Đề tài Công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Diêm Thống Nhất

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC 3 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT A . SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC 3 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG SẢN XUẤT I.Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu 3 1. Đặc điểm vai trò của nguyên vật liệu trong 3 quá trình sản xuất . 2. Vai trò của kế toán với quản lý và sử dụng 4 nguyên vật liệu . 3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 5 4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 6 II. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu . 6 1. Phân loại nguyên vật liệu . 6 2. Đánh giá nguyên vật liệu . 7 2.1 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế 9 2.2 Phương pháp giá hạch toán 10 B. NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN 11 NGUYÊN VẬT LIỆU . I. Hạch toán chi tiết nhập - xuất nguyên vật liệu. 11 1. Chứng từ kế toán . 11 2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu . 12 3. Hạch toán chi tiết vật liệu . 13 3.1 Phương pháp thẻ song song 13 3.2 Phương pháp đối chiếu luân chuyển 14 3.3 Phương pháp sổ số dư 14 II. Hạch toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu 15  Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp 16 Kiểm kê thường xuyên . 1. Tài khoản sử dụng 16 2. Phương pháp hạch toán 17 2.1 Doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương 17 pháp khấu trừ 2.2 Doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương 20 pháp trực tiếp 2.3 Hạch toán vật liệu giảm 21  Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp 23 Kê khai thường xuyên 1. Khái niệm và tài khoản sử dụng 23 2. Phương pháp hạch toán 24 C. HÌNH THỨC KẾ TOÁN , HẠCH TOÁN SỔ 27 SÁCH KẾ TOÁN ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT CHƯƠNG II . THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN 32 VẬT LIỆU Ở CÔNG TY THỐNG NHẤT A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 32 DIÊM THỐNG NHẤT I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 32 II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 33 III. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 34 IV. Đặc điểm tổ chức quản lý 37 V. Phương pháp tổ chức công tác kế toán tại công ty 39 Cổ phần Diêm Thống Nhất B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT 40 LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT 1. Đặc điểm nguyên vật liệu 40 2. Phân loại nguyên vật liệu 41 3. Quá trình hạch toán nhập xuất kho vật liệu 42 4. Công tác tổ chức hạch toán vật liệu tại 51 công ty cổ phần Diêm Thống Nhất 4.1 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 51 4.2 Hach toán tổng hợp vật liệu tại 52 công ty cổ phần Diêm Thống Nhất 4.2.1 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 52 4.2.2 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 63 CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ 66 CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT I. Nhận xét chung về công tác tổ chức hạch toán 66 Nguyên vật liệu ở công ty Diêm Thống Nhất 1. Nhận xét về công tác quản lý vật liệu 66 2. Nhận xét về công tác hoàn thiện nguyên vật liệu 66 tại công ty II. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 71 KẾT LUẬN

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1627 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Diêm Thống Nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p kho thµnh phÈm. - Trong tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty , ngoµi 3 xÝ nghiÖp chÝnh cßn tæ chøc 1 bé phËn s¶n xuÊt phô trî . §ã lµ xÝ nghiÖp c¬ nhiÖt thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o d­ìng söa ch÷a m¸y mãc , vËn hµnh lµ h¬i phôc vô s¶n xuÊt . S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp que diªm. Gç c­a c¾t khóc Bãc nan chÆt que Ng©m axit sÊy ®iÖn §¸nh bãng chän que Que méc ChÊm thuèc Diªm thuèc S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp hép bao. Gç c­a c¾t khóc Bãc nan èng vµnh ®¸y S¶n xuÊt èng ®¸y SÊy kh« Hép diªm S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp bao gãi Diªm Hép diªm Diªm xanh QuÐt phÊn D¸n nh·n Phong chôc,c©y,kiÖn Kho thµnh phÈm IV . ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý : C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt , quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt mµ c«ng ty h×nh thµnh c¬ cÊu qu¶n lý cña chóng t«i cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt ®­îc tæ chøc theo h­íng tinh gi¶m gän nhÑ bao gåm cacs phßng ban cã mèi liªn hÖ phô thuéc lÉn nhau theo kiÓu C«ng NghiÖp Ho¸ ph©n cÊp mét sè quyÒn h¹n , tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh nh»m ®¶m b¶o chøc n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt mét ch¸ch cã hiÖu qu¶ , tiÕt kiÖm . TÊt c¶ c¸c phßng ban ®Òu chÞu sù qu¶n lý chung cña Tæng Gi¸m §èc . S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý §¹i Héi §ång Qu¶n TrÞ Héi §ång Qu¶n TrÞ Tæng Gi¸m §èc Ban KiÓm So¸t Phã Tæng Gi¸m §èc Phã Tæng Gi¸m §èc KÕ To¸n Tr­ëng Phßng Kü ThuËt Phßng Tæ Chøc Lao §éng Phßng Kinh Doanh Phßng B¶o VÖ, Y TÕ Phßng Tµi Vô Trong ®ã: - §¹i héi ®ång cæ ®«ng : Lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty ,quyÕt ®Þnh toµn bé c¸c vÊn ®Ò chøc nh©n sù trong c«ng ty , bÇu Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t …§ång thêi qua c¸c b¸o c¸o tæng hîp vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ë mçi niªn ®é kÕ to¸n ®Ò ra c¸c b¸o c¸o ph­¬ng ph¸p ph©n phèi lîi nhuËn trÝch lËp c¸c quü cña c«ng ty , ;Ëp c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt cho c¸c n¨m tiÕp theo , phª chuÈn c¸c quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ . - Héi §ång Qu¶n TrÞ : §­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua biÓu quyÕt bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 5 thµnh viªn tham gia qu¶n lý lµm viÖc theo chÕ ®é kiªm nhiÖm . - Tæng gi¸m ®èc : Lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty ,lµ ng­êi ®¹i diÖn cho ph¸p luËt cña c«ng ty . §ång thêi cßn lµ ng­êi ®iÒu hµnh hît ®éng hµng ngµy cña c«ng ty vµ chÞu mäi tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ . - Hai phã tæng gi¸m ®èc : Gåm phã tæng gi¸m ®èc kü thuËt vµ phã tæng gi¸m ®èc hµnh chÝnh gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc . - KÕ To¸n tr­ëng : Trùc tiÕp tæ chøc ®iÒu hµnh cña phßng tµi vô , kiÓm tra tæng hîp sè liÖu göi cho cÊp trªn . - C¸c phßng ban cã tr¸ch nhiÖm vµ vai trß nhÊt ®Þnh ®èi víi tõng c«ng viÖc cô thÓ tæ chøc s¶n xuÊt qu¶n lý kinh tÕ kü thuËt cô thÓ… - Phßng kü thuËt : Gi¸m s¸t quy tr×nh c«ng nghÖ , kiÓm nhiÖm s¶n phÈm … - Phßng tæ chøc lao ®éng : Thùc hiÖn chøc n¨ng tham m­u ,gióp viÖc vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c lao ®éng , tæ chøc vµ an ninh quèc phßng . Phßng cã nhiÖm vô : Gióp viÖc gi¸m ®èc lËp ph­¬ng ¸n vÒ s«ng t¸c tæ chøc bé m¸y c¸n bé lao ®éng , tiÒn l­¬ng , qu¶n lý vÒ B¶o hiÓm lao ®éng , an toµn lao ®éng , vÖ sinh lao ®éng ,®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh ssachs cho ng­êi lao ®éng , bè trÝ tuyÓn dông lao ®éng sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt . - Phßng tµi vô : Thùc hiÖn chøc n¨ng tham m­u cho tæng gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò tµi s¶n , vèn , chi phÝ … h¹ch to¸n kÕ to¸n cßn tæng hîp sè liÖu , lËp b¸o c¸o kÕ to¸n , ph©n tÝch t×nh h×nh kinh doanh phôc vô viÖc ra quyÕt ®Þnh . - Phßng kinh doanh : Th¨m dß më réng thÞ tr­êng lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm . Ngoµi ra cßn cã mét ban kiÓm so¸t cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng . V . ®Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt . Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty . - C¨n cø vµo quy m« s¶n xuÊt , quy tr×nh c«ng nghÖ vµ yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ( ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn ) phßng tµi vô thùc hiÖn toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty t¹i xÝ nghiÖp kh«ng tæ chøc bé phËn kÕ to¸n riªng mµ chØ cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô thèng kª h¹ch to¸n ban ®Çu kÕ qu¶ s¶n xuÊt gia c«ng , chi phÝ …L¹p c¸c b¸o c¸o d©y chuyÒn vÒ phßng kÕ to¸n : Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n ®­îc ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn cïng vêi h¹ch to¸n c¸c tµi kho¶n thèng nhÊt do chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh . - §Ó ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr­ëng ®¶m b¶o sù c«ng nghiÖp ho¸ trong h¹ch to¸n , bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc nh­ sau : KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ tæng hîp KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ tiªu thô KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n vËt t­ vµ TSC§ C¸c nghiÖp vô kinh tÕ + Trong ®ã KÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm trong phßng kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n göi cÊp trªn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng cña phßng còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty cã liªn quan tíi c«ng t¸c tµi chÝnh vµ theo dâi c¸c ho¹t ®äng tµi chÝnh cña c«ng ty. Trùc tiÕp chØ ®¹o , kiÓm tra gi¸m s¸t phÇn nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé phßng kÕ to¸n vµ thùc hiÖn gi¸m s¸t vÒ mÆt tæ chøc cña c«ng ty . + Mét kÕ to¸n phô tr¸ch vÒ kho¶n vèn b»ng tiÒn ,c¸c kho¶n ph¶i thu vµ m¶ng tiªu thô kÕt qu¶ . KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ tr­íc khi lËp phiÕu thu , chi . Cïng víi thñ quü kiÓm l­u ®èi chiÕu sè d­ tån quü , sæ s¸ch tiÒn tÖ . Theo dâi chi tiÕt c¸c kho¶n ký quü … + KÕ to¸n phô tr¸ch vÒ vËt t­ : Theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho c¸c lo¹i vËt t­ trong nhµ m¸y …Thùc hiÖn viÖc kiÓm kª ®Þnh kú theo quyÕt ®Þnh cña nhµ n­íc . + KÕ to¸n phô tr¸ch TSC§ : Theo dâi TSC§ hiÖn cã , t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ trong c«ng ty vÒ nguyªn gi¸ , gi¸ trÞ hao mßn , gi¸ trÞ cßn l¹i . + KÕ to¸n phô tr¸ch h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ víi c¸c ®èi t¸c cña doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng nhµ n­íc : Theo dâi chi tiÕt tõng kh¸ch mua hµng vÒ sè l­îng gi¸ trÞ tiÒn hµng …c¸c kho¶n ph¶i thu ph¶i tr¶ ®èi víi tõng kh¸ch hµng theo dâi c¸c hîp ®ång , thÕ chÊp , b¶o hµnh , kiÓm tra c¸c kho¶n thanh to¸n ( nÕu cã ) . + KÕ to¸n tæng hîp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng , BHXH, BHYT, KPC§ , thanh to¸n tiÒn l­¬ng , th­ëng c¸c kho¶n phôi cÊp cho c¸c ®¬n vÞ theo lÖnh cña gi¸m ®èc . Thanh to¸n c¸c kho¶n b¶o hiÓm cho c¸c c«ng nh©n viªn , theo dâi trÝch lËp vµ sö dông quü l­¬ng . KÕ to¸n tæng hîp sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh . + Thñ quü : Cã tr¸ch nhiÖm , nhiÖm vô theo dâi l­¬ng , TiÒn mÆt hiÖn cã cña c«ng ty , thùc hiÖn nhiÖm vô thu - chi tiÒn . c¸c nghiÖp vô kinh tÕ t¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn thèng kª sè liÖu ban ®Çu cung cÊp cho phßng tµi vô . B) thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt . 1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu 1 Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt rÊt ®a d¹ng vµ phong phó , nã tån t¹i d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau : Gç s¶n xuÊt diªm , ho¸ chÊt s¶n xuÊt diªm , giÊy s¶n xuÊt diªm , nh·n , mµng co , hép carrton , vßng bi….Do sù ®a d¹ng cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu nµy lªn kÐo theo nhu cÇu b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty kh«ng chØ do sè l­îng lín mµ cßn do tÝnh chÊt lý ho¸ cña chóng . Gç lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh cña c«ng ty . §Ó ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­¬ng hiÖn nay , ph¶i kÓ ®Õn c¸c lo¹i vËt liÖu gi¸n tiÕp : Ho¸ chÊt dïng lµm diªm nh­ Kaliclorat , l­u huúnh , th¹ch cao , phèt pho …Mçi lo¹i vËt liÖu ®Òu cã ®Æc ®iÓm riªng quyÕt ®Þnh ®Õn møc dù tr÷ vµ b¶o qu¶n . VÝ dô nh­ ho¸ chÊt ®­îc mua dù tr÷ hoÆc trong mét kho¶ng thêi gian x¸ch ®Þnh ®Ó tr¸nh viÖc mÊt m¸t , tr¸ch ¸nh s¸ng trùc tiÕp . Víi ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt cô thÓ cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu nh­ ®· nãi ë trªn , nhµ m¸y cã kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu mét c¸ch hîp lý ®Ó dù tr÷ cho s¶n xuÊt vµ võa h¹n chÕ ø ®äng vèn , gi¶m tiÒn vay ng©n hµng . C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ®­îc ®Æt ra lµ ph¶i b¶o qu¶n vµ sö dông tiÕn kiÖm ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a , ®Æc biÖt lµ nguyªn liÖu chÝnh . HiÓu râ ®­îc ®iÒu nµy , nhµ m¸y ®· tæ chøc hÖ thèng kho tµng tr÷ nguyªn vËt liÖu hîp lý vµ g¾n c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc chuÈn bÞ vµ cung øng vËt liÖu cho s¶n xuÊt mét c¸ch nhanh nhÊt . HÖ thèng kho ®­îc trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ : Ph­¬ng tiÖn c©n , ®o , ®ong ®Õm …®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô qu¶n lý , b¶o qu¶n h¹nh to¸n chÆt chÏ vËt liÖu . Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay , cïng víi viÖc s¶n xuÊt c«ng ty tæ chøc quy ho¹ch thµnh 4 kho . Kho gç Kho thµnh phÈm Kho vËt t­ Kho hµng ho¸ 2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu VËt liÖu mµ c«ng ty sö dông cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau vÒ c«ng dông tÝnh n¨ng ho¸ häc , phÈm cÊp chÊt l­îng . V× vËy nhµ m¸y ®· tiÕn hµnh nguyªn vËt liÖu nh­ sau . VËt liÖu chÝnh : Gç bå ®Ò s¶n xuÊt diªm , que diªm méc . Nguyªn liÖu chÝnh : Gç s¶n xuÊt diªm , nan gç bãc. Ho¸ chÊt : Kaliclorat , l­u huúnh , th¹ch cao , phèt pho … VËt liÖu phô : GiÊy s¶n xuÊt diªm + GiÊy duplex 250 g/m3 + GiÊy phong trôc 44 Phô tïng : §å ®iÖn , d©y c¸p , bul«ng , ®inh vÝt , vßng bi … 3 . Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nhËp - xuÊt kho nguyªn vËt liÖu Do ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu trong c«ng ty lµ ®a d¹ng phong phó vµ nhiÒu chñng lo¹i , sè l­îng lín lªn c«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ghi sæ sè d­ . Ph­¬ng ph¸p nµy cho tæng hîp sè liÖu ®­îc nhanh chãng , gi¶m ®­îc khèi l­îng ghi chÐp . 