Đề tài Công tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP xuất nhập khẩu Vật tư nông nghiệp và nông sản

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu Phần 1: Một số đặc điểm chung của doanh nghiệp I. Quá trình hình thành và phát triển II. Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp trong nền kinh tế III. Cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp IV. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh V. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Phần 2: Báo cáo thực trạng tình hình quản lý công tác tổ chức lao động tiền lương I. Nêu một số vấn đề lý luận chung về lao động tiền lương II. Thực trạng tình hình quản lý công tác tổ chức lao động tiền lương A. Công tác tổ chức lao động 1. Tổ chức lao động 1.1. Cơ cấu lao động trong doanh nghiệp 1.2. Bảng đánh giá lao động 2. Công tác định mức lao động 3. Công tác bảo hộ lao động 4. Các biện pháp bảo đảm an toàn cho công nhân B. Công tác tổ chức tiền lương 1. Khái niệm tiền lương 2. Hình thức trả lương theo thời gian 3. Hình thức trả lương theo sản phẩm 4. Cách tính tiền thưởng, BHXH, BHYT 5. Định mức tiền lương 5. Công tác kế hoạch lao động tiền lương Kết luận Tài liệu tham khảo.

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1601 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP xuất nhập khẩu Vật tư nông nghiệp và nông sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu B­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tù hoµn thiÖn m×nh vÒ mäi mÆt ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ v­¬n lªn trong c¬ chÕ míi. Doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Çy ®ñ ®Õn mäi kh©u, mäi yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. HiÖn nay n­íc ta ®ang tõng b­íc héi nhËp víi quèc tÕ tham gia vµo diÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ thÕ giíi chuÈn bÞ trë thµnh thµnh viªn cña c¸c khèi th­¬ng m¹i AFTA, WTO... ®Ó nh»m môc tiªu trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp. V× vËy, ®ßi hái n­íc ta ph¶i cã mét chÕ ®é qu¶n lý nÒn kinh tÕ nãi chung vµ qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng nãi riªng sao cho phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ quan träng cña nhµ n­íc. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn, viÖc nghiªn cøu c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lµ cÇn thiÕt, nã gióp cho sinh viªn cã c¸i nh×n thùc tiÔn vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng cña x· héi. Tõ ®ã n¾m b¾t ®­îc c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ n¶y sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. HiÓu râ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy trong thêi gian thùc tËp em ®· cè g¾ng ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu vµ quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: “C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng” MÆc dï ®· ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó anh chÞ trong phßng tæ chøc nh­ng do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn b¶n b¸o c¸o nµy khã tr¸nh khái thiÕu sãt. Em mong ®­îc sù chØ b¶o gãp ý bæ sung cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸n bé c«ng ty ®Ó b¶n b¸o c¸o cña em thªm phong phó vµ thiÕt thùc, gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn nh»m khai th¸c tèi ®a søc m¹nh vµ sù hoµn thiÖn cña nã. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn I Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty cp xuÊt nhËp khÈu vËt t­ n«ng nghiÖp vµ n«ng s¶n . I. mét sè ®Æc ®iÓm vÒ c«ng ty cp xu©t nhËp khÈu vËt t­ nn & n«ng s¶n . 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng Ty CP XuÊt NhËp KhÈu VËt T­ N«ng NghiÖp & N«ng S¶n ®­îc h×nh thµnh tõ nh÷ng n¨m 60 . tiÒn th©n cña c«ng ty chØ lµ tr¹m ph©n l©n Hµ Néi trùc thuéc côc t­ liÖu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Sau khi cã sù s¸t nhËp cña Bé N«ng NghiÖp, Bé L©m NghiÖp vµ Bé Thuû Lîi thµnh bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n, doanh nghiÖp tiÕp tôc ho¹t ®éng d­íi tªn míi lµ C«ng Ty VËt T­ N«ng NghiÖp cÊp I theo quyÕt ®Þnh sè 99/NN - TCCB/Q§ ngµy 28/1/93 cña Bé N«ng NghiÖp & Ph¸t TriÓn N«ng Th«n. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi, t¨ng c­êng tù chñ còng nh­ ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh, ngµy 11/11/99 Bé N«ng NghiÖp & Ph¸t TriÓn N«ng Th«n ®· ra quyÕt ®Þnh sè 156/99 Q§/BNN - TCCB, doanh nghiÖp ®· ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng Ty CP XuÊt NhËp KhÈu VËt T­ N«ng NghiÖp & N«ng S¶n, ®­îc PhÐp tham gia c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh thªm nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nh­ vËt liÖu x©y dùng, hµng trang trÝ néi thÊt, kho, b·i, t­ liÖu s¶n xuÊt, ….Víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ : AGRICUL TURAL MATERIALS AND PRODóCT IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY víi tªn viÕt t¾t lµ AMPIF...ISC, trô së chÝnh cña c«ng ty x· Ngò HiÖp, HuyÖn Thanh Tr× - Hµ Néi. TÝnh ®Õn nay, c«ng ty ®· cã 37 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy, C«ng ty cã 7 ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n ®éc lËp, ph©n bæ chñ yÕu ë miÒn B¾c, 2 ®¬n vÞ trùc thuéc ë hai ga §ång V¨n vµ V¨n §iÓn, lµ nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu mèi tiÕp nhËn vµ ph©n phèi ph©n bãn cho c¸c ®¬n vi néi ®Þa vµ cho c¸c ®¬n vÞ ®Þa ph­¬ng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Vèn kinh doanh n¨m 2002: Trong ®ã Vèn l­u ®éng: Vèn cè ®Þnh: Vèn chñ së h÷u: C«ng ty CP - XNK vËt t­ n«ng nghiÖp & n«ng s¶n lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng trong linh v­c th­¬ng m¹i, phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. NhiÒu n¨m qua C«ng ty kh«ng nh÷ng phÊn ®Êu vÒ mäi mÆt, tù c©n ®èi tµi chÝnh, coi träng hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ cßn hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, cung øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi ph©n bãn chÊt l­îng tèt nªn ®­îc nh©n d©n c¶ n­íc tÝn nhiÖm. