOOC cña Trung Quèc). §Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ë n­íc ngoµi mét c¸ch cã hiÖu qu¶, Petrovietnam còng nªn nhanh chãng ®µo t¹o/ tuyÓn dông c¸c chøc danh lµ lao ®éng ViÖt Nam ®· cã kinh nghiÖm c«ng t¸c vµ cã thÓ ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi. §èi víi c¸c chøc danh ch­a cã c¸n bé ViÖt Nam thÝch hîp ®¶m nhiÖm, Petrovietnam ®­îc phÐp thuª chuyªn gia n­íc ngoµi víi ph­¬ng ch©m sím ®µo t¹o tuyÓn dông c¸n bé ViÖt Nam thay thÕ. 4. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh dù ¸n CÊp chÝnh phñ: phª duyÖt luËn chøng kinh tÕ - kü thuËt cña c¸c dù ¸n, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn vµ khai th¸c c¸c má dÇu khÝ th­¬ng m¹i ®· ®­îc ph¸t hiÖn vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­. CÊp c¸c bé ngµnh qu¶n lý nhµ n­íc: thÈm ®Þnh, cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc qu¶n lý nhµ n­íc trong c¸c lÜnh vùc liªn quan sau khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cña ChÝnh phñ. GiÊy phÐp §Çu t­ cho tõng dù ¸n sÏ ®­îc cÊp cho Petrovietnam lµ chñ ®Çu t­ vµ §¬n vÞ chuyªn tr¸ch lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp triÓn khai dù ¸n ë n­íc ngoµi. CÊp Tæng c«ng ty: Petrovietnam chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ ban hµnh quy chÕ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ n­íc chñ nhµ, hîp ®ång dÇu khÝ, c¸c v¨n b¶n tho¶ thuËn liªn quan vµ th«ng lÖ dÇu khÝ quèc tÕ trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: Tæng c«ng ty: chØ ®¹o qu¶n lý tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng dÇu khÝ ë n­íc ngoµi theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn chiÕn l­îc ngµnh, thÈm ®Þnh dù ¸n tr­íc khi tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; phª duyÖt ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ ng©n s¸ch; phª duyÖt c¸c h¹ng môc ®Çu t­, dù to¸n c«ng tr×nh dÇu khÝ; cÊp vèn cho §¬n vÞ chuyªn tr¸ch thùc hiÖn dù ¸n theo kÕ ho¹ch th¸ng/quý/n¨m ®· ®­îc phª duyÖt. §¬n vÞ chuyªn tr¸ch thùc hiÖn dù ¸n: T×m kiÕm ®¸nh gi¸ c¬ héi ®Çu t­, lËp ph­¬ng ¸n kinh tÕ – kü thuËt, ký hîp ®ång vµ v¨n b¶n tho¶ thuËn liªn quan theo sù uû quyÒn cña Tæng c«ng ty, tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n theo ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ ng©n s¸ch ®· ®­îc phª duyÖt. C«ng ty/V¨n phßng §iÒu hµnh trùc thuéc §¬n vÞ chuyªn tr¸ch: chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp triÓn khai dù ¸n. 5. C¶i c¸ch thÓ chÕ vµ qu¶n trÞ c«ng ty §Çu t­ th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ra n­íc ngoµi lµ mét ho¹t ®éng quèc tÕ, c¸c tæ chøc - hÖ thèng tæ chøc cho ho¹t ®éng nµy mét mÆt ®¶m b¶o nguyªn t¾c cña tæ chøc hÖ thèng Doanh nghiÖp Nhµ n­íc XHCN cña ViÖt Nam, mÆt kh¸c kh«ng thÓ kh«ng héi nhËp th«ng lÖ dÇu khÝ quèc tÕ. Bµn vÒ tæ chøc bao giê còng khã bëi ®©y lµ vÊn ®Ò nh¹y c¶m, liªn quan ®Õn con ng­êi cô thÓ, liªn quan ®Õn nhiÒu khÝa c¹nh phøc t¹p trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi kinh tÕ – qu¶n lý theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN… Song muèn t¹o ra søc m¹nh, kh«ng thÓ kh«ng cã c¸c tæ chøc hîp lý víi ®Æc thï ho¹t ®éng quèc tÕ. C¸c nguyªn t¾c sau ®©y cÇn xem xÐt vÒ kiÖn toµn vµ x©y dùng c¸c Tæ chøc: §¶m b¶o qu¶n lý chØ ®¹o thèng nhÊt vµ tËp trung mét ®Çu mèi trong toµn Tæng c«ng ty vÒ th¨m dß khai th¸c trong ®ã cã th¨m dß khai th¸c ë n­íc ngoµi. Ph¶i