Đề tài Các giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh thẻ ATM tại Ngân Hàng Công Thương Chi nhánh 8

Quá trình hình thành và phát triển : Ngân hàng Công thương chi nhánh 8 (NHCT-CN8) là một trong mười bốn chi nhánh của NHCTVN tại Tp. Hồ Chí Minh, được thành lập theo quyết định dố 175/QĐ TP.HCM ngày 17/10/1975 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tên gọi Chi nhánh 13, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM. Đến tháng 8/1988, Chi nhánh 13 được đổi tên thành Ngân hàng Công thương chi nhánh 8 TP.HCM. Khi nền kinh tế Việt Nam chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, hệ thống ngân hàng nội địa cũng chuyển mình từ hệ thống ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng mở rộng của thị trường trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, ngày 22/10/1993, NHCT-CN8 đã chuyển sang hoạt động kinh doanh theo mô hình ngân hàng hai cấp. Trụ sở hiện giờ của NHCT-CN8 tọa lạc tại 196-202 Hưng Phú P.8, Q.8. Dù nằm ở địa bàn không thuận lợi, dân cư đa số là dân lao động nghèo, cơ sở hạ tầng chưa phát triển nhưng NHCT-CN8 đã từng bước khắc phục tất cả khó khăn, mở rộng hoạt động của mình, thành lập thêm bốn quỹ tiết kiệm và bốn năm liền được xếp loại giỏi trong kinh doanh. Cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động của các phòng ban : Bộ máy quản trị của NHCT-CN8 rất năng động, bao gồm : - Ban Giám đốc - Phòng Kiểm soát nội bộ - Phòng Kinh doanh - Phòng Kế toán - Phòng Ngân quỹ - Phòng Hành chánh nhân sự - Phòng Kinh doanh đối ngoại - Phòng Quản lý tiền gửi dân cư Chương 1 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH 8 Chương 2 : HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TỐN THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH 8 Chương 3 : CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH 8

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1510 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh thẻ ATM tại Ngân Hàng Công Thương Chi nhánh 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ït ñoäng nhgieäp vuï sau ñaây : Nhaän tieàn göûi coù kyø haïn vaø tieàn göûi khoâng kyø haïn baèng VND vaø ngoaïi teä cuûa caùc toå chöùc, ñôn vò kinh teá, caù nhaân trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Cho vay ngaén haïn, trung vaø daøi haïn baèng VND vaø ngoaïi teä ñoái vôùi moïi thaønh phaàn kinh teá vaø caùc taàng lôùp daân cö. Thöïc hieän caùc nghieäp vuï thanh toaùn chuyeån tieàn nhanh trong nöôùc vaø quoác teá qua heä thoáng maïng maùy tính vieãn thoâng. Thöïc hieän caùc nghieäp vu tín duïng thueâ mua Nhaän chieát khaáu caùc soå tieát kieäm, kyø phieáu, traùi phieáu, tín phieáu do caùc ngaân haøng thöông maïi, Kho baïc phaùt haønh. Cho vay taøi trôï xuaát nhaäp khaåu, môû L/C, thanh toaùn quoác teá, baûo laõnh cho vay, thanh toaùn L/C nhaäp khaåu, öùng tröôùc boä chöùng töø. Thöïc hieän caùc dòch vuï kieàu hoái, mua baùn vaø chuyeån ñoåi ngoaïi teä. Thöïc hieän caùc dòch vuï thu tieàn guûi taïi caùc cô quan, ñôn vò kinh teá vaø tieàn göûi tieát kieäm (50.000.000 VND trôû leân) taïi nhaø cuûa caù nhaân cuøng caùc dòch vuï khaùc. 1.2.4 Giôùi thieäu phoøng Keá toaùn : Phoøng Keá toaùn coù taát caû 12 nhaân vieân, bao goàm : 1 Keá toaùn tröôûng quaûn lyù chung 2 Phoù phoøng hoã trôï Keá toaùn tröôûng trong nhöõng coâng vieäc thuoäc traùch nhieäm cuûa mình. Caùc nhaân vieân ôû nhöõng boä phaän khaùc : Boä phaän giao dòch vôùi khaùch haøng : coù 4 quaày giao dòch Giao dòch vôùi khaùch haøng laø caùc cô quan, toå chöùc Nhaø nöôùc, caùc doanh nghieäp quoác doanh. Giao dòch vôùi khaùch haøng laø caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh vaø caùc caù nhaân. Boä phaän thanh toaùn : Thanh toaùn ñieän töû : thöïc hieän thanh toaùn qua heä thoáng maùy vi tính giöõa caùc Ngaân haøng cuøng heä thoáng. Thanh toaùn buø tröø : coù quan heä thanh toaùn vôùi caùc Ngaân haøng treân cuøng ñòa baøn. Thanh toaùn qua tieàn göûi taïi NHNN. Ngoaøi ra phoøng Keá toaùn coøn coù caùc boä phaän quaûn lyù tieàn göûi daân cö thoâng qua caùc quyõ tieát kieäm ôû caùc cô sôû. 1.2.5 Nhöõng thaønh töïu vaø haïn cheá cuûa NHCT-CN8 nhöõng naêm gaàn ñaây : Thaønh töïu : Coâng taùc ñieàu haønh vaø chæ ñaïo ñöôïc thöïc hieän khaù toát. Cô sôû vaät chaát cuûa Chi nhaùnh ñöôïc trang bò khaù hieän ñaïi, khang trang taïo ñieàu kieän thoaûi maùi vaø thuaän lôïi cho nhaân vieân laãn khaùch haøng ñeán giao dòch. Ñoäi nguõ CBCNV ñöôïc môû roäng vaø khoâng ngöøng naâng cao veà trình ñoä, khaû naêng xöû lyù nghieäp vuï ñeå coù theå laøm toát coâng taùc ñöôïc giao trong ñieàu kieän caïnh tranh maïnh meõ giöõa caùc ngaân haøng trong giai ñoaïn hieän nay. Ñoåi môùi tö duy kinh teá töø bò ñoäng sang theá chuû ñoäng trong vieäc tìm kieám khaùch haøng, döï aùn khaû thi ñeå cho vay. Chi nhaùnh taäp trung voán coù troïng taâm, troïng ñieåm, chuù yù caùc doanh nghieäp coù hoaït ñoäng kinh doanh hieäu quaû. Coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt hoaït ñoäng cho vay vaø thu nôï ñöôïc thöïc hieän raát chaët cheõ ñeå coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi, thöôøng xuyeân ñoân ñoác khaùch haøng traû nôï goác vaø laõi ñuùng haïn. Nhôø vaäy, ngaân haøng ñaõ haïn cheá ñöôïc moät phaàn nôï quaù haïn, giaûm thieåu ruûi ro vaø naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû hoaït ñoäng tín duïng. Chi nhaùnh ñaõ taïo ñöôïc uy tín vôùi khaùch haøng do naém baét kòp xu höôùng phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, cuõng nhö nhu caàu voán cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá vaø taàng lôùp daân cö taïo ñieàu kieän môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Ban giaùm ñoác raát quan taâm ñeán coâng taùc an toaøn kho quyõ trong nhöõng naêm qua, ñaõ baûo maät vaø khoâng ñeå xaûy ra maát maùt maùt tieàn baïc, nhöõng chöùng töø coù lieân quan. Ngaân haøng ñaõ gôûi laïi tieàn thöøa cho khaùch haøng, naâng cao uy tín hoaït ñoäng cuûa mình vaø phaåm chaát ñaïo ñöùc cuûa nhaân vieân Chi nhaùnh. Haïn cheá : Ngaân haøng chöa thu huùt toái ña tieàm naêng voán coù cuûa caùc taàng lôùp daân cö, caùc thaønh phaàn kinh teá trong vaø ngoaøi ñòa baøn quaän 8.Vì vaäy, nguoàn voán chöa ñuû khaû naêng ñaùp öùng nhu caàu voán cuûa khaùch haøng. Ngaân haøng phaûi thöôøng xuyeân vay voán ñieàu hoaø cuûa NHNN, laøm giaûm hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa Chi nhaùnh. Vieäc huy ñoäng voán trung vaø daøi haïn gaëp khoâng ít khoù khaên do thu nhaäp bình quaân cuûa daân cö chöa cao, taâm lyù ngöôøi daân chöa an taâm khi göûi tieàn daøi haïn taïi ngaân haøng. Chöa coù söï phoái hôïp ñoàng boä vaø tích cöïc giöõa caùc cô quan höõu