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. B­íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ch­c n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty ®· cã sù biÕn ®æi cho phï hîp víi vai trß lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.Trong giai ®o¹n nµy chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ : Chøc n¨ng: C«ng ty CP XuÊt NhËp KhÈu VËt T­ N«ng NghiÖp & N«ng S¶n lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ mÉu vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty nhµ n­íc ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 39/CP ngµy 27/06/1995 cña ChÝnh phñ vµ ®iÒu lÖ cô thÓ cña C«ng ty CP VËt T­ NN & N«ng S¶n do ban lanh ®¹o C«ng ty x©y dùng tr×nh Bé tr­ëng bé N«ng NghiÖp & PTNT ban hµnh, sau khi trao ®æi y’ kiÕn víi Bé tr­ëng – Tr­ëng ban chØ ®¹o trung ­¬ng vÒ ®æi míi doanh nghiÖp. Cã quan hÖ g¾n bã víi ®¬n vÞ kh¸c trong ho¹t ®éng kinh doanh vËt t­ n«ng nghiÖp, n«ng s¶n vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm tiªu dïng cho n«ng nghiÖp nh»m tÝch tô, t¨ng c­êng tËp chung vèn vµ th­c hiÖn ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c ho¸ trong kinh doanh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, thùc hiÖn tèt nhiÖm vô nhµ n­íc giao. NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty. C«ng ty CP XuÊt nhËp KhÈu VËt T­ N«ng NghiÖp & N«ng S¶n cã nhiÖm vô ®¨ng ký kinh doanh ho¹t ®éng theo ®óng ®iÒu lÖ cña C«ng ty, c¸c quy ®Þnh vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ n­íc, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vµ ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph©n bãn ho¸ häc, bao b×, chÕ biÕn n«ng s¶n phôc vô. §©y lµ nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty trong thêi gian gÇn ®©y. C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tô h¹ch to¸n, do ®ã cÇn ph¶i b¶o ®¶m kinh doanh cã l·i míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Tham gia x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi cung øng vµ dù tr÷ vËt t­ n«ng nghiÖp, n«ng s¶n phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt cho mïa vô. Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó më réng thÞ tr­êng tiªu thô. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty CP XNK vËt t­ n«ng nghiÖp & n«ng s¶n: a- HÖ thèng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. Ban Gi¸m ®èc cña C«ng ty bao gåm mét Gi¸m ®èc, hai Phã Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban trùc thuéc. Nh­ vËy, ng­êi qu¶n lý cao nhÊt cña C«ng ty lµ Gi¸m ®èc, sö dông tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ph¸p kinh tÕ, hµnh chÝnh, tæ chøc ... ®Ó ®iÒu khiÓn qu¶n lý C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi m¨t ho¹t ®éng cña C«ng ty. + Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ng­êi ®iÒu hµnh qu¶n lý chung, gi÷ vÞ trÝ quan träng nhÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ hoat ®éng, qu¶n lý cña c«ng ty tr­íc ph¸p luËt. + C¸c phã Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi gióp viªc cho Gi¸m ®èc, ®­îc tæng c«ng ty bæ nhiªm vµ b·i nhiÖm, mçi phã Gi¸m ®èc c«ng ty ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét sè mÆt c«ng t¸c mµ Gi¸m ®èc giao cho. Cã mét Gi¸m ®èc th­êng trùc ®Ó thay thÕ ®iÒu hµnh c«ng ty khi Gi¸m ®èc v¾ng mÆt. - C«ng viªc cña phã Gi¸m ®èc Hµnh chÝnh bao gåm: . Qu¶n lý, chØ ®¹o c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n. . C«ng t¸c b¶o vÖ an ninh qu©n sù, phßng ch¸y ch÷a ch¸y. . Phô tr¸ch ®íi sèng sinh ho¹t cho c«ng nh©n viªn. . Ra quyÕt ®Þnh khen th­ëng kû luËt. . Chñ ®éng t×m kiÕm hîp ®ång. - C«ng viªc cña phã Gi¸m ®èc Kinh doanh bao gåm: . ChØ ®¹o chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. . Kh¶o s¸t thÞ tr­êng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. . T×m kiÕm b¹n hµng, giao dÞch kinh doanh. . Ra c¸c quyªt ®Þnh mua b¸n, trao ®æi, xuÊt nhËp khÈu. - Phßng KÕ to¸n Tµi vô: Gåm 8 ng­êi, cã chøc n¨ng thùc hiÖn,gi¸m s¸t b»ng tiÒn th«ng qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, qu¶n lý tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn cña c«ng ty d­íi sù l·nh ®¹o cña kÕ to¸n tr­ëng C«ng ty. Gióp viªc cho kÕ to¸n tr­ëng lµ mét phã phßng kÕ to¸n, c¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô hoµn thµnh c«ng viªc ®­¬c giao, ®ång thêi phèi hîp víi c¸c nh©n viªn kÕ to¸n d­íi c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. - Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: Gåm 26 ng­êi, trong ®ã cã mét tr­ëng phßng vµ mét phã phßng, cã nhiÖm vô tham m­u cho Gi¸m ®èc tæng hîp kÕ ho¹ch toµn diÖn cña c«ng ty nh­ : Ký kÕt c¸c nhîp ®ång kinh tÕ, mua b¸n ph©n bãn , kÕ ho¹ch l­u chuyÓn hµng ho¸ , thèng kª tæng hîp sè liÖu th­c hiÖn so víi kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kinh doanh vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o. Th­c hiÖn hîp ®ång trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, b¸n bu«n trùc tiÕp, t×m hiÓu më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cho C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vµ phã Gi¸m ®èc kinh doanh. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Gåm 6 ng­êi lµ bé phËn tham m­u vÒ c«ng t¸c tæ chøc kinh doanh, qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn, th­c hiÖn chØ ®¹o xuèng c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ, kho . Gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é cho ng­êi lao ®éng (BHXH,BHYT,...) t¹o thµnh mét sù h­íng dÉn khÐp kÝn, ®ång bé vµ toµn diÖn vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt c«ng t¸c cña ®¬n vÞ khi cÇn thiÕt. b- C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: §¬n vÞ 1 : Cöa hµng kinh doanh vËt t­ n«ng nghiÖp ga §ång V¨n. §¬n vÞ 2 : Cöa hµng kinh doanh vËt t­ n«ng nghiÖp ga V¨n §iÓn. §¬n vÞ 3 : Cöa hµng kinh doanh vËt t­ n«ng nghiÖp Do Lé. §¬n vÞ 4 : Cöa hµng kinh doanh vËt t­ n«ng nghiÖp Ba La. §¬n vÞ 5 : Tr¹m ®¹i diÖn vËt t­ n«ng nghiÖp cÊp I Thanh Ho¸. §¬n vÞ 6 : Tr¹m ®¹i diÖn vËt t­ n«ng nghiÖp cÊp I H¶i Phßng. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trªn ®Òu cã mét c¬ cÊu tæ chøc riªng nh­ mét ®¬n vÞ kinh doanh ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh víi Tæng C«ng Ty. Gi÷a c¸c phßng ban vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, phèi hîp, kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh»m thu ®îc lîi nhuËn cao . c- Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. C«ng ty cã chc n¨ng sau: - S¶n xuÊt ph©n bãn ho¸ häc, bao b×, chÕ biÕn n«ng s¶n. - Kinh doanh c¸c lo¹i vËt t n«ng nghiÖp, c¸c lo¹i n«ng s¶n . - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, hµng trang trÝ néi thÊt. - Kinh doanh kho b·i, ®¹i lý mua b¸n, ký göi hµng ho¸. - Bu«n b¸n t liÖu s¶n xuÊt, t liÖu tiªu dïng ( thiÕt bÞ, phô tïng m¸y n«ng nghiÖp, chÕ biÕn n«ng s¶n, m¸y khoan, kim khÝ diÖn m¸y ...) Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn cã nhiÖm vô t¹o c«ng ¨n viªc lµm, ®¶m b¶o cuéc sèng cho ngêi lao ®éng, trong c«ng ty kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vèn do nhµ níc cÊp , kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt, hoµn thµnh nghÜa vô cña mét doanh nghiÖp cung nh nhiÖm vô kh¸c mµ nhµ níc giao . d- Ngµnh nghÒ chÝnh cña c«ng ty. Ngµnh kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c s¶n phÈm phôc vô cho n«ng nghiÖp vµ n«ng s¶n. MÆt hµng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty: c¸c lo¹i ph©n nh­ ph©n l©n, ph©n ®¹m, UREA, KALI, NPK, ..., bao b×, t­ liÖu s¶n xuÊt, t­ liÖu tiªu dïng ... e- Ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty. C«ng ty tham gia c¶ hai hoat ®éng kinh doanh: - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu - Kinh doanh néi ®Þa Theo c¸ch nh×n kh¸c, c«ng ty tham gia c¶ hai ph­¬ng thøc kinh doanh lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. §iÒu nµy lµ dÔ hiÓu bëi trong chñ tr­¬ng më réng tù do, tù chñ kinh doanh hiÖn nay, còng nh­ sù ra ®êi cña luËt doanh nghiÖp n¨m 99, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ®Òu ¸p dông ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng thøc ho¹t ®éng kinh doanh thu l·i tõng ®ång mét. V. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n Tr­ëng phßng kÕ to¸n Tæ tµi chÝnh - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn - KÕ to¸n tiªu thô - KÕ to¸n b¸n hµng - KÕ to¸n vËt t­ - KÕ to¸n c«ng cô + BTP - KÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm - KÕ to¸n l­¬ng - KÕ to¸n ng©n hµng Tæ h¹ch to¸n - KÕ to¸n x­ëng m¸y c«ng cô - KÕ to¸n x­ëng c¬ khÝ lín - KÕ to¸n x­ëng ¸nh r¨ng vµ thuûlùc - KÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n x­ëng ®óc Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu tËp trung, mäi c«ng viÖc chung trong phßng kÕ to¸n ®Òu do tr­ëng phßng kÕ to¸n chØ ®¹o. Cßn nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ ®­îc giao cho tõng bé phËn ®¶m nhiÖm: * Tæ tµi chÝnh lµm nhiÖm vô ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vÒ cÊp ph¸t thanh to¸n vµ tiªu thô s¶n phÈm, t×nh h×nh vèn vµ sö dông vèn gåm: Mét kÕ to¸n ng©n hµng theo dâi tiÒn göi ng©n hµng vÒ thu chi hµng ngµy qua b¸o c¸o uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi, theo dâi t×nh h×nh vay ng¾n h¹n, dµi h¹n, tÝnh to¸n tiÒn l·i ng©n hµng. - Mét kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn lµm nhiÖm vô viÕt phiÕu thu chi tiÒn mÆt hµng ngµy, qu¶n lý quü tiÒn mÆt, ®Þnh kho¶n vµ h¹ch to¸n theo néi dung chøng tõ kinh tÕ ph¸t sinh c¨n cø vµo chøng tõ gèc. - KÕ to¸n b¸n hµng më sæ theo dâi t×nh h×nh doanh thu hµng ngµy vµ viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng. - KÕ to¸n tiªu thô lËp c¸c b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ theo dâi c«ng nî cña kh¸ch hµng ®ång thêi theo dâi nghiÖp vô thanh to¸n víi ng­êi b¸n vÒ cung cÊp vËt t­, s¶n phÈm, lao vô, hµng ho¸. - KÕ to¸n vËt t­ qu¶n lý t×nh h×nh nhËp xuÊt - vËt t­ c¶ vÒ chñng lo¹i, gi¸ c¶ vµ sè l­îng. - Mét kÕ to¸n kho b¸n thµnh ph¶m, kho ph«i liÖu vµ kho c«ng cô dông cô lao ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt nhËp kho c«ng cô, dông cô, b¸n thµnh phÈm. - Mét kÕ to¸n l­¬ng më sæ theo dâi quü tiÒn l­¬ng, viÖc thanh to¸n l­¬ng vµ trÝch nép c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§. - KÕ to¸n TSC§ ®¶m nhiÖm viÖc më sæ s¸ch theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§, lËp kÕ ho¹ch trÝch nép khÊu hao, trÝch nép söa ch÷a lín, phô tr¸ch c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, phô tr¸ch thanh to¸n ph©n x­ëng méc mÉu, x­ëng c¸n thÐp ngoµi ra cßn kiªm c«ng t¸c thèng kª cña c«ng ty. * Tæ h¹ch to¸n gåm bèn ng­êi phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ cña c¸c x­ëng: x­ëng m¸y c«ng cô, x­ëng c¬ khÝ lín vµ kÕt cÊu thÐp, x­ëng b¸nh r¨ng vµ x­ëng thuû lùc, x­ëng ®óc kiªm kÕ to¸n tæng hîp. C¸c kÕ to¸n viªn cña tæ h¹ch to¸n cã nhiÖm vô ghi chÐp, theo dâi hµng th¸ng c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh, tËp hîp, tÝnh to¸n, ph©n bæ chi phÝ cho tõng ph©n x­ëng vµ tõ ®ã tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng lo¹i s¶n phÈm, hoÆc hîp ®ång ®· hoµn thµnh nhËp kho. Riªng kÕ to¸n tæng hîp th× tiÕn hµnh tæng hîp toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh cña c¸c ph©n x­ëng, tæng hîp c¸c kho¶n thu chi, tÝnh to¸n l·i lç cña toµn c«ng ty, tÝnh to¸n c¸c kho¶n ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Nh×n chung c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ PhÇn XNK VËt T­ N«ng NghiÖp vµ N«ng S¶n tuy ch­a thËt sù hoµn chØnh nh­ng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay th× cã còng ®· gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c qu¶n lý, gióp cho ban l·nh ®¹o c«ng ty ra quyÕt ®Þnh kÞp thêi ®¶m b¶o n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ cña bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng vµ bé m¸y qu¶n lý nãi chung. PhÇn 2 B¸o c¸o thùc tr¹ng t×nh h×nh qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng I. Nªu mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng Trong bÊt kú mét h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nµo, mét nÒn s¶n xuÊt còng ph¶i cã ba yÕu tè c¬ b¶n lµ søc lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ t­ liÖu lao ®éng. Nhê søc lao ®éng cña con ng­êi sö dông t­ liÖu lao ®éng t¸c ®éng lªn ®èi t­îng lao ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng trong c«ng ty lµ mét vÊn ®Ò v« cïng quan träng vµ phøc t¹p nhÊt lµ nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay ®ang trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ. §Ó ®¸p øng ®­îc mäi nhu cÇu cña x· héi vµ phï hîp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña thêi ®¹i nÒn kinh tÕ kh«ng ngõng ®­îc ph¸t triÓn vµ tiÕn lªn nh÷ng b­íc míi. Bªn c¹nh ®ã viÖc tæ chøc lao ®éng ngµy cµng hoµn h¶o h¬n, phï hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hiÖn t¹i nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng tÝch luü. ViÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc hîp lý t¹o cho ng­êi lao ®éng cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp l«i cuèn vµ hÊp dÉn ®èi víi c«ng viÖc m×nh tham gia vµ tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng tù gi¸c lµm viÖc tÝch cùc h¬n. Tæ chøc lao ®éng khoa häc hîp lý sÏ khai th¸c ®­îc mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng tÝnh s¸ng t¹o, tÝch cùc cña ng­êi lao ®éng. Ng­îc l¹i tæ chøc lao ®éng kh«ng khoa häc, kh«ng cã kÕ ho¹ch th× sÏ g©y cho ng­êi lao ®éng chãng mÖt mái, ch¸n n¶n, kh«ng cã høng thó trong lao ®éng sÏ lµm cho n¨ng suÊt gi¶m, thu nhËp tiÒn l­¬ng kÐm sÏ ¶nh h­ëng lín tíi ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong toµn c«ng ty. V× vËy tæ chøc lao ®éng tèt cßn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó h¹n chÕ tíi møc tèi thiÓu t¸c h¹i cña m«i tr­êng, b¶o vÖ vµ duy tr× kh¶ n¨ng lµm viÖc bÒn bØ, dÎo dai cña ng­êi lao ®éng. Do ®ã ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, ¸p dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p lao ®éng tiªn tiÕn s¾p xÕp ®óng kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ chøc n¨ng nghÒ nghiÖp cña c«ng nh©n. Tæ chøc lao ®éng tèt cßn gãp phÇn gi¶m bít nh÷ng lao ®éng l·ng phÝ, thêi gian l·ng phÝ, tiÕt kiÖm ®­îc lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. NhËn râ ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý lao ®éng nªn ban l·nh ®¹o c«ng ty rÊt chó träng quan t©m ®Õn viÖc tæ chøc lµ lao ®éng trong c«ng ty. II. Thùc tr¹ng t×nh h×nh qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng A. C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng 1. Tæ chøc lao ®éng 1.1. C¬ cÊu lao ®éng trong doanh nghiÖp Theo sè liÖu thèng kª, tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 95 ng­êi. B¶ng ®¸nh gi¸ tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng ty Tr×nh ®é §¹i häc vµ trªn ®¹i häc §éi ngò c¸n bé lµ §¶ng viªn §éi ngò c«ng nh©n bËc cao (4/7) §éi ngò trung cÊp (3/7) Sè ng­êi 150 250 360 290 Tû lÖ % 14,2% 23,8% 34,2% 27,8% C«ng ty CP XuÊt NhËp KhÈu VËt T­ N«ng NghiÖp vµ N«ng S¶n lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t­ n«ng nghiÖp vµ n«ng s¶n víi quy m« lín nªn ®ßi hái c«ng ty ph¶i cÇn mét l­îng lao ®éng nhÊt ®Þnh. Lao ®éng trùc tiÕp chiÕm phÇn ®«ng vµ chñ yÕu s¶n xuÊt t¹i c¸c x­ëng tr×nh ®é lao ®éng trong c«ng ty ngµy cµng cao. C«ng ty liªn tôc më c¸c líp ®µo t¹o nh»m n©ng cao h¬n n÷a tay nghÒ cña CNV. So víi mÊy n¨m tr­íc ®©y, c«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c«ng nh©n trÎ n¨ng ®éng s¸ng t¹o, hä ®· gãp mét phÇn lín trong sù tr­ëng thµnh cña c«ng ty. C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng trong c«ng ty nh×n chung lµ khoa häc, hîp lý, tËn dông triÖt ®Ó kh¶ n¨ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Phßng tæ chøc : 7 ng­êi Phßng kÕ ho¹ch : 15 ng­êi Phßng kÕ to¸n : 16 ng­êi Kinh doanh : 20 ng­êi (10 nam, 10 n÷) NhËp khÈu : 20 ng­êi Ban l·nh ®¹o : 1 gi¸m ®èc, 2 phã gi¸m ®èc, 1 trî lý gi¸m ®èc. Phßng b¶o vÖ : 5 ng­êi (5 nam) * C¬ cÊu c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nh×n chung lµ hîp lý. §a sè c«ng nh©n viªn trong c«ng ty hiÖn nay cã tr×nh ®é Cao §¼ng trë lªn. Nh÷ng c«ng viÖc khã yªu cÇu tÝnh chuyªn m«n cao ®­îc giao cho nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao, cßn nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é thÊp lµm nh÷ng c«ng viÖc phôc vô ®¬n gi¶n. Do nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi trªn viÖc h×nh thµnh c¸c tr¹m vËt t­ m¹nh, ®¶m nhËn c«ng viÖc nhËn vËt t­ vµ b¸n vËt t­ lµ ®iÒu cÇn thiÕt. V× thÕ c«ng ty ®· h×nh thµnh c¸c tr¹m vËt t­ cã ®ñ n¨ng lùc vµ c«ng nh©n, c¸n bé, trang thiÕt bÞ... vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong c«ng t¸c giao viÖc cho nh÷ng cöa hµng nµy. §ã lµ nh÷ng cöa hµng nßng cèt cho c«ng viÖc tiÕp nh©n vµ tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty. H×nh thøc tæ chøc cña c«ng ty theo chiÒu h­íng chñ yÕu sau: - §Þnh møc kinh tÕ, tiªu chuÈn s¶n phÈm, chÊt l­îng s¶n phÈm phï hîp víi tiªu chuÈn ngµnh, tiªu chuÈn quèc gia liªn quan. - Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ quan hÖ ®èi ngo¹i vµ xuÊt nhËp khÈu. * C«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng: lao ®éng lµ yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nªn viÖc qu¶n lý sö dông lùc l­îng lµ ¶nh h­ëng tÝch cùc ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kÕt qu¶ cña hä. Qu¶n lý lao ®éng ®­îc thÓ hiÖn qua hai mÆt chÊt l­îng lao ®éng vµ thêi gian lao ®éng. Trong c«ng t¸c nµy c«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ, hµng ngµy c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i lµm cã ghi vµo b¶ng chÊm c«ng ®Çy ®ñ ®Ó c¸n bé qu¶n lý nép lªn phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng. Sau ®ã cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh l­¬ng cho mçi c«ng nh©n. * C«ng t¸c båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé vµ c«ng nh©n ®­îc thùc hiÖn hµng n¨m, c«ng ty ®· cã qui chÕ vÒ c«ng t¸c nµy: - §èi víi c¸n bé: C«ng ty th­êng xuyªn göi ®i häc ë c¸c tr­êng líp chuyªn m«n, tr­êng líp qu¶n lý, ngo¹i ng÷, vi tÝnh ®Ó n©ng cao n¨ng lùc lµm viÖc cña c¸n bé. Kh«ng chØ cã thÕ mµ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu c¸c ®ît tËp huÊn, båi d­ìng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c«ng ty ®· lµm, kÌm cÆp lÉn nhau ®Ó cïng tiÕn bé. §ã lµ nh÷ng g× mµ c«ng ty ®· lµm ®­îc vÒ c«ng t¸c båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. 1.2. B¶ng ®¸nh gi¸ lao ®éng a. T×nh h×nh tuyÓn ng­êi, ®µo th¶i ng­êi cña c«ng ty - Hµng n¨m C«ng ty CP XNK VËt T­ NN & NS th­êng nhËn thªm hµng tr¨m c«ng nh©n cã tay nghÒ tõ bËc 3/7 trë lªn. PhÇn lín sè c«ng nh©n nµy ®­îc ®µo t¹o t¹i tr­êng trung häc c¬ khÝ Hµ Néi do c«ng ty lËp ra. Nh­ng sinh viªn häc ë tr­êng nµy ®Òu ®­îc thùc tËp vµ thö tay nghÒ ngay t¹i c¸c ph©n x­ëng cña c«ng ty. Cuèi mçi kú thùc tËp nh÷ng sinh viªn ®¹t kÕt qu¶ tèt ®­îc gi÷ l¹i ký hîp ®ång vµ lµm viÖc t¹i c«ng ty. NÕu trong thêi gian hîp ®ång nh÷ng c«ng nh©n ®ã kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nh­ vi ph¹m néi quy giê giÊc lµm viÖc, v« kû luËt, kh«ng mÆc quÇn ¸o b¶o hé khi ®i lµm... th× sÏ bÞ lo¹i khái c«ng ty. Ngoµi viÖc tuyÓn chän c«ng nh©n cña tr­êng, c«ng ty cßn cho ®¨ng b¸o tuyÓn nh÷ng kü s­ c¬ khÝ cã b»ng ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc ®Ó gi¸m s¸t, t­ vÊn vµ n©ng cao tay nghÒ cho nh÷ng c«ng nh©n cña c«ng ty. N¨m 1997 c«ng ty chó träng ®Çu t­ nh©n lùc. VÊn ®Ò sö dông con ng­êi ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn c«ng ty. C«ng ty tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i tæ chøc, bè trÝ ®óng ng­êi ®óng viÖc, c«ng ty ®· bæ nhiÖm, ®Ò b¹t 21 l­ît c¸n bé vµ miÔn nhiÖm 9 l­ît c¸n bé, ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty bæ nhiÖm 2 phã gi¸m ®èc, tiÕp nhËn 78 lao ®éng (trong ®ã cã 26 kü s­). C«ng ty cßn gi¶i quyÕt chÕ ®é ®­îc 72 tr­êng hîp nghØ kh«ng l­¬ng dµi h¹n. Møc thu nhËp b×nh qu©n t¨ng 25,6%. b) B¶ng ®¸nh gi¸ lao ®éng - Tæng c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp lµ toµn bé lùc l­îng lao ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Toµn bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp ®­îc chia thµnh hai lo¹i “c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch” vµ “c«ng nh©n viªn ngoµi danh s¸ch”. C«ng nh©n viªn trong danh s¸ch lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm c¶ nh÷ng ng­êi nghØ phÐp, èm ®au, ®i c«ng t¸c... C«ng nh©n viªn ngoµi danh s¸ch lµ nh÷ng ng­êi tham gia lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp nh­ng kh«ng thuéc quyÒn qu¶n lý lao ®éng vµ tr¶ l­¬ng hay sinh ho¹t phÝ cña doanh nghiÖp. B¶ng ®¸nh gi¸ lao ®éng d­íi ®©y gióp ta x¸c ®Þnh ®­îc tr×nh ®é nghiÖp vô, chøc vô cña mçi lao ®éng ®Ó tõ ®ã ta cã thÓ ®iÒu chØnh møc l­¬ng hîp lý. MÆt kh¸c viÖc ph©n c«ng lao ®éng còng kh«ng bÞ sai lÖch. Nhê cã b¶ng ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i lao ®éng ta cã h­íng ph©n c«ng mçi ng­êi lao ®éng lµm viÖc phï hîp víi tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cña hä. 2. C«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng * Ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc lao ®éng cña doanh nghiÖp phÇn lín c¸c ®Þnh møc cña c«ng ty giao cho xÝ nghiÖp lµ c¸c ®Þnh møc cña ngµnh vµ nhµ n­íc. §ã lµ c¸c ®Þnh møc cã tÝnh chÊt tæng hîp, nh­ng trong qu¸ tr×nh kinh doanh kh«ng ph¶i lóc nµo còng thùc hiÖn ®­îc ®èi víi c¸c ®Þnh møc chi tiÕt mµ nhµ n­íc vµ ngµnh n«ng nghiÖp vµ n«ng s¶n xuÊt ®Ò ra qu¶n lý theo ph­¬ng ph¸p chung cã tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè thùc tÕ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. * §Þnh møc lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ c¬ së ®Ó kÕ ho¹ch ho¸ lao ®éng tæ chøc sö dông lao ®éng phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ, nhiÖm vô kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ tr¶ l­¬ng g¾n liÒn víi chÊt l­îng kÕt qu¶ c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng. C¸c s¶n phÈm dÞch vô trong doanh nghiÖp nhµ n­íc ph¶i cã ®Þnh møc lao ®éng khi thay ®æi kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh th× ph¶i ®iÒu chØnh ®Þnh møc lao ®éng. §Þnh møc lao ®éng tæng hîp cho ®¬n vÞ s¶n phÈm ®Þnh møc biªn chÕ lao ®éng tæng hîp ®Þnh møc biªn chÕ lao ®éng tæng hîp cña doanh nghiÖp ph¶i h×nh thµnh tõ ®Þnh møc nguyªn c«ng, ®Þnh møc biªn chÕ cña tõng bé phËn c¬ së vµ lao ®éng qu¶n lý. Khi x©y dùng ®Þnh møc chung doanh nghiÖp ®ång thêi ph¶i x¸c ®Þnh ®é phøc t¹p lao ®éng vµ cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n theo ph­¬ng ph¸p gia quyÒn. C¨n cø vµo n¨ng su¸t lao ®éng cña mét c«ng nh©n viªn trong c«ng ty thùc hiÖn trong hai n¨m gÇn ®©y (2000-2001), C«ng ty CP XNK vËt t­ n«ng nghiÖp vµ n«ng s¶n víi thu nhËp b×nh qu©n lµ 700.000®/th¸ng. * §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc cña doanh nghiÖp cã ®Þnh møc lao ®éng th× ng­êi lao ®éng sÏ n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc cña m×nh. §¶m b¶o ®­îc thêi gian lao ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶, n¨ng suÊt, chÊt l­îng c«ng viÖc. Tõ ®ã tiÒn l­¬ng tr¶ cho nh©n viªn còng sÏ ®­îc ®¶m b¶o h¬n. Ng­êi qu¶n lý lao ®éng khi cã ®Þnh møc lao ®éng th× viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý còng ®­îc thuËn lîi h¬n. Khi ®ã ta cã thÓ c¨n cø ®­îc sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n. 3. C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng Trong qu¸ tr×nh lao ®éng con ng­êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt. NÕu ®iÒu kiÖn lao ®éng kh«ng ®­îc ®¶m b¶o theo ®óng qui ®Þnh sÏ lµ nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp cho c«ng nh©n, g©y thiÖt h¹i cho ng­êi lao ®éng vµ cho c¶ c«ng ty. V× vËy muèn phßng ngõa tai n¹n lao ®éng vµ h¹n chÕ bÖnh nghÒ nghiÖp x¶y ra, c«ng ty ®· rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Hµng n¨m c«ng ty cã tiªu chuÈn b¶o hé lao ®éng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C¸n bé qu¶n lý ®­îc cÊp trang bÞ v¨n phßng. C«ng nh©n ®­îc cÊp quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, g¨ng tay, ñng, ®èi víi thî rÌn th× ®­îc trang bÞ thªm kÝnh vµ c¸c dông cô lao ®éng tèt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho hä lµm viÖc mét c¸ch tho¶i m¸i nhÊt. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch qui ®Þnh vÒ b¶o hé lao ®éng. 4. C¸c biÖn ph¸p thùc tÕ c«ng ty ®· ¸p dông ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c«ng nh©n - VÒ ®iÒu kiÖn viÖc lµm: ®¶m b¶o n¬i lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng ®¹t tiªu chuÈn cao. N¬i lµm viÖc ph¶i ®¹t tiªu chuÈn vÒ kh«ng gian ¸nh s¸ng ®é th«ng tho¸ng, kh«ng g©y ®éc h¹i, nãng, Èm, thÊp... C¸c yÕu tè ®éc h¹i ®ã ®­îc ®Þnh kú kiÓm tra vµ lËp hå s¬ l­u tr÷. Hµng n¨m c«ng ty cã tæ chøc kh¸m søc khoÎ cho c«ng nh©n. C¨n cø vµo tiªu chu¶n søc khoÎ quy ®Þnh ®Ó bè trÝ cho hä tõng lo¹i c«ng viÖc phï hîp. - Tr­íc khi nhËn c«ng nh©n vµo c«ng ty ng­êi c«ng nh©n ®ã ph¶i ®­îc huÊn luyÖn vÒ c«ng t¸c an toµn lao ®éng. Sau ®ã c¨n cø vµo c«ng viÖc cña tõng ng­êi ®¶m nh¹n mµ h­íng dÉn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn vÑe sinh phï hîp vµ ph¶i ®­îc kiÓm tra thùc hµnh chÆt chÏ. Phßng y tÕ cña c«ng ty cã ®Çy ®ñ trang bÞ ph­¬ng tiÖn kü thuËt y tÕ thÝch hîp nh­ b«ng, b¨ng, thuèc men, xe cÊp cøu... Cã ph­¬ng ¸n dù phßng c¸c sù cè cã thÓ x¶y ra. - Hµng n¨m khi x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt c«ng ty còng lËp kÕ ho¹ch biÖn ph¸p an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng. Cã chÕ ®é khen th­ëng tèt ®èi víi nh÷ng c«ng nh©n chÊp hµnh tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng vµ kû luËt nghiªm kh¾c ®èi víi nh÷ng c«ng nh©n l¬ lµ trong c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng mµ nhµ n­íc vµ c«ng ty ®· ®Ò ra. C«ng nh©n vµ c¸n bé ®Òu ®­îc huÊn luyÖn vÒ c«ng t¸c an toµn vµ b¶o hé lao ®éng khi thi c«ng c«ng tr×nh, khi s¶n xuÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ, - BiÖn ph¸p kü thuËt: ®Þnh kú kiÓm tra tu söa m¸y mãc dông cô lµm viÖc. - Nhê cã c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng tèt mµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (2000-2001) ë c«ng ty kh«ng x¶y ra vô tai n¹n nµo lín c¶ vµ kh«ng cã t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp. B. C«ng t¸c tæ chøc tiÒn l­¬ng 1. Kh¸i niÖm tiÒn l­¬ng Trong bÊt kú chÕ ®é nµo viÖc t¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®Òu g¾n liÒn víi lao ®éng cña con ng­êi vµ tiÒn l­¬ng lµ biÓu hiÖn cña søc lao ®éng con ng­êi bá ra. TiÒn l­¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ c«ng ty tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc theo thêi gian, theo khèi l­îng c«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng ®· cèng hiÕn cho c«ng ty. MÆt kh¸c tiÒn l­¬ng lµ mét bé phËn chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô do c«ng ty t¹o ra. C«ng ty CP XNK hiÖn nay ®ang ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l­¬ng: + H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian + H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian - §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp: gåm c¸c lo¹i BHXH, phÐp, häc, häp viÖc riªng cã l­¬ng vµ c¸c c«ng t¸c phôc vô n»m ngoµi l­¬ng kho¸n ®­îc thanh to¸n theo ®óng quy ®Þnh ®· ban hµnh cña nhµ n­íc. C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh: + C¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc + C¨n cø vµo møc l­¬ng cÊp bËc. - §èi víi c¸n bé qu¶n lý: c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh: + Dùa vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó x¸c ®Þnh ngµy lµm viÖc thùc tÕ. + Dùa vµo c¸c kho¶n phô cÊp mµ c¸n bé ®­îc h­ëng. + Dùa vµo møc l­¬ng c¬ b¶n. 3. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm C¬ së x¸c ®Þnh ®¬n gi¸: + Dùa vµo ®Þnh møc lao ®éng + Dùa vµo thang b¶ng l­¬ng nhµ n­íc quy ®Þnh + Dùa vµo khèi l­îng c«ng viÖc + Dùa vµo ®¬n gi¸ mét khèi l­äng c«ng viÖc * L­¬ng cÊp bËc cña c«ng nh©n ®­îc quy ®Þnh theo hÖ thèng thang l­¬ng cña nhµ n­íc. HÖ thèng thang l­¬ng Nhãm møc l­¬ng BËc I II III IV V VI VII Nhãm I - HÖ sè 1,35 1,47 1,62 1,78 2,18 2,67 3,28 - Møc l­¬ng 194,4 211,7 233,2 256,3 313,9 384,5 472,3 Nhãm II - HÖ sè 1,40 1,55 1,72 1,92 2,33 2,84 3,54 - Møc l­¬ng 201,6 223,2 247,7 276,5 335,5 409,0 496,8 Nhãm III - HÖ sè 1,47 1,64 1,83 2,04 2,49 3,05 3,73 - Møc l­¬ng 211,7 236,2 263,5 293,8 358,6 439,2 537,1 Nhãm IV - HÖ sè 1,57 1,75 1,95 2,17 2,65 3,23 3,94 - Møc l­¬ng 236,1 252,0 280,8 312,5 331,6 465,1 567,4 * C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng C¨n cø vµo chÕ ®é tiÒn l­¬ng hiÖn hµnh, c¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng mµ c«ng ty ®ang ¸p dông ®Ó tÝnh ®¬n gi¸, yªu cÇu cña viÖc tÝnh ®¬n gi¸ ph¶i chÝnh x¸c ®Çy ®ñ. C«ng thøc ®Ó tÝnh ®¬n gi¸: §G = hoÆc §G = C¸c lo¹i phô cÊp ®­îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ + Phô cÊp khu vùc: 20% + Phô cÊp l­u ®éng: 20% C¸c lo¹i phô cÊp ®­îc tÝnh vµo møc l­¬ng tèi thiÓu. Trong ®ã: MLi : Møc l­¬ng PC: Phô cÊp c¸c lo¹i Mtg : Møc thêi gian MSL : Møc s¶n l­îng * C¸ch x¸c ®Þnh l­¬ng s¶n phÈm c¸ nh©n trùc tiÕp LSPCN = åSLi x §Gi SLi : s¶n l­îng s¶n phÈm hîp qui c¸ch §Gi: ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm thø i * C¸ch x¸c ®Þnh l­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ LSPTT = x §Gi Khi tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho h×nh thøc l­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ ®­a vµo tÝnh ®¬n gi¸ ph¶i tÝnh l­¬ng b×nh qu©n. NÕu ¸p dông c«ng thøc tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng th× møc s¶n l­îng sÏ lµ møc chung cho c¶ tæ hoÆc nhãm. Chia l­¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ cã 2 ph­¬ng ph¸p: + Ph­¬ng ph¸p 1: Chia theo ngµy hÖ sè + Ph­¬ng ph¸p 2: TÝnh cho tõng ng­êi C¬ së ®Ó chia: c¨n cø vµo sè c«ng thùc tÕ cña tõng c«ng nh©n vµ hÖ sè cÊp bËc tiÒn l­¬ng cña hä quy ®æi ra ngµy hÖ sè. Ngµy hÖ sè = HÖ sè cÊp bËc x Sè ngµy Tõ ®ã tÝnh tiÒn l­¬ng cho ngµy hÖ sè = TÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi: = x Dùa vµo b¶ng tÝnh l­¬ng ta tÝnh l­¬ng cô thÓ cho c«ng nh©n nh­: Theo l­¬ng thêi gian: x = x L­¬ng lÔ = L­¬ng lÔ x Häc häp = L­¬ng häc häp Ta tÝnh l­¬ng cho ®ång chÝ NguyÔn Kh¾c B»ng - L­¬ng chÕ ®é = x 14 = 356.000 (®ång) - L­¬ng lÔ tÕt = x 14 = 127.000 (®ång) - L­¬ng häc häp = x 6 = 152.000 (®ång) * TÝnh th­ëng cho c«ng nh©n viªn chøc - Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ tõ 25 ® 26 ngµy ®­îc xÕp lo¹i A nh©n hÖ sè 1,1 - Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ 24 ngµy xÕp lo¹i B nh©n hÖ sè 0,85 §ång chÝ: Hoµng Minh TuÊn L­¬ng cÊp bËc x HÖ sè th­ëng 394.560 x 1,1 = 442.000 (®ång) Tæng l­¬ng 1 cÊp bËc = L­¬ng chÕ ®é + th­ëng + l­¬ng ngµy lÔ + l­¬ng häc häp + l­¬ng tr¸ch nhiÖm + ¨n ca = 919.000 (®ång) §ång chÝ NguyÔn Kh¾c B»ng L­¬ng cÊp bËc x HÖ sè th­ëng 662.400 x 0,85 = 570.000 (®ång) H×nh thøc tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm Sau ®©y lµ b¶n hîp ®ång kho¸n cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi giao cho ®ång chÝ TrÇn V¨n Vinh lµm qu¶n ®èc ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh nhËn lµm mét l« hµng ®Ó thµnh nh÷ng bé phËn cña m¸y tiÖn T630. Víi néi dung c«ng viÖc nh­ vËy ®ång chÝ VÜnh ®· giao cho mét nhãm c«ng nh©n ë ba ph©n x­ëng lµm, thêi gian trong vßng mét th¸ng vµ ®ång chÝ VÜnh lµm qu¶n ®èc phã (tæ tr­ëng). Hîp ®ång kho¸n §¬n vÞ: C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi Qu¶n ®èc phã: NguyÔn Xu©n Tïng Néi dung c«ng viÖc: lµm bé phËn cña m¸y tiÖn T630 Thêi gian 1 th¸ng (tõ 1-3 ®Õn 31-3 n¨m 2001) Ngµy th¸ng n¨m (ký tªn) §¹i diÖn Qu¶n ®èc: NguyÔn §øc L©m Sau khi ®· nhËn xong b¶n hîp ®ång kho¸n tæ tr­ëng tËp trung c«ng nh©n cña m×nh l¹i tiÕn hµnh triÓn khai c«ng viÖc b¾t ®Çu tõ ngµy 1-3-2001 víi sè l­îng c«ng viÖc nh­: Hîp ®ång nhËn kho¸n Sè TT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Giao kho¸n Thùc hiÖn KL §G (®) Thêi gian b¾t ®Çu Thêi gian kÕt thóc Khèi l­îng Thµnh tiÒn 1 §­a thÐp vµo thïng ®óc Kg 20 30.000 1.302 31.302 600.000 2 LÊy thÐp ®· ®óc ®Õn ph©n x­ëng rÌn Kg 17 40.000 680.000 3 §em thÐp ®· ®óc, rÌn ®i l¾p r¸p thµnh m¸y tiÖn Kg 15 45.000 675.000 Tæng céng 1.955.000 §Ó tr¸nh sù nhÇm lÉn vµ sù th¾c m¾c cña c«ng nh©n lµm viÖc ®ång thêi tiÖn cho viÖc theo dâi ngµy c«ng thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng vµ dùa trªn c¬ së ®ã ®Ó tr¶ l­¬ng cho tõng c«ng nh©n ®­îc chÝnh x¸c, hîp lý, ®ång chÝ Tïng ®· chÊm c«ng cho tõng ng­êi trong tæ qua b¶ng chÊm c«ng sau: Thø tù: Ghi chó: R0: nghØ viÖc 1. NguyÔn B¸ Tïng : 25 c«ng HÖ sè: BËc 4: 1,78 2. L­¬ng Minh Ngäc: 23 c«ng BËc 3: 1,62 3. Lª ThÞ Ph­¬ng : 23 c«ng BËc 2: 1,47 4. Hoµng Danh B¶y : 25 c«ng 5. NguyÔn Tu©n : 23 c«ng TÝnh l­¬ng cô thÓ cho tæ s¶n xuÊt * H×nh thøc l­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ LSPTT = å SLi x §Gi = (20 x 30.000) + (17 x 40.000) + (15 x 45.000) = 600.000 + 680.000 + 675.000 = 1.955.000® * TÝnh sè ngµy c«ng qui ®æi cho c¸c c«ng nh©n trong tæ 1. NguyÔn B¸ Tïng : 25 c«ng x 1,78 = 44,5 (ngµy) 2. L­¬ng Minh Ngäc: 23 c«ng x 1,47 = 33,81 (ngµy) 3. Lª ThÞ Ph­¬ng : 23 c«ng x 1,62 = 37,26 (ngµy) 4. Hoµng Danh B¶y : 25 c«ng x 1,47 = 36,75 (ngµy) 5. NguyÔn Tu©n : 23 c«ng x 1,62 = 37,26 (ngµy) * TÝnh l­¬ng cho ngµy qui ®æi = = = 10312,26 ®/ngµy * TÝnh l­¬ng cho 1 c«ng nh©n = Sè l­¬ng ngµy qui ®æi x L­¬ng 1 ngµy qui ®æi 1. NguyÔn B¸ Tïng : 44,5 x 10.312,26 = 458.895,57® 2. L­¬ng Minh Ngäc: 38,81 x 10.312,26 = 400.115,68® 3. Lª ThÞ Ph­¬ng : 37,26 x 10.312,26 = 384.234,8® 4. Hoµng Danh B¶y : 36,75 x 10.312,26 = 378.975,5® 5. NguyÔn Tu©n : 37,26 x 10.312,26 = 384.234,8 ® Céng: 2.006.456,35® Do tÝnh chÊt kho¸n gän nªn c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n kh¸c ®Òu ®­îc tÝnh vµo ®¬n gi¸. C«ng ty tr¶ l­¬ng theo hai kú: Kú I: Kú t¹m øng Kú II: Thanh to¸n sè tiÒn cßn l¹i. B¶ng chi l­¬ng theo ngµy hÖ sè TT Tªn c«ng nh©n CÊp bËc Ngµy c«ng Ngµy hÖ sè TiÒn l­¬ng 1 ngµy TiÒn l­¬ng ®­îc lÜnh 1 NguyÔn B¸ Tïng 4 25 10.312,26 44,5 458.895,57 2 L­¬ng Minh Ngäc 2 23 10.312,26 33,81 400.115,68 3 Lª ThÞ Ph­¬ng 3 23 10.312,26 37,26 384.234,8 4 Hoµng Danh B¶y 2 25 10.312,26 36,75 378.975,5 5 NguyÔn Tu©n 3 23 10.312,26 37,26 384.234,8 Céng 189,58 1.955.000 Ng­êi lËp biÓu (Ký tªn) Tr­ëng phßng TC-HC (Ký tªn) Gi¸m ®èc xÐt duyÖt (Ký tªn) B¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 3-2001 TT Tªn c«ng nh©n HÖ sè CÊp bËc L­¬ng s¶n phÈm Céng l­¬ng T¹m øng kú I T¹m øng kú II Ký Ngµy TiÒn (®) 1 NguyÔn B¸ Tïng 1,78 4 25 458.895,57 458.895,57 200.000 258.895,57 2 L­¬ng Minh Ngäc 1,47 2 23 400.115,68 400.115,68 200.000 200.115,68 3 Lª ThÞ Ph­¬ng 1,62 3 23 384.234,8 384.234,8 200.000 184.115,68 4 Hoµng Danh B¶y 1,47 2 25 378.975,5 378.975,5 200.000 184.234,8 5 NguyÔn Tu©n 1,62 3 23 384.234,8 384.234,8 200.000 178.975,5 Céng 1.955.000 1.955.000 1.000.000 1.006.234,8 Ng­êi lËp biÓu (Ký tªn) Tr­ëng phßng TC-HC (Ký tªn) Gi¸m ®èc xÐt duyÖt (Ký tªn) 4. C¸ch tÝnh tiÒn th­ëng, BHXH, BHYT TiÒn l­¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña CNV, ngoµi ra hä cßn ®­îc h­ëng c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh­ BHXH, BHYT... khi gÆp rñi ro, tai n¹n, èm ®au... vµ c¸c kho¶n tiÒn th­ëng thi ®ua, th­ëng NSL§, ph¸t minh s¸ng chÕ. TiÒn th­ëng lµ sè tiÒn ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc ngoµi møc l­¬ng ®­îc h­ëng c¨n cø vµo kÕt qu¶ c«ng viÖc bao gåm hai phÇn chÝnh: th­ëng th­êng xuyªn vµ th­ëng ®Þnh kú. - Th­ëng th­êng xuyªn lµ kho¶n tiÒn th­ëng hµng th¸ng vµ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nh­ng ë c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi kh«ng cã kho¶n tiÒn th­ëng nµy. - Th­ëng ®Þnh kú: lµ kho¶n tiÒn th­ëng vµo c¸c dÞp lÔ, tÕt. Kho¶n th­ëng nµy ë c«ng ty ®­îc trÝch tõ quÜ khen, th­ëng. Quü khen th­ëng trÝch ra tõ lîi nhuËn. Møc th­ëng cña tõng CBCNV lµ kh¸c nhau, viÖc xÕp lo¹i nµy do héi ®ång xÕp lo¹i lµm vµ tr×nh duyÖt gi¸m ®èc. C¨n cø vµo kÕt qu¶ xÕp lo¹i cña c¸c tr­ëng phßng, ban, tæ chøc, qu¶n ®èc, gi¸m ®èc x­ëng ®­a lªn. §ång thêi møc th­ëng trong c«ng ty cßn c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc cña tõng ng­êi (thêi gian c«ng t¸c t¹i c«ng ty). * H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: C«ng ty CP XNK VËt T­ N«ng NghiÖp vµ N«ng S¶n cã 3 x­ëng s¶n xuÊt chÝnh, 3 x­ëng nµy ®Òu h¹ch to¸n phô thuéc lÉn nhau. Hµng th¸ng, c«ng ty lËp quü BHXH, BHYT, KPC§ ®Ó chi tr¶ c¸c nh©n viªn trong c¸c x­ëng vµ c¸c phßng ban trong c«ng ty nh­ng c«ng ty chØ chi tr¶ thay cho ng­êi lao ®éng 19%. TK3382: Kinh phÝ c«ng ®oµn: 2% TK3383: B¶o hiÓm x· héi: 16% TK3384: B¶o hiÓm y tÕ: 2% Cßn 6% th× ng­êi lao ®éng ph¶i nép. B¶ng ph©n bæ l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Ghi Cã c¸c TK Ghi Nî c¸c TK TK334 TK338 (2,3,4) Trong ®ã Tæng céng TK338(2) TK338(3) TK338(4) TK622-CPNCTT 420.900.000 79.971.000 8.418.000 63.135.000 8.418.000 500.871.000 TK627-CPSXC 194.250.000 36.907.500 3.885.000 29.137.500 3.885.000 231.157.500 TK641-CPBH 21.950.400 4.170.576 439.008 3.292.560 439.008 26.120.976 TK642-CPQLDN 176.495.000 33.534.050 3.529.900 26.474.250 3.529.900 210.029.050 TK2413-XDCBDD 29.801.000 5.662.190 596.020 4.470.150 596.020 35.463.190 Tæng céng 843.396.400 160.245.316 16.867.928 126.509.460 16.867.928 1.003.641.716 5. §Þnh møc tiÒn l­¬ng - TiÒn l­¬ng lµ bé phËn chñ yÕu thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Bëi vËy møc l­¬ng ¶nh h­ëng ®Õn t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Sö dông hîp lý quü l­¬ng sÏ gãp phÇn gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh. C«ng ty cã tµi liÖu: ChØ tiªu Sè KH Sè TH 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (1000®) 3.490.143 2.982.346 2. Sè l­îng lao ®éng trùc tiÕp (ng­êi) 972 980 3. NSL§ b×nh qu©n 1 CNSX (1000®/ng­êi) 3590,68 3043,21 4. TiÒn l­¬ng b×nh qu©n/ng­êi (1000®) 639 700 Ph©n tÝch ®Þnh møc tiÒn l­¬ng vµ nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn quÜ l­¬ng. + Ph©n tÝch chung: B­íc 1: X¸c ®Þnh t¨ng, gi¶m quÜ l­¬ng vµ tØ lÖ t¨ng gi¶m. BiÕn ®éng tuyÖt ®èi quÜ l­¬ng. DL = DL1 - DLh trong ®ã: DL: chªnh lÖch quÜ l­¬ng TH víi KH DL1 : quÜ l­¬ng TH DLk: quÜ l­¬ng KH DL = x TiÒn l­¬ngbq(1) - x TiÒn l­¬ngbq(2) = x 700 - x 639 = 686.000 - 621.108 = +64.892 (ngh×n ®ång) Nh­ vËy, theo ph­¬ng ph¸p so s¸nh ta thÊy r»ng trªn tæng quÜ l­¬ng kú TH so víi KH cña doanh nghiÖp t¨ng 64.892 (ngh×n ®ång) hay gi¶m 9,45%. BiÕn ®éng t­¬ng ®èi quü l­¬ng DL = L1 - Lk x = 686.000 - 621.108 x = 155.260 (ngh×n ®ång) Nh­ vËy, khi ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn tæng quü l­¬ng ta thÊy ë kú TH so víi KH doanh nghiÖp v­ît chi lµ 155.260 ngh×n ®ång) víi tû lÖ t¨ng lµ x 100 = 29,26% B­íc 2: X¸c ®Þnh nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn quü l­¬ng Sè l­îng lao ®éng trùc tiÕp * L = Sè lao ®éng bq x TiÒn l­¬ng bq = N x l trong ®ã: L : quü l­¬ng N: Tæng sè c«ng nh©n trùc tiÕp bq l: l­¬ng b×nh qu©n 1 CN DL (N) = (N1 - Nk) x lk = (980 - 972) x 639 = 5112 (ngh×n) L­¬ng b×nh qu©n/ng­êi. DL(l) = (l1 - l2) N1 = (700 - 639) . 980 = 59.780 (ngh×n) Tæng hîp: DL = DL(N) + DL(l) = 5112 + 59.780 = 764.892 (ngh×n) NhËn xÐt: Doanh nghiÖp v­ît chØ tiªu tuyÖt ®èi quü l­¬ng 64.892 (ngh×n) lµ do sö dông lao ®éng nhiÒu h¬n dù kiÕn. Tuy nhiªn khi so víi c¸c chØ tiªu % thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n l­îng x 100 = 85,45% d­íi kÕ ho¹ch 14,55% vµ % thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ l­¬ng ng­êi lao ®éng lµ 100,82% ( x100), v­ît kÕ ho¹ch 0,82% th× sè v­ît kÕ ho¹ch vÒ lao ®éng vÉn ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp n©ng cao n¨ng suÊt cña lao ®éng. V× vËy sè v­ît chi quü l­¬ng b»ng 5.112.000 (®ång) lµ hîp lý. TiÒn l­¬ng b×nh qu©n t¨ng lµm t¨ng quü l­¬ng cña doanh nghiÖp. = x 100 = 109,54% = x 100 = 84,75% Quan hÖ tû lÖ trªn gi÷a NSL§ vµ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n ch­a hîp lý. * L = x l Trong ®ã: GO: gi¸ trÞ s¶n xuÊt WN: NSL§ b×nh qu©n l: l­¬ng b×nh qu©n a) DL(GO) = = x 639 - x 639 = 90.368 (ngh×n) b) - = 95.480 (ngh×n) c) = - = 59.780 (ngh×n) Tæng hîp: DL = DL(GO) + DL + DL(l) = - 90.369 + 95.480 + 59.780 = 64.892 (ngh×n) Nh­ vËy ë kú TH, doanh nghiÖp v­ît chi 64.892 (ngh×n) do: - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt gi¶m lµm tæng tiÒn l­¬ng gi¶m 90.369 (ngh×n) - NSL§ t¨ng lµm tæng tiÒn l­¬ng t¨ng 95.480 (ngh×n) - TiÒn l­¬ng b×nh qu©n 1 c«ng nh©n s¶n xuÊt t¨ng lµm tæng tiÒn l­¬ng t¨ng 59.780 (ngh×n). 