Đề tài Tổ chức kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong - Thuỷ Bắc

Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu Trong quá trình hội nhập nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế của các nước trong khu vực và thế giới, Việt Nam đang và sẽ trở thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng để tạo mối liên kết kinh tế giữa các nước phát huy tiềm năngvà thế mạnh của mỗi nước nhằm đạt được hiệu quả chungcho quá trình phát triển trong đó phải kể đến vai trò không thể thiếu được của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Với chính sách đa dạng hoá các hoạt động kinh tế đối ngoại và đa phương hoá quan hệ thị trường và đối tượng hợp tác của nhà nước, đã tạo điều kiện cho hoạt động của các cônh ty kinh doanh xuất nhập khẩu trở nên sôi động, đa dạng và ngày càng đạt được những thành tựu to lớn góp phần vào sự ổn định và tăng trưởng nền kinh tế đất nước. Song hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có tính phức tạp, bởi nó liên quan tới các đối tượng nước ngoài. Đặc điểm vận động của hàng hoá xuất nhập khẩu là: thời gian mua dài, khoảng cách vận chuyển xa. Do đó, khả năng rủi ro trong kinh doanh lớn Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đòi hỏi công tác quản lý xuất nhập khẩu phải chặt chẽ ngay từ khi ký hợp đồng cho tới khi nhận hàng và tiêu thụ hàng hoá xuất nhập khẩu. Điều kiện cần để thực hiện công tác trên là kế toán- với tư cách là một công cụ quản lý phải cung cấp đầy đủ thông tin về các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở đơn vị. Công tác kế toán hoạt động xuất nhập khẩu là nội dung kinh tế quan trọng trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của đơn vị . Đối với trung tâm XNK Đông Phong- Thuỷ Bắc , hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đã hình thành, tồn tại và phát triển với một thời gian tương đối dài nên có không ít những kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cũng như trong công tác kế toán xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, do tính phức tạp của hoạt dông kinh doanh xuất nhập khẩu, nên trong công tác kế toán của đơn vị còn nhiều điểm cần hoàn thiện nhằm phát huy vai trò của kế toán trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Nhận thức được vấn đề đó cùng với mong muốn được học hỏi, nâng cao hiểu biết về lý luận cũng như thực tiễn về kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu. Được sự chỉ dẫn của các thầy cô gáo trong khoa Kế toán trường Đại học Tài chính Kế toán – Hà Nội, đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Tư, cũng như sự giúp đỡ của các cô chú phòng kế toán trung tâm XNK-Đông Phong, em đã lựa chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. “Tổ chức kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại trung tâm XNK Đông Phong -Thuỷ Bắc” Mục đích nghiên cứu của đề tài. Nhằm hiểu sâu, rộng nội dung, phương pháp kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu theo cơ chế tài chính hiện hành. Khảo sát tình hình thực tế tại trung tâm XNK Đông Phong, qua đó nắm bắt được thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại trung tâm Bổ sung các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu ở trung tâm Đông Phong Đối tượng và phạm vi ngiên cứu của đề tài. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu theo cơ chế tài chính hiện hành cũng như thực tế tại trung tâm XNK Đông Phong. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu tại trung tâm XNK Đông Phong - Thuỷ bắc, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 2. Phương pháp nghiên cứu đề tài. Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, xem xét các vấn đề nghiên cứu trong mối quan hệ biện chứng, kết hợp nghiên cứu giữa lý luận và thực tiễn về kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu để tìm ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện. 3. Bố cục của luận văn. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu và kế toấn hoạt động kinh doanh nhập khẩu trong các đơn vị kinh doanh thương mại. Chương 2: Thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại trung tâm XNK Đông Phong - Thuỷ Bắc Chương3: Hoàn thiện kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Trung tâm Đông Phong - Thuỷ Bắc. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương 1: Lý luận cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu và kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu trong các đơn vị kinh doanh thương mại. 3 1.1. Lý luận cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu. 3 1.1.1. Khái niệm kinh doanh nhập khẩu 3 1.1.2. Những đặc điểm hoạt động kinh doanh nhập khẩu ảnh hưởng tới công tác kế toán. 3 1.1.3.Các hình thức nhập khẩu: 4 1.1.4. Các phương thức thanh toán trong kinh doanh nhập khẩu 4 1.1.5. Đồng tiền thanh toán quốc tế. 5 1.2. Kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu. 6 1.2.1. Nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá và kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá. 6 1.2.1.1. Giá vốn hàng nhập khẩu. 6 1.2.1.2. Chứng từ sử dụng. 7 1.2.1.3. Tài khoản sử dụng chủ yếu. 8 1.2.1.4. Phương pháp ké toán. 8 1.2.1.5. Sổ kế toán sử dụng 11 1.2.2. Nghiệp vụ tiêu thụ hàng nhập khẩu và kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng nhập khẩu. 12 1.2.2.1.Một số nội dung và khái niệm nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá. 12 1.2.2.2.Chứng từ sử dụng 13 1.2.2.3. Tài khoản sử sụng chủ yếu. 13 1.2.2.4.Phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng nhập khẩu. 13 1.2.2.5. Sổ kế toán sử dụng: 18 Chương 2: Thực trạng kế toán kinh doanh nhập khẩu tại Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong - Thuỷ Bắc 19 2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh và phân công tác kế toán ở Trung tâm Đông Phong 19 2.1.1 Đặc điểm tình hình chung của Trung tâm Đông Phong 19 2.1.2 Mô hình tổ chức bộ máy kinh doanh ở Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong 20 2.1.3 Tổ chức phân công phòng kế toán và bộ sổ kế toán tại Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong 22 2.1.3 1. Tổ chức phân công phòng kế toán 22 2.1.3.2 Tổ chức bộ sổ kế toán 23 2.2. Thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong 23 2.2.1. Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ở Trung tâm 24 2.2.1.1. Quy trình nhập khẩu hàng hoá của Trung tâm Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong được khái quát qua sơ đồ sau. 24 2.2.1.2. Quy trình hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu tại Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong như sau: 25 2.2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu tại trung tâm XNK Đông Phong. 48 Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Trung tâm XNK Đông Phong - Thuỷ Bắc 72 3.1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu 72 3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 72 3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện 73 3.1.2.1. Phù hợp với cơ chế quản lý hiện hành và có khả năng thích ứng trong tương lai. 73 3.1.2.2. Phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu 74 3.1.2.3. Tính khả thi cao trên cơ sở hiệu quả và tiết kiệm 74 3.2. Đánh giá về tổ chức kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu ở Trung tâm Đông Phong - Thuỵ Bắc 75 3.2.1. Những ưu điểm trong công tác hạch toán hàng nhập khẩu tại Trng tâm XNK Đông Phong 75 3.2.2. Những điểm cần hoàn thiện trong công tác kế toán hàng nhập khẩu tại Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong và phương hướng hoàn thiện 77 3.2.2.1. Hoàn thiện hoá đơn chứng từ 77 3.2.2.2. Hoàn thiện tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán 81 3.2.2.3. Hoàn thiện sổ kế toán 82 Kết luận 88 Tài liệu tham khảo 89

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1643 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong - Thuỷ Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
