Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN3 LỜI CẢM ƠN3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT3 DANH MỤC CÁC BẢNG3 LỜI MỞ ĐẦU3 1.Tính cấp thiết của đề tài3 2.Mục đích nghiên cứu. 3 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3 4.Phương pháp nghiên cứu. 3 5.Kết cấu của đề tài3 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH3 1.1.Những vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 3 1.1.1.Khái niệm quá trình bán hàng. 3 1.1.2.Ý nghĩa và nhiệm vụ công tác hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh3 1.1.2.1.Ý nghĩa. 3 1.1.2.2.Nhiệm vụ kế toán. 3 1.2.Kế toán quá trình bán hàng. 3 1.2.1.Phương thức bán hàng. 3 1.2.1.1.Bán hàng trong nước. 3 1.2.2.Kế toán doanh thu bán hàng. 3 1.2.2.1.Khái niệm doanh thu. 3 1.2.2.2.Đo lường doanh thu. 3 1.2.2.3.Nguyên tắc ghi nhận doanh thu. 3 1.2.2.4.Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng. 3 1.2.2.5.Chứng từ kế toán sử dụng. 3 1.2.2.6.Tài khoản sử dụng. 3 1.2.2.7.Trình tự kế toán doanh thu bán hàng. 3 1.2.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 3 1.2.3.1.Chiết khấu thương mại3 1.2.3.2.Giảm giá hàng bán. 3 1.2.3.3.Hàng bán bị trả lại3 1.2.3.4.Thuế tiêu thụ đặc biệt3 1.2.3.5.Thuế xuất khẩu. 3 1.2.4.Kế toán giá vốn hàng bán. 3 1.2.4.1.Khái niệm3 1.2.4.2.Phương pháp tính trị giá xuất kho. 3 1.2.4.3.Tài khoản sử dụng. 3 1.2.4.4.Sơ đồ kế toán. 3 1.3.Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 3 1.3.1.Kết quả hoạt động kinh doanh. 3 1.3.1.1.Khái niệm3 1.3.1.2.Nguyên tắc hạch toán. 3 1.3.1.3.Các yếu tố cấu thành. 3 1.3.1.4.Kế toán chi phí bán hàng. 3 1.3.1.5.Chi phí quản lý doanh nghiệp. 3 1.3.1.6.Doanh thu hoạt động tài chính. 3 1.3.1.7.Chi phí tài chính. 3 1.3.1.8.Thu nhập khác và chi phí khác. 3 1.3.1.9.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 3 1.3.2.Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 3 1.3.2.1.Khái niệm3 1.3.2.2.Nguyên tắc hạch toán. 3 1.3.2.3.Sổ kế toán. 3 1.3.2.4.Tài khoản sử dụng. 3 1.3.3.Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh. 3 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG3 2.1.Tổng quan về Công ty Viglacera. 3 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Viglacera Hạ Long. 3 2.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 3 2.1.3.Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 3 2.1.4.Giới thiệu bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty. 3 2.1.4.1.Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính – kế toán. 3 2.1.4.2.Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. 3 2.1.4.3.Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 3 2.1.4.4.Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 3 2.1.4.5.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 3 2.1.4.6.Các chính sách kế toán khác. 3 2.1.4.7.Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 3 CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH3 3.1 . Thuận lợi và khó khăn của Công ty3 3.1.1.Thuận lợi3 3.1.2.Khó khăn. 3 3.1.3.Chiến lược và phương hướng phát triển. 3 3.2Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long3 3.2.1.Thực trạng Công tác bán hàng tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. 3 3.2.1.1.Phương thức bán hàng. 3 3.2.1.2.Quy trình bán hàng, phương thức thanh toán và chứng từ sử dụng. 3 3.2.1.3.Kế toán doanh thu bán hàng. 3 3.2.1.5.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu gồm:3 3.2.1.6.Kế toán chi phí bán hàng gồm:3 3.2.1.7.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.3 3.2.1.8.Chi phí khác và thu nhập khác. 3 3.2.1.9.Kế toán doanh thu HĐTC và chi phí HĐTC3 3.2.2.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần. 3 Viglacera Hạ Long.3 3.2.2.1.Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 3 3.2.2.2.Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và hệ thống sổ sách liên quan tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long. 3 3.2.2.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Cty cp Viglacera Hạ Long. 3 CHƯƠNG 4. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 3 4.1Nhận xét chung.3 4.1.1. Nhận xét một số chỉ tiêu hoạt động chính năm 2010 và 7 tháng đầu năm 2011-Dựa trên số liệu Bảng 2.1, Bảng 2.2.3 4.1.2. Về tổ chức hệ thống kế toán của Công ty. 3 4.1.1.1 Về nhân sự3 4.1.1.2 Về hệ thống tài khoản. 3 4.1.1.3. Về chứng từ và sổ sách kế toán. 3 4.1.1.4. Về hệ thống báo cáo của Công ty. 3 4.1.1.5. Phương thức bán hàng. 3 4.2. Kiến nghị3 4.2.1. Kiến nghị chung về công tác tổ chức kế toán. 3 4.2.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 3 4.2.3. Một vài kiến nghị khác. 3 KẾT LUẬN3 TÀI LIỆU THAM KHẢO3 PHỤ LỤC3 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong tình hình kinh tế nước ta hiện nay đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm sâu sắc đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm và nghiên cứu làm thế nào với chi phí bỏ ra thấp nhưng mang lại lợi nhuận cao. Vì vậy muốn sản phẩm của mình chiếm lĩnh trên thị trường các công ty thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đang phải thử thách và đọ sức trên thị trường hàng hóa trong nước và hàng hóa ngoại nhập. Trong cuộc đấu tranh đó, tất yếu sẽ không có chỗ đứng cho những doanh nghiệp mà hàng hóa của họ kém chất lượng và không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Các chủ doanh nghiệp muốn biết sau quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đã đạt được kết quả thu vào hay chi ra là bao nhiêu, lãi hay lỗ. Do đó, sau khi doanh nghiệp sản xuất ra thành phẩm thì phải bán sản phẩm để thu hồi vốn tiếp tục đầu tư và sản xuất. Mà muốn sản phẩm đến được với khách hàng thì doanh nghiệp phải tìm kiếm những doanh nghiệp khác có vai trò trung gian này có chức năng thương mại dịch vụ để đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Đó là quá trình mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh. Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, chúng ta phải tìm hiểu xem tổng doanh thu bán hàng hóa, gía vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Từ đó so sánh với doanh thu chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện những công việc ấy cần phải có một bộ phận chuyên môn theo dõi và phản ánh kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ phận đó chình là kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, nên tôi chọn chuyên đề “Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long để đánh giá thực trạng những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ long, phân tích sự cần thiết khách quan phải tổ chức hạch toán kế toán trong cơ chế nói chung và tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Từ đó đưa ra những phương hướng và một số giải pháp cần thiết để hoàn thiện hơn nữa tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long trong khoảng thời gian hơn 2 tháng từ tháng 18/07/2011 đến 19/09/2011 với nội dung nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trên cơ sở đó khái quát những phương hướng và nêu một số giải pháp cần thiết nhằm tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ long có hiệu quả hơn. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu là kết hợp lý luận, khảo sát tư liệu các giáo trình, một số luận văn tốt nghiệp, sách báo để tập hợp những vấn đề chung đã có, khảo sát thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long và dùng phương pháp phân tích để rút ra các kết luận và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. 5. Kết cấu của đề tài Trong luận văn này, tôi nghiên cứu tình hình mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh trong tháng 7/2011 tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. Kết cấu của luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Chương 2: Tổng quan về Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long Chương 3: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Chương 4: Nhận xét và kiến nghị

