Đánh giá tác động môi trường mỏ than Cao Sơn

Lời nói đầu Môi trường bao gồm môi trường nước, môi trường không khi, môi trường đất là nơi sinh sống của con người và tất cả các loài động vật.Môi trường có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của con người .Việc môi trường bị ảnh hưởng cũng làm cho cuộc sống của con người và tất cả sinh vật bị anh hưởng. Nếu khi môi trường bị phá huỷ hoặc xấu đi thì cuộc sống của chúng ta cũng bị xấu đi. Do vậy để bảo vệ cho chính mình, chính cuộc sống của mình con người cần bảo vệ môi trường. tuy nhiên hiện nay điều này vẫn chưa được quan tâm một cách thoả đáng, chúng ta vẫn đang quay lưng lại với chính cuộc sống của chúng ta và chúng ta đang huỷ hoại nó. Khai thác lộ thiên nói riêng và các hình thức khai thác khoáng sản, sản phẩm tự nhiên nói chung đang là một trong những hành động tạo nên sự mất cân bằng sinh thái do khói, bụi, nhiễm bẩn, hoá chất,và mất dần cây xanh Riêng ngành khai thác lộ thiên gây ảnh hưởng xấu rất nhiều tới môi trường sống của chúng ta. Do vậy việc đánh giá tác động môi trường ở mỏ lộ thiên mà cụ thể ở đây là mỏ than Cao Sơn là một việc làm hết sức quan trọng và thiết thực. Nó giúp ta biết được rõ mức độ ô nhiễm, tình hình môi trường vào thời điểm hiện tại như thế nào để từ đó đề ra những biện pháp, giải pháp hợp lý không những bảo vệ môi trường xung quanh mà còn đảm bảo hiệu quả sản xuất của mỏ.

doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 1836 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá tác động môi trường mỏ than Cao Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Khoa má Bé m«n Khai th¸c lé thiªn ---------(((--------- Chuyªn ®Ò m«I tr­êng má lé thiªn Tªn chuyªn ®Ò: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng má than cao s¬n Gi¸o viªn h­íng dÉn: Sinh viªn thùc hiÖn: PGS. TS Hå Sü Giao Ph¹m Minh TiÕn Líp Khai Th¸c A-K50 Hµ Néi 6/2010 Lời nói đầu Môi trường bao gồm môi trường nước, môi trường không khi, môi trường đất là nơi sinh sống của con người và tất cả các loài động vật.Môi trường có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của con người .Việc môi trường bị ảnh hưởng cũng làm cho cuộc sống của con người và tất cả sinh vật bị anh hưởng. Nếu khi môi trường bị phá huỷ hoặc xấu đi thì cuộc sống của chúng ta cũng bị xấu đi. Do vậy để bảo vệ cho chính mình, chính cuộc sống của mình con người cần bảo vệ môi trường. tuy nhiên hiện nay điều này vẫn chưa được quan tâm một cách thoả đáng, chúng ta vẫn đang quay lưng lại với chính cuộc sống của chúng ta và chúng ta đang huỷ hoại nó. Khai thác lộ thiên nói riêng và các hình thức khai thác khoáng sản, sản phẩm tự nhiên nói chung đang là một trong những hành động tạo nên sự mất cân bằng sinh thái do khói, bụi, nhiễm bẩn, hoá chất,và mất dần cây xanh …..Riêng ngành khai thác lộ thiên gây ảnh hưởng xấu rất nhiều tới môi trường sống của chúng ta. Do vậy việc đánh giá tác động môi trường ở mỏ lộ thiên mà cụ thể ở đây là mỏ than Cao Sơn là một việc làm hết sức quan trọng và thiết thực. Nó giúp ta biết được rõ mức độ ô nhiễm, tình hình môi trường vào thời điểm hiện tại như thế nào để từ đó đề ra những biện pháp, giải pháp hợp lý không những bảo vệ môi trường xung quanh mà còn đảm bảo hiệu quả sản xuất của mỏ. Ch­¬ng I HiÖn tr¹ng m«i tr­êng má cao s¬n I. HiÖn tr¹ng c¸c thµnh phÇn m«i tr­êng tù nhiªn: §Ó ®¸nh gi¸ c¸c thµnh phÇn m«i tr­êng, ®· tiÕn hµnh ®o ®¹c, ph©n tÝch chÊt l­îng m«i tr­êng C¸c th«ng sè ®o d¹c: - §iÒu kiÖn vi khÝ hËu: NhiÖt ®é, ®é Èm, tèc ®é giã… - M«i tr­êng kh«ng khÝ: Hµm l­îng bôi, khÝ O2, NO2, CO, CO2… - M«i tr­êng lµm viÖc: §é ån, ®é rung. - M«i tr­êng n­íc th¶i, n­íc mÆt: NhiÖt ®é, pH, ®é ®ôc (trong), cÆn löng l¬, ®é cøng tæng sè, NH4+, NH3, Mg++, Ca++, Fe++ ( Fe+++, NO2, SO4, FO4, NaCl, dÇu mì kho¸ng, nhu cÇu « xy sinh ho¸ B0D5, nhu cÇu « xy ho¸ häc COD, hµm l­îng chÊt h÷u c¬ TDS, Thuû ng©n (Hg), Ch× (Pb), Arsen (As), Cadmi (Cd), Coliforms. - Sè l­îng ®iÓm quan tr¾c vµ tÇn xuÊt ®o: 80 ®iÓm quan tr¾c víi tæng sè 477 chØ tiªu (th«ng sè) ®¸nh gi¸ chÊt l­îng m«i tr­êng. - Ph­¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ quan tr¾c m«i tr­êng, ph©n tÝch mÉu trong phßng thÝ nghiÖm ®¹t tiªu chuÈn Quèc gia. C¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c ®¸nh gi¸ chÊt l­îng m«i tr­êng gåm: + §o vi khÝ hËu b»ng m¸y: Èm kÕ asmaan cña §øc; + M¸y ®o bôi hiÖn sè cña NhËt "Hazdust-Epam 5000"; + M¸y ®o bôi hiÖn sè cña NhËt "LASER DUT MONITO" Model LAONG-1; + M¸y ®o ®é rung cña NhËt "RIOVIBRO VM - 63". + M¸y ®o ®é ån "SOUND LEVEL METER" Model NA - 24. + ThiÕt bÞ ®o nhanh hiÖn sè H2S Monitor Model HS-82, H·ng HIKEN KEIKI (NhËt). + M¸y lÊy mÉu kh«ng khÝ Model 822 (Nga). + M¸y ®o ®é s¸ng (Lux kÕ) - C¸c mÉu n­íc, khÝ do c¸c phßng thÝ nghiÖm thuéc C«ng ty T­ vÊn TriÓn khai c«ng nghÖ vµ X©y dùng Má- §Þa chÊt tiÕn hµnh ph©n tÝch. I.1- C¸c kÕt qu¶ ®o ®¹c ph©n tÝch m«i tr­êng: I.1.1- §iÒu kiÖn vi khÝ hËu : §iÒu kiÖn vi khÝ hËu cña c«ng ty than Cao S¬n ®­îc quan tr¾c t¹i 17 vÞ trÝ sau: (Xem phô lôc kÕt qu¶ quan tr¾c ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu c«ng ty than Cao S¬n). - Hµo Trung t©m TCS; - BÕn xe +76 TCS; - B·i th¶i +230 §CS; - Khu V¨n phßng CT khai th¸c I møc +92; - M¸ng ga; - M¸y xóc Э((- 4,6 sè 6; - M¸y xóc (((- 4,6 sè 11; - M¸y xóc Э((- 8И sè 2; - M¸y khoan CBш sè 11; - Phµ b¬m Trung t©m TCS; - B·i th¶i Khe Chµm III; - Ph©n x­ëng Söa ch÷a « t«; - Ph©n x­ëng C¬ ®iÖn; - Khu Ph©n X­ëng VËn t¶i I møc +180; - C¶ng Cao S¬n; - Ph©n x­ëng M«i tr­êng & X©y dùng; - BÕn xe Cäc 3 - Cao S¬n; So s¸nh víi tiªu chuÈn cña Bé Y tÕ (1992) vÒ ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu t¹i n¬i lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng, t¹i 17 ®iÓm ®o ®¹c kh¶o s¸t ®Òu ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp. I.1.2- M«i tr­êng kh«ng khÝ: §· tiÕn hµnh quan tr¾c m«i tr­êng kh«ng khÝ t¹i 22 ®iÓm: (Xem phô lôc kÕt qu¶ quan tr¾c kh«ng khÝ t¹i C«ng ty than Cao S¬n) - Sµng I - §CS; - Sµng II, III - TCS; - Hµo Trung t©m TCS; - BÕn xe +76 TCS; - BÕn xe +155 §CS; - B·i th¶i +230 §CS; - Khu V¨n phßng CT khai th¸c I møc +180; - M¸ng ga; - M¸y xóc Э((- 4,6 sè 6; - M¸y xóc (((-4,6 sè 