Đề tài Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm của công ty TNHH MTV Du lịch Eden

MỤC LỤC MỞ ĐẦU . trang 1 1. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài . .trang 1 2. Nội dung nghiên cứu đề tài . .trang 1 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài . .trang 2 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài . .trang 2 5. Kết cấu đề tài . trang 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM CỦA NGÀNH DU LỊCH 1.1 TỔNG QUAN VỀ LỊCH . .trang 4 1.1.1 Các khái niệm cơ bản về du lịch . trang 4 1.1.2 Cạnh tranh và sức cạnh tranh của sản phẩm . .trang 6 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm . trang 8 1.1.4 Các công cụ cạnh tranh đối với sản phẩm du lịch. .trang 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN . trang 15 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN . .trang 15 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . .trang 15 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động . .trang 16 2.1.3 Cơ cấu tổ chức . .trang 19 2.1.4 Cơ cấu nguồn nhân lực . .trang 20 2.1.5 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh . .trang 21 2. 2 THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN . .trang 34 2.2.1 Điều kiện hiện có của công ty . .trang 34 2.2.2 Sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường . .trang 38 2.3 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN . .trang 41 2.3.1 Những thuận lợi và khó khăn . trang 41 viii 2.3.2 Phân tích sức cạnh tranh của sản phẩm và ảnh hưởng của nó tới hoạt động của công ty . .trang 45 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH VỀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN . trang 49 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN TRONG THỜI GIAN TỚI . trang 49 3.1.1 Định hướng của công ty . trang 49 3.1.2 Mục tiêu của công ty . .trang 49 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH VỀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN TRONG THỜI GIAN TỚI .trang 50 3.2.1 Cơ sở đề ra giải pháp . .trang 50 3.2.2 Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm của công ty du lịch Ê Đen . .trang 52 3.2.2.1 Giải pháp ngắn hạn . .trang 52 3.2.2.2 Giải pháp dài hạn . .trang 54 3.3 KIẾN NGHỊ . .trang 57 3.3.1 Kiến nghị đối với công ty Ê ĐEN . .trang 57 3.3.1 Kiến nghị đối với nhà nước . .trang 58 KẾT LUẬN . . trang 59 Tài liệu tham khảo . .trang 60 Phu lục số 1 . trang 61 Phu lục số 2 . trang 61 Phụ lục 3 . .trang 62 Phụ lục số 4 . trang 63 1 LỜI MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thực tiễn kinh doanh hiện nay cho thấy, trong nền kinh tế thị trường việc các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh gay gắt là điều tất yếu. Hiện nay du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, đêm lại thu nhập lớn cho ngân sách nhà nước, giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động. Ngành du lịch phát triển mạnh mẽ đồng nghĩa với việc các công ty du lịch ra đời hàng loạt. Sự phát triển về quy mô cũng như số lượng các doanh nghiệp du lịch nói chung và công ty lữ hành nói riêng một mặt đã tạo ra bước trưởng thành của ngành du lịch, mặt khác tạo nên áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Trong suốt thời gian qua Eden Travel luôn cố gắng nâng cao chất lượng và làm phong phú thêm sản phẩm của mình. Tuy vậy, sản phẩm du lịch rất dễ bị sao chép bởi đối thủ cạnh tranh. Việc khác biệt hóa là một vấn đề quan trọng trong môi trường kinh doanh khốc liệt như hiện nay. Nhận thức được vấn đề đó, với việc tổng hợp cơ sở lý luận, kết hợp phân tích điều kiện thực tại của Eden Travel trên cơ sở đánh giá ưu điểm và nhược điểm, tôi quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu “Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm của công ty TNHH MTV Du lịch Eden”. Tôi hy vọng đề tài sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho công ty để nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm . Từ đó công ty ngày càng phát triển vững mạnh góp phần trong công cuộc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. Đánh gía thực trạng hoạt động của Eden Travel trong thời gian qua. Tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của công ty. - Đánh giá tiềm năng phát triển của công ty trong hiện tại và tương lai. Phát hiện ra cơ hội và tìm ra những mối đe dọa trong tương lai. - Phân tích sức cạnh ranh của sản phẩm du lịch của Eden Travel đồng thời so sánh sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. - Dựa vào những chiến lược và phát triển của công ty và nhu cầu của khách hàng, đề ra một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty du lịch Eden Travel trong giai đoạn 2010-2012. 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu và tập hợp các kiến thức, cơ sở lý luận về ngành du lịch được sử dụng trong doanh nghiêp Đề tài nghiên cứu khía cạnh nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm của công ty du lich Ê Đen giai đoạn 2007-2009. Đề xuất giải pháp kiến nghị, khắc phục giải quyết những tồn tại trong giai đoạn 2010-2012. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. Phương pháp thu thập số liệu: Việc nghiên cứu thu thập số liệu, dữ liệu thông qua nhiều nguồn khác nhau : Số liệu thứ cấp: kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua ba năm từ 2007-2009, tình hình nhân sự, cơ cấu tổ chức, kết hợp với quan sát thực tế trong quá trình làm việc tại công ty. Ngoài ra, thông tin còn được thu thập từ sách báo, internet và sự giúp đỡ của các phòng ban trong công ty. Phương pháp phân tích số liệu. Từ những số liệu đã phân tích được, tiến hành phân tích bằng những phương pháp sau: Phương pháp so sánh: Nhằm đối chiếu các chỉ tiêu, kết quả để thấy rõ hoạt động kinh doanh của Eden Travel. Phương pháp quy nạp: Phân tích những vấn đề nhỏ, cụ thể rồi tiến hành kết luận chung. Phương pháp đồ thị và biểu đồ: Phương pháp phân tích SWOT: nhằm phân tích và xử lý kết quả nghiên cứu về môi trường kinh doanh, từ đó nhận ra các cơ hội, các mối đe dọa, các điểm mạnh và điểm yếu giúp doanh nghiệp nhận ra những mặt có thể nâng cao khả năng cạnh tranh và những mặt cần khắc phục. Mô hình SWOT thường đưa ra 4 chiến lược cơ bản: SO: Các chiến lược dựa trên ưu thế của công ty để tận dụng cơ hội thị trường. WO: các chiến lược dựa trên khả năng các yếu điểm của công ty để tận dụng cơ hội thị trường. ST: Các chiến lược dựa trên ưu thế của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường. WT: Các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua hoặc hạn chế tối đa các yếu điểm của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường. Phương pháp ma trận hình ảnh cạnh tranh: nhận diện những đối thủ cạnh tranh chủ yếu cùng những ưu và nhược điểm đặc biệt của họ. Ma trận hình ảnh cạnh tranh là sự mở rộng các yếu tố bên ngoài vì nó bao gồm cả các yếu tố bên ngoài và bên trong có tầm quan trọng quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. 5. KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ. Ngoài phần mở đầu và kết thúc, đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về sản phẩm của ngành du lịch. Chương 2: Thực trạng về khả năng cạnh tranh sản phẩm của của công ty du lịch Eden. Chương 3: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm của công ty du lịch Eden.

