Công trình: Trụ sở ủy ban nhân dân - Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

Công trình: Trụ sở UBND-HĐND tỉnh Thái Bình + Đầy đủ bản vẽ MỤC LỤC Mục lục ML-1 Lời núi đầu LNĐ-1 Chương 1: Giới thiệu chung về cụng trỡnh 1 1.1. Giới thiệu công trình 1 1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 1 1.3. Các giả pháp kiến trúc 1 1.3.1. Giải phỏp mặt bằng 1 1.3.2. Giải pháp về mặt đứng kiến trúc 2 1.3.3. Giải pháp về giao thông 2 1.3.4. Giải phỏp về thông gió, chiếu sáng 2 1.3.4.1. Thông gió 2 1.3.4.2. Chiếu sáng . 3 1.3.5. Giải pháp về cấp thoát nước .3 1.3.6. Giải pháp về phòng cháy, chữa cháy . .3 1.3.6.1. Hệ thống báo cháy 3 1.3.6.2. Hệ thống cứu hoả 3 1.3.7. Giải pháp cấp điện .3 Chương 2: Lựa chọn giải phỏp kết cấu 4 2.1 Sơ bộ phương án kết cấu .4 2.1.1 Phân tích các dạng kết cấu khung .4 2.1.1.1. Hệ khung chịu lực 4 2.1.1.2. Hệ vác chịu lực .4 2.1.1.3. Hệ lõi chịu lực 4 2.1.1.4. Hệ hỗn hợp .4 2.1.2. Phương án lựa chọn 4 2.1.3. Kích thước sơ bộ của kết cấu .5 2.1.3.1. Chọn sơ bộ kích thước sàn 5 2.1.3.2. Chọn sơ bộ kích thước dầm 5 2.1.3.3. Chọn sơ bộ kích thước cột 7 2.2. Tính toán tải trọng 8 2.2.1.Tải trọng tác dụng lên sàn. 8 2.2.1.1. Tĩnh tải . .8 2 2 1.2. Hoạt tải 10 2.2.2. Phân tảitác dụng vào khung trục 2 10 2.2.2.1. Tĩnh tải .10 2.2.2.2. Hoạt tải .32 2.2.3. Tải trọng gió 34 2.2.4. Lập sơ đồ các trường hợp tăi trọng 35 2.3. Tính toán nội lực công trình .40 2.3.1. Tính toán nội lực cho các kết cấu của công trình .40 2.3.2.Tổ hợp nội lực .40 Chương 3: Tính toán sàn 41 3.1. Số liệu 41 3.1.1. Chọn vật liệu tính toán . 41 3.1.2. Nguyên lý tính toán . 41 3.2. Thiết kế ô sàn S1 . . 43 3.2.1. Xác định nội lực . .43 3.2.2. Tính toán cốt thép . 44 3.2.2.1. Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn . . .44 3.2.2.2. Tính toán cốt thép theo phương cạnh dài . 44 3.3. Thiết kế ô sàn S2, S3, S4, S5 . .45 3.4. Thiết kế ô sàn vệ sinh Swc .48 3.4.1. Xác định nội lực . .48 3.4.2. Tính toán cốt thép . 48 3.4.2.1. Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn .48 3.4.2.2. Tính toán cốt thép theo phương cạnh dài 48 Chương 4: Tính toán dầm 51 4.1. Cơ sở tính toán .51 4.1.1. Vật liệu 51 4.1.2. Nội lực 51 4.2. Tính toán cốt thép cho dầm tầng trệt .51 4.2.1. Tính dầm D1. Phần tử dầm 33 51 4.2.1.1. Tính toán cốt thép dọc .51 4.2.1.2. Tính toán cốt đai 53 4.2.1.3. Tính toán cắt, neo, uốn, cốt thép 54 4.2.1.4. Tính cốt treo .54 4.2.2. Tính dầm D1.Phần tử dầm 49 .55 4.2.3. Tính dầm D2. Phần tử dầm 41 55 4.3. Tính tóan cốt thép cho dầm tầng 1 .55 4.3.1. Tính dầm D1 Phần tử dầm 34. 55 4.3.2. Tính dầm D1 Phần tử dầm 5 .56 4.3.3. Tính dầm D2. Phần tử dầm 42 56 4.4. Tính toán cốt thép cho dầm tâng 2 56 4.4.1.Tính dầm D1. Phần tử dầm 35 . 56 4.4.2. Tính dầm D1. Phần tử dầm 51 56 4.4.2. Tính dầm D2. Phần tử dầm 43 57 Chương 5: Tính toán cột 59 5.1. Số liệu đầu vào .59 5.1.1. Sơ đồ khung 59 5.1.2. Vật liệu .59 5.1.3. Nội lực tính toán cho cột 60 5.2. Tính toán cốt thép cho cột tầng trệt .60 5.2.1. Tính phần tử số 1 . .60 5.2.1.1. Tính cốt thép đối xứng với cặp nôi lực 2. 60 5.2.1.1. Kiểm tra với cặp nôi lực 1. 62 5.2.1.3. Kiểm tra với cặp nội lực số 3 .62 5.2.2. Tính phần tử cột số 9 63 5.2.3. Tính phần tử côt số 17 66 5.2.4. Tính phần tử cột số 25 66 5.3. Tính toán cốt thép cho cột tầng 1 66 5.3.1. Tính phần tử cột số 2 . .66 5.3.2. Tính phần tử cột số 10. 66 5.3.3. Tính phần tử cột số 18. 67 5.3.4. Tính phần tử cột số 26 .67 5.4. Tính toán cốt thép cho cột tầng 2 .67 5.4.1. Tính phần tử cột số 3 . 67 5.4.2. Tính phần tử cột số 11 .67 5.4.3. Tính phần tử cột số 19 . . 68 5.4.4. Tính phần tử cột số 27. .68 Chương 6: Tính toán cầu thang 70 6.1. Số liệu tính toán .70 6.1.1. Chọn vật liệu tính cầu thang 70 6.1.2. Lựa chọn kích thước cấu kiện .70 6.1.2.1. Bản thang 70 6.1.2.2. Bản chiếu nghỉ .71 6.1.2 3. Bản chiếu tới .71 6.1.2 4. Dầm chiếu nghi, chiếu tới 71 6.1.2.5 Dầm limông (cốn thang) .71 6.2. Tính toán bản thang 71 6.2.1. Sơ dồ tính và tải trọng .71 6.2.1.1. Tĩnh tải 71 6.2.1.2. Hoạt tải 72 6.2.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho bản thang 72 6.2.2.1. Tính toán nội lực . .72 6.2.2 2. Tính toán cốt thép cho bản thang .73 6.3. Tính toán cốn thang 74 6.3.1. Sơ đồ tính và tải trọng .74 6.3.2.Tính toán nội lực và cốt thép cho cốn thang 74 6.3.2.1. Xác định nội lực . 74 6.3.2.2 Tính toán cốt thép dọc chịu lực .75 6.3.2.3. Tính toán cốt đai 75 6.4. Tính toán bản chiếu nghỉ .75 6.4.1.Sơ đồ tính và tải trọng 75 6.4.1.1. Tĩnh tải . 76 6.4.1.2. Hoạt tải 76 6.4.