11; - M¸y xóc Э((- 8И sè 2; - M¸y khoan CBш sè 11; - Phµ b¬m Trung t©m TCS; - B·i th¶i Khe Chµm III; - Moong Trung t©m TCS; - Moong §«ng Cao S¬n; - Ph©n x­ëng Söa ch÷a « t«; - Ph©n x­ëng C¬ ®iÖn; - Khu Ph©n X­ëng VËn t¶i I møc +180; - C¶ng Cao S¬n; - Ph©n x­ëng M«i tr­êng & X©y dùng; - BÕn xe Cäc 3 - Cao S¬n. KhÝ ®éc h¹i trong C«ng ty than Cao S¬n chñ yÕu ph¸t sinh do næ m×n vµ tõ khÝ th¶i cña c¸c thiÕt bÞ c¬ giíi sö dông trong ho¹t ®éng khai th¸c, chÕ biÕn than. C¸c khÝ ®éc ®· quan tr¾c bao gåm: H¬i x¨ng dÇu, Cr«m, H2S, C0, CO2, NO2. So s¸nh víi tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN 5937 - 1995; TCVN 5938 - 1995, TCVN 6996: 2001; TCVN 6993: 2001 - ChÊt l­îng kh«ng khÝ - KhÝ th¶i c«ng nghiÖp - Tiªu chuÈn theo th¶i l­îng cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong vïng n«ng th«n vµ miÒn nói) nång ®é khÝ ®éc h¹i trong bÇu kh«ng khÝ má trong ph¹m vi qu¶n lý cña C«ng ty than Cao S¬n n»m trong giíi h¹n cho phÐp. §é s¸ng trong c¸c nhµ c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®Òu ®¹t tiªu chuÈn chiÕu s¸ng cho phÐp. I.1.3- §é bôi: §· tiÕn hµnh quan tr¾c 21 ®iÓm ®ang ho¹t ®éng cã nguån ph¸t sinh bôi tËp trung t¹i: (Xem phô lôc kÕt qu¶ ®o ®é bôi C«ng ty than Cao S¬n) - Khu vùc sµng I; - Khu vùc sµng II, III - T©y Cao S¬n; - Hµo Trung t©m TCS; - BÕn xe +76 TCS; - BÕn xe +155 §CS; - B·i th¶i +230 §CS; - Khu V¨n phßng CT khai th¸c I møc +92; - M¸ng ga. - M¸y xóc Э((- sè 6; - M¸y xóc Э((- 4,6 sè 11; - M¸y xóc Э((- 8И sè 2; - M¸y khoan CBш sè 11; - ¤ t« Ben la 540; - B·i th¶i Khe Chµm III; - ¤ t« CAT + KOMASU; - Ph©n x­ëng Söa ch÷a « t«; - Ph©n x­ëng C¬ ®iÖn; - Khu Ph©n X­ëng VËn t¶i 1 møc +180; - C¶ng Cao S¬n; - Ph©n x­ëng M«i tr­êng vµ X©y dùng; - BÕn xe Cäc 3 - Cao S¬n. T¹i 21 ®iÓm quan tr¾c bôi, ®· ghi nhËn ®­îc 5 ®iÓm cã nång ®é bôi v­ît tiªu chuÈn cho phÐp (TCVN 5937:1995 - 0,3mg/m3 vµ 1000 h¹t/cm3; TCVN 6996: 2001; TCVN 6993: 2001 - ChÊt l­îng kh«ng khÝ - KhÝ th¶i c«ng nghiÖp - Tiªu chuÈn th¶i theo th¶i l­îng cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong vïng n«ng th«n vµ miÒn nói), tû lÖ h¹t < 5( rÊt cao, cã nguy c¬ m¾c bÖnh bôi phæi Silicose vµ Antracose. Nång ®é bôi tËp trung vµo c¸c khu vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty than Cao S¬n: Khu vùc sµng tuyÓn, bèc rãt than, bÕn xe, ®­êng giao th«ng lµ n¬i chñ yÕu ph¸t sinh bôi, g©y « nhiÔm kh«ng khÝ. C¸c nguån g©y bôi nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi søc khoÎ ng­êi lao ®éng. Cô thÓ t¹i c¸c ®iÓm sau: - Khu vùc sµng II, III - T©y Cao S¬n; - B·i th¶i +230 §CS; - M¸y khoan CBш sè 11; - ¤ t« CAT + KOMASU; - BÕn xe Cäc 3 - Cao S¬n. KÕt qu¶ ®o ®é bôi c«ng ty than Cao S¬n TT §iÓm kh¶o s¸t Bôi l¬ löng Bôi Bôi Bôi Bôi h« hÊp   ( SPM) (mg/m3) Pb Hg SiO2 (%) H¹t/cm3 % < 5(  Tiªu chuÈn cho phÐp 0,3 - - - 1.000 50  1 Sµng I - §CS 0,24(0,28 KPH KPH 19(20 760(850 66(68  2 Sµng II, III - TCS 0,56(0,58 KPH KPH 18(19 1860 (1870 65(67  3 Hµo trung t©m TCS 0,26(0,28 KPH KPH 23(25 780(790 62(64  4 BÕn xe +76 TCS 0,26(0,28 KPH KPH 22(24 970(980 61(63  5 BÕn xe +155 §CS 0,28(0,29 KPH KPH 22(24 960(970 61(62  6 B·i th¶i +230 §CS 0,38(0,40 KPH KPH 23(25 1270 (1390 75(76  7 Khu V¨n phßng CT khai th¸c I møc +92 0,26(0,28 KPH KPH 24(25 950(960 65(67  8 M¸ng ga 0,26(0,27 KPH KPH 24(26 940(960 61(63  9 M¸y xóc Э((- 4,6 sè 6 0,26(0,28 KPH KPH 36(38 950(960 70(72  10 M¸y xóc Э((- 4,6 sè 11 0,26(0,28 KPH KPH 36(38 960(970 70(72  11 M¸y xóc Э((- 8И sè 2 0,25(0,27 KPH KPH 38(40 960(980 76(78  12 M¸y khoan CBШ sè 11 0,31(0,34 KPH KPH 34(36 1150 (1190 77(78  13 « t« Ben la 540 0,25(0,27 KPH KPH 38(40 970(980 72(73  14 B·i th¶i Khe Chµm III 0,25(0,27 KPH KPH 24(25 970(980 65(67  15 «t« CAT+KOMATSU 0,29(0,32 KPH KPH 22(24 1180(1190 66(68  16 Ph©n x­ëng Söa ch÷a «t« 0,27(0,29 KPH KPH 20(23 870(890 69(71  17 Ph©n x­ëng C¬ ®iÖn. 0,28(0,29 KPH KPH 21(24 980(990 67(69  18 Khu P/x VËn t¶i I møc +180 0,26(0,27 KPH KPH 22(24 960(990 64(66  19 C¶ng Cao S¬n 0,28(0,30 KPH KPH 20(22 980(990 71(72  20 Ph©n x­ëng M«i tr­êng & X©y dùng 0,28(0,29 KPH KPH 23(25 970(980 65(68  21 BÕn xe Cäc 3 - Cao S¬n 0,36(0,39 KPH KPH 42(43 1280 (1290 70(72  NhËn xÐt: Trong sè 21 ®iÓm ®o cã 5 ®iÓm nång ®é bôi v­ît tiªu chuÈn cho phÐp (TCVN 5937:1995 - 0,3mg/m3 vµ 1000 h¹t/cm3; TCVN 6996: 2001; TCVN 6993: 2001 - ChÊt l­îng kh«ng khÝ - KhÝ th¶i c«ng nghiÖp - Tiªu chuÈn th¶i theo th¶i l­îng cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong vïng n«ng th«n vµ miÒn nói), tû lÖ h¹t < 5( rÊt cao, cã nguy c¬ m¾c bÖnh bôi phæi Silicose vµ Antracose. I.1.4- M«i tr­êng tiÕng ån vµ ®é rung: §· tiÕn hµnh quan tr¾c m«i tr­êng tiÕng ån, ®é rung t¹i 14 ®iÓm: (Xem phô lôc 2 kÕt qu¶ quan tr¾c m«i tr­êng tiÕng ån vµ ®é rung t¹i C«ng ty than Cao S¬n) - TiÕng ån: TiÕng ån ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ c¬ giíi, v× vËy møc ®é tiÕng ån phô thuéc vµo lo¹i thiÕt bÞ vµ sè l­îng thiÕt bÞ ho¹t ®éng. Nh×n chung ®é ån ®o ®­îc t¹i c¸c ®iÓm quan tr¾c cña C«ng ty than Cao S¬n ®Òu cao h¬n TCCP. Nh­ vËy ng­êi lao ®éng cã thÓ m¾c bÖnh ®iÕc nghÒ nghiÖp nÕu lµm viÖc liªn tôc bªn c¹nh m¸y sµng, tæ rÌn vµ m¸y bóa t¹i ph©n x­ëng C¬ ®iÖn (t¹i tæ rÌn khi m¸y bóa lµm viÖc ®é ån cao nhÊt lªn tíi 95 dBA). So s¸nh kÕt qu¶ quan tr¾c víi tiªu chuÈn ®é ån (TCVN 5949 - 1995) cho thÊy: §é ån t¹i 6 vÞ trÝ ®o lín h¬n TCCP: Sµng I - §CS; Sµng II, III - TCS; ¤ t« Ben la 540; - ¤ t« CAT + KOMASU; Ph©n x­ëng Söa ch÷a « t«; Ph©n x­ëng C¬ ®iÖn. - §é rung: - Nguån ph¸t sinh ®é ån phÇn lín còng lµ nguyªn nh©n ph¸t sinh ®é rung. C¸c kÕt qu¶ quan tr¾c quý II/2006 ®­îc so s¸nh víi møc rung cho phÐp ®Òu n»m trong TCCP. I.1.5- M«i tr­êng n­íc: §· lÊy mÉu ph©n tÝch c¸c nguån n­íc th¶i, n­íc mÆt t¹i 6 vÞ trÝ víi 6 mÉu n­íc xÐt nghiÖm: (Xem phô lôc 2 kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c nguån n­íc th¶i, n­íc mÆt vµ n­íc sinh ho¹t c«ng ty than Cao S¬n): - N­íc trong moong Trung t©m T©y Cao S¬n (MÉu: 1 - CS. 1); - N­íc trong moong §«ng Cao S¬n (MÉu: 2 - CS. 2); - N­íc t¹i Phµ b¬m Trung t©m TCS (MÉu: 3 - CS. 3); - N­íc trong moong T©y B¾c Cao S¬n (MÉu: 4 - CS. 4); - HÖ thèng n­íc s¹ch - (MÉu: 5 - CS. 5); - N­íc hå n­íc mÆn Hßn Hai (MÉu: 6 - CS. 