Chuyên đề Tài sản cố định tại Công ty TNHH vận tải Hoàng Long

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Tài sản cố định là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho hoạt động của mọi doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vận tải như Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Long. Trong thực tế không chỉ mua và sử dụng tài sản cố định mà còn phải quản lý sử dụng có hiệu quả. Vì vậy muốn sử dụng tài sản cố định đúng mục đích và có hiệu quả doanh nghiệp cần có một phương pháp quản lý khoa học, tạo điều kiện hạ giá thành, thu hồi vốn đầu tư nhanh để tái sản xuất trang thiết bị và đổi mới theo kịp nhu cầu thị trường. Tổ chức kế toán tài sản cố định là một khâu trong hạch toán kế toán. Xuất phát từ mục tiêu và tầm quan trọng của công tác tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty Hoàng Long . 2.Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề về tổ chức kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu vấn đề tổ chức kế toán TSCĐ trong công ty TNHH vận tải Hoàng Long theo chế độ hiện hành( Quyết định 206/2003-BTC của bộ tài chính về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ) 3. Mục đích nghiên cứu: Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết về tổ chức kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp. Làm rõ một số vấn đề về tổ chức khấu hao TSCĐ tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long. Các phương pháp trích khấu hao. Nguyên tắc khấu hao, phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh Xuất phát từ tầm quan trọng trên, em thực tập ở công ty TNHH vận tải Hoàng Long em đã chọn đề tài : “ Tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty Hoàng Long” 5. Kết cấu của đề tài Chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, chuyên đề gồm 3chương: Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp Chương 2:Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long Chương 3:Một số ý kiến về tổ chức kế toán TSCĐ tại công tyTNHH vận tải Hoàng Long. Em xin chân thành cảm ơn!

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 7286 | Lượt tải: 86download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tài sản cố định tại Công ty TNHH vận tải Hoàng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
õi chi tiết cho từng đối tượng ghi TSCĐ, theo từng loại TSCĐ và điều bảo quản sử dụng, quản lý TSCĐ Khi xây dựng cơ bản và mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng nguồn vốn khấu hao, bằng nguồn vốn kinh doanh thì chi phí ghi tăng TSCĐ không được ghi tăng nguồn vốn kinh doanh Trường hợp TSCĐ được xây dựng cơ bản hoàn thành bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bằng quỹ phát triển kinh doanh, thì kế toán phải ghi tăng giá trị TSCĐvà đồng thời ghi tăng nguồn vốn kinh doanh, ghi giảm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ghi giảm quỹ phát triển kinh doanh. Tổ chức sổ kế toán trong kế toán TSCĐ a, H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung: tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ph¶i ®­îc ghi vµo sæ NhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, sau ®ã ghi Sæ C¸i. C¸c lo¹i sæ bao gåm: sæ NhËt ký chung, sæ NhËt ký ®Æc biÖt; sæ C¸i; c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. b, H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký - Sæ C¸i §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Sæ C¸i: c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ®­îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ trªn cïng mét quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ sæ NhËt ký – Sæ C¸i. C¨n cø ®Ó ghi vµo sæ NhËt ký – Sæ c¸i lµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n hoÆc B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i. C¸c lo¹i sæ bao gåm: NhËt ký – Sæ C¸i; c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. c, H×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ: c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ “Chøng tõ ghi sæ”. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm: + Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ. + Ghi theo néi dung kinh tÕ trªn Sæ C¸i. Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n lËp trªn c¬ së tõng chøng tõ kÕ to¸n hoÆc B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i, cã cïng mét néi dung kinh tÕ. Chøng tõ chi sæ ®­îc ®¸nh sè hiÖu liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m vµ cã chøng tõ kÕ to¸n ®Ýnh kÌm, ph¶i ®­îc kÕ to¸n tr­ëng duyÖt tr­íc khi ghi sæ kÕ to¸n. C¸c lo¹i sæ bao gåm: chøng tõ ghi sæ; sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ; sæ C¸i; C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. S¬ ®å 1.3.- Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ kÕ to¸n: Ho¸ ®¬n GTGT, PhiÕu xuÊt kho, B¸o c¸o b¸n hµng,. Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n c¸c lo¹i Chøng tõ ghi sæ Sæ quü Sæ C¸i TK 211,214... B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra Ghi chó: d, H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký - Chøng tõ TËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ã theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng Nî. KÕt hîp chÆt chÏ c¸c ngiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian víi viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ. KÕt hîp réng r·i viÖc h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt trªn cïng mét qu¸ tr×nh ghi chÐp. C¸c lo¹i sæ bao gåm: NhËt ký chøng tõ; B¶ng kª; Sæ C¸i; sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. e, H×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh lµ c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn theo mét tr­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. PhÇn mÒm ®­îc thiÕt kÕ theo nguyªn t¾c cña mét trong bèn h×nh thøc kÕ to¸n hoÆc kÕt hîp c¸c h×nh thøc kÕ to¸n quy ®Þnh trªn ®©y. CHƯƠNG 2 Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long 2.1 Khái quát chung về công ty TNHH vận tải Hoàng Long Phương châm của Hoàng Long là không ngừng đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. Tháng 5 năm 2005 công ty Hoàng Long lại cho ra mắt khách hàng bằng một loạt xe mới tại tuyến Hải Phòng – Hà Nội. Đó là loại xe HUYNDAI AERO SPACE loại 47 chỗ, có nhà vệ sinh trên xe, sản xuất năm 2005 tại Hàn Quốc. Đi trên xe này hành khách không những được hưởng tiện nghi hiện đại nhất, êm ái nhất mà còn không mất thời gian để đi xe buýt từ Gia Lâm vào trong thành phố Hà Nội và cũng trong năm 2005 này công ty Hoàng Long lại vinh dự được nhà nước trao tặng giải Sao Vàn Đất Việt lần thứ 2. Trong không khí cả nước bước vào hội nhập kinh tế thương mại WTO để hoà mình vào cuộc hội nhập này, công ty Hoàng Long đang phấn khởi, náo nức chuẩn bị 1 dự án mới. Một dự án đầu tiên áp dụng hình thức mới được đưa vào ngành vận tải đường bộ Việt Nam. Đây là một niềm mơ ước lớn của lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong công ty sẽ phấn đấu hoàn thành và mở tuyến Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động trong dịp tết Nguyên Đán này (Tháng 1/ 2007). Với 50 xe đời mới sản xuất năm 2006, là loại xe 2 tầng (35giường nằm, 3 ti vi, máy lạnh, nhà vệ sinh…). Mọi đồ ăn thức uống sẽ được phục vụ khách ngay trên xe….Quý khách đi xe Hoàng Long từ HN – TP.HCM được ngồi trên loại xe này chắc hẳn sẽ thoải mái và rất hài lòng Với những thành tích đã đạt được trong 10 năm liên tục Hoàng Long đã góp phần làm đẹp thêm cho các thành phố, góp phần trong việc thuận lợi cho sự đi lại của người dân.Từ đó đã tạo được sự uy tín đối với khách hàng, Hoàng Long bây giờ đã đi vào lòng dân được dân mến dân yêu. Nhiều người dân đã nói “Tôi chỉ chọn phương tiện Hoàng Long để đi bất cứ đâu”. Hoàng Long cũng xin hứa với tất cả quý khách hàng rằng sẽ cố gắng phục vụ tốt hơn nữa đáp lại sự yêu mến của khách hàng. Tên công ty : Công ty TNHH vận tải Hoàng Long Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 031.3921747 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Mười hai năm về trước: năm 1997 công ty Hoàng Long mới chỉ là một xí nghiệp tư nhân với chức năng kinh doanh mua bán, sửa chữa ôtô phụ tùng các loại và vận chuyển hành khách. Lúc này xí nghiệp chỉ có 10 loại đầu xe loại 12- 15 chỗ ngồi và có 50 lao động. Lúc bấy giờ còn lạc hậu lắm - tất cả các hành khách muốn đi xe ôtô từ đâu đến đâu đều phải xếp hàng, chen lấn, xô đẩy nhau để mua được 1 chiếc vé ôtô. Nhưng khi có vé rồi chưa chắc đã có chỗ ngồi đàng hoàng tử tế, có khi phải đứng một chân co một chân duỗi. Xe thì xấu, người lại đông thâm chí còn chở cả súc vật. Tất cả đều hít chung một bầu không khí nồng nặc ô nhiễm… Còn đi xe tư nhân ở bên ngoài thì phải ngồi trên xe vòng vo đến hàng tiếng đồng hồ xung quanh thành phố rồi mới được chạy thẳng. Trước tình hình đó xe khách Hoàng Long đã mạnh dạn xây dựng một tuyến xe khách cố định từ Hải Phòng – Hà Nội với biểu đồ một giờ chạy một chuyến, xe không có khách cũng chạy. Cứ đúng giờ là xe chạy không vòng vo đón khách, với đội ngũ lái xe lành ngề, điêu luyện, lịch sự và chu đáo với khách và đảm bảo an toàn giao thông. Chỉ mong muốn rằng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc đổi mới cho ngành giao thông vận tải và mang lại sự thuận lợi bình an cho hành khách. Nhưng cũng có không ít những khó khăn từ mọi phía đến với phương án này. Khó khăn chồng chất khó khăn, có những lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Nhưng với quyết tâm cao, phấn đấu phải làm bằng được của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp. Một tháng rồi hai tháng, ba tháng trôi qua xí nghiệp Hoàng Long đã thực hiện được phương án này. Khách hàng đã đến với Hoàng Long và tin tưởng Hoàng Long nhiều hơn, có khách phát biểu “Tôi chỉ có đi xe Hoàng Long”. Chỉ sau một năm từ chỗ chỉ có 10 xe từ 12 - 15 chỗ ngồi. Hoàng Long đã mạnh dạn thay đổi và trang bị thêm xe loại 24- 35 chỗ ngồi và chú trọng đến việc phục vụ khách tốt hơn. Trên xe có ti vi, có máy lạnh, có khăn nước lạnh, có phụ lái xe ân cần, có lời nói lịch sự đối với khách. Tất cả các lái phụ xe của Hoàng Long đều được học giao tiếp du lịch và có chứng chỉ du lịch. Khách hàng đến với Hoàng Long ngày càng nhiều hơn, hài lòng hơn và yên tâm hơn khi ngồi trong xe của Hoàng Long. Năm 2000, bước vào thiên niên kỉ mới thật xứng đáng là doanh nghiệp đầu tiên khởi luồng mở bến cho tuyến xe Hà Nội - Hải Phòng tuyến xe chất lượng cao đầu tiên của cả nước hiện nay. Đây cũng là một bước ngoặt lớn nhất cho sự đổi mới của ngành giao thông vận tải nước nhà trong việc làm thay đổi nếp nghĩ, thái độ phục vụ, đổi mới phương tiện của thời bao cấp đưa đến sự cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp vận tải và mang lại sự tôn trọng, phục vụ tận tình chu đáo đến mọi người dân. Không chỉ dừng tại đây tháng 12 năm 2002 công ty Hoàng Long lại tiếp tục đầu tư xe mở thêm tuyến Hà Nội – Thái Bình với 20xe HUYNDAI đời 2002(loại xe từ 24 – 35 chỗ ngồi) với tần xuất 21 lượt đi và 21 lượt về, từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối. Cho đến nay tuyến xe khách Hà Nội – Thái Bình đã phát triển mạnh trong sự mong đợi của nhân dân hai thành phố, tạo đà phát triển thông thương, kinh tế, xã hội mạnh mẽ. Hoàng Long lại một lần nữa khẳng định được tính hơn hẳn về phương tiện và phong cách phục vụ của mình trong ngành vận tải. Năm 2003 công ty Hoàng Long đã vinh dự được chính phủ trao tặng giải Sao Vàng Đất Việt. Phát huy thế mạnh của mình tháng 12 năm 2004 công ty Hoàng Long tiếp tục mở thêm tuyến Hà Nội – Lạng Sơn với 20 xe đời mới nhất HUYNDAI courty 2005 với tần suất 58 chuyến cả đi lẫn về. Tuyến xe hai tỉnh này đã góp phần vào việc xoá bỏ xe dù bến cóc vốn từ lâu đã là điều nhức nhối trên tuyến đường này. Và cùng năm 2004 này công ty Hoàng Long lại một lần nữa khẳng định vị trí của mình, đánh dấu một bước đầu tư đột phá mới vào lĩnh vực hết sức mới mẻ đó là đóng tàu cao tốc vỏ nhựa composit. Đây là ngành có tầm quan trọng của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, chi phí nghiên cứu và thử nghiệm. Công ty Hoàng Long đã không quản ngại, ban lãnh đạo đã bàn bạc và quyết định  mời chuyên gia nước Trung Quốc sang giúp đỡ và chuyển giao cuối cùng sự thành công đã đến với Hoàng Long. Tháng 6 năm 2004 Hoàng Long đã cho ra đời được 3 tàu thuỷ bằng vỏ nhựa composit tàu HL01, HL03, HL05 có sức chở từ 53 – 61 người đạt tốc độ từ 22 – 25 hải lý/giờ. Và ngày 25 tháng 8 năm 2004 tuyến liên vận Hà Nội - Hải Phòng – Cát Bà đã được khai trương. Tuyến liên vận này ra đời  đã phục vụ được rất nhiều khách đi du lịch đảo Cát Bà bằng con đường xuyên đảo. Đây mới là tuyến đường đúng nghĩa cho những khách đi du lịch, mới thấy hết được cảnh đẹp Sơn thuỷ hữu tình”. Một vẻ đep thần tiên của đảo Cát Bà. 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty Với nhiệm vụ chính của công ty chủ yếu là kinh doanh vận tải hàng hóa vận tải hành khách thủy-bộ, bến tàu khách, ben xe khách, vật tư, thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải, ô tô, xe máy….. Trong những năm gần đây công ty đã và đang đầu tư thêm TSCĐ đưa vào sử dụng. Công ty đã tạo uy tín đối với khách hàng và góp phần không nhỏ vào ngân sách Nhà Nước. Không những thực hiện đầy đủ nghiệp vụ với nhà nước công ty còn tạo công ăn việc làm cho người lao động. - Vốn điều lệ : 37,500,000,000 đồng 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - Ngành nghề kinh doanh của công ty: + Kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách thủy-bộ, bến tàu khách, ben xe khách, vật tư, thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải, ô tô, xe máy. + Sửa chữa phương tiện thủy, bộ. Đóng mới tàu khách, tàu vận tải vỏ Compositer. + Kinh doanh sản xuất sản phẩm Compositer. + Kinh doanh nguyên vật liệu sản xuất kính. + Kinh doanh dịch vụ chuyển tiền. + Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa. + Thiết kế, tư vấn đóng mới và sửa chữa tàu( hoạt động theo quy định của pháp luật) - Vốn điều lệ : 37,500,000,000 đồng 2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp S¬ ®å 2.1- Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp: GIÁM ĐỐC Phã Gi¸m ®èc Phßng KÕ To¸n PHÒNG HÀNH CHÍNH Phßng Kü ThuËt ( đội xe) Phßng Kinh doanh (Nguån: Phßng KÕ to¸n) Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c phßng ban: - Ban gi¸m ®èc: Gåm Gi¸m ®èc vµ Phã gi¸m ®èc .Trong ®ã Gi¸m ®èc lµ nguêi ®øng ®Çu trong bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ c«ng ty, lµ ng­êi duy nhÊt ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c«ng ty. Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ®iÒu hµnh mäi häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ nhµ n­íc vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, b¶o toµn vèn vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. - C¸c phßng ban: + Phßng KÕ to¸n : ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ viÖc tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong toµn ®¬n vÞ. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh, ph©n tÝch vµ ®­a ra c¸c dù b¸o tµi chÝnh vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, b¶o toµn vèn s¶n xuÊt kinh doanh. + Phßng KÕ kinh doanh: LËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, lập kế hoạch vật tư thiết bị theo dõi và hướng dẫn đội ngũ lái xe thực hiện các quy định của công ty. Thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn cña c¸c hîp ®ång kinh tÕ. LËp c¸c hå s¬ dù thÇu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu. + Phßng kü thuËt : ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ c«ng t¸c theo dâi gi¸m s¸t thi c«ng, nghiÖm thu kü thuËt. LËp c¸c ®Þnh møc tiªu hao trªn c¬ së c¸c b¶n thi c«ng. + Phßng hành chính:Có nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp, lo toan cho công nhân về tất cả mọi việc như họp bàn, liên hoan… Mçi phßng ban cã mét vÞ trÝ, chøc n¨ng riªng nh­ng l¹i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, ®Òu chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban gi¸m ®èc vµ tÊt c¶ ®Òu v× môc ®Ých cuèi cïng lµ sù sèng cßn vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nh×n chung, bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty kh¸ gän nhÑ, linh ho¹t gióp gi¸m ®èc nhanh chãng thu thËp ®­îc c¸c th«ng tin tõ c¸c phßng ban vµ nh©n viªn cña C«ng ty. Mçi c¸ nh©n, mçi bé phËn ®¶m nhËn nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ trong mèi quan hÖ víi bé phËn chøc n¨ng kh¸c, ®ång thêi còng cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, linh ho¹t cña m×nh. 2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến , hạch toán phân tán. Phòng kế toán của công ty gồm 6 người, mỗi người đảm nhiệm một công việc cụ thể gắn với trách nhiệm công việc và trách nhiệm cá nhân mỗi người. Cụ thể: - Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm trước cấp trên và giám đốc về mọi mặt hoạt động kinh tế của công ty, có nhiệm vụ tổ chức và kiểm tra công tác hạch toán ở đơn vị. Đồng thời cũng có nhiệm vụ quan trong trong việc thiết kế phương án tự chủ tài chính, đảm bảo khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn của công ty như việc tính toán chính xác mức vốn cần thiết , tìm mọi biện pháp giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho công ty - Kế toán tổng hợp: Là người ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế và tập hợp chi phí, tính giá thành, xác định kết quả lãi lỗ của quá trình kinh doanh đồng thời vào sổ cái lên bảng thống kê tài sản. Ngoài ra còn theo dõi tình hình công nợ phải thanh toán với các bạn hàng. - Kế toán thanh toán: Chịu trách nhiệm theo dõi và hạch toán các khoản thanh toán công nợ với Ngân sách Nhà nước, với các thành phần kinh tế , các cá nhân cũng như trong nội bộ công ty. Đồng thời thanh toán tiền lương cho công nhân theo chế độ quy định. - Kế toán chi phí: Thực hiện công việc tập hợp chi phí - Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm về công việc có liên quan đến quỹ tiết kiệm, tín dụng, thu hồi vốn từ các khoản nợ… và cũng là người quản lý giám sát lượng tiền của công ty. - Kế toán TSCĐ: Theo dõi sự biến động TSCĐ, tính và phân bổ khấu hao TSCĐ cho các đối tượng sử dụng. Có thể khái quát qua mô hình sau: S¬ ®å 2.2- Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán chi phí Kế toán thanh toán Kế toán TSCĐ Kế toán tổng hợp 2. (Nguån: Phßng KÕ to¸n) 2.1.6 Khái quát chung về kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm 2007; 2009 Bảng 2.1: Bảng phân tích một số chỉ tiêu của công ty trong 3 năm vừa qua: Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Doanh thu bán hàng 164.246.368 176.341.223 2.154.722.978 Lợi nhuận trước thuế 479.134 699.882 800.177 Thuế phải nộp nhà nước 4.800.714 5.615.771 7.984067 Thu nhập bình quận tháng 1.002 1.105 1.247 Vốn kinh doanh 5.260.262 67.054167 75.916.165 Vốn lưu động 56.210.425 685.908.301 77.850.966 Vốn cố định 49.192.882 131.723.103 152.657.679 (Nguån: Phßng KÕ to¸n) 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long 2.2.1 Tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ tại công ty Hoàng Long Víi chøc n¨ng nhiÖm vô lµ kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách thủy –bộ, bên tàu , bến xe khách, vật tư thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải .......Do vËy TSC§ chñ yÕu ë ®©y lµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, ..... Víi nguån vốn tự có tõ khi míi thµnh lËp C«ng ty lu«n quan t©m tíi viÖc dÇu t­ trang phương tiện hiÖn ®¹i, phï hîp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nªn TSC§ trong C«ng ty t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng . Do khèi l­îng c«ng viÖc c¸c nhu cầu của người dân nhiÒu, C«ng ty ph¶i trang bÞ thªm phương tiên b»ng nguån vèn liên doanh liên kết, thuê tài chính hay nguån vèn kh¸c . Víi t×nh h×nh trªn , TSC§ cña C«ng ty ph¶i ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ mÆt hiÖn vËt. viÖc qu¶n lý chÆt chÏ ®¶m b¶o cho yªu cÇu kinh doanh vµ phục vụ cña toµn C«ng ty ®­îc liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao . 2.2.2 Phân loại tài sản tại công ty + Phương tiện vận tải( ô tô) + Phương tiện phục vụ cho quản lý doanh nghiệp( máy tính...) * H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông - C«ng ty thèng nhÊt h¹ch to¸n tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty > Mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã 1 th«ng tin kinh tÕ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña phßng kÕ to¸n c«ng ty , ®¶m b¶o chÕ ®é th«ng tin 2 chiÒu. Víi ph­¬ng ch©m dÔ lµm dÔ hiÓu dÔ kiÓm tra c«ng ty lùa chän ¸p dông h×nh thøc kÕ toán “ Chøng tõ ghi sæ ” Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc ®­îc tËp hîp vµo b¶ng tæng hîp ph©n lo¹i chøng tõ, lËp chøng tïe ghi sæ, vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sæ kÕ to¸n tæng hîp, sæ kÕ to¸n chi tiÕt . C«ng ty më c¸c lo¹i sæ tæng hîp : S殨ng ký chøng tõ ghi sæ , Sæ c¸i, sæ kÕ to¸n chi tiÕt : TiÒn mÆt, TiÒn göi ng©n hµng , Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n : TK 138, 331, 333, 338, 141, 142….. 