3.1 H¹ch to¸n nhËp kho nguyªn vËt liÖu a) TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu nhËp kho TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu lµ dïng tiÒn ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña chóng . Muèn viÖc ®¸nh gi¸ ®­îc chÝnh x¸c mçi doanh nghiÖp t×m cho m×nh mét c¸ch tÝnh to¸n hîp lý nhÊt . ë c«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt ®Ó ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n dïng c¸ch tÝnh nh­ sau : Khi nhËp kho nguyªn vËt liÖu c«ng ty ®· sö dông gi¸ thùc tÕ , gi¸ nµy ®­îc x¸c ®Þnh tuú theo tõng nguÇn nhËp nguyªn vËt liÖu chÝnh cña c«ng ty lµ gç ®­îc thu mua trªn thÞ tr­êng trong n­íc . Gi¸ vËt liÖu mua = gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n + c¸c chi phÝ ph¸t sinh ( nÕu cã ) b) Thñ tôc nhËp kho nguyªn vËt liÖu T¹i kho hµng ngµy khi nguyªn vËt liÖu vÒ ®Õn kho , c¸n bé phong vËt t­ ghi vµo phiÕu nhËp kho c¸c néi dung tªn vËt t­ , quy c¸ch , ®¬n vÞ tÝnh , sè l­îng vËt t­ mua vµo c¸c cét trªn phiÕu nhËp kho …Sau ®ã tr­ëng phßng vËt t­ xem xÐt ho¸ ®¬n cã phï hîp víi kh¸ch hµng thu mua hay kh«ng theo h¹n møc cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu do phßng kÕ ho¹ch lËp . NÕu phï hîp th× ký duyÖt phiÕu nhËp kho vµ chuyÓn xuèng thñ kho ®Ó nhËp kho nguyªn vËt liÖu . Thñ kho ph¶i xem xÐt cô thÓ vÒ chñng lo¹i , sè l­îng , chÊt l­îng , quy c¸ch ghi trªn hîp ®ång . NÕu kiÓm nghiÖm nguyªn vËt liÖu ®óng vµo ®¶m b¶o chÊt luîng th× nhËp kho ghi vµo " Biªn b¶n kiÓm nghiÖm " phÇn nhËn xÐt phÈm chÊt lµ " ®¶m b¶o chÊt l­îng " . Sau khi thñ kho ký vµo phiÕu nhËp kho vµ ghi theo sè thùc nhËp th× sÏ lµm 3 liªm : Liªn 1 : Thñ kho gi÷ lµm c¬ së ghi thÎ kho vµ sau ®ã kÕ to¸n xuèng lÊy . Liªn 2 : Göi kÌm theo ho¸ thanh to¸n cho kÕ to¸n . Liªn 3 : §Ó ë phßng vËt t­ . Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Sè :027763 Liªn 2 ( Giao kh¸ch hµng ) Ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2003 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty cæ phÇn L©m S¶n §Þa chØ : T©n Quang - thÞ x· Tuyªn Quang Hä tªn ng­êi mua hµng : C«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt §¬n vÞ : §Þa chØ : §øc giang - Gia l©m - Hµ Néi Sè TK….. H×nh thøc thanh to¸n …….. MS…….. STT Tªn hµng ho¸ , dÞch vô §V tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 1 Nguyªn liÖu gç chän läc M3 280 414.290 116.000.000 Céng tÒn hµng 116.000.000 ThuÕ suÊt 5% TiÒn thuÕ GTGT 5.800.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 121.800.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Mét tr¨m hai m­¬i mèt triÖu t¸m tr¨m ngh×n ®ång ch½n . Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Sè : 0052624 Ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2003 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt ViÖt Trung §Þa chØ : Tæ 13 ph­êng Hßng V¨n Thô - HN §iÖn tho¹i : Hä tªn ng­êi mua hµng : C«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt §¬n vÞ : §Þa chØ : §øc Giang - Gia L©m - HN H×nh thøc thanh to¸n : chuyÓn kho¶n . STT Tªn hµng ho¸ , dÞch vô §V tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1*2 1 Kalyclorat kg 5.000 11.350 57.750.000 Céng tiÒn hµng 57.750.000 ThuÕ suÊt 5% tiÒn thuÕ GTGT 2.887.500 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 60.637.500 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : S¸u m­¬i triÖu s¸u tr¨m ba m­¬i b¶y ngh×n n¨m tr¨m ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Biªn b¶n kiÓm nhËn gç trßn Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2003 C¨n cø vµo hîp ®ång Sè 09 ngµy 9/1/2003 §¬n vÞ b¸n : C«ng ty cæ phÇn L©m S¶n Tuyªn Quang Biªn b¶n kiÓm nhËn gåm : 1. §/c NguyÔn Hång Thuû Tr­ëng phßng KD 2. §/c NguyÔn V¨n Th¾ng Thñ kho gç 3. §/c NguyÔn ViÖt Khoa Kü thuËt kiÓm tra 4. §/c §µo Huy Gi¸p C¸n bé giao hµng STT Tªn vËt t­ Nhãm gç Sè l­îng Ghi chó Theo ho¸ ®¬n Theo kiÓm nhËn §óng quy c¸ch phÈm chÊt C©y M3 C©y M3 1 Gç bå ®Ò s¶n xuÊt ®iÖn 8 3.495 280,0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm : Sè gç trªn ®· ®­îc kiÓm tra ®· ®¹t tiªu chuÈn s¶n xuÊt diªm hµng nh©n t¹i bÕn tíi cña c«ng ty . Phô tr¸ch ®¬n vÞ Thñ kho Kü thuËt Ng­êi giao hµng Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2003 C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 0052624 Ngµy 29/12/2003 Cña : C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt ViÖt Trung Giao theo hîp ®ång sè……………Ngµy ….th¸ng ….n¨m….. Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm : ¤ng : NguyÔn V¨n §Êu §¹i diÖn cung tiªu : Tr­ëng ban ¤ng : NguyÔn C¶nh Toµn §¹i diÖn kü thuËt: Uû viªn Bµ : Hoµng ThÞ Hµ Thñ kho : Uû viªn §· kiÓm kª c¸c vËt t­ d­íi ®©y t¹i Danh ®iÓm vËt t­ Tªn nh·n hiÖu vµ quy c¸ch vËt t­ §V tÝnh Sè l­îng NhËn xÐt Theo chøng tõ Theo kiÓm nghiÖm §óng quy c¸ch phÈm chÊt Kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt 1 Kalyclorat Kg 5.000 KÕt luËn cña ban kiÓm nghiÖm. §· ®ñ tiªu chuÈn nhËp kho Uû viªn Uû viªn Tr­ëng ban PhiÕu nhËp kho Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2003 Sè 32 §¬n vÞ b¸n : C«ng ty cæ phÇn l©m s¶n Tuyªn Quang Theo ho¸ ®¬n sè 027763 ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2003 Theo biªn b¶n kiÓm nghiÖm sè 32 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2003 NhËp vµo kho §/c : Th¾ng Hîp ®ång : 09 STT Tªn quy c¸ch vËt t­ Theo phiÕu Thùc nhËp Lý do gi¶m chÊt l­îng C©y M3 C©y M3 1 Gç bå dÒ s¶n xuÊt diªm 280 3.495 280 Céng Phï liÖu §V tÝnh Theo phiÕu Thùc nhËp Chó thÝch 1 Biªn lai thu thuÕ sö dông ®Êt 002245 2 GiÊy phÐp vËn chuyÓn l©m s¶n sè 00612/2003 3 Biªn b¶n kiÓm tra sè 072228/12/2003 Phô tr¸ch ®¬n vÞ Thñ kho Ng­êi giao hµng Ng­êi lËp ho¸ ®¬n PhiÕu nhËp vËt t­ Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2003 Sè 371 §¬n vÞ b¸n : C«ng ty TNHH TM vµ s¶n xuÊt ViÖt Trung Theo chøng tõ sè 052624 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2003 Theo biªn b¶n nghiÖm thu sè …..Ngµy ….th¸ng … n¨m… NhËp vµo kho §/c Hµ Ng­êi duyÖt Danh ®iÓm vËt t­ Tªn , nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó Theo chøng tõ Thùc nhËp 1 Kalyclorat Kg 5.00 5.000 11.550 57.750.000 Céng 57.750.000 Céng thµnh tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Phô tr¸ch ®¬n vÞ Ng­êi giao Thñ kho Ng­êi lËp ho¸ ®¬n PhiÕu lÜnh vËt t­ Sè 276 Ngµy 31/12/2003 Tªn ®¬n vÞ lÜnh : §/c Trung xÝ nghiÖp que diªm Lý do lÜnh : Phôc vô s¶n xuÊt th¸ng 12 /2003 Ng­êi duyÖt : §/c Th¾ng LÜnh t¹i kho : Hµ Danh ®iÓm vËt t­ Tªn nh·n , hiÖu quy c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó Xin lÜnh Thùc ph¸t 1 Kalyclorat Kg 5.100 5.100 11.551 58.913.274 Céng 58.913.274 Céng thµnh tiÒn viÕt b»ng ch÷: Phô tr¸ch ®¬n vÞ Ng­êi nhËn Thñ kho Ng­êi lËp ho¸ ®¬n PhiÕu lÜnh vËt t­ Sè 289 Ngµy 31/12/2003 Tªn ®¬n vÞ lÜnh : §/c Trung xÝ nghiÖp que diªm Lý do lÜnh : Phôc vô s¶n xuÊt th¸ng 12 /2003 Ng­êi duyÖt : §/c Tïng LÜnh t¹i kho : Th¾ng Danh ®iÓm vËt t­ Tªn nh·n , hiÖu quy c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó Xin lÜnh Thùc ph¸t 1 Nan gç bãc Kg 76.655 76.655 148 11.400.000 Céng §¬n vÞ ThÎ kho MÉu sè 06 - VT tªn kho ngµy ..lËp thÎ Q§ sè 1141- TC/Q§/C§KT Tê sè …….. Ngµy 1-11-1995 cña Bé TC -Tªn nh·n hiÖu , quy c¸ch vËt t­ : Th¸ng 12 - 2003 - §¬n vÞ tÝnh : m3 - M· sè : STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp xuÊt Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè hiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån A B C D E 1 2 3 4 31 19/12 Gç bå ®Ò s¶n xuÊt diªm 620 50 32 25/12 C«ng ty l©m s¶n Tiªn Quang 3495 280 33 30/12 Vò V¨n Êt 713 52,7 34 30/12 §inh V¨n S¬n 616 50 35 30/12 TriÖu V¨n Ng©n 207 12,74 36 31/12 NgyÔn V¨n §inh 132 7,59 37 31/12 NguyÔn Trung Häc 156 10 38 31/12 Lý Tiªn Thanh 160 10 39 31/12 TriÖu V¨n Th¸ng 174 11 40 31/12 Lý V¨n Hång 164 10 19 31/12 XÝ NghiÖp Hép Bao - Gç s¶n xuÊt èng néi ®Þa 1615 116,165 - Gç s¶n xuÊt èng xuÊt khÈu 278 29,155 -Gç s¶n xuÊt vµnh xuÊt khÈu 108 8,16 - Gç s¶n xuÊt vµnh néi ®Þa 800 57,52 31/12 XÝ NghiÖp Que Diªm - Gç s¶n xuÊt que néi ®Þa 5 0,45 Céng 9243 494,03 211,45 Tån kho cuèi th¸ng 12/2003 589,51 