Con người và bản chất

Lời nói đầu Con người đối với vai trò là hai thực thể , thực thể tự nhiên và thưc thể xã hội . Hai thực thể này thống nhất với nhau có mâu thuẫn đối lập nhưng lại là những mâu thuẫn và đối lập hỗ trợ cho nhau cùng phát triển . Theo Ph Anghen “cùng với tự nhiên cung cấp những vầt liệu cho hoạt động sản xuất , lao động là nguồn gốc của mọi của cải và lao động là sản xuất .Sản xuất điều đó chỉ có ở con người là đặc trưng riêng của con ngưòi và ngày càng phát triển hoàn thiện trong xã hội loaì người”. Cũng theo Anghen : “điểm khác biệt giữa xã hội loàI người với xã hội loàI vật ở chỗ loàI vật may mắn chỉ háI lượm trong khi con người có sản xuất”. Sản xuất xã hội bao gồm sản xuất vật chất , sản xuất tinh thần và sản xuất ra bản thân con người . Ba quá trinh này không tách biệt với nhau trong đó sản xuất vật chất giữ vai trò là sự tồn tại và phát triển xã hội và xét đến cùng toàn bộ sự vận động của đời sống xã hội Trong mọi thời đại sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ lao độngtác dung trực tiếp hoặc gián tiếp vào tự nhiên , chế biến các dạng vật chất của tự nhiên để tạo ra của cảI xã hội nhằm thảo mã n nhu cầu tồn tại và phát triển nhu cầu phong phú và vô tận của con người . Đó là những phát triển vĩ đại về quá trình tồn tại của xã hội loàI người của các nhà triết học nổi tiếng Thế giới còn tồn tại ở Việt Nam thì sao . Vẫn biết rằng lao động nước ta dồi dào giá lao động rẻ so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới , giầu tàI nguyên thiên nhiên với những nguồn khoáng sản phong phú đa dạng trữ lượng lớn, ngưòi Việt Nam có truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất và bền bỉ trong công cuộc tự thuỷ tháng lọi nhằm thắng thế với mọi thiên tai dịch hoạ .Đứng trước mọi sự phát triển như vũ bão của các thành tựu khoa học kỹ thuật rầm rộ trên thế giới ,ViêtNam có nguy cơ tụt hậu so với ngay cả những quốc gia trong khu vực chỉ có 1/3 diện tích với số dân ít ỏi như là: Malaixia ,Miến Điện,

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Con người và bản chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Con ng­êi ®èi víi vai trß lµ hai thùc thÓ , thùc thÓ tù nhiªn vµ th­c thÓ x· héi . Hai thùc thÓ nµy thèng nhÊt víi nhau cã m©u thuÉn ®èi lËp nh­ng l¹i lµ nh÷ng m©u thuÉn vµ ®èi lËp hç trî cho nhau cïng ph¸t triÓn . Theo Ph Anghen “cïng víi tù nhiªn cung cÊp nh÷ng vÇt liÖu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt , lao ®éng lµ nguån gèc cña mäi cña c¶i vµ lao ®éng lµ s¶n xuÊt .S¶n xuÊt ®iÒu ®ã chØ cã ë con ng­êi lµ ®Æc tr­ng riªng cña con ng­ßi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiÖn trong x· héi loa× ng­êi”. Còng theo Anghen : “®iÓm kh¸c biÖt gi÷a x· héi loµI ng­êi víi x· héi loµI vËt ë chç loµI vËt may m¾n chØ h¸I l­îm trong khi con ng­êi cã s¶n xuÊt”. S¶n xuÊt x· héi bao gåm s¶n xuÊt vËt chÊt , s¶n xuÊt tinh thÇn vµ s¶n xuÊt ra b¶n th©n con ng­êi . Ba qu¸ trinh nµy kh«ng t¸ch biÖt víi nhau trong ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt gi÷ vai trß lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn x· héi vµ xÐt ®Õn cïng toµn bé sù vËn ®éng cña ®êi sèng x· héi Trong mäi thêi ®¹i s¶n xuÊt vËt chÊt lµ qu¸ tr×nh con ng­êi sö dông c«ng