2.2.3 Kế toán chi tiết TSCĐ tại công ty Việc hạch toán chi tiết tăng hoặc giảm và trích khấu hao TSCĐ tại công ty được thực hiện trên hệ thống sổ tổng hợp và sổ chi tiết tương đối đầy đủ và đúng trình tự. Tất cả các nghiệp vụ phát sinh được phản ánh kịp thời trên cơ sở các chứng từ gốc hợp lệ hợp lý và hợp pháp. Công ty thực hiện lập hệ thống sổ chi tiết TSCĐ theo hình thức tờ rời . Công ty có nhiều loại chứng từ phù hợp, tạo điều kiện cho công tác quản lý Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ tại công ty Thủ tục kế toán. Hóa đơn Phiếu chi Thẻ TSCĐ Chứng từ ghi sổ Ví dụ: Ngày 23/01/2009 công ty mua 10 xe ô tô khách 39 giường phục vụ cho việc vận tải hành khách đưa vào sử dụng. Khi mua nhận được hóa đơn Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 2: Giao kh¸ch hµng Ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2009 MÉu sè: 01 GTKT-3LL Ký hiÖu: HL/2007B Sè: 0061329 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty ô tô Chu Lai- Trường Hải §Þa chØ: Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội Sè tµi kho¶n: 0200572660 §iÖn tho¹i: MS: Hä tªn ng­êi mua hµng: Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH vận tải Hoàng Long §Þa chØ: Sè 5 Phạm Ngũ Lão – Ngô Quyền – H¶i Phßng Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt MS:0200383487 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §.vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 2 10 xe ô tô khách Chiếc 10 1.072.500.000 10.725.000.000 Céng tiÒn hµng: 10.725.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% tiÒn thuÕ GTGT: 107.250.000 Tæng céng thanh to¸n: 10.832.250.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mười tỉ tám trăm ba hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn Ngưêi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (Ký, ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) (Nguån: Phßng KÕ to¸n) Kế toán ghi: Nợ TK 211: 10.725.000.000 Nợ \TK 133: 107.250.000 Có TK 331: 10.832.250.000 Khi thanh toán cho bên bán kế toán ghi: Nợ TK 331: 10.832.250.000 Có TK 112: 10.832.250.000 Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LONG Địa chỉ: Số 5 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng Mã số thuế: 0200383487 Telefax: 031.920.909 Mẫu số C30-BB Theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC Ngày 30 tháng 3 năm 2006 Của Bộ trưởng BTC PHIẾU CHI Số CT: PC05/001 Ngày: 06/2/2009 Nợ: 211: 10.832.250.000 Có :112: 10.832.250.000 Họ, tên người nhận tiền: C«ng ty ô tô Chu Lai- Trường Hải Địa chỉ: Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội Lí do chi: Mua 10 xe ô tô Số tiền: 10.832.250.000 Bằng chữ : Mười triệu tám trăm ba hai ngàn hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn Kèm theo……………………………..Chứng từ gốc……………………………… Ngàỳ 07 tháng 2 năm 2009 Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp tiền Thủ quỹ (Nguån: Phòng KÕ to¸n) CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 26 tháng 2 năm 2009 Chứng từ Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Số Ngày Nợ Có Mua mới 10 xe ô tô 211 331 10.832.250.000 Cộng 10.832.250.000 Kèm theo………chứng từ gốc…………. Người lập Kế toán trưởng THẺ TSCĐ số 142 Ngày lập thẻ 26/2/2009 Căn cứ vào HĐ số 0061329 ngày 23 tháng 01 năm 2009 Tên ký hiệu quy cách TSCĐ: Ô tô khách 39 giường Nước sản xuất: Trung quốc Bộ phận đưa vào sử dụng: Năm đưa vào sử dụng: 2009 ĐVT: 1000đ Chứng từ Ghi tăng TSCĐ Giá trị hao mòn SH N-T Diễn giải Nguyên giá Năm 2009 Hao mòn Tổng 0061329 26/2/09 Mua 10 xe ô tô 10.832.250.000 Bộ phận sử dụng: Sử dụng năm 2009 Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày 26 tháng 10 năm 2009 Ghi giảm TSCĐ chứng từ số……..ngày……tháng….......năm …………… Lý do giảm………………………….. Khi mua: Khi thanh lý: Nợ TK 211 Nợ TK 112 Nợ TK 133 Có TK 711 Có TK 331 Có TK 333 C«ng ty tnhh vËn t¶i hoµng long Sè:....../ Q§- LD Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc. H¶i phßng, ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2009. QuyÕt ®Þnh §iÒu I: Nay ®ång ý b¸n xe «t« mang biÓn kiÓm so¸t: - Sè m¸y : L700027 Sè Khung: KN2EAM017WK 003019 - M¸y xe : KIA Lo¹i xe : Kh¸ch Sè ghÕ: 35 Cho ¤ng: §µo V¨n Quang §Þa chØ : Th¸i D­¬ng – Th¸i Thuþ- Th¸i B×nh. Víi sè tiÒn : 2.222.167.851 ® ( B»ng ch÷ : Hai tỷ hai trăm hai hai triêu một trăm sáu bẩy nghìn tám trăm năm mốt đồng) §iÒu II: - Mäi chi phÝ nh­: ThuÕ doanh thu, lÖ phÝ tr­íc b¹, thuÕ ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chi phÝ kh¸c ng­êi mua ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. §iÒu III: Phßng kÕ to¸n C«ng ty TNHH VT Hoµng Long vµ ¤ng §µo V¨n Quang cã tr¸ch nhiÖm hoµn chØnh hå s¬ b¸n xe vµ yªu cÇu chñ míi sang tªn theo chÕ ®é nhµ n­íc hiÖn hµnh. C«ng ty tnhh vËn t¶i hoµng long (Ký vµ ghi râ hä tªn) N¬i nhËn: - Nh­ ®iÒu III (Nguån: Phßng KÕ toán CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 26 tháng 6 năm 2009 Chứng từ Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Số Ngày Nợ Có Thanh lý TSCĐ 112 711 2.222.167.851 Cộng 2.222.167.851 Kèm theo………chứng từ gốc…………. Người lập Kế toán trưởng Định khoản: Nợ TK 214: 1.425.334.103 Nợ TK 811: 2.222.167.851 Có TK: 3.647.501.954 CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 2 năm 2009 Trích yếu Tài khoản Số tiền Nợ Có Trích KH TSCĐ 10 xe ô tô TK 154 TK 2142 112.835,937.5 Người lập Ngày 31 tháng 3 năm 2009 (Nguån: Phòng KÕ to¸n) Kế toán trưởng Khi thanh lý: Nợ TK 811: 2.222.167.851 Nợ TK 214: 1.425.334.103 Có TK 211: 3.647.501.954 Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LONG Địa chỉ: Số 5 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng Mã số thuế: 0200383487 Telefax: 031.920.909 Mẫu số C30-BB Theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC Ngày 30 tháng 3 năm 2006 Của Bộ trưởng BTC PHIẾU THU Số CT: PC05/001 Ngày: 06/2/2009 Nợ: 211: 10.832.250.000 Có :112: 10.832.250.000 Họ, tên người nộp tiền: Ông Đào Văn Quang Địa chỉ: Th¸i D­¬ng – Th¸i Thuþ- Th¸i B×nh. Lí do chi: Mua xe thanh lý Số tiền: 2.222.167.851 ( B»ng ch÷ : Hai tỷ hai trăm hai hai triêu một trăm sáu bẩy nghìn tám trăm năm mốt đồng) Kèm theo……………………………..Chứng từ gốc……………………………… Ngàỳ 26 tháng 06 năm 2009 Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp tiền Thủ quỹ (Nguån: Phòng KÕ to¸n) Ghi vào chứng từ ghi sổ: Kế toán khấu hao TSCĐ 2.2.5.1 Khái niệm khẩu hao TSCĐ Hạch toán hao mòn TSCĐ được phản ánh trên TK 214. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ trong thời hạn sử dụng do trích khấu hao TSCĐ và những khoản tăng giảm hao mòn khác 2.2.5.2 Nguyên tắc kế toán hao mòn TSCĐ- TK214 Mọi TSCĐ của doanh nghiệp đều được huy động và sử dụng và đều phải trích khấu hao cơ bản, thu hồi đủ vốn trên cơ sở tính đúng, tính đủ nguyên giá TSCĐ. Các trường hợp không trích khấu hao cơ bản doanh nghiệp phải chấp hành theo đúng quy định quản lý hiện hành của nhà nước. Đối với các loại TSCĐ đã tính đủ khấu hao cơ bản thì không trích khấu hao nữa Đối với TSCĐ vô hình phải tùy thời gian phát huy hiệu quả của từng TSCĐ để trích khấu hao cơ bản tính từ khi đưa TSCĐ vào hoạt động Đối với TSCĐ thuê tài chính, trong quá trình sử dụng bên đi thuê phải trích khấu hao cơ bản trong thời gian thuê theo hợp đồng tính vào chi phí kinh doanh, đảm bảo thu hồi vốn. Bên cho thuê phải tính chi phí đầu tư tài chính theo mức khấu hao của TSCĐ cho thuê Đối với TSCĐ đầu tư mua sắm bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kính phí dự án, bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án hoạc dùng vào hoạt động văn hóa, phúc lợi thì không trích khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh mà chỉ tính hao mòn TSCĐ 2.2.5.3 Phương pháp khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp có nhiều thứ , nhiều loại khác nhau, cho nên các doanh nghiệp phải xác định phương pháp tính khấu hao phù hợp với từng TSCĐ. Tuy nhiên , các phương pháp khấu hao sẽ cho hết quả khác nhau về chi phí khấu hao TSCĐ và qua đó ảnh hưởng đến thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Do vậy, việc vận dụng phương pháp khấu hao TSCĐ phải nằm trong khuôn khổ quy định chủa Nhà nước. Theo chế độ tài chính hiện hành, các doanh nghiệp có thể tính khấu hao theo 3 phương pháp là: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng, phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh và phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm. * Phương pháp khấu hao đường thẳng Mức KH TSCĐ = Phải trích trong kỳ Mức KH TSCĐ + Đã trích kỳ trước Mức KH TSCĐ - Tăng trong kỳ Mức KH TSCĐ Giảm trong kỳ Hiện nay việc tính khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của bộ trưởng bộ tài chính Mức trích khấu hao TSCĐ = Nguyên giá TSCĐ x tỉ lệ khấu hao trong kỳ Trích hàng tháng 12 tháng BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ TẠI CÔNG TY Tháng 4 năm 2009 Chỉ tiêu Số năm sử dụng Nguyên giá Số khấu hao Tập hợp chi phí 627 Chi phí quản lý DN Phương tiện vận tải Ô tô 6 65.000.000.000 902.777.777 902.777.777 Phương tiện quản lý DN Máy tính 1 70.000.000 5.833.333 5.833.333 Tổng cộng 65.070.000.000 908.611.110 902.777.777 5.833.333 Công ty TNHH vận tải Hoàng Long Số 15 CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 4 năm 2009 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số hiệu tài khoản Nợ Có Nợ Có Trích KH TSCĐ tháng 01- Máy tính 642 214 5.833.333 5.833.333 Cộng 5.833.333 5.833.333 Định khoản: Nợ TK 642: 5.833.333 Có TK 214: 5.833.333 (Nguån: Phòng KÕ to¸n) CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 4 năm 2009 Chứng từ Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Số Ngày Nợ Có Ghi tăng nguồn vốn khấu hao 009 5.833.333 (Nguån: Phòng KÕ to¸n) * Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh * Phương pháp khấu hao theo sản lượng 2.2.5.4Phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo phương pháp đường thẳng Nî TK 627 Nî TK 642 Cã TK 214 §ång thêi ghi nî TK 009 Để phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ trong quá trình sử dụng và các khoản tăng giảm giá trị hao mòn kế toán sử dụng TK 214 “ hao mòn TSCĐ” SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009 Tài khoản 211- Tài sản cố định Ngày Số CT Số HĐ Diễn giải Số PS Nợ PS Có 23/1 PCK01/19 TT tiền mua 10 xe ô tô 331 10.725.000.000 31/01 PCK01/35 Ghi giảm TSCĐ do T lý xe 811 2.222.167.851 Ghi giảm TSCĐ do T lý xe 2141 1.425.334.103 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Giám đốc Kế toán trưởng Kế toán ghi sổ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 10 năm 2009 Số 265 Trích yếu Tài khoản Số tiền Nợ Có Dự toán sửa 10 xe ô tô TK 441 TK 331 9.000.000 Người lập Ngày 26 tháng 10 năm 2009 Kế toán trưởng CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 10 năm 2009 Số 266 Trích yếu Tài khoản Số tiền Nợ Có sửa chữa 10 xe ô tô TK 331 TK 111 9.000.000 Người lập Ngày 26 tháng 10 năm 2009 Kế toán trưởng Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LONG Địa chỉ: Số 5 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng Mã số thuế: 0200383487 Telefax: 031.920.909 Mẫu số C30-BB Theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC Ngày 30 tháng 3 năm 2006 Của Bộ trưởng BTC PHIẾU CHI Số CT: PC972 Ngày: 26/10/09 Nợ: 211: 9.000.000 Có :111: 9.000.000 Họ, tên người nhận tiền: Xưởng sửa chữa Địa chỉ: 279 TNH- HP Lí do chi: Sửa chữa xe Số tiền: 9.000.000 Bằng chữ : Chín triệu đồng chẵn Kèm theo……………………………..Chứng từ gốc……………………………… Ngàỳ 26 tháng 10 năm 2009 Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp tiền Thủ quỹ (Nguån: Phòng KÕ to¸n Kế toán sửa chữa TSCĐ tại công ty Sửa chữa TSCĐ là việc duy trì , bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động bình thường của TSCĐ Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất dịch vụ, TSCĐ bị hao mòn dần và hư hỏng từng chi tiết bộ phận Để duy trì và tiếp tục sử dụng TSCĐ hoạt động bình thường, khôi phục duy trì năng lực hoạt động TSCĐ cần tiến hành sửa chữa thay thế những bộ phận chi tiết của TSCĐ bị hư hỏng Căn cứ vào quy mô, tính chất công việc sửa chữa cũng như mức độ chi phí sửa chữa và khả năng thực hiện mà doanh nghiệp có thể tiến hành sửa chữa TSCĐ theo phương thức tự làm hoặc thuê ngoài Kế toán sử dụng TK 241( TK 2413- sửa chữa lớn TSCĐ) SỔ CÁI TK 211 Năm 2009 NTGS Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền SH N-T Nợ Có Dư đầu kỳ 54.237.750.000 Mua 10 ô tô 331 10.832.250.000 Nhượng bán 811 2.222.167.851 214 1.425.334.103 Cộng phát sinh 65.070.000.000 3.647.501.954 Dư cuối kỳ 61.422.490.046 §¬n vÞ : C«ng ty TNHH vận tải HL MÉu sè 04-TSC§ Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín ®· hoµn thµnh Sè ……Ngµy 25 th¸ng 10 ¨nm 2009 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè…..ngµy …..th¸ng …..n¨m 2008 cña Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH vận tải Hoàng Long Chóng t«i gåm cã : ¤ng : NguyÔn ThÕ H÷u §¹i diÖn ®¬n vÞ söa ch÷a ¤ng NguyÔn Träng HiÓn §¹i diÖn ®¬n vÞ cã tµi s¶n §· kiÓm nhËn c«ng viÖc söa ch÷a lín TSC§ nh­ sau : Tªn ký hiÖu TSC§ : 10 xe ô tô Sè hiÖu : 034 Sè thÎ TSC§ : 45 Bé phËn qu¶n lý sö dông : Thêi gian sö dông tõ ngµy 26/02/2009 ®Õn 24/10/2009 c¸c bé phËn söa ch÷a gåm cã: Tªn bé phËn söa ch÷a Néi dung c«ng viÖc söa ch÷a Gi¸ dù to¸n Chi phÝ thùc tÕ KÕt qu¶ kiÓm tra 1 