Đánh giá thực trạng tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành giáo dục

Mục lục Phần mở đầu Tính cấp thiết của đề tài. 1 Tình hình nghiên cứu. 7 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 8 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 8 Phương pháp nghiên cứu. 9 Nguồn tài liệu cơ bản 9 kết cấu đề tài. 9 Phần nội dung Chương I :Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác lựa chọn bồi dưỡng đào tạo, bố trí cán bộ chủ chốt. I – Quan điểm chung về cán bộ và công tác cán bộ. 11 Ii – những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa mac-lênin về công tác cán bộ 14 Iii – Công tác cán bộ với ngành giáo dục 25 Chương II : Phân tích thực trạng về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở trường THCS Thị Trấn Vân Đình. I – Khái quát đặc điểm tình hình. 28 II - Thực trạng về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. 29 Iii – công tác quy hoạch cán bộ ở trường thcs thị trấn 33 Iv – Những kinh nghiệm. 38 Chương III : một số giải pháp lựa chọn, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ I – mục tiêu, phương hướng 42 Ii – tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ trường thcs thị trấn 46 Phần kết luận I – Kết luận 52 II – Kiến nghị chung. 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1689 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá thực trạng tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành giáo dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô. -Chi bé ®¹t chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. HiÖn nay nhµ tr­êng cã 17 líp víi 640 häc sinh . §­îc chia lµm 4 khèi Tæng sè c¸n bé , gi¸o viªn nh©n viªn : 41 ®ång chÝ. Trong ®ã : BGH 02 ®ång chÝ. Tr×nh ®é chuyªn m«n : §¹i häc : 19 ®/c . C§ : 20 ®/c . Trung häc : 2 ®/c ( nh©n viªn kÕ to¸n vµ v¨n th­ ) Chi ®oµn tæng sè : 82 ®oµn viªn. Trong ®ã ®oµn viªn gi¸o viªn : 12 ®/c II – Thùc tr¹ng ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé ë trong tr­êng THCS ThÞ TrÊn V©n §×nh hiÖn nay : 1 – VÒ ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ tr­êng : Nhµ tr­êng hiÖn nay cã tÊt c¶ lµ : 41 thÇy c« gi¸o . Trong ®ã BGH : 02 HÇu hÕt c¸c thÇy , c« gi¸o ®Òu ë ®é tuæi :30-45, ®Òu ®¹t tr×nh ®é chuÈn vµ trªn chuÈn, g¾n bã víi nghÒ nghiÖp vµ hÕt lßng th­¬ng yªu häc sinh, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh dé nghiÖp vô trong nhµ tr­êng. Cã nhiÒu thÇy c« gi¸o phÊn ®Êu tèt , nhiÒu thÇy c« tuy tuæi ®êi cßn trÎ nh­ng nhiÒu n¨m ®¹t gi¸o viªn giái cÊp huyÖn , cã uy tÝn trong ®ång nghiÖp vµ ®èi víi phô huynh,v tuy vËy trong ®éi ngò gi¸o viªn vÉn cßn mét sè ®ång chÝ ch­a v­¬n lªn m¹nh mÏ, cßn ng¹i ®Êu tranh hoÆc chñ nghÜa trung b×nh nªn chuyªn m«n cßn non ch­a b¾t kÞp víi yªu cÇu thùc tÕ hiÖn nay . N¨m häc Tæng sè c¸n bé -GV N÷ Tr×nh ®é v¨n ho¸ Tr×nh ®é chÝnh trÞ Tuæi ®êi Biªn chÕ Hîp ®ång ®h C® Tc Sc Sc Tc 21 - 30 31- 40 41-50 51-60 2002 - 2003 34 1 29 6 27 2 3 17 11 1 2003 – 2004 34 1 29 10 23 2 3 17 11 1 2004 – 2005 33 0 27 14 17 2 5 15 11 2 2005 – 2006 33 0 24 18 13 2 9 11 6 7 2006 -2007 43 0 31 20 20 3 10 15 11 7 2007 -2008 41 0 30 19 20 2 9 15 10 7 - VÒ hÖ thèng tæ chøc : Nhµ tr­êng cã c¬ cÊu tæ chøc theo ®óng quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ tr­êng THCS do nhµ n­íc ban hµnh. Ngoµi c¬ cÊu chuyªn m«n trong nhµ tr­êng cßn cã c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi chÝnh trÞ nh­ chi bé , c«ng ®oµn , ®oµn TNCS HCM , ®éi thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh , héi phô huynh häc sinh … ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ vµ cã sù phèi hîp ®ång bé, thèng nhÊt. - VÒ chÊt l­îng gi¸o dôc : Nhµ tr­êng co¸ truyÒn thèng d¹y tèt vµ häc tèt , n¨m nµo nhµ tr­êng còng cã tû lÖ häc sinh giái kho¶ng : 11 %, tr­êng lu«n ®¹t tr­êng tiªn tiÕn , c«ng ®oµn v÷ng m¹nh ,chi ®oµn v÷ng m¹nh , vµ liªn ®éi lu«n ®¹t danh hiªu liªn ®éi m¹nh cÊp TØnh. B¶ng thèng kª sè liÖu häc sinh vµ thµnh tÝch cña nhµ tr­êng trong nh÷ng n¨m häc qua : N¨m häc Tæng sè häc sinh Häc sinh giái c¸c cÊp Danh hiÖu thi ®ua nhµ tr­êng 2002-2003 453 52 Tr­êng tiªn tiÕn 2003-2004 598 65 Tr­êng tiªn tiÕn 2004-2005 615 68 Tr­êng tiªn tiÕn 2005-2006 638 75 Tr­êng tiªn tiÕn 2006-2007 640 48 Tr­êng tiªn tiÕn - VÒ phong trµo : Ho¹t ®éng ®éi còng t¹o nªn bÒ næi trong nhµ tr­êng , h¹ot ®éng ®éi s«i næi, phong trµo v¨n nghÖ t¹o cho c¸c em s©n ch¬ibæ Ých lý thó v¬i TDTT, rÌn luyÖn th©n thÓ còng ®¹t nhiÒu thµnh tÝch cao. - VÒ tæ chøc §¶ng : Chi bé hiÖn nay cã 19 §¶ng viªn chiÕm tû lÖ : 46.3% tæng sè c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ tr­êng, hÇu hÕt c¸c ®ång chÝ §¶ng viªn ®Òu cã t­ t­ëng lËp tr­êng v÷ng vµng, phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt , g­¬ng mÉu chÊp hµnh ®­êng lèi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc, tù gi¸c chÊp hµnh sù ph©n c«ng cña tæ chøc vµ lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. TËp thÓ chi bé lµ mét khèi ®oµn kÕt cã ý thøc x©y dùng vµ lu«n ®¹t dang hiÖu chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. Chi bé lu«n nhËn ®­îc sù l·nh ®¹o cña §¶ng uû c¬ së, gi÷ mèi liªn hÖ víi chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng ë ®Þa ph­¬ng. 100% ®¶ng viªn trong chi bé xÕp lo¹i lµ §¶ng viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. - §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô gi¸o dôc, hµng n¨m tr­êng cö c¸n bé, gi¸o viªn ®i häc tËp c¸c líp tËp huÊn hÌ vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô , vÒ chÝnh trÞ… Tõ n¨m 2002 – 2007 ®Òu cö gi¸o viªn häc c¸c chuyªn ®Ò thay s¸ch, ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. Tæng sè trong 5 n¨m ®· cã : 33 ®ång chÝ ®­îc ®i tËp huÊn vÒ c¸c chuyªn ®Ò d¹y häc. Nhµ tr­êng th­êng xuyªn më c¸c líp chuyªn ®Ò cho gi¸o viªn c¸c bé m«n häc tËp tiÕp thu ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi. Thùc hiÖn tèt viÖc chuÈn ho¸ tõng lo¹i chøc danh c¸n bé trong nhµ tr­êng. Ban gi¸m hiÖu ®Òu cã tr×nh ®é chuyªn m«n trªn chuÈn. Nhµ tr­êng lu«n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé , gi¸o viªn ®­îc tham gia c¸c líp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tr×nh ®é chÝnh trÞ… 100% gi¸o viªn trong tr­êng ®Òu ®­îc chuÈn ho¸. KÕt qu¶ quy ho¹ch ®µo t¹o bè trÝ sö dông c¸n bé gi¸o viªn trong nh÷ng n¨m võa qua : N¨m 2002 – 2007 ®· cã tæng sè : 20 ®ång chÝ tham dù c¸c líp ®¹i häc tõ xa, t¹i chøc. Bè trÝ c¸c ®ång chÝ cã tr×nh ®é ®¹i häc, chuyªn m«n v÷ng vµng gi÷ chøc vô tæ tr­ëng, tæ phã tæ chuyªn m«n . Mét ®ång chÝ Tæng phô tr¸ch ®éi th­êng xuyªn ®­îc ®i dù c¸c líp tËp huÊn c«ng t¸c ®éi. 5 ®ång chÝ ®­îc bÇu vµo BCH c«ng ®oµn. Trong c«ng t¸c ®µo t¹o nguån ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, x¾p xÕp chuyªn m«n t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng gi¸o viªn tiªu biÓu trÎ tuæi ®i häc ®¹i häc , kh«ng ngõng båi d­ìng t­ t­ëng chÝnh trÞ ®Ó häc trë thµnh ®¶ng viªn. N¨m 2007 cã 4 ®ång chÝ ®­îc tham dù häc líp båi d­ìng ph¸t triÓn §¶ng. Hµng n¨m nhµ tr­êng lµm tèt c«ng t¸c quy ho¹ch t¹o nguån c¸n bé qu¶n lý .Tõ n¨m 2002-2007 ®· giíi thiÖu 6 ®ång chÝ vµo nguån c¸n bé qu¶n lý. 2 - nguyªn nh©n ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn: §¶ng bé huyÖn ®· qu¸n triÖt quan ®iÓm ®æi míi vÒ c«ng t¸c c¸n bé nh­ nghÞ quyÕt héi nghÞ Trung ­¬ng 3 khãa VII ,nghÞ quyÕt héi nghÞ Trung ­¬ng 3 khãa VIII,c¸c chØ thÞ ,nghÞ quyÕt cña ®¶ng bé tØnh Hµ T©y vÒ c«ng t¸c c¸n bé .Trong l·nh ®¹o khai th¸c ®­îc trÝ tuÖ tËp thÓ c¸c ®ång chÝ trong ban chÊp hµnh ,thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, ®ßan kÕt tèt néi bé, qu¸ tr×nh l·nh ®¹o ®· ®Ò ra träng t©m c«ng t¸c cho tõng thêi k× , n¾m ch¾c nhiÖm vô chÝnh trÞ trong tõng giai ®äan ®Ó bè trÝ , sö dông c¸n bé hîp lý . Chi bé ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c c¸n bé, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé chñ chèt, thÓ hiÖn qua c«ng t¸c quy häach , ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé ng¾n h¹n, dµi h¹n, m¹nh d¹n trong viÖc ®æi míi bè trÝ s¾p xÕp c¸n bé, ®óng quy tr×nh ®¶m b¶o chÊt l­îng, trªn c¬ së vËn dông nh÷ng tiªu chuÈn cña c¸c chøc danh c¸n bé phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña nhµ tr­êng. Iii - vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé tr­êng thcs thÞ trÊn : Ban th­êng vô HuyÖn uû huyÖn øng Hoµ ®· triÓn khai thùc hiÖn chØ thÞ 20-CT/TU ngµy 20/7/2007 cña ban th­êng vô tØnh uû vÒ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong toµn ngµnh, ubnd huyÖn øng Hoµ cã ch­¬ng tr×nh sè 28/ct-ubnd vÒ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o. Ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o øng Hoµ ®· triÓn khai rµ xo¸t ph©n lo¹i c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn, nh©n viªn trong c¸c nhµ tr­êng. Cô thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét chuyÓn biÕn lín vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé cña huyÖn, tõ ®Êy viÖc quy ho¹ch, ®µo t¹o vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé chñ chèt ®ã thùc sù trªn c¬ së ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ c¸n bé trªn nh÷ng tiªu chuÈn cô thÓ. Môc tiªu cña huyÖn ®Æt ra lµ ®Õn n¨m 2010 ®éi ngò c¸n bé chñ chèt ngµnh gi¸o dôc huyÖn 100% ®¹t chuÈn vµ trªn chuÈn vÒ ®µo t¹o cã tr×nh ®é trung cÊp lý luËn chÝnh trÞ trë lªn, cã kinh nghiÖm vµ ®­îc båi d­ìng kiÕn thøc vÒ qu¶n lý gi¸o dôc. Cã nh­ vËy huyÖn míi t¹o ra ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé cã häc vÞ c¬ b¶n, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Quy ho¹ch c¸n bé ®­îc xem lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay cña nhµ tr­êng, nh»m ®¶m b¶o tÝnh kÕ thõa vµ liªn tôc cña ®éi ngò c¸n bé. C«ng t¸c quy ho¹ch cßn g¾n víi triÓn khai nhiÖm vô chÝnh trÞ trªn ®Þa bµn trong qu¸ tr×nh ®æi míi,viªc quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé cña nhµ tr­êng ®· ®¹t ®uîc kÕt qu¶ lµ: - H×nh thµnh ®­îc ®éi ngò c¸n bé cã 2 ®Õn 3 ®é tuæi kÕ tiÕp nhau . Cã tr¸ch nhiÖm cao vµ nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c , n¨ng ®éng , s¸ng t¹o ,cã n¨ng lùc chuyªn m«n, cã tr×nh ®é qu¶n lý . - Båi d­ìng vÒ mäi mÆt cho ®éi ngò dù nguån . - ViÖc quy ho¹ch c¸n bé chñ chèt trë thµnh nhiÖm vô th­êng xuyªn cña ngµnh , cña c¸c cÊp uû. D­íi sù l·nh đ¹o trùc tiÕp cña chi bé, sù qu¶n lý điÒu hµnh cña ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, c«ng t¸c quy ho¹ch đéi ngò c¸n bé đ· tõng b­íc đ­îc xóc tiÕn, trë thµnh nhiÖm vô träng yÕu cña c«ng t¸c c¸n bé. Th­êng xuyªn vµ kÞp thêi rót kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh l·nh đ¹o, chØ đ¹o , nhanh chãng bæ xung nh÷ng chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p trong viÖc quy ho¹ch đµo t¹o . Th­êng xuyªn rµ xo¸t đÓ n¾m v÷ng t×nh h×nh đéi ngò c¸n bé. Tõ đã tõng b­íc tiÕn hµnh x©y dùng c¸c quy đÞnh, quy chÕ vµ c¸n bé, lÊy đã lµm tiªu chuÈn đÓ quy ho¹ch c¸n bé. Tuy nhiªn c¸ch lµm đã ch­a thËt phï hîp vµ thiÕu c¬ së khoa häc nÕu ch­a x©y dùng đ­îc tiªu chuÈn chøc danh cô thÓ. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ trªn c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé cßn béc lé h¹n chÕ: viÖc quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé chñ chèt chËm ®­îc tiÕn hµnh, quy ho¹ch thiÕu tÝnh ®ång bé. Mét sè tr­êng THCS c¸n bé chñ chèt thiÕu sù c©n ®èi gi÷a c¸c bé m«n tù nhiªn vµ x· héi. Tõ nh÷ng h¹n chÕ trªn cho ta thÊy trong c«ng t¸c c¸n bé hiÖn nay viÖc chó träng n©ng cao tr×nh ®é, ph¸t hiÖn vµ t¹o nguån quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cÇn ®­îc tiÕn hµnh ®ång bé, khÈn tr­¬ng, trong ®ã viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i lµ néi dung kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. * Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o: Sau khi cã nghÞ quyÕt cña chi bé nhµ tr­êng, sau viÖc quy ho¹ch c¸c chøc danh chñ chèt, nhµ tr­êng tiÕp tôc tham m­u c¸n bé ®i ®µo t¹o, båi d­ìng nh»m chñ ®éng trong viÖc s¾p xÕp, bè trÝ c¸n bé tr­íc m¾t còng nh­ trong nh÷ng n¨m tiÕp theo ®i ®«i víi viÖc x©y dùng quy ho¹ch c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé lµ nhiÖm vô mang tÝnh chiÕn l­îc vµ trë thµnh viÖc lµm th­êng xuyªn. Nhµ tr­êng tham m­u víi Phßng gi¸o dôc, UBND huyÖn tiÕn hµnh më c¸c líp båi d­ìng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô gi¸o dôc, vÒ lý luËn chÝnh trÞ… cho c¸n bé gi¸o viªn nhµ tr­êng Môc tiªu cña c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng lµ n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ cña c¸n bé chñ chèt vµ n¨ng lùc chuyªn m«n ®Ó ®¶m b¶o träng tr¸ch ®­îc giao. Khi x©y dùng nghÞ quyÕt vÒ quy ho¹ch, ®µo t¹o c¸n bé chi bé ®· n¾m v÷ng yªu cÇu thùc tiÔn, mÆt kh¸c kh«ng t¸ch rêi lý luËn, ë ®©y quan ®iÓm cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®­îc vËn dông kh¸ nhuÇn nhuyÔn, s¸ng t¹o ®ã lµ: “ph¶i thùc hiÖn khÈu hiÖu: lµm viÖc g× häc viÖc Êy” vµ “c¸n bé ë m«n nµo ph¶i häc th¹o ë m«n Êy”. §èi víi c¸n bé ®­îc quy ho¹ch vµ cö ®i ®µo t¹o tr­íc hÕt ph¶i nhËn thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc häc tËp bëi v× chØ cã mét ®éi ngò tinh th«ng nghiÖp vô, v÷ng vµng vÒ b¶n lÜnh, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o míi cã thÓ ®¸p øng nhiÖm vô ®Æt ra trong thêi kú ®æi míi. Ngµy nay, tõ nhËn thøc ®ã ®· t¸c ®éng tíi chÊt l­îng ®µo t¹o cña ®éi ngò c¸n bé, trong qu¸ tr×nh häc tËp c¸n bé kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o néi dung mµ cßn tiÕp thu tèt ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc trong ®µo t¹o trong thùc tiÔn cuéc sèng. Nhµ tr­êng ®· cö ®i häc c¸c líp båi d­ìng cho mét sè l­îng lín c¸n bé chñ chèt: 3 c¸n bé nhµ tr­êng ®ang häc ch­¬ng tr×nh trung cÊp lý luËn chÝnh trÞ, 4 c¸n bé qu¶n lý vµ dù nguån ®­îc båi d­ìng kiÕn thøc vÒ qu¶n lý gi¸o dôc. ViÖc ®µo t¹o c¸n bé ph¶i ®­îc xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ cña nhµ tr­êng , ph¶i ®­îc ®Ò xuÊt vµ nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn th× tiÕn hµnh ®µo t¹o .ViÖc ®µo t¹o kh«ng trµn lan ,kh«ng vô lîi c¸ nh©n ,kh«ng v× thµnh tÝnh .HiÖn nay ,khi cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn ,giao l­u quèc tÕ më mang , ®ßi hái c¸n bé kh«ng chØ v÷ng vµng vÒ b¶n lÜnh mµ cßn ph¶i giái vÒ chuyªn m«n , ®Ó c¸n bé yªn t©m võa häc tËp võa c«ng t¸c , nhµ tr­êng ®· chñ ®éng x©y dùng quy ®Þnh cô thÓ vÒ tiªu chuÈn ®èi víi c¸n bé khi häc tËp trung dµi h¹n hoÆc t¹i chøc,cã chÝnh s¸ch hç trî víi tõng lo¹i h×nh ®µo t¹o nh»m gióp ®ì c¸n bé v­ît qua khã kh¨n ®Ó häc tËp. * thùc tr¹ng cña viÖc bè trÝ ,sö dông ®éi ngò c¸n bé chñ chèt: Sö dông c¸n bé tøc lµ dïng ng­êi. LÞch sö d©n téc ®· chøng minh r»ng sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong sù nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo hai ch÷ “dïng ng­êi”. V× vËy bè trÝ sö dông c¸n bé lµ mét c«ng viÖc võa mang tÝnh khoa häc võa mang tÝnh nghÖ thuËt, do ®ã ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu c«ng t¸c vµ b¶n th©n ®éi ngò c¸n bé. Song song víi viÖc quy ho¹ch, ®µo t¹o lµ viÖc sö dông sao cho ®óng vµ hîp lý ®Ó sö