g¾n th¨m dß khai th¸c ë n­íc ngoµi víi trong n­íc bëi c¶ hai ho¹t ®éng nµy ®Òu t¹o nªn tµi s¶n chung, ®Òu lµ lîi thÕ t¹o nªn søc m¹nh vµ uy tÝn trªn tr­êng quèc tÕ. §ång thêi nã còng t¹o nªn lîi thÕ trong sö dông vµ ®iÒu chuyÓn nguån nh©n lùc cho c¸c dù ¸n. Th­¬ng hiÖu PETROVIETNAM ph¶i lµ duy nhÊt ®Ó t¹o søc c¹nh tranh quèc tÕ. Thèng nhÊt tËp trung vÒ ®Çu t­ vµ h¹ch to¸n kinh doanh th¨m dß khai th¸c: §Çu t­ th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ lµ ®Çu t­ rñi ro, cÇn ph©n t¸n nhiÒu dù ¸n, trong ®ã cã nh÷ng dù ¸n thµnh c«ng ®em l¹i lîi nhuËn cao, song cã nh÷ng dù ¸n kh«ng thµnh c«ng. Kh«ng thÓ ph©n chia ®Ó ®Çu t­ vµ h¹ch to¸n riªng rÏ, b¾t buéc ph¶i thèng nhÊt tËp trung vÒ ®Çu t­ vµ h¹ch to¸n toµn bé hÖ thèng th¨m dß khai th¸c, kÓ c¶ th¨m dß khai th¸c ë trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Ph©n c«ng triÖt ®Ó trong ®iÒu hµnh triÓn khai c¸c dù ¸n. §èi víi mçi dù ¸n quèc tÕ cÇn lËp mét thùc thÓ ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ theo th«ng lÖ quèc tÕ vµ quy ®Þnh thÈm quyÒn còng nh­ nghÜa vô cña tæ chøc ®èi víi dù ¸n. Trong ®ã nh÷ng dù ¸n do ta lµm chñ ®iÒu hµnh sÏ ®­îc lËp ph¸p nh©n t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ cã biªn chÕ tæ chøc ho¹t ®éng riªng, giíi h¹n ë ho¹t ®éng ®iÒu hµnh triÓn khai. Song h¹ch to¸n kinh doanh vÉn tËp trung thèng nhÊt. Cã thÓ thµnh lËp rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ë trong vµ ngoµi n­íc. X©y dùng c¸c chuÈn mùc quy ph¹m – quy chÕ vËn hµnh Th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ lµ ho¹t ®éng phøc t¹p, rÊt nhiÒu ho¹t ®éng vËn hµnh kh«ng chØ vÒ kü thuËt, tµi chÝnh mµ cßn vÒ nhiÒu lÜnh vùc vµ mèi quan hÖ kh¸c cÇn ph¶i cã hÖ thèng quy ph¹m quy chÕ theo chuÈn mùc quèc tÕ, chuÈn mùc ViÖt Nam hay ë cÊp chuÈn mùc ngµnh. §Ó héi nhËp ho¹t ®éng dÇu khÝ, rÊt cÊp b¸ch kiÖn toµn bé phËn ph¸p luËt cña doanh nghiÖp, thu thËp, hÖ thèng ho¸ vµ hoµn thiÖn ®­a ra ¸p dông hÖ thèng c¸c chuÈn mùc cho qu¸ tr×nh vËn hµnh doanh nghiÖp. 6. T×m hiÓu tiÕp cËn khu vùc ­u tiªn ®Çu t­ 6.1. §«ng Nam ¸ §©y lµ khu vùc cã tiÒm n¨ng dÇu khÝ kh¸ lín, ®Æc biÖt Indonesia, vµ cã cã nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng, gÇn gòi vÒ ®Þa lý, v¨n ho¸ víi ViÖt Nam. C¸c n­íc trong khu vùc cã quan hÖ tèt víi ViÖt Nam, ®Æc biÖt th«ng qua c¸c tæ chøc vµ diÔn ®µn khu vùc (ASEAN, APEC); quan hÖ hîp t¸c gi÷a Petrovietnam vµ mét sè c«ng ty dÇu khÝ quèc gia (Petronas, Pertamina, PTT, PNGC) lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó Petrovietnam thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Çu t­ n­íc ngoµi cña m×nh. C¬ héi ®Çu t­ cña Petrovietnam vµp khu vùc gåm c¶ mua tµi s¶n dÇu khÝ, th¨m dß c¸c l« míi ë c¸c n­íc cã tiÒm n¨ng dÇu khÝ cao (Indonesia, Malaysia vµ Th¸i Lan). TiÒm n¨ng dÇu khÝ ë khu vùc nµy ®­îc ®¸nh gi¸ lµ lín, vÒ trung h¹n vµ dµi h¹n thÞ tr­êng khÝ cña khu vùc sÏ ph¸t triÓn nhanh chãng, do vËy c¸c c¬ héi th¨m dß khai th¸c khÝ sÏ thu hót ®­îc sù quan t©m ngµy cµng nhiÒu. Tuy nhiªn c¬ së h¹ tÇng cho c«ng nghiÖp khÝ ë mét sè n­íc ch­a ph¸t triÓn. 