docx68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 4036 | Lượt tải: 38download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chi phí khấu hao TSCĐ cho thuê hoạt động tài chính và chi phí khác TK 635 TK 413,341,342 TK 111,112 TK 111,112,311 TK 214,111,334 Lỗ do bán ngoại tệ Cuối niên độ xử lý chênh lệch tỷ giá Lãi tiền vay (Sơ đồ 1.7: Kế toán chi phí tài chính) Thu nhập khác và chi phí khác Khái niệm Các khoản thu nhập và chi phí khác là những khoản thu nhập hay chi phí mà doanh nghiệp không dự tính hoặc đó là những khoản thu, chi không mang tính chất thường xuyên. TK 111,112,1388 TK 311,331,338 TK111,112,1388 TK 111,112,131,152 TK 711 TK 911 TK 111,112 TK 111,112 Thu nhập thanh lý nhượng bán TSCĐ Thu tiền khác do khách hàng vi phạm hợp đồng Thu nợ khó đòi đã xóa sổ nay đòi được Thu nhập năm trước bị bỏ sót Thu tiền bảo hiểm được bồi thường Miễn giảm thuế Cuối kỳ kết chuyển thu nhập khác (Sơ đồ 1.8: Kế toán thu nhập khác) TK 333(3) TK 111,112,141... TK 111,112,338, 144,244 811 TK 111,112,153,211 Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ Chi tiền phạt do doanh nghiệp vi phạm hợp đồng Truy thu thuế Chi phí khắc phục rủi ro trong HĐKD TK 911 Cuối kỳ kết chuyển chi phí khác (Sơ đồ 1.9: Kế toán chi phí khác) Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Khái niệm Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. Chứng từ sử dụng Các hóa đơn nộp tiền vào NSNN, Sổ cái, Sổ chi tiết Tài khoản sử dụng TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: TK 8211: Chi phí thuế TNDN hiện hành. TK 8212: Chi phí thuế TNDN hoãn lại. Kế toán xác định kết quả kinh doanh Khái niệm Là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán(bao gồm cả sản phẩm hàng hóa, lao vụ dịch vụ), chi phí bán hàng và chi phi quản lý doanh nghiệp. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này phải phản ánh chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán theo đúng qui định của cơ chế quản lý tài chính, phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động Sổ kế toán Bao gồm Sổ Cái, Sổ chi tiết Tài khoản sử dụng TK 911 : “ Xác định kết quả kinh doanh” Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh Kết chuyển lỗ Kết chuyển doanh thu tài chính Kết chuyển thu nhập khác Kết chuyển doanh thu thuần Kết chuyển doanh thu thuần Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển chi phí tài chính Kết chuyển chi phí khác Kết chuyển lãi Kết chuyển chi phí thuế TNDN Kết chuyển giá vốn hàng bán TK 821(1,2) TK 421 TK 515 TK 711 TK 512 TK 511 TK 911 TK 421 TK 811 TK 635 TK 642 TK 641 TK 632 (Sơ đồ 1.10 Trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh) CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG Tổng quan về Công ty Viglacera Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Viglacera Hạ Long Công ty CP Viglacera Hạ Long là một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa năm 2006, hoạt động kinh doanh, hạch toán độc lập và là thành viên của tổng công ty thuỷ tinh và Gốm xây dựng, tiền thân là nhà máy gạch Hạ Long được Bộ trưởng Bộ xây dựng ký quyết định số 081A được thành lập vào ngày 20 tháng 8 năm 1978. Tên công ty : Công ty CP Viglacera Hạ Long Tên giao dịch : Viglacera Hạ Long Joint Stock company Địa chỉ : phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại : 033 3845 927 Fax: 033 384 6577 Email : halongceramic@hn.vnn.vn Website : www.halongceramic.com.vn Vốn điều lệ : 90 tỷ VNĐ Phát huy được thế mạnh của mình do có nguồn đất sét Giếng Đáy tốt nhất Việt Nam dùng cho sản xuất gốm xây dựng cùng với công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị hiện đại được nhập từ Italya, Đức… đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, giàu kinh nghiệm công ty Gốm xây dựng Hạ Long đã đưa ra thị trường hàng loạt sản phẩm gạch, ngói đất sét nung có chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000, được người tiêu dùng chấp nhận. Cùng với năm tháng Công ty Cp Viaglacera Hạ Long không ngừng đổi mới, hoàn thiện hơn. Không chỉ dừng lại ở những sản phẩm gạch, ngói xây dựng thông thường, Công ty đã đưa vào sản xuất thử nghiệm và ngay bước đầu đã thành công với các sản phẩm gạch, ngói trang trí, gạch lát nền, gạch ốp… mẫu mã đa dạng, giàu chủng loại. Từ những năm 1995 trở lại đây, nhu cầu xây dựng ngày càng lớn đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Công ty đã mở rộng quy mô sản xuất, làm luận chứng kỹ thuật dự án mở rộng dây chuyền sản xuất, chuyển nhà máy gạch Giếng Đáy sang sản xuất gạch Cotto đồng thời cho xây dựng thêm nhà máy gạch Hoành Bồ với những thiết bị hiện đại , đồng bộ, với hệ thống khí hoá than tốt nhất được các chuyên gia Trung Quốc nhiệt tình giúp đỡ. Luận chứng kỹ thuật này đã được Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng, được Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh Quảng Ninh đồng ý phê duyệt. Đến năm 2004 nhà máy gạch Hoành Bồ bắt đầu chính thức đi vào hoạt động, lúc này Công ty Gốm xây dựng Hạ Long bao gồm 3 nhà máy chính là nhà máy gạch Tiêu Giao, nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy và nhà máy gạch Hoành Bồ. Hiện nay Công ty đã cung cấp ra thị trường một lượng nguyên vật liệu là các sản phẩm gạch ngói… tương đối lớn, có chất lượng tốt, giá thành hạ, Công ty trở thành đơn vị làm ăn có hiệu quả. Năm 2003 doanh thu đạt trên 87 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 6 tỷ đồng. Và đến năm 2004 doanh thu đạt trên 90 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 8 tỷ đồng. Đời sống cán bộ, công nhân viên được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 4000.000đ đ/tháng. Ngoài việc phát triển quy mô thị trường, công ty đã tích cực sử dụng triệt để máy móc, thiết bị và tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân lao động nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, được thể hiện bằng sự đánh giá của khách hàng, cải tiến phương thức bán hàng… Cùng những nỗ lực to lớn và sự đoàn kết của cán bộ công nhân viên trong công ty, đến nay Công ty CP Viglacera Hạ Long đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường. Một số chỉ tiêu chính SXKD năm 2010 và 7 tháng đầu năm 2011 của Công ty Viglacera Hạ Long A – NĂM 2010 STT Chỉ tiêu chính Đơn vị tính Thực hiện năm 2009 Kế hoạch năm 2010 Thực hiện năm 2010 So cùng kỳ % So kế hoạch 2010 1 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 72,667 110,074 110,050 151 100 2 Khấu hao TSCĐ triệu đồng 81,840 88,484 89,344 109 101 3 Lao động bình quân Người 3,630 3,686 3,730 103 101 4 Thu nhập bình quân triệu đồng 4,200 4,435 4,514 107 102 5 Giá trị SXCN triệu đồng 445,634 445,610 435,242 98 98 6 Doanh thu: triệu đồng 1,041,938 1,100,000 1,105,955 106 101 Doanh thu SXVLXD triệu đồng 1,007,812 1,097,331 1,099,321 109 100 Doanh thu khác triệu đồng 34,126 2,669 6,634 19 249 7 Kim ngạch xuất khẩu USD 3,507,080 3,700,000 3,676,576 105 99 8 TH vốn XDCB triệu đồng 135,982 100,349 118,392 87 118 9 Trả nợ vốn đầu tư XDCB triệu đồng 80,097 85,304 90,980 114 107 10 Nộp ngân sách triệu đồng 24,525 35,000 31,499 128 90 (Nguồn số liệu: Phòng TC-KT) Bảng 2.1: Chỉ tiêu SXKD năm 2010 của Công ty Viglacera Hạ Long) B – Thực hiện 7 tháng đầu năm 2011 STT Chỉ tiêu chính Đơn vị tính Thực hiện cùng kỳ Kế hoạch năm 2011 Thực hiện tháng 07/2011 Lũy kế 7 tháng năm 2011 So cùng kỳ % So Kế hoạch 2010 % 1 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 50,619 120,000 7,560 29,468 58,22 24,5 2 Khấu hao TSCĐ triệu đồng 55,270 102,950 8,472 57,824 104,62 56,1 3 Lao động bình quân Người 3,683 3,966 3,832 104 97 4 Thu nhập bình quân triệu đồng 4,515 5,003 4,525 100 90 5 Giá trị SXCN triệu đồng 240,188 484,350 257,414 107 53 6 Doanh thu: triệu đồng 568,980 1,250,949 115,878 713,754 125,44 57 Doanh thu SXVLXD triệu đồng 566,304 1,250,949 116,695 706,277 124,72 56,4 Doanh thu khác triệu đồng 183 7 Kim ngạch xuất khẩu USD 2,044,079 4,103,079 303,084 2,122,528 104 52 8 TH vốn XDCB triệu đồng 62,612 179,166 35,474 146,858 235 82 9 Trả nợ vốn đầu tư XDCB triệu đồng 45,025 68,513 5,641 50,399 112 74 10 Nộp ngân sách triệu đồng 15,020 48,010 3,834 25,558 170 53 (Bảng 2.2: Chỉ tiêu SXKD 7 tháng đầu năm 2011 của Công ty Viglacera Hạ Long) Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Chức năng: Vừa sản xuất vừa kinh doanh ngành vật liệu xây dựng, từ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến kết hợp thủ công truyền thống để cung cấp người tiêu sản phẩm Gốm đất sét nung Việt Nam tới dùng trong nước và quốc tế. Nhiệm vụ: Xây dựng tốt các kế hoạch, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn hiệu quả, ngày càng nâng cao đời sống của các cán bộ công nhân viên, tuân thủ các nguyên tắc của Bộ Tài Chính ban hành. Thực hiện kinh doanh theo chức năng ngành nghề đã ký, hạch toán đầy đủ, rõ ràng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà Nước. Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty Viglacera HL)) BAN KIỂM SOÁT Bán hàng Tiếp thị tiêu thụ Bốc xếp sản phẩm Thủ kho Các nhà ăn ca Khu dịch vụ tổng hợp Phân xưởng tắm giặt sấy Trang trại rau sạch Ban cơ sở hạ tầng Trạm y tế Ban kinh tế Ban Lữ hành Ban KTTCHC Phân xưởng Cơ điện Phân xưởng Xếp nung Phân xưởng Tạo hình III Phân xưởng Tạo hình II Phân xưởng Tạo hình I Phân xưởng dỡ phân loại kỹ thuật Ban kỹ thuật kỹ thuật Ban Kinh tế hành chính Phân xưởng Cơ điện Phân xưởng Xếp nung Phân xưởng Tạo hình III Phân xưởng Tạo hình II Phân xưởng Tạo hình I Phân xưởng dỡ phân loại kỹ thuật Phân xưởng sấy nung PX. Gia công tạo hình Phân xưởng Cơ điện PX. Chế thử sản phầm Phân xưởng Khí hoá than Phân xưởng Phân loại Ban Kế hoạch kỹ thuật Ban Kinh tế hành chính Ban kỹ thuật kỹ thuật ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các Phó tổng giám đốc Tổng giám đốc điều hành Phòng Tài chính kế toán Nhà máy gạch Hoành Bồ Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy Xí nghiệp Kinh doanh Nhà máy gạch Tiêu Giao Phòng Tổ chức lao động Phòng Xuất khẩu Phòng Kế hoạch kỹ thuật Ban XDCB Ban QLTN & XCM Xí nghiệp Dịch vụ đời sống Ban bảo vệ Ban TT-TT Giới thiệu bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty Công ty áp dụng hình thức kế toán tập chung, mọi công việc đều được giải quyết tại phòng kế toán. Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính – kế toán Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long Đây là một công việc thường xuyên và là một nội dung không thề thiếu trong công tác kế toán. Bảo đảm cho các qui định kế toán được chấp hành nghiêm chỉnh, số liệu chính xác, trung thực. Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ Tài chính Tên tài khoản Số hiệu TK Tên tài khoản Số hiệu TK Tiền mặt 111 Phải trả người lao động 334 Tiền gửi ngân hàng 112 Phải trả nội bộ 336 Tiền đang chuyển 113 Phải trả, phải nộp khác 338 Phải thu của khách hàng 131 Vay dài hạn 341 Thuế GTGT được khấu trừ 133 Nguồn vốn kinh doanh 411 Phải thu khác 138 Lợi nhuận chưa phân phối 421 Tạm ứng 141 Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp 511 Nguyên liệu, vật liệu 152 Doanh thu bán hàng nội bộ 512 Công cụ, dụng cụ 153 Doanh thu hàng bán bị trả lại 531 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 154 Doanh thu hoạt động tài chính 515 Thành phẩm 155 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 621 Hàng hóa 156 Chi phí nhân công trực tiếp 622 Hàng gửi đi bán 157 Chi phí sản xuất chung 627 TSCĐ hữu hình 211 Giá vốn hàng bán 632 TSCĐ vô hình 213 Chi phí tài chính 635 Hao mòn TSCĐ 214 Chi phí bán hàng 641 Vay ngắn hạn 311 Chi phí quản lý doanh nghiệp 642 Phải trả cho người bán 331 Xác định kết quả kinh doanh 911 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 333 (Bảng 2.3: Bảng hê thống tài khoản sử dụng tại Công ty Viglacera Hạ Long) Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán Bao gồm: Hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, giấy báo nợ, HĐGTGT, báo cáo bán hàng, báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn, bảng lương, phiếu xuất nhập kho hàng hóa. Tổ chức hệ thống sổ kế toán Bao gồm sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết, sổ chữ T. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Bao gồm các loại: báo cáo thuế, báo cáo tài chính và được báo cáo theo tháng, quý, năm Về báo cáo thuế gồm có: Tờ khai thuế GTGT Bảng kê hóa đơn hàng hóa – dịch vụ bán ra, mua vào Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tự in Báo cáo tài chính hàng tháng gồm: Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính Các chính sách kế toán khác Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật Ký Chung Các phương pháp kế toán đang áp dụng tại Công ty Cổ Phần Viglacera Hạ Long: Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp tính giá xuất kho: bình quân gia quyền Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp GTGT khấu trừ Phương pháp khấu hao TSCĐ: theo phương pháp đường thẳng Tổ chức công tác kế toán tại công ty GĐ TC kiêm Kế toán trưởng PGĐ TC kiêm Kế toán tổng hợp Kế toán công nợ Kế toán thanh toán Kế toán bán hàng Kế toán thành phẩm Kế toán vật tư Kế toán TSCĐ Kế toán thủ quỹ Kế toán ngân hàng Kế toán thuế (Sơ đồ 2.2: Cơ cấu Tổ chức phòng TC-KT) Trách nhiệm và quyền hạn. Giám Đốc tài chính kiêm kế toán trưởng: điều hành mọi công việc tại phòng kế toán, chịu sự lãnh đạo của Tổng Giám Đốc, trách nhiệm trước pháp luật và nhà nước các vấn đề liên phát sinh tại phòng tài chính – kế toán.Tham mưu cho giám đốc trong vấn đề sử dụng nguồn vốn hiệu quả. P.Giám Đốc tài chính kiêm kế toán tổng hợp: là người tổng hợp công việc của các kế toán viên, đôn đốc phân công công việc, qui định thời gian thực hiện và hoàn thành