dông ®óng c¸n bé, hµng n¨m chi bé ®· thùc hiÖn ®Þnh kú nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ c¸n bé, khi cÇn thiÕt th× tæ chøc lÊy tÝn nhiÖm trùc tiÕp ®èi víi c¸n bé g¾n víi ®Ò b¹t, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm. viÖc sö dông c¸n bé g¾n víi quy ho¹ch vµ ®µo t¹o, ®ång thêi c¸n bé ®­îc ®Ò b¹t ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn theo chøc danh, cô thÓ lµ ph¶i cã ®ñ tµi vµ ®øc, “®øc lµ nÒn mãng” thÊm nhuÇn quan ®iÓm cña §¶ng vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh “Dông nh©n nh­ dông méc” nªn trong viÖc sö dông c¸n bé chó träng ph¶i sö dông ®óng ng­êi ®óng viÖc, v× viÖc mµ dïng ng­êi. Sö dông c¸n bé th«ng qua ®¸nh gi¸ n¨ng lùc phÈm chÊt ®¹o ®øc, d©n chñ vµ c«ng t©m, song viÖc bè trÝ, sö dông c¸n bé kh«ng thÓ mét chiÒu. ë nh÷ng vÞ trÝ c¸n bé chñ chèt nhÊt thiÕt ph¶i cã ®¸nh gi¸ cña quÇn chóng, tøc lµ uy tÝn, V× quÇn chóng cã ñng hé th× c¸n bé míi cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh nhiÖm vô. Do vËy ®¸nh gi¸ c¸n bé trë thµnh viÖc lµm th­êng xuyªn cña chi bé, sau khi ®¸nh gi¸ cÊp uû c¸c cÊp cã kÕ ho¹ch vÒ h­íng sö dông, ®ång thêi cã nh÷ng t¸c ®éng cô thÓ ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng ng­êi ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ ch­a ®¹t hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c ®Ó kÞp thêi gióp ®ì , ®éng viªn chung. NÐt næi bËt cña c«ng t¸c c¸n bé cña nhµ tr­êng lµ viÖc quy ho¹ch , ®µo t¹o ®· g¾n víi sö dông cã hiÖu qu¶ ®éi ngò c¸n bé chñ chèt. MÆt kh¸c viÖc lùa chän ®µo t¹o ®óng ®èi t­îng ®· kh¾c phôc t×nh tr¹ng c¸n bé bÞ hÉng hôt sau khi quy ho¹ch , ®µo t¹o . Bªn c¹nh ®ã viÖc sö dông c¸n bé ®­îc kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸n bé cã kinh nghiÖm vµ c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc ,do ®ã ph¸t huy ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh ,h¹n chÕ ®iÓm yÕu gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn gi¸o dôc cña ®Þa ph­¬ng . Tuy ®· cã ý thøc chñ ®éng trong sö dông ®éi ngò c¸n bé chñ chèt nh­ng trong thùc tiÕn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng vÊp v¸p . §· cã lóc bè trÝ sö dông c¸n bé cßn cã biÓu hiÖn côc bé hÑp hßi ,thiÕu d©n chñ ,hoÆc cã d©n chñ nh­ng chØ lµ h×nh thøc ,nhiÒu tr­êng hîp bè chÝ c¸n bé cßn nÆng vÒ c¬ cÊu , bè trÝ sö dông c¸n bé ch­a ®óng së tr­êng n¨ng lùc . KÕt qu¶ c«ng t¸c c¸n bé nãi chung ,c«ng t¸c qui ho¹ch , ®µo t¹o sö dông ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cïng víi nh÷ng mÆt ®­îc, ch­a ®­îc ph¶n ¸nh sù ho¹t ®éng cña chi bé trong lÜnh vùc c«ng t¸c nµy. Kinh nghiÖm thêi gian qua sÏ lµ c¬ së ®Ó chi bé thùc hiÖn tèt h¬n, cã nh÷ng ®Þnh h­íng phï hîp trong giai ®o¹n tiÕp theo. Iv - kÕt qu¶, nguyªn nh©n, bµi häc kinh nghiÖm. Sinh thêi chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· c¨n dÆn : “§¶ng ph¶i nu«i d¹y c¸n bé, nh­ ng­êi lµm v­ên vun trång nh÷ng c©y cèi quý b¸u, träng nh©n tµi, träng c¸n bé, träng mçi ng­êi cã Ých cho c«ng viÖc cña chóng ta”. §¶ng ta trong suèt qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ®· hÕt søc coi träng vÊn ®Ò ®µo t¹o, sö dông ®éi ngò c¸n bé, ph­¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶ trong c«ng t¸c c¸n bé ®· ®­îc ®óc rót trë thµnh nh÷ng quan ®iÓm bµi häc cho toµn ®¶ng. §èi víi chi bé nhµ tr­êng, tõ thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch vµ sö dông cã thÓ thÊy r»ng: Chi bé ®· chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c c¸n bé, tr­íc hÕt lµ ®éi ngò c¸n bé chñ chèt. Chi bé ®· x©y dùng thµnh quy chÕ vµ ®­a viÖc quy ho¹ch, ®µo t¹o, sö dông c¸n bé trë thµnh hÖ thèng, nÒn nÕp khoa häc, tõ chç ch­a cã quy chÕ mét sè c¸n bé cßn ng¹i häc, khi ®· x©y dùng tiªu chuÈn chøc danh c¸n bé, th× c¸n bé ®· nhËn thøc ®óng ®¾n t¸c dông cña häc tËp ®èi víi nhiÖm vô , do ®ã ®· ®éng viªn ®­îc ý chÝ ham häc cña c¸n bé . H¬n n÷a cã häc hái th× c¸n bé míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay . Tõ thùc tr¹ng cña c«ng t¸c quy ho¹ch , ®µo t¹o vµ sö dông c¸n bé nªu trªn , cã thÓ rót ra nh÷ng bµi häc thµnh c«ng vµ h¹n chÕ sau: 1 - ¦u ®iÓm - XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc “C¸n bé lµ c¸i gèc cña mäi c«ng viÖc” vµ xuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng , Chi bé ®· x¸c ®Þnh c«ng t¸c c¸n bé lµ kh©u then chèt cña c«ng t¸c x©y dùng §¶ng . ViÖc quy ho¹ch , ®µo t¹o vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé chñ chèt lµ viÖc lµm th­êng xuyªn , d©n chñ vµ khoa häc , thÓ hiÖn vÒ sù thèng nhÊt quan ®iÓm trong cÊp uû . Chi bé ®· x©y dùng ®­îc quy ho¹ch vÒ c¸n bé , x©y dùng tiªu chuÈn , chøc danh vµ quy ho¹ch tæng thÓ vÒ ®éi ngò c¸n bé chñ chèt ®Õn n¨m 2010. - Sau khi quy ho¹ch cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng, coi ®©y lµ biÖn ph¸p tÝch cùc, chñ ®éng t¹o nguån c¸n bé kÕ cËn. CÇn cã h×nh thøc ®µo t¹o phong phó, g¾n ®µo t¹o lý luËn víi ®µo t¹o båi d­ìng chuyªn m«n, thùc hiÖn ph­¬ng ch©m cña §¶ng, nhµ n­íc vµ c¸n bé cïng ®ãng gãp t¹o ®éng lùc cho häc tËp, tr¸nh h×nh thøc trong ®µo t¹o. - Chñ ®éng ph¸t hiÖn nguån, chó ý ®Õn nh÷ng c¸n bé tr­ëng thµnh trong thùc tiÔn c«ng t¸c, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã n¨ng lùc ph¸t triÓn ®­a vµo quy ho¹ch ®Ó ®µo t¹o thµnh c¸n bé chñ chèt. - Quy ho¹ch ph¶i g¾n víi sö dông, sö dông ph¶i hîp lý trªn c¬ së ®· ®­îc ®µo t¹o, tuy nhiªn kh«ng cøng nh¾c trong viÖc sö dông sau khi ®µo t¹o, nÕu c¸n bé tuy ®­îc ®µo t¹o song ch­a sa sót ý chÝ vµ khk«ng cã kh¶ n¨ng ®¶m ®­¬ng tr¸ch nhiÖm th× cÇn bè trÝ nh÷ng c«ng viÖc phï hîp h¬n. ViÖc s¾p xÕp bè trÝ sö dông c¸n bé chñ chèt ph¶i c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vµ yªu cÇu nhiÖm vô. 2 - H¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o vµ sö dông c¸n bé cßn cã nh÷ng h¹n chÕ: - Trong quy ho¹ch míi chØ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ hoµn thµnh c«ng viÖc trong tõng ®iÒu kiÖn, trong tõng c«ng viÖc, cßn nÆng vÒ ý kiÕn chñ quan ch­a t¹o ®­îc ®éi ngò c¸n bé dù bÞ cã tÇm chiÕn l­îc, cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Mét sè c¸n bé cßn ng¹i häc v× tuæi cao. chÊt l­¬ng ®µo t¹o, båi d­ìng nhÊt lµ ®µo t¹o l¹i cßn yÕu, cßn mang tÝnh h×nh thøc, mét sè c¸n bé cßn ch­a coi träng viÖc n©ng cao tr×nh ®é lý luËn vµ chuyªn m«n vµ kiÕn thøc chuyªn m«n lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch. §èi víi c¸n bé chñ chèt ë c¬ së ch­a ®Æt viÖc ®µo t¹o trë thµnh quy tr×nh, do ®ã n¨ng lùc qu¶n lý nhµ n­íc vµ n¨ng lùc qu¶n lý chuyªn m«n cßn yÕu. ViÖc bè trÝ, sö dông c¸n bé, ch­a thùc hiÖn tèt theo tinh thÇn nghÞ quyÕt Trung ­¬ng 3 kho¸ VII. 3 - Nguyªn nh©n h¹n chÕ: ViÖc quy ho¹ch c¸n bé cã n¬i ch­a hîp lý, mang tÝnh chñ quan, c«ng t¸c ®µo t¹o ch­a g¾n víi yªu cÇu, tiªu chuÈn vµ quy ho¹ch sö dông c¸n bé, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ®µo t¹o cßn thÊp, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o cßn chËm ®æi míi, ®«i khi c¸c cÊp uû cßn bu«ng láng gi¸o dôc rÌn luyÖn lËp tr­êng giai cÊp vµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. 