Đề tài Công tác trả lương, thưởng ở công ty sản xuất công nghiệp xây lắp Hà Nội Hacipco

Mục lục Chương I: Lý luận cơ bản về tiền lương, tiền thưởng 1 I. Tiền lương 1 1.1. Khái niệm tiền lương 1 1.2. Bản chất của tiền lương 1 1.3. Tiền lương danh nghĩa với tiền lương thực tế 1 2. Những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 2 2.1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 2 2.2. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 2 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 3 3.1. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài 3 3.2. Các yếu tố thuộc về tổ chức 4 3.3. Yếu tố thuộc về công việc 4 3.4. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 4 4. Vai trò của tiền lương trong sản xuất kinh doanh 4 4.1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 4 4.2. Đối với vấn đề quản trị nhân lực 5 II. Các hình thức trả lương 5 1. Hình thức trả lương theo thời gian 5 1.1. Đối tượng áp dụng 5 1.2. Các chế độ trả lương theo thời gian 5 2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 6 2.1. Khái niệm 6 2.2. ý nghĩa và điều kiện áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm 6 2.3. Các chế độ trả lương theo sản phẩm 7 III. Các hình thức tiền lương 13 1. Khái niệm về vai trò của việc áp dụng các hình thức trả lương 13 1.1. Khái niệm 13 1.2.Vai trò của tiền lương 13 2. Các yếu tố của tiền thưởng 13 2.1. Chỉ tiêu thưởng 13 2.2. Điều kiện thưởng 14 2.3. Nguồn tiền thưởng 14 2.4. Mức tiền thưởng 14 3. Các hình thức tiền thưởng 14 3.1. Đối với những công nhân sản xuất 14 3.2. Thưởng đối với nhân viên bán hàng 15 IV. Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp 16 1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 16 2. Đối với vấn đề quản trị nhân lực 16 Chương II – Thực trạng trả lương, thưởng ở công ty sản xuất công nghiệp xây lắp hà nội hacipco 18 I. Sơ lược sự hình thành và phát triển, một số đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến tiền lương, tiền thưởng 18 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 18 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 19 1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 19 1.4. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 20 1.5. Một số đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến việc vận dụng các hình thức tiền lương, tiền thưởng của công ty 21 II. Phân tích thực trạng áp dụng các hình thức trả lương, thưởng của công ty hacipco 24 1. Quy mô áp dụng các hình thức trả lương của công ty 24 2. Phân tích các điều khoản trả lương và trả thưởng có hiệu quả 25 2.1. Công tác định mức lao động 25 2.2. Công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc 27 2.3. Công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 28 2.4. Phân công và hiệp tác lao động 29 3. Phân tích thực trạng việc áp dụng các hình thức tiền lương, tiền thưởng ở công ty HACIPCO 30 3.1. Trả lương theo thời gian đối với lao động quản lý và phục vụ 30 3.2. Tiền lương theo sản phẩm khoán 31 3.3. Các hình thức trả lương 41 III. Nhận xét những kết quả đạt được và những tồn tại 46 1.1. ý nghĩa của việc áp dụng các hình thức trả lương 46 1.2. ý nghĩa của việc trả lương theo sản phẩm 46 2. Những tồn tại 47 2.1. Hình thức trả lương theo thời gian 47 2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 48 Chương III: các giải pháp hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng nhằm tạo động lực kích thích lao động ở công ty sản xuất công nghiệp và xây lắp Hà Nội 50 I. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 50 II. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 54 1. Hoàn thiện điều kiện để trả lương theo sản phẩm khoán 54 1.1. Hoàn thiện công tác định mức 54 1.2. Hoàn thiện công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc 56 1.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 57 2. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 58 3. Hoàn thiện hình thức trả lương 60 4. Các giải pháp khác 61 4.1. Tổ chức chỉ đạo sản xuất 61 4.2. Giáo dục ý thức trách nhệm cho người lao động 62 4.3. Đào tạo nâng cao trình độ lành nghề cho người lao động 62

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1789 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác trả lương, thưởng ở công ty sản xuất công nghiệp xây lắp Hà Nội Hacipco, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quü l­¬ng thùc hiÖn: QLTH= 166.500 x 73= 12.154.500 (®ång) Giao kho¸n quü tiÒn l­¬ng ®Õn bé ph©n phßng kinh doanh. §¬n gi¸ kho¸n khu vùc kinh doanh lµ 230.000 ®ång/tÊn s¶n phÈm nh«m thanh. §¬n gi¸ gåm: chi tr¶ phÇn nh©n c«ng 1 tÊn nh«m thanh tõ kh©u nhËp hµng ®Õn kh©u hoµn tÊt thu ng©n quü. §¬n gi¸ kho¸n nµy cã gi¸ trÞ trong vßng 6 th¸ng tõ th¸ng 6/2002 ®Õn th¸ng 12/2002. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kho¸n ®­îc ®iÒu chØnh theo t×nh h×nh b¸n hµng thùc tÕ nh­ sau: BiÓu: §iÒu chØnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng theo hÖ sè giao kho¸n Møc s¶n l­îng ³ 30 tÊn ³ 40 tÊn ³ 50 tÊn ³ 60 tÊn ³ 70 tÊn ³ 80 tÊn HÖ sè kho¸n 0,8 0,9 1,0 1,03 1,06 1,10 §¬n gi¸ nh©n c«ng 184.000 207.000 230.000 236.900 243.800 253.000 Giao kho¸n quü tiÒn l­¬ng ®Õn v¨n phßng xÝ nghiÖp Hµng th¸ng, c«ng ty tiÕn hµnh giao kho¸n quü tiÒn l­¬ng cho khèi v¨n phßng xÝ nghiÖp. Quü tiÒn l­¬ng cña bé phËn nµy ®­îc x¸c ®Þnh nh­ quü tiÒn l­¬ng cña bé phËn qu¶n lý gi¸ng tiÕp s¶n xuÊt, nghÜa lµ theo ngµy c«ng thùc tÕ vµ hÖ sè l­¬ng. Tuy nhiªn do bé phËn nµy ph¶i lµm thªm c«ng viÖc cã tÝnh chÊt ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc hµng ngµy cho c¸c ph©n x­ëng, c«ng viÖc nµy kh«ng thÓ ®Þnh møc ®­îc do ®ã quü tiÒn l­¬ng cßn cã thªm c¶ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o hoÆc phô cÊp tr¸ch nhiÖm Ngoµi ra ®Ó t¨ng thªm tr¸ch nhiÖm cña hä víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c¸c ph©n x­ëng. TiÒn l­¬ng bé phËn nµy nhËn ®­îc cßn ph¶i c¨n cø vµo hÖ sè hoµn thµnh quü l­¬ng cña c¶ ph©n x­¬ngr. K= Quü l­¬ng s¶n phÈm thùc tÕ trong th¸ng cña c¸c PX Quü l­¬ng kho¸n s¶n phÈm cña c¸c PX Trong ®ã: K lµ hÖ sè hoµn thµnh quü l­¬ng cña c¸c ph©n x­ëng. VÝ dô th¸ng 11/2002: - Quü l­¬ng s¶n phÈm thùc tÕ cña c¸c ph©n x­ëng lµ: 63.389.200 (®ång) - Quü l­¬ng kho¸n cña c¸c ph©n x­ëng lµ: 58.693.700 (®ång) - Quü l­¬ng kho¸n cña v¨n phßng xÝ nghiÖp lµ: 6.096.000 (®ång) §iÒu chØnh quü tiÒn l­¬ng thùc tÕ nh­ sau: (®ång) Ph©n phèi quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn ®Õn tay ng­êi lao ®éng. * Ph©n phèi®Õn c¸c ph©n x­ëng + §èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt HiÖn nay ë c¸c ph©n