quan vaø ngaân haøng trong vieäc giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng. Vì vaäy, nhieàu khoaûn cho vay theo ñuùng quy ñònh Nhaø nöôùc nhöng vaãn khoâng thu hoài ñöôïc nôï trong khi vieäc naøy ñaõ vöôït quaù chöùc naêng cuûa ngaân haøng. Thôøi gian laøm vieäc cuûa caùn boä tín duïng noùi rieâng vaø nhaân vieân ngaân haøng noùi chung coøn goø boù trong giôø haønh chaùnh. Maø moät soá khaùch haøng khoâng theå ñeán ngaân haøng khi coù vieäc caàn vì coøn phaûi laøm coâng vieäc cuûa mình. Hình thöùc huy ñoäng coøn giaûn ñôn, chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng neân hieäu quaû cuûa coâng taùc huy ñoäng voán ña bò aûnh höôûng. Chi nhaùnh gaëp khoù khaên trong vieäc thaåm ñònh caùc döï aùn vay voán vaø taøi chính cuûa khaùch haøng do heä thoáng vaên baûn phaùp lyù veà hoaït ñoäng taøi chính – ngaân haøng, daân söï, hình söï… vaãn chöa hoaøn chænh, thieáu söï ñoàng boä, truøng laép giöõa caùc ñieàu khoaûn, khoâng ñuû söùc ñieàu khieån nhöõng dieãn bieán phöùc taïp trong thöïc teá hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng noùi rieâng vaø neàn kinh teá noùi chung. Chöông 2 : HOAÏT ÑOÄNG PHAÙT HAØNH VAØ THANH TOAÙN THEÛ ATM TAÏI NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG CHI NHAÙNH 8 2.1 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ THANH TOAÙN THEÛ : Khaùi nieäm : Theû thanh toaùn (TTT) laø moät phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët maø chuû theû coù theå söû duïng ñeå ruùt tieàn maët taïi ngaân haøng phaùt haønh theû (NHPHT), caùc ngaân haøng ñaïi lyù vaø caùc maùy ruùt tieàn töï ñoäng (ATM : Automated Teller Machine) hoaëc thanh toaùn tieàn haøng hoùa, dòch vuï trong phaïm vi soá dö treân taøi khoaûn tieàn göûi. Coù 3 loaïi theû thanh toaùn : Theû ghi nôï : aùp duïng ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng coù quan heä tín duïng thanh toaùn thöôøng xuyeân, coù tín nhieäm vôùi ngaân haøng, do giaùm ñoác ngaân haøng phaùt haønh theû xem xeùt quyeát ñònh. Moãi theû coù ghi haïn möùc thanh toaùn toái ña do NHPHT quy ñònh, khaùch haøng chæ ñöôïc thanh toaùn trong phaïm vi haïn möùc cuûa theû. Theû kyù quyõ thanh toaùn : aùp duïng roäng raûi cho moïi khaùch haøng muoán söû duïng theû loaïi naøy, khaùch haøng phaûi löu kyù tieàn vaøo moät taøi khoaûn rieâng taïi ngaân haøng vaø ñöôïc söû duïng theû coù giaù trò thanh toaùn baèng soá tieààn kyù quyõ ghi trong theû ñaõ löu kyù. Theû tín duïng : aùp duïng ñoái vôùi khaùch haøng coù ñuû ñieàu kieän ñöôïc ngaân haøng ñoàng yù cho vay tieàn. Khaùch haøng chæ ñöôïc thanh toaùn soá tieàn trong phaïm vi haïn möùc tín duïng ñaõ ñöôïc ngaân haøng chaáp nhaän baèng vaên baûn. Tuy laø moät hình thöùc thanh toaùn hieän ñaïi nhöng ñeå söû duïng theû, ngoaøi vieäc môû taøi khoaûn thanh toaùn taïi ngaân haøng vaø löu kyù vaøo ñoù moät soá tieàn töông ñoái lôùn (vôùi theû kyù quyõ thanh toaùn taïi Vieät Nam, soá tieàn toái thieåu laø 5.000.000VND), khaùch haøng phaûi mua theû (giaù trung bình laø 10 USD). Khi muoán thanh toaùn, khaùch haøng phaûi ñöa theû vaøo moät thieát bò chuyeân duïng chæ coù ôû ñieåm giao dòch coù quan heä thanh toaùn vôùi ngaân haøng. Vì vaäy, vieäc phaùt haønh vaø thanh toaùn theû ôû Vieät Nam gaëp raát nhieàu khoù khaên. Caùc chuû theå coù lieân quan ñeán nghieäp vuï phaùt haønh vaø thanh toaùn theû : - Ngaân haøng phaùt haønh theû : laø ngaân haøng thieát keá caùc tieâu chuaån kyõ thuaät, maät maõ, kyù hieäu… cho caùc loaïi theû thanh toaùn ñöôïc ñaûm baûo an toaøn trong quaù trình söû duïng theû. Sau ñoù, ngaân haøng seõ cung caáp hoaëc baùn theû cho khaùch haøng vaø chòu traùch nhieäm thanh toaùn soá tieàn maø khaùch haøng traû cho ngöôøi baùn baèng theû thanh toaùn. - Ngaân haøng ñaïi lyù : hay coøn goïi laø ngaân haøng thanh toaùn theû (NHTTT) laø ngaân haøng coù nhieäm vuï traû tieàn cho cô sôû tieáp nhaän theû khi nhaän ñöôïc bieân lai thanh toaùn, traû tieàn maët theo yeâu caàu cuûa chuû theû, nhaän chuyeån tieáp soá tieàn thanh toaùn baèng theû ñeán beân baùn. - Cô sôû chaáp nhaän theû (CSCNT) : laø caùc ñôn vò baùn haøng, cung öùng dòch vuï nhö cöûa haøng, khaùch saïn… ñöôïc trang bò kyõ thuaät ñeå nhaän theû thanh toaùn tieàn haøng, dòch vuï, traû nôï thay tieàn maët…. Khi thanh toaùn, caùc cô sôû tieáp nhaän theû söû duïng maùy ñoïc do NHTTT trang bò ñeå kieåm tra theû vaø bieân lai thanh toaùn. ÔÛ Vieät Nam, CSTNT phaûi traû phí cho NHPHT, neáu thöïc hieän khoâng ñuùng quy ñònh cuûa NHPHT thì CSTNT seõ phaûi chòu toån that khi xaûy ra söï coá. - Chuû theû : laø caùc coâng ty, xí nghieäp, toå chöùc, caù nhaân coù nhu caàu söû duïng TTT vaø ñöôïc NHPHT chaáp nhaän cho söû duïng caùc laoïi theû noùi treân. Chuû theû phaûi traû phí cho ngaân haøng phaùt haønh theû. Ñaëc ñieåm : Theû thanh toaùn haàu heát ñeàu ñöôïc laøm baèng nhöïa ABS hoaëc PC caáu taïo vôùi 3 lôùp ñöôïc eùp vôùi kyõ thuaät cao. Theû coù kích thöôùc 84mm x 54mm x 0,76mm coù goùc troøn goàm 2 maët : Maët tröôùc : Teân vaø bieåu töôïng cuûa NHPHT Soá theû, teân chuû theû ñöôïc in noåi. Ngaøy hieäu löïc cuûa theû ñöôïc in noåi Bieåu töôïng cuûa Toå chöùc theû (neáu laø theû thanh toaùn quoác teá) Caùc ñaëc ñieåm ñeå taêng tính an toaøn cuûa theû, ñeà phoøng giaû maïo nhö : kyù hieäu rieâng cuûa töøng Toå chöùc theû. Ngoaøi ra coøn coù theå coù ccaùc yeáu toá khaùc nhö : chöõ kyù, hình cuûa chuû theû, hình noåi khoâng gian 3 chieàu (hoaëc chip ñoái vôùi theû ñieän töû) Maët sau : Daûi baêng töø chöùa caùc thoâng tin ñaõ ñöôïc maõ hoùa theo moät chuaån thoáng nhaát nhö : soá theû, ngaøy heát haïn, caùc yeáu toá kieåm tra an toaøn khaùc. OÂ chöõ kyù daønh cho chuû theû Ñoàng tieàn thanh toaùn treân theû laø VND (ñoái vôùi theû noäi ñòa) hoaëc ñoàng ngoaïi teä (ñoái vôùi theû quoác teá). 