Đánh giá hoạt động thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 03 tháng 12 năm 2004 Quốc Hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam đã ban hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.Theo quy định của luật này thì cơ quan Tư pháp ở địa phương có vai trò quan trọng trong trình tự ban hành và quản lý văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể: Cơ quan Tư pháp ở địa phương tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi địa phương và cơ quan Tư pháp địa phương còn trực tiếp thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp (đối với cấp tỉnh và cấp huyện). Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp ban hành nhất thiết phải được cơ quan Tư pháp cùng cấp thẩm định, nhằm đảm bảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi được ban hành phải được thẩm định trước về các nội dung như: Sự cần thiết ban hành văn bản, đối tượng phạm vi điều chỉnh, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật với hệ thống pháp luật; ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản và tính khả thi của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Công tác thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành được coi là một trong những khâu quan trọng quyết định đến việc một dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có được ban hành hay không. Với những lý do trên, tôi xin lựa chọn đề tài “đánh giá hoạt động thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan tư pháp ở địa phương” làm đề tài nghiên cứu cho quá trình thực tập tại địa phương của mình. Phần i. giới thiệu chuyên đề trang 1 Phần ii. Quá trình thu thập thông tin trang 2 1. Thời gian thu thập thông tin .trang 2 2. Phương pháp thu thập thông tin .trang 2 3. Nguồn thu thập thông tin .trang 2 4. Các thông tin thu thập được .trang 3 4.1. Thực trạng thực hiện quá trình ban hành văn bản của UBND ở địa phương .trang 3 4.2. Thực tiễn thực hiện quá trình ban hành văn bản của UBND ở địa phương .trang 14 Phần iii. Kết quả xử lý thông tin thu thập được .trang 17 1. Thực trạng hoạt động thẩm định của Sở Tư pháp đối với các văn bản của Uỷ ban nhân dân ở địa phương theo quyết định số 3189/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Vĩnh Phúc trang 17 2. Những mặt đã đạt được .trang 18 3. Những mặt còn tồn tại .trang 19 Phần iv. Nhận xét và kiến nghị trang 19 1. Xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy đủ điều kiện và khả năng làm công tác văn bản có tính ổn định, kế thừa cao .trang 20 2. Đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành đối với công tác văn bản trang 21 3. Cần phải đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống thể chế,chính sách thống nhất đối với công tác văn bản .trang 21 4. Cần phải đổi mới nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, của đội ngũ cán bộ làm công tác văn bản của tỉnh .trang 21 5. Cần hiện đại hoá công tác văn bản .trang 22 Danh mục tài liệu tham khảo

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1643 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá hoạt động thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I : giíi thiÖu chuyªn ®Ò Ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 Quèc Héi n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam ®· ban hµnh luËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n.Theo quy ®Þnh cña luËt nµy th× c¬ quan T­ ph¸p ë ®Þa ph­¬ng cã vai trß quan träng trong tr×nh tù ban hµnh vµ qu¶n lý v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Cô thÓ: C¬ quan T­ ph¸p ë ®Þa ph­¬ng tham m­u gióp Uû ban nh©n d©n cïng cÊp qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt trong ph¹m vi ®Þa ph­¬ng vµ c¬ quan T­ ph¸p ®Þa ph­¬ng cßn trùc tiÕp thÈm ®Þnh c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp (®èi víi cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn). C¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp ban hµnh nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc c¬ quan T­ ph¸p cïng cÊp thÈm ®Þnh, nh»m ®¶m b¶o c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr­íc khi ®­îc ban hµnh ph¶i ®­îc thÈm ®Þnh tr­íc vÒ c¸c néi dung nh­: Sù cÇn thiÕt ban hµnh v¨n b¶n, ®èi t­îng ph¹m vi ®iÒu chØnh, tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ tÝnh thèng nhÊt cña dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt víi hÖ thèng ph¸p luËt; ng«n ng÷, kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n vµ tÝnh kh¶ thi cña dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. C«ng t¸c thÈm ®Þnh c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr­íc khi ban hµnh ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc mét dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã ®­îc ban hµnh hay kh«ng. Víi nh÷ng lý do trªn, t«i xin lùa chän ®Ò tµi “®¸nh gi¸ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña c¬ quan t­ ph¸p ë ®Þa ph­¬ng” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ®Þa ph­¬ng cña m×nh. PhÇn II: Qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin 1. Thêi gian thu thËp th«ng tin Víi sù quan t©m cña nhµ tr­êng, mµ trùc tiÕp lµ thÇy Lưu B×nh Nh­ìng- phôc tr¸ch ®oµn thùc tËp sinh viªn khoa LuËt kinh tÕ – tr­êng §¹i häc LuËt Hµ néi, cïng víi sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña l·nh ®¹o tØnh VÜnh Phóc, c¸n bé phßng Hành chÝnh t­ ph¸p , phßng kiểm tra v¨n b¶n, cïng víi sù g¾ng søc cña b¶n th©n, trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng hµnh chÝnh t­ ph¸p tõ ngµy 14/01/2009 ®Õn ngµy 24/04/2009, mÆc dï cßn nhiÒu bì ngì vµ khã kh¨n, víi l­îng kiÕn thøc cßn h¹n chÕ cña b¶n th©n, song em ®· dÇn lµm quen víi c«ng t¸c thùc tÕ vµ tõng b­íc thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ bæ Ých. 2. Ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin 2.1. Ph­¬ng ph¸p tæng hîp thèng kª Víi ph­¬ng ph¸p nµy ®· gióp em hiÓu ®­îc mét c¸ch kh¸i qu¸t c«ng t¸c trªn ®Þa bµn tØnh, tõ viÖc tæng hîp c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn c«ng t¸c cña tØnh VÜnh Phóc trong 3 n¨m (tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2008). 2.2. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh Tõ sè liÖu tæng hîp ®­îc, ®em so s¸nh sè liÖu gi÷a c¸c n¨m, c¸c ®¬n vÞ… tõ ®ã ®¸nh gi¸ nh÷ng tÝch cùc, hiÖu qu¶ c«ng t¸c còng nh­ nh÷ng bÊt cËp cßn tån t¹i vµ hiÓu h¬n vÒ hiÖu qu¶ thùc tÕ cña c«ng t¸c(….) 2.3. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch §i s©u vµo ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng viÖc thÈm ®Þnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt (QPPL) cña ®Þa ph­¬ng ®Ó thÊy ®­îc nh÷ng mÆt kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, ch­a ®¹t ®­îc, nguyªn nh©n nµo ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc thÈm ®Þnh v¨n b¶n QPPL ë ®Þa ph­¬ng, nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh h×nh. §¸nh gi¸ chi tiÕt chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Së t­ ph¸p trªn ®Þa bµn tØnh VÜnh Phóc. 3. Nguån thu thËp th«ng tin §­îc sù quan t©m chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c Phßng kiÓm tra v¨n b¶n Së T­ Ph¸p tØnh VÜnh phóc em ®· ®­îc tiÕp xóc, t×m hiÓu vµ nghiªn cøu c«ng viÖc kiÓm tra v¨n b¶n trªn ®Þa bµn tØnh th«ng qua viÖc t×m hiÓu c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o tõ Trung ­¬ng cho ®Õn nh÷ng v¨n b¶n cña L·nh ®¹o dÞa ph­¬ng nh»m ®­a c«ng t¸c chØ ®¹o vµ thùc tÕ c«ng vi Öc ki Óm tra v¨n b¶n t¹i tØnh nhµ. Bªn c¹nh viÖc tham kh¶o mét sè gi¸o tr×nh, s¸ch b¸o vµ v©n dông kiÕn thøc trªn gi¶ng ®­êng §H ®· gióp em cã nh÷ng th«ng tin phôc vô cho chuyªn ®Ò nµy. - HiÕn ph¸p 1992 söa ®æi bæ sung 2001 - LuËt ban hµnh v¨n b¶n Quy ph¹m ph¸p luËt cña héi ®ång nh©n d©n vµ uû ban nh©n d©n n¨m 2004 -NghÞ ®Þnh 91/2006 /N§-CP ngµy 6/9/2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña LuËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña héi ®ång nh©n d©n vµ uû ban nh©n d©n - QuyÕt ®Þnh sè 1073/1999/Q§-UB cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc. - QuyÕt ®Þnh sè 3189/Q§-UB ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc. 4. C¸c th«ng tin thu thËp ®­îc Trong thêi gian thùc tËp t¹i Phßng hµnh chÝnh t­ ph¸p cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c« chó chuyªn viªn cña phßng KiÓm tra vµ x©y dùng v¨n b¶n thuéc Së t­ ph¸p tØnh VÜnh Phóc, víi nç lùc b¶n th©n. Em ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ thùc tÕ vÒ c«ng viÖc thÈm ®Þnh v¨n b¶n QPPL trªn ®Þa bµn tØnh VÜnh Phóc trong thêi gian qua, cô thÓ nh­ sau: 4.1. Thùc tr¹ng thùc hiÖn quy tr×nh ban hµnh v¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng. a) Quy tr×nh ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt theo quyÕt ®Þnh sè 1073/1999/Q§-UB cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc. Quy tr×nh ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt theo quyÕt ®Þnh sè 1073/1999/Q§ - UB cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc vÒ viÖc ban hµnh b¶n quy ®Þnh ban hµnh vµ qu¶n lý v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n tØnh. *) Dù kiÕn ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Uû ban nh©n d©n tØnh, ®­êng lèi, chñ ch­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quèc phßng an ninh, yªu cÇu qu¶n lý Nhµ n­íc trong tõng thêi kú, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng vµ yªu cÇu qu¶n lý cña ngµnh, lÜnh vùc do m×nh phô tr¸ch, thñ tr­ëng c¸c së, ban, ngµnh thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh dù kiÕn x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña ngµnh m×nh ®Ó tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh. B¶n dù kiÕn x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hµng n¨m do c¸c së, ban, ngµnh x©y dùng dùoc göi dÕn v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh vµ Së T­ ph¸p. *) X©y dùng kÕ ho¹ch ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt Trªn c¬ së tæng hîp dù kiÕn ch­¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do c¸c së, ban, ngµnh x©y dùng vµ ®Ò nghÞ Së T­ ph¸p phèi hîp víi v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh lËp kÕ ho¹ch ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n tØnh ®Þnh kú 3 th¸ng, 6 th¸ng vµ c¶ n¨m tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c së, ban, ngµnh xÐt thÊy cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt th× lËp dù kiÕn ®iÒu chØnh tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh xem xÐt quyÕt ®Þnh. Khi kÕ ho¹ch ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc ®iÒu chØnh, v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh th«ng b¸o quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n tØnh cho c¸c ®¬n vÞ liªn quan biÕt vµ thùc hiÖn. *) Giao nhiÖm vô chñ tr× so¹n th¶o Trªn c¬ së kÕ ho¹ch ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®· ®­îc th«ng qua Uû ban nh©n d©n tØnh giao cho c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o vµ c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp tham gia so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cho Uû ban nh©n d©n tØnh tuú theo tÝnh chÊt néi dung cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, Uû ban nh©n d©n tØnh giao cho Së T­ ph¸p chñ tr× so¹n th¶o hoÆc tham gia so¹n th¶o ®èi víi tõng dù th¶o v¨n b¶n cô thÓ. *) Tæ chøc so¹n th¶o Tuú theo tÝnh chÊt cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ph¶i so¹n th¶o, c¬ quan ®­îc giao nhiÖm vô chñ tr× so¹n th¶o cã tù m×nh hoÆc phèi hîp víi c¸c c¬ quan kh¸c cïng tham gia so¹n th¶o, sau khi hoµn chØnh dù th¶o, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt c¬ quan chñ tr× soan th¶o cã thÓ tæ chøc lÊy ý kiÕn tham gia x©y dùng dù th¶o cña c¸c c¬ quan, ban, ngµnh, tæ chøc, ®oµn thÓ liªn quan.Tuú theo tÝnh chÊt vµ tÇm quan träng cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, Uû ban nh©n d©n tØnh yªu cÇu c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o tæ chøc lÊy ý kiÕn cho dù th¶o tr­íc khi tr×nh ký.Trong tr­êng hîp nµy thñ tôc lÊy ý kiÕn lµ b¾t buéc. C¬ quan chñ tr× so¹n th¶o cã tr¸ch nhiÖm göi c«ng v¨n ®Ò nghÞ vµ c¸c v¨n b¶n lµm c¨n cø ph¸p lý vµ hå s¬, tµi liÖu cã néi dung liªn quan ®Õn viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®ã ®Õn Së T­ ph¸p vµ cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn néi dung so¹n th¶o khi Së T­ ph¸p cã ®Ò nghÞ. *) Tr¸ch nhiÖm cña Së T­ ph¸p. Së T­ ph¸p ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh uû nhiÖm, xem xÐt vµ cã ý kiÕn vÒ mÆt ph¸p lý ®èi víi c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, cho c¸c c¬ quan kh¸c thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh so¹n th¶o tr­íc khi tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh ký ban hµnh. Së T­ ph¸p xem xÐt, cã ý kiÕn vÒ ®èi t­îng ph¹m vi ®iÒu chØnh cña v¨n b¶n, tÝnh kh¶ thi cña v¨n b¶n, kü thuËt so¹n th¶o cña v¨n b¶n,ng«n ng÷ ph¸p lý, tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ tÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n trong hÖ thèng ph¸p luËt. ChËm nhÊt lµ m­êi n¨m ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc v¨n b¶n ®Ò nghÞ xem xÐt cã ý kiÕn dù th¶o v¨n b¶n vµ hå s¬, tµi liÖu liªn quan, Së T­ ph¸p göi b¸o c¸o kÕt qu¶ tham gia ý kiÕn ®Õn c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o vµ v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh.Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn kÐo dµi thêi h¹n xem xÐt, cã ý kiÕn, Së T­ ph¸p ph¶i b¸o cho c¬ quan chñ qu¶n chñ tr× so¹n th¶o vµ nªu râ lý do thêi h¹n kÐo dµi thªm do Së T­ ph¸p tho¶ thuËn víi c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o. *) Tr­êng hîp v¨n b¶n ch­a ®­îc th«ng qua ký ban hµnh, viÖc so¹n th¶o tham gia ý kiÕn l¹i Trong tr­êng hîp dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh«ng ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh xem xÐt, th«ng qua, ký ban hµnh, v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn toµn bé hå s¬ dù th¶o v¨n b¶n ®Õn c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o v¨n b¶n tiÕn hµnh so¹n th¶o l¹i. ViÖc so¹n th¶o l¹i v¨n b¶n ph¶i tu©n theo ®óng c¸c thñ tôc, tr×nh tù vÒ so¹n th¶o ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh t¹i luËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ quy ®Þnh nµy. *) V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh so¹n th¶o §èi víi v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh dù th¶o sÏ ®­îc ký ban hµnh sau khi thèng nhÊt víi Së T­ ph¸p. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 1073/Q§-UB ®èi víi c«ng t¸c v¨n b¶n nãi chung vµ c«ng t¸c ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nãi riªng, quyÕt ®Þnh sè 1073/Q§-UB ngµy cµng béc lé nhiÒu bÊt cËp kh«ng phï hîp víi t×nh h×nh cña tØnh lµm cho Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp còng nh­ c¸c Së, ban, ngµnh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt trªn ®Þa bµn tØnh, quyÕt ®Þnh sè 1073/Q§-UB ®· kh«ng ph¸t huy ®­îc t¸c dông cña m×nh víi vai trß lµ quy tr×nh ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt mµ mçi khi c¸c Së, ban, ngµnh so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ph¶i dùa vµo quy tr×nh nµy ®Ó so¹n th¶o vµ ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Trªn c¬ së ®ã ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2005 Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 3189/Q§-UB vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ ban hµnh vµ kiÓn tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña tØnh VÜnh Phóc ®Ó thay thÕ quyÕt ®Þnh sè 1073/1999/Q§-UB kh«ng cßn phï hîp. b) Quy tr×nh ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt theo quyÕt ®Þnh sè 3189/Q§-UB ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc. Quy tr×nh ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt theo quyÕt ®Þnh sè 3189/Q§ - UB cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ ban hµnh vµ kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña tØnh VÜnh Phóc. QuyÕt ®Þnh 3189 cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/2006 vµ thay thÕ quyÕt ®Þnh sè 1073/1999/Q§- UB cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc. Tr×nh tù, thñ tôc so¹n th¶o, ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n tØnh nh­ sau: *) LËp th«ng qua, ®iÒu chØnh ch­¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hµng n¨m C¨n cø vµo ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, yªu cÇu qu¶n lý Nhµ n­íc ë tØnh, c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn, nghÞ quyÕt cña héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh yªu cÇu qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc do tØnh phô tr¸ch, gi¸m ®èc c¸c së, thñ tr­ëng c¸c ban, ngµnh cÊp tØnh lËp dù kiÕn viÖc x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña ngµnh m×nh göi vÒ v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh ®Ó tæng hîp. V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp dù kiÕn cña c¸c së, ban, ngµnh vµ lËp dù kiÕn ch­¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n tØnh göi Së T­ ph¸p cho ý kiÕn vÒ h×nh thøc c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt sÏ tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh. Së T­ ph¸p xem xÐt vµ cho ý kiÕn trong thêi h¹n ba ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc dù kiÕn ch­¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, vµ göi cho v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh ®Ó tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh t¹i phiªn häp th¸ng mét hµng n¨m. Trong tr­êng hîp do yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cÊp trªn hoÆc xÐt thÊy cÇn thiÕt ph¶i ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Ó ®iÒu chØnh ngay mét vÊn ®Ò nµo ®ã c¸c së, ban, ngµnh lËp dù kiÕn x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt bæ sung. Tr­êng hîp cÇn thiÕt ph¶i ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt mµ cã dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh kh«ng xem xÐt th«ng qua. *) So¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n tØnh Trªn c¬ së ch­¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n tØnh, tuú theo tÝnh chÊt, néi dung cña v¨n b¶n Uû ban nh©n d©n tØnh ph©n c«ng c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. C¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã néi dung liªn quan ®Õn ngµnh lÜnh vùc do m×nh phô tr¸ch theo ch­¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n mµ c¬ quan m×nh ®· ®¨ng ký. C¬ quan so¹n th¶o cã nhiÖm vô: + Kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng quan hÖ x· héi ë ®Þa ph­¬ng, nghiªn cøu ®­êng lèi, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng, v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn ,nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp vµ th«ng tin t­ liÖu cã liªn quan ®Õn dù th¶o. + X©y dùng dù th¶o vµ tê tr×nh dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, x¸c ®Þnh v¨n b¶n, ®iÒu, kho¶n, ®iÓm cña v¨n b¶n, dù kiÕn söa ®æi, bæ sung, thay thÕ, huû bá, b·i bá (Trong tr­êng hîp x©y dùng dù th¶o söa ®æi, bæ sung, thay thÕ, huû bá, b·i bá v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt). + Tæng hîp, nghiªn cøu, tiÕp thu ý kiÕn vµ chØnh lý dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt.Tuú theo tÝnh chÊt phøc t¹p vµ tÇm quan träng cña v¨n b¶n ®­îc giao so¹n th¶o c¬ quan so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã thÓ mêi Së T­ ph¸p tham gia vµo qu¸ tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ngay tõ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh so¹n th¶o. *) LÊy ý kiÕn dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt C¨n cø vµo tÝnh chÊt, néi dung cña dù th¶o v¨n b¶n, c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o tæ chøc lÊy ý kiÕn cña c¸c tæ chøc, c¬ quan cã liªn quan vµ ®èi t­îng chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. C¬ quan, tæ chøc ®­îc lÊy ý kiÕn cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n n¨m ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Tr­êng hîp c¸c ý kiÕn tham gia kh«ng ph¶i b»ng v¨n b¶n th× kh«ng ®­îc coi lµ ý kiÕn tham gia cña c¬ quan, tæ chøc ®ã. Trong tr­êng hîp lÊy ý kiÕn cña ®èi t­îng chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt th× c¬ quan ®­îc lÊy ý kiÕn ®ã cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò cÇn lÊy ý kiÕn ®Ó c¸c ®èi t­îng ®­îc lÊy ý kiÕn gãp ý vµo dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. *) ThÈm ®Þnh dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ChËm nhÊt lµ 15 ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy Uû ban nh©n d©n häp c¬ quan so¹n th¶o ph¶i göi hå s¬ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Õn Së T­ ph¸p ®Ó thÈm ®Þnh tr­íc khi tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh. Hå s¬ thÈm ®Þnh gåm: + C«ng v¨n ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh. + Tê tr×nh dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. + B¶n