pdf74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 5051 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm của công ty TNHH MTV Du lịch Eden, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hung và Eden Travel nói riêng có rất nhiều nhà cung cấp khác nhau. Nhiệm vụ của công ty là liên kết tất cả các dịch vụ của các nhà cung cấp đó thành sản phẩm hoàn chỉnh và bán cho khách du lịch với mức giá gộp. Đối với Eden Travel có rất nhiều cách để phân loại các nhà cung cấp. Tuy nhiên theo cách phân loại các nhà cung cấp theo kết cấu các thành phần cấu thành nên chương trình du lịch thì nhà cung cấp của Eden Travel bao gồm các loại sau: Vận chuyển: đáp ứng nhu cầu đi lại của khách từ nơi ở thường xuyên đến các địa điểm du lịch và ngược lại. Các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Eden Travel bao gồm: các hãng hàng không dân dụng Việt Nam; Các nhà cung cấp vận chuyển đường bộ; đường thủy. Trong các hình thức vận chuyển này chỉ có vận chuyển đường bộ và đường thủy thực sự gây sức ép cho Eden Travel. Những nhà cung cấp này nếu không có hợp đồng rõ ràng, họ sẽ ép công ty bằng cách tăng giá, sử dụng các phương tiện vận chuyển không đúng với yêu cầu của khách hàng, phục vụ không chu đáo. Tất cả làm ảnh hưởng tới giá thành và chất lượng dịch vụ du lịch mà công ty tiến hành 35 bán cho khách. Tuy nhiên, công ty cũng đã có sự công tác chặt chẽ với các đội xe du lịch: Phương Trang, Sinh Café, Hạnh Café… là khá tốt. Bên cạnh đó mối quan hệ khá tốt với các hãng hàng không lớn của Việt Nam và nước ngoài cũng giúp công ty phần nào tránh được những rắc rối do nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển mang lại. Cung cấp lưu trú: thỏa mãn nhu cầu ăn, ở của du khách trong thời gian đi du lịch, bao gồm: khách sạn, motel, nhà hàng…Trong đó, các nhà cung cấp thực sự có khả năng tạo ra sức ép lớn cho Eden Travel là khách sạn và nhà hàng, trong những mùa du lịch, các khách sạn nhà hàng luôn đông khách, tạo điều kiện ép giá làm công ty mất uy tín đối với sản phẩm du lịch của mình. Tuy nhiên công ty cũng có mối quan hệ tốt với một số nhà cung cấp như Sài Gòn Phú Quốc, Victoria( Sapa, Cần Thơ, ….Novotel ( Hội An), Riverside ( Hội An)… Bên cạnh đó Eden Resort đã đi vào hoạt động tạo thuận lợi cho công ty thực hiện bán sản phẩm du lịch. Dịch vụ tham quan: vui chơi giải trí là để thỏa mãn nhu cầu đặc trưng của du khách, các nhà cung cấp dịch vụ này bao gồm: các nhà cung cấp dịch vụ ngay tại điểm du lịch, khu du lịch, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật…Nhìn chung các nhà cung cấp này không gây trở ngại lớn hoạt động của công ty và các doanh nghiệp khách trong hoạt động kinh doanh. Bởi vậy, trên địa bàn TP. HCM nói chung và các điểm đến du lịch nói riêng có rất nhiều các nhà cung cấp này, bất kỳ nhà cung cấp nào cũng sẵn lòng hợp tác với công ty lữ hành để đón khách du lịch về thăm quan. Những khó khăn trở ngại do những nhà cung cấp này gây ra chỉ có thể do những nhà cung cấp này ở quá xa TP. HCM gây khó khăn cho công tác vận chuyển, hay các dịch vụ của các nhà cung cấp này còn chưa nhiều để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí mua sắm của du khách. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ chung cho các hoạt động kinh tế xã hội như: các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm và các nhà cung cấp dịch vụ hành chính sự nghiệp mang tính chất công quyền. Sự tiện lợi trong thủ tục của các nhà cung cấp này sẽ thuận tiện trong việc thực hiện du lịch của Eden Travel. Nhận thức được điều này, EdenTravel đã có mối quan hệ tốt với các ngân hàng, các hãng bảo hiểm nổi tiếng, đại sứ quán các nước tại TP. 36 HCM để thuận lợi cho việc mua bán, thanh toán, làm hộ chiếu, visa cho khách quốc tế và nội địa. Tất cả tạo cho hoạt động của Eden Travel hiệu quả hơn. Vị trí địa lý: Trụ sở chính trước đây của Eden Travel tọa lạc tại 106 Nguyễn Huệ Quận 1. Đây là vị trí thuận lợi trong hoạt động kinh doanh du lịch, Nguyễn Huệ là con đường chính đẹp nhất thành phố với nhiều nhà hàng, khách sạn sang trọng. Eden Travel còn được sự hỗ trợ đắc lực của công ty mẹ là Eden Group cùng các bộ phận khác như EdenReal, Eden Mall, …Đó là các dịch vụ bổ sung giúp cho khách hàng biết đến công ty nhiều hơn. Tuy nhiên dự án xây dựng trung tâm thương mại tại khu tứ giác Eden( khu đất vàng của thành phố) đi vào thực hiện nên Eden Travel phải di dời trự sở về 94-96 Lê Lai. Q1. mặc dù đây cũng là vị trí có đông khách du lịch, và kề bên là khách sạn năm sao New World nhưng đa phần lượng khách bình dân, không cao cấp như vị trí cũ. Thị trường mục tiêu: khách hàng chủ yếu của Eden Travel là khách du lịch, những người mua các chương trình du lịch mà công ty thực hiện hoặc mua các dịch vụ bổ sung trong thời gian đi du lịch. Khách lẻ: do sản phẩm công ty rất đa dạng, phong phú nên đáp ứng phần nhiều các đối tượng khách du lịch. Tuy nhiên dựa vào ưu thế và sản phẩm chiến lược của Eden Travel thì lượng khách công ty muốn hướng tới đó là: Thị trường khách Pháp: theo thống kê hiện nay có khoảng 1.800.000 người Pháp du lịch Châu Á và số lượng này sẽ cón tăng mạnh từ 2010-2020. Thị trường khách Úc, Bắc Mỹ: đây là hai thị trường có quan hệ tốt với Việt Nam, thuậnlợi trong khai thác tour MICE. Thị trường khách Thụy Sỹ: đây cũng là một thị trường tiềm năng mà Eden Travel cần khai thác, mỗi năm có khoảng hơn 13.000 du khách vào việt Nam. Thị trường nội địa: tuy không là thị trường mục tiêu chính của công ty nhưng đây vẫn là thị trường đầy tiềm năng mà công ty có thể khai thác cho tour MICE. Khách đoàn: có thể nói Eden travel là công ty tiên phong thực hiện các tour Outbound có giá cả cạnh tranh hơn so với các đối thủ mạnh khác như Saigontourist, Viettravel, fiditour.. Đối tượng khách chủ yếu cho những sản phẩm này là các doanh nghiệp chuyên về hội nghị, tham quan nhà máy hay các doanh nghiệp làm ăn tại nước ngoài. Các thị trường hiện nay được nhiều doanh nghiệp quan tâm như: 37 Tour dài: Mỹ. Úc, Hàn Quốc, Hồng Không… Tuy nhiên các tour đến Đông Nam Á nói riêng cũng như châu Á nới chung đang có sự cạnh tranh gay gắt. Do đó, Eden Travel đang tìm cho mình hướng đi mới, những vùng đất có tiềm năng du lịch mới đó là Nam Phi, Dubai, đối tượng khách tiềm năng là những doanh nghiệp đi Mỹ du lịch, xúc tiến thương mại và khảo sát thị trường. Vé máy bay: trong một tour du lịch, yếu tố cơ bản quyết định giá tour d9l1 là vé máy bay. Nhận thấy được điều đó nên Eden Travel liên kết với tất cả các hảng vé máy bay nổi tiếng trong và ngoài nước, làm đại lý để có được những mức giá tố nhất, tạo tính cạnh tranh cho sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, Eden Trave còn giúp cho khách hàng có được giá cả rẻ hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian so với việc khách hàng tự đặt vé ở những nơi khác. - Đặt chỗ khách sạn, tương tự như vé máy bay. ¾ Kết quả đạt được của Eden Travel Trong năm 2007 tỷ trọng doanh thu của Eden Tavel đạt được so với doanh thu của ngành du lịch Tp. HCM là 0.04%. Sự tăng trưởng