4 - Bµi häc kinh nghiÖm: Tõ nh÷ng thµnh c«ng vµ h¹n chÕ nªu trªn cã thÓ rót ra nh÷ng kinh nghiÖm trong c«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cña nhµ tr­êng nh­ sau: - C«ng t¸c c¸n bé ph¶i ®øng trªn c¬ së lËp tr­êng giai cÊp c«ng nh©n, ph¸t huy truyÒn thèng yªu n­íc, ®oµn kÕt d©n téc, n¾m v÷ng quan ®iÓm vµ nguyªn tøc c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu nhiÖm vô gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña ®Þa ph­¬ng ®Ó x©y dùng quy ho¹ch, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé chñ chèt, cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ cho tr­íc m¾t vµ l©u dµi. cÊp uû c¸c cÊp cã dù to¸n, dù b¸o vÒ ®éi ngò c¸n bé vµ thèng nhÊt c«ng viÖc qu¶n lý c¸n bé. - Tiªu chuÈn ho¸ tõng chøc danh ®èi víi c¸n bé chñ chèt, t¹o ®­îc sù ®ång bé tõ HuyÖn ®Õn c¬ së. Chñ ®éng ®æi míi c«ng t¸c c¸n bé, trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé chñ chèt trªn c¬ së quy ho¹ch vµ ®µo t¹o kü, ®¶m b¶o hµi hoµ gi÷a c¸c thÕ hÖ c¸n bé, cã ®æi míi, cã kÕ thõa nh»m t¹o ra søc m¹nh tæng hîp, gi÷ v÷ng sù ®oµn kÕt æn ®Þnh . Sö dông c¸n bé trªn c¬ së ®¸nh gi¸ c¸n bé kh¸ch quan , khoa häc, c«ng t©m, chó träng ng­êi tµi, ®øc, trong ®ã ®øc lµ nÒn mãng ®¶m b¶o sù hµi hßa gi÷ tiªu chuÈn vµ c¬ cÊu, n¨ng lùc vµ ®¼ng cÊp, ph¶i thùc sù v× c«ng viÖc mµ bè trÝ c¸n bé v× mçi c¸n bé cã mÆt m¹nh, mÆt yÕu, dïng ®óng ng­êi, ®óng viÖc c¸n bé sÏ ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc së tr­êng, thùc hiÖn nguyªn t¸c cã lªn, cã xuèng, cã vµo, cã ra, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé cã c¬ héi ph¸t triÓn. - C«ng t¸c c¸n bé chËm ®æi míi, mét sè c¸n bé kh«ng chÞu tu d­ìng, rÌn luyÖn, tù phª b×nh vµ phª b×nh, viÖc sö dông c¸n bé thiÕu tÝnh khoa häc, chñ quan cã lóc mang tÝnh c¸ nh©n sÏ lµ mèi nguy hiÓm lín cho viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña ®Þa ph­¬ng. - §¶ng thèng nhÊt l·nh ®¹o c«ng t¸c c¸n bé ®ång thêi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tËp chung d©n chñ, kÕt hîp gi÷a ®¸nh gi¸ cña c¬ quan chñ qu¶n víi ý kiÕn cña c¬ së vµ tù phª b×nh cña c¸ nh©n c¸n bé trong c¸c kÕt luËn cña cÊp uû ®èi víi c¸n bé. Tham m­u gióp cÊp uû n¾m ch¾c ®éi ngò c¸n bé, c¶ nh÷ng c¸n bé hoµn thµnh nhiÖm vô vµ c¸n bé ch­a hoµn thµnh nhiÖm vô, c¸n bé cã n¨ng lùc phÈm chÊt vµ c¸n bé yÕu kÐm, c¸n bé cã søc khoÎ, cã tµi, ®øc ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng thµnh c¸n bé chñ chèt. - Ph¶i ®æi míi chÝnh s¸ch c¸n bé, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé cã nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt, ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ häc tËp thuËn lîi h¬n. Tõ thùc tr¹ng ®éi ngò c¸n bé nªu ë trªn cho thÊy tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc quy ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé nh­ng do nhiÒu yÕu tè chñ quan vµ kh¸ch quan nªn chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé chñ chèt nhµ tr­êng nãi chung ch­a thùc sù m¹nh, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi cña sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o hiÖn nay. Do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ HuyÖn ph¶i tiÕp tôc ®æi míi vÒ c«ng t¸c c¸n bé, ®Ò ra ®­îc ®Þnh h­íng cña c«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cña ngµnh gi¸o dôc cã hiÖu qu¶ h¬n. 5 – Nh÷ng khuyÕt ®iÓm : Tuy nhiªn nh×n th¼ng vµo sù thËt mÊy n¨m gÇn ®©y chi bé THCS ThÞ trÊn nhËn thÊy ch­a thËt sù ph¸t huy tèt vai trß l·nh ®¹o chÝnh trÞ cña m×nh ë c¬ së. §«i lóc vai trß cña §¶ng viªn cßn mê nh¹t thiÕu søc chiÕn ®Êu , viÖc sinh ho¹t chi bé ch­a thèng nhÊt, nhiÒu khi cßn mang tÝnh thô ®éng tuú thuéc vµo c«ng viÖc chuyªn m«n. ViÖc ®µo t¹o c¸n bé , quy ho¹ch c¸n bé trong nhµ tr­êng ch­a cã mét tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh vÒ chÝnh trÞ chuyªn m«n … dÉn ®Õn mét sè c¸n bé n¨ng lùc cßn h¹n chÕ lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng trong nhµ tr­êng. 6 – Nguyªn nh©n nh÷ng khuyÕt ®iÓm trªn : Do ph­¬ng thøc tæ chøc l·nh ®¹o, sinh ho¹t chi bé ®¶ng trong nhµ tr­êng chËm ®æi míi so víi yªu cÇu nhiÖm vô l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ®ßi hái trong ®iÒu kiÖn t×nh h×nh míi. Ho¹t ®éng cña chi bé ch­a chñ ®éng, ch­a ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh ë c¬ së. Do c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé tõ thêi tr­íc ®Ó l¹i , mét sè c¸n bé ch­a cã n¨ng lùc, ch­a ph¶i lµ ®¶ng viªn g©y khã kh¨n rÊt nhiÒu ®Õn viÖc ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng ®¶ng viªn trong chi bé lµm cho sù l·nh ®¹o cña chi bé cã phÇn mê nh¹t. Nh÷ng kinh nghiÖm ®­îc rót ra : 1 – N©ng cao chÊt l­îng sinh ho¹t chi bé trong nhµ tr­êng lµ yªu cÇu cÊp b¸ch vµ th­êng xuyªn nh»m kh¼ng ®Þnh vai trß l·nh ®¹o c¸n bé ë c¬ së, t¸c ®éng ®Õn mäi mÆt trong ho¹t ®éng nhµ tr­êng, nh»m n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc cña nhµ tr­êng. 2 – Nhµ tr­êng ph¶i ®æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o, nhÊt lµ vai trß cña c¸c ®ång chÝ trong ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ph¶i ®ång t©m nhÊt trÝ, ®oµn kÕt , ph¶i lµ ®¶ng viªn. Ph¶i cã kÕ ho¹ch l©u dµi, th­êng xuyªn lùa chän båi d­ìng ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ kÕ cËn vµ bè trÝ nh÷ng träng tr¸ch phï hîp víi n¨ng lùc së tr­êng cña hä ®¸p øng víi nhiÖm vô , yªu cÇu GD&§T . 3 – Ban gi¸m hiÖu cã sù nh×n nhËn ®¸nh gi¸ kh¸ch quan, c«ng b»ng vÒ c¸n bé gi¸o viªn, nh»m ph¸t huy ý thøc s¸ng t¹o, n¨ng lùc cña mçi gi¸o viªn tr­íc yªu cÇu cÊp b¸ch cña thùc tÕ ®ång thêi ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc ngay t¹i tr­êng trë thµnh líp c¸n bé kÕ cËn. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu lùa chän, båi d­ìng ®µo t¹o c¸n bé ë tr­êng thcs thÞ trÊn v©n ®×nh I – Môc tiªu, ph­¬ng h­íng cña c«ng t¸c lùa chän , båi d­ìng ®µo t¹o bè trÝ ®óng ®éi ngò c¸n bé : 1- quan ®iÓm môc tiªu. T¹i ®¹i héi toµn quèc lÇn thø IX §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh viÖc tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c c¸n bé lµ mét trong bèn c«ng t¸c quan träng vµ ®­a ra nh÷ng t­ t­ëng vÒ tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c c¸n bé tr­íc hÕt lµ c«ng t¸c x©y dùng ®éi ngò c¸n bé , nhÊt lµ c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý gi¸o dôc, v÷ng vµng vÒ chÝnh trÞ, g­¬ng mÉu vÒ ®¹o ®øc, trong s¹ch vÒ lèi sèng, cã trÝ tuÖ, kiÕn thøc , n¨ng lùc ho¹t ®éng t­ t­ëng g¾n bã víi nh©n d©n. Cã c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch ph¸t hiÖn, tuyÓn chän vµ ®µo t¹o c¸n bé , träng dông ng­êi cã tµi, cã ®øc . thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c ®¶ng, thèng nhÊt c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé ph¶i ®i ®«i víi ph¸t huy tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc vµ ng­êi ®øng ®Çu cña tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ vÒ c«ng t¸c c¸n bé . H¬n n÷a lµm tèt c«ng t¸c quy ho¹ch vµ ®µo t¹o c¸n bé nguån, chó ý c¸n bé n÷, c¸n bé d©n téc thiÓu sè, chuyªn gia trªn c¸c lÜnh vùc. CÇn cã ®¸nh gi¸ , sö dông ®óng c¸n bé trªn c¬ së tiªu chuÈn lÊy hiÖu qu¶ c«ng t¸c thùc tÕ, tÝn nhiÖm lµm th­íc ®o, cã ph­¬ng ph¸p khao häc ®Ó tuyÓn chän c¸n bé . §ång thêi ®æi míi, trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé . Thùc hiÖn chñ tr­¬ng lu©n chuyÓn c¸n bé . BCH TW ®¶ng kho¸ IX chØ ra môc tiªu c«ng t¸c c¸n bé lµ : “ X©y dùng ®éi ngò c¸n bé c¬ së cã n¨ng lùc tæ chøc vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®­êng lèi cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc , c«ng t©m , th¹o viÖc, tËn tuþ, tËn t©m víi nh©n d©n, kh«ng tham nhòng, kh«ng øc hiÕp d©n, trÎ ho¸ ®éi ngò, ch¨m lo c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng , gi¶i quyÕt hîp lý vµ ®ång bé chÝnh s¸ch ®èi víi ®éi ngò c¸n bé c¬ së… “ ( V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn V, BCH trung ­¬ng kho¸ IX/2002 ) Tõ sau ®¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø IX, c¸ch