B¶ng kª vËt t­ nhËp Ngµy th¸ng Sè hiÖu nhËp §în VÞ NhËp Tªn VËt T­ §¬n VÞ TÝnh L­îng nhËp 19/12 31 Ninh Quang Phong Gç Bå §Ò m3 50 31/12 33 Vò V¨n Êt Gç Bå §Ò m3 52,7 Céng B¶ng kª vËt t­ xuÊt STT Tªn VËt T­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn XÝ nghiÖp hép bao 1 Mµng co diªm kh¸ch s¹n Kg 10 27.281 272.810 2 D©y dup Lex Kg 14 12.000 168.000 Céng 440.810 B¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt v©t t­ Ngµy Tªn ng­êi nhËp- xuÊt Tªn vËt t­ Sè l­îng ®¬n vÞ tÝnh 19/12 Gç bå ®Ò s¶n xuÊt 50 M3 Vò V¨n Êt Gç bå ®Ò s¶n xuÊt 52,7 m3 Mµng co diªm kh¸ch s¹n 10 Kg D©y duplex 14 Kg 4. C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt 4.1 H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. - T¹i kho : Hµng ngµy khi cã nghiÖp vô nhËp - xuÊt nguyªn vËt liÖu thùc tÕ ph¸t sinh , thñ kho thùc hiÖn ghi sè l­îng thùc tÕ nhËp - xuÊt vµo chøng tõ nhËp - xuÊt . C¨n cø vµo nh÷ng ch÷ng tõ ®ã thñ kho ghi vµo thÎ kho theo chØ tiªu sè l­îng nhËp xuÊt cña tõng ¹t liÖu . Mçi ch÷ng tõ ®­îc ghi mét dßng trªn thÎ kho , cuèi th¸ng thñ kho tÝnh ra sè l­îng hµng tån kho cña cét tån cña thÎ kho . Sau khi ®­îc sö dông ®Ó ghi thÎ kho , c¸c chøng tõ xuÊt - nhËp tån ®­îc s¾p xÕp l¹i giao cho kÕ to¸n . - T¹i phßng kÕ to¸n : §Þnh kú , sau khi nhËp ®­îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt tõ thñ kho , kÕ to¸n thùc hiÖn kiÓm tra vµ hoµn chØnh chøng tõ . NÕu thÊy ®¹t yªu cÇu kÕ to¸n tr­ëng nhËn vµ ký x¸c nhËn vµo phiÕu giao nhËn chøng tõ . KÕ to¸n vËt liÖu sÏ ph©n lo¹i chøng tõ nhËp xuÊt do thñ kho ®­a lªn the« tõng lo¹i vËt liÖu (nÕu lµ chøng tõ nhËp ) ho¹c ph©n theo lo¹i ®èi t­îng sö dông nÕ lµ chøng tõ xuÊt . Sau ®ã , kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp sè liÖu vµo m¸y vi tÝnh ®Ó lªn b¶ng kª chi tiÕt nhËp xuÊt vËt t­ cho tõng kho . C¨n cø vµo phiÕu nhËp vËt t­ vµo m¸y tÝnh Ngµy th¸ng §¬n vÞ b¸n ( Tªn kh¸ch hµng ) Tªn , nh·n , HiÖu , quy c¸ch vËt t­ Sè l­îng vËt liÖu nhËp §¬n gi¸ nhËp Khi nhËp song sè liÖu trªn m¸y tÝnh sÏ tù tÝnh cét thµnh tiÒn theo c«ng thøc Thµnh tiÒn = Sè l­îng x §¬n gi¸ 4.2 H¹ch to¸n tæng hîp vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu hµng ngµy lµ cÇn thiÕt vµ quan träng bªn c¹nh ®ã h¹ch to¸n tæng hîp vËt liÖu còng lµ c¸c quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc nã cã ¶nh h­ëng trong c«ng t¸c qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . 4. 2.1 KÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu nhËp kho cña c«ng ty chñ yÕu tõ nguÇn thu tõ bªn ngoµi , bªn c¹nh ®ã cßn cã nguÇn vËt liÖu chÝnh tõ gia c«ng chÕ biÕn . §èi t­îng cung cÊp nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn . Do vËy , c«ng ty kh«ng cã tr­êng hîp hµng mµ hîp ®ång ch­a vÒ trong th¸ng . KÕ to¸n vµo sæ ®¬n gi¶n , chØ cã tr­êng hîp hµng vµ hîp ®ång cïng vÒ trong th¸ng. a) §èi víi nguyªn vËt liÖu thanh to¸n b»ng h×nh thøc tr¶ chËm . §Ó theo t×nh h×nh nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu vµ thanh to¸n víi ng­êi b¸n kÕ to¸n sö dông TK 331 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Ngµy 12/12/2003 nhËp kho 45.440 Kg nan gç theo phiÕu nhËp kho sè 331 ch­a thanh to¸n víi ng­ßi b¸n gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp kho ghi trªn ho¸ ®¬n . Gi¸ mua : 45.440 x 1.500 = 68.160.000 ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng :10% 6.816.000 Tæng sè tiÒn thanh to¸n : 74.976.000 KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n Nî TK 152 68.160.000 Nî TK 133 (1) 6.816.000 Cã TK 331 74.976.000 b) §èi víi nguyªn vËt liÖu thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng : Th«ng th­êng nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc kÕ to¸n sö dông h×nh thøc thanh to¸n tr¶ chËm tuy nhiªn c«ng ty vÉn cã nh÷ng ho¹t ®éng thanh to¸n víi kh¸ch hµng chØ giao dÞch mét lÇn kÕ to¸n chØ thanh to¸n b»ng c¸ch th«ng qua ng©n hµng . Ngµy 19/12/2003 NhËp kho 50 m3 gç bå ®Ò theo phiÕu nhËp kho sè 31 gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp kho ghi trªn ho¸ ®¬n Gi¸ mua : 50 x 500.000 = 25.000.000 ThuÕ GTGT 5% 1.250.000 Tæng sè tiÒn thanh to¸n 26.250.000 KÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 152 25.000.000 Nî TK 133 1.250.000 Cã TK 112 26.250.000 c) §èi víi nguyªn vËt liÖu thanh to¸n b»ng t¹m øng Khi cã nhu cÇu mua nguyªn vËt liÖu tiÕp liÖu viªn cña phßng vËt t­ sÏ tham thÞ tr­êng vµ thu nhËn giÊy b¸o gi¸ cña c¸c ®¬n vÞ b¸n hµng . Trong giÊy b¸o gi¸ ph¶i cã chØ tiªu tªn mÆt hµng , ®¬n gi¸ cô thÓ vµ cã ®ãng dÊu x¸c nhËn cña ®¬n vÞ b¸n hµng c¨n cø vµo giÊy b¸o gi¸ tiÕp liÖu viªn sÏ lËp giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng . Khi giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng ®­îc chÊp nhËn cã ch÷ ký vµ x¸c nhËn cña thñ tr­ëng ®¬n vÞ kÕ to¸n viÕt phiÕu chi GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Ngµy 9/12/2003 Tªn t«i : NguyÔn V¨n ChÕ Bé phËn c«ng t¸c : Phßng kinh doanh §Ò nghÞ t¹m øng : 40.000.000 ® Sè tiÒn b»ng ch÷ : Bèn m­¬i triÖu ®ång ch½n Lý do t¹m øng : Mua nan gç s¶n xuÊt diªm Thêi h¹n thanh to¸n : cuèi th¸ng Ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2003 Tæng gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch ®¬n vÞ Ng­êi xÞn t¹m øng PhiÕu chi Ngµy 19/12/2003 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn : NguyÔn V¨n ChÕ §Þa chØ : Phßng kinh doanh Lý do chi : T¹m øng mua nan gç s¶n xuÊt diªm Sè tiÒn : 40.000.000 KÌm theo : 01 chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn : Ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn §Þnh kho¶n : Nî TK 141 40.000.000 Cã TK 111 40.000.000 B¶ng kª nhËp vËt t­ STT PhiÕu nhËp DiÔn Gi¶i §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 1 PN324 1/12/2003 NhËp hép diªm Hép 500 20.500 10.250.000 2 PN331 3/12/2003 NhËp nan gç Kg 45.440 1.500 68.160.000 3 PN328 12/12/2003 NhËp l­u huúnh Kg 1.000 3.050 3.050.000 4 PN31 19/12/2003 NhËp gç bå ®Ò M3 50 500.000 25.000.000 5 PN336 29/12/2003 NhËp axit axetic Kg 30 10.000 300.000 6 PN371 30/12/2003 NhËp kaliclorat Kg 5.000 11.550 57.750.000 7 PN40 30/12/2003 NhËp gç M3 10 500.000 5.000.000 8 PN372 30/12/2003 NhËp mµng co Kg 656 27.273 17.891.088 9 PN 377 31/12/2003 Hép ®ùng diªm kh¸ch s¹n KiÖn 1017 2454 2.495.718 10 PN 382 31/12/2003 NhËp hép èng ®¸y Hép 401 20.500 8.220.500 Céng 198.117.306 HiÖn nay t¹i nhµ m¸y ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n h¹ch to¸n nhËt ký chøng tõ . ViÖc h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thu mua , nhËp vËt liÖu vµ thanh to¸n víi ng­êi b¸n ®­îc thùc hiÖn trªn chøng tõ sè 5 , sè 1 , sè 2 . Chi tiÕt nhËt ký chøng tõ sè 5 gåm 2 phÇn : - PhÇn ghi cã TK 331 : Dïng ®Ó theo dâi c¸c kho¶n nî cña xÝ nghiÖp ®èi víi ®¬n vÞ b¸n. Sè d­ ®Çu th¸ng Sè d­ cã Sè d­ nî Sè ph¸t sinh trong th¸ng : Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô mua hµng ho¸ nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n phiÕu nhËp kho ®Ó ®i vµo cét t­¬ng øng trªn nhËt ký chøng tõ sè 5 . Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng sè ph¸t sinh theo tõng cét , tõng dßng vµ ghi vµo cét céng cã tµi kho¶n 331 - PhÇn ghi nî TK 331 : Dïng ®Ó theo dâi viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña c«ng ty víi ng­êi b¸n . Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô thanh to¸n , c¸c kho¶n nî víi ng­êi b¸n nµo ®ã . Tuú theo lo¹i h×nh thanh to¸n mµ ghi vµo c¸c cét t­¬ng øng . Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng theo tõng dßng , tõng cét vµ ghi vµo cét céng nî TK 331 . - Sè d­ cuèi th¸ng : Cuèi th¸ng kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè d­ cho tõng ng­êi b¸n hµng , b»ng c¸ch lÊy sè d­ ®Çu th¸ng bªn cã trõ ®i sè d­ ®Çu th¸ng bªn nî sau ®ã céng víi sè tiÒn ë cét cã TK 331 trõ ®i sè tiÒn ë cét nî TK 331( TÊt c¶ ph¶i trªn cïng mét dßng ) . NÕu sè tiÒn d­ th× ghi bªn cã phÇn sè d­ cuèi th¸ng , nÕu sè tiÒn ©m th× ghi bªn nî phÇn ghi cuèi th¸ng . NhËt ký chøng tõ sè 5 TK331: Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Chi tiÕt D­ ®Çu th¸ng Ghi cã TK 331- ghi nî c¸c TK Ghi nî TK 331 - Ghi cã c¸c TK Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã TK 111 TK 133 TK 136 TK152 TK 153 TK211 TK 627 TK 635 TK 642 Céng cã TK 111 TK 112 TK 333 TK 511 Céng nî Nî Cã 1.§iÖn lùc Gia L©m 116733476 16879433 26921647 94131931 46365131 1375615 185673757 201319268 201319628 101.087.965 2.CT TNHH Mü ThuËn 180539832 17999078 179990787 197989865 180539832 180539832 197.989.865 3.Nhµ m¸y in Phóc Yªn 74050102 9141400 91412538 100553938 74050102 74050102 100.553.938 4.CT TNHH TÝn Ph¸t 44648780 5011600 50106984 55118584 44648780 44648780 55.118.581 5.C¬ së s¶n xuÊt nhùa Thµnh V­¬ng 64371436 1790880 17891088 19681968 84053404 84053404 360003 6.CT TNHH T©y Hµ 21986501 0 21986501 21986501 0 7.Nhµ m¸y giÊy Hoµng V¨n Thô 130164983 3162000 31620000 34782000 95779025 95779025 0 69167958 8.NguyÔn ThÞ Vinh 32000000 83622400 83622400 115622400 9.CTCP l©m s¶n Tiªn Quang 0 5800000 116000000 121800000 121800000 10.CT TNHH B¾c Giang 19750240 0 19750240 19750240 0 11.CT ®Þa chÝnh Hµ Néi 7522000 0 7522000 7522000 12.TrÞnh §øc T­ 1984500 550000 550000 1984500 1984500 550000 13.Nhµ m¸y gç cÇu ®uèng 0 2281876 22818775 25100653 25100653 14.Wuxijinshui trade co.2td 92065976 0 92065976 15.CT TNHH TM&sxViÖt Trung 121275000 22738950 263874000 286612950 121275000 121275000 286612950 16.CT c¬ khÝ quèc hoµ 0 0 91800000 0 17.CT TNHH XD An Son 0 0 50473009 0 18.C T giÊy B·i Bµng HN 4696153 0 0 4696153 0 19.CT giÊy ViÖt Tr× 70852003 0 70852003 70852003 0 20.XNSX sè 2 -CTSx sè 4 0 600000 13200986 264019726 277820714 227220714 54545 545455 227820714 0 21.CT TNHH TM H÷u NghÞ 50473049 0 50473049 22.§ç V¨n ThÞnh 0 12000000 12000000 12000000 12000000 0 23.Unesco PT CNTT 4500000 0 4500000 4500000 0 24.CT TNHH ®t­ ViÖt An 0 42042000 42042000 42042000 1028417878 600000 98006205 26921647 857336572 550000 264019728 106131931 47917615 1447848829 365944001 689515368 54545 545455 1156059336 1320207341 NhËt ký chøng tõ sè 1 Th¸ng 12 STT Ngµy TK112 TK 133 TK 136 TK 141 TK 241 TK331 TK334 TK338 TK627 TK641 TK 642 Céng cã 1 5/12 8.000.000 570.000 1.119.000 3.985.000 13674.000 2 10/12 3.120.000 552.992 4.526.008 108.000.000 15.901.000 13.414.500 204.710.000 72.499.900 9.529.000 12.830.020 445.085.412 3 13/12 31..000 56.000.000 44.648.780 17.780.000 33.000 442.000 21.633.400 140.568.180 4 15/12 40.000.000 199.600.000 239.600.000 5 17/12 478.381 41.000.000 8.568.000 64.371.436 4.671.000 2.499.000 1.397.720 8.033.392 131.018.936 6 18/12 1.109.472 46.215.000 21.986.501 1.078.000 8.157.000 9.326.865 87.872.838 7 22/12 157.500 30.000.000 3.150.000 33.307.500 8 23/12 4.000.000 4.000.000 9 25/12 218.900 14.015.000 2.188.500 16.422.400 10 26/12 74.050.102 74.050.102 11 31/12 1.661.329 4.720.000 8.662.618 146.902.682 123.209.000 199.652.908 81.209.000 62.030.312 31.167.514 659.215.363 Céng PS 3.120.000 4.209.574 23.263.000 341.877.618 24.469.000 365.944.001 533.309.000 221.417.908 159.507.7400 84.706.039 82.991.191 1.844.814.731 B¶ng kª sè 1 Th¸ng 12 Chøng tõ Ghi nî TK 111- Ghi cã c¸c TK Céng nî STT Ngµy TK131 TK136 TK138 TK141 TK331 TK334 TK338 1 1/12 9.619.000 9.619.000 5/12 56.438.000 8.800.000 65.238.000 8/12 0 3.604.524 3.604.524 10/12 17.843.547 1.138.500 440.000 19.422.047 16/12 264.124.150 3.517.000 18.934.197 1.106.000 500.000 288.181.347 19/12 69.033.000 69.033.000 22/12 238.475.700 50.900.328 289.276.028 26/12 78.520.000 78.520.000 29/12 234.705.400 54.142.537 288.847.937 31/12 834.026.271 65.000.000 51.452.720 64.390.123 600.000 500.000 1.015.971.114 Céng 1.802.787.068 68.517.000 188.972.806 65.490.123 600.000 1.000.000 440.000 2.127.812.997 NhËt ký chøng kú sè 2 Th¸ng 12 Chøng tõ Ghi cã TK112- Ghi nî c¸c TK C«ng Cã STT Ngµy TK113 TK133 TK331 TK333 TK338 TK641 TK642 2/12 95.779.025 95.779.025 3/12 19.750.240 19.750.240 8/12 100.000.000 100.000.000 11/12 126.813.600 273 2.727 126.816.600 12/12 428.078 224.733.368 8.514.286 23.636 233.699.368 16/12 30.620.711 30.620.711 18/12 224.395.101 224.395.101 24/12 124.817.084 124.817.084 26/12 5.263 121.275.000 52.627 121.332.894 30/12 72.539.940 72.539.940 Céng 126.813.600 433.614 689.515.368 224.395.101 100.000.000 8.514.286 78.990 1.149.750.959 B¶ng kª sè 2 Th¸ng 12/2003 Chøng tõ Céng Nî STT Ngµy TK111 TK113 TK131 TK136 TK138 TK515 1/12 60.772.500 60.772.500 4/12 116.979.520 116.979.520 5/12 12.980.000 12.980.000 8/12 28.848.000 28.848.000 10/12 3.120.000 3.120.000 11/12 126.813.600 126.813.600 12/12 32.600.000 32.600.000 16/12 5.744.000 5.744.000 17/12 42.015.000 42.015.000 18/12 130.120.000 130.120.000 24/12 104.160.000 104.160.000 26/12 10.972.500 187.101 11.159.601 29/12 92.873.000 92.873.000 30/12 82.809.000 17.001.111 99.810.111 31/12 343.278.159 562.858 343.841.017 Céng 3.120.000 126.813.600 1.022.136.679 42.015.000 17.001.111 749.959 1.121.836.349 4.2.2 KÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu C«ng t¸c tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng kh©u chñ yÕu cña kÕ to¸n vËt liÖu . Th«ng qua ®ã biÕt ®­îc chÝnh x¸c , kÞp thêi ®Çy ®ñ cña tõng lo¹i xuÊt dïng . ViÖc xuÊt dïng chñ yÕu phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh . Tuú theo môc ®Ých sö dông , h¹ch to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng vµo bªn cã TK 152 kÕ to¸n tæng hîp dïng c¸c tµi kho¶n ®Ó h¹ch to¸n xuÊt nguyªn vËt liÖu nh­ TK 621,641,642,627 . XuÊt vËt liÖu cho s¶n xuÊt kÕ to¸n ghi : Nî TK 621 ,627,642, … Cã TK 152 XuÊt vËt liÖu tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ngoµi kÕ to¸n ghi : Nî TK 641 Cã TK152 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ®Ó lªn b¶ng kª xuÊt vËt t­ . C«ng t¸c kÕ to¸n xuÊt nguyªn vËt liÖu ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ hiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ nªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu lµ b¶ng kª sè 3. B¶ng kª xuÊt STT PhiÕu xuÊt DiÔn gi¶i §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 1 PL241 3/12 L­u huúnh Kg 514,1 3.050 1.568.005 2 PL242 5/12 Th¹ch cao Kg 207,5 2.300 477.250 3 PL270 7/12 LÜnh hép b×a Hép 11 3.000 33.000 4 PL279 8/12 LÜnh hép ®ùng diªm Hép 1.600 3.000 4.800.000 5 PL288 10/12 LÜnh hép diªm KiÖn 901 20.500 18.470.000 6 PL289 13/12 LÜnh nan gç bãc Kg 76.655 148 11.400.000 7 PLG193 17/12 LÜnh gç s¶n xuÊt diªm suÊt khÈu M3 36,97 456.086 16.816.531 8 PLG194 20/12 LÜnh gç s¶n xuÊt diªm néi ®Þa M3 173,68 456.086 79.213163 9 PLG20 25/12 LÜnh gç s¶n xuÊt diªm néi ®Þa M3 0,4 456.090 128.436 10 PLG276A 31/12 Kaliclorat Kg 5.100 11.551 58.913.724 Céng TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ nguyªn liÖu VËt liÖu nhËp kho Th¸ng 12 /2003 STT ChØ tiªu Tµi kho¶n 152 - Nguyªn vËt liÖu C«ng TK152 TK1521 TK1522 TK1523 TK1524 TK1525 1 I. Sè d­ ®Çu kú 1.737.296.223 TK141 t¹m øng 371.118.486 TK154 chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang TK3311 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 857.336.572 2 II. Sè ph¸t sinh trong kú 1.228.455.058 TK136801 : Söa ch÷a c¬ khÝ 51.174.813 TK 6272 : Chi phÝ vËt liÖu 55.246.337 TK6273 : Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt TK63201 Diªm néi ®Þa hép gç nh·n thèng nhÊt TK6412 Chi phÝ bao b× 322.968 TK6413 Chi phÝ dông cô ®å dïng TK 642201 V¨n phßng phÈm TK 642202 VËt liÖu kh¸c 645.000 TK642203 Söa ch÷a 2.300.000 TK642204 VËt t­ dông cô thÝ nghiÖm 475.000 TK 642205 B¶o hiÓm lao ®éngtrang phôc TK 642206 Dông cô phßng ch÷a ch¸y III . XuÊt trong kú 110.164.118 IV . Tån cuèi kú 1.942.324.390 Ngµy….th¸ng …..n¨m….. KÕ to¸n tr­ëng Sæ c¸i tµi kho¶n 152 Th¸ng 12 n¨m 2003 D­ ®Çu th¸ng Nî Cã 1.537.835.808 STT Ghi Nî c¸c TK152 Ghi Cã c¸c TK Th¸ng…. Th¸ng…. Th¸ng 12 1 TK 141 2.594.363.886 2 TK 3311 Céng PS Nî 2.594.363.886 C«ng PS Cã 430.297.460 D­ cuèi kú 3.701.902.234 Ngµy…th¸ng…n¨m… KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Diªm Thèng NhÊt. I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Diªm Thèng NhÊt. 1. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu: Qua chÆng ®­êng h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty Diªm Thèng NhÊt kh«ng ngõng ph¸t triÓn, lín m¹nh vµ tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt. Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña m×nh , C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu to lín. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn, C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt qu¶n lý vËt liÖu s¶n xuÊt nãi chung vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng. Nh­ chóng ta biÕt nguyªn vËt liÖu lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Do vËy, viÖc qu¶n lý tèt nguyªn vËt liÖu lµ mét biÖn ph¸p gióp doanh nghiÖp kiÓm so¸t ®­îc l­îng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng lµ bao nhiªu ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt, cã kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu kÞp thêi. C«ng ty Diªm Thèng NhÊt ®· x¸c ®Þnh cho m×nh mét m« h×nh qu¶n lý khoa häc, hîp lý tõ kh©u thu mua, dù tr÷ ®Õn kh©u b¶o qu¶n, sö dông cho s¶n xuÊt. C«ng ty cã sù theo dâi t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu ë c¸c ph©n x­ëng.T¹i c¸c ph©n x­ëng ®Òu cã ®éi ngò c¸n bé phô tr¸ch t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu dïng s¶n xuÊt vµ n¾m v÷ng sè tån t¹i trong kho sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ bao nhiªu, ®Ó cã kÕ ho¹ch b¶o qu¶n. 2. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty: XuÊt ph¸t tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cïng víi viÖc nghiªn cøu tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Diªm Thèng NhÊt em nhËn thÊy: - C«ng ty ®· thùc hiÖn t­¬ng ®èi hoµn chØnh, toµn diÖn, ®ång bé trªn t¸t c¶ c¸c néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n: Chóng tõ , tµi kho¶n , sæ s¸ch kÕ to¸n, b¸o c¸o, t¹o ra hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy trong lÜnh vùc kÕ to¸n mét c¸ch hoµn chØnh. - Cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng ®· kh«ng ngõng c¶i thiÖn, cñng cè, hoµn thiÖn vµ trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc trong qu¶n lý vµ ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ßi hái cña c«ng t¸c h¹ch to¸n cña c«ng ty. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®ã c¸n bé qu¶n lý ph¶i nhanh chãng n¾m b¾t kÞp thêi t×nh h×nh kinh tÕ chuyÓn ®æi. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn lùa chän c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin nhanh chãng kÞp thêi ®Ó gióp cho qu¸ tr×nh diÔn ra liªn tôc. - C«ng ty lu«ng quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao, ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô, tr×nh ®é cho phßng kÕ to¸n. Tr«ng phÇn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c¸n bé kÕ to¸n phÇn hµnh vµ nh©n viªn kh¸c cã liªn quan ®· lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, lu«n cã ý thøc n©ng cao tr×nh ®é vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi , ®óng ®¾n mçi khi cã nghiÖp vô phøc t¹p vÒ vËt t­ x¶y ra. - HÖ thèng chøng tõ ¸p dông t¹i c«ng ty ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu b¾t buéc cña chÕ ®é kÕ to¸n vÒ hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho , phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé... Trªn tÊt c¶ c¸c chøng tõ ®Òu thÓ hiÖn kh¸ ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ph¸p lý : Tªn chøng tõ, ®Þa chØ, ngµy, th¸ng , sè l­îng thùc nhËp, thùc xuÊt... Qua c¸c chøng tõ ®· ®­îc nhËp chi tiÕt nh­ vËy, kÕ to¸n dÔ dµng kiÓm tra vµ n¾m b¾t th«ng tin cô thÓ vÒ t×nh h×nh xuÊt nhËp t¹i kho. - VÒ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu , nhµ m¸y dïng gÝa thùc tÕ cho vËt liÖu nhËp kho vµ gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn xuÊt cho vËt liÖu xuÊt kho. ViÖc ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu nh­ vËy lµ hîp lý v× ®Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty th­êng cã sù biÕn ®éng vµ yªu cÇu cña kÕ to¸n ph¶i n¾m b¾t vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh nhËp xuÊt hµng ngµy. C¸ch ®¸nh gi¸ nh­ vËy ®· phÇn nµo kh¾c phôc ®­îc sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶, c«ng t¸c kÕ to¸n còng kh«ng bÞ dån vµo cuèi th¸ng . Tuy nhiªn vËn dông c¸ch ®¸nh gi¸ nµy lµm t¨ng khèi l­îng c«ng viÖc cña kÕ to¸n. Nh­ng do nhµ m¸y sö dông hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®· ®­îc lËp s½n, c«ng thøc ®· ®­îc cµi ®Æt trªn m¸y sau mçi nghiÖp vô nhËp m¸y, m¸y tÝnh tù ®éng tÝnh ra gi¸ xuÊt c«ng viÖc thùc hiÖn ®­îc nhanh gän h¬n. - VÒ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu: §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu , c«ng ty ®· sö dông ph­¬ng ph¸p sæ sè d­.Theo Ñm th× ph­¬ng ph¸p nµy rÊt phï hîp víi t×nh h×nh cña c«ng ty v× nã kh¾c phôc ®­îc sù ghi chÐp trïng lÆp trong qu¸ tr×nh ghi chÐp sè liÖu nhËp – xuÊt – tån kho nguyªn vËt liÖu . -VÒ tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu: C«ng ty ®· thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn,phï hîp víi quy m« , ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty. KÕ to¸n nªn c¨n cø vµo chøng tõ lu©n chuyÓn vµ ghi vµo b¶ng kª chi tiÕt vµ vµo sæ chi tiÕt sè 2 ( víi chøng tõ nhËp do mua ngoµi ) . Bn¶g kª chi tiÕt lµ c¨n cø tËp hîp chøng tõ ban ®Çu t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n tæng hîp c¸c b¶n tæng hîp , sæ tæng hîp. Trªn c¸c b¶ng kª ®· thÓ hiÖn ®­îc néi dung , quy m« nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ ghi chÐp vµo tµi kho¶n theo chÕ ®é quy ®Þnh. - VÒ hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n: HiÖn nay c«ng ty ¸p dông hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ , lµ h×nh thøc phæ biÕn vµ cã nhiÒu ­u ®iÓm phï hîp víi ®iÒu kiÖn kÕ to¸n cña C«ng ty nãi chung vµ cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu noi riªng. - VÒ øng dông kü thuËt trong c«ng t¸c kÕ to¸n : Nhµ m¸y ®· trang bÞ hÖ thèng m¸y vi tÝnh cho phßng kÕ to¸n vµ tµi chÝnh kh¸ ®Çy ®ñ. Cïng víi sù gióp ®ì cña mét chuyªn gia vÒ m¸y tÝnh , c«ng viÖc viÖc vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh ®­îc tiÕn hµnh nhanh gän , chÝnh x¸c hæntng ghi chÐp tÝnh to¸n. Cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp nh­ trªn lµ do sù cè g¾ng cña tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n vËt liÖu nãi riªng . Cïng víi sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña C«ng ty , c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i phßng tµi vô ngµy cµng d­îc hoµn thiÖn vµ ®æi míi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , kinh doanh cña nhµ m¸y. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp nh­ trªn , c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vÉn cßn tån t¹i nh÷ng mÆt ch­a hîp lý . D­íi ®©y goc ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp, em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn cã thÓ gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n vËt liÖu nãi riªng t¹i C«ng ty ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n trong viÖc ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. KiÕn nghÞ 1: KiÕn nghÞ vÒ øng dông m¸y vi tÝnh vµo h¹ch to¸n vËt liÖu. HiÖn nay , ®øng tr­íc nhu cÇu th«ng tin ngµy cµng cao , ë n­íc ta ®ang diÔn ra mét qu¸ tr×nh tin häc ho¸ trong nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinhtÕ quèc d©n , ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c doang nghiÖp s¶n xuÊt chñ yÕu h­íng vµo viÖc x©y dùng hÖ thèng c«ng tr×nh kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. Tuy nhiªn cÇn thÊy râ thùc tÕ trong c«ng t¸c kÕ to¸n vÒ mÆt t©m lý lµ sù cè g¾ng tr¸nh nh÷ng biÕn ®éng mang tÝnh nguyªn t¾c ¶nh h­áng ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty mµ chñ yÕu lµ nh÷ng biÕn ®éng vÒ mÆt tæ chøc. V× thÕ viÖc ®­a m¸y tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n nªn triÓn khai theo tõng c«ng ®o¹n ®Ó tr¸nh g©y x¸o ®éng lín trong quy tr×nh h¹ch to¸n. §èi víi kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cã thÓ x©y dùng ch­¬ng tr×nh tù ®éng ho¸ toµn bé ch­¬ng tr×nh vÒ xö lý , l­u gi÷ , b¶o qu¶n chøng tõ , in Ên sæ s¸ch víi C«ng ty Diªm Thèng NhÊt kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu phÇn lín ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh , nh­ng phÇn tÝnh gi¸ thµnh nguyªn vËt liÖu vÉn ph¶i do kÕ to¸n tù khíp gi¸, do vËy ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i cÈn thËn míi ®¶m b¶o ®­îc ®é chÝnh x¸c cao . Bªn c¹nh ®ã , mét nhy©n tè hÕt søc quan träng trong kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh ®ã lµ phÇn mÒm kÕ to¸n cã tèc ®é xö lý ch­a ®­îc nhanh ®· h¹n chÕ tíi c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu noÝ riªng. Tõ thùc tÕ nh­ vËy , em nghÜ C«ng ty cã kÕ ho¹ch n©ng cÊp ®Ó t¨ng tèc ®é xö lý th«ng tin, cho ta nh÷ng kÕt qu¶ chÝnh x¸c. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty nªn tuyÓn thªm nh©n viªn m¸y tÝnh vµ ®µo t¹o kÕ to¸n m¸y cho tÊt c¶ nh©n viªn m¸y phÇn hµnh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña qu¶n lý kÕ to¸n , t¹o ®µ ph¸t triÓn sau nµy cho C«ng ty. KiÕn nghÞ 2: KiÕn nghÞ vÒ lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Theo quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ truêng, hµng ho¸ nãi chung vµ nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®­îc mua b¸n víi sù ®a d¹ng phong phó tuú theo yªu cÇu sö dông. Gi¸ c¶ cña chóng còng th­êng xuyªn kh«ng æn ®Þnh, cã thÓ th¸ng nµy gi¸ nguyªn vËt liÖu cao h¬n gi¸ cña th¸ng tr­íc vµ ng­îc l¹i, l¹i cµng khã kh¨n cho c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Em nghÜ viÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ thùc sù cã ý nghÜa ®èi víi C«ng ty Diªm Thèng NhÊt , nhÊt lµ khi trong thÞ tr­êng hiªn nay gi¸ c¶ l¹i kh«ng æn ®Þnh do cã sù c¹nh tranh nhiÒu gi÷a c¸c C«ng ty víi C«ng ty...mµ nguyªn vËt liÖu th× ngµy cµng nhiÒu do yªu cÇu më réng s¶n xuÊt th× lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho sÏ gióp C«ng ty b×nh æn gi¸ thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã , viÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho nhiÒu khi cßn ®ãng vai trß lµ nh÷ng b»ng chøng quan träng cña c«ng t¸c kiÓm to¸n vµ kiÓm tra kÕ to¸n cña C«ng ty. ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®­îc lËp theo c¸c ®iÒu kiÖn: + Sè dù phßng kh«ng v­ît qu¸ sè lîi nhuËn thùc tÕ ph¸t sinh cña C«ng ty sau khi hoµn nhËp c¸c kho¶n dù phßng n¨m tr­íc vµ cã b»ng chøng vÒ c¸c vËt liÖu tån kho t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cã gi¸ thÞ tr­êng thÊp h¬n gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n. Trø¬c khi lËp dù phßng, c«ng ty ph¶i lËp héi ®ång thÈm ®Þnh møc ®é gi¶m gi¸ cña vËt liÖu tån kho. C¨n cø vµo t×nh h×nh gi¶m gi¸, sè l­îng nguyªn vËt liÖu tån kho thùc tÕ C«ng ty x¸c ®Þnh møc dù phßng theo c«ng thøc sau: Møc dù phßng L­îng vËt liÖu Gi¶m gi¸ nguyªn tån kho gi¶m Gi¸ h¹ch Gi¸ thùc tÕ VËt liÖu cho n¨m = gi¸ t¹i 31/12/ X to¸n trªn sæ - trªn thÞ tr­êng KÕ to¸n n¨m b¸o c¸o kÕ to¸n t¹i 31/12 Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu trªn thÞ tr­êng bÞ gi¶m gi¸ t¹i thêi diÓm 31/12 lµ gi¸ cã thÓ mua hoÆc b¸n trªn thÞ tr­êng. ViÖc lËp dù phßng ph¶i tiÕn hµnh riªng cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ tæng hîp vµo b¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ vËt liÖu tån kho cña C«ng ty . B¶ng kª lµ c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n vµo chi phÝ qu¶n lý cña C«ng ty. + Theo th«ng t­ 33 ®Ó h¹ch to¸n vµ theo dâi dù phßng gi¶m gi¸ vËt liÖu tån kho, kÕ to¸n sö dông TK 159. Em nghÜ r»ng nhµ m¸y nªn lËp dù phßng gi¶m gi¸ hang tån kho nãi chung vµ nguyªn vËt liÖu nãi riªng v× lµm nh­ vËy võa tu©n thñ nguyªn t¾c “thËn träng” gãp phÇn b×nh æn h¬n n÷a trong ho¹t ®éng kinh doanh. II. Ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu. Khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng ph¸t triÓn, C«ng ty cµng ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu ®èi thñ ®Ó ®¶m b¶o h¬n n÷a thu ®ñ chi vµ cao h¬n n÷a lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cña ®ång vèn bá ra, C«ng ty ®· sö dông hîp lý n¨ng lùc cña m×nh vÒ lao ®éng, vËt t­, tiÒn vèn kÕt hîp víi tæ chøc qu¶n lý h¹ch to¸n. Trong vÊn ®Ò nµy kÕ to¸n ®· cã vai trß quan träng trong viÖc h¹ch to¸n tæng hîp, cung cÊp vµ ph©n tÝch sè liÖu vÒ t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu . Th«ng qua ph©n tÝch sö dông Nguyªn vËt liÖu thÊy r»ng C«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu biªn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu . Nh­ng bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo kh«ng bao giê b»ng lßng víi hiÖn t¹i. Hä muèn ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh h¬n n÷a. Trong khi ph¹m vi ®Ò tµi nghiªn cøu , gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña C«ng ty, em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m sö dông Nguyªn vËt liÖu mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. CÇn x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm . Doang nghiÖp lu«n muèn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong gi¸ thµnh th× vËt liÖu l¹i l¹i chiÕm tû träng lín . §Ó gi¶m tèi thiÓu kho¶n chi phÝ nµy cÇn gi¶m l­îng tiªu hao vËt liÖu. Kh©u dù tr÷ vËt liÖu: Tån kho dù tr÷ lµ ®iÒu ®¸ng sî cña hÇu hÕt c¸c doang nghiÖp v× dù tr÷ vËt liÖu chÝnh lµ tån ®äng vèn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ C«ng ty ph¶i gi¶m kh©u dù tr÷ ®Õn møc cho phÐp, tr¸nh t×nh tr¹ng mua nguyªn vËt liÖu qu¸ Ýt g©y lªn t×nh tr¹ng thiÕu nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , hoÆc mua víi sè