vượt bậc được thể hiện ở năm 2009 là 0.12%. Đây là thời điểm Eden Travel dần ổn định bộ máy cơ cấu tổ chức, hoàn thiện sản phẩm và từng bước nâng cao uy tín của công ty. So với các thương hiệu mạnh trong lĩnh vực lữ hành, Eden Travel chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng của doanhn ghiệp mới là điều đáng quan tâm. Bảng 2.4 Doanh thu của đối thủ cạnh tranh qua các năm từ 2007-2009 Doanh thu Công ty du lịch Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Saigontourist 473.285 675.000 910.000 Viettravel 445.126 586.000 726.100 Benthanhtourist 185.141 244.100 293.500 (Nguồn: Phòng Marketing) Bảng 2.5 Tỷ trọng doanh thu của Eden Travel so với những đối thủ cạnh DOANH THU Công ty du lịch Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Saigontourist 0.95 2.51 3.46 Viettravel 0.98 2.97 4.45 Benthanhtourist 2.49 6.95 11.0 (Nguồn; P. Marketing) 38 Trong năm 2009 doanh thu của các đối thủ cạnh tranh đều tăng. Năm 2007 Eden Travel chỉ chiềm 0.95% tỷ trọng doanh thu của Saigontourist, đó lả giai đoạn chuyển đổi từ Global Holidays sang đơn vị độc lập Eden Travel nên công ty còn gặp nhiều khó khăn. Do được cộng hưởng từ Saigontoursit nên Eden Travel có doanh thu chiếm tỷ trọng 0.98% năm 2007, con số này đã tăng trưởng nhanh chóng đến 4.45% so với doanh thu của Viettravel năm 2009. Đối với Benthanh tourist, nam 2009 Eden Travel chiếm tỷ trọng 11% doanh thu tăng 8.51% so với 2007. Sức ép cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cón thể hiện ở lòng trung thành của khách hàng. Thông thường, khách hàng sẽ dễ thay đổi nếu một sản phẩm có mức giá tốt hơn và sản phẩm dịch vụ tốt hơn. Họ cũng muốn trải nghiệm các sản phẩm của tất cả các công ty lữ hành để lựa chọn ra sãn phẩm tốt nhất. Do đó việc lấy thị phần trong thị trường dịch vụ du lịch ngày nay là một vấn đề hết sức khó khăn mà các công ty lữ hành nói chung và Eden Travel nói riêng cần quan tâm. 2.2.2 SỨC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG. Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 5000 công ty du lịch đang hoạt động. Số lượng này cho thấy việc cạnh tranh đang diễn ra hết sức gay gắt trong nội bộ ngành. Là công ty trẻ, Eden Travel phải đối mặt với nhiều thách thức khi có rất nhiều đối thủ mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, nhờ đội ngũ lạnh đạo trẻ, nhân viên chuyên nghiệp, bài bản, năng động, sáng tạo. Eden Travel luôn phấn đấu trong việc tạo ra nhiều sản phẩm nhằm thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm du lịch của công ty bao gồm: Các dịch vụ trung gian: sản phẩm dịch vụ trung gian chủ yếu do các công ty du lịch trung gian cung ứng. Eden travel không trực tiếp sản xuất ra các dịch vụ trugn gian này mà chỉ hoạt động như một đại lý bán hoặc một điểm bán sản phẩm của các nhà cung cấp du lịch. Các sản phẩm dịch vụ trung gian bao gồm: Đăng ký đặt chỗ và bán vé máy bay. Môi giới và bán bảo hiểm. Đăng ký đặt chỗ khách sạn. 39 Các chương trình du lịch trọn gói: Kinh doanh các chương trình du lịch trọn gói là hoạt động cơ bản của Eden Travel liên kết các sản phẩm của các nhà sản xuất riêng lẻ tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh và bán cho du khách với mức giá gộp. Khi tổ chức chương trình du lịch trọn gói Eden Travel có trách nhiệm với khách du lịch, với nhà cung cấp sản phẩm ở mức độ cao hơn nhiều so với các sản phẩm trung gian. Các chương trình Tour mà Eden Travel kinh doanh bao gồm : Tour trong nước: với nhiều loại hình đa dạng bao gồm du lịch tham quan nghỉ dưỡng, trị bệnh, sinh thái, hưởng tuần trăng mật, giao thương, hội thảo, khám phá du lịch theo vùng miền, du lịch lễ hội…. Các chương trình luôn được thay đổi và cập nhật liên tục phù hợp với nhu cầu cuả đa dạng của khách hàng. Tuy nhiên công ty có sản phẩm tour du lịch Phú Quốc do được hỗ trợ rất nhiều từ việc kinh doanh tại đây. Tour nước ngoài: đa dạng phong phú với nhiều điểm đến hấp dẫn như Singapore, Thái Lan, Hong Kong, Trung Quốc, Úc, Mỹ ,Nam Phi… Chú trọng đến tour du lịch MICE, phục vụ các doanh nghiệp, gặp gỡ các đối tác, tìm hiểu nghiên cứu thị trường kinh doanh ở nước ngoài ( tour kết hợp khảo sát thị trường cho doanh nhân). Free and Easy tour: điểm đến bao gồm cả trong nước và nước ngoài gói tour bao gồm vé máy bay và khách sạn, xe đưa đón tại sân bay không có chương trình tour và hướng dẫn viên. Đặc biệt là khi các hãng hàng không kết hợp với khách sạn nên gói tour Free & Easy hiện nay khá hấp dẫn. Các loại hoạt động kinh doanh du lịch tổng hơp: Ngày nay các công ty lữ hành hoặc tập đoàn lớn thường hoạt động rất nhiều lĩnh vực liên quan đến du lịch. Eden Travel cũng vậy, không những là người bán, người mua các sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp du lịch mà Eden Travel còn là người trực tiếp sản xất ra sản phẩm du lịch. Kinh doanh du lịch tại Phú Quốc. Dịch vụ chuyển tiền. 40 Hình 2.6 môi trường cạnh tranh đối với dòng sản phẩm của Eden Travel. Sản phẩm của công ty Đối thủ cạnh tranh chủ yếu Vị trí trên thị trường Sức cạnh tranh và nền tảng cạnh tranh Khả năng có sự xâm nhập mới Chiến lược cố lõ của công ty Tour du lịch trong ngày(Củ Chi, City tour…( Công ty du kịch Thiên Niên Kỷ, Sinh Café Có vị trí tương đối tốt nhưng vẫn bị đe dọa Hướng dẫn viên chuyên nghiệp Tương đối ít Mang đến sự phục vụ chuyên nghiệp Tour 2 ngày 1 đêm ( ĐBSCL, Tiền Giang, Cần Thơ..) Công ty du lịch Văn Hóa Việt, công ty du lịch Thiên Niên Kỷ Chưa thực sự mạnh bang các đối thủ khác Xe khác đạt chuẩn với sô lượng ghế ngồi nhiều. Trung bình Chất lượng xe khách, nhà hàng khách sạn theo yêu cầu Tou 3 ngày 2 đên Phú Quốc, Côn Đảo Công ty du lịch Văn Hóa Việt, Ben thanh tourist Saigontourist Chợ lớn Tham gia thị trường đang trong giaiv đoạn cạnh tranh cao Cao, do việc kinh doanh tại Phú Quốc và dịch vụ vé máy bay Rất cao Khách sạn đạt chuẩn phục vụ tốt với gái cả phải chăng Tour 4 ngày 3 đêm ( Nha Trang, Đà Lạt…) Fiditour, Saigontourist Bến Thành. Văn Hóa Việt Trung bình, đối thủ cạnh tranh nhiều. Tương đối, dựa trên sự nổi tiến của thương hiệu và cam kết chất lượng dịch vụ Rất cao Cam kết chất lượng dịch vụ tùy chọn, dịch vụ theo yêu cầu. 41 Tour Oundbound ngắn ngày ( Thailan, Malaysia Fiditour, Saigontourist Có vị rí cao so với các đối thủ khác Giá cả hợp lý, vé máy bay Trung bình Chất lượng hợp lý, gái cả phải chăng Tour Oundbound dài ngày( Uc, Mỹ.. Fiditour, Saigontourist Cao Tìm tòi thị trường mới, thương hiệu tốt, đối tác tốt Thấp Đem đến sản phẩm du lịch mới lạ ( Nguồn: chương trình du lịch của đối thủ cạnh tranh, phòng Marketing) 2.3 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH CỦA EDEN TRAVEL 2.3.