Đặc điểm địa hoá các tầng đá mẹ ở lô 15.1 và 15.2 thuộc bồn trũng Cửu Long

LỜI MỞ ĐẦU Dầu khí là một trong các khoáng sản có ý nghĩa to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, việc đầu tư cho công tác tìm kiếm thăm dò là một quyết định hết sức đúng đắn, đặc biệt quan trọng đối với nước ta – một nước đang trong thời kì phát triển. Để nâng cao hiệu quả của công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí cần phải áp dụng các phương pháp hiện đại. Trong đó phương pháp địa hoá nghiên cứu đá mẹ là một trong những phương pháp có thể đóng góp vào việc giải quyết những nhiệm vụ nêu trên. Được sự cho phép của khoa Địa Chất trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên tác giả chọn đề tài “ Đặc điểm địa hoá các tầng đá mẹ ở lô 15.1 và 15.2 thuộc bồn trũng Cửu Long”. Đề tài này này nhằm mục đích đánh giá số lượng vật chất hữu cơ, chất lượng vật chất hữu cơ, độ trưởng thành của vật chất hữu cơ trong đá mẹ và xác định đới trưởng thành của đá mẹ ở từng giếng khoan thuộc lô 15.1 và 15.2. Từ đó đưa ra nhận xét đặc điểm địa hoá đá mẹ chung cho từng lô. Tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô trong khoa địa chất, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của ThS. Bùi Thị Luận trong thời gian thực hiện đề tài này. Vì hiểu biết còn nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu xót, tác giả rất mong nhận được sự nhận xét và đóng góp của các thầy cô và các bạn. MỤC LỤC PHẦN CHUNG Chương I: Khái quát về vị trí địa lý và đặc điểm địa chất bồn trũng Cửu Long I. Vị trí địa lý 1 II. Lịch sử nghiên cứu 2 III. Đặc điểm địa chất và lịch sử phát triển bể cửu long 3 A. Đặc điểm địa chất 3 1) Đặc điểm cấu trúc 3 2) Đặc điểm kiến tạo 7 3) Đặc điểm địa tầng 11 B. Lịch sử phát triển bồn trũng cửu long 17 1) Giai đoạn tạo móng 17 2) Giai đoạn tạo riff 17 3) Giai đoạn tạo lớp phủ 18 IV. Tiềm năng dầu khí 19 1) Đặc điểm tầng sinh 19 2) Đặc điểm tầng chứa 20 3) Đặc điểm tầng chắn 20 ChươngII: Khái quát về đặc điểm địa chất lô 15.1 và 15.2 I. Đặc điểm địa chất lô 15.1 22 1) Cấu trúc kiến tạo 22 2) Địa tầng 23 II. Đặc điểm địa chất lô 15.2 26 1) Vị trí địa lý 26 2) Đặc điểm địa tầng 26 PHẦN CHUYÊN ĐỀ Chương I: Đá mẹ, các cơ sở đánh giá và các chỉ tiêu địa hoá nghiên cứu tấng đá mẹ I. Đá mẹ 30 1) Định nghĩa 30 2) Số lượng vất chất hữu cơ 31 3) Chất lượng vật chất hữu cơ 31 4) Sự trưởng thành của vật chất hữu cơ 32 II. Các cơ sở đánh giá tầng đá mẹ 33 1) Cơ sở địa chất – địa hoá 33 2) Tiêu chuẩn của tầng đá sinh dầu 36 3) Các phương pháp nghiên cứu đá mẹ 37 III. Các chỉ tiêu nghiên cứu đá mẹ 44 1) Chỉ tiêu đánh giá số lượng vất chất hữu cơ trong đá mẹ 44 2) Chỉ tiêu đánh giá chất lượng vất chất hữu cơ trong đá mẹ 45 3) Chỉ tiêu đánh giá mức độ trưởng thành của vật chất hữu cơ trong đá mẹ 46 Chương II: Nhận xét đá mẹ ở các giếng khoan thông qua các chỉ tiêu địa hoá I. Các giếng thuộc khoan lô 15.1 49 II. Các giếng thuộc khoan lô 15.2 58 Chương III: Lịch sử chôn vùi của các tập trầm tích và xác định đới trưởng thành của đá mẹ A. Cơ sở lý thuyết 78 1) Vai trò của nhiệt độ và thời gian 78 2) Mô hình Lopatin 80 B. Ưng dụng mô hình Lopatin – lập lịch sử chôn vùi và xác định đới trưởng thành của đá mẹ 82 I. Giá trị TTI của các giếng khoan lô 15.1 83 II. Giá trị TTI của các giếng khoan lô 15.2 89 Kết luận 106 Tài liệu tham khảo 109

doc110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1673 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm địa hoá các tầng đá mẹ ở lô 15.1 và 15.2 thuộc bồn trũng Cửu Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eùt keát xaùm naâu 3.77 1.97 23.74 0.08 630 445 Ñoä saâu nghieân cöùu töø 2700 – 3540 m. Trong ñoù, töø ñoä saâu 2700 – 2980 m thuoäc traàm tích Mioxen döôùi, töø 2980 – 3540 m thuoäc traàm tích Oligoxen treân. Caùc ñaù meï nghieân cöùu coù thaønh phaàn thaïch hoïc laø seùt keát ñen naâu vaø seùt keát xaùm toái. Traàm tích Mioxen döôùi : chæ coù hai maãu ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï. Trong ñoù moät maãu coù haøm löôïng vaät chaát höõu cô trung bình ( TOC% = 0.66 ), tieàm naêng sinh Hydrocacbon raát ngheøo ( S2 =1.47 Kg/T ). Vaät chaát höõu cô thuoäc Kerogen loaïi II vaø loaïi III ( HI = 223 mg/g ). Veà möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô : maãu coù Tmax = 436 chöùng toû vaät chaát höõu cô chöa tröôûng thaønh veà nhieät. Maãu coøn laïi chöùa haøm löông vaät chaát höõu cô khaù cao ( TOC% = 1.32 ), tieàm naêng sinh Hydrocacbon toát ( S2 = 6.15 Kg/T ). Vaät chaát höõu cô thuoäc Kerogen loaïi I vaø loaïi II ( HI = 446 mg/g ). Tuy nhieân ñaù meï naøy vaãn chöa tröôûng thaønh veà nhieät ( Tmax = 439 ). Traàm tích Oligoxen treân : ñaù meï thuoäc traàm tích Oligoxen treân giaøu vaät chaát höõu cô. Giaù trò TOC% dao ñoäng töø 1.2 – 3.77, trung bình laø 1.75. Veà tieàm naêng sinh vaät chaát höõu cô toát, giaù trò S2 dao ñoäng töø 4.57 – 23.74 Kg/T, trung bình laø 8.67 Kg/T. Veà chaát löôïng vaát chaá höõu cô: giaù trò HI dao ñoäng töø 382 – 630 mg/g, trung bình laø 475 mg/g. Nhö vaäy vaät chaát höõu cô cuûa ñaù meï Oligoxen thuoäc Kerogen loaïi I vaø loaïi II, Ñaù meï sinh daàu toát sinh ít khí. Veà möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät lieäu höõu cô: giaù trò Tmax dao ñoäng trong khoaûng 437 – 4450C, trong ñoù haàu heát caùc maãu coù Tmax < 4400C chöùng toû haàu heát caùc ñaù meï chöa tröôûng thaønh veà nhieät hay môùi chæ baét ñaàu tröôûng thaønh. Giaù trò R0% = 0.42 – 0.49, ñieàu naøy chöùng toû vaät lieäu höõu cô trong ñaù meï chöa tröôûng thaønh. Toùm laïi, ñaù meï ôû gieáng khoan 15.2 – RD – 3X thuoäc traàm tích Mioxen döôùi vaø Oligoxen treân. Ña soá ñaù meï laø giaøu vaät chaát höõu cô thuoäc Kerogen loaïi I vaø loaïi II nhöng chöa tröôûng thaønh. Gieáng khoan 15.2 – RD – 4X: Baûng 15: Caùc thoâng soá ñòa hoùa cuûa gieáng khoan 15-2-RD-4X STT Ñoä saâu (m) Teân ñaù, maøu saéc TOC (%) S1 (Kg/T) S2 (Kg/T) PI (mg/g) HI (mg/g) Tmax (oC) R0 (%) 2 2870 - 2880 Seùt keát xaùm naâu 1.04 0.48 4.37 0.1 420 443 3 2900 - 2910 Seùt keát xaùm 1.02 0.69 4.87 0.12 477 443 0.38 4 2930 - 2940 Seùt keát xaùm naâu 1.68 0.62 10.35 0.06 616 442 5 2960 - 2970 Seùt keát xaùm naâu 1.16 0.51 6.2 0.08 534 443 0.36 8 3030 - 3040 Seùt keát xaùm naâu 0.92 0.52 3.83 0.12 416 442 9 3050 - 3060 Seùt keát xaùm naâu 2.86 1.56 12.57 0.11 440 438 0.43 10 3070 - 3080 Seùt keát xaùm naâu 1.98 0.8 11.32 0.07 572 441 0.39 11 3090 - 3100 Seùt keát xaùm naâu 2.31 1.28 14.69 0.08 636 442 0.36 Ñoä saâu gieáng khoan töø 2870 – 3100m thuoäc traàm tích Oligoxen treân. Thaønh phaàn thaïch hoïc cuûa maãu phaân tích laø seùt keát xaùm naâu. Veà soá löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò TOC% = 0.92 – 2.86, trung bình laø 1.6. Haàu heát ñaù meï thuoäc gieáng khoan naøy giaøu vaät chaát höõu cô chæ coù moät maãu chöùa haøm löôïng vaät chaát höõu cô ôû möùc trung bình TOC% =0.92. Tieàm naêng sinh Hydrocacbon: giaù trò S2 = 3.83 – 14.69 Kg/T, trung bình laø 8.5 Kg/T. haàu heát ñaù meï coù tieàm naêng sinh Hydrocacbon töø toát ñeán raát toát ( S2 = 6.2 – 14.69 Kg/T ). Tuy nhieân coù moät soá maãu ñaù meï coù tieàm naêng sinh ôû möùc trung bình (S2 =3.83 – 4.87 Kg/T ). Veà chaát löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò HI = 420 – 636 mg/g, trung bình laø 514 mg/g. vôùi giaù trò naøy chöùng toû vaát chaát höõu cô trong ñaù meï thuoäc Kerogen loaïi I vaø loaïi II, ñaù meï sinh daàu chuû yeáu. Veà möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô: giaù trò Tmax = 438 – 4430C, haàu heát caùc maãu coù Tmax > 4400C. Tuy nhieân taát caû caùc maãu ñeàu coù giaù trò R0 thaáp (R0% = 0.36 – 0.43 ) do ñoù vaät lieäu höõu cô trong ñaù meï chöa tröôûng thaønh veà nhieät. Toùm laïi, ñaù meï ôû gieáng khoan 15.2 – RD – 4X thuoäc traàm tích Oligoxen treân. Haàu heát caùc ñaù meï giaøu vaät chaát höõu cô, vaát chaát höõu cô trong ñaù meï thuoäc Kerogen loaïi I vaø loaïi II, tieàm naêng sinh Hydrocacbon töø toát ñeán raát toát. Tuy nhieân, vaät lieäu höõu cô chöa tröôûng thaønh veà nhieät. Gieáng khoan 15.2 – RD – 5X: Baûng 16: Caùc thoâng soá ñòa hoùa cuûa gieáng khoan 15-2-RD-5X STT Ñoä saâu (m) Teân ñaù, maøu saéc TOC (%) S1 (Kg/T) S2 (Kg/T) PI (mg/g) HI (mg/g) Tmax (oC) R0 (%) 1 2760 Seùt keát xaùm naâu 2.14 0.97 12.3 0.07 575 437 2 2780 Seùt keát xaùm 2.35 1.76 12.97 0.12 552 436 0.38 4 2860 Seùt keát xaùm naâu 3.2 2.09 21.28 0.09 665 441 0.35 5 2880 Seùt keát xaùm naâu 5.01 6.85 31.69 0.18 633 436 0.4 6 2900 Seùt keát xaùm naâu 3.14 3.3 20.24 0.14 645 437 0.42 7 2920 Seùt keát xaùm naâu 2.17 2 12.4 0.14 571 436 8 2930 Seùt keát xaùm naâu 2.62 2.61 15.77 0.14 602 436 0.52 Theo soá lieäu gieáng khoan ta nhaän thaáy ñaù meï thuoäc gieáng khoan naøy thuoäc traàm tích Oligoxen treân, coù ñoä saâu gieáng khoan töø 2760 – 2930m . Thaønh phaàn thaïch hoïc cuûa caùc maãu nghieân cöùu laø seùt keát xaùm naâu. Veà soá löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò TOC% = 2.14 – 5.01, trung bình laø 2.95. Döïa vaøo giaù trò TOC% ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan naøy chöùa vaät chaát höõu cô töø giaøu ñeán raát giaøu. Tieàm naêng sinh Hydrocacbon: giaù trò S2 raát cao ( S2 = 12.3 – 31.69 Kg/T ), trung bình laø 18.09 Kg/T. Ñaây laø ñaù meï coù tieàm naêng sinh cöïc toát. Veà chaát löôïng vaät chaát höõu cô : giaù trò HI = 571 – 665 mg/g, trung bình laø 606 mg/g. Taát caû caùc maãu ñeáu coù HI >550 mg/g chöùng toû vaät chaát höõu cô trong ñaù meï coù cuøng nguoàn goác vaø thuoäc Kerogen loaïi I, ñaù meï chæ sinh daàu. Veà möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô : giaù trò Tmax = 436 – 4410C, tuy nhieân haàu heát giaù trò R0 raát thaáp ( R0% < 0.5 ) do ñoù vaät lieäu höõu cô chöa tröôûng thaønh. Chæ ôû ñoä saâu 2920 – 2930m thì coù R0% = 0.52 vì vaäy ôû cuoái gieáng khoan thì vaät lieäu höõu cô ñaõ tröôûng thaønh vaø ñaù meï sinh daàu maïnh. Veà khaû naêng di cö cuûa Hydrocacbon: giaù trò cuûa PI raát thaáp ( PI = 0.07 – 0.18 ) chöùng toû Hydrocacbon chöa di cö. Toùm laïi, ñaù meï thuoäc gieáng khoan 15.2 – RD – 5X thuoäc traàm tích Oligoxen treân chöùa raát nhieàu vaät lieäu höõu cô, tieàm naêng sinh cöïc lôùn. Tuy nhieân haàu heát vaät lieäu höõu cô trong ñaù meï chöa tröôûng thaønh, chæ coù ôû ñaùy gieáng khoan thì vaät lieäu höõu cô trong ñaù meï môùi tröôûng thaønh nhöng chöa coù söï di cö Hydrocacbon Gieáng khoan15.2 – RD – 6X: Baûng 17: Caùc thoâng soá ñòa hoùa cuûa gieáng khoan 15-2-RD-6X STT Ñoä saâu (m) Teân ñaù, maøu saéc TOC (%) S1 (Kg/T) S2 (Kg/T) PI (mg/g) HI (mg/g) Tmax (oC) R0 (%) 2 2750 - 2760 Seùt keát xaùm naâu 2.25 0.91 13.94 0.06 620 436 9 2970 - 2980 Seùt keát xaùm naâu 2.58 1.56 15.26 0.09 591 441 10 2990 - 3000 Seùt keát xaùm naâu 2.18 0.95 12.06 0.07 553 438 11 3010 - 3020 Seùt keát xaùm naâu 2.75 1.41 14.73 0.09 536 435 0.39 12 3030 - 3040 Seùt keát xaùm naâu 2.07 0.79 10.11 0.07 488 437 13 3050 - 3060 Seùt keát xaùm naâu 2.88 1.08 15.4 0.07 535 435 14 3070 - 3080 Seùt keát xaùm naâu 1.78 0.52 8.65 0.06 486 438 0.34 15 3090 - 3100 Seùt keát xaùm naâu 1.54 0.45 7.57 0.06 492 438 16 3110 - 3120 Seùt keát xaùm naâu 1.85 0.59 9.43 0.06 510 439 17 3130 - 3140 Seùt keát xaùm naâu 1.73 0.5 8.04 0.06 465 438 0.35 18 3150 - 3160 Seùt keát ñen naâu 1.5 0.53 7.59 0.07 506 440 19 3170 - 3180 Seùt keát ñen xanh 1.69 0.83 8.77 0.09 519 438 20 3190 - 3200 Seùt keát ñen naâu 1.71 0.74 7.97 0.08 466 440 0.35 Theo soá lieäu gieáng khoan ta thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan naøy thuoäc traàm tích Oligoxen treân öùng vôùi ñoä saâu töø 2750 – 3200m. Thaønh phaàn thaïch hoïc cuûa caùc maãu chuû yeáu laø seùt keát xaùm naâu. Veà soá löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò TOC% khaù cao dao ñoäng töø 1.5 – 2.88, giaù trò trung bình laø 2.03. Nhö vaäy ta thaáy raèng ñaù meï cuûa gieáng khoan naøy khaù giaøu vaät chaát höõu cô. Tieàm naêng sinh Hydrocacbon: giaù trò S2 dao ñoäng töø 7.57 – 15.4 Kg/T, trung bình laø 10.73 Kg/T. Töø giaù trò S2 cho ta thaáy tieàm naêng sinh cuûa ñaù meï thuoäc gieáng khoan naøy töø toát ñeán raát toát. Veà chaát löôïng vaät chaát höõu cô : chæ soá HI dao ñoäng töø 465 – 620 mg/g, trung bình laø 520.5 mg/g chöùng toû vaät chaát höõu cô coù trong ñaù meï thuoäc Kerogen loaïi I vaø moät ít loaïi II, ñaù meï sinh daàu laø chuû yeáu. Veà ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô: giaù trò Tmax dao ñoäng töø 435 – 4410C, tuy nhieân giaù trò R0 raát thaáp ( R0 = 0.34 – 0.39 ) chöùng toû vaät chaát höõu cô trong ñaù meï chöa tröôûng thaønh. Toùm laïi, ñaù meï cuûa gieáng khoan 15.2 – RD – 6X thuoäc traàm tích Oligoxen treân, giaøu vaät chaát höõu cô, tieàm naêng sinh töø toát ñeán raát toát, Kerogen loaïi I vaø loaïi II. Tuy nhieân vaät chaát höõu cô vaãn chöa tröôûng thaønh. Gieáng khoan 15.2 – RD – 7X: Baûng 18: Caùc thoâng soá ñòa hoùa cuûa gieáng khoan 15-2-RD-7X STT Ñoä saâu (m) Teân ñaù, maøu saéc TOC (%) S1 (Kg/T) S2 (Kg/T) PI (mg/g) HI (mg/g) Tmax (oC) R0 (%) 2 3070 - 3080 Seùt keát xaùm naâu 2.15 1.1 12.03 0.08 560 437 4 3110 - 3120 Seùt keát xaùm naâu 1.94 0.63 12.2 0.05 629 441 0.44 5 3130 - 3140 Seùt keát xaùm 1.41 0.82 6.72 0.11 477 439 6 3150 - 3160 Seùt keát xaùm naâu 2.15 1.31 12.65 0.09 588 440 7 3170 - 3180 Seùt keát xaùm naâu 1.88 2.05 9.47 0.18 