Đề tài Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THẺ THANH TOÁN 1.1. Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 1 1.1.1. Khái quát về thanh toán không dùng tiền mặt .1 1.1.2. Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế 3 1.2. Tổng quan về thẻ thanh toán 4 1.2.1. Khái niệm thẻ thanh toán 4 1.2.2. Phân loại thẻ thanh toán 5 1.2.3. Quy trình thanh toán bằng thẻ 8 1.2.4. Lợi ích của thẻ thanh toán . 9 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1. Thực trạng phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 12 2.1.1. Cơ sở pháp lý của việc phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ tại Việt Nam 12 2.1.2. Tình hình phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam . . 13 2.1.3. Nhận xét về tình hình phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam trong những năm qua 21 2.2. Đánh giá xu hướng phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam 24 2.2.1. Xu hướng phát triển thẻ thanh toán trên thế giới . 24 2.2.2. xu hướng phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam . . 25 2.3. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam đến năm 2010 28 2.3.1. Các yếu tố của môi trường bên ngoài 28 2.3.2. Các yếu tố của môi trường bên trong . 30 CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 3.1. Quan điểm chiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010 . 34 3.1.1. Quan điểm chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 34 3.1.2. Quan điểm, mục tiêu và vị trí chiến lược phát triển thẻ thanh toán đến năm 2010 . 35 3.2. Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010 . 37 3.2.1. Chiến lược đầu tư phát triển 39 3.2.2. Chiến lược thâm nhập thị trường . 39 3.2.3. Chiến lược phát triển thị trường . . 40 3.2.4. Chiến lược phát triển sản phẩm . 40 3.2.5. Chiến lược hội nhập theo hàng ngang . 41 3.2.6. Chiến lược hội nhập về phía sau . 42 3.3. Chương trình và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010 . 43 3.3.1. Các chương trình và giải pháp thực hiện chiến lược đầu tư phát triển, chiến lược phát triển sản phẩm 43 3.3.2. Các chương trình và giải pháp thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường, phát triển thị trường 46 3.3.3. Các chương trình và giải pháp thực hiện chiến lược hội nhập theo hàng ngang, chiến lược hội nhập về phía sau 49 3.4. Tiến độ thực hiện - mối quan hệ giữa các chiến lược và chương trình 51 3.4.1. Tiến độ thực hiện các chương trình . 51 3.4.2. Mối quan hệ giữa các chiến lược và chương trình 52 3.5. Dự báo chi phí và đánh giá nguồn lực thực hiện chiến lược 54 3.5.1. Dự báo chi phí thực hiện . . 54 3.5.2. Đánh giá nguồn lực thực hiện . . 55 3.6. Hiệu quả kinh tế – xã hội của chiến lược phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam đến năm 2010 56 3.5.1. Hiệu quả về mặt kinh tế 56 3.5.2. Hiệu quả về mặt xã hội . 56 KIẾN NGHỊ 57 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo hướng tiến bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định. Thu nhập của nhân dân được cải thiện. Việt Nam đang mở rộng quan hệ nhiều mặt với các nước trên thế giới. Nhờ đó, đất nước đã tiếp cận được với sự phát triển chung của thế giới, du nhập, đuổi bắt công nghệ tiên tiến, nâng cao kiến thức và hiểu biết của nhân dân. Trong quá trình đó, hoạt động ngân hàng có nhiều đổi mới, đa dạng hơn về nghiệp vụ, tăng nhanh về tốc độ. Các ngân hàng thương mại trở nên gần gũi hơn với người dân, giao dịch với ngân hàng dần được coi là tất yếu trong các hoạt động kinh tế. Các phương tiện thanh toán hiện đại như Séc, ủy nhiệm chi, thẻ thanh toán . đang mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng. Thẻ thanh toán bắt đầu phát hành tại Việt Nam từ năm 1990 và tăng trưởng nhanh về số lượng và giá trị giao dịch trong thời gian gần đây. Qua thẻ thanh toán, các ngân hàng Việt Nam hòa nhập với sự phát triển của các ngân hàng trên thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập và nhu cầu sử dụng các phương tiện thanh toán hiện đại của người dân. Tuy vậy, thẻ thanh toán vẫn còn xa lạ với nhiều người, chưa trở thành phương tiện thanh toán phổ biến trong xã hội. Số lượng người sử dụng thẻ có tăng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển thẻ thanh toán tại thị trường Việt Nam. Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan từ thị trường và nguyên nhân chủ quan từ các ngân hàng phát hành thẻ. Do đó, việc nghiên cứu định hướng chiến lược và đưa ra các giải pháp để phát triển thẻ thanh toán có ý nghĩa rất thiết thực đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai. Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi chọn đề tài “Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010” để nghiên cứu và làm luận văn. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và thẻ thanh toán. - Nguyên cứu quá trình phát triển thẻ thanh toán và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thẻ thanh toán của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trên cơ sở đó rút ra nhận xét và đánh giá tiềm năng phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam. - Ứng dụng lý thuyết về quản trị chiến lược để xây dựng chiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010. - Đề xuất những chương trình và giải pháp để phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam. - Thông qua các số liệu sưu tầm và những nghiên cứu trong đề tài chúng tôi mong góp phần hoàn thiện hơn tổ chức quản lý hệ thống ngân hàng nói chung và các ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thẻ thanh toán nói chung của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua và trong thời gian tới năm 2010. - Sử dụng các số liệu tổng hợp về hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong những năm gần đây để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thẻ thanh toán. Đánh giá tiềm năng phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam trong những năm tới. - Dựa trên cơ sở phân tích và nghiên cứu, chúng tôi xây dựng chiến lược, đề xuất các chương trình và giải pháp nhằm phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam đến năm 2010.

pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1536 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oaùn chæ daønh cho giôùi thöôïng löu, giaøu coù neân trong thôøi gian qua theû thanh toaùn chöa thu huùt ñöôïc ñoái töôïng bình daân. Coâng taùc tieáp thò vaø phoå bieán kieán thöùc veà theû thanh toaùn trong thôøi gian qua chöa ñöôïc quan taâm nhieàu. Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng ñöôïc xaây döïng nhaèm: - Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå ngöôøi daân tieáp caän vaø hieåu bieát theû thanh toaùn. - Gia taêng soá löôïng khaùch haøng söû duïng theû thanh toaùn baèng caùc noå löïc tieáp thò, quaûng caùo. Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng coù vò trí quan troïng trong toaøn boä thôøi gian thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn. Chieán löôïc naøy coù taùc duïng hoã trôï vaø thuùc ñaåy ñöa theû thanh toaùn nhanh choùng ñeán vôùi ngöôøi daân. 3.2.3. Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng Ñeå gia taêng soá löôïng khaùch haøng söû duïng theû thanh toaùn, cuøng vôùi chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng, caùc NHTM Vieät Nam phaûi noå löïc khai thaùc caùc thò tröôøng môùi, ñoái töôïng khaùch haøng môùi. Hieän nay theû thanh toaùn ñöôïc phaùt trieån taäp trung chuû yeáu taïi caùc thaønh phoá lôùn, trong khi ñoù thò tröôøng caùc tænh thaønh khaùc vaãn coøn boû - 45 - ngoõ. Ngoaøi keânh chi löông hoä ñeå gia taêng soá löôïng chuû theû thì coøn coù nhieàu ñoái töôïng khaùc coù theå phaùt trieån dòch vuï naøy nhöng chöa ñöôïc quan taâm nhieàu nhö sinh vieân, khaùch haøng cuûa caùc coâng ty baûo hieåm… Thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng nhaèm: - Gia taêng soá löôïng khaùch haøng treân cô sôû môû roäng ñòa baøn hoaït ñoäng, ñöa theû thanh toaùn vaøo caùc thò tröôøng môùi vaø caùc phaân khuùc coøn boû ngoõ. - Caïnh tranh vôùi Dòch Vuï Tieát Kieäm Böu Ñieän cuûa Ngaønh Böu Chính Vieãn Thoâng thu huùt nhieàu ngöôøi söû duïng. Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng ñöôïc xaây döïng caên cöù vaøo tieàm naêng phaùt trieån thò tröôøng theû taïi Vieät Nam, nguoàn nhaân löïc ñaûm baûo veà soá löôïng vaø chaát löôïng trong khi vieäc phaùt trieån theû taïi Vieät Nam chæ môùi baét ñaàu, ngaøy caøng ñöôïc nhieàu ngöôøi quan taâm. 3.2.4. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm Ñieåm yeáu lôùn nhaát cuûa theû thanh toaùn taïi Vieät Nam laø tieän ích chöa nhieàu, phaïm vi söû duïng coøn heïp, chöa thaät söï mang ñeán söï tieän lôïi cho ngöôøi söû duïng. Ñieàu naøy ñaõ laøm cho theû thanh toaùn chöa phaùt trieån taïi Vieät Nam trong thôøi gian qua. Thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm nhaèm: - Gia taêng nhieàu tieän ích cuûa theû thanh toaùn ñeå thu huùt khaùch haøng. ÖÙng duïng caùc coâng ngheä môùi vaøo theû thanh toaùn ñeå taïo ra caùc cô hoäi kinh doanh. - Naâng cao chaát löôïng dòch vuï theû thanh toaùn ñeå taïo tieän lôïi cho khaùch haøng. - Caïnh tranh vôùi Dòch vuï Tieát Kieäm Böu Ñieän cuûa ngaønh Böu Chính Vieãn Thoâng ñang gia taêng tieän ích ñeå phuïc vuï khaùch haøng. Tröôùc aùp löïc caïnh tranh ngaøy caøng nhieàu, chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm giuùp caùc ngaân haøng khoâng ngöøng nghieân cöùu gia taêng tieän ích cuûa theû thanh toaùn ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng, treân cô sôû ñoù baûo toàn vaø thu huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi söû duïng theû thanh toaùn. Chieán löôïc naøy mang tính quyeát ñònh vaø thöôøng xuyeân nhaèm ñöa theû thanh toaùn trôû thaønh phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët hieän ñaïi cho xaõ hoäi, ñaùp - 46 - öùng ñöôïc yeâu caàu nhanh choùng, an toaøn vaø tieän lôïi. 3.2.5. Chieán löôïc hoäi nhaäp theo haøng ngang Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, maëc duø caùc NHTM Vieät Nam coù taêng voán ñieàu leä nhöng nhìn chung nguoàn voán cuûa caùc NHTM coøn yeáu, ñaëc bieät laø caùc NHTM coå phaàn. Trong khi ñoù vieäc ñaàu tö trang bò cho heä thoáng theû laø raát toán keùm (leân ñeán haøng trieäu ñoâla Myõ). Hieän nay, haàu heát caùc NHTM Vieät Nam töï xaây döïng heä thoáng thanh toaùn theû rieâng cuûa mình, ñieàu naøy vöøa gaây laõng phí raát lôùn vöøa haïn cheá khaû naêng gia taêng tieän ích cho khaùch haøng. Tröôùc tình hình ñoù, chieán löôïc hoäi nhaäp theo haøng ngang nhaèm: - Hình thaønh caùc ngaân haøng vaø caùc toå chöùc phaùt haønh theû lôùn maïnh baèng caùc hình thöùc hôïp nhaát, lieân keát. - Thoáng nhaát cô sôû döõ lieäu ñeå deã daøng keát noái vaø naâng cao khaû naêng phuïc vuï khaùch haøng. Traùnh tình traïng phaùt trieån manh muùn, ñaàu tö truøng laép nhau gaây laõng phí vaø khoâng hieäu quaû. Thöïc hieän chieán löôïc naøy, caùc NHTM coù ñieàu kieän gia taêng söùc maïnh taøi chính, taän duïng heä thoáng maïng löôùi vaø nhaân söï cuûa nhau. Treân cô sôû ñoù hình thaønh caùc ngaân haøng lôùn maïnh hôn coù ñieàu kieän ñaàu tö theo chieàu saâu ñeå phaùt trieån caùc saûn phaåm, dòch vuï, naâng cao khaû naêng phuïc vuï khaùch haøng. Hôn nöõa, thoâng qua thöïc hieän chieán löôïc naøy giuùp caùc NHTM Vieät Nam naâng cao vò theá cuûa mình tröôùc aùp löïc caïnh tranh trong boái caûnh hoäi nhaäp quoác teá. 3.2.6. Chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau Ñeå phaùt trieån theû thanh toaùn taïi Vieät Nam, caùc NHTM caàn phaûi ñaàu tö nhieàu hôn nöõa maùy moùc, thieát bò phuïc vuï cho hoaït ñoäng theû. Tuy nhieâu haàu heát caùc maùy moùc, thieát bò, thaäm chí vaät lieäu theû hieän nay phaûi nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi vôùi chi phí cao. Trong khi ñoù nguoàn voán cuûa caùc NHTM Vieät Nam vaãn coøn haïn cheá. Do ñoù ñeå phaùt trieån ñöôïc dòch vuï theû taïi Vieät Nam, ngoaøi vieäc hình thaønh heä thoáng thanh toaùn chung traùnh ñaàu tö laõng phí thì caàn phaûi tìm giaûi phaùp ñeå coù ñöôïc maùy moùc, thieát bò, vaät lieäu vôùi giaù reû hôn nhöng vaãn ñaûm baûo yeâu caàu veà chaát löôïng. - 47 - Trong phaïm vi ñeà taøi naøy, chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau chæ bao haøm yù nghóa xaây döïng quan heä toát giöõa caùc NHTM Vieät Nam vaø caùc nguoàn ñaàu vaøo cuûa hoaït ñoäng theû treân cô sôû chuyeån höôùng söû duïng maùy moùc, thieát bò, vaät lieäu trong nöôùc. Möùc ñoä hoäi nhaäp cuï theå ñoái vôùi caùc nguoàn ñaàu vaøo nhö sau: Hoäi nhaäp toaøn phaàn: Caùc vaät lieäu maø trong nöôùc saûn xuaát ñöôïc nhö vaät lieäu theû, giaáy in hoùa ñôn phuïc vuï cho thieát bò ñoïc theûû… Hoäi nhaäp moät phaàn: Caùc maùy moùc, thieát bò ñoøi hoûi kyõ thuaät cao nhö thieát bò ñoïc theû, maùy daäp theû, ATM vaø caùc phaàn meàn xöû lyù. Thöïc hieän chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau nhaèm: - Giaûm chi phí ñaàu tö maùy moùc, thieát bò lieân quan ñeán hoaït ñoäng theû - Giaûm söï leä thuoäc vaøo ñoái taùc nöôùc ngoaøi ñoái vôùi caùc nguoàn ñaàu vaøo cuûa hoaït ñoäng theû Ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå thöïc hieän chieán löôïc naøy laø caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï nhö coâng ngheä thoâng tin, cô khí chính xaùc ñang phaùt trieån maïnh taïi Vieät Nam. Nhu caàu söû duïng trang thieát bò lieân quan ñeán hoaït ñoäng theû ngaøy caøng nhieàu, trong khi ñoù caùc NHTM phaûi nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi vôùi giaù raát cao. 3.3. CHÖÔNG TRÌNH VAØ GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN THEÛ THANH TOAÙN CUÛA HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM ÑEÁN NAÊM 2010 Ñeå phaùt trieån theû thanh toaùn taïi Vieät Nam coù theå coù nhieàu chöông trình vaø giaûi phaùp thöïc hieän. Trong phaïm vi ñeà taøi naøy, chuùng toâi trình baøy moät soá chöông trình, giaûi phaùp quan troïng coù yù nghóa taùc ñoäng vaø thuùc ñaåy caùc chöông trình, giaûi phaùp khaùc nhaèm thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn taïi Vieät Nam ñeán naêm 2010 nhö sau: 3.3.1. Caùc chöông trình vaø giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc ñaàu tö phaùt trieån, chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm. Chöông trình 1: Môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng cuûa theû thanh toaùn - 48 - Chöông trình naøy nhaèm haïn cheá ñieåm yeáu cuûa theû thanh toaùn taïi Vieät Nam laø phaïm vi hoaït ñoäng coøn heïp, taäp trung