công việc của kế toán viên, kịp thời báo cáo khi có yêu cầu của Giám Đốc Tài Chính. Kế toán công nợ: theo dõi các khoản công nợ của công ty đối với các khoản nợ của khách hàng. Có trách nhiệm đôn đốc, thu hồi công nợ, lập báo cáo công nợ hàng tháng. Kế toán thanh toán: Có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí của Công ty khi có ký duyệt của TGĐ và GĐ tài chính Kế toán bán hàng: có trách nhiệm lập hóa đơn bán hàng, thu tiền hàng và báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tháng. Kế toán thành phẩm: theo dõi nhập xuất thành phẩm và tính giá thành Kế toán vật tư: Theo dõi tình hình nhập xuất vật tư Kế toán TSCĐ: Theo dõi tình hình khấu hao tài sản, có trách nhiệm kiểm kê tài sản theo quý, theo năm Thủ quỹ: Giữ tiền mặt tại két trong công ty, báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày, hàng tháng Kế toán ngân hàng: Lập hồ sơ vay vốn và có trách nhiệm về mọi giao dịch liên quan đến ngân hàng. Kế toán thuế: lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm. Có trách nhiệm kê khai thuế và có trách nhiệm trong mọi giao dịch với cơ quan thuế. Sơ đồ luân chuyển chứng từ Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhât ký chung được tách biệt thành hai quá trình riêng rẽ Ghi theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế phát sinh Ghi theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên sổ nhật ký chung. SƠ ĐỒ Báo cáo tài chính Bảng cân đối phát sinh Chứng từ kế toán Sổ nhật ký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ thẻ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra (Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung) Hình thức kế toán Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung nhưng sử dụng phần mềm Asia. Phần mềm kế toán Asia được thiết kế theo nguyên tắc của hình thức Nhật ký chung. Phần mềm Asia in đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. Sơ đồ hình thức kế toán máy Chứng từ kế toán Sổ kế toán - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Phần mềm kế toán -Sổ tổng hợp -Sổ chi tiết Máy vi tính Ghi chú : Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra (Sơ đồ 2.4: Hình thức kế toán máy) Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính: Hằng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán Asia. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Số Cái) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Cuối tháng, kế toán khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định. Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Thuận lợi và khó khăn của Công ty Thuận lợi Hiện nay công ty đang dẫn đầu cả nước về lĩnh vực sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung cả về số lượng và chất lượng. Sản phẩm của Công ty đã đáp ứng được yêu cầu của thị trường đó là bền, đẹp, phong phú được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, nguồn nguyên liệu được khai thác gần nhà máy nên cũng giảm bớt được chi phí, cộng với sự phát triển của các căn hộ cao cấp nên sản phẩm có sức tiêu thụ rất lớn. Dây chuyền công nghệ sản xuất không bị gián đoạn, sản phẩm sản xuất ra được thị trường tiêu thụ hết. Nguyên liệu chính là để sản xuất là đất sét. Đây là nguồn nguyên liệu tự nhiên dễ khai thác và vận chuyển. Nguồn nhân lực có trình độ cao được đưa đi đào tạo cả trong nước và ngoài nước giàu kinh nghiệm, giàu nhiệt huyết. Hiện tại cán bộ công nhân viên của công ty đa số là những người trẻ tuổi, năng động, có ý chí cầu tiến, ham học hỏi. Đây là điều rất thuận lợi đưa công ty đi trên con đường phát triển bền vững. Đời sống vật chất tinh thần của công nhiên viên tại công ty rất được lãnh đạo công ty quan tâm: Lãnh đạo công ty cho thuê giáo viên về mở các lớp dạy học vi tính, anh văn, thể thao, khiêu vũ, có đội văn nghệ được đào tạo rất chuyên nghiệp, chuyên phục vụ những ngày lễ hội tại công ty. Có phòng ở dành cho công nhân được trang bị đầy đủ tiện nghi giường, nệm ,tivi, máy nước nóng để dùng khi mùa đông tới. Công ty còn xây dựng nhà trẻ mẫu giáo dành cho con em cán bộ công nhân viên, có hệ thống siêu thị tại công ty…đáp gần như đầy đủ mọi nhu cầu cuộc sống. Đó cũng là cách giữ chân người lao động làm việc lâu dài với công ty. Khó khăn Vì Sản phẩm chủ lực của Công ty là gạch gốm xây dựng, đây là sản phẩm tiêu hao rất nhiều nhiên liệu mà nguồn nguyên liệu thời gian qua chủ yếu là khai thác gần nơi sản xuất, nhưng thời gian tới nguồn nguyên liệu này sẽ bị thu hẹp, cộng với sản phẩm của Trung quốc tràn ngập thị trường Việt nam vừa rẻ lại đẹp và phong phú về mẫu mã và chủng loại, nên Công ty cũng cần phải nghiên cứu cho ra những sản phẩm có chất lượng cao hơn, giá cạnh tranh mới đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội. Chiến lược và phương hướng phát triển Đầu tư công nghệ và trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới có chất lượng phù hợp với đa dạng đối tượng tiêu dùng trên cơ sở phát triển nguyên nhiêu liệu đặc trưng vùng Đông Bắc. Cải tiến nâng cấp bao bì nhãn mác phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Mở rộng mạng lưới tiêu thụ phủ khắp trong và ngoài nước theo chiều rộng và chiều sâu, tập trung đầu tư vào các vùng thị trường còn yếu, đưa sản phẩm tới thị trường cấp quận huyện Tăng cường quảng bá sản phẩm rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Nâng cao thị phần trong nước và tăng cường công tác xuất khẩu. Tập trung vào công tác chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Viglacera Hạ Long quyết liệt hơn. Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long Thực trạng Công tác bán hàng tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long Phương thức bán hàng Với tình hình giá cả tăng không kiểm soát như hiện nay thì vấn đề giảm chi phí tối đa là vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao doanh số bán ra, hoàn thành mục tiêu đề ra. Do đó, lựa chọn phương thức bán hàng phù hợp, linh hoạt cũng là một khâu quan trọng trong quá trình bán hàng. Dựa vào quy mô hoạt động của công ty, đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất cũng như đặc tính sản phẩm công ty đã lựa chọn các hình thức bán hàng chủ yếu sau: Phương thức bán hàng qua kênh phân phối đại lý cấp 1 trong nước và nước ngoài hay còn gọi là các nhà phân phối Phương thức bán hàng trực tiếp cho đội ngũ nhân viên tiêu thụ của Công ty. Quy trình bán hàng, phương thức thanh toán và chứng từ sử dụng Sơ đồ quy trình bán hàng Sơ đồ 3.1: Quy trình bán hàng Khách hàng: là những nhà phân phối sau khi ký hợp đồng kinh tế, hợp đồng ký quỹ (nếu có) thì thủ tục bán hàng theo quy trình như sau: ( Phụ lục 1) Đơn đặt hàng: Khách hàng lập đơn đặt hàng có chữ ký xác nhận của người đại diện hoặc người ủy quyền đại diện gửi trực tiếp hoặc fax về phòng bán hàng. Nội dung đơn hàng ghi rõ số lượng, tên hàng, số xe hoặc tên người nhận hàng. Phiếu xuất kho: Nhân viên phòng bán hàng có trách nhiệm xác nhận đúng là nhà phân phối cấp 1 của Công ty sẽ viết phiếu xuất kho thành 4 liên: liên 1: lưu, liên 2: khách hàng, liên 3: thủ kho, liên 4: phòng kinh doanh. Phiếu thu / UNC: trường hợp khách hàng mua hàng và thanh toán trực tiếp tại phòng bán hàng thì kế toán lập phiếu thu. Ủy nhiệm