2.1.4 Ñieàu kieän ñeå phaùt haønh theû : NHNN cho pheùp thöïc hieän nghieäp vuï phaùt haønh theû khi ngaân haøng xin phaùt haønh theû coù ñuû caùc ñieàu kieän sau : Theû noäi ñòa : Coù naêng löïc taøi chính laønh maïnh, khoâng vi phaïm phaùp luaät. Ñaûm baûo heä thoáng trang thieát bò caàn thieát phuø hôïp vôùi tieâu chuaån, ñaûm baûo an toaøn cho hoaït ñoäng phaùt haønh vaø thanh toaùn theû. Coù ñoäi nguõ caùn boä ñuû naêng löïc chuyeân moân ñeå vaän haønh vaø quaûn lyù heä thoáng naøy theo thoâng leä quoác teá. Chöùng minh ñöôïc söï caàn thieát, hieäu quaû kinh doanh vaø tính khaû thi cuûa vieäc ñaàu tö vaøo heä thoáng phaùt haønh vaø thanh toaùn theû. Baùo caùo vaø cung caáp ñaày ñuû, chính xaùc caùc thoâng tin vaø taøi lieäu coù lieân quan theo yeâu caàu cuûa NHNN khi xeùt ñôn xin phaùt haønh theû. Theû quoác teá : Ngoaøi nhöõng ñieàu kieän treân, ngaân haøng xin phaùt haønh theû quoác teá coøn phaûi coù ñieàu kieän sau : - Ngaân haøng xin phaùt haønh theû phaûi ñöôïc NHNN caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi hoái vaø cho pheùp thöïc hieän thanh toaùn quoác teá, ñoàng thôøi phaûi laø hoäi vieân chính thöùc cuûa Toå chöùc theû quoác teá. * Hoà sô xin phaùt haønh theû : goàm coù : Theû noäi ñòa : Ñôn xin pheùp thöïc hieän nghieäp vuï phaùt haønh theû. Baûn sao giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh cuûa ngaân haøng xin phaùt haønh theû. Baûn sao giaáy pheùp thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng xin phaùt haønh theû. Vaên baûn chöùng minh ñaày ñuû veà heä thoáng trang thieát bò phuïc vuï cho vieäc phaùt haønh vaø thanh toaùn theû. Phöông aùn hoaït ñoäng cuûa heä thoáng phaùt haønh vaø thanh toaùn theû. Phöông aùn naøy phaûi chöùng minh ñöôïc söï can thieát, hieäu quaû kinh doanh vaø tính khaû thi cuûa vieäc thöïc hieän nghieäp vuï phaùt haønh theû. Caùc taøi lieäu khaùc coù lieân quan theo yeâu caàu cuûa NHNN. Theû quoác teá : Ngoaøi caùc hoà sô treân, hoà sô xin phaùt haønh theû quoác teá coøn bao goàm : Giaáy pheùp hoaït ñoäng ngoaïi hoái vaø thöïc hieän thanh toaùn quoác teá. Thoaû öôùc caáp giaáy pheùp laøm hoäi vieän ñöôïc kyù keát giöõa ngaân haøng xin phaùt haønh theû vaø toå chöùc theû quoác teá. Ñieàu kieän ñeå söû duïng theû : Chuû theû phaûi coù ñuû caùc ñieàu kieän sau : Chuû theû chính : Coù naêng löïc haønh vi daân söï ñaày ñuû theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Laø chuû taøi khoaûn tieàn göûi caù nhaân môû taïi NHPHT (neáu söû duïng theû thanh toaùn) Ñaùp öùng caùc ñieàu kieän veà ñaûm baûo tín duïng vaø caùc ñieàu kieän khaùc do NHPHT quy ñònh (neáu söû duïng theû tín duïng) Chuû theû phuï : Coù naêng löïc haønh vi daân söï ñaày ñuû theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ñöôïc chuû theû chính cam keát ñaûm baûo thanh toaùn toaøn boä caùc khoaûn tieàn thanh toaùn, laõi vaø phí phaùt sinh khi söû duïng theû. Ñaùp öùng caùc ñieàu kieän khaùc cuûa NHPHT. Phaïm vi vaø thôøi haïn söû duïng theû : Phaïm vi söû duïng theû : Theû ñöôïc söû duïng ñeå traû tieàn haøng hoaù, dòch vuï taïi CSCNT hoaëc ruùt tieàn maët taïi NHPHT, NHTTT, caùc maùy ATM vaø nhaän caùc dòch vuï khaùc do NHPHT cung caáp. Trong tröôøng hôïp ñöôïc NHPHT hoaëc NHTTT cho pheùp, theû coù theå ñöôïc söû duïng ñeå ruùt tieàn VND taïi CSCNT. Vieäc söû duïng theû ñeå thanh toaùn tieàn haøng hoaù, dòch vuï baèng ngoaïi teä chæ ñöôïc thöïc hieän ngoaøi laõnh thoå Vieät Nam hoaëc taïi caùc toå chöùc vaø caù nhaân trong nöôùc ñöôïc pheùp thu ngoaïi teä. Caùc NHPHT, NHTTT chæ cho pheùp chuû theû ruùt tieàn maët ngoaïi teä taïi caùc quay giao dòch cuûa NHPHT hoaëc NHTTT theo quy ñònh hieän haønh cuûa phaùp luaät veà quaûn lyù ngoaïi hoái; NHPHT vaø NHTTT khoâng ñöôïc cho pheùp chuû theû söû duïng theû ñeå ruùt ngoaïi teä taïi caùc maùy ATM ôû trong nöôùc. Thôøi haïn söû duïng theû : do NHPHT quy ñònh. Rieâng ñoái vôùi theû tín duïng toái ña khoâng quaù 3 naêm keå töø khi theû ñöôïc phaùt haønh. Quy trình phaùt haønh vaø thanh toaùn theû : Sô ñoà phaùt haønh vaø thanh toaùn theû NH phaùt haønh theû Chuû theû NHTTT (NH ñaïi lyù) Cô sôû chaáp nhaän theû ATM (6) (2) (1) (5) (3) (8) (4) (7) (1) Chuû theû laøm thuû tuïc xin caáp theû. NHPHT cung caáp theû cho ngöôøi söû duïng vaø thoâng baùo cho NHTTT, CSCNT. (2) Chuû theû mua haøng hoaù, dòch vuï taïi caùc cô sôû chaáp nhaän thanh toaùn theû. (3) Chuû theû ruùt tieàn maët thöïc hieän caùc giao dòch taïi maùy ATM hoaëc ôû NH ñaïi lyù (4) Trong voøng 10 ngaøy, CSCNT noäp bieân lai vaøo NHTTT ñeå ñoøi tieàn. (5) Trong voøng 1 ngaøy, NHTTT traû tieàn cho CSCNT. (6) NHTTT göûi bieân lai vaø laäp baûng keâ cho NHPHT. (7) NHPHT chuyeån tieàn traû cho NHTTT neáu ñoàng yù thanh toaùn. (8) Chuû theû muoán söû duïng nöõa hoaëc ñaõ söû duïng heát soá tieàn treân theû thì NHPHT hoaøn taát quaù trình söû duïng theû ( tieáp tuïc duy trì taøi khoaûn theû hoaëc thu hoài theû) 2.2 THÖÏC TRAÏNG THÒ TRÖÔØNG THEÛ VIEÄT NAM : Trong thôøi kyø môû cöûa, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñaõ töøng böôùc xaâm nhaäp vaøo thò tröôøng Vieät Nam. Keøm theo ñoù laø nhöõng saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng tieân tieán nhaát treân theá giôùi cuõng baét ñaàu du nhaäp nöôùc ta. Moät trong soá ñoù chính laø theû thanh toaùn. Theû thanh toaùn laø moät saûn phaåm dòch vuï coøn quaù môùi meû ôû nöôùc ta vaø chöa coù moät vaên baûn phaùp lyù naøo veà loaïi hình dòch vuï naøy. Vì theá, Thoáng ñoác NHNN Vieät Nam ñaõ kyù quyeát ñònh soá 74/QÑ-NH1 ngaøy 10/04/1993 ban haønh “Theå leä taïm thôøi veà phaùt haønh vaø söû duïng theû thanh toaùn”, giao cho Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam (VCB : VIETCOMBANK) toå chöùc thöïc hieän thí ñieåm ñeå ruùt kinh nghieäm roài sau ñoù phoå bieán ra caùc ngaân haøng thöông maïi khaùc. Sau moät thôøi gian hoaït ñoäng, thò tröôøng theû hieän nay ñaõ coù khoaûng 10 ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc vaø chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñöùng ra toå chöùc vieäc phaùt haønh vaø thanh toaùn theû cuûa rieâng mình. Baûng 2.1 : Caùc ngaân haøng cung caáp dòch vuï theû treân thò tröôøng theû Vieät Nam Vietcombank Connect 24, Visa, MasterCard, Amex, JCB Ñoâng AÙ ATM : Theû ña naêng Agribank ATM : Agricard Sacombank ATM, Visa, MasterCard BIDV ATM Techcombank ATM : FastAccess ACB Visa, MasterCard, Visa Electron, TD noäi ñòa Eximbank Visa, MasterCard Incombank ATM, Visa, MasterCard, CashCard Coâng thöông Saøi Goøn ATM Quaân ñoäi vaø caùc ngaân haøng khaùc ATM Nguoàn : Taøi lieäu “Höôùng daãn Marketing theû ATM – INCOMBANK” Heä thoáng maïng löôùi maùy ATM cuûa caùc ngaân haøng haàu nhö traûi roäng khaép 64 tænh thaønh treân caû nöôùc. Chæ tính rieâng ñòa baøn Tp.Hoà Chí Minh ñaõ coù 408 maùy ATM (taêng 110 maùy so vôùi naêm 2004) vaø ñöôïc phaân boá ôû caùc ñòa ñieåm thuaän lôïi cho vieäc giao dòch cuøng vôùi caùc tieän ích nhö : ruùt tieàn , thanh toaùn, chuyeån khoaûn… ngaøy caøng thu huùt ngöôøi daân söû duïng dòch vuï. Toång soá theû ñöôïc phaùt haønh ôû Tp.Hoà Chí Minh ñeán nay ñaït 724773 theû vôùi toång doanh soá hoaït ñoäng laø 10080 tyû VND. Treân thò tröôøng theû Vieät Nam, VCB nhôø coù öu theá laø ngaân haøng ñaàu tieân thöïc hieän dòch vuï theû neân coù soá löôïng, chuûng loaïi theû phaùt haønh laãn soá maùy ATM ñöùng ñaàu caû nöôùc. Rieâng ICB tuy coù soá maùy ATM vaø soá löôïng theû phaùt haønh coøn thaáp nhöng tyû troïng soá theû thöïc teá hoaït ñoäng ñöùng thöù hai treân thò tröôøng theû. Bieåu ñoà 2.1 : Tyû troïng soá löôïng theû ATM cuûa