6.2. Trung §«ng vµ B¾c Phi: §©y lµ khu vùc cã tiÒm n¨ng dÇu khÝ khæng lå víi tr÷ l­îng x¸c minh gÇn 720 tû thïng dÇu vµ 2.000 tû bé khèi khÝ. Petrovietnam cã ®iÒu kiÖn n¾m b¾t c¸c c¬ héi c¶ vÒ th¨m dß diÖn tÝch míi vµ ph¸t triÓn c¸c má ®· ®­îc ph¸t hiÖn. Ngoµi ra, khu vùc nµy gÇn víi thÞ tr­êng tiªu thô dÇu vµ khÝ lín cña thÕ giíi lµ c¸c n­íc ph¸t triÓn ë T©y ¢u, t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho tiªu thô s¶n phÈm dÇu khÝ cña c¸c n­íc trong khu vùc. Quan hÖ truyÒn thèng gi÷a ViÖt Nam víi nhiÒu n­íc trong khu vùc (Ir¾c, Angiªri, Libi) tr­íc ®©y còng nh­ hiÖn nay lµ rÊt tèt vµ cã thÓ tranh thñ mét c¸ch hiÖu qu¶ ®Ó thóc ®Èy hîp t¸c vÒ kinh tÕ. Khu vùc nµy ®­îc giíi chuyªn m«n ®¸nh gi¸ lµ khu vùc “chi phÝ thÊp”: Chi phÝ ph¸t hiÖn kho¶ng 0,5-1,0 USD/thïng dÇu, chi phÝ ph¸t triÓn má vµ khai th¸c kho¶ng 2 USD/thïng dÇu. Sù h¹n chÕ ®èi víi ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo mét sè khu vùc nµy lµ rñi ro chÝnh trÞ liªn quan ®Õn lÖnh cÊm vËn cña Liªn Hîp Quèc vµ Mü, vÊn ®Ò an ninh, chiÕn tranh…Tuy nhiªn, ®©y l¹i lµ mét c¬ héi ®Ó Petrovietnam th©m nhËp thÞ tr­êng, giµnh lÊy c¸c dù ¸n cã gi¸ trÞ th«ng qua ®Êu thÇu (nhê c¹nh tranh thÊp) hoÆc qua con ®­êng quan hÖ chÝnh trÞ. 6.3 Nga vµ c¸c n­íc vïng Ca-xpiªn. TiÒm n¨ng dÇu khÝ cña khu vùc nµy còng rÊt lín, ®Æc biÖt vÒ khÝ, trong ®ã Nga cã tr÷ l­îng khÝ lín nhÊt thÕ giíi. §©y lµ khu vùc vèn cã quan hÖ truyÒn thèng, hîp t¸c t­¬ng trî trong nhiÒu n¨m trong thêi kú chiÕn tranh l¹nh vµ c¸c mèi quan hÖ chÝnh trÞ – kinh tÕ hiÖn nay ®ang ®­îc thóc ®Èy ph¸t triÓn. §ång thêi, Petrovietnam cã thÓ tranh thñ mèi quan hÖ víi c¸c C«ng ty dÇu khÝ nh­ Zarubezhneft vµ Gazprom trong viÖc th©m nhËp thÞ tr­êng th¨m dß khai th¸c cña Nga. H¹n chÕ lín nhÊt cña thÞ tr­êng dÇu khÝ Nga vµ c¸c n­íc vïng Ca-xpiªn lµ c¬ së h¹ tÇng cho viÖc ph¸t triÓn tµi nguyªn dÇu khÝ. 7. Lùa chän ®èi t¸c §Çu t­ th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi lµ mét ho¹t ®éng quèc tÕ cã rñi ro, kh«ng thÓ ®Çu t­ ®¬n ®éc mµ nhÊt thiÕt ph¶i cã quan hÖ quèc tÕ réng. Gi÷ lËp tr­êng vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ®éc lËp tù chñ – lµm b¹n víi tÊt c¶, song vÉn ph¶i cã ®Þnh h­íng chän b¹n, chän ®èi t¸c hîp t¸c. C¸c ®èi t¸c sau ®©y ®­îc ®Þnh h­íng quan t©m ®Ó x©y dùng quan hÖ ®èi t¸c: 7.1 C¸c c«ng ty dÇu khÝ quèc gia c¸c n­íc cã quan hÖ truyÒn thèng th©n thiÖn vµ h÷u nghÞ Tr­íc hÕt lµ c¸c C«ng ty DÇu khÝ quèc gia c¸c n­íc l¸ng giÒng l©n cËn trong khèi ASEAN nh­ Petronas, Pertamina, PTT. C¸c c«ng ty DÇu khÝ Quèc gia c¸c n­íc b¹n bÌ truyÒn thèng kh¸c: Nga, Trung Quèc, Ên §é, Iraq, Algeria… Quan hÖ hîp t¸c víi c¸c C«ng ty DÇu khÝ Quèc gia kÓ trªn trªn nÒn t¶ng quan hÖ Liªn ChÝnh phñ, quan hÖ kinh doanh, trao ®æi hoÆc cïng hîp t¸c ®Çu t­ trªn l·nh thæ cña mçi n­íc vµ cïng hîp t¸c kinh doanh ë n­íc thø 3. Môc tiªu cña quan hÖ hîp t¸c víi c¸c C«ng ty DÇu khÝ Quèc gia lµ ®Ó tËn dông c¬ héi cã c¸c dù ¸n míi, trao ®æi kinh nghiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh, t¨ng c­êng søc m¹nh c¹nh tranh, sím t¹o ra b­íc khëi ®Çu cã kÕt qu¶. C¸c c«ng ty dÇu khÝ quèc tÕ cã quan hÖ hîp t¸c ë ViÖt Nam hoÆc quan t©m ®Çu t­ ë ViÖt Nam C¸c C«ng ty DÇu khÝ Quèc tÕ ho¹t ®éng thuÇn tuý vÒ lîi nhuËn tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Khi quan t©m ®Õn ViÖt Nam tr­íc hÕt lµ cÇn cã dù ¸n ë ViÖt Nam. TËn dông c¬ héi ®ã, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam cÇn quan t©m ®Ó ®an xen ®iÒu kiÖn, ®an xen quyÒn lîi, tranh thñ hîp t¸c kh«ng chØ ë ViÖt Nam mµ cßn ë n­íc ngoµi. Môc tiªu cña ta trong hîp t¸c quan hÖ nµy thÓ hiÖn ë 2 mÆt, tr­íc hÕt vÉn lµ ®Ó cã c¸c dù ¸n khëi ®Çu ®i ra quèc tÕ, mÆt kh¸c quan träng h¬n lµ cã ®iÒu kiÖn thùc tËp, häc tËp ®Ó n©ng cao n¨ng lùc thùc tiÔn trong qu¶n lý ®iÒu hµnh theo môc tiªu lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶. 