2 3 4 5 -Thay dÇu Thay toµn bé dÇu m¸y 9.000.000 9.000.000 §¹t yªu cÇu kü thuËt KÕt luËn : C«ng viÖc söa ch÷a hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt m¸y ®· qua vËn hµnh ch¹y thö ®ång ý thanh to¸n hÕt sè kinh phÝ söa ch÷a cßn l¹i cho xưởng sửa chữa. KÕ to¸n tr­ëng §¬n vÞ nhËn §¬n vÞ giao (Nguån: Phßng KÕ to¸n) C¨n cø vµo dù to¸n ®­îc duyÖt vµ hå s¬ quyÕt to¸n kÕ to¸n ®· h¹ch to¸n nghiÖp vô kinh tÕ nµy t¹i chøng tõ ghi sæ sè 265 ngµy 26/10/2009 Nî TK 441 9.000.000 Cã TK 331 9.000.000 §ång thêi chi tr¶ bªn B sè tiÒn theo hîp ®ång söa ch÷a cßn l¹i phiÕu chi sè 972 ngµy 26/10/2009. H¹ch to¸n t¹i chøng tõ ghi sæ sè 266 ngµy 26/10/2009 Nî TK 331 9.000.000 Cã TK 111 9.000.000 2.2.7 Công tác kiểm kê, đánh giá TSCĐ tại công ty * Kế toán TSCĐ bị mất, phát hiện thiếu khi kiểm kê, hội đồng kiểm kê phải lập biên bản xác định nguyên nhân, trách nhiệm vật chất và xử lý theo quy định của chế độ tài chính hiện hành và quy chế của công ty Hoàng Long Trường hợp thiếu đã xác định được nguyên nhân, căn cứ vào biên bản xử lý, hồ sơ TSCĐ kế toán ghi: Nợ TK 214: giá trị hao mòn Nợ TK 111,334,138: Bồi thường Nợ TK 811: Phần tính vào chi phí Nợ TK 411: Nếu được ghi giảm vốn Có TK 211.213: Nguyên giá * Kế toán TSCĐ thừa khi kiểm kê Căn cứ vào biên bản kiểm kê, ghi tăng TSCĐ Nợ TK 211, 213 Có TK 338(1) Xác định nguyên nhân xử lý Do ghi sót Nợ TK 211, 213 Có TK 331… Nếu TSCĐ đang dùng, doanh nghiệp chưa trích khấu hao thì tiến hành trích khấu hao bổ sung Nợ TK 627, 641,642 Nợ TK 142,242 Có TK 214 Đồng thời ghi Nợ TK 009 Kế toán đánh giá lại TSCĐ: Đánh giá lại TSCĐ nhằm cho giá trị TSCĐ phù hợp với mặt bằng giá khi có sự thay đổi lớn về giá cả. Việc tổ chức đánh giá lại TSCĐ phải theo quyết định và hướng dẫn của Nhà nước Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§, c«ng ty chØ h¹ch to¸n theo gi¸ trÞ ghi trªn sæ s¸ch cßn gi¸ trÞ TSC§ thùc tÕ kiÓm kª vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ khi ®¸nh g¸i l¹i C«ng ty chØ ®Ó xem xÐt, ®Ênh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§ lµ tèt hay kh«ng tèt. Đánh giá chung về tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty 2.3.1 Ưu điểm Công ty TNHH vận tải Hoàng Long là một công ty kinh doanh dịch vụ vận tải có uy tín. Có được thành tích đó là nhờ sự phấn đấu không ngừng và vươn lên bằng bàn tay khối óc của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Trong điều kiện cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, xuất phát từ đặc thù kinh doanh của ngành, công ty cũng vươn lên đầu tư đổi mới trang thiết bị máy móc hiện đại, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, tổ chức tốt công tác sản xuất kinh doanh.Do đó công ty luôn chú trọng tới phần hành kế toán TSCĐ. Việc phân loại tài sản cố định thành 5 loại: Nhà cửa vật kiến trúc, phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý, tài sản cố định khác tuy chưa thực sự cụ thể và chưa được tối ưu nhưng vẫn giúp người xem báo caó tài chính nhận biết được cơ cấu tài sản cố định của công ty cũng như giúp công ty biết được tỷ trọng của từng loại tài sản cố định trong tổng số tài sản cố định đang dùng trong kinh doanh là bao nhiêu. Kế toán chi tiết tài sản cố định với việc mở thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, sổ chi tiết tăng giảm TSCĐ đã đảm bảo theo dõi đầy đủ các đặc trưng của tài sản cố định về năm sản xuất, năm sử dụng, nguyên giá, giá trị hao mòn... giúp cho kế toán quản lý chi tiết TSCĐ được chặt chẽ và có hiệu quả. Công ty đã thực hiện đầy đủ thủ tục chứng từ làm cơ sở cho hạch toán kế toán nói chung và kế toán TSCĐ nói riêng. Đối với kế toán TSCĐ, kế toán đã đảm bảo việc thực hiện trích lập, hạch toán chính xác kịp thời số khấu hao vào đối tượng chịu chi phí và giá trị hao mòn của TSCĐ. Việc ứng dụng thành công chương trình kế toán máy vào hạch toán kế toán tại công ty đã giúp cho việc hạch toán TSCĐ được nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kế toán cũng như phát huy được vai trò tích cực của nó trong việc đưa ra các quyết định quản trị. Công ty đã thực hiện tốt chế độ kiểm kê định kỳ tài sản, thực hiện tốt chế độ báo cáo kế toán TSCĐ theo quy định của ngành và của Nhà nước. Việc sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ để phản ánh các nghiệp vụ kế toán rất phù hợp với kế toán máy, thuận tiện cho việc chuyên môn hoá được lao động, trên cơ sở phân công lao động. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ có ưu điểm cơ bản là ghi chép đơn giản, kết cấu sổ dễ ghi, thống nhất cách thiết kế sổ nhật ký và sổ cái, số liệu kế toán dễ đối chiếu, dễ kiểm tra. Những Thông tư, Quyết định thường xuyên được kế toán nắm vững và vận dụng vào công tác hạch toán TSCĐ. Nhân viên kế toán tại công ty với trình độ vững vàng luôn nhanh chóng thích ứng và có những thay đổi trong hạch toán kế toán để phù hợp với những thay đổi của chế độ. 2.3.2 Nhược điểm Bên cạnh những ưu điểm trên hạch toán tài sản cố định tại công ty còn tồn tại một số vấn đề sau: Về kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình: Công ty chỉ đánh số theo đặc trưng kỹ thuật cuả TSCĐ mà không đánh số theo bộ phận quản lý và sủ dụng. Công ty chỉ mở sổ theo dõi toàn bộ TSCĐ của công ty mà không mở sổ theo dõi TSCĐ ở từng bộ phận, đơn vị sử dụng TSCĐ. Như vậy công ty sẽ không thể theo dõi một cách chặt chẽ, kịp thời, tăng cường và ràng buộc trách nhiệm vật chất của các bộ phận và cá nhân trong việc bảo quản và sử dụng TSCĐ. Về kế toán sủa chữa lớn TSCĐ hữu hình: Hiện nay, Công ty không tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ nên quá trình sửa chữa lớn ở Công ty thường kéo dài do Công ty gặp khó khăn trong việc tìm nguồn chi phí sửa chữa lớn TSCĐ. Về kế toán khấu hao TSCĐ: Hiện nay ở công ty có nhiều tài sản tuy đã hết thời gian khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng và có xu hướng là tỷ trọng ngày càng lớn chứng tỏ rằng phương pháp khấu hao được áp dụng và việc tổ chức công tác kế toán để xác định mức khấu hao là chưa phù hợp. Nếu những tài sản đã hết khấu hao và vẫn tham gia vào sản xuất mà không phải trích khấu hao thì đương nhiên chỉ tiêu mức khấu hao hàng năm sẽ nhỏ, điều không hợp lý này dẫn tới cơ cấu chi phí và giá thành sẽ thay đổi, lợi nhuận thay đổi… gây khó khăn lớn cho việc phân tích hoạt động kinh tế bởi vì khi tính các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất có liên quan đến TSCĐ như: số vòng quay của TSCĐ, tỷ suất lợi nhuận tính trên tổng tài sản…sẽ không được chính xác, số liệu phân tích sẽ kém ý nghĩa kinh tế. CHƯƠNG 3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty Hoàng Long 3.1 Định hướng của công ty giai đoạn sắp tới Với sự lãnh đạo sáng suốt, phong cách riêng, mạnh dạn đầu tư mua sắm thiết bị , đổi mới phương tiện và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách của ban giám đốc công ty. Cùng