Đánh giá hiệu quả khai thác của vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội

Mục lục Lời mở đầu .1 Chương 1: Tổng quan về VTHKCC và hiệu quả khai thác của VTHKCC 1.1. Tổng quan về VTHKCC Hà Nội .2 1.1.1. Khái quát về VTHKCC .2 1.1.2. VTHKCC bằng xe buýt .6 1.2. Tổng quan về các chỉ tiêu khai thác VTHKCC .11 1.2.1. Một số khái niệm .11 1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu về quản lý hoạt đông của phương tiện .13 1.2.4. Hệ thống chỉ tiêu về tốc độ phương tiện .15 1.2.5. Hệ thống chỉ tiêu khai thác kỹ thuật phương tiện .16 1.2.6. Hệ thống chỉ tiêu về tài chính .18 1.2.7. Nhóm những chỉ tiêu thể hiện hiệu quả kinh tế - xã hội .19 1.2.8. Nhóm những chỉ tiêu thể hiện hiệu quả môi trường do VTHKCC gây ra .20 1.2.9. Các phương thức trợ giá cho VTHKCC bằng xe buýt Chương 2: Hiện trạng khai thác tuyến xe buýt của xí nghiệp xe buýt Thăng Long 2.1. Hiện trạng của xí nghiệp xe buýt Thăng Long .21 2.1.1. Quá trình hình thành , phát triển của xí nghiệp xe buýt Thăng LOng .21 2.1.2. Kết quản hoạt động của xí nghiệp trong những năm gần đây .26 2.2. Phân tích đánh giá chung về hiệu quả khai thác trên các tuyến của xí nghiệp 2.2.1. Phân tích đánh giá chung .27 2.2.2. Hiệu quả khai thác trên tuyến buýt số 14 .29 2.2.3. Tính toán cho các chỉ tiêu cho tuyến trong năm tương lai .35 Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác trên tuyến VTHKCC 3.1. Mục đích, ý nghĩa của việc đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác .39 3.1.1. Mục đích .39 3.1.2. Ý nghĩa của giải pháp .39 3.2. Các căn cứ, cơ sở để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác .40 3.2.1. Mục tiêu, định hướng phát triển của VTHKCC của nhà nước .40 3.2.2. Chiến lược đường lối, kế hoạch phát triển của tổng công ty vận tải Hà Nội .41 3.2.3. Thực trạng tuyến buýt 14 3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác tuyến VTHKCC 3.3.1. Các giải pháp 3.3.2. Tính toán cụ thể các phương án .46 3.3.3. Tính khả thi và hiệu quả của phương án .58 Kết luận và kiến nghị .60

pdf68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1750 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá hiệu quả khai thác của vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
7:05 39 12:10 12:05 68 17:10 17:10 11 7:15 7:15 40 12:20 12:15 69 17:25 17:20 12 7:25 7:25 41 12:30 12:25 70 17:35 17:30 13 7:35 7:35 42 12:40 12:35 71 17:45 17:40 14 7:45 7:45 43 12:50 12:45 72 17:55 17:50 15 7:55 7:55 44 13:00 13:00 73 18:05 18:00 16 8:05 8:05 45 13:10 13:10 74 18:15 18:15 17 8:15 8:15 46 13:20 13:20 75 18:25 18:25 18 8:25 8:25 47 13:30 13:30 76 18:35 18:40 19 8:40 8:35 48 13:40 13:40 77 18:50 18:55 20 8:50 8:45 49 13:55 13:50 78 19:05 19:05 21 9:00 8:55 50 14:05 14:00 79 19:20 19:20 22 9:10 9:05 51 14:15 14:10 80 19:35 19:35 23 9:20 9:15 52 14:25 14:20 81 19:50 19:50 24 9:30 9:30 53 14:35 14:30 82 20:05 20:05 25 9:40 9:40 54 14:45 14:45 83 20:25 20:25 26 9:50 9:50 55 14:55 14:55 84 20:45 20:45 27 10:00 10:00 56 15:05 15:05 85 21:05 21:05 28 10:10 10:10 57 15:15 15:15 86 29 10:25 10:20 58 15:25 15:25 87 (Ngun: Trung Tâm qun lý và iu hành giao thông ô th Hà Ni) Ch ng 2: Hiu qu khai thác tuy n ca xi nghip xe buýt Thng Long Hà Ni Dng Tun Anh – K44 33 b. Bng iu tra s lng hành khách lên, xung t i các i m d"ng . + Chiu i: B H - C Nhu Bng 2.7: S3 l!.ng hành khách lên xu3ng xe ti các i%m d1ng 4 theo chiu i D Tên im d"ng $ Lên Xung HK trên xe HK.km u A: B H 20 0 20 0 1 73 ng Thành 2 0 22 12.76 2 115 Phùng H ng 2 2 22 11.44 3 i din 16 Phùng H ng 1 0 23 8.74 4 12 Quán Thánh 33 1 65 19.5 5 110 Quán Thánh 5 1 69 31.05 6 150 Quán Thánh 8 0 77 19.25 7 192A Quán Thánh 1 6 72 28.8 8 V n Hoa Lý T Tr+ng 8 6 74 22.2 9 12 Thy Khuê 2 3 73 29.2 10 34 Thy Khuê 7 8 72 46.8 11 162 Thy Khuê 1 4 69 20.7 12 254 Thy Khuê 1 3 67 43.55 13 312 Thy Khuê 0 6 61 41.48 14 528 Thy Khuê 1 10 52 32.76 15 20 Hoàng Quc Vit 0 17 35 22.4 16 TT KHTN Công Ngh QG-HQV 12 3 44 13.2 17 i din Nguy3n Vn Huyên 4 5 43 23.65 18 Công ty Cu 7 - HQV 23 10 56 21.28 19 148 Hoàng Quc Vit 1 1 56 17.92 20 i din H+c vin HCM 2 10 48 16.8 21 i H+c Ph ng ông - HQV 1 33 16 8.96 22 Ngã 3 C Nhu - PV 1 1 16 23.52 23 i din BX- Nam Thng Long 6 4 18 24.3 24 Ngã 4 PV - Xuân nh 0 3 15 14.25 25 Khách s n Hoàng Long 0 6 9 0.45 u B: C Nhu 0 9 0 0 Ch ng 2: Hiu qu khai thác tuy n ca xi nghip xe buýt Thng Long Hà Ni Dng Tun Anh – K44 34 +Chiu v: C Nhu - B H Bng 2.8. S3 l!.ng hành khách lên, xu3ng xe ti các i%m d1ng 4 theo chiu v D Tên im d"ng $ Lên Xung HK Trên xe HK.km u B: C Nhu 5 0 5 0 1 i din Khách s n Hoàng Long 3 0 8 7.6 2 96 Ph m Vn ng 3 1 10 5.5 3 BX Nam Thng Long 0 4 6 4.8 4 Ngã T C Nhu - PV 5 3 8 11.2 5 Trin Lãm Nông Nghip 4 0 12 19.2 6 i Din HV K thut QS 4 6 10 5 7 Cao 2ng M(u Giáo tw 10 2 18 10.8 8 323 Hoàng Quc Vit 1 2 17 5.1 9 247 Hoàng Quc Vit 1 1 17 3.4 10 H+c Vin Quc Phòng 5 0 22 14.3 11 741 Hoàng Hoa Thám 3 2 23 13.8 12 627 Hoàng Hoa Thám 0 1 22 6.6 13 i Din 568 Hoàng Hoa Thám 2 1 23 6.9 14 i Din 410 Hoàng Hoa Thám 0 1 22 9.9 15 239 Hoàng Hoa Thám 0 1 21 13.23 16 145 Hoàng Hoa Thám 0 1 20 10.4 17 Công Viên Bách Tho 2 3 19 10.45 18 Cách ngõ Bách Tho 40m 2 7 14 7.7 19 i din 40 Phan ình Phùng 0 8 6 5.4 20 3A Phan ình Phùng 1 4 3 1.8 21 22C Hàng L c 0 1 2 0.9 22 56 Hàng Cân 0 2 0 0 u A: B H 0 0 0 0 Nhn xét: Qua iu tra trên tuy n cho th#y s ng i s! dng tuy n 14 a phn là công nhân viêc chc và khách vãng lai (do s l ng vé tuy n bán ra trong 1 chuy n xe là khá l n, so v i vé tháng). H+c sinh s! dng tuy n ch y u là h+c sinh ca 2 tr ng c#p III là Phan ình Phùng và Chu Vn An. Gn nh không có sinh viên s! dng tuy n làm ph ng thc i l i th ng xuyên (Tuy n có i qua mt s tr ng H+c Vin in lc, Cao 2ng s ph m M(u Giáo TW, H+c Vin Quân S… Tuy nhiên