6). ChÊt l­îng n­íc th¶i, n­íc mÆt vµ n­íc s¹ch ë C«ng ty than Cao S¬n C¸c chØ tiªu quan tr¾c t¹i nguån n­íc trong moong Trung t©m TCS (MÉu: 1- CS. 1); moong T©y B¾c Cao S¬n (MÉu: 2 - CS. 2); moong Khe Chµm III (MÉu: 3 - CS. 3); N­íc th¶i c«ng nghiÖp m­¬ng +33 T©y B¾c Cao S¬n (MÉu: 4 - CS. 4); HÖ thèng n­íc s¹ch (MÉu: 5 - CS. 5); N­íc hå n­íc mÆn Hßn Hai (MÉu: 6 - CS. 6) bao gåm: - C¸c th«ng sè vËt lý, th«ng sè hãa häc, c¸c kim lo¹i nÆng ®Òu ®¹t tiªu chuÈn th¶i ra m«i tr­êng - (Tiªu chuÈn TCVN 5945 - 1995, giíi h¹n B). - Hµm l­îng chÊt h÷u c¬ (TDS) trong n­íc th¶i ®o ®­îc cao nhÊt ë hå Hßn Hai lµ: 10,45 mg/l, ®¹t TCCP. - Nång ®é c¸c kim lo¹i ®éc h¹i trong n­íc th¶i C«ng ty than Cao S¬n ®¹t TCCP. - ChÊt l­îng n­íc moong Trung t©m TCS (MÉu 1 - CS. 1); moong §CS (MÉu 2 - CS. 2); Phµ b¬m TTTCS (MÉu 3 - CS. 3) vµ moong T©y B¾c Cao S¬n (MÉu: 4 - CS. 4); cã ®é pH tõ: 6,5 ( 7,0 ®¹t tiªu chuÈn n­íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo khu vùc s«ng dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû s¶n (TCVN 6984: 2001); Tiªu chuÈn n­íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vïng ven bê dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû s¶n (TCVN 6986: 2001); Tiªu chuÈn n­íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo khu vùc n­íc hå dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû s¶n (TCVN 6985: 2001). Tuy nhiªn cÇn chó ý: ChÊt l­îng n­íc moong Trung t©m TCS (MÉu 1 - CS.1) cã Cation (Fe++ vµ Fe+++ ) lµ: 15,31( 16,18mg/l; Phµ b¬m TTTCS (MÉu 3 - CS.3) lµ: 18,81 ( 19,42 mg/l cao h¬n giíi h¹n C (10 mg/l) - Tiªu chuÈn n­íc th¶i c«ng nghiÖp (TCVN 5945/1995). Hµm l­îng Cation Fe++ vµ Fe+++ trong c¸c mÉu n­íc ph©n tÝch ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh 2. H×nh 2: Hµm l­îng Cation Fe++ vµ Fe+++ trong c¸c mÉu n­íc quan tr¾c. §é pH trong c¸c mÉu n­íc ph©n tÝch ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh 3 H×nh 3: §é pH trong c¸c mÉu n­íc quan tr¾c. I.2- NhËn xÐt vÒ tÝnh nh¹y c¶m vµ ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ tÝnh chÞu t¶i cña m«i tr­êng: - KÕt qu¶ quan tr¾c ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu t¹i C«ng ty than Cao S¬n cho thÊy: So s¸nh víi tiªu chuÈn cña Bé Y tÕ (1992) vÒ ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu t¹i n¬i lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng, t¹i 13 ®iÓm ®o ®¹c kh¶o s¸t ®Òu ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp - C¸c khÝ ®éc h¹i ®· quan tr¾c bao gåm: H¬i x¨ng dÇu, Cr«m, H2S, CO2, C0, NO2. So s¸nh víi tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN 5937 - 1995; TCVN 5938 - 1995, TCVN 6996: 2001; TCVN 6993: 2001 - ChÊt l­îng kh«ng khÝ - KhÝ th¶i c«ng nghiÖp - Tiªu chuÈn theo th¶i l­îng cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong vïng n«ng th«n vµ miÒn nói) nång ®é khÝ ®éc trong bÇu kh«ng khÝ má trong ph¹m vi qu¶n lý cña C«ng ty than Cao S¬n ®Òu n»m trong giíi h¹n cho phÐp. §é chiÕu s¸ng trong c¸c nhµ c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®Òu ®¹t tiªu chuÈn chiÕu s¸ng cho phÐp. - Nång ®é bôi t¹i 21 ®iÓm ®o cã 6 ®iÓm v­ît tiªu chuÈn cho phÐp (TCVN 5937:1995 - 0,3mg/m3 vµ 1000 h¹t/cm3; TCVN 6996: 2001; TCVN 6993: 2001 - ChÊt l­îng kh«ng khÝ - KhÝ th¶i c«ng nghiÖp - Tiªu chuÈn th¶i theo th¶i l­îng cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong vïng n«ng th«n vµ miÒn nói), tû lÖ h¹t < 5( rÊt cao, cã nguy c¬ m¾c bÖnh bôi phæi Silicose vµ Antracose. C¸c khu vùc ®o cã nång ®é bôi v­ît tiªu chuÈn cho phÐp tËp trung vµo c¸c khu vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty than Cao S¬n: Khu vùc sµng II, III - T©y Cao S¬n; B·i th¶i +230 §CS; M¸y khoan CBш sè 11; ¤ t« CAT + KOMASU; BÕn xe Cäc 3 - Cao S¬n. T¹i c¸c vÞ trÝ cè ®Þnh ph¸t sinh bôi liªn tôc víi hµm l­îng cao nµy c«ng ty than Cao S¬n sÏ trang bÞ hÖ thèng xö lý bôi. - So s¸nh kÕt qu¶ quan tr¾c víi tiªu chuÈn ®é ån (TCVN 5949 - 1995) cho thÊy: C«ng ty than Cao S¬n cã: 5/14 ®iÓm ®o v­ît tiªu chuÈn cho phÐp. V× vËy c«ng ty than Cao S¬n sÏ triÓn khai c¸c biÖn ph¸p chèng ån c¸ nh©n cho c«ng nh©n lµm viÖc t¹i 6 vÞ trÝ cã ®é ån lín h¬n TCCP: Sµng I - TCS; Sµng II, III - TCS; ¤t« Ben la 540; ¤ t« CAT + KOMASU; Ph©n x­ëng Söa ch÷a « t«; Tæ rÌn vµ bóa m¸y t¹i ph©n x­ëng C¬ ®iÖn. - C«ng ty than Cao S¬n cã l­îng n­íc th¶i lín, chÊt l­îng n­íc moong Trung t©m TCS (MÉu 1 - CS. 1); moong §CS (MÉu 2 - CS. 2); Phµ b¬m Trung t©m TCS (MÉu 3 - CS. 3) vµ moong T©y B¾c Cao S¬n (MÉu: 4 -CS. 4); cã ®é pH tõ: 6,5 ( 7,0 ®¹t tiªu chuÈn n­íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo khu vùc s«ng dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû s¶n (TCVN 6984: 2001); Tiªu chuÈn n­íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vïng ven bê dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû s¶n (TCVN 6986: 2001); Tiªu chuÈn n­íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo khu vùc n­íc hå dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû s¶n (TCVN 6985: 2001). Tuy nhiªn chÊt l­îng n­íc moong Trung t©m TCS (MÉu 1 - CS. 1) cã ChÊt l­îng n­íc moong Trung t©m TCS (MÉu 1 - CS.1) cã Cation (Fe++ vµ Fe+++ ) lµ: 15,31( 16,18mg/l; Phµ b¬m TTTCS (MÉu 3 - CS.3) lµ: 18,81 ( 19,42 mg/l cao h¬n giíi h¹n C (10 mg/l) - Tiªu chuÈn n­íc th¶i c«ng nghiÖp (TCVN 5945/1995). V× vËy tr­íc khi th¶i ra m«i tr­êng, ®Ó gi¶m thiÓu « nhiÔm, b¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc trong vïng vµ ven bê biÓn cÇn tiÕn hµnh: Nghiªn cøu xö lý chÊt s¾t trong n­íc moong Trung t©m TCS (MÉu 1 - CS.1) vµ Phµ b¬m Trung t©m TCS (mÉu 3 - CS.3). Má Cao S¬n khai th¸c ë trªn nói cao, xa khu d©n c­ v× vËy viÖc khai th¸c kh«ng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c khu d©n c­ trong vïng. Tuy nhiªn trong t­¬ng lai cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr­êng. ; Ch­¬ng II ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng m«i tr­êng II.1. Nguån g©y t¸c ®éng: Trªn c¬ së d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt than c«ng ty than Cao S¬n ta cã s¬ ®å c¸c t¸c ®éng chñ yÕu cña ho¹t ®éng khai th¸c than theo dù ¸n c¶i t¹o vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty than Cao