INCOMBANK vôùi caùc NHTM khaùc Nguoàn : Hieäp hoäi theû Bieåu ñoà 2.2 : Tyû troïng soá theû thöïc teá hoaït ñoäng cuûa INCOMBANK vôùi caùc NHTM khaùc Nguoàn : Hieäp hoäi theû ÔÛ bieåu ñoà 2.1, ta thaáy ñöùng ñaàu laø VIETCOMBANK vôùi soá löôïng theû ATM phaùt haønh chieám tyû troïng 51% toång soá theû ñang löu haønh treân thò tröôøng. Coøn theû ATM do INCOMBANK phaùt haønh chieám tyû troïng thaáp nhaát trong 4 ngaân haøng (13% töông öùng vôùi 236.000 theû). Ñöùng ôû vò trí thöù 2 vaø 3 laø AGRIBANK (20%) vaø BIDV (16%). Nhöng treân bieåu ñoà 2.2 thì ngöôïc laïi. VIETCOMBANK vaãn ñöùng ñaàu veà soá löôïng theû thöïc teá hoaït ñoäng, chieám tyû troïng 61% toång soá theû ñöôïc söû duïng thöôøng xuyeân treân thò tröôøng. Rieâng INCOMBANK thì ñöùng sau VIETCOMBANK veà soá theû thöïc teá hoaït ñoäng vôùi tæ leä laø 14%, coøn AGRIBANK vaø BIDV giöõ vò trí thöù 3 vaø 4 (AGRIBANK : 13%, BIDV :12%). Ñieàu ñoù cho thaáy theû ATM – INCOMBANK raát ñöôïc khaùch haøng tín nhieäm vaø ñöôïc öu chuoäng treân thò tröôøng theû Vieät Nam. Tuy nhieân, hoaït ñoäng phaùt haønh vaø thanh toaùn theû ôû Vieät Nam vaãn khoâng ñöôïc phoå bieán vì gaëp phaûi moät soá trôû ngaïi nhö : khaùch haøng khoâng theå söû duïng theû cuûa ngaân haøng naøy ñeå giao dòch treân maùy ATM cuûa ngaân haøng khaùc, vieäc thanh toaùn baèng theû vaãn chöa ñöôïc thuaän lôïi vì soá CSCNT coøn quaù ít…. Chính vì vaäy, caùc ngaân haøng thöông maïi ñaõ chuû ñoäng lieân keát vôùi nhau ñeå môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình treân thò tröôøng theû. Chaúng haïn nhö VIETCOMBANK ñaõ kyù keát moät soá thoaû thuaän phaùt trieån dòch vuï theû vôùi 11 ngaân haøng khaùc; Ñoâng AÙ thì tham gia vaøo maïng VNBC bao goàm boán ngaân haøng thöông maïi laø SAIGONBANK, ANZ, VNBC, CITIBANK; hoaëc coù ngaân haøng lieân keát vôùi böu ñieän nhaèm môû roäng maïng löôùi phaùt haønh theû nhö ACB…. Söï lieân keát naøy laø moät xu theá vaø laø cöng laø ñieàu taát yeáu ñeå saûn phaåm vaø dòch vuï theû phaùt trieån ôû nöôùc ta. Trong töông lai gaàn, taát caû caùc ngaân haøng phaùt haønh vaø thanh toaùn theû seõ tham gia vaøo heä thoáng BANKNET. Ñaây laø heä thoáng chuyeån maïch quoác gia cho pheùp keát noái heä thoáng theû cuûa caùc ngaân haøng naøy ñeå giao dòch vôùi nhau. Khi aáy, theû cuûa baát cöù ngaân haøng naøo cuõng ñeàu coù theå thöïc hieän giao dòch ôû maùy ATM cuûa ngaân haøng khaùc. Ñieàu naøy vöøa giuùp caùc ngaân haøng tieát kieäm chi phí mua, laép ñaët vaø baûo trì maùy vöøa taän duïng ñöôïc maïng löôùi ATM saün coù cuûa ngaân haøng khaùc, ngöôøi daân cuõng ñôõ toán coâng ñi kieám maùy cuûa ngaân haøng maø mình ñang söû duïng theû. Trong khi chôø ñeán luùc heä thoáng naøy ñöôïc hoaøn thieän vaø ñöa vaøo söû duïng, caùc ngaân haøng vaãn tieáp tuïc môû roäng maïng löôùi ATM cuûa mình ôû nhöõng nôi ñoâng daân cö coù nhu caàu tieâu duøng nhieàu nhö : tröôøng hoïc ,beänh vieän, saân bay, sieâu thò…, taêng cöôøng cung caáp theâm caùc dòch vuï vaø tieän ích keøm theo : thanh toaùn hoùa ñôn ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, taxi, mua theû caøo qua maùy…. Ñieàu naøy höùa heïn thò tröôøng theû seõ ngaøy caøng soâi caøng ñoäng trong thôøi gian tôùi. Saûn phaåm vaø dòch vuï theû chæ môùi phaùt trieån raàm roä trong vaøi naêm trôû laïi ñaây nhöng cuõng ñaõ xuaát hieän nhieàu khoù khaên vaø haïn cheá. Ñoù laø : Thoùi quen thanh toaùn baèng tieàn maët ñaõ aên saâu trong neáp nghó cuûa ngöôøi daân Vieät (tyû troïng thanh toaùn baèng tieàn maët laø 24% toång doanh soá thanh toaùn cuûa caû nöôùc). Voán ñaàu tö cho coâng ngheä naøy quaù cao, chæ coù moät soá ít caùc ngaân haøng thöông maïi lôùn môùi coù theå tham gia vaøo thò tröôøng naøy. Soá löôïng taøi khoaûn caù nhaân raát ít, haàu heát moïi khoaûn thu nhaäp caù nhaân ñeàu ñöôïc traû baèng tieàn maët. Ñoàng tieàn thanh toaùn chuû yeáu laø VND vaø USD nhöng tyû giaù giöõa hai ñoàng tieàn naøy vaãn chöa oån ñònh. Moâi tröôøng phaùp lyù chöa ñaày ñuû, coøn thieáu soùt vaø laïc haäu ( vaên baûn phaùp lyù môùi nhaát laø quyeát ñònh soá 226/2002/QÑ – NHNN veà “Quy cheá hoaït ñoäng thanh toaùn qua caùc toå chöùc cung öùng dòch vuï thanh toaùn” vaø quyeát ñònh soá 371/1999/QÑ – NHNN veà “Quy cheá phaùt haønh, söû duïng vaø thanh toaùn theû ngaân haøng”). Caùc ruûi ro xuaát hieän nhö : theû giaû, theû maát caép bò ngöôøi khaùc söû duïng, thoâng tin treân theû bò keû gian laáy caáp hay bò sai leäch, giaû maïo do chuû theû voâ tình hoaëc coá yù cung caáp, cöôùp tieàn töø maùy ATM… Ba nguyeân nhaân chính daãn ñeán maùy ATM bò truïc traëc naèm ngoaøi söï kieåm soaùt cuûa ngaân haøng laø : ñöôøng truyeàn döõ lieäu, ñieän vaø thôøi tieát. Khi xaûy ra söï coá, caùc ngaân haøng vaãn coøn luùng tuùng trong vieäc giaûi quyeát caùc tranh chaáp vôùi khaùch haøng, ñieån hình nhö vuï caùc khaùch haøng khieáu naïi bò maát tieàn trong theû xaûy ra hoài quyù III naêm 2005. Söï caïnh tranh gay gaét vôùi caùc toå chöùc taøi chính nöôùc ngoaøi. Saép tôùi ñaây, Vieät Nam seõ gia nhaäp Toå chöùc thöông maïi quoác teá (WTO) vaø treân thò tröôøng taøi chính – ngaân haøng seõ xuaát hieän caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi coù caû taøi löïc laãn kinh nghieäm caïnh tranh coâng baèng vôùi caùc ngaân haøng noäi ñòa. Ñaây laø moät cô hoäi lôùn vaø cuõng laø moái baát lôïi ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc. 2.3 GIÔÙI THIEÄU THEÛ ATM – INCOMBANK : Caùc loaïi theû cuûa NHCTVN : Theû ATM – INCOMBANK laø phöông tieän giao dòch do NHCTVN phaùt haønh caáp cho chuû theû ñeå giao dòch taïi heä thoáng caùc maùy ATM vaø taïi caùc chi nhaùnh thuoäc heä thoáng INCOMBANK treân laõnh thoå Vieät Nam. Laø moät trong boán ngaân haøng quoác doanh lôùn nhaát treân toaøn quoác, NHCTVN luoân ñi ñaàu trong nghieân cöùu, phaùt trieån doøng saûn phaåm theû ngaân haøng tieân tieán, hieän ñaïi goàm nhieàu chuûng loaïi ñaëc tröng, phong phuù, ñaùp öùng nhu caàu ña daïng ngaøy caøng cao cuûa caùc taàng lôùp daân cö. Theû ATM –INCOMBANK laø theû ghi nôï noäi ñòa (chuû theû chæ ñöôïc ruùt tieàn, thanh toaùn trong phaïm vi soá dö taøi khoaûn theû treân nöôùc Vieät Nam) ñöôïc thieát keá döïa treân coâng ngheä theû töø cao caáp nhaát treân theá giôùi. Hieän nay, NHCTVN ñang phaùt haønh ba loaïi theû : ATM G-Card (GoldCard : theû vaøng) : coøn ñöôïc goïi laø theû VIP. Ñaây laø loaïi theû cao caáp vôùi nhieàu tính naêng vöôït troäi, laø saûn phaåm theû ñaëc bieät in aûnh chuû theû treân theû, daønh cho taàng lôùp thöôïng löu, laõnh ñaïo vaø caùc chuû doanh nghieäp thaønh ñaït. Chuû theû ñöôïc höôûng nhieàu öu ñaõi veà haïn möùc ruùt tieàn, baûo hieåm tai naïn con ngöôøi tôùi 20 trieäu ñoàng trong naêm