cô lao ®éngt¸c dung trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo tù nhiªn , chÕ biÕn c¸c d¹ng vËt chÊt cña tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶I x· héi nh»m th¶o m·n nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhu cÇu phong phó vµ v« tËn cña con ng­êi . §ã lµ nh÷ng ph¸t triÓn vÜ ®¹i vÒ qu¸ tr×nh tån t¹i cña x· héi loµI ng­êi cña c¸c nhµ triÕt häc næi tiÕng ThÕ giíi cßn tån t¹i ë ViÖt Nam th× sao . VÉn biÕt r»ng lao ®éng n­íc ta dåi dµo gi¸ lao ®éng rÎ so víi c¸c quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi , giÇu tµI nguyªn thiªn nhiªn víi nh÷ng nguån kho¸ng s¶n phong phó ®a d¹ng tr÷ l­îng lín, ng­ßi ViÖt Nam cã truyÒn thèng ®Êu tranh kiªn c­êng bÊt khuÊt vµ bÒn bØ trong c«ng cuéc tù thuû th¸ng läi nh»m th¾ng thÕ víi mäi thiªn tai dÞch ho¹ .§øng tr­íc mäi sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt rÇm ré trªn thÕ giíi ,ViªtNam cã nguy c¬ tôt hËu so víi ngay c¶ nh÷ng quèc gia trong khu vùc chØ cã 1/3 diÖn tÝch víi sè d©n Ýt ái nh­ lµ: Malaixia ,MiÕn §iÖn,… VËy ®Ó ®­a ®Êt n­íc tiÕn kÞp c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn , ®Èy lïi nguy c¬ tôt hËu, dËp t¾t mäi ©m m­u cña chñ nghÜa ®Õ quèc nh»m thùc hiÖn diÔn biÕn hoµ b×nh ë ViÖt Nam th× chóng ta cÇn tiÕn hµnh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc .Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp hµnh trung ­¬ng ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam kho¸ VII(24/11/1993- 1/12/1993)vµ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú 20-25/1/1994)®· x¸c ®Þnh tíi ®©y n­íc ta “ chuyÓn dµI sang mét thêi kú míi ,®Èy tíi mét b­íc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nh»m t¹o thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm ,®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ,c¶I thiÖn h¬n n÷a ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n .§©y lµ nhiÖm vô trung t©m cã tÇm quan träng hµng ®Çu trong thêi gian tíi “Nh­ng ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng vµ kh«ng ®Ó x¶y ra nh÷ng sai lÇm ®¸ng tiÕc viÖc thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ®Ò ra ph¶I cÇn cã nh÷ng nh©n tè nµo , c¸c b­íc ®I ra sao , §¶ng vµ nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch nµo ®Ó ®iÒu chØnh th× ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc lín lao. Ch­¬ng I B¶n chÊt con ng­êi Con ng­êi sinh häc Lµ con ng­êi phô th­éc vµo thÕ giíi t­ nhiªn .Khi mµ con ng­êi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× con ng­íi cÇn cã nhu cÇu nh­: ¨n ,ë vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t §Ó cã ®­îc nh÷ng yÕu tè ®ã con ng­êi ph¶I lao ®éng v× con ng­êi kh¸c loµI vËt ë chç con ng­êi biÕt lao ®éng . Lao ®éng lµ nguån gèc cña mäi cña c¶I vËt chÊt . Lao ®éng chÝnh lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng vµo tù nhiªn . Còng nh­ Anghen ®· nãi ë trªn “cïng víi t­ nhiªn cung cÊp nh÷ng vËt liÖu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, lao ®«ng lµ nguån gèc cña mäi cña c¶I vµ lao ®éng lµ s¶n xuÊt . S¶n xuÊt ®iÒu ®ã chØ cã ë con ng­êi lµ ®Æc tr­ng riªng cña con ng­êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiÖn trong x· héi loµI ng­êi” §Ó hoµn thiÖn chÝnh b¶n th©n con ng­êi ph¶I