S¬n ®Õn m«i tr­êng tù nhiªn nh­ h×nh 1: H×nh 1: S¬ ®å c¸c t¸c ®éng chñ yÕu cña ho¹t ®éng khai th¸c than II.1.1. Nguån g©y t¸c ®éng cã liªn quan ®Õn chÊt th¶i: II.1.1.1- Nguån g©y t¸c ®éng cã liªn quan ®Õn chÊt th¶i r¾n: II.1.1.1.1- Khèi l­îng ®Êt ®¸ th¶i Khèi l­îng ®Êt ®¸ bãc ph©n bè theo møc cña c«ng ty than Cao S¬n ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng 2.1 B¶ng 2.1 : Khèi l­îng ®Êt ®¸ bãc theo møc TT Møc Khèi l­îng §Êt ®¸ bãc 103m3 Ghi chó  1 2 3 4  1 +425     2 +410     3 +395     4 +380     5 +365 2.766    6 +350 3.792    7 +335 4.704    8 +320 5.876    9 +305 6.672    10 +290 7.676    11 +275 8.641    12 +260 9.780    13 +245 10.078    14 +230 10.806    15 +215 10.851    1 2 3 4  16 +200 11.745    17 +185 12.752    18 +170 14.350    19 +155 14.594    20 +140 16.050    21 +125 16.598    22 +110 18.294    23 +95 19.673    24 +80 21.802    25 +65 21.046    26 +50 22.542  27 +35 20.864  28 +20 21.671  29 +5 18.587 V®b Tõ +436 ( -10 =  30 -10 18.103 = 350.315*103m3  31 -25 16.141 (ChiÕm 85,7943296%)  32 -40 13.746  33 -55 9.360  34 -70 6.801  35 -85 4.776  36 -100 2.928  37 -115 2.000  38 -130 1.205  39 -145 601  40 -160 285  41 -175 59  42 -190 103  Tæng 408.319  HiÖn nay viÖc vËn chuyÓn ®Êt ®¸ th¶i tõ khai tr­êng ra b·i th¶i §«ng Cao S¬n, Khe Chµm 3, TNCS sö dông c¸c lo¹i « t« tù ®æ cã t¶i träng 30 ( 96 tÊn cung ®é vËn t¶i trung b×nh khu Cao S¬n 2,4 km (thay ®æi 1,3 ( 3,7km). Khèi l­îng vËn t¶i vµ cung ®é vËn chuyÓn trung b×nh x¸c ®Þnh bëi lÞch khai th¸c theo n¨m ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng 2.2 B¶ng 2.2: Khèi l­îng vËn t¶i vµ cung ®é vËn chuyÓn trung b×nh Sè N¡M Toµn má Cung ®é  TT KT V*103m3 P*103T V, Km P, Km  1 2005 24.000 2.400 2,4 2,4  2  24.000 2.400 2,5 2,5  3  24.000 2.500 2,9 2,6  4  24.000 2.600 3,1 2,7  5  24.000 2.800 2,1 2,8  6  24.000 3.000 2,2 2,9  7  24.000 3.000 2,3 3,0  8  24.000 3.000 2,4 3,1  9  24.000 3.000 2,5 3,2  10  24.000 3.000 2,6 3,3  11  24.000 3.000 2,7 3,4  12  24.000 3.000 2,8 3,5  13  24.000 3.000 2,9 3,6  14  22.000 3.000 2,9 3,7  15  22.000 3.000 2,9 3,8  16  22.000 3.000 3,1 3,8  17  15.000 3.000 3,3 3,9  18  10.000 2.500 3,4 34,0  19  4.5000 2.000 3,5 4,1  20  819 1.030 3,6 4,2  Céng 408.319 54.230   Cung ®é vËn t¶i ®Êt ®¸ ra b·i th¶i cña c¸c ph©n khu thay ®æi nh­ sau: - T©y Cao S¬n V14-5: 2,5 - 3,5km; - §«ng Cao S¬n V14-5: 2,5 - 3,3km; - T©y Nam Cao S¬n V14-2: 1,0(2,5km; - §«ng Nam Cao S¬n V14-5,V13-1: 2,5 ( 3,3km; - Nam Cao S¬n V14-5: 1,5 ( 2,7km; - B¾c Cao S¬n V13-1: 3,0 ( 3,5km. Víi khèi l­îng vµ cung ®é vËn t¶i nh­ trªn còng nh­ ®iÒu kiÖn kü thuËt má chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu s©u khai tr­êng vµ m¹ng vËn t¶i hiÖn cã viÖc sö dông ph­¬ng thøc vËn t¶i « t« lµ hîp lý. Song giµn thiÕt bÞ khai th¸c vËn t¶i ®ang sö dông ë khu Cao S¬n lµ ch­a ®ång bé lµm gi¶m n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Dù ¸n dù kiÕn chän lo¹i «t« tù ®æ cã t¶i träng 60(100 tÊn ®Çu t­ ®æi míi vµ ®ång bé ho¸ víi m¸y xóc cã gÇu 8 ( 15m. N¨ng suÊt «t« t¶i träng 60 ( 100tÊn ®­îc tÝnh theo h­íng dÉn cña h·ng s¶n xuÊt cã sö dông c¸c hÖ sè gi¶m n¨ng suÊt cña ViÖt Nam. ¤ t« t¶i träng ®Õn 42 tÊn lÊy theo 1108Q§/H§QT ban hµnh n¨m 2002. N¨ng suÊt « t« cô thÓ víi cung ®é vµ nhu cÇu sè l­îng chñng lo¹i « t« xem b¶ng: 1 – 05 vµ 1 – 12. II.1.1.1.2- VÞ trÝ b·i th¶i - B·i th¶i ngoµi: + B·i th¶i §«ng Cao S¬n ®æ ®Õn cèt +270 cã thÓ chøa ®­îc trªn 500 triÖu m + B·i th¶i trong Khe Chµm 3 ®æ ®Õn cèt +150 cã thÓ chøa ®­îc 17 triÖu m. - B·i th¶i trong khai tr­êng B·i th¶i trong khai tr­êng ®­îc h×nh thµnh khi c¸c khu vùc ®· kÕt thóc khai th¸c vµ khu vùc an toµn gi÷a khai tr­êng vµ b·i th¶i nh­ : + B·i th¶i trong B¾c Cäc S¸u cã thÓ chøa ®­îc trªn 40 triÖu m. + B·i th¶i trong khu §«ng Khe Chµm II ( §«ng §¸ Mµi) më réng b·i th¶i T©y Cao S¬n hiÖn nay khi c¸c c«ng tr­êng khai th¸c lé thiªn kÕt thóc. Suèi §¸ Mµi vµ ®­êng «t« Bµng N©u Cao S¬n ®­îc n¾n qua khai tr­êng vµ cã thÓ ®æ ®­îc 21 triÖu m tõ c¸c møc cao +100m ( +200m. + B·i th¶i trong Cao S¬n chøa ®­îc 52,9 triÖu m ®æ c¸c møc +80. Ngoµi ra dù ¸n cßn xem xÐt ph­¬ng ¸n ®æ b·i th¶i trong t¹m thêi khi khai th¸c hÕt vØa 14-5 khu B¾c Cäc S¾u, víi khèi l­îng ®æ khoµng 3 triÖu m thêi gian chøa khoµng 5(8 n¨m. ViÖc cÇn thiÕt sö dông b·i th¶i trong t¹m thêi hay kh«ng sÏ ®­îc tinh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cô thÓ. Trong b¸o c¸o trung gian th¸ng 5/1994 cña dù ¸n xem sÐt sö dông B¾c Cäc S¸u lµm b·i th¶i t¹m qua tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cho thÊy viÖc sö dông b·i th¶i t¹m B¾c Cäc S¸u víi qui m« 10 triÖu m trong kho¶ng thêi gian 8 ( 10 n¨m lµ kh«ng kinh tÕ v× sè tiÒn tiÕt kiÖm ®­îc kh«ng ®ñ ®Ó bãc l¹i khèi l­îng ®· ®æ t¹m. KÕt thóc khai th¸c ®æ th¶i xem b¶n vÏ: §TM - KT§T - 03. II.1.1.1.3- LÞch ®æ th¶i C¸c b·i th¶i ngoµi ®­îc ®æ ngay vµ hiÖn má ®ang ®æ b·i th¶i §«ng Cao S¬n, trong Khe Chµm 3 b¾t ®Çu ®æ tõ 2006. V× lîi Ých chung cña côm má §Ìo Nai Cäc S¸u Cao S¬n nªn dung tÝch b·i th¶i §«ng Cao s¬n ph¶i chia sÎ cho c¶ 2 má l©n cËn. ViÖc ph©n bæ dung tÝch ®æ th¶i ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong qui ho¹ch khai th¸c ®æ th¶i vËn t¶i c¸c má vµ c«ng tr­êng lé thiªn vïng CÈm Ph¶. Khèi l­îng ®æ th¶i cô thÓ cña c¸c má xem b¶ng: 3 - 02 C¸c b·i th¶i trong thêi gian b¾t ®Çu ®æ phô thuéc vµo lÞch khai th¸c, cho nªn lÞch ®æ th¶i cã cung ®é ng¾n nhÊt ®· ®­îc nghiªn cøu cïng víi viÖc lùa chän tr×nh tù khai th¸c hîp lý. II.1.1.4- C«ng nghÖ th¶i ®Êt ®¸ §Êt ®¸ th¶i ®­îc vËn chuyÓn b»ng «t« tù ®æ, do ®ã ¸p dông c«ng nghÖ th¶i ®Êt ®¸ nh­ sau: Lµm d­êng lªn cèt cao dù kiÕn ®æ th¶i, san g¹t b·i quay xe. Khi b·i quay xe thi c«ng xong th× b¾t ®Çu tiÕn hµnh ®æ th¶i. §¸t ®¸ th¶i d­îc «t« ®æ trùc tiÕp xuèng s­ên tÇng th¶i. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho c¸c thiÐt bÞ lµm trªn mÆt b·i th¶i, t¹i mÐp tÇng th¶i cÊu t¹o ®ª an toµn chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 0,75m. Trªn mÆt tÇng th¶i lu«n tån t¹i hai khu vùc. Mét khu vùc cho « t« tiÕn hµnh ®æ th¶i vµ mét khu vùc cho xe g¹t lµm viÖc t¹o mÆt b·i th¶i vµ ®ª bao an toµn. Khi «t« kh«ng ®æ trùc tiÕp xuèng s­ên tÇng ®­îc n÷a th× chuyÓn sang khu vùc mµ xe g¹t ®· chuÈn bÞ xong. Qu¸ tr×nh lËp ®i lËp l¹i cho tíi khi kÐt thóc b·i th¶i. MÆt b·i th¶i ®­îc tao ®é nghiªng vÒ phia trong víi ®é dèc 5( nh»m tho¸t n­íc tèt cho b·i th¶i khi cã m­a. II.1.1.1.5- Th«ng sè c¸c b·i th¶i Th«ng sè cña b¸i th¶i d­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi c«ng nghÖ vµ tr×nh tù ®æ th¶i ®· chän, cô thÓ nh­ sau: - ChiÒu cao tÇng th¶i: 30(50m; - Gãc nghiªng s­ên tÇng th¶i: 29(30; - §é dèc mÆt tÇng th¶i: 5(; - ChiÒu cao ®ª bao an toµn: 0,75m. II.1.1.1.6- ThiÕt bÞ phôc vô b·i th¶i §Ó phôc vô c«ng t¸c san g¹t t¹o mÆt tÇng th¶i sö m¸y g¹t c«ng suÊt tõ 200(300cv m· hiÖu D85A, A155A vµ c¸c lo¹i m¸y g¹t Nga hiÖn cã. II.1.1.2. Nguån g©y t¸c ®éng cã liªn quan ®Õn chÊt th¶i láng: II.1.1.2.1- §Æc ®iÓm hiÖn tr¹ng l­îng n­íc ch¶y vµo má A- Tho¸t n­íc c­ìng bøc §Ó ®¶m b¶o cho má ho¹t ®éng b×nh th­êng, t¹i khu vùc khai tr­êng moong T©y B¾c ®ang tån t¹i mét tr¹m b¬m tho¸t n­íc chÝnh víi 3 m¸y b¬m cã n¨ng suÊt Q = 630m3/h; ¸p lùc H = 125m ®Ó b¬m n­íc tõ -35 lªn +35,8 khu T©y b¾c Cao S¬n. Trong n¨m nay má ®ang dù kiÕn ®Çu t­ bæ xung thªm mét tr¹m gåm 2 m¸y b¬m cã n¨ng suÊt Q = 1.250m3/h; ¸p lùc H = 125m. B- HÖ thèng th¸o kh«, h¹n chÕ n­íc mÆt ch¶y xuèng ®¸y moong HiÖn t¹i má ®·, ®ang x©y dùng hoµn chØnh hÖ thèng r·nh ®Ønh vµ m­¬ng tho¸t n­íc tù ch¶y nh»m h¹n chÕ tèi ®a l­îng n­íc mÆt ch¶y xuèng ®¸y moong bao gåm: (Xem b¶ng 3 – 03). B¶ng 2.3: HÖ thèng r·nh ®Ønh vµ m­¬ng tho¸t n­íc tù ch¶y I Tho¸t n­íc ngoµi khai tr­êng - r·nh ®Ønh  1 - HÖ thèng r·nh tho¸t n­íc däc tuyÕn ®­êng 25 tõ møc +90 Cäc S¸u ®Õn +140 §CS tõ +140 §CS ®Õn +115 ®­êng rÏ vµo sµng I vµ tõ +115 ®Õn ®­êng rÏ vµo ph©n x­ëng «t« møc +35  2 - R·nh tho¸t n­íc däc tuyÕn ®­êng rÏ vµo ph©n x­ëng söa ch÷a «t« møc +35 ®Õn tr¹m b¶o vÖ sè 3  3 - R·nh tho¸t n­íc, hÖ thèng cèng qua ®­êng däc tuyÕn ®­êng khu vùc ®­êng vµo sµng I  4 - R·nh n­íc c¸c èng cèng qua ®­êng däc tuyÕn ®­êng vµo PX C¬ ®iÖn  5 - M­¬ng n­íc +50 (+29 c¸c èng cèng qua ®­êng khu vùc ph©n x­ëng « t«  6 - N¾n suèi §¸ Mµi møc +31( +29 ( Th­îng l­u cÇu vµo CT.III Khe Chµm )  II Tho¸t n­íc trong khai tr­êng - HÖ thèng m­¬ng r·nh tho¸t n­íc tù ch¶y  a - Vµnh ®ai tho¸t n­íc phÝa t©y Cao S¬n  7 - HÖ thèng m­¬ng tho¸t n­íc trô TNCS +140 (+35  8 - M­¬ng høng n­íc däc ®­êng møc +174 ( +120; +125(+50  9 - R·nh tho¸t n­íc khu vùc sµng 2+3  10 - R·nh tho¸t n­íc møc +110 ( +80; +35, ®­êng ra b·i th¶i +95 Khe ChµmIII  b - Vµnh ®ai tho¸t n­íc phÝa Nam Cao S¬n  11 - R·nh tho¸t n­íc tõ +330 (+185; +230( +125 däc ®­êng ra b·i th¶i T©y  12 - R·nh tho¸t n­íc trung gian møc +95( +80  c Vµnh ®ai tho¸t n­íc phÝa B¾c Cao S¬n  13 - X©y dùng hÖ thèng m­¬ng tho¸t n­íc +95( +80; +80(+75 §CS (TCS  14 - X©y dùng hÖ thèng m­¬ng tho¸t n­íc +75( +50 TCS  15 - X©y dùng hÖ thèng m­¬ng tho¸t n­íc däc ®­êng vËn chuyÓn +75( +105 - TCS  16 - HÖ thèng tho¸t n­íc däc ®­êng vËn chuyÓn +50 (+47 vØa 13-1; +47(+35 ®­êng xuèng PX « t«  17 - HÖ thèng tho¸t n­íc däc ®­êng vËn chuyÓn ra b·i th¶i +135,+175  18 - HÖ thèng tho¸t n­íc bªn c¹nh sµng I, ch¹y däc c«ng tr­êng m×n ra ®Õn C«ng Tr­êng CGC§ ra H12  ® HÖ thèng tho¸t n­íc khu vùc sµng I  19 - Vµnh ®ai tho¸t n­íc phÝa §«ng Cao S¬n  20 - R·nh tho¸t n­íc däc ®­êng vËn chuyÓn +135( +175  21 - X©y dùng r·nh tho¸t n­íc däc tÇng +200( +155 ph©n t¸n dßng ch¶y tõ hå Ba Ra §Ìo Nai  22 - HÖ thèng tho¸t n­íc xung quanh V¨n phßng c¸c C«ng tr­êng, Ph©n x­ëng, Nhµ ¨n.  II.1.1.2.2- Dù b¸o l­îng n­íc ch¶y vµo má. L­îng n­íc ch¶y vµo má bao gåm 2 nguån: N­íc mÆt vµ n­íc ngÇm A- N­íc mÆt: L­îng n­íc mÆt ch¶y vµo má ®­îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc hÖ sè dßng ch¶y. Q = F x a x ( trong ®ã: F lµ diÖn tÝch l­u vùc (m2); a lµ vò l­îng lín nhÊt/ng®. Vò l­îng nµy ®­îc tÝnh víi tÇn suÊt 40 n¨m, 25 n¨m vµ 15 n¨m. + TÇn suÊt 25 n¨m, vò l­îng lín nhÊt a = 400mm/ng.® + TÇn suÊt 20 n¨m, vò l­îng lín nhÊt a = 325mm/ng.® + TÇn suÊt 15 n¨m, vò l­îng lín nhÊt a = 250mm/ng.® ( lµ hÖ sè dßng ch¶y mÆt (( = 0,65) B- N­íc ngÇm : N­íc ngÇm ch¶y vµo moong khai th¸c ®­îc tÝnh theo c«ng thøc §uypuy phèi hîp víi ph­¬ng ph¸p giÕng lín cña Tr«anski. Q = 1,366 x Ktb ; m3/ng® Ktb: HÖ sè thÈm thÊu trung b×nh c¸c tÇng chøa n­íc = 0,06 m/ng® H: §é cao mùc n­íc d©ng tÝnh trung b×nh +60m R: B¸n kÝnh ¶nh h­ëng tÝnh theo c«ng thøc: R = 2S ( Ktb x H ; S = H ro: B¸n kÝnh giÕng lín tÝnh theo c«ng thøc: ro= , m F: DiÖn tÝch c«ng tr­êng khai th¸c (m2); (: H»ng ¸p ( = 3,14. KÕt qu¶ tÝnh to¸n l­îng n­íc mÆt vµ n­íc ngÇm ch¶y vµo má ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng 2.4: B¶ng 2.4: KÕt qu¶ tÝnh to¸n l­îng n­íc mÆt vµ n­íc ngÇm ch¶y vµo má C¸c th«ng sè Giai ®o¹n  Giai ®o¹n I (2006(2015)  Tr¹m b¬m khu B¾c Cäc S¸u Tr¹m b¬m khu T©y  Møc th«ng thuû tù nhiªn +80 +50  DiÖn tÝch høng n­íc(m 2) 1.393.334 696.666  Cèt cao ®¸y má -50 - 80    Giai ®o¹n II ( 2015 ( kÕt thóc)  Tr¹m b¬m B¾c Cäc S¸u Tr¹m b¬m khu T©y  Møc th«ng thuû tù nhiªn  +50  DiÖn tÝch høng n­íc(m 2)  2.885.500  Cèt cao ®¸y má  -170  L­îng n­íc ch¶y vµo moong khai th¸c tÝnh theo mïa ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng 2.5: B¶ng 2.5: L­îng n­íc ch¶y vµo moong khai th¸c tÝnh theo mïa Mïa m­a  Moong B¾c Cäc S¸u L­îng n­íc mÆt m 3/ng® L­îng n­íc ngÇm m 3/ng® Tæng l­u l­îng m 3/ng®  2006 ( 2015 147.730 1060 148.790  Moong Khu T©y   2006 ( 2015 295.460 2120 297.580  Moong Khu T©y   2015 ( kÕt thóc 611.240 3180 614.420  Mïa kh«  Moong B¾c Cäc S¸u   2006 ( 2015 22.727 1080 23.807  Moong Khu T©y   2006 ( 2015 45.456 1080 46.536  Moong Khu T©y   2015 ( kÕt thóc 94.037 1080 97.853  C- Chän m¸y b¬m n­íc C¨n cø vµo l­u l­îng n­íc lín nhÊt cÇn tho¸t trong 1 giê, vµo chiÒu cao cÇn tho¸t n­íc, vµo tÝnh ch¸t cña n­íc má, m¸y b¬m n­íc cho tõng khu khai th¸c, tõng giai ®o¹n ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng 2.6: B¶ng 2.6: Sè l­¬ng vµ chñng lo¹i m¸y b¬m n­íc TT Tªn gäi vµ ®Æc tÝnh kü thuËt N¨m khai th¸c   2006 ( 2015 2015 ( KÕt thóc  I Tr¹m b¬m khu B¾c Cäc S¸u   a/ Mïa m­a   1 M¸y b¬m , n¨ng suÊt 1400m3/h,   ¸p lùc 175m, chiÒu cao hót 1 C¸i   4m, c«ng suÊt 1200KW, ®iÖn   ¸p 6000V   b/ Mïa kh«   1 M¸y b¬m , n¨ng suÊt 300m3/h,   ¸p lùc 180m, chiÒu cao hót   4,5m c«ng 207Kw, ®iÖn ¸p 1 C¸i   380V   II Tr¹m b¬m khu t©y   a/ Mïa m­a   1 M¸y b¬m , n¨ng su¸t 1400m3/h   ¸p lùc 175m, chiÒu hót 4m   c«ng suÊt 1200Kw, ®iÖn ¸p   6000V 2 C¸i   b/ Mïa kh«   1 M¸y b¬m n¨ng suÊt 500m3/h,   ¸p lùc 160m , chiÒu cao hót   4,5m, c«ng suÊt 300Kw   ®iÖn ¸p 660V 1 C¸i  III Tr¹m b¬m khu t©y   a/ mïa m­a   1 M¸y b¬m 1400m3/h, ¸p lùc   175m, chiÒu cao hót 4m, c«ng   suÊt ®éng c¬ P =1200Kw   U=6000V  Møc - 80 : 4 C¸i   Møc -170 : 4 C¸i  b/ Mïa kh«   1 M¸y b¬m 500m3/h, ¸p lùc 160m, chiÒu cao hót 4,5m.   