chuû yeáu taïi caùc thaønh phoá lôùn vaø giao dòch trong phaïm vi moät ngaân haøng. Môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng cuûa theû thanh toaùn seõ cho pheùp chuû theû giao dòch ñöôïc taïi nhieàu nôi, thöïc hieän ñöôïc nhieàu dòch vuï hôn moãi ngaân haøng cung caáp. Thöïc hieän chöông trình naøy seõ taïo nhieàu thuaän lôïi cho ngöôøi söû duïng theû, qua ñoù thu huùt ñöôïc nhieàu khaùch haøng, goùp phaàn giaûm löôïng tieàn maët trong löu thoâng, taêng tyû leä thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët trong neàn kinh teá. CAÙC GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN: - Thaønh laäp “Trung taâm thanh toaùn lieân ngaân haøng”. Trung taâm naøy coù nhieäm vuï keát noái döõ lieäu vôùi taát caû caùc ngaân haøng thaønh vieân tham gia vaøo hoaït ñoäng theû thanh toaùn. Khi ñoù theû cuûa ngaân haøng naøy coù theå söû duïng taïi maïng löôùi giao dòch cuûa caùc ngaân haøng khaùc. Tuy caùc ngaân haøng ñaõ nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng phaûi hình thaønh trung taâm thanh toaùn chung nhöng hieän nay xu höôùng laïi hình thaønh nhieàu nhoùm ngaân haøng töï lieân keát rieâng vì caùc ngaân haøng maïnh veà theû khoâng thoáng nhaát ñöôïc vôùi nhau. Do ñoù, ñeå trung taâm naøy nhanh choùng trieån khai ñoàng boä thì NHNN neân ñöùng ra thaønh laäp, ñieàu haønh vaø quaûn lyù. Ñeå “Trung taâm thanh toaùn lieân ngaân haøng” phuïc vuï thieát thöïc cho vieäc phaùt trieån theû vaø ñaûm baûo quyeàn lôïi cuûa caùc thaønh vieân tham gia, NHNN seõ cöû ñaïi dieän caùc ngaân haøng phaùt haønh theû tham gia vaøo quaù trình thaønh laäp, ñieàu haønh vaø quaûn lyù trung taâm naøy. Trung taâm naøy ra ñôøi seõ ñöa ra quy öôùc chung vaø thoáng nhaát cô sôû döõ lieäu vaø coâng ngheä thanh toaùn treân toaøn quoác. NHNN seõ ñöa ra loä trình cuï theå ñeå caùc NHTM gia nhaäp vaøo heä thoáng thanh toaùn chung naøy. “Trung taâm thanh toaùn lieân ngaân haøng” ra ñôøi laø taát yeáu trong xu theá phaùt trieån cuûa theû thanh toaùn vì lôïi ích maø noù mang laïi laø raát lôùn: ▪ Traùnh laõng phí veà maët taøi chính vì söï ñaàu tö truøng laép vaøo cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, laép ñaët caùc thieát bò giao dòch theû. Taïo ra khaû naêng söû duïng hieäu quaû thieát bò hôn cho caùc ngaân haøng thaønh vieân, ñoàng thôøi khai thaùc heát tieän ích vaø chia seõ tieän ích cuûa caùc ngaân haøng vôùi nhau. ▪ Thieát laäp heä thoáng thanh toaùn chung ñeå khaùch haøng coù theå söû duïng theû taïi - 49 - caùc ÑVCNT vaø ATM cuûa taát caû caùc ngaân haøng thaønh vieân. ▪ Thieát laäp keát noái taäp trung vôùi caùc toå chöùc theû quoác teá thay vì töøng thaønh vieân töï thöïc hieän. - Ñaàu tö môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh, gia taêng soá löôïng ÑVCNT vaø ATM ñeå taïo thuaän tieän cho ngöôøi söû duïng theû. Caùc ñaàu tö treân ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû tính toaùn cuï theå veà soá löôïng khaùch haøng, tieàm naêng phaùt trieån cuõng nhö khaû naêng quaûng baù ñöôïc hình aûnh cuûa ngaân haøng tröôùc coâng chuùng. Vieäc phaùt trieån heä thoáng ATM vaø maïng löôùi ÑVCNT caàn chuù yù ñeán khaû naêng tieáp caän giao dòch cuûa khaùch haøng, taïo cho khaùch haøng caûm giaùc gaàn guûi, thoaûi maùi khi giao dòch baèng theû. Ñeå thöïc hieän caùc ñaàu tö treân, caùc NHTM Vieät Nam phaûi chuù troïng gia taêng voán ñieàu leä vaø ñaåy maïnh caùc hình thöùc thu huùt voán. Chöông trình 2: Naâng cao chaát löôïng dòch vuï theû, taïo nhieàu tieän lôïi cho ngöôøi söû duïng Chaát löôïng dòch vuï vaø tieän ích cuûa theû laø yeáu toá then choát quyeát ñònh soá löôïng ngöôøi söû duïng. Do ñoù, phaûi thöôøng xuyeân caûi tieán chaát löôïng dòch vuï, khoâng ngöøng gia taêng tieän ích cho ngöôøi söû duïng theû. Do coâng ngheä thoâng tin ngaøy caøng phaùt trieån vaø ñöôïc öùng duïng nhieàu vaøo theû thanh toaùn, cho neân ñeå thöïc hieän chöông trình naøy caùc NHTM neân ñaåy maïnh hoaït ñoäng nghieân cöùu phaùt trieån, luoân phaân tích nhu caàu cuûa khaùch haøng, thöôøng xuyeân caäp nhaät vaø öùng duïng nhöõng tieán boä, coâng ngheä môùi veà theû thanh toaùn treân theá giôùi. CAÙC GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN: - Caûi tieán chaát löôïng ñöôøng truyeàn döõ lieäu vaø quy trình thöïc hieän giao dòch ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu giao dòch baèng theû thanh toaùn phaûi nhanh vaø chính xaùc hôn giao dòch baèng tieàn maët. - Taïi nhieàu nöôùc phaùt trieån treân theá giôùi, ngöôøi daân coù theå giao dòch vôùi ngaân haøng 24/24, taát caû caùc ngaøy trong tuaàn, keå caû ngaøy leã. Caùc NHTM Vieät Nam caàn xem xeùt boá trí nhaân söï ñeå gia taêng thôøi gian phuïc vuï khaùch haøng. Ñoái vôùi caùc ATM, thôøi gian giao dòch neân thöïc hieän ñöôïc 24/24 ñeå khaùch haøng caûm giaùc an taâm hôn - 50 - vôùi taám theû thanh toaùn trong tay seõ ñöôïc ngaân haøng phuïc vuï 24/24. - Ngoaøi caùc chöùc naêng ruùt tieàn, thanh toaùn, chuyeån khoaûn, tra cöùu soá dö, caùc NHTM caàn boå sung theâm nhieàu chöùc naêng khaùc cuûa theû thanh toaùn nhö ñöôïc baûo hieåm, ñöôïc öu ñaõi khi thanh toaùn… Taïi caùc ATM khaùch haøng coù theå thanh toaùn tieàn ñieän, ñieän thoaïi, tieàn nöôùc, phí baûo hieåm, mua theû caøo ñieän thoaïi, theû internet, ñaët veù maùy bay… Beân caïnh ñoù ñaåy maïnh caùc dòch vuï Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking, mua haøng qua maïng Internet… ñeå taïo nhieàu keânh giao dòch theû cho khaùch haøng. - Naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï cho caùc caùn boä phuï traùch coâng taùc kinh doanh theû thanh toaùn. Thöôøng xuyeân môøi caùc chuyeân gia trong vaø ngoaøi nöôùc veà lónh vöïc theû höôùng daãn vaø truyeàn ñaït kinh nghieäm. Beân caïnh ñoù, cöû caùn boä ñi ñaøo taïo, hoïc taäp ôû nhöõng nöôùc coù trình ñoä ngaân haøng phaùt trieån cao, tìm hieåu vaø öùng duïng caùc coâng ngheä tieân tieán phuïc vuï cho söï phaùt trieån theû taïi Vieät Nam. Thöôøng xuyeân caäp nhaät nhöõng kinh nghieäm trong quaûn lyù vaø nhöõng haønh vi gian laän, giaû maïo veà theû thanh toaùn treân theá giôùi. Taêng cöôøng ñaøo taïo kieán thöùc vaø caùc kyõ naêng caàn thieát cho caùn boä tieáp thò cuûa ngaân haøng. 