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho bẩn chiếu nghỉ .76 6.4.2.1. Xác định nội lực . 76 6.4.2.2. Tính toán cốt thép bản chiếu nghỉ .76 6.5. Tính dầm chiếu nghỉ 77 6.5.1. Sơ đồ tình và tả trọng 77 6.5.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho dầm chiếu nghỉ 78 6.5.2.1. Xác định nội lực . 78 6.5.2.2. Tính toán cốt thép dọc chịu lực .78 6.5.2.3. Tính toán cốt đai 78 6.6. Tính toán bản chiếu tới 79 6.6.1. Sơ đồ tính và tải trọng .79 6.6.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho bản chiếu tới 80 6.6.2.1. Xác định nội lực . 80 6.6.2.2. Tính toán cốt thép bản chiếu tới .80 6.7. Tính toán dầm chiếu tới 81 6.7.1. Sơ đồ tính và tải trọng .81 6.7.2.Tính toán nội lực và cốt thép cho dầm chiếu tới 82 6.7.2.1. Xác định nội lực . 82 6.7.2 2 Tính toán cốt thép dọc chịu lực .82 6.7.2 3. Tính toán cốt đai 83 Chương 7: Tính toán nền móng 85 7.1. Số liệu địa chất .85 7.2. Lựa chọn giải pháp móng 86 7.3. Sơ bộ kích thước cọc, đài cọc .87 7.4. Xác định sức chịu tải của cọc .87 7.4.1. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc .87 7.4.2 Sức chịu tải của cọc theo đất nền .88 7.5. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng 89 7.6. Kiểm tra móng cọc . .90 7.6.1. Kiểm tra sức chịu tải của cọc .90 7.6.2. Kiểm tra cường độ đất nền .91 7.6.3. Kiểm tra biến dạng của móng cọc 93 7.7. Tính toán đài cọc .95 7.7.1. Tính toán chọc thủng 95 7.7.2. Tính toán chịu uốn . .95 Chương 8: Thi công phần ngầm 98 8.1. Số liệu tính toán .98 8.1.1. Sơ lược về loại cọc thi công và công nghệ thi công 98 8.1.1 1. Sơ lược về loại cọc thi công 98 8.1.1.2. Sơ lược về công nghệ thi công cọc 98 8.1.2. Biện pháp kỹ thuật thi công cọc 100 8.1.2.1. Công tác chuẩn bị mặt bằng .100 8.1.2.2. Tính toán lựa chọn thiết bị thi công cọc 100 8.1.2.3. Quy trình công nghệ thi công cọc 104 8.2. Thi công nền móng .106 8.2.1. Biện pháp kỹ thuật đào hỗ móng .106 8.2.1.1. Xác định khối lượng đất đào 106 8.2.1.2. Biện pháp đào đất .109 8.2.2. Tổ chức thi công đào đất .109 8.2.2.1. Nguyên tắc chọn máy đào 109 8.2.2.2. Các thông số kỹ thuật của máy đào 109 8.2.2.3. Tính năng suất của máy đào .110 8.2.3. Công tác phá đầu cọc và đổ bêtông móng .112 8.2.3.1. Công tác phá đầu cọc 112 8.2.3.2. Công tác đổ bêtông lót 112 8.2.3.3. Công tác ván khuôn, cốt thép, đổ bêtông móng .113 8.3. An toàn lao động khi thi công phần ngần 116 8.3.1. An toàn và vệ sing lao động trong công tác thi công đất 116 8.3.1.1. Nguyên nhân gây tai nạn 116 8.3.1.2. Biên pháp an toàn lao đông và vệ sinh môi trường .117 8.3.2. An toàn và vệ sinh lao động trong công tác phá đầu cọc 118 8.3.2.1. Bảo hộ lao động . .118 83.2.2. Kiểm tra an toàn lao động . .118 8.3.2.3. An toàn tại hiện trường .118 83.2.4. An toàn vệ sinh khi lắp đặt cọc . .118 Chương 9: Thi cụng phần thân và hoàn thiện 120 9.1. Lập biện pháp kỹ thuật thi công phần thân .120 9.1.1. Mục tiêu 120 9.1.2. Biện pháp .120 9.1.2.1. Nộ dung 120 9.1.2.2. Công nghệ thi công bê tông 120 9.2. Tính ván khuôn, xà gồ, cột chông cho sàn .120 9.2.1. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho sàn 120 9.2.2. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chông cho dầm chính .124 9.2.2.1. Thiết kế côppha dầm D1 .124 9.2.2.2. Thiết kế côppha dầm D2 128 9.2.3. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chông cho cột 128 9.2.3.1. Lụa chọn ván khuôn cho cột . .128 9.2.3.2. Lựa chọn gông cột và cây chống cho cột .128 9.3. Lập bảng thống kê ván khuôn, cốt thép, bêtông phần thân 131 9.3.1. Thống kê ván khuôn 131 9.3.2. Thống kê khối lượng bêtông 134 9.3.3. Thống kê khối lượng cốt thép . .137 9.4. Kỹ thuật thi công công tác ván khuôn, cốt thép, bêtông 140 9.4.1. Công tác trắc đạc, định vị thi công thân 140 9.4.2. Công tác lắp dung ván khuôn . .144 9.4.3. Công tác cốt thép 147 9.4.4. Công tác bêtông 149 9.5. Chọn cần trục và tính toán năng suet thi công 151 9.5.1. Chọn cần trục tháp .151 9.5.2. Tính năng suất cần trục .152 9.5.3. Chọn vận thăng . .153 9.6. Chọn máy đầm, máy trộn và đổ bêtông, năng suet của chúng .153 9.6.1. Máy đầm bêtông 153 9.6.2. Máy trộn và đổ bêtông, năng suet của chúng . .153 9.6.2.1. Máy trộn bêtông 153 9.6.2.2. Chọn máy đổ bêtông 154 9.7. Kỹ thuật xây trát, ốp, lát, hoàn thiên 155 9.7.1. Kỹ thuật xây . .155 9.7.2. Kỹ thuật trát . .156 9.7.3 Kỹ thuật lát nền . .157 9.7.4.1. Công tác lắp dung khung cửa sổ, cửa đi .157 9.7.4.2. Thi công lắp dung xà gồ và lợp tôn . .157 9.7.4.3. Thi công lăn sơn 158 9.7.4.4. Thi công phần hệ thông điện, cấp thoát nước 158 9.8. An toàn lao động khi thi công phần thân và hoàn thiện .158 9.8.1. An toàn trong công tác ván khuôn .158 9.8.1.1. An toàn khi chễ tạo ván khuôn . .158 9.8.1.2. An toàn khi lắp dựng 159 9.8.1.3. An toàn đối với công tác ván khuôn trong quá trình tháo dỡ .159 9.8.2. An toàn đối với công tác ván khuôn trong quá trinh đổ bêtông 160 9.8.3. An toàn trong công tác cốt thép .160 9.8.3.1. An toàn khi cạo gỉ cốt thép .160 9.8.3.2. An toàn khi cắt thép .160 9.8.3.3. An toàn khi uốn cốt thép 161 9.8.3.4. An toàn khi hàn cốt thép 161 9.8.3.5. An toàn khi lắp dung cốt thép 161 9.8.4. An toàn trong công tác bêtông . .162 9.8.4.1. Đối với khu vực làm việc . 162 9.8.4.2. An toàn khi sử dung dụng cu, vật liệu 162 9.8.5. An toàn lao động trong công tác cẩu tách, lắp ghép 160 9.8.5.1. Những nguyên nhân chủ uếy gây tai nạn .163 9. 8.5.2. Những biện pháp phòng ngừa tai nạn 163 9.8.6. An toàn trong công tác sử dụng điện 165 Chương 10: Tổ chức thi công 166 10.1. Lập tiến độ thi công .166 10.1.1. Tính toán nhân lực phục vụ thi công 166 10.1.2. Lập sơ đồ tiến độ và biểu đồ nhân lưc 177 10.2. Thiết kế tông mặt bằng thi công . 177 10.2.1. Thiết kế kho bãi công trình .177 10.2.1.1. Số lượng cán bộ công nhân trên công trường 178 10.2.1.2. Diện tích kho bãi 178 10.2.1.3. Hê thống điện thi công và sinh hoạt .180 10.2.1.4. Nước thi công và sinh hoat .183 Chương 11: Lập dự toán 186 11.1. Cơ sở tính .120 11.2. Lập bảng dự toán chi tiết và bản tổng hợp kinh phí 120 Chương 12: Kết luận và kiến nghị 12.1. Kết luận 120 12.2. Kiến nghị 124 12.2.1. Sơ đồ tính và chương trình tính .124 12.2.2. Kết cấu móng 128

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 2144 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công trình: Trụ sở ủy ban nhân dân - Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng 10: tæ chøc thi c«ng LËp tiÕn ®é thi c«ng TÝnh to¸n nh©n lùc phôc vô thi c«ng (lËp b¶ng thèng kª) Nh©n lùc phôc vô thi c«ng ®­îc tÝnh to¸n vµ lËp thµnh b¶ng nh­ sau: B¶ng 10.1: Thèng kª khèi l­îng nh©n c«ng lãt ®µi gi»ng ( §Þnh møc 1776/BXD-VP ngµy 16/08/2007) H¹ng môc Tªn cÊu kiÖn Khèi l­îng (m³) Sè hiÖu ®Þnh møc §Þnh møc (c«ng/m³) Nh©n c«ng (c«ng) Tæng sè c«ng §µi mãng §.01 10.42 AF.11121 1.18 12.3 28.94 §.02 14.11 AF.11121 1.18 16.7 Gi»ng mãng G.01 14.64 AF.11121 1.18 17.3 29.98 G.02 9.75 AF.11121 1.18 11.5 G.03 0.85 AF.11121 1.18 1.0 G.04 0.17 AF.11121 1.18 0.2 B¶ng 10.2: Thèng kª nh©n c«ng c«ng t¸c bª t«ng (§Þnh møc 1776/BXD-VP ngµy 16/08/2007) TÇng Tªn cÊu kiÖn Khèi lîng (m³) Sè hiÖu ®Þnh møc §Þnh møc (c«ng/(m³) Nh©n c«ng (c«ng) Tæng sè c«ng §µi mãng §.01 94.67 AF.11213 1.64 155.3 178.67 §.02 14.28 AF.11213 1.64 23.4 Gi»ng mãng G.01 17.76 AF.11213 1.64 29.1 93.83 G.02 30.72 AF.11213 1.64 50.4 G.03 7.06 AF.11213 1.64 11.6 G.04 1.68 AF.11213 1.64 2.8 TÇng triÖt Cét C1 24.68 AF.12233 4.05 99.9 124.70 Lâi TM 6.12 AF.12233 4.05 24.8 DÇm 22x60 19.77 AF.12313 3.56 70.4 317.07 3.29 AF.12313 3.56 11.7 DÇm 22x45 2.44 AF.12313 3.56 8.7 7.03 AF.12313 3.56 25.0 DÇm 22x65 15.05 AF.12313 3.56 53.6 DÇm 22x22 0.37 AF.12313 3.56 1.3 0.67 AF.12313 3.56 2.4 Sµn tÇng triÖt Sµn 1 46.66 AF.12413 2.48 115.7 Sµn 2 6.91 AF.12413 2.48 17.1 Sµn 3 1.03 AF.12413 2.48 2.6 Sµn 4 0.86 AF.12413 2.48 2.1 Sµn 5 2.59 AF.12413 2.48 6.4 TÇng 1 Cét C1 15.90 AF.12243 4.33 68.8 98.80 Lâi TM 6.92 AF.12243 4.33 29.9 DÇm 22x65 15.05 AF.12313 3.56 53.6 352.54 DÇm 22x60 19.77 AF.12313 3.56 70.4 3.29 AF.12313 3.56 11.7 DÇm 22x45 14.87 AF.12313 3.56 53.0 3.66 AF.12313 3.56 13.0 DÇm 22x22 0.37 AF.12313 3.56 1.3 0.67 AF.12313 3.56 2.4 Sµn tÇng 1 Sµn 1 45.36 AF.12413 2.48 112.5 Sµn 2 6.91 AF.12413 2.48 17.1 Sµn 3 1.03 AF.12413 2.48 2.6 Sµn 4 0.86 AF.12413 2.48 2.1 Sµn 5 5.18 AF.12413 2.48 12.9 TÇng 2,3 Cét C1 22.54 AF.12243 4.33 97.6 127.54 Lâi TM 6.92 AF.12243 4.33 29.9 DÇm 22x65 15.05 AF.12313 3.56 53.6 358.68 DÇm 15x15 0.25 AF.12313 3.56 0.9 DÇm 22x60 19.77 AF.12313 3.56 70.4 3.29 AF.12313 3.56 11.7 DÇm 22x45 14.87 AF.12313 3.56 53.0 3.66 AF.12313 3.56 13.0 DÇm 22x22 0.37 AF.12313 3.56 1.3 0.67 AF.12313 3.56 2.4 Sµn tÇng 2,3 Sµn 1 45.36 AF.12413 2.48 112.5 Sµn 2 6.91 AF.12413 2.48 17.1 Sµn 3 1.03 AF.12413 2.48 2.6 Sµn 4 0.86 AF.12413 2.48 2.1 Sµn 5 2.11 AF.12413 2.48 5.2 Sµn 6 5.18 AF.12413 2.48 12.9 TÇng 4,5 Cét C1 17.81 AF.12243 4.33 77.1 107.06 Lâi TM 6.92 AF.12243 4.33 29.9 DÇm 22x65 15.05 AF.12313 3.56 53.6 358.68 DÇm 15x15 0.25 AF.12313 3.56 0.9 DÇm 22x60 19.77 AF.12313 3.56 70.4 3.29 AF.12313 3.56 11.7 DÇm 22x45 14.87 AF.12313 3.56 53.0 3.66 AF.12313 3.56 13.0 DÇm 22x22 0.37 AF.12313 3.56 1.3 0.67 AF.12313 3.56 2.4 