504 439 0.35 8 3190 -3200 Seùt keát xaùm naâu 2.76 2.78 15.46 0.15 560 440 9 3210 - 3220 Seùt keát xaùm naâu 1.96 1.74 10 0.15 510 441 10 3230 - 3240 Seùt keát xaùm 1.33 2.82 4.96 0.36 373 438 0.46 11 3250 - 3260 Seùt keát ñen naâu 1.25 0.47 5.84 0.07 467 443 12 3270 - 3280 Seùt keát xaùm toái 1.69 3.7 4.73 0.44 280 438 13 3290 - 3300 Seùt keát xaùm toái 0.82 0.77 1.38 0.36 168 440 14 3315.5 (SWC) Boät keát xaùm naâu 1.19 0.73 1.07 0.41 90 456 0.94 Theo taøi lieäu gieáng khoan thì ñaù meï cuûa gieáng khoan naøy thuoäc traàm tích Oligoxen vôùi ñoä saâu töø 3050 – 3316m. thaønh phaàn thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt keát xaùm naâu, coù xen laãn boät keát ôû cuoái gieáng khoan. Veà soá löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò TOC% dao ñoäng töø 0.82 – 2.76, trung bình laø 1.71%. Trong 12 maãu nghieân cöùu haàu heát caùc maãu coù giaù trò TOC% > 1 ngoaïi tröø moät maãu coù TOC% < 1. Do ñoù haàu heát caùc ñaù meï chöùa vaät chaát höõu cô vôùi soá löôïng khaù cao. Tieàm naêng sinh Hydrocacbon: giaù trò S2 dao ñoäng töø 1.07 – 15.46 Kg/T, trung bình laø 8.04 Kg/T. Trong ñoù coù hai maãu ôû ñoä saâu 3290 – 3316m laø coù giaù trò S2 thaáp do ñoù maø tieàm naêng sinh Hydrocacbon raát ngheøo. Hai maãu ôû ñoä saâu 3230 – 3240m vaø 3270 – 3280m thì giaù trò S2 laàn löôït laø 4.96 vaø 4.73 Kg/T chöùng toû tieàm naêng sinh Hydrocacbon ôû möùc trung bình. Caùc maãu coøn laïi thì coù giaù trò S2 töø 5.84 – 15.46 Kg/T cho ta thaáy caùc ñaù meï naøy coù tieàm naêng sinh Hydrocacbon töø toát ñeán cöïc toát. Veà chaát löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò HI dao ñoäng töø 90 – 629mg/g, trung bình laø 434mg/g. Trong ñoù hai maãu ôû ñoä saâu 3290 – 3316m thì giaù trò HI laàn löôït laø 168 vaø 90 mg/g chöùng toû vaät chaát höõu cô trong ñaù meï naøy thuoäc Kerogen loaïi III, ñaù meï sinh khí chuû yeáu. Caùc maãu coøn laïi thì giaù trò HI töø 280 – 629 mg/g chöùng toû vaät chaát höõu cô trong caùc ñaù meï naøy thoäc Kerogen loaïi I vaø loaïi II, ñaù meï sinh caû daàu vaø khí. Veà möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô: haàu heát caùc maãu coù giaù trò Tmax dao ñoäng töø 437 – 4410C, tuy nhieân giaù trò R0 thaáp ( R0% = 0.35 – 0.46 ) do ñoù haàu heát caùc ñaù meï ñeàu chöa tröôûng thaønh veà nhieät. Rieâng moät maãu ôû ñoä saâu 3315.5m coù giaù trò Tmax = 4560C vaø giaù trò R0% = 0.94 chöùng toû ñaù meï naøy tröôûng thaønh muoän vaø sinh khí maïnh ( HI = 90 mg/g ). Toùm laïi, ñaù meï ôû gieáng khoan 15.2 – RD – 7X thuoäc traàm tích Oligoxen, ña soá giaøu vaät chaát höõu cô, tieàm naêng sinh Hydrocacbon töø toát ñeán raát toát ñoái vôùi caùc maãu ôû ñoä saâu töø 3070 – 3220m coøn caùc maãu ôû ñoä saâu töø 3220 – 3316m thì tieàm naêng sinh Hydrocacbon töø trung bình cho ñeán keùm. Vaät chaát höõu cô trong ñaù meï ôû haàu heát caùc maãu thuoäc Kerogen loaïi I vaø loaïi II coøn hai maãu ôû ñoä saâu töø 3290 – 3316m thì vaät chaát höõu cô thuoäc Kerogen loaïi III. Vaät lieäu höõu cô trong haàu heát caùc ñaù meï ñeàu chöa tröôûng thaønh ngoaïi tröø moät maãu ôû ñoä saâu 3315.5m thì ôû giai ñoaïn tröôûng thaønh muoän. Gieáng khoan 15A – 1X: Baûng 19: Caùc thoâng soá ñòa hoaù cuûa gieáng khoan 15A - 1X STT Depth TOC% S1 (Kg/T) S2 (Kg/T) S1+S2 PI (mg/g) HI(mg/g) Tmax (0C) 2 1110 0.55 0.14 0.25 0.36 45 411 3 1130 0.82 0.11 0.24 0.35 0.31 29 425 4 1310 34.5 1.99 16.41 0.11 48 445 5 1860 13.7 0.15 1.56 0.09 11 541 6 2470 2.17 0.67 1.16 0.37 53 436 7 2590 0.99 0.33 1.27 1.61 0.21 128 434 8 2630 0.67 0.1 0.53 0.63 0.16 79 433 9 2690 0.64 0.09 0.91 1 0.09 142 440 10 2710 0.59 0.1 0.58 0.68 0.15 98 424 11 2760 0.86 0.06 1.5 1.56 0.04 174 439 12 2780.8 1.07 0.36 3.22 3.58 0.1 301 435 13 2780 0.63 0.08 0.87 0.95 0.08 138 440 14 2810 0.7 0.07 0.91 0.98 0.07 130 436 15 2830 1.33 0.15 4.91 5.06 0.03 369 437 16 2850 1.23 0.11 3.87 3.98 0.03 315 438 17 2870 0.91 0.12 2.44 2.56 0.05 268 436 18 2880 0.95 0.17 2.19 2.36 0.07 231 440 19 2900 0.75 0.34 1.26 1.6 0.21 168 436 20 2920 0.68 0.22 1.23 1.45 0.15 181 441 21 2950 0.6 0.18 1.02 1.2 0.15 170 438 22 2990 0.69 0.23 1.42 1.65 0.14 206 438 23 2980 0.67 0.24 1.24 1.48 0.16 185 440 24 3000 0.9 0.22 1.57 1.79 0.12 174 440 25 3020 0.73 0.21 1.25 1.46 0.14 171 433 26 3040 0.53 0.22 0.52 0.74 0.3 98 442 27 3050 0.65 0.13 0.68 0.81 0.16 105 439 28 3070 0.8 0.22 1.34 1.56 0.14 168 443 29 3080 1.2 0.24 1.82 2.06 0.12 152 441 Döïa vaøo caùc thoâng soá ñòa hoaù ta xaùc ñònh ñöôïc ñaù meï cuûa gieáng khoan 15A – 1X thuoäc traàm tích Mioxen döôùi vaø Oligoxen treân öùng vôùi ñoâ saâu gieáng khoan: töø 1010 – 2590m laø Mioxen döôùi, töø 2590 – 3080m laø Oligoxen treân. Traàm tích Mioxen döôùi: Veà soá löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò TOC% = 0.55 – 2.17, trung bình laø 1.13. Trong ñoù ña soá caùc maãu coù gía trò TOC% < 1 do ñoù ñaù meï thuoäc gieáng khoan naøy coù haøm löôïng vaät chaát höõu cô ôû möùc trung bình, ngoaïi tröø moät maãu coù TOC% = 2.17 cho neân ñaù meï naøy giaøu vaät chaát höõu cô. Tieàm naêng sinh Hydrocacbon: giaù trò S2 cuûa ñaù meï Mioxen döôùi raát thaáp töø 0.24 – 1.27 Kg/T, trung bình laø 0.67 Kg/T chöùng toû tieàm naêng sinh Hydrocacbon cuûa ñaù meï Mioxen raát ngheøo. Veà chaát löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò HI = 29 – 128 mg/g, trung bình laø 63.75 mg/g chöùng toû vaät chaát höõu cô trong ñaù meï Mioxen thuoäc Kerogen loaïi III, ñaù meï sinh khí chuû yeáu. Veà möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô: giaù trò Tmax dao ñoäng trong khoaûng töø 411 – 4360C. Vôùi giaù trò naøy ta thaáy vaät chaát höõu cô trong ñaù meï thuoäc traàm tích Mioxen döôùi chöa tröôûng thaønh veà nhieät. Traàm tích Oligoxen: Veà soá löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò TOC% cuûa caùc ñaù meï dao ñoäng trong khoaûng töø 0.53 – 1.33, trung bình laø 0.81%. Trong ñoù ña soá caùc maãu ñaù meï coù giaù trò TOC% < 1 neân haàu heát caùc ñaù meï coù soá löôïng vaät chaát höõu cô ôû möùc trung bình. Coù 4 maãu coù giaù trò TOC% töø 1.07 – 1.33 cho neân soá löôïng vaät chaát höõu cô khaù cao. Tieàm naêng sinh Hydrocacbon: giaù trò S2 cuûa caùc ñaù meï Oligoxen töø 0.52 – 4.91 Kg/T, trung bình laø 1.6 Kg/T chöùng toû tieàm naêng sinh Hydrocacbon cuûa caùc ñaù meï töø trung bình cho ñeán ngheøo. Veà chaát löôïng vaät chaát höõu cô:giaù trò HI cuûa caùc ñaù meï töø 79 – 369 mg/g, trong ñoù ña soá caùc maãu coù giaù trò HI < 200, giaù trò HI trung bình laø 183 mg/g chöùng toû vaät chaát höõu cô trong ñaù meï thuoäc Kerogen loaïi III laø chuû yeáu vaø moät phaàn thuoäc loaïi II. Veà möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô: giaù trò Tmax dao ñoäng trong khoaûng 424 – 4430C. Trong ñoù caùc maãu ôû ñoä saâu 2690m, 2780m, 2880m, 2920m, 2980m, 3000m, 3040m, 3070m, 3080m coù giaù trò Tmax töø 440 – 4430C chöùng toû vaät chaát höõu cô trong caùc maãu ñaù meï naøy ñaõ tröôûng thaønh veà nhieät vaø ñang ôû trong giai ñoaïn sinh daàu khí maïnh. Caùc maãu coøn laïi coù gaùi trò Tmax töø 435 – 4390C thì vaät chaát höõu cô ñang chuaån bò böôùc vaøo giai ñoaïn tröôûng thaønh. Toùm laïi, ñaù meï trong gieáng khoan 15A – 1X thuoäc traàm tích Mioxen treân vaø Oligoxen döôùi. Noùi chung haàu heát caùc ñaù meï coù soá löôïng vaät chaát höõu cô ôû möùc trung bình, tieàm naêng sinh töø ngheøo ñeán trung bình, vaät chaát höõu cô thuoäc Kerogen loaïi III vaø loaïi II, möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô thì caøng veà ñaùy gieáng khoan thì vaät chaát höõu cô caøng tröôûng thaønh. Gieáng khoan 15B – 1X: Baûng 20: Caùc soá lieäu ñòa hoaù gieáng khoan 15B - 1X STT Depth TOC% S1(Kg/T) S2 (Kg/T) S1+S2 PI(mg/g) HI (mg/g) Tmax (0C) 1 550 0.65 0.09 0.14 0.23 0.39 22 423 2 1100 0.62 0.36 0.34 0.7 0.51 55 417 3 1120 0.65 0.22 0.27 0.49 0.45 42 424 4 1150 0.88 0.18 0.28 0.46 0.39 32 424 5 1180 0.64 0.22 0.32 0.54 0.41 50 418 6 2770 1.44 0.36 1.87 2.23 0.16 130 438 7 2830 2.05 0.4 10.48 10.88 0.04 511 438 8 2910 2.84 0.73 14.97 15.7 0.05 527 429 9 2970 3.92 1.64 24.44 26.08 0.06 623 430 10 3030 2.9 0.75 7.09 7.84 0.1 244 432 11 3070 4.39 0.78 11.44 12.22 0.06 261 435 12 3120 3.6 1.2 10 11.2 0.11 278 434 13 3130 3.7 1.07 9.14 10.21 0.1 247 437 14 3170 2.14 0.57 8.29 8.86 0.06 387 436 15 3210 2.13 1.42 10.44 11.86 0.12 490 433 16 3230 1.92 0.78 7.3 8.08 0.1 380 435 17 3250 1.89 0.74 7.62 8.36 0.09 403 434 18 3290 1.77 0.78 5.91 6.69 0.12 334 440 19 3310 1.69 0.69 5.87 6.56 0.11 347 437 20 3350 1.77 1.26 5.44 6.7 0.19 307 437 21 3370 2.02 0.96 7.6 8.56 0.11 376 430 22 3410 2.18 0.43 6.6 7.03 0.06 303 427 23 3450 8.16 1.07 11.48 0.09 141 433 24 3510 1.73 1.08 4.98 6.06 0.18 288 429 25 3550 1.65 0.47 3.72 4.19 0.11 225 440 26 3590 1.56 0.32 3.45 3.77 0.08 221 435 27 3635 1.96 0.43 2.55 2.98 0.14 130 432 Theo caùc soá lieäu ñòa hoaù gieáng khoan ta xaùc ñònh ñöôïc ñaù meï cuûa gieáng khoan naøy thuoäc traàm tích Mioxen döôùi vaø Oligoxen treân öùng vôùi ñoä saâu gieáng khoan töø 550m – 1180m thuoäc traàm tích Mioxen döôùi, töø 1180 – 3635m thuoäc traàm tích Oligoxen treân. Traàm tích Mioxen döôùi: Veà soá löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò TOC% thay ñoåi töø 0.62 – 0.88 trung bình laø 0.69%. Töø giaù trò TOC% ta thaáy caùc ñaù meï thuoäc traàm tích Mioxen döôùi chöùa soá löôïng vaät chaát höõu cô ôû möùc ñoä trung bình. Tieàm naêng sinh Hydrocacbon: giaù trò S2 töø 0.14 – 0.32 Kg/T, trung bình laø 0.27 Kg/T. Töø giaù trò S2 cho ta thaáy tieàm naêng sinh Hydrocacbon cuûa ñaù meï thuoäc traàm tích Mioxen döôùi raát ngheøo. Veà chaát löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò HI thay ñoåi töø 22 – 50 mg/g, trung bình laø 40.2 mg/g. Töø giaù trò HI ta thaáy vaät chaát höõu cô trong caùc ñaù meï thuoäc traàm tích Mioxen döôùi thuoäc Kerogen loaïi III. Veà möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô: giaù trò Tmax thay ñoåi töø 417 – 4280C chöùng toû vaät chaát höõu cô trong caùc ñaù meï chöa tröôûng thaønh veà nhieät. Traàm tích Oligoxen treân: Veà soá löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò TOC% thay ñoåi töø 1.44 – 8.16, trung bình laø 2.6%. Töø giaù trò TOC% ta thaáy caùc ñaù meï thuoäc traàm tích Mioxen chöùa vaät chaát höõu cô vôùi soá löôïng töø giaøu ñeán raát giaøu. Tieàm naêng sinh Hydrocacbon: giaù trò S2 töø 2.23 – 24.4 Kg/T, trung bình laø 7.4 Kg/T. Töø giaù trò S2 cho ta thaáy tieàm naêng sinh Hydrocacbon cuûa ñaù meï thuoäc traàm tích Oligoxen töø toát ñeán raát toát, ngoaïi tröø 4 maãu ôû ñaùy gieáng khoan coù tieàm naêng sinh ôû möùc trung bình. Veà chaát löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò HI thay ñoåi töø 130 – 623 mg/g, trung bình laø 325 mg/g ( trong ñoù ña soá caùc maãu coù HI > 200 mg/g ). Töø giaù trò HI ta thaáy vaät chaát höõu cô trong caùc ñaù meï thuoäc traàm tích Oligoxen thuoäc Kerogen loaïi I vaø loaïi II laø chuû yeáu. Veà möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô: giaù trò Tmax thay ñoåi töø 429 – 4400C, haàu heát caùc maãu coù giaù trò Tmax < 4400C cho neân vaät chaát höõu cô trong haàu heát caùc ñaù meï chöa tröôøng thaønh hay môùi chuaån bò baét ñaàu böôùc vaøo ngöôõng tröôûng thaønh ngoaïi tröø 2 maãu ôû ñoä saâu 3290m vaø 3550m laø coù giaù trò Tmax = 4400C töùc laø vaät chaát höõu cô trong ñaù meï ñang tröôûng thaønh. Toùm laïi, ñaù meï trong gieáng khoan 15B – 1X thuoäc traàm tích Mioxen döôùivaø Oligoxen treân. Trong traàm tích Mioxen döôùi, vaät chaát höõu cô trong ñaù meï ôû möùc trung bình, tieàm naêng sinh raát keùm, vaät chaát höõu cô trong ñaù meï thuoäc Kerogen loaïi III, ñaù meï chöa tröôûng thaønh veà nhieät. Trong traàm tích Oligoxen, vaät chaát höõu cô trong caùc ñaù meï coù soá löôïng töø giaøu ñeán raát giaøu, tieàm naêng sinh Hydrocacbon cuûa ñaù meï ôû möùc trung bình, vaät chaát höõu cô trong caùc ñaù meï thuoäc Kerogen loaïi I vaø loaïi II laø chuû yeáu, haàu heát caùc ñaù meï chöa tröôøng thaønh hay môùi chuaån bò baét ñaàu böôùc vaøo ngöôõng tröôûng thaønh ngoaïi tröø 2 maãu ôû ñoä saâu 3290m vaø 3550m laø coù giaù trò Tmax = 4400C töùc laø vaät chaát höõu cô trong ñaù meï ñang tröôûng thaønh. Gieáng khoan 15C – 1X: Baûng 21: Caùc soá lieäu ñòa hoaù gieáng khoan15C - 1X  STT Depth TOC% S1(Kg/T) S2 (Kg/T) S1+S2 PI (mg/g) HI (mg/g) Tmax(0C) 3 2050 0.54 0.02 0.07 0.22 13 469 4 2740 1.2 0.04 4.03 4.07 0.01 336 439 5 2800 1.18 0.06 3.48 3.54 0.02 295 442 6 2820 1.76 0.09 3.71 3.8 0.02 211 442 7 2840 0.66 0.08 0.97 0.08 147 441 10 2920 0.53 0.03 0.75 0.04 142 439 11 2950 0.88 0.17 1.14 0.13 130 426 12 2970 1.26 0.46 4.15 4.61 0.1 329 428 13 2990 2.37 0.28 12.25 12.53 0.02 517 432 14 2990 2.79 3.22 12.12 15.34 0.21 434 438 15 3020 2.16 0.33 8.79 9.12 0.04 407 428 16 3040 2.04 0.26 9.11 9.37 0.03 447 433 17 3070 1.3 0.59 3.77 4.36 0.14 290 431 18 3090 1.54 0.22 4.79 5.01 0.04 311 431 19 3110 1.6 0.25 6.18 6.43 0.04 386 435 20 3130 1.64 0.27 6.37 6.64 0.04 388 432 21 3150 1.4 0.2 5.52 5.72 0.03 394 434 22 3170 1.71 0.24 6.37 6.61 0.04 373 435 23 3190 1.71 0.26 8.02 8.28 0.03 469 432 24 3220 2.15 0.37 8.28 8.65 0.04 385 438 25 3230 1.91 0.12 6.08 6.2 0.02 318 441 Theo caùc soá lieäu ñòa hoaù gieáng khoan ta xaùc ñònh ñöôïc ñaù meï cuûa gieáng khoan naøy thuoäc traàm tích Mioxen döôùi vaø Oligoxen treân öùng vôùi