8. X©y dùng Petrovietnam thµnh mét TËp ®oµn dÇu khÝ hïng m¹nh Thùc hiÖn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ ph¸t triÓn Ngµnh DÇu khÝ nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ®ång thêi ®Ó tõng b­íc hoµ nhËp vµo c¸c ho¹t ®éng dÇu khÝ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, Nhµ n­íc giao nhiÖm vô cho Ngµnh ®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña m×nh theo h­íng tËp ®oµn dÇu khÝ m¹nh, víi c¸c môc tiªu chÝnh sau ®©y: X©y dùng vµ ph¸t triÓn Ngµnh DÇu khÝ theo m« h×nh tËp ®oµn kinh tÕ - c«ng nghiÖp hoµn chØnh, ®a d¹ng vÒ tæ chøc vµ s¶n phÈm; g¾n khai th¸c víi chÕ biÕn vµ tiªu thô s¶n phÈm; kh«ng chØ ho¹t ®éng trong n­íc mµ tõng b­íc ph¸t triÓn ra n­íc ngoµi. C¸c s¶n phÈm lµm ra ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, cã søc c¹nh tranh trong khu vùc, kh«ng nh÷ng ®¸p øng vÒ c¬ b¶n nhu cÇu tiªu thô trong n­íc vÒ n¨ng l­îng s¬ cÊp vµ nguyªn liÖu, ®ång thêi cßn tham gia xuÊt khÈu. Cã n¨ng lùc tµi chÝnh m¹nh, cã kh¶ n¨ng tÝch luü nhanh, cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, cã ®ñ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn trong vµ ngoµi n­íc ®Ó tù ®Çu t­ vµ cã ®ãng gãp quan träng cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Cã ®éi ngò c¸n bé, chuyªn gia kinh tÕ - kü thuËt - c«ng nghÖ, c«ng nh©n lµnh nghÒ ®¹t tr×nh ®é cña khu vùc, trong mét sè lÜnh vùc ®¹t tr×nh ®é thÕ giíi; tù ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng dÇu khÝ ë trong n­íc vµ ë n­íc ngoµi. §Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu trªn, ®ßi hái x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc cña tËp ®oµn dÇu khÝ ViÖt Nam thèng nhÊt vµ hîp lý: Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam lµ mét c«ng ty dÇu khÝ quèc gia ®ång thêi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ®Æc biÖt cã c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ trùc thuéc ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c vµ chÕ biÕn dÇu khÝ. C¸c doanh nghiÖp 100% vèn cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam h¹ch to¸n ®éc lËp, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh c¸c s¶n phÈm dÇu khÝ. C¸c doanh nghiÖp ®éc lËp lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam. C¸c doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô dÇu khÝ, trong ®ã vèn gãp cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam lín h¬n 50% (cæ phÇn chi phèi). C¸c doanh nghiÖp ®éc lËp cã vèn gãp cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam, th«ng qua liªn doanh hoÆc mua cæ phÇn. §©y lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, víi møc vèn cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam b»ng hoÆc nhá h¬n 50%. C¸c ®¬n vÞ nµy ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn, vµ kinh doanh dÇu khÝ, trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã liªn quan nh­ ho¸ dÇu, ®iÖn, ®¹m hay c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp chÕ t¹o kh¸c, v.v... Nh­ vËy, ho¹t ®éng cña tËp ®oµn sÏ theo nguyªn t¾c tËp trung - thèng nhÊt tõ trªn xuèng d­íi, tõ c«ng ty mÑ ®Õn c«ng ty con, lµm c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh dÔ dµng h¬n, thóc ®Èy tèt c¸c ho¹t ®éng th¨m dß, khai th¸c vµ chÕ biÕn dÇu khÝ ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, x©y