heo hîp ®ång thanh to¸n L/C sè SDECSV 29/10/99, L/C sè 0323 NhËp t¹i kho: H¶i Phßng Tû gi¸: 17600USDx14.012®/USD (§¬n gi¸ 8800USD) TT Tªn hµng ho¸ M· Sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp (VN§) (VN§) 1 Têi kÐo l­íi (KiÓu JYWBC 2x2/60) bé 02 02 123305.600 246.611.200 Céng 02 02 246.611.200 Ngµy nhËp 30/12/99 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký) (Ký) (Ký) (Ký) ( Ký, ®ãng dÊu Trung t©m xuÊt nhËp khÈu §«ng Phong) PhiÕu nhËp kho ®­îc lËp thµnh 3 liªn: 1 liªn l­u t¹i quyÓn 1 liªn: giao thñ kho ®Ó lËp thÎ kho (thÎ kho ®­îc chi tiÕt cho tõng mÆt hµng vÒ sè l­îng) Liªn 3: chuyÓn cho kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n. Sau khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ trªn tõ phßng tiÕp nhËn ,kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp c¸c b¶ng kª vµ vµo sæ kÕ to¸n: B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng nhËp khÈu Tõ 1/12 ®Õn 31/12/99 Ch­ng tõ Hµng nhËp khÈu Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó S N 69 5/12 Phô tõng m¸y thuû 1 bé 700.000 700.000 Theo H§ TM sè SDECSV 99065 70 12/12 M¸y thuû Diesel 2 chiÕc 352.049.280 704.098.560 Theo H§ Tto¸n D/A 90 sè SDECSV 15/9/99 71 15/12 - NhËp têi m¸y ph¸t ®iÖn 7,5Kw 2 chiÕc 12.394.140 24.788.280 H§ TM sè 21/9/99 - Têi m¸y phat s®iÖn 15Kw 2 chiÕc 28.548.300 57.096.600 -- Têi m¸y ph¸t ®iÖn 24Kw 2 chiÕc 40.803.180 81.606.360 ... ... ........................................... ... ....... ............ ......... 75 30/12 Têi kÐo l­íi kiÓu Jy WBC 2x2/60 2 bé 123.305.600 246.611.200 H§ sè SDECSV 29/10/99 Céng 2.245.650.600 Tõ b¶ng kª nµy kÕ to¸n l©p chøng tõ ghi sæ sè 68 theo mÉu sau: Chøng tõ ghi sæ Sè 68/Q4 - 31/12/99 Chøng tõ TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó S N N C Hµng nhËp khÈu 1561 69 5/12 NhËp phô tïng m¸y thuû theo H§TM sè SDECSV 990653 112 700.000 70 12/12 NhËp m¸y thuû Diesl theo H§ sè SDECSV 15/9/99 311 704.098.560 71 15/12 - NhËp têi m¸y ph¸t ®iÖn 7,5 Kw 311 24.788.280 - Têi m¸y 15 Kw 57.090.600 Theo H§ sè 21/9/99 - Tíi m¸y 24 Kw 81.606.360 ... ... ................ .............. 75 30/12 NhËp têi kÐo l­íi theo H§ sè 29/10 311 246.611.200 Céng 2.245.650.600 Tõ chøng tõ ghi sæ sè 68 vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ (MÉu 1) Sau ®ã vµo sæ c¸i TK 1561 (MÉu 4) C¨n cø vµo phiÕu nhËp khÈu kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 15612(phô lôc2) B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ mua vµo (Dïng cho c¬ së kª khai khÊu trõ thuÕ hµng th¸ng) (Tõ 1/12 ®Õn 31/12/99) Chøng tõ Tªn ®¬n vÞ b¸n ThuÕ GTGT ®Çu vµo Ghi chó (M· sè thuÕ) SH NT 001539 1/11/99 C«ng ty cung øng tÇu biÓn th­¬ng m¹i du lÞch dÞch vô h¶i Phßng 71818 (ThuÕ suÊt 10%) 0200118111-1 049311 2/11/99 XÝ nghiÖp dÞch vô x¨ng dÇu vµ c¬ khÝ 48.750 (ThuÕ suÊt 5%) 0100107564003-1 .... ........ ............................... ................ .................. 063106 27/10/99 B­u ®iÖnõup Hµ Néi 65.419 (ThuÕ suÊt 10%) 0100686223-1 08661 30/12/99 C¶ng H¶i Phßng (XÝ nghiÖp xÕp dì Chïa VÏ) 43.800 (ThuÕ suÊt 5%) 020023684500-2 63434 31/12/99 C«ng ty du lÞch dÞch vô c«ng ®oµn 28.180 (ThuÕ suÊt 10%) 0200145468-1 12738/TBT 31/12/99 H¶i quan C¶ng H¶i phßng Khu vùc II 12.330.560 (ThuÕ suÊt 5%) ThuÕ GTGT hµng ®· nhËp khÈu Céng th¸ng 12 142.893.611 C¨n cø vµo b¶ng kª lËp chøng tõ ghi sæ sè 79/Q4 ngµy 31/12 chøng tõ ghi sæ Sè 79/Q4 - 31/12/99 Chøng tõ TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó (ThuÕ suÊt) S N N S ThuÕ GTGT ®Çu vµo 1331 001539 1/11/99 PhÝ thuª tµu biÓn cña Cty cung øng tÇu biÓn TM du lÞch dÞch vô H¶i Phßng 331 71818 10% 049311 2/11/99 Mua x¨ng cña XÝ nghiÖp dÞch vô x¨ng dÇu vµ c¬ khÝ 111 48750 5% 063106 27/10/99 TiÒn ®iÖn tho¹i +FQX 111 65149 10% ............. ............ 08661 30/11 Chi phÝ xÕp dì 331 43800 5% ... ... ............ ................. 3324 27/12 Mua têi kÐo l­íi H§ sè SDECSV 29/10/99 33312 12.330.560 Theo tê khai 10991NKD Céng 142.893.611 Tï chøng tõ ghi sæ sè 79/Q4 vµo sæ ®¨ng ký ctGS Quý 4 (MÉu 1). Sau ®ã vµo sæ c¸i TK 1331 (MÉu 4) * Tr­êng hîp thanh to¸n theo ph­¬ng thøc D/A Theo hîp ®ång kinh tÕ sè SDECSV 20/9/99 §¬n vÞ nhËp khÈu: C«ng ty vËn t¶i Thñy B¾c §¬n vÞ xuÊt khÈu: C«ng ty h÷ h¹n mµy DIESEL, Thuonghai trung Quèc VÒ viÖc mua l« hµng sau: Tªn, kiÓu hµng ho¸ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1. M¸y thuû 6135A CaBb-2 01 5.340 5.340 2. M¸y thuû 6135 CaBb-3 01 5.340 5.340 3. M¸y thuû 6135 J2CaBb-3 01 6.875 6.875 4. M¸y thuû 4135 ACaBb-3 02 5.015 10.030 Céng 27585USD Thanh to¸n D/A 90 ngµy C¨n cø vµo hîp ®ång trªn , C«ng ty h÷u h¹n m¸y Diesel sÏ chuyÓn bé chøng tõ (gåm ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i; vËn ®¬n, giÊy chøng nhËn; sè l­îng; chÊt l­îng; giÊy chøng nhËn xuÊt xø... MÉu gièng hîp ®ång sè 29/10/99) ®Õn Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a Hµ Néi. Ngµy 22/10/99 Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a lËp b¶n th«ng b¸o nhê thu nh­ sau: Ng©n hµng c«ng th­¬ng VN Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a Th«ng b¸o nhê thu KÝnh göi: C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c Chóng t«i xin tr©n träng th«ng b¸o ®· nhËn ®­îc bé chøng tõ nhê thu liªn quan ®Õn viÖc chÊp nhËn thanh to¸n cña quý kh¸ch hµng. Ng©n hµng göi chøng tõ: Chi nh¸nh Thuonghai, TQ Ng­êi uû th¸c: C«ng ty h÷u h¹n m¸y Diesel, TQ Ng­êi thanh to¸n: C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c Lo¹i tiÒn, sè tiÒn thanh to¸n: 27850 USD. Chøng tõ liªn quan liªn quan, Draft, invoices, BL, C/O, packing list, Cert of Q/Q... §Ó nhËn ®­îc c¸c chøng tõ trªn yªu cÇu (göi c«ng v¨n chÊp nhËn)/thanh to¸n cho chóng t«i tæng sè tiÒn 27665,17USD Trong ®ã: a/ Thanh to¸n cho ng­êi h­ëng 27585USD b/ PhÝ thanh to¸n cho ng©n hµng 80,17USD PhÝ thanh to¸n xin chuyÓn cho chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a, tµi kho¶n sè 712101002. Chóng t«i ®¶m b¶o sÏ giao ngay chøng tõ khi nhËn ®ñ sè tiÒn hoÆc chÊp nhËn nî thanh to¸n cña quý vÞ 22/10/99 Tr­ëng phßng KD-§N (Ký) §Õn 1/11/99 Trung t©m nhËn ®­îc giÊy b¸o nhËn hµng nh­ sau: VICCON SHIP SAIGON-HP Brank GiÊy b¸o nhËn hµng KÝnh göi: C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c Chóng t«i tr©n träng th«ng b¸o, tÇu sè 062N cã chuyÓn l« hµng cña quý C«ng ty tõ Thuonghai. Dù kiÕn ®Õn c¶ng H¶i Phßng ngµy 2/11/99 Hµng ®­îc giao t¹i c¶ng Chïa VÏ. Sè vËn ®¬n 142907247450 UGMU Sè hiÖu Container: 2840723120 Träng l­îng........ Tªn hµng ho¸: m¸y thuû.... PhÝ l­u gi÷ container Khi ®Õn nhËn hµng ®Ò nghÞ mang theo nh÷ng giÊy tê sau: - VËn t¶i ®¬n gèc, giÊy giíi thiÖu,... H¶i Phßng, ngµy 1/11/99 (Ký) Ngµy 2/11/99 Trung t©m lËp giÊy chÊp nhËn thanh to¸n nhê thu nh­ sau: Tæng c«ng ty Hµng h¶i VN C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c Sè 562/§«ng Phong Hµ Néi, ngµy 2/11/99 KÝnh göi: Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a-Phßng thanh to¸n quèc tÕ C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c lµ ®¬n vÞ th­êng xuyªn cã quan hÖ tÝn dông víi quý ng©n hµng. Vµo ngµy 20/9/99 C«ng ty cã ký hîp ®ång sè SDECSV 20/9/99 víi Shanghai Diesel Engine Co.ltd nhËp khÈu m¸y thuû víi sè tiÒn 27585USD theo ph­¬ng thøc nhê thu (b»ng D/A sau 90 ngµy). HiÖn nay, hµng ®· vÒ ®Õn c¶ng, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt kinh doanh kÝnh ®Ò nghÞ ng©n hµng giao nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Ó chóng t«i ®i nhËn hµng. Chóng t«i chÊp nhËn thanh to¸n bé chøng tõ trªn trong vßng 90 ngµy kÓ tõ ngµy 21/10/99. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký) .