3.3.2. Caùc chöông trình vaø giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng, chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng. Chöông trình 3: Ñaåy maïnh hoaït ñoäng Marketing Trong thôøi gian qua haàu heát caùc ngaân haøng phaùt haønh theû ít quan taâm ñeán hoaït ñoäng Marketing ñoái vôùi theû thanh toaùn. Trong boái caûnh caïnh tranh, khi maø ngaøy caøng nhieàu ngaân haøng tham gia phaùt haønh theû, ñaëc bieät laø caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi thì vai troø cuûa Marketing coù yù nghóa raát quan troïng trong vieäc thuùc ñaåy, loâi cuoán nhieàu ngöôøi söû duïng theû, gia taêng doanh soá giao dòch qua theû…, goùp phaàn quan troïng vaøo quaù trình phaùt trieån theû thanh toaùn taïi Vieät Nam. Thoâng qua chöông trình naøy giuùp caùc NHTM tieáp caän saâu saéc hôn khaùch haøng cuûa mình nhaèm thoûa maõn nhu caàu vaø mong muoán, khai thoâng söï hieåu bieát, taïo ñöôïc nieàm tin khi söû duïng theû thanh toaùn. Thöïc hieän toát coâng taùc Marketing seõ goùp phaàn - 51 - ñöa theû thanh toaùn trôû thaønh phöông tieän thanh toaùn roäng raõi trong xaõ hoäi, ñaåy tyû troïng thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët taïi Vieät Nam ngaøy caøng taêng leân. CAÙC GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN: - Taêng cöôøng quaûng baù theû thanh toaùn treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng. Vì theû thanh toaùn laø saûn phaåm cuûa ngaân haøng neân tính hieän ñaïi, an toaøn vaø tieän lôïi laø caùc yeáu toá then choát quyeát ñònh söï thaønh coâng. Do ñoù, caùc phöông tieän quaûng baù caàn chuù yù ñeán hình thöùc vaø noäi dung ñeå khai thaùc coù hieäu quaû caùc yeáu toá then choát naøy. - Taêng cöôøng coâng taùc tieáp thò theû thanh toaùn taïi caùc doanh nghieäp, sieâu thò, trung taâm thöông maïi, tröôøng hoïc … Ñoái töôïng sinh vieân taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc caàn phaûi ñöôïc ñaëc bieät quan taâm vì ñaây laø ñoái töôïng khaùch haøng coù trình ñoä, coù nhu caàu tieáp caän vaø söû duïng coâng ngheä môùi. Hôn nöõa, theû thanh toaùn coù yù nghóa raát thieát thöïc ñoái vôùi sinh vieân trong vieäc nhaän chuyeån tieàn töø gia ñình vaø caát giöõ tieàn. Maëc duø, hieäu quaû cuûa vieäc phaùt haønh theû cho ñoái töôïng naøy chöa cao vì chuû yeáu söû duïng theû ñeå ruùt tieàn, soá tieàn huy ñoäng thaáp nhöng ñaây laø khaùch haøng tieàm naêng söû duïng nhieàu dòch vuï töø theû sau khi ra tröôøng. - Thöïc hieän caùc hình thöùc khuyeán maõi thu huùt khaùch haøng ñaêng kyù söû duïng theû. Taêng cöôøng phoái hôïp vôùi caùc ÑVCNT thöïc hieän caùc chöông trình öu ñaõi cho khaùch haøng thanh toaùn baèng theû nhö giaûm giaù, öu ñaõi dòch vuï haäu maõi… ñeå ñaåy maïnh thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët. - Môû roäng dòch vuï chi löông qua theû thanh toaùn. Thoâng qua dòch vuï chi löông hoä qua theû vöøa giuùp caùc ngaân haøng thu ñöôïc lôïi nhuaän töø dòch vuï chi löông hoä vöøa laø keânh gia taêng nhanh choùng soá löôïng khaùch haøng söû duïng theû. Do ñoù caùc ngaân haøng caàn xem xeùt, caân nhaéc hai lôïi ích treân theo höôùng giaûm phí chi löông hoä ñeå gia taêng soá löôïng khaùch haøng söû duïng theû. - Tieán haønh phaân khuùc khaùch haøng ñeå coù theå khai thaùc ñöôïc theá maïnh cuûa caùc phaân khuùc cuõng nhö naâng cao khaû naêng phuïc vuï ñoái vôùi töøng phaân khuùc. Treân cô sôû ñoù seõ hình thaønh nhieàu loaïi theû vôùi maãu maõ vaø chöùc naêng khaùc nhau ñeå ñaùp - 52 - öùng nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng. - Vieäc phaùt trieån maïng löôùi ÑVCNT, heä thoáng ATM cuõng phaûi quan taâm ñeán vò trí, ñòa ñieåm nhaèm taïo an toaøn, thuaän tieän cho khaùch haøng trong vieäc ruùt tieàn maët cuõng nhö thöïc hieän caùc giao dòch khaùc. Beân caïnh ñoù vieäc phaùt trieån maïng löôùi ÑVCNT vaø heä thoáng ATM cuõng phaûi quan taâm ñeán quaûng baù hình aûnh tieän lôïi cuûa theû thanh toaùn ñeán vôùi ngöôøi daân. Chöông trình 4: Lieân keát vôùi caùc doanh nghieäp, toå chöùc ñeå phaùt haønh theû thanh toaùn. Beân caïnh toå chöùc toát coâng taùc Marketing ñeå thu huùt khaùch haøng söû duïng theû thanh toaùn caùc ngaân haøng caàn phaûi lieân keát vôùi caùc ñôn vò khaùc ñeå ñaåy maïnh vieäc phaùt haønh theû. Ngaân haøng lieân keát vôùi caùc ñôn vò seõ giaûm ñöôïc nhieàu chi phí trung gian vaø nhanh choùng coù ñöôïc soá löôïng lôùn chuû theû do thu huùt ñöôïc khaùch haøng cuûa ñoái taùc. Hôn nöõa, ñoái töôïng khaùch haøng naøy thöôøng coù nhu caàu giao dòch lôùn vì ñaõ ñöôïc ñoái taùc tuyeån choïn. Vaán ñeà ñaët ra laø caùc ngaân haøng phaûi lieân keát ñöôïc vôùi caùc ñoái taùc coù soá löôïng khaùch haøng lôùn, nhöõng loaïi hình kinh doanh maø nhu caàu giao dòch giöõa khaùch haøng vaø ñoái taùc mang tính chaát thöôøng xuyeân hoaëc ñònh kyø. Khi thöïc hieän lieân keát phaùt haønh theû caùc beân tham gia ñeàu coù lôïi. Veà phía ñoái taùc ñöôïc lôïi laø quaûn lyù toát ñöôïc nguoàn thu cuûa mình, thu ñöôïc tieàn nhanh choùng vaø an toaøn, giöõ ñöôïc khaùch haøng… Ñoái vôùi khaùch haøng, ngoaøi vieäc ñöôïc söû duïng caùc tieän ích cuûa theû thanh toaùn coøn ñöôïc öu ñaõi khi thanh toaùn taïi caùc ñôn vò hôïp taùc vôùi ngaân haøng. Ñoái vôùi ngaân haøng seõ gia taêng soá löôïng chuû theû ñaùng keå. Neáu thöïc hieän chöông trình lieân keát theû thaønh coâng seõ goùp phaàn ñaåy maïnh soá löôïng ngöôøi söû duïng theû thanh toaùn trong xaõ hoäi. CAÙC GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN: - Ñaåy maïnh hôïp taùc, lieân keát vôùi caùc ñoái taùc coù soá löôïng khaùch haøng lôùn nhö caùc Coâng ty Baûo Hieåm, Coâng ty Ñieän Löïc, Coâng ty Caáp Nöôùc, caùc sieâu thò … ñeå phaùt haønh theû lieân keát. Ñoái vôùi caùc loaïi hình kinh doanh coù phaùt sinh giao dòch ñònh kyø haøng thaùng nhö Baûo hieåm, caáp nöôùc saïch, Ñieän, Böu Ñieän, caùc ngaân haøng neân tieán - 53 - haønh dòch vuï thu phí töï ñoäng qua theû thanh toaùn. Theo ñoù, caùc khoaûn thanh toaùn haøng thaùng seõ ñöôïc ngaân haøng töï ñoäng trích töø taøi khoaûn cuûa chuû theû ñeå thanh toaùn cho caùc ñoái taùc. - Keát hôïp vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc ñeå phaùt haønh theû thanh toaùn vöøa laø theû sinh vieân, theû thö vieän. Caùc ngaân haøng trang bò ATM, thieát bò thanh toaùn theû taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc ñeå sinh vieân coù theå thanh toaùn hoïc phí baèng theû, ruùt tieàn maët ngay taïi tröôøng. Ngoaøi ra, ñeå ñaåy maïnh phaùt trieån chuû theû laø ñoái töôïng sinh vieân thì ngoaøi vieäc thöïc hieän ñöôïc taát caû chöùc naêng nhö caùc theû khaùc, theû lieân keát naøy coøn ñöôïc öu ñaõi giaûm giaù taïi moät soá ÑVCNT phuïc vuï nhu caàu hoïc taäp cuûa sinh vieân. 3.3.3. Caùc chöông trình vaø giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc hoäi nhaäp theo haøng ngang, chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau. Chöông trình 5: Naâng cao naêng löïc taøi chính, hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng Naêng löïc taøi chính cuûa caùc NHTM Vieät Nam hieän nay laø ñieàu ñaùng quan taâm trong xu theá hoäi nhaäp quoác teá ngaøy caøng môû roäng. Trong soá 43 NHTM Vieät Nam coù ñeán 22 ngaân haøng coù voán ñieàu leä döôùi 100 tyû, phaàn lôùn coøn laïi dao ñoäng töø 200 ñeán 500 tyû ñoàng, caùc NHTM quoác doanh coù voán töông ñoái cao (xem Phuï Luïc 4). Ñieàu naøy aûnh höôûng ñeán khaû naêng ñaàu tö maùy moùc thieát bò, coâng ngheä phuïc vuï cho hoaït ñoäng theû cuõng nhö gia taêng tieän ích ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng. Trong khi ñoù, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ngaøy caøng ñöôïc môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. Vôùi söùc maïnh veà taøi chính, kyõ thuaät coâng ngheä vöôït troäi vaø kinh nghieäm laâu naêm cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi seõ laø nguy cô raát lôùn ñoái vôùi heä thoáng NHTM Vieät Nam. Tröôùc tình hình ñoù, vieäc naâng cao naêng löïc taøi chính, kyõ thuaät coâng ngheä cuûa caùc NHTM Vieät Nam coù yù nghóa raát quan troïng ñeán söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam. Ñeå thöïc hieän chöông trình naøy phaûi coù söï nhaát trí, thoáng nhaát xuyeân suoát töø phía NHNN ñeán caùc NHTM, yù thöùc cuûa laõnh ñaïo caùc ngaân haøng, söï quan taâm, ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc ñaåy maïnh phaùt trieån ngaønh ngaân haøng, naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTM Vieät Nam tröôùc aùp löïc hoäi nhaäp quoác teá. - 54 - CAÙC GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN: - Thöïc hieän saùt nhaäp caùc NHTM coå phaàn noâng thoân vaøo caùc NHTM coå phaàn ñoâ thò. Trong ñieàu kieän hieän nay, vôùi soá voán haïn cheá thì baûn thaân caùc NHTM coå phaàn noâng thoân khoù coù khaû naêng phaùt trieån saûn phaåm, dòch vuï, môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng, cuõng nhö taïo nieàm tin ñoái vôùi khaùch haøng. Trong khi ñoù nhu caàu cuûa khaùch haøng ñoái vôùi hoaït ñoäng ngaân haøng ngaøy caøng phöùc taïp vaø ña daïng. Thoâng qua saùt nhaäp, caùc NHTM seõ gia taêng ñöôïc voán ñieàu leä, môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñaàu tö theo chieàu saâu, naâng cao hình aûnh hieän ñaïi cuûa caùc NHTM Vieät Nam. - Ñaåy maïnh tieán ñoä coå phaàn hoùa caùc NHTM quoác doanh, khuyeán khích caùc coå ñoâng nöôùc ngoaøi tham gia goùp voán ñeå nhanh choùng taêng voán. Beân caïnh ñoù, thoâng qua caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi caùc NHTM Vieät Nam tieáp thu ñöôïc nhöõng coâng ngheä ngaân haøng hieän ñaïi trong ñoù coù theû thanh toaùn, ñoàng thôøi coù ñieàu kieän ñeå naâng cao caùc kyõ naêng vaø kinh nghieäm quaûn lyù. Chöông trình 6: Kieåm soaùt ñoái vôùi caùc nguoàn ñaàu vaøo cuûa hoaït ñoäng theû thanh toaùn. Chi phí ñaàu tö trang bò maùy moùc thieát bò, coâng ngheä lieân quan ñeán hoaït ñoäng theû raát lôùn, trong khi nguoàn voán cuûa caùc NHTM Vieät Nam coøn haïn cheá. Do ñoù vieäc taêng cöôøng kieåm soaùt hoaëc sôû höõu caùc yeáu toá ñaàu vaøo coù yù nghóa quan troïng ñeán vieäc giaûm chi phí, taêng hieäu quaû voán ñaàu tö, goùp phaàn naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTM Vieät Nam. Thöïc hieän chöông trình naøy nhaèm haïn cheá vieäc nhaäp khaåu caùc vaät lieäu, thieát bò maø trong nöôùc coù theå saûn xuaát ñöôïc, gia taêng tyû leä noäi ñòa hoùa ñoái caùc trang thieát bò phuïc vuï cho hoaït ñoäng theû. CAÙC GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN: - Caùc ngaân haøng phaùt haønh theû lieân keát vôùi nhau thaønh laäp coâng ty coå phaàn coù nhieäm vuï gia coâng, saûn xuaát caùc maùy moùc, thieát bò, vaät lieäu caàn thieát cho hoaït ñoäng theû. Coâng ty naøy chuyeân saûn xuaát theû traéng, thieát bò ñoïc theû, ATM phuïc vuï cho caùc ngaân haøng trong nöôùc vaø laø ñaàu moái quan troïng trong vieäc öùng duïng coâng ngheä môùi vaøo lónh vöïc theû thanh toaùn. - 55 - - Caùc NHTM phaûi tieán ñeán xaây döïng vaø laøm chuû ñöôïc heä thoáng coâng ngheä thoâng tin cuûa mình, khoâng phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo caùc nhaø cung caáp kyõ thuaät coâng ngheä. Treân cô sôû ñoù coù theå tieáp nhaän nhanh choùng caùc coâng ngheä môùi vaøo hoaït ñoäng theû vaø coù ñieàu kieän ñeå phaùt trieån caùc tính naêng môùi cho theû thanh toaùn. Khi heä thoáng coâng ngheä thoâng tin ñuû maïnh vaø laøm chuû ñöôïc thì caùc NHTM môùi coù theå haïn cheá ruûi ro lieân quan ñeán hoaït ñoäng theû, kòp thôøi xöû lyù neáu söï coá kyõ thuaät xaåy ra. 3.4. TIEÁN ÑOÄ THÖÏC HIEÄN - MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC VAØ CHÖÔNG TRÌNH 3.4.1. Tieán ñoä thöïc hieän caùc chöông trình Ñeå chieán löôïc vaø caùc chöông trình ñeà ra ñaït tính khaû thi cao caàn phaûi saép xeáp trình töï thöïc hieän caùc chöông trình sao cho phuø hôïp tình hình thöïc teá, muïc tieâu phaùt trieån vaø khaû naêng thöïc hieän cuûa caùc NHTM Vieät Nam. Caên cöù vaøo tính caáp thieát vaø taàm quan troïng cuûa caùc chöông trình, chuùng ta coù theå heä thoáng tieán ñoä thöïc hieän caùc chöông trình nhö sau: Baûng 10: Tieán ñoä thöïc hieän caùc chöông trình THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC VAØ CHÖÔNG TRÌNH KYÙ HIEÄU Thôøi ñieåm baét ñaàu Ñoä daøi TÍNH CHAÁT Chieán löôïc ñaàu tö phaùt trieån Chöông trình 1: Môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng cuûa theû thanh toaùn S1P1 2005 Laâu daøi Quyeát ñònh Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm Chöông trình 2: Naâng cao chaát löôïng dòch vuï theû, taïo nhieàu tieän lôïi cho ngöôøi söû duïng S2P2 2005 Laâu daøi Thöôøng xuyeân, quyeát ñònh Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng Chöông trình 3: Ñaåy maïnh hoaït ñoäng Marketing S3P3 2005 Laâu daøi Thöôøng xuyeân Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng Chöông trình 4: Lieân keát phaùt haønh theû thanh toaùn S4P4 2006 Laâu daøi Boå sung, hoã trôï Chieán löôïc hoäi nhaäp theo haøng ngang Chöông trình 5: Naâng cao naêng löïc S5P5 2006 Laâu daøi Quyeát ñònh - 56 - taøi chính, hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng Chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau Chöông trình 6: Kieåm soaùt ñoái vôùi caùc nguoàn ñaàu vaøo cuûa hoaït ñoäng kinh doanh theû S6P6 2007 Laâu daøi Boå sung, hoã trôï Töø “laâu daøi” trong Baûng 10 ñöôïc hieåu laø chöông trình ñöôïc thöïc hieän xuyeân suoát thôøi kyø chieán löôïc naøy vaø coù theå keùo daøi sang thôøi kyø chieán löôïc keá tieáp. 3.4.2. Moái quan heä giöõa caùc chieán löôïc vaø chöông trình Nhaèm khaùi quaùt ñöôïc toaøn boä noäi dung chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn cuûa heä thoáng NHTM Vieät Nam ñeán naêm 2010 vaø caùc chöông trình ñaõ ñöôïc trình baøy, chuùng ta coù theå minh hoïa moái quan heä khaù töông ñoái cuûa hai nhoùm yeáu naøy qua Baûng 11 nhö sau: Baûng 11: Toùm taét caùc chieán löôïc vaø chöông trình thöïc hieän CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC CAÙC CHÖÔNG TRÌNH 1. Chieán löôïc ñaàu tö phaùt trieån 2. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm Chöông trình 1: Môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng cuûa theû thanh toaùn Chöông trình 2: Naâng cao chaát löôïng dòch vuï theû, taïo nhieàu tieän lôïi ñeå thu huùt khaùch haøng 3. Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng 4. Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng Chöông trình 3: Ñaåy maïnh hoaït ñoäng Marketing Chöông trình 4: Lieân keát phaùt haønh theû thanh toaùn 5. Chieán löôïc hoäi nhaäp theo haøng ngang 6. Chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau Chöông trình 5: Naâng cao naêng löïc taøi chính, hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng Chöông trình 6: Kieåm soaùt ñoái vôùi caùc nguoàn ñaàu vaøo cuûa hoaït ñoäng kinh doanh theû Do caùc yeáu toá lieân quan ñeán quaù trình phaùt trieån theû thanh toaùn ñeàu coù moái quan heä höõu cô, taùc ñoäng laãn nhau cho neân caùc chöông trình vaø giaûi phaùp phaûi thöïc hieän ñoàng boä nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû cao nhaát. Tuy nhieân trong moãi giai ñoaïn phaùt trieån thì möùc ñoä quan troïng cuûa caùc chöông trình laø khaùc nhau, treân cô sôû ñoù caùc ngaân haøng coù theå taäp trung nguoàn löïc ñeå thuùc ñaåy tieán trình thöïc hieän chieán löôïc. Trong thôøi gian thöïc hieän chieán löôïc (töø ñaàu naêm 2005 ñeán heát naêm 2010), coù theå chia laøm 2 phaân kyø: phaân kyø 1 (töø ñaàu naêm 2005 ñeán heát naêm 2007); phaân kyø 2 (töø - 57 - ñaàu naêm 2008 ñeán heát naêm 2010). Trong phaân