Sµn tÇng 4,5 Sµn 1 45.36 AF.12413 2.48 112.5 Sµn 2 6.91 AF.12413 2.48 17.1 Sµn 3 1.03 AF.12413 2.48 2.6 Sµn 4 0.86 AF.12413 2.48 2.1 Sµn 5 2.11 AF.12413 2.48 5.2 Sµn 6 5.18 AF.12413 2.48 12.9 TÇng 6 Cét C1 13.63 AF.12243 4.33 59.0 88.98 Lâi TM 6.92 AF.12243 4.33 29.9 DÇm 22x80 19.01 AF.12313 3.56 67.7 368.52 DÇm 15x15 0.25 AF.12313 3.56 0.9 DÇm 22x60 19.77 AF.12313 3.56 70.4 3.29 AF.12313 3.56 11.7 DÇm 22x45 14.87 AF.12313 3.56 53.0 3.66 AF.12313 3.56 13.0 DÇm 22x22 0.37 AF.12313 3.56 1.3 0.67 AF.12313 3.56 2.4 Sµn tÇng 6 Sµn 1 28.68 AF.12413 2.48 71.1 Sµn 2 10.37 AF.12413 2.48 25.7 Sµn 3 12.79 AF.12413 2.48 31.7 Sµn 4 3.46 AF.12413 2.48 8.6 Sµn 5 2.39 AF.12413 2.48 5.9 Sµn 6 2.06 AF.12413 2.48 5.1 TÇng m¸i Cét C1 5.76 AF.32223 3.81 21.9 64.61 Cét C2 4.23 AF.32223 3.81 16.1 Lâi TM 6.13 AF.12243 4.33 26.6 DÇm 22x65 6.35 AF.12313 3.56 22.6 138.85 DÇm 22x45 1.47 AF.12313 3.56 5.2 DÇm 22x60 3.29 AF.12313 3.56 11.7 9.88 AF.12313 3.56 35.2 DÇm 22x22 0.37 AF.12313 3.56 1.3 0.44 AF.12313 3.56 1.6 Sµn tÇng m¸i Sµn 1 14.34 AF.12413 2.48 35.6 Sµn 2 5.18 AF.12413 2.48 12.9 Sµn 3 2.39 AF.12413 2.48 5.9 Sµn 4 1.73 AF.12413 2.48 4.3 Sµn 5 1.03 AF.12413 2.48 2.6 B¶ng 10.3: Thèng kª nh©n c«ng c«ng t¸c cèt thÐp (§Þnh møc 1776/BXD-VP ngµy 16/08/2007) TÇng Tªn cÊu kiÖn Khèi lîng (kG) Sè hiÖu ®Þnh møc §Þnh møc (c«ng/(TÊn) Nh©n c«ng (c«ng) Tæng sè (c«ng) §µi mãng §.01 11147.2 AF.61120 8.34 93.0 106.99 §.02 1681.5 AF.61120 8.34 14.0 Gi»ng mãng G.01 2091.2 AF.61120 8.34 17.4 56.19 G.02 3617.3 AF.61120 8.34 30.2 G.03 830.8 AF.61120 8.34 6.9 G.04 197.8 AF.61120 8.34 1.6 TÇng triÖt Cét C1 2905.5 AF.61431 8.48 24.6 31.85 Lâi TM 720.1 AF.61421 10.02 7.2 DÇm 22x60 2327.7 AF.61521 10.04 23.4 157.49 388.0 AF.61521 10.04 3.9 DÇm 22x45 287.5 AF.61521 10.04 2.9 828.1 AF.61521 10.04 8.3 DÇm 22x65 1771.9 AF.61521 10.04 17.8 DÇm 22x22 43.5 AF.61521 10.04 0.4 78.3 AF.61521 10.04 0.8 Sµn tÇng triÖt Sµn 1 5493.7 AF.61711 14.63 80.4 Sµn 2 813.9 AF.61711 14.63 11.9 Sµn 3 121.4 AF.61711 14.63 1.8 Sµn 4 101.7 AF.61711 14.63 1.5 Sµn 5 305.2 AF.61711 14.63 4.5 TÇng 1 Cét C1 1872.2 AF.61432 8.85 16.6 26.51 Lâi TM 814.4 AF.61322 12.2 9.9 DÇm 22x65 1771.9 AF.61532 9.17 16.2 164.53 DÇm 22x60 2327.7 AF.61532 9.17 21.3 388.0 AF.61532 9.17 3.6 DÇm 22x45 1751.4 AF.61532 9.17 16.1 431.3 AF.61532 9.17 4.0 DÇm 22x22 43.5 AF.61532 9.17 0.4 78.3 AF.61532 9.17 0.7 Sµn tÇng 1 Sµn 1 5341.1 AF.61711 14.63 78.1 Sµn 2 813.9 AF.61711 14.63 11.9 Sµn 3 121.4 AF.61711 14.63 1.8 Sµn 4 101.7 AF.61711 14.63 1.5 Sµn 5 610.4 AF.61711 14.63 8.9 TÇng 2,3 Cét C1 2653.9 AF.61432 8.85 23.5 33.42 Lâi TM 814.4 AF.61322 12.2 9.9 DÇm 22x65 1771.9 AF.61532 9.17 16.2 168.44 DÇm 15x15 29.7 AF.61532 9.17 0.3 DÇm 22x60 2327.7 AF.61532 9.17 21.3 388.0 AF.61532 9.17 3.6 DÇm 22x45 1751.4 AF.61532 9.17 16.1 431.3 AF.61532 9.17 4.0 DÇm 22x22 43.5 AF.61532 9.17 0.4 78.3 AF.61532 9.17 0.7 Sµn tÇng 2,3 Sµn 1 5341.1 AF.61711 14.63 78.1 Sµn 2 813.9 AF.61711 14.63 11.9 Sµn 3 121.4 AF.61711 14.63 1.8 Sµn 4 101.7 AF.61711 14.63 1.5 Sµn 5 248.7 AF.61711 14.63 3.6 Sµn 6 610.4 AF.61711 14.63 8.9 TÇng 4,5 Cét C1 2096.9 AF.61432 8.85 18.6 28.49 Lâi TM 814.4 AF.61322 12.2 9.9 DÇm 22x65 1771.9 AF.61532 9.17 16.2 168.44 DÇm 15x15 29.7 AF.61532 9.17 0.3 DÇm 22x60 2327.7 AF.61532 9.17 21.3 388.0 AF.61532 9.17 3.6 DÇm 22x45 1751.4 AF.61532 9.17 16.1 431.3 AF.61532 9.17 4.0 DÇm 22x22 43.5 AF.61532 9.17 0.4 78.3 AF.61532 9.17 0.7 Sµn tÇng 4,5 Sµn 1 5341.1 AF.61711 14.63 78.1 Sµn 2 813.9 AF.61711 14.63 11.9 Sµn 3 121.4 AF.61711 14.63 1.8 Sµn 4 101.7 AF.61711 14.63 1.5 Sµn 5 248.7 AF.61711 14.63 3.6 Sµn 6 610.4 AF.61711 14.63 8.9 TÇng 6 Cét C1 1605.4 AF.61433 9.74 15.6 26.57 Lâi TM 814.4 AF.61323 13.42 10.9 DÇm 22x80 2238.2 AF.61533 10.1 22.6 186.88 DÇm 15x15 29.7 AF.61533 10.1 0.3 DÇm 22x60 2327.7 AF.61533 10.1 23.5 388.0 AF.61533 10.1 3.9 DÇm 22x45 1751.4 AF.61533 10.1 17.7 431.3 AF.61533 10.1 4.4 DÇm 22x22 43.5 AF.61533 10.1 0.4 78.3 AF.61533 10.1 0.8 Sµn tÇng 6 Sµn 1 3377.6 AF.61712 16.1 54.4 Sµn 2 1220.8 AF.61712 16.1 19.7 Sµn 3 1505.7 AF.61712 16.1 24.2 Sµn 4 406.9 AF.61712 16.1 6.6 Sµn 5 281.5 AF.61712 16.1 4.5 Sµn 6 242.8 AF.61712 16.1 3.9 TÇng m¸i Cét C1 677.9 AF.61433 9.74 6.6 21.15 Cét C2 498.1 AF.61433 9.74 4.9 Lâi TM 722.2 AF.61323 13.42 9.7 DÇm 22x65 748.2 AF.61533 10.1 7.6 72.72 DÇm 22x45 172.5 AF.61533 10.1 1.7 DÇm 22x60 388.0 AF.61533 10.1 3.9 1163.9 AF.61533 10.1 11.8 DÇm 22x22 43.5 AF.61533 10.1 0.4 52.2 AF.61533 10.1 0.5 Sµn tÇng m¸i Sµn 1 1688.8 AF.61712 16.1 27.2 Sµn 2 610.4 AF.61712 16.1 9.8 Sµn 3 