mt s tr ng trên tuy n là tr ng Quân s, h+c tp chung, và tuy n c&ng không i qua nhng khu dân c mà sinh viên tr+ h+c, ch ch y u i qua khu vc buôn bán trong thành ph, u kia là ng cao tc) Ch ng 2: Hiu qu khai thác tuy n ca xi nghip xe buýt Thng Long Hà Ni Dng Tun Anh – K44 35 2.2.3 Ho t ng ca tuy n 14 trong 2 nm 2005 và 2006 a. N#m 2005: - Tng s l t xe trong nm: 52.539 l t - Tng s hành khách vn chuyn: 983.262 (hành khách) - Hành khách luân chuyn: 6460031 (HK.km) - Vé tháng 1 tuy n 14: + Cán b, công nhân viêc chc: 820 vé + Sinh viên: 914 vé - Vé tháng liên tuy n và th ng xuyên s! dng tuy n 14: 5137 vé - Thi gian trung bình ca mt chuy n xe, tính t" im u n im cui: 41 (phút) - Quãng ng i l i bình quân ca hành khách trên tuy n 14: Lhk =  Q P = 983262 6460031 = 6.57 (km) - H s li dng tr+ng ti trên tuy n + H s li dng tr+ng ti tnh: tγ =  tk tt Q Q = 60*, 2005 namcZ Q = 60*52539 983262 = 0.312 + H s li dng tr+ng ti ng: γ =  tl P *60 = 60**, Mnamc LZ P = 60*1.15*52539 6460031 = 0.14 - H s li dng quãng ng: β =  + huydongM M LL L = 6,16*1,15* 1,15* cc c AZ Z + = 0.924 - H s thay i hành khách: η = hk M l L = 57.6 1.15 = 2.3 - Vn tc khai thác: Vkt = C M T L = 41 60*1,15 = 22 km/h - Vn tc k thut: tính c vn tc k thut trung bình trên tuy n chúng ta cn tính c thi gian xe ln bánh. Tlb = Tc – Td = 41 – ( ) 5.0* 2 2421+ = 29.75 (phút) Vk thut = lb M T L = 75.29 60*1.15 = 30.5 km/h Ch ng 2: Hiu qu khai thác tuy n ca xi nghip xe buýt Thng Long Hà Ni Dng Tun Anh – K44 36 b. N#m 2006 -Tng l t xe vn chuyn trong nm: 62.118 (l t xe) - L ng hành khách vn chuyn c trên tuy n: 1.071.105 (Hành khách) - L ng hành khách luân chuyn trên tuy n: 6.822.938 (HK.km) - Vé tháng 1 tuy n 14 + Sinh viên: 979 vé + Cán b công nhân viên chc: 990 vé - Vé tháng liên tuy n phân b cho tuy n 14: 5530 vé - Quãng ng i l i bình quân ca hành khách trên tuy n 14: Lhk =  Q P = 1071105 6822938 = 6.37 (km) - H s li dng tr+ng ti trên tuy n: + H s li dng tr+ng ti tnh: γ t =  tk tt Q Q = 60*, 2006 namcZ Q = 60*62118 105.071.1 = 0.29 + H s li dng tr+ng ti ng: γ =  tl P *60 = 60**, Mnamc LZ P = 60*1.15*62118 6822938 = 0.12 Ch ng 2: Hiu qu khai thác tuy n ca xi nghip xe buýt Thng Long Hà Ni Dng Tun Anh – K44 37 Bng 2.9 Tng h.p các ch tiêu khai thác ca tuyn 14 TT H thng ch tiêu khai thác Ký Hiu n v Nm 2005 Nm 2006 Chênh lch (%) 1 C ly tuy n LM Km 15.1 15.1 2 Thi gian 1 l t xe Tchuy n Phút 41 41 3 Thi gian m% tuy n Gi 5:00 5:00 4 Thi gian óng tuy n Gi 21:05 21:05 5 Thi gian d"ng t i 1 im $ Td Giây 30 30 6 Thi gian d"ng im u (cui) T (C) Phút 10 10 7 Khong cách ch y xe (tn su#t) Phút 7.1 Gi bình thng Ibt Phút 15/20 15/20 7.2 Gi cao i m Ic Phút 10 10 8 Thi gian ho t ng ca tuy n trong ngày Gi/ngày 16 16 9 Xe k ho ch AC Xe 13 13 10 Xe vn doanh AVD Xe 10 10 11 L t xe ngày L t xe 143 174 12 Sc cha q Ch$ 60 60 13 C ly huy ng 1 ngày Lh Km 16.6 16.6 14 Chiu dài chuy n i bình quân LHK Km 6.57 6.38 15 L t xe vn chuyn L t xe 52539 62118 18 16 Hành khách vn chuyn HK 983262 1071105 9 17 Hành khách luân chuyn HK.km 6460031 6822938 6 18 Vé tháng 1 tuy n vé 1734 1969 14 19 Vé tháng liên tuy n vé 5137 5530 8 20 Quãng ng i l i bình quân km 6.57 6.37 -3 21 H s li dng tr+ng ti tnh 0.312 0.29 -7 22 H s li dng tr+ng ti ng 0.14 0.12 -14 Ch ng 2: Hiu qu khai thác tuy n ca xi nghip xe buýt Thng Long Hà Ni Dng Tun Anh – K44 38 - S cn thi t ca vic tính toán các ch tiêu khai thác k thut trên tuy n trong 2 nm: + Các ch tiêu kinh t k thut trên tuy n biu hin hiu qu ho t ng ca tuy n ó, ánh giá hiu qu ho t ng ca mt tuy n xe buýt cn phi a ra s liu so sánh gia các nm v i nhau, qua ó rút ra c thc tr ng ho t ng ca tuy n xe buýt nghiên cu. + Vic so sánh gia 2 nm c&ng giúp r#t nhiu cho các nhà qun lý a ra k ho ch cho nm ti p theo, ánh giá c nhng v#n tn t i nh h %ng n hiu qu khai thác trên tuy n. - ánh giá hiu qu ca tuy n 14 thông qua vic tính toán các ch tiêu: + V m't t chc, iu hành, xây dng biu ch y xe: Nm 2006 ã hoàn thin hn c biu ch y xe, tng lên 170 – 174 tuy n trong vòng mt ngày, vic ho t ng ca các tuy n tt, các xe trên tuy n luôn v úng ho'c chm cho phép trong m+i gi trong ngày. iu này cho th#y vic t chc iu hành ca Tng công ty có hiu qu. Vic tng chuy n c&ng s* thu hút c nhiu hành khách s! dng xe buýt hn. + V m't khai thác ph ng tin vn ti: Hin nay xí nghip có 13 xe k ho ch và 10 xe vn doanh, trong khi ó l i t chc c hn 170 chuy n trong ngày cho th#y hiu qu khai thác ph ng tin trên tuy n là r#t tt. M$i mt xe ca xí nghip ho t ng 2 ca trong mt ngày, thông th ng ho t ng trong khong 17 chuy n (17 nt) + V m't t chc nhân s trên tuy n: m$i mt xe gm có 2 lái xe, 2 ph xe ho t ng làm 2 ca, th ng thay ca vào u gi chiu, iu này c&ng cho th#y tính hp lý trong vic s)p x p nhân s trên tuy n m bo sc kh4e cho ng i tham gia sn xu#t sn ph,m vn ti. Vic m bo sc kh4e cho Lái, ph xe c&ng nh h %ng r#t nhiu n ch#t l ng dch v xe buýt, nh là: an toàn, thái úng mc v i hành khách, thái nhit tình v i hành khách. + V l ng hành khách vn chuyn c trên tuy n: L ng hành khách vn chuyn c trong nm 2006 có tng lên, tuy nhiên khi xét n nhng h s li dng tr+ng ti thì l i nh4 hn 2005, iu này c&ng cho th#y tuy n 14 ho t ng không có hiu qu. Nh trên ã phân tích tuy n 14 có mt s nhng nh c im v m ng l i, im d"ng $ không thu hút c hành khách. N u nh chúng ta c ti p tc tng chuy n l t, mà không thay i m ng l i thì ch tng c hiu qu khai thác ph ng tin thôi còn hiu qu khai thác v hành khách không tng thêm. iu này cho th#y, nhng thay i ca nm 2006 so v i nm 2005 ch a i vào m#u cht ca v#n , n u ti p tc theo cách này cho nm 2007 s* làm thit h i doanh thu cho xí nghip (Chi phí ho t ng ca tuy n tng lên n u nh thêm xe, tng chuy n l t, trong khi l ng hành khách tng lên không áng k). Phn Ch ng III d i ây a ra mt gii pháp gii quy t nhng v#n tn +ng trên tuy n 14 trong t ng lai gn, nm 2007, 2008. Gii pháp quan tr+ng nh#t là ánh vào m ng l i tuy n và các im d"ng $ trên tuy n, tng kh nng thu hút hành khách s! dng xe buýt, mc ích là thu hút c hành khách trong vùng thu hút ca tuy n trên o n Hoàng Hoa Thám – Thy Khuê, vì ây chính là ngun thu tim nng ca tuy n. Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 39 CHNG 3: CÁC GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU KHAI THÁC TRÊN TUYN V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG 3.1. Mc ích, ý ngh a ca vic !a ra các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuyn. 3.1.1. Mc ích Xã hi ngày càng phát trin, thu nhp ca ng i dân dn dn tng lên, cng thêm v i VTHKCC ch a phát huy c hiu qu cn thi t, khi n cho thi gian gn ây ph ng tin vn ti cá nhân gia tng t bi n. Vic gia tng t bi n ca ph ng tin cá nhân tim ,n nhng nguy c t)c ng, ô nhi3m mi tr ng, tai n n giao thông. Vic VTHKCC hin nay % Hà Ni ch a phát huy c nhng hiu qu cn thi t là do nhiu nguyên nhân: tp quán, suy ngh ca ng i dân ô th, VTCC ch là xe buýt công cng v i sc cha nh4 làm cho quá ti trong gi cao im gây khó chu cho hành khách, lung tuy n không thun tin, thi u thông tin hành khách…. VTHKCC mun phát trin tr c tiên phi kh)c phc c nhng v#n tn t i nh h %ng n vic thu hút hành khách, sau ó cn phi nghiên cu nhng ph ng thc vn ti có sc cha l n hn. Tuy n xe buýt (tuy n 14) trong bn báo cáo này nghiên cu có hiu qu khai thác tuy n không cao, gn nh c dân 2 bên ng mà tuy n i qua không s! dng tuy n làm ph ng tin i l i, khi n cho doanh thu ca xí nghip xe buýt Thng Long Hà Ni gim. Trong ph m vi bn báo cáo này tôi có a ra mt s gii pháp v i mc ích kh)c phc nhng v#n khi n cho hiu qu khai thác tuy n không cao, tng doanh thu cho xí nghip 3.1.2: Ý ngha ca gii pháp Thay i l trình tuy n. Vic thay i l trình trên tuy n có ý ngha quan tr+ng trong vic thu hút hành khách, vì l trình tuy n m i a ra s* kh)c phc c nhng v#n g'p phi trong quá trình ho t ng ca tuy n. Vic a ra l trình m i ng ngha v i vic thay i l i c c#u ph ng tin, thay i v trí ca mt s im d"ng $ trên tuy n, sao cho phù hp v i iu kin c s% h tng s5n có. Vic thay i l i c c#u ph ng tin, c th là ch+n xe nh4 hn, khi n cho v#n t)c ngh*n giao thông trên o n ng tuy n i qua c&ng gim (ph ng tin phù hp, thu hút c hành khách s! dng xe buýt s* làm gim ph ng tin cá nhân trên ng). Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 40 3.2. Các cn c", c# s$ % !a ra các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuyn. 3.2.1 Mc tiêu, nh h ng phát trin ca vn ti hành khách công cng ca nhà n c. Vic m% c!a th tr ng v i nhiu hình thc kinh doanh ã làm cho i sng ca nhân dân tng lên nhanh chóng, iu này khi n cho s l ng ph ng tin cá nhân, 'c bit là xe máy tng lên nhanh chóng trong nhng nm gn ây, thêm vào ó là iu kin c s% h tng th ô ch a theo kp khi n cho tình tr ng ách t)c giao thông t i Hà Ni hin nay tr% nên trm tr+ng 'c bit là trong nhng gi cao im. iu này khi n cho vic phát trin vn ti hành khách công cng hin nay t i Hà Ni là vô cùng c#p thi t. Mc tiêu phát trin xe buýt công cng % Hà Ni là: 6u tiên nhanh chóng phát trin và t"ng b c nâng cao ch#t l ng dch v xe buýt công cng, l#y l i nim tin và thói quen i l i bng ph ng tin công cng ca ng i dân Th ô. Ph#n #u n nm 2012 vn ti hành khách công cng t ch tiêu vn chuyn khong 30-35% nhu cu i l i ca ng i dân Th ô. Vn ti hành khách công cng phi vn hành mt cách hiu qu, t o ra dch v thun tin cho ng i s! dng, m bo khong cách hp lý gia các im d"ng $, thi gian ch i ng)n, m bo khong cách hp lý gia các im d"ng $, thi gian ch i ng)n, ph ng tin phi tiêu chu,n hóa và hin i, ch#t l ng thông tin hành khách phi cao. Phát trin xe buýt công cng theo nguyên t)c: “Cung c#p d(n u” và trên c s% mt chuy n l c phát trin giao thông vn ti bn vng trong t ng lai. Theo nguyên t)c cung c#p d(n u, thu hút ng i dân i l i bng VTHKCC, chính ph phi có nhng chính sách ,y cung i tr c cu thc t t"ng b c chuyn hóa nhu cu i l i bng ph ng tin vn ti cá nhân sang nhu cu i l i bng ph ng tin VTHKCC. Mun vy Chính ph phi t o ra c mt h thng VTHKCC thun tin nhanh chóng, an toàn, tin cy v i giá vé h#p d(n ng i dân t chuyn t" s! dng ph ng tin cá nhân sang s! dng ph ng tin VTHKCC. + L#y doanh nghip nhà n c làm vai trò ch o, khuy n khích thu hút các thành phn kinh t tham gia VTHKCC bng xe buýt % Hà Ni. T"ng b c gim dn mc tr giá trc ti p cho các n v vn ti. Chi phí s! dng vn ti công cng ca ng i dân không v t quá 10% thu nhp. + Phát trin h thng xe buýt công côn phi m bo tính h thng, ng b và liên thông trên các lnh vc ch y u sau: C s% h tng và k thut GTVT, h thng vn ti, h thng pháp lut và c ch chính sách ca nhà n c. + Tng c ng vai trò iu ti t ca nhà n c bng các gii pháp can thip m nh thông qua các chính sách, c ch nhanh chóng t o ra mt c c#u ph ng tin i l i hp lý ca ng i dân ô th. nh h ng chi n l c phát trin VTHK công cng Hà Ni + Phi coi tr+ng vic phát trin h thng cn ti hành khách công cng là bin pháp c bn nh#t trong chi n l c m bo nhu cu i l i ca ng i dân Th ô. Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 41 + Phi xây dng mt khung chính sách c th nhm phát trin vn ti hành khách công cng % Th ô, coi vn ti hành khách ô th là òn b,y. + T"ng b c trin khai quy ho ch phát trin giao thông công cng mt cách kiên quy t, m bo tính chi n l c theo ó v lâu dài là h thng vn ti ng s)t ô th là nòng ct ca tng th giao thông ô th, trong vòng 10 nm t i coi h thng xe buýt là ph ng thc quá . + Thi t lp khung th ch thích hp nhm khuy n khích khu vc t nhân tham gia và phát trin c s% h tng và khai thác giao thông công cng. + Tng c ng công tác qun lý giao thông nhm khai thác có hiu qu c s% h tng, tng c ng mc an toàn cho ng i s! dng ph ng tin hai bánh và khách b hành, gim ô nhi3m môi tr ng. + Phát ng các chi n dch tuyên truyn và thc hin các ch ng trình giáo dc an toàn giao thông ô th và s! dng ph ng tin giao thông công cng + Ph ng tin phc v i lai ch y u % Hà Ni n nm 2010 s* là ô tô buýt, sau ó n taxi, xe máy, xe p 3.2.2. Chi n l c, ng li, k ho ch phát trin ca Tng công ty vn ti Hà Ni Nm 2007 là nm th 3 thc hin chi n l c phát trin ca Transerco. Bên c nh nhng thun li c bn, v(n còn nhiu khó khn và thách thc ngày càng gay g)t nh#t là khi Vit nam gia nhp WTO vào cui nm nay. Tr c tình hình ó, Transerco cn phi có mt s bin pháp tích cc hn na trong công tác sn xu#t kinh doanh có th ng vng và phát trin. Nhng mc tiêu chính cn phi thc hin trong nm 2007 bao gm: Nâng cao các tiêu chí phc v bng xe buýt vì hin nay thành ph v(n ti p tc c ch mua bán theo n 't hàng i v i xe buýt, n u thc hin không tt s* nh h %ng trc ti p n ngun thu ca Tng Công ty; ,y m nh xã hi hóa các dch v công cng có liên quan n Transerco; Xây dng án c phn hóa Công ty m1 nm 2008; ào t o i ng& cán b lao ng chuyên nghip, xây dng vn hóa doanh nghip transerco, xây dng và nh v th ng hiu, nâng cao hiu qu kinh doanh và sc c nh tranh ca Transerco; Ch#m dt ho t ng i v i các mng kinh doanh có sc c nh tranh kém và không hiu qu. Nhim v t" nay n cui nm 2006 và ca c nm k ho ch 2007 là h t sc n'ng n và khó khn nên Transerco phi ph#n #u thc hin cho c n u mun ng vng và phát trin. D i s lãnh o thng nh#t ca Lãnh o TCT, CBCNV Transerco v i s oàn k t, nh#t trí, n$ lc, quy t tâm s* hoàn thành tt các mc tiêu ã ra. Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 42 3.2.3 Thc tr ng ca tuy n 14 Tuy n 14 hin nay ho t ng không mang l i nhng hiu qu cn thi t, gn nh toàn b dân c trên o n tuy n ng ho t ng không s! dng tuy n làm ph ng tin i l i th ng xuyên, iu này khi n cho hiu qu khai thác ca tuy n r#t kém, 'c bit là trong nhng gi th#p im. Vic b trí tuy n ch a hp lý khi n cho ng i dân trên tuy n ch y u s! dng ph ng tin cá nhân làm ph ng tin i l i chính, iu này làm cho ph ng tin cá nhân ho t ng trên tuy n này tng t bi n, cng thêm v i iu kin c s% h tng làm cho trên toàn o n Hoàng Hoa Thám, u Thy Khuê th ng xuyên xy ra ách t)c ( 'c bit nghiêm tr+ng trong nhng gi cao im). M'c khác, qua kho sát c&ng th#y c vic b trí nhng im d"ng $, nhà ch trên tuy n không hp lý, khi n cho quãng ng i b ca hành khách tng lên, iu này c&ng làm gim áng k l ng hành khách s! dng tuy n 14. Có th th#y rng, tuy n 14 ho t ng trên o n ng Hoàng Hoa Thám, Thy Khuê là gn nh c tuy n, cho th#y l trình ho t ng ca tuy n có r#t nhiu tim nng. Vy cn phi có nhng gii pháp b trí hp lý thun tin cho hành khách, gim quãng ng i b cho hành khách, phc v hành khách lên t i âu thì có th xung t i ó. M't khác, l trình ca tuy n c&ng phi d(n ra nhng im trung chuyn l n thun tin cho vic i n nhng vùng khác ca hành khách. Nhng b#t cp g'p phi ca tuy n nh là quãng ng i b quá xa, nhng im d"ng $ không có nhà ch gây khó chu cho hành khách vào nhng lúc thi ti t x#u. Vic a ra nhng gii pháp này là c#p bách và cn thi t. 3.3 Gii pháp nâng cao hiu qu khai thác tuyn VTHKCC 3.3.1.Gii pháp: Có th s l c chia l trình tuy n 14 ra làm 3 o n chính: + o n 1: T" B H - u ng Thanh Niên – Thy Khuê + o n 2: T" u ng Thy Khuê n B %i – Hoàng Quc Vit + o n 3: o n còn l i Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 43 o n 2 o n 3 o n 1 Hình 3.1: L trình tuyn 14 c5 Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 44 a. Thay i l trình tuy n xe buýt trên mt s o n Xu#t phát t" tình hình thc t trên l trình tuy n 14 ho t ng có mt s o n gn nh không có hành khách lên, xung xe. ó là o n Hoàng Hoa Thám, Thy Khuê, cn c vào c s% h tng có th th#y c vic b trí tuy n nh th là ch a hp lý, hành khách % trên Hoàng Hoa Thám mun i lên C Nhu s* khá v#t v, vì phi i vòng r#t xa, phi v tn u ng quán Thánh n u không mun i b xa, và ng c l i c&ng t ng t v i hành khách t" Thy Khuê mun i xung B H. Nh vy theo ý ki n ca tôi cn phi t chc giao thông 2 chiu trên t"ng o n Hoàng Hoa Thám và Thy Khuê, iu này có ngha là t chc 2 tuy n 14A và 14B v i l trình nh sau: - Tuy n 14A +Tên tuy n: B H - Hoàng Hoa Thám – C Nhu + L trình: Chiu i: B H - Hàng Gai – Hàng Bông – ng Thành – Phùng H ng – Phan ình Phùng – Quán Thánh – Hoàng Hoa Thám – B %i – Hoàng Quc Vit – Ph m Vn ng – C Nhu Chiu v: C Nhu - Ph m Vn ng – Hoàng Quc Vit – B %i – Hoàng Hoa Thám – Phan ình Phùng – Hàng Cót – Hàng L c – Ch Cá – Hàng Cân – L ng Vn Can – B H + C ly tuy n 15,1 km - Tuy n 14B + Tên tuy n: B H - Thy Khuê – C Nhu + L trình Chiu i: B H - Hàng Gai – Hàng Bông – ng Thành – Phùng H ng – Phan ình Phùng – Quán Thánh – Thy Khuê – B %i – Hoàng Quc Vit – Ph m Vn ng – C Nhu Chiu v: C Nhu - Ph m Vn ng – Hoàng Quc Vit – B %i – Thy Khuê – Phan ình Phùng – Hàng Cót – Hàng L c – Ch Cá – Hàng Cân – L ng Vn Can – B H + C ly tuy n: 15,1km b. Thay i mt s i m d"ng , lp t mi mt s i m trên tuy n Do vic thay i l i l trình tuy n t chc giao thông 2 chiu trên 2 o n Hoàng Hoa Thám và Thy Khuê làm cho cn phi b trí thêm mt s im d"ng $ phc v cho l trình m i trên tuy n. 8 ây là vic l)p 't thêm nhng bin báo m i, n u iu kin s* xây dng nhà ch, iu này c trình bày % phn d i. S im d"ng $ c 't m i trên o n ng Hoàng Hoa Thám và Thy Khuê là: - ng Hoàng Hoa Thám xây dng thêm 3 nhà ch và 4 im $ b n dãy s nhà ch5n + i din 743 Hoàng Hoa Thám: im d"ng $ + S 532 Hoàng Hoa Thám: im d"ng $ + S 348 Hoàng Hoa Thám: im d"ng $ + S 168 ng Hoàng Hoa Thám: Nhà ch xe buýt Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 45 + S 16 Hoàng Hoa Thám (khu ô th Golden west lake): Nhà ch + i din công viên Bách Tho: im d"ng $ xe buýt + i din ngõ Bách Tho: Nhà ch xe buýt - ng Thy Khuê xây dng thêm 4 nhà ch và 2 im d"ng $ trên tuy n: + Tr ng c#p 2 Chu Vn An: nhà ch xe buýt + 69 ng Thy Khuê: nhà ch xe buýt + 252 ng Thy Khuê: im d"ng $ xe buýt + 297 ng Thy Khuê: Nhà ch xe buýt + i din 312 Thy Khuê: Nhà ch xe buýt + 587 Thy Khuê: im d"ng $ xe buýt c. Phng tin: Do iu kin c s% h tng trên tuy n ng Hoàng Hoa Thám không cho phép 2 xe 60ch$ ch y ng c chiu vì vy ph ng án a ra là t chc tuy n 14 A s! dng ph ng tin xe 40 ch$. S l ng ph ng tin và s l ng lái ph xe c tính toán % d i. d. Bi u & ch y xe: Biu ch y xe phi thay i phù hp v i nh ng yêu cu m i 't ra. Do a thêm mt tuy n na vào ho t ng cho nên t chc ch y 2 tuy n ni ti p nhau c th là: 2 tuy n 14A và 14B xu#t phát tai im u cui theo th t là Tuy n 14A xu#t phát thì 10 phút sau tuy n 14B xu#t phát. Biu ch y xe c th s* c a ra % phn d i. Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 46 3.3.2. Tính toán c th các ph ng án a. L trình tuy n: - Tuy n 14A +Chiu i: B H -Hoàng Hoa Thám - C Nhu D Tên im d"ng $ C ly (km) Các tuy n i qua u A: B H 0 14,09,02 1 73 ng Thành 580 14 2 115 Phùng H ng 520 1,14,18,23 3 i din 16 Phùng H ng 380 1,14,18,23 4 12 Quán Thánh 300 14,18,22,23,31 5 110 Quán Thánh 450 14,22,31 6 150 Quán Thánh 250 14,22,31 7 192A Quán Thánh 400 14,31 8 V n Hoa Lý T Tr+ng 300 14 9 i din Ngõ Bách Tho 450 14 10 i din công vin Bách Tho 650 14 11 16 Hoàng Hoa Thám 500 14 12 167 Hoàng Hoa Thám 500 14 13 348 Hoàng Hoa Thám 550 14 14 532 Hoàng Hoa Thám 500 14 15 i din 743 Hoàng Hoa Thám 550 14 16 20 Hoàng Quc Vit 640 14,27,30 17 TT KHTN Công Ngh QG-HQV 300 14,27,30 18 i din Nguy3n Vn Huyên 550 14,27,30,38 19 Công ty Cu 7 - HQV 380 14,27,28,30,38 20 148 Hoàng Quc Vit 320 14,27,28,30,38 21 i din H+c vin HCM 350 14,27,30,35,38 22 i H+c Ph ng ông - HQV 560 7,14,27,30,35,38,39 23 Ngã 3 C Nhu - PV 1470 7,14,27,35,38 24 i din BX- Nam Thng Long 1350 7,14,27,35,38 25 Ngã 4 PV - Xuân nh 950 14 26 Khách s n Hoàng Long 500 14 u B: C Nhu Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 47 + Chiu v: C Nhu -Hoàng Hoa Thám - B H: l trình ca tuy n s* c l#y ging nh chiu v ca tuy n 14 c& c th là: D Tên im d"ng $ C ly (km) Các tuy n i qua u B: C Nhu 0 14 1 i din Khách s n Hoàng Long 950 14 2 96 Ph m Vn ng 550 14 3 BX Nam Thng Long 800 7,14,25,18,35,38 4 Ngã T C Nhu - PV 1400 7,14,25,18,35,38 5 Trin Lãm Nông Nghip 1600 7,14,25,18,30,35,38 6 i Din HV K thut QS 500 14,27,30,35,38 7 Cao 2ng M(u Giáo tw 600 14,27,28,30,38 8 323 Hoàng Quc Vit 300 14,27,28,30,38 9 247 Hoàng Quc Vit 200 14.27.30,38 10 H+c Vin Quc Phòng 650 14,27,30 11 741 Hoàng Hoa Thám 600 14,45 12 627 Hoàng Hoa Thám 300 14,45 13 i Din 568 Hoàng Hoa Thám 300 14,45 14 i Din 410 Hoàng Hoa Thám 450 14,45 15 239 Hoàng Hoa Thám 630 9,14 16 145 Hoàng Hoa Thám 520 9,14 17 Công Viên Bách Tho 550 14,45 18 Cách ngõ Bách Tho 40m 550 14.45 19 i din 40 Phan ình Phùng 900 14.22.31 20 3A Phan ình Phùng 600 14,22,31 21 22C Hàng L c 450 8,14,31,36 22 56 Hàng Cân 400 8,14,31,36 u A: B H + Tn su#t ch y xe ca tuy n 14A: 20 phút /1 chuy n trong gi cao im và 30 phút/1 chuy n trong gi bình th ng. Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 48 Chú thích: +Tuy n 14A chiu i c th hin bng mu xanh + Tuy n 14A chiu v c th hin bng mu 4 Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 49 - Tuy n 14B: + Chiu i: B H - Thy Khuê – C Nhu : D Tên im d"ng $ C ly (km) Các tuy n i qua u A: B H 0 14,09,02 1 73 ng Thành 580 14 2 115 Phùng H ng 520 1,14,18,23 3 i din 16 Phùng H ng 380 1,14,18,23 4 12 Quán Thánh 300 14,18,22,23,31 5 110 Quán Thánh 450 14,22,31 6 150 Quán Thánh 250 14,22,31 7 192A Quán Thánh 400 14,31 8 V n Hoa Lý T Tr+ng 300 14,45 9 12 Thy Khuê 400 14,45 10 34 Thy Khuê 650 14,45 11 162 Thy Khuê 300 14,45 12 254 Thy Khuê 650 14,45 13 312 Thy Khuê 680 14,45 14 528 Thy Khuê 630 14,45 15 20 Hoàng Quc Vit 640 14,27,30 16 TT KHTN Công Ngh QG-HQV 300 14,27,30 17 i din Nguy3n Vn Huyên 550 14,27,30,38 18 Công ty Cu 7 - HQV 380 14,27,28,30,38 19 148 Hoàng Quc Vit 320 14,27,28,30,38 20 i din H+c vin HCM 350 14,27,30,35,38 21 i H+c Ph ng ông - HQV 560 7,14,27,30,35,38,39 22 Ngã 3 C Nhu - PV 1470 7,14,27,35,38 23 i din BX- Nam Thng Long 1350 7,14,27,35,38 24 Ngã 4 PV - Xuân nh 950 14 25 Khách s n Hoàng Long 500 14 u B: C Nhu Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 50 + Chiu v: C Nhu - Thy Khuê – B H D Tên im d"ng $ C ly (km) Các tuy n i qua u B: C Nhu 0 14 1 i din Khách s n Hoàng Long 950 14 2 96 Ph m Vn ng 550 14 3 BX Nam Thng Long 800 7,14,25,18,35,38 4 Ngã T C Nhu - PV 1400 7,14,25,18,35,38 5 Trin Lãm Nông Nghip 1600 7,14,25,18,30,35,38 6 i Din HV K thut QS 500 14,27,30,35,38 7 Cao 2ng M(u Giáo tw 600 14,27,28,30,38 8 323 Hoàng Quc Vit 300 14,27,28,30,38 9 247 Hoàng Quc Vit 200 14.27.30,38 10 H+c Vin Quc Phòng 650 14,27,30 11 587 Thy Khuê 600 14 12 i din 312 Thy Khuê 630 14 13 297 Thy Khuê 680 14 14 i din 252 Thy Khuê 630 14 15 69 Thy Khuê 400 9,14 16 Tr ng C#p II Chu Vn An 520 9,14 17 i din 40 Phan ình Phùng 900 14.22.31 18 3A Phan ình Phùng 600 14,22,31 19 22C Hàng L c 450 8,14,31,36 20 56 Hàng Cân 400 8,14,31,36 u A: B H + Tn su#t ch y xe: 20 phút/ 1 chuy n trong gi cao im, 30 phút/ 1 chuy n trong gi th#p im. Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 51 Chú thích: + Tuy n 14B chiu i c th hin bng mu xanh + Tuy n 14B chiu v c th hin bng mu 4 Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 52 b. Phng tin vn ti: - iu kin c s% h tng: + Hoàng Hoa Thám: o n ng này không có va hè dành cho ng i i b, hu h t trên tuy n là nhng ca hàng nm san sát nhau, cho nên vic 't bin báo nhà ch là r#t khó khn, iu này c&ng xy ra t ng t nh % o n cui ph Thy Khuê. M't khác, b rng ca ng có o n r#t h1p, nh % cui ng Hoàng Hoa Thám, 'c bit cui ng Thy Khuê có mt ngôi chùa l#n h2n ½ m't ng. iu này cho th#y n u t chc 2 chiu mà v(n s! dng ph ng tin c& là xe DEAWOO-BS090DL 60 ch$ là không hp lý. + Thy Khuê: u Thy Khuê thì có din tích m't ng khá l n, thun tin cho vic t chc ch y hai chiu bng xe buýt. Tuy nhiên trong nhng gi cao im, 'c bit là nhng gi tan h+c ca tr ng c#p III Chu Vn An, các h+c sinh, ph huynh ón con, em th ng $ xe, ng d i lòng ng r#t ông, iu này gây h n ch cho vic ho t ng ca xe buýt. Phía cui ng Thy Khuê o n gn ch b %i thì khá h1p, ây c&ng là ni th ng xuyên xy ra ách t)c kéo dài. - iu kin hin có ca xí nghip xe buýt Thng Long: T#t c các tuy n do xí nghip qun lý hin nay u s! dng ph ng tin là xe 60 ch$, iu này anh h %ng n gii pháp, là không th thay i c c#u ph ng tin gia các tuy n v i nhau ca xí nghip, n u thay i ph ng tin thì cn phi ki n ngh lên trên Tng công ty, yêu cu thay i c c#u ph ng tin cho tuy n. - Ki n ngh v ph ng tin ho t ng trên tuy n: + S! dng xe 45 ch$ ngi có mác xe: Transico. iu này có ngha là phi thay i toàn b l i ph ng tin ho t ng trên tuy n, tuy nhiên ph ng án này r#t kh thi do là không phi mua m i hoàn toàn ph ng tin mà ch thay i nhng xe 60 ch$ l#y xe 45 ch$. Có 2 ph ng án cho ki n ngh này: Bán thanh lý xe 60 ch$, cân i l i tài chính và mua xe 45 ch$. Thay i ph ng tin cho các tuy n khác ca Hà Ni có yêu cu. + Tng s xe vn doanh trên tuy n: 12 xe. Theo h s vn doanh chung ca toàn Xí nghip xe buýt Thng Long Hà Ni là vdα = 0.83 Vy s xe cn xin u t cho tuy n là: Ac = 83.0 10 = 13 (xe). + Ch#t l ng ph ng tin tt, m bo tin nghi cho hành khách: Tuy n 14 thi gian gn ây g'p khó khn trong vic thu hút hành khách, n u nh Tng Công Ty u t xung mt h thng ph ng tin vn ti c& nát, s* gây nh h %ng n vic thu hút hành khách trên tuy n. c. C s% h tng ca vn ti hành khách công cng trên tuy n: - Các im d"ng $: + Thc hin xây m i 7 nhà ch trên c hai o n ng là Hoàng Hoa Thám và Thy Khuê, c)m thêm 6 bin báo im d"ng xe buýt trên tuy n. Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 53 + Chi phí xây dng thêm c s% h tng trên tuy n: Gm 3 phn: óng m i nhng nhà ch, bin báo cn thêm trên tuy n, thay i thông tin trên t#t c nhng bin báo hin có ca tuy n và t i im u cui. Bng 3.1: Bng chi phí xây dng c# bn h t2ng VTHKCC TT Tên c s% h tng Giá thành 1 Bin báo 2.5 triu 2 Nhà ch 75 triu Thay i thông tin trên 3 các bin báo nhà ch 0.45 triu (Ngun: Trung tâm qun lý và iu hành giao thông ô th) L)p 't 6 bin báo: Chi phí (C1)= 2.5 triu ng*6 =15 (triu ng) L)p 't 7 nhà ch: C2 = 7*75 triu = 525 triu Thay i thông tin t i t#t c các im d"ng $ trên tuy n 14: C3 = 405.000*60 = 24.300.000 = 24,3 (triu ng) K- thêm v ch sn d"ng $ cho xe buýt: khong 25 triu. Tng nhng chi phí phát sinh do thay i c s% h tng là: C = C1 + C2 + C3 +C4 = 15+525+24.3+25 =564.3 (triu ng) + có thêm kinh phí cho công vic xây dng c s% h tng, chúng ta cn phi ti n hành thu hút các doanh nghip tài tr, cho h+ c phép qung bá sn ph,m t i các nhà ch m i xây dng, vic xây dng thêm 3 nhà ch có th thu hút c vn là khong 500 triu, có th bù )p l i vn xây dng c s% h tng trên tuy n. + Yêu cu t i các im d"ng $ m i xây dng: Phi có y thông tin cho hành khách v l trình tuy n, biu ch y xe, nhng im d"ng $ chính trên tuy n. Thông tin trên các nhà ch phi là nhng thông tin c cp nht m i, các im d"ng $, gi gi#c ch y xe phi chính xác, iu này r#t có ý ngha trong vic thu hút hành khách s! dng xe buýt. Các im d"ng $ m i xây dng phi thun tin cho hành khách s! dng xe buýt, thun tin cho ph ng tin vào b n ón, tr khách. d. Thi gian xe xut phát t i các i m u cui - Nhn xét chung: 2 tuy n 14A và 14B là 2 tuy n khác nhau, tuy nhiên ây là 2 tuy n c a ra trên c s% tuy n 14 c&, và chúng có mt phn l trình ging nhau, nên ph ng án xây dng biu ch y xe cho 2 tuy n phi phù hp v i iu kin ca c s% h tng trên nhng o n l trình chung. Nhìn chung ph ng án xây dng biu ch y xe d i ây, thì thi gian ho t ng trên nhng o n l trình chung là không thay i, nhng ng i s! dng ph ng tin xe buýt mà không xung t i nhng im trên 2 o n là Hoàng Hoa Thám và Thy Khuê thì có th s! dng c 2 tuy n, và giãn cách ch y xe không thay i. Hai tuy n c t chc xen k*, và ch y lên tc trong khong thi gian khai thác. Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 54 - Thi gian xu#t phát t i các im u cui ca tuy n 14A: Bng 3.2.Th/i gian xu-t phát i%m 2u cu3i ca tuyn 14A TT B/ H, C Nhu TT B/ H, C Nhu 1 5:00 5:00 24 13:00 13:00 2 5:30 5:30 25 13:20 13:20 3 6:00 6:00 26 13:40 13:40 4 6:20 6:20 27 14:00 14:00 5 6:40 6:40 28 14:20 14:20 6 7:00 7:00 29 14:40 14:40 7 7:20 7:20 30 15:00 15:00 8 7:40 7:40 31 15:20 15:20 9 8:00 8:00 32 15:40 15:40 10 8:20 8:20 33 16:00 16:00 11 8:40 8:40 34 16:20 16:20 12 9:00 9:00 35 16:40 16:40 13 9:20 9:20 36 17:00 17:00 14 9:40 9:40 37 17:20 17:20 15 10:00 10:00 38 17:40 17:40 16 10:20 10:30 39 18:00 18:00 17 10:40 11:00 40 18:20 18:20 18 11:00 11:20 41 18:40 18:40 19 11:20 11:40 42 19:00 19:00 20 11:40 12:00 43 19:30 19:30 21 12:00 12:20 44 20:00 20:00 22 12:20 12:40 45 20:30 20:30 23 12:40 12:40 46 21:00 21:00 Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 55 - Thi gian xu#t phát t i các im u cui ca tuy n 14B Bng 3.3.Th/i gian xu-t phát i%m 2u cu3i ca tuyn 14B TT B/ H, C Nhu TT B/ H, C Nhu 1 5:15 5:15 24 13:10 13:10 2 5:45 5:45 25 13:30 13:30 3 6:10 6:10 26 13:50 13:50 4 6:30 6:30 27 14:10 14:10 5 6:50 6:50 28 14:30 14:30 6 7:10 7:10 29 14:50 14:50 7 7:30 7:30 30 15:10 15:10 8 7:50 7:50 31 15:30 15:30 9 8:10 8:10 32 15:50 15:50 10 8:30 8:30 33 16:10 16:10 11 8:50 8:50 34 16:30 16:30 12 9:10 9:10 35 16:50 16:50 13 9:30 9:30 36 17:10 17:10 14 9:50 9:50 37 17:30 17:30 15 10:10 10:10 38 17:50 17:50 16 10:30 10:30 39 18:10 18:10 17 10:50 10:50 40 18:30 18:30 18 11:10 11:10 41 18:50 18:50 19 11:30 11:30 42 19:10 19:10 20 11:50 11:50 43 19:45 19:45 21 12:10 12:10 44 20:15 20:15 22 12:30 12:30 45 20:45 20:45 23 12:50 12:50 Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 56 Nhn xét: T i m$i im u cui, sau khi có 1 xe tuy n 14A xu#t phát, thì có tuy n 14B xu#t phát, xen k* nhau. Theo ph ng án 't ra này trong 1 ngày tuy n 14A thc hin là 90 l t xe, tuy n 14B thc hin 88 l t xe, tng cng ca c 2 tuy n là 178 l t xe, bng v i s chuy n l t ca tuy n 14 c&. Nhng hành khách tr c ây s! dng tuy n 14 v i mc ích i trong ni b o n 11, o n 32 ho'c i t" o n 1 sang o n 3 có th s! dng c 2 tuy n 14A và 14B i l i, nh th thi gian ch y xe v(n nh c&. Nhng hành khách v i mc ích i l i là lên, xung ho'c t" o n s 23 i có th la ch+n tuy n 14A và 14B sao cho phù hp, tuy nhiên do iu kin c s% h tng h n ch nên không th b trí thêm chuy n, l t trên 2 o n ng này c. T m thi là 20p/1chuy n trong gi cao im và 30p/ 1 chuy n trong gi bình th ng. N u nh mun tng tn su#t ch y xe t i cá nhân o n 2 này, thì t#t nhiên phi tng tn su#t trên c tuy n, nh ng do s l ng hành khách lên s! dng tuy n 14 tr c ây t i 2 o n 1,2 c&ng không nhiu, tng tn su#t s* lãng phí r#t nhiu, iu này s* làm gim h s li dng tr+ng ti trên tuy n. 1 o n t" B H n u ng Thanh Niên 2 o n t" Ch B %i n C Nhu 3 o n ng Hoàng Hoa Thám, t" u ch b %i n ng Thanh Niên Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 56 e. Xây d ng bi u & ch y xe. Bng 3.4. Th/i gian bi%u chy xe ca tuyn s3 14A XE U A-B GI XE XU6T BN/V BN L7T B/ H, 5:00 6:50 7:00 8:50 9:00 10:50 11:00 12:50 13:00 14:50 15:00 16:50 17:00 18:50 19:00 1 C Nhu 5:45 6:00 7:50 8:00 9:50 10:00 11:50 12:00 Thay ca 13:50 14:00 15:50 16:00 17:50 18:00 19:50 15 B/ H, 5:30 7:10 7:20 9:10 9:20 11:10 11:20 13:10 13:20 15:10 15:20 17:10 17:20 19:10 19:30 21:20 2 C Nhu 6:20 6:20 8:10 8:20 10:10 10:20 12:10 12:20 Thay ca 14:10 14:20 16:10 16:20 18:10 18:20 20:20 20:30 16 B/ H, 5:40 6:00 7:50 8:00 9:50 10:00 11:50 12:00 13:50 14:00 15:50 16:00 17:50 18:00 19:50 3 C Nhu 5:00 6:50 7:00 8:50 9:00 10:50 11:00 12:50 13:00 Thay ca 14:50 15:00 16:50 17:00 18:50 19:00 15 B/ H, 6:10 6:20 8:10 8:20 10:10 10:20 12:10 12:20 14:10 14:20 16:10 16:20 18:10 18:20 20:20 20:30 4 C Nhu 5:30 7:10 7:20 9:10 9:20 11:10 11:20 13:10 13:20 Thay ca 15:10 15:20 17:10 17:20 19:10 19:30 21:20 16 B/ H, 7:30 7:40 9:30 9:40 11:30 11:40 13:30 13:40 15:30 15:40 17:30 17:40 19:30 20:00 21:50 5 C Nhu 6:40 8:30 8:40 10:30 10:40 12:30 12:40 Thay ca 14:30 14:40 16:30 16:40 18:30 18:40 20:50 21:00 15 B/ H, 6:40 8:30 8:40 10:30 10:40 12:30 12:40 14:30 14:40 16:30 16:40 18:30 18:40 20:50 21:00 6 C Nhu 7:30 7:40 9:30 9:40 11:30 11:40 13:30 13:40 Thay ca 15:30 15:40 17:30 17:40 19:30 20:00 21:50 15 Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 57 Bng 3.5. Th/i gian bi%u chy xe ca tuyn s3 14B XE U A-B GI XE XU6T BN/V BN L7T B/ H, 5:15 7:00 7:10 9:00 9:10 11:00 11:10 13:00 13:10 15:00 15:10 17:00 17:10 19:00 19:15 1 C Nhu 6:00 6:10 8:00 8:10 10:00 10:10 12:00 13:10 Thay ca 14:00 14:10 16:00 16:10 18:00 18:10 20:00 15 B/ H, 7:20 7:30 9:20 9:30 11:20 11:30 13:20 13:30 15:20 15:30 17:20 17:30 19:20 19:45 21:20 2 C Nhu 6:30 8:20 8:30 10:20 10:30 13:20 13:30 Thay ca 14:20 14:30 16:20 16:30 18:20 18:30 20:30 20:45 15 B/ H, 6:00 6:10 8:00 8:10 10:00 10:10 12:00 12:10 14:00 14:10 16:00 16:10 18:00 18:10 20:00 3 C Nhu 5:15 7:00 7:10 9:00 9:10 11:00 11:10 13:00 13:10 Thay ca 15:00 15:10 17:00 17:10 19:00 19:15 15 B/ H, 6:30 8:20 8:30 10:20 10:30 12:20 12:30 14:20 14:30 16:20 16:30 18:20 18:30 20:30 20:45 4 C Nhu 7:20 7:30 9:20 9:30 11:20 11:20 13:20 13:30 Thay ca 15:20 15:30 17:20 17:30 19:20 19:45 21:30 15 B/ H, 5:45 8:40 7:50 9:40 9:50 11:40 11:50 13:40 13:50 16:40 15:50 17:40 17:50 19:40 20:15 5 C Nhu 6:30 6:50 8:40 8:50 11:40 10:50 12:40 12:50 Thay ca 14:40 14:50 16:40 16:50 18:40 18:50 21:00 15 B/ H, 6:30 6:50 8:40 8:50 10:40 10:50 12:40 12:50 14:40 14:50 16:40 16:50 18:40 18:50 20:50 6 C Nhu 5:45 7:40 7:50 9:40 9:50 11:40 11:50 13:40 13:50 Thay ca 15:40 15:50 17:40 17:50 19:40 20:15 15 Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 58 f. Lái, ph xe: Xí nghip v(n có th s! dng l i s lái xe ang ph trách nhng ph ng tin 60 ch$ ca tuy n 14 c& và tuyn thêm 4 lái xe, 4 ph xe na m nhn nhng xe tng thêm ca ph ng án m i. Lái ph xe c tuyn dng phi úng v i nhng yêu cu 't ra ca thành ph và ca Tng Công ty, nh là: kh nng chuyên môn tt, c ào t o v o c, thái hành vi i v i hành khách. N u nh thay i c c#u ph ng tin cho mt tuy n khác thì nên thay i luôn c lái xe cho phù hp v i ph ng tin, không nên ch thay i c c#u ph ng tin. 3.3.3 Tính kh thi và hiu qu ca ph ng án: a. Tính kh thi ca phng án: - V m't tài chính: + Ph ng án a ra v i mc u t tài chính nh4, phù hp v i nhng kh nng hin có ca Tng công ty vn ti Hà Ni, 'c bit n u thu hút c vic qung cáo t i các nhà ch c xây dng m i thì s* bù )p c khon chi phí cho Tng công ty khi u t xây dng c s% h tng trên tuy n. Vic a qung cáo vào VTHKCC còn có mt ph ng án na ó là qung cáo trên ph ng tin, n u thc hin c iu này, s* khi n cho doanh thu ca xí nghip tng lên, gim b t c tr giá ca nhà n c. + N u nh chúng ta thc hin c theo ph ng án 2: Thay i c c#u ph ng tin gia các tuy n trong VTHKCC Th ô thì s* gim c r#t nhiu chi phí cn u t cho ph ng tin m i, m't khác, n u nh thay i ph ng tin mt cách hp lý, s* khi n cho nhng tuy n xe buýt ho t ng hiu qu hn. b, Hiu qu ca phng án - Gii quy t c nhng v#n tr c m)t v hiu qu khai thác tuy n, tng thêm l ng hành khách s! dng tuy n 14 làm ph ng tin i l i. Thu hút c hành khách trên o n tuy n Hoàng Hoa Thám, Thy Khuê. Có th th#y vic thu hút c hành khách trên o n này có ý ngha r#t quan tr+ng v i tuy n 14. Tng ngun thu áng k cho Xí nghip xe buýt Thng Long Hà Ni. 6 c tính dân s trong vùng thu hút ca tuy n 14 t i 2 ng Hoàng Hoa THám và Thy Khuê là 150.000 ng i, theo ph ng pháp tính ca Hà Ni là hin nay có khong 10%, nhu cu i l i c