kyø 1, taäp trung thöïc hieän chöông trình 1, chöông trình 2 vaø chöông trình 3. Ba chöông trình naøy coù yù nghóa quan troïng, quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn. Thöïc hieän toát ba chöông trình naøy seõ naâng cao ñöôïc chaát löôïng dòch vuï theû thanh toaùn, taïo tieàn ñeà quan troïng ñeå laøm cho theû thanh toaùn trôû thaønh moät phöông tieän thanh toaùn tieän lôïi cho xaõ hoäi, ñaûm baûo thay theá tieàn maët trong thanh toaùn bôûi tính nhanh choùng, an toaøn, thuaän tieän vaø hieän ñaïi. Trong phaân kyø 2, khi chaát löôïng dòch vuï ñöôïc toát, taäp trung ñaåy maïnh chöông trình 4, chöông trình 5 vaø chöông trình 6 ñeå gia taêng nhanh choùng soá löôïng khaùch haøng vaø töøng böôùc laøm chuû ñöôïc caùc nguoàn ñaàu vaøo ñoái vôùi hoaït ñoäng theû thanh toaùn. Vaän duïng sô ñoà GANTT, chuùng ta coù theû toùm taét moái quan heä giöõa caùc chöông trình vaø keát quaû ñaït ñöôïc ôû moãi phaân kyø nhö sau: Bieåu ñoà 6: Sô ñoà GANTT bieåu thò moái quan heä giöõa caùc chöông trình vaø keát quaû ôû moãi phaân kyø Chöông trình S1P1 S2P2 S3P3 S4P4 S5P5 S6P6 Keát quaû phaân kyø 1 Keát quaû phaân kyø 2 2005 2011 2009 201020082007 2006 Naêm Keát quaû phaân kyø 1: - Ñaõ hình thaønh heä thoáng thoáng thanh toaùn chung, Trung Taâm Thanh Toaùn Lieân Ngaân Haøng ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng vaø keát noái ñöôïc vôùi heä thoáng xöû lyù giao dòch - 58 - theû cuûa caùc ngaân haøng thaønh vieân. - Phaïm vi söû duïng theû thanh toaùn ñaõ ñöôïc môû roäng ra taát caû caùc tænh thaønh trong caû nöôùc, theû cuûa ngaân haøng naøy coù theå söû duïng taïi maïng löôùi chaáp nhaän theû (ATM vaø ÑVCNT) cuûa caùc ngaân haøng khaùc. - Theû thanh toaùn ñang thu huùt nhieàu khaùch haøng söû duïng, thoùi quen söû duïng theû ñang daàn ñöôïc hình thaønh. Keát quaû phaân kyø 2: - Theû thanh toaùn trôû thaønh phöông tieän thanh toaùn phoå bieán trong xaõ hoäi, soá löôïng khaùch haøng söû duïng theû gia taêng nhanh choùng, ñaït khoaûng 10 trieäu chuû theû. - Heä thoáng xöû lyù thoâng tin cuûa caùc ngaân haøng ñaõ ñöôïc hoaøn thieän, ñaûm baûo xöû lyù toát giao dòch phaùt sinh vôùi soá löôïng lôùn, thuaän tieän trong vieäc trieån khai gia taêng caùc tieän ích môùi. - Hoaït ñoäng theû trôû thaønh moät trong nhöõng hoaït ñoäng chính taïo ra lôïi nhuaän vaø gia taêng khaùch haøng cho caùc NHTM Vieät Nam. 3.5. DÖÏ BAÙO CHI PHÍ VAØ ÑAÙNH GIAÙ NGUOÀN LÖÏC THÖÏC HIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC Ñeå chieán löôïc mang tính khaû thi caàn phaûi döï baùo chi phí vaø ñaùnh giaù nguoàn löïc ñeå thöïc hieän chieán löôïc. Treân cô sôû ñoù caùc NHTM thaáy ñöôïc toång theå veà quaù trình phaùt trieån theû thanh toaùn vaø coù keá hoaïch chuaån bò caùc nguoàn löïc thöïc hieän. 3.5.1. Döï baùo chi phí thöïc hieän Caên cöù vaøo chi phí ñaàu tö phaùt trieån theû thanh toaùn cuûa moät soá NHTM Vieät Nam trong thôøi gian qua vaø döï baùo trong nhöng naêm tôùi, chuùng toâi öôùc tính toång chi phí thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn ñeán naêm 2010 nhö sau: Toång chi phí thöïc hieän: 3.002 tyû ñoàng (ñöôïc dieãn giaûi trong Phuï Luïc 3), trong ñoù: + Chi phí phaùt haønh theû: 150 tyû ñoàng + Chi phí maùy moùc, thieát bò: 1.280 tyû ñoàng - 59 - + Chi phí quaûng caùo: 60 tyû ñoàng + Chi phí chuyeån taûi thoâng tin ñeán chuû theû : 672 tyû ñoàng + Chi phí phaàn meàm xöû lyù: 160 tyû ñoàng + Chi phí ñaøo taïo vaø söû duïng nhaân löïc : 54 tyû + Chi phí söû duïng voán: 606 tyû ñoàng + Chi phí khaùc: 20 tyû Caùc soá lieäu treân chæ mang tính töông ñoái ñeå coù theå thaáy ñöôïc toång theå caùc chi phí ñaàu tö phaùt sinh trong quaù trình thöïc hieän chieán löôïc. 3.5.2. Ñaùnh giaù nguoàn löïc thöïc hieän - Veà taøi chính: Töø nguoàn taøi trôï beân ngoaøi: Vôùi cam keát giuùp ñôõ Vieät Nam thöïc hieän hieän ñaïi hoùa heä thoáng ngaân haøng, Ngaân Haøng Theá Giôùi tieáp tuïc taøi trôï cho Vieät Nam thöïc hieän Döï AÙn Hieän Ñaïi Hoùa Ngaân Haøng Vaø Heä Thoáng Thanh Toaùn Vieät Nam 1.2 (VN-Payment System and Bank Modernization Project 1.2) vôùi soá tieàn 100 trieäu ñoâ la Myõ. Döï aùn naøy seõ taïo ñieàu kieän thuaän ñeå caùc ngaân haøng Vieät Nam trieån khai hieän ñaïi hoùa heä thoáng thanh toaùn. Döï aùn naøy hoã trôï ñaéc löïc cho vieäc phaùt trieån theû thanh toaùn taïi Vieät Nam. Töø baûn thaân caùc ngaân haøng: Toång soá voán ñieàu leä cuûa caùc NHTM Vieät Nam hieän nay treân 24.500 tyû ñoàng, soá voán naøy luoân taêng qua caùc naêm do ñöôïc Nhaø Nöôùc cung caáp theâm voán (ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh) vaø töï huy ñoäng taêng voán ñieàu leä (ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn). Vôùi chi phí ñaàu tö öôùc tính nhö treân, caùc NHTM Vieät Nam coù ñuû khaû naêng taøi chính ñeå thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn. - Veà nhaân löïc: Hieän nay, soá löôïng nhaân söï laøm vieäc taïi caùc NHTM Vieät Nam treân 30.000 ngöôøi, hôn 50% nhaân vieân coù trình ñoä töø cao ñaúng, ñaïi hoïc trôû leân. Ngoaøi kieán thöùc chuyeân moân, nhaân vieân coøn ñöôïc trang bò kyõ naêng ngoaïi ngöõ, tin hoïc vaø caùc kyõ naêng - 60 - khaùc. Vôùi löïc löôïng khaù huøng haäu nhö vaäy, caùc NHTM Vieät Nam coù ñuû nguoàn löïc veà nhaân söï ñeå thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn. Beân caïnh ñoù, Nhaø nöôùc luoân uûng hoä vaø giuùp ñôõ caùc ngaân haøng phaùt trieån caùc phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët. Nhö vaäy, caùc NHTM Vieät Nam coù ñuû nguoàn löïc ñeå phaùt trieån theû thanh toaùn. Vaán ñeà coøn laïi laø toå chöùc thöïc hieän vaø söï quyeát taâm thöïc hieän chieán löôïc cuûa caùc ngaân haøng Vieät Nam. 3.6. HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ – XAÕ HOÄI CUÛA CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN THEÛ THANH TOAÙN CUÛA HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM ÑEÁN NAÊM 2010 3.5.1. Hieäu quaû veà maët kinh teá Coù theå ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá cuûa chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn taïi Vieät Nam ñeán naêm 2010 laø seõ ñaåy maïnh hoaït ñoäng theû thanh toaùn phaùt trieån maïnh meõ caû veà chieàu roäng vaø chieàu saâu, goùp phaàn ñöa theû thanh toaùn trôû thaønh phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët phoå bieán trong xaõ hoäi. Vôùi ñònh höôùng phaùt trieån ñuùng höôùng vaø caùc chöông trình thöïc hieän cuï theå, caùc NHTM Vieät Nam seõ ñöa theû thanh toaùn gaàn guõi hôn vôùi coâng chuùng, taïo nhieàu tieän ích cho ngöôøi söû duïng, phaùt huy ñöôïc vai troø trung taâm thanh toaùn cuûa neàn kinh teá. Thöïc hieän chieán löôïc treân, chuùng ta coù theå khaùi quaùt nhöõng hieäu quaû kinh teá nhaát ñònh maø caùc NHTM Vieät Nam seõ ñaït ñöôïc ñeán naêm 2010 nhö sau: - Soá löôïng ngöôøi söû duïng theû thanh toaùn laø 10 trieäu ngöôøi. - Huy ñoäng voán bình quaân töø hoaït ñoäng theû laø 30.000 tyû ñoàng. - Tyû troïng thu nhaäp töø caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán theû thanh toaùn chieám 20% toång thu nhaäp cuûa caùc ngaân haøng. - Tyû troïng thanh toaùn khoâng baèng tieàn maët taêng leân 80% trong toång caùc phöông tieän thanh toaùn. - Goùp phaàn naâng cao haï taàng kyõ thuaät caùc NHTM Vieät