281.5 AF.61712 16.1 4.5 Sµn 4 203.5 AF.61712 16.1 3.3 Sµn 5 121.4 AF.61712 16.1 2.0 B¶ng 10.4: Thèng kª khèi l­îng c«ng t¸c x©y TÇng Tªn cÊu kiÖn Tæng chiÒu dµi (m) ChiÒu cao (m) ChiÒu dÇy (m) Khèi lîng x©y (m³) T.triÖt T 220 169.7 2.35 0.22 70.19 TÇng 1 T 220 205.4 2.65 0.22 95.80 TÇng 2-5 T 220 285.5 2.65 0.22 133.16 TÇng 6 T 220 162.3 2.65 0.22 75.70 TÇng m¸i T 220 153.2 2.35 0.22 63.36 Tæng 438.20 B¶ng 10.5: Thèng kª khèi lîng nh©n c«ng c«ng t¸c x©y H¹ng môc Tªn cÊu kiÖn Khèi lîng (m³) Sè hiÖu ®Þnh møc §Þnh møc (c«ng/m³) Ngµy c«ng (ngµy) T. triÖt T 220 70.19 AE.22214 1.92 134.8 TÇng 1 T 220 95.80 AE.22224 1.97 188.7 TÇng 2-5 T 220 133.16 AE.22224 1.97 262.3 TÇng 6 T 220 75.70 AE.22234 1.97 149.1 TÇng m¸i T 220 63.36 AE.22234 2.16 136.9 Tæng 871.8 B¶ng 10.6: Thèng kª khèi lîng c«ng t¸c tr¸t TÇng Tªn cÊu kiÖn KÝch thíc cÊu kiÖn Sè lîng cÊu kiÖn DiÖn tÝch cña cÊu kiÖn (m²) Tæng a (m) b (m) h (m) S (m²) Trong Ngoµi Trong Ngoµi Sµn tÇng triÖt Cét C1 0.5 0.5 2.35 4.7 42 197.4 Lâi TM 17.35 0.15 2.35 82.3 1 82.3 DÇm 22x60 5.4 0.22 0.52 5.8 32 187.0 7.2 0.22 0.52 7.7 4 30.9 DÇm 22X45 3 0.22 0.37 2.4 10 23.8 5.4 0.22 0.37 4.2 16 66.5 DÇm 22X65 6 0.22 0.57 7.1 20 141.8 DÇm 22x22 3 0.22 0.14 0.9 4 3.6 3.6 0.22 0.14 1.1 6 6.4 Têng 220 169.7 2.35 0.22 75.7 1 75.7 Sµn tÇng triÖt Sµn 1 5.40 3.00 0.08 1.3 36 48.4 Sµn 2 3.60 3.00 0.08 1.1 8 8.4 Sµn 3 3.60 1.79 0.08 0.9 2 1.7 Sµn 4 3.00 1.80 0.08 0.8 2 1.5 Sµn 5 3.00 2.70 0.08 0.9 4 3.6 TÇng 1 Cét C1 0.50 0.50 2.65 5.3 24 127.2 Lâi TM 17.40 0.15 2.65 93.0 1 93.0 DÇm 22x65 6.00 0.22 0.57 7.1 20 141.8 DÇm 22x60 5.40 0.22 0.52 5.8 32 187.0 7.20 0.22 0.52 7.7 4 30.9 DÇm 22x45 6.70 0.25 0.37 5.1 24 123.4 3.30 0.25 0.37 2.6 12 31.5 DÇm 22x22 3.00 0.22 0.14 0.9 4 3.6 3.60 0.22 0.14 1.1 6 6.4 902.5 Têng 220 205.4 2.65 0.22 91.5 420 1 91.5 420.0 420.0 Sµn tÇng 1 Sµn 1 5.40 3.00 0.08 1.3 35 47.0 Sµn 2 3.60 3.00 0.08 1.1 8 8.4 Sµn 3 3.60 1.79 0.08 0.9 2 1.7 Sµn 4 3.00 1.80 0.08 0.8 2 1.5 Sµn 5 3.00 2.70 0.08 0.9 8 7.3 TÇng 2,3 Cét C1 0.45 0.45 2.65 4.8 42 200.3 Lâi TM 17.40 0.15 2.65 93.0 1 93.0 DÇm 22x65 6.00 0.22 0.57 7.1 20 141.8 DÇm 15x15 3.00 0.15 0.07 0.4 8 3.5 DÇm 22X60 5.40 0.22 0.52 5.8 32 187.0 7.20 0.22 0.52 7.7 4 30.9 DÇm 22x45 6.70 0.25 0.37 5.1 24 123.4 1019.7 3.30 0.25 0.37 2.6 12 31.5 DÇm 22x22 3.00 0.22 0.14 0.9 4 3.6 3.60 0.22 0.14 1.1 6 6.4 Têng 220 285.5 2.65 0.22 126.8 420 1 126.8 420 420.0 Sµn tÇng 2,3 Sµn 1 5.40 3.00 0.08 1.3 35 47.0 Sµn 2 3.60 3.00 0.08 1.1 8 8.4 Sµn 3 3.60 1.79 0.08 0.9 2 1.7 Sµn 4 3.00 1.80 0.08 0.8 2 1.5 Sµn 5 3.00 1.10 0.08 0.7 8 5.2 Sµn 6 3.00 2.70 0.08 0.9 8 7.3 TÇng 4,5 Cét C1 0.40 0.40 2.65 4.2 42 178.1 Lâi TM 17.40 0.15 2.65 93.0 1 93.0 DÇm 22x65 6.00 0.22 0.57 7.1 20 141.8 DÇm 15x15 3.00 0.15 0.07 0.4 8 3.5 DÇm 22X60 5.40 0.22 0.52 5.8 32 187.0 7.20 0.22 0.52 7.7 4 30.9 DÇm 22x45 6.70 0.25 0.37 5.1 24 123.4 997.4 3.30 0.25 0.37 2.6 12 31.5 DÇm 22x22 3.00 0.22 0.14 0.9 4 3.6 3.60 0.22 0.14 1.1 6 6.4 Têng 220 285.5 2.65 0.22 126.8 117 1 126.8 117.2 117.2 Sµn tÇng 4,5 Sµn 1 5.40 3.00 0.08 1.3 35 47.0 Sµn 2 3.60 3.00 0.08 1.1 8 8.4 Sµn 3 3.60 1.79 0.08 0.9 2 1.7 Sµn 4 3.00 1.80 0.08 0.8 2 1.5 Sµn 5 3.00 1.10 0.08 0.7 8 5.2 Sµn 6 3.00 2.70 0.08 0.9 8 7.3 TÇng 6 Cét C1 0.35 0.35 2.65 3.7 42 155.8 Lâi TM 17.40 0.15 2.65 93.0 1 93.0 DÇm 22x80 6.00 0.22 0.72 9.0 20 179.1 DÇm 15x15 3.00 0.15 0.07 0.4 8 3.5 DÇm 22X60 5.40 0.22 0.52 5.8 32 187.0 7.20 0.22 0.52 7.7 4 30.9 950.9 DÇm 22x45 6.70 0.25 0.37 5.1 24 123.4 3.30 0.25 0.37 2.6 12 31.5 DÇm 22x22 3.00 0.22 0.14 0.9 4 3.6 3.60 0.22 0.14 1.1 6 6.4 Têng 220 162.3 2.65 0.22 72.6 117 1 72.6 117.2 117.2 Sµn tÇng 6 Sµn 1 5.40 4.15 0.08 1.5 16 24.4 Sµn 2 5.40 3.00 0.08 1.3 8 10.8 Sµn 3 5.40 1.85 0.08 1.2 16 18.6 Sµn 4 3.60 3.00 0.08 1.1 4 4.2 Sµn 5 4.15 3.60 0.08 1.2 2 2.5 Sµn 6 3.60 1.79 0.08 0.9 4 3.4 TÇng m¸i Cét C1 0.35 0.35 2.35 3.3 20 65.8 Cét C2 0.30 0.30 2.35 2.8 20 56.4 Lâi TM 17.40 0.15 2.35 82.5 1 82.5 DÇm 22x65 4.15 0.22 0.58 5.1 12 60.8 DÇm 22x45 3.00 0.22 0.37 2.4 6 14.3 DÇm 22X60 7.20 0.22 0.52 7.7 4 30.9 5.40 0.22 0.52 5.8 16 93.5 DÇm 22x22 3.00 0.22 0.14 0.9 4 3.6 504.4 3.60 0.22 0.14 1.1 4 4.3 Têng 220 153.2 2.35 0.22 68.4 117 1 68.4 117.2 117.2 Sµn tÇng m¸i Sµn 1 5.40 4.15 0.08 1.5 8 12.2 Sµn 2 5.40 3.00 0.08 1.3 4 5.4 Sµn 3 4.15 3.60 0.08 1.2 2 2.5 Sµn 4 3.60 3.00 0.08 1.1 2 2.1 Sµn 5 3.60 1.79 0.08 0.9 2 1.7 B¶ng 10.6: Thèng kª khèi l­îng nh©n c«ng c«ng t¸c tr¸t TÇng Tªn cÊu kiÖn Khèi l­îng (m²) Sè hiÖu ®Þnh møc §Þnh møc (c«ng/(m²) Trong Ngoµi Trong Ngoµi Trong Ngoµi Trong Sµn