ñoä saâu gieáng khoan töø 1500 – 2740m thuoäc traàm tích Mioxen döôùi, töø 2740 – 3230m thuoäc traàm tích Oligoxen treân. Traàm tích Mioxen döôùi: Trong traàm tích Mioxen döôùi chæ coù 1 maãu ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï chöùa soá löôïng vaät chaát höõu cô ôû möùc ñoä trung bình ( TOC% = 0.54 ), tieàm naêng sinh Hydrocacbon raát keùm ( S2 = 0.07 Kg/T), vaät chaát höõu cô trong ñaù meï thuoäc Kerogen loaïi III ( HI = 13 mg/g ), vaät chaát höõu cô trong ñaù meï ñaõ quaù tröôûng thaønh ( Tmax = 4690C ). Traàm tích Oligoxen treân: Veà soá löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò TOC% thay ñoåi töø 0.53 – 2.79, trung bình laø 1.59% ( trong ñoù haàu heát caùc maãu coù giaù trò TOC% > 1 ). Töø giaù trò TOC% ta thaáy ña soá caùc ñaù meï thuoäc traàm tích Oligoxen chöùa vaät chaát höõu cô vôùi soá löôïng töø giaøu ñeán raát giaøu. Tieàm naêng sinh Hydrocacbon: giaù trò S2 töø 0.75 – 12.25 Kg/T, trung bình laø 5.8 Kg/T. Töø giaù trò S2 cho ta thaáy: moät soá maãu ñaù meï töø ñoä saâu 2840 – 2950m coù tieàm naêng sinh Hydrocacbon ngheøo vì giaù trò S2 = 0.75 – 1.14 Kg/T, moät soá maãu ñaù meï ôû ñoä saâu 2970m, 3070 – 3090m coù tieàm naêng sinh Hydrocacbon trung bình, caùc maãu coøn laïi coù tieàm naêng sinh Hydrocacbon töø toát ñeán raát toát. Veà chaát löôïng vaät chaát höõu cô: giaù trò HI thay ñoåi töø 130 – 517 mg/g, trung bình laø 335.5 mg/g. Töø giaù trò HI ta thaáy vaät chaát höõu cô trong caùc ñaù meï thuoäc traàm tích Oligoxen thuoäc Kerogen loaïi I vaø loaïi II laø chuû yeáu ngoaïi tröø moät soá maãu ôû ñoä saâu 2820 – 2950m thì vaät chaát höõu cô thuoäc Kerogen loaïi II vaø loaïi III. Veà möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô: giaù trò Tmax thay ñoåi töø 426 – 4420C, haàu heát caùc maãu coù giaù trò Tmax < 4400C cho neân vaät chaát höõu cô trong haàu heát caùc ñaù meï chöa tröôøng thaønh hay môùi chuaån bò baét ñaàu böôùc vaøo ngöôõng tröôûng thaønh ngoaïi tröø 3 maãu ôû ñoä saâu 2800 – 2840m laø coù gía trò Tmax = 4410C – 4420C töùc laø vaät chaát höõu cô trong ñaù meï ñang tröôûng thaønh. Toùm laïi, ñaù meï cuûa gieáng khoan 15C – 1X thuoäc traàm tích Mioxen döôùi vaø Oligoxen treân. Traàm tích Mioxen döôùi, ñaù meï chöùa soá löôïng vaät chaát höõu cô ôû möùc ñoä trung bình, tieàm naêng sinh Hydrocacbon raát keùm, vaät chaát höõu cô trong ñaù meï thuoäc Kerogen loaïi III, vaät chaát höõu cô trong ñaù meï ñaõ quaù tröôûng thaønh. Trong traàm tích Oligoxen treân, caùc ñaù meï chöùa vaät chaát höõu cô vôùi soá löôïng töø giaøu ñeán raát giaøu, soá maãu ñaù meï töø ñoä saâu 2840 – 2950m coù tieàm naêng sinh Hydrocacbon ngheøo, moät soá maãu ñaù meï ôû ñoä saâu 2970m, 3070 – 3090m coù tieàm naêng sinh Hydrocacbon trung bình, caùc maãu coøn laïi coù tieàm naêng sinh Hydrocacbon töø toát ñeán raát toát, vaät chaát höõu cô trong caùc ñaù meï thuoäc Kerogen loaïi I vaø loaïi II laø chuû yeáu, vaät chaát höõu cô trong haàu heát caùc ñaù meï chöa tröôøng thaønh hay môùi chuaån bò baét ñaàu böôùc vaøo ngöôõng tröôûng thaønh ngoaïi tröø 3 maãu ôû ñoä saâu 2800 – 2840m laø coù gía trò Tmax = 4410C – 4420C töùc laø vaät chaát höõu cô trong ñaù meï ñang tröôûng thaønh. CHÖÔNG III: LÒCH SÖÛ CHOÂN VUØI CUÛA CAÙC TAÄP TRAÀM TÍCH VAØ XAÙC ÑÒNH ÑÔÙI TRÖÔÛNG THAØNH CUÛA ÑAÙ MEÏ Cô sôû lyù thuyeát Ta laäp lòch söû choân vuøi cuûa caùc taäp traàm tích vaø xaùc ñònh ñôùi tröôûng thaønh cuûa ñaù meï döïa vaøo moâ hình Lopatin. Vai troø cuûa nhieät ñoä vaø thôøi gian Söï bieán ñoåi vaät chaát höõu cô thaønh Hydrocacbon traûi qua moät quaù trình ñòa chaát raát laâu daøi thoâng qua hai yeáu toá chính laø nhieät ñoä vaø thôøi gian. Khi ñaù meï bò choân vuøi caøng saâu thì chòu taùc ñoäng cuûa nhieät ñoä caøng cao, chính cô cheá naøy ñaõ taùc ñoäng ñeán quaù trình bieán ñoåi vaät chaát höõu cô thaønh Hydrocacbon. Moái quan heä giöõa nhieät ñoä vaø thôøi gian chuyeån hoaù naøy coù theå bieåu dieãn theo coâng thöùc döôùi ñaây cuûa Arrhenius: K = A*e-E/RT Trong ñoù: K: haèng soá toác ñoä phaûn öùng (noù lieân quan vôùi söï bieán ñoåi cuûa noàng ñoä vaät chaát höõu cô tham gia phaûn öùng theo thôøi gian). A: yeáu toá taàn suaát (söï va ñaäp cuûa caùc phaàn töû ñeå xaûy ra phaûn öùng) E: khaû naêng hoaït ñoäng cuûa caùc chaát tham gia phaûn öùng. R: haèng soá khí (ñoái vôùi phaûn öùng vöøa coù chaát loûng vöøa coù chaát khí). T: nhieät ñoä (tính theo 0K). Phöông trình treân theå hieän moái quan heä giöõa nhieät ñoä – thôøi gian vaø naêng löôïng hoaït hoaù cuûa caùc phaàn töû. Töø ñoù, ta thaáy toác ñoä phaûn öùng phuï thuoäc vaøo thôøi gian moät caùch tuyeán tính vaø phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä theo haøm soá muõ. Vai troø cuûa aùp suaát trong quaù trình bieán ñoåi vaät chaát höõu cô thaønh daàu xem nhö khoâng quan troïng. Tuy nhieân, noù trôû neân quan troïng trong söï thuùc ñaåy phaûn öùng taïo khí. Moâ hình Lopatin: Vaøo naêm 1971, lopatin – moät nhaø ñòa chaát ngöôøi Nga – ñaõ theå hieän vai troø cuûa nhieät ñoä vaø thôøi gian tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô trong ñaù traàm tích baèng moät phöông phaùp tính toaùn khaù ñôn giaûn. Oâng döïa vaøo keát quaû thöïc nghieän: toác ñoä phaûn öùng taêng gaáp ñoâi khi nhieät ñoä taêng leân 100C, töø ñoù oâng xaùc ñònh ñöôïc chæ soá nhieät ñoä – thôøi gian trong quaù trình tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô. Caùch tính chæ soá naøy ñöôïc goïi laø phöông phaùp TTI ( Time Temperature Index). Muïc ñích cuûa phöông phaùp naøy laø xaùc ñònh khoaûng thôøi gian choân vuøi vaø nhieät ñoä töø luùc böôùc vaøo giai ñoaïn tröôûng thaønh, cuõng nhö luùc keát thuùc giai ñoaïn tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô, khoaûng naøy ñöôïc goïi laø cöûa soå taïo daàu hay pha taïo daàu chính. Oâng ñaõ vaïch ra caùc khoaûng nhieät ñoä theo töøng baäc töông öùng vôùi caùc khoaûng thôøi gian choân vuøi vaät chaát höõu cô ñeå tính toaùn chæ soá TTI moät caùch thuaän lôïi treân cô sôû cuûa phöông trình Arrhenius: TTI = *rn Trong ñoù: : khoaûng thôøi gian naèm trong khoaûng nhieät ñoä tính toaùn. r: laø heä soá nhieät ñoä phaûn aùnh toác ñoä phaûn öùng gaáp ñoâi(r=2). n: chæ soá tích luyõ (ñöôïc choïn theo khoaûng nhieät ñoä) Ñoä tröôûng thaønh ñaït ñöôïc ôû moät taàng ñaù baát kyø laø toång ñoä gia taêng möùc ñoä tröôûng thaønh ñaït ñöôïc trong moãi khoaûng nhieät ñoä laø 100C. Lopatin ñaõ xaùc ñònh chæ soá TTI giôùi haïn cho giai ñoaïn tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô, chæ soá naøy bieåu dieãn caùc giaù trò taêng möùc ñoä bieán ñoåi hay nhö laø nhöõng TTI tích luyõ. Döïa vaøo phöông