( TÝnh tõ ngµy 21/10/99 lµ ngµy chøng tõ vÒ ®Õn ng©n hµng) Khi nhËn ®­îc bé chøng tõ tõ ng©n hµng, c¸n bé trung t©m ®i nhËn hµng. - Ngµy 09/11 hµng vÒ nhËp kho. Quy tr×nh t­¬ng tù gièng nhËp l« hµng têi kÐo l­íi. PhiÕu nhËp kho. Sè 52/99. Ngµy 09/11 Nî TK 15611 Cã TK 331. Ng­êi giao hµng: Theo H§ thanh to¸n D/A90 ngµy sè SDECSV 20/9/99. NhËp t¹i kho H¶i Phßng. Theo tû gi¸ 27 585USD * 14000®/USD. Sè TT Tªn nh·n hiÖu hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp 1 M¸y thuû 6135 ACABb-2 ChiÕc 01 01 74.760.000 74.760.000 2 M¸y thuû 6135 ACABb- 3 01 01 74.760.000 3 M¸y thuû 6135J2CABb- 3 01 01 96.250.000 4 M¸u thuû 413ACABb- 3 02 02 70.210.000 140.420.000 Céng 386.190.000 ® Phô tr¸ch cung tiªu (Ký) Ng­êi giao hµng (Ký) Thñ kho (Ký) KÕ to¸n tr­ëng (Ký) Thñ tr­ëng (Ký,®ãng dÊu) Th«ng b¸o thuÕ sè 0694116 theo tê khai h¶i quan hµng ho¸ XNK sè 0009009 ngµy 9/11/99 néi dung sau: ThuÕ nhËp khÈu 2%. 72.238.000 ® ThuÕ GTGT 5% . 19.309.500 ® Chøng tõ ghi sæ Sè 53/Q4 ngµy 15/11 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè liÖu TK Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 52 9/11 Hµng nhËp khÈu. H§ sè SDECSV 20/9/99 (D/A 90 ngµy) 1561 331 386.190.000 ...... ....... ....................................... ..... .... ........ 54 20/11 NhËp phô tïng m¸y thuû H§ sè SDECSV 29/9/99 311 276.840.000 Céng 1.458.895.000 Tõ CTGS sè 53 vµo sæ §KCTGS ( MÉu 1), sau ®ã vµo sæ c¸i TK 1561 (MÉu 3) Sæ c¸i TK 331 (MÉu 5) MÉu 6. Sæ c¸i TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch 2.2.2. Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiªu thô hµng nhËp khÈu t¹i trung t©m XNK §«ng Phong. Th«ng th­êng c«ng ty sö dông ph­¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp t¹i kho. Gi¸ vèn hµng b¸n lµ gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. * Thñ tôc kÕ to¸n tiªu thô hµng nhËp khÈu t¹i trung t©m §«ng phong. Hîp ®ång kinh tÕ Sè 34/99. Ngµy 5/11/99. Bªn A: Trung t©m XNK §«ng Phong – Thuû B¾c. (Bªn b¸n) Bªn B: C«ng ty c¬ khÝ tµu thuyÒn H¹ Long – HP. (Bªn mua) …… Sau khi ®· bµn b¹c 2 bªn tho¶ thuËn : - Bªn A b¸n cho bªn B 02 têi kÐo l­íi hai tang, s¶n xuÊt t¹i Trung Quèc; nhËp khÈu tõ Th­îng H¶i, kÌm theo phô kiÖn tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt. KiÓu têi …. Gi¸ c¶ tho¶ thuËn : - Gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT 146.907.612®/chiÕc x 2 = 293.815.224®. - ThuÕ suÊt thuÕ GTGT (5%) thuÕ GTGT ph¶i nép = 14.690.761®. - Tæng thanh to¸n: 308.505.985®. Bªn B : Sau 1 th¸ng (KÓ tõ ngµy nhËn hµng) thanh to¸n tiÒn hµng cho bªn A. Thêi gian giao nhËn : 45 ngµy sau khi ký H§ (± 5 ngµy). ®Þa ®iÓm giao hµng: Kho H¶i Phßng. Bªn b¸n chÞu tiÒn xÕp dì vËn chuyÓn ®Õn kho cña ng­êi mua. §¹i diÖn bªn A (G§ trung t©m §«ng Phong) (Ký ) §¹i diÖn bªn B (Ký) Sau khi hîp ®ång ®­îc quyÕt to¸n, §«ng Phong tho¶ thuËn víi bªn vËn chuyÓn 1 H§ cã néi dung nh­ sau: Hîp ®ång giao nhËn xÕp dì vËn chuyÓn hµng ho¸ H«m nay 29/12 chóng t«i gåm cã: Bªn A: ¤ng NguyÔn Hång Thanh – Gi¸m ®è trung t©m. Bªn B: ¤ng C¸p Träng ChÊt- Gi¸m ®èc c«ng ty TNHH TiÒn Phong. Cïng nhau tho¶ thuËn ký hîp ®ång vËn chuyÓn hµng ho¸ gåm c¸c ®iÒu kho¶n sau: 1. VËn chuyÓn 02 têi kÐo l­íi thuû lùc tõ kho H¶i Phßng I tíi kho cña c«ng ty c¬ khÝ tÇu thuyÒn H¹ Long. Ngµy vËn chuyÓn 30/12/1999. Giao cho l¸i xe Lª V¨n D­¬ng – biÓn sè xe 16K-6948. C­íc vËn chuyÓn: PhÝ vËn chuyÓn (kho¸n gän) Sè tiÒn Ch­a thuÕ : 4.350.000®. ThuÕ (5%) : 217.500®. Tæng : 4.567.500® H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆt tr¶ tr¶ ngay Phßng tiªu thô lËp Ho¸ ®¬n (GTGT). Liªn 1: L­u t¹i quyÓn. Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng. Liªn 3: Giao cho kÕ to¸n. Vµ nhËn ho¸ ®¬n GTGT bªn vËn chuyÓn giao. Ho¸ ®¬n (GTGT). Liªn 3: Giao cho kÕ to¸n. Ngµy 30/12/99 Sè 025267 §¬n vÞ b¸n hµng §/c §T :: : Trung t©m §«ng Phong - Thuþ B¾c. Sè TK. M· sè Hä vµ tªn ng­êi mua hµng: C«ng ty c¬ khÝ tµu thuyÒn H¹ Long – H¶i Phßng. §/c: 01 – Ng« quyÒn – H¶i Phßng. H×nh thøc thanh to¸n: chuyÓn kho¶n –MS. STT Tªn hµng ho¸ §¬n vÞ tÝnh SL §¬n gi¸ (VN§) Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Têi lÐo l­íi thuû lùc kiÓu JYWB2 x 2/60 Bé 02 146.907.612 293.815.224 Céng tiÒn hµng 293.815.224. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT 14.690.761 Tæng céng tiÒn thanh to¸n.: 308.505.985 Ng­êi mua hµng (ký) KÕ to¸n tr­ëng (Ký) Thñ tr­ëng (Ký,®ãng dÊu) Ho¸ ®¬n (GTGT). Liªn 3: Giao cho kh¸ch hµng. Ngµy 30/12/99. Sè 0866661 §¬n vÞ b¸n hµng §/c §T : : : C«ng ty TNHH TiÒn Phong. §¬n vÞ mua hµng : Trung t©m §«ng Phong – Thuû B¾c. §/c: §T: H×nh thøc thanh to¸n : tiÒn mÆt. STT Tªn hµng ho¸ §vÞ tÝnh SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Bèc xÕp vËn chuyÓn hµng ho¸ 4350000 ThuÕ suÊt 5% ThuÕ GTGT 217500 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 4.567.500 Ngµy 30/12 phßng tiªu thô chuyÓn bé chøng tõ trªn cho phßng kÕ to¸n gåm: Hîp ®ång kinh tÕ : Sè 34/99. Ho¸ ®¬n (GTGT) Sè 025267. Hîp ®ång giao nhËn xÕp dì vËn chuyÓn hµng ho¸ ngµy 29/12. Ho¸ ®¬n (GTGT) sè 0866661 bªn vËn chuyÓn chuyÓn ®Õn. Cïng ngµy phßng kÕ to¸n lËp phiÕu xuÊt kho sè 73/99 vµ phiÕu chi sè 398 quyÓn 4 nh­ sau: PhiÕu xuÊt kho Ngµy 30/12/1999 Sè 73/99 Nî TK 632. Cã TK15612. Hä tªn ng­êi nhËp hµng: C«ng ty c¬ khÝ tµu thuyÒn H¹ Long H¶i Phßng. Lý do xuÊt : XuÊt b¸n theo H§KT sè 34/99 ngµy 5/11/1999. XuÊt t¹i kho : H¶i Phßng. STT Tªn nh·n hiÖu hµng ho¸ M· sè §V tÝnh Sè l­îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Y/cÇu Thùc xuÊt 1 Têi kÐo l­íi kiÓu JYWB2 Bé 02 02 XuÊt ngµy 30/12/99. Phô tr¸ch bé phËn sö dông (Ký) Phô tr¸ch cung tiªu (Ký) Ng­êi nhËn (Ký) Thñ kho (Ký) KÕ to¸n tr­ëng (Ký) Thñ tr­ëng (Ký ®ãng dÊu) PhiÕu xuÊt kho lËp thµnh 3 liªn: Liªn 1: L­u t¹i quyÓn. Liªn 2: Ng­êi nhËn hµng gi÷. Liªn 3: KÕ to¸n h¹ch to¸n. Do gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n lµ gi¸ thùc tÕ ®Ých danh nªn cét 3, cét 4 cña phiÕu xuÊt kho ®­îc kÕ to¸n ghi theo gi¸ nhËp. PhiÕu chi Sè 398 quyÓn 4 Ngµy 30/12/99 Nî TK 64184 Cã TK 111 Hä vµ tªn ng­êi nhËn: C¸n bé phßng tiªu thô Lý do chi: Chi vËn chuyÓn têi kÐo l­íi b¸n cho c«ng ty c¬ khÝ tÇu thuû H¹ long. Sè tiÒn (c¶ thuÕ) 4.567.500 ® KÌm theo mét chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn Ngµy 30/12/99 Thñ trëng ®éi (ký, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (ký) Ng­êi lËp phiÕu thñ quÜ (ký) Ng­êi nhËn tiÒn (ký) C¨n cø vµo phiÕu chi kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng (phô lôc sè3) * Tõ phiÕu xuÊt kho sè 73/99 kÕ to¸n vµo b¶ng kª chøng tõ hµng ho¸ xuÊt b¸n nh­ sau: B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ xuÊt b¸n Chøng tõ TrÝch yÕu Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy 67 9/12 B¸n hép sè m¸y thuû 120C 38.500.000 B¸n cho c«ng ty thiÕt bÞ phô tïng H¶i Phßng theo H§ sè 26/99 ...... ....... ....................................... ........ ........... 71/99 27/12 Phô tïng m¸y thuû 124.750.800 Theo H§ sè 32/99 b¸n cho nhµ m¸y söa ch÷a tÇu biÓn vµ giµn khoan HP 72/99 30/12 XuÊt b¸n m¸y ph¸t thuû CCFJ 15kw 67.096.600 Theo hîp ®ång sè 33/99 b¸n cho c«ng ty khai th¸c vµ dÞch vô thuû s¶n H¹ Long 73/99 30/12 Têi kÐo l­íi kiÓu JYWB2 246.611.200 Theo H§ sè 34/99 b¸n cho c«ng ty c¬ khÝ tÇu thuyÒn H¹ Long - HP Céng 1.285.463.822 Tõ b¶ng kª trªn lËp CTGS sè 72/Q4 nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Sè 72/Q4 ngµy 31/12/1999 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè liÖu TK Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 67 9/12 Hµng xuÊt b¸n. B¸n hép sè m¸y thuû cho c«ng ty thÞ phô tïng HP theo H§ sè 26/99 632 156 38.500.000 ...... ....... ....................................... ..... .... ........ 71/99 27/12 Phô tïng m¸y thuû cho nhµ m¸y S/C tÇu biÓn vµ giµn khoan H¶i Phßng theo H§ sè 32/99 124.750.800 72/99 30/12 XuÊt b¸n m¸y ph¸t thuû CCFJ 15kw cho c«ng ty khai th¸c vµ dÞch vô thuû s¶n H¹ Long theo H§ sè 33/99 67.096.600 73/99 30/12 Têi kÐo l­íi kiÓu JYWB2 b¸n cho c«ng ty c¬ khÝ tÇu thuyÒn HL theo H§ sè 34/99 246.611.200 Céng 1.285.463.822 Ng­êi lËp biÓu (ký) Tõ CTGS sè 72/Q4 vµo sæ §¨ng ký CTGS Quý 4 (M·u 1). Sau ®ã tõ CTGS vµo Sæ c¸i TK 1561 (MÉu 4 - phÇn 2.1), Sæ c¸i TK 632 (MÉu 7). §ång thêi tõ phiÕu nhËp kho v¶o Sæ chi tiÕt TK 1562 têi kÐo l­íi kiÓu JYWBC 2x2/60 (phô lôc 2) * Tö ho¸ ®¬n GTGT sè 025267, lËp b¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ b¸n ra (kÌm thuÕ GTGT) nh­ sau: BiÓu ngang Tõ b¶ng kª trªn lËp CTGS sè 110/Q4 Chøng tõ ghi sæ Sè 110/Q4 31/12/99 Chøng tõ TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn S N N C Q4 ThuÕ GTGT ph¶i nép 3331 025259 9/11 B¸n hµng cho C«ng ty thiÕtq bÞ H¶i Phßng 131 2.592.250 ........... ......... . . . . . . . . . . . . . 