tÇng triÖt Cét C1 197.4 AK.21234 0.22 43.428 Lâi TM 82.3 AK.21234 0.22 18.095 DÇm 22x60 187.0 AK.21234 0.22 41.147 30.9 AK.21234 0.22 6.7908 DÇm 22X45 23.8 AK.21234 0.22 5.2422 66.5 AK.21234 0.22 14.639 DÇm 22X65 141.8 AK.21234 0.22 31.2 DÇm 22x22 3.6 AK.21234 0.22 0.7934 6.4 AK.21234 0.22 1.4119 Têng 220 75.7 AK.21234 0.22 16.654 Sµn tÇng triÖt Sµn 1 48.4 AK.21234 0.22 10.644 Sµn 2 8.4 AK.21234 0.22 1.8586 Sµn 3 1.7 AK.21234 0.22 0.3795 Sµn 4 1.5 AK.21234 0.22 0.3379 Sµn 5 3.6 AK.21234 0.22 0.8026 TÇng 1 Cét C1 127.2 AK.21234 0.22 27.984 Lâi TM 93.0 AK.21234 0.22 20.463 DÇm 22x65 141.8 AK.21234 0.22 31.2 DÇm 22x60 187.0 AK.21234 0.22 41.147 30.9 AK.21234 0.22 6.7908 DÇm 22x45 123.4 AK.21234 0.22 27.155 31.5 AK.21234 0.22 6.9353 DÇm 22x22 3.6 AK.21234 0.22 0.7934 6.4 AK.21234 0.22 1.4119 Têng 220 91.5 420 AK.21234 AK.21134 0.22 0.32 20.139 Sµn tÇng 1 Sµn 1 47.0 AK.21234 0.22 10.349 Sµn 2 8.4 AK.21234 0.22 1.8586 Sµn 3 1.7 AK.21234 0.22 0.3795 Sµn 4 1.5 AK.21234 0.22 0.3379 Sµn 5 7.3 AK.21234 0.22 1.6051 TÇng 2,3 Cét C1 200.3 AK.21234 0.22 44.075 Lâi TM 93.0 AK.21234 0.22 20.463 DÇm 22x65 141.8 AK.21234 0.22 31.2 DÇm 15x15 3.5 AK.21234 0.22 0.7762 DÇm 22x60 187.0 AK.21234 0.22 41.147 30.9 AK.21234 0.22 6.7908 DÇm 22x45 123.4 AK.21234 0.22 27.155 31.5 AK.21234 0.22 6.9353 DÇm 22x22 3.6 AK.21234 0.22 0.7934 6.4 AK.21234 0.22 1.4119 Têng 220 126.8 420 AK.21234 AK.21134 0.22 0.32 27.893 Sµn tÇng 2,3 Sµn 1 47.0 AK.21234 0.22 10.349 Sµn 2 8.4 AK.21234 0.22 1.8586 Sµn 3 1.7 AK.21234 0.22 0.3795 Sµn 4 1.5 AK.21234 0.22 0.3379 Sµn 5 5.2 AK.21234 0.22 1.1546 Sµn 6 7.3 AK.21234 0.22 1.6051 TÇng 4,5 Cét C1 178.1 AK.21234 0.22 39.178 Lâi TM 93.0 AK.21234 0.22 20.463 DÇm 22x65 141.8 AK.21234 0.22 31.2 DÇm 15x15 3.5 AK.21234 0.22 0.7762 DÇm 22X60 187.0 AK.21234 0.22 41.147 30.9 AK.21234 0.22 6.7908 DÇm 22x45 123.4 AK.21234 0.22 27.155 31.5 AK.21234 0.22 6.9353 DÇm 22x22 3.6 AK.21234 0.22 0.7934 6.4 AK.21234 0.22 1.4119 Têng 220 126.8 117.2 AK.21234 AK.21134 0.22 0.32 27.893 Sµn tÇng 4,5 Sµn 1 47.0 AK.21234 0.22 10.349 Sµn 2 8.4 AK.21234 0.22 1.8586 Sµn 3 1.7 AK.21234 0.22 0.3795 Sµn 4 1.5 AK.21234 0.22 0.3379 Sµn 5 5.2 AK.21234 0.22 1.1546 Sµn 6 7.3 AK.21234 0.22 1.6051 TÇng 6 Cét C1 155.8 AK.21234 0.22 34.28 Lâi TM 93.0 AK.21234 0.22 20.463 DÇm 22x80 179.1 AK.21234 0.22 39.41 DÇm 15x15 3.5 AK.21234 0.22 0.7762 DÇm 22X60 187.0 AK.21234 0.22 41.147 30.9 AK.21234 0.22 6.7908 DÇm 22x45 123.4 AK.21234 0.22 27.155 31.5 AK.21234 0.22 6.9353 DÇm 22x22 3.6 AK.21234 0.22 0.7934 6.4 AK.21234 0.22 1.4119 Têng 220 72.6 117.2 AK.21234 AK.21134 0.22 0.32 15.967 Sµn tÇng 6 Sµn 1 24.4 AK.21234 0.22 5.3786 Sµn 2 10.8 AK.21234 0.22 2.3654 Sµn 3 18.6 AK.21234 0.22 4.0832 Sµn 4 4.2 AK.21234 0.22 0.9293 Sµn 5 2.5 AK.21234 0.22 0.5456 Sµn 6 3.4 AK.21234 0.22 0.7589 TÇng n¸i Cét C1 65.8 AK.21234 0.22 14.476 Cét C2 56.4 AK.21234 0.22 12.408 Lâi TM 82.5 AK.21234 0.22 18.147 DÇm 22x65 60.8 AK.21234 0.22 13.383 DÇm 22x45 14.3 AK.21234 0.22 3.1453 DÇm 22X60 30.9 AK.21234 0.22 6.7908 93.5 AK.21234 0.22 20.574 DÇm 22x22 3.6 AK.21234 0.22 0.7934 4.3 AK.21234 0.22 0.9412 Têng 220 68.4 117.2 AK.21234 AK.21134 0.22 0.32 15.057 Sµn tÇng m¸i Sµn 1 12.2 AK.21234 0.22 2.6893 Sµn 2 5.4 AK.21234 0.22 1.1827 Sµn 3 2.5 AK.21234 0.22 0.5456 Sµn 4 2.1 AK.21234 0.22 0.4646 Sµn 5 1.7 AK.21234 0.22 0.3795 LËp s¬ ®å tiÕn ®é vµ biÓu ®å nh©n lùc (s¬ ®å ngang, d©y chuyÒn m¹ng) §­îc thùc hiÖn trªn phÇn nÒn lËp tiÕn ®é thi c«ng prozject ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng ThiÕt kÕ kho b·i c«ng tr×nh TÝnh to¸n dùa theo Gi¸o tr×nh Tæ chøc Thi c«ng- NXB X©y dùng 2000. Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trªn c«ng tr­êng Sè c«ng nh©n x©y dùng c¬ b¶n trùc tiÕp thi c«ng: Theo biÓu ®å tæng hîp nh©n lùc, sè ng­êi lµm viÖc trùc tiÕp trung b×nh trªn c«ng tr­êng: A = Ntb = ng­êi Trong ®ã: C- Tæng sè c«ng lao ®éng hoµn thµnh tiÕn ®é. T- Tæng thêi gian hoµn thµnh tiÕn ®é. Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c x­ëng s¶n xuÊt vµ phô trî ®­îc tÝnh theo kinh nghiÖm: B = K%.A = 0,5. 53 = 27 ng­êi. C«ng tr×nh ®­îc x©y dùng ë thµnh phè lÊy k = 50%. Sè c¸n bé c¸n bé kü thuËt ë ngoµi c«ng tr×nh (trông cÊp vµ kü s­): C = 6%.(A + B) = 6%.(53+27) = 5ng­êi Sè c¸n bé nh©n viªn hµnh chÝnh: D = 5%.(A + B + C) = 5%.(53+27+5) = 5 ng­êi Sè nh©n viªn phôc vô (y tÕ, ¨n tr­a): E = S%.(A + B + C + D) = 6%.(53+27+5+5) = 6ng­êi C«ng tr­êng quy m« trung b×nh, S%=6% Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng tr­êng (2% ®au èm, 4% xin nghØ phÐp): N = G = 1,06.