Đề tài Công tác kế toán vật liệu trong Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải

LỜI NÓI ĐẦU Để có thể tồn tại và phát triển các đơn vị sản xuất kinh doanh phải tự mình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh “lời ăn lỗ chịu”. Doanh nghiệp nào có mức giá thành thấp hơn mức trung bình xã hội thì sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn.Để thực hiện được yêu cầu này các đơn vị sản xuất kinh doanh phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, kể từ khi bỏ vốn đến khi thu hồi vốn về và phải chọn các phương án tối ưu sao cho với chi phí ít nhất nhưng thu được nhiều lãi nhất. Muốn vậy doanh nghiệp phải áp dụng tổng hợp các biện pháp trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu là quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và tổ chức tốt công tác kế toán vật liệu nói riêng. Tổ chức tốt kế toán vật liệu sẽ giúp cho người quản lý doanh nghiệp lập dự toán chi phí nguyên vật liệu đảm bảo cho việc cung cấp đủ, đúng chất lượng nguyên vật liệu và đúng lúc cho sản xuất, giúp cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng đúng kế hoạch và xác định nhu cầu về nguyên vật liệu dự trữ (tồn kho) hợp lý tránh làm ứ đọng vốn và phát sinh những chi phí không cần thiết. Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập. Sản phẩm của công ty là các loại xe gắn máy 02 bánh được hình thành từ các nguồn vật liệu (Linh kiện) nhập ngoại (Nguồn gốc từ Trung quốc) và sản xuất trong nước, với nhiều kiểu mẫu mã và chi tiết phụ tùng xe máy. Đây là mặt hàng gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ các doanh nghiệp trong nước cũng như hàng ngọai nhập (Nguyên chiếc). Làm thế nào để hạch toán đúng, đủ chi phí vật liệu góp phần tích cực vào việc giảm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh tạo sức hấp dẫn thu hút vốn đầu tư nước ngoài áp dụng công nghệ hiện đại . là vấn đề nóng bỏng mà Công ty đặc biệt quan tâm. Trong thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty thương mại và sản xuất VTTB.GTVT cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo của Thầy Trần Văn Dung - Giáo viên bộ môn Kế toán - Học Viện Tài Chính, em đã mạnh dạn chọn đề tài này và đóng góp một số ý kiến nhỏ với mong muốn hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán vật liệu trong Công ty thương mại và sản xuất VTTB GTVT. Mặc dù rất cố gắng tuy nhiên do quỹ thời gian có hạn nên chuyên đề này không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dẫn của thầy cô giáo và những người quan tâm đến đề tài này . Nội dung cơ bản của đề tài này gồm 3 chương chính như sau : Chương I : Lý luận chung về kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương II : Thực trạng kế toán vật liệu tại Công ty thương mại và sản xuất VTTB.GTVT . Chương III : Hoàn thiện kế toán vật liệu tại Công ty thương mại và sản xuất VTTB.GTVT .

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1673 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác kế toán vật liệu trong Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n ®Çu kú cña hµng nhËp trong kú b×nh = qu©n Sè l­îng hµng + Sè l­îng hµng cßn ®Çu kú nhËp trong kú Sau ®ã, tÝnh trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng xuÊt kho b»ng c¸ch lÊy sè l­îng hµng ho¸ xuÊt kho nh©n víi ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña hµng lu©n chuyÓn trong kú. TÝnh theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¶ thiÕt sè hµng nµo nhËp kho tr­íc th× xuÊt kho tr­íc vµ lÊy trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña sè hµng ®ã ®Ó tÝnh. TÝnh theo ph­¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr­íc. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¶ thiÕt sè hµng nµo nhËp kho sau th× xuÊt kho tr­íc. Hµng xuÊt thuéc l« hµng nµo th× lÊy ®¬n gi¸ mua thùc tÕ cña l« hµng ®ã ®Ó tÝnh. TÝnh theo ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp kho cña l« hµng xuÊt kho ®Ó tÝnh. TÝnh trÞ gi¸ mua vËt liÖu xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p c©n ®èi. 1. 5. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu : 1.5.1. Chøng tõ sö dông: Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n qui ®Þnh, ban hµnh theo Q§ 1141 TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé tr­ëng bé Tµi chÝnh cïng víi c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh bæ sung, söa ®æi kh¸c. Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp cßn sö dông c¸c chøng tõ kh¸c tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau : §èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc ph¶i ®­îc lËp kÞp thêi, ®Çy ®ñ theo ®óng qui ®Þnh vÒ mÉu biÓu, néi dung, ph­¬ng ph¸p lËp . Ng­êi lËp chøng tõ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ghi chÐp, tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu vÒ nghiÖp vô kinh tÕ. Mäi chøng tõ kÕ to¸n vÒ vËt liÖu ph¶i ®­îc tæ chøc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù thêi gian do kÕ to¸n tr­ëng qui ®Þnh, phôc vô cho viÖc ph¶n ¸nh, ghi chÐp, tæng hîp kÞp thêi cña c¸c bé phËn c¸ nh©n cã liªn quan. 1.5.2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu : Tuú thuéc vµo ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n ¸p dông trong doanh nghiÖp mµ sö dông c¸c sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt sau : - Sæ (thÎ) kho - Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu - Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - Sæ sè d­ Ngoµi ra cßn cã thÓ sö dông c¸c b¶ng kª nhËp-xuÊt, c¸c b¶ng luü kÕ tæng hîp nhËp-xuÊt-tån kho vËt liÖu phôc vô cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®­îc ®¬n gi¶n nhanh chãng vµ kÞp thêi. 1.5.3. C¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu : ViÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh cña thñ kho vµ kÕ to¸n còng nh­ viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a h¹ch to¸n nghiÖp vô ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c ph­¬ng thøc sau: Ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc h¹ch to¸n ë kho vµ phßng kÕ to¸n theo c¸c chØ tiªu sè l­îng, sè tiÒn cña tõng thø ( danh ®iÓm vËt t­ hµng ho¸) . * ¥ kho: thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh hµng ngµy t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho cña tõng thø vËt liÖu theo chØ tiªu sè l­îng - ThÎ kho do phßng kÕ to¸n lËp cho tõng thø vËt liÖu vµ lËp cho tõng kho sau khi ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ë phÇn trªn nh­ tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch danh ®iÓm, ®Þnh møc dù tr÷ tèi ®a tèi thiÓu, kÕ to¸n giao cho thñ kho, thÎ kho ph¶i ®­îc x¾p xÕp theo tõng lo¹i nhãm, thø ®Ó tiÖn cho viÖc ghi chÐp, ®èi chiÕu, qu¶n lý. - Hµng ngµy khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ vÒ nhËp xuÊt vËt liÖu thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lý vµ hîp ph¸p cña chøng tõ sau ®ã tiÕn hµnh nhËp - xuÊt vµ ghi sè l­îng vµo cét thùc tÕ cña chøng tõ , ph¸t l¹i chøng tõ cuèi ngµy ghi vµo thÎ kho tÝnh ra sè tån kho vµ ghi ngay vµo thÎ kho ®ã , lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ chuyÓn nh÷ng chøng tõ ®ã cho phßng kÕ to¸n. * ¥ phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n vËt liÖu sö dông sæ chi tiÕt vËt t­ hµng ho¸ ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt vµ tån kho hµng ngµy theo chØ tiªu sè l­îng, sæ chi tiÕt ®­îc më cho tõng thø vËt liÖu vµ më