x­ëng, c¸c kh©u trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ cã liªn quan víi nhau do vËy kh«ng ¸p dông tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n mµ tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ. C¸c ph©n x­ëng hiÖn nay ®ang ¸p dông c¸ch tr¶ l­¬ng theo ngµy c«ng thùc tÕ hÖ sè møcl­¬ng theo nghÞ ®Þnh 26/CP cña vµ hÖ sè møc ®é ®ãng gãp ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. C¸ch tÝnh l­¬ng Trong ®ã: Ti: TiÒn l­¬ng cña ng­êi thø 1 ®­îc nhËn ni: Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña ng­êi thø i (tÝnh b»ng ngµy) Vsp: Quü l­¬ng s¶n phÈm cña tËp thÓ m: Sè l­îng thµnh viªn trong tËp thÓ ti: HÖ sè møc l­¬ng xÕp theo N§ 26/CP cña ng­êi thø i hi: HÖ sè ®¸n gi¸ møc ®é ®ãng gãp ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc cña ng­êi thø i hi ®­îc chän c¨n cø vµo b¶ng lËp s½n ®ang ®­îc ¸p dông t¹i nhiÒu doanh nghiÖp theo b¶ng sau: Ph­¬ng ¸n Lo¹i A Lo¹i B Lo¹i C Chªnh lÖch max/min 2,0 1,5 1 100% 1,8 1,4 1 80% 1,7 1,4 1 70% 1,6 1,4 1 60% 1,5 1,3 1 50% 1,4 1,2 1 40% 1,3 1,2 1 30% 1,2 1,1 1 20% 1,1 1,05 1 10% C¸c ph©n x­ëng khi thùc hiÖn ph­¬ng ¸n nµo ph¶i b¸o c¸o l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®Ó ®­îc sù ®ång ý vµ thùc hiÖn Ýt nhÊt 1 quý. C¸c néi dung c¬ b¶n ®Ó c¸c ph©n x­ëng b×nh xÐt nh­ sau; Lo¹i A: Ng­êi lao ®éng cã tay nghÒ cao, v÷ng vµng vµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p lao ®éng tiªn tiÕn, chÊp hµnh sù ph©n c«ng cña ng­êi phô tr¸ch ®¶m b¶o ngµy giê c«ng cã hiÖu qu¶, ®¹t vµ v­ît møc n¨ng xuÊt lao ®éng c¸ nh©n, ®¶m b¶o kÕt qu¶ lao ®éng cña tËp thÓ, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ an toµn tèt nhÊt Lo¹i B: Ng­êi lao ®éng thùc hiÖn nh÷ng néi dung ë môc a víi møc Trung b×nh Lo¹i C: Ng­êi lao ®éng thùc hiÖn nh÷ng néi dung ë môc A víi møc YÕu kÐm. VÝ dô: Mét tæ s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng khu«n gåm cã 6 c«ng nh©n. Quü tiÒn l­¬ng s¶n phÈm thùc tÕ c¶ tæ lµ: 7.120.000 TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm kho¸n cña mçi ng­êi ®­îc tÝnh nh­ sau TT C«ng nh©n BËc HÖ sè tiÒn l­¬ng (ti) HÖ sè ®¸nh gi¸ (hi) Ngµy c«ng thùc tÕ ni 1 NguyÔn V¨n Lîi 5 2,33 1,4 24 2 §µo Minh §øc 6 2,84 1,3 22 3 NguyÔn Vò §øc 3 1,72 1,4 24 4 NguyÔn §×nh B¶y 3 1,72 1,2 18 5 Hµ V¨n Bèng 3 1,72 1,4 24 6 NguyÔn TrÝ Thøc 4 1,92 1,4 24 ¸p dông c«ng thøc trªn tiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi ®­îc tÝnh nh­ sau TT C«ng nh©n BËc Nitihi 1 NguyÔn V¨n Lîi 5 78,288 1.479.500 2 §µo Minh §øc 6 81,224 1.535.000 3 NguyÔn Vò §øc 3 57,792 1.092.000 4 NguyÔn §×nh B¶y 3 37,152 702.000 5 Hµ V¨n Bèng 3 57,792 1.092.000 6 NguyÔn TrÝ Thøc 4 64,512 1.092.000 Tæng céng 367,76 7.120.000 TiÒn l­¬ng thùc lÜnh cña mçi ng­êi ®­îc tÝnh nh­ sau Trong ®ã TLi: tiÒn thùc lÜnh cña c«ng nh©n i LSPK: L­¬ng theo s¶n phÈm kho¸n LTG: TiÒn l­¬ng trong ngµy lµm thªm, lÔ tÕt, chñ nhËt LC§: TiÒn l­¬ng th­ëng theo chÕ ®é (ngµy lÔ, phÐp) LBHXH: C¸c kho¶n nhËn ®­îc trong ngµy èm ®au, thai s¶n... BHYT, BHXH: C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng VÝ dô: Th¸ng 4/2002: C«ng nh©n bËc 5 NguyÔn V¨n Lîi ë ph©n x­ëng khu«n cã hÖ sè l­¬ng 2,33 ®i lµm ®ñ 24 ngµy h­ëng l­¬ng theo chÕ ®é 1 ngµy lµ 18.800 ®ång. C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng lµ 29.400 ®ång. TiÒn thùc tÕ c«ng nh©n ®ã ®­îc lÜnh nh­ sau: TLTL= 1.479.500 + 18.800 - 29.400 = 1.468.900 (®ång) * §èi víi bé phËn qu¶n lý trùc tiÕp ë c¸c ph©n x­ëng Trong ®ã: TLCBQLi: TiÒn l­¬ng c¸n bé qu¶n lý i nhËn ®­îc : §¬n gi¸ ngµy c«ng b×nh qu©n cña ph©n x­ëng i Trong ®ã: QLcnttsxpxi: Quü l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ph©n x­ëng i NCq®pxi: Ngµy c«ng quy ®æi ph©n x­ëng i NCtti: Ngµy c«ng thùc tÕ trong th¸ng cña ng­êi thø i Hsi: HÖ sè h­ëng l­¬ng cña ng­êi thø i Hsi gåm hÖ sè l­¬ng vµ hÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm (nÕu cã) ®èi víi qu¶n ®èc ph©n x­ëng lµ 0,3 ®èi víi phã qu¶n ®èc ph©n x­ëng lµ 0,15. VÝ dô: ë ph©n x­ëng khu«n. Qu¶n ®èc ph©n x­ëng NguyÔn Quang, hÖ sè h­ëng l­¬ng lµ : 3,45 + 0,3 = 3,75. ¤ng Quang ®i lµm 24 ngµy c«ng. VËy sè ngµy quy ®æi lµ 3,45 x 24 = 82,8 T­¬ng tù, ngµy c«ng quy ®æi cña c¶ ph©n x­ëng lµ: 661,27. Céng (®ång) Trong ®ã: QLcnttsx lµ 14.534.000 ®ång TiÒn l­¬ng cña qu¶n ®èc ph©n x­ëng khu«n lµ: TLCBQL= 21 .900 x 24 x 3,4 = 1.810.000 TiÒn l­¬ng thùc lÜnh cña qu¶n ®èc ph©n x­ëng Trong th¸ng 4 «ng Quang ®­îc h­ëng l­¬ng ngµy lÔ lµ: (®ång) TiÒn l­¬ng lµm thªm vµo nöa ngµy chñ nhËt (®ång) Phô cÊp Pc= 0,3 x 210.000 = 63.000 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng lµ 3,45 x 210.000 x 6% = 43.500 VËy tiÒn l­¬ng thùc lÜnh cña qu¶n ®«c ph©n x­ëng khu«n lµ: 1.813.000 + 27.800 + 27.800 - 43.500 + 8000= 1.888.000 (®ång) + Ph©n phèi ®Õn bé phËn v¨n phßng cña xÝ nghiÖp Nh­ ®· ®Ò cËp ë trong phÇn giao kho¸n quü tiÒn l­¬ng. TiÒn l­¬ng kho¸n cña bé phËn nµy ®­îc tÝnh dùa trªn c¬ së tiÒn l­¬ng tÝnh theo hÖ sè l­¬ng vµ ngµy c«ng thùc tÕ, ®ång thêi cã sù ®iÒu chØnh theo kÕt qu¶ hoµn thµnh quü l­¬ng cña c¸c ph©n x­ëng ®Ó t¨ng thªm tÝnh tr¸ch nhiÖm cho bé phËn nµy. TiÒn l­¬ng tr¶ cho c¸c«ng nh©n bé qu¶n lý gi¸n tiÕp bé phËn v¨n phãng xÝ nghiÖp TiÒn l­¬ng cua bé phËn nµy ®­îc tÝnh nh­ sau TiÒn l­¬ng theo S¶n phÈm gi¸n tiÕp C¸ nh©n i = l­¬ng ngµy c¸ nh©n i * Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng * k + Phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o hoÆc tr¸ch nhiÖm (nÕu cã) Trong ®ã : k lµ hÖ sè hoµn thµnh quü l­¬ng cña c¸c ph©n x­ëng Quü l­¬ng s¶n phÈm thùc tÕ cña c¸c ph©n x­ëng K = Quü l­¬ng theo s¶n phÈm kho¸n VÝ dô: Th¸ng 11/2002 Quü l­¬ng kho¸n cña c¸c ph©n x­ëng lµ 64687600 ®ång Thùc tÕ trong th¸ng do s¶n xuÊt æn ®Þnh nªn quü l­¬ng s¶n phÈm thùc tÕ cña c¸c ph©n x­ëng lµ 69215800 ®ång HÖ sè hoµn thµnh quü l­¬ng K= = 1.07 Tr­oëng phµng kü thuËt Ph¹m ViÕt Sü cã hÖ sè l­¬ng lµ 3.48, phô cÊp tr¸ch nhiÖm 0.15 . Trong th¸ng ®i lµm ®ñ 26 ngµy . tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp tÝnh nh­ sau: TLgt = TiÒn l­¬ng thùc lÜnh = 892300-43800(BHXH ) = 848500 ®ång Tr¶ l­¬ng ®èi víi c¸c cöa hµng kinh doanh HiÖn nay c«ng ty cã 3 cöa hµng kinh doanh. TiÒn l­¬ng cña bé phËn nµy ®­îc tÝnh nh­ sau: H­ëng l­¬ng theo thêi gian ( L­¬ng th¸ng) vµ h­ëng l­¬ng theo kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch giao kho¸n ®¬n gi¸ 1 tÊn s¶n phÈm nh«m thanhlµ 230000 ®ång . §¬n gi¸ nµy lµ phÇn chi tr¶ nh©n c«ng cho mét tÊn s¶n phÈm tõ kh©u nhËp hµng ®Õn kh©u hoµn tÊt thu ng©n quü. BiÓu: §¬n gi¸ kho¸n khu vùc kinh doanh Møc s¶n l­îng HÖ sè kho¸n 0.8 0.9 1.0 1.03 1.06 1.10 §¬n gi¸ 184000 207000 230000 