Nam. - 61 - - Naâng cao vò theá caïnh tranh cuûa caùc NHTM Vieät Nam trong xu theá hoäi nhaäp quoác teá. 3.5.2. Hieäu quaû veà maët xaõ hoäi Beân caïnh nhöõng hieäu quaû veà maët kinh teá, chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn taïi Vieät Nam ñeán naêm 2010 coøn mang laïi nhöõng hieäu quaû veà maët xaõ hoäi nhö: - Cung caáp phöông tieän thanh toaùn hieäu quaû cho neàn kinh teá, thoûa maõn nhu caàu ña daïng cuûa xaõ hoäi vaø coäng ñoàng, xaây döïng haønh vi vaên minh trong thanh toaùn. - Haïn cheá caùc toäi phaïm lieân quan ñeán tieàn maët trong xaõ hoäi nhö troäm, cöôùp, tieàn giaû... Giaûm bôùt thôøi gian kieåm ñieåm, vaän chuyeån, baûo quaûn tieàn maët. - Giaûm bôùt lao ñoäng phoå thoâng, gia taêng lao ñoäng coù trình ñoä chuyeân moân cao, goùp phaàn naâng cao trình ñoä hieåu bieát vaø tieáp caän coâng ngheä môùi cuûa ngöôøi daân. - 62 - KIEÁN NGHÒ Ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn taïi Vieät Nam ñeán naêm 2010 mang tính khaû thi cao vaø ñaït ñöôïc hieäu quaû, chuùng toâi xin kieán nghò ñeán Nhaø nöôùc vaø caùc NHTM moät soá vaán ñeà sau: 1. Ñoái vôùi Nhaø nöôùc - Nhaø nöôùc caàn tieáp tuïc hoaøn thieän moâi tröôøng phaùp lyù taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho hoaït ñoäng theû. Caàn nhanh choùng ban haønh Luaät thanh toaùn vaø caùc hình thöùc xöû lyù ñoái vôùi caùc haønh vi gian laän trong thanh toaùn ñieän töû, toäi laøm theû giaû, cöôùp theû vaø uy hieáp ngöôøi khaùc buoäc phaûi khai maõ soá caù nhaân… Xaây döïng haønh lang phaùp lyù cho thöông maïi ñieän töû cuõng nhö caùc hình thöùc thanh toaùn qua maïng Internet baèng theû ñeå aùp duïng khi coù söï coá vaø tranh chaáp xaåy ra. Moät vaên baûn phaùp luaät ñaày ñuû vaø chaët cheõ seõ giuùp cho doanh nghieäp cuõng nhö ngöôøi daân an taâm khi thöïc hieän giao dòch baèng theû. - Nhaø nöôùc khuyeán khích hình thöùc traû löông qua theû, ñoàng thôøi quy ñònh caùc giao dòch thanh toaùn vôùi giaù trò quaù lôùn seõ ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët. Nhaø nöôùc hoã trôï vaø khuyeán khích caùc coâng ty ñieän löïc, caáp nöôùc saïch, ñieän thoaïi… hôïp taùc vôùi caùc ngaân haøng chaáp nhaän thanh toaùn baèng theû, ñaëc bieät laø caùc hình thöùc thanh toaùn töï ñoäng ñeå vöøa nhanh choùng thu ñöôïc tieàn, vöøa giaûm ñöôïc nhaân coâng trong vieäc thu tieàn haøng thaùng, ñoàng thôøi taïo thoùi quen söû duïng theû trong daân chuùng. - Nhaø nöôùc neân giaûm thueá cho caùc ngaân haøng khi nhaäp khaåu caùc thieát bò phuïc vuï cho vieäc phaùt haønh vaø giao dòch theû. Thöïc hieän nhieàu chính saùch khuyeán khích gia taêng tyû leä noäi ñòa hoùa caùc thieát bò phuïc vuï hoaït ñoäng theû nhaèm giaûm chi ngoaïi teä ñeå nhaäp khaåu vaø kích thích saûn xuaát trong nöôùc phaùt trieån. - Nhaø nöôùc quy ñònh laïi möùc voán ñieàu leä ñoái vôùi töøng loaïi ngaân haøng theo xu - 63 - höôùng taêng leân, phuø hôïp vôùi tình hình phaùt trieån cuûa neàn kinh teá vaø xu theá hoäi nhaäp. UÛng hoä caùc NHTM saùt nhaäp, lieân keát vôùi nhau ñeå hình thaønh caùc taäp ñoaøn taøi chính lôùn. Ñaåy nhanh tieán ñoä coå phaàn hoùa caùc NHTM quoác doanh. - Caùc cô quan baùo chí, truyeàn hình caàn phoái hôïp vaø hoã trôï caùc ngaân haøng nhieàu hôn nöõa trong vieäc chuyeån taûi thoâng tin veà theû thanh toaùn ñeán ngöôøi daân. - Ngaønh Giao Thoâng Coâng Chính phoái hôïp vôùi caùc ban, ngaønh lieân quan hoã trôï caùc ngaân haøng trong vieäc giaûi quyeát laán chieám leà ñöôøng, gaây maát traät töï taïi khu vöïc ñaët ATM, taïo cho khaùch haøng caûm giaùc an toaøn, thoaûi maùi khi giao dòch theû. Caùc cô quan an ninh caàn nhanh choùng phoái hôïp vôùi ngaân haøng ñeå haïn cheá cuõng nhö xöû lyù kòp thôøi caùc tröôøng hôïp gian laän trong thanh toaùn theû. - NHNN neân ñònh höôùng vaø coù chính saùch ñaåy maïnh vieäc phaùt trieån caùc phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët, trong ñoù coù theû thanh toaùn. Thöôøng xuyeân toå chöùc caùc khoùa hoïc, hoäi thaûo veà theû thanh toaùn ñeå caùc ngaân haøng cuøng tham gia, ñoùng goùp yù kieán vaø trao ñoåi kinh nghieäm vôùi nhau. 2. Ñoái vôùi caùc NHTM - Caùc ngaân haøng caàn nhaän thöùc vieäc hieän ñaïi hoùa ngaân haøng, naâng cao chaát löôïng phuïc vuï, ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï laø yeâu caàu caáp thieát vaø coù yù nghóa soáng coøn trong xu theá hoäi nhaäp quoác teá vaø caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät. Trong ñoù, theû thanh toaùn laø xu höôùng phaùt trieån taát yeáu trong thôøi ñaïi vaên minh vaø laø coâng cuï quan troïng ñeå thu huùt vaø giöõ khaùch haøng. - Döï ñoaùn xu höôùng phaùt trieån theû treân theá giôùi, töø ñoù caùc ngaân haøng coù theå ñoùn ñaàu coâng ngheä. Traùnh tình traïng taäp trung ñaàu tö vaøo coâng ngheä ñaõ loãi thôøi maø theá giôùi ñang chuaån bò thay theá. Hieän nay, ngoaøi theû baêng töø caùc ngaân haøng caàn quan taâm ñeán vieäc nguyeân cöùu vaø phaùt trieån theû chíp ñieän töû (theû thoâng minh), ñaây laø xu höôùng ñöôïc nhieàu nöôùc treân theá giôùi thöïc hieän. - Yeáu toá con ngöôøi vaø toå chöùc coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán söï thaønh coâng cuûa ngaân haøng noùi chung vaø hoaït ñoäng thanh toaùn noùi rieâng, trong ñoù coù hoaït ñoäng thanh toaùn theû. Caùc ngaân haøng caàn naâng cao yù thöùc, traùch nhieäm cuûa nhaân vieân trong vieäc - 64 - phaùt trieån dòch vuï theû. Khoâng ngöøng naâng cao nghieäp vuï theû cho nhaân vieân, thöôøng xuyeân toå chöùc ñaøo taïo, boài döôõng chuyeân moân, caùc kyõ naêng caàn thieát vaø ngoaïi ngöõ ñeå phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng. - Caàn löïa choïn caùc hình thöùc quaûng caùo phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng khaùch haøng muïc tieâu. Ñoái vôùi hình thöùc quaûng caùo baèng caùch in vaø phaùt tröïc tieáp cho khaùch haøng thì noäi dung theå hieän phaûi ngaén goïn, roõ raøng, xuùc tích, deã hieåu ñeå loâi cuoán khaùch haøng. Ñeå taïo caûm giaùc gaàn guõi giöõa ngöôøi daân vôùi caùc dòch vuï ngaân haøng thì vaên phong quaûng caùo phaûi neân traùch söû duïng nhieàu thuaät ngöõ chuyeân ngaønh ngaân haøng gaây khoù hieåu cho khaùch haøng. - Caûi caùch cheá ñoä tieàn löông ñeå giöõ vaø thu huùt nhaân söï coù taøi, traùnh tình traïng chaûy maùu chaát xaùm taïi choã. Caùc NHTM neân saün saøng traû löông cao vaø nhieàu öu ñaõi khaùc ñeå môøi chuyeân gia nöôùc ngoaøi coäng taùc xaây döïng vaø phaùt trieån heä thoáng theû. - Caùc NHTM caàn phaûi taïo laäp vaø duy trì moâi tröôøng caïnh tranh laønh maïnh, traùnh caïnh tranh veà phí daãn ñeán söï thieät haïi cho taát caû ngaân haøng tham gia lónh vöïc theû. Caùc ngaân haøng caàn taêng khaû naêng caïnh tranh baèng caùch phaùt trieån saûn phaåm vaø naâng cao chaát löôïng dòch vuï. Chæ baèng caùch ñoù, thò tröôøng theû Vieät Nam môùi coù ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå taêng tröôûng vaø phaùt trieån beàn vöõng. - Trong ñieàu kieän Vieät Nam hieän nay cuõng xu höôùng hoäi nhaäp quoác teá trong töông lai, khoâng phaûi ngaân haøng naøo cuõng coù ñaày ñuû ñieàu kieän veà heä thoáng kyõ thuaät, nghieäp vuï vaø nhaân söï ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng theû. Chính vì vaäy, beân caïnh söï noã löïc vaø quyeát taâm