(A+ B+ C+ D+ E) =1,06.( 53+27+5+5+6) = 102 ng­êi DiÖn tÝch kho b·i vµ l¸n tr¹i Kho Xi-m¨ng (Kho kÝn): Khèi l­îng x©y lÊy theo b¶ng thèng kª lín nhÊt thuéc tÇng 2 lµ: Vx©y =133,16m3; Theo §Þnh møc dù to¸n XDCB1999 ta cã khèi l­îng v÷a x©y lµ: Vv÷a = 133,16´0,3 = 39,95m3; Theo §Þnh møc cÊp phèi v÷a ta cã l­îng Xi m¨ng (PC30) cÇn dù tr÷ ®ñ mét ®ît x©y t­êng lµ: Qdt = 39,95 ´376,04 = 15022,8 Kg =15,03 TÊn TÝnh diÖn tÝch kho: F = a. Trong ®ã: a - HÖ sè sö dông mÆt b»ng. a = 1,5 ¸1,7 ®èi víi c¸c kho tæng hîp. a = 1,4 ¸ 1,6 ®èi víi c¸c kho kÝn. a = 1,2 ¸ 1,3 ®èi víi c¸c b·i lé thiªn, chøa thïng, hßm, cÊu kiÖn. a = 1,1 ¸ 1,2 ®èi víi c¸c b·i lé thiªn chøa vËt liÖu thµnh ®èng. F: DiÖn tÝch kho Qdt : L­îng xi m¨ng dù tr÷ Dmax: §Þnh møc s¾p xÕp vËt liÖu = 1,3 T/m2 (Xim¨ng ®ãng bao) ÞF = 1,5. 17,34m2 . Chän: F = 3´6 m =18m2 Kho thÐp (Kho kÝn): L­îng thÐp trªn c«ng tr­êng dù tr÷ ®Ó gia c«ng vµ l¾p ®Æt cho c¸c kÕt cÊu. Trong ®ã khèi l­îng thÐp dïng thi c«ng mãng lµ nhiÒu nhÊt (Q = 19,57T). VËy l­îng lín nhÊt cÇn dù tr÷ lµ: Qdt = 19,57 T §Þnh møc cÊt chøa thÐp trßn d¹ng thanh: Dmax = 4 T/m2 . TÝnh diÖn tÝch kho: F = 4,9 m2. V× thanh thÐp cã chiÒu dµi kh¸ lín chän kho cã kÝch th­íc 2,5 ´ 20 m, S = 50 m2 Kho chøa v¸n khu«n (Kho kÝn): L­îng v¸n khu«n sö dông lín nhÊt lµ trong c¸c ngµy gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn, cét = 1568,38m2 Chän kho cã kÝch th­íc 3´ 6m, S = 18 m2. Do ®Þa h×nh chËt hÑp nªn c¸c kho b·i cã thÓ ®­îc ®­a vµo trong tÇng 1 cña c«ng tr×nh. DiÖn tÝch b·i chøa c¸t (Lé thiªn): Dù tÝnh dù tr÷ cho 7 ngµy S = Trong ®ã: N : L­îng vËt liÖu chøa trªn mét mÐt vu«ng kho; N = 2 (m3/m2). k : HÖ sè dïng vËt liÖu kh«ng ®iÒu hoµ; k = 1,2. q : L­îng c¸t sö dông trong ngµy cao nhÊt; q = 2,5 (m3). T : Thêi gian dù tr÷ trong 7 ngµy. S = = 16 (m2). Chän diÖn tÝch b·i c¸t: F = 16 m2, ®æ ®èng h×nh trßn ®­êng kÝnh D= 4,5m; ChiÒu cao ®æ c¸t h =1,2m. DiÖn tÝch b·i chøa g¹ch (Lé thiªn): Khèi l­îng g¹ch x©y cho tÇng 1 lµ lín nhÊt, b·i g¹ch thiÕt kÕ cho c«ng t¸c x©y t­êng. Khèi l­îng x©y tÇng1 lµ Vx©y=133,16 m3; Theo §Þnh møc dù to¸n XDCB1998 (m· hiÖu GE.2220) ta cã khèi l­îng g¹ch lµ: 810v ´ 133,16 = 107860 viªn. Do khèi l­îng g¹ch kh¸ lín, dù kiÕn cung cÊp g¹ch lµm 5 ®ît cho c«ng t¸c x©y mét tÇng, mét ®ît cung cÊp lµ: Qdt = 1 7860/ 5 = 21572 viªn §Þnh møc xÕp: Dmax = 700v/m2 DiÖn tÝch kho : F = . Chän F = 47 m2, bè trÝ thµnh b·i gÇn cÇn trôc th¸p thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn lªn c¸c tÇng. B·i cã F = 5 ´ 10 m = 50m2. ChiÒu cao xÕp h =1,2 m L¸n tr¹i: C¨n cø tiªu chuÈn nhµ t¹m vµ diÖn tÝch ®Êt thùc tÕ trªn c«ng tr­êng: Nhµ b¶o vÖ (1ng­êi): 1´10 = 10 m2 Nhµ chØ huy (1 ng­êi): 15 m2 Nhµ c¸n bé kû thuËt(2 ng­êi): 15m2 Nhµ ë cho c«ng nh©n: 53 ´1,6´50% =43 m2 Nhµ ¨n tËp thÓ: 20 m2 Nhµ t¾m: 4´2,5 =10 m2 (2 phßng nam, 2 phßng n÷) Nhµ vÖ sinh: 4´2,5=10 m2 (2 phßng nam, 2 phßng n÷) C¸c lo¹i l¸n tr¹i che t¹m: L¸n che b·i ®Ó xe (Gara): 28m2 L¸n gia c«ng vËt liÖu (VK, CT): 40 m2 Kho dông cô: 12m2 HÖ thèng ®iÖn thi c«ng vµ sinh ho¹t: §iÖn thi c«ng: CÇn trôc th¸p TOPKIT FO/23B: P = 32 KW M¸y ®Çm dïi U21-75 (2 m¸y): P = 1,5x2 =3 KW M¸y ®Çm bµn U7 (1 m¸y): P = 2,0 KW M¸y c­a: P = 3,0 KW M¸y hµn ®iÖn 75 Kg: P = 20 KW M¸y b¬m n­íc: P = 1,5 KW §iÖn sinh ho¹t: §iÖn chiÕu s¸ng c¸c kho b·i, nhµ chØ huy, y tÕ, nhµ b¶o vÖ c«ng tr×nh, ®iÖn b¶o vÖ ngoµi nhµ. - §iÖn trong nhµ: TT N¬i chiÕu s¸ng §Þnh møc (W/m2) DiÖn tÝch (m2) P(W) 1 Nhµ chØ huy - kü thuËt 15 15+15 450 2 Nhµ b¶o vÖ 15 10 150 3 Nhµ nghØ t¹m cña c«ng nh©n 15 42 630 4 Ga-ra xe 5 28 140 5 X­ëng chøa VK, cèt thÐp, Xim¨ng 5 86 430 6 X­ëng gia c«ng VL (VK, CT) 18 40 720 7 Nhµ vÖ sinh+Nhµ t¾m 15 20 300 - §iÖn b¶o vÖ ngoµi nhµ: TT N¬i chiÕu s¸ng C«ng suÊt 1 §­êng chÝnh 6 ´ 50 W = 300W 3 C¸c kho, l¸n tr¹i 6 ´ 75 W = 450W 4 Bèn gãc tæng mÆt b»ng 4´ 500 W = 2000W Tæng c«ng suÊt dïng: P = Trong ®ã: + 1,1 : HÖ sè tÝnh ®Õn hao hôt ®iÖn ¸p trong toµn m¹ng. + cos : HÖ sè c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ tra theo b¶ng 7-1, s¸ch Tæ chøc x©y dùng 2 - Pgs.Ts. TrÞnh Quèc Th¾ng- nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt. Trong m¹ng ®iÖn t¹m lÊy cosj = 0,65 ¸ 0,75. + k1, k2, k3, k4: HÖ sè sö dung ®iÖn kh«ng ®iÒu hoµ, phô thuéc vµo sè l­îng nhãm thiÕt bÞ vµ c¸c thiÕt bÞ. Tra theo b¶ng 7-1, s¸ch Tæ chøc x©y dùng 2 - Pgs.Ts. TrÞnh Quèc Th¾ng- nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt. Trong m¹ng ®iÖn t¹m lÊy cosj = 0,65 ¸ 0,75. + ,,,lµ tæng c«ng suÊt c¸c n¬i tiªu thô cña c¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn trùc tiÕp, ®iÖn ®éng lùc, phô t¶i sinh ho¹t vµ th¾p s¸ng. Ta cã: PT1 = KW; PT2 = = 44,69 KW; PT3 = 0 PT4 = KW Tæng c«ng suÊt tiªu thô: PT =1,1.