c¶I t¹o m×nh .C¶I t¹o chÝnh lµ con ng­êi häc tËp . Trong qu¸ tr×nh häc tËp th× giao tiÕp lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu . ChØ cã giao tiÕp míi lµm cho con ng­êi hiÓu nhau h¬n .B¶n chÊt bªn trong cña con ng­êi chÞu sù chi phèi vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè bªn ngoµi. Tãm l¹i con sinh häc lµ kÎ phô vµo thÕ giíi tù nhiªn bÞ chi phèi bëi nã. Con ng­êi x· héi Con ng­êi lµ sinh vËt cã tÝnh x· héi . §ã lµ con ng­êi sèng trong mét thêi ®¹i nhÊt ®Þnh ,mét m«I tr­êng x·héi nhÊt ®Þnh ,cã nh÷ng quan hÖ x· héi phong phó ,phøc t¹p vµ ngµy cµng phong phó víi sù ph¸t triÓh cña v¨n minh nh©n lo¹i . B¶n chÊt con ng­êi lµ mét sù tr×u tuîng khoa häc lµ sù kh¸I qu¸t ®êi sèng cô thÓ , tõ thuéc tÝnh cña con ng­êi hiÖn thùc , thÕ hÖ nµy qua thÕ hÖ kh¸c , b¶n chÊt con ng­êi ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c tæng thÓ c¸c quan hÖ x· héi . Muèn t×m b¶n chÊt con ng­êi ph¶I t×m ë bªn trong chø kh«ng bªn ngoµI ®êi sèng hiÖn thùc cña con ng­êi cña con ng­êi . Quan ®iÓm trªn ®­îc thÓ hiÖn râ trong luËn ®Ò næi tiÕng cña C¸c M¸c “B¶n chÊt cña con ng­êi kh«ng ph¶I lµ mét c¸I trõu t­îng cè h÷u c¸ nh©n riªng biÖt .Trong tÝnh hiÖn thùc cña nã, b¶n chÊt con ng­êi lµ tæng hoµ nh÷ng quan hÖ x· héi” .Qua luËn ®Ò næi tiÕng ®ã xuÊt ph¸t ®iÓm cña yÕu tè h×nh thµnh nªn nh©n c¸ch con ng­êi chÝnh lµ c¸c mèi quan hÖ x· héi t¸c ®éng t¸c ®éng dÕn con ng­êi tõ khi b¾t ®Çu sinh ra ®Õn khi tr­ëng thµnh chiÕm mét vÞ trÝ nµo ®ã trong x· héi ,®Ó kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña minh trong x· héi th× con ng­êi kh«ng ngõng s¸ng t¹o vµ kh¼ng ®Þnh b¶n th©n m×nh mét c¸ch lÞch sö vµ kh«ng ngõng t¸I hiÖn b¶n th©n m×nh ,tù gi¸o dôc b¶n th©n víi t­ c¸ch con ng­êi . Nªn con ng­êi x· héi lµ hÖ sang t¹o ra lÞch sö , s¸ng t¹o ra b¶n th©n m×nh .ChÝnh v× vËy con ng­êi hoµn toµn mang tÝnh x· héi . Ch­¬ng II Vai trß cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc I. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸: Lµ qu¸ tr×nh x©y dung vµ ph¸t triÓn ®¹i c«ng nghiÖp . trong ®ã nghµnh c«ng nghiÖp nÆng chiÕm mét vÞ trÝ lµm then chèt , bªn c¹nh ®ã ­u tiªn phat triÓn nghµnh n«ng nghiÖp ,l©m nghiÖp nh»m cung cÊp l­¬ng thùc , thùc phÈm cho sè d©n ngµy cµng gia t¨ng .TÝch cùc ¸p dông s¶n xuÊt ,chÕ biÕn n«ng l©m thuû s¶n nh»m ®Èy m¹nh tèc ®é trang bÞ khoa häc kü thuËt vµ n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng . Sù thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái ngoµI m«I tr­êng chÝnh trÞ æn ®Þnh , ph¶I cã c¸c nguån lùc cÇn thiÕt nh­ : nguån lùc con ng­êi , vèn , tµI nguyªn thiªn nhiªn , c¬ së vËt chÊt kü thuËt , vÞ trÝ ®Þa lý , nguån lùc n­íc ngoµI .C¸c nguån lùc nµy cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau , cung tham gia vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nh­ng møc ®é t¸c ®éng vµ vai trß cña chóng ®èi víi toµn bé qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ kh«ng gièng nhau ,trong ®ã nguån lùc con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh . Vai trß cña nguån lùc con ng­ßi Vai trß con ng­êi ®­îc chøng minh trong lÞch sö ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa . §iÓn h×nh nh­ c¸c n­íc NhËt B¶n ,Mü …nhiÒu nhµ kinh doanh