chi dùng trong trường hợp khách hàng mua hàng thanh toán bằng chuyển khoản thì phải gửi hoặc fax về phòng bán hàng kèm đơn hàng. Hóa đơn GTGT: Sau khi làm thủ tục xuất hàng và thủ tục thanht oán hoàn tất, kế toán có trách nhiệm xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng. Thủ kho: nhận phiếu làm thủ tục xuất hàng, kiểm tra hàng trên xe đúng số lượng ký xuất hết cho xe ra khỏi kho. Bảo vệ: Kiểm tra hàng hóa trên xe căn cứ trên phiếu xuất kho của khách hàng, ghi lại số liệu trong sổ nhật ký hàng ngày, số liệu khớp đúng đóng mộc đã xuất hết cho xe ra khỏi cổng. Bán hàng xuất khẩu: Quy trình tương tự như bán hàng trong nước Kế toán doanh thu bán hàng Công ty tuân thủ theo chuẩn mực 14 “doanh thu và thu nhập khác” ban hành theo thông tư số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2011. Ví dụ 1 (phụ lục 2) Hóa đơn GTGT 0000291 ngày 24/06/2011 bán hàng cho Công ty vật liệu xây dựng Quế Đông với tổng giá trị thanh toán 387.477.720 Đ, gồm VAT: 10% thanh toán bằng chuyển khoản. Nhập số liệu vào phần mềm máy tính ,bút toán doanh thu được hạch toán như sau: Nợ TK 1121 : 387.477.720 đồng Có TK 5111 : 352.225.200 đồng Có TK 3331 : 35.222.520 đồng Kế toán giá vốn hàng bán Căn cứ theo ví dụ 1 bút toán giá vốn hàng bán được hạch toán theo PPKKTX như sau: Nợ TK 632 : 272.573.270 đồng Có TK 155 : 272.573.270 đồng Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu gồm: Chiết khấu Thương Mại, tài khoản sử dụng 521 Giảm giá hàng bán, tài khoản sử dụng 532 Hàng bán bị trả lại, tài khoản sử dụng 531. Trong việc hạch toán, kế toán công ty Hạ Long không sử dụng các loại tài khoản giảm trừ doanh thu: TK 521. TK 532, TK 531. Đối với chiết khấu thương mại: Công ty Hạ Long trả chiết khấu cho các nhà phân phối, nhân viên tiêu thụ bằng sản phẩm. căn cứ vào qui định trả hàng chiết khấu cho nhà phân phối theo mức độ hoàn thành doanh thu của tháng này, nhà phân phối sẽ được nhận phần chiết khấu được hưởng bằng hàng vào tháng sau. Khi nhận hàng chiết khấu công ty sẽ xuất hóa đơn cho hàng chiết khấu với đơn giá > = 10% đơn giá bán thực tế, kế toán hạch toán tương tự bút toán bán hàng. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ví dụ 2:( phụ lục 2) Xuất trả hàng chiết khấu tháng 5 cho đại lý Quế Đông với số tiền chiết khấu được hưởng là:15.915.125đồng theo hóa đơn GTGT số 0000301 ngày 26/06/2011. Trị giá hóa đơn 1.767.172đ gồm VAT 10%, thanh toán bằng tiền mặt. Nhập số liệu vào phần mềm máy tính Trị giá xuất kho theo PP BQGQ bút toán doanh thu được hạch toán như sau: Nợ TK 1111 : 1.767.172 đồng Có TK 5111 : 1.606.520 đồng Có TK 3331 : 160.652 đồng Căn cứ vào bảng BC chi tiết bán hàng tháng 07 của cty hạch toán được tổng doanh thu bán hàng: Nợ TK 1121 : 128.364.140.275 đồng. Có TK 5111 :116.694.672.977 đồng. Có TK 3331 : 11.669.467.298 đồng Kết chuyển doanh thu thuần của hoạt động bán hàng, xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 511: 116.694.672.977 đồng Có TK 911: 116.694.672.977 đồng Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Căn cứ theo ví dụ 2 ở trên bút toán giá vốn hàng bán ngày 26/06 được hạch toán như sau: Nợ TK 632 : 15.890.152 đồng Có TK 155 : 15.890.152 đồng Căn cứ vào bảng tổng hợp nhập xuất tồn tổng giá vốn hàng bán của công ty trong tháng 07/2011 : Nợ TK 632 : 88.770.062.045 đồng Có TK 155 :88.770.062.045 đồng Kết chuyển giá vốn hàng bán, xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 911: : 88.770.062.045 đồng Có TK 632: : 88.770.062.045 đồng Đối với trường hợp hàng bán bị trả lại là do hàng kém phẩm chất, sản phẩm bị cong vênh vượt mức cho phép hay màu sắc không đồng đều công ty sẽ đổi lô hàng khác đạt tiêu chuẩn cho khách. Công việc phải làm trước khi đổi là lập biên bản xác nhận hàng kém phẩm chất có chữ ký của nhân viên thị trường, thủ kho, bộ phận KCS. Đối với trường hợp giảm giá hàng bán: Phía khách hàng sẽ gửi về công ty một tờ Đơn xin mua hàng giảm giá, sau khi được Tổng giám đốc hay người được ủy quyền ký vào đơn đồng ý bán, kế toán sẽ tiến hành xuất hàng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo đơn giá được giảm trực tiếp trên giá bán. Khi đó việc hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh cũng giống như hạch toán giống như xuất bán hàng bình thường. Kế toán chi phí bán hàng gồm: Chi phí lương bộ phận bán hàng, mua công cụ, dụng cụ phục vụ phòng bán hàng,bảo hiểm, ăn ca, hao mòn tài sản…. Ví dụ 3: Căn cứ bảng kê hóa đơn dịch vụ mua vào hóa đơn GTGT số 0037602 ngày 27/04/2011 chi tiền quảng cáo trên báo cưu chiến binh trị giá 9.090.909 đồng, gồm VAT 10%.Thanh toán bằng tiền mặt. ( phụ lục 5) Kế toán hạch toán bút toán chi phí: Nợ TK 641 : 8.181.818 đồng Nợ TK 3331 :909.091 đồng Có TK 1111 : 9.090.909 đồng Căn cứ số liệu phòng kế toán – Bảng tổng hợp chi phí bán hàng tháng 07/2011 của Công ty là 10.374.148.773 đồng Kết chuyển chi phí bán hàng xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 911 : 10.374.148.773 đồng Có TK 641 : 10.374.148.773 đồng Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí lương bộ phận bán hàng, mua công cụ, dụng cụ phục vụ phòng bán hàng,bảo hiểm, ăn ca, hao mòn tài sản…. Chi lương tháng 06 cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 1.129.209.562đồng ( số liệu tháng 07/2011P. TC-KT_ Sổ cái chữ T tài khoản 642 – phụ luc 4) Kế toán hạch toán bút toán chi phí: Nợ TK 642 : 1.129.209.562đồng Có TK 334 :1.129.209.562đồng Căn cứ số liệu phòng kế toán – Bảng tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 07/2011 của Công ty là 3.170.991.942 đồng Kết chuyển chi phí bán hàng xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 911 : 3.170.991.942 đồng Có TK 642 : 3.170.991.942 đồng Chi phí khác và thu nhập khác Theo số liệu tháng 07/2011 P.TC-KT sổ cái chữ T tài khoản 911. Thanh lý TSCĐ: 169.326.613 đồng Hạch toán : Nợ TK 1121 : 1.129.209.562đồng Có TK 711 :1.129.209.562đồng Kết chuyển thu nhập khác xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 711 : 1.129.209.562đồng Có TK 911 : 1.129.209.562đồng Theo số liệu tháng 07/2011 P.TC-KT, kế toán hạch toán TK chi phí khác: Nợ TK 811 : 13.900.000 đồng Có TK 111 : 13.900.000 đồng Kết chuyển chi phí khác xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 911 : 13.900.000 đồng Có TK 811 : 13.900.000 đồng Kế toán doanh thu HĐTC và chi phí HĐTC Doanh thu HĐTC tài khoản sử dụng: TK 515 Căn cứ vào bảng cân đối phát sinh các tài khoản, kế toán hạch toán: Doanh thu HĐTC từ lãi tiền gửi tháng 07/2011: Nợ TK 112 : 25.305.899 đồng Có TK 515 : 25.305.899 đồng Kết chuyển doanh thu HĐTC: Nợ TK 515 : 25.305.899 đồng Có TK 911 : 25.305.899 đồng Chi Phí HĐTC tài khoản sử dụng: TK 635 Căn cứ vào bảng CĐ phát sinh các tài khoản hạch toán Chi phí HĐTC từ lãi vay tháng 07/2011 của công ty: Nợ TK 635: 6.982.046.085 đồng Có TK 112: 6.982.046.085 đồng Kết chuyển chi phí HĐTC: Nợ TK 911 : 6.982.046.085 đồng Có TK 635 6.982.046.085 đồng Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long. Dựa vào các số liệu thực tế từ P. TCKT tổng hợp số liệu kế toán tháng 07/2011theo Bảng cân đối phát sinh tài khoản Tháng 07/2011 ( phụ lục 5), Báo cáo thuế đầu ra, đầu vào Tháng 07/2011. Ta tính được các số liệu tổng hợp như sau. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 116.694 Tr.đồng Giá vốn hàng bán: 88.770 Tr.đồng Chi phí bán hàng: 10.374 Tr.đồng Chi phí quản lý doanh nghiệp: 3.170 Tr.đồng Doanh thu hoạt đồng tài chính: 25. Tr.đồng Chi phí tài chính: 6.983 Tr.đồng Thu nhập khác: 169 Tr.đồng Chi phí khác: 13 Tr.đồng Lợi nhuận trước thuế: = 116.694 +25 +169 - 88.770 - 10.374- 3.170 -6.983 -13 = 7.578 Tr.đồng Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty sử dụng tài khoản 8211 để hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.Không có thuế thu nhập hoãn lại phát sinh. Chứng từ và sổ sách sử dụng: Phụ lục tờ khai thuế, tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tháng 07/2011 = Lợi nhuận trước thuế x 25% = 7.578 x 25% = 1.894 Tr.đồng Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và hệ thống sổ sách liên quan tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 07/2011 CTY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG Phường H Khẩu, TP.HạLong, tỉnh Quảng Ninh MST: 5700101147 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THÁNG 07 / năm 2011 (Đvt: Tr.đồng) STT Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Kỳ này (1) (2) (3) (4) (5) 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 VI.25 116.694 2 Các khoản giảm trừ 2 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) 10 116.694 4 Giá vốn hàng bán 11 VI.27 88.770 5 Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 20 27.924 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 25 7 Chi phí tài chính 22 VI.28 6.982 - Trong đó: Lãi vay phải trả 23 8 Chi phí bán hàng 24 10.374 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)] 30 3.170 11 Thu nhập khác 31 169 12 Chi phí khác 32 13 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 136 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 3.306 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 1.894 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 1.412 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 Ngày…..tháng….năm 2011 Người lập biểu Kế toán trưởng T.Giám đốc (Ký họ tên) (Ký họ tên) (Ký họ tên) (Bảng 3.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) Sổ Nhật ký chung TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Mẫu sổ S03b – DN CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG (Ban hành theo quy định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG THÁNG 07/2011 NGÀY SỐ CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI TK NỢ TK CÓ SỐ TIỀN 01/07 30 Nhập than cám 627 112 657,501,600 133 112 65,750,160 01/07 308 Thuê kho An Bình 641 112 87,869,545 133 112 8,786,955 …. …. … … … … 31/07 92739 Bán hàng cho Phúc Hưng 112 511 75,460,500 112 3331 7,546,050 31/07 90065 Chi phí khác XNKD 642 111 6,305,000 TỔNG CỘNG 1,317,017,030,526 Ngày….tháng….năm….. Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Bảng 3.3: Sổ Nhật ký chung tháng7/2011 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Mẫu sổ S03b – DN CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG (Ban hành theo quy định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng Tháng 07 năm 2011 (đơn vị tính: VNĐ) Sổ chi tiết tài khoản 511- Doanh thu bán hàng Chứng từ Diễn giải TK Đ.Ư Phát sinh Ngày Số Nợ Có 01 6255 Bán hàng cho Công ty Hiền Gia 131 4.500.000 … …. …. … … 31 Bán thành phẩm cho Công ty Phúc Hưng 131 75.460.500 31 Kết chuyển doanh thu 511 911 116.694.672.977 Tổng cộng 116.694.672.977 116.694.672.977 Số dư cuối kỳ Ngày…tháng…năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Bảng 3.4: Sổ chi tiết TK 511- Doanh thu bán hàng Sổ cái tài khoản 511- Doanh thu bán hàng TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Mẫu sổ S03b – DN CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG (Ban hành theo quy định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng Tháng 07 năm 2011 (đơn vị tính: VNĐ) Chứng từ Diễn giải TK Đ.Ư Phát sinh Ngày Số Nợ Có Dư đầu kỳ Phải thu khách hàng 131 … 116.694.672.977 Kết quả HĐSXKD thành phẩm 116.694.672.977 Tổng cộng 116.694.672.977 116.694.672.977 Số dư cuối kỳ Ngày…tháng…năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Bảng 3.2. Sổ cái tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng Sổ chi tiết tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG Phường Hà Khẩu, TP.HạLong, tỉnh Quảng Ninh MST: 5700101147 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 632 –Giá vốn hàng bán Tháng 07 năm 2011 (đơn vị tính: VNĐ) Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Phát sinh Số dư Ngày Số Nợ Có Nợ Có 01/07 Bán sản phẩm cho cty Hiền Gia 155  4.500.000 ---- ----------- ---------- ---------- 31/07 Bán sản phẩm cho cty Phúc Hưng 155 75.460.500 Tổng số phát sinh 88.770.062.045 Kết chuyển giá vốn 911 911 88.770.062.045 88.770.062.045 Số dư cuối kỳ: Ngày….tháng….năm….. Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Sổ cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG Phường Hà Khẩu, TP.HạLong, tỉnh Quảng Ninh MST: 5700101147 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 632 –Giá vốn hàng bán Tháng 07 năm 2011 (đơn vị tính: VNĐ) Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Phát sinh Số dư Ngày Số Nợ Có Nợ Có Thành phẩm 155 88.770.062.045 Kết quả HĐSXKD thành phẩm 911 88.770.062.045 Tổng số phát sinh 88.770.062.045 88.770.062.045 Số dư cuối kỳ: Ngày….tháng….năm….. Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Sổ chi tiết tài khoản 641 – Chi phí bán hàng TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Mẫu sổ S03b – DN CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG (Ban hành theo quy định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 641 –Chi phí bán hàng Tháng 07 năm 2011 (đơn vị tính: VNĐ) Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Phát sinh Số dư Ngày Số Nợ Có Nợ Có 01 Thanh toán tiền tiếp khách 111 623.771.000 … … …. … …. 31 Phí kiểm hóa hàng xuất khẩu 331 12.190.909 Tổng số phát sinh 10.374.148.773 KC chi phí bán hàng 911 10.374.148.773 10.374.148.773 Số dư cuối kỳ: Ngày….tháng….năm….. Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) TỔNG CÔNG TY VIGLACERA Mẫu sổ S03b – DN CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG (Ban hành theo quy định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Sổ chi tiết tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 07 năm 2011 (đơn vị tính: VNĐ) Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Phát sinh Số dư Ngày Số Nợ Có Nợ Có 01 Phí thanh toán LC 112 15.508.117 … … …. … …. 31 Quần áo đồng phục văn phòng 331 118.480.000 Tổng số phát sinh 3.170.991.942 KC chi phí QLDN 911 3.170.991.942 3.170.991.942 Số dư cuối kỳ: Người ghi sổ Kế toán trưởng Ngày….tháng….năm….. Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Cty cp Viglacera Hạ Long CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG Phường Hà Khẩu, TP.HạLong, tỉnh Quảng Ninh MST: 5700101147 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Tháng 07 năm 2011 (đơn vị tính: VNĐ) Chứng từ Diễn giải TK Đ.Ư Phát sinh Số dư Ngày Số Nợ Có Nợ Có 31/7 01 Kết chuyển doanh thu 511 116.694.672.977 31/7 02 Kết chuyển doanh thu 515 25.305.899 31/7 03 kết chuyển giá vốn 632 88.770.062.045 31/7 04 Kết chuyển chi phí 635 6.982.046.085 31/7 05 Kết chuyển chi phí 641 10.374.148.773 31/7 06 Kết chuyển chi phí 642 3.170.991.942 31/7 07 Kết chuyển thu nhập khác 711 169.326.613 31/7 08 Kết chuyển chi phí khác 811 13.900.000 31/7 09 Kết chuyển CP TNDN 8211 1.894.000.000 31/7 10 Kết chuyển lãi 4212 1.412.000.000 Ngày…tháng…năm … Người lập biểu Kế toán trưởng T.Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Bảng 3.4: Sổ chi tiết TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh CHƯƠNG 4. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Nhận xét chung. Trong thời gian thực tập tại phòng tài chính kế toán của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh của công ty. Qua các nội dung đã trình bày ở trên chúng ta thấy rằng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Nó quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp và là một bộ phận không thể thiếu cho việc phân tích tình hình sản xuất, tiêu thụ và thanh toán công nợ. 4.1.1. Nhận xét một số chỉ tiêu hoạt động chính năm 2010 và 7 tháng đầu năm 2011-Dựa trên số liệu Bảng 2.1, Bảng 2.2. -Năm 2010 có thể nói là một năm thành công với Viglacera khi 10 trên 12 các chỉ tiêu chính đều vượt năm 2009. Tuy nhiên bước sang năm 2011 mặc dù phần lớn các chỉ số trong 7 tháng đầu năm đều tăng so với cùng kỳ năm 2010 nhưng do ảnh hưởng khó khăn vĩ mô nói chung của nền kinh tế mà chỉ số quan trọng nhất là lợi nhuận trước thuế đã không đạt được như mong muốn. -Xét về chỉ tiêu quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp Nhà nước là lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh. Năm 2010, lợi nhuận trước thuế của Viglacera tăng 151% so với năm 2009 tương ứng là 110,050 tỷ. Xét về mặt hiệu quả so với doanh thu thì tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu là 9,95% trong năm 2010, tăng gần 3% so với năm 2009. Điều này chứng tỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh của năm 2010 tốt hơn so với năm 2009. Chỉ tiêu này suy giảm trong 7 tháng đầu năm 2011. Lợi nhuận trước thuế sau 7 tháng hoạt động chỉ đạt 50,619 tỷ đồng, đạt 24,5% so với kế hoạch và chỉ bằng 58,22% so với cùng kỳ năm trước. - Xét về mặt hiệu quả theo doanh thu thì tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu năm 2011 là 8,89%, giảm gần 1% so với năm 2011. Điều này có nghĩa là doanh thu 7 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng doanh thu tăng là do các chi phí đầu vào tăng dẫn đến giá vốn hàng bán tăng và các chi phí khác tăng như vậy làm cho lợi nhuận giảm. Xét về mặt hiệu quả so với tổng nguồn vốn thì tỷ lệ thu nhập sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 13,87%. Đây là con số chưa hiệu quả nếu theo bình diện sử dụng vốn của chủ sở hữu so với lãi suất huy động của ngân hàng. Như vậy hoạt động kinh doanh của công ty tuy không lỗ nhưng chưa thực sự hiệu quả. -Xét về mặt quy mô công ty thì Viglacera Hạ Long đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi gia nhập câu lạc bộ có doanh thu từ 1000 tỷ đồng trở lên vào năm 2009. Vào năm 2010 doanh thu tăng 101% so với năm 2009, tương ứng 1106 tỷ đồng. Trong tổng số doanh thu này thì doanh thu từ mảng hoạt động sản xuất kinh doanh chính (sản xuất vật liệu xây dựng) là 1099 tỷ. Điều này chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là bền vững, công ty không sa đà vào các hoạt động đầu tư tài chính đầy rủi ro hoạt các hoạt động đầu tư khác mà công ty không có thế mạnh. Doanh thu 7 tháng đầu năm 2011 của công ty mặc dù đã tăng 125,44 % so với cùng kỳ nhưng xét về mặt hiệu quả thì không đạt so với năm 2010 như đã phân tích tại phần trên. -Về mặt cơ cấu thị trường thì mảng thị trường nội địa vẫn là thị trường mũi nhọn của Viglacera Hạ Long. Điều này được thể hiện qua con số kim ngạch xuất khẩu qua các thời kỳ. Năm 2009 và năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của Công ty chỉ đạt 3,5 tới 3,6 triệu USD tương ứng khoảng 70 tỷ doanh thu xuất khẩu. Nếu xét theo tỷ lệ tổng doanh thu thì doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm chưa tới 6,3%, đây là con số thấp thể hiện công ty không chịu phát triển mạng thị trường nước ngoài để đa dạng hóa thị trường nhằm tránh rủi ro bán hàng trong các thời điểm khó khăn. Điều này thể hiện rõ ràng trong năm 2011 khi kim ngạch xuất khẩu 7 tháng chỉ đạt 2,044 triệu USD và xấp xỉ bằng cùng kỳ năm trước. Điều này có nghĩa là do không đẩy mạnh khai thác thị trường nước ngoài từ các năm trước nên doanh thu từ thị trường nước ngoài không tăng dẫn đến là nó không hỗ trợ tăng cho tổng doanh thu năm 2011. Khi thị trường trong nước gặp khó khăn thì chắc chắn Viglacera Hạ Long sẽ gặp khó khăn lớn về doanh thu. Các doanh nghiệp Nhà nước ngoài các nhiệm vụ về kinh tế thì họ phải lãnh nhận các nhiệm vụ về chính trị. Một trong các nhiệm vụ về chính trị đó là phải tạo ra và ổn định công ăn việc làm góp phần ổn định tình hình chính trị trong nước. Viglacera có số lượng lao động tương đối lớn. Năm 2010 số lượng này là 3730 lao động, tăng 103% so với năm 2009. Con số này tại 7 tháng đầu năm 2011 là 3683 người. Điều quan trọng hơn là thu nhập bình quân của từng lao động trong Công ty năm 2010 đã đạt 4,514 triệu đồng/tháng, đây là mức thu nhập khá xét trên bình diện GDP/đầu người/năm của Việt Nam còn thấp như hiện nay. Do hiệu quả hoạt động kinh doanh vào 2 quý đầu năm 2011 không phát triển mạnh nên thu nhập trên đầu người/tháng trong 7 tháng đầu năm đã không tăng như theo kế hoạch đặt ra, con số này vẫn dừng ở mức 4,515 triệu đồng/tháng, có nghĩa là vẫn không tăng so với năm 2010. Các nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước của Viglacera Hạ Long tăng qua các thời kỳ. Năm 2009, nộp ngân sách Nhà nước là 24,525 tỷ, năm 2010 tăng lên 31,499 tỷ và năm 2011 thì dự kiến sẽ nộp 48 tỷ. 4.1.2. Về tổ chức hệ thống kế toán của Công ty 4.1.1.1 Về nhân sự Tất cả nhân viên đều làm việc dưới sự chỉ đạo của Giám đốc tài chính - Kế toán trưởng và có sự giám sát, quản lý của Phó giám đốc Tài chính – Kế toán tổng hợp. Do đó tổ chức công tác kế toán được giám sát một cách chặt chẽ với sự thống nhất chung, cung cấp số liệu chính xác giúp cho ban quản lý đề ra kế hoạch kinh doanh hiệu quả hơn. Với số lượng công việc rất nhiều mỗi ngày: vừa phải hạch toán hoạt động kinh doanh tại công ty vừa phải làm công tác kế toán nên số lượng nhân viên kế toán công ty tương đối nhiều, tất cả công việc đều tập trung tại phòng Tài chính – Kế toán nên giải quyết vấn đề nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Bản thân mỗi nhân viên kế toán đều tự trang bị cho mình kiến thức vững vàng để đáp ứng nhu cầu làm việc tại công ty. Bộ máy kế toán tập trung, tổ chức tình hình sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung, công ty đã áp dụng đúng chế độ kế toán ban hành. Công ty đã áp dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính nên đã giảm bớt được khối lượng công việc cho nhân viên kế toán, tạo điều kiện cho nhân viên kế toán có thời gian kiểm tra, kiểm soát chứng từ do vậy bộ máy kế toán luôn luôn phát triển. Phần mềm kế toán phù hợp với đặc trưng của Công ty. Tuy nhiên còn một vài chỗ hạn chế số lẻ đơn giá, thành