trình Arrhenius, toác ñoä phaûn öùng hoaù hoïc taêng gaáp ñoâi khi nhieät ñoä taêng 100C, Lopatin vaø Waples (ngöôøi Myõ) ñeàu cho r = 2. Do ñoù maø: TTI = *2n Lopatin choïn quaù trình bieán ñoåi maïnh nhaát laø khoaûng nhieät ñoä: 1000C – 1100C, oâng cho baäc naøy baèng khoâng. Döôùi ñaây laø baûng phaân chia caùc chæ soá töông öùng vôùi töøng khoaûng nhieät ñoä khaùc nhau: Khoaûng nhieät ñoä(0C) n 2n 20 – 30 -8 2-8 = 0.0039 30 – 40 -7 2-7 = 0.0078 40 – 50 -6 2-6 = 0.0156 50 – 60 -5 2-5 = 0.0313 60 – 70 -4 2-4 = 0.0625 70 – 80 -3 2-3 = 0.125 80 – 90 -2 2-2 = 0.25 90 – 100 -1 2-1 = 0.5 100 – 110 0 20 = 1 110 – 120 1 21 = 2 120 – 130 2 22 = 4 130 – 140 3 23 = 8 140 – 150 4 24 = 16 ….. ….. ….. Naêm 1971, Lopatin ñaõ xaùc ñònh giaù trò TTI vôùi nhöõng soá lieäu bieát ñöôïc töø gieáng khoan vaø phöông phaùp naøy ñaõ ñöôïc Waples phaùt trieån vaøo naêm 1980 baèng nhöõng chæ soá giôùi haïn nhö sau: TTI Möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa VLHC < 15 Chöa tröôûng thaønh 15 Taïo daàu 75 Ñænh taïo daàu 160 Keát thuùc taïo daàu 10000 Keát thuùc sinh khí öôùt 45000 Giôùi haïn treân sinh khí khoâ Ñeå söû duïng phöông phaùp TTI cuûa Lopatin moät caùch coù hieäu quaû, chuùng ta phaûi xaây döïng lòch söû choân vuøi cuûa taàng ñaù meï. Töø ñoù, chuùng ta bieát ñöôïc vò trí ñoä saâu cuûa ñaù meï ôû baát kyø thôøi gian ñòa chaát naøo Phöông phaùp TTI bieåu dieãn moái lieân heä giöõa nhieät ñoä döôùi maët ñaát vaø thôøi gian bieán ñoåi vaät lieäu traàm tích döôùi taùc ñoäng cuûa nhieät ñoä. Caùch ñôn giaûn ñeå xaùc dònh nhieät ñoä ôû moãi ñoä saâu laø döïa vaøo Gradient ñòa nhieät ngaøy nay, ñoàng thôøi xaùc ñònh khoaûng nhòeât ñoä töông öùng cho moãi ñoä saâu khaùc nhau. Töø ñoù, xaùc ñònh ñöôïc chæ soá TTI cho moãi taàng traàm tích ñeå chæ ra töøng giai ñoaïn tröôûng thaønh cuûa ñaù meï. Öùng duïng moâ hình Lopatin – laäp lòch söû choân vuøi vaø xaùc ñònh ñôùi tröôûng thaønh cuûa ñaù meï Döïa vaøo ñoä saâu gieáng khoan (beà daøy caùc taäp traàm tích) ta laäp lòch söû choân vuøi vaø döïa vaøo moâ hình Lopatin ñeå ta xaùc ñònh caùc ñôùi tröôûng thaønh cuûa ñaù meï ôû caùc gieáng khoan loâ 15.1 vaø 15.2 thuoäc boàn truõng Cöûu Long. Tuy nhieân ôû caùc gieáng khoan thu thaäp ñöôïc, beà daøy caùc taäp traàm tích öùng vôùi caùc tuoåi ñòa chaát chöa coù ñaày ñuû, do ñoù keát quaû cho thaáy coøn haïn cheá. Ñeå laäp lòch söû choân vuøi vaø tính toaùn giaù trò TTI, taùc giaû söû duïng Gradient ñòa nhieät trung bình cuûa boàn truõng Cöûu Long laø 30C/100m. Veà tuoåi cuûa caùc taäp traàm tích: tuoåi tuyeät ñoái cuûa caùc thaønh heä traàm tích ñaõ ñöôïc coâng boá chung ñeå söû duïng cho toaøn theá giôùi trong caùc baûng phaân chia caùc nieân ñaïi ñòa chaát töø tieàn Cambri ñeán nay. Thôøi gian thaønh taïo caùc taäp traàm tích ôû beå Cöûu Long ñöôïc söû duïng nhö sau: Oligoxen : töø 35.4 ñeán 23.3 trieäu naêm tröôùc ñaây Mioxen döôùi : töø 23.3 ñeán 16.3 trieäu naêm tröôùc ñaây Mioxen giöõa : töø 16.3 ñeán 10.4 trieäu naêm tröôùc ñaây Mioxen treân: töø 10.4 ñeán 5.2 trieäu naêm tröôùc ñaây Plioxen vaø Ñeä Töù : töø 5.2 trieäu naêm tröôùc ñaây ñeán nay. Giaù trò TTI cuûa caùc gieáng khoan thuoäc loâ 15.1 Gieáng khoan 15G – 1X: T (0C) n Oligoxen döôùi Oligoxen treân TTI = 2n x TTI = 2n x 20 - 30 -8 6.8 0.027 1.1 0.004 30 - 40 -7 3.2 0.025 6.4 0.05 40 - 50 -6 5.8 0.09 3.3 0.052 50 - 60 -5 3.3 0.103 3.3 0.103 60 - 70 -4 3.3 0.206 3.3 0.206 70 - 80 -3 3.3 0.413 3.3 0.413 80 - 90 -2 3.3 0.825 3.3 0.825 90 - 100 -1 3.3 1.65 3.3 1.65 110 - 120 0 3.1 3.1 2 2 = 6.439 = 5.303 Qua baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan 15G – 1X chöa ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu vì cuûa 2 taàng ñaù meï ñeàu nhoû hôn 15. Gieáng khoan 15.1 – SD – 1X: T (0C) n Oligoxen TTI = 2n x 20 - 30 -8 2.8 0.011 30 - 40 -7 8.2 0.064 40 - 50 -6 4.2 0.066 50 - 60 -5 3.1 0.097 60 - 70 -4 3.1 0.194 70 - 80 -3 3.1 0.388 80 - 90 -2 3.1 0.775 90 - 100 -1 1.7 0.85 = 2.445 Qua baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan 15.1 – SD – 1X chöa ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu vì cuûa taàng ñaù meï nhoû hôn 15. Gieáng khoan 15.1 – SD – 2X: T (0C) n Oligoxen TTI = 2n x 20 - 30 -8 3.6 0.014 30 - 40 -7 5.4 0.042 40 - 50 -6 3.5 0.055 50 - 60 -5 4.1 0.128 60 - 70 -4 4.4 0.275 70 - 80 -3 3.5 0.438 80 - 90 -2 1.5 0.375 90 - 100 -1 1.5 0.75 110 - 120 0 1.8 1.8 = 3.877 Qua baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan 15.1 – SD – 2X chöa ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu vì cuûa taàng ñaù meï nhoû hôn 15. Gieáng khoan 15.1 – ST – 1X: T (0C) n Oligoxen döôùi Oligoxen treân TTI = 2n x TTI = 2n x 20 - 30 -8 3.5 0.014 0.6 0.002 30 - 40 -7 2.7 0.021 0.6 0.005 40 - 50 -6 0.6 0.009 0.6 0.009 50 - 60 -5 0.6 0.019 5.5 0.172 60 - 70 -4 0.6 0.038 3 0.188 70 - 80 -3 6.7 0.838 3 0.375 80 - 90 -2 3 0.75 3 0.75 90 - 100 -1 3 1.5 3 1.5 110 - 120 0 3 3 3 3 120 - 130 1 3 6 3 6 130 - 140 2 3 12 3 12 140 - 150 3 3 24 1 8 150 - 160 4 2.7 43.2 = 91.389 = 32.001 Qua baûng giaù trò TTI cuûa gieáng khoan 15.1 – ST – 1X ta nhaän thaáy: ñoái vôùi traàm tích Oligoxen döôùi thì ñaù meï ñaït ñeán pha sinh daàu ôû ñoä saâu 3420m vaøo tuoåi Mioxen treân vaø ñaït ñeán pha sinh daàu cöïc ñaïi ôû ñoä saâu 3920m vaøo tuoåi Neogen – Ñeä Töù nhöng chöa keát thuùc quaù trình sinh daàu. Ñoái vôùi traàm tích Oligoxen treân thì ñaù meï ñaït ñeán pha sinh daàu ôû ñoä saâu 3400m vaøo tuoåi Neogen – Ñeä Töù nhöng chöa ñaït ñeán pha sinh daàu cöïc ñaïi. Bieåu ñoà soá 15: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích gieáng khoan 15G-1X 0 1000m 2000m 3000m 35.4 29.3 23.3 P31 P32 N1 – N2 – Q Trieäu naêm P31 P32 N1 – N2 – Q Bieåu ñoà soá 16: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích gieáng khoan 15.1-SD-1X 3000m 1000m 2000m 0 29.3 23.3 16.3 P3 N11 N12-N13-N2-Q Trieäu naêm P3 N11 N12-N13-N2-Q Bieåu ñoà soá 17: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích gieáng khoan 15.1-SD-2X 1000m 0 2000m 3000m 29.3 23.3 P3 N1 – N2 – Q Trieäu naêm P3 N1 – N2 – Q Bieåu ñoà soá 18: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích gieáng khoan 15.1-ST-1X 0 1000m 2000m 3000m 4000m TTI = 15 TTI = 75 35.4 29.3 23.3 P31 P32 N11 Trieäu naêm 16.3 10.3 5.2 N13 N2 – Q N12 N1 – N2 – Q P31 P32 Giaù trò TTI cuûa caùc gieáng khoan thuoäc loâ 15.2 Gieáng khoan 15.2 – RD – 1X: T (0C) n Oligoxen Mioxen döôùi TTI= 2n x TTI= 2n x 20 - 30 -8 3.6 0.014 3.2 0.013 30 - 40 -7 5.4 0.042 3.5 0.027 40 - 50 -6 3.5 0.055 4.1 0.064 50 - 60 -5 4.1 0.128 4.1 0.128 60 - 70 -4 4.1 0.256 3.5 0.219 70 - 80 -3 3.5 0.438 1.5 0.188 80 - 90 -2 1.5 0.375 1.5 0.375 90 - 100 -1 1.5 0.75 1.5 0.75 110 - 120 0 1.5 1.5 0.4 0.4 120 -130 1 0.5 1 = 4.558 = 2.164 Qua baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan 15.2 – RD – 1X chöa ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu vì cuûa caû 2 taàng ñaù meï ñeàu nhoû hôn 15. Gieáng khoan 15.2 – RD – 2X: T (0C) n Oligoxen TTI= 2n x 20 - 30 -8 1.4 0.005 30 - 40 -7 5.8 0.045 40 - 50 -6 2.7 0.042 50 - 60 -5 2.7 0.084 60 - 70 -4 2.7 0.169 70 - 80 -3 2.7 0.338 80 - 90 -2 2.7 0.675 90 - 100 -1 2.7 1.35 110 - 120 0 2.7 2.7 120 -130 1 2.7 5.4 130 - 140 2 0.5 2 =12.808 Qua baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan 15.2 – RD – 2X ñaõ gaàn ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu. Gieáng khoan 15.2 – RD – 3X: T (0C) n Oligoxen Mioxen TTI = 2n x TTI = 2n x 20 - 30 -8 1.2 0.005 7.4 0.029 30 - 40 -7 2.1 0.016 2.1 0.016 40 - 50 -6 8.6 0.134 2.1 0.033 50 - 60 -5 2.1 0.066 2.1 0.066 60 - 70 -4 2.1 0.131 2.1 0.131 70 - 80 -3 2.1 0.263 2.1 0.263 80 - 90 -2 2.1 0.525 2.1 0.525 90 - 100 -1 2.1 1.05 2.1 1.05 110 - 120 0 2.1 2.1 1.2 2.1 120 -130 1 2.1 4.2 130 - 140 2 1.3 5.2 =13.69 = 4.213 Qua baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï thuoäc traàm tích Oligoxen treân cuûa gieáng khoan 15.2 – RD – 3X ñaõ gaàn ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu, coøn ñaù meï thuoäc traàm tích Mioxen döôùi chöa ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu vì nhoû hôn 15 raát nhieàu. Gieáng khoan 15.2 – RD – 4X: T (0C) n Oligoxen TTI=2n x 20 - 30 -8 4.5 0.018 30 - 40 -7 5.1 0.04 40 - 50 -6 2.7 0.042 50 - 60 -5 2.7 0.084 60 - 70 -4 2.7 0.169 70 - 80 -3 2.7 0.338 80 - 90 -2 2.7 0.675 90 - 100 -1 2.7 1.35 110 - 120 0 2.7 2.7 120 -130 1 0.8 1.6 = 7.016 Qua baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan 15.2 – RD – 4X chöa ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu vì cuûa taàng ñaù meï ñeàu nhoû hôn 15. Gieáng khoan 15.2 – RD – 5X: T (0C) n Oligoxen TTI= 2n x 20 - 30 -8 7.1 0.028 30 - 40 -7 2.9 0.023 40 - 50 -6 2.9 0.045 50 - 60 -5 2.9 0.091 60 - 70 -4 2.9 0.181 70 - 80 -3 2.9 0.363 80 - 90 -2 2.9 0.725 90 - 100 -1 2.9 1.45 110 - 120 0 1.9 1.9 = 4.806 Töø baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan 15.2 – RD – 5X chöa ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu vì cuûa taàng ñaù meï ñeàu nhoû hôn 15. Gieáng khoan 15.2 – RD – 6X: T (0C) n Oligoxen TTI= 2n x 20 - 30 -8 1.7 0.007 30 - 40 -7 6.3 0.049 40 - 50 -6 2.8 0.044 50 - 60 -5 2.8 0.088 60 - 70 -4 2.8 0.175 70 - 80 -3 2.8 0.35 80 - 90 -2 2.8 0.7 90 - 100 -1 2.8 1.4 110 - 120 0 2.8 2.8 120 -130 1 1.7 3.4 = 9.013 Töø baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan 15.2 – RD – 6X chöa ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu vì cuûa taàng ñaù meï ñeàu nhoû hôn 15. Gieáng khoan 15.2 – RD – 7X: T (0C) n Oligoxen TTI= 2n x 20 - 30 -8 4.4 0.017 30 - 40 -7 4.9 0.038 40 - 50 -6 2.5 0.039 50 - 60 -5 2.5 0.078 60 - 70 -4 2.5 0.156 70 - 80 -3 2.5 0.313 80 - 90 -2 2.5 0.625 90 - 100 -1 2.5 1.25 110 - 120 0 2.5 2.5 120 -130 1 2.5 5 = 10.016 Qua baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan 15.2 – RD – 7X chöa ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu vì cuûa taàng ñaù meï ñeàu nhoû hôn 15. T (0C) n Oligoxen Mioxen TTI = 2n x TTI = 2n x 20 - 30 -8 1.5 0.006 1.5 0.006 30 - 40 -7 5.3 0.041 1.5 0.012 40 - 50 -6 1.5 1.5 0.023 50 - 60 -5 1.5 0.047 1.5 0.047 60 - 70 -4 1.5 0.094 2.7 0.169 70 - 80 -3 1.5 0.188 5.2 0.65 80 - 90 -2 4.3 1.075 5.2 1.3 90 - 100 -1 5.3 2.65 4.2 2.1 110 - 120 0 5.3 5.3 120 - 130 1 1.6 3.2 = 12.554 = 4.307 Gieáng khoan 15A – 1X: Qua baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan 15A – 1X : taàng Oligoxen treân thì ñaù meï ñaõ gaàn ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu, coøn taàng Mioxen döôùi thì ñaù meï chöa ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu. Gieáng khoan 15B – 1X: T (0C) n Oligoxen Mioxen TTI = 2n x TTI = 2n x 20 - 30 -8 0.6 0.002 3.7 0.014 30 - 40 -7 0.6 0.005 4.8 0.038 40 - 50 -6 0.6 0.009 9.4 0.147 50 - 60 -5 0.6 0.019 5.4 0.169 60 - 70 -4 0.6 0.038 70 - 80 -3 0.6 0.075 80 - 90 -2 0.6 0.15 90 - 100 -1 4.3 2.15 110 - 120 0 3.6 3.6 120 - 130 1 8.4 16.8 130 - 140 2 8.8 35.2 = 58.048 = 0.368 Qua baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan 15A – 1X : taàng Oligoxen treân thì ñaù meï ñaõ ñaït ñeán pha sinh daàu ôû ñoä saâu 3300m vaø thôøi gian sinh laø vaøo Mioxen giöõa (döïa vaøo bieåu ñoà lòch söû choân vuøi). Tuy nhieân, ñaù meï taàng Oligoxen vaãn chöa ñaït tôùi pha sinh daàu cöïc ñaïi. Ñaù meï cuûa taàng Mioxen döôùi thì chöa ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu. Gieáng khoan 15C – 1X: T (0C) n Oligoxen TTI = 2n x 20 - 30 -8 1.1 0.004 30 - 40 -7 1.2 0.009 40 - 50 -6 1.2 0.019 50 - 60 -5 4.3 0.134 60 - 70 -4 4.3 0.269 70 - 80 -3 3.7 0.463 80 - 90 -2 3.7 0.925 90 - 100 -1 3.7 1.85 110 - 120 0 3.7 3.7 120 - 130 1 2.4 4.8 = 12.173 Qua baûng giaù trò TTI ta nhaän thaáy ñaù meï cuûa gieáng khoan 15C – 1X taàng Oligoxen treân thì ñaù meï ñaõ gaàn ñaït ñeán pha baét ñaàu sinh daàu. Toùm laïi, ôû loâ 15.1 ñaù meï thuoäc traàm tích Oligoxen treân chöa böôùc vaøo ngöôõng sinh daàu ngoaïi tröø gieáng khoan 15.1 – ST – 1X thì ñaù meï thuoäc traàm tích Oligoxen treân ñaõ böôùc vaøo ngöôõng sinh daàu nhöng chöa ñaït ñeán möùc sinh daàu cöïc ñaïi. Ñaù meï thuoäc traàm tích Oligoxen döôùi cuûa gieáng khoan naøy thì ñaõ ñaït ñeán ngöôõng sinh daàu cöïc ñaïi. Ôû loâ 15.2 ñaù meï thuoäc traàm tích Oligoxen treân haàu heát chuaån bò böôùc vaøo ngöôõng tröôûng thaønh (sinh daàu) tröø moät soá gieáng khoan nhö 15.2 – RD – 1X, 15.2 – RD – 4X, 15.2 – RD – 5X laø coù giaù trò TTI raát nhoû. Trong loâ 15.2 chæ coù gieáng khoan 15B – 1X thì ñaù meï ñaõ sinh daàu nhöng chöa ñaït ñeán ngöôõng sinh daàu cöïc ñaïi. Ñaù meï thuoäc traàm tích Mioxen ñaù meï chöa böôùc vaøo ngöôõng sinh daàu. Bieåu ñoà soá 19: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích gieáng khoan 15.2 – RD-1X 1000m 2000m 3000m 29.3 23.3 16.3 5.2 0 P3 N11 N12 – N13 N2-Q Trieäu naêm N2-Q N12 – N13 N11 P3 Bieåu ñoà soá 20: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích gieáng khoan 15.2-RD-2X Trieäu naêm 1000m 2000m 3000m 0 29.3 23.3 P3 N1 – N2 – Q P3 N1 – N2 – Q Bieåu ñoà soá 21: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích gieáng khoan 15.2 –RD – 3X 1000m 2000m 3000m 4000m 29.3 23.3 16.3 0 P3 N11 N12-N13-N2-Q Trieäu naêm P3 N11 N12-N13 -N2-Q Bieåu ñoà soá 22: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích gieáng khoan 15.2-RD-4X 1000m 2000m 3000m 0 29.3 23.3 P3 N1 – N2 – Q Trieäu naêm P3 N1 – N2 – Q Bieåu ñoà soá 