dùng m« h×nh tËp ®oµn c«ng nghiÖp dÇu khÝ lµ ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶. III. Mét sè biÖn ph¸p nh»m thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Çu t­ n­íc ngoµi ®èi víi c«ng ty PIDC Nh­ ®· tr×nh bµy ë Ch­¬ng II, Môc II.4 vÒ “Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi trong th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ cña Petrovietnam”, th× tÝnh tíi thêi ®iÓm hiÖn t¹i, mäi ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Òu ®­îc Petrovietnam giao cho c«ng ty thµnh viªn lµ C«ng ty §Çu t­ Ph¸t triÓn DÇu khÝ (PIDC) thùc hiÖn. ChÝnh v× thÕ, trong Ch­¬ng III nµy, bªn c¹nh mét sè gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt cho Petrovietnam th× em còng xin kiÕn nghÞ ë ®©y mét sè biÖn ph¸p riªng cho PIDC nh»m t¨ng c­êng h¬n n÷a néi lùc cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã cã thÓ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô mµ Petrovietnam tin t­ëng giao phã. 1. Hç trî tõ phÝa Petrovietnam C¸c dù ¸n §TNN trong lÜnh vùc th¨m dß khai th¸c mµ PIDC ®ang triÓn khai hiÖn nay vµ sÏ triÓn khai trong thêi gian tíi nh­: Hîp ®ång PC l« PM 304 vµ SK 306 t¹i Malaysia, Hîp ®ång Tamtsaq M«ng Cæ-Soco, dù ¸n hîp t¸c 3 bªn (PIDC-Pertamina- Carigali) t¹i l« 10, 11.1...lµ nh÷ng dù ¸n cã vèn ®Çu t­ lín, c«ng nghÖ phøc t¹p, cÇn sù ñng hé tÝch cùc tõ phÝa ChÝnh phñ vµ Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam. §Ó ®­a c¸c dù ¸n nµy vµo ho¹t ®éng ®óng tiÕn ®é vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ mong muèn còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó PIDC hoµn thµnh môc tiªu kÕ ho¹ch 2001-2005, Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam cÇn quan t©m ®Õn C«ng ty §Çu t­ Ph¸t triÓn DÇu khÝ ë mét sè ®iÓm chÝnh sau: Tæng C«ng ty cho phÐp PIDC ®­îc æn ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô th¨m dß khai th¸c DÇu khÝ trong n­íc vµ quèc tÕ, t¹o vÞ thÕ ph¸p lý cho C«ng ty ho¹t ®éng nh­ mét C«ng ty DÇu khÝ trong m«i tr­êng quèc tÕ hãa. Tæng C«ng ty gi÷ æn ®Þnh nh÷ng dù ¸n mµ PIDC ®ang cã, nh÷ng dù ¸n mµ PIDC ®ang x©y dùng ë trong n­íc, bëi ®ã lµ c¸i gèc vµ nÒn t¶ng ®Ó C«ng ty ®i lªn vµ ®i ra quèc tÕ. Tæng C«ng ty sím x©y dùng vµ ®Þnh h×nh c¬ chÕ ®Çu t­ ho¹t ®éng DÇu khÝ, b¶o ®¶m cã vèn ®Çu t­ th¨m dß, cã c¬ chÕ ­u ®·i vèn ph¸t triÓn má. Cho phÐp C«ng ty h¹ch to¸n kinh doanh chñ ®éng h¬n trong thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ Ng©n s¸ch ®· ®­îc Tæng C«ng ty phª duyÖt ®Ó t¹o vÞ thÕ ho¹t ®éng quèc tÕ cña C«ng ty. Tæng C«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó C«ng ty sím cã c¬ së h¹ tÇng, v¨n phßng trô së lµm viÖc vµ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng quèc tÕ. Ngoµi ra, Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt nam cÇn ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®Þnh kú b¸o c¸o Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn, ®ång thêi c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng cã liªn quan c¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc giao cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt nam trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn, gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi dù ¸n, nhÊt lµ ®èi víi c¸c vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt liªn ngµnh. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý dù ¸n, cÇn xem xÐt viÖc cho phÐp chñ ®Çu t­ ®­îc thuª t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n, c¬ quan ®¨ng kiÓm trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t­ vÊn cho chñ ®Çu t­ trong viÖc qu¶n lý dù ¸n, gi¸m s¸t, kiÓm tra chÊt l­îng, nghiÖm thu, nhËn bµn giao c«ng tr×nh. VÒ c¬ chÕ qu¶n lý ®Çu t­, x©y dùng, Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt nam cho phÐp PIDC ®­îc ¸p dông mét sè th«ng lÖ quèc tÕ trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n nh­: lËp thiÕt kÕ tæng thÓ vµ tæng dù to¸n, thùc hiÖn x©y l¾p theo h×nh thøc EPC (thiÕt kÕ chi tiÕt, mua s¾m vËt t­, thiÕt bÞ vµ thi c«ng)... 2. §èi víi PIDC: §Ó t¨ng vÞ thÕ cña PIDC trong hîp t¸c quèc tÕ, xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p sau: Thø nhÊt, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­, víi t­ c¸ch lµ mét bªn ®èi t¸c, PIDC nªn yªu cÇu c¸c C«ng ty DÇu khÝ n­íc ngoµi cung cÊp c¸c b¶n b¸o c¸o vµ th«ng tin ®Þnh kú liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña dù ¸n (vÝ dô nh­ c¸c b¶n b¸o c¸o hµng ngµy vÒ c«ng t¸c khoan, tµi liÖu b¸o c¸o ®Þa chÊn hµng tuÇn, b¸o c¸o c«ng t¸c ®iÒu hµnh hµng quý, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ khai th¸c kh¸c...). §©y còng lµ c¬ héi ®Ó c¸c nhµ §TNN ®­a ra nh÷ng v­íng m¾c cña m×nh (nÕu cã) trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Dùa trªn nh÷ng b¸o c¸o nµy, PIDC cã thÓ gi¸m s¸t, bao qu¸t ®­îc nh÷ng c«ng viÖc cña dù ¸n (nh÷ng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn hoÆc nh÷ng c«ng viÖc ch­a thùc hiÖn ®­îc so víi cam kÕt tèi thiÓu trong hîp ®ång). Tõ ®ã, cïng víi c¸c ®èi t¸c cña m×nh cã kÕ ho¹ch xóc tiÕn c«ng viÖc mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n, ®ång thêi, phèi hîp víi Petrovietnam hoÆc c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan gi¶i quyÕt tháa ®¸ng nh÷ng v­íng m¾c cña c¸c nhµ §TNN(nÕu cã), t¹o lßng tin cho c¸c nhµ §TNN khi hîp t¸c víi PIDC. Thø hai, PIDC cÇn tËp trung, chó träng, n©ng cao h¬n n÷a n¨ng lùc ®iÒu hµnh cña m×nh trong c¸c dù ¸n ®Çu t­ nh»m t¨ng c­êng vai trß cña n­íc chñ nhµ trong hîp t¸c quèc tÕ. Dùa trªn ch­¬ng tr×nh C«ng t¸c vµ Ng©n s¸ch ®· ®­îc phª duyÖt, c¸c C«ng ty DÇu khÝ n­íc ngoµi chuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh khoan, bao gåm c¸c néi dung c¬ b¶n nh­ môc tiªu ®Þa chÊn chÝnh yÕu, thø yÕu; tiÕn ®é khoan; ph©n tÝch thö nghiÖm, dù to¸n chi phÝ...Bªn ViÖt nam-PIDC ph¶i ®¶m b¶o r»ng nh÷ng néi dung trªn lµ hoµn toµn phï hîp víi luËt ph¸p ViÖt nam, víi Hîp ®ång ®· ký kÕt vµ víi nh÷ng cam kÕt vÒ kü thuËt ®· ®­îc c¸c bªn tháa thuËn tr­íc khi tiÕn hµnh khoan. C«ng viÖc nµy ®ßi hái PIDC ph¶i cã ®éi ngò nh©n viªn giµu kinh nghiÖm, am hiÓu luËt ph¸p, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ chuyªn m«n ®ñ kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña ngµnh DÇu khÝ vµ thÕ giíi; mét bé m¸y l·nh ®¹o cã n¨ng lùc ®iÒu hµnh cao ®Ó kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt vµ hiÖu qu¶. HiÖn nay, trong sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc cña C«ng ty, cã kho¶ng 15% tèt nghiÖp ë n­íc ngoµi. §©y lµ nguån nh©n lùc v« cïng quý gi¸ gióp C«ng ty thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chiÕn l­îc cña m×nh. Tr­íc nhu cÇu ph¸t triÓn míi cña ngµnh, cïng víi viÖc tiÕp tôc triÓn khai vµ më réng ph¹m vi t×m kiÕm th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ trong n­íc vµ quèc tÕ, viÖc ®µo t¹o ®ång bé ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt ë tÊt c¶ c¸c chuyªn ngµnh DÇu khÝ trong nh÷ng n¨m tíi ®ßi hái PIDC ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®µo t¹o phï hîp. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®µo t¹o cña PIDC trong thêi gian tíi: CÇn ph¶i x©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chuyªn s©u, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc ph¸t triÓn vµ khai th¸c má ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô trong nh÷ng n¨m tíi. Më réng c¸c ngµnh nghÒ ®µo t¹o nh­ ®Þa chÊt, ®Þa vËt lý, khoan khai th¸c, läc hãa dÇu, c«ng nghÖ khÝ, tù ®éng hãa, kinh tÕ vµ qu¶n lý, tµi chÝnh vµ ng©n hµng, b¶o hiÓm, an toµn, m«i tr­êng, ngo¹i ng÷ ®¶m b¶o c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng nh©n lùc cho c¸c lÜnh vùc nghiªn cøu khoa häc, ®iÒu hµnh qu¶n lý cña PIDC. KÕt hîp víi c¸c c¬ së ®µo t¹o trong vµ ngoµi n­íc, tæ chøc n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, chuyªn m«n DÇu khÝ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Cö c¸n bé ®i thùc tËp dµi h¹n t¹i c¸c C«ng ty dÇu khÝ n­íc ngoµi. T¨ng kinh phÝ ®µo t¹o cho C«ng ty. PhÇn kinh phÝ nµy cÇn ®­îc huy ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh­: tõ ng©n s¸ch cña Tæng C«ng ty- phÇn dµnh cho ®µo t¹o tõ c¸c PSC vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ th­¬ng m¹i kh¸c, ®ång thêi nhËn sù trî cÊp cña c¸c h·ng trong vµ ngoµi n­íc, quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ, kinh phÝ Nhµ n­íc vµ phÇn ®ãng gãp cña nh÷ng ng­êi ®­îc cö ®i ®µo t¹o. CÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch ®·i ngé tháa ®¸ng ®èi víi nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô, tr¸nh t×nh tr¹ng g©y “ch¶y m¸u chÊt x¸m”. VÊn ®Ò con ng­êi mµ cô thÓ lµ nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc cña PIDC trªn ®©y ®­îc coi lµ gi¶i ph¸p võa mang tÝnh chiÕn l­îc võa mang tÝnh cÊp b¸ch, ®ãng vai trß then chèt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô quèc tÕ hãa cña C«ng ty. Thø ba, hiÖn t¹i ®éi ngò chuyªn gia kinh tÕ kü thuËt cña PIDC cßn ch­a ®ñ tr×nh ®é ®Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ®Çu t­ th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ tæng thÓ, nªn viÖc thuª chuyªn gia n­íc ngoµi ®¶m ®­¬ng nhiÖm vô trªn lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ph¶i cã ®Çu t­ thÝch ®¸ng. Thø t­, PIDC cÇn tËp trung n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt, hiÖn ®¹i hãa tõng b­íc ph­¬ng tiÖn kü thuËt ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô cña C«ng ty. V­¬n lªn thµnh nhµ ®iÒu hµnh cã n¨ng lùc trong th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ, PIDC cÇn x©y dùng cho m×nh mét “h×nh ¶nh” ngang tÇm víi c¸c c«ng ty dÇu khÝ n­íc ngoµi. C«ng ty cÇn n©ng cÊp, më réng trô së lµm viÖc cho réng r·i, khang trang; trang bÞ vµ tõng b­íc hiÖn ®¹i hãa c¸c ph­¬ng tiÖn lµm viÖc nh­ toµn bé hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®Òu ®­îc nèi m¹ng Internet, ®iÖn tho¹i...nh»m t¹o dùng mét m«i tr­êng lµm viÖc mang tÝnh quèc tÕ hãa cao. Thø n¨m, c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh ®ßi hái chÆt chÏ vµ khÈn tr­¬ng. Qu¶n lý mét lÜnh vùc kinh doanh víi vèn ®Çu t­ l¬n, ®é rñi ro cao cÇn ph¶i chÆt chÏ, chÝnh x¸c. C«ng t¸c ®iÒu hµnh còng ph¶i nhanh nh¹y, b¾t kÞp c¸c c«ng t¸c kh¸c v× chËm trÔ ë mét kh©u cã thÓ g©y ra thiÖt