025265 27/12 B¸n cho nhµ m¸y söa ch÷a tµu biÓu vµ giµn khoan TP. HCM 131 7.666.700 025266 30/12 B¸n cho C«ng ty khai th¸c vµ dÞch vô thuû s¶n H¹ Long 131 4.285.800 025267 30/12 B¸n cho C«ng ty c¬ khÝ tµu thuyÒn H¹ Long 131 14.690.761 Céng 57.880.000 Tõ CTGS trªn vµo sæ §KCTG (MÉu 1) Sau ®ã tõ CTGS vµo sæ c¸i TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch (MÉu 6). Còng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT sè 025267, kÕ tãan lËp B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ b¸n ra (t­¬ng tù b¶ng kª tr­íc nh­ng thªm dßng tæng céng) BiÓu ngang Tõ b¶ng kÕ to¸n trªn lËp Chøng Tõ Ghi Sæ sè 158/Q4 31/12 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã Q4 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 025259 9/11 C«ng ty thiÕt bÞ phô tïng HP 5111 3331 51.845.000 54.437.250 2.592.250 .... ..................... .................... 025265 27/12 ¤ng NguyÔn Ngäc Th¹ch 5112 3331 153.333.300 161.000.000 7.666.700 025266 30/12 C«ng ty khai th¸c vµ dÞch vô thuû s¶n H¹ Long 5113 3331 85.714.200 90.000.000 4.285.800 025267 30/12 C«ng ty c¬ khÝ tÇu thuyÒn H¹ Long 5112 3331 293.815.224 308.505.985 14.690.761 Tæng céng 1.810.540.227 Tõ CTGS sè 158/Q4 vµo sæ §KTGS (mÉu 1). Sau ®ã tõ CTGS vµo sæ c¸i TK 131 (MÉu 8) TK 511 (MÉu 9) §ång thêi c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vµo sæ chi tiÕt TK 131 - C«ng ty c¬ khÝ tÇu thuyÒn H¹ Long - H¶i Phßng (phô lôc3) MÉu 1: Sæ ®¨ng ký CTGS Quý 4/99 CTGS Sè tiÒn GGS Sè tiÒn S N S N 01 15/10 39.458.200 . . . . 02 - 15.865.410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 31/12 1.928.606.216 . . . . . . . . . . . . 68 2.245.650.600 . . . . . . . . . . . . 72 31/12 1.285.463.822 . . . . . . . . . . . . 79 31/12 142.893.611 . . . . . . . . . . . . 110 31/12 57.880.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 - 1.810.540.227 53 15/11 1.458.895.000 ..... ... ... Céng trang 1 24.227.188.317 Céng trang3: 26.615.947.800 Mang sang: - Trang 1 ..... - Trang 2 ..... Céng qóy 4: 65.542.784.000 MÉu 2: Sæ c¸i TK 3111 - Vay ng¾n h¹n ng©n hµng Quý 4/99 Ngµy ghi sæ CTGS DiÔn gi¶i SHTK D­ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1. Sè d­ 1/10/99 6.025.020.000 2. Sè ph¸t sinh quý 4 15/10/99 7 Q4 Tr¶ vay ng¾n h¹n NH 864.998.600 - Tr¶ vay NH §èng §a theo L/C 0203 112 §2 240.001.216 - Chªnh lÖch tû gi¸ vay ngo¹i tÖ 413 2.949.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/12 66 Q4 Vay ng¾n h¹n NH 1.928.606.216 - Thanh to¸n L/C sè 0023 1561 384.185.900 - Thanh to¸n D/A 90 ngµy theo hîp ®ång sè SDCSV 2/9/99 331 21.021.000 . . . . . . . . . . . . . . . - Thanh to¸n L/C sè 0323 15612 246.857.600 Céng ph¸t sinh Q4/99 3.838.444.000 4.859.463.000 Sè d­ 31/12/99 7.026.039.000 MÉu 3: Sæ c¸i TK 1561 Quý 4/99 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK §ñ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1. Sè d­ ®Çu kú 3.142.632.200 2. Sè ph¸t sinh 15/11 52 Q4 Hµng nhËp khÈu 1.458.895.000 - NhËp m¸y thuû theo H§ thanh to¸n D/A 90 sè SDE CSV 20/9/99 theo phiÕu nhËp 52 331 386.190.000 . . . . . . . . . . . . . 15/11 70 Q4 Hµng xuÊt b¸n . . . . . . . . . . . . . . . . 31/12 68 Q4 Hµng nhËp khÈu 2.245.650.600 - Phô tïng m¸y thuû theo phiÕu nhËp 69 112 700.000 - M¸y thuû Diesel theo phiÕu nhËp 70 311 704.098.560 - NhËp têi m¸y ph¸t 7,5 Kw theo phiÕu nhËp 71 311 212.400.000 . . . . . . . . . . . . . . . . - NhËp têi kÐo l­íi theo phiÕu 75 311 246.6.11.200 31/12 72 Q4 Hµng xuÊt b¸n 632 1.285.463.822 - Hép sè m¸y thuû theo phiÕu xuÊt 67 38.500.000 . . . . - Phô tïng m¸y thuû theo phiÕu xuÊt kho 71 124.750.800 - M¸y thuû theo phiÕu xuÊt 72 67.096.600 - Têi kÐo l­íi theo phiÕu xuÊt 73 246.611.200 Céng ph¸t sinh 7.322.414.200 7.201.204.000 Sè d­ ®Õn 31/12/99 3.263.842.400 MÉu 4: Sæ c¸i TK thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Quý 4/99 Ngµy ghi sæ CTGS DiÔn gi¶i SHTK D­ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1. Sè d­ ®Çu kú 0 2. Sè ph¸t sinh ...... ... ... . . . . . . ............ 31/12 79 Q4 - PhÝ thuª tµu biÓn 331 71.818 - Mua x¨ng cña xÝ nghiÖp dÞch vô x¨ng dÇu & c¬ khÝ 111 48.750 - TiÒn ®iÖn tho¹i + Fax 111 65.419 . . . . . - Chi phÝ xÐp dì 331 43.800 . . . . . - Mua têi kÐo l­íi theo H§ sè SDEVSV 29/10/99 33312 12.330.560 Céng ph¸t sinh Q4/99 355.302.640 80 KÕt chuyÓn 133 sang 333 355.302.640 Sè d­ ®Õn 31/12 0 MÉu 5: Sæ c¸i TK 331 Quý 4/99 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK §ñ Sè tiÒn Ghi chó S N N C 1. Sè d­ ®Õn 1/10/99 1.467.958.500 2. Sè ph¸t sinh trong quý 15/10 46 Q4 Sè ph¶i tr¶ - NK m¸y thuû cña Shanghai - TQ 15611 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NhËp kho phô tïng theo H§ t/m¹i sè SDE CSV 99065 15613 700.000 . . . . . 52 10/11 NhËp m¸y thuû theo H§ sè SDE CSV 20/9/99 (D/A 90 ngµ) 15611 386.190.000 . . . . . 31/12 130 Q4 Sè ®· tr¶ . . . . . . . . . . - TrÞ gi¸ hµng NK theo H§ sè SDE CSV 21/8/99 112 315.925.000 Céng sè ph¸t sinh 7.747.487.000 9.349.194.100 Sè d­ ®Õn 31/12/99 306.968.600 MÉu 6: Sæ c¸i TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch Quý 4/99 Ngµy ghi sæ CTGS DiÔn gi¶i SHTK D­ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1. Sè d­ 1/10/99 343.909.092 2. Sè ph¸t sinh 15/11/99 27 Q4 ThuÕ NK ph¶i nép - Theo th«ng b¸o thuÕ sè 064116 1562 72.238.000 .... .... . . . . . . . . . . . . . . . 31/12 49 31/12 ThuÕ GTGT hµng NK 1331 - . . . . - Theo th«ng b¸o thuÕ sè 12738 12.330.560 . . . . 103 31/12 Nép thuÕ NK theo th«ng b¸o thuÕ 063266 112 50.000.000 110 31/12 ThuÕ GTGT ph¶i nép cña hµng b¸n ra 131 57.880.000 - Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 02259 2.592.250 . . . . . - Theo H§ GTGT 025265 7.666.700 - Theo H§ GTGT 025266 4.285.800 - Theo H§ GTGT 025267 14.690.761 Céng ph¸t sinh Quý 4/99 50.000.000 204.610.779 KÕt chuyÓn ®Çu vµo 355.302.640 D­ 31/12/99 153.217.231 MÉu 7: Sæ c¸i TK 632 Quý 4/99 Ngµy ghi sæ CTGS DiÔn gi¶i TK §ñ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè trang tr­íc chuyÓn sang 15/10 60/Q4 15/10 XuÊt kho b¸n phô tïng thay thÕ cho nhµ m¸y söa ch÷a tµu biÓn vµ giµn khoan H¶i Phßng 15613 15.657.087 . . . . . . . . . . . . . . . 31/12 72/Q4 31/12 - B¸n hép sè m¸y thuû cho C«ng ty thiÕt bÞ phô tïng HP theo H§ sè 26/99 15612 38.500.000 . . . . . . . . . . . . . . . - XuÊt b¸n m¸y thuû cho Nhµ m¸y söa ch÷a S/C tµu biÓn 15611 124.750.800 - XuÊt b¸n m¸y thuû CCFJ 15 Kw 15611 67.096.600 - XuÊt b¸n têi kÐo l­íi kiÓu JywB2 15612 246.611.200 31/12 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n vµo KQKD 911 5.998.763.230 Céng ph¸t sinh 5.998.763.230 5.998.763.230 MÉu 8: Sæ c¸i TK 131 Quý4/99 CTGS DiÔn gi¶i TK §ñ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1. Sè d­ ®Õn 1/10/99 1.482.280.000 2. Sè ph¸t sinh 166 Q4 Sè ®· thu - Thu b¸n m¸y ph¸t ®iÖn cho C«ng ty khai th¸c thuû s¶n HL HP 111 85.900.110 - Thu nî quý 3 cña Nhµ m¸y söa ch÷a tµu biÓn vµ giµn khoan TP. HCM 63.784.180 ... .... ........ ... ........ ........ 158 Q4 Sè ph¶i thu - C«ng ty thiÕt bih HP theo H§ GTGT 02259 5112 3331 51.8.45.000 2.592.250 . . . . . - ¤ng NguyÔn Ngäc Thanh theo H§ GTGT 025265 5113 3331 153.333.300 7.666.700 - C«ng ty khai th¸c vµ dÞch vô thuû s¶n H¹ Long theo H§ 025266 5111 3331 85.714.200 4.285.800 - C«ng ty c¬ khÝ tµu thuyÒn H¹ Long theo H§ 025267 5112 3331 293.815.224 14.650.761 Céng ph¸t sinh quý 4/99 6.415.684.200 6.258.649.100 Sè d­ ®Õn 31/12/99 1.649.315.100 MÉu 9: Sæ c¸i TK 511 Quý 4/99 CTGS DiÔn gi¶i TK §ñ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè trang tr­íc chuyÓn sang ... ... . . . . . . . . . . . . . . . 