(21,54 +44,69 +0 +5,01) = 79,65 KW. C«ng suÊt cÇn thiÕt cña tr¹m biÕn thÕ: S = Nguån ®iÖn cung cÊp cho c«ng tr­êng lÊy tõ nguån ®iÖn ®ang t¶i trªn l­íi cho thµnh phè. TÝnh d©y dÉn: - Chän d©y dÉn theo ®é bÒn : §Ó ®¶m b¶o d©y dÉn trong qu¸ tr×nh vËn hµnh kh«ng bÞ t¶i träng b¶n th©n hoÆc ¶nh h­ëng cña m­a b·o lµm ®øt d©y g©y nguy hiÓm, ta ph¶i chän d©y dÉn cã tiÕt diÖn ®ñ lín. Theo quy ®Þnh ta chän tiÕt diÖn d©y dÉn ®èi víi c¸c tr­êng hîp sau (VËt liÖu d©y b»ng ®ång): + D©y bäc nhùa c¸ch ®iÖn cho m¹ng chiÕu s¸ng trong nhµ: S = 0,5 mm2 + D©y bäc nhùa c¸ch ®iÖn cho m¹ng chiÕu s¸ng ngoµi trêi: S =1 mm2 + D©y nèi c¸c thiÕt bÞ di ®éng: S = 2,5 mm2. + D©y nèi c¸c thiÕt bÞ tÜnh trong nhµ: S = 2,5 mm2. - Chän tiÕt diÖn d©y dÉn theo ®iÒu kiÖn æn ¸p: §èi víi dßng s¶n xuÊt (3 pha): 4d©y S = 100.SP.l/(k.Vd2.[Du]) Trong ®ã: SP = 79,73 KW: C«ng suÊt truyÒn t¶i tæng céng trªn toµn m¹ng l : chiÒu dµi ®­êng d©y, m. [Du]: tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp, V. K : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña d©y dÉn V® : ®iÖn thÕ d©y dÉn,V. - TÝnh to¸n tiÕt diÖn d©y dÉn tõ tr¹m ®iÖn ®Õn ®Çu nguån c«ng tr×nh: ChiÒu dµi d©y dÉn: l =100m. Dïng lo¹i d©y dÉn ®ång Þ k =57. TiÕt diÖn d©y dÉn víi [Du] = 5% S =100´79,73´100´103/(57´3802´5) = 20 mm2. Chän d©y dÉn ®ång cã tiÕt diÖn S = 20 mm2. §­êng kÝnh d©y d=5 mm - TÝnh to¸n tiÕt diÖn d©y dÉn tõ tr¹m ®Çu nguån ®Õn c¸c m¸y thi c«ng: ChiÒu dµi d©y dÉn trung b×nh: l = 80m. Tæng c«ng suÊt sö dông: SP = 1,1.(PT1+ PT2) = 1,1´(21,54+44,69) = 72,85 KW. Dïng lo¹i d©y dÉn ®ång Þk =57. TiÕt diÖn d©y dÉn víi [Du] =5% S =100´72,85´80´103/(57´3802´5) = 14,16 mm2. Chän d©y dÉn cã tiÕt diÖn S = 14 mm2. §­êng kÝnh d©y d = 4,2 mm. - TÝnh to¸n d©y dÉn tõ tr¹m ®Çu nguån ®Õn m¹ng chiÕu s¸ng: M¹ng chiÕu s¸ng 1 pha (2 d©y dÉn). ChiÒu dµi d©y dÉn: l = 100m (TÝnh cho thiÕt bÞ chiÕu s¸ng xa nhÊt). Tæng c«ng suÊt sö dông: SP = PT4 = 5,01 KW. Dïng lo¹i d©y dÉn ®ång Þk =57 TiÕt diÖn d©y dÉn víi [Du] =5%: S = 100´5,09´100´103/(57´2202´5) = 3,6 mm2. Chän d©y dÉn cã tiÕt diÖn: S =3,6m2. §­êng kÝnh d©y d = 2,1 mm N­íc thi c«ng vµ sinh ho¹t: Nguån n­íc lÊy tõ m¹ng cÊp n­íc cho thµnh phè, cã ®­êng èng ch¹y qua vÞ trÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh. X¸c ®Þnh n­íc dïng cho s¶n xuÊt: Do qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh dïng bª t«ng th­¬ng phÈm nªn h¹n chÕ viÖc cung cÊp n­íc. N­íc dïng cho s¶n xuÊt ®­îc tÝnh víi ngµy tiªu thô nhiÒu nhÊt lµ ngµy ®æ bª t«ng lãt ®µi gi»ng. Q1 = , (l/s); Trong ®ã: Ai : §èi t­îng dïng n­íc thø i (l/ngµy).. Kg : HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ trong giê. Kg = 2,25 1,2 : HÖ sè xÐt tíi mét sè lo¹i ®iÓm dïng n­íc ch­a kÓ ®Õn C¸c ®iÓm dïng n­íc §¬n vÞ m3 l­îng/ngµy §Þnh møc Ai (l/ngµy) 1 Trén Bªt«ng lãt mãng 33,33 33,33/ = 4,166 300 l/m3 1250 = 1250 l/ngµy Q1 = = 0,133 (l/s) X¸c ®Þnh n­íc dïng cho sinh ho¹t t¹i hiÖn tr­êng: Dïng ¨n uèng, t¾m röa, khu vÖ sinh. Q2 = , (l/s) Trong ®ã: Nmax : Sè c«ng nh©n cao nhÊt trªn c«ng tr­êng N=213 ng­êi. B : Tiªu chuÈn dïng n­íc cña 1 ng­êi trong 1 ngµy ë c«ng tr­êng. B=20 (l/ng): Kg : HÖ sè sö dông kh«ng ®iÒu hoµ giê (Kg = 2) Q2 = 0,1063 (l/s) X¸c ®Þnh n­íc dïng cho sinh ho¹t khu nhµ ë: Dïng gi÷a lóc nghØ ca, nhµ chØ huy, nhµ nghØ c«ng nh©n, khu vÖ sinh. Q3 = , (l/s) Trong ®ã: Nc : Sè c«ng nh©n ë khu nhµ ë trªn c«ng tr­êng (Nc = 102 ng­êi). C :Tiªu chuÈn dïng n­íc cña 1 ng­êi trong 1 ngµy-®ªm ë c«ng tr­êng. C=50(l/ng) Kg : HÖ sè sö dông kh«ng ®iÒu hoµ giê (Kg = 1,8) Kng : HÖ sè sö dông kh«ng ®iÒu hoµ ngµy (Kng = 1,5) Q3 = 0,158(l/s) X¸c ®Þnh l­u l­îng n­íc dïng cho cøu ho¶: Theo quy ®Þnh: Q4 = 5 l/s L­u l­îng n­íc tæng céng: Q4 = 5 (l/s) > (Q1 + Q2 +Q3) = (0,133 +0,1063+ 0,158) = 0,3973 (l/s) Nªn tÝnh: QTæng = 70%.[Q1 + Q2 + Q3] + Q4 = 0,7´0,3973+ 5 = 5,3 (l/s) §­êng kÝnh èng dÉn n­íc vµo n¬i tiªu thô: D = = 67,1(mm) VËn tèc n­íc trong èng cã: D = 75mm lµ: v = 1,5 m/s. Chän ®­êng kÝnh èng D = 75mm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong 10.doc
 • docchuong 1.doc
 • docchuong 11.doc
 • docchuong 12.doc
 • docchuong 2.doc
 • docchuong 3.doc
 • docchuong 4.doc
 • docchuong 5.doc
 • docchuong 6.doc
 • docchuong 7.doc
 • docchuong 8.doc
 • docchuong 9.doc
 • hcedu toan mong.hce
 • docmuc luc.doc
 • xlsthong ke cong viec.xls
 • mppTIEN DO_thuy.mpp
 • dwgTN UBND Dac Nong Kien Truc.dwg
 • xlsTO HOP NOI LUC.xls