Dạy từ mới cho học sinh lớp 6

DẠY TỪ MỚI CHO HỌC SINH LỚP 6 A.Đặt vấn đề Học sinh lớp 6 bước vào năm học mới với bao điều ngỡ ngàng, ngoài trường mới , lớp mới , thầy cô mới, là những môn học mới , và phương pháp học bộ môn khác nhau. Đặc biệt là bộ môn tiếng Anh , mặc dù ở lớp 6 các em đã được làm quen với nó nhưng để nắm bắt được và tiến hành học được như những bộ môn tiếng Việt cũng không phải là một công việc dễ dàng đối ,trong học tiếng anh công việc đầu tiên là học từ mới, đây là một bước khó trong quá trình học ngoại ngữ, bởi từ là những viên gạch đầu tiên để xây nên lâu đài. Để có lâu đài vững chắc trong bộ nhớ của các em , các em phải dày công góp nhặt và phải yêu thích việc góp nhặt từng ngày.Quá trình này được thực hiện tốt thì mục đích của học ngoại ngữ là giao tiếp mới đạt được.Có nghĩa là các em đã đưa hệ thống từ vựng mình học được vào các mẫu câu để giao tiếp hàng ngày với bạn bè và mọi người.Nhưng thực tế việc học từ của học sinh lớp 6 ở trường tôi hiện tại cũng như thực trạng nhiều năm dạy tiếng Anh lớp 6 , tôi thấy còn bao khó khăn. Một thực trạng có khá đông học sinh chưa biết học từ cho nên học dễ quên, lại khó thuộc, làm cho lượng từ tích luỹ được ít; còn có nhiều em không thích học ngoại ngữ vì các em không có lượng từ đủ để thực hành,để hiểu và nghe thầy cụ bạn bố núi làm cho quá trình luyện tập tiếng Anh càng khó khăn, giờ học tiếng Anh trở nên nặng nề, và nhiều lúc là đối phó và trốn tránh ; Trên lớp khi phân chia luyện tập nhóm các em học khá không thích luyện tập với các em học yếu vì phải mất nhiều thời gian mà không nói được nhiều; Cá em yếu lại tranh thủ cơ hội để chơi,hoặc nói chuyện do vậy kết quả học tập thấp.Mỗi khi kiểm tra hầu như là điểm không hoặc một, có những em nộp giấy trắng. Từ thực trạng trên thúc đẩy tôi suy nghĩ , tìm biện pháp dạy các em học được từ mới tốt hơn.

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2117 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dạy từ mới cho học sinh lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
