Công nghệ thiết bị: Bột tương lên men

LỜI NÓI ĐẦU Các biến đổi về phương pháp và công cụ sản xuất có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của nền sản xuất. Trong một tổ chức xã hội, tồn tại các phương pháp sản xuất khác nhau từ đơn giản đến phức tạp hay hiện đại. Các phương pháp thường từng tồn tại và mang tính chất kế thừa sâu sắc. Sự phát triển đa dạng của các nghành sản xuất, đặc biệt do sự tích hợp của các ngành khoa học tự nhiên và xã hội, đòi hỏi các nhà sản xuất, nhà nghiên cứu phải quan tâm đến phạm trù “công nghệ học”. Đó là sự cần thiết phải xác định các yếu tố công nghệ, và mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố ấy, nhằm xác định được chính xác và tối ưu hoá nhiệm vụ của mình. Người sản xuất phải quan tâm đến hiệu quả kinh tế bằng cách lựa chọn phương pháp sản xuất thích hợp nhất. Các nhà kỹ thuật thì phải thường xuyên kiểm tra và phát triển các nhược điểm của phương pháp sản xuất cũ; đề ra, phát triển phương pháp mới và đưa các phương pháp mới đó vào sản xuất. Đúng như vậy, nhằm làm nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng, và phát triển một công nghệ sản xuất mới thì hệ thống 3 đồ án: Quy trình công nghệ; Công nghệ thiết bị; và dự trù kinh phí sản xuất, maketting sản phẩn đã xuất hiện. Đồ Án 2: Công Nghệ Thiết Bị. Là một đồ án quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến một hệ thống quy trình sản xuất sau khi đã chọn quy trình công nghệ (dựa trên ý tưởng và lý thuyết) ở đồ án 1. Đây là giai đoạn phát triển ý tưởng ở đồ án 1, dựa trên các lý thuyết về công nghệ thiết bị đã được trang bị ở các môn học Kỹ thuất thực Phẩm 1,2 ; Tự Động Hoá; Công Nghệ Bao Bì; Chế Biến Mặc dù, đã cố gắng rất nhiều nhưng Đồ án vẫn mang đậm chất lý thuyết, thiếu tư duy và những kinh nghiệm thực tiễn, nên rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô sau đồ án này. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. GS.TSKH Nguyễn Bin; Các Quá Trình Thiết Bị-Tập 4: phân riêng dưới tác dụng của nhiệt; NXB Khoa Học Kỹ Thuật. 2. GS.TSKH Nguyễn Bin; Các Quá Trình Thiết Bị-Tập 2: phân riêng hệ không đồng nhất khuấy, trộn, đập,nghiền, sàng; NXB Khoa Học Kỹ Thuật. 3. Nguyễn Văn May; Kỹ Thuất Sấy Nông Sản Thực Phẩm; NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật. 4. PGS.TS Lê Văn Tán; Giáo trình Công Nghệ Sau Thu Hoạch. 5. Lê Bạch Tuyết và Đồng sự; Các Quá Trình Công Nghệ Cơ Bản Trong Sản Xuất Thực Phẩm; Nhà xuất Bản Giáo Dục. 6. Tống Thị Anh Đào; Kỹ Thuất Bao Bì; NXB Đại Học Quốc Gia. 7. www.tailieuhoc.tl 8. www.backim.com.vn 9. www.maymochoathanh.com 10. www.thuviengiaotrinh.maychebienthucpham.vn. 11. www.thuviengiaotrinh.cacthietbitrongcongnghesinhho c.vn 12. Tham khảo tài liệu Đồ Án 1: Công nghệ sản xuất bột tương. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần 1: Lựa chọn công suất của nhà máy và quy trình sản xuất 1. Công suất của nhà máy .2 2. Quy trình sản xuất .2 Phần 2: Mô tả quy trình công nghệ sản xuất 4 I. Mô phỏng thiết bị nhà máy 4 II. Công nghệ thiết bị 1. Thiết bị băng chuyền 5 2. Quá trình phân ly từ tính .7 3. Máy rửa đậu nành .9 4. Thiết bị rang 11 5. Thiết bị bóc vỏ .15 6. Thiết bị hấp .18 7. Máy bơm .19 8. Thiết bị lên men 21 9. Thiết bị xay .23 10. Thiết bị ép, định dạng viên .24 11. Thiết bị sấy thùng quay .25 12. Thiết bị nghiền 30 13. Thiết bị định lượng đóng goi .32 14. Phòng nuôi giống 35 15. Kho bảo quản nguyên liệu 35 Phần 3: Xử lý chất thải 1. Nước rửa nguyên liệu .36 2. Nước vệ sinh thiết bị .36 3. Xử lý vỏ 38 Kết luận 39 Tài liệu tham khảo .40 Mục lục .41

pdf44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1755 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công nghệ thiết bị: Bột tương lên men, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uay 2. Loaïi coät BKM – 3 – 7 (hình b) caùc nam chaâm 1 ñöôïc ñaåy tôùi hay huùt ra theo moät höôùng khi tieán haønh laøm saïch hay thay theá. a- AI -2 -3:1- khung; 2- tay quay; 3- khoái nam chaâm; 4- loã thoaùt; 5- cöûa quan saùt; 6- vít ñieàu chænh; 7- taám höôùng b- BKM -3 -7: 1 boä nam chaâm; 2- hoäp b. Thieát bò: Ñoái vôùi maùy phaân ly ñieän töø coù tang quay, saûn phaåm töø pheãu nhaän 3 ñöa vaøo truïc naïp lieäu 4 ñeå ñaûm baûo taûi ñeàu saûn phaåm ñeán ñoaïn oáng quay. Trong maùy phaân ly coù baêng taûi, saûn phaåm töø pheãu nhaän 3 cho vaøo baêng taûi chuyeån Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 9 ñoäng, khi caùc taïp chaát kim loaïi rôi vaøo tröôøng töø thò bò giöõ laïi treân beà maët cuûa ñoaïn oáng quay, cho ñeán khi naøo döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc vaãn khoâng bò rôi vaøo thuøng 6. Duøng choåi ñeå laáy caùc tieåu phaàn nhoû ra khoûi tang quay hay khoûi baêng taûi. Saûn phaåm ñöôïc laøm saïch heát kim loaïi thì cho ra khoûi maùy qua raõnh thoaùt 7. Ñeå laøm saïch coù keát quaû hôn thì heä ñieän töø cuûa maùy phaûi laø heä nhieàu cöïc, boá trí theo thöù töï doïc ñöôøng chuyeán dòch cuûa saûn phaåm. Ñoäng cô 9 laøm quay caùc ñoaïn oáng cuûa maùy. Maùy phaân ly ñieän töø.a- Daïng tang quay; b- Daïng baêng taûi: 1- Tang ñieän töø; 2- ñoaïn oáng; 3- pheãu nhaän; 4- truïc naïp lieäu; 5- baêng taûi vaän chuyeån; 6- thuøng thu nhaän; 7- raõnh thoaùt; 8- choåi; 9- ñoäng cô. c. Coâng suaát ñeà nghò cho thieát bò 2.5 - 3 taán/h. 3. Maùy röûa ñaäu naønh: Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 10 a. Muïc ñích: Sau khi löïa choïn phaân loaïi haït ñaäu naønh, nguyeân lieäu ñöôïc ñöa qua khaâu röûa vôùi muïc ñích laø loaïi tröø caùc taïp chaát: buïi, ñaát, caùt baùm xung quanh nguyeân lieäu, ñoàng thôøi giaûm moät löôïng lôùn vi sinh vaät baùm treân haït ñaäu naønh. b. Caáu taïo, nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy röûa baêng chuyeàn: ¾ Quaù trình röûa nhaèm ñaûm baûo 2 giai ñoaïn: • Ngaâm cho bôû caùc caùu baän. • Vaø xoái nöôùc cho saïch caùu baån ¾ Thôøi gian röûa phuï thuoäc vaøo giai ñoaïn ñaàu töùc laø phuï thuoäc vaøo tình chaát hoaù lí cuûa chaát baån, söùc baùm chaët cuûa noù vaøo nguyeân lieäu röûa vaø khaû naêng taùc duïng cuûa dung dòch röûa ¾ Maùy ñöôïc caáu taïo baèng moät baêng taûi theùp khoâng gæ vaø thuøng chöùa nöôùc röûa coù theå tích töông ñoái lôùn. Baêng taûi ñöôïc chia laøm 3 phaàn, phaàn naèm ngang ngaäp trong nöôùc, phaàn nghieâng coù caùc oáng phun nöôùc maïnh vaø moät phaàn naèm ngang ôû phía cao. Beân döôùi baêng taûi phaàn ngaäp trong nöôùc coù boá trí caùc oáng thoåi khí nhaän khoâng khí töø moät quaït ñaët töø beân ngoaøi. ¾ Trong giai ñoaïn ngaâm, nguyeân lieäu ôû treân phaàn baêng naèm ngang ngaäp trong nöôùc, caùc caën baån baùm treân ngoaøi beà