158 31/12 - Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 025259 131 51.845.000 - . . . . . . . . . . . . . - Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 025265 131 153.333.300 - Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 025266 131 85.714.200 - Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 025267 131 293.815.224 31/12 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang TK 911 6.617.209.037 Céng ph¸t sinh Quý 4 6.617.209.037 6.617.029.037 MÉu 10 Sæ c¸i TK 641 CTGS DiÔn gi¶i TK §ñ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè trang tr­íc chuyÓn sang ... ... ................................... ............... ................ 195 30/11 PhÝ thanh to¸n L/C 112 6.863.900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 31/12 - PhÝ thuª tµu biÓn (Sè ®­îc khÊu trõ) 331 718.180 71.810 - X¨ng dÇu (Sè ®­îc khÊu trõ) 111 487.500 48.750 - TiÒn ®iÖn tho¹i, Fax (Sè ®­îc khÊu trõ) 111 654.190 65.419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 31/12 PhÝ vËn chuyÓn 331 10.527.633 (sè ®­îc khÊu trõ) 572350 Céng ph¸t sinh quý 4/99 784.812.100 241.905.959 KÕt chuyÓn ph©n bæ CPBH vµo kÕt qu¶ kinh doanh 543.406.111 MÉu 11: Sæ c¸i TK 642 Quý 4/99 CTGS DiÔn gi¶i TK §ñ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè trang tr­íc chuyÓn sang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 15/11 - Chi phÝ tr¶ l·i thanh to¸n L/C sè SDCSV 20/8/99 112 6.824.610 - Chi phÝ photo tµi liÖu 111 27.800 . . . . . . . . . . . . . . . . 85 30/11 - TiÒn ®iÖn n­íc ®­îc khÊu trõ 120.000 86 15/12 - DiÖp - chi phÝ giao dÞch, lµm viÖc vÒ gia h¹n nî ng¾n h¹n 111 200.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 87 31/12 - Tr¶ l·i vay 7.724.640 - Qu¶n lý nép cÊp trªn ®­îc tr¶ l¹i. 2.765.800 - TiÒn l­¬ng 334 30.864.400 - BH 338 9.794.800 Céng ph¸t sinh quý 4/99 79.585.472 29.558.041 KÕt chuyÓn ph©n bæ CPBH vµo kÕt qu¶ kinh doanh 911 50.027.431 MÉu 12: Sæ c¸i TK 911 Quý 4/99 CTGS DiÔn gi¶i TK §ñ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 160 Q4 - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn 511 6.617.209.037 - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 632 5.998.763.250 - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 641 543.406.111 - KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN 642 50.027.431 - KÕt chuyÓn l·i kinh doanh 421 25.012.265 Ch­¬ng 3 ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu t¹i Trung t©m XNK §¤NG PHONG- Thuû B¾c 3.1. Sù cÇn thiÕt vµ yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu 3.1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, hiÖu qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn. T×nh tr¹ng lµm ¨n kh«ng tÝnh to¸n hiÖu qu¶ "l·i gi¶. lç thËt" thÊt tho¸t vèn ph¶i ®­îc xo¸ bá hoµn toµn. T×nh h×nh tµi chÝnh cña bÊt kú mét doanh nghiÖp, mét ®¬n vÞ hoÆc tæ chøc nµo còng ®ßi hái ph¶i ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch trung thùc, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. Do ®ã kÕ to¸n, víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh, chiÕm mét vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong viÖc ph¶n ¸nh vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho yªu cÇu qu¶n trÞ kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. Nh×n l¹i qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kÕ to¸n ViÖt Nam, chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn, hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn cïng víi qu¸ tr×nh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, cïng víi sù ®æi míi cña c¬ chÕ kinh tÕ, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng c­êng vµ n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý tµi chÝnh cña Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp. ChÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ®­îc b¸n hµnh theo quyÕt ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh sè 1141 TC-Q§/C§KT ngµy 1/1/1995 ®ång bé c¶ chÓ ®é chøng tõ , sè, tµi kho¶n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. ChÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ®· ®­îc thiÕt kÕ x©y dùng trªn nguyªn t¾c ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, t«n träng vµ vËn dông cã chän läc c¸c nguyªn t¾c, chuÈn mùc quèc tÕ vÒ kÕ to¸n. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi ë n­íc ta, ®ang h×nh thµnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, lu«n ®ßi hái sù ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ c¬ chÕ tµi chÝnh nãi riªng ph¶i cã sù thÝch øng. MÆt kiÓm so¸t qu¸ tr×nh chän läc cã nguyªn t¾c, chuÈn mùc quèc tÕ vÒ kÕ to¸n míi chØ lµ b­íc ®Çu, sù am hiÓu vÒ nguyªn t¾c vµ chuÈn mùc nµy ë ViÖt Nam cßn ch­a s©u s¾c. Do ®ã trong chÕ ®é kÕ to¸n b¸n hµnh cßn cã nh÷ng quy ®Þnh ch­a hoµn toµn phï hîp, ch­a s¸t víi thùc tÕ, qu¸ tr×nh vËn dông nguyªn t¾c, chuÈn mùc cßn h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ®ßi hái ph¶i ®­îc tiÕp tôc hoµn thiÖn h¬n n÷a. XÐt cô thÓ trong nghiÖp vô kÕ to¸n kinh doanh nhËp khÈu, th× nh÷ng quy ®Þnh cña tµi chÝnh vÒ chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp cßn cã nh÷ng bÊt cËp nh­: chiÕt khÊu b¸n hµng h¹ch to¸n vµo chi phÝ tµi chÝnh, quy ®Þnh vÒ chªnh lÖch tû gi¸ cuèi niªn ®é kÕ to¸n th«ng t­ 44, hoÆc ch­a ®Ò cËp ®Õn mét sè néi dung nh­ ch­a cã ho¸ ®¬n chøng tõ ®Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, ch­a cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng liªn quan vÊn ®Ò nµy, trong chÕ ®é kÕ to¸n ch­a cã h­íng dÉn vÒ kÕ to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh, thu nhËp baats th­êng ë nh÷ng doanh nghiÖp nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn cho thÊy, viÖc nghiªn cøu, c¶i tiÕn vµ tiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n kinh doanh nhËp khÈu nãi riªng cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi lµ cÇn thiÕt kh¸ch quan. 3.1.2. Yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô kinh doanh nhËp khÈu ph¶i ®­îc lµ mét c«ng viÖc mang tÝnh th­êng xuyªn, liªn tôc, bëi xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kinh doanh lu«n ph¸t triÓn, ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng. Do ®ã, ®ßi hái c¬ chÕ qu¶n lý vµ nh÷ng c«ng cô qu¶n lý còng ph¶i thÝch øng víi ®iÒu kiÖn míi, ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n n÷a cho phï hîp. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc hoµn thiÖn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý vµ cã tÝnh kh¶ thi cao th× néi dung hoµn thiÖn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau: 3.1.2.1. Phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý hiÖn hµnh vµ cã kh¶ n¨ng thÝch øng trong t­¬ng lai. Hoµn thiÖn chÕ ®é kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nghiÖp vô kinh doanh nhËp khÈu nãi riªng (®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan trong giai ®o¹n hiÖn nay. Song viÖc hoµn thiÖn tr­íc hÕt ph¶i ®¶m b¶o sù phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh cña Nhµ n­íc, c¸c quy ®Þnh cña luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh luËt hiÖn hµnh. MÆt kh¸c trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý tµi chÝnh còng tõng b­íc ®­îc c¶i tiÕn nh»m hoµn thiÖn vµ ®ång bé ho¸ ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §iÒu ®ã ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i cã nh÷ng thay ®æi thÝch øng ®Ó ph¸t huy vai trß lµ c«ng cô ®¾c lùc vµ quan träng nhÊt cña qu¶n lý kinh tÕ. §Ó qu¸ tr×nh hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cã c¬ së khoa häc vµ ý nghÜa l©u dµi, ®ßi hái ngoµi viÖc ph¶i t«n träng c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, cÇn ph¶i tÝnh ®Õn xu h­íng hoÆc ®ãn tr­íc ®­îc nh÷ng thay ®æi trong t­¬ng lai cña c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh nµy. 3.1.2.2. Phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ChÕ ®é kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ViÖt Nam ®­îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c phï hîp víi yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam, t«n träng vµ vËn dông cã chän läc c¸c nguyªn t¾c, chuÈn mùc cïng víi kinh nghiÖm cña mét sè n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. ChÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh ¸p dông chung cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng, mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong c¶ n­íc. Tuy nhiªn, ë mçi ngµnh, mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp l¹i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ tæ chøc qu¶n lý... Do ®ã khi hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô kinh doanh nhËp khÈu ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu lµ phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp nãi chung vµ ®Æc thï cña ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu nãi riªng, nghÜa lµ kh«ng ®­îc ph¸ vì cÊu tróc cña hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, mµ trªn c¬ së chÕ ®é kÕ to¸n nµy cïng víi viÖc häc tËp, tiÕp thu chuÈn mùc kÕ to¸n, m« h×nh kÕ to¸n ë c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, kÕt hîp víi ®Æc thï riªng cña nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Ó ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp cho kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. §ång thêi ph¶i thÓ hiÖn ®­îc sù vËn ®éng kh¸ch quan cña mèi quan hÖ kinh tÕ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña doanh nghiÖp. Cã nh­ vËy th× viÖc hoµn thiÖn trë nªn thiÕt thùc vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. 3.1.2.3. TÝnh kh¶ thi cao trªn c¬ së hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm BÊt kú mét gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nµo trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng ®Òu ®ßi hái cã tÝnh kh¶ thi vµ ®­îc xem xÐt trong mèi quan hÖ víi hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm. Bëi vËy hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô kinh doanh nhËp khÈu (®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) ph¶i h­íng tíi viÖc ®¶m b¶o c¸c vÊn ®Ò sau: - Cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu trªn nhiÒu lÜnh vùc nh­: quy m«, thêi gian, ®Þa ®iÓm cña nghiÖp vô... ChØ nh÷ng th«ng tin ®­îc cung cÊp kÞp thêi vµ trung thùc míi lµ c¬ së ®Ó nhµ qu¶n lý ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh kinh doanh. - ViÖc thu thËp, xö lý, tËp hîp vµ cung cÊp th«ng tin ph¶i ®¶m b¶o khoa häc, hîp lý vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp. Ph¶i c©n ®èi gi÷a lîi Ých ®¹t ®­îc vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ trong tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. Tãm l¹i, ®Ó hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô kinh doanh nhËp khÈu t¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã ý nghÜa c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn th× trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu c¬ b¶n trªn mét c¸ch ®ång bé, bëi viÖc thùc hiÖn tèt yªu cÇu c¬ b¶n nµy lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn tèt yªu cÇu c¬ b¶n kia vµ ng­îc l¹i. 3.2. §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc kÕ to¸n ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu ë Trung t©m §«ng Phong - Thuþ B¾c 3.2.1. Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c h¹ch to¸n hµng nhËp khÈu t¹i Trng t©m XNK §«ng Phong - §Ó hoµn tÊt mét nghiÖp vô mua hay b¸n ®ßi hái ph¶i qua rÊt nhiÒu c¸c bé phËn kh¸c nhau trong Trung t©m, ë mçi bé phËn nµy ®Òu ph¶i lËp chøng tõ (®ã cã thÓ lµ chøng tõ thùc hiÖn hay chøng tõ mÖnh lÖnh) vµ ®Òu cã x¸c nhËn cña Ýt nhÊt mét ng­êi kh¸c. VÝ dô ë nghiÖp vô mua hµng, phßng yªu cÇu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®Æt riªng ngoµi kÕ ho¹ch víi ng­êi cung cÊp v× phßng tiÕp nhËn ghi chÐp mét c¸ch ®éc lËp c¸c hµng ho¸ nhËn ®­îc vµ phßng kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸. Phßng tiÕp nhËn kh«ng thÓ gian lËn hµng ho¸ v× b¸o c¸o nhËn hµng ph¶i phï hîp víi ho¸ ®¬n. T­¬ng tù ng­êi cung cÊp kh«ng thÓ ghi ho¸ ®¬n nhiÒu h¬n hµng ho¸ ®­îc giao ®i. C«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n ®­îc kiÓm so¸t bëi ng­êi cung cÊp vµ nhiÒu bé phËn kÕ to¸n kh¸c nhau. ë nghiÖp vô b¸n, sù kiÓm so¸t lÉn nhau còng diÔn ra t­¬ng tù. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn cho thÊy c«ng t¸c kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng ë Trung t©m rÊt chÆt chÏ, sù ph©n c«ng, ph©n nhiÖm gi÷a c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ rÊt râ rµng. Tõ ®ã viÖc x©y dùng chu tr×nh xö lý vµ lu©n chuyÓn chøng tõ cho mçi lo¹i nghiÖp vô kh«ng nh÷ng chØ chó träng ®Õn nh÷ng chøng tõ lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ, mµ cßn coi träng vai trß cña nh÷ng chøng tõ mang tÝnh mÖnh lÖnh vµ nh÷ng chøng tõ tù lËp kh¸c ë tõng kh©u trong qu¸ tr×nh kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng. - Trung t©m ¸p dông h×nh thøc sæ chøng tõ ghi sæ lµ hoµn toµn phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ h×nh thøc nµy l¹i thuËn lîi cho viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y. - Trung t©m ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt theo quy ®Þnh 1141-TC/C§ kÕ to¸n cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n míi thèng nhÊt trong c¶ n­íc, trong mäi lÜnh vùc kinh doanh, mäi thµnh phÇn kinh tÕ. §ång thêi ®Ó thuËn t iÖn cho viÖc theo dâi vµ h¹ch to¸n, §«ng Phong cã më thªm mét sè tiÓu kho¶n phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña ®¬n vÞ. - Trong qu¸ tr×nh xuÊt nhËp kho trung t©m theo dâi mét c¸ch th­êng xuyªn l­îng hµng ho¸ tån kho ®­îc kiÓm kª vµo cuèi th¸ng cã biªn b¶n kiÓm kª ghi chÐp sè hµng tån thùc tÕ. Sè l­îng hµng ho¸ tån kho ®­îc ph¶n ¸nh trung thùc ®Ó phßng kÕ to¸n b¸o c¸o lªn Ban Gi¸m ®èc vµ còng qua ®ã Trung t©m cã kÕ ho¹ch nhËp thªm hoÆc t×m c¸ch tiªu thô hµng nhanh chãng h¬n (trong tr­êng hîp hµng bÞ tån ®äng nhiÒu) ®Ó ®¹t ®­îc l­îng tån kho hîp lý. Mçi lo¹i hµng ho¸ nhËp kho ®Òu ®­îc theo dâi trªn mét thÎ kho gióp kÕ to¸n n¾m ®­îc dÔ dµng l­îng hµng ho¸ tån kho vµ sù biÕn ®éng cña nã mét c¸ch liªn tôc theo tr×nh tù nhËp, xuÊt hµng. - ViÖc bè trÝ c¸n bé kÕ to¸n vµ ph©n ®Þnh c«ng viÖc trong phßng kÕ to¸n cña Trung t©m lµ t­¬ng ®èi tèt, phï hîp víi khèi l­îng c«ng viÖc vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra. §éi ngò kÕ to¸n trong phßng cã tr×nh ®é nghiÖp vô thµnh th¹o, cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c. §Æc biÖt phô tr¸ch kÕ to¸n lµ ng­êi cã kinh nghiÖm trong nghÒ, hiÓu biÕt s©u réng vÒ chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n, cã kinh nghiÖm nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng. Do ®ã, viÖc tæ chøc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n cña Trung t©m lu«n chÝnh x¸c, ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu qu¶n lý l·nh ®¹o cña Trung t©m, tr¸nh cho Trung t©m ®­îc nh÷ng bÊt lîi trong thanh to¸n vµ kinh doanh. Tãm l¹i, nhê cã sù cè g¾ng trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu nãi chung, trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng, Trung t©m xuÊt nhËp khÈu §«ng Phong ®· ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng h¬n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng vµ qua ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn C«ng ty. Tuy nhiªn trong c«ng t¸c h¹ch to¸n ho¹t ®éng nhËp khÈu, Trung t©m vÉn cßn mét sè h¹n chÕ tån t¹i nhÊt ®Þnh. 3.2.2. Nh÷ng ®iÓm cÇn hoµn thiÖn trong c«ng t¸c kÕ to¸n hµng nhËp khÈu t¹i Trung t©m xuÊt nhËp khÈu §«ng Phong vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn T×m nh÷ng nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n hµng nhËp khÈu t¹i Trung t©m, ta kh«ng chØ ®i t×m nh÷ng ®iÓm mµ Trung t©m lµm sai, hay lµm kh«ng phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh mµ cßn ph¶i nhËn thÊy ®­îc nh÷ng ®iÓm bÊt cËp