tæng hîp ý kiÕn vÒ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt (nÕu cã). + C¬ së ph¸p lý cho viÖc ban hµnh v¨n b¶n vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. + §Üa mÒm cã chøa néi dung dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Tr­êng hîp c¬ quan so¹n th¶o khi göi hå s¬ thÈm ®Þnh kh«ng tu©n thñ vÒ thêi gian vµ hå s¬ kh«ng ®ñ theo quy ®Þnh th× Së T­ ph¸p kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vµ cã quyÒn tr¶ l¹i hå s¬. Ph¹m vi thÈm ®Þnh bao gåm: + Sù cÇn thiÕt ban hµnh, ®èi t­îng, ph¹m vi ®iÒu chØnh. + TÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p, tÝnh thèng nhÊt cña dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt víi hÖ thèng ph¸p luËt. + Ng«n ng÷, kü thuËt so¹n th¶ov¨n b¶n vµ tÝnh kh¶ thi cña dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. ChËm nhÊt lµ b¶y ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy Uû ban nh©n d©n häp, Së T­ ph¸p göi b¸o c¸o thÈm ®Þnh ®Õn c¬ quan so¹n th¶o. *) Hå s¬ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh Sau khi nhËn ®­îc b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Së T­ ph¸p, c¬ quan so¹n th¶o cã tr¸ch nhiÖm chØnh lý vµ göi hå s¬ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, ®· ®­îc chØnh lý ®Õn Uû ban nh©n d©n tØnh chËm nhÊt lµ n¨m ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy Uû ban nh©n d©n häp. Hå s¬ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt bao gåm: + Tê tr×nh dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. + B¸o c¸o thÈm ®Þnh. + B¶n tæng hîp ý kiÕn vÒ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. + C¬ së ph¸p lý cho viÖc ban hµnh v¨n b¶n vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh cã tr¸ch nhiÖm, chuÈn bÞ hå s¬ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt chuyÓn ®Õn c¸c c¬ quan thµnh viªn cña Uû ban nh©n d©n tØnh, chËm nhÊt lµ ba ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy Uû ban nh©n d©n tØnh häp. *) Tr×nh tù xem xÐt, th«ng qua dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ViÖc xem xÐt th«ng qua dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt t¹i phiªn häp cña Uû ban nh©n d©n tØnh ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: + §¹i diÖn c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o tr×nh bµy dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c c¬ së ph¸p lý hoÆc c¬ së thùc tiÔn cho viÖc ban hµnh v¨n b¶n. + §¹i diÖn Së T­ ph¸p tr×nh bµy b¸o c¸o thÈm ®Þnh. + Uû ban nh©n d©n tØnh th¶o luËn vµ biÓu quyÕt th«ng qua dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc th«ng qua, khi cã qu¸ nöa tæng sè thµnh viªn cña Uû ban nh©n d©n biÓu quyÕt t¸n thµnh. Chñ tÞch uû ban nh©n d©n thay mÆt Uû ban nh©n d©n ký ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Trong tr­êng hîp Uû ban nh©n d©n kh«ng thÓ häp ®Ó th«ng qua dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, hoÆc dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã néi dung ®¬n gi¶n, v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh cã tr¸ch nhiÖm gióp uû ban nh©n d©n tØnh ph¸t phiÕu lÊy ý kiÕn c¸c thµnh viªn cña Uû ban nh©n d©n. Dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc th«ng qua khi cã qu¸ nöa tæng sè phiÕu ph¸t ra t¸n thµnh. c) Tr×nh tù, thñ tôc so¹n th¶o, ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña uû ban nh©n d©n huyÖn *) LËp th«ng qua, ®iÒu chØnh ch­¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hµng n¨m C¸c c¬ quan chuyªn m«n cña Uû ban nh©n d©n huyÖn hoÆc c¸c c¬ quan tæ chøc kh¸c xÐt thÊy cÇn thiÕt ph¶i ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt thuéc ngµnh, lÜnh vùc do m×nh qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng dù kiÕn ch­¬ng tr×nh ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, göi v¨n phßng Uû ban nh©n d©n huyÖn ®Ó tæng hîp. *) So¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt Dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n huyÖn do c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n hoÆc c¬ quan, tæ chøc kh¸c so¹n th¶o. C¬ quan so¹n th¶o cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, tê tr×nh dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt theo ch­¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, do uû ban nh©n d©n huyÖn ban hµnh vµ cã thÓ mêi phßng T­ ph¸p tham gia so¹n th¶o ngay tõ kh©u ®Çu tiªn. C¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ néi dung cña dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt c¬ quan so¹n th¶o cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc lÊy ý kiÕn cña c¸c c¬ quan h÷u quan, ®èi t­îng chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¬ quan tæ chøc h÷u quan ®­îc lÊy ý kiÕn cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n ba ngµy lµm vÞªc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. *) ThÈm ®Þnh dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt Dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n huyÖn ph¶i ®­îc göi ®Õn phßng T­ ph¸p ®Ó thÈm ®Þnh tr­íc khi tr×nh Uû ban nh©n d©n huyÖn, chËm nhÊt lµ m­êi ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy Uû ban nh©n d©n häp, c¬ quan so¹n th¶o v¨n b¶n göi hå s¬ dù th¶o ®Õn phßng T­ ph¸p ®Ó thÈm ®Þnh. ChËm nhÊt lµ b¶y ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy Uû ban nh©n d©n häp, phßng T­ ph¸p göi b¸o c¸o thÈm ®Þnh ®Õn c¬ quan so¹n th¶o vµ Së T­ ph¸p. *) Hå s¬ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr×nh Uû ban nh©n d©n huyÖn C¬ quan so¹n th¶o göi hå s¬ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Õn Uû ban nh©n d©n huyÖn chËm nhÊt lµ n¨m ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy Uû ban nh©n d©n häp. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n chØ ®¹o viÖc chuÈn bÞ hå s¬ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Ó chuyÓn ®Õn c¸c thµnh viªn cña Uû ban nh©n d©n chËm nhÊt lµ ba ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy Uû ban nh©n d©n häp. Hå s¬ gåm: + Tê tr×nh vµ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. + B¸o c¸o thÈm ®Þnh. + B¶n tæng hîp ý kiÕn vÒ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt (nÕu cã). + C¨n cø ph¸p lý cho viÖc ban hµnh v¨n b¶n vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. *) Tr×nh tù xem xÐt, th«ng qua dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ViÖc xem xÐt ,th«ng qua dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt t¹i phiªn häp cña Uû ban nh©n d©n huyÖn ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: + §¹i diÖn c¬ quan so¹n th¶o tr×nh bµy dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¬ së ph¸p lý vµ c¬ së thùc tiÔn cho viÖc ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. + §¹i diÖn phßng T­ ph¸p tr×nh bµy b¸o c¸o thÈm ®Þnh. + Uû ban nh©n d©n th¶o luËn vµ biÓu quyÕt th«ng qua dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc th«ng qua khi cã qu¸ nöa tæng sè thµnh viªn cña Uû ban nh©n d©n biÓu quyÕt t¸n thµnh. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thay mÆt Uû ban nh©n d©n ký ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. d) Tr×nh tù, thñ tôc so¹n th¶o, ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n x· *) So¹n th¶o dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt Dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n cÊp x· do chñ tÞch Uû ban nh©n d©n ph©n c«ng cho c¸n bé so¹n th¶o theo lÜnh vùc mµ c¸n bé ®ã ®¶m nhËn. C¸n bé ®­îc giao so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸n bé T­ ph¸p – Hé tÞch tham gia vµo qu¸ tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ néi dung cña dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tæ chøc lÊy ý kiÕn vµ tiÕp thu ý kiÕn cña c¬ quan, tæ chøc h÷u quan, cña nh©n d©n t¹i c¸c th«n, b¶n, tæ phè, côm d©n c­ vµ chØnh lý dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. *) Tr×nh tù xem xÐt, th«ng qua dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt Tæ chøc c¸ nh©n ®­îc ph©n c«ng so¹n th¶o göi tê tr×nh dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, b¶n tham gia ý kiÕn vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan (nÕu cã) ®Õn c¸c thµnh viªn cña Uû ban nh©n d©n ch©m nhÊt lµ ba ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy Uû ban nh©n d©n häp. ViÖc xem xÐt, th«ng qua dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt t¹i phiªn häp cña Uû ban nh©n d©n ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: + §¹i diÖn tæ chøc, c¸ nh©n ®­îc ph©n c«ng so¹n th¶o tr×nh bµy dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. + Uû ban nh©n d©n th¶o luËn vµ biÓu quyÕt th«ng qua dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc th«ng qua khi cã qu¸ nöa tæng sè thµnh viªn cña Uû ban nh©n d©n biÓu quyÕt t¸n thµnh. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thay mÆt Uû ban nh©n d©n ký ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. e) ViÖc so¹n th¶o, ban hµnh quyÕt ®Þnh chØ thÞ cña Uû ban nh©n d©n trong tr­êng hîp ®ét xuÊt, khÈn cÊp. *) Ban hµnh quyÕt ®Þnh chØ thÞ cña Uû ban nh©n d©n trong tr­êng hîp ®ét xuÊt, khÈn cÊp Trong tr­êng hîp ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh ®ét xuÊt, khÈn cÊp trong phßng chèng thiªn tai, ch¸y næ, dÞch bÖnh, an ninh trËt tù th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn vµ cÊp x· ban hµnh quyÕt ®Þnh, chØ thÞ theo tr×nh tù thñ tôc sau: *) Tr×nh tù, thñ tôc so¹n th¶o ban hµnh quyÕt ®Þnh, chØ thÞ trong tr­êng hîp ®ét xuÊt khÈn cÊp + Trong tr­êng hîp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®ét xuÊt. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n ph©n c«ng c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n hoÆc c¸ nh©n so¹n th¶o dù th¶o quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vµ trùc tiÕp chØ ®¹o viÖc so¹n th¶o. C¬ quan c¸ nh©n ®­îc ph©n c«ng so¹n th¶o cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ hå s¬ dù th¶o quyÕt ®Þnh, chØ thÞ bao gåm: Tê tr×nh dù th¶o quyÕt ®Þnh,chØ thÞ, ý kiÕn cña c¸c c¬ quan tæ chøc h÷u quan vµ tµi liÖu cã liªn quan. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n chØ ®¹o viÖc göi hå s¬ dù th¶o quyÕt ®Þnh, chØ thÞ ®Õn c¸c thµnh viªn cña Uû ban nh©n d©n chËm nhÊt lµ mét ngµy tr­íc ngµy Uû ban nh©n d©n häp. + Trong tr­êng hîp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khÈn cÊp. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n ph©n c«ng, chØ ®¹o viÖc so¹n th¶o dù th¶o quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vµ triÖu tËp ngay phiªn häp Uû ban nh©n d©n ®Ó th«ng qua dù th¶o quyÕt ®Þnh chØ thÞ. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thay mÆt Uû ban nh©n d©n ký ban hµnh quyÕt ®Þnh, chØ thÞ. 4.2. Thùc tiÔn thùc hiÖn quy tr×nh ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng a) Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc - Hµng n¨m theo h­íng dÉn cña Së T­ ph¸p ®a sè c¸c së, ban, ngµnh ®Òu x©y dùng ®­îc dù kiÕn vµ ®¨ng ký tham m­u ban hµnh v¨n b¶n cho Uû ban nh©n d©n tØnh cô thÓ nh­: LËp dù kiÕn vÒ sè l­îng, néi dung v¨n b¶n sÏ tham m­u ban hµnh vµo ®Çu quý mét hµng n¨m. - Mét sè së, ban, ngµnh ®· göi b¶n ®¨ng ký ch­¬ng tr×nh tham m­u ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cho Uû ban nh©n d©n tØnh ®Õn Së T­ ph¸p ®Ó tæng hîp vµ lËp kÕ ho¹ch ban hµnh tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh. §Æc biÖt mét sè c¬ quan ®· ban hµnh ®­îc ch­¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt mµ ngµnh sÏ tham m­u ban hµnh nh»m chñ ®éng x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n tØnh nh­ (c«ng an tØnh). - C¸c c¬ quan tham m­u so¹n th¶o v¨n b¶n hoÆc c¬ quan ®­îc giao nhiÖm vô chñ tr× so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®· cã sù chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan kh¸c khi so¹n th¶o v¨n b¶n cã liªn quan. - C¸c v¨n b¶n ®­îc ban hµnh phï hîp víi ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña ®¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc cÊp trªn, phï hîp víi t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm, yªu cÇu chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng vµ ®­îc triÓn khai thùc hiÖn tèt, mét sè c¬ quan ®· thùc hiÖn tèt tr×nh tù thñ tôc ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nh­ (së c«ng nghiÖp, khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng; së ®Þa chÝnh; së T­ ph¸p ........). - NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n tØnh, mét sè c¬ quan ®¬n vÞ khi so¹n th¶o v¨n b¶n ®Òu tæ chøc lÊy ý kiÕn cña c¸c ngµnh liªn quan, phèi hîp víi c¸c c¬ quan kh¸c trong viÖc tham gia so¹n th¶o v¨n b¶n tr­íc khi tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh ký ban hµnh nh­ (së c«ng nghiÖp, khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng; së ®Þa chÝnh; c«ng an tØnh; së y tÕ; së t­ ph¸p; së tµi chÝnh vËt gi¸). - ViÖc göi dù th¶o v¨n b¶n ®Õn Së T­ ph¸p ®Ó thÈm ®Þnh ®· ®­îc mét sè c¬ quan thùc hiÖn nghiªm tóc vµ theo ®óng quy ®Þnh nh­ (Së c«ng nghiÖp, khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng; Së ®Þa chÝnh) nh»m ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu luËt ®Þnh tr­íc khi tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh ký ban hµnh. b) Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i - Tõ n¨m 2000 ®Õn nay trung b×nh mçi n¨m Uû ban nh©n d©n tØnh ban hµnh tõ 40 ®Õn 60 v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, cÊp huyÖn ban hµnh tõ 8 ®Õn 10 v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, cÊp x· ban hµnh tõ 2 ®Õn 4 v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt.Trong sè c¸c v¨n b¶n ®­îc ban hµnh ®ã cã nhiÒu v¨n b¶n ®­îc sao chÐp (nhiÒu tr­êng hîp cßn sao chÐp sai) tõ v¨n b¨n cña c¬ quan cÊp trªn. - C¸c cÊp c¸c ngµnh cña tØnh cßn thiÕu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng t¸c ban hµnh v¨n b¶n, biÓu hiÖn cña t×nh tr¹ng nµy lµ c¸c c¬ quan cã liªn quan kh«ng cã sù phèi hîp trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ban