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN Đối thủ và sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. Hiện tại eden Travel chịu sức ép rất lớn tù các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn TP. HCM. Các đối thủ cạnh tranh là các đơn vị trực tiếp làm giảm thị phần, doanh thu và lợi nhuận của công ty. Các đối thủ cạnh tranh của Eden Travel có rất nhiều điểm mạnh nhưng cũng không ít điểm yếu. Số lượng đối thủ cạnh tranh là rất lớn nhưng do hạn chế về nhiều mặt, tôi chỉ giới hạn trong việc so sánh với ba đối thủ cạnh tranh chính của Eden Travel là công ty du lịch Văn Hóa Việt, công tu du lịch Thanh Niên, công ty du lịch Hòa Bình xét đồng đẳng về mặt quy mô, sản phẩm và dịch vụ Về quy mô: Trong các đơn vị này thì công ty du lịch Văn Hóa Việt có lợi thế về quy mô hơn cả. Đây là đơn vị được lập tương đối sớm tại TP. HCM Eden Travel là công ty mới thành lập từ phòng vé máy bay, do đó công ty có quy mô nhỏ và kinh nghiệm chưa nhiều. Hiện tại tất cả đơn vị đều đang mở rộng quy mô cửa mình trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam nói chung và TP. HCM nói riêng . 42 Biểu đồ 2.8 Lượng khách của các doanh nghiệp qua các năm 2007-2009 4124 6730 3760 5674 8730 11030 7622 11389 11135 14660 1253 13766 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2007 2008 2009 Eden Travel Van Hóa Việt du lịch Hòa Binh Dl Chợ Lớn (Nguồn: P. Marketing) Về lượng khách: thì Văn Hóa Việt tăng đều qua các năm, với số lượng đạt 14.660 lượt khách vào năm 2009, cao hơn Eden Travel 3.525 lượt, Văn Hóa Việt rất mạnh về các tour nội địa, vé lẻ nên có mối quan hệ chặt chẽ với Eden Travel trong việc gửi khách. Về hệ thống sản phẩm: nhìn chung hệ thống sản phẩm của Eden Travel so với các đối thủ cạnh tranh tương đối phong phú và đa dạng. Trong đó, công ty Văn Hóa Việt có hệ thống sản phẩm phong phú nhất với nhiều chương trình du lịch khai thác các thể loại du lịch khác nhau giành cho cả khách du lịch quốc tế và nội địa. Eden Travel có hệ thống chương trình du lịch kém phong phú hơn so với hơn so với các đối thủ còn lại. Các chương trình du lịch của công ty chủ yếu tập trung vào các công việc phục vụ cho lượng khách quốc tế và du lịch Outbound. Trong khi các đối thủ cạnh tranh kia lại có hệ thống sản phẩm phong phú đối với những mảng thị trường còn lại. Về chất lượng sản phẩm. Việc đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch rất khó khăn bởi nó phụ thuộc vào đặc đểm tâm lý cá nhân và xã hội của người tiêu dùng. Do đó, việc so sánh chất lượng sản phẩm của Eden Travel so với các đối thủ cạnh tranh là không đơn giản. Đối với các đối thủ trên do được xây dựng lâu dài và có tiềm lực tài chính mạnh nên họ có đội ngũ hướng dẫn viên và nhiều kinh nghiệm trong việc kinh doanh. Do đó, Eden Travel cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của các thị trường mục tiêu để dần nâng cao chất lượng sản phẩm của mình ngang bằng và cao hơn nữa so với các đối thủ cạnh tranh. 43 Hình 2.7 Bảng ma trận hình ảnh cạnh tranh Eden Travel Văn Hóa Việt Du lịch Hòa Bình Du lịch Chợ Lớn Yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến khảnăng cạnh tranh của sản phẩm Tầm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phương tiện vận chuyển 0.08 2 0.16 4 0.32 2 0.16 2 0.16 Nhà hàng, khách sạn 0.15 4 0.6 3 0.45 2 0.30 3 0.45 Hướng dẫn viên 0.25 3 0.75 3 0.75 3 0.75 3 0.75 Nhân viên bán hàng 0.26 3 0.18 4 0.24 2 0.12 2 0.12 Chương trình tour 0.085 3 0.255 4 0.34 3 0.255 3 0.255 Giá cả 01.8 3 0.54 4 0.72 2 0.36 3 0.54 marketing 0.095 2 0.19 4 0.38 2 0.285 4 0.38 Chăm sóc khách hàng 0.1 2 0.20 3 0.30 2 0.20 3 0.30 Tổng số điểm 1.00 2.875 3.5 2.43 2.955 (Nguồn: P. Marketing) 44 ¾ Những lợi thế trong cạnh tranh Eden Travel có đội ngũ nhân viên trẻ, chuyên nghiệp, năng động và nhiệt tình, có mối quan hệ rộng rãi, luôn được đào tạo bồi dưỡng để nâng cao khả năng chuyên môn nhất là đối với đội ngũ nhân viên điều hành và sale tour. Có vị trí văn phòng đẹp và gần nguồn khách du lịch. Có uy tín tốt nhờ thương hiệu Eden Group và thương hiệu Saigontourist, giúp khách hàng an tâm hơn trong việc khám phá những tour mới của công ty. Nếu so với những công ty như Saigontourist Benthanh tourist Viettravel thì Eden Travel tương đối nhỏ bé. Tuy nhiên so về mặt bằng chung thì công ty có một chỗ đứng tương đối vững chắc trên thị trường du lịch Tp. HCM. Bên cạnh việc kinh doanh du lịch, công ty còn kinh doanh Resort tại Phú Quốc tạo thuận lợi cho việc thiết kế sản phẩm và không bị ép giá bởi nhà cung cấp. Hiện tại Eden Travel đang có những sản phẩm tour mới trên thị trường như du lịch tâm linh dành cho khách hàng là phật tử, du lịch xúc tiến thương mại dành cho các doanh nghiệp. Đó là những sản phẩm hoàn toàn mới và khác lạ so với du khách Việt Nam. Bên cạnh đó, Eden Travel còn luôn làm mới các sản phẩm truyền thống như: tour Singapore, Malaysia, Thai lan…. Eden Travel có thế mạnh về Marketing. ¾ Những bất lợi trong cạnh tranh: Eden Travel có điểm xuất phát chậm hơn so với những công ty khác nên việc bắt kịp nhịp độ và quy mô kinh doanh của họ là một vấn đề rất khó. Bởi trong kinh doanh du lịch, thương hiệu là yếu tố quyết định rất lớn đến việc chọn mua sản phẩm của du khách. Đối với những đối thủ cạnh tranh, do có nguồn vốn nên họ sẵn sang nuôi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên cho công ty. Eden Travel là công ty trẻ nên sẽ tốn chi phí để nuôi riêng cho mình đội ngũ này. Do đó công ty gặp khó khăn trong việc quản lý chất lượng của đội ngũ cộng tác viên. Cơ cấu tổ chức của công ty có sự thay đổi liên tục, làm cho sản phẩm của công ty không được cố định về chất lượng, ảnh hưởng uy tín và vị thế của sản phẩm công ty trên thị trường. 45 Trong du lịch: Marketing đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá thông tin đến khách hàng. Tuy nhiên, số lượng Marketing của công ty chỉ có một người lại đảm nhiệm quá nhiều công việc. Eden Travel chưa ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh 2.3.2 PHÂN TÍCH SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA EDEN TRAVEL ¾ Cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm: Đối với sản phẩm du lịch, việc nhìn nhận bên ngoài không đánh giá hết được giá trị mà công ty muốn đem đến cho khách hàng mà chất lượng của sản phẩm du lịch ở đây được nhìn nhận thông qua giá trị cốt lõi của nó với phương châm” lấy khách hàng làm trung tâm- Đoàn kết là sức mạnh tổng lực- Học tập để đột phá, sáng tạo- Nâng niu gía trị con người” Eden Travel đã cho khách hàng thấy chất lượng sản phẩm của mình nằm ở đâu. Đó là: Tôn trọng các giá trị mang tính nhân văn, mọi hoạt động của công ty đều đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu. Tận tụy, hết lòng với khách hàng luôn cố gắng, phấn đấu, sáng tạo phát huy hết mọi khả năng và sức mạnh để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu và sự mong đợi của khách hàng, đảm bảo mỗi dịch vụ, sản phẩm làm ra đều có chất lượng tốt nhất. Sức mạnh tập thể là nhân tố tạo nên sức mạnh của Eden Travel. Đoàn kết được tạo ra từ sự kết hợp, bổ sung giữa các cá nhân với năng lực và cá tính riêng biệt giữa các đơn vị thành viên với các chiến lược phát triển và ưu thế khác nhau. Mỗi thành viên trong công ty là một hạt nhân nòng cốt có nghĩa vụ tuân thủ mọi quy định của công ty và những nguyên tắc đạo đức kinh doanh cao nhất. Luôn hợp tác, cởi mở và thân thiện với đồng nghiệp, tích cực sáng tạo và hết mình trong công việc, đóng góp nhiều nhất cho cộng đồng và xã hội. Sáng tạo là gía trị cốt lõi đầu tiên luôn được chú trọng khuyến khích và phát huy ở Eden Travel. Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch có tiềm năng phát triển cao, vì vậy, tự do đổi mới, năng động sáng tạo là yếu tố tiên quyết để giúp 46 Eden Travel trở thành công ty hàng đầu. Môi trường năng động và cởi mở đã khuyến khích và tiếp nhận những cá nhân sáng tạo. Trọng dụng hiền tài, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển đầy đủ về tài năng và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần là những cam kết bất di bất dịch của công ty. Để thực hiện được cam kết này Eden Travel cố gắng đảm bảo đầy đủ nhất bốn quyền sau đây cho mỗi thành viên của mình: - Quyền phát triển tài năng - Quyền được đảm bảo về sự an toàn, an ninh - Quyền tự do - Quyền dân chủ Luôn cố gắng tạo điều kiện cho các thành viên phát triển tối đa tài năng, đóng góp cho tổ chức và được đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất lẫn tinh thần. Sức cạnh tranh về giá cả: các mức giá mà Eden Travel đưa ra áp dụng cho hệ thống chương trình của mình tương đối hợp lý, luôn hướng đến khách hàng. Đối với tour đặc thù của công ty là du lịch Phú Quốc, công ty sẽ có mức giá hết sức ưu đãi đối với khách hàng vì không bị nhà cung cấp ép giá nơi lưu trú. Bên cạnh đó, việc chủ động trở thành đại lý của tất cả các hãng hàng không trong và ngoài nước cũng giúp cho công ty có được mức giá cạnh tranh so với công ty đối thủ khách. ( xem phụ lục số 03trang ) Văn Hóa Việt là đơn vị mạnh nhất trong việc tổ chức các tour truyền thống. Với hệ thống sản phẩm đa dạng, từ chương trình du lịch đến giá cả, Văn Hóa Việt hầu như đáp ứng được tất cả nhu cầu của mọi tầng lớp khách hàng, nhất là tour lẻ. Đây là mảng thị trường Eden Travel còn rất yếu, và cần phải hoàn thiện trong tương lai. Trong bảng giá cả của những tour truyền thống có thể thấy, Eden Travel tương đối có lợi hế đối với công cụ cạnh tranh này. Nếu so sánh về tour nội địa và vé lẻ thì Văn Hóa Việt chiếm ưu thế vì có nhiều kinh nghiệm trong mảng thị trường này. Tuy nhiên, Eden Travel lại vượt trội hơn về tour Outbound. Đặc biệt đối với TP. HCM- Phuket bay thẳng. Trong khi đó, du lịch Hòa Bình và du lịch Chợ Lớn cũng có mức giá cạnh tranh không kém. Sức cạnh tranh về mô hình Marketing và xúc tiến thương mại: Công ty quảng cáo tùy theo đối tượng du khách. 47 Đối với khách lẻ: Eden Travel quảng cáo các tour mới, tour tổ chức định kỳ trên báo tuổi trẻ và thanh niên và trên Website của công ty. Đối với khách đoàn: có nhân viên sale trực tiếp quan tâm và truyền tải những thông tin mới đến khách hàng Eden Travel hiện đang hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu, logo, slogan, đồng phục nhân viên… Tham gia quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, hội chợ giao lưu văn hóa Mekong- Nhật Bản, ngày hội du lịch TP. HCM 2010 ngày hội du lịch Hàn Quốc. Để tạo ra lợi thế cạnh tranh tốt hơn, công ty cần phải lưu tâm những phản hồi từ phía khách hàng, để có những sự thay đổi phù hợp với đòi hỏi của khách hàng, trong đó yêu cầu về đào tạo nghiệp vụ cho hướng dẫn viên là cấp bách nhất vì đó là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ du lịch. ¾ Mối quan hệ giữa cạnh tranh sản phẩm, chất lượng sản phẩm đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ngày nay, cạnh tranh trong kinh doanh không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh du lịch như hiện nay. Cạnh tranh như một phần không thể thiếu trong bất kỳ nền kinh tế nào đó là cuộc chạy đua của doanh nghiệp trong việc giành lấy khách hàng. Nó không chỉ là liều thuốc kích thích giúp doanh nghiệp nói chung và và Eden Travel nói riêng ngày càng hoàn thiện mình hơn. Bên cạnh đó, cạnh tranh còn thể hiện mặt trái của mình, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp. Tình hình sản phẩm du lịch trong nước của các doanh nghiệp hiện nay mang tính trùng lặp, bão hòa, đơn điệu… ảnh hưởng không nhỏ đến việc khai thác tối đa nhu cầu của du khách trong và ngoài nước từ đó dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh trong cung cách và chất lượng phục vụ giữa các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp đã xác lập uy tín, thương hiệu trên thị trường du lịch, gây ra sự ngộ nhận và đánh gía thiếu chính xác của khách hàng. Từ đó tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh du lịch của ngành du lịch. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch việt Nam hiện đang chịu không ít sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại việt Nam: - Tính chuyên nghiệp trong quản lý cũng như và nhân viên. 48 - Tiềm lực kinh tế và tài chính. - Tiềm năng dồi dào và bền vững về nguồn khách ( họ chủ động được nguồn khách). - Sự đãi ngộ đối với sự đóng góp của nhân viên - Chi phí giành cho công tác đào tạo lại. - Cơ hội phát triển nghề nghiệp. - Yếu tố tâm lý: các khách sạn 4-5* thường dành ưu đãi cho booking, giá cả, cho các công ty nước ngoài so với các công ty trong nước. Để đảm bảo yếu tố văn hóa trong cuộ chiến cạnh tranh Eden Travel phải suy nghĩ đầu tư về nguồn nhân lực và tài chính để có thể xây dựng cho mình một hướng phát triển riêng về sản phẩm, phong cách và sự nhất quán trong quy trình phục vụ, khách hàng, uy tín, thương hiệu, trong đó việc xây dựng đội ngũ nhân viên gắn bó và chuyên nghiệp phải đặt lên hàng đầu. 49 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH VỀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DU LỊCH EDEN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Định Hướng của công ty Tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động, khó khăn và thách thức đan xen những thuận lợi, cơ hội để phát triển du lịch. Trong những năm tới, nước ta đẩy mạnh phát triển du lịch, nhằm đưa du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn. Trên cơ sở đó kế cấu hạ tầng sẽ được phát triển. tất cả những yếu tố đó tạo nên tiền đề cơ sở vững chắc cho phát triển du lịch cả nước bói chugn và Eden Travel nói riêng. Chính vì thế, việc phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực bên trong để vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội và lợi thế để phát triển du lịch thu hút thị trường là một hướng chiến lược lâu dài của Eden Travel. Trong thời gian qua, Eden Travel có những thành quả đáng kể trong hoạt động kinh doanh du lịch. Dựa trên cơ sở ban đều như vậy, công ty đề ra mục tiêu phấn đấu trong thời gain tới. 3.1.2 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA EDEN TRAVEL Duy trì và phát huy các kế quả đã đạt đượctrong thời gian qua.có được kết quả như trên, chứng tỏ ngay từ đầu, Eden Travel đã vạch ra cho mình một chiến lược kinh doanh hợp lý và thực hiện chiến lược ấy một cách hiệu quả. Do vậy trong thời gian tới, công ty vẫn duy trì và phát huy chiến lược kinh doanh đó. Đẩy mạnh việc nghiên cứu thị trường và xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với điều kiện của công ty. Thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn, nhiều hơn. Công ty đã đầu tư vào việc nghiên cứu thị trường đặc biệt là thị trường Outbound dành cho các doanh nghiệp vì công ty nhận thấy rằng đây là thị trường lâu dài, có tiềm năng lớn, đồng thời đem lại doanh htu tương đối cho công ty. Nâng cao uy tín và vị thế của công ty trên thị trường. Đây là chiến lược để công ty tăng thêm tính cạnh tranh và sự nhận biết của khách hàng về sản phẩm của công ty, có thể xem đây là mục tiêu lâu dài của công ty. 50 Không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ công nhân viên. Đây là chiến lược mà công ty nào cũng có trong kế hoạch kinh doanh của mình. Tăng cường việc quản lý chất lượng sản phẩm du lịch nói chung, đặc biệt là những chương trình du lịch trọn gói nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra. Phấn đấu giữ vững và nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu về số lượng khách Outbound, chỉ tiêu tài chính. Nâng cao chất lượng phục vụ để ổn định nguồn khách ở các thị trường truyền thống của công ty, đồng thời mở rộng ra các thị trường khác. 