cho tõng kho. Khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp-xuÊt vËt liÖu do thñ kho göi ®Õn, kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ vµ hoµn chØnh chøng tõ . Ph©n lo¹i chøng tõ vµ ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu tÝnh ra sè tån kho cuèi ngµy, cuèi th¸ng hay vµo mét thêi ®iÓm cÇn thiÕt nµo ®ã kÕ to¸n vµ thñ kho tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè liÖu trªn thÎ kho vµ sæ chi tiÕt vËt liÖu. MÆt kh¸c, kÕ to¸n vËt liÖu cßn ph¶i lËp b¶ng tæng hîp nhËp-xuÊt-tån ®Ó ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp cã thÓ kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å sau ®©y: ThÎ kho PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt Sæ chi tiÕt B¸o c¸o tæng hîp N - X - T N - X - T Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu + ¦u ®iÓm: ghi chÐp sæ thÎ ®¬n gi¶n, râ rµng, rÔ hiÓu, rÔ kiÓm tra ®èi chiÕu sè l­îng vµ ph¸t hiÖn c¸c sai sãt. + Nh­îc ®iÓm: ghi chÐp trïng l¾p gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n vÒ chØ tiªu sè l­îng. ViÖc kiÓm tra ®èi chiÕu tiÕn hµnh cïng vµo cuèi th¸ng cho nªn h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra. + Ph¹m vi ¸p dông: ®­îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp cã chñng lo¹i vËt t­ hµng ho¸ Ýt, khèi l­îng c¸c nghiÖp vô (chøng tõ) nhËp - xuÊt kh«ng th­êng xuyªn, tr×nh ®é kÕ to¸n cßn h¹n chÕ. - Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn * ¥ kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh hµng ngµy t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu theo chØ tiªu sè l­îng gièng nh­ ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song. * ¥ phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n vËt liÖu sö dông sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu cña vËt liÖu lu©n chuyÓn trong th¸ng vµ sè tån kho cuèi th¸ng cña tõng thø vËt liÖu theo chØ tiªu sè l­îng vµ sè tiÒn. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®­îc më cho c¶ n¨m vµ më cho tõng kho vµ tõng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, mçi thø vËt t­ hµng ho¸ ®­îc ghi vµo mét dßng trong sæ vµ ®­îc ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng . Khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lý hîp ph¸p cña chøng tõ, hoµn chØnh chøng tõ, x¾p xÕp ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng thø Cuèi th¸ng hoÆc vµo thêi ®iÓm nµo ®ã kÕ to¸n vµ thñ kho tiÕn hµnh ®èi chiÕu gi÷a sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn vµ sè liÖu trªn thÎ kho. Kh¸i qu¸t sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn chøng tõ theo s¬ ®å sau: ThÎ kho PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn B¶ng kª xuÊt Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu + ¦u ®iÓm : Khèi l­îng ghi chÐp cña kÕ to¸n ®­îc gi¶m hÕt do chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng. + Nh­îc ®iÓm : ViÖc ghi sæ vÉn cßn trïng lÆp (ë phßng kÕ to¸n vÉn theo dâi c¶ chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ ) viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n chØ tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng nªn h¹n chÕ t¸c dông kiÓm tra trong c«ng t¸c qu¶n lý. + Ph¹m vi ¸p dông: ThÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp khèi l­îng nghiÖp vô nhËp xuÊt kh«ng nhiÒu, kh«ng bè trÝ riªng nh©n viªn kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, do vËy kh«ng cã ®iÒu kiÖn ghi chÐp, theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt hµng ngµy. Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ §Æc ®iÓm chñ yÕu cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ ë kho ghi chÐp theo chØ tiªu sè l­îng, phßng kÕ to¸n ghi chÐp theo chØ tiªu sè tiÒn. * ¥ kho: thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh hµng ngµy t×nh h×nh nhËp - xuÊt vµ tån kho cña tõng thø vËt liÖu theo chØ tiªu sè l­îng gièng nh­ ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song, ®ång thêi sö dông sæ sè d­ ®Ó cuèi th¸ng ghi chuyÓn sè tån kho cña tõng thø vËt liÖu tõ thÎ kho vµo sæ sè d­ theo chØ tiªu sè l­îng. Sæ sè d­ do kÕ to¸n më vµ ®­îc më cho tõng kho, ®­îc dïng cho c¶ n¨m ®Ó ghi sè tån kho cuèi th¸ng cña tõng thø vËt liÖu theo chØ tiªu sè l­îng vµ sè tiÒn, thñ kho ghi cét sè l­îng, cßn phßng kÕ to¸n ghi cét sè tiÒn, sau khi ghi vµo cét sè l­îng thñ kho chuyÓn sæ sè d­ cho phßng kÕ to¸n. * ¥ phßng kÕ to¸n : kÕ to¸n vËt liÖu sö dông b¶ng kª luü kÕ nhËp vµ b¶ng kª luü kÕ xuÊt vËt liÖu ®Ó ghi chÐp hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú t×nh h×nh nhËp xuÊt theo chØ tiªu sè tiÒn theo tõng nhãm vËt liÖu, theo tõng kho vµ sö dông b¶ng tæng hîp xuÊt tån kho cña vËt liÖu ®Ó ph¶n ¸nh tæng sè vËt liÖu lu©n chuyÓn trong th¸ng vµ sè tån kho cuèi th¸ng theo chØ tiªu sè tiÒn, theo tõng nhãm. Tr×nh tù: Khi nhËn ®­îc chøng tõ kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra chøng tõ vµ ph©n lo¹i chøng tõ theo nhãm vµ ghi vµo b¶ng luü kÕ nhËp , luü kÕ xuÊt, cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu trªn b¶ng luü kÕ nhËp- xuÊt ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp nh©p-xuÊt-tån, mÆt kh¸c khi nhËn ®­îc sæ sè d­ do thñ kho göi ®Õn, kÕ to¸n ph¶i tÝnh ra cét sè tiÒn theo gi¸ h¹ch to¸n, cuèi th¸ng tiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chiÕu sè l­îng cét sè tiÒn trªn sæ sè d­ víi b¶ng kª tæng hîp nhËp-xuÊt-tån. Kh¸i qu¸t ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ theo s¬ ®å sau: ThÎ kho PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt B. kª nhËp B¶ng tæng hîp N - X - T B. kª xuÊt Sæ sè d­ B. kª luü kÕ nhËp B. kª luü kÕ xuÊt Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu + ¦u ®iÓm : Gi¶m bít sè l­îng ghi sæ kÕ to¸n, c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh ®Òu trong th¸ng. + Nh­îc ®iÓm : Do kÕ to¸n chØ ghi theo gi¸ trÞ nªn qua sè liÖu kÕ to¸n kh«ng thÓ biÕt tr­íc sè l­îng cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m vÒ l­îng cña lo¹i vËt liÖu mµ ph¶i xem sè l­îng trªn thÎ kho. Ngoµi ra viÖc kiÓm tra ph¸t hiÖn sai sãt nhÇm lÉn sÏ khã kh¨n. + Ph¹m vi ¸p dông : Phï hîp trong c¸c doanh nghiÖp cã khèi l­îng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ xuÊt nhËp vËt liÖu diÔn ra th­êng xuyªn, nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu vµ ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu dïng gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n, yªu cÇu qu¶n lÝ vµ tr×nh ®é kÕ to¸n cña doanh nghiÖp t­¬ng ®èi cao. 1.6. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu: ViÖc më c¸c tµi kho¶n tæng hîp, ghi chÐp sæ kÕ to¸n vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho, gi¸ trÞ hµng ho¸ b¸n ra hoÆc xuÊt dïng tuú thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp thùc hiÖn kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn hay ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 1.6.1. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn: Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn lµ viÖc nhËp, xuÊt vËt t­, hµng ho¸ ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn liªn tôc c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho ®Ó ghi vµo TK nguyªn vËt liÖu t­¬ng øng. Tµi kho¶n sö dông : - TK 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu - TK 331 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Ngoµi c¸c tµi kho¶n trªn kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh­ TK 111,112, 141, 128, 222, 241 , 411, 627, 641 , 642... Tr×nh tù kÕ to¸n vËt t­, hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn TK 111,112,141,331 TK 152, 156 TK 621 T¨ng do mua ngoµi XuÊt dïng ®Ó chÕ t¹o SP nhËp kho ( Tr­êng hîp tÝnh VAT : - Trùc tiÕp : gi¸ nhËp lµ tæng gi¸ thanh to¸n. - KhÊu trõ : gi¸ nhËp kh«ng bao gåm VAT ) TK 222, 228, 411 TK 627, 632, 641, 642 T¨ng vËt t­, hµng ho¸ tõ XuÊt dïng ®Ó phôc vô nguån kh¸c n/cÇu kh¸c & xuÊt b¸n 1.6.2. KÕ to¸n vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú : Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú kh«ng ph¶n ¸nh th­êng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp, xuÊt kho vËt t­, hµng ho¸ ë c¸c TK hµng tån kho. Tµi kho¶n sö dông : TK 152 kh¸c víi ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú th× TK 152 (151) kh«ng dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt trong kú mµ chØ dïng ®Ó kÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu vµ hµng mua ®i ®­êng lóc ®Çu kú, cuèi kú vµo TK 611-mua hµng. Ngoµi ra kÕ to¸n còng sö dông ®­îc c¸c TK liªn quan kh¸c nh­ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Sæ kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu : - Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ( TK 331) - B¶ng kª sè 3 : TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu. - NhËt ký chøng tõ sè 5. - B¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt liÖu. Tr×nh tù kÕ to¸n vËt t­, hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú TK 152, 153, 156 TK 611 TK 627, 641, 642 KÕt chuyÓn hµng tån VËt t­, hµng ho¸ xuÊt ®Çu kú dïng cho SXKD TK 111, 112, 141, 331... TK 157, 632 NhËp kho vËt t­ VËt t­, hµng ho¸ b¸n ra hµng ho¸ ( cuèi kú ) Cuèi kú, kÕt chuyÓn hµng tån cuèi kú Ch­¬ng II thùc tr¹ng kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt VËt T­ ThiÕt BÞ GTVT 2.1. ®Æc ®iÓm chung cña C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt VTTB.GTVT 2.1.1 LÞch sö ph¸t triÓn cña C«ng ty : C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i tªn giao dÞch lµ: TRADING AND MANUFACTURING EQUIPMENT MATERIALS FOR TRANSPORTATION COMPANY Tªn viÕt t¾t T.M.T C«ng ty ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1976 theo quyÕt ®Þnh sè 410 Q§/TCCB-L§ ngµy 27/10/1976 víi tªn gäi “ C«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ c¬ khÝ GTVT “ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ bao cÊp. Trô së ®ãng t¹i sè 83 phè TriÒu khóc - QuËn Thanh xu©n b¾c - TP. Hµ néi. §Õn n¨m 1993 theo sù s¾p xÕp l¹i c¸c DNNN, Bé GTVT ra quyÕt ®Þnh sè 602 Q§/ TCCB-L§ ngµy 05/4/1993, thµnh lËp DNNN : C«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ c¬ khÝ GTVT trªn c¬ së C«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ c¬ khÝ GTVT cò vµ trùc thuéc Liªn hiÖp xÝ nghiÖp c¬ khÝ GTVT. Doanh nghiÖp ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc Quèc doanh h¹ch to¸n ®éc lËp, víi ngµnh, nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ thiÕt bÞ c¬ khÝ GTVT. N¨m 1998 víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, cïng víi nh÷ng quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n­íc vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Bé GTVT, ®Ó ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña mét nÒn kinh tÕ më , Bé GTVT ®· ra quyÕt ®Þnh sè 2195/1998/Q§-BGTVT ngµy 01/9/1998 ®æi tªn DNNN: “ C«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ c¬ khÝ GTVT “ thµnh: “C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ GTVT “ trùc thuéc Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT. §©y lµ thêi kú thay ®æi c¬ b¶n vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, chuyÓn ®æi tõ m« h×nh qu¶n lý “Liªn hiÖp xÝ nghiÖp“ sang m« h×nh qu¶n lý “Tæng c«ng ty” víi ngµnh, nghÒ bæ sung: Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t­ , thiÕt bÞ, phô tïng, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, n«ng s¶n vµ hµng tiªu dïng; §¹i lý, kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ, phô tïng, vËt liÖu x©y dùng vµ dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸. Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña mét DNNN, nhÊt lµ trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt, bªn c¹nh ®ã nh÷ng tån t¹i do c¬ chÕ cò ®Ó l¹i kh«ng Ýt, nh­ng C«ng ty lu«n chñ ®éng t×m kiÕm thÞ tr­êng dÇn kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n bÊt cËp ®Ó t×m chç ®øng trong hoµn c¶nh míi. Víi ngµnh nghÒ phong phó vµ ®a d¹ng, cïng víi sù nç lùc cña toµn thÓ ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty, C«ng ty ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh m×nh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. C¸c chØ tiªu nh­ : Doanh thu, nép ng©n s¸ch vµ thu nhËp b×nh qu©n cña C«ng ty lu«n t¨ng tr­ëng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m C¸c chØ tiªu 1999 2000 2001 KH 2002 - Doanh thu 68 tû ®ång 164 tû ®ång 333 tû ®ång 380 tû ®ång - Nép NSNN 10 tû ®ång 40 tû ®ång 58 tû ®ång 60 tû ®ång - TNBQ 1,2 tr.® 1,8 tr.® 2,0 tr.® 2,2 tr.® Nh×n chung, C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­, thiÕt bÞ GTVT lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« nhá víi sè vèn kinh doanh ban ®Çu lµ: 190 triÖu ®ång. Trong ®ã: - Vèn l­u ®éng: 76 triÖu ®ång - Vèn cè ®Þnh: 114 triÖu ®ång. Theo nguån vèn: - Vèn ng©n s¸ch cÊp: 115 triÖu ®ång - Nguån vè c«ng ty tù bæ sung: 75 triÖu ®ång. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, C«ng ty còng tõng b­íc ®i lªn vµ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng rùc rì. Sau nhiÒu n¨m ho¹t ®éng, sè vèn kinh doanh cña c«ng ty t¨ng lªn ®¸ng kÓ. N¨m 1999, tæng tµi s¶n cña c«ng ty lµ 27.551.624.254 ®ång, trong ®ã: - Tµi s¶n l­u ®éng : 25.408.078.066 ®ång - Tµi s¶n cè ®Þnh : 2.143.546.188 ®ång Theo nguån vèn: - Nî ph¶i tr¶ : 25.708.607.643 ®ång - Nguån vèn chñ së h÷u : 1.843.016.611 ®ång Trong n¨m, nguån vèn kinh doanh lµ: 1.316.939.650 ®ång. Trong ®ã: - Vèn ng©n s¸ch : 524.124.510 ®ång - Vèn tù bæ sung cña c«ng ty : 792.815.140 ®ång N¨m 2000, tæng tµi s¶n cña c«ng ty lµ : 62.138.256.261 ®ång, trong ®ã: - Tµi s¶n l­u ®éng : 57.951.606.794 ®ång - Tµi s¶n cè ®Þnh : 4.186.649.467 ®ång Theo nguån vèn: - Nî ph¶i tr¶ : 60.692.752.947 ®ång - Nguån vèn chñ së h÷u: 1.445.503.314 ®ång Trong n¨m 2001, nguån vèn kinh doanh lµ : 1.205.157.442 ®ång. Trong ®ã: - Vèn ng©n s¸ch: 724.124.510 ®ång - Cßn l¹i lµ sè vèn tù bæ sung cña c«ng ty. VÒ lîi nhuËn, tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng ®Õn nay, lîi nhuËn hµng n¨m cña c«ng ty lu«n cho thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã hiÖu qña. N¨m 1999, con sè ®ã lµ 544.530.553 ®ång. Nép cho ng©n s¸ch nhµ n­íc: 9.671.111.166 ®ång. §Õn n¨m 2000, doanh thu cña c«ng ty t¨ng cao so víi n¨m tr­íc nh­ng lîi nhuËn l¹i gi¶m, do kho¶n chi phÝ l·i vay qu¸ cao ®· lµm cho lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m vµ ®¹t : 230.753.812 ®ång, song t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc cña c«ng ty vÉn tèt ®Ñp: 39.705.065.828 ®ång nép cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. Cïng víi sù t¨ng tr­ëng kh«ng ngõng cña c«ng ty, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Khi míi ®i vµo ho¹t ®éng tiÒn l­¬ng th¸ng cña mét c¸n bé CNV lµ 300.000 ®ång/th¸ng. N¨m 1998 : 575.838 ®ång /th¸ng N¨m 1999 : 728.515 ®ång/th¸ng N¨m 2000 : 1.267.777 ®ång/th¸ng N¨m 2001 : 1.454.860 ®ång/th¸ng. N¨m 1999, nhê vµo sù ph¸t triÓn trªn c«ng ty ®· ®Çu t­ x©y dùng míi vµ chuyÓn trô së tíi 199B Minh Khai - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi. HiÖn nay, c«ng ty vÉn tiÕp tôc ®¶y m¹nh viÖc thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt do Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT giao, ®ång thêi tù khai th¸c c«ng viÖc, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, t¨ng tû suÊt lîi nhuËn ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, t¨ng thu nhËp vµ n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. 