maët nguyeân lieäu bò bong ra. Baêng taûi di chuyeån seõ mang nguyeân lieäu ñi daàn veà phía baêng nghieâng. Hieäu quaû cuûa quaù trình ngaâm ñöôïc taêng cöôøng nhôø thoåi khí laøm xaùo troän nöôùc vaø nguyeân lieäu treân beà maët baêng, laøm taêng dieän tích tieáp xuùc cuûa nguyeân lieäu vaø nöôùc neân thôøi gian ngaâm ñöôïc ruùt ngaén. Khi nguyeân lieäu di chuyeån ñeán phaàn nghieâng cuûa baêng, caùc voøi phun nöôùc vôùi aùp suaát cao ñeán 2- 3 at seõ röûa saïch caën baån. Ôû cuoái quaù trình röûa, nguyeân lieäu di chuyeån ñeán phaàn naèm ngang phía treân ñeå ñöôïc laøm raùo nöôùc. ¾ Tuyø thuoäc loaïi nguyeân lieäu vaø möùc ñoä baån, coù theå ñieàu chænh möùc ñoä di chuyeån cuûa baêng chuyeàn cho phuø hôïp. Neáu nguyeân lieäu quaù baån, cho baêng chuyeàn ñi chaäm laïi, laøm taêng thôøi gian röûa. Ngöôïc laïi, neáu caën baån baùm treân ngoaøi nguyeân lieäu ít, coù theå cho baêng chuyeàn ñi nhanh hôn nhaèm taêng naêng suaát quaù trình. Nöôùc saïch töø voøi phun vaøo thuøng ngaâm seõ boå xung nöôùc cho heä thoáng, coøn caën Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 11 baån ñöôïc thaùo ra lieân tuïc qua van xaû vaø nöôùc thöøa theo maùng chaûy ra ngoaøi. Maùy röûa baêng chuyeàn. c. Coâng suaát ñeà nghò cho thieát bò 2.5 – 3taán/ giôø. 4. Thieát bò rang: a. Thieát bò rang boät mì: ¾ Muïc ñích: Sau khi rang tinh boät seõ tan toát hôn cho dung dòch coù ñoä nhôùt vaø ñoä dính cao. ¾ Phöông phaùp rang: Söû duïng phöông phaùp saáy rang ( saáy treân beà maët vaät noùng), vöøa saáy rang vöøa thoåi khoâng khí treân beà maët cuûa lôùp boät mì. Quaù trình truyeàn nhieät vaø chuyeån aåm trong saáy rang xaûy ra nhö sau: nhieät löôïng töø nguoàn nhieät caáp cho beà maët noùng roài truyeàn cho boät mì. Nhieät löôïng maø boät mì nhaän ñöôïc baèng nhieät löôïng caàn ñeå ñun noùng boät mì tôùi nhieät ñoä bay hôi cuûa aåm vaø caáp cho quaù trình bay hôi aåm. 1 2 3 4 5 Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 12 Saáy Treân Beà Maët Noùng: 1: hôi nöôùc noùng; 2: vaät noùng; 3: lôùp vaät saáy; 4: taùc nhaân saáy(khoâng khí); 5: nöôùc ngöng ¾ Coâng suaát ñeà nghò 700 – 800kg/meû rang. b. Thieát bò rang ñaäu naønh: ¾ Muïc ñích: Döôùi taùc duïng cuûa nhieät Protein bò bieán tính taïo ñieàu kieän deã daøng cho enzim protease hoaït ñoäng vaø deã daøng cho vieäc thuyû phaân sau naøy. maët khaùc, khi rang ôû nhieät ñoä cao, saûn phaåm melanoidin vaø caramen ñöôïc taïo thaønh. Chính caramen ñöôïc taïo thaønh seõ ngaên caûn söï phaùt trieån cuûa caùc loaøi vi khuaån khaùc khi saûn xuaát töông sau naøy vaø taïo muøi thôm cho saûn phaåm. ¾ Thieát bò rang: Haït ñaäu naønh ñöôïc rang baúng maùy saáy rang kieåu thaùp ñóa theå hieän ôû hình veõ. Caáu taïo cuûa maùy goàm thaân hình truï thaúng ñöùng, beân trong coù caùc taàng ñóa ñaët naèm ngang. Caùc ñóa ñeàu laø hình troøn coù loã ôû taâm, nhöng khaùc nhau ôû choã chuùng coù hai côõ ñöôøng kính ngoaøi vaø ñöôøng kính loã. Caùc ñóa coù ñöôøng kính nhoû vaø lôùn ñaët xen keõ nhau; chuùng ñeàu laø hoäp kim loaïi roãng trong ñeå ñöa hôi nöôùc noùng vaøo vaø laáy nöôùc ngöng ra. Treân moãi ñóa coù caùnh ñaûo vôùi goùc nghieäng ngöôïc nhau vaø lieân tuïc quay theo truïc thaúng ñöùng ôû taâm thaùp. Haït ñaäu naønh ñöôïc naïp vaøo cöûa treân cuøng chaûy xuoáng ñóa döôùi cuøng. Nhôø caùnh ñaûo maø doøng haït chaûy laàn löôït qua caùc ñóa töø treân xuoáng. Haït saáy ñöôïc rang treân caùc ñóa noùng ñeán nhieät ñoä bay hôi cuûa aåm. Khoâng khí ñoùng vai troø laø taùc nhaân saáy chuyeån ñoäng töø döôùi leân ngöôïc chieàu vôùi vaät saáy. AÅm bay hôi ñi theo khoâng khí ra ngoaøi. Truïc mang caùc caùnh ñaûo quay ñöôïc nhôø heä thoáng goàm ñoäng cô, hoäp giaûm toác vaø caëp baùnh raêng noùn. ¾ Coâng suaát ñeà nghò :2.5- 3taán/h. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 13 Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 14 Hình: Maùy saáy rang kieåu thaùp ñóa (trang sau): 1: cöûa laáy saûn phaåm; 2:khoâng khí vaøo thaùp; 3:caùc taàng ñóa; 4: hôi nöôùc noùng; 5:thaân thaùp; 6:caùc caùnh ñaûo; 7:cöûa naïp vaät saáy aåm; 8:cöûa khí thaûi; 9:nöôùc ngöng; 10: hoäp giaûm toác; 11:ñoäng cô; 12: caëp baùnh raêng noùn; 13:truïc quay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 15 c. Tính toaùn vaø thieát keá maùy saáy rang: Caên cöù ñoä aåm ñaàu, cuoái cuûa vaät saáy, naêng xuaát saáy ta tìm ñöôïc löôïng aåm bay hôi laø UΔ . Caên cöù nhieät ñoä cao nhaát maø vaät saáy cho pheùp ta choïn nhieät ñoä beà maët vaät noùng (maët tieáp xuùc). Neáu coù caùc heä soá bay hôi rieâng beà maët AF hoaëc heä soá toaû nhieät α giöõa vaät saáy vaø taùc nhaân saáy ta deã daøng tính ñöôïc beà maët bay hôi cuûa F cuûa vaät saáy theo coâng thöùc sau ñaây: 2, ( ). F UF m A Δ= (1) 2, ( ).n b tb Q QF m tα += Δ (2) Trong ñoù: F: beà maët bay hôi (beà maët cuûa lôùp haït tieáp xuùc vôùi taùc nhaân saáy, cuõng xem nhö laø beà maët maø haït tieáp xuùc vôùi vaät noùng). AF: heä soá bay hôi beà maët. (kg/m2h). UΔ : löôïng aåm bay hôi, (kg/h). Qn: nhieät löôïng nung noùng vaät saáy, Kcal/h. Qb: nhieät löôïng cung caáp cho aåm bay hôi. Kcal/h. α : heä soá toaû nhieät töø vaät saáy cho taùc nhaân saáy, kcal/m2hñoä. tbtΔ : heä nhieät ñoä trung bình giöõa vaät saáy vaø taùc nhaân saáy, tuyø thuoäc chieàu chuyeån ñoäng cuûa chuùng laø cuøng hay ngöôïc chieàu maø söû duïng coâng thöùc cho phuø hôïp, 0C. ( ) ( )1 2 1 2 1 2 0 1 2 , ( ) ln K K tb K K t t t t t Ct t t t − − −Δ = − − ( 3) ( ) ( )1 2 1 2 1 2 0 1 2 , ( ) ln K K tb K K t t t t t Ct t t t − − −Δ = − − (4) Coâng thöùc 3 aùp duïng khi doøng cuøng chieàu, coâng thöùc 4 duøng khi doøng ngöôïc chieàu. Trong ñoù: 1K t , 2K t : laø nhieät ñoä ñaàu vaø cuoái cuûa taùc nhaân saáy. 0C. t1, t2: nhieät ñoä ñaàu vaø cuoái cuûa vaät saáy. 0C. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 16 Neáu khoâng tính ñeán toån thaát nhieät qua voû maùy saáy, thì nhieät löôïng maø beà maët noùng truyeàn cho vaät saáy ñuùng baèng nhieät löôïng maø vaät saáy truyeàn cho taùc nhaân saáy vaø nung noùng vaät saáy Heä soá toaû nhieät α coù theå tính gaàn ñuùng theo ñieàu kieän truyeàn nhieät baèng tieáp xuùc giöõa hai vaät theå nhö sau: 2 02 , ( / . . ). c kcal m h Cλ ρα πτ= ( 5) Trong ñoù: λ : heä soá daãn nhieät cuûa vaät saáy, Kcal/m.hñoä. c : nhieät dung rieâng cuûa vaät saáy, Kcal/kgñoä. ρ : khoái löôïng rieâng cuûa vaät ssa6yù, kg/m3. τ : thôøi gian saáy,h. Phöông trình (5)phaûi thoaû maõn ñieàu kieän sau ñaây: max 9437δατ = (6) δ : ñoä daøy cuûa lôùp vaät saáy, (m). Töø beà maët truyeàn nhieät ta keát caáu ñöôïc maùy saáy rang. töø thôøi gian saáy ta tính ñöôïc chuyeån ñoäng cuûa haït trong maùy saáy khi laøm vieäc lieân tuïc, treân cô sôû ñoù tính cô caáu ñaûo troän. Taùc nhaân saáy trong tröôøng hôïp naøy laø khoâng khí ôû ñieàu kieän thöôøng ñöôïc löu töï nhieân hoaëc cöôõng böùc treân beà maët cuûa lôùp vaät saáy. löôïng khoâng khí ñoái löu phuï thuoäc vaøo traïng thaùi ñaàu, cuoái cuûa noù (khi vaøo vaø ra) vaø löôïng aåm bay hôi UΔ . Nhieät löôïng cung caáp cho maùy saáy rang lieân tuïc baèng nhieät löôïng laøm noùng vaät saáy, laøm noùng khoâng khí, toån thaát ra beân ngoaøi. Neáu laøm vieäc giaùn ñoaïn thì ngoaøi caùc ñaïi löôïng treân coøn phaûi tính ñeán nhieät löôïng laøm noùng maùy. 5. Thieát bò boùc voû: a. Muïc ñích: Loaïi boû voû ñaäu naønh sau quaù trình rang, ñeå ñaûm baûo cho caùc quaù trình sau naøy ñöôïc thuaän lôïi. b. Caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng: Moâ taû giaûi phaùp thieát keá maùy taùch voû ñaäu naønh: Keát caáu cuûa coái goàm: Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 17 ¾ Pheãu chöùa ñaäu, rôi xuoáng loâ loâ vaø raù boùc voû. ¾ Baàu gioù thoåi voû ñi ¾ Hoïng voû. ¾ Hoïng löøng gaén döôùi hoïng voû ¾ Boä phaän saøng löïa. Coái boùc voû coù kích thöôùc roäng 72.5 cm, daøi laø 1.2 cm. Hoïng ra voû gaén theo chieàu daøi cuûa coái laø 1.8 m. Boä truï taàm cao 72 cm, coäng pheãu ñoå ñaäu vaøo loâ loâ laø 75 cm. Loït loøng coái laø 60 cm nhöng laøm loâ laø 56 cm, coøn ñeå keõ hôû moãi beân 2 cm ñeå ñaäu khoûi keït naùt. Loâ loâ coù hình troøn ñöôøng kính 30 cm, coát loâ loâ hình troøn baèng saét goàm 5 taám, moãi coù ñöôøng kính 4 cm. Phía döôùi loâ loâ coù raù nöûa hình troøn laøm baèng saét, coù keõ hôû caây caùch 9 cm, raù coù ñöôøng kính laø 36 cm. nhö vaäy laø raù bao loâ loâ coøn troáng laø 3 cm, ñeå khi loâ loâ dao ñoäng ñaäu töï boùc voû trong khoaûng 3 cm, haït naøo boùc voû xong rôi khoûi keû hôû 0.9 cm, voû gaëp gioù bay ñi, haït rôi xuoáng saøn. Baàu gioù coù ñöôøng kính 36 cm, coät caùnh quaït laøm baèng saét, trong ñoù coù haøn moãi ñaàu 4 taám saét baèng coïc saét ñaäp phaúng, voø khoan 2 loã ñeå gaén vaùn laøm caùnh quaït, caùnh quaït hình chöõ thaäp. Taám vaùn coù beà roäng 14cm, daøi 58cm, hôû loït loøng coái moãi ñaàu 1cm ( ñeå khi bi bò rô caùnh quaït khoâng ñaùnh vaøo söôøn coái). Maùy hoaït ñoäng qua heä thoáng puly vaø daây curoa. Loâ loâ ñaàu truïc daøi ra ngoaøi thuùng coái 12cm, gaén 2 puly, 1 caùi coù ñöôøng kính 10cm ñeå keùo daây curoa xuoáng puly saøn, daây curoa daøi 71 cm, puly saøn coù ñöôøng kính 10 cm; puly coøn laïi ñöôøng kính 35cm coù 2 möông, 1 möông baét daây curoa xuoáng truïc caùnh quaït, truïc caùnh quaït gaén puly coù ñöôøng kính 10cm ñeå keùo daây curoa töø maùy noå leân. Maùy noå coù puly 13cm ñöôøng kính. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 18 c. Coâng xuaát ñeà nghò 2.5 – 3taán/h. Sô ñoà maùy boùc voû ñaäu Chuù thích: 1. Maùng caáp lieäu 2. Troáng boùc voû 3. Ñoäng cô ñieän 4. Quaït 5. Saøng Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 19 6. Thieát bò haáp: a. Muïc ñích: Ñaây laø giai ñoaïn maø nöôùc xaâm nhaäp vaøo beân trong caùc phaân töû tinh boät vaø proein cuûa haït ñaäu naønh maïnh nhaát. Nhieät ñoä, giuùp cho hôi nöôùc deã daøng chui vaøo beân trong caùc haït ñaäu naønh, vaø laøm cho caùc lieân keát maéc xích bò yeáu daàn ñi, keát quaû laø caùc haït phaân töû tinh boät seõ bò xeâ dòch, raõo ra vaø tröông leân. Maëc khaùc, coøn laøm cho protein ñaäu töông deã tieâu hoaù hôn vì luùc naøy caùc maïch pectit bò duoãi ra, giaûi toaû caùc goác axitamin tröôùc ñaây bò vuøi trong caùc phaân töû do ñoù taïo ñieàu kieän cho enzym proteaza taùc duïng thuaän lôïi hôn. b. Caáu taïo vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng: Thieát bò haáp, ôû ñaây thöïc teá laø ta duøng noài hôi coâng nghieäp ñeå haáp ñaäu naønh. Vì ñaây, laø quaù trình haáp maø coá yù ñeå cho hôi nöôùc thaâm nhaäp vaøo beân trong haït ñaäu naønh, neân ta duøng thieát bò khoâng coù aùo bao beân ngoaøi, maø cho hôi nöôùc tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi haït ñaäu. Beân döôùi ñaùy noài laø moät boä phaän ñun nöôùc soâi (nöôùc ñöôïc tieáp vaøo cuõng phaûi laø nöôùc noùng ñeå traùnh tình traïng laøm thaát thoaùt nhieät trong khi haáp), beân treân laø haït ñaäu naønh ñöôïc ñeå treân moät giaù ñôõ baèng löôùi caùch maët nöôùc moät khoaûng. Beân treân nöõa laø naép vaø boä phaän ruùt nöôùc ngöng. Noài ñöôïc thieát keá coù caùc sensor ño aùp xuaát vaø nhieät ñoä, vaø coù kính laép beân ngoaøi ñeå quan saùt. Noài haáp. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 20 c. Coâng suaát thieát bò: Coâng suaát loø hôi duøng ñieän 19 Kw Voltage 220/ 380 volts Taàn soá 50 heriz Bôm nöôùc loø hôi vaø coâng suaát bôm chaân khoâng : 2 Kw Theå tích buoàng 200 lít AÙp suaát buoàng töø 1 ñeán 3,5 bar Nhieät ñoä toái ña 148 oC Hai cöûa tröôït ôû phía tröôùc vaø sau theo höôùng ñöùng ñoùng môû baèng tay, coù khoaù töï ñoäng khi ñang hoaït ñoäng. Buoàng hình hoäp chöõ nhaät kích thöôùc 600 mm ( roäng) x 990 mm (daøi )x 570 mm (cao). Ñieàu khieån töï doäng, hieån thò nhieät ñoä vaø ghi laïi nhieät ñoä quaù trình Vôùi theå tích bình chöùa vaø coâng suaát thieát bò nhö treân , thì ñeå ñaûm baûo haáp heát soá ñaäu naønh nguyeân lieäu trong thôøi gian thöïc hieän cuûa quaù trình. Ta caàn coù, töø 10 - 12 maùy haáp coù theå tích nhö treân, moãi maùy haáp trong voøng 15 phuùt vaø löôïng ñaäu naønh cho vaøo laø 150kg/ maùy haáp. 7. Maùy bôm: a. Muïc ñích: Ñeå chuyeån dòch past töø thieát bò naøy sang thieát bò khaùc thì may bôm ñoùng vai troø heát söùc quan trong. Trong quaù trình saûn xuaát boät töông naøy, nhoùm choïn maùy bôm ly taâm vì duøng bôm ly taâm cho löu löôïng ñeàu goïn nheï, coù soá voøng quay lôùn neân coù theå noái tröïc tieáp vôùi ñoäng cô, caáu taïo ñôn giaûn ít chi tieát vaø löu löôïng lôùn. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 21 Maùy bôm ly taâm b. Caáu taïo vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng: ™ Caáu taïo goàm: Voû bôm; Baùnh guoàng; Caùnh höôùng doøng; Truïc truyeàn ñoäng; OÁng huùt; OÁng ñaåy; Löôùi loïc. ™ Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Khi baùnh guoàng quay, döôùi taùc duïng cuûa löïc ly taâm chaát loûng trong baùnh guoàng seõ chuyeån ñoäng theo caùnh höôùng doøng töø taâm guoàng baùnh ra meùp vaø ñi theo voû bôm ra ngoaøi. Voû bôm ñöôïc caáu taïo theo hình xoaén oác, coù tieát dieän lôùn daàn, coù taùc duïng laøm giaûm bôùt vaän toác ñoàng thôøi taêng aùp löïc doøng chaûy. Khi chaát loûng trong baùnh guoàng chuyeån ñoäng ra ngoaøi, döôùi taùc duïng cuûa löïc ly taâm, seõ taïo ra aùp suaát chaân khoâng taïi taâm baùnh guoàng. Do söï cheânh leäch aùp suaát ôû beân ngoaøi (aùp suaát khí quyeån) vaø taâm baùnh guoàng chaát loûng seõ theo oáng huùt chuyeån ñoäng vaøo baùnh guoàng, taïo thaønh doøng chaát loûng chuyeån ñoäng lieân tuïc trong bôm. Ñaàu oáng huùt coù laép löôùi loïc ñeå ngaên khoâng cho raùc vaø caùc vaät chaén khaùc theo chaát loûng vaøo bôm gaây taéc bôm vaø ñöôøng oáng ñoàng thôøi giöõ möïc chaát loûng trong oáng huùt khi bôm ngöøng. Treân oáng ñaåy coù laép van moät chieàu ñeå traùnh chaát loûng khoûi baát ngôø ñoå doàn veà bôm gaây ra va ñaäp thuyû löïc, coù theå laøm hoûng caùnh guoàng vaø ñoäng cô ñieän do bôm baát ngôø ngöøng hoaït ñoäng. Chieàu cao huùt cuûa bôm ly taâm phuï thuoäc vaøo vaän toác chuyeån ñoäng cuûa chaát loûng, trôû löïc trong oáng huùt vaø nhieät ñoä chaát loûng. Do ñoù, muoán Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 22 taêng chieàu cao huùt cuûa bôm phaûi giaûm trôû löïc trong oáng huùt vaø ñaûm baûo ñoä kín cuûa oáng traùnh khoâng ñeå khoâng khí loït vaøo. Thay ñoåi ñoå môû cuûa van treân oáng ñaåy, ño ñoä thay ñoåi cuûa naêng suaát (Q), aùp suaát P, coâng suaát N vaø tính hieäu suaát töông öùng vôùi töøng soá voøng quay. Choïn cheá ñoä laøm vieäc thích hôïp trong ñieàu kieän nhaát ñònh. Soá voøng quay n = 970 voøng/phuùt Ñeå bôm laøm vieäc vôùi hieäu suaát n > 0,75 thì löu löôïng coù theå thay ñoåi trong khoaûng Q = 600 – 1200 l/phuùt, vaøo aùp suaát töông öùng h = 55 – 60 m. c. Coâng xuaát ñeà nghò cho thieát bò laø 1m3/phuùt. 8. Thieát bò leân men: a. Muïc ñích: Trong saûn xuaát töông, quaù trình leân men thöïc chaát laø quaù trình thuyû phaân hoän hôïp goàm haït ñaäu naønh vaø boät mì baèng enzym sinh ra do naám moác A.oryaze. Quaù trình thuyû phaân naøy nhaèm muïc ñích thuyû phaân tinh boät trong boät mì vaø caùc protein phöùc taïp trong hat ñaäu naønh thaønh caùc protein ñôn giaûn hôn, deã tieâu hoaù hôn, vaø haáp thuï vaøo cô theå ngöôøi nhanh vaø hieäu quaû hôn. b. Caáu taïo vaø cô caáu hoaït ñoäng: Vì laø moät quaù trình thuyû phaân neân thieát bò cuõng ñôn giaûn hôn nhieàu so vôùi thieát bò leân men. Ta chæ caàn moät bình kim loaïi coù dung tích lôùn khoaûng 5m3, beân trong boá trí caùc sensor caûm bieán nhieät vaø aùp xuaát cuûa bình. Beân ngoaøi ta coù moät lôùp aùo ñeå giöõ nhieät, khi nhieät ñoä beân trong bình quaù cao thì ta cho nöôùc vaøo lôùp aùo naøy ñeã ñieàu chænh nhieät ñoä beân trong. Beân döôùi bình, ta boá trí 3 caùnh khoaùy, moät caùnh thaúng ñöùng vôùi coâng xuaát 120 –1800voøng/ phuùt, caùnh khoaùy beân phaûi vaø beân traùi boá trí nghieâng moät goùc 390 vôùi coâng xuaát cuûa 2 caùnh naøy laø 90 – 120 voøng/ phuùt. Ñaây laø thieát bò thuyû phaân giaùn ñoaïn töøng meû. Ñeå baûo ñaûm cho heä thoáng thieát bò nhaø maùy hoaït ñoäng lieân tuïc thì ta caàn boá trí 4 heä thoáng thuyû phaân nhö theá trong nhaø maùy. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 23 Ñaët tính kyõ thuaät cuûa thieát bò: • Theå tích hình hoïc 5m3. • Theå tích laøm vieäc 4m3. • Dieän tích beà maët 4.5m2. • Aùp xuaát laøm vieäc : 1400KPa. Thieát bò leân men coù caùnh khoaùy: 1: naép naïp lieäu; 2: oáng bôm nöôùc veä sinh maùy; 3: voû aùo; 4: bôm hôi nöôùc noùng; 5: van xaû dung dòch loûng; 6: naép laáy saûn phaåm; 7:thieát bò truyeàn ñoäng; 8: ruoät bình; 9: caùnh quaït; 10: sensor; 11: van; Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 24 12: van xaû nöôùc ngöng. 9. Thieát bò xay: a. Muïc ñích: Xay nhuyeãn vaät lieäu thaønh daïng past ñeå thöïc hieän quaù trình eùp ñuøn sau naøy. b. Caáu taïo, nguyeân taéc hoaït ñoäng: Maùy xay goàm hai ñóa baèng gang hoaëc baèng theùp ñaët naèm ngang, treân maët ñóa coù ñaép moät lôùp ñaù nhaân taïo laøm baèng hoãn hôïp boät ñaù vaø xi maêng keát dính cao, ñöôïc gia coâng thaät baèng phaúng vaø vuoâng goùc vôùi truïc baèng caùc duïng cuï chuyeân duøng. Ñóa treân coù loã nhaäp lieäu giöõa taâm, ñóa döôùi ñöôïc truyeàn ñoäng baèng ñoäng cô ñieän thoâng qua ñai truyeàn, thoâng thöôøng soá voøng quay n = 150 – 300 voøng/ phuùt. Ñöôøng kính cuûa ñóa trong khoaûng 1,6 – 1,4 m. Nguyeân lieäu vaøo loã nhaäp lieäu cuûa ñóa treân, ñi vaøo khe hôû giöõa hai ñóa ñaù. Do kích thöôùc khe hôû nhoû hôn ñöôøng kính cuûa nguyeân lieäu neân noù chòu löïc neùn töø hai phía cuûa ñóa ñaù, ñoàng thôøi do taùc ñoäng quay cuûa ñóa laøm cho khoái nguyeân lieäu bò ma saùt vaø nghieàn nhoû ra. Luùc naøy, ta ñöôïc khoái nguyeân lieäu töø daïng baùn raén chuyeån thaønh daïng past ra khoûi maùy xay. Khoaûng caùch giöõa hai ñóa ñaù coù theå ñieàu chænh ñöôïc tuyø thuoäc vaøo kích thöôùc cuûa caùc haït trong khoái nguyeân lieäu sau khi leân men vaø ñoä xay nhuyeãn cuûa dung dòch sau khi xay. Sau moät thôøi gian laøm vieäc, thì beà maët ñaù bò baøo moøn laøm cho hieäu suaát xay khoâng ñaït ñöôïc nhö tröôùc thì ta coù theå khaéc phuïc ngay taïi nôi saûn xuaát ( thaùo thieát bò vaø laøm laïi caùc raõnh). c. Naêng suaát ñeà nghò laøm vieäc thöôøng 2,5- 3 taán/ giôø. d. Thieát bò saûn xuaát: Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 25 Sau khi leân men nguyeân lieäu ñöôïc chuyeån vaøo maùy xay, khôûi ñoäng maùy vaø naâng daàn toác ñoä ñeå ñaït ñöôïc yeâu caàu mong muoán. ¾ Ñaëc ñieåm kyõ thuaät: • Xay caùc loaïi thöïc phaåm öôùt thaønh daïng tôi, mòn vaø thaønh daïng seät, loûng. • Ñieän: moät moâ tô 1/2HP, 220V 3 pha 50 – 60 Hz. • Ñieàu khieån baèng thieát bò vi xöû lyù. Coù theå chaïy vôùi nhieàu toác ñoä khaùc nhau ñeå ñaït ñöôïc yeâu caáu mong nuoán. 10. Thieát bò eùp, vaø ñònh daïng vieân: a. Muïc ñích: Ñaây laø thieát bò duøng ñeå eùp dung dòch daïng past sau khi xay xong. Ñeå ñònh daïng taïo vieân roài sau ñoù ñem ñi saáy. b. Caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng: Thieát bò laø moät heä thoáng goàm eùp vaø caét vieân ñònh daïng. Nguyeân lieäu ñöôïc naïp vaøo ñeán moät möùc nhaát ñònh ñöôïc aán ñònh tröôùc, xeõ döøng nhaáp lieäu. Sau khi pheãu nhaäp lieäu ngöøng hoaït ñoäng, thì pittong seõ hoaït ñoäng. Pittong xeõ eùp xuoáng vôùi moät aùp löïc laø 10Mpa. Vôùi aùp löïc naøy thì dung dòch beân trong bình chöùa seõ bò daåy qua nhöõng loã löôùi nhoû boá trí ôû phí döôùi. Tieáp ñoù, seõ coù moät heä thoáng caét gaït ngay phía döôùi, hoaït ñoäng vôùi soá laàn gaït laø 60voøng/phuùt. Khi trong bình chöùa heát löôïng dung dòch thì heä thoáng döøng laïi vaø pheãu nhaäp lieäu laïi tieáp tuïc nhaäp lieäu. c. Yeáu toá kyõ thuaät: • Löïc eùp: 10Mpa. • Theå tích bình chöùa : 5m3. • Theå tích laøm vieäc: 3.5m3. • Pheãu nhaäp lieäu: 300kg/phuùt. • Coâng xuaát thanh gaït: 60voøng/phuùt. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 26 Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 27 d. Coâng xuaát ñeà nghò: 300kg/phuùt. Thieát bò eùp vieân, vaø ñònh daïng: 1:pheãu nhaäp lieäu; 2:pittong neùn; 3: bình chöùa; 4: baêng chuyeàn; 5:löôùi; 6:heä thoáng truyeàn ñoäng gaït vieân. 11. Thieát bò saáy thuøng quay: a. Muïc ñích: Sau quaù trình eùp ñuøn, saûn phaåm coù daïng boät vieân aåm, ñöôïc ñöa vaøo thieát bò saáy thuøng quay ñeå saáy khoâ nhöõng vieân boät aåm. b. Caáu taïo, nguyeân taéc hoaït ñoäng: Maùysaáy thuøng quay goàm moät truïc hình truï 1 ( hình veõ) ñaët nghieâng so vôùi phöông naèm ngang 1/15 ÷ 1/50. Toaøn boä troïng löôïng cuûa thuøng ñöôïc ñaët treân hai baùnh ñai ñôõ 2. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 28 Maùy saáy thuøng quay: 1:thuøng quay; 2: vaønh ñai ñôõ; 3: con laên ñôõ; 4: baùnh raêng. 5: cô caáu thaùo saûn phaåm;6:pheãu höùng saûn phaåm; 7: quaït;8:thieát bò loïc buïi; 9: loø ñoát.10: moâtô truyeàn ñoäng; 11: beä ñôõ; 12: baùnh raêng chuû ñoäng; 13: maùy vaän chuyeån Baùnh ñai ñôõ ñöôïc ñaët treân boán con laên ñôõ 3; khoaûng caùch giöõa hai con laên ñôõ treân cuøng moät beä ñôõ 11 deã daøng ñieàu chænh goùc nghieâng cuûa thuøng, töùc laø ñieàu chænh thôøi gian löu cuûa vaät lieäu. Thuøng quay ñöôïc laø nhôø baùnh raêng 4 gaén chaët vaøo thuøng: baùnh raêng 4 aên khôùp vôùi baùnh raêng daãn ñoäng 12 nhaän truyeàn ñoäng cuûa ñoäng cô 10 qua boä giaûm toác. Haït ñaäu naønh ñöôïc naïp lieân tuïc vaøo ñaàu cao cuûa thuøng, vaø ñöôïc chuyeån ñoäng doïc thuøng nhôø caùc ñeäm ngaên. Caùc ñeäm ngaên naøy vöøa coù taùc duïng phaân boá ñeàu vaät lieäu theo tieát dieän thuøng, ñaûo troän vaät lieäu vöøa laøm taêng beà maët tieáp xuùc giöõa vaät lieäu saáy vaø taùc nhaân saáy. Vaän toác cuûa khoùi loø hay khoâng khí Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 29 noùng ñi qua maùy saáy thöôøng khoaûng 2 ÷ 3 m/s, coøn thuøng quay töø 5 ÷ 8 voøng/ phuùt. Vaät lieäu cuoái maùy saáy ñöôïc thaùo qua cô caáu thaùo saûn phaåm 5, roài nhôø maùy vaän chuyeån, vaän chuyeån vaøo kho. Khoùi loø hay khoâng khí thaûi ñöôïc quaït 7 huùt vaø ñaåy vaøo heä thoáng taùch buïi nhö xyclon, loïc tuùi... ñeå taùch nhöõng haït buïi bò cuoán theo khí thaûi ra ngoaøi. ¾ Öu ñieåm cuûa maùy saáy thuøng quay laø quaù trình saáy ñeàu ñaën vaø maõnh lieät nhôø tieáp xuùc toát giöõa vaät lieäu saáy vaø taùc nhaân saáy. Cöôøng ñoä saáy lôùn, thieát bò goïn coù theå cô khí hoaù vaø töï ñoäng hoaù toaøn boä quaù trình saáy. Tuy nhieân maùy saáy thuøng quay cuõng coù nhöôïc ñieåm laø vaät lieäu bò ñaûo troän ñeàu neân deã taïo buïi do vôõ vuïn, neân trong nhieàu tröôøng hôïp laøm giaûm chaát löôïng saûn phaåm. c. Tính thieát keá maùy saáy thuøng quay: ¾ Caên cöù vaøo naêng suaát, ñoä aåm ñaàu vaø cuoái cuûa vaät saáy ñeå tính löôïng aåm bay hôi UΔ kg/h. ¾ Löïa choïn taùc nhaân saáy coù nhieät ñoä ñaàu vaø cuoái phuø hôïp vôùi vaät saáy ñaõ cho. ¾ Tính thuøng saáy: Theå tích cuûa thuøng saáy laø Vt ñöôïc tình theo ñieàu kieän sau: t v UV A Δ= , (m3) Trong ñoù: Av – taûi troïng bay hôi aåm theo theå tích thuøng, kg/m3.h; Av= 1/ 185 kg/m3.h- phuï thuoäc vaøo vaät saáy, cheá ñoä saáy. Choïn heä soá chöùa ñaày : ( )0.15 0.2β = Ñöôøng kính thuøng laø Dt nhoû hôn chieàu daøi thïuøng laø Lt theo tyû soá sau: ( )410t t L D = Löïc taùc nhaân laø G ñöôïc tính theo dieàu kieän: ( )2 14 t t tG D wπ β ρ= − × Trong ñoù: Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 30 Wt –toác ñoä taùc nhaân saáy ñi trong thuøng saáy, m/s: laáy Wt ≥ 0.5 m/s; tρ -khoái löôïng rieâng cuûa taùc nhaân saáy, kg/m3. Chieàu daøi Lt ñöôïc tính theo coâng thöùc: 2 4 t t t VL Dπ= Thôøi gian saáy laø: 1 2 1 2 2 2v u u A u u βρτ −= × + + Trong ñoù: β -heä soá chöùa ñaày; ρ -khoái löôïng rieâng trung bình cuûa vaät saáy, kg/m3. Av – taûi troïng bay hôi aåm , kg/m3.h; u1, u2 – ñoä aåm ñaàu cuoái cuûa vaät saáy. Naêng suaát vaät saáy aåm laø Vl; 1 1 1 t t mV F wβρ= = , m3/s. Trong ñoù: 1ρ : khoái löôïng rieâng cuûa vaät saáy aåm, kg/m3 m1 : naêng suaát tính theo khoái löôïng vaät saáy aåm, kg/s. wt : vaän toác vaät lieäu ñi trong thuøng saáy, m/s Ft : dieän tích tieát dieän ngang cuûa thuøng saáy, m2 2 4 t t DF π= Ñöôøng ñi cuûa vaät saáy trong thuøng khoâng phaûi laø ñöôøng thaúng, noù phuï thuoäc vaøo voøng quay n, ñöôøng kính Dt , goùc nghieâng γ cuûa thuøng vaø heä soá naâng cao x cuûa vaät saáy, neân ta coù: t tw xntg Dγ= x = 105 ñoái vôùi thuøng khoâng coù caùnh ñaûo x = 20 ñoái vôùi loaïi caùnh phaân chia. x = 40 ñoái vôùi loaïi caùnh trung bình Töø nhöõng ñieàu kieän treân, ta coù: Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 31 3 4 t t t mntg D x γ ρ βπ= Thoâng thöôøng voøng quay cuûa thuøng laø n coù giaù trò nhö sau: ( )0 .5 8n = Coâng suaát ñeå quay thuøng saáy laø N ñöôïc xaùc ñònh theo thöïc nghieäm: 30.0013 t t tN D L nρ σ= Trong ñoù: Dt : ñöôøng kính trong thuøng saáy, m. Lt : chieàu daøi thuøng saáy, m. 1ρ : khoái löôïng rieâng cuûa vaät saáy aåm, kg/m3 n : voøng quay cuûa thuøng, voøng/ phuùt. σ : heä soá coâng suaát, phuï thuoäc daïng caùnh vaø heä soá chöùa ñaày β . Baûng : AÛnh höôûng cuûa σ vaøo daïng caùnh ñaûo vaø heä soá chöùa ñaày. Daïng caùnh ñaûo β 0.1 0.15 0.2 0.25 Caùnh naâng, ñoå Caùnh phaân chia Caùnh daïng quaït Caùnh ñaûo troän σ 0.038 0.023 0.015 0.006 0.053 0.026 0.018 0.008 0.063 0.038 0.020 0.010 0.071 0.044 0.022 0.011 ¾ Xaùc ñònh caùc kích thöôùc cô baûn cuûa thieát bò saáy thuøng quay: Caùc kích thöôùc cô baûn cuûa thieát bò saáy thuøng quay laø ñöôøng kính thuøng D, chieàu daøi L. Trong tính toaùn thieát keá thöôøng choïn: 3.5 7 L D = Ñöôøng kính thuøng xaùc ñònh theo coâng thöùc: 4VD Lπ= V: theå tích thuøng (m3). V ñöôïc xaùc ñònh baèng 2 phöông phaùp: • Phöông phaùp thöïc nghieäm: WV A = (m3). Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 32 Trong ñoù: W laø löôïng aåm boác hôi (kg/h). A laø cöôøng ñoä boác hôi aåm (kg/m3h) Trò soá A ñöôïc xaùc ñònh baèng thöïc nghieäm phuï thuoäc vaøo kieåu thuøng, möùc ñoä ñieàn ñaày vaät lieäu, kích thöôùc thuøng, ñoä aåm cuûa haït, thoâng soá taùc nhaân saáy. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 33 • Phöông phaùp N.M.Mi-khai-loáp: Theo phöông phaùp naøy theå tích thuøng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: 1.2 V tb QV tα= Δ (m3) Trong ñoù: Q laø nhieät trao ñoåi giöõa moâi chaát vaø vaät lieäu saáy. Vα laø heä soá trao ñoåi nhieät theå tích. tbtΔ laø ñoä cheânh leäch nhieät ñoä trung bình giöõa moâi chaát vaø vaät lieäu. d. Coâng xuaát ñeà nghò laø 2.5 – 3 taán /h. 12. Thieát bò nghieàn: a. Muïc ñích: Yeâu caàu saûn phaåm cuoái cuøng laø daïng boät cho neân sau quaù trình saáy, nhöõng vieân boät töông seõ khoâ vaø bò vôõ ñöôïc ñöa qua maùy nghieàn ñeå nghieàn nhöõng nhöõng vieân boät töông thaønh boät. b. Caáu taïo, nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy nghieàn bi: Caáu taïo cuûa maùy nghieàn bi goàm coù moät thuøng, beân trong coù chöùa moät phaàn bi baèng kim loaïi hay baèng söù. Khi thuøng quay caùc vieân bi do ma saùt vôùi thaønh thuøng maùy neân ñöôùc daâng leân moät ñoaïn theo höôùng quay roài tröôït xuoáng phía döôùi khi goùc naâng lôùn hôn goùc rôi töï nhieân. Maùy nghieàn bi ñöôïc phaân loaïi: theo caáu taïo cuûa thuøng coù hai loaïi: hình truï, hình noùn cuït; theo phöông phaùp thaùo saûn phaåm coù loaïi: thaùo qua truïc roãng, thaùo qua saøng chaén ngang thuøng, thaùo qua saøng hình truï hoaëc loaïi maùy nghieàn coù keøm theo thieát bò phaân loaïi ñaët rieâng bieät beân ngoaøi. Maùy nghieàn bi hình noùn cuït coù caáu taïo goàm hai hình noùn cuït gaén vaøo hai ñaàu cuûa thaân truï ngaén. Nhôø caáu taïo nhö vaäy maø vaän toác voøng cuûa thuøng maùy giaûm daàn töø thaân hình truï ñeán cöûa thaùo vaät lieäu, theo höôùng ñoù goùc naâng cuûa bi cuõng giaûm daàn, ñoäng naêng cuûa thuøng cuõng giaûm. Kích thöôùc vaät lieäu nghieàn cuõng giaûm daàn do ñoù naêng löôïng tieâu hao cuõng giaûm theo. Trong maùy nghieàn bi hình noùn, bi coù kích thöôùc lôùn nhaát ñöôïc xeáp ôù thaân hình truï vaø kích thöôùc cuûa bi giaûm daàn ñeán cöûa thaùo ôû hình noùn. Ñeå deã daøng thaùo vaät lieäu ngöôøi ta ñaët maùy nghieàn nghieâng ñi moät goùc. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 34 Loaïi maùy nghieàn naøy coù theå nghieàn khoâ hoaëc nghieàn öôùt. khi nghieàn khoâ maùy laøm vieäc theo moät chu trình kín. khi nghieàn öôùt quaù trình thaùo vaät lieäu tieán haønh theo nguyeân lyù caïn. c. Coâng xuaát ñeà nghò cho thieát bò laø 2.5 – 3 taán/h. d. Tính toaùn maùy nghieàn: ¾ Soá voøng quay: khi thuøng quay bi ñöôïc mang theo do ma saùt vôùi thaønh thuøng. Bi chòu hai löïc taùc duïng laø löïc ly taâm P vaêng ra ngoaøi höôùng vuoâng goùc vôùi thaønh thuøng vaø troïng löïc cuûa bi G keùo bi xuoáng döôùi. Neáu bi coù khoái löôïng m, baùn kính quay R, vaän toác goùc ω , soá voøng quay n, thì löïc ly taâm ñöôïc tính: 2 3 30 nP m R m Rπω ⎛ ⎞= = ⎜ ⎟⎝ ⎠ Coi vaän toác quay cuûa bi baèng vaän toác quay cuûa thuøng. Baùn kính quay cuûa bi baèng baùn kính quay cuûa thuøng R. Löïc troïng tröôøng cuûa bi G = m*g. Hình veõ bieåu dieãn ñöôøng ñi cuûa bi, khi bi ñöôïc naâng leân vò trí cao nhaát. Sau ñoù ñöôïc taùch ra khoûi thaønh thuøng vaø rôi töï do vôùi vaän toác baèng ñaàu baèng vaän toác voøng cuûa thuøng döôùi goùc α. Töø cosP mgα = , ta coù: 2 2 900cos 30 mg mg P n Rnm R α π= = ≈⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠ Vaäy ruùt ra: 2 1800cos n D α = Khi thuøng quay ñaït tôùi vaän toác tôùi haïn, bi seõ quay cuøng vôùi thuøng maø khoâng rôi xuoáng, bi seõ ñaït ñeán ñieåm A(vò trí cao nhaát), luùc ñoù 0α = töùc laø cos 1α = . Trong tröôøng hôïp naøy soá voøng quay ñaït ñöôïc: 1800 42 .4 thn D D = = (voøng/ phuùt). Vaän toác laøm vieäc thích hôïp seõ laø 75% vaän toác tôùi haïn, neân: 3 2n D = (1/phuùt). Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 35 ¾ Kích thöôùc: bi duøng cho maùy nghieàn bi chieám khoaûng töø 40-45% theå tích ñoái vôùi maùy nghieàn thuøng naêng. Ñöôøng kính bi, löôïng bi ñöôïc duøng phuï thuoäc vaøo ñöôøng kính vaät lieäu vaø haït saûn phaåm. Ñöôøng kính thuøng ñöôïc tính theo coâng thöùc: ( )6 lg oD d d= (mm). ¾ Naêng suaát: Naêng suaát maùy nghieán bi ñöôïc tính theo coâng thöùc: 0.6Q KVD= (taán/giôø). Trong ñoù: K laø heä soá ñieàu chænh; V laø theå tích thuøng (m3). D laø ñöôøng kính thuøng (m). ¾ Coâng suaát: coâng suaát cuûa thuøng tính gaàn ñuùng theo coâng thöùc lyù thuyeát: 6.1 bN m D= (Kw). Vôùi mb laø khoái löôïng cuûa bi trong thuøng (taán). Qua coâng thöùc tính coâng suaát, cho thaáy naêng löôïng tieâu hao cuûa maùy nghieàn bi chæ phuï thuoäc vaøo khoái löôïng bi vaø ñöôøng kính thuøng. Ñieàu ñoù giaûi thích raèng naêng löôïng tieâu hao laø ñeå naâng bi leân. Do ñoù coâng suaát tieâu hao khi chaïy coù hoaëc khoâng coù taûi gaàn nhö nhau, vì vaäy caàn phaûi naïp lieäu ñuû ñeå khoûi laõng phí naêng löôïng. Neáu thuøng coù nhieàu khoang thì coâng suaát chung xeõ laø: ( )1 1 2 2 ...N cm c m D= + + (Kw). Trong ñoù: m1,m2,... laø khoái löôïng bi cuûa caùc khoang (taán). c1, c2,... laø heä soá ñieàu chænh. 13. Thieát bò ñònh löôïng ñoùng goùi: Boät töông laø saûn phaåm daïng boät mòn vaø giaøu chaát dinh döôõng. Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng cuûa saûn phaåm, baûo veä moâi tröôøng tieän ích cho vieäc söû duïng, chuyeân chôû phaân phoái vaø baûo quaûn saûn phaåm ôû nhieät ñoä thöôøng vôùi thôøi gian daøi. Saûn phaåm döï ñònh seõ ñöôïc ñoùng goùi vôùi 2 daïng bao bì: bao bì Tetra pak vaø bao bì thuyû tinh. a. Bao bì Tetra pak: ¾ Caáu truùc bao bì Tetra pak: Bao bì goàm 7 lôùp: Lôùp 1: maøng HDPE choáng thaám nöôùc, baûo veä lôùp in beân trong baèng giaáy vaø traùnh bò traày söôùc. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 36 Lôùp 2: giaáy in aán: trang trí vaø in nhaõn. Lôùp 3: giaáy carton : taïo hình daùng hoäp, lôùp naøy coù ñoä cöùng vaø dai chòu ñöïng ñöôïc nhöõng va chaïm cô hoïc. Lôùp 4: maøng PE : lôùp keo keát dính giöõa giaáy carton vaø maøng nhoâm. Lôùp 5 : maøng nhoâm ngaên chaën aåm, aùnh saùng khí vaø hôi. Lôùp 6: lôùp keo keát dính giöõa maøng nhoâm vaø maøng PE trong cuøng. Lôùp 7: LDPE cho bao bì deã haøn vaø taïo lôùp trô tieáp xuùc vôùi saûn phaåm beân trong. Trong loaïi bao bì naøy maøng PE ñöôïc söû duïng laëp laïi ba laàn vôùi 3 chöùc naêng khaùc nhau. Moãi lôùp maøng PE ñöôïc söû duïng vôùi muïc ñích ñaït hieäu quaû kinh teá cao nhö: taïo lôùp che phuû beân ngoaøi cuøng ( baèng HDPE), taïo lôùp maøng trong cuøng deã haøn nhieät gheùp mí thaân baèng HDPE chæ aùp duïng nhieät ñoä haøn khoaûng 100 – 110oC. Lôùp keát dính giöõa lôùp nhoâm vaø giaáy carton, ñöôïc caáu taïo bôûi vaät lieäu PE ñoàng truøng hôïp. Ñoù laø söï keát hôïp caàn thieát vì lôùp naøy cuõng laø lôùp choáng thaám phuï trôï cho lôùp PE trong cuøng vaø lôùp maøng nhoâm moûng; maøng nhoâm choáng thaám khí, hôi vaø nöôùc toát. Vieäc söû duïng maøng nhoâm, maøng ionomer daïng chaát keo keát dính vaø maøng PE trong cuøng ñaõ taïo neân tính tieän lôïi cho bao bì Tetra pak. ¾ Caùch ñoùng bao bì Tetra pak: Tröôùc khi ñöa saûn phaåm vaøo bao bì, cuoän giaáy ñöôïc tieät truøng baèng hôi H2O2 trong phoøng kín voâ truøng vaø ñöôïc ñöa vaøo maùy haøn doïc thaân hoäp vaø gheùp ñaùy. Sau ñoù boät töông ñöôïc roùt ñònh löôïng vaøo bao bì vaø ñöôïc haøn gheùp mí ñaàu, caét rôøi thaønh bòch. b. Bao bì thuyû tinh: • Boät töông seõ ñöôïc vho vaøo bao bì thuyû tinh daïng huû mieäng roäng, naép xoaén vaø baèng nhöïa. • Vì ñaây laø saûn phaåm daïng boät khoâ neân phöông phaùp ñoùng goùi bao bì thuyû tinh kieåu naøy ñôn giaûn vaø chæ caàn laøm kín ôû aùp suaát bình thöôøng. ¾ Ñaëc ñieåm vaø tính chaát cuûa bao bì thuyû tinh Silicat: • Taùi sinh deã daøng khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. • Daãn nhieät raát keùm • Taùi söû duïng nhieàu laàn • Trong suoát, caûm quan ñeïp maét. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 37 • Ít bò aên moøn hoaù hoïc bôûi moâi tröôøng kieàm vaø acid ( söï aên moøn xaûy ra chaäm vaø tuyø theo noàng ñoä). Bao bì thuyû tinh Silicat chöùa thöïc phaåm khoâng bò aên moøn bôûi pH cuûa thöïc phaåm, maø thöôøng bò aên moøn bôûi moâi tröôøng kieàm veä sinh ñeå taùi söû duïng. • Coù theå bò vôõ do va chaïm cô hoïc • Naëng, khoái löôïng bao bì coù theå lôùn hôn thöïc phaåm . • Khoâng theå in, ghi nhaõn theo quy ñònh nhaø nöôùc leân bao bì, chæ coù theå veõ sôn logo hay thöông hieäu cuûa coâng ty nhaø maùy hoaëc khi saûn xuaát bao bì coù theå taïo ñöôïc daáu hieäu noåi treân bao bì vaø caàn chi tieát hôn thì phaûi daùn nhaõn giaáy leân bao bì thuyû tinh. ¾ Caùch ñoùng goùi bao bì thuyû tinh: Bao bì thuyû tinh laàn löôït ñöôïc baêng chuyeàn ñöa vaøo boä phaän chieát roùt ñònh löôïng saûn phaåm cuûa nhaø maùy ñoùng goùi, sau ñoù laø tôùi boä phaän ñoùng naép vaø daùn nhaõn. Maùy ñoùng goùi bao bì tertrapark Ñoùng goùi chai thuyû tinh Ñeà nghò coâng xuaát 30- 80goùi/phuùt Ñeà nghò coâng xuaát 40-60chai/phuùt. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 38 14. Phoøng nuoâi gioáng a. Muïc ñích • Nhaèm ñaùp öùng ñuû löôïng gioáng cung caáp cho quaù trình leân men. • Nuoâi gioáng vaø giöõ gioáng khoâng bò thoaùt hoaù vaø nhieãm taïp. b. Thieát keá phoøng nuoâi gioáng • Phoøng kín, coù moät cöûa kieáng, coù heä thoáng tieät truøng baèng tia UV ngay cöûa ra vaøo. • Phoøng chuû ñoäng veà aùnh saùng vaø ñoä aåm caàn thieát. • Laép maùy ñieàu hoaø nhieät ñoä, gioáng phaùt trieån toát ôû nhieät ñoä 30 – 32oC • Phoøng phaûi luoân saïch seõ, veä sinh ñònh kì. • Thieát keá choã ñaët khay nuoâi gioáng oån ñònh, saïch seõ. Neáu trong quaù trinh nuoâi gioáng thaáy xuaát hieän nhieãm taïp, ta boû luoân khay ñoù vaø caàn phaûi veä sinh khu vöïc nuoâi, caáy gioáng tröôùc khi laøm tieáp meû sau ñeå traùnh taïp nhieãm. • Coâng suaát ñeà nghò 50 khay/laàn nuoâi (moãi khay traûi 50kg boät neáp vaø gioáng nuoâi). 15. Kho baûo quaûn nguyeân lieäu sau thu hoaïch a. Muïc ñích • Baûo quaûn noâng saûn giöõ ñöôïc chaát löôïng vaø soá löôïng. • Giöõ oån ñònh nhieät ñoä cho haït ñaäu naønh. • Ngaên chaën söï naûy maàm cuûa haït. • Laøm giaûm söï hoâ haáp vaø quaù trình töï boác noùng. b. Thieát keá kho baûo quaûn • Ñaùp öùng ñuû khoâng gian ñeå döï tröõ nguyeân lieäu (20 taán nguyeân lieäu). • Thieát laäp kho kín hoaøn toaøn ñeå ta coù theå aùp duïng phöông phaùp baûo quaûn kín. • Veä sinh kho saïch seõ, khoâ thoaùng tröôùc khi ñöa nguyeân lieäu vaøo. • Nguyeân lieäu caàn phôi ngoaøi naéng khoaûng 5 – 6 tieáng tröôùc khi cho vaøo kho. • Döôùi ñaùy kho neân loùt moät lôùp tro hoaëc laù chuoái khoâ, neáu laù saàu ñaâu thi caøng toát. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 39 • Laép theâm maùy ñieàu hoaø nhieät ñoä ñeå oån ñònh nhieät ñoä laøm cho nguyeân lieäu luoân thoaùng maùt. • Kieåm tra ñònh kì, neáu trôøi naéng toát thi neân ñem ra phôi. • Phun thuoác tröø saâu, thuoác dieät coân truøng vaøo kho tröôùc khi cho nguyeân lieäu vaøo • Khoâng neân ñoå haït coøn noùng vaøo. PHAÀN III:XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛI 1. Nöôùc röûa nguyeân lieäu Loaïi nöôùc naøy khoâng thuoäc loaïi nöôùc gaây oâ nhieãm neân coù theå xöû lyù sô boä vaø ñem söû duïng laïi. a. Nguyeân taéc xöû lyù: Duøng heä thoáng chaén raùc vaø heä thoáng laéng loïc ñeå loaïi boû nhöõng thaønh phaàn raùc coù kích thöôùc lôùn vaø buïi baån ra khoûi nöôùc. Nöôùc coù theå taùi söû duïng laïi ñeå röûa nguyeân lieäu. b. Heä thoáng xöû lyù nước song chắn raùc 2. Nöôùc veä sinh thieát bò Nhö röûa thuøng naáu beå chöùa, röûa saøn nhaø, veä sinh caùc ñöôøng oáng vaän chuyeån thieát bò leân men. Loaïi nöôùc naøy chöùa nhieàu chaát höõu cô, caàn phaûi tieán haønh xöû lyù ñeå laøm saïch moâi tröôøng vaø taùi söû duïng laïi hoaëc khoâng. Xöû lyù loaïi nöôùc naøy baèng phöông phaùp loïc sinh hoïc keát hôïp vôùi heä thoáng xöû lyù hieáu khí. bề rửa nguyên liệu bể lắng hệ thống lọc Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 40 Coâng ngheä xöû lyù nhö sau: nước thải neùn khí nước ra buøn hoaøn buøn löu thöa • Beå ñieàu hoaø: Xaây döïng beå ñieàu hoaø hình chöõ nhaät coù dung tích khoaûng 200 – 225 m3. Kích thöôùc 5m x 10m x 5m. • Boàn chöùa hoaù chaát: Duøng ñeå ñieàu chænh pH coù dung tích < 10000 lít. • Beå laéng: Thieát keá beå laéng hình truï coù theå tích 125 m3; ñöôøng kính 7,3 m; chieàu cao 30 m. Ñaùy hình truï ñöôïc thieát keá hình noùn ngöôïc ñeå deã thuï nhaân buøn. • Beå hieáu khí: Beå naøy ñöôïc thieát keá coù heä thoáng cung caáp khoâng khí. Coù dung tích khoaûng 280 – 320 m 3, kích thöôùc 5m x 14m x 5m. Heä thoáng thoåi khí ñöôïc hoaït ñoäng lieân tuïc vôùi dung löôïng 40 – 50 m3/ phuùt. • Beå loïc sinh hoïc: Ñöôïc thieát keá hình truï, nöôùc thaûi ñöôïc phaân phoái treân beà maët heä thoáng quay ly taâm. Ñöôïc thieát keá nhö sau: Ñöôøng kính 60m Theå tích 160m3 Dieän tích beà maët treân 28m3 Löu löôïng nöôùc 600m3/ngaøy Vaän toác khoaûng 2000kg/m3 ™ Vaän haønh coâng ngheä: Nöôùc thaûi ñöôïc ñöa vaøo beå ñieàu hoaø ñeå ñieàu chænh pH vaø ñieàu chænh doøng chaûy. ÔÛ beå ñieàu hoaø, ta laép ñaët heä thoáng khuaáy ñeå ñieàu chænh pH vaø taêng nhanh moät phaàn quaù trình khöû caùc chaát höõu cô, sau ñoù ñöa qua beå laéng 1. Buøn thaûi ñöôïc laáy ra ñònh kyø, nöôùc ñöôïc ñöa sang beå loïc sinh hoïc taûi löôïng cao vôùi bể điều hoà hệ thống lọc sinh học bể hiếu khí bể lắng 2 bể lắng 1 Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 41 heä vaät lieäu loïc laøm baèng plastic. ÔÛ ñaây, caùc chaát dinh döôõng ñöôïc caùc loaïi sinh vaät baùm treân vaät lieäu loïc tieán haønh caùc quaù trình oxy hoaù vaø laøm giaûm haøm löôïng caùc chaát höu cô. Sau khi nöôùc qua heä thoáng loïc sinh hoïc, nöôùc ñöôïc ñöa ñeán beå hieáu khí. Taïi ñaây, tieán haønh thoåi khí lieân tuïc vôùi löu löôïng treân 3m3/ phuùt. Nöôùc thaûi ñöôïc löu laïi trong beå khoaûng 5 giôø Sau khi ñöôïc xöû lyù ôû beå hieáu khí, nöôùc thaûi seõ ñöôïc chuyeån sang beå laéng 2. Taïi ñaây caùc chaát laéng seõ laéng xuoáng, moät phaàn buøn laéng seõ ñöôïc hoaøn löu laïi ôû beå hieáu khí ñeå taêng quaù trình phaân giaûi, buøn thöa ñöôïc thaùo vaøo heä thoáng chung roài cho ra ngoaøi. 