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN. 3.2.1 Cơ sở đề ra giải pháp. Hình 3.1 Ma trận SWOT CƠ HỘI( O) ĐE DỌA (T) 1. Du lịch Việt Nam hội nhập quốc tế. 2. Xu hướng tăng trưởng du lịch ngày càng tăng, mục đích du lịch ngày càng đa dạng 3. Ổn định kinh tế chính trị thu hút khách du lịch quốc tế 4. Nhà nước với chính sách mở cửa, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. 5. Hội nhập nền kinh tế thế giới 6. Sự phát triển của công nghệ thông tin. 7. Cơ hội quảng bá du lịch ở TP. HCM 1. Sự thiếu hụt lao động có trình độ nghiệp vụ cao 2. Dịch bệnh đe dọa 3. Áp lực cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh mạnh và nhiều đối thủ mới xuất hiện. 4. Lạm phát, giá tiêu dùng tăng cao 5. Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm. ĐIỂM MẠNH( S) KẾT HỢP S+ O KẾT HỢP S+ T 1 Sản phẩm tour du lịch S 1,2.,3 Tăng công suất, S 2,6,7 + T 2,4,5 Tăng 51 Outbound : giữ vị trí khá tốt, am hiểu thị trường, có uy tín. 2. Tranh thủ uy tín, thương hiệu của Eden Group và Saigontourist 3. Định hướng khách hàng rõ, quan điểm Marketing của cấp quản lý chuyên nghiệp. 4. Đội ngũ nhân viên trẻ, chuyên môn cao. 5. Vị trí thuận lợi. 6. Có mối quan hệ tốt với các công ty lữ hành 7. Có mối quan hệ tốt với các điểm du lịch trong vùng. đẩy mạnh Marketing, thâm nhập thị trường hiện tại là khách đoàn. Thâm nhập thị trường S 2,4,6+O 2,3,6 Đầu tư mạnh cho việc phát triển sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Phát triển sản phẩm: S 2,3,4,6+ O 1,2,4,7 Tìm thị trường mới.Phát triển thị trường. cường kiểm soát chất lượng của các đơn vị liên kết như vận chuyển, nhà hàng, khách sạn… S 1,2,3,4,5+ T 3 Tạo uy tín tốt trên thị trường Du lịch. ĐIỂM YẾU (W) KẾT HỢP W +O KẾT HỢP W+ T 1. Tiềm lực tài chính chưa mạnh, nhân lực mỏng trong khi mục tiêu đề ra rộng. 2. Chưa có ưu thế mạnh về Marketing do ít nhân lực và vốn 3. Xuất phát sau, tiềm lực còn yếu. 4. Chỉ tập trung vào khách quốc tế, chưa khai thác tốt khách nội địa. W4 +O 2,6,7 Khai thác tiềm năng khách nội địa. W2 + O 6,7 Quảng bá sản phẩm. W 1,3,4 +T3 Thực hiện chiến lược liên kết, hợp tác với các công ty lữ hành trong vùng khai thác bền vững tiềm năng du lịch. (Nguồn tác giả) 52 3.2.2 Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm của công ty Du lịch Ê Đen. 3.2.2.1 Giải pháp ngắn hạn Giải pháp về con người: Lực lượng lao động là vấn đề quan trọng nhất của một doanh nghiệp, để tồn tại và phát triển cần có lực lượng lao động giỏi, có năng lực, phẩm chất đạo đức. Để có được vấn đề đó, công ty Eden Travel cần thực hiện các chính sách về con người để duy trì nhân viên trung thành. Thông thường một nhân viên ra đi mang theo một lượng khách hàng trung thành của nhân viên đó; thông thường trong ngành du lịch có sự khác biệt với các ngành nghề kinh doanh khác. Không phải là trang thiết bị dây chuyền sản xuất hiện đại mà yếu tố quan trong nhất là con người người. Mọi hoạt động diễn ra đều do con người đảm tránh. Để duy trì ổn định hoạt động công ty cần cón hững chính sách và giải pháp về con người như sau: - Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch trong công ty - Chương trình định hướng công việc và phát triển nhân viên mới: tạo điều kiện cho nhân viên mới tìm hiểu về doanh nghiệp, ý thức được vị trí, vai trò của mình và bộ phận mình sẽ làm việc. - Chương trình đào tạo bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhân viên theo dõi quá trình phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc của nhân viên ở mỗi bộ phận để làm cơ sở cho việc hoạch định, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Cân nhắc giữa chi phí đào tạo và hiệu quả sử dụng nhân viên sau đào tạo để lập kế hoạch đào tạo thích hợp với mỗi công việc. Đồng thời, nên có kế hoạch luân chuyển nhân viên giữa các bộ phận để nhân viên hiểu biết nhiều hơn về công việc của nhau. Từ đó, đề ra biện pháp quản trị có hiệu quả. - Chương trình đề bạt, thăng tiến: Ban lãnh đạo phải tạo môi trường bình đẳng để khuyến khích nhân viên. Các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí công tác cần được công bố công khai. Những người được đề bạt vào vị trí cao hơn phải là người giỏi hơn. Hoàn thiện công tác tuyển dụng - Công ty Eden Travel cần dựa trên cơ sở các qui chế, chính sách về tuyển dụng lao động, qui định về tiêu chuẩn nhân viên của nhà nước, của ngành để xây 53 dựng các qui định, chính sách và tiêu chuẩn tuyển dụng phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. - Mỗi bộ phận trong doanh nghiệp cần hoạch định cho mình kế hoạch tuyển dụng kèm theo tiêu chuẩn cụ thể về trình độ, kinh nghiệm, ngoại ngữ, sức khoẻ, độ tuổi và hình thức. - Mọi thông tin tuyển dụng, chế độ ưu tiên… cần được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Quá trình thi tuyển phải được giám sát chặt chẽ và bảo đảm tính công bằng. Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Nâng cao tính chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ: các doanh nghiệp cần phải xây dựng qui trình công nghệ chuẩn hoặc xây dựng chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO. Trên cơ sở đó, mọi người lao động, mọi bộ phận phải được học tập, bồi dưỡng và thực hiện theo qui trình. Do đó,công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân viên phải là nhiệm vụ thường xuyên của doanh nghiệp - Tăng cường sự liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo: + Liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nhằm phát triển mô hình đào tạo tại các doanh nghiệp theo đơn đặt hàng. Đây là mô hình đào tạo rất tiết kiệm và hiệu quả. + Mở rộng quan hệ và gắn bó với các tổ chức, hiệp hội, tập đoàn khách sạn sẽ tạo được cơ hội đào tạo, học hỏi cho đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp mình. Đồng thời, thu hút và tuyển chọn được các nhân viên giỏi. + Liên kết chặt chẽ với các trường nghề, cao đẳng, đại học đào tạo về du lịch nhằm thu hút các học viên, sinh viên giỏi thông qua các chương trình nhận sinh viên thực tập, cấp học bổng tài năng trẻ… nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. - Thành lập quỹ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Bố trí và phân công lao động thích hợp tại các bộ phận Trong kinh doanh không phải cứ đông ngươi là làm ra nhiều doanh thu mà điều quan trọng là: Vị trí làm việc là một động lực thúc đẩy nhân viên vận dụng được khả năng trí tuệ của họ vào công việc mà họ đang đảm nhiệm. 