236900 243800 253000 Nguån : Phßng QLTH c«ng ty HACIPCO VÝ dô : Cöa hµng tr­ëng Vò ViÖt Hïng H­ng cã hÖ sè l­¬ng 1.78 . HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm 0.15. Trong thn¸g ®i klµm ®ñ 26 ngµy. TiÒn l­¬ng th¸ng tÝnh nh­ sau: ®ång . Lµm thªm vµo ngµy th­êng 2 ngµy c«ng , lµm thªm vµo ngµy chñ nhËt 36h trong th¸ng TLTG ®ång BHXH + BHYT=137000 ¡n ca + x¨ng xe = 137000 xÝ nghiÖpTG = 442680 +129400 +137000 -22400 =686700 ®ång Trong th¸ng cöa hµng nµy b¸n ®­îc 60 tÊn s¶n phÈm . KÕ ho¹ch giao kho¸n ph¶i ®¹t ®­îc Ýt nhÊt 50 taans s¶n phÈm . tiÒn l­¬ng h­ëng theo ®ång¶n phÈm b¸n ®­îc v­ît lµ: 230000*10 =2300000 ®ång Do ®ã tiÒn l­¬ng kho¸n ph©n bæ lµ : 575000 ®ång TiÒn l­¬ng thùc lÜnh : TLthùc lÜnh = 686700+575000=1261700 ®ång Tæng hîp vµo b¶ng: Hä vµ tªn Hsl L­¬ng th¸ng L­¬ng S¶n phÈm L­¬ng lµm thªm L­¬ng tr¸ch nhiÖm KhÊu trõ L­¬ng thùc lÜnh C«ng ST C«ng ST HÖ Sè ST Vò Hïng H­ng 1.78 26 411200 575000 2C 3 CN 129400 0.15 31500 22400 1.261700 Nguån : Phßng QLTH c«ng ty HACIPCO 3.3 C¸c h×nh thøc tr¶ th­ëng NhËn xÐt chung vÒ quü tiÒn th­ëng , quy m« ¸p dông. TiÒn th­ëng lµ mét phÇn trong thu nhËp cña ng­êi lao ®éng , gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­ê lao ®éng . Nã cã t¸c dông khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng trong s¶n xuÊt, cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong c«ng viÖc, mang k¹i hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp. HiÖn nay c«ng ty ddang ¸p dôgn c¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ th­ëng ®èi víi nh©n viªn b¸n hµng. Tuy nhiªn do quü tiÒn th­ëng cßn thÊp do ®ã quym« ¸p dông cßn ch­a r·i. TuyvËy gi÷ua c¸c n¨m ®· cã sù gia t¨ng c¶ vÒ møc th­ëng còng nh­ sèn l­îng ng­êi ®­îc th­ëng . §iÒu ®ã ®· thÓ hiÖn sù cè g¾ng cña c«ng ty trong viÖc ®éng viªn khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng C¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng Th­ëng ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt : Gåm cã c¸c h×nh th­c tiÒn th­ëng sau: Th­ëng chÊt l­îng s¶n phÈm : Hµng quý c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¸nh g¸i cña ban KCS vµ phµng kü thuËt, c«ng ty sÏ xem xÐt vµ thuëng ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm®¹tchÊt l­îng. §iÕu kiÖn thuëng : Trªn c¬ së hoµn thµnh kª ho¹ch, nÕu s¶n phÈm lµm ra th­ßng xuyªn ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng, ®¶m b¶o uy tÝn cña c«ng ty, chÊt l­îng ngµy mét æn ®inhj vµ n©ng cao, c«ng ty sÏ xem xet vµ th­ëng theo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hµng quý Do ë c¸c ph©n x­ëng lµm l­¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ , kÕt qu¶ lµm viÖc cña ng­êi nµy cã liªn quan, ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña ng­êi kh¸c nªn tiÒn th­ëng ®­îc ph©n phèi ®Õn tõng ng­êi lao ®éng b»ng c¸ch chia ®Òu cho sè ng­êi H×nh thøc th­ëng nµy thÓ hiÖn nh÷ng­êi ­u nh­îc diÓm sau: ¦u diÓm: KhuyÕn khÝch c¸c ph©n x­ëng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm N©ng cao tÝnh tr¸ch nhiÖm cho chÝnh ng­êi lao ®éng T¹o uy tÝn cña tõng ph©n x­ëng ®èi víi c«ng ty, t¹o uy tÝn cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng Nh­îc diÓm: ViÖc ®¹t ®­îc cßn kh«ng æn ®Þnh do phô thuéc vµo nhiªu yÕu tè nh­ tæ chøc phôc vô, tæ chøc s¶n xuÊt ... h¬n thÕ n÷a viÖc chia th­ëng cßn mang tÝnh b×nh qu©n. Th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­ Hµng th¸ng c«ng ty tiÕn hµnh giao kho¸n c¸c yÕu tè ®µu vµo cña s¶n xuÊt cho tõng ph©n x­ëng nh­: nguyªn vËt liÖu chÝnh, nhiªn liÖu...Cuèi th¸ng c¨n cø vµo møc tiªu hao thùc tÕ cña c¸c yÕu tè, c«ng ty sÏ xem xÐt th­ëng ®èi víi c¸c gi¸ trÞ bvËt t­ tiÕt kiÖm ®­îc §iÒu kiÖn th­ëng: §èi «øi vË t­ chÝnh: NÕu c¸c ph©n x­ëng tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vËt t­ chÝnh so víi ®Þnh møc ®­îc gaio th× sÏ ®­îc th­ëng 100% gi¸ tri vËt t­ tiÕt kiÖm ®­îc víi ®iÒu kiÖn ph¶i ®¶m b¶o kÕ ho¹ch , phÇn chia th­ëng gi¸ tri vËt t­ chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc nh­ sau: 50% cho ph©n x­ëng tiÕt kiÖm ®­îc 50% ®Ó l¹i cho c«ng ty nh»m x©y dùng quü khen th­ëng bï ®¾p mét phÇn cho khaaus hao tµi s¶n cè ®Þnh H×nh thøc th­ëng nµy biÓu hiÖn: ¦u ®iÓm: khuyÕn khÝch c«ng nh©n sö dônghîp lý vËt t­ , tÝch cùc c¶i tiÕn s¶n xuÊt ®Ó tiÕt kiÖm vËt liÖu ë tõng kh©u T¨ng nguån quü khen th­ëng ®Ó c«ng ty xem xet th­ëng cho c¸c bé phËn, ph©n x­ëng Nh­îc ®iÓm: Møc th­ëng thùc tÕ mµ ph©n x­ëng nhËn ®­îc nhê tiÕt kiÖm ®­îc vËt liÖu chÝnh cµn ch­a cao, viÖc chia th­ëng nmang tÝnh b×nh qu©n , kh«ng khuyÕn khÝch sö dông hîp lý vËt t­ phô, nhiªn liÖu... Trªn th­ch tÕ nhiªn liÖu, vËt t­ phômíi klµ nh÷ng yÕutè ®ångÕ cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm ®­îc do ®ã cc¸c ph©n x­ëng cßn Ýt ®¹t ®­îc kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm vËt t­ chÝnh . H¬n n÷a møc tiÕt kiÖm ®­îc cßn thÊp do diÒu kiÖn vÒ tæ chøc s¶n xuÊt cßn ch­a æn ®Þnh. Th­ëng theo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh §©y lµ h×nh thuÐ trÝch mét phÇn lîi nhuËn cña ®¬n vÞ ®Ó ph©n phèi l¹i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chø §iÒu kiÖn th­ëng: Mäi thµnh viªn trong c«ng ty hoµn thµnh nhiÖm vô, kh«ng vi phËm kû luËt lao ®éng , ®Òu cso thÓ ®­îc xet th­¬ng Nh÷ng ng­êi vi ph¹m kû luËt lao ®éng tõ khiÓn tr¸ch træ lªn, vi phaamj c¸c quy chÕ cña c«ng ty th× tuú thuéc vµo møc ®ä vi phËm nÆng nhÑ, h¹ bËc hoÆc c¾t toµn bé khen th­ëng trong n¨m Tiªu chuÈn ph©n lo¹i ®Ó xÐt th­ëng Lo¹i A: ChÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t lo¹i kh¸ tr¶ lªn, ssö dông®óng h¹n møc vËt t­, an toµn trong lao ®éng, kh«ng cã ngµy c«ng nghØ tù do trong n¨m, phppn laäi møc ®é ®ãng gãp ®¹t laäi A. §èi víi nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc tÆng danh hiÖu thi ®ua trong n¨m, ®­îc nh©n hÖ sè tõ 1.1 ®Õn 1.3 víi sè ngµy c«ng tong n¨m ®Ó tÝnh th­ëng Kh«ng vi ph¹m kû luËt tõ khiÓn tr¸ch trë lªn, ®¶ng viªn møc 1, nh©n viªn c«ng ®oµn, ®oµn viªn thanh niªn xuÊt s¾c Lo¹i B: §¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, kh«ng cã s¶n phÈm háng, kh«ng cã ngµy c«ng nghØ tù do, sö dông ®óng h¹n møc vËt t­, an toµn lao ®éng , kh«ng vi ph¹m kû luËt tõ khiÓn trachs tr¶ lªn, sö dông ®óng h¹n møc vËt t­, c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn tiªn tiÕn Lo¹i C: §¶m b¶o ®ñ ngµy c«ng , kh«ng vi ph¹m kû luËt tõ khiÓn tr¸ch trë lªn, sö dông dóng h¹n møc vËt t­, c«ng doµn, ®oµn thanh niªn ®¹t tiªu chuÈn c«ng ty Møc th­ëng: Tuú thuéc vµo hiªu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m, héi ®ßng xÐt th­ëng xem xet ®Ò nghÞ gi¸m ®ãc quy ®Þnh cô