3. Xöû lyù voû: Voû chieám 8% khoái löôïng haït ñaäu naønh neân khi ta saûn xuaát moät meû 4,5 taán thì khoái löôïng voû chaát thaûi laø 360kg. Ñaây laø con soá khoâng phaûi laø lôùn, nhöng ñoái vôùi quy trình saûn xuaát laâu daøi thì ñaây laø vaán ñeà moâi tröôøng ñaùng keå. Vì theá, chuùng ta caàn phaûi coù caùch xöû lyù voû ñaäu naønh. Thaønh phaàn cuûa voû so vôùi khoái löôïng cuûa haït ñaäu naønh: • Protein 8,8% • Daàu 1 % • Tro 4,3 % • Hydrocacbon 86 % Vì thaønh phaàn hydrocacbon trong voû ñaäu naønh laø raát lôùn, neân ta coù theå duøng ñeå laøm: • Voû ñaäu naønh ñöôïc nghieàn mòn ñeå laøm phaân boùn cho caây troàng. • Voû ñaäu naønh ñöôïc boùc ra sau khi rang ñaõ ñöôïc laøm chín vaø coù theå tieâu hoaù ñöôïc.Voû seõ ñöôïc ñöa vaøo may nghieàn mòn vaø boå sung vaøo thöùc aên gia suùc. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 42 KEÁT LUAÄN: Treân ñaây, laø taát caû noäi dung Ñoà AÙn 2: Coâng ngheä thieát bò cuûa nhoùm ñaõ thöïc hieän. Qua vieäc tìm hieåu taøi lieäu vaø xem xeùt thöïc teá thì quy trình saûn xuaát maø ñoà aùn 1 ñöa ra laø khoâng chính xaùc, do ñoù ñaõ coù moät vaøi chænh söûa ôû phaàn baøi ñoà aùn naøy. Vì laø moät ñoà aùn mang ñaäm tính lyù thuyeát vaø tö duy, neân taát caû soá lieäu trong ñoà aùn naøy ñeàu mang tính chaát tham khaûo, vaø laø nhöõng con soá ñeà nghò. Theá neân, tính chính xaùc cuûa chuùng khoâng ñöôïc ñaûm baûo, ñeå ñöa ra saûn xuaát thöïc teá thì caàn phaûi khaûo saùt vaø tính toaùn laïi moät caùch kyõ löôõng vaø khoa hoïc hôn. Maëc duø, ñaõ raát coá gaéng vaø noã löïc ñeå hoaøn thaønh khoái löôïng ñoà aùn trong thôøi gian laø 3 tuaàn, nhöng chaéc chaén raèng noù khoâng theå ñaày ñuû vaø nhö yù ñöôïc vì nhöõng lyù do khaùch quan vaø chuû quan khaùc nhau. Raát mong, nhaän ñöôïc söï quan taâm vaø goùp yù taän tình cuûa quyù thaày coâ phuï traùch, ñeå baøi laøm cuûa chuùng em ñöôïc hoaøn thieän hôn, vaø hôn nöõa laø giuùp chuùng em nhaän ra ñöôïc nhöõng vaán ñeà coøn thieáu soùt ñeå kòp thôøi söûa chöõa, naâng cao hôn taàm hieåu bieát cuûa mình. Xin chaân thaønh caûm ôn! Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 43 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: 1. GS.TSKH Nguyeãn Bin; Caùc Quaù Trình Thieát Bò-Taäp 4: phaân rieâng döôùi taùc duïng cuûa nhieät; NXB Khoa Hoïc Kyõ Thuaät. 2. GS.TSKH Nguyeãn Bin; Caùc Quaù Trình Thieát Bò-Taäp 2: phaân rieâng heä khoâng ñoàng nhaát khuaáy, troän, ñaäp,nghieàn, saøng; NXB Khoa Hoïc Kyõ Thuaät. 3. Nguyeãn Vaên May; Kyõ Thuaát Saáy Noâng Saûn Thöïc Phaåm; NXB Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät. 4. PGS.TS Leâ Vaên Taùn; Giaùo trình Coâng Ngheä Sau Thu Hoaïch. 5. Leâ Baïch Tuyeát vaø Ñoàng söï; Caùc Quaù Trình Coâng Ngheä Cô Baûn Trong Saûn Xuaát Thöïc Phaåm; Nhaø xuaát Baûn Giaùo Duïc. 6. Toáng Thò Anh Ñaøo; Kyõ Thuaát Bao Bì; NXB Ñaïi Hoïc Quoác Gia. 7. www.tailieuhoc.tl 8. www.backim.com.vn 9. www.maymochoathanh.com 10. www.thuviengiaotrinh.maychebienthucpham.vn. 11. www.thuviengiaotrinh.cacthietbitrongcongnghesinhhoc.vn 12. Tham khaûo taøi lieäu Ñoà AÙn 1: Coâng ngheä saûn xuaát boät töông. Ñoà aùn coâng ngheä thieát bò Boät töông leân men 44 MỤC LỤC Lời noùi đầu....................................................................................................................1 Phần 1: Löïa choïn coâng suaát cuûa nhaø maùy vaø quy trình saûn xuaát 1. Coâng suaát cuûa nhaø maùy...........................................................................2 2. Quy trình saûn xuaát ...................................................................................2 Phaàn 2: Moâ taû quy trình coâng ngheä saûn xuaát................................................................4 I. Moâ phoûng thieát bò nhaø maùy ..............................................................................4 II. Coâng ngheä thieát bò 1. Thieát bò baêng chuyeàn ..............................................................................5 2. Quaù trình phaân ly töø tính .........................................................................7 3. Maùy röûa ñaäu naønh ...................................................................................9 4. Thieát bò rang..........................................................................................11 5. Thieát bò boùc voû .....................................................................................15 6. Thieát bò haáp ...........................................................................................18 7. Maùy bôm ...............................................................................................19 8. Thieát bò leân men....................................................................................21 9. Thieát bò xay ...........................................................................................23 10. Thieát bò eùp, ñònh daïng vieân...................................................................24 11. Thieát bò saáy thuøng quay.........................................................................25 12. Thieát bò nghieàn......................................................................................30 13. Thieát bò ñònh löôïng ñoùng goi.................................................................32 14. Phoøng nuoâi gioáng ..................................................................................35 15. Kho baûo quaûn nguyeân lieäu....................................................................35 Phaàn 3: Xöû lyù chaát thaûi 1. Nöôùc röûa nguyeân lieäu ...........................................................................36 2. Nöôùc veä sinh thieát bò .............................................................................36 3. Xöû lyù voû ................................................................................................38 Keát luaän ......................................................................................................................39 Taøi lieäu tham khaûo .....................................................................................................40 Muïc luïc.......................................................................................................................41

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbot_tuong_len_men.pdf