2.1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý vµ bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt VTTB.GTVT . Sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý ®Õn nay C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo s¬ ®å trùc tuyÕn gåm 3 phßng ban, 2 trung t©m, 1 chi nh¸nh vµ 1 xÝ nghiÖp. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty Ban gi¸m ®èc Trung t©m XKL§ Phßng kinh doanh XNK Trung t©m b¶o hµnh SP Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n XÝ nghiÖp l¾p r¸p xe m¸y Phßng tæ chøc hµnh chÝnh hîpkhîp Chi nh¸nh TP. HCM Ban Gi¸m ®èc gåm Gi¸m ®èc vµ phã Gi¸m ®èc gåm: - Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi ®øng ®Çu trong C«ng ty, cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty, võa ®¹i diÖn cho nhµ n­íc, võa ®¹i diÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, c¸c kho¶n giao nép nhµ n­íc, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn còng nh­ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh c«ng ty, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty. - Phã Gi¸m ®èc: Gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty theo sù ph©n c«ng, uû quyÒn cña Gi¸m ®èc. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc Gi¸m ®èc giao. C¸c phßng ban kh¸c cã chøc n¨ng: - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: + Cã chøc n¨ng hµnh chÝnh, b¶o vÖ, ph¸p chÕ + Tæ chøc ®êi sèng, kh¸m ch÷a bÖnh cho CB CNV + Tæ chøc lao ®éng - tiÒn l­¬ng, tuyÓn dông, bè trÝ, ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý nh©n sù, chÕ ®é chÝnh s¸ch, ®µo t¹o båi d­ìng huÊn luyÖn CB CNV. + Thùc hiÖn thi ®ua khen th­ëng vµ b¶o hé lao ®éng. - Phßng kinh doanh XNK: + LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tæ chøc phèi hîp víi c¸c phßng ban kh¸c ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®Æt ra. + Ký kÕt, thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®Çu ra, ®Çu vµo theo kÕ ho¹ch. + Tæng hîp, thèng kª, b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp . - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: + Thùc hiÖn chøc n¨ng tµi chÝnh, h¹ch to¸n kÕ to¸n, thèng kª. + Thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. - Trung t©m xuÊt khÈu lao ®éng: - Trung t©m b¶o hµnh s¶n phÈm: Mét cöa hµng b¸n lÎ hµng ho¸ xe g¾n m¸y. - XÝ nghiÖp l¾p r¸p xe m¸y: Gåm 2 ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh lµ ph©n x­ëng l¾p r¸p ®éng c¬ vµ ph©n x­ëng l¾p r¸p xe m¸y. Cã nhiÖm vô l¾p r¸p thµnh xe thµnh phÈm theo kÕ ho¹ch cña phßng kinh doanh ®Ò ra. - Chi nh¸nh TP HCM: HiÖn nay lµ 1 cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n hµng ho¸ cho c«ng ty t¹i TP HCM. 2.1.3. §Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt VTTB. GTVT : * NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ kinh doanh XNK vµ l¾p r¸p xe g¾n m¸y 02 b¸nh hoµn chØnh, sau ®ã tiªu thô trªn thÞ tr­êng. C«ng ty chñ yÕu thuª ngoµi s¶n xuÊt l¾p r¸p xe, do vËy c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty kh¸ ®¬n gi¶n. Tæ chøc s¶n xuÊt ë c«ng ty gåm 2 ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh lµ ph©n x­ëng l¾p r¸p ®éng c¬ vµ ph©n x­ëng l¾p r¸p xe m¸y. Mçi ph©n x­ëng cã chøc n¨ng nhiÖm vô kh¸c nhau, kÕt hîp víi nhau trong viÖc chÕ t¹o xe m¸y thµnh phÈm. S¶n phÈm xe g¾n m¸y 2 b¸nh tr¶i qua 2 giai ®o¹n chñ yÕu: Tõ l¾p r¸p ®éng c¬ chuyÓn sang l¾p r¸p xe m¸y hoµn chØnh. M¸y mãc trang thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt lµ d©y chuyÒn l¾p r¸p ®éng c¬ vµ d©y chuyÒn l¾p r¸p xe m¸y. Qu¸ tr×nh ®ã cã thÓ kh¸i qu¸t nh­ sau: C¸c linh kiÖn, bé phËn cña xe ®­îc nhËp tõ 2 nguån: NhËp khÈu vµ s¶n xuÊt trong n­íc. Khi xuÊt kho ®Ó l¾p r¸p, xuÊt theo tõng l« vËt liÖu nhËp, xuÊt cho xÝ nghiÖp l¾p r¸p theo kÕ ho¹ch cña phßng KD XNK. Mäi ho¹t ®éng ë xÝ nghiÖp do c¸c tæ nhãm l¾p r¸p xe tù qu¶n lý, C«ng ty giao kho¸n cho tõng tæ, kho¸n cho 1 xe l¾p r¸p hoµn thiÖn. * VÒ trang bÞ kü thuËt : S¶n phÈm cña C«ng ty tr¶i qua hai giai ®o¹n chñ yÕu, v× vËy m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt lµ d©y chuyÒn l¾p r¸p ®éng c¬ vµ d©y chuyÒn l¾p r¸p xe m¸y. * VÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh : Lµ c¸c linh kiÖn xe m¸y ®­îc cung cÊp tõ hai nguån: NhËp khÈu vµ s¶n xuÊt trong n­íc. Nh­ vËy nguån cung cÊp vËt liÖu cho C«ng ty lµ rÊt phong phó cho phÐp c«ng ty chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1.4. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ GTVT. §Ó phï hîp víi quy m«, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý, phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña nh©n viªn kÕ to¸n ®ång thêi ®Ó x©y dùng bé m¸y kÕ to¸n tinh gi¶n nh­ng ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng nh»m lµm cho bé m¸y kÕ to¸n lµ mét tæ chøc phôc vô tèt mäi nhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ nh÷ng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty ®© lùa chän ph­¬ng thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. Víi ph­¬ng thøc nµy, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty ®Òu ®­îc tiÕn hµnh tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n. ë c¸c bé phËn trùc thuéc kh¸c nhau nh­ c¸c chi nh¸nh, trung t©m, xÝ nghiÖp kh«ng tæ chøc bé phËn kÕ to¸n riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô h­íng dÉn, kiÓm tra h¹ch to¸n ban ®Çu, thu thËp chøng tõ chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n tËp trung. Phßng kÕ to¸n cã chøc n¨ng thu thËp, xö lý vµ cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý qua ®ã kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸m ®èc b»ng ®ång tiÒn, viÖc sö dông vËt t­ lao ®éng tiÒn vèn vµ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong C«ng ty, thóc ®Èy thùc hiÖn tèt chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp - KÕ to¸n VËt t­ - KÕ to¸n ZTP - Thñ quü - KÕ to¸n: TSC§ L­¬ng - KÕ to¸n T.to¸n - KÕ to¸n c«ng nî - KÕ to¸n tiªu thô - KÕ to¸n XN - KÕ to¸n CN - 01 kÕ to¸n tr­ëng qu¶n lý chung toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung cña phßng kÕ to¸n, cã nhiÖm vô theo dâi tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n, xem xÐt c¸c b¶ng biÓu, chøng tõ, qu¶n lý chung mäi chi phÝ ®­îc h¹ch to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ tr×nh Gi¸m ®èc ký duyÖt. - 01 kÕ to¸n tæng hîp tæng hîp sè liÖu cña C«ng ty vµ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong C«ng ty b¸o c¸o lªn ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi TK, c©n ®èi kÕ to¸n, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. - 01 thñ quü kiªm kÕ to¸n theo dâi l­¬ng, BHXH, TSC§: Cã nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn mÆt, thùc hiÖn viÖc thu, chi tiÒn mÆt. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng tõng bé phËn göi lªn, tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng vµ ph©n bæ c¸c kho¶n chi phÝ tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo ®èi t­îng, lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ thanh to¸n l­¬ng cho CB CNV C«ng ty. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§, tÝnh khÊu hao TSC§. - 01 kÕ to¸n vËt t­ vµ kÕ to¸n ZTP : TËp hîp tÝnh to¸n c¸c sè liÖu ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh. TËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - 01 kÕ to¸n theo dâi c«ng nî vµ tiªu thô: TiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô giao dÞch víi ng©n hµng, theo dâi, thùc hiÖn c¸c kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch hµng, víi Tæng c«ng ty. - 01 kÕ to¸n chi nh¸nh: Lµm nhiÖm vô thu thËp chøng tõ ë chi nh¸nh chuyÓn vÒ cho phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. - 01 kÕ to¸n xÝ nghiÖp: Lµm nhiÖm vô thu thËp chøng tõ ë xÝ nghiÖp chuyÓn lªn cho phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. * H×nh thøc kÕ to¸n sö dông: C«ng ty vËn dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chung ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao vÒ thu thËp xö lý th«ng tin nhanh nhËy vµ ngµy cµng ®­a ®­îc ph­¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n th«ng tin ë møc ®é cao nhÊt. H×nh thøc nhËt ký chung bao gåm hÖ thèng sæ: Sæ kÕ to¸n tæng hîp: Sæ nhËt ký chung , sæ c¸i, c¸c b¶ng biÓu vµ chøng tõ tæng hîp cïng lo¹i. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung ë C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt VTTB.GTVT Chøng tõ kÕ to¸n NhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu * H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: §Ó kÞp thêi ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho nguyªn vËt liÖu C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khai th­êng xuyªn. ¸p dông h×nh thøc tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. 2.2 thùc tr¹ng kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt VTTB.GTVT 2.2.1. §Æc ®iÓm cña vËt liÖu vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ Hµng n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty chñ yÕu lµ l¾p r¸p xe m¸y víi tû lÖ néi ®Þa ho¸ > 50%, sau ®ã tæ chøc tiªu thô xe nguyªn chiÕc. Víi ®Æc thï s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ xe g¾n m¸y 02 b¸nh c¸c lo¹i ( NhiÒu Model kh¸c nhau ) nªn linh kiÖn ®Ó l¾p r¸p còng kh¸c nhau vµ lu«n ®¶m b¶o tû lÖ néi ®Þa ho¸ víi c¸c danh môc nh­ ®· ®¨ng ký víi Bé c«ng nghiÖp. ViÖc thu mua nguyªn vËt liÖu ®­îc thùc hiÖn trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th«ng qua c¸c chØ tiªu qui ®Þnh cña C«ng ty, c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Dùa trªn kÕ ho¹ch ®ã Gi¸m ®èc trùc tiÕp t×m kiÕm ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Ó ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th­¬ng nhËp phÇn linh kiÖn do n­íc ngoµi s¶n xuÊt, ®ång thêi Gi¸m ®èc giao cho phßng KD-XNK t×m kiÕm ®èi t¸c trong n­íc ®Ó mua linh kiÖn néi ®Þa ho¸ vµ chØ ®¹o phßng TCKT chÞu tr¸ch nhiÖm giao dÞch víi ng©n hµng xin vay vèn vµ më L/C cho hîp ®ång ngo¹i ®· ký kÕt. ViÖc giao nhËn do phßng KD-XNK trùc tiÕp ®¶m nhËn. + §èi víi linh kiÖn nhËp khÈu, sau khi cã th«ng b¸o hµng ®Õn cña h·ng tÇu vµ c¸c thñ tôc ®èi víi ng©n hµng ®· hoµn tÊt ( NhËn nî hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n ) th× nhËn tõ ng©n hµng bé hå s¬ bao gåm: - Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i - PhiÕu ®ãng gãi hµng ho¸ - Chøng nhËn b¶o hiÓm hµng ho¸ - Chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ - Chøng nhËn chÊt l­îng hµng ho¸... vµ tiÕn hµnh më tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu, råi bè trÝ nh©n lùc ®Ó tiÕp nhËn hµng chë vÒ kho C«ng ty. + §èi víi linh kiÖn néi ®Þa ho¸ (Mua cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong n­íc), sau khi hîp ®ång ®­îc ký kÕt, c¸n bé phô tr¸ch kh©u thu mua sÏ t¹m øng tiÒn ®Ó ®Æt cäc cho c¸c ®èi t¸c. Theo qui ®Þnh trong hîp ®ång ®èi t¸c sÏ chuyÓn hµng vÒ kho cña C«ng ty. Bé phËn tiÕp nhËn còng nh­ thñ kho ®­îc phßng kinh doanh giao cho theo dâi kiÓm tra chñng lo¹i, sè l­îng vËt t­ ®Ó cã c¨n cø h¹ch to¸n vµ thanh quyÕt to¸n víi ng­êi cung cÊp. 2.2.2. Ph©n lo¹i ®¸nh gi¸ vËt liÖu : 2.2.2.1. Ph©n lo¹i vËt liÖu: Víi ®Æc thï cña linh kiÖn phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt l¾p r¸p xe g¾n m¸y 02 b¸nh ®­îc tÝnh theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ nh­ ®· nªu ë trªn, c¨n cø vµo ®ã ph©n lo¹i vËt liÖu thµnh c¸c lo¹i sau: - Linh kiÖn nhËp ngo¹i: bao gåm 98 chi tiÕt chiÕm kho¶ng 45% - Linh kiÖn néi ®Þa: bao gåm 26 lo¹i linh kiÖn chiÕm trªn 50% 2.2.2.2. §¸nh gi¸ vËt liÖu ë C«ng ty : VÒ nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ vËt liÖu lµ ph¶i ®¸nh gi¸ theo gi¸ mua thùc tÕ ghi trªn ho¸ ®¬n cña vËt liÖu vµ c¸c chi phÝ thu mua mµ C«ng ty ph¶i bá ra ®Ó cã ®­îc vËt liÖu ®ã. Khi tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu, C«ng ty sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho ®­îc tÝnh nh­ sau: + §èi víi hµng mua trong n­íc Gi¸ vèn = Gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n + Chi phÝ thùc tÕ kh«ng bao gåm thuÕ VAT thu mua + §èi víi hµng nhËp khÈu Gi¸ vèn = Gi¸ mua + ThuÕ NK + V/ chuyÓn + B/hiÓm + CF thu thùc tÕ ( CIF , FOB ...) (nÕu cã) (nÕu cã) (nÕu cã) mua - §ång thêi tÝnh to¸n trÞ gi¸ linh kiÖn xuÊt dïng trong kú c¨n cø vµo b¶ng kª chi tiÕt xuÊt kho linh kiÖn xe m¸y cña kho chuyÓn lªn theo gi¸ thùc tÕ. ViÖc tÝnh to¸n ®ã ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch sau: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu = Sè l­îng x Gi¸ T.tÕ xuÊt dïng trong kú vËt liÖu xuÊt kho trong kú ®Ých danh 2.2.3. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu : §Ó theo dâi chi tiÕt vËt liÖu, kÕ to¸n sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song. T¹i kho vµ phßng kÕ to¸n cïng theo dâi vËt liÖu c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp - xuÊt. Cô thÓ nh­ sau : 2.2.3.1. PhiÕu nhËp kho : Lµ chøng tõ gèc ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp kho vËt liÖu vÒ sè l­îng . Khi vËt liÖu mua vÒ ®­îc bé phËn kho kiÓm tra c¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña nhµ cung cÊp råi x¸c nhËn chñng lo¹i, sè l­îng thùc tÕ vËt liÖu do ng­êi vËn t¶i chuyÓn ®Õn, sau ®ã nhËp vµo kho. Chøng tõ nhËp kho lµ “ PhiÕu nhËp kho “ (mÉu sè 03-vËt t­ ) do phßng TCKT lËp lµm ba liªn trªn c¬ së b¶ng kª chi tiÕt nhËp kho vËt liÖu cña kho chuyÓn lªn. Liªn 1: L­u cuèi phiÕu ë phßng TCKT. Liªn 2: Thñ kho gi÷ ®Ó lµm c¬ së ghi thÎ kho Liªn 3: Göi kÌm víi ho¸ ®¬n thanh to¸n cho kÕ to¸n thanh to¸n. h T¹i kho khi nhËn ®­îc hµng do ng­êi vËn t¶i chuyÓn ®Õn kÌm theo ho¸ ®¬n cña nhµ cung cÊp, thñ kho kiÓm tra sè l­îng, chñng lo¹i hµng, ®­a hµng vµo kho vµ lµm b¶ng kª nhËp hµng chuyÓn lªn phßng kinh doanh ®Ó lµm phiÕu nhËp kho. §ång thêi ghi thÎ kho cho tõng thø, lo¹i vËt liÖu theo sè l­îng nhËp thùc tÕ. Minh ho¹ c¸c phiÕu nhËp kho: - PhiÕu nhËp linh kiÖn nhËp khÈu T11/2001: TK sè 151 cïng bé chøng tõ nhËp khÈu 16.300 bé linh kiÖn ®éng c¬ xe T 110 vµ C100 cña CHONG QING ( TQ ) + TrÝch phiÕu nhËp kho sè 01/11 vµ 02/11 ngµy 02/11/2001: - PhiÕu nhËp linh kiÖn néi ®Þa T11/2001: XÝ nghiÖp Kim Hµ Néi xuÊt b¸n cho C«ng ty 3.000 bé gi¸ b¾t biÓn sè, 3.000 bé ch©n chèng hoµn chØnh, 3.000 bé cÇn phanh + lß xo ... xe