hµnh v¨n b¶n, nh­ t×nh tr¹ng c¬ quan so¹n th¶o göi v¨n b¶n hoÆc dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, ®Õn Së T­ ph¸p ®Ó thÈm ®Þnh nh­ng l¹i kh«ng göi tµi liÖu lµm c¨n cø ph¸p lý, thËm chÝ cã ®¬n vÞ cè t×nh giÊu c¨n cø ph¸p lý khi dù th¶o ®Ò cËp tíi nh÷ng néi dung cã lîi cho ngµnh nh­ng kh«ng phï hîp víi c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn..., ®ång thêi còng kh«ng cã sù quan t©m tíi chÊt l­îng vµ hËu qu¶ ph¸p lý cña c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do m×nh tham m­u cho Uû ban nh©n d©n, viÖc tham gia ý kiÕn x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh«ng ph¶i cña ngµnh m×nh th× Ýt ®­îc thùc hiÖn hoÆc chØ tham gia mang tÝnh chiÕu lÖ, h×nh thøc, nhiÒu c¬ quan kh«ng göi dù th¶o v¨n b¶n ®Ó thÈm ®Þnh tr­íc khi tr×nh ký ban hµnh. - Mét sè c¬ quan cßn ch­ x©y dùng ®­îc dù kiÕn ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hoÆc ®· x©y dùng nh­ng thùc hiÖn ch­a ®óng nh­: kh«ng ®¨ng ký ch­¬ng tr×nh tham m­u ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nh­ng sau ®ã vÉn tham m­u ban hµnh v¨n b¶n dÉn ®Õn viÖc theo dâi, tËp hîp v¨n b¶n vµ qu¶n lý thèng nhÊt v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. - Trong c¸c n¨m 2000 vµ 2001, 100% c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp ban hµnh ®Òu kh«ng cã ý kiÕn tham gia cña c¬ quan T­ ph¸p cïng cÊp. §Õn nay sè l­îng dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp kh«ng lÊy ý kiÕn tham gia cña c¸c c¬ quan, ban ngµnh liªn quan vµ ®èi t­îng chÞu sù t¸c ®éng cña v¨n b¶n chiÕm trªn 80% tæng sè dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc Uû ban nh©n d©n th«ng qua. - ViÖc so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt theo sù ph©n c«ng cña Uû ban nh©n d©n cßn chËm ch­a ®¶m b¶o tiÕn ®é vÒ thêi gian quy ®Þnh, c¸c yªu cÇu vÒ thÈm ®Þnh kh«ng tu©n thñ ®óng quy ®Þnh vÒ mÆt thêi gian. - §a sè c¸c v¨n b¶n ®­îc ban hµnh ch­a phï hîp vÒ thÓ thøc nh­ v¨n b¶n cßn thiÕu n¨m ban hµnh trong phÇn sè, ký hiÖu cña v¨n b¶n, bè côc cña v¨n b¶n ch­a x©y dùng theo kÕt cÊu hîp lý. - Kh©u thÈm ®Þnh v¨n b¶n, dù th¶o v¨n b¶n ch­a ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc, míi chØ dõng l¹i ë cÊp tØnh, 100% v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña cÊp huyÖn ch­a ®­îc thùc hiÖn thÈm ®Þnh tr­íc khi ban hµnh. - ViÖc thùc hiÖn quy tr×nh ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ë cÊp huyÖn còng s¶y ra t×nh tr¹ng t­¬ng tù nh­ ë cÊp tØnh, cßn ë cÊp x· t×nh tr¹ng ban hµnh v¨n b¶n tr¸i thÈm quyÒn vÒ c¶ h×nh thøc vµ néi dung s¶y ra kh¸ phæ biÕn, c¸ biÖt cã ®¬n vÞ vi ph¹m nghiªm träng nh­ x· V©n Tïng huyÖn Ng©n S¬n ban hµnh nghÞ ®Þnh vÒ huy ®éng c«ng Ých, x· C­êng Lîi huyÖn Na R× ban hµnh luËt giíi nghiªm ..... PhÇn III: KÕt qu¶ xö lý th«ng tin thu thËp ®­îc 1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh cña Së T­ ph¸p ®èi víi c¸c v¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng theo quyÕt ®Þnh sè 3189/Q§-UB ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc vÒ viÖc ban hµnh vµ kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña tØnh VÜnh Phóc Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt theo quyÕt ®Þnh sè 3189 cña Uû ban nh©n tØnh quy ®Þnh nh­ sau: - Sau khi c¬ quan so¹n th¶o lÊy ý kiÕn vÒ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, chËm nhÊt lµ m­êi n¨m ngµy ®èi víi cÊp tØnh vµ m­êi ngµy ®èi víi cÊp huyÖn tr­íc ngµy Uû ban nh©n d©n häp, c¬ quan so¹n th¶o ph¶i göi hå s¬ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Õn Së T­ ph¸p vµ phßng T­ ph¸p ®Ó thÈm ®Þnh. Së T­ ph¸p vµ phßng T­ ph¸p chØ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh khi hå s¬ thÈm ®Þnh cã ®ñ c¸c giÊy tê sau: + C«ng v¨n yªu cÇu thÈm ®Þnh. + Tê tr×nh vµ dù th¶o quyÕt ®Þnh, chØ thÞ. + B¶n tæng hîp ý kiÕn vÒ dù th¶o quyÕt ®Þnh, chØ thÞ. + C¸c tµi liÖu cã liªn quan. - Khi cã ®ñ c¸c tµi liÖu trong hå s¬ thÈm ®Þnh Së T­ ph¸p vµ phßng T­ ph¸p tiÕn hµnh thÈm ®Þnh ®èi víi dù th¶o quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, theo ph¹m vi thÈm ®Þnh sau: + Sù cÇn thiÕt ban hµnh quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, ®èi t­îng ph¹m vi ®iÒu chØnh cña dù th¶o cã ®óng víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt hay kh«ng. + Xem xÐt tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ tÝnh thèng nhÊt cña dù th¶o quyÕt ®Þnh, chØ thÞ víi hÖ thèng ph¸p luËt. + Ng«n ng÷, kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n cã ®óng víi quy ®Þnh kh«ng. Së T­ ph¸p vµ phßng T­ ph¸p cã thÓ ®­a ra ý kiÕn vÒ tÝnh kh¶ thi cña dù th¶o quyÕt ®Þnh, chØ thÞ. Sau khi thÈm ®Þnh xong, chËm nhÊt lµ b¶y ngµy tr­íc ngµy Uû ban nh©n d©n häp Së T­ ph¸p vµ phßng T­ ph¸p göi b¸o c¸o thÈm ®Þnh ®Õn c¬ quan so¹n th¶o. 2. Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh - C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®· ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc vµ theo ®óng tr×nh tù cô thÓ lµ, khi cã dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do c¸c së, ban, ngµnh chuyÓn ®Õn ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh, tham gia ý kiÕn, Së T­ ph¸p ®Òu cö c¸n bé trùc tiÕp tham gia nghiªn cøu vµ cã ý kiÕn bµng v¨n b¶n. Khi thÈm ®Þnh c¸c dù th¶o v¨n b¶n Së T­ ph¸p xem xÐt, cã ý kiÕn vÒ ®èi t­îng, ph¹m vi ®iÒu chØnh, tÝnh kh¶ thi, kü thuËt so¹n th¶o, ng«n ng÷ ph¸p lý, tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ tÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n trong hÖ thèng ph¸p luËt. - Trªn c¬ së ®ã trong nh÷ng n¨m ®· qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh cua c¬ quan T­ ph¸p ®Þa ph­¬ng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh cô thÓ lµ: + N¨m 2003 c¸c cÊp T­ ph¸p cña tØnh nç lùc thùc hiÖn thÈm ®Þnh c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, cïng víi viÖc thÈm ®Þnh Së T­ ph¸p x©y dùng dù th¶o quy tr×nh thÈm ®Þnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh + N¨m 2004 Së T­ ph¸p hoµn thiÖn vµ ban hµnh b¶n quy ®Þnh vÒ quy tr×nh thÈm ®Þnh c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt t¹i së. + N¨m 2005 Së ®· tiÕn hµnh thÈm ®Þnh ®­îc 67 v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, trong ®ã ph¸t hiÖn ®­îc 27 v¨n b¶n sai vÒ thÓ thøc, 3 v¨n b¶n sai vÒ néi dung, Së ®· göi c«ng v¨n kiÕn nghÞ Uû ban nh©n d©n tØnh söa ®æi bæ sung ®èi víi 2 quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh. + N¨m 2006 Së T­ ph¸p thÈm ®Þnh ®­îc 57 dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh ký ban hµnh, Së chØ ®¹o c¸c phßng T­ ph¸p cÊp huyÖn triÓn khai h­íng dÉn ban T­ ph¸p cÊp x· tham m­u cho Uû ban nh©n d©n cÊp x· thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n b¶n ph¸p quy theo qy ®Þnh t¹i th«ng t­ sè 12/TTLB-BTP-BTCCB vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¬ quan T­ ph¸p ®Þa ph­¬ng. + N¨m 2007 Së T­ ph¸p ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh giao thÈm ®Þnh 55 dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt trong ®ã cã 260 ý kiÕn tham gia vµ ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh chÊp nhËn 247 ý kiÕn ®¹t 95%. + N¨m 2008 thùc hiÖn chøc n¨ng tham m­u gióp Uû ban nh©n d©n tØnh qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c v¨n b¶n t¹i ®Þa ph­¬ng tiÕn hµnh söa ®æi quy tr×nh thÈm ®Þnh, ph¸t huy vai trß cña tiÓu ban nghiªn cøu khoa häc ph¸p lý trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®ãng gãp ý kiÕn. Trong n¨m 2008 ®· thÈm ®Þnh ®óng thêi h¹n cã chÊt l­îng 77 dù th¶o v¨n b¶n (t¨ng 22 v¨n b¶n so víi n¨m 2007). Së ®· h­íng dÉn chØ ®¹o c¬ së triÓn khai quyÕt liÖt c«ng t¸c v¨n b¶n trong n¨m 2009 ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kiÓm tra,thÈm ®Þnh v¨n b¶n tõng b­íc t¹o lËp thµnh nÒ nÕp tõ cÊp tØnh ®Õn c¬ së. 3. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i Trong nh÷ng n¨m ®· qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan tuy nhiªn vÉn cßn nh÷ng bÊt cËp cÇn ph¶i kh¾c phôc nh­: Mét sè dù th¶o v¨n b¶n mµ c¬ quan so¹n th¶o göi ®Õn ®Ó thÈm ®Þnh kh«ng ®­îc thÈm ®Þnh ®óng thêi h¹n th­êng ph¶i l©u h¬n so víi luËt ®Þnh, bªn c¹nh ®ã mét sè v¨n b¶n tuy ®­îc thÈm ®Þnh nh­ng thÈm ®Þnh s¬ sµi kh«ng cã chÊt l­îng.Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt míi ®­îc thùc thi ë cÊp tØnh vµ ë thÞ x· cßn l¹i 100% c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ë cÊp huyÖn ch­a ®­îc phßng t­ ph¸p thÈm ®Þnh tr­íc khi tr×nh Uû ban nh©n d©n huyÖn ký ban hµnh ..... phÇn IV: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ Trong nh÷ng n¨m ®· qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Tuy nhiªn vÉn cßn nh÷ng bÊt cËp cÇn ph¶i kh¾c phôc ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng lËp ph¸p vµ hµnh ph¸p ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. Trong ph¹m vi bµi chuyªn ®Ò, em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét vµi kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña c¬ quan t­ ph¸p ë ®Þa ph­¬ng. 1. X©y dùng hÖ thèng tæ chøc, bé m¸y ®ñ ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng lµm c«ng t¸c v¨n b¶n cã tÝnh æn ®Þnh, kÕ thõa cao *) Së T­ ph¸p phèi hîp víi Së Néi Vô, c¸c së, ban, ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn tæ chøc tæng rµ so¸t, ®¸nh gi¸ l¹i thùc tr¹ng sè l­îng vµ chÊt l­îng c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n b¶n trong toµn tØnh víi môc ®Ých: - ChuyÓn c«ng t¸c kh¸c ®èi víi sè c¸n bé kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é lµm c«ng t¸c v¨n b¶n. - Tæ chøc ®µo t¹o båi d­ìng, tËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi sè c¸n bé cã ®ñ ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é lµm c«ng t¸c v¨n b¶n. - Së T­ ph¸p tham m­u cho Uû ban nh©n d©n tØnh bæ sung kiÖn toµn tæ chøc biªn chÕ phßng v¨n b¶n ®¶m b¶o ®Õn n¨m 2015 cã Ýt nhÊt 8 biªn chÕ ®Ó tiÕn tíi x©y dùng thµnh hai phßng ®ã lµ (phßng x©y dùng v¨n b¶n vµ phßng kiÓm tra v¨n b¶n), mçi phßng 4 biªn chÕ, Ýt nhÊt 2 biªn chÕ cã tr×nh ®é sau ®¹i häc luËt, qua ®µo t¹o qu¶n lý nhµ n­íc ng¹ch chuyªn viªn chÝnh vµ lý luËn chÝnh trÞ cao cÊp. §èi víi c¸c c¬ quan chuyªn m«n cuØa Uû ban nh©n d©n tØnh x©y dùng mçi ®¬n vÞ cã Ýt nhÊt 01 c¸n bé lµm c«ng t¸c ph¸p chÕ cã tr×nh ®é ®¹i häc luËt hoÆc ®¹i häc chuyªn ngµnh, ®­îc båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô thùc hiÖn c«ng t¸c ph¸p chÕ. §èi víi phßng T­ ph¸p cÊp huyÖn, x©y dùng mçi ®¬n vÞ cã Ýt nhÊt 05 biªn chÕ trong ®ã 100% cã tr×nh ®é ®¹i häc luËt, 02 biªn chÕ cã tr×nh ®é qu¶n lý nhµ n­íc vµ lý luËn chÝnh trÞ vµ Ýt nhÊt 01 biªn chÕ chuyªn tr¸ch c«ng t¸c v¨n b¶n. §èi víi c¸n bé T­ ph¸p – Hé tÞch ®¶m b¶o 100% cã tr×nh ®é trung cÊp luËt trë lªn. *) Së T­ ph¸p tham m­u cho Uû ban nh©n d©n tØnh tiÕp tôc më líp trung cÊp luËt kho¸ II tØnh VÜnh Phóc cho c¸n bé T­ ph¸p x· ®Ó ®¶m b¶o cã nguån thay thÕ khi cã biÕn ®éng vÒ tæ chøc. Tæ chøc cho c¸n bé cña phßng T­ ph¸p ch­a ®­îc ®µo t¹o chuyªn m«n luËt tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc luËt, c¸n bé cña Së T­ ph¸p tham gia ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tr×nh ®é sau ®¹i häc luËt. *) §Þnh kú hµng n¨m tæ chøc båi d­ìng nghiÖp vô v¨n b¶n cho c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n b¶n trong toµn tØnh bao gåm: C¸n bé cña c¸c c¬ quan T­ ph¸p ®Þa ph­¬ng, c¸n bé ph¸p chÕ, c¸c c¬ quan, ban, ngµnh tham m­u cho Uû ban nh©n d©n tØnh, huyÖn vÒ c«ng t¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. 2. §Ò cao tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c c¬ quan, ban, ngµnh ®èi víi c«ng t¸c v¨n b¶n ChÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c ban, ngµnh cÇn tham m­u cho Uû ban nh©n d©n tØnh - Ban hµnh quy chÕ hoÆc quy ®Þnh vÒ viÖc phèi kÕt hîp gi÷a c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh vµ Uû ban nh©n d©n huyÖn trong ho¹t ®éng x©y dùng, ban hµnh v¨n b¶n. - ChØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng so¹n th¶o, thÈm ®Þnh nh»m ®¶m b¶o toµn bé c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr­íc khi tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, huyÖn, thÞ x· ban hµnh ®Òu ph¶i ®­îc c¬ quan T­ ph¸p cïng cÊp thÈm ®Þnh. - Tham m­u cho Uû ban nh©n d©n tØnh c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao ý thøc, tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ nh©n d©n ®èi víi viÖc tham gia ý kiÕn x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. 3. CÇn ph¶i ®æi míi quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ hoµn thiÖn hÖ thèng thÓ chÕ,chÝnh s¸ch thèng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c v¨n b¶n C¸c së, ban, ngµnh tham m­u cho Uû ban nh©n d©n ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi c«ng t¸c v¨n b¶n,trong ®ã cã néi dung vÒ thi ®ua,khen th­ëng vµ kû luËt trong c«ng t¸c v¨n b¶n nãi chung . 4. CÇn ph¶i ®æi míi nhËn thøc, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cña ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n b¶n cña tØnh C¸c së, ban, ngµnh tham m­u cho Uû ban nh©n d©n tØnhquy ®Þnh cô thÓ vÒ tiªu chuÈn c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n b¶n, t¹o c¬ së cho viÖc tuyÓn dông vµ sö lý, ®­a ra khái ngµnh ®èi víi nh÷ng c¸n bé thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm hoÆc vi ph¹m kû luËt nghiÖp vô. §ång thêi phèi hîp víi c¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng gi¸o dôc vËn ®éng c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n b¶n nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ý thøc tæ chøc kû luËt, vµ tinh thÇn tù nghiªn cøu häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. 