phẩm. Đôi khi phải chỉnh sửa bằng tay đê phù hợp với chứng từ gốc 4.1.1.2 Về hệ thống tài khoản Không sử dụng tài khoản giảm trừ doanh thu 521, 531, 532. Việc này vẫn đảm bảo phản ánh trung thực doanh thu bán hàng tại Công ty. Nhưng lại thiếu thông tin trong việc phân tích báo cáo tài chính 4.1.1.3. Về chứng từ và sổ sách kế toán Các chứng từ sử dụng tại Công ty đều tuân thủ theo đúng quy định Bộ tài chính, nhà nước ban hành. Các chứng từ gốc, bản sao được phân loại rõ ràng, bảo quản, lưu trữ theo từng file hồ sơ riêng biệt, phân theo từng hợp đồng, từng tháng trong kỳ kế toán. Việc sử dụng sổ chi tiết tài khoản giúp thuận tiện cho việc theo dõi doanh thu và chi phí. Tài khoản 632 được phần mềm tự động cập nhật theo dõi giúp cho kế toán giảm nhẹ được công việc. Giá vốn hàng bán được tính theo phương pháp bình quân gia quyền, phù hợp với hoạt động bán hàng tại công ty. Việc xuất hóa đơn tập trung vào cuối tháng dồn dập làm khối lượng công việc kế toán tăng lên, dễ dẫn đến sai sót nhầm lẫn trong quá trình nhập liệu, gây lãng phí thời gian, chỉnh sửa khi lập các báo cáo. 4.1.1.4. Về hệ thống báo cáo của Công ty Đầy đủ và chi tiết hàng tháng, quý, năm. Hàng quý Công ty đều mời kiểm toán về kiểm tra hệ thống sổ sách chứng từ công bố đại chúng báo cáo tài chính. 4.1.1.5. Phương thức bán hàng Đa số là bán cho các nhà phân phối lớn, uy tín bán với số lượng lớn. Điều này giúp cho công ty tạo được lợi nhuận nhanh chóng, tạo đồng vốn xoay vòng để tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng quy mô và đỡ phức tạp trong việc quản lý. Phiếu xuất kho của Công ty không thể hiện giá vốn hàng bán mà lại thể hiện giá bán làm mất tính đặc thù riêng của mỗi loại chứng từ trong kế toán. 4.2. Kiến nghị 4.2.1. Kiến nghị chung về công tác tổ chức kế toán Tin học hóa trong công tác kế toán Hiện nay công ty đã sử dụng phần mềm Asia trong công tác kế toán. Công ty nên thường xuyên cập nhật những phiên bản mới của Asia để ứng dụng một cách có hiệu quả vào công tác kế toán. Và tìm hiểu những phần mềm kế toán khác, hướng dẫn đào tạo nhân viên sử dụng phần mềm để ứng dụng vào công tác kế toán có hiệu quả nhất. Phân công nhiệm vụ trong phòng kế toán Hoàn thiện công tác phân bổ để công việc hợp lý hơn, lựa chọn vị trí thích hợp cho từng phần hành kế toán đối với mỗi nhân viên. 4.2.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp Nhiều loại chi phí phát sinh có thể là chi phí bán hàng, cũng có thể là chi phí quản lý doanh nghiệp. Do đó, tùy theo mục đích của việc phát sinh chi phí mà ghi nhận một cách thích hợp. Cần phải giảm thiểu tối đa chi phí kinh doanh như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp bằng cách tổ chức bộ máy bán hàng gọn nhẹ, linh hoạt để sao chi phí thấp mà hiệu quả lao động thì lại cao. Tăng cường việc phân công lao động đúng người đúng việc để đảm bảo công việc sản xuất kinh doanh luôn được thuận lợi. 4.2.3. Một vài kiến nghị khác Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ ban đầu trước khi lập hóa đơn và ký duyệt hóa đơn. Đa dạng hóa phương thức bán hàng và có chính sách gia hạn nợ khách hàng phù hợp để tránh tình trạng nợ khó đòi. KẾT LUẬN Nói tóm lại là Viglacera Hạ Long là một công ty về vật liệu xây dựng có quy mô công ty tương đối lớn và đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành vật liệu xây dựng của đất nước và các nhiệm vụ chính trị khác. Trong các năm gần đây do ảnh hưởng khó khăn chung từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2008 để lại nên Viglacera Hạ Long hoạt động chưa thực sự hiệu quả so với tiềm lực của công ty. Công ty cũng chưa chú trọng vào việc tái cơ cấu thị trường mục tiêu để giảm thiểu các rủi ro kinh doanh do biến động kinh tế từ thị trường nội địa. Tuy nhiên công ty đã đạt được thành công trong việc bảo toàn nguồn vốn, tạo ra đà tăng trưởng và đảm bảo tốt cho đời sống của người lao động của toàn công ty. qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần viglacera hạ long, tôi đã đúc kết những kinh nghiệm thất quý báu. Nhận thấy được sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế phát sinh. Vì thời gian và kiến thức có hạn, tôi chỉ tìm hiểu và đưa ra đề xuất nhỏ để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Trong giai đoạn hậu khủng hoảng như hiện nay, các doanh nghiệp phải trải qua những cạnh tranh gay gắt, vượt qua những hạn chế vốn có để tiếp tục tồn tại và phải luôn tự đổi mới chính mình để không bị bỏ rơi trong nền kinh tế năng động và đầy sự biến đổi. Quá trình thực tập tại công ty cổ phần Viglacera Hạ Long là một cơ hội cho em tìm hiểu được phần nào thuận lợi cũng như khó khăn của một công ty lớn khi điều hành hoạt động kinh doanh.Với số lượng hàng hóa bán ra ngày một nhiều, quy mô công ty ngày càng được mở rộng. Do đó việc quản lý, giám sát chặt chẽ các khâu trong chu trình kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt những hạn chế khó khăn trong việc duy trì mục tiêu lợi nhuận và giữ vững thương hiệu của mình. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là một trong những khâu quan trọng để thực hiện mục tiêu đó nên luôn luôn đòi hỏi cần phải được hoàn thiện. Do kiến thức có hạn, chưa có kinh nghiệm thực tế, thời gian thực tập lại không nhiều nên chuyên đề của em chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định Cuối cùng em muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới cô giáo Cô Phạm Thị Huyền Quyên đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em từ những bước đầu khi em thực hiện viết chuyên đề của mình và em cũng xin cảm ơn các cô và các anh chị trong phòng Tài chính – Kế toán đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực tập và thu thập tài liệu. TÀI LIỆU THAM KHẢO Khoa Kế toán – Kiểm toán, bộ môn Kế toán tài chính, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM (2009). Kế toán tài chính phần 5. Nhà xuất bản lao động. Khoa Kế toán – Kiểm toán, bộ môn Kế toán tài chính, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM (2008). Kế toán tài chính phần 1 – 2. Nhà xuất bản giao thông vận tải. Khoa Kế toán – Kiểm toán, bộ môn Kế toán tài chính, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM (2007). Nguyên lý kế toán. Lưu hành nội bộ. PGS. TS. Võ Văn Nhị, bộ môn Kế toán – Thuế, Viện kế toán & Quản trị doanh nghiệp (2005). Kế toán tài chính. Nhà xuất bản tài chính. Bộ tài chính (2007). Chế độ kế toán Việt Nam. Nhà xuất bản lao động xã hội. Báo doanh nhân Sài Gòn. Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và các văn bản sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC. PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1 Đơn đặt hàng Phiếu xuất kho UNC/Phiếu thu PHỤ LỤC 2 Bảng chiết khấu Báo cáo doanh thu Hóa đơn hàng chiết khấu Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn hàng chiết khấu PHỤ LỤC 3 Bảng nhập xuất tồn Bảng giá thành toàn bộ Báo cáo bán hàng PHỤ LỤC 4 Sơ đồ chữ T 911 Sơ đồ chữ T 632 Sơ đồ chữ T 511 Sơ đồ chữ T 641 Sơ đồ chữ T 642 PHỤ LỤC 5 Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản Tờ khai thuế Thuế đầu vào/ra Bảng báo cáo phân tích tài chính

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxLUAN VAN.docx
Luận văn liên quan