m¸y theo ho¸ ®¬n GTGT sè 035129 ngµy 06/11 /2001. + TrÝch phiÕu nhËp kho sè 233 ngµy 06/11/2001: 2.2.3.2. PhiÕu xuÊt kho : T¹i kho khi nhËn ®­îc phiÕu xuÊt kho, thñ kho kiÓm tra tÝnh hîp lý c¸c chøng tõ råi xuÊt vËt liÖu theo yªu cÇu cña phiÕu xuÊt kho vµ c¨n cø vµo sè thùc xuÊt ®Ó ghi vµo cét thùc xuÊt bªn phiÕu xuÊt kho. Chøng tõ xuÊt kho lµ “ PhiÕu xuÊt kho “ (mÉu sè 02-vËt t­ ). §©y lµ chøng tõ ph¶n ¸nh xuÊt kho vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt do phßng TCKT lËp lµm 3 liªn (còng gièng nh­ phiÕu nhËp kho). Minh ho¹ c¸c phiÕu xuÊt kho: + TrÝch phiÕu xuÊt linh kiÖn phÇn nhËp khÈu vµ phiÕu xuÊt linh kiÖn phÇn néi ®Þa ngµy 30/11/2001: 2.2.3.3. Ph­¬ng ph¸p ghi sæ : KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu t¹i C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song. * ë kho : Thñ kho tiÕn hµnh ghi sè l­îng vËt liÖu theo b¶ng kª chi tiÕt nhËp, xuÊt linh kiÖn xe m¸y c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp - xuÊt, sau ®ã chuyÓn vÒ phßng TCKT C«ng ty kÌm theo ho¸ ®¬n ®Ó lµm c¬ së h¹ch to¸n t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån linh kiÖn. B¶ng kª chi tiÕt nhËp - xuÊt linh kiÖn ®­îc ghi chÐp cho tõng ®ît giao nhËn hµng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt - nhËp. §Þnh kú 5-10 ngµy kÕ to¸n kho (thuéc xÝ nghiÖp) chuyÓn chøng tõ nhËp-xuÊt linh kiÖn vÒ phßng TCKT C«ng ty. VÝ dô minh ho¹ b¶ng kª chi tiÕt nhËp linh kiÖn xe m¸y Ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2001 Theo hîp ®ång sè : 180901/TMT-KHN Bªn giao: XÝ nghiÖp kim Hµ néi Ng­êi giao: Anh TÜnh Sè ho¸ ®¬n: 035129 ngµy 06/11/2001 Bªn nhËn XÝ nghiÖp SX vµ KD xe g¾n m¸y T.M.T Ng­êi nhËn: NguyÔn Minh HiÒn STT Tªn mÆt hµng §VT Sè l­îng Ghi chó 1 Ch©n chèng hoµn chØnh Bé 3.000 Ba ngµn 2 CÇn phanh + lß xo Bé 3.000 Ba ngµn 3 Gi¸ b¾t biÓn sè chiÕc 3.000 Ba ngµn 4 Tay d¾t sau chiÕc 3.000 Ba ngµn §¹i diÖn bªn giao §¹i diÖn bªn nhËn b¶ng kª chi tiÕt xuÊt kho linh kiÖn xe m¸y Liªn 3 Ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2001 Bªn giao : Kho Ng­êi giao : NguyÔn Minh HiÒn Bªn nhËn : X­ëng l¾p r¸p xe m¸y Ng­êi nhËn: NguyÔn v¨n Thùc Lo¹i xe : JIULONG 100 STT Tªn mÆt hµng §VT Sè l­îng Ghi chó 1 Bé linh kiÖn NK xe m¸y TQ hiÖu JL 100 Bé 500 (N¨m tr¨m bé) 2 Gi¶m xãc sau Bé 500 3 Lèp tr­íc + sau Bé 500 4 S¨m + d©y lãt vµnh c¸i 500 5 Yªn xe c¸i 500 6 P« c¸i 500 7 Ch©n chèng hoµn chØnh c¸i 500 8 CÇn phanh c¸i 500 9 CÇn sè c¸i 500 10 Cßi c¸i 500 ... ................. ........ §¹i diÖn bªn giao §¹i diÖn bªn nhËn * ë phßng kÕ to¸n : Sau khi nhËn ®­îc b¶ng kª nhËp - xuÊt ë kho chuyÓn lªn, kÕ to¸n vËt liÖu tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp - xuÊt kho vµ vµo sæ chi tiÕt TK 152 t×nh h×nh nhËp - xuÊt linh kiÖn vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ theo gi¸ thùc tÕ . KÕ to¸n theo dâi thanh to¸n víi ng­êi b¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, chøng tõ ghi sæ tµi kho¶n 331 Theo vÝ dô minh ho¹ ë trªn kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 152 theo dâi tõng lo¹i linh kiÖn theo tõng l« xe : Ch©n chèng cña l« 1.000 xe JIULONG 100 Sè Ngµy DiÔn gi¶i TK §¬n NhËp XuÊt Tån hiÖu th¸ng §.¦ gi¸ SL Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn 233 06/11 NhËp ch©n chèng 331 47.272,727 3.000 141.818.181 25/11 XuÊt cho SX 621 47.272,727 500 23.636.364 2.500 118.181.817 Céng PS T11 3.000 141.818.181 500 23.636.364 2.500 118.181.817 Phßng kÕ to¸n theo dâi thø, nh·n, lo¹i vËt liÖu trªn sæ chi tiÕt vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸. ViÖc kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a kho vµ kÕ to¸n sÏ ®­îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng. Sè l­îng tån kho thùc tÕ sÏ ®­îc ®èi chiÕu víi cét tån sè l­îng cña lo¹i thø vËt liÖu t­¬ng øng trong sæ cña kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu . §ång thêi c¨n cø vµo cét sè tiÒn tån kho trªn sæ chi tiÕt ®Ó ®èi chiÕu víi cét sè tiÒn, tån kho trªn b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tån vËt liÖu cña kÕ to¸n tæng hîp. + TrÝch b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt -tån NVL th¸ng 11/2001: ( xe JL100 vµ xe JL110-A ) TrÝch sæ chi tiÕt TK 331 " XÝ nghiÖp kim Hµ néi" Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè hiÖu NT §. ¦ Nî Cã Nî Cã D­ 31/10/2001 50.000.000 035129 (PNK sè 233) 06/11 Mua ch©n chèng ... 3.000 bé ThuÕ VAT ®Çu vµo 152 133 278.181.813 27.818.187 Sè 104 21/11 Tr¶ tiÒn hµng 112.1 250.000.000 Céng PS T10 250.000.000 306.000.000 D­ 30/11/2001 106.000.000 TrÝch sæ chi tiÕt TK 331 nhËp khÈu " CHONG QING" Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè hiÖu NT §. ¦ Nî Cã Nî Cã D­ 31/10/2001 24.132.624.760 Tê khai 151 (PNK sè 01/11) 02/11 NhËp 16.300 bé linh kiÖn ®éng c¬ ( TrÞ gi¸: 1.780.100 $ ) 152 26.814.027.511 Sè 75 22/11 Thanh to¸n nèt 10% 311 144 2.547.332.613 134.070.138 Céng PS T11 2.681.402.751 26.814.027.511 D­ 30/11/2001 0 0 H×nh thøc thanh to¸n trong tr­êng hîp linh kiÖn nhËp ngo¹i th­êng lµ b»ng L/C tr¶ ngay kh«ng huû ngang 90% trÞ gi¸ hîp ®ång vµ 10% cßn l¹i thanh to¸n b»ng TTR sau 20 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn hµng. Nguån thanh to¸n chñ yÕu b»ng tiÒn vay ng¾n h¹n ng©n hµng ( 95% trÞ gi¸ hîp ®ång ) vµ b»ng vèn tù cã ( 5% ký quü tr­íc khi më L/C ) 2.2.4. KÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu : ë C«ng ty chØ x¶y ra tr­êng hîp t¨ng vËt liÖu do mua ngoµi: VËt liÖu nhËp kho c«ng ty chñ yÕu lµ tõ hai nguån chÝnh lµ nhËp khÈu vµ thu mua trong n­íc nªn viÖc nhËp xuÊt diÔn ra th­êng xuyªn, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi, c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó kÕ to¸n tæng hîp nhËp xuÊt vËt liÖu . ë c«ng ty kh«ng cã tr­êng hîp hµng vÒ ho¸ ®¬n ch­a vÒ trong th¸ng hoÆc ng­îc l¹i v× vËy kÕ to¸n ghi sæ ®¬n gi¶n h¬n do chØ cã tr­êng hîp hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ. Khi mua nguyªn vËt liÖu vÒ kho th× cã hai tr­êng hîp xÈy ra lµ §èi víi hµng nhËp khÈu: nÕu gi¸ mua lµ gi¸ FOB, C«ng ty ph¶i thuª vËn chuyÓn tõ c¶ng ®i tíi c¶ng ®Õn vµ mua b¶o hiÓm cho l« hµng. C¨n cø vµo “ho¸ ®¬n c­íc phÝ vËn chuyÓn” vµ " ho¸ ®¬n b¶o hiÓm" lµm c¬ së lËp chøng tõ xin thanh to¸n, ®ång thêi tÝnh vµo gi¸ vèn vËt liÖu. TiÒn mua b¶o hiÓm ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 142.2 " Chi phÝ chê kÕt chuyÓn " , khi hµng vÒ nhËp kho kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo gi¸ vèn cña vËt liÖu. NÕu gi¸ mua lµ gi¸ CIF hoÆc CIP th× h¹ch to¸n t­¬ng tù nh­ng kh«ng cã tiÒn vËn chuyÓn vµ tiÒn b¶o hiÓm. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ vèn thùc tÕ cña l« hµng theo c«ng thøc sau: Gi¸ vèn = Gi¸ mua + ThuÕ NK + V/ chuyÓn + B/ hiÓm + CF thu thùc tÕ ( CIF , FOB ...) (nÕu cã) (nÕu cã) (nÕu cã) mua vµ ghi sæ : Nî TK 152 (nhËp khÈu) : Gi¸ vèn thùc tÕ Cã TK 331 (ng­êi b¸n) : Gi¸ mua Cã TK 331 (vËn chuyÓn) : C­íc vËn chuyÓn Cã TK 333.3 (thuÕ nhËp khÈu) : ThuÕ nhËp khÈu Cã TK 142.2 (chi phÝ chê kÕt chuyÓn) : PhÝ b¶o hiÓm ®ång thêi ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu: Nî TK 133.1: tiÒn thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu Cã TK 333.12: tiÒn thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu MÆt kh¸c c¨n cø vµo chøng tõ thanh to¸n kÕ to¸n ghi Nî TK 331 (thanh to¸n víi ng­êi b¸n) Nî TK 331 (thanh to¸n víi ng­êi vËn chuyÓn) Cã TK 1111 (tiÒn mÆt) Cã TK 1121 ( TGNH) Cã TK 144 (ký quü) Cã TK 311 (vay ng¾n h¹n ng©n hµng) - §èi víi linh kiÖn néi ®Þa : khi linh liÖn mua vÒ nhËp kho, nÕu nhµ cung cÊp ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ GTGT th× c¨n cø vµo dßng céng tiÒn hµng trong ho¸ ®¬n (kh«ng bao gåm thuÕ VAT) kÕ to¸n ghi : Nî TK 152 (néi ®Þa ho¸): trÞ gi¸ tiÒn NVL Cã TK 331 : trÞ gi¸ tiÒn NVL ®ång thêi ghi: Nî TK 133.1: tiÒn thuÕ VAT Cã TK 331: tiÒn thuÕ VAT NÕu nhµ cung cÊp ¸p dông h×nh thøc tÝnh thuÕ GTGT trùc tiÕp th× gi¸ vèn linh kiÖn ®­îc tÝnh nh­ sau: Gi¸ vèn thùc tÕ = Gi¸ ho¸ ®¬n - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ = Gi¸ ho¸ ®¬n x 3% KÕ to¸n ghi: Nî TK 152 gi¸ vèn thùc tÕ Nî TK 133.1 thuÕ GTGT Cã TK 331 tæng gi¸ thanh to¸n Trong th¸ng 11/2001 t×nh h×nh nhËp linh kiÖn cña ®¬n vÞ nh­ sau: + TrÝch b¶ng kª tæng hîp nhËp linh kiÖn phÇn nhËp khÈu th¸ng 11/2001: ViÖc ghi sæ nhËt ký chung ®­îc thÓ hiÖn: H¹ch to¸n nhËp linh kiÖn nhËp khÈu: Nî TK 152 28.151.238.511 Cã TK 331(NK) 26.814.027.511 Cã TK 333.3 1.337.211.000 ®ång thêi: Nî TK 133.1 2.808.144.000 Cã TK 333.12 2.808.144.000 + TrÝch b¶ng kª tæng hîp nhËp linh kiÖn phÇn néi ®Þa th¸ng 11/2001: ( xe JL100 vµ xe JL110-A ) TrÝch nhËt ký chung T11/2001 môc nhËp kho linh kiÖn S« Chøng tõ Néi dung §· ghi TK Sè ph¸t sinh TT SH NT sæ c¸i ®èi øng Nî Cã 113 30/11 NhËp LK nhËp ngo¹i 152 331 26.814.027.511 26.814.027.511 113 30/11 NhËp LK nhËp ngo¹i(TNK) 152 333.3 1.337.211.000 1.337.211.000 113 30/11 NhËp LK néi ®Þa 152 331 6.630.990.625 6.630.990.625 Céng 34.782.229.136 34.782.229.136 Sè liÖu ë sæ nhËt ký chung ®­îc sö dông ®Ó ghi sæ c¸i tµi kho¶n 152 vµ 331 C«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung th× viÖc h¹ch to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu ë C«ng ty sö dông sæ c¸i TK 152 vµ TK 331 . Khi theo dâi thanh to¸n th× sö dông TK 111, 112, 141, 311. TrÝch sæ tæng hîp TK 331 T11/2001 NT Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang TK Sè tiÒn ghi sæ Sè NT NKC §.¦ Nî Cã D­ 31/10/2001 24.132.624.760 30/11 108 30/11 Tr¶ tiÒn hµng 42 111 1.463.666.000 30/11 110 30/11 nt 42 112 2.571.345.144 30/11 111 30/11 nt 42 144 134.070.138 30/11 111 30/11 nt 43 311 2.547.332.613 30/11 113 30/11 Mua VT phôc vô SX 43 154 1.362.000 30/11 113 30/11 Mua LK néi ®Þa 43 152 6.630.990.625 30/11 113 30/11 ThuÕ VAT ®Çu vµo 43 133 941.501.108 30/11 113 30/11 Mua linh kiÖn (NK) 43 152 28.151.238.511 30/11 114 30/11 Tr¶ tiÒn hµng 44 141 128.855.000 Céng PS T11/2001 6.845.268.895 35.725.092.244 D­ 30/11/2001 4.747.198.589 2.2.5. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu : Trong ®iÒu kiÖn thùc hiÖn s¶n xuÊt hµng ho¸ theo nguyªn t¾c cña h¹ch to¸n kinh doanh, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc coi lµ mét yÕu tè cÊu thµnh nªn chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt vËt liÖu C«ng ty sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. ViÖc nhËp xuÊt linh kiÖn diÔn ra th­êng xuyªn vµ nhiÒu chñng lo¹i theo bé xe/ lo¹i xe, do ®ã mçi lÇn xuÊt ph¶i lËp 02 b¶ng kª chi tiÕt cho tõng lo¹i xe theo - Linh kiÖn nhËp ngo¹i - Linh kiÖn néi ®Þa §Õn cuèi kú phßng TCKT C«ng ty c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª chi tiÕt ®Ó tÝnh to¸n trÞ gi¸ cña linh kiÖn xuÊt trong kú. VÝ dô: Sè ph¸t sinh trong th¸ng 11/2001 c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp xuÊt trong th¸ng phÇn nhËp khÈu vµ néi ®Þa B¶ng kª tæng hîp xuÊt linh kiÖn phÇn nhËp khÈu th¸ng 11/2001 ( BiÓu 1 ) STT Lo¹i xe §¬n gi¸ XuÊt (®ång) Sè l­îng Gi¸ trÞ 1 JIULONG 100 2.072.484 500 1.036.242.000 2 JIULONG 110-A 2.155.368 1.000 2.155.368.000 Céng 1.500 3.191.610.000 zzz B¶ng kª tæng hîp xuÊt linh kiÖn phÇn néi ®Þa th¸ng 11/2001 ( BiÓu 2 ) STT Lo¹i xe §¬n gi¸ XuÊt Sè l­îng Gi¸ trÞ 1 JIULONG 100 - Gi¶m xãc sau 172.727 500 86.363.500 - ¾c quy (b×nh) 71.580 500 35.790.000 - Bé ch©n chèng (bé) 47.272,727 500 23.636.364 - Bé ®å nghÒ (bé) 22.500 500 11.250.000 - Bè th¾ng (cÆp) 7.331 500 3.665.500 - CÇn sè (c¸i) 18.967 500 9.483.500 ................ .......... 500 .............. Céng 1 707.979.000 2 JIULONG 110-A - .............. .......... 1.000 ........... - Lèp (bé) 85.455 1.000 85.455.000 - Vµnh (cÆp) 62.565 1.000 62.565.000 - XÝch (sîi) 32.000 1.000 32.000.000 - Yªn (c¸i) 144.550 1.000 144.550.000 - Gi¶m xãc sau 172.727 1.000 172.727.000 Céng 2 1.152.712.979 Tæng céng 1.860.691.979 H¹ch to¸n tæng hîp trªn sæ nhËt ký chung: Nî TK 621 5.052.301.979 Cã TK 152 (biÓu 1) 3.191.610.000 Cã TK 152 (biÓu 2) 1.860.691.979 TrÝch nhËt ký chung T11/2001 môc xuÊt kho linh kiÖn S« Chøng tõ Néi dung §· ghi TK Sè ph¸t sinh TT SH NT sæ c¸i ®èi øng Nî Cã 115 30/11 XuÊt LK néi ®Þa cho SX 621 152 1.860.691.979 1.860.691.979 115 30/11 XuÊt LK nhËp ngo¹i cho SX 621 152 3.191.610.000 3.191.610.000 Céng 5.052.301.979 5.052.301.979 Sè liÖu trªn nhËt ký chung ®­îc sö dông ®Ó ghi sæ c¸i tµi kho¶n 152 vµ 621 Cuèi kú kÕt chuyÓn vµo tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh xe m¸y thµnh phÈm phÇn chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh, kÕ to¸n ghi : Nî TK 154 5.052.301.979 Cã TK 621 5.052.301.979 Víi ®Æc thï cña viÖc l¾p r¸p xe m¸y, linh kiÖn chØ xuÊt cho s¶n xuÊt chÝnh. Trong kú kh«ng cã s¶n phÈm dë dang. TrÝch sæ tæng hîp TK 152 T11/2001 NT Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang TK Sè tiÒn ghi sæ Sè NT NKC §.¦ Nî Cã D­ 31/10/2001 1.645.272.731 30/11 113 30/11 NhËp kho LK néi ®Þa 43 331 6.630.990.625 30/11 113 30/11 NhËp kho LK NK 43 331 28.151.238.511 30/11 113 30/11 ThuÕ NK linh kiÖn 43 333.3 1.337.211.000 30/11 115 30/11 XuÊt LK néi ®Þa cho SX 44 621 1.860.691.979 30/11 115 30/11 XuÊt LK NK cho SX 44 621 3.191.610.000 Céng PS T11/2001 34.782.229.136 5.052.301.979 D­ 30/11/2001 31.375.199.888 TrÝch sæ tæng hîp TK 621 T11/2001 NT Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang TK Sè tiÒn ghi sæ Sè NT NKC §.¦ Nî Cã 30/11 115 30/11 LK néi ®Þa xuÊt cho SX 44 152 1.860.691.979 30/11 115 30/11 LK NK xuÊt cho SX 44 152 3.191.610.000 30/11 115 30/11 K/c chi phÝ NVL vµo Z 44 154 5.052.301.979 Céng PS T11/2001 5.052.301.979 5.052.301.979 Ch­¬ng III Hoµn thiÖn kÕ to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ GTVT lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt l¾p r¸p xe m¸y cã nguån gèc tõ Trung quèc. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, nhiÒu doanh nghiÖp nhµ n­íc còng nh­ t­ nh©n cïng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy. Do vËy vÊn ®Ò c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ rÊt gay g¾t, g©y cho C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i trong viÖc tÝnh to¸n tõ kh©u thu mua ®Õn kh©u tiªu thô. Bëi vËy s¶n phÈm cña C«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng lµ mét sù cè g¾ng nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. Trong nh÷ng c«ng lao ®ã th× ph¶i kÓ ®Õn sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña c¸n bé phßng tµi chÝnh lµ ng­êi thay mÆt gi¸m ®èc thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m ®èc b»ng tiÒn mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty . 3.1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty : 3.1.1. Nh÷ng ­u ®iÓm c¬ b¶n : Qua thêi gian t×m hiÓu c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ GTVT cã nhiÒu ­u ®iÓm cÇn ®­îc ph¸t huy . - VÒ hÖ thèng chøng tõ : ViÖc sö dông chøng tõ, tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ vµ tr×nh tù ghi chÐp ®¬n gi¶n nh­ng vÉn ®¶m b¶o chøng tõ lËp ra cã c¬ së thùc tÕ vµ c¬ së qu¶n lý gióp cho c«ng t¸c gi¸m s¸t t×nh h×nh nhËp , xuÊt , tån kho vËt liÖu ®­îc kÞp thêi , cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho tõng bé phËn cã liªn quan . - VÒ ®¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i vËt liÖu : C«ng ty sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ých danh vµ ph©n lo¹i vËt liÖu theo nguån h×nh thµnh lµ hîp lý bëi viÖc tÝnh to¸n gi¸ thµnh ®­îc tÝnh cho tõng l« hµng. - VÒ kh©u thu mua : C«ng ty ®· tæ chøc ®­îc mét ®éi ngò tiÕp liÖu t­¬ng ®èi linh ho¹t , am hiÓu vÒ chÊt l­îng vµ thÞ tr­êng gi¸ c¶, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vÒ nh÷ng nguyªn vËt liÖu m×nh mua vÒ. C«ng ty ph¶i ký hîp ®ång mua nguyªn vËt liÖu víi nh÷ng ®¬n vÞ cã mÆt hµng tèt ®¹t chÊt l­îng s¶n phÈm cao, ®¶m b¶o ®ñ, ®óng chñng lo¹i vËt liÖu mµ C«ng ty ®· yªu cÇu - Trong kh©u dù tr÷ b¶o qu¶n : C«ng ty lu«n dù tr÷ vËt liÖu ë møc cÇn thiÕt hîp lý, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng g©y l·ng phÝ vèn v× gi¶i phãng ®­îc mét sè vèn l­u ®éng ®¸ng kÓ do gi¶m bít sè dù tr÷ vËt liÖu tån kho kh«ng cÇn thiÕt. - VÒ kh©u sö dông vËt liÖu : VËt liÖu mua vÒ sö dông ®óng môc ®Ých s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt ,®¸p øng vËt liÖu kÞp thêi cho s¶n xuÊt vµ ®ång thêi tr¸nh l·ng phÝ vËt liÖu . - VÒ tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n vËt liÖu : C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chung vµo theo th¸ng, theo dâi ®Þnh kú cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho vËt t­ hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña vËt liÖu . 3.1.2. Nh÷ng h¹n chÕ cÇn ph¶i tiÕp tôc hoµn thiÖn : Song bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn còng cßn mét sè h¹n chÕ cÇn ®­îc nghiªn cøu nh»m hoµn thiÖn thªm c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n vËt liÖu cña C«ng ty nãi riªng . - Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty : VÒ ®éi ngò kÕ to¸n phÇn lín ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy, nh­ng do cßn qu¸ trÎ nªn ch­a cã kinh nghiÖm . Do vËy ch­a ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ch­a ®­îc trang bÞ phÇn mÒm vi tÝnh hç trî cho c«ng t¸c kÕ to¸n. MÆt kh¸c viÖc ph©n cho thñ quü kiªm kÕ to¸n lµ kh«ng phï hîp. 3.2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt VTTB.GTVT. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu víi môc ®Ých hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, ®¶m b¶o tu©n thñ hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp hiÖn hµnh vµ phï hîp víi ®Æc thï, yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt VTTB.GTVT. Qua thêi gian nghiªn cøu em m¹nh d¹n ®­a ra c¸c ý kiÕn sau ®©y : Thø nhÊt : VÒ viÖc lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu ë C«ng ty : Muèn thùc hiÖn ®­îc c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu chÝnh x¸c vµ thuËn tiÖn cho viÖc ®­a m¸y vi tÝnh vµo sö dông, sau khi ph©n vËt liÖu thµnh tïng lo¹i tõng nhãm thø vËt liÖu th× cÇn ph¶i lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu . Tªn c¸c vËt liÖu ®­îc m· ho¸ ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong lËp tr×nh còng nh­ sö dông m¸y vi tÝnh. ViÖc m· ho¸ vËt liÖu lµ viÖc g¾n cho mçi thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô mét m· sè. §Ó dÔ nhËn biÕt th× viÖc m· sè b¾t ®Çu tõ sè hiÖu TK ph¶n ¸nh ®èi t­îng ®ã tuú thuéc vµo sè l­îng trong tõng tµi kho¶n ®Ó m· sè vËt t­ theo Ýt hay nhiÒu ch÷ sè. Cã thÓ s¾p xÕp vËt liÖu chÝnh phô ...theo nguyªn t¾c kÝch cì t¨ng dÇn ...Nh­ vËy sÏ thuËn tiÖn cho viÖc s¾p xÕp b¶o qu¶n t¹i kho vµ thuËn tiÖn cho viÖc lÊy sè liÖu hoÆc xem mét chñng lo¹i vËt liÖu nµo ®ã khi cÇn thiÕt . Thø hai : VÒ tæ chøc cña bé m¸y kÕ to¸n Do tr×nh ®é kÕ to¸n ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ch­a ®­îc trang bÞ phÇn mÒm vi tÝnh hç trî cho c«ng t¸c kÕ to¸n, khi chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, C«ng ty cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch båi d­ìng thªm ®Ó n©ng cao nghiÖp vô kÕ to¸n vµ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸n bé qu¶n lý tµi chÝnh. §­a tiÕn bé khoa häc vµo kh©u qu¶n lý nh­ ®­a phÇn mÒm vi tÝnh vµo ®Ó hç trî cho c«ng t¸c kÕ to¸n . Bè trÝ c«ng viÖc cho phï hîp víi chøc n¨ng cña tõng phÇn hµnh kÕ to¸n. Thø ba : VÒ viÖc hoµn tÊt thñ tôc nhËp kho §Ó ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi, chÝnh x¸c th× kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu nªn th­êng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu víi thñ kho vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng lo¹i vËt liÖu, ®«n ®èc nh©n viªn tiÕp liÖu nép ho¸ ®¬n chøng tõ sang phßng tµi vô, thanh tra viÖc theo dâi viÖc nhËp hµng vµo sæ chi tiÕt nhËp vËt liÖu ®Ó nhanh chãng hoµn tÊt thñ tôc nhËp kho sau mçi lÇn ®i mua hµng. Cã thÓ nh­ vËy vËt liÖu tån kho trªn sæ kÕ to¸n míi cã thÓ x¸c ®Þnh ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n. Cuèi kú kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª thùc tÕ vËt t­ hµng ho¸ tån kho so s¸nh ®èi chiÕu víi sè liÖu vËt t­ hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n. Sè tån kho thùc tÕ lu«n phï hîp víi sè tån kho trªn sæ kÕ to¸n. kÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ GTVT, ®­îc tiÕp xóc víi bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty céng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n bé phßng phßng TC-KT em nhËn thÊy r»ng lµ mét DNNN chuyªn s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, c«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ GTVT lu«n lu«n phÊn ®Êu kh«ng ngõng trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng, thu hót ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt vµ n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc chung cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u nh»m ®¸p øng kÞp víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y tr­íc sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc, c«ng ty vÉn ®øng v÷ng vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong viÖc n¾m b¾t nhu cÇu còng nh­ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng nh»m ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm míi phï hîp víi thÞ tr­êng. Cïng chung víi sù ph¸t triÓn ®ã cña c«ng ty th× hÖ thèng qu¶n lý nãi chung vµ vµ qu¶n lý h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu s¶n xuÊt sÏ gióp cho c«ng ty kinh doanh mét c¸ch n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. Do quü thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu cßn h¹n hÑp nh­ng víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n vµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn V¨n Dung em ®· cè g¾ng vËn dông kiÕn thøc cña m×nh ®i s©u vµo thùc tÕ c«ng t¸c vËt liÖu t¹i C«ng ty vµ m¹nh d¹n ®Ò xuÊt ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty. Song kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt trong b¶n chuyªn ®Ò vËy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ cña c¸n bé phßng tµi chÝnh cña C«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TrÇn V¨n Dung ®· h­íng dÉn, d×u d¾t em trong suèt thêi gian thùc tËp vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác kế toán vật liệu trong Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải.DOC
Luận văn liên quan