C«ng suÊt ®éng c¬ P =300Kw,   ®iÖn ¸p 660v    Møc- 80 : 1 C¸i   Møc - 170: 1C¸i  §­êng kÝnh èng ®Èy, èng hót cña c¸c tr¹m b¬m ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng 2.7: B¶ng 2.7: §­êng kÝnh èng ®Èy, èng hót cña c¸c tr¹m b¬m Sè TT VÞ trÝ tr¹m b¬m §­êng kÝnh ®Èy èng (mm) §­êng kÝnh èng hót (mm)   TÝnh to¸n Chän TÝnh to¸n Chän  I Tr¹m b¬m khu B¾c Cäc S¸u    2006(2015    1 Mïa m­a 406 400 574 600  2 Mïa kh« 188 200 266 300  II Tr¹m b¬m khu T©y    2006(2015    1 Mïa m­a 406 400 574 600  2 Mïa kh« 242 250 343 350  III Tr¹m b¬m khu T©y    2015(kÕt thóc    1 Mïa m­a 406 400 574 600  2 Mïa kh« 325 350 460 500  II.1.1.3. Nguån g©y t¸c ®éng cã liªn quan ®Õn chÊt th¶i khÝ: II.1.1.3.1- ¶nh h­ëng cña khÝ ®éc ph¸t sinh khi næ m×n: Trong ®¸m m©y khÝ - bôi lan truyÒn khi næ m×n cã khÝ ®éc g©y nguy h¹i cho con ng­êi. Khi næ sÏ t¹o thµnh khèi l­îng lín s¶n phÈm khÝ næ trong ®ã hçn hîp khÝ ®éc chiÕm 5 -10%. Trong sè nh÷ng s¶n phÈm t¹o thµnh khÝ næ, ®éc h¹i nhÊt lµ CO, NO. Khi næ trong ®Êt ®¸ cã l­u huúnh hoÆc hîp chÊt l­u huúnh th× trong s¶n phÈm næ sÏ cã SO2 vµ H2S. MËt ®é giíi h¹n cho phÐp (% thÓ tÝch vµ mg/lÝt) ®èi víi CO, NO+NO2, SO2, H2S t­¬ng øng nh­ sau: 0,0016 (0,02); 0,0001 (0,005); 0,00035 (0,01); vµ 0,00066 (0,01). Møc ®é ®éc h¹i cña nh÷ng lo¹i khÝ ®éc kh¸c nhau kh«ng gièng nhau nªn thÓ tÝch cña nã ®­îc quy chuyÓn thµnh thÓ tÝch cña oxyt cacbon quy ­íc. ThÓ tÝch chung cña oxyt cacbon quy ­íc (1/kg) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: V = NCO + 6,5N(NO + NO2) +2,5N(SO2 + H2S); trong ®ã: N - thÓ tÝch khÝ t­¬ng øng Tû lÖ c¸c lo¹i khÝ ®éc phô thuéc vµo thµnh phÇn chÊt næ. Khi c©n b»ng oxy ©m lín th× t¹o thµnh oxyt cacbon nhiÒu vµ oxyt nit¬ Ýt. TÝnh chÊt t¹o khÝ cña chÊt næ cã thÓ ®¸nh gi¸ b»ng hÖ sè. Kk = ; Trong ®ã: Kk - hÖ sè thÓ hiÖn tÝnh chÊt t¹o khÝ cña chÊt næ. C, C0 - thÓ tÝch khÝ ®éc t¹o ra khi næ 1 kg chÊt næ sö dông vµ chÊt næ cã c©n b»ng oxy b»ng 0. §èi víi chÊt næ cã c©n b»ng oxy ©m th×: Kk = 1 + ; Trong ®ã: Kc - c©n b»ng oxy cña chÊt næ , % (lÊy trÞ tuyÖt ®èi). NÕu hçn hîp nhiÒu chÊt næ th×: Kk = ; trong ®ã: Q1, Q2, Qn - khèi l­îng thuèc næ lo¹i kh¸c nhau. Kk1, Kk2, Kkn - hÖ sè t¹o khÝ cña c¸c lo¹i chÊt næ trong hçn hîp. Mét phÇn khÝ ®éc t¹o ra khi næ cßn l¹i trong ®Êt ®¸, mét phÇn cïng ®Êt ®¸ bÞ ph¸ huû v¨ng vµo khÝ quyÓn. ThÓ tÝch cña ®¸m m©y bôi - khÝ ®éc (1/kg) lµ: C = ; trong ®ã: q – ChØ tiªu thuèc næ, kg/m3. S¶n phÈm khÝ ®éc t¹o thµnh khi næ hoµ vµo kh«ng khÝ, bôi, x©m nhËp vµo ®Êt ®¸, chøa ®Çy kÏ nøt vµ lç hæng trong ®Êt ®¸, g©y ngé ®éc cho con ng­êi vµ ®éng vËt. Khi næ m×n trªn má lé thiªn, chiÒu cao ®¸m m©y – bôi khÝ ®¹t ®Õn trªn 1.600m. MËt ®é CO ë phÇn trªn cña nã ®¹t 0,04% vµ mËt ®é NO2 lµ 0,007% (Sau khi næ 1,5 ( 2 phót). Thêi gian ph©n t¸n ®¸m m©y bôi – khÝ ra khái giíi h¹n c«ng tr­êng cã thÓ kÐo dµi 30 phót. §èi víi con ng­êi, nguy hiÓm nhÊt sau khi næ lµ khÝ ®éc ph¸t sinh ra tõ ®Êt ®¸ bÞ ph¸ huû. Khèi l­îng cùc ®¹i cña CO cßn l¹i cña ®Êt ®¸ khi næ tr«til trong lç khoan kh« hoÆc ngËm n­íc yÕu lµ 50,8 l/kg. Khi næ quy m« lín c¸c má quÆng, sù thÓ hiÖn t¸c dông cña khÝ ®éc chËm h¬n so víi t¸c dông cña sãng ®Ëp kh«ng khÝ. Tuy nhiªn, sù c¶n trë lan truyÒn khÝ ®éc Ýt h¬n nªn khÝ ®éc cã thÓ lan truyÒn ®Õn kho¶ng c¸ch xa h¬n. Khi næ v¨ng xa kho¶ng c¸ch an toµn theo t¸c dông khÝ ®éc ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: rk (1+0,5Vg); Trong ®ã: Vg - Tèc ®é trung b×nh cña giã, m/s. Theo c«ng thøc trªn khi Vg = 2m/s b¸n kÝnh vïng nguy hiÓm vÒ khÝ ®éc theo h­íng giã t¨ng 2 lÇn so víi khi ®øng giã. Víi mËt ®é cho phÐp cña khÝ ®éc trªn (khi chuyÓn ®æi thµnh C0), biªn giíi vïng nguy hiÓm lµ 0,008%, mét c¸ch ®¬n gi¶n cã thÓ x¸c ®Þnh: rk = ke.; Trong ®ã: kc – hÖ sè (0,5 ( 1,0); C - Khèi l­îng khÝ ®éc sinh ra khi næ 1 kg chÊt næ, (chuyÓn thµnh C0); Q - Khèi l­îng chÊt næ, kg. Khi cã giã, b¸n kÝnh vïng nguy hiÓm theo h­íng giã ph¶i t¨ng lªn gÊp ®«i. II.1.2. Nguån g©y t¸c ®éng kh«ng liªn quan ®Õn chÊt th¶i: Ho¹t ®éng khai th¸c má cßn g©y nhiÒu t¸c ®éng kh«ng liªn quan tíi chÊt th¶i: II.1.2.1- ¤ nhiÔm bôi: - Do khoan næ m×n: C«ng t¸c khoan næ m×n c¸c b·i khoan næ m×n lín hoÆc nhá ®Ó lµm t¬i ®Êt ®¸ chuÈn bÞ cho c«ng t¸c xóc bèc lµ nguån t¹o bôi lín. Bôi t¹o ra khi næ m×n lan truyÒn ®Õn kho¶ng c¸ch lín vµ cã t¸c h¹i ®Õn søc khoÎ con ng­êi, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn m«i tr­êng xung quanh. Trong ®¸m m©y khÝ - bôi chiÕm 2.000mmg/m3. Khi næ m×n lín trªn má lé thiªn tû lÖ c¸c phÇn tö bôi <1000, ®¹t 0,17kg/m3. PhÇn chñ yÕu bôi v¨ng ra lµm bÈn kho¶ng kh«ng xung quanh, phÇn cßn l¹i tån t¹i trong ®èng ®¸ næ m×n vµ lµm « nhiÔm bÇu khÝ quyÓn rÊt cao. §Æc biÖt nguy h¹i cho søc khoÎ con ng­êi v× ®ã lµ lo¹i bôi quyÖn khÝ ®éc. Bôi cã kh¶ n¨ng quyÖn gi÷ CO2, NO l©u h¬n 1 th¸ng. Nh÷ng lo¹i bôi nµy sÏ lµm ph¸t triÓn nhanh chãng bÖnh nghÒ nghiÖp cña thî má. - Do c«ng t¸c xóc bèc: Khi xóc bèc ®Êt ®¸ vµ than ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i sÏ t¹o ra luång bôi, nång ®é bôi t¹i c¸c khu vùc xóc bèc th­êng v­ît qu¸ nång ®é cho phÐp, kho¶ng c¸ch ¶nh h­ëng vµ l¾ng ®äng bôi do xóc bèc 150-200m, tuy nhiªn møc ®é bôi khi xóc cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­: §é Èm, ®é cøng ®Êt ®¸, than, tr×nh ®é c«ng nh©n v.v… - Do « t« ch¹y trªn ®­êng: VËn chuyÓn than tõ má ®Õn n¬i tiªu thô vµ vËn chuyÓn ®Êt ®¸ th¶i b»ng c¸c lo¹i « t« tù ®æ cã t¶i träng 8 ( 40tÊn. Khi « t« ch¹y sÏ t¹o ra luång bôi cã nång ®é lín h¬n 120mg/m3 vµ cã kh¶ n¨ng lan to¶ ra xa tíi c¸c c«ng tr×nh däc theo tuyÕn vËn chuyÓn (®Æc biÖt vµo mïa kh«). Nång ®é bôi trªn c¸c tuyÕn giao th«ng, ®Æc biÖt cao vµo c¸c mïa kh« hanh cã t¸c ®éng m¹nh tíi søc