thc hin bng xe buýt. Vy s l ng hành khách tng lên so v i nm 2006 là Q = 1071105 + 150000*10%*2,674 = 1111155 (hành khách) - Tính toán mt s ch tiêu khai thác trên tuy n trong nm t ng lai: - H s li dng tr+ng ti trên tuy n + S chuy n, l t trong nm t ng lai 4 2,67 là s chuy n i trung bình trong 1 ngày ca 1 ng i dân th ô Hà Ni Ch ng 3: Các gii pháp nâng cao hiu qu khai thác trên tuy n VTHKCC Dng Tun Anh – K44 59 Zc,nam = Zc*365 = 63510 + H s li dng tr+ng ti tnh: tγ =  tk tt Q Q = 60*, 2005 namcZ Q = 45*63510 1111155 = 0.38 - H s li dng quãng ng: β =  + huydongM M LL L = 6,16*1,15* 1,15* cc c AZ Z + = 0.99 - Vn tc khai thác: Vkt = C M T L = 50 60*1,15 = 18.12 km/h - Vn tc k thut: tính c vn tc k thut trung bình trên tuy n chúng ta cn tính c thi gian xe ln bánh. Tlb = Tc – Td = 50 – ( ) 5.0* 2 2421+ = 29.75 (phút) Vk thut = lb M T L = 65.38 60*1.15 = 24.3 km/h Nhn xét: T" nhng tính toán % trên cho th#y ph ng án m i có hiu qu khai thác tt hn h2n so v i ph ng án c&, c th là h s li dng tr+ng ti tnh tng lên 31%, s hành khách vn chuyn c tng thêm 4 %. Khai thác c nhu cu i l i r#t l n trên o n ng Hoàng Hoa Thám – Thy Khuê. K t lun và ki n ngh Dng Tun Anh – K44 60 KT LU N VÀ KIN NGH& 1. Kt lun: Quá trình phát trin kinh t nhanh, kèm theo ó là s gia tng mt cách nhanh chóng nhng nhu cu i l i ca ng i dân ô th. Thu nhp cá nhân ca i a s ng i dân trong ph m vi Th ô Hà Ni và nhiu tnh lân cn  giúp cho h+ s% hu mt ph ng tin cá nhân (xe máy, ô tô con). Theo thng kê hin nay thì 3 ng i dân thì có 1 xe máy, iu này tim ,n r#t nhiu nguy c ùn t)c, tai n n giao thông, ô nhi3m môi tr ng. tài mà sinh viên nghiên cu là mt trong nhng v#n c#p thi t 't ra trong thi gian hin nay, ó là vic thu hút hành khách ri b4 ph ng tin cá nhân s! dng ph ng tin công cng. Trong bn báo cáo cp n tuy n 14 là mt trong nhng tuy n có hiu qu khai thác th#p ca xí nghip xe buýt Thng Long, cn phi ci thin thêm, trong quá trình nghiên cu bn thân em th#y rng tuy n 14 có tim nng khai thác r#t l n, 'c bit là trong thi gian t i, khi mà UBND thc hin k ho ch nâng c#p, ci t o tuy n ng Hoàng Hoa Thám. tài c&ng cho th#y tm quan tr+ng ca vic thi t k tuy n i v i hiu qu khai thác trên tuy n. Vic thi t k l i tuy n c&ng cho th#y c hiu qu tr c m)t, ó là l ng hành khách trên tuy n tng thêm 4%, h s li dng tr+ng ti tnh tng thêm 31%. Ch ng 2 trong tài này ã chng minh c t i sao hiu qu khai thác trên tuy n không cao, là do tuy n c b trí không có i tuy n phù hp, iu này làm cho khong cách i b ca ng i dân quá xa, ho'c thi gian chuy n i tng lên n u i vòng. Kho sát thc t trên tuy n c&ng th#y rng nhng ng i lên xung xe trên o n Hoàng Hoa Thám – Thy Khuê r#t ít, và có 1 s hành khách c&ng không phi là ng i th ng xuyên sng trong khu vc này, ch là các chuy n i chi. Tim nng khai thác trên o n ng này th hin % ch$: ây là khu vc ông dân c , có khong 4 tr ng d y ngh óng trên a bàn tuy n i qua, trong t ng lai khu vc này có có thêm khu chung c Golden west lake ang c xây dng. Ch ng 3 ã a ra gii pháp là thi t k l i tuy n mc ích là t o iu kin thun tin nh#t cho ng i dân trong khu vc Hoàng Hoa Thám có th s! dng, nói chung ã t c mc ích này, tuy nhiên v ng m)c v(n nm % phn c s% h tng, do o n tuy n cui ng Hoàng Hoa Thám và Thy Khuê có b rng ng quá th#p c&ng làm nh h %ng n quá trình ho t ng ca ph ng tin. iu này ch có th gii quy t bng vic x p thi gian biu ch y xe, qua quá trình kho sát tuy n, em a ra 2 cái biu ch y xe nh trên, n u ph ng tin ho t ng bình th ng v i vn tc khai thác tính toán, có th gim b t ti a 2 ph ng tin g'p nhau % o n cui ng Hoàng Hoa Thám, Thy Khuê, n u ph ng tin ho t ng % 2 nt khác gi nhau thì hoàn toàn g'p nhau % o n 1 và o n 3. Tuy nhiên do iu kin c s% h tng không cho phép nên ch t chc c giao thông 2 chiu trên o n 2, còn o n 1 thì không K t lun và ki n ngh Dng Tun Anh – K44 61 th, do giao thông ã c t chc 1 chiu trên o n Phan ình Phùng, Phùng H ng, L ng Vn Can, và ây c&ng là o n ng nh4, nhiu giao c)t do i vào khu ô th c ca Hà Ni. 2. Kin ngh8 Gii pháp 't ra là thay i m ng l i tuy n, biu ch y xe, l)p 't thêm nhà ch, bin báo, thay i ph ng tin vn ti. Trong nhng gii pháp này, có 3 gii pháp là thay i m ng l i tuy n, l)p 't thêm nhà ch, thay i ph ng tin là ngoài quyn qun lý ca xí nghip. gii pháp có th thc hin c ngh tng công ty xem xét và u t gii pháp có th a và ho t ng. Yêu cu tng công ty cn có quy t)c nghiêm ng't hn trong vic tuyn Lái, Ph xe, phi có tinh thn trách nhiêm, o c tt, do hin nay nhiu tuy n có nhng lái ph xe c s! không úng mc v i hành khách, làm gim i mt s l ng l n ng i s! dng xe buýt. Yêu cu các im $, nhà ch, nhng im thông tin ca Tng công ty phi có nhng hình thc qung bá, thông báo cho ng i dân là có tuy n m i ã c a vào ho t ng, tránh tình tr ng nhiu ng i không bi t có tuy n m i i vào ho t ng. Và thông báo cho nhng công ty qung cáo có nhu cu thu hút u t trên tuy n. Dng Tun Anh – K44 62 DANH MC TÀI LI U THAM KH O 1. Tedi (2001), Quy ho ch và phát trin vn ti hành khách công cng Hà Ni n nm 202- 2. (2006), Giáo trình kinh t giao thông ô th%, i h+c giao thông vn ti, Hà Ni 3. V& Hng Tr ng (2001), Bài ging quy ho ch giao thông vn ti ô th%, Tr ng i h+c Giao Thông Vn Ti, Hà Ni. 4. An Minh Ng+c (2005) Hoàn thin h thng ch tiêu ánh giá cht lng sn ph'm VTHKCC bng xe buýt và ng dng t i Th ô Hà Ni, Lun v#n Th c s(, i h+c giao thông vn ti, Hà Ni. 5. Trn Th Lan H ng, Nguy3n Hng Mai (2006), T chc vn ti ô tô, Nhà xu#t bn giao thông vn ti, Hà Ni. 6. Ph m Vn Minh (2006), Tính toán các ch tiêu khai thác VTHKCC, & án tt nghip, i h+c giao thông vn ti, Hà Ni. 7. $ Bá Ch ng (2001), Thi t k ng ô tô tp 1, Nhà xu#t bn giao thông vn ti, Hà Ni

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfĐánh giá hiệu quả khai thác của VTHKCC tại Hà Nội.pdf
Luận văn liên quan