l­îng qu¸ nhiÒu g©y lªn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn , h­ háng , l·ng phÝ vËt t­ ... C«ng ty cè g¾ng tr¸nh tån kho. Kh©u cung øng: §Ó ®¶m b¶o cho dù tr÷ tèi thiÓu th× c«ng viÖc mua s¾m nguyªn vËt liÖu ph¶i diÔn ra th­êng xuyªn ®Òu ®Æn. L­îng nguyªn vËt liÖu mua vµo ph¶i võa ®ñ ®Ó h¹n chÕ ø ®äng vèn gi¶m vay vèn ë ng©n hµng. C«ng ty nªn t×m nh÷ng nhµ cung cÊp cã quan hÖ b»ng c¸c hîp ®ång dµi h¹n. Hä s½n sµng cung cÊp th­oõng xuyªn liªn tôc nh÷ng l« hµng tuú theo yªu cÇu.Khi nguyªn vËt liÖu vÒ nhËp kho ®ßi hái thñ kho ph¶i kiÓm tra tr¸nh hao hôt mÊt m¸t. Kh©u b¶o qu¶n: Th­êng xuyªn C«ng ty kiÖn toµn viÖc b¶o qu¶n ë c¸c kho theo dâi ph¸t hiÖn, xñ­ lý kÞp thêi c¸c tr­êng hîp mÊt m¸t, ph¸t hiÖn vËt liÖu bÞ ø ®äng, cã kÕ ho¹ch thanh lý, nh­îng b¸n ®Ó gi¶i quyÕt ø ®äng vèn. C«ng t¸c kiÓm tra: Nhµ m¸y thùc hiÖn kiÓm tra viÖc mua vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu ¬ c¸c kho vµ b¶o ®¶m ®óng ®Þnh møc dù tr÷ quy ®Þnh. KÕ ho¹ch ®Çu t­ trang thiÕt bÞ vµ n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng. C«ng ty chó träng ®Õn viÖc ®æi míi d©y truyÒn c«ng nghÖ, n©ng cÊp nhµ x­ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ. §éi ngò c¸n bé ph¶i cã n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ kÕt hîp chÆt chÏ c¸c yÕu tè trªn th× l­îng nguyªn vËt liÖu sÏ ®­îc sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm, s¶n phÈm lµm ra ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i c¹nh tranh lÉn nhau ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Môc tiªu c¬ b¶n vµ quan träng nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn h­íng tíi ®ã lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Tèi da ho¸ lîi nhuËn ®ång nghÜa víi viÖc tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ ®Çu vµo mét c¸ch hîp lý triÖt ®Ó, tõ ®ã h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, nªu cao tÝnh hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm. Víi t­ c¸ch lµ chi phÝ, nã chiÕm tû träng lín trong tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt còng nh­ tæng gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. V× vËy , muèn gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn, kÕ to¸n cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vµ hîp lý nguyªn vËt liÖu tõ kh©u thu mua, nhËp, xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu cho ®Õn kh©u kiÓm tra, kiÓm so¸t t×nh h×nh b¶o qu¶n vËt liÖu. C«ng ty Cæ PhÇn Diªm Thèng NhÊt ®· nhanh chãng chØ ®¹o chÆt chÏ tõ viÖc bè trÝ nh©n viªn kÕ to¸n cã n¨ng lùc, tr×nh ®é ®Õn viÖc ¸p dông nghiªm tóc, ®óng quy ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cña nhµ n­íc ban hµnh. Sau mét thêi gian thùc tËp d­íi sù h­íng dÉn, chØ ®¹o vµ gióp ®ç tËn t×nh cña c¸c c« c¸n bé trong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt vµ thÇy gi¸o NguyÔn Quèc Th¾ng . Em ®· tõng b­íc t×m hiÓu, xem xÐt phÇn hµnh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty, tõ ®ã so s¸nh gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc bæ Ých phôc vô cho nghiÖp vô chuyªn m«n sau khi ra tr­êng. Do tr×nh ®é cã h¹n vµ thêi gian kh«ng nhiÒu, lÇn ®Çu tiÕp xóc víi thùc tÕ b¶n th©n em ch­a cã kinh nghiÖm nªn bµi viÕt kh«ng khái cã nhiÒu khiÕm khuyÕt. V× vËy em rÊt mong vµ xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kÕ to¸n vµ sù h­íng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c c« phßng tµi vô ®Ó chuyªn ®Ò nµy cña em ®­îc hoµn thiÖn Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Néi dung Ch­¬ng I. Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c 3 kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt a . sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c 3 kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt I.Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 3 1. §Æc ®iÓm vai trß cña nguyªn vËt liÖu trong 3 qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . 2. Vai trß cña kÕ to¸n víi qu¶n lý vµ sö dông 4 nguyªn vËt liÖu . 3. Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu 5 4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 6 II. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu . 6 1. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu . 6 2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu . 7 2.1 §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ 9 2.2 Ph­¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n 10 b. néi dung cña tæ chøc kÕ to¸n 11 nguyªn vËt liÖu . I. H¹ch to¸n chi tiÕt nhËp - xuÊt nguyªn vËt liÖu. 11 1. Chøng tõ kÕ to¸n . 11 2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu . 12 3. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu . 13 3.1 Ph­¬ng ph¸p thÎ song song 13 3.2 Ph­¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn 14 3.3 Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ 14 II. H¹ch to¸n tæng hîp nhËp - xuÊt vËt liÖu 15 KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p 16 KiÓm kª th­êng xuyªn . 1. Tµi kho¶n sö dông 16 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 17 2.1 Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng 17 ph¸p khÊu trõ 2.2 Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng 20 ph¸p trùc tiÕp 2.3 H¹ch to¸n vËt liÖu gi¶m 21 KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p 23 Kª khai th­êng xuyªn 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông 23 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 24 c. h×nh thøc kÕ to¸n , h¹ch to¸n sæ 27 s¸ch kÕ to¸n ®­îc sö dông t¹i c«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt ch­¬ng ii . thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n nguyªn 32 vËt liÖu ë c«ng ty thèng nhÊt A. kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn 32 Diªm Thèng NhÊt I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 32 II. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 33 III. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm 34 IV. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý 37 V. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty 39 Cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt b. thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt 40 liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt 1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu 40 2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu 41 3. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nhËp xuÊt kho vËt liÖu 42 4. C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i 51 c«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt 4.1 H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu 51 4.2 Hach to¸n tæng hîp vËt liÖu t¹i 52 c«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt 4.2.1 KÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu 52 4.2.2 KÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu 63 ch­¬ng iii. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn tæ 66 chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n 66 Nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty Diªm Thèng NhÊt 1. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu 66 2. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c hoµn thiÖn nguyªn vËt liÖu 66 t¹i c«ng ty II. Ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu 71 kÕt luËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Diêm Thống Nhất.DOC
Luận văn liên quan