khoÎ cña d©n c­ sèng däc c¸c tuyÕn ®­êng. L­îng bôi sinh ra do than bÞ vì vôn khi sµng tuyÓn thñ c«ng vµ chuyÓn t¶i t¹i kho b·i ®· v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp hµng chôc lÇn vµo nh÷ng ngµy kh« hanh. Tãm l¹i: c¸c h×nh thøc t¹o thµnh bôi do c«ng t¸c s¶n xuÊt than t¹i má than Cao S¬n ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng kh«ng khÝ. Trªn mÆt b»ng s©n c«ng nghiÖp, khi giã cã tèc ®é 2 ( 5m/s sÏ mang bôi ®i xa lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c¶nh quan khu vùc. Bôi lµ nguyªn nh©n g©y bÖnh nghÒ nghiÖp Silicose cho c«ng nh©n lµm viÖc l©u dµi trong kh«ng gian chøa bôi. Ngoµi ra bôi cßn cã thÓ g©y c¸c bªnh viªm m¾t, viªm xoang vµ viªm phÕ qu¶n m·n tÝnh. Bôi than sÏ g©y ra bÖnh antracose. II.1.2.2- T¸c ®éng cña sãng chÊn ®éng: Thùc tÕ cho thÊy phÇn n¨ng l­îng chÊt næ phôc vô cho môc ®Ých ph¸ vì ®Êt ®¸ chiÕm tû lÖ rÊt thÊp cßn ®a sè n¨ng l­îng chÊt næ biÕn thµnh d¹ng c«ng v« Ých cã t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng xung quanh. §Æc tÝnh nguy h¹i g©y ra do næ m×n thÓ hiÖn ë sù t¸c ®éng cña sãng chÊn ®éng ®Õn s­ên dèc cña bê má, ¶nh h­ëng ®Õn khèi ®Êt ®¸ gÇn biªn giíi má vµ mÆt tr­ît cña gãc æn ®Þnh, nh÷ng c«ng tr×nh trªn s©n c«ng nghiÖp má vµ nh÷ng c«ng tr×nh d©n dông. Khi tèc ®é giao ®éng cña nÒn ®Êt >10cm/s th× nh÷ng toµ nhµ cã kh¶ n¨ng bÞ ph¸ huû. Theo t¸c dông chÊn ®éng do næ m×n vµ do ®éng ®Êt nhá cã nhiÒu ®iÓm gièng nhau. Thùc tÕ, víi chÊn ®éng khi næ m×n, biªn ®é vµ tèc ®é dÞch chuyÓn cã sù lÆp l¹i Ýt h¬n, nghÜa lµ cã thêi h¹n giao ®éng nÒn ®Êt ®¸ nhá h¬n. Tuy nhiªn khi næ mét khèi l­îng lín c¸c l­îng thuèc liªn tiÕp víi thêi gian gi·n c¸ch nhá (Vi sai) thêi h¹n giao ®éng chung cã thÓ t¨ng ®Õn 12s. §iÒu ®ã trë nªn nguy hiÓm cho c¸c c«ng tr×nh. Khi khai th¸c má, viÖc lÆp ®i lÆp l¹i c«ng t¸c næ m×n cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng tr×nh. V× c«ng tr×nh còng nh­ ®Êt ®¸ cã kh¶ n¨ng gi÷ l¹i kÕt qu¶ t¸c dông cña nh÷ng ®ît næ tr­¬c ë møc ®é nhÊt ®Þnh, råi ph¸t sinh nh÷ng vÕt nøt nÎ nhá dÇn dÇn sù tÝch luü ®ã sÏ lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c c«ng tr×nh. * §¸nh gi¸ t¸c dông nguy h¹i cña sãng ®Ëp kh«ng khÝ ®èi víi con ng­êi vµ c¸c c«ng tr×nh. ë gÇn vïng næ, thêi gian t¸c dông cña sãng kh«ng lín (<20ms), sãng t¸c dông lªn c¬ thÓ d­íi d¹ng xung. Chu kú giao ®éng riªng cña c¬ thÓ con ng­êi vµ ®éng vËt cao h¬n thêi gian t¸c dông cña sãng, khi ®ã sù sèng bÞ ®e do¹ vµ cã thÓ kÕt thóc bi th¶m. Tr­êng hîp nµy x¶y ra nÕu con ng­êi gÇn vïng næ. Khi thñ tiªu vËt liÖu næ, thñ tiªu m×n c©m trong nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy cÇn x¸c ®Þnh ®óng ®¾n vïng nguy hiÓm vµ t¹m thêi rót ng­êi ra khái vïng ®ã. Khi thêi h¹n t¸c dông cña sãng ®Ëp kh«ng khÝ 20 ( 200 ms chu kú giao ®éng riªng cña c¬ thÓ con ng­êi ®­îc so s¸nh víi thêi gian t¸c dông cña sãng, trong nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy ¸p lùc trªn mÆt sãng cã thÓ g©y chÊn th­¬ng. Víi ¸p lùc v­ît qua 35k-Pa mµng nhÜ con ng­êi bÞ thñng, khi ¸p lùc v­ît qua 100k-Pa c¬ b¾p bÞ tª liÖt. ¸p lùc an toµn ®èi víi con ng­êi lµ 10k-Pa. Khi t¸c dông ®Õn con ng­êi vµ ®éng vËt trong thêi gian 200 ( 250ms vµ h¬n n÷a, sãng ®Ëp kh«ng khÝ kh«ng chØ nguy hiÓm do ¸p lùc mµ cßn do tèc ®ä chuyÓn ®éng cña dßng khÝ sau mÆt sãng. Khi ¸p lùc 10 Mpa, tèc ®é v­ît qóa 20m/s. NÕu thêi h¹n t¸c dông cña dßng v­ît qu¸ thêi gian ph¶n øng cña con ng­êi (200 ( 350 ms) th× con ng­êi bÞ lËt ng·. Nh÷ng toµ nhµ vµ c«ng tr×nh bÞ h­ háng khi ¸p lùc trªn mÆt sãng 10k –Pa, nghÜa lµ thùc tÕ kh«ng nguy hiÓm ®èi víi con ng­êi. Mét c¸ch tæng qu¸t, kho¶ng c¸ch an toµn vÒ t¸c dông cña sãng ®Ëp kh«ng khÝ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: rk = k1; rk = k2; Trong ®ã: k1, k2 - C¸c hÖ sè phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn ph©n bè vµ khèi l­îng c¸c l­îng thuèc, møc ®é h­ h¹i c¸c c«ng tr×nh. Q - Khèi l­îng thuèc næ, kg. §Ó kh«ng xÈy ra h­ h¹i g× th× c¸c trÞ sè k1, k2 cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 2.8: B¶ng 2.8: C¸c trÞ sè k1, k2 L­îng thuèc lé thiªn L­îng thuèc ngÇm  Q (tÊn) <10 >10 k1 50 - 150 - k2 - 400 Q (tÊn) <210 >20 k1 20 - 50 - k2 - 200  Trong tr­êng hîp b¶o vÖ c«ng tr×nh b»ng vËt ch¾n th× kho¶ng c¸ch an toµn cã thÓ gi¶m nh­ng kh«ng ®­îc gi¶m h¬n 2 lÇn. Trong vïng næ cã b¸n kÝnh <1,5 Q cã vËt c¶n nh­ bøc t­êng theo h­íng ng­îc l¹i, kho¶ng c¸ch an toµn vÒ t¸c dông sãng ®Ëp kh«ng khÝ cÇn ph¶i t¨ng gÊp ®«i. II.1.2.3- T¸c ®éng cña ®¸ v¨ng khi næ m×n: Khi næ m×n víi khèi l­îng lín lµm v¨ng xa ®Êt ®¸. Nh÷ng côc ®¸ bay khi næ m×n sÏ g©y chÊn th­¬ng hoÆc lµm chÕt ng­êi, ®éng vËt, g©y h­ háng c¸c c«ng tr×nh… N¨ng l­îng tÝch luü trong m«i tr­êng do lan truyÒn sãng nÐn - kÐo biÕn thµnh n¨ng l­îng t¹o nøt nÎ vµ ®éng n¨ng c¸c nh©n tè m«i tr­êng. §éng n¨ng nµy lµm bay c¸c côc ®¸ do t¸c dông ®Èy cña khÝ næ gi÷ trong nh÷ng nøt nÎ më réng. §¸ bay kh«ng ®iÒu khiÓn ®­îc d­íi t¸c dông cña ®éng n¨ng khi næ lµ hiÖn t­îng nguy hiÓm. Dù ®o¸n ®é xa cña ®¸ bay thùc hiÖn theo quy luËt ®¹n ®¹o häc trong khÝ quyÓn. Tuy nhiªn trong tr­êng hîp nµy cÇn biÕt h×nh d¹ng côc ®¸, søc c¶n cña kh«ng khÝ, ®Æc tÝnh chuyÓn ®éng cña côc ®¸ v.v… Sù tÝnh to¸n ®ã ®­îc thùc hiÖn ®èi víi c«ng nghÖ næ m×n vµ tÝnh chÊt ®Êt ®¸ cô thÓ. Khi næ m×n c¸c lç khoan lín lµm t¬i ®Êt ®¸, b¸n kÝnh vïng nguy hiÓm do ®¸ v¨ng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. rb = , m; Trong ®ã: d - §­êng kÝnh l­îng thuèc, mm; W - ChiÒu s©u nhá nhÊt cña l­îng thuèc (lµ ®­êng ng¾n nhÊt tÝnh tõ phÝa trªn l­îng thuèc ®Õn mÆt tù do). Khi næ m×n ®Þnh h­íng vµ v¨ng xa, b¸n kÝnh nguy hiÓm ®o ®¸ v¨ng ®­îc x¸c ®Þnh theo tû sè t¸c dông næ vµ ®­êng kÝnh næ nhá nhÊt W. II.1.2.4- T¸c ®éng cña tiÕng ån: C¸c thiÕt bÞ chñ yÕu phôc vô cho c«ng t¸c khai th¸c t¹i má than Cao S¬n ho¹t ®éng trªn c¸c khai tr­êng xa khu d©n c­ nªn tiÕng ån chØ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ng­êi c«ng nh©n vËn hµnh m¸y. KÕt qu¶ ®o ®é ån t¹i má than Cao S¬n cho thÊy: t¹i c¸c ®iÓm kh¶o s¸t t×nh tr¹ng tiÕng ån giao ®éng trong kho¶ng tõ 83 – 99 dBA. T¹i mét sè n¬i thiÕt bÞ lµm viÖc (m¸y khoan, m¸y xóc, bun ke, sµng rung, bóa m¸y) ®é ån cao h¬n giíi h¹n cho