d¹y tõ míi cho häc sinh líp 6 A.Đặt vấn đề Häc sinh líp 6 b­íc vµo n¨m häc míi víi bao ®iÒu ngì ngµng, ngoµi tr­êng míi , líp míi , thÇy c« míi, lµ nh÷ng m«n häc míi , vµ ph­¬ng ph¸p häc bé m«n kh¸c nhau. §Æc biÖt lµ bé m«n tiÕng Anh , mÆc dï ë líp 6 c¸c em ®· ®­îc lµm quen víi nã nh­ng ®Ó n¾m b¾t ®­îc vµ tiÕn hµnh häc ®­îc nh­ nh÷ng bé m«n tiÕng ViÖt còng kh«ng ph¶i lµ mét c«ng viÖc dÔ dµng ®èi ,trong häc tiÕng anh c«ng viÖc ®Çu tiªn lµ häc tõ míi, ®©y lµ mét b­íc khã trong qu¸ tr×nh häc ngo¹i ng÷, bëi tõ lµ nh÷ng viªn g¹ch ®Çu tiªn ®Ó x©y nªn l©u ®µi. §Ó cã l©u ®µi v÷ng ch¾c trong bé nhí cña c¸c em , c¸c em ph¶i dµy c«ng gãp nhÆt vµ ph¶i yªu thÝch viÖc gãp nhÆt tõng ngµy.Qu¸ tr×nh nµy ®­îc thùc hiÖn tèt th× môc ®Ých cña häc ngo¹i ng÷ lµ giao tiÕp míi ®¹t ®­îc.Cã nghÜa lµ c¸c em ®· ®­a hÖ thèng tõ vùng m×nh häc ®­îc vµo c¸c mÉu c©u ®Ó giao tiÕp hµng ngµy víi b¹n bÌ vµ mäi ng­êi.Nh­ng thùc tÕ viÖc häc tõ cña häc sinh líp 6 ë tr­êng t«i hiÖn t¹i còng nh­ thùc tr¹ng nhiÒu n¨m d¹y tiÕng Anh líp 6 , t«i thÊy cßn bao khã kh¨n. Một thực trạng cã kh¸ ®«ng häc sinh ch­a biÕt häc tõ cho nªn häc dÔ quªn, l¹i khã thuéc, lµm cho l­îng tõ tÝch luü ®­îc Ýt; cßn cã nhiÒu em kh«ng thÝch häc ngo¹i ng÷ v× c¸c em kh«ng cã l­îng tõ ®ñ ®Ó thùc hµnh,để hiểu và nghe thầy cô bạn bè nói lµm cho qu¸ tr×nh luyÖn tËp tiÕng Anh cµng khã kh¨n, giê häc tiÕng Anh trë nªn nÆng nÒ, vµ nhiÒu lóc lµ ®èi phã vµ trèn tr¸nh ; Trªn líp khi ph©n chia luyÖn tËp nhãm c¸c em häc kh¸ kh«ng thÝch luyÖn tËp víi c¸c em häc yÕu v× ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian mµ kh«ng nãi ®­îc nhiÒu; C¸ em yÕu l¹i tranh thñ c¬ héi ®Ó ch¬i,hoÆc nãi chuyÖn do vËy kÕt qu¶ häc tËp thÊp.Mçi khi kiÓm tra hÇu nh­ lµ ®iÓm kh«ng hoÆc mét, cã nh÷ng em nép giÊy tr¾ng. Tõ thùc tr¹ng trªn thóc ®Èy t«i suy nghÜ , t×m biÖn ph¸p d¹y c¸c em häc ®­îc tõ míi tèt hơn. 2) Biện pháp thực hiện: - Vào những tuần đầu tôi nắm bắt năng lực học tập của các em qua kết quả học tập tiểu học . Tập hợp việc xếp loại đạo đức của các em qua các năm.Đặc biệt chú ý đến những em có biểu hiện chưa ngoan. Tiến hành kiểm tra sach vở của cac em. Qua việc kiểm tra toi thấy hầu hết nh÷ng em chưa ngoan sách vở luộm thuộm, chữ viết cẩu thả. Đặc biệt co nh÷ng em hầu như rất lười ghi chép, chữ thì tôi còn phải ghép mãi mới có thể dịch ra chữ gì kÓ c¶ viÕt tiÕng ViÖt nh­ em Qu©n, em B¶o,em Nam,em Nhật, Vĩ Tường. Sau ®ã t«i tiÕn hµnh kiÓm tra mét bµi 1 tiÕt vµo tiÕt d¹y «n vÒ phÇn tõ cña c¸c em .