54 - Phải xem xét, đánh giá trình độ chuyên môn của nhân viên du lịch, xem những người nào phù hợp với những công việc gì, từ đó bố trí đảm bảo “đúng người đúng việc”. - Việc bố trí nhân viên cho các bộ phận của doanh nghiệp du lịch phải căn cứ vào tình hình thực tế về công việc, trách nhiệm của bộ phận đó. Phải bố trí sao cho khối lượng công việc mà mỗi cá nhân đảm đương phù hợp với khả năng thực tế của họ. - Bố trí sắp xếp nhân viên du lịch làm việc ở các bộ phận cùng tính cách, cùng tâm lý vào một nhóm làm việc, lúc đó họ phải thúc đẩy nhau làm việc, cùng kết hợp, trao đổi để hoàn thiện công việc. - Trên cở sở đánh giá trình độ nhân viên thì cần mạnh dạn giao công việc cũng như quyền hạn và trách nhiệm cho nhân viên để họ có thể độc lập tự chủ trong công việc. Giải pháp về sản phẩm: Phát triển sản phẩm Thâm nhập thị trường Khai thác tiềm năng khách nội địa. tạo sự liên kết với các công ty lữ hành có thương hiệu mạnh để làm phong phú, đa dạng hơn sản phẩm du lịch mà Eden Travel chưa thể tụ tổ chức được. Thực hiện chiến lược liên kết hợp tác với các công ty lữ hành trong vùng khai thác bền vững tiềm năng du lịch. 3.2.2.2 Giải pháp dài hạn Điều tất nhiên là các công ty cần duy trì sản phẩm và dịch vụ hiệu quả hơn, đáng tin cậy hơn có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng trong công cuộc cạnh tranh. Nhưng đòn bẩy thực sự là ở chỗ công ty phải tạo cho mình nhiều ấn tượng tốt. Ấn tượng đó được tạo bởi hình thức kinh doanh đúng đắn. Nếu chỉ kinh doanh theo hướng thực dụng thì đến một lúc nào đó sẽ không phù hợp nữa. Mỗi thành viên ban quản trị công ty phải chú trọng nhiều hơn khía cạnh tinh thần của công việc kinh doanh. Là một công ty về du lịch, dịch vụ, Eden Travel không kiểm soát được các ảnh hưởng từ bên ngoài gây ảnh hưởng đến sản phẩm của mình nhưng công ty có thể kiểm soát được cách khắc phục phù hợp với những khách hàng quan trọng nhất. 55 Xây dựng chất lượng sản phẩm theo mục tiêu của công ty và có chế độ kiểm tra giám sát rõ ràng, để thực hiện tốt điều này, Eden Travel cần : Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng bán Tour, khả năng thuyết phục khách hàng cho nhân viên. Tạo mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp dịch vụ ( khách sạn, nhà hàng vận chuyển…) để có được mức gía cạnh tranh. Kiểm tra định kỳ chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Phát triển số lượng nhân viên Marketing và hoàn thiện công tác quảng bá sản phẩm và kênh phân phối của công ty đối với du khách như: - Làm các ấn phẩm tuyên truyền về chương trình tour của công ty. Luôn cung cấp cho khách hàng những chương trình tour mới nhất thông qua chương trình tiếp thị, brochures. - Sau mối chuyến đi phải luôn tặng quà cho khách hàng là khách VIP, khách quen phải thường xuyên gủi thư cảm ơn, chương trình tour và quà tặng . - Phát triển và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu, để thể hiện hình ảnh của một doanh nghiệp có uy tín và hoạt động chuyên nghiệp như: logo, slogan, đồng phục nhân viên… Công nghệ thông tin là yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm của một công ty du lịch. Trước đây, Eden Travel sử dụng công nghệ thông tin là nguồn lực từ công ty mẹ là Eden Group. Tuy nhiên do yếu tố khách quan, hiện tại Eden Travel đang hoạt động tại một trụ sở độc lập, với công ty mẹ. Do đó, việc thành lập một bộ phận IT cho công ty là việc làm cần thiết. Trên cơ sở thành lập bộ phận IT, phòng Marketing nên có sự quan hệ chặt chễ với bộ phận này để hoàn thiện hơn website của công ty, cập nhật thông tin thường xuyên. Đồng thời, mở rộng việc bán hàng trực tuyến vì đây là thị trường tiềm năng trong việc quảng bá sản phẩm du lịch đến với du khách. Bên cạnh đó, khách du lịch Châu Âu rất kỹ tính, họ thường tìm hiểu thông tin du lịch qua mạng Internet trước hki quyết định mua sản phẩm. Chú trọng xây dựng hình tượng và quảng bá thương hiệu, ở thị trường nội địa. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động quảng cáo giới thiệu sản phẩm của công ty ra nước ngoài để tìm kiếm thị trường mới đầy tiềm năng. 56 Mở thêm các lớp học về kỹ năng giao tiếp và một số phong tục tập quán của từng vùng miền trong nước và một số nước trên thế giới nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu của du khách cả trong lẫn ngoài nước. Thông qua những lớp này người hướng dẫn viên sẽ học được nhiều hơn về tâm lý của khách cũng như những kỹ năng về năng khiếu như hát, kể chuyện để nâng cao trình độ chuyên môn của người hướng dẫn viên. Nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu du lịch của du khách hiện nay để tạo ra những sản phẩm chiến lược và tiêu biểu cho Eden Travel đồng thời đáp ứng thị hiếu của khách hàng những sản phẩm hiện nay công ty cần quan tâm: Về sản phẩm:Du lịch vận động: nếu trước đây du lịch chỉ đơn thuần là du ngoạn, tham quan thắng cảnh hay thưởng ngoạn các dịch vụ, đặc sản… thì nay, du lịch cón nhằm mang lại những yêu cầu và mục nhất định. Các đơn vị, doanh nghiệp tùy theo đặc thù công tác, thường tổ chức các tour du lịch nhằm giúp nhân viên của họ được vui chơi, thu giãn, tái tạo sức lao động. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện hiểu thêm về khả năng của từng nhân viên từ đó tạo lập mối quan hệ trong cộng đồng doanh nghiệp. Du lịch kết hợp làm từ thiện: đây là một hình thức du lịch mới, khách dul ịch muốn có một đóng góp nhỏ cho vùng đất mà họ đi qua. Du lịch tự do:Ngày nay, nhiều khách du lịch thích trở lại những điểm đến họ ưa thích hoặc vì lý do riêng, những nơi đó trở nên quen thuộc, khách có thể tự lên kế hoạch đi chơi, chọn nơi ăn uống hợp khẩu vị và túi tiền của họ. Vì thế trong hai năm gần đây loại hình du lịch này phát triển rất mạnh mẽ. Du lịch ẩm thực: kết hợp đi du lịch và tìm hiểu sự đa dạng phong phú của món ăn Việt Nam khắp ba miền đất nước. Giải pháp về kinh tế: Chấm dứt tình trạng thiếu vốn kéo dài, điều này đã làm ảnh hưởng đến việc mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như mở rộng thị trường của Eden Travel. Tăng tốc trong việc hạch toán, quyết toán, đồng thời giản dư nợ khó đòi xuống mức thấp nhất có thể. Vấn đề bán hàng: cần nhanh chóng mở rộng, tăng lực lượng cho công việc bán hàng, tiến hành đa dạng hơn trong công tác bán hàng mang sản phẩm của công ty tới kahch1 hàng. Hiện nay các nhân viên thuộc phòng kinh doanh cũng làm luôn việc tìm 57 kiếm khách hàng như thế dễ gây ra tình trạng quá tải trong công việc. Trong khi đó, việc trực tuyến thông qua trang Web của công ty hoạt động không hiệu quả. Bán hàng chủ yếu hiện nay là qua điện thoại dẫn đến không truyền tải được đầy đủ, rõ ràng ý nghĩa của sản phẩm. Sản phẩm thay thế: Trong kinh doanh du lịch, sản phẩm của các công ty thường tương đồng nhau chính vì thế Eden Travel cần có sản phẩm thay thế cho những sản phẩm cũ. Nếu không có sản phẩm thay thế sẽ làm giảm thị phần dẫn đến giảm doanh thu của công ty. Giải pháp về phương tiện vận chuyển,. Hiện tại công ty chưa có phương tiện vận chuyển, để đưa đón khách tại các điểm hẹn, mà thường chỉ dung những xe hợp đồng từ những đối tác của công ty chuyên cung cấp xe. Chính điều này đã tạo ra những tình huống đón khách không đúng hẹn, hay đưa những xe thiếu tiêu chuẩn dẫn đến khách hàng có nhửng suy nghĩ thiếu tích cực ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty. Mặt khác, công ty không giới thiêu, quảng quá được hình ảnh của mình hay Logo của Eden travel trên thân xe Trong xu thế cắt giảm về chi phí, thì Eden Travel cũng nên hạn chế việc tham gia các hội chợ trong nước và thế giới mà không quảng bá, thể hiện d9u7oc75 nhiểu về hình ảnh, thương hiệu của công ty đến khách hàng. Như thế sẽ tie6t2 giảm được những chi phí dư thừa. 3.3 KIẾN NGHỊ. Qua quá trình nghiên cứu đề tài, tôi có một số kiến nghị nhằm tăng khả năng cạnh tranh đối với dòng sản phẩm du lịch của Eden Travel. 