m¹ng n­íc ta b­íc vµo mét thêi k× ph¸t triÓn míi, thêi k× tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc víi môc tiªu ®Õn n¨m 2020 ®­a n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp. thêi k× míi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®øng tr­íc thêi c¬ thuËn lîi song còng ®Çy khã kh¨n thö th¸ch. §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng víi môc tiªu trªn, §¶ng ta x¸c ®Þnh tiÕp tôc ph¸t huy vai trß l·nh ®¹o toµn diÖn cña ®¶ng, sù l·nh ®¹o cña ®¶ng thÓ hiÖn ë ®­¬ng nèi dóng, cã ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o v÷ng m¹nh, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé chñ chèt trong hÖ thèng chÝnh chÞ ë tÊt c¶ c¸c cÊp, tõ trung ­ng tíi ®Þa ph­¬ng. NhËn thøc s©u s¾c t×nh h×nh thÕ giíi vµ trong n­íc, ®¹i héi ®¶ng bé HuyÖn øng Hoµ x¸c ®Þnh môc tiªu kinh tÕ- x· héi ®Õn n¨m 2010. Trong ®ã x©y dùng §¶ng vµ ®æi míi c«ng t¸c ®µo t¹o , sö dông c¸n bé lµ nhiÖm vô then chèt , së dÜ c«ng t¸c c¸n bé ®­îc coi träng lµ do thùc tiÕn ®· chØ râ : n¬i nµo cã c¸n bé cã n¨ng lùc, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt thÓ hiÖn ®­îc vai trß l·nh ®¹o th× ë ®ã phong trµo tiÕn bé , nhiÖm vô nhanh hoµn thµnh vµ ng­îc l¹i , ®iÒu ®ã ph¶n ¸nh thùc tÕ lµ : “c¸n bé nµo phong trµo ®ã” trong sù nghiÖp ®æi míi hiÖn nay déi ngò c¸n bé chñ chèt cµng ph¶i v÷ng vµng lµ sù thùc lµ ng­êi tiªn phong cña ®¶ng. Tr­êng THCS ThÞ TrÊn ®· x¸c ®Þnh ®­îc c«ng t¸c c¸n bé chñ chèt ph¶i ®¹t nh÷ng môc tiªu chñ yÕu sau: ®éi ngò c¸n bé ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc phÈm chÊt ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c nhiÖm vô gi¸o giôc vµ ®µo t¹o cña dÞa ph­¬ng, cã tr×nh ®é Trung CÊp LLCT trë lªn , cã kinh nghiÖm vÒ chuyªn m«n vµ ®­îc båi d­ìng kiÕn thøc vÒ qu¶n lý gi¸o dôc. Vai trß cña c¸n bé chñ chèt ®Æc biÖt quan träng, nã quyÕt ®Þnh viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu GD& §T cña ®Þa ph­¬ng. Do ®ã yªu cÇu ®èi víi ®éi ngò nµy ph¶i cã tr×nh ®é, n¨ng lùc toµn diÖn c¶ vÒ chÝnh trÞ vµ chuyªn m«n, nªn viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé chñ chèt lµ mèi quan t©m, lµ nhiÖm vô cña toµn chi bé. 2 - Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô: VËn dông chñ nghÜa M¸c- Lªnin, t­ t­ëng HCM, theo quan ®iÓm NghÞ quyÕt Héi nghÞ TW3 kho¸ VIII vµ nh÷ng kinh nghiÖm trong thêi gian qua, ph­¬ng h­íng nhiÖm vô c«ng t¸c qui ho¹ch, ®µo t¹o vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cña nhµ tr­êng ph¶i ®¶m b¶o néi dung sau: - C«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô cña ngµnh trong thêi kú ®æi míi. §Ó tùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu trªn yªu cÇu hÕt søc quan träng lµ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé ngang tÇm víi nhiÖm vô, tËp chung x©y dùng ®éi ngò c¸n bé chñ chèt n©ng cao quy tr×nh, quy ho¹ch ®µo t¹o vµ sö dông. - Xóc tiÕn viÖc x©y dùng quy ho¹ch c¸c chøc danh c¸n bé tõ Ban gi¸m hiÖu ®Õn c¸c tæ nhãm, c¸c ®oµn thÓ trong nhµ tr­êng ®ång thêi cã kÕ ho¹ch cô thÓ chñ ®éng cö c¸n bé ®i ®µo t¹o, båi d­ìng nh»m chñ ®éng trong viÖc s¾p sÕp bè trÝ c¸n trÝ c¸n bé. - Rµ so¸t ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh ®éi ngò c¸n bé hiÖn cã, trªn c¬ së quy ho¹ch mµ s¾p xÕp, bè trÝ ®óng ng­êi ®óng viÖc. Bæ xung nh÷ng c¸n bé cã ®ñ tiªu chuÈn, cã triÓn väng ®¶m ®­¬ng tèt c«ng viÖc, x©y dùng quy ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé, kÕt hîp c¸c ®é tuæi vµ c¸c líp c¸n bé, kiªn quyÕt sö lý nh÷ng ng­êi cã viÖc lµm vi ph¹m nghiªm träng ®­êng lèi cña §¶ng , ph¸p luËt Nhµ n­íc , mÊt phÈm chÊt ®¹o ®øc . Tõ thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸n bé , chó träng ph¸t triÓn nh÷ng nh©n tè míi , mÆt kh¸c cÊp uû c¸c cÊp cÇn quan t©m ®Èy m¹nh c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn míi nh»m h¹ tuæi ®êi b×nh qu©n trong §¶ng, tõng b­íc trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé. C«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o vµ sö dông c¸n bé ph¶i c¨n cø vµo tiªu chuÈn chøc danh, coi träng c¶ tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Yªu cÇu ®µo t¹o ph¶i toµn diÖn c¶ häc tËp ë tr­êng, líp vµ rÌn luyÖn trong thùc tÕ, coi träng c¶ ®µo t¹o båi d­ìng chÝnh trÞ , chuyªn m«n nghiÖp vô , cã quy ®Þnh vÒ kiÓm tra chÕ ®é , tinh thÇn th¸i ®é häc tËp. Trong c¬ chÕ hiÖn nay, hiÖn t­îng tiªu cùc ®· t¸c ®éng trùc tiÕp tíi c¸n bé , thùc tÕ ®· cã hiÖn t­îng « dï , côc bé gia tr­ëng, thËm chÝ lµ mua b¸n chøc t­íc ®· x¶y ra lµm sãi mßn niÒm tin cña quÇn chóng vµo lý t­ëng cña §¶ng , lµm ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ c«ng viÖc chung , v× vËy ®èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c tæ chøc ph¶i kiªn ®Þnh , cã kiÕn thøc khoa häc , kh«ng vô lîi , hÑp hßi , côc bé ®Þa ph­¬ng , bÌ c¸nh . Quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé trong thêi kú míi : X©y dùng ®éi ngò c¸n bé ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu nhiÖm vô thêi kú CNH-H§H ®Êt n­íc. Qu¸n triÖt quan ®iÓm giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng, ph¸t huy truyÒn thèng yªu n­íc vµ ®oµn kÕt d©n téc. G¾n viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé trong thêi kú míi th«ng qua ho¹t ®éng t­ t­ëng vµ phong trµo c¸ch m¹ng quÇn chóng. Muèn vËy ph¶i tËp trung vµo mét sè gi¶i ph¸p sau : – Sù kÕ cËn ®ang ®­îc chó träng, x©y dùng mét quy tr×nh cô thÓ khi ®Ò b¹t cÊt nh¾c c¸n bé : Tiªu chuÈn vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, vÒ tr×nh ®é chÝnh trÞ, sù tÝn nhiÖm cña quÇn chóng… Cã tinh thÇn yªu n­íc s©u s¾c, tËn tuþ, lËp tr­êng t­ t­ëng v÷ng vµng, thùc hiÖn ®óng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc, cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao, cã n¨ng lùc qu¶n lý, t­ duy ®éc lËp, s¸ng t¹o , cã kh¶ n¨ng tËp hîp vµ båi d­ìng c¸n bé , ®é tuæi d­íi 45. Khi bæ nhiÖm cÇn ®óng quy tr×nh, ®óng thñ tôc kh«ng coi nhÑ mét kh©u nµo trªn c¬ së ®· ®µo t¹o vµ ®· quy ho¹ch. §¶m b¶o ®ñ vÒ c¬ cÊu tæ chøc, sè l­îng vµ chÊt l­îng c¸n bé . Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng cho yªu cÇu tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi, ®µo t¹o ph¶i toµn diÖn, coi träng c¶ chuyªn m«n nghiÖp vô , lý luËn chÝnh trÞ vµ qu¶n lý nhµ n­íc. Båi d­ìng trong tr­êng häc lÉn rÌn luyÖn, vËn dông trong thùc tiÔn. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh kiÓm tra trong nhµ tr­êng ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi tr­íc nh÷ng tån t¹i, qua ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña c¸n bé. §èi víi c«ng t¸c c¸n bé ë tr­êng THCS còng cÇn quan t©m ®Õn phong c¸ch l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña Ban gi¸m hiÖu - Coi träng viÖc häc tËp qu¸n triÖt c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng cÊp uû vËn dông khÐo lÐo ®Ó ®Ò ra ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn ®¶m b¶o s¸t thùc hiÖu qu¶. - Lu«n s©u s¸t tíi tõng gi¸o viªn ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh t­ t­ëng, t©m t­ nguyÖn väng cña gi¸o viªn. MÆt kh¸c gióp cho viÖc ph©n ®Þnh, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng, n¨ng lùc , møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô, qua ®ã cã ®Þnh h­íng , cã biÖn ph¸p l·nh ®¹o vµ ®¸nh gi¸ ®óng tõng gi¸o viªn. - Thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch vµ trÝ tuÖ cña tËp thÓ. - Chó träng viÖc s¬ kÕt tæng kÕt, chØ râ nguyªn nh©n mÆt m¹nh mÆt yÕu, rót kinh nghiÖm trong l·nh ®¹o. II – X©y dùng tiªu chuÈn c¸n bé l·nh ®¹o cña tr­êng thcs thÞ trÊn Ph¶i x©y dùng ®­îc tiªu chuÈn c¸n bé nßng cèt cña nhµ tr­êng trong thêi kú míi lµ: cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng , trung thµnh víi chñ nghÜa M¸c – Lª nin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Ph¶i cã lßng yªu n­íc tËn tuþ phôc vô nh©n d©n, cã lËp tr­êng kiªn ®Þnh con ®­êng mµ §¶ng ta ®· lùa chän, phÊn ®Êu thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ®­êng lèi chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng vµ nhµ n­íc. Ph¶i thùc hiÖn cÇn , kiÖm, liªm , chÝnh , chÝ c«ng v« t­ . Kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng tham nhòng, cã ý thøc tæ chøc kû luËt, trung thùc kh«ng c¬ héi, g¾n bã víi quÇn chóng , ®­îc quÇn chóng nh©n d©n tÝn nhiÖm. Cã tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ lý luËn chÝnh trÞ, v¨n ho¸ , chuyªn m«n, ®ñ n¨ng lùc vµ søc khoÎ ®Ó lµm viÖc cã hiÖu qu¶ ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao. Tiªu chuÈn cña ng­êi gi¸o viªn trong thêi ®¹i míi ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, yªu nghÒ , mÕn trÎ. BiÕt tiÕp thu nh÷ng thµnh tùu khoa häc ¸p dông trong gi¶ng d¹y, ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, cã n¨ng lùc thùc tiÔn, lèi sèng lµnh m¹nh, thùc sù lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. Tiªu chuÈn cña c¸c ®ång chÝ trong gi¸m hiÖu, tæ tr­ëng chuyªn m«n: Ngoµi c¸c tiªu chuÈn chung cña ng­êi gi¸o viªn ®· nªu trªn, ng­êi qu¶n lý cßn ph¶i cã kh¶ n¨ng tËp hîp, ®oµn kÕt quÇn chóng , cã uy tÝn ®èi víi ®ång nghiÖp vµ häc sinh, ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ, n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn s¸ng t¹o, lµ ng­êi d¸m nghÜ , d¸m lµm , d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm. Cô thÓ : PhÈm chÊt chÝnh trÞ 1. ChÊp hµnh nghiªm chØnh chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc; thi hµnh nhiÖm vô theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn n©ng cao tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ ®Ó vËn dông vµo ho¹t ®éng gi¶ng d¹y, gi¸o dôc vµ ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao. 2. Cã ý thøc tæ chøc kû luËt, chÊp hµnh nghiªm sù ®iÒu ®éng, ph©n c«ng cña tæ chøc; cã ý thøc tËp thÓ, phÊn ®Êu v× lîi Ých chung. 3. G­¬ng mÉu thùc hiÖn nghÜa vô c«ng d©n, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ, x· héi. §¹o ®øc nghÒ nghiÖp 1. T©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, cã ý thøc gi÷ g×n danh dù, l­¬ng t©m nhµ gi¸o; cã tinh thÇn ®oµn kÕt, th­¬ng yªu, gióp ®ì ®ång nghiÖp trong cuéc sèng vµ trong c«ng t¸c; cã lßng nh©n ¸i, bao dung, ®é l­îng, ®èi xö hoµ nh· víi ng­êi häc, ®ång nghiÖp; s½n sµng gióp ®ì, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng cña ng­êi häc, ®ång nghiÖp vµ céng ®ång. 2. TËn tôy víi c«ng viÖc; thùc hiÖn ®óng ®iÒu lÖ, quy chÕ, néi quy cña ®¬n vÞ, nhµ tr­êng, cña ngµnh. 3. C«ng b»ng trong gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc, ®¸nh gi¸ ®óng thùc chÊt n¨ng lùc cña ng­êi häc; thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng bÖnh thµnh tÝch, chèng tham nhòng, l·ng phÝ. 3. Thùc hiÖn phª b×nh vµ tù phª b×nh th­êng xuyªn, nghiªm tóc; th­êng xuyªn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ngo¹i ng÷, tin häc ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña sù nghiÖp gi¸o dôc. Lèi sèng, t¸c phong 1. Sèng cã lý t­ëng, cã môc ®Ých, cã ý chÝ v­ît khã v­¬n lªn, cã tinh thÇn phÊn ®Êu liªn tôc víi ®éng c¬ trong s¸ng vµ t­ duy s¸ng t¹o; thùc hµnh cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t­ theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. 2. Cã lèi sèng hoµ nhËp víi céng ®ång, phï hîp víi b¶n s¾c d©n téc vµ thÝch øng víi sù tiÕn bé cña x· héi; biÕt ñng hé, khuyÕn khÝch nh÷ng biÓu hiÖn cña lèi sèng v¨n minh, tiÕn bé vµ phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn cña lèi sèng l¹c hËu, Ých kû. 3. T¸c phong lµm viÖc nhanh nhÑn, khÈn tr­¬ng, khoa häc; cã th¸i ®é v¨n minh, lÞch sù trong quan hÖ x· héi, trong giao tiÕp víi ®ång nghiÖp, víi ng­êi häc; gi¶i quyÕt c«ng viÖc kh¸ch quan, tËn t×nh, chu ®¸o. 4. Trang phôc, trang søc khi thùc hiÖn nhiÖm vô ph¶i gi¶n dÞ, gän gµng, lÞch sù, phï hîp víi nghÒ d¹y häc, kh«ng g©y ph¶n c¶m vµ ph©n t¸n sù chó ý cña ng­êi häc. 5. §oµn kÕt, gióp ®ì ®ång nghiÖp cïng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô; ®Êu tranh, ng¨n chÆn nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh nghÒ nghiÖp. Quan hÖ, øng xö ®óng mùc, gÇn gòi víi nh©n d©n, phô huynh häc sinh, ®ång nghiÖp vµ ng­êi häc; kiªn quyÕt ®Êu tranh víi c¸c hµnh vi tr¸i ph¸p luËt. 6. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, th­¬ng yªu, quý träng lÉn nhau; biÕt quan t©m ®Õn nh÷ng ng­êi xung quanh; thùc hiÖn nÕp sèng v¨n ho¸ n¬i c«ng céng. Gi÷ g×n, b¶o vÖ truyÒn thèng ®¹o ®øc nhµ gi¸o 1. Kh«ng lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó thùc hiÖn hµnh vi tr¸i ph¸p luËt, quy chÕ, quy ®Þnh; kh«ng g©y khã kh¨n, phiÒn hµ ®èi víi ng­êi häc vµ nh©n d©n. 2. Kh«ng gian lËn, thiÕu trung thùc trong häc tËp, nghiªn cøu khoa häc vµ thùc hiÖn nhiÖm vô gi¶ng d¹y, gi¸o dôc. 3. Kh«ng trï dËp, chÌn Ðp vµ cã th¸i ®é thiªn vÞ, ph©n biÖt ®èi xö, thµnh kiÕn ng­êi häc; kh«ng tiÕp tay, bao che cho nh÷ng hµnh vi tiªu cùc trong gi¶ng d¹y, häc tËp, rÌn luyÖn cña ng­êi häc vµ ®ång nghiÖp. 4. Kh«ng x©m ph¹m th©n thÓ, xóc ph¹m danh dù, nh©n phÈm cña ng­êi häc, ®ång nghiÖp, ng­êi kh¸c. Kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc, sinh ho¹t cña ®ång nghiÖp vµ ng­êi kh¸c. 5. Kh«ng g©y bÌ ph¸i, côc bé ®Þa ph­¬ng, lµm mÊt ®oµn kÕt trong tËp thÓ vµ trong sinh ho¹t t¹i céng ®ång. 6. Kh«ng tæ chøc, tham gia c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn tÖ n¹n x· héi nh­ : cê b¹c, m¹i d©m, ma tuý, mª tÝn, dÞ ®oan; kh«ng sö dông, l­u gi÷, truyÒn b¸ v¨n ho¸ phÈm ®åi trôy, ®éc h¹i. III – Ph¶i cã quan ®iÓm ®óng ®¾n ®¸nh gi¸, lùa chän ,bè trÝ vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé . §¸nh gi¸ ®óng thùc tiÔn ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé trong ngµnh gi¸o dôc hiÖn nay lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng, bëi m«i tr­êng gi¸o dôc lµ m«i tr­êng ®Æc biÖt hÕt søc nh¹y c¶m, nÕu kh«ng kÞp thêi sÏ cã nh÷ng hËu qu¶ khã l­êng. §i ®«i víi c¸c tiªu chuÈn, viÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé ph¶i dùa vµo hiÖu qu¶ c«ng viÖc theo chøc tr¸ch , nhiÖm vô ®­îc giao, ph¶i lÊy hiÖu qu¶ c«ng t¸c lµm th­íc ®o n¨ng lùc . §¸nh gi¸ ®óng c¸n bé sÏ gióp cho viÖc bè trÝ , sö dông phï hîp víi tr×nh ®é, n¨ng lùc cña c¸n bé . Ng­îc l¹i nÕu ®¸nh gi¸ sai dÔ g©y th¾c m¾c, lµm mÊt ®oµn kÕt néi bé. Trong ®Ò b¹t, bè trÝ sö dông c¸n bé ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é d©n chñ c«ng khai vµ theo mét quy tr×nh chÆt chÏ, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, tÝnh hiÖu qu¶. Bè trÝ c¸n bé ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn vµ së tr­êng thùc hiÖn ®óng ng­êi, ®óng viÖc vµ träng dông nh©n tµi. IV – c«ng t¸c quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé : ViÖc quy ho¹ch lµ mét quy tr×nh, kÕ ho¹ch ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng ®éi ngò c¸n bé c¬ së. X©y dùng quy ho¹ch c¸n bé ph¶i g¾n liÒn víi quy tr×nh s¾p xÕp, kiÖn toµn bé m¸y , x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸n bé , cã quy ho¹ch tèt , ®éi ngò c¸n bé míi ®¶m b¶o tÝnh kÕ thõa liªn tôc. Mçi chøc danh c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý ph¶i quy ho¹ch tõ 2-3 c¸n bé dù bÞ ( theo yªu cÇu vÒ ®é tuæi