thÓ: Møc A kh«ng qu¸ 1.5 Møc B kh«ng qua hÖ sè 1 Møc C kh«ng qu¸ hÖ sè 0.8 VÝ dô: Cuèi n¨m 2002, c«ng ty trÝch quü khen thuëng cho cns béc«ng nhan viªn. Møc th­ëng lµ 2000®ång mét c«ng Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cã hÖ sè 1.4, sè ngµy c«ng lµ 268 ngµy . TiÒn th­ëng c¶ n¨m lµ 268*1.4*2000 =750400®ång PG§, tr­ëng phßng hÖ sè 1.2 Nh©n viªn v¨n phµng xÝ nghiÖp,v¨n phong c«ng ty, hÖ sè 1 C«ng nh©n s¶n xuÊt hÖ s« 1.2 H×nh thøc tr¶ th­ëng theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã nh÷ng ®Æc diÓm: ¦u ®iÓm: ChØ tieu th­ëng cô thÓ, râ rµng §iÒu kiÖn th­ëng ®· h­íng vµo môc tiªu n©ng cao hiªu qu¶e s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Nh­îc ®iÓm: Do nguå tiÒn th­ëng kh«ng æn ®Þnh vrf tuú thuéc vµo lîi nhuËn, mµ lîi nhuËnnµy cßn phô thué vµo kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm tªn thÞ tr­êng, cã thÓ lîi nhuËnn¨m sau thÊp h¬n n¨m tr­íc, cã thÓ lµm cho tiÒn th­ëng n¨m sau thÊp h¬n n¨m tr­íc cã thÓlµm cho ng­êi lao ®éng c¶m thÊy hÉng hôt Th­ëng ®ãi víi nh©n viªn b¸n hµng Th­ëng thu håi c«ng nî tèt Hµng th¸ng nÕu bé phËn kinh doanh hoµn thµnh thu nî tr¶ chËm tr­íc thêi h¹n ghi trong hîp ®ång bans hµng( Gäi lµ thêi ®iÓm tr¶ nî) ®­îc c«ng ty xet duyÖt th× ®­îc th­ëng 0.4% trªn doanh sè nép §iÒu kiÖn xÐt th­ëng: S¶n l­îng ®Æt hµng t¨ng dÇn tõng th¸ng B¸n v­ît møc s¶n l­îng hµng ®Æt H×nh thøc th­ëng nµy cã ®Æc ®iÓm: ¦u ®iÓm: khuyÕn khÝch nh©n viªn b¸n hµng tÝch cùc thu håi c«ng nî, ®¶m b¶o vßng quay cña vèn ®óng nh­ kÕ ho¹ch KhuyÕn khÝch nh©n viªn b¸n hµng tichs cùc chñ ®éng t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c ®Æt hµng ®Ó ®¹t ®­îc ccs diÒu kiÖ xÐt th­ëng Nh­îc ®iÓm: ViÖc chia th­ëng cßn mang tÝnh chÊt b×nh qu©n , kh«ng ®ångùa trªn sè l­îng tiÒn mµ mçi nh©n viªn thu ®­îc tr­íc thêi h¹n tr¶ nî Th­ëng hîp lý ho¸ c¸c kh©u cña qu¶ tr×nh kinh doanh Hµng th¸ng, c«ng ty ®Òu tiÕn hµnh giao kho¸n c¸c chi phÝ b¸n hµng nh­ tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn b¸n hang, chi diÖ th¹i, fax, chi phÝ vËn chuyÓn... NÕu c¸c cöa hµng tiÕt kiÖm ®­îc ®Þnh møc chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, b¸n hµng...th× bä phËn nµy ®­îc h­ëng toµn bé chi phÝ tiÕt kiÖm ®­îc §iÒu kiÖn th­ëng: S¶n l­îng ®Æt hµng t¨ng dÇn tõng th¸ng B¸n v­ît møc s¶n l­îng hµng ®Æt H×nh thøc th­ëng nµy cã ®Æc ®iÓm: ¦u ®iÓm: khuyÕn khÝch nh©n viªn sö dông hîp lý, hiªu qu¶ c¸c lo¹i chi phÝ nhs­ ®iÖn, fax, chi v¨n phµng vµo môc ®Ých c«ng viÖc Nh­îc ®iÓm: Møc tiÒn th­ëng ®¹t ®­îc cßn thÊp, kh«ng cã t¸c dông khuyÕn khÝch m¹nh VÝ dô : C­a hµng sã 1 cã 4 ng­êi . Trong 4 th¸ng tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10 /2002 sau khi trõ c¸c kho¶n (C¶ l­¬ng) cßn l¹i6768300 ®ång. Chia b×nh qu©n mçi ng­êi ®­îc 3.766400 ®ång Cöa hµng sã 2( 1 g­êi) cßn l¹i 637700 ®ång Cöa hµng sè 3( 3 ng­êi) ,trong 8 th¸ng tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 11/2002 ccßn k¹i 20304900 ®ång. Chia b×nh qu©n mçi ng­êi ®­îc 6768300 ®ång III NhËn xÐt nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nh÷ng tån t¹i 1.1 nghÜa cña viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ë c«ng ty khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ®i lµm ®Çy ñu s« nguú trong th¸ng, æn ®Þnh thu nhËp TiÒn l­¬ng thêi gian cã g¾n víi yÕ tè tr¸ch nhiÖm ®· g¾n thu nhËp cña ng­êi lao ®éng víi tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, do ®ã g¾n ng­êi lao ®éng víi c«ng viÖc h¬n §èi voÝ c«ng ty, th«ng qua c¸c b¶ng chÊm c«ng hµng ngµy ®· qu¶n lý chÆt chÏ ®­îc ngµy c«ng lao ®éng tr¶ l­¬ng ®· thùc sô g¾n víi ngµy c«ng lµm viÑc . ViÖc d¸n c¸c b¶ng chÊm c«ng t¹i c¸c phang ban , ph©n x­ën ®· cho thÊy sù c«ng b»ng, c«ng khai trong viÖc tr¶ l­¬ng cña c«ng ty TiÒn l­¬ng ®· cã sù gia t¨ng qua c¸c n¨m: N¨m 2000 675000 ®ång, n¨m 2001:690000 ®ång, n¨m 2002:726000 ®ång. 1.2 ý nghÜa cña ciÖc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ViÖc lùa chän, ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈmkho¸n ®· cã t¸c dông khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tÝch cùc s¶n xuÊt lµm ra nhiÒu s¶n phÈm ®ång thêi tËn dông thêi gian lµm viÖc ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng , v× møc l­¬ng mçi ng­êi nhËn ®îc phô thuéc rÊt nhiÒu vµo khèi l­îng s¶n phÈm giao nép theo chØ tiªu giao kho¸n ®¶m b¶o chÊt l­îng ®­îc nghiÖm thu H¬n n÷a: TiÒn l­¬ng mµ mçi ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc cßn phô thué vµo tiÒn l­¬ng cña bé phËn, tæ nhËn ®­îct­¬ng øng vøi khèi l­îng c«ng viÖc mµ c¶ tæ nhËn ®­îcv× vËy khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc còng nh­ víi tËp thÓ, t¹o ra bÇu kh«ng khÝ t©m lý mang tÝnh lµnh m¹nh trong tËp thÓ lao ®éng ChÕ ®é tr¶ l­¬ng kho¸n ®· x¸c ®Þng râ tr¸ch niÖm cho ®èi t­îng ®­îc giao kho¸n trong viÖc sö dông hîp lý nguyªn nhiªn vËt liÖu, ®¶m b¶o ®ñ s¶n luîng ®­îc giao kho¸n, do ®ã cã t¸c dông khuyÕn khÝch c¸c c¸n bé qu¶n lý xÝ nghiÖp, c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng , c¸c c¸n bé qu¶n lý xÝ nghiÖp v× tiÒn l­¬ng cña hä cßn phô thuéc vµo kÕt qu¶ lµm viÖc cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ViÖc tr¶ l­¬ng kho¸n ®èi víi c¸c cöa hµng kinh doanh cho thÊy tr¸ch nhiÖm cña c¸c cöa hµng kinh doanh trong viÖc tù chñ trong kinh doanh, tÝch cùc t×m kiÕm kh¸ch hµng ®Ó n©ng cao s¶n l­îng b¸n ra ViÖc ¸p dông tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm kho¸n ®· t¶ ra cã hiÖu qu¶ thÓ hiÖn ë tiÒn l­¬ng b×nh qu©n khèi kho¸n ®· cã sù gia t¨ng gi÷a c¸c n¨m: N¨m2000: TiÒn l­¬ng b×nh qu©n lµ:680000 ®ång, n¨m 2001:760000 ®ång, n¨m2002: 817000 ®ång 2. Nh÷ng tån t¹i 2.1 H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian H×nh thøc tr¶ l­­ong theo thêi gain ë c«ng ty ®· béc lé nh÷ng nh­îc ®iÓm: Thø nhÊt: Ch­a g¾n tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. VoÝ c¸ch tr¶ l­¬ng theo thêi gian , ng­êi lao ®éng sÏ ®i lµm ®Çy ®ñ h¬n. Nh­ng hiÖu qu¶ cña mét ngµy lµm viÖc á c«ng ty th× con sè ®ã kh«ng ®ñ ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc vÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó ng­êi lao ®éng kh«ng ph¶i chØ cã mÆt , chÊm c«ng, h­ëng l­¬ng, mµ ph¶i lµm viÕc cè g¾ng, tiÕt kiÖm thêi gian, n¨ng cao hiÖu qu¶ Thø hai: Bé phËn lµm l­¬ng theo thêi gian voÝ vai trß quan träng trong viÖc lËp kÕ ho¹ch thÞ tr­êng, kÕ ho¹ch vÒ lao ®éng ... cã t¸c dông ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña bé phËn lµm l­¬ng kho¸n, tuy nhiªn tiÒn l­¬ng cña bé phËn nµy nhËn ®­îc ch­a g¾n víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña khèi s¶n xuÊt kinh doanh 2.2 