phÐp, cßn c¸c ®iÓm lµm viÖc kh¸c ®é ån ®¶m b¶o tiªu chuÈn cho phÐp. Víi møc ®é ån nh­ trªn c«ng nh©n th­êng xuyªn lµm viÖc trong m«i tr­êng ®ã sÏ bÞ mÖt mái, søc khoÎ gi¶m sót vµ ¶nh h­ëng ®Õn thÝnh gi¸c. II.1.3. Dù b¸o nh÷ng rñi ro vÒ sù cè m«i tr­êng do dù ¸n g©y ra: Sù cè m«i tr­êng, nh÷ng rñi ro cã thÓ xÈy ra trong qu¸ tr×nh khai th¸c than ë má Cao S¬n lµ: - Tr­ît lë bê má; - Tr«i lÊp b·i th¶i vµ båi lÊp lßng suèi do ®Êt ®¸ ë c¸c g­¬ng tÇng khai th¸c, b· sµng tuyÓn chÕ biÕn than ®æ ra b·i th¶i. II.1.3.1- C¸c sù cè vµ rñi ro liªn quan tíi dßng ch¶y bÒ mÆt: C¸c sù cè vµ rñi ro thuéc lo¹i trªn th­êng x¶y ra trong mïa m­a b·o. Nguyªn nh©n x¶y ra sù cè nµy gåm: L­u l­îng m­a nhiÒu, tËp trung, ®é dèc ®Þa h×nh lín, l­îng ®Êt ®¸ th¶i ch¾n dßng ch¶y ngµy cµng gia t¨ng, th¶m thùc vËt bÞ tµn ph¸ nhiÒu. XÐt c¸c kh¶ n¨ng trªn, má than Cao S¬n sÏ cã kÕ ho¹ch phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖp ®ang triÓn khai ho¹t ®éng khai th¸c trong cïng ®Þa bµn tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn cho khu d©n c­ dÔ bÞ t¸c ®éng vµo mïa m­a b·o, h¹n chÕ ®æ th¶i ra c¸c s­ên nói cã liªn quan ®Õn dßng suèi trong khu vùc má. II.1.3.2- C¸c sù cè vµ rñi ro do « nhiÔm: Lo¹i sù cè vµ rñi ro nµy ph¸t sinh tõ « nhiÔm n­íc (kim lo¹i nÆng, chÊt r¾n l¬ löng), « nhiÔm kh«ng khÝ (hµm l­îng bôi, c¸c chÊt phãng x¹). §Ó h¹n chÕ t¸c ®éng tiªu cùc cña c¸c sù cè rñi ro do « nhiÔm cÇn cã c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng khu vùc vµ c¸c tr¹m quan tr¾c møc ®é « nhiÔm m«i tr­êng khu vùc. §Ó phßng ngõa vµ ng¨n chÆn sù cè m«i tr­êng cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p an toµn cho s¶n xuÊt. C¸c biÖn ph¸p an toµn ph¶i tu©n thñ theo qui ph¹m an toµn khai th¸c má vµ c¸c chÕ ®é, trang bÞ b¶o hé lao ®éng ®èi víi c«ng nh©n. CÇn tæ chøc n¹o vÐt lßng suèi, cÇu cèng, th­êng xuyªn kh¬i th«ng dßng ch¶y tho¸t n­íc tèt. X©y kÌ ch¾n nh÷ng chç dÔ bÞ xãi lë. §¾p ®Ëp b»ng ®¸ héc ch¾n ë ch©n b·i th¶i ®Ó h¹n chÕ sù tr«i lÊp cña ®Êt ®¸ th¶i. II.2. §èi t­îng, quy m« bÞ t¸c ®éng: Má than Cao S¬n (Nay lµ c«ng ty than Cao S¬n) n»m tiÕp gi¸p víi c¸c má ®ang ho¹t ®éng hiÖn nay: PhÝa §«ng gi¸p c«ng ty than Cäc S¸u, M«ng D­¬ng; phÝa B¾c gi¸p c«ng ty than Khe Chµm I; phÝa T©y gi¸p xÝ nghiÖp khai th¸c Kho¸ng s¶n – C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn c«ng nghiÖp má ViÖt B¾c vµ xÝ nghiÖp Th¨ng Long – Tæng c«ng ty §«ng B¾c vµ phÝa Nam gi¸p víi c«ng ty than Thèng NhÊt vµ §Ìo Nai. Theo tµi liÖu cña Céng hoµ Liªn bang Nga, khi ph¸ vì 1 m3 ®Êt ®¸ b»ng khoan næ m×n sÏ lµm tung 0,027 ( 0,17 kg bôi vµo kh«ng khÝ. §©y lµ mét chØ sè quan träng ®Ó tÝnh to¸n l­îng bôi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh khai th¸c. L­îng bôi sinh ra khi næ m×n ph¸ vì ®Êt ®¸ theo c¸c tÇng ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng 2.9 VÞ trÝ tõ khai tr­êng má vÒ khu d©n c­ vµ c«ng nghiÖp ®Òu c¸ch xa trªn 10km nªn bôi kh«ng ¶nh h­ëng tíi khu d©n c­ vµ c«ng nghiÖp cña thÞ x· CÈm Ph¶. Qui m« khai th¸c má lín, ®­îc c¬ giíi ho¸ toµn bé c¸c kh©u trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt than, khoan næ m×n, xóc bèc vËn t¶i v.v... Sù cè m«i tr­êng, nh÷ng rñi ro cã thÓ xÈy ra trong qu¸ tr×nh khai th¸c than ë c«ng ty than Cao S¬n lµ: - Tr­ît lë bê má; B¶ng 2.9: L­îng bôi sinh ra khi næ m×n ph¸ vì ®Êt ®¸ theo c¸c tÇng TT Møc Khèi l­îng §Êt ®¸ bãc 103m3 L­îng bôi sinh ra khi næ m×n ph¸ ®¸ (kg)  1 2 3 4  1 +425     2 +410     3 +395     4 +380     5 +365 2.766 74.682 ( 470.220   6 +350 3.792 102.384 ( 644.640   7 +335 4.704 127.008 ( 799.680   8 +320 5.876 158.652 ( 998.920   9 +305 6.672 180.144 ( 1.134.240   10 +290 7.676 207.252 ( 1.304.920   11 +275 8.641 233.307 ( 1.468.970   12 +260 9.780 264.060 ( 1.662.600   13 +245 10.078 272.106 ( 1.713.260   14 +230 10.806 291.762 ( 1.837.200   15 +215 10.851 292.977 ( 1.844.670   16 +200 11.745 317.358 ( 1.996.650   17 +185 12.752 344.304 ( 2.167.840   18 +170 14.350 387.450 ( 2.439.500   19 +155 14.594 394.038 ( 2.480.980   20 +140 16.050 433.350 ( 2.728.500   21 +125 16.598 448.146 ( 2.821.660   22 +110 18.294 493.968 ( 3.109.980   23 +95 19.673 531.171 ( 3.109.980   24 +80 21.802 588.654 ( 3.706.340   25 +65 21.046 568.242 ( 3.577.320   1 2 3 4  26 +50 22.542 608.634 ( 3.832.140   27 +35 20.864 563.328 ( 3.546.880   28 +20 21.671 585.117 ( 3.684.070   29 +5 18.587 501.849 ( 3.519.790   30 -10 18.103 488.781 ( 3.077.510  31 -25 16.141 435.807 ( 2.743.970  32 -40 13.746 371.142 ( 2.336.820   33 -55 9.360 252.720 ( 1.591.200  34 -70 6.801 183.627 ( 1.156.170  35 -85 4.776 128.952 ( 811.920  36 -100 2.928 79.056 ( 497.760  37 -115 2.000 54.000 ( 340.000   38 -130 1.205 32.535 ( 204.850   39 -145 601 16.227 ( 102.170  40 -160 285 7.695 ( 48.450  41 -175 59 1.593 ( 10.030  42 -190 103 2.781 ( 17.510  Tæng 408.319 11.024.613 ( 69.414.230  - Tr«i lÊp b·i th¶i vµ båi lÊp lßng suèi, s«ng M«ng D­¬ng do ®Êt ®¸ ë c¸c g­¬ng tÇng khai th¸c, b· sµng tuyÓn chÕ biÕn than ®æ ra b·i th¶i. C¸c sù cè vµ rñi ro nªu trªn th­êng x¶y ra trong mïa m­a b·o. Nguyªn nh©n x¶y ra sù cè nµy gåm: L­u l­îng m­a nhiÒu, tËp trung, ®é dèc ®Þa h×nh lín, l­îng ®Êt ®¸ th¶i ch¾n dßng ch¶y ngµy cµng gia t¨ng, th¶m thùc vËt bÞ tµn ph¸ nhiÒu. §Ó thñ tiªu sù cè vµ rñi ro trªn, c«ng ty than Cao S¬n sÏ cã kÕ ho¹ch phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖp ®ang triÓn khai ho¹t ®éng khai th¸c trong cïng ®Þa bµn tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn cho khu d©n c­ dÔ bÞ t¸c ®éng vµo mïa m­a b·o, h¹n chÕ ®æ th¶i ra c¸c s­ên nói cã liªn quan ®Õn dßng suèi trong khu vùc má thuéc ph­êng M«ng D­¬ng thÞ x· CÈm Ph¶. TËp ®oµn c«ng nghiÖp Than – Kho¸ng s¶n ViÖt Nam ®· tiÕn hµnh dù ¸n “C¶i t¹o m«i tr­êng s«ng M«ng D­¬ng”: N¹o vÐt lßng s«ng M«ng D­¬ng vµ x©y kÌ ®¸ ng¨n ®Êt ®¸ tr«i lÊp trung l­u vµ h¹ l­u s«ng M«ng D­¬ng víi tæng kinh phÝ lµ 53 tû ®ång. Dù ¸n sÏ hoµn thµnh vµo quý I n¨m 2007. V× vËy cÇn ph¶i chÊm døt ®æ th¶i ®Êt ®¸ phÝa th­îng nguån s«ng M«ng D­¬ng míi cã thÓ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña dù ¸n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docĐánh giá tác động môi trường mỏ than Cao Sơn (46trang).doc