với sự lao động nhiệt tình, sáng tạo, tâm huyết của đông đảo đội ngũ cán bộ và công nhân viên của công ty. Vì vậy, trong năm 2010 công ty TNHH vận tải Hoàng Long đã thu được những thành tựu đáng kể, khẳng định thương hiệu cửa doanh nghiệp trên thị trường vận tải. Năm 2010, công ty đã triển khai kinh doanh khai thác vận tải tuyến Hà Nội, Hải Phòng- TP Hồ Chí Minh bằng xe khách giường nằm cao cấp, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng ngành vận tải nước nhà cũng như nâng cao vị thế của Doanh nghiệp. Kế hoạch hoạt động SXKD của công ty năm 2010 như sau: 3.1.1 Từ tháng 01/2010- tháng 03/2010: - Củng cố và nâng cao chất lượng phục vụ cao hơn nữa cho các tuyến cố định của công ty và tuyến Hà Nội, Hải Phòng- TP Hồ Chí Minh. - Lắp đặt toàn bộ hệ thống định vị về tinh(GPS) trên các xe ô tô của doanh nghiệp để quản lí hành trình chặt chẽ hơn. - Kết hợp với trung tâm du lịch và dịch vụ giải trí Vinpearl tại Nha Trang để thành lập “ công ty cổ phần vận tải Hoàng Long Nha Trang” , triển khai dự án đầu tư và kinh doanh vận tải tuyến Nha Trang- TP Hồ chí Minh, tấn suất 10 chuyến/ngày/đầu bến bằng 30 xe khách gường nằm cao cấp. 3.1.2 Từ tháng 04/2010- tháng 06/2010 - Trong tháng 05/2010 đưa dự án tuyến Hà Nội- Cửa Ông vào hoạt động với tần suất 40 chuyến/ ngày/ đầu bến, đầu tư phương tiện là 30 xe khách KinhLong 47 chỗ ngồi( có nhà vệ sinh trên xe). - Thay đổi phương tiện cho tuyến vận tải Tam Bạc- Lương Yên bằng 20 xe khách Kinh Long 47 chỗ ngồi. 20 xe Space của tuyến vận tải này sẽ đưa vào kinh doanh tuyến Hà Nội- Thái Bình, tăng tần suất lên 40 chuyến/ ngày/ đầu bến. - Đầu tư mua sắm mới 20 xe khách KinhLong 47 chỗ ngồi( có nhà vệ sinh trên xe) để tham gia khai thác tuyến Hải Phòng ( Bx Cầu Rào) – Hà Nội( Bx Gia Lâm) tần suất 42 chuyến/ ngày/ đầu bến( 20 phút / chuyến). 3.1.3 Từ tháng 07/2010- tháng 09/2010 - Nhân rộng phương án kinh doanh không đón khách dọc đường cho các tuyến vận tải đường ngắn của công ty. - Khảo sát các tuyến vận tải mới có tiềm năng và xây dựng phương án cụ thể. 3.1.4 Từ tháng 10/2010- tháng 12/2010 - Nghiên cứu các phương án kinh doanh và có kế hoạch thực hiện các phương án khả thi để konh doanh các tuyến vận tải mới. - Củng cố và chuẩn bị phương tiện, nhân lực để phục vụ các chiến dịch cao điểm cuối năm. 3.1.5 Chỉ tiêu doanh thu năm 2010 - Tổng doang thu từ SXKD : 220,000,000,000 VNĐ - Tổng chi phí sản xuất : 190,000,000,000 VNĐ - Lãi trước thuế : 30,000,000,000 VNĐ - Thuế TNDN( 28%) : 8,400,000,000 VNĐ - Lãi sau thuế : 21,600,000,000 VNĐ 3.2 Một số ý kiến về tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long Sau đây em xin đưa ra một vài giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Long như sau: Thứ nhất, để giảm thiểu số lượng tài sản đã hết thời gian khấu hao nhưng vẫn còn được sử dụng, công ty cần tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: Tổ chức kiểm kê đánh giá lại thực trạng của những tài sản cố định đã hết khấu hao, nếu tài sản nào còn sử dụng tốt thì tăng cường chế độ quản lý hiện vật, tăng công suất sử dụng và sớm có kế hoạch thay thế. Mạnh dạn nhượng bán, thanh lý những tài sản đã lạc hậu hoặc hiệu quả sử dụng kém. Vì nếu cứ cố kéo dài mãi việc sử dụng những tài sản này tốn kém nhiều chi phí sửa chữa, có nguy cơ mất an toàn lao động, sản phẩm do chúng tạo ra không đảm bảo chất lượng và có thể doanh nghiệp bị tụt hậu, kém khả năng cạnh tranh do mất cơ hội để đầu tư trang bị những loại tài sản cố định mới có công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến. Đưa nội dung phản ánh thực trạng về mặt kỹ thuật, công nghệ, tính năng, tác dụng của những tài sản cố định đã khấu hao hết nguyên giá hiện có tại doanh nghiệp vào trong báo cáo thuyết minh tài chính hàng năm của công ty. Tổ chức các hội nghị phân tích đánh giá hiệu quả của việc tiếp tục sử dụng hay không sử dụng những tài sản này để có quyết định kịp thời. Thứ hai,mặc dù các phần hành kế toán ở Công ty TNHH vận tải Hoàng Long được thực hiện nền nếp, đúng với quy định của pháp lệnh kế toán thống kê nhưng để tăng cường kiểm tra, giám sát các thông tin tác nghiệp và thông tin tài chính, kiểm tra sự tiết kiệm, tính hiệu quả và hiêu suất của các hoạt động nhằm phát hiện ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm chính sách chế độ kế toán, đồng thời rà soát lại hệ thống kế toán và các qui tắc kiểm soát nội bộ có liên quan, giám sát sự hoạt động của hệ thống này cũng như tham gia hoàn thiện chúng, công ty nên tổ chức tổ kiểm toán nội bộ. Công ty có thể tổ chức tổ kiểm toán nội bộ với biên chế gồm 2-3 người do giám đốc công ty trực tiếp chỉ đạo. Đứng đầu tổ kiểm toán nội bộ là tổ trưởng do giám đốc công ty bổ nhiệm. Tổ trưởng và các kiểm toán viên nội bộ hoạt động không kiêm nhiệm các công việc khác trong công ty. Việc bãi nhiệm tổ trưởng tổ kiểm toán nội bộ cũng do Giám đốc công ty quyết định. Chi phí hoạt động của tổ kiểm toán nội bộ kể cả tiền lương và phụ cấp của kiểm toán viên được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp Hoàn thiện phương pháp tính khấu hao TSCĐ Hiện nay,doanh nghiệp đang trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng với mức trích khấu hao được quy định trong một phạm vi nhất định. Việc quy định phương pháp khấu hao duy nhất được áp dụng là chưa hợp lý vì những lý do sau: Thứ nhất: TSCĐ trong doanh nghiệp có nhiều loại, nhiều nhóm khác nhau, công dụng của tài sản cũng như cách phát huy của tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh cuả doanh nghiệp có sự khác nhau. Mức độ suy giảm về giá trị và giá trị sử dụng của tài sản cũng khác nhau, lợi ích thu được từ việc sử dụng tài sản cũng có sự khác nhau. Thứ hai: Khấu hao TSCĐ là sự phân bổ có hệ thống các chi phí doanh nghiệp đã đầu tư để có đựoc tài sản vào chi phí sản xuất kinh doanh trong quá trình sử dụng tài sản và đảm bảo phù hợp với lợi ích thu được từ tài sản đó trong quá trình sử dụng. Thứ ba: Xuất phát từ nguyên tắc của kế toán với nội dung cơ bản là thu nhập phải phù hợp với chi phí đã chi ra trong kỳ kế toán, mà chi phí khấu hao là một khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ tư: Vì khấu hao là một yếu tố chi phí có liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu quy định các doanh nghiệp phải trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng để đảm bảo số liệu tính thuế được đúng đắn, khi thực hiện như vậy đã có sự đồng nhất giữa kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, trong khi hệ thống kế toán doanh nghiệp không đồng nhất với kế toán tính thuế. Để đảm bảo số liệu kế toán cung cấp phản ánh đúng thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tình hình sử dụng tài sản của doanh nghiệp, Nhà nước nên thay đổi quy định về khấu hao TSCĐ theo hướng sau: Thứ nhất: Cho phép doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp với công dụng, cách