cña chÕ ®é kÕ to¸n. Nh÷ng ®iÓm cÇn hoµn thiÖn: 3.2.2.1. Hoµn thiÖn ho¸ ®¬n chøng tõ * Hoµn thiÖn yÕu tè cña chøng tõ kÕ to¸n: Thùc tÕ trong ho¸ ®¬n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn mÉu ho¸ ®¬n theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh (còng nh­ ®­îc Trung t©m ¸p dông) chØ cã 3 ch÷ ký cña thñ tr­ëng ®¬n vÞ, tr­ëng phßng kÕ to¸n vµ ng­êi mua hµng, lµ ch­a hîp lý, bëi ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt trùc tiÕp ®èi víi nghiÖp vô cßn bao gåm c¶ ng­êi viÕt ho¸ ®¬n vµ thñ kho. Ng­êi viÕt ho¸ ®¬n chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ®óng ®¾n, trung thùc cña c¸c sè liÖu trªn hãa ®¬n, cßn thñ kho chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ sè l­îng hµng thùc xuÊt kho. Do ®ã trªn ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng cÇn bæ sung thªm ch÷ ký cña ng­êi viÕt ho¸ ®¬n vµ cña thñ kho ®Ó rµng buéc ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi nghiÖp vô kinh tÕ, ®¶m b¶o tÝnh chÊt ph¸p lý cña chøng tõ kÕ to¸n. * Hoµn thiÖn néi dung chøng tõ vµ sè l­îng chøng tõ kÕ to¸n Ngµy nay trong quan hÖ giao dÞch mua b¸n ®Ó xóc tiÕn viÖc b¸n hµng vµ thu håi tiÒn, ®¬n vÞ b¸n cã thÓ ®­a ra chÝnh s¸ch ­u ®·i nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng nhiÒu vµ thanh to¸n tiÒn sím. VÊn ®Ò nµy trong chÕ ®é kÕ to¸n ®­îc gäi lµ chiÕt khÊu hµng b¸n vµ gi¶m gi¸ hµng b¸n (tuy r»ng néi dung cña gi¶m gi¸ hµng b¸n theo chÕ ®é hiÖn hµnh cßn bao gåm hµng ®· b¸n kÐm phÈm chÊt so víi quy ®Þnh cña hîp ®ång), vÊn ®Ò nµy ch­a ®­îc Trung t©m ¸p dông. ThiÕt nghÜ, Trung t©m nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch gi¶m gi¸, chiÕt khÊu trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt, qua ®ã t¨ng sù hÊp dÉn cña Trung t©m ®èi víi kh¸ch hµng, t¨ng vßng quay cña vèn vµ cuèi cïng lµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ. Tuy nhiªn, chÕ ®é kÕ to¸n ®· cã nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ vÒ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n nghiÖp vô nµy nh­ng trong hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n hiÖn hµnh, c¶ hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc vµ h­íng dÉn ®Òu kh«ng cã chøng tõ nµo dïng ®Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng b¸n. Do ®ã, trong thùc tÕ khi h¹ch to¸n nghiÖp vô nµy, c¸c doanh nghiÖp chØ c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n. Mµ hîp ®ång mua b¸n chØ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ, chø kh«ng chØ ra ®­îc møc ®é thùc sù hoµn thµnh nghiÖp vô. Do ®ã, dùa vµo hîp ®ång lµm c¨n cø lµ thiÕu c¬ së ph¸p lý, t¹o kÏ hë cho doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c hµnh vi gian lËn trong h¹ch to¸n tuú tiÖn c¸c kho¶n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ cho ng­êi mua nh»m môc ®Ých trèn thuÕ, trong khi thùc tÕ kh«ng ph¸t sinh nghiÖp vô hoÆc cã thÓ ph¸t sinh nh­ng kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc tÝnh trung thùc cña sè liÖu nµy. §iÒu nµy ®Æt ra vÊn ®Ò lµ cÇn ph¶i cã chøng tõ chøng minh lµm c¬ së ph¸p lý ®Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô cho cña c¶ hai bªn mua vµ b¸n. MÆt kh¸c, thêi ®iÓm ph¸t sinh triÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng b¸n cã thÓ ®­îc thùc hiÖn ngay khi ph¸t sinh giao dÞch mua b¸n hoÆc sau khi xÈy ra quan hÖ giao dÞch mua b¸n. NÕu chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh ®ång thêi víi lóc giao dÞch mua b¸n th× ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng, nÕu ph¸t sinh sau lóc giao dÞch mua b¸n th× ph¶i lËp chøng tõ ®Ó chøng minh, tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn cã thÓ ®­a ra ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn nh­ sau: * Trªn ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, cÇn bæ sung thªm c¸c dßng trõ gi¶m gi¸ vµ trõ chiÕt khÊu, ®iÒu nµy gi¶m bít sè l­îng chøng tõ ph¶i lËp, tiÕt kiÖm chi phÝ vËt chÊt vµ gi¶m sè l­îng c«ng viÖc cña kÕ to¸n trong viÖc ghi chÐp. MÉu ho¸ ®¬n cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ bæ sung nh­ sau: HO¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01GTKT-3LL Liªn 1: L­u Ký hiÖu AA/98 Ngµy th¸ng n¨m Sè 00000-1 §¬n vÞ b¸n hµng §Þa chØ Sè TK §iÖn tho¹i M· sè Hä vµ tªn ng­êi mua hµng §¬n vÞ §Þa chØ Sè TK H×nh thøc thanh to¸n M· sè Sè TT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Céng tiÒn hµng 1.000.000 Trõ gi¶m gi¸ (%) 20.000 TiÒn hµng sau gi¶m gi¸ 980.000 Trõ chiÕt khÊu (1%) 9.800 TiÒn hµng thùc tÕ 970.200 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT 97.020 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 1.067.220 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ng­êi mua hµng Ng­êi viÕt ho¸ ®¬n Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký) (Ký) (Ký) (Ký) (Ký) * Bæ sung thªm "Ho¸ ®¬n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸" vµo hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n: Hãa ®¬n nµy ph¶i ®­îc xÕp vµo hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc bëi nã ®­îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c ph¸p nh©n ®éc lËp. MÉu cña hãa ®¬n cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ nh­ sau: hãa ®¬n chiÕt khÊu gi¶m gi¸ Liªn Ngµy th¸ng n¨m §¬n vÞ b¸n hµng §Þa chØ Sè TK H×nh thøc thanh to¸n §¬n vÞ mua hµng §Þa chØ Sè TK Sè TT Néi dung H§ ®­îc chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ TiÒn hµng ho¸ dÞch vô ch­a cã thuÕ GTGT ®­îc CK, GG Tû lÖ CK gi¶m gi¸ Thµnh tiÒn ch­a cã thuÕ GTGT Tû lÖ thuÕ GTGT TiÒn thuÕ GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n SH Ngµy A B C D 1 2 3 = 1x2 4 5 = 3x4 6 = 3+5 Céng Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ §¹i diÖn ®¬n vÞ mua Ng­êi viÕt hãa ®¬n KÕ to¸n tr­ëng (Ký) (Ký) (Ký) Ho¸ ®¬n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ ®­îc lËp thµnh 3 liªn: Liªn 1: l­u ë n¬i lËp phiÕu Liªn 2: giao cho kh¸ch hµng Liªn 3: kÕ to¸n theo dâi b¸n hµng dïng ®Ó ghi sæ, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n quü tiÒn mÆt lµm thñ tôc xuÊt quü hoÆc chuyÓn cho kÕ to¸n theo dâi thanh to¸n ghi gi¶m trõ kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng. ViÖc bæ sung thªm chøng tõ nµy lµ hoµn toµn cÇn thiÕt v× nã lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó chøng minh mét nghiÖp vô kinh tÕ cã thËt, vµ lµ c¬ së ph¸p lý cho sè liÖu ghi trong sæ kÕ to¸n cña ®¬n vÞ b¸n vµ ®¬n vÞ mua. 3.2.2.2. Hoµn thiÖn tµi kho¶n sö dông vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n Thø nhÊt: ë Trung t©m, sau khi nhËn ®­îc bé chøng tõ cña ng­êi b¸n, xem nh­ hµng ®· nhËp vÒ kho - ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 156 ® ph¶n ¸nh sai qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña hµng ho¸. Vµ nh­ vËy, trong viÖc kiÓm tra kho ph©n biÕt ®­îc hµng nµo ®· nhËp kho vµ hµng nµo cßn ®i trªn ®­êng. Tuy nhiªn, chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh hµng nhËp khÈu, cuèi th¸ng ch­a vÒ nhËp kho (®ang ®i trªn ®­êng th× ph¶n ¸nh vµo TK 151, cßn hµng néi ®Þa th× vÉn h¹ch to¸n vµo TK 156. B¶n chÊt vÒ hai nghiÖp vô nµy lµ mét, theo em khi hµng ch­a vÒ nhËp kho nªn ph¶n ¸nh vµo TK 611 - mua hµng (kh«ng ph©n biÖt ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn hay ®Þnh kú). Thø hai: Trung t©m kh«ng tu©n theo ®óng nguyªn t¾c gi¸ phÝ: nguyªn t¾c gi¸ phÝ ®­îc hiÓu lµ mäi vËt t­ hµng ho¸ ®Òu ®­îc ghi chÐp ph¶n ¸nh theo tæng sè tiÒn thùc tÕ mµ ®¬n vÞ bá ra tõ khi mua vËt t­ hµng ho¸ ®Õn khi hµng ho¸ ®­a vÒ nhËp kho hoÆc göi b¸n th¼ng. Theo nguyªn t¾c nµy th× toµn bé chi phÝ trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu ph¶i ®­îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thùc tÕ cña hµng nhËp khÈu vµ ph¶n ¸nh trªn TK 156 (TK 1562) hoÆc TK 151. Thùc tÕ cho thÊy Trung t©m ®· h¹ch to¸n mét phÇn chi phÝ trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸ nh­ lÖ phÝ më L/C, lÖ phÝ chuyÓn tiÒn, lÖ phÝ ®iÖn b¸o, phÝ b¶o l·nh L/C... vµo