quy ho¹ch) . X¸c ®Þnh kh©u ®ét ph¸ hiÖn nay lµ x©y dùng vµ thùc hiÖn quy ho¹ch g¾n chÆt víi viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé . V - §µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé HiÖn nay vÊn ®Ò ®µo t¹o , ®µo t¹o l¹i vµ båi d­ìng c¸n bé nh»m bæ sung tr×nh ®é, kiÕn thøc n¨ng lùc chuyªn m«n vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc ®ang ®­îc ®Æt ra mét c¸ch bøc xóc. C«ng t¸c nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch toµn diÖn, ®Æc biÖt coi träng tÝnh hiÖu qu¶ cÇn chó ý ®Õn : KiÕn thøc chÝnh trÞ, kiÕn thøc tæ chøc qu¶n lý thùc tiÔn, qu¶n lý hµnh chÝnh , ph¸p luËt, ngo¹i ng÷ , tin häc, lý luËn c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn m«n, phÈm chÊt cho c¸n bé ®­¬ng chøc vµ c¶ c¸n bé dù bÞ. ViÖc häc tËp cña c¸n bé ph¶i ®­îc quy ®Þnh thµnh chÕ ®é vµ ph¶i ®­îc thùc hiÖn nghiªm ngÆt cã ®Þnh kú kiÓm tra kiÕn thøc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®èi víi tõng lo¹i c¸n bé . VI - §æi míi vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch c¸n bé . ChÝnh s¸ch c¸n bé bao gåm c¶ chÝnh s¸ch c¸n bé , båi d­ìng tuyÓn chän, khen th­ëng , ®·i ngé c¸n bé , chÝnh s¸ch c¸n bé g¾n lîi Ých víi tr¸ch nhiÖm, ®¶m b¶o c«ng b»ng , t­¬ng quan gi÷a c¸n bé ®­¬ng chøc , c¸n bé nghØ h­u, c¸n bé cã c«ng lao víi c¸ch m¹ng, c¸n bé lµm viÖc cã hiÖu qu¶ trong mçi nhiÖm vô ®­îc giao. Nhµ n­íc ph¶i sím hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn mét sè chÝnh s¸ch nh­ : C¶i tiÕn chÕ ®é tiÒn l­¬ng nh»m khuyÕn khÝch tµi n¨ng s¸ng t¹o cña c¸n bé , cã chÝnh s¸ch míi vÒ ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé , cã chÝnh s¸ch thi ®ua, khen th­ëng ®èi víi c¸n bé t¹o bÇu kh«ng khÝ thi ®ua trong c¸n bé , khuyÕn khÝch tÝnh s¸ng t¹o, ph¸t huy tr¸ch nhiÖm vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ KÕt luËn : Tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò nãng báng cña c«ng cuéc ®æi míi vµ sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o cña ®Êt n­íc hiÖn nay lµ “nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc” cho nªn c«ng t¸c quy ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé trong c¸c nhµ tr­êng ph¶i th­êng xuyªn, coi ®ã lµ mét néi dung quan träng cña nhµ tr­êng. Nh»m môc tiªu x©y dùng nguån nh©n lùc con ng­êi cho ®Êt n­íc, thùc hiÖn sù nghiÖp Gi¸o dôc - §µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu ®Ó x©y dùng mét n­íc ViÖt Nam “D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi, c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña nh÷ng n¨m tiÕp theo nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc D­íi ¸nh s¸ng häc thuyÕt M¸c – Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh , trong suèt tiÕn tr×nh lÞch sö ngay tõ khi thµnh lËp vµ tr¶i qua c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ®Êu tranh thèng nhÊt ®Êt n­íc thµnh c«ng vµ hiÖn nay ®ang trªn con ®­êng c«ng ngiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, §¶ng ta lu«n coi träng c«ng t¸c c¸n bé lµ c«ng t¸c hµng ®Çu cña c¸ch m¹ng. V× vËy tr¶i qua thêi gian víi bao thö th¸ch th¨ng trÇm cña c¸ch m¹ng, líp líp thÕ hÖ c¸n bé cña ®¶ng ®· gãp phÇn to lín vµo nh÷ng chiÕn th¾ng vinh quang vµ anh dòng cña d©n téc. Còng trong qu¸ tr×nh ®ã, §¶ng ta ®· h×nh thµnh nh÷ng quan ®iÓm hoµn chØnh ®Ó x©y dùng ®éi ngò c¸n bé ®¸p øng ®­îc mét c¸ch tèt nhÊt cho sù ph¸t triÓn ®i lªn trong tõng giai ®o¹n c¸ch m¹ng. Mét trong nh÷ng quan ®iÓm quan träng vµ næi bËt: “§¶ng ph¶i lo c¸n bé cho c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, trªn tÊt c¶ c¸ch lÜnh vùc, §¶ng thèng nhÊt l·nh ®¹o c«ng t¸c c¸n bé vµ qu¶n lÝ ®éi ngò c¸n bé ®ång thêi ph¸t huy tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc thµnh viªn hÖ thèng chÝnh trÞ trong c«ng t¸c c¸n bé. §¶m b¶o nguyªn t¾c tËp thÓ, d©n chñ ®i ®«i víi ph¸t huy tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trong c«ng t¸c c¸n bé”. C«ng t¸c c¸n bé nãi chung vµ c«ng t¸c quy ho¹ch ®µo t¹o vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé chñ chèt nãi riªng lµ néi dung ®Æc biÖt quan träng trong c«ng t¸c ®¶ng, §¶ng ta vµ Hå Chñ TÞch kÝnh yªu ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu c¸ch m¹ng ®· hÕt søc quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy, ®ã lµ lÜnh vùc cã vÞ trÝ quan träng, “lµ nguyªn nh©n cña mäi nguyªn nh©n” nã quyÕt ®Þnh thùc hiÖn mäi nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®¶ng, ®­a chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña ®¶ng vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vµo cuéc sèng, sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®ang ®ßi hái nhanh chãng ®æi míi ®éi ngò c¸n bé nãi chung vµ ®éi ngò c¸n bé chñ chèt nãi riªng theo h­íng n©ng cao chÊt l­îng nh»m t¹o ®­îc ®éi ngò c¸n bé v÷ng m¹ng ®ång bé. Nh­ng c«ng t¸c c¸n bé lµ rÊt phøc t¹p khã kh¨n, vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay lµ ph¶i thèng nhÊt quan ®iÓm nghÞ quyÕt Trung ­¬ng III vµ nghÞ quyÕt trung ­¬ng IX (lÇn thø hai) kho¸ VIII. §¹i héi IX cña ®¶ng tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh: “tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c c¸n bé”. Tõ nhËn thøc vÒ quan ®iÓm cña ®¶ng, ®Þa ph­¬ng ph¶i vËn dông ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ sö dông c¸n bé ®Õn n¨m 2010 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. §èi víi tr­êng THCS ThÞ TrÊn ,c«ng t¸c c¸n bé nãi chung ,c«ng t¸c quy ho¹ch ,®µo t¹o vµ sö dông c¸n bé chñ chèt trong thêi gian qua ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ b­íc ®Çu . §éi ngò c¸n bé ®· ®¸p øng c¬ b¶n nhiÖm vô ®­îc giao ,gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c nhiÖm vô kinh tÕ -x· héi cu¶ ®Þa ph­¬ng . Tuy nhiªn c«ng t¸c c¸n bé , ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o vµ sö dông c¸n bé chñ chèt cña ngµnh gi¸o dôc HuyÖn trong thêi gian qua vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu míi ®Æt ra ,cho nªn HuyÖn ph¶i cã ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p ®èi víi c«ng t¸c c¸n bé chñ chèt cña ngµnh gi¸o dôc ®Ó cã b­íc ®ét ph¸ míi trong thêi gian tiÕp theo . XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng c«ng t¸c c¸n bé , víi quy ho¹ch vµ sö dông c¸n bé ë tr­êng THCS ThÞ TrÊn V©n §×nh nh­ ®· nªu ë trong khu«n khæ bµi tiÓu luËn mµ t«i ®· ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p ban ®Çu, nh»m môc ®Ých gãp phÇn n©ng cao c«ng t¸c c¸n bé víi quy ho¹ch vµ sö dông c¸n bé ë tr­êng THCS ThÞ TrÊn V©n §×nh trong giai ®o¹n hiÖn nay, tin t­ëng r»ng d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam mµ trùc tiÕp lµ sù chØ ®¹o s¸t sao cña HuyÖn uû, sù qu¶n lý , ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶ cña UBND huyÖn sÏ x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé nãi chung vµ ®éi ngò c¸n bé ngµnh gi¸o dôc HuyÖn øng Hoµ nãi riªng, gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc ViÖt Nam giµu vµ ®Ñp. 2 – Mét sè kiÕn nghÞ : N©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé chñ chèt trªn c¬ së lµm tèt c«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o vµ sö dông lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c §¶ng ë §¶ng bé HuyÖn øng Hoµ . Nh»m t¹o ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé võa cã ®øc, võa cã tµi, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ, cã søc kháe vµ cã n¨ng lùc chuyªn m«n, ®¶m b¶o ®­a HuyÖn ph¸t triÓn nhanh, m¹nh vÒ kinh tÕ - x· héi, gi÷ v÷ng an ninh, trËt tù x· héi. Ngoµi nh÷ng gi¶i ph¸p nªu trªn, tõ thùc