6. C«ng t¸c kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng KÕ haäch lao ®éng tiÒn l­¬ng lµ mét bé phËn cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kü thuËt tµi chÝnh. Nã cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc c©n ®èi søc lao ®éng, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. Trong s¶n xuÊt kinh doanh muèn cã ®­îc mét s¶n phÈm lµm ra hoµn thiÖn, c«ng suÊt cao th× c¸n bé lao ®éng tiÒn l­¬ng ph¶i c©n ®èi bËc l­¬ng lao ®éng vµ sö dông thêi gian lao ®éng hîp lý ®Ó cã c¨n cø lËp ra kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ c¸c kÕ ho¹ch kh¸c. KÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng s¸t víi thùc tÕ lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. Muèn lµm tèt th× ng­êi lµm c«ng t¸c tiÒn l­¬ng ph¶i n¾m v÷ng ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ m×nh mét c¸ch s©u s¾c. Nh÷ng c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng: - C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt ®· ®­îc ®Ò ra trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô. - C¨n cø vµo hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng hiÖn hµnh - C¨n cø vµo chÕ ®é tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng ®ang ®­îc ¸p dông. - C¨n cø vµo xÕp h¹ng, xÕp lo¹i c«ng ty vµ tû lÖ c¸n bé gi¸n tiÕp cho phÐp. Nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu ®Ó lËp kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng. + ChØ tiªu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng * ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh b»ng hiÖn vËt. = * ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh b»ng gi¸ trÞ = = + ChØ tiªu lao ®éng: HiÖn nay c«ng ty cã tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 1050 ng­êi. Víi sè ng­êi ®ã nªn c«ng ty ®· t¹o sù æn ®Þnh ®êi sèng cho lao ®éng trong c«ng ty. + ChØ tiªu tæng quü l­¬ng = + + Phô cÊp + BHXH + ChØ tiªu nµy c«ng ty ®· dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n l­îng, nhu cÇu lao ®éng vµ quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ tiÒn l­¬ng ®Ó lËp. TiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n viªn trong n¨m víi tiÒn l­¬ng mét th¸ng lµ 700.000®/th¸ng. Nh­ vËy mçi c«ng nh©n viªn mét n¨m cïng cã mét kho¶ng t­¬ng ®èi 8.400.000®/n¨m. Víi tiÒn l­¬ng thu nhËp thÕ nµy cã thÓ ®¶m b¶o mét cuéc sèng b×nh th­êng cho c«ng nh©n viªn. + Møc hao phÝ lao ®éng: tiÒn l­¬ng cho 1000® gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cã nghÜa lµ møc hao phÝ lao ®éng cho 1000® gi¸ trÞ s¶n l­îng th× ph¶i tiªu hao bao nhiªu thêi gian lao ®éng. Møc hao phÝ = x 1000 trong ®ã: G1 : tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng + Møc hao phÝ tiÒn l­¬ng cho 1000® gi¸ trÞ s¶n l­îng = x 1000 KÕt luËn chung Sau mét thêi gian thùc tËp 13 tuÇn t¹i C«ng ty CP XNK VËt T­ N«ng NghiÖp vµ N«ng S¶n. T×m hiÓu ë mÆt thuéc chuyªn ngµnh lao ®éng tiÒn l­¬ng em ®· ®i s©u t×m hiÓu vµ nghiªn cøu, em ®· rót ra kÕt luËn chung vÒ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng ë c«ng ty nh­ sau: VÒ mÆt m¹nh: C¸c c¸n bé tiÒn l­¬ng mÆc dï khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu, kh¸ phøc t¹p nh­ng hä lu«n thùc hiÖn tèt ®Çy ®ñ c«ng viÖc ®­îc giao. C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch tho¶ ®¸ng c«ng ty lu«n ®Æt ra nh÷ng qui ®Þnh nghiªm ngÆt, tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng tr¶ ®óng kú, c«ng b»ng hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn h¨ng say lµm viÖc, tÝch cùc ph¸t huy s¸ng kiÕn, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®¶m b¶o c«ng viÖc ®óng tiÕn ®é, ®óng hîp ®ång ®ång thêi c«ng t¸c tæ chøc b¶o hé lao ®éng còng ®Æc biÖt quan t©m. ViÖc ph©n c«ng lao ®éng trong c¸c phßng ban. §¸nh gi¸ ®óng møc vÒ tr×nh ®é n¨ng lùc còng nh­ tay nghÒ cña c«ng nh©n theo bËc thî. Tõ ®ã khuyÕn khÝch mäi ng­êi lu«n cè g¾ng n©ng cao tay nghÒ. Song bªn c¹nh mÆt m¹nh mµ c«ng ty cã ®­îc cÇn ph¸t huy còng cßn mét sè nh­îc ®iÓm cÇn kh¾c phôc. CÇn cã chÕ ®é th­ëng th­êng xuyªn h¬n víi nh÷ng lao ®éng h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch kÞp thêi nh÷ng cè g¾ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. Cã nh÷ng lóc c­êng ®é lao ®éng kh«ng ®Òu lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù bÒn bØ dÎo dai cña ng­êi lao ®éng, ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ con ng­êi. V× vËy c«ng ty cÇn kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm ®ã ®Ó lu«n gi÷ v÷ng chç ®øng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o vµ c¸c c« chó trong c¸c phßng ban chøc n¨ng nhÊt lµ phßng tµi vô- tæ chøc hµnh chÝnh, c¸c c« chó ®· hÕt søc t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em ®Ó cñng cè ®­îc nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc trong tr­êng. Em còng thÊy ®­îc mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña m×nh ®Ó gióp cho c«ng t¸c sau nµy ®­îc tèt h¬n. Cuèi cïng, em kh«ng biÕt nãi g× h¬n, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ anh chÞ em trong c«ng ty. Tµi liÖu tham kh¶o 40 n¨m C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi - N¨m th¸ng vµ sù kiÖn. Thèng kª doanh nghiÖp - TS. Hå Sü Chi - NXB Tµi chÝnh. KÕ to¸n doanh nghiÖp - TS. NguyÔn V¨n C«ng- NXB Tµi chÝnh. Mét sè luËn v¨n cña c¸c kho¸ tr­íc. Gi¸o tr×nh "KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt"- TS. §Æng ThÞ Loan - NXB Gi¸o dôc. Môc lôc Trang Lêi më ®Çu PhÇn 1: Mét sè ®Æc ®iÓm chung cña doanh nghiÖp I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn II. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ III. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp IV. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh V. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n PhÇn 2: B¸o c¸o thùc tr¹ng t×nh h×nh qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng I. Nªu mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng II. Thùc tr¹ng t×nh h×nh qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng A. C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng 1. Tæ chøc lao ®éng 1.1. C¬ cÊu lao ®éng trong doanh nghiÖp 1.2. B¶ng ®¸nh gi¸ lao ®éng 2. C«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng 3. C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng 4. C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn cho c«ng nh©n B. C«ng t¸c tæ chøc tiÒn l­¬ng 1. Kh¸i niÖm tiÒn l­¬ng 2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian 3. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 4. C¸ch tÝnh tiÒn th­ëng, BHXH, BHYT 5. §Þnh møc tiÒn l­¬ng 5. C«ng t¸c kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP XNK Vật tư nông nghiệp và nông sản.DOC
Luận văn liên quan