H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm Ngoa× nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc cña h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm kho¸n cß cã nh÷ng tiån t¹i ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h×nh thøc tr¶ l­ong kho¸n nh­ sau: C«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng Khi c«ng ty giao kho¸n cho xÝ nghiÖp th× xÝ nghiÖp tõ ®Þnh møc ®ã x©y dùng lªn ®Þnh møc cho tõng ph©n x­ëng theo tõng c«ng ®o¹n cña s¶n xuÊt. Tuy nhiªn viÖc x©y dùng møc mÆc dï ®· cã sù kÕt hîp víi kinh nghiÖm cña c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé qu¶n ®èc nh­ng chñ yÕu vÊn dùa trªn kinh nghiÖm cña cns bé qu¶n lý , qu¶n ®èc ph©n x­ëng lµ chñ yÕu , do ®ã viÖc x©y dùng møc cßn ch­a phï hîp víi tÝnh chÊt nÆng nhÑ cña c«ng viÖc, ch­a tËn dông hÕt ®­îc tr×ng ®é tay nghÒ, kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng ngoµi ra cßn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc x©y dùng ®¬n gÝa s¶n phÈm , ¶nh h­ëng ®Õn tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n C«ng t¸c tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc: T×nh tr¹ng thiÕt bÞ ngµy mét xuèng cÊp, c«ng t¸c b¶o d­ìng söa ch÷a kh«ng thùc hiÖn th­êng xuyªn mµ thùc hiÖn heo sù cè thiÕu mét kÕ ho¹ch chi tiÕt ®Ó chñ ®éng trong viÖc ®¸p øng c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh C«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm: Thùc hiÖn kh«ng th­êng xuyªn, thiÕu ®ång bé, do ®ã chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng æn ®Þnh, c¬ tÝnh nh«m cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch­a cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc, chÊt l­îng bÒ mÆt ch­a ®Ñp, h×nh d¸ng h×nh häc ch­a ®¸p øng, ch­a cã c«ng nghÖ chuÈn vµ kh«ng thùc hiÖn hteo c«ng nghÖ, c¸c thiÕt bÞ phôc vô vcho viÖc kiÓm tra cßn ch­a ®ñ TiÒn l­¬ng kho¸n ¸p dông cho c¶ c«ng nh©n chÝnh, c«ng nh©n phô, c«ng nh©n phôc vô, phô trî, viÖc ®¸nh gÝa møc ®é ®ãng gãp cña hä chñ yÕu dùa trªn nhËn xet mang tÝnh chñ quan cña qu¶n ®èc ph©n x­ëng do ®ã cßn ch­u chinhs x¸c. ViÖc ®¸nh gi¸ møc ®é ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éng cßn dùa trªn nhËn xÐt chñ quan cña qu¶n ®èc, ch­a cã sù tham gia ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éng ViÖc ph©n c«ng bè tri ng­êi lao ®éng trªn d©y truyÒn cßn ch­a chÝnh x¸c, ch­a cã sù phï hîp gi÷a cÊp bËc c«ng viÖc vµ cÊp bËc c«ng nh©n viÖc bè trÝ chñ chñ yÕu dùa trªn kinh nghiÖm, tiÒn l­¬ng ch­a thÓ hiÖn hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng, ch­a cã sù kh¸c biÖt râ rµng vÒ tiÒn l­¬ng gi÷a c«ng nh©m bËc cao vµ c«ng nh©n bËc thÊp, ngoµi ra tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n cßn ch­a cao, ch­a tËn dông hÕt c«ng suÊt m¸ymãc thiÕt bÞ . C¸c h×nh thøc tr¶ th­áng: C¸c h×nh thøc th­ëng ch­a phong phó, ch­a khuyÕn khÝch c«ng nh©n ®­a ra c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p thao t¸c lµm viÖc, gi¸ trÞ tתn th­ëng ch­a cao, viÖc chia th­ëng ë c¸c ph©n x­ëng cßn mang tÝnh b×nh qu©n. Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng nh»m t¹o ®éng lùc kÝch thÝch lao ®éng ë c«ng ty s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ x©y l¾p Hµ Néi I/ Hßan thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian. §Ó tiÒn l­¬ng mµ ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc kh«ng chØ ®¸nh gi¸ sè ngµy c«ng thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng mµ cßn g¾n víi c¸c yÕu tè thuéc c«ng viÖc nh­ møc ®é phøc t¹p, tÝnh tr¸ch nhiªm…, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän c¸ch tÝnh l­¬ng theo 2 c¸ch sau: C¸ch 1: Tr¶ l­¬ng theo c«ng viÖc ®­îc giao g¾n víi møc ®é phøc t¹p, tÝnh tr¸ch nhÞªm cña c«ng viÖc ®ßi hái, møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc vµ sè ngµy c«ng thùc tÕ, kh«ng phô thuéc vµo hÖ sè møc l­¬ng xÕp theo nghÞ ®Þnh 26CP ngµy 23/5/1995 cña ChÝnh Phñ. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: Ti = Trong ®ã Ti: TiÒn l­¬ng cña ng­êi thø i ®­îc nhËn ni: Ngµy c«ng thùc tÕ trong kú cña ng­êi thø i m: Sè ng­êi cña bé phËn lµm l­¬ng theo thêi gian Vt: Quü tiÒn l­¬ng t­¬ng øng víi møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña bé phËn lµm l­¬ng theo thêi gian Vt= Vc – (Vsp + Vk) Vc : Quü l­¬ng tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng Vk : Quü tiÒn l­¬ng cña bé phËn lµm l­¬ng kho¸n Vs¶n phÈm : Quü l­¬ng cña bé phËn lµm l­¬ng theo s¶n phÈm hi: hÖ sè tiÒn l­¬ng cña ng­êi thø i øng víi c«ng viÖc ®­îc giao, møc ®é phøc t¹p, tÝnh tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc ®ßi hái vµ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc. HÖ sè hi do doanh nghiÖp x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: hi = Trong ®ã: k: HÖ sè møc ®é hoµn thµnh ®­îc chia lµm 3 møc: Hoµn thµnh tèt, hÖ sè 1,2 (riªng gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng ph¶i hoµn thµnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn míi ®­îc ¸p dông hÖ sè 1,2); hoµn thµnh hÖ sè 1,0; ch­a hoµn thµnh hÖ sè 0,7. d1i: lµ sè ®iÓm møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc ng­êi thø i ®¶m nhËn d2i: lµ sè ®iÓm tÝnh tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc ng­êi thø i ®¶m nhiÖm Tæng sè ®iÓm cao nhÊt cña 2 nhãm yÕu tè møc ®é phøc t¹p vµ tÝnh tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc (d1i, d2i) lµ 100%, th× tû träng ®iÓm cao nhÊt cña d1i lµ 70% vµ cña d2i lµ 30%. Tû träng ®iÓm d1i, d2i ®­îc x¸c ®Þnh theo b¶ng sau: C«ng viÖc ®ßi hái cÊp tr×nh ®é d1i (%) d2i (%) Tõ ®¹i häc trë lªn 45 – 70 1 – 30 Cao ®¼ng vµ Trung cÊp 20 -44 1 -18 S¬ cÊp 7 -19 1 -7 Kh«ng cÇn ®µo t¹o 1 -6 1-2 §èi víi d1i c¨n cø vµo tÝnh t­ duy, chñ ®éng, s¸ng t¹o, m¸c ®é hîp t¸c vµ th©m niªn c«ng viÖc ®ßi hái, doanh nghiÖp ph©n chia tû träng ®iÓm trong khung theo cÊp tr×nh ®é, lËp b¶ng ®iÓm vµ ®¸nh gi¸ cho ®iÓm cô thÓ. §èi víi d2i c¨n cø vµo tÝnh quan träng cña c«ng viÖc, tr¸ch nhÖm cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn, tr¸ch nhiÖm ®èi víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, víi tµi s¶n, tÝnh m¹ng con ng­êi, quan hÖ c«ng t¸c… Doanh nghiÖp ph©n chia tû träng ®iÓm trong khung theo cÊp tr×nh ®é, lËp b¶ng ®iÓm vµ cho ®iÓm ®¸nh gi¸ cô thÕ. (d1+d2) : lµ tæng sè ®iÓm tÝnh tr¸ch nhiÖm vµ møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc gi¶n ®¬n nhÊt trong doanh nghiÖp. C¸ch 2: C«ng thøc ®­îc nh­ sau: Ti = T1i + T2i Trong ®ã: Ti: tiÒn l­¬ng ng­êi thø i nhËn ®­îc T1i: tiÒn l­¬ng theo nghÞ ®Þnh 26/CP cña ng­êi thø i ®­îc tÝnh nh­ sau: T1i = ni.ti Ni: sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña ng­êi thø i Ti: SuÊt l­¬ng ngµy theo nghÞ ®Þnh 26/CP cña ng­êi thø i T2i: tiÒn l­¬ng theo c«ng viÖc ®­îc giao g¾n víi møc ®é phøc t¹p, tÝnh tr¸ch nhiÖm mµ c«ng viÖc ®ßi hái, møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc vµ sè ngµy c«ng thùc tÕ cña ng­êi thø i, kh«ng phô thuéc vµo hÖ sè l­¬ng theo nghÞ ®Þnh 26/CP, c«ng thøc tÝnh nh­ sau: T2i = (i thuéc j) Trong ®ã: Vt: Quü tiÒn l­¬ng øng víi møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña bé phËn lµm l­¬ng theo thêi gian Vcd: Quü l­¬ng theo nghÞ ®Þnh 26/CP cña bé phËn lµm l­¬ng theo thêi gian ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Ccd = T1i: tiÒn l­¬ng theo nghÞ ®Þnh 26/CP cña tõng ng­êi lµm l­¬ng ni: Ngµy c«ng thùc tÕ cña ng­êi thø i hj: hÖ sè tiÒn l­¬ng t­¬ng øng víi c«ng viÖc ®­îc giao, møc ®é phøc t¹p, tÝnh tr¸ch nhiÖm mµ c«ng viÖc ®ßi hái vµ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña ng­êi thø i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: hi = Trong ®ã: k: HÖ sè møc ®é hoµn thµnh ®­îc chia lµm 3 møc: Hoµn thµnh tèt, hÖ sè 1,2 (riªng gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng ph¶i hoµn thµnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn míi ®­îc ¸p dông hÖ sè 1,2); hoµn thµnh hÖ sè 1,0; ch­a hoµn thµnh hÖ sè 0,7. d1i: lµ sè ®iÓm møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc ng­êi thø i ®¶m nhËn d2i: lµ sè ®iÓm tÝnh tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc ng­êi thø i ®¶m nhiÖm Tæng sè ®iÓm cao nhÊt cña 2 nhãm yÕu tè møc ®é phøc t¹p vµ tÝnh tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc (d1i, d2i) lµ 100%, th× tû träng ®iÓm cao nhÊt cña d1i lµ 70% vµ cña d2i lµ 30%. Tû träng ®iÓm d1i, d2i ®­îc x¸c ®Þnh theo b¶ng sau: C«ng viÖc ®ßi hái cÊp tr×nh ®é d1i (%) d2i (%) Tõ ®¹i häc trë lªn 45 – 70 1 – 30 Cao ®¼ng vµ Trung cÊp 20 -44 1 -18 S¬ cÊp 7 -19 1 -7 Kh«ng cÇn ®µo t¹o 1 -6 1-2 §èi víi d1i c¨n cø vµo tÝnh t­ duy, chñ ®éng, s¸ng t¹o, m¸c ®é hîp t¸c vµ th©m niªn c«ng viÖc ®ßi hái, doanh nghiÖp ph©n chia tû träng ®iÓm trong khung theo cÊp tr×nh ®é, lËp b¶ng ®iÓm vµ ®¸nh gi¸ cho ®iÓm cô thÓ. §èi víi d2i c¨n cø vµo tÝnh quan träng cña c«ng viÖc, tr¸ch nhÖm cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn, tr¸ch nhiÖm ®èi víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, víi tµi s¶n, tÝnh m¹ng con ng­êi, quan hÖ c«ng t¸c… Doanh nghiÖp ph©n chia tû träng ®iÓm trong khung theo cÊp tr×nh ®é, lËp b¶ng ®iÓm vµ cho ®iÓm ®¸nh gi¸ cô thÕ. (d1+d2) : lµ tæng sè ®iÓm tÝnh tr¸ch nhiÖm vµ møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc gi¶n ®¬n nhÊt trong doanh nghiÖp. C¸c b­íc tiÕn hµnh x¸c ®Þnh hÖ sè tiÒn l­¬ng hj lµm c¬ së tr¶ l­¬ng theo 2 c¸ch trªn: Thèng kª chøc danh c«ng viÖc cña tÊt c¶ c¸n bé lµm l­¬ng thêi gian Ph©n nhãm c¸c chøc danh c«ng viÖc theo 4 cÊp tr×nh ®é: §¹i häc trë lªn, cao ®¼ng vµ trung cÊp, s¬ cÊp, kh«ng cÇn ®µo t¹o. X¸c ®Þnh khung hÖ sè co gi·n dïng ®Ó tr¶ l­¬ng gi÷a c«ng viÖc phøc t¹p nhÊt vµ ®¬n gi¶n nhÊt (gäi t¾t béi sè thêi gian). Béi sè thêi gian tèi ®a b»ng 2 lÇn hÖ sè tiÒn l­¬ng cña chøc danh c«ng viÖc phøc t¹p nhÊt ®­îc xÕp theo nghÞ ®Þnh 26/CP cña doanh nghiÖp. Béi sè thÊp nhÊt b»ng hÖ sè møc l­¬ng¬ng theo nghÞ ®Þnh 26/CP trong khung béi sè nµy, c«ng ty lùa chän béi sè tiÒn l­¬ng cho phï hîp. Theo b¶ng tû träng ®iÓm ®· nªu ë trªn, x¸c ®Þnh b¶ng biÓu cô thÓ ®Ó chÊm ®iÓm cho c¸c chøc danh c«ng viÖc theo c¸c cÊp tr×nh ®é. ChÊm ®iÓm vµ x¸c ®Þnh hÖ sè møc l­¬ng cho tõng chøc danh c«ng viÖc cho c¸c cÊp tr×nh ®é. ¸p dông c«ng thøc ®Ó tÝnh l­¬ng nhËn ®­îc cña tõng ng­êi 2. Tr¶ l­¬ng cã g¾n víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh C¨n cø vµo hÖ sè hoµn thµnh quü l­¬ng ®Ó ®iÒu chØnh tiÒn l­¬ng theo cÊp bËc cña tõng bé phËn phßng ban, tõng ng­êi còng gièng nh­ x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng cña bé phËn v¨n phßng xÝ nghiÖp Theo ®ã: tiÒn l­¬ng thùc tÕ mµ mçi ng­êi nhËn ®­îc ®­îc tÝnh nh­ sau: Møc l­¬ng thùc tÕ th¸ng c¸ nh©n i = L­¬ng ngµy c¸ nh©n i * sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng * k Trong ®ã: K = = II. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 1. Hoµn thiÖn ®iÒu kiÖn ®Ó tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm kho¸n 1.1 Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc HiÖn nay, khi c«ng ty giao kho¸n cho xÝ nghiÖp, tõ ®Þnh møc ®ã xÝ nghiÖp tiÕn hµnh x©y dùng ®Þnh møc ®èi víi c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt trong tõng ph©n x­ëng.Tuy nhiªn viÖc x©y dùng møc tõ xÝ nghiÖp tíi c¸c ph©n x­ëng cßn ch­a chÝnh x¸c, ë c¸c kh©u cña tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, viÖc quy ®Þnh møc s¶n l­îng, c«ng cßn dùa trªn c¬ së kÕt qu¶ thùc hiÖn cña nh÷ng n¨m tr­íc kÕt hîp víi kinh nghiÖm cña c¸n bé ®Þnh møc do ®ã ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cßn thiÕu chÝnh x¸c, ¶nh h­ëng ®Õn tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, ®Ó kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt trªn c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i hoµn chØnh c«ng t¸c ®Þnh møc cô thÓ lµ: * Hoµn thiÖn bé m¸y lµm c«ng t¸c ®Þnh møc ViÖc x¸c ®Þnh ®Þnh møc lao ®éng chÝnh x¸c hay kh«ng tuú thuéc vµo tr×nh ®é kinh nghiÖm cña c¸n bé ®Þnh møc, khi ®ã ®Þnh møc x©y dùng lªn míi dùa trªn c¬ së khoa häc. §ång thêi cÇn cã sù ®iÒu chØnh hîp lý c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn møc. C«ng ty cÇn xem xÐt lùa chän, ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o míi ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé ®Þnh møc ®ång thêi kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng trong viÖc x©y dùng møc ®Ó c¸c møc lao ®éng ®­îc x©y dùng lªn võa cã tÝnh khoa häc, l¹i phï hîp víi thùc tiÔn s¶n xuÊt. * Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc CÇn nghiªn cøu c¸c ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc nh­ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tinh to¸n, so s¸nh ®iÓn h×nh… N¾m ®­îc c¸c ­u nh­îc ®iÓm cña mçi ph­¬ng ph¸p vµ ®èi chiÕu víi nh÷ng ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng viÖc mµ lùa chän ph­¬ng ph¸p phï hîp, ®ång thêi tham kh¶o, häc tËp ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc tiªn tiÕn cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c cïng nghµnh cã c«ng t¸c ®Þnh møc tèt, ®Ó xem xÐt, thö nghiÖm, ¸p dông c«ng thøc, c¸ch tÝnh ®Þnh møc ®èi víi c¸c kh©u t­¬ng tù vÒ tÝnh chÊt s¶n xuÊt, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi ng­êi lao ®éng… §ång thêi cã sù ®iÒu chØnh c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ. * Theo