ñaàu phaùt haønh, ñöôïc taëng cuoán Caåm Nang Mua Saém Vaøng trong ñoù lieät keâ haøng loaït cöûa haøng, shop, nhaø haøng, khaùch saïn, sieâu thò treân toaøn quoác chaáp nhaän giaûm giaù haøng hoaù vaø dòch vuï khi chuû theû mua saém taïi caùc nôi naøy. ATM C-Card (ClassicCard : theû chuaån) : laø saûn phaåm theû phoå thoâng ñaïi chuùng, ñöôïc ngaân haøng phaùt trieån nhieàu tieän ích phuø hôïp vôùi moïi löùa tuoåi, ngaønh ngheà, giôùi tính vì daønh cho ñaïi boä phaän taàng lôùp daân cö. Chuû theû ñöôïc giaûm giaù taïi caùc cöûa haøng, shop, nhaø haøng, khaùch saïn, sieâu thò treân toaøn quoác (coù trong cuoán Caåm Nang Mua Saém Vaøng) khi mua saém taïi caùc nôi naøy. ATM S-Card (SpecialCard : theû ñaëc bieät) : loaïi naøy ñöôïc thieát keá daønh rieân cho giôùi treû, sinh vieân, hoïc sinh. Ngoaøi nhöõng tieän ích ñaëc bieät thích hôïp cho giôùi treû naêng ñoäng, chuû theû coøn ñöôïc höôûng cheá ñoä baûo hieåm tai naïn con ngöôøi trong naêm ñaàu tieân phaùt haønh vôùi möùc baûm hieåm tôùi 5 trieäu ñoàng, ñöôïc giaûm giaù taïi caùc cöûa haøng, shop, nhaø haøng, khaùch saïn, sieâu thò treân toaøn quoác (coù trong cuoán Caåm Nang Mua Saém Vaøng) khi mua saém taïi caùc nôi naøy; ñaëc bieät ôû khu vöïc Haø Noäi, chuû theû ñöôïc taëng moät hoïc boång hoïc ngoaïi ngöõ trò giaù 500.000 ñoàng taïi trung taâm ngoaïi ngöõ quoác teá danh tieáng. Theû phuï : laø loaïi theû ñöôïc caáp theo ñeà nghò cuûa chuû theû chính. Chuû theû chính ñöôïc pheùp ñeà nghò phaùt haønh toái ña hai theû phuï (theû phuï duøng ñeå ruùt tieàn töø taøi khoaûn theû chính). Nhöõng loaïi theû naøy coù haïn möùc ruùt tieàn raát linh hoaït, phuø hôïp vôùi nhu caàu chi tieâu haøng ngaøy cuûa caùc ñoái töôïng maø noù nhaém tôùi. Baûng 2.2 : Haïn möùc ruùt tieàn cuûa theû ATM - INCOMBANK Ñôn vò tính : ñoàng G-Card C-Card S-Card Theû phuï Toång soá tieàn ruùt taïi ATM/ngaøy 20.000.000 10.000.000 5.000.000 3.000.000 Soá laàn ruùt toái ña taïi ATM/ngaøy 10 laàn 5 laàn 5 laàn 3 laàn Soá tieàn ruùt toái thieåu taïi ATM/laàn 10.000 10.000 10.000 10.000 Soá tieàn ruùt toái ña taïi ATM/laàn 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Soá tieàn ruùt toái ña taïi quaày ATM/laàn 20.000.000 20.000.000 10.000.000 Soá laàn ruùt toái ña taïi quaày ATM/ngaøy 2 laàn 2 laàn 1 laàn Nguoàn : INCOMBANK Caùc loaïi theû treân ñeàu khoâng yeâu caàu phaûi coù soá dö toái thieåu ban ñaàu khi môû theû vaø thôøi haïn söû duïng laø 3 naêm. Khi heát haïn, chuû theû chæ caàn ñaêng kyù gia haïn theû. Thuû tuïc ñaêng kyù söû duïng theû : Khi muoán söû duïng theû ATM – INCOMBANK, khaùch haøng chæ caàn ñeán caùc chi nhaùnh hoaëc quyõ tieát kieäm trong heä thoáng NHCTVN ñeå laøm hoà sô phaùt haønh theû. Thuû tuïc raát ñôn giaûn vaø nhanh choùng, bao goàm : Giaáy ñeà nghò caáp theû Baûn sao CMND hoaëc hoä chieáu (coù baûn chính ñoái chieáu) 1 aûnh 4x6 cm (daønh cho theû G-Card) G-Card C-Card S-Card Theû phuï Phí phaùt haønh theû 200.000ñ 90.000ñ 70.000ñ 50.000ñ Soá dö duy trì toái thieåu 1.000.000ñ 50.000ñ 50.000ñ Nhöõng quy ñònh veà thanh toaùn baèng theû : Quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa chuû theû : Quyeàn : - Söû duïng theû ñeå thöïc hieän caùc giao dòch do NHCTVN cung caáp. - Höôûng laõi khoâng kyø haïn treân soá dö taøi khoaûn theû. - Khieáu naïi trong nhöõng tröôøng hôïp : Caùc söï coá kyõ thuaät cuûa maùy gaây sai soùt ñoái vôùi giao dòch cuûa khaùch haøng. Bò töø choái giao dòch khi chuû theû ñaõ söû duïng theû ñuùng quy ñònh. Thieät haïi do theû bò lôïi duïng sau khi ñaõ hoaøn taát caùc thuû tuïc baùo maát theo quy ñònh. Traùch nhieäm : - Duy trì soá dö ñaûm baûo giao dòch ATM. - Baûo quaûn an toaøn theû vaø bí maät soá PIN. - Söû duïng theû theo ñuùng quy ñònh cuûa NHCTVN. - Heát thôøi haïn söû duïng hoaëc khoâng muoán söû duïng nöõa, phaûi hoaøn traû theû cho INCOMBANK. - Traû phí dòch vuï theo quy ñònh cuûa NHCTVN. - Baùo cho NHCTVN ngay khi bò maát caép, thaát laïc theû, loä soá PIN hoaëc nghi ngôø theû bò lôïi duïng. - Chòu traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng giao dòch vaø chöùng töø lieân quan ñeán caùc giao dòch theû. Quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa INCOMBANK : Quyeàn : - Yeâu caàu khaùch haøng cung caáp caùc thoâng tin caàn thieát ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän söû duïng theû. - Töø choái caáp theû, caùc giao dòch theû khoâng hôïp leä vaø thu hoài theû neáu khaùch haøng khoâng ñaùp öùng ñaày ñuû nhöõng ñieàu kieän vaø quy ñònh söû duïng theû. - Ñöôïc höôûng phí theo quy ñònh. - Khoâng boài thöôøng vaät chaát ñoái vôùi nhöõng thieät haïi do nguyeân nhaân khaùch quan gaây ra. Traùch nhieäm : - Haïch toaùn, löu tröõ, baûo quaûn chöùng töø, hoà sô khaùch haøng theo quy ñònh. - Giaûi quyeát khieáu naïi, traû lôøi caùc tra soaùt cuûa chuû theû veà caùc giao dòch theû ATM. - Boài thöôøng thieät haïi cho caùc sai soùt do loãi cuûa NHCTVN. Ghi chuù : NHCTVN ñöôïc pheùp söûa ñoåi noäi dung caùc ñieàu kieän, ñieàu khoaûn phaùt haønh vaø söû duïng theû. Moïi söûa ñoåi, boå sung seõ ñöôïc thoâng baùo cho chuû theû. Caùch thöùc giao dòch taïi maùy ATM : Taïi maùy ATM cuûa NHCTVN ñeàu coù daùn baûng “Höôùng daãn söû duïng ATM”. Cuï theå nhö sau : Ñoåi maät khaåu : Cho theû ATM vaøo maùy theo chieàu muõi teân. Neáu ñoåi maät khaåu laàn ñaàu khi ñöôïc caáp theû thì chuû theû goõ vaøo maät khaåu maëc ñònh in treân phieáu PIN ñeå gia nhaäp heä thoáng. Khi maøn hình giao dòch hieän leân, chuû theû aán vaøo nut “Ñoåi maät khaåu”. Chuû theû goõ laïi maät khaåu maëc ñònh in treân phieáu PIN cuûa mình. Maùy yeâu caàu chuû theû goõ vaøo maät khaåu môùi coù ñuû 6 soá (maät khaåu naøy do chuû theû töï choïn vaø tuyeät ñoái giöõ bí maät). ATM xaùc nhaän baèng caùch yeâu caàu chuû theû goõ vaøo maät khaåu môùi moät laàn nöõa. Vieäc ñoåi maät khaåu nhöõng laàn sau thöïc hieän töông töï nhö laàn ñaàu (maät khaåu maëc ñònh luùc naøy laø maät khaåu maø chuû theû ñang duøng). Giao dòch : Cho theû vaøo maùy theo chieàu muõi teân. Chuû theû goõ vaøo maät khaåu cuûa mình ñeå gia nhaäp heä thoáng. Khi maøn hình giao dòch hieän leân, chuû theû aán vaøo nuùt : Thanh toaùn hoaù ñôn -> Neáu chuû theû coù ñaêng kyù giao dòch vôùi nhöõng nhaø cung caáp dòch vuï. Chuyeån khoaûn -> Neáu chuû theû coù ñaêng kyù giao dòch vôùi caùc taøi khoaûn khaùc. Ruùt tieàn : khi ñoù maøn hình seõ xuaát hieän caùc chöùc naêng sau : Ruùt nhanh 200.000ñ Ruùt nhanh 500.000ñ Ruùt nhanh 1.000.000ñ Ruùt tieàn -> Neáu muoán ruùt soá tieàn tuyø yù ñöôïc nhaäp vaøo töø baøn phím. Thoaùt -> Neáu muoán ngöøng giao dòch. Ñoåi maät khaåu -> Neáu muoán thay ñoåi maät khaåu. Vaán tin soá dö -> Sau ñoù chuû