§èi víi nh÷ng em yÕu t«i ®· cho c¸c em viÕt tù do ,viÕt nh÷ng tõ nµo b»ng tiÕng anh mµ em biÕt ®­îc. KÕt qu¶ ë líp 6A cã 2 em kh«ng viÕt ®­îc tõ nµo, 14 em thiÕu ®iÓm. Líp 6B cã 1 em kh«ng viÕt ®­îc tõ nµo, 11 em thiÕu ®iÓm.Líp 6C cã 3 em thiÕu ®iÓm. Nh÷ng em nµy rÊt ng¹i häc tiÕng Anh. T«i tiÕn hµnh gÆp riªng nh÷ng em nµy ®Ó t×m nguyªn nh©n, mét sè em do kh¶ n¨ng tiÕp thu, mét vµi em lµ do thiÓu n¨ng trÝ tuÖ, cßn phÇn ®a lµ c¸c em ch­a cã ý thøc häc, ch­a ch¨m chØ dÉn ®Õn kh«ng thÝch häc vµ häc yÕu. Tõ ®ã t«i tiÕn hµnh chia c¸c em thµnh tõng nhãm nhá 3, 4 b¹n mét theo chæ ngåi ,cã c¶ b¹n yÕu vµ b¹n giái ®Ó gióp nhau häc vµ mçi nhãm cö ra 1 em lµm nhãm tr­ëng ®Ó gióp c« kiÓm tra viÖc lµm bµi tËp ë nhµ vµ gióp b¹n ë nh÷ng phÇn cã thÓ . C«ng viÖc chuÈn bÞ bµi d¹y tr­íc khi ®Õn líp t«i ®· t×m tßi nh÷ng biÖn ph¸p dÔ hiÓu nhÊt, cuèn hót c¸c em nhÊt vµ thay ®æi tõ trong c¸ch giíi thiÖu tõ trong tõng tiÕt d¹y ®Î tr¸nh nhµm ch¸n. Nh­ dïng tranh cã s½n trong bé tranh líp 6, tranh s­u tÇm, vËt thËt nh­ c¸c lo¹i qu¶, loµi hoa, c¸c ®å dïng, cho vÝ dô ®Ó c¸c em ®o¸n ,®iÒn,ph¸t hiÖn tõ, ®Æc biÖt lµ vÏ trªn b¶ng , t«i luyÖn cho m×nh c¸ch vÏ nhanh nhÊt , chÝnh x¸c nhÊt ,pha chót hµi h­íc ë nh÷ng tõ cã thÓ ®Ó cuèn hót c¸c em vµo viÖc häc tõ mét c¸ch nhÑ nhµng , høng thó. Trong c¸c tiÕt d¹y t¨ng c­êng ho¹t ®éng cña nhãm ®Ó em nµo còng cã thÓ thùc hµnh ®­îc, còng ®­îc kiÓm tra b¹n vµ ®­îc b¹n kiÓm tra. T«i cè g¾ng ­u tiªn cho nh÷ng b¹n yÕu vµ hay e dÌ ,ch­a m¹nh trong luyÖn nãi. PhÇn ph¸t ©m tõ vùng t«i cè g¾ng ph¸t ©m mÉu chÝnh x¸c , luyÖn tËp c¸c em ph¸t ©m vµ s÷a lçi cho tõng em.H­íng dÉn c¸c em häc phÇn phiªn ©m cña tõng bµi ë cuèi s¸ch .H­íng dÉn c¸c em dïng phÇn ®äc tiÕng Anh trong m¸y vi tÝnh ®Ó kiÓm nghiÖm viÖc ph¸t ©m cña m×nh ®èi víi nh÷ng em cã m¸y. Khi kiÓm tra tõ t«i dïng nhiÒu thñ thuËt kh¸c nhau nh­ Slap the board, odering, rub out and remember, matching, what and where. §Æc biÖt t«i cè g¾ng thiÕt kÕ phÇn warm up hÊp dÉn ®Ó c¸c em «n tËp l¹i tõ cña nh÷ng bµi tr­íc . Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh bµi gi¶ng cè g¾ng ®­a l­îng tõ míi võa giíi thiÖu trong tiÕt ®Ó c¸c em luyÖn tËp, gióp c¸c em nhí tõ dÔ h¬n. Sau ®ã t«i cßn h­íng dÉn c¸c em c¸ch häc tõ míi ë nhµ. Tèt h¬n hÕt lµ nªn häc víi b¹n m×nh. C¸ch häc lµ nªn tù nhí l¹i nh÷ng tõ m×nh ®· häc trªn líp sau ®ã më vë kiÓm tra vÒ h×nh thøc ch÷ viÕt vµ c¸ch ph¸t ©m. Sau ®ã luyÖn tËp võa ®äc võa viÕt tõ. Nªn dïng b¶ng ®Ó viÕt hoÆc viÕt vµo giÊy nh¸p, viÕt nhiÒu lÇn sau ®ã viÕt