h¹i, mÊt m¸t lín lµm gi¶m lîi nhuËn vµ gi¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña hîp ®ång. VÝ dô dõng khoan mét ngµy sÏ mÊt tíi hµng tr¨m ngµn USD vµ cã thÓ dÉn ®Õn háng giÕng. Thø s¸u, PIDC cÇn coi träng c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­. Tr­íc m¾t, C«ng ty cÇn x©y dùng ch­¬ng tr×nh vËn ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ trªn c¬ së c¸c quy ho¹ch, dù ¸n thu hót vèn §TNN vµ tËp trung vµo c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ t¹i mét sè n­íc vµ khu vùc quan t©m nh­ c¸c n­íc §«ng Nam ¸, khu vùc Trung §«ng; th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin trªn c¸c website giíi thiÖu vÒ §TNN cña c«ng ty; ®Ò xuÊt víi Tæng c«ng ty vÒ viÖc më v¨n phßng xóc tiÕn ®Çu t­ ë mét sè ®Þa bµn träng ®iÓm b»ng kinh phÝ cña Tæng c«ng ty. KÕt luËn Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét xu h­íng vËn ®éng tÊt yÕu cña hÇu hÕt c¸c nÒn kinh tÕ hiÖn nay, khi qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi diÔn ra nhanh chãng víi nhiÒu th¸ch thøc vµ c¬ héi lu«n më ra cho tÊt c¶ c¸c quèc gia. Trong xu thÕ héi nhËp vµ hîp t¸c quèc tÕ, ho¹t ®éng ®Çu t­ ra n­íc ngoµi ®·, ®ang vµ sÏ cã vai trß ®Æc biÖt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam nãi riªng vµ ®èi víi sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña ViÖt Nam nãi chung. NÕu tõ tr­íc tíi nay, chóng ta míi chØ chó träng vµo viÖc thu hót nguån vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi vµo, th× nay chóng ta ®· b¾t ®Çu mong muèn vµ thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Çu t­ t¹i c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi. §ã lµ mét b­íc chuyÓn m×nh c¬ b¶n ®¸nh dÊu b­íc ph¸t triÓn míi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc kh«ng chØ ë chÊt mµ cßn ë l­îng, kh«ng chØ ë nguån vèn mµ cßn ë n¨ng lùc khai th¸c vµ qu¶n lý nguån vèn Êy. Riªng víi Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam, ho¹t ®éng ®Çu t­ th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o ®­îc ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh dÇu khÝ tíi n¨m 2020, mµ cßn lµ nh»m ®¶m b¶o an ninh n¨ng l­îng quèc gia, ®Ó bæ c©n ®èi cung cÇu n¨ng l­îng trong n­íc. §©y còng lµ mét nhiÖm vô quan träng mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· tin t­ëng giao phã. MÆc dï víi vai trß cña “Ng­êi ®i khai ph¸”, Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· ph¸t huy néi lùc, tËn dông c¬ héi, kh¾c phôc khã kh¨n, chÊp nhËn thö th¸ch ®Ó b­íc vµo lÜnh vùc rÊt míi mÎ kh«ng nh÷ng cña ngµnh dÇu khÝ mµ cßn cña ViÖt Nam nµy. §Ó s¸nh vai ®­îc víi c¸c c«ng ty dÇu khÝ quèc tÕ trong hîp t¸c còng nh­ c¹nh tranh, Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam sÏ ®ång t©m nhÊt trÝ cao trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Çu t­ n­íc ngoµi trong th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ. Con ®­êng phÝa tr­íc cßn nhiÒu gian nan nh­ng chóng ta tin t­ëng r»ng Tæng C«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam sÏ ph¸t huy ®­îc c¸c thµnh tÝch ®¹t ®­îc trong 27 n¨m qua ®Ó xøng ®¸ng víi niÒm tin: “Petrovietnam – N¨ng l­îng cho ph¸t triÓn ®Êt n­íc”

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChien luoc dau tu nuoc ngoai trong khai thac dau khi cua tong cong ty dau khi VN.doc
  • docBiaLV.doc
  • docLoi cam on.doc
  • docMuclucChinh.doc
  • docTai lieu tham khao.doc
Luận văn liên quan