theû choïn taøi khoaûn ATM töông öùng ñeå xem soá dö trong taøi khoaûn theû. Vaán tin giao dòch -> Neáu muoán xem caùc laàn giao dòch gaàn nhaát. Vaán tin ATM -> Neáu muoán vaán tin toaøn boä chöông trình cuûa heä thoáng ATM. Neáu laø giao dòch ruùt tieàn thì phaûi thöïc hieän nhanh vieäc : Nhaän laïi hoaù ñôn Nhaän tieàn Nhaän laïi theû (Neáu khaùch haøng ñeå quaù 30 giaây ATM seõ thu tieàn, theû vaøo maùy.) Trong quaù trình thöïc hieän caùc böôùc giao dòch treân, neáu khaùch haøng muoán döøng giao dòch luùc naøo thì aán vaøo nuùt STOP, sau ñoù aán vaøo nuùt THOAÙT ñeå thoaùt khoûi chöông trình vaø nhaän laïi theû. Moät soá löu yù khi söû duïng theû ATM : Nhaäp maät sai 3 laàn thì maùy seõ thu theû. Khi giao dòch nhieàu laàn, phaûi laáy haún theû ra khoûi ñaàu ñoïc roài môùi cho vaøo maùy ATM. Khi ruùt tieàn, phaûi nhaäp vaøo soá tieàn chia heát cho 10.000. Neáu chuû theû bò thu theû vaø tieàn vaøo maùy ATM thì phaûi laáy bieân lai xaùc nhaän töø maùy, ñeán quaày giao dòch gaëp keá toaùn ñeå ñöôïc höôùng daãn giaûi quyeát. Khi bò maát theû, chuû theû phaûi thoâng baùo ngay cho keá toaùn theû hoaëc trung taâm theû bieát ngay ñeå kòp thôøi phong toûa taøi khoaûn theû. Neân ñoåi maät khaåu ngay khi nhaän theû laàn ñaàu hay bò loä maät khaåu. Nhöõng tieän ích vaø ñaëc tính öu vieät cuûa theû ATM – INCOMBANK : Saûn phaåm INCOMBANK –ATMCard coù nhöõng tieän ích cô baûn nhö sau : Ví an toaøn : ñöôïc thieát keá treân coâng ngheä theû töø tính tieân tieán nhaát treân theá giôùi, theû ATM ñöôïc baûo veä bôûi 6 chöõ soá nhaän daïng caù nhaân, ñaûm baûo chæ coù chuû theû bieát vaø söû duïng. Soå tieát kieäm töï ñoäng : trong thôøi gian khoâng duøng ñeán tieàn, chuû theû ñöôï höoûng laõi suaát khoâng kyø haïn (0,25%) treân soá taøi khoaûn theû. Soå baûo hieåm mieãn phí : daønh cho chuû theû G-Card, S-Card trong naêm ñaàu phaùt haûnh maø khoâng phaûi traû baát kyø khoaûn phí naøo. Giaûm giaù khi mua haøng hoaù dòch vuï vaø höôûng caùc chöông trình khuyeán maõi : nhieàu doanh nghieäp treân toaøn quoác cung caáp nhöõng chöông trình khuyeán maõi, giaûm giaù haáp daãn daønh cho chuû theû cuûa NHCTVN. Kieåm soaùt chi tieâu : baát cöù luùc naøo chuû theû cuõng coù theå tra soaùt vaø in sao keâ 10 giao dòch gaàn nhaát treân taøi khoaûn theû, giuùp chuû theû deã daøng quaûn lyù tình hình taøi chính cuûa mình. Chuyeån tieàn mieãn phí : chuû theû coù theå nhaän hoaëc chuyeån tieàn trong heä thoáng maø khoâng phaûi traû baát kyø khoaûn phí naøo. Khoâng phaûi mang theo tieàn : heä thoáng ATM lôùn traûi daøi treân toaøn quoác, chuû theû coù theå ruùt tieàn 24/24, 7 ngaøy/tuaàn. Tham gia nhöõng chöông trình quay soá môû thöôûng : chuû theû ñöôïc tham döï caùc kyø quay soá môû thöôûng cuøng nhöõng chöông trình khuyeán maõi khaùc cuûa NHCTVN daønh cho chuû theû. Söû duïng nhöõng dòch vuï ngaân haøng tieân tieán : chuû theû coù theå thöïc hieän caùc dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi cuûa NHCTVN nhö : chuyeån khoaûn, thanh toaùn hoaù ñôn ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, baûo hieåm… taïi maùy ATM. Ngoaøi ra, theû ATM – INCOMBANK coøn coù caùc tieän ích vaø dòch vuï keøm theo daønh cho khaùch haøng nhö : Kieåm tra taøi khoaûn tröïc tuyeán ICB – Online (khaùch haøng caàn ñaêng kyù taïi caùc chi nhaùnh NHCTVN tröôùc khi söû duïng dòch vuï) Mua caùc loaïi theû caøo ñieän thoaïi di ñoäng, ñieän thoaïi Voice IP, Internet… Tra cöùu thoâng tin mieãn phí (thoâng tin taøi khoaûn, taøi chính – ngaân haøng – chöùng khoaùn) Caùc dòch vuï khaùc : InternetBanking, chuyeån traû löông nhaân vieân qua taøi khoaûn ATM cho doanh nghieäp coù nhu caàu, ñaêng quaûng caùo treân toaøn boä heä thoáng maùy ATM – INCOMBANK, tra cöùu ñòa ñieåm ñaët maùy ATM qua ÑTDÑ… Nhöõng ñaëc tính öu vieät cuûa theû ATM – INCOMBANK : Mieãn phí thöôøng nieân. Mieãn phí caùc giao dòch treân ATM trong heä thoáng NHCTVN. Soá dö treân taøi khoaûn ATM ñöôïc höôûng laõi. Maát theû khoâng maát tieàn. Taëng caåm nang mua saém vaøng vôùi haøng traêm ñòa chæ öu ñaõi daønh cho chuû theû INCOMBANK treân toaøn quoác. Giao dòch töùc thôøi, thuaän tieän. 2.4 PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH THEÛ ATM CUÛA NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG CHI NHAÙNH 8 : Nghieäp vuï phaùt haønh vaø thanh toaùn theû ATM ôû Chi nhaùnh 8 chæ môùi phaùt sinh trong naêm 2005. Duø vaäy, Ngaân haøng cuõng ñaõ noã löïc raát nhieàu trong hoaït ñoäng kinh doanh theû cuûa mình baèng caùc bieän phaùp sau : Giaûm phí phaùt haønh theû ATM cho caùc ñôn vò, doanh nghieäp ñaêng kyù traû löông qua taøi khoaûn theû, giaûm 45% phí phaùt haønh cho theû phuï. Trieån khai dòch vuï thanh toaùn hoaù ñôn tröïc tuyeán, dòch vuï phaùt haønh theû nhanh (treân theû khoâng coù in daäp noåi teân cuûa chuû theû). Chænh söûa boå sung bieåu phí. Heä thoáng coâng ngheä ñöôïc cuûng coá vaø hoaøn thieän ñeå ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu veà quy trình xöû lyù, haïn cheá vaø phoøng ngöøa ruûi ro. Quy trình nghieäp vuï ñöôïc chænh söûa, boå sung nhaèm ñaùp öùng caùc yeâu caàu giao dòch, naâng cao chaát löôïng dòch vuï, phoøng ngöøa vaø phaùt hieän ruûi ro. Gia taêng soá löôïng theû phaùt haønh cuøng vôùi caùc chöông trình Marketing, khueách tröông saûn phaåm vaø dòch vuï theû nhö : Chöông trình “Chaøo taân sinh vieân, chaøo ngaøy töïu tröôøng” Chöông trình Teát 2006 Phaân caáp hoaït ñoäng phaùt haønh vaø thanh toaùn theû xuoáng caùc Quyõ tieát kieäm teân ñòa baøn quaûn lyù cuûa mình. Xaây döïng cô cheá hoaït ñoäng kinh doanh theû nhö : giao nhaän chæ tieâu, khen thöôûng, ñoäng vieân, höôûng laõi töø nguoàn voán huy ñoäng… Toå chöùc tham quan vaø hoïc taäp nghieäp vuï theû cho moät soá CBCNV. Töøng böôùc naâng cao chaát löôïng phuïc vu khaùch haøng :xöû lyù nghieäp vuï chính xaùc, an toaøn; coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng tröôùc, trong vaø sau baùn ñaõ ñöôïc naâng cao, dòch vuï khaùch haøng 24x7. Chính vì vaäy, hoaït ñoäng kinh doanh theû naêm 2005 cuûa NHCT-CN8 ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû raát khaû quan. Soá löôïng theû phaùt haønh trong naêm 2005 cuûa Ngaân haøng laø 670 theû, doanh soá tieàn göûi ñaûm baûo thanh toaùn theû ATM ñöôïc 727,887 trieäu ñoàng. Baûng 2.3 : So saùnh tình hình thanh toaùn baèng theû ATM vôùi toång doanh soá thanh toaùn taïi Chi nhaùnh Ñôn vò tính : trieäu ñoàng Chæ tieâu 2005 Soá tieàn Tyû troïng Thanh toaùn baèng tieàn maët 675.981 0,11% Thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët 493.918 0,15% Toång coäng 1.169.899 0,06% Nguoàn : Baùo caùo toång keát doanh soá thanh toaùn naêm 2005, NHCT-CN8 Qua baûng so saùnh treân, ta