23: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích gieáng khoan 15.2-RD-5X 1000m 2000m 3000m 29.3 23.3 P3 N1 –N2 –Q 0 Trieäu naêm N1 –N2 –Q P3 Bieåu ñoà soá 24: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích gieáng khoan 15.2-RD-6X 1000m 2000m 3000m 29.3 26.3 P3 0 N1 – N2 – Q Trieäu naêm P3 N1 – N2 – Q Bieåu ñoà soá 25: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích gieáng khoan 15.2-RD-7X 1000m 0 2000m 3000m 29.3 23.3 P3 N1 – N2 – Q Trieäu naêm N1 – N2 – Q P3 Bieåu ñoà soá 26: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích cuûa gieáng khoan 15A-1X 1000m 2000m 3000m 0 29.3 23.3 16.3 P3 N11 N12-N13-N2-Q Trieäu naêm P3 N11 N12-N13-N2-Q Bieåu ñoà soá 27: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích cuûa gieáng khoan 15B-1X 1000m 2000m 3000m 4000m TTI = 15 0 29.3 23.3 16.3 P3 N11 N12-N13-N2-Q Trieäu naêm P3 N11 N12-N13-N2-Q Bieåu ñoà soá 28: Lòch söû choân vuøi caùc taäp traàm tích gieáng khoan 15C – 1X 1000m 2000m 3000m 0 29.3 23.3 16.3 P3 N11 N12-N13-N2-Q Trieäu naêm P3 N11 N12-N13-N2-Q KEÁT LUAÄN Treân cô sôû phaân tích toång hôïp töø keát quaû phaân tích ñòa hoaù cuûa 14 gieáng khoan thuoäc loâ 15.1 vaø 15.2 boàn truõng Cöûu Long. Taùc giaû ñöa ra nhöõng keát luaän sau: Loâ 15.1 Loâ 15.1 goàm coù 4 gieáng khoan ñoù laø caùc gieáng khoan: 15G – 1X, 15.1 – SD – 1X, 15.1 – SD – 2X, 15.1 – ST – 1X. Töø keát quaû phaân tích ñòa hoaù ta thaáy ñaù meï cuûa loâ 15.1 goàm hai taàng: Oligoxen treân vaø Oligoxen döôùi. Ñaù meï Oligoxen treân phaân boá ôû ñoä saâu töø 2110 – 3810m Ñaù meï Oligoxen döôùi phaân boá ôû ñoä saâu töø 2400 – 4300m Ñaëc ñieåm ñòa hoaù cuûa taàng ñaù meï Ñaù meï Oligoxen treân: Soá löôïng vaät chaát höõu cô: ñaù meï Oligoxen treân chöùa vaät chaát höõu cô töø giaøu ñeán raát giaøu, tieàm naêng sinh Hydrocacbon töø trung bình tôùi raát toát. Chaát löôïng vaät chaát höõu cô: vaät chaát höõu cô cuûa ñaù meï Oligoxen treân thuoäc kerogen loaïi I, loaïi II vaø loaïi III. Ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô: haàu heát vaät chaát höõu cô trong ñaù meï chöa tröôûng thaønh hay môùi chæ chôùm tröôûng thaønh vaø ôû gieáng khoan 15.1 – ST -1X ñaù meï Oligoxen treân ñaõ ñaït ñeán pha sinh daàu ôû ñoä saâu 3400m vaøo tuoåi Neogen – Ñeä Töù . Ñaù meï Oligoxen döôùi: Soá löôïng vaät chaát höõu cô: ñaù meï Oligoxen döôùi chöùa vaät chaát höõu cô töø trung bình tôùi raát giaøu, tieàm naêng sinh Hydrocacbon trung bình. Chaát löôïng vaät chaát höõu cô: vaät chaát höõu cô cuûa ñaù meï Oligoxen döôùi thuoäc Kerogen loaïi I, loaïi II vaø moät ít loaïi III. Ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô: vaät chaát höõu cô cuûa ñaù meï Oligoxen döôùi thuoäc gieáng khoan 15G – 1X thì môùi chôùm tröôûng thaønh. Vaät chaát höõu cô cuûa ñaù meï Oligoxen döôùi thuoäc gieáng khoan 15.1 – ST – 1X thì ñaõ tröôûng thaønh. Ñaëc bieät döïa vaøo lòch söû choân vuøi vaø giaù trò TTI thì ôû gieáng khoan 15.1 – ST -1X ñaù meï Oligoxen döôùi ñaït ñeán pha sinh daàu ôû ñoä saâu 3420m, thôøi gian ñaït ñeán pha sinh daàu vaøo tuoåi Mioxen treân vaø ñaït ñeán pha sinh daàu cöïc ñaïi ôû ñoä saâu 3920m vaøo tuoåi Neogen – Ñeä Töù. Loâ 15.2 Loâ 15.2 goàm coù 10 gieáng khoan ñoù laø caùc gieáng khoan: 15.2 – RD – 1X; 15.2 – RD – 2X; 15.2 – RD – 3X;15.2 – RD – 4X; 15.2 – RD – 5X; 15.2 – RD – 6X; 15.2 – RD – 7X; 15A – 1X; 15B – 1X; 15C – 1X. Töø keát quaû phaân tích ñòa hoaù ta thaáy ñaù meï cuûa loâ 15.2 goàm hai taàng:Mioxen döôùi vaø Oligoxen treân. Ñaù meï Mioxen döôùi phaân boá ôû ñoä saâu töø 550 – 2980m Ñaù meï Oligoxen treân phaân boá ôû ñoä saâu töø 1180 – 3635m Ñaëc ñieåm ñòa hoaù cuûa taàng ñaù meï Ñaù meï Mioxen döôùi: Soá löôïng vaät chaát höõu cô: ña soá ñaù meï Mioxen döôùi chöùa vaät chaát höõu cô ôû möùc trung bình, tieàm naêng sinh Hydrocacbon töø ngheøo ñeán trung bình. Chaát löôïng vaät chaát höõu cô: vaät chaát höõu cô cuûa ñaù meï Mioxen döôùi thuoäc Kerogen loaïi III vaø loaïi II. Ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô: vaät chaát höõu cô trong ñaù meï Mioxen döôùi chöa tröôûng thaønh. Ñaù meï Oligoxen treân: Soá löôïng vaät chaát höõu cô: ñaù meï Oligoxen treân chöùa vaät chaát höõu cô töø giaøu ñeán raát giaøu, tieàm naêng sinh Hydrocacbon töø toát ñeán raát toát. Chaát löôïng vaät chaát höõu cô: vaät chaát höõu cô cuûa ñaù meï Oligoxen treân thuoäc Kerogen loaïi I, loaïi II. Ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô: haàu heát vaät chaát höõu cô trong ñaù meï chöa tröôûng thaønh hay môùi chæ chôùm tröôûng thaønh vaø ñaù meï Oligoxen treân cuûa gieáng khoan 15B – 1X ñaõ ñaït ñeán pha sinh daàu ôû ñoä saâu 3300m vaø thôøi gian sinh daàu vaøo tuoåi Mioxen giöõa. Toùm laïi, ôû loâ 15.1 vaø 15.2 traàm tích Oligoxen treân coù soá löôïng vaät chaát höõu cô töø giaøu tôùi raát giaøu, tieàm naêng sinh Hydrocacbon töø toát ñeán raát toát, Kerogen thuoäc loaïi I, II laø chuû yeáu. Beà daøy caùc traàm tích cuõng khaù lôùn laïi chöùa nhieàu vaät chaát höõu cô neân taàng ñaù meï Oligoxen treân coù khaû naêng sinh daàu raát toát. Ñaù meï thuoäc traàm tích Oligoxen döôùi chöùa vaät chaát höõu cô töø trung bình tôùi raát giaøu, tieàm naêng sinh Hydrocacbon trung bình, Kerogen loaïi I, loaïi II vaø moät ít loaïi III. Töø ñoù ta thaáy traàm tích Oligoxen döôùi coù khaû naêng sinh daàu vaø khí. Ñaù meï thuoäc traàm tích Mioxen vôùi soá löôïng vaät chaát höõu cô trung bình, tieàm naêng sinh Hydrocacbon töø ngheøo ñeán trung bình, Kerogen thuoäc loaïi III, II, ñaù meï sinh khí laø chuû yeáu. Nhö vaäy, ôû loâ 15.1 vaø 15.2 thì tieàm naêng daàu khí laø raát toát, tuy nhieân löôïng daàu khí hieän taïi laø chöa cao vì haàu heát ñaù meï thuoäc hai loâ naøy môùi chæ chôùm tröôûng thaønh. Trong töông lai hai loâ 15.1 vaø 15.2 seõ cung caáp löôïng daàu khí khaù lôùn cho boàn truõng Cöûu Long. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Buøi Thò Luaän. Baøi giaûng ñòa hoaù daàu khí Hoaøng Ñình Tieán – Nguyeãn Vieät Kyø. Ñòa hoaù daàu khí, nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác Gia Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, 2003 Nguyeãn Vieät Kyø. Ñòa chaát daàu khí ñaïi cöông, nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác Gia Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Tieåu luaän, khoaù luaän toát nghòeâp caùc naêm tröôùc Tuyeån taäp hoäi nghò khoa hoïc coâng ngheä. “ Ngaønh daàu khí tröôùc theàm theá kyû XXI”, nhaø xuaát baûn Thanh Nieân, 2000 Keát quaû phaân tích ñòa hoaù gieáng khoan ôû beå Cöûu Long – löu tröõ Vieän daàu khí

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDE TAI.doc
  • docLOI NOI DAU.doc
Luận văn liên quan