hµng ®Çu ®· rÊt chó träng ®Õn viÖc ¸p dông kü thuËt m¸y mãc ®Ó thay thÕ søc lao ®éng cña con ng­êi . Nh­ng ®Ó ®i ®Õn thµnh c«ng trong viÖc ¸p dông nh÷ng thµnh tùu ®ã th× nh©n tè con ng­êi vÉn gi÷ mét vai trß quyÕt ®Þnh §èi víi nh÷ng n­íc l¹c hËu ®I sau tuy kh«ng cã kh¶ n¨ng , ®iÒu kiªn ( nh­: tµI chÝnh ph­¬ng tiÖn…) ®Ó trùc tiÕp øng dông trùc tiÕp nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i. Nh­ng hä còng ®· tõng b­íc tù m×nh tiÕp thu nh÷ng tiÕn bé khoa häc ®ã cña c¸c n­íc ph¸t triÓn ®Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiªp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña n­íc hä . §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu trong c«ng cuéc ®­a ®¸t n­íc theo kip víi tiÐn tr×nh ph¸t triÓn cua c¸c quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi . Hä ®· vµ sÏ tiÕp tôc ph¸t huy h¬n n÷a b»ng yÕu tè con ng­êi lµ chñ yÕu . Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cña viÖc ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®ã , th× còng cã nh÷ng nh­îc ®iÓm ®ã lµ vai trß cña con ng­êi bÞ coi nhÑ , kh«ng ®­îc sö dông mét c¸ch co hiÖu qu¶ . §iÓn h×nh nh­ thay thÕ m¸y mãc cho con ng­êi sÏ lµm d­ thõa lùc l­îng lao ®éng vµ sÏ dÉn tíi n¹n thÊt nghiÖp gia t¨ng . XÐt ®Õn cïng nÕu thùc sù hiÖn diÖn cña trÝ tuÖ vµ lao ®éng cña con ng­êi th× mäi nguån lùc ®Ìu trë nªn v« nghÜa thËm chÝ kh¸I niÖm “nguån lùc”còng kh«ng cßn lý do g× ®Ó tån t¹i . V× trong c¸c yÕu tè cÊu thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt , ng­êi lao ®éng lµ yÕu tè quan träng nhÊt lµ lùc l­îng s¶n xuÊt hµng ®Çu cña toµn nh©n lo¹i . Còng nh­ c¸c quèc gia trªn toµn thÕ giíi ®eer thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam . Còng ph¶I phô thuéc vµo nguån lùc con ng­êi vµ do nguån lùc nµy quyÕt ®Þnh . Bëi v× sù thµnh c«ng trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc víi ngu«n lùc chñ d¹o lµ con ng­êi ®· dÉn ®Õn thµnh c«ng trong viÖc ®æi míi ë ViÖt Nam h«m nay. - ViÖt Nam h«m nay cã ngu«n lùc lao ®éng dåi dµo víi 36,5 triÖu ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng dù b¸o ®Õn nam 2000 con sè nµy sÏ lµ 45,6 triÖu ng­êi . -Tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cao chiÕm 9000 tiÕn sÜ vµ phã tiÕn sÜ , trªn 800.000 ng­êi cã tr×nh ®é cao ®¼ng , ®¹i häc trªn 2 triÖu c«ng nh©n kü thuËt . §©y lµ ®iÒu ®iÒu kiÖn quan trong cho qu¸ tr×ng ph¸t triÓn khoa häc tiÕp thu , lµm chñ vµ thÝch nghi víi c¸c c«ng nghÖ nhËp tõ n­íc ngoµi kÓ c¶ c«ng nghÖ cao . - T­ ch©t cña ng­êi ViÖt Nam lµ th«ng minh cÇn cï hiÕu häc vµ ch¨m lao ®éng truyÒn thèng ®ã ®­îc h×nh thµnh vµ ®óc kÕt tõ bao thÕ hÖ xa x­a . -Nh­ng bªn c¹nh ®ã ngu«n nh©n lùc ViÖt Nam còng h¹n chÕ tr×nh ®é mÆt b»ng d©n sè thÊp . Tû lÖ trÎ em mï ch÷ ë vïng nói vïng s©u xa cßn kh¸ cao 45% em häc hÕt cÊp I 80% d©n sè tËp trung trong lao ®éng n«ng nghiÖp , tiÓu thñ th« s¬ l¹c hËu . §©y lµ trë ng¹i lín nhÊt khi tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ trong n«ng nghiÖp kü thuËt n«ng th«n nãi riªng vµ trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung . -ViÖc bè chÝ c¸n bé ch­a hîp lý , gi¸o viªn tËp chung ®«ng ë c¸c trung t©m ®« thÞ cßn ë vïng rõng nói vïng s©u xa th× thiÕu . §Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng môc tiªu mµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái ®¶ng vµ nhµ n­íc ban cÇn hµnh kÞp thêi nh÷ng chÝnh s¸ch cã hiÖu qu¶ gi¸o dôc , y tÕ , xo¸ n¹n mï ch÷ , phñ cËp gi¸o dôc tiÓu häc , t¹o ®iÒu kiÖn cho ®éi ngò tri thøc trÎ ph¸t huy n¨ng lùc cña m×nh . §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trªn ®©y cã ý nghÜa vÒ c¬ b¶n nh­ thÕ ta ®· hoan thµnh cuéc “c¸ch m¹ng con ng­êi” biÕn con ng­êi ViÖt Nam thµnh nguån lùc quyÕt ®Þnh ®­a sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®i ®Õn thµnh c«ng . KÕt luËn: §Ó thùc hiÖn môc tiªu mµ ®¶ng vµ nhµ n­íc ®· ®Ò ra lµ thùc hiÖn môc tiªu daan giÇu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh th× c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ lµ mét yÕu tè kh¸ch quan ®ßi hái sù t¸c ®éng cña nhiÒu phÝa nhiÒu nh©n tè vµ ph¸t huy tèt nh©n tè con ng­êi ®Ó nh©n tè con ng­êi ngµy cµng hoµn thiÖn ngµy cµng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong mäi thêi ®¹i mäi h×nh th¸I x· héi . Trong nh÷ng ph¸t kiÕn vÜ ®¹i cña c¸c nhµ kinh ®iÓn cña chñ nghÜa M¸c th× thùc tiÔn ngµy nay khi ®Êt n­íc ta ®ang ®èi mÆt víi mu«n vµn nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch th× cµng kh¼ng ®Þnh ®óng ®¾n trong quan niÖm cña M¸c vÒ vÞ trÝ vµ vai trßkh«ng g× thay ®æi ®­îc cña con ng­êi trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö nh©n lo¹i cña x· héi loµI ng­êi. Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ mµ chóng ta ®ang tõng b­íc thùc hiÖn víi nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®µu cña nã cµng ®ßi hái chóng ta ph¶I nhËn thøc s©u s¾c”nh÷ng gi¸ trÞ lín lao vÒ nh©n tè con ng­êi”. Thùc tr¹ng n­íc ta hiÖn nay chóng ta cÇn thiÕt ph¸t triÓn con ng­êi ViÖtNam n©ng cao ®éi ngò nh÷ng ng­êi lao ®éng n­íc ta . CÇn bæ sung ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng lµnh nghÒ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao , ®µo t¹o nh÷ng kü s­ cã chuyªn m«n v÷ng vµng n¨ng næ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc . §¶ng vµ nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch quan t©m h¬n n÷a ®Õn ®êi sèng ng­êi lao ®éng t¹o ®iÒu kiÖn cho hä cã yªn t©m h¬n trong c«ng viÖc gia ®×nh ®Ó dån trÝ tôª vµ t©m huyÕt cho sù nghiÖp ®Êt n­íc. Tµi liÖu tham kh¶o - NguyÔn ThÕ NghÜa – Nguån nh©n lùc ... CNH, H§H ®Êt n­íc T¹p chÝ triÕt häc sè 1 (2/1996) - NguyÔn Thanh – Môc tiªu con ng­êi trong sù nghiÖp CNH, H§H... T¹p chÝ triÕt häc sè 5 (10/1996) - §Æng H÷u Toµn – Ph¸t triÓn v× con ng­êi trong quan niÖm cña M¸c vµ... T¹p chÝ triÕt häc sè 1 (2/1997) - TrÇn Xu©n TiÕn – VÊn ®Ò con ng­êi, c¸ nh©n, x· héi trong häc thuyÕt cña M¸c t¹p chÝ céng s¶n 1/1994 - Vâ §¹i L­îc – CNH, H§H ViÖt Nam ®Çu n¨m 2000. - Ph¹m Khiªm Ých, NguyÔn §×nh Phan – CNH, H§H ë ViÖt Nam vµ c¸c n­íc trong khu vùc Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I. B¶n chÊt con ng­êi 3 I. Con ng­êi sinh häc 3 II. Con ng­êi x· héi 3 Ch­¬ng II. Vai trß cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc 5 I. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ 5 II. Vai trß cña nguån lùc con ng­êi 5 KÕt luËn 8 Tµi liÖu tham kh¶o 9

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCon người và bản chất.doc
Luận văn liên quan