chi phÝ b¸n hµng b»ng bót to¸n: Nî TK 641 (6417) chi phÝ ch­a cã thuÕ GTGT Nî TK 133 (TK1331) thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK111, 112, 331: tæng gi¸ thanh to¸n ViÖc h¹ch to¸n nh­ trªn ®· vi ph¹m nguyªn t¾c gi¸ phÝ, kh«ng ph¶n ¸nh ®óng gi¸ thùc tÕ cña hµng nhËp khÈu, kh«ng phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Thø 3: Hoµn thiÖn TK 521 vµ 532 ChiÕt khÊu thanh to¸n vµ gi¶m gi¸ hµng b¸n xÐt vÒ b¶n chÊt lµ gièng nhau, v× ®ã ®Òu lµ sù ­u ®·i cña ®¬n vÞ dµnh cho kh¸ch hµng vµ ®Òu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng. Do ®ã cÇn ph¶i cã sù thèng nhÊt ®èi víi nghiÖp vô nµy. Cã thÓ hoµn thiÖn hoµn thiÖn néi dung nµy nh­ sau: - ChiÕt khÊu thanh to¸n thÓ hiÖn sù ­u ®·i dµnh cho kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh thu håi tiÒn b¸n hµng ph¶i ®­îc xem lµ yÕu tè gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng, kh«ng nªn h¹ch to¸n vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. - V× b¶n chÊt cña chiÕt khÊu thanh to¸n vµ gi¶m gi¸ hµng do ­u ®·i lµ gièng nhau, nªn cã thÓ h¹ch to¸n trªn cïng TK 521 "chiÕt khÊu hµng b¸n". Cã thÓ më thªm tµi kho¶n cÊp 2 ®Ó ph¶n ¸nh: + TK 5211 "chiÕt khÊu thanh to¸n": tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chiÕt khÊu dµnh cho ng­êi mua khi thanh to¸n tiÒn mua hµng tr­íc thêi h¹n. + TK 5212 ' chiÕt khÊu th­¬ng m¹i" tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chiÕt khÊu dµnh cho ng­êi mua khi mua víi khèi l­îng lín. ViÖc h¹ch to¸n ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: TK 111,112, 131 TK 521 (5211, 5212) TK 511 ChiÕt khÊu thanh to¸n KÕt chuyÓn toµn bé Tæng gi¸ CK th­¬ng m¹i ph¸t sinh CK TT, CK TM thanh trong kú ch­a cã thuÕ vµo cuèi kú to¸n TK 333 (3331) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng t­¬ng øng Víi ®Ò xuÊt nµy th× TK 532 "gi¶m gi¸ hµng b¸n" chØ ph¶n ¸nh tr­êng hîp hµng b¸n bÞ kÐm phÈm chÊt quy ®Þnh trong hîp ®ång. 3.2.2.3. Hoµn thiÖn sæ kÕ to¸n Nh×n chung c¸c biÓu mÉu mµ Trung t©m sö dông ®Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô l­u chuyÓn hµng nhËp khÈu ®Òu tu©n theo biÓu mÉu cña chÕ ®é kÕ to¸n kÕt cÊu mÉu sæ nhÊt qu¸n lµm cho viÖc theo dâi thuËn tiÖn. Tuy nhiªn, còng cã mét vµi ®iÓm cÇn hoµn thiÖn ®èi víi viÖc ghi chÐp sæ s¸ch cña Trung t©m nh­ Trung t©m §«ng Phong kh«ng më sæ chi tiÕt TK 133, ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho viÖc tæng hîp chi tiÕt, ®èi chiÕu kiÓm tra sè liÖu. Trung t©m nªn më thªm sæ chi tiÕt TK 133. Cã thÓ thiÕt kÕ theo mÉu sau: Sæ theo dâi chi tiÕt TK 133 Quý 3/99 Sè thÞ tr­êng Tªn hµng ho¸ Sè tiÒn ®­îc khÊu trõ cho tõng m¸y thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña c¸c KK CF chung ®­îc ph©n bæ Tæng céng 1 2 M¸y thuû Têi kÐo l­íi Chi phÝ chung cã thÓ ph©n bæ nh­ sau: - NÕu lµ chi phÝ vËn chuyÓn th× ph©n bæ theo träng l­îng khèi l­îng hµng ho¸ - Chi phÝ tr¶ l·i vay th× ph©n bæ theo gi¸ trÞ hµng ho¸ cña mçi lo¹i. Ngoµi ra ®Ó tÝnh to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh chi tiÕt cho tõng nhãm mÆt hµng th× hÖ thèng sæ kÕ to¸n chi tiÕt cã thÓ ®­îc x©y dùng nh­ sau: + ë nghiÖp vô nhËp khÈu: Sæ chi tiÕt theo dâi hµng nhËp khÈu më chi tiÕt theo tõng nhãm mÆt hµng: Trong tr­êng hîp cïng mét l« hµng nhËp khÈu, cã nhiÒu lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau th× chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu tÝnh vµo gi¸ thùc tÕ cña hµng nhËp khÈu theo nguyªn t¾c: - Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn lo¹i hµng ho¸ nµo th× tÝnh trùc tiÕp vµo gi¸ cña hµng ®ã. - Chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau th× ph¶i ph©n bæ cho tõng lo¹i theo nh÷ng tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp nh­: - Chi phÝ vËn chuyÓn th× ph©n bæ theo träng l­îng khèi l­îng hµng ho¸ + Chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay th× ph©n bæ theo gi¸ trÞ hµng ho¸ cña mçi lo¹i * ë nghiÖp vô tiªu thô, cã thÓ më sæ chi tiÕt doanh thu b¸n hµng nhËp khÈu nh­ sau: Cuèi cïng: HiÖn nay Trung t©m ®ang thùc hiÖn h×nh thøc sæ chøng tõ ghi sæ. ­u ®iÓm cña lo¹i h×nh nµy lµ dÔ ¸p dông m¸y vi tÝnh. §©y lµ thuËn lîi cña Trung t©m. H×nh thøc nµy ®¬n gi¶n, g¾n víi ng«n ng÷ vµ c¸ch lµm viÖc cña m¸y. Do vËy trong xu thÕ hiÖn ®¹i ho¸ trªn mäi ph­¬ng diÖn nh­ hiÖn nay Trung t©m cÇn hiÖn ®¹i ho¸ ph­¬ng tiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n. Cïng víi viÖc tæ chøc m¹ng m¸y vi tÝnh th× c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n cÇn ®­îc ®µo t¹o thªm vÒ sö dông m¸y vi tÝnh. Víi ch­¬ng tr×nh nµy c«ng viÖc kÕ to¸n ®ì c¨ng th¼ng, n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ lao ®éng cao h¬n. NghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Xö lý nghiÖp vô NhËp d÷ liÖu - Lªn c¸c b¸o c¸o, sæ s¸ch kÕ to¸n - Chøng tõ ghi sæ - Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Trong ®ã phÇn xö lý nghiÖp vô gåm: §Þnh kho¶n, kiÓm tra hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ, ph©n lo¹i chøng tõ. Cßn hai phÇn sau m¸y tÝnh tù ®éng lµm. KÕt luËn Sau 4 n¨m häc tËp t¹i tr­êng vµ trong thêi gian thùc tËp t¹i Trung t©m XNK §«ng Phong - Thuû B¾c em ®· ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc lý luËn còng nh­ mét sè kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ nghiÖp vô kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸. Víi nh÷ng kiÕn thøc cã ®­îc ®ã em ®· ®i s©u nghiªn cøu vÒ kÕ to¸n kinh doanh nhËp khÈu vµ ®· hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp theo ®Ò tµi nµy. Trong ph¹m vi luËn v¨n, bµi viÕt tuy kh«ng ®Ò cËp ®Õn mäi khÝa c¹nh, mäi vÊn ®Ò cña ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ c«ng t¸c kÕ to¸n hµng nhËp khÈu, nh­ng nã còng ®· gi¶i quyÕt ®­îc 1 sè néi dung c¬ b¶n sau: VÒ mÆt lý luËn: LuËn v¨n ®· tr×nh bÇy t­¬ng ®èi cã hÖ thèng nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu còng nh­ lý luËn vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nhËp khÈu hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hµng nhËp khÈu. VÒ mÆt thùc tiÔn: LuËn v¨n ®· tr×nh bÇy ®­îc thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh doanh hµng nhËp khÈu ë Trung t©m XNK §«ng Phong - Thuû B¾c Trªn c¬ së kÕt hîp gi÷a lý luËn víi thùc tiÔn, ch­¬ng 3 cña luËn v¨n em m¹nh d¹n nªu ra mét sè ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nhËp khÈu hµng ho¸ ë Trung t©m XNK §«ng Phong - Thuû B¾c Em hy väng r»ng, luËn v¨n cã thÓ ®ãng gãp mét phÇn trong viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nhËp khÈu hµng ho¸ nãi riªng còng nh­ hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung ë Trung t©m XNK §«ng Phong - Thuû B¾c Do thêi gian vµ tr×nh ®é h¹n chÕ, luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kÕ to¸n cña tr­êng §H Tµi chÝnh kÕ to¸n vµ c¸n bé Trung t©m §«ng Phong - Thuû B¾c nãi chung vµ phßng kÕ to¸n cña Trung t©m nãi riªng. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n! Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2000 Tµi liÖu tham kh¶o KÕ to¸n DNSX Tr­êng §H Tµi chÝnh kÕ to¸n - Hµ Néi 2. KÕ to¸n ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu PGS.PTS. Ng« ThÕ Chi - NXB Thèng kª , 1997 3. Thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th­¬ng NXB Gi¸o dôc - Tr­êng §H Ngo¹i Th­¬ng 4. HÖ thèng KÕ to¸n DN (3 tËp) 5. Giao dÞch vµ thanh to¸n Th­¬ng m¹i quèc tÕ PGS. PTS NguyÔn Duy Bét - Tr­êng §H KTQD, 1998 Phô lôc 1: Tê kª chi tiÕt TK 3111 §Õn 31/12/99 Sè TT KhÕ ­íc TrÝch yÕu Sè tiÒn I. KhÕ ­íc néi tÖ 1 12 Thanh to¸n L/C sè 0166 843.472.650 . . . . . . . . . 15 25 Thanh to¸n L/C sè 0323 246.857.600 Céng: 4.956.511.145 II. KhÕ ­íc ngo¹i tÖ (USD) USD VN§ 1 7 Thanh to¸n L/C sè 87 39.761,16 » 557.914.565 2 8 Thanh to¸n L/C sè 120 47.240 » 662.817.600 3 9 Thanh to¸n L/C sè 166 60.490 » 848.759.680 Céng 2.069.527.845 Céng (néi + ngo¹i tÖ) 7.026.039.000 Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại trung tâm XNK Đông Phong -Thuỷ Bắc.DOC
Luận văn liên quan