5. CÇn hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c v¨n b¶n - C¸c së, ban, ngµnh phèi hîp x©y dùng ®Ò ¸n tin häc ho¸ c«ng t¸c v¨n b¶n tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh phª duyÖt. - Tæ chøc cho c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n b¶n trong toµn tØnh tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o, båi d­ìng tin häc phôc vô cho c«ng t¸c v¨n b¶n. §©y lµ toµn bé néi dung chuyªn ®Ò thùc tËp cña em vÒ ®Ò tµi: “®¸nh gi¸ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña c¬ quan t­ ph¸p t¹i ®Þa ph­¬ng” Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng v¨n b¶n Së T­ ph¸p tØnh VÜnh Phóc em ®· häc hái ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ cña c¸c c¸n bé trong quý së, ®­îc sù gióp ®ì trùc tiÕp tËn t×nh cña c¸c chuyªn viªn phßng v¨n b¶n, em ®· cïng tham gia vµo c«ng t¸c kiÓm tra, thÈm ®Þnh v¨n b¶n cïng c¸c chuyªn viªn cña phßng v¨n b¶n. Qua ®ã em ®· cã nh÷ng sè liÖu cô thÓ ®Ó hoµn tèt chuyªn ®Ò cña em mét c¸ch tèt nhÊt. Chuyªn ®Ò cña em ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, viÖc tr×nh bµy chuyªn ®Ò ch­a ®­îc rµnh m¹ch, râ rµng, hµnh v¨n ch­a ®­îc l« gÝc. Em rÊt mong ®­îc sù b¶o ban gióp, ®ì thªm cña c¸c thÇy, c« trong tæ bé m«n cña tr­êng §¹i Häc LuËt Hµ Néi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c¸c c« ! Danh môc tµi liÖu tham kh¶o - HiÕn ph¸p 1992 söa ®æi bæ sung 2001 - LuËt ban hµnh v¨n b¶n Quy ph¹m ph¸p luËt cña héi ®ång nh©n d©n vµ uû ban nh©n d©n n¨m 2004 -NghÞ ®Þnh 91/2006 /N§-CP ngµy 6/9/2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña LuËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña héi ®ång nh©n d©n vµ uû ban nh©n d©n - QuyÕt ®Þnh sè 1073/1999/Q§-UB cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc. - QuyÕt ®Þnh sè 3189/Q§-UB ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc. - LuËt khiÕu n¹i vµ tè c¸o. - NghÞ ®Þnh sè 50/ 2005/ N§- CP ngµy 11/ 4/ 2004 cña ChÝnh phñ vÒ c¬ quan qu¶n lÝ THADS, C¬ quan THADS vµ c¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c THADS. - ChØ thÞ sè 20/ 2001/ CT- TTg ngµy 11/ 9/ 2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ t¨ng c­êng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c THADS. - QuyÕt ®Þnh sè sè 593/ 2004/ Q§- BTB ngµy 18/ 4/ 2004 cña Bé tr­ëng Bé T­ ph¸p vÒ viÖc thiÕt lËp, tiÕp nhËn, xö lÝ th«ng tin th«ng qua ®­êng d©y nãng vÒ c«ng t¸c THADS. - Th«ng t­ liªn tÞch sè 02/2005/TTLT- TANDTC- VKSNDTC- BTP- BCA- BTC ngµy 17/6/2005 cña Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé t­ ph¸p, Bé c«ng an, Bé tµi chÝnh vÒ h­íng dÉn viÖc miÔn, gi¶m THA ®èi víi kho¶n tiÒn ph¹t, ¸n phÝ. - Th«ng t­ sè 05/2002/TT- BTP ngµy 27/2/2002 cña Bé t­ ph¸p h­íng dÉn chuyÓn giao mét sè vô viÖc trong THA cho UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn trùc tiÕp thi hµnh. Môc lôc PhÇn i. giíi thiÖu chuyªn ®Ò....................................................................trang 1 PhÇn ii. Qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin……………………………..trang 2 1. Thêi gian thu thËp th«ng tin………………………………………….trang 2 2. Ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin……………………………………...trang 2 3. Nguån thu thËp th«ng tin…………………………………………….trang 2 4. C¸c th«ng tin thu thËp ®­îc………………………………………….trang 3 4.1. Thùc tr¹ng thùc hiÖn qu¸ tr×nh ban hµnh v¨n b¶n cña UBND ë ®Þa ph­¬ng………………………………………………………………….trang 3 4.2. Thùc tiÔn thùc hiÖn qu¸ tr×nh ban hµnh v¨n b¶n cña UBND ë ®Þa ph­¬ng………………………………………………………………….trang 14 PhÇn iii. KÕt qu¶ xö lý th«ng tin thu thËp ®­îc……………...trang 17 1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh cña Së T­ ph¸p ®èi víi c¸c v¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng theo quyÕt ®Þnh sè 3189/Q§-UB ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc vÒ viÖc ban hµnh vµ kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña tØnh VÜnh Phóc……………………………trang 17 2. Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc……………………………………………….trang 18 3. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i………………………………………………...trang 19 PhÇn iv. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ…………………………………………trang 19 1. X©y dùng hÖ thèng tæ chøc, bé m¸y ®ñ ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng lµm c«ng t¸c v¨n b¶n cã tÝnh æn ®Þnh, kÕ thõa cao…………………………………….trang 20 2. §Ò cao tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c c¬ quan, ban, ngµnh ®èi víi c«ng t¸c v¨n b¶n…………………………………………………………trang 21 3. CÇn ph¶i ®æi míi quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ hoµn thiÖn hÖ thèng thÓ chÕ,chÝnh s¸ch thèng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c v¨n b¶n…………………………………………………………………...trang 21 4. CÇn ph¶i ®æi míi nhËn thøc, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cña ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n b¶n cña tØnh………………………………………...trang 21 5. CÇn hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c v¨n b¶n…………………………………….trang 22 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Môc lôc PhÇn i. giíi thiÖu chuyªn ®Ò....................................................................trang 1 PhÇn ii. Qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin……………………………..trang 2 1. Thêi gian thu thËp th«ng tin………………………………………….trang 2 2. Ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin……………………………………...trang 2 3. Nguån thu thËp th«ng tin…………………………………………….trang 2 4. C¸c th«ng tin thu thËp ®­îc………………………………………….trang 3 4.1. Thùc tr¹ng thùc hiÖn qu¸ tr×nh ban hµnh v¨n b¶n cña UBND ë ®Þa ph­¬ng………………………………………………………………….trang 3 4.2. Thùc tiÔn thùc hiÖn qu¸ tr×nh ban hµnh v¨n b¶n cña UBND ë ®Þa ph­¬ng………………………………………………………………….trang 14 PhÇn iii. KÕt qu¶ xö lý th«ng tin thu thËp ®­îc……………...trang 17 1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh cña Së T­ ph¸p ®èi víi c¸c v¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng theo quyÕt ®Þnh sè 3189/Q§-UB ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc vÒ viÖc ban hµnh vµ kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña tØnh VÜnh Phóc……………………………trang 17 2. Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc……………………………………………….trang 18 3. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i………………………………………………...trang 19 PhÇn iv. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ…………………………………………trang 19 1. X©y dùng hÖ thèng tæ chøc, bé m¸y ®ñ ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng lµm c«ng t¸c v¨n b¶n cã tÝnh æn ®Þnh, kÕ thõa cao…………………………………….trang 20 2. §Ò cao tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c c¬ quan, ban, ngµnh ®èi víi c«ng t¸c v¨n b¶n…………………………………………………………trang 21 3. CÇn ph¶i ®æi míi quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ hoµn thiÖn hÖ thèng thÓ chÕ,chÝnh s¸ch thèng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c v¨n b¶n…………………………………………………………………...trang 21 4. CÇn ph¶i ®æi míi nhËn thøc, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cña ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n b¶n cña tØnh………………………………………...trang 21 5. CÇn hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c v¨n b¶n…………………………………….trang 22 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập ĐH luật- đánh giá hoạt động thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư Pháp tỉnh Vĩnh Phúc.doc
Luận văn liên quan