cuûa moãi ngaân haøng caàn coù söï hôïp taùc, lieân minh cuûa caùc NHTM Vieät Nam theo tinh thaàn “hôïp taùc vì söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng”, giuùp nhieàu ngaân haøng ñöa theû thanh toaùn ñeán vôùi khaùch haøng, töøng böôùc xaõ hoäi hoùa dòch vuï theû, laøm cho ngöôøi daân quen vôùi thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët, ñaët neàn moùng hình thaønh vaên minh trong thanh toaùn taïi Vieät Nam. - 65 - KEÁT LUAÄN Qua nghieân cöùu vaø phaân tích cho thaáy theû thanh toaùn laø phöông tieän thanh toaùn mang laïi lôïi ích raát lôùn cho caùc ñoái töôïng tham gia. Maëc duø theû thanh toaùn chöa ñöôïc söû duïng nhieàu taïi Vieät Nam nhöng söï xuaát hieän cuûa noù ñaõ ñaùnh daáu söï chuyeån bieán ñaùng keå heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong vieäc ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï, hieän ñaïi hoùa coâng ngheä. Beân caïnh nhöõng maët tích cöïc thì quaù trình phaùt trieån theû thanh toaùn taïi Vieät Nam coøn boïc loä nhieàu haïn cheá caàn khaéc phuïc. Vieäc xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam ñeán naêm 2010 laø raát caàn thieát vaø coù yù nghóa thöïc tieãn quan troïng trong vieäc môû roäng caùc hình thöùc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët taïi Vieät Nam. Qua luaän vaên naøy, chuùng toâi ruùt ra caùc keát luaän quan troïng sau ñaây: 1. Theû thanh toaùn laø moät phöông tieän thanh toaùn hieän ñaïi khoâng duøng tieàn maët ñang ñöôïc söû duïng raát phoå bieán ôû nhieàu nöôùc vì lôïi ích maø noù mang laïi laø raát lôùn: - Ñoái vôùi ngaân haøng phaùt haønh, ngaân haøng thanh toaùn: gia taêng doanh thu, lôïi nhuaän, taêng khaùch haøng. - Ñoái vôùi khaùch haøng söû duïng theû: coù ñöôïc phöông tieän thanh toaùn nhanh choùng, an toaøn, hieän ñaïi, hieäu quaû - Ñoái vôùi caùc ÑVCNT: thu huùt khaùch haøng, gia taêng doanh soá, lôïi nhuaän. 2. Maëc duø theû thanh toaùn mang laïi lôïi ích cho nhieàu ñoái töôïng tham gia nhöng noù luoân chöùa ñöïng ruûi ro cho caû ngaân haøng phaùt haønh, ngaân haøng thanh toaùn, ÑVCNT vaø ngöôøi söû duïng theû. Teä naïn giaû maïo theû vaø gian laän trong thanh toaùn theû ngaøy caøng tinh vi, phöùc taïp hôn. Ruûi ro cuûa theû aûnh höôûng raát lôùn ñeán nieàm tin cuûa khaùch haøng khi söû duïng phöông tieän thanh toaùn naøy. Ñeå haïn cheá tình traïng treân khoâng chæ moãi noã löïc cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi maø coøn laø söï phoái hôïp cuûa caùc ban, ngaønh, chæ ñaïo cuûa Chính Phuû vaø yù thöùc cuûa ngöôøi daân trong vieäc söû duïng theû thanh toaùn. 3. Beân caïnh nhöõng thaønh quaû ñaùng khích leä ñaït ñöôïc trong nhöõng naêm ñaàu môùi hình thaønh thò tröôøng theû taïi Vieät Nam, caùc ngaân haøng Vieät Nam coøn nhieàu ñieåm yeáu quan troïng caàn khaéc phuïc nhö chöa hình thaønh heä thoáng thanh toaùn chung, tieän ích cuûa theû chöa nhieàu, phaïm vi söû duïng coøn haïn cheá, hoaït ñoäng Marketing coøn yeáu. 4. Thò tröôøng theû thanh toaùn taïi Vieät Nam laø thò tröôøng raát tieàm naêng. Beân caïnh daân soá ñoâng, neàn kinh teá taêng tröôûng nhanh, oån ñònh, tyû troïng thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët ñang coù xu höôùng taêng leân vaø theû thanh toaùn laø phöông tieän mang laïi nhieàu tieän lôïi ñang ñöôïc nhieàu ngöôøi quan taâm söû duïng. Caùc ngaønh phuïc vuï cho nhu caàu sinh hoaït haøng ngaøy cuûa nhaân daân nhö ñieän, nöôùc, vieãn thoâng … cuõng ñang höôùng khaùch haøng söû duïng caùc phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët ñeå thöïc hieän - 66 - chi traû chi phí haøng thaùng. 5. Thò tröôøng theû Vieät Nam coøn nhieàu cô hoäi vaø thaùch thöùc ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam. Qua döï baùo chi phí vaø ñaùnh giaù nguoàn löïc thöïc hieän chieán löôïc cho thaáy caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam coù ñuû ñieàu kieän ñeå thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn. 6. Qua phaân tích tình hình thöïc teá vaø öùng duïng lyù thuyeát veà quaûn trò chieán löôïc, chuùng toâi ñaõ xaây döïng chieán löôïc phaùt theû thanh toaùn vôùi 6 noäi dung. Beân caïnh ñoù chuùng toâi ñaõ ñeà xuaát 6 chöông trình vaø caùc giaûi phaùp ñeå thöïc hieän chieán löôïc. Caùc chöông trình vaø giaûi phaùp treân ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä ñan xen nhau ñeå taïo thuaän lôïi cho vieäc phaùt treån theû thanh toaùn taïi Vieät Nam. 7. Thoâng qua luaän vaên, chuùng toâi döï baùo khaùi quaùt chi phí ñaàu tö vaø ñaùnh giaù caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän chieán löôïc. Qua ñoù, xem xeùt tính khaû thi cuûa chieán löôïc vaø ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá – xaõ hoäi cuûa chieán löôïc phaùt trieån theû thanh toaùn. 8. Trong phaïm vi luaän vaên naøy, caùc chöông trình vaø giaûi phaùp chæ döøng laïi ôû möùc ñoä ñònh höôùng nhaèm phaùt trieån thò tröôøng theû thanh toaùn. Höôùng nghieân cöùu tieáp theo cuûa luaän vaên laø trieån khai cuï theå töøng chöông trình vôùi caùc döï aùn vaø xem xeùt möùc ñoä taùc ñoäng cuûa töøng chöông trình, döï aùn ñeán toaøn boä quaù trình phaùt trieån theû thanh toaùn taïi Vieät Nam. * Môû roäng thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët laø phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa theá giôùi, trong ñoù theû thanh toaùn laø phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët phoå bieán cuûa xaõ hoäi hieän ñaïi. Trong quaù trình phaùt trieån vaø hoäi nhaäp cuûa mình, Vieät Nam cuõng khoâng naèm ngoaøi xu höôùng ñoù. Theû thanh toaùn taát yeáu seõ phaùt trieån taïi Vieät Nam, vaán ñeà chæ coøn laø thôøi gian vaø söï noå löïc cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam. - 67 - TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Fred R.David, Khaùi Luaän Veà Quaûn Trò Chieán Löôïc , ngöôøi dòch Tröông Coâng Minh, NXB Thoáng Keâ, TpHCM 2000 2. Leâ Vaên Teà, Nghieäp Vuï Ngaân Haøng Thöông Maïi, NXB Thoáng Keâ, TpHCM 2003 3. Michael E.Porter, Chieán Löôïc Caïnh Tranh, ngöôøi dòch Phaïm Thuûy Chi, NXB Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät, Haø Noäi 1996 4. Nguyeãn Ñaêng Dôøn, Tieàn Teä Ngaân Haøng II, NXB Thoáng Keâ, TpHCM 2003 5. Philip Kotler, Quaûn Trò Marketing, ngöôøi dòch Vuõ Troïng Huøng, NXB Thoáng Keâ, Haø Noäi 1997 6. Tröông Thò Hoàng, Caùc Giaûi Phaùp Nhaèm Môû Roäng Söû Duïng Theû Thanh Toaùn Taïi Vieät Nam, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh Teá Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, luaän aùn tieán só kinh teá, TpHCM 2002 7. Voõ Xuaân Taâm, Vaán Ñeà Caân Ñoái Keá Hoaïch Trong Neàn Kinh Teá Thò Tröôøng, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh Teá Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, luaän aùn tieán só kinh teá, TpHCM 1993 8. Hoäi Theû Ngaân Haøng Vieät Nam, Baùo Caùo Tình Hình Hoaït Ñoäng Naêm 2001, 2002, 2003 9. Taïp chí Ngaân Haøng 10. Taïp chí Phaùt Trieån Kinh Teá 11. Taïp chí Tin Hoïc Ngaân Haøng 12. Taïp chí Thò Tröôøng Taøi Chính Tieàn Teä 13. Website Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam, www.sbv.org.vn 14. Website Ngaân Haøng Theá Giôùi, www.worldbank.org.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010.pdf
Luận văn liên quan