thức sử dụng tài sản nhằm mục đích thu được lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng. Cụ thể như sau: Nhà cửa, vật kiến trúc, các TSCĐ vô hình…: áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thường gắn liền với quá trình sản xuất kinh doanh, tính năng công suất sử dụng bị giảm dần trong quá trình sử dụng: Cho phép áp dụng phương pháp khấu hao theo sản lượng hoặc pháp khấu hao nhanh. Đối với các thiết bị, dụng cụ quản lý thường chịu tác động của hao mòn vô hình nhiều: áp dụng phương pháp khấu hao nhanh. Thứ hai: Có quy định cụ thể về mức khấu hao hoặc phương pháp khấu hao phục vụ mục tiêu tính thuế, phạm vi áp dụng của các quy định này vào thời điểm cuối niên độ kế toán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải thực hiện với ngân sách Nhà nước. Thứ ba: Đối với trường hợp các doanh nghiệp có TSCĐ hạch toán theo hợp đồng thuê dài hạn, phương pháp khấu hao cũng được áp dụng như các TSCĐ cùng loại thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, hoặc phù hợp với điều kiện cách thức sử dụng tài sản để thu lợi. Thứ tư: Đối với tài sản tạm ngừng sử dụng tại doanh nghiệp như ngừng vì lí do thời vụ, cho thuê hoạt động, tài sản cầm cố …trong thời gian ngừng sử dụng vẫn phải trích khấu hao nhưng áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. Khi doanh nghiệp được phép áp dụng các phương pháp khấu hao khác nhau dẫn tới số liệu do kế toán doanh nghiệp phản ánh về chi phí khấu hao sẽ khác với số liệu của kế toán thuế, do đó kết quả hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, nhưng theo quan điểm của kế toán là được phép. Có ý kiến cho rằng áp dụng phương pháp khấu hao nhanh sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. Các doanh nghiệp lợi dụng tăng mức khấu hao để giảm thuế thu nhập, tuy nhiên mục đích của khấu hao là thu hồi đủ vốn đầu tư ở TSCĐ. Áp dụng phương pháp khấu hao nhanh, trong thời gian đầu mức khấu hao cao làm giảm thuế thu nhập, nhưng khi đã thu hồi đủ vốn đầu tư ở TSCĐ, tài sản vẫn sử dụng tốt mà không phải trích khấu hao, khi đó lợi nhuận sẽ tăng lên do đó thuế thu nhập tăng. KẾT LUẬN Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cần thiết có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh và sinh viên khối kinh tế nói riêng, thực tập giúp cho sinh viên và học sinh củng cố kiến thức đã được học tại trường và cách vận dụng nhận thức lý luận vào thực tiễn kế toán tại đơn vị thực tập. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long. Đây là thời gian để học sinh chúng em vận dụng thử nghiệm những kiến thức thực tế , mặt khác còn tạo điều kiện để học sinh hiểu đúng hơn về đề tài đã chọn TRong nÌn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay viÖc c¹nh tranh trong kinh tÕ lµ tÊt yÕu. §Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng ®èi víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp nh­ c«ng ty lµ hÕt søc khã kh¨n. V× mét phÇn doanh thu cña C«ng ty ( dÞch vô vận tải ) lµ thu cè ®Þnh theo gi¸ cho phép của nhµ n­íc Trong t×nh h×nh ®ã c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y vÉn ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¬n vÞ lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®­îc ë tr­êng . T«i xin ®­a ra 1 sè ý biÖn ph¸p ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ ë C«ng ty . Mong r»ng cac ý kiÕn ®ã sÏ cã t¸c dông tÝch cùc ®èi víi c«ng ty Được sự giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên và các anh chị phòng kế toán công ty em đã hoàn thành bài báo cáo này. Tuy nhiên, do trình độ cũng như nhận thức của bản thân còn hạn chế nên bài báo cáo của em không tránh khỏi những sai sót, dù là nhỏ nhất. Vậy em mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của giáo viên trong trường, các anh chị phòng kế toán để em tiến bộ hơn. Để có kết quả này, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của cô giáo hướng dần Nguyễn Thị Thu và sự giúp đỡ của các thầy cô trong trường, các anh chị phòng kế toán của công ty và sự cố gắng của bản thân. Danh mục tài liệu tham khảo Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính- NXB tài chính Hà Nội-2002 Quyết định 206/2003/QĐ – BTC của bộ tài chính về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ 3) Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp (Phần 1) Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Công - NXB Thống kê - 1/ 2006 4) Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp: Chủ biên: PGS.TS Đặng Thị Loan - NXB Thống kê - 2005 MỤC LỤC Nội Dung Mở đầu Chương 1: Lý luận về tổ chức kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp Khái quát chung về TSCĐ Khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm của TSCĐ 1.1.2. Phân loại TSCĐ 1.1.2.1 Phân loại TSCĐ theo hình thức biểu hiện 1.1.2.2 Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu 1.1.2.3 Phân loại TSCĐ theo hình thức sử dụng và công dụng kinh tế 1.1.3. Đánh giá TSCĐ 1.1.3.1 Nguyên giá TSCĐ 1.1.3.2 Giá trị hao mòn và khấu hao TSCĐ 1.1.3.3. Giá trị còn lại của TSCĐ 1.1.3.4. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ 1.2. Kế toán tình hình biến động TSCĐ trong doanh nghiệp 1.2.1. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ 1.2.2. Kế toán chi tiết TSCĐ 1.2.2.1 Kế toán chi tiết ở địa điểm sử dụng 1.2.2.2. Kế toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán 1.2.3. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 1.2.3.1. Chứng từ kế toán 1.2.3.2. Tàu khoản sử dụng 1.2.3.3. Trình tự kế toán 1.3. Tổ chức sổ kế toán trong kế toán TSCĐ Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long. 2.1. Khái quát chung về công ty TNHH vận tải Hoàng Long 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của cổng ty 2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 2.1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty 2.1.6. Khái quát chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty 2.2.2. Phân loại tài sản tại công ty 2.2.3. Kế toán chi tiết TSCĐ tại công ty 2.2.4. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ tại công ty 2.2.5 Kế toán khấu hao TSCĐ tại công ty 2.2.5.1. Khái niệm khấu hao TSCĐ 2.2.5.2. Nguyên tắc kế toán hao mòn TSCĐ 2.2.5.3. Phương pháp khấu hao 2.2.5.4. Phương pháp khấu hao TSCĐ 2.2.6. Kế toán sửa chữa TSCĐ tại công ty 2.2.7. Công tác kiểm kê, đánh giá TSCĐ 2.3. Đánh giá chung về tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long. 3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long 3.1 Định hướng của công ty 3.2 Một số ý kiến về tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long * Kết luận 3 3 3 4 4 4 5 5 5 7 8 9 10 10 10 11 11 12 14 14 15 15 18 18 19 21 21 22 23 24 25 25 26 26 33 33 33 34 36 37 41 42 45 45 45 46 50

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề- tài sản cố định tại Công ty TNHH vận tải Hoàng Long.doc
Luận văn liên quan