tr¹ng c«ng t¸c c¸n bé ngµnh Gi¸o Dôc ë ®Þa ph­¬ng t«i xin ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ sau: §èi víi trung ­¬ng : - T¨ng c­êng ®Èy m¹nh c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u ®Ó t¹o ra mét nÒn c«ng vô thùc sù cña d©n, do d©n, v× d©n ®¸p øng yªu cÇu sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ ®¹t nh÷ng chuÈn mùc khoa häc, tiÕn bé cña nh©n lo¹i vµ nÒn hµnh chÝnh tiªn tiÕn trªn thÕ giíi . - CÇn xóc tiÕn tæng kÕt rót kinh nghiÖm thùc tiÔn ®Ó më réng c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o , båi d­ìng c¸n bé , c«ng chøc cho phï hîp vµ cã chÊt l­îng. Nªn kÞp thêi cô thÓ ho¸ chñ tr­¬ng quan ®iÓm, chÝnh s¸ch vÒ chiÕn l­îc c¸n bé ®Ó cÊp d­íi kÞp thêi n¾m b¾t sù vËn ®éng, biÕn ®æi kh«ng ngõng trong thùc tiÔn cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng. - CÇn sö lý nghiªm nh÷ng tr­êng hîp c¸n bé sö dông c¸c v¨n b»ng chøng chØ kh«ng hiÖu qu¶ , sö lý nh÷ng tr­êng hîp tiªu cùc trong qu¸ tr×nh häc tËp ®Ó t¹o sù c«ng b»ng trong häc tËp vµ trong x· héi gãp phÇn x©y dùng ®éi ngò c¸n bé , c«ng chøc cã kiÕn thøc , cã uy tÝn gãp phÇn lËp l¹i kû c­¬ng trong c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nãi chung vµ ®µo t¹o båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé nãi riªng. §èi víi cÊp TØnh : - T¨ng c­êng ®Çu t­ kinh phÝ ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt , hoµn thiÖn hÖ thèng tr­êng líp ®Ó ®¸p øng c«ng t¸c häc tËp , ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé . N©ng cao chÊt l­îng , n¨ng lùc tr×nh ®é cho ®éi ngò gi¶ng viªn. - CÇn cã sù ®Þnh h­íng nghÒ cho häc sinh phæ th«ng , ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ cña ®éi ngò c¸n bé , tr¸nh hiÖn t­îng thõa , thiÕu c¸n bé ®ång thêi cÇn cö mét sè c¸n bé c«ng chøc ®i ®µo t¹o vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸n bé cã n¨ng lùc . Quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c¬ së nhÊt lµ ®éi ngò c¸n bé ë cÊp x·. - Cã chÝnh s¸ch ®éng viªn, chiªu n¹p nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é , kiÕn thøc vÒ c«ng t¸c t¹i TØnh nhµ ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ x©y dùng nÒn kinh tÕ , v¨n ho¸ x· héi cho quª h­¬ng . §èi víi HuyÖn : - Ph¶i ®æi míi nhËn thøc vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé chñ chèt phï hîp víi giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi, theo yªu cÇu cña chiÕn l­îc c¸n bé trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa nh­ nghÞ quyÕt Trung ­¬ng III kho¸ VIII x¸c ®Þnh, t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ, n©ng cao h¬n n÷a kiÕn thøc khoa häc lü thuËt, khoa häc qu¶n lý, t¹o cho c¸n bé cã ®ñ kh¶ n¨ng thÝch øng víi c¬ chÕ qu¶n lý míi. - C«ng t¸c c¸n bé cÇn thiÕt tiÕn hµnh theo c¸c b­íc thÝch hîp, cã ®¸nh gi¸ míi cã quy ho¹ch ®µo t¹o vµ sö dông, t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, n¾m ch¾c t×nh h×nh mäi mÆt cña c¸n bé ®Ó chän läc, sö dông c¸n bé mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé chñ chèt, tõng b­íc trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé. - C«ng t¸c tæ chøc ph¶i thùc hiÖn kiªn quyÕt theo ®óng quy ®Þnh, quy ho¹ch, tr¸nh nÓ nang. §èi víi phßng gi¸o dôc huyÖn: - T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. Hµng n¨m tæ chøc tËp huÊn vµ cËp nhËt kiÕn thøc vÒ QLGD cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ®­¬ng chøc vµo dÞp hÌ, häc tËp c¸c m« h×nh tiªn tiÕn vµ chÊt l­îng cao vÒ c«ng t¸c qu¶n lý trong vµ ngoµi tØnh. - Ph¸t hiÖn, ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò dù nguån. - Tham m­u víi c¸c cÊp trong vÊn ®Ò bæ nhiÖm, ®Ò b¹t, lu©n chuyÓn c¸n bé s¸t víi thùc tÕ , ®¶m b¶o chÊt l­îng c¸n bé . - §¶m b¶o quyÒn lîi vµ chÕ ®é cho c¸n bé gi¸o viªn. - §¶m b¶o ph©n c«ng ®óng ng­êi ®óng viÖc tr¸nh hiÖn t­îng n¬i thõa thiÕu c¸n bé , gi¸o viªn. - T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh kiÓm tra ®Þnh kú , ®ét xuÊt , chuyªn ®Ò ®èi víi c¸c nhµ tr­êng nh¨m thóc ®Èy c¸c phong trµo häc tËp ë c¬ së. Tõ nh÷ng kiÕn thøc ®­îc trang bÞ, nhiÖm vô vµ thùc tiÔn c«ng t¸c trong thêi gian qua, víi kho¶ng thêi gian cã h¹n, kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt c«ng t¸c c¸n bé ë c¬ së cßn nhiÒu h¹n chÕ . H¬n n÷a , ®©y l¹i lµ vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, cßn nhiÒu ®iÒu cÇn ®­îc nghiªn cøu, tæng kÕt nªn nhiÒu vÊn ®Ò tr×nh bµy trong ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt , tån t¹i mong ®­îc gióp ®ì , gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy , c« gi¸o vµ ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi cã gi¸ trÞ thùc thi. Cuèi cïng xin c¶m ¬n sù nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y cña c¸c thÇy c« gi¸o tr­êng Trung cÊp lý luËn chÝnh trÞ tØnh Hµ T©y, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Þa ph­¬ng, phßng GD&§T huyÖn ®· gióp T«i trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ hoµn thµnh b¶n luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. ThÞ trÊn V©n §×nh, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2008 Ng­êi viÕt NguyÔn thÕ d©n tµi liÖu tham kh¶o 1 - c¸c m¸c –¨ngghen,tuyÓn tËp tËp 1nxb sù thËt hµ néi 1981. 2 - v.i.lªnin toµn tËp , tËp 4 nhµ xuÊt b¶n tiÕn bé m¸t x¬ va 1978. 3 - v.i.lªnnin toµn tËp ,tËp 44 nxb tiÕn bé m¸t x¬ va 1978. 4 - hå chÝ minh toµn tËp, tËp 4 nxs sù thËt hµ néi 1984. 5 - hå chÝ minh toµn tËp, 10 nxb sù thËt hµ néi. 6 - hå chÝ minh vÒ vÊn ®Ò c¸n bé nxb sù thËt hµ néi 1982. 7 - ®¶ng céng s¶n viÖt nam v¨n kiÖn ®¹i héi biÓu toµn quèc lÇn thø vii. nxb ctqg hµ néi 1996. 8 - ®¶ng céng viÖt nam v¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 3 bchtw kho¸ vii nxb ctqg hµ néi 1966. 9 - ®¶ng céng s¶n viÖt nam v¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 3 bchtw kho¸ viii nxb ctqg hµ néi 1966. 10 - ®¶ng céng s¶n viÖt nam , v¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 3 , bch trung ­¬ng kho¸ iii nxb ctqg hµ néi 196 11 - ®¶ng céng s¶n viÖt nam , v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø iv nxbctqg hµ néi Môc lôc PhÇn më ®Çu TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi. 1 T×nh h×nh nghiªn cøu. 7 §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. 8 Môc tiªu vµ nhiÖm vô nghiªn cøu. 8 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. 9 Nguån tµi liÖu c¬ b¶n 9 kÕt cÊu ®Ò tµi. 9 PhÇn néi dung Ch­¬ng I :C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c lùa chän båi d­ìng ®µo t¹o, bè trÝ c¸n bé chñ chèt. I – Quan ®iÓm chung vÒ c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé. 11 Ii – nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n cña chñ nghÜa mac-lªnin vÒ c«ng t¸c c¸n bé 14 Iii – C«ng t¸c c¸n bé víi ngµnh gi¸o dôc 25 Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé ë tr­êng THCS ThÞ TrÊn V©n §×nh. I – Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm t×nh h×nh. 28 II - Thùc tr¹ng vÒ ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé. 29 Iii – c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé ë tr­êng thcs thÞ trÊn 33 Iv – Nh÷ng kinh nghiÖm. 38 Ch­¬ng III : mét sè gi¶i ph¸p lùa chän, båi d­ìng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé I – môc tiªu, ph­¬ng h­íng 42 Ii – tiªu chuÈn ®éi ngò c¸n bé tr­êng thcs thÞ trÊn 46 PhÇn kÕt luËn I – KÕt luËn 52 II – KiÕn nghÞ chung. 54

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá thực trạng tuyển chọn, bồi dưỡng , đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành giáo dục.doc
Luận văn liên quan