3.3.1 Đối với Eden Travel Quan trọng thông tin phản hồi của khách hàng,coi quan điểm sự đổi mới và thay đổi đến trực tiếp từ phía khách hàng. Nên có một hộp thư chuyên nhận thông tin góp ý của khách hàng tại trung tâm điều hành và trên Website từ đó có những thay đổi phù hợp với những đòi hỏi của quý khách hàng. Tăng cường nghiên cứu thị trường để nắm bắt thị trường ngày càng tốt hơn và nắm bắt thông tin tốt hơn trong thời gian tới. 58 Tăng cường hoạt động hậu mãi sau khi bán tour vì đó sẽ có lượng khách hàng trung thành lâu dài, công ty cần phải nắm giữ. Hoàn thiện trong việc xây dựng thương hiệu cho Eden Travel dựa trên tầm nhìn, chiến lược của công ty giúp nâng cao vị thế trên thị trường du lịch và uy tín trong mắt khách hàng. Có những chính sách hấp dẫn, thu hút nhân tài và bồi dưỡng đội ngũ nhân viên hiện tại. Hoàn thiện trang Website để cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng. Đấu tư ngân sách cho bộ phận Marketing trong việc quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu du lịch cho công ty. 3.3.2 Kiến nghị đối với nhà nước. Đối với sở văn hóa thể thao và du lịch Cần phải có sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời về công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm…tại các điểm du lịch nhằm tạo cảnh quan môi trường trong lành, hấp dẫn khách du khách nhất là khách quốc tế đến Việt Nam. Tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch của các thành phố qua các hội nghị trong và ngoài Tp. HCM và cả ở nước ngoài thông qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng như ti vi, ấn phẩm du lịch, internet… Huy động tài chính, hỗ trợ phát triển nhân lực cho ngành công nghiệp không khói của TP. HCM Xây dựng và mở rộng thêm các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực của ngành du lịch. Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ song song với đào tạo song ngữ cho đội ngũ nhân lực kế thừa. 59 KẾT LUẬN Thông qua đề tài nghiên cứu, và phân tích các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài ta thấy Eden travel đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt,với các doanh nghiệp du lịch lới tại TP. HCM. Đối với dòng sản phẩm tour du lịch trong nước ta thấy được tiềm năng phát triển trong tương lai rất lớn. Vì vậy, Eden Travel cũng cần có những thay đổi tương đối trong nội bộ doanh nghiệp để khai thác tốt thị trường trong tương lai nhằm đem lại một nguồn lợi lớn về cho doanh nghiệp. Để làm được điều đó, Eden Travel cần có nhiều biện pháp, chủ động hơn trong công cuộc đổi mới doanh nghiệp của mình như đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên trong công ty để đáp ứng được trong xu thề hội nhập Với lợi thế thuận lợi, nằm ở khu vực thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế và văn hóa trong khu vực, công ty nên tận dụng ưu thế đó để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách nội địa, tạo nên lợi thế trong khu vực. Bên cạnh đó, công ty đang được khách hàng đánh giá cao về mức độ phục vụ nên việc không ngừng phát huy những lợi thế hiện có để tạo nên sự khác biệt trong chiến lược là thực sự cần thiết trong giai đoạn này. 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. TS Trần Văn Thông “ Tổng quan du lịch” khoa du lịch, trường Đại học Văn Lang. 2. Ts Trần Nhạn. “ Du lịch và kinh doanh du lịch” NXB Văn hóa thông tin Hà Nội, 1996. 3. PGS. TS Nguyễn Minh Tuệ. “ Địa lý du lịch” NXB TP. HCM, 1997. 4. Th.s Trần Ngọc Nam. “ Marketing du lịch” . NXB tổng hợp Đồng Nai, 2000 5. Nguyễn Khoa Khôi- Đồng Thị Thanh Phương.” Quản trị Chiến lược”. NXB Thống kê, 2008 6. Tạ Ngọc Ái” Chiến lược cạnh tranh trong thời đại mới”. NXB Thanh niên, 2009. 7. Michael E.Porter.” Chiến lược cạnh tranh”. NXB Trẻ Tp. HCM,2009. 8. Nguyễn Thị Liên Diệp. Quản trị học . NXB Thống kê 9. Thông tin từ các trang Web www.Edentravel.com.vn www.vietnamtourssm.gov.cn www.benthanhtourist.com.vn www.benthanhtourist.com.vn www.saigon-tourist.com www.fiditour.com 61 PHỤ LỤC 1: Phiếu Thăm dó ý kiến khách hàng. PHIẾU THĂM DÒ THÔNG TIN CÁ NHÂN( PERSONAL INFORMATION) 1 Họ và tên( Full name) ……………………………….Tuổi( age)…………... 2 Địa chỉ( address)……………………………………Điện thoại(Phone)……. 3 Email………………………………………………………………………… 4 Tuyến du lịch( tour itinary)……………………….......................................... 5 Tên hướng dẫn viên( tour gui de,s name) …………………………………... 6 Quý khách biết đến Eden Travel thông qua( how did you know Eden Tourist Center) Báo – Đài Thư tiếp thị Bạn bè( Friend) ( Media) (Leaflets) Mạng( Internet) Khác( Others) PHỤ LỤC SỐ 2: THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH. Dịch vụ( services) Xuất sắc( Exellent) Tốt( good( Trugn bình( Fair) Kém( bad) Ý kiến khác( suggestions) Phương tiện vận chuyển( transportation) Tài xế( Driver) Hướng dẫn viên( tour guide) Nhà hàng( restaurant) Khách sạn 62 ( Hotel) Nhân viên bán hàng( sale) Chương trình Tour( Tour Program CÁC Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG( YOU IDEAS) 1 Quý khách có hài long vế chuyến đi này? 2 Quy khách dự định di du lịch nơi nào trong thời gian tới? 3 Quý khách có tiếp tục ủng hộ chúng tôi? 4 Quý khách đã từng sử dụng sản phẩm du lịch của những công ty nào trước đây? 5 Các ý kiến khác PHỤ LỤC 3:Bảng đánh giá mức độ cạnh tranh hình ảnh của Eden Travl so với các đối thủ khác. PHÂN LOẠI STT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM Eden Travel Văn Hóa Việt Du lịch Hòa Bình Du lịch Chợ Lớn 1 Phương tiện vận chuyển 2 Nhà hàng khách sạn 3 Hướng dẫn viên 4 Nhân viên sale tour 5 Chương trình tour 6 Giá cả 7 Marketing 8 Chăm sóc khách hàng Tổng số điểm 63 PHỤ LỤC 04: BẢNG GIÁ TOUR TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ LỮ HÀNH. Giá tour Tour Eden Travel Văn Hóa Việt Du lịch Hòa Bình Du lịch Chợ Lớn Tp. HCM –Nha trang- Đà lạt 2.179.000 1.188.000 2.440.000 2.350.000 TP. HCM – Phú Quốc 2.360.000 2.295.000 2.350.000 2.450.000 TP. HCM- Phan Thiết 1.163.000 1.163.000 1.230.000 990.000 TP. HCM – Hà Nội- Ninh Bình- Tuần Châu- Hạ Long 2.830.000 2.750.000 3.050.000 2.850.000 TP. HCM- Đà Lạt 1.430.000 1.519.000 1.675.000 1.625.000 TP. HCM- NHa Trang 2.050.000 2.257.000 2.250.000 2.180.000 Tp. HCM – Cần Thơ- Hậu Giang 1.205.000 1.118.000 1.20.000 1.150.000 TP. HCM- Vũng Tàu 385.000 365.000 370.000 400.000 Tp. HCM- Combodia 3.550000 3.648.000 3.700.000 3.650.000 Tp. HCM- Singapore 5.150.000 5.237.000 5.315.000 5.200.000 TP. HCM- Phuket 6.574000 9.458.000 8.900.000 9.525.000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnoi dung bai khoa luan tot nghiep ( BUI THI NHAN).pdf
Luận văn liên quan