thaáy doanh soá thanh toaùn baèng theû ATM chieám tæ troïng raát nhoû so vôùi toång doanh soá thanh toaùn ôû Chi nhaùnh (0,06%), trong ñoù so vôùi doanh soá thanh toaùn baèng tieàn maët laø 0,11% vaø doanh soá thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët laø 0,15%. Vì Ngaân haøng chæ môùi tham gia vaøo heä thoáng phaùt haønh vaø thanh toaùn theû cuûa NHCTVN neân doanh soá thanh toaùn baèng theû ATM khoâng cao baèng nhöõng chi nhaùnh khaùc. Ngoaøi ra, nguyeân nhaân khaùch quan laø ñòa baøn hoaït ñoäng cuûa NHCT-CN8 chæ coù caùc chôï vaø sieâu thò nhoû, thaønh phaàn kinh teá chuû yeáu laø kinh teá tö nhaân, hoä kinh doanh caù theå neân taát caû hoaït ñoäng thu chi ñeàu ñöôïc thöïc hieän baèng tieàn maët. Daân cö ôû ñaây ña soá laø daân lao ñoäng neân khoâng coù thoùi quen duøng theû thanh toaùn. Vì vaäy, tæ troïng doanh soá thanh toaùn nhö treân laø hôïp lyù. Maïng löôùi maùy ATM cuûa NHCTVN traûi roäng khaép nöôùc, tính rieâng ôû TP.HCM ñaõ coù 67 caùi nhöng chæ taäp trung taïi nhöõng quaän ôû trung taâm thaønh phoá, coøn caùc quaän vuøng ven vaø ngoaïi thaønh thì raát ít, haàu nhö laø khoâng coù. Quaän 8 laø moät quaän ôû phía Taây Nam vaø cuõng coù theå xem laø moät quaän vuøng ven cuûa thaønh phoá. Soá löôïng maùy ATM taïi ñaây raát ít, chuû yeáu laø ôû boán Quyõ tieát kieäm ñang hoaït ñoäng treân ñòa baøn. Hôn nöõa, vì vaán ñeà an ninh neân maùy ATM ñöôïc ñaët beân trong Quyõ tieát kieäm neân gaây khoù khaên cho ngöôøi daân khi coù nhu caàu giao dòch vaøo nhöõng ngaøy leã, cuoái tuaàn. Bieåu ñoà 2.3 : Tyû troïng CSCNT cuûa INCOMBANK vôùi caùc NHTM khaùc Nguoàn : Hieäp hoäi theû Qua bieåu ñoà, ta thaáy ñöùng ñaàu veà soá CSCNT taïi Vieät Nam laø Ngaân haøng AÙ Chaâu (ACB) vôùi tæ troïng laø 51% toång soá CSCNT ñang hoaït ñoäng treân thò tröôøng, ôû vò trí thöù 2 laø VCB coù tæ troïng 40%. Coøn soá CSCNT cuûa INCOMBANK töông ñoái thaáp, chæ chieám 5% toång soá CSCNT. Cuõng nhö maùy ATM, soá löôïng CSCNT cuõng phaân boá khoâng ñeàu treân caû nöôùc, chuû yeáu ôû mieàn Trung vaø TP.HCM. Taïi TP.HCM, soá CSCNT naøy chæ taäp trung ôû trung taâm thaønh phoá. Vì Chi nhaùnh môùi trieån khai hoaït ñoäng kinh doanh theû trong moät naêm neân haàu nhö chöa thieát laäp ñöôïc maïng löôùi CSCNT taïi ñòa baøn mình. Ñaây cuõng laø moät trôû ngaïi trong vieäc phaùt trieån nghieäp vuï naøy taïi Ngaân haøng. 2.5 ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH TAÏI CHI NHAÙNH : Thuaän lôïi : Quaän 8 vaãn coøn laø moät quaän ñang treân ñaø phaùt trieån, tieàm naêng cuûa noù chöa ñöôïc khai thaùc heát. Khi döï aùn “Xa loä Ñoâng – Taây” hoaøn thaønh, quaän 8 seõ trôû thaønh moät trong nhöõng quaän troïng ñieåm cuûa thaønh phoá. Nhu caàu söû duïng caùc saûn phaåm theû ngaøy caøng gia taêng vaø ña daïng. Nhieàu ñoaïn thò tröôøng coøn ñeå ngoõ, taïo ñieàu kieän phaùt trieån caùc saûn phaåm vaø dòch vuï theû môùi. Dòch vuï theû ñöôïc Ñaûng uyû vaø Ban laõnh ñaïo NHCTVN quan taâm ñaàu tö phaùt trieån vaø ñöôïc coi laø moät trong nhöõng saûn phaåm muõi nhoïn taïo lôïi nhuaän vaø ñieàu kieän hoäi nhaäp khu vöïc vaø quoác teá. Chi nhaùnh coù ñoäi nguõ nhaân vieân lòch söï, aân caàn, coù trình ñoä vaø khaû naêng xöû lyù nghieäp vuï chính xaùc vaø an toaøn cuøng vôùi söï phoái hôïp giöõa Trung taâm theû, Trung taâm coâng ngheä thoâng tin cuûa NHCTVN vaø Toå theû taïi Chi nhaùnh. Söï phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc cô quan an ninh, caùc toå chöùc theû trong phoøng choáng vaø phaùt hieän gian laän, theû giaû. Khoù khaên : Thoùi quen duøng tieàn maët ñaõ aên daâu vaøo tieàm thöùc ngöôøi daân, muoán thay ñoåi khoâng phaûi moät sôùm moät chieàu. Taâm lyù ngaïi “vay nôï” cuûa ngöôøi daân. Daân cö ôû quaän 8 ña soá laø daân lao ñoäng, thu nhaäp coøn thaáp vaø baáp beânh; an ninh chöa ñöôïc ñaûm baûo. Chöa coù söï chia seû thoâng tin giöõa caùc ngaân haøng vôùi nhau khieán cho vieäc xaùc ñònh tính xaùc thöïc thoâng tin do khaùch haøng cung caáp raát khoù khaên. Heä thoáng coâng ngheä coøn manh muùn vaø coù nguy cô bò tuït haäu, phaàn meàm xöû lyù ATM chöa ñoàng boä vôùi phaàm meàm cöû lyù taøi khoaûn taïi quaày. Heä thoáng ATM vaø CSCNT chöa nhieàu vaø coøn nhieàu baát caäp. Chaúng haïn nhö maùy ATM ñöôïc laép ñaët beân trong Quyõ tieát kieäm, gaây baát tieän cho chuû theû khi coù nhu caàu giao dòch ngoaøi giôø môû cöûa. Khi khaùch haøng thanh toaùn tieàn taïi CSCNT thì phaûi traû moät khoaûn phí laø 2,75% toång soá tieàn thanh toaùn, trong khi neáu traû baèng tieàn maët thì khoâng phaûi traû khoaûn phí naøy. Chuû theû khoâng ñöôïc ruùt heát soá tieàn trong taøi khoaûn theû trong khi ñoù laø tieàn do chuû theû göûi vaøo taøi khoaûn cuûa mình. Hình aûnh saûn phaåm vaø dòch vuï theû chöa thoáng nhaát, chaúng haïn nhö heä thoáng bieån baùo vaø trang trí ATM. Caïnh tranh treân thò tröôøng theû ngaøy caøng dieãn ra maïnh meõ. Khi nöôùc ta gia nhaäp AFTA vaø WTO, raøo caûn gia nhaäp bò phaù vôõ vaø caùc ñònh cheá taøi chính seõ gia nhaäp thò tröôøng. Luùc ñoù söï caïnh tranh seõ caøng gay gaét vaø khoù khaên hôn. Vieät Nam ñang trôû thaønh ñieåm ñeán cuûa caùc hoaït ñoäng giaû maïo vaø gian laän theû thanh toaùn Chöông 3 : CAÙC GIAÛI PHAÙP MÔÛ ROÄNG HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH THEÛ ATM TAÏI NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG CHI NHAÙNH 8 3.1 PHÖÔNG HÖÔÙNG KINH DOANH THEÛ ATM TRONG NAÊM 2006 : 3.1.1 Phöông höôùng chung : Muïc tieâu cuûa NHCTVN trong naêm 2006 laø tieáp tuïc cuûng coá, naâng cao vò theá vaø uy tín cuûa theû ATM – INCOMBANK treân thò tröôøng theû trong nöôùc vaø quoác teá, taïo tieàn ñeà cho chieán löôïc phaùt trieån theû nhöõng naêm tieáp theo. Ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñoù, NHCTVN ñaõ ñeà ra moät soá phöông höôùng trieån khai ôû caû ba maët : Heä thoáng coâng ngheä theû : Cuûng coá heä thoáng maùy chuû, maùy traïm, ñöôøng truyeàn thoâng vaø thieát bò ñaàu cuoái. Vaän haønh caùc heä thoáng theû thoâng suoát, taêng cöôøng kieåm tra, giaùm saùt vaø phoøng ngöøa caùc ruûi ro, haïn cheá toái ña caùc söï coá. Xaây döïng heä thoáng Call Center. Keát noái caùc heä thoáng theû, taïo tieàn ñeà cho vieäc hình thaønh heä thoáng theû taäp trung ôû töông lai. Ñaàu tö trang thieát bò in daäp theû côõ nhoû taïi moat soá chi nhaùnh troïng ñieåm nhaèm phuïc vuï cho coâng taùc phaùt haønh theû nhanh. Toå chöùc nhaân söï vaø ñaøo taïo : Ñöa hai trung taâm hoã trôï laø Trung taâm hoaït ñoäng Marketing vaø phaùt trieån thò tröôøng, Trung taâm hoaït ñoäng nghieäp vuï vaø kyõ thuaät ñi vaøo hoaït ñoäng. Naâng caáp Phoøng theû leân thaønh Trung taâm theû. Töøng böôùc hình thaønh caùc toå theû chuyeân traùch vaø Phoøng theû taïi caùc chi nhaùnh. Tieáp tuïc chænh söûa vaø hoaøn thieän caùc quy trình nghieäp vuï nhaèm ñaûm baûo taùc nghieäp an toaøn, phoøng ngöøa vaø haïn cheá caùc ruûi ro, gian laän, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng dòch vuï. Xaây döïng vaø boå sung caùc cô cheá, chính saùch thích hôïp nhö : cô cheá vaø chính saùch cho hoaït ñoäng Marketing, khuyeán khích vaø ñoäng vieân nhaân vieân, cô cheá trích laäp döï phoøng ruûi ro cho hoaït ñoäng kinh doanh theû. Taêng cöôøng coâng taùc ñaøo taïo, phaùt trieån ñoäi nguõ nghieäp vuï, Marketing vaø chaêm soùc khaùch haøng, toå chöùc tham quan vaø hoïc taäp caùc Trung taâm theû trong nöôùc vaø khu vöïc. Chieán löôïc Marketing Mix : Naâng cao hieäu quaû kinh teá cuûa caùc saûn phaåm vaø dòch vuï theû hieän taïi nhö : dòch vuï mua theû traû tröôùc, thanh toaùn tröïc tuyeán taïi ATM, boå sung theâm caùc tính naêng vaø tieän ích cho caùc loaïi theû hieän taïi. Phaùt trieån caùc saûn phaåm vaø dòch vuï theû troïng ñieåm nhö : MASTER/VISACard, theû ghi nôï traû tröôùc, theû thoâng minh coâng ngheä sinh hoïc,trieån khai dòch vuï thanh toaùn vôùi caùc Toå chöùc theû khaùc; theû phaùi sinh (theû ATM LadyCard, ATM X-Card…), theû muõi nhoïn taäp trung vaøo nhöõng ñoaïn thò tröôøng coøn boû ngoõ. Tieáp tuïc duy trì chính saùch khoâng ñoái ñaàu veà giaù nhö : chính saùch gia caïnh tranh, taêng tính chuû ñoäng cho caùc chi nhaùnh trong vieäc quyeát ñònh giaù, laáy caùc giaù trò gia taêng vaø chaát löôïng dòch vuï laøm yeáu toá quyeát ñònh giaù. Tieáp tuïc môû roäng theâm caùc keânh phaân phoái tröïc tieáp laãn giaùn tieáp trong nöôùc vaø khu vöïc. Ñaåy maïnh hoaït ñoäng Marketing vaø ñònh vò thò tröôøng, chaúng haïn nhö : chöông trình khaùch haøng trung thaønh, quaûng caùo vaø khueách tröông saûn phaåm theû, taïo hình aûnh thoáng nhaát toaøn heä thoáng, giao cho caùc chi nhaùnh quyeàn chuû ñoäng trong vieäc toå chöùc caù chöông trình quaûng caùo, khueách tröông… Phöông höôùng kinh doanh theû cuûa NHCT-CN8 Döïa treân phöông höôùng maø INCOMBANK, NHCT-CN8 cuõng xaây döïng phöông höôùng kinh doanh theû phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñòa baøn hoaït ñoäng cuûa mình. Ñoù laø : Phaùt trieån nghieäp vuï phaùt haønh vaø thanh toaùn theû theo höôùng chuyeân moân vaø chuyeân nghieäp hoaù baèng vieäc thaønh laäp Phoøng, Toå theû, naâng cao quy trình xöû lyù giao dòch, phong caùch phuïc vuï, dòch vuï khaùch haøng tröôùc, trong vaø sau khi baùn… Ñaåy maïnh phaân phoái theû ra Quyõ tieát kieäm, Phoøng giao dòch, Ñieåm giao dòch. Chuû ñoäng tìm kieám vaø khai thaùc caùc ñaïi lyù khu vöïc, ít nhaát töø 1-2 ñaïi lyù/chi nhaùnh; chòu traùch nhieäm vaø ñaûm baûo khaû naêng kieåm soaùt hoaït ñoäng cuûa ñaïi lyù. Chuû ñoäng tìm kieám vaø khai thaùc caùc ngaân haøng ñaïi lyù phaùt haønh vaø thanh toaùn theû taïi ñòa baøn quaän 8. Phaùt trieån theâm caùc dòch vuï vaø tieän ích môùi nhö : taêng haïn möùc chuyeån khoaûn mieãn phí toái ña laø 100 trieäu ñoàng ( neáu vöôït haïn möùc naøy khaùch haøng phaûi chòu möùc phí laø 0,11% toång soá tieàn muoán chuyeån khoaûn); taêng haïn möùc ruùt tieàn taïi quaày toái ña laø 1 tyû ñoàng/ngaøy; dòch vuï vaán tin giao dòch qua Internet mieãn phí… 3.2 KIEÁN NGHÒ CAÙC GIAÛI PHAÙP NHAÈM MÔÛ ROÄNG VAØ NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH THEÛ ATM ÔÛ CHI NHAÙNH : Döïa vaøo phöông höôùng kinh doanh theû maø NHCT-CN8 ñaõ ñeà ra vaø nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên cuûa Chi nhaùnh trong vieäc phaùt trieån nghieäp vuï naøy, em xin ñeà xuaát moät soá kieán nghò nhö sau : Ngaân haøng coù theå taän duïng maïng löôùi böu ñieän træa khaép caùc khu vöïc hoaëc lieân keát vôùi nhöõng ngaân haøng nhoû baèng caùch ñeå nhöõng nôi naøy trôû thaønh caùc ñaïi lyù phaùt haønh vaø toaùn theû. Laép ñaët theâm moät soá maùy ATM taïi nhöõng nôi coù ñoâng daân cö, coù nhu caàu chi tieàu nhieàu nhö :tröôøng hoïc, beänh vieän, trung taâm y teá, chôï…. Maùy neân ñaët ôû beân ngoaøi, coù tuû kieáng baûo veä ñeå chuû theû coù theå deã daøng giao dòch baát cöù luùc naøo. Taïo thoùi quen söû duïng theû ATM ñeå thanh toaùn baèng vieäc thieát laäp maïng löôùi CSCNT baèng vieäc trang bò maùy POS (Point of Sale : maùy queït theû) hoaëc maùy ATM taïi nhöõng sieâu thò nhoû, böu ñieän, raïp chieáu phim… Ngaân haøng neân phoái hôïp vôùi caùc Toå chöùc theû vaø NHNN ñeå ñaûm baûo giaûm thieåu toái ña hoaëc khoâng thu khoaûn phí khi khaùch söû duïng theû ñeå thanh toaùn taïi caùc CSCNT. Trieån khai phaùt haønh theû taïi caùc tröôøng hoïc cho nhöõng ñoái töôïng laø hoïc sinh, sinh vieân, giaùo vieân vaø phuï huynh, ñoàng thôøi keát hôïp vôùi nhaø tröôøng ñeå caùc khoaûn thu chi ñeàu coù theå thöïc hieän thoâng qua theû ATM (traû long cho giaùo vieân, thu hoïc phí…). Ñieàu naøy giuùp hoaït ñoäng taøi chính cuûa nhaø tröôøng ñöôïc minh baïch vaø ngaân haøng cuõng thu ñöôïc lôïi lôùn trong dòch vuï naøy. Ngaân haøng coù theå lieân keát vôùi caùc coâng ty vaän taûi haønh khaùch coâng coäng nhö xe buyùt ñeå khaùch haøng coù theå mua veù xe buyùt thaùng qua maïng, hoaëc lieân keát vôùi nhöõng trang web baùn haøng tieän lôïi cho chuû theû mua vaø thanh toaùn qua maïng deã daøng hôn. Caûi tieán heä thoáng maùy ATM ñeå chuû theû coù theå göûi tieàn tröïc tieáp vaøo maùy, mua baûo hieåm (y teá, xaõ hoäi, nhaân thoï…) hoaëc ñoái vôùi moät soá khaùch haøng thöôøng xuyeân ruùt moät khoaûn tieàn nhaát ñònh töø moät taøi khoaûn, maùy coù theå ñaùp öùng ngay maø khoâng caàn chuû theû phaûi nhaäp ñi nhaäp laïi soá tieàn maø mình caàn ruùt. Khi laép ñaët maùy ATM, Ngaân haøng coù theå keát noái phaàn meàm theû vaø phaàn meàm chung cuûa ngaân haøng. Khi taøi khoaûn theû cuûa khaùch coù bieán ñoäng veà soá dö thì keá toaùn seõ kòp thôøi haïch toaùn, traùnh tình traïng soá dö treân taøi khoaûn khoâng bò tröø hoaëc tröø khoâng töông öùng vôùi soá tieàn ñöôïc ruùt vaø ngöôïc laïi. Taêng theâm caùc dòch vuï nhö : dòch vuï vaán tin giao dòch treân ñieän thoaïi coá ñònh vaø ÑTDÑ, dòch vuï keát noái ÑTDÑ cuûa khaùch haøng vôùi phaàn meàm chung cuûa ngaân haøng ñeå khi coù moïi bieán ñoäng treân taøi khoaûn theû seõ ñöôïc thoâng baùo ngay laäp töùc cho chuû theû qua ÑTDÑ… Taêng cöôøng coâng taùc baûo maät theû, laép ñaët caùc camera quan saùt taïi maùy ATM, kieåm tra kyõ löôõng maùy ATM nhaèm ñeà phoøng vaø phaùt hieän caùc söï coá, ruûi ro, khe caém theû giaû do keû gian caøi vaøo ñeå ñaùnh caép thoâng tin treân theû. Tö vaán vaø höôùng daãn khaùch haøng söû duïng theû, baûo maät soá PIN cuûa mình.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh thẻ ATM tại Ngân Hàng Công Thương Chi nhánh 8.doc
Luận văn liên quan