vµo nh÷ng tê giÊy nhá ®Ó tiÖn häc bÊt kú ®©u, cã thÓ treo vµo gãc häc tËp ®Ó tiÕp xóc víi nã hµng ngµy. Trªn líp t«i cho c¸c em viÕt vµo b¶ng phô råi treo xung quanh líp ®Ó ngµy nµo c¸c em còng ®­îc tiÕp xóc víi nã. §Ó «n tËp tõ th­êng xuyªn t«i th­êng cho c¸c em xÕp theo nhãm tõ nh­ tõ chØ ®å vËt, tõ chØ ng­êi, tõ chØ nghÒ nghiÖp…®Æc biÖt cho c¸c em ph©n biÖt tõ lo¹i. §©y lµ mét phÇn kh¸ khã c¸c em th­êng dÔ nhÇm lÉn trong tõ lo¹i. T«i dïng nhiÒu d¹ng bµi tËp kh¸c nhau ®Ó c¸c em ph©n biÖt tõ lo¹i dÇn vµ in s©u vµo ®Çu c¸c em. T«i th­êng dïng c¸ch kiÓm tra lµ cho 1/2 líp lµm bµi vµ sè cßn l¹i theo dâi b¹n m×nh lµm bµi. Nh­ vËy c¸c b¹n ®Òu ph¶i häc vµ tù lùc lµm bµi. §Æc biÖt lµ khen ngîi nh÷ng b¹n cã ®iÓm cao, tuyªn d­¬ng tr­íc líp. Cho h­íng dÉn b¹n m×nh häc c¸c em sÏ h¨ng say vµ tù tin h¬n vµ ai còng ®­îc lµm viÖc, còng ®­îc kiÓm tra b¹n vµ ®­îc b¹n kiÓm tra m×nh. VÒ viÖc häc tõ vùng t«i cho c¸c em ®è nhau nãi viÕt vµ ®Æt c©u, ­u tiªn cho c¸c b¹n yÕu hoÆc hay e dÌ, ch­a m¹nh d¹n tr­íc líp do ®ã c¸c b¹n ®· tiÕn bé h¬n h¼n. T«i cho c¸c em tËp nãi nh÷ng c©u tõ dÔ ®Õn khã ®Ó c¸c em tù tin h¬n, c¸c em yªu thÝch m«n häc nµy h¬n. C¸c em kh«ng c¶m thÊy nÆng nÒ vÒ m«n häc. HoÆc t«i ®­a tõ vùng vµo phÇn Warm up ë nh÷ng tiÕt tiÕp theo khi cã thÓ nh­: Jumble word, Shark attack, nghe vµ vÏ tranh, xÕp tranh, viÕt tõ theo b¹n lµm mÉu...sÏ thu hót c¸c em häc h¬n. HoÆc cho c¸c em tËp ®Æt c©u ë nhµ theo tõng thÓ lo¹i bµi tËp råi ®Õn líp nãi víi c« vµ c¶ líp. Tõ nh÷ng biÖn ph¸p trªn t«i thÊy viÖc häc tõ cña c¸c em cã nh÷ng tiÕn bé râ rÖt . §Õn nay l­îng häc sinh l­êi häc tõ míi gi¶m ®i râ rÖt, líp 6a chØ cßn 10 em.Líp 6B cßn 8 em, líp 6c 3em ®·èc nhiÒu lÇn ®¹t ®­îc ®iÓm tõ 5 trë lªn . Trªn ®©y lµ mét sè ho¹t ®éng t«i ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh d¹y häc nãi chung còng nh­ qu¸ tr×nh d¹y tõ vùng trong thêi gian qua t«i d¹y häc sinh líp 6. T«i nhËn thÊy nã ®· gãp phÇn thóc ®Èy viÖc häc tËp cña c¸c em. T«i mong c¸c ®/c gãp ý bæ sung ®Ó chóng ta cã nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp h¬n gióp n©ng cao chÊt l­îng häc sinh. Hµ TÜnh, th¸ng 4 n¨m 2011 Phßng gi¸o dôc Thµnh phè Hµ TÜnh Trường THCS Đại Nài S¸ng kiÕn kinh nghiÖm D¹y tõ míi cho häc sinh líp 6 Hà Tĩnh, ngày 2/04/2011

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDạy từ mới cho học sinh lớp 6.doc