dâi vµ ®iÒu chØnh ®Þnh møc Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn møc lao ®éng, c¸n bé ®Þnh møc cÇn chó ý theo dâi th­êng xuyªn, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n khi ng­êi lao ®éng kh«ng hoµn thµnh møc hoÆc khi hä v­ît møc ®Ó co biÖn ph¸p ®iÒu chØnh nhanh chãng phï hîp. Tuy nhiªn ®Ó tr¸nh lµm n¶n lßng c«ng nh©n trong viÖc Ên ®Þnh ®¬n gi¸ thÊp h¬n do ®iÒu chØnh l¹i møc th× còng cÇn chó ý ®Õn viÖc ph©n c«ng, bè trÝ ng­êi lao ®éng phï hîp víi møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc theo h­íng cÊp bËc c«ng viÖc cao h¬n cÊp bËc c«ng nh©n ®Ó møc ®­îc x©y dùng lªn cã ý nghÜa æn ®Þnh trong thêi gian dµi, tr¸ch viÖc ph¶i ®iÒu chØnh th­êng xuyªn g©y l·ng phÝ c«ng søc, tiÒn cña, ®ång thêi ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt lµm viÖc cña ng­êi c«ng nh©n. ViÖc theo dâi møc ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo chu kú thêi gian cø kho¶ng 6 th¸ng mét lÇn lµ thÝch hîp nhÊt v× trïng víi thêi gian kÕt thóc hîp ®ång giao kho¸n, do ®ã dùa trªn sè liÖu ®· ghi chÐp ®­îc trong sæ theo dâi ®Þnh møc ®Ó lµm c¨n cø cho c«ng ty quy ®Þnh c¸c møc míi phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt hiÖn t¹i. * T¨ng c­êng gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm cho ng­êi lao ®éng. ViÖc x©y dùng møc võa dùa trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn nghiªm ngÆt vÒ mÆt kü thuËt ®ång thêi ph¶i cã sù tÝnh to¸n ®Çy ®ñ ®Õn c¸c yÕu tè vÒ t©m sinh lý sao cho ®Þnh møc võa ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao, võa ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng vÉn cã thÓ thùc hiÖn d­îc. Do vËy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Þnh møc c¸c lçi thuéc vÒ ng­êi lao ®éng nh­ vi ph¹m néi quy an toµn lao ®éng, tù ý bá viÖc… CÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh­ khiÓn tr¸ch gi¶m hÖ sè ®¸nh gi¸ vµo tËp thÓ qua ®ã sÏ lµm gi¶m tiÒn l­¬ng mµ ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc nh­ vËy míi cã ý nghÜa n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n trong tËp thÓ, kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng c¸ nh©n kh¸c, kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cña tËp thÓ. 1.2 Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc HiÖn nay ë c«ng ty t×nh tr¹ng thiÕt bÞ ngµy mét xuèng cÊp, c«ng t¸c b¶o d­ìng söa ch÷a kh«ng thùc hiÖn th­êng xuyªn mµ thùc htiÖn theo sù cè, thiÕu mét kÕ ho¹ch chi tiÕt ®Ó chñ ®éng ®Ó chñ ®éng trong viÖc ®¸p øng c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy c«ng ty cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch b¶o d­ìng, söa ch÷a theo ®Þnh kú ®Ó tõng th¸ng chi phÝ söa ch÷a sÏ ®­îc chuyÓn dÞch dÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm võa kh«ng g©y ¶nh h­ëng biÕn ®éng lín ®Õn gi¸ cØa s¶n phÈm ®«ngf thêi c«ng ty l¹i chñ ®éng trong viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt §èi víi ph©n x­ëng Anod, do ph¶i tiÕp xóc víi ho¸ chÊt, c«ng ty nªn xem xÐt møc ®é ¶nh h­ëng ®Õn ng­êi lao ®éng ®Ó ®Ò nghÞnhµ n­íc chophÐp h­ëng chÕ d®é phô cÊp hoÆc c«ng ty nªn cã nh÷ng ­u ®·i nhÊt ®Þnh vÒ vËt chÊt ®Ó t¨ng thªm tiÒn l­¬ng ..., t¹o ®iÒu kiÖn cho phÐp ng­êi lao ®éng yªn t©m g¾n bã víi c«ng viÖc Ngo¹i ra, ®Ó gi¶m b¬t sù kh¸cc biÖt gi÷a lao ®éng qu¶n lý vµ c«ng nh©n xÝ nghiÖp còng nªn x©y dùng nhµ ¨n phôc vô b÷a ¨n tr­a cho c«ng nh©n. §Ó kh«ng g©y biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm, c«ng ty nªn coi ®©y lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh dïng vµo c«ng viÖc phóc lîi vµ chuyÓn dÞch dÇn gi¸ trÞ tµi s¶n vµo gÝa trÞ s¶n phÈm cho tíi khi khÊu hao hÕt ViÖc tæ chøc c¸c b÷a ¨n trong nhµ m¸y cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty võa gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng c­êng kû luËt lao ®éng, ®¶m b¶o vÖ sinh c«ng nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n cã thiêi gian nghØ ng¬i diÒu ®é, håi phôc søc khoÎ ®Ó b­íc vµo ca lam viÖc tiÕp theo, mÆt kh¸c cßn kh¾c phôc sù kh¸c biÖt gi÷a c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ c¸n bé c«ng ty, t¹o ra sù ®oµn kÕt néi bé. Ngoµi ra xÝ nghiÖp cÇn ®­îc trang bÞ thªm qu¹t m¸y phôc vô cc¸c ph©n x­ëng v× mïa hÌ thêi tiÕt nãng céng thªm maÝ nhµ cña c¸c ph©n x­ëng lµm b»ng t«n, c¸c bøc t­êng nªn ®­îc quÐt ve mµu xanh t¹o c¶m gi¸c tho¶i mai, dÔ chÞu 1.3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu s¶n phÈm S¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc ®­a ra thÞ tr­êng trong lóc trªn thÞ tr­êng ®ang s½n cã c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i, c¸c s¶n phÈm thay thÕ quen thuéc ®èi víi ng­êi tiªu dïng do vËy c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi c¹nh tranh vÒ gÝa c¶ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. ViÖc c¹nh tranh vÌ gi¸ c¶ b­íc ®Çu cßn gÆp khã kh¨n nªn c«ng ty nªn coi träng viÖc c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm lµ cã ý nghÜa sèng cßn. Nh­ vËy, cÇn thiÕt ph¶i lµm tèt, chÆt chÏ c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm nh­: Hoµn thiÖn bé m¸y lµm c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nh©n viªn phßng kü thuËt, ban KCS, ngoµi ra ®Ó cã thÓ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc chÝnh x¸c, c«ng ty nªn ®µu t­ mua s¾m thªm m¸y miãc thiÕt bÞ nh»m hç trî co c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu C¸c c¸n bé phßng kü thuËt vµ ccs phong ban cã liªn quan nh­ phßng vËt t­, v¨n phong xÝ nghiÖp ..., cÇn th­êng xuyªn tham ra c¸c buæi häp giao ban cña c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®Ó n¾m ®­îc c«ng viÖc hµng ngµy tõ ®ã tham m­u cho l·nh ®¹o c«ng ty c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kh«ng ngõng cñng cè c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p lµm viÖc. HiÖn nay c¸c ph©n x­ëng cßn ch­a cã c«ng nghÖ chuÈn, ch­a thùc hiÖn theo c«ng nghÖ, do vËy phßng kü thuËt cÇn sím ban hµnh c¸c v¨n b¶n cã tÝnh ph¸p lý vÒ c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, ®ång thêi kÕt hîp chÆt chÏ víi viÖc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ b»ng c¸c phiÕu c«ng nghÖ ViÖc kiÓm tra nghiªm thu ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn theo tõng l« s¶n phÈm cña tõng ph©n x­ëng, tr¸nh sù l·ng phÝ do ph¶i chuyÓn sang c«ng ®o¹n s¶n xuÊt tiÕp theo ®ång thêi biÕt ®­îc c¸c lçi vi ph¹m thuéc vÒ ph©n x­ëng nµo, t¸nh tr­êng hîp chØ kiÓm tra ®èi víi l« hµng s¶n xuÊt cuèi cung lµ c¸c thanh nh«m råi quy tr¸ch nhiÖm cho tÊt c¶ dÉn tíi bÊt b×nh ®èi víi ng­êi lao ®éng. §ång thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p khen th­ëng hay kû luËt lµ ®óng ng­êi ®óng viÖc, kÝch thÝch tËp thÓ lao ®éng ë tõng ph©n x­ëng trong viÖc kh«ng ngõng cè g¾ng n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong s¶n xuÊt 2. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm Hoµn thiÖn c«ng t¸c b×nh bÇu theo hÖ sè HiÖn nay, ë c«ng ty ®ang ¸p dông c¸ch chia l­¬ng cho tõng ng­êi trong tËp thÓ ng­êi lao ®éng ë t­ng ph©n x­ëng theo c«nhg thøc: HÖ ssã ®¸nh gi¸ møc ®é ®ãng gãp ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc chä s½n trong b¶ng lËp s½n hÖ sè h mµ hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®ang ¸p dông, tuy nhiªn, viÖc b×nh bÇu cßn dùa trªn nhÉnÐt chñ quan cña qu¶n ®èc ph©n x­ëng ch­a cã sù tham gia cña tËp thÓ ng­êi lao ®éng ë tõng ph©n x­ëng. Nh­ vËy ®Î t¸ch chñ nghÜa c¸ nh©n giòa nh÷ng ng­êi qu¶n lý vµ ng­êi lao ®éng víi nhau cÇn ph¶i: Cã sù ph«i hîp chÆt chÏ gi÷a qu¶n ®èc ph©n x­ëng vµ ccs tæ tr­ëng trong viÖc ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é lµm viÖc, hiÖu qu¶ lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng. KÕt qu¶ ®¸nh gÝa còng nh­ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n ë tõng ph©n x­ëng cÇn ®­îc c«ng khai ®Ó mäi ng­êi thÊy ®­îc møc ®é ddãng gãp còng nh­ møc h­ëng cña tõng ng­êi kh¸c trong tËp thÓ, khi ®ã tiÒn l­¬ng moÝ thùc sù®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng vµ cã t¸c dông khuyÕn khÝch ®èi víi c¸ nh©n trong tËp thÓ ng­êi lao ®éng CÇn theo dâi th­êng xuyªn tinh thÇn th¸i ®é lµm viÖc, sù cè g¾ng trong lao ®éng còng nh­ ý thøc ®oµn kÕt, tæ chøc kû luËt trong lao ®éng .Muèn vËy tõng ca s¶n xuÊt, tõng ngµy, tõng th¸ng, cÇn cã c¸n bé phèi hîp víi c¸c qu¶n ®èc theo dâi, ®¸nh gi¸ tõng ng­êi lao ®éng, tõ ®ã ph©n lo¹i c«ng nh©n dùa trªn c¸c tiªu chÝ nh­: Tinh thÇn th¸i ®é lµm viÖc ý thøc tæ chøc kû luËt HiÖu qu¶ lµm viÖc Trªn c¬ së ph©n lo¹i ®¸nh gÝa c«ng nh©n theo b¶ng lËp s½n hÖ sè h vµ niªm yÕt c«ng khai ®Ó mäi ng­êi biÕt ®­îc kÕt qu¶ lµm viÖc cña m×nh vµ mäi ng­êi ®Ó tÝch cùc phÊn ®Êu Tr¶ l­¬ng dùa trªn c¬ së cÊp bËc c«ng viÖc C«ng ty nªn sím tiÕn hµnh ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n c«ng bè trÝ ng­êi lao ®éng ®­îc hiÖu qu¶ tõ ®ã míi tr¶ l­¬ng ®óng víi c«ng søc ng­êi lao ®éng ®· bá ra. ViÖc bè trÝ nªn theo h­íng cÊp bËc c«ng viÖc cao h¬n cÊp bËc c«ng nh©n ®Ó khuyÕn khÝch hä tÝch cùc cè g¾ng, t×m tßi s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt Khi ®ã viÖc tr¶ l­¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc nh­ sau: Trong ®ã: Ti: TiÒn l­¬ng ng­êi thø i ®­îc nhËn Vsp Quü tiÒn l­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ m: Sè l­îng thµnh viªn trong tËp thÓ ti: HÖ ssã cÊp bËc c«ng viÖc cña ng­êi thø i ®¶m nhËn di : Sè ®iÓm ®¸nh gi¸ møc ®é ®ãng gãp ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc cña ng­êi th­ i, ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua sù phèi hîp gi÷a tæ tr­ëng víi qu¶n ®èc ph©n x­ëng 3. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ th­ëng Ngoµi viÖc tr¶ l­¬ng ch nguêi lao ®éng th× viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng lµ rÊt quan träng, nã kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt vËt chÊt nmµ cßn cã ý nghÜa vÒ mÆt tinh thÇn ®èi víi ng­êi lao ®éng, thÓ hiÖn sù thõa nhËn thµnh tÝch cña tËp thÓ ®èi víi nh÷ng cè g¾ng, nç lùc phÊn ®Êu cña hä. HiÖn nay ë c«ng ty c¸c h×nh thøc th­ëng cßn ch­a phang phó, kh«ng cã h×nh th­c th­ëng s¸ng kiÕn ®o ®ã kh«ng cã ý bghÜa ®ãi víi c«ng nh©n, nhÊt lµ c«ng nh©n bËc cao chñ ®äng t×m tßi s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt ®Ó ®­a ra ph­¬ng ph¸p lµm viÖc hiÖu qu¶. Trong tho× gian tíi c«ng ty nªn quy ®Þnh thªm c¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng, cÇn quy ®Þnh râ c¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng, møc th­ëng, ®iÒu kiÖn xet th­ëng, niªm yÕt c«ng khai t¹i c¸c ph©n x­ëng ®Ó c«ng nh©n biÕt vµ tÝch cùc cè g¾ng. ViÖc khen th­ëng ph¶i kÞp thêi, kh«ng nªn ®Ó ®Õn cuèi n¨m nmµ nªn tæng kÕt hµng quý. Ngoµi ra, viÖc khen th­ëng ®èi víi tiÒn th­ëng ®èi víi tËp thÓ còng nªn ®­îc quy ®inhj râ rµng vÒ ®iÒu kiÖn xÐt th­ëng, viÖc ®¸nh gÝa cã ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu xÐt th­ëng hay kh«ng nªn ®­îc tiÕn hµnh hµng th¸ng. ViÖc chia th­ëng còng ph¶i cã sù ph©n biÖt râ rµng gi÷a ng­êi ®ãng gãp nhiÒu víi ng­êi dèng gãp Ýt, nh­ vËy ®Ó chia th­ëng ®­îc chÝnh x¸c, C«ng ty nªn c¨n cø vµo hÖ sè møc ®é ®ãng gãp hi- §©y còng lµ yÕu tè cña tr¶ l­¬ng s¶n phÈm ®Ó ®¸nh gi¸ bëi v× hÖ sè nµy thÓ hiÖn ®­îc tr×nh ®é tay nghÒ v÷ng vµng cña ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o ngµy c«ng, sù ph©n c«ng c«ng t¸c, tÝnh hiÖu qu¶ trong lao ®éng, tõ ®ã viÖc ®¸nh gi¸ sÏ ®¶m tÝnh x¸c thùc h¬n. ViÖc chia th­ëng cho ng­êi lao ®éng nªn ®­îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc: Ti =xHi. Trong ®ã: Ti TiÒn th­ëng cho c«ng nh©n i. T: Tæng tiÒn th­ëng cña tËp thÓ. Hi : HÖ sè ®¸nh gi¸ møc ®é ®ãng gãp cña c¸ nh©n i trong tËp thÓ. HÖ sè nµy ph¶i ®­îc ®¹i diÖn tËp thÓ ng­êi lao ®éng, qu¶n ®èc ph©n x­ëng vµ qu¶n lý cña c¸c xÝ nghiÖp ®¸nh gi¸. §èi víi c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng, do lµ ng­êi cã mÆt trùc tiÕp, th­êng xuyªn t¹i c¸c ph©n x­ëng, n¾m ®­îc t×nh h×nh thùc tÕ tõ ®ã cã ®­îc c¸c gi¶i ph¸p c¶i tiÕn c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. Hä còng nªn ®­îc th­ëng theo c«ng nh©n ngoµi l­¬ng vµ phô cÊp tr¸ch nhiÖm. Cuèi n¨m tõ kÕt qu¶ tæng kÕt cña c¸c ph©n x­ëng, c«ng ty nªn ¸p dông th­ëng ®èi víi c«ng nh©n ë c¸c ph©n x­ëng hoµn thµnh kÕ ho¹ch giao kho¸n vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. 4. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c 4.1. Tæ chøc chØ ®¹o s¶n xuÊt. Theo m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty th× c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty lµ tu©n theo m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn – chøc n¨ng, quyÒn lùc ra quyÕt ®Þnh n»m ë cÊp trªn trùc tiÕp, ®ã lµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña phßng ban, xÝ nghiÖp qu¶n lý c¸c ph©n x­ëng… nh­ vËy ng­êi lao ®éng lµm viÖc theo sù ph©n c«ng trùc tiÕp tõ cÊp trªn, tuy nhiªn ®«i khi cÇn ph¶i cã sù linh ho¹t trong c«ng t¸c nµy v× thùc tiÔn s¶n xuÊt ph¸t sinh nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt nhanh sau ®ã míi b¸o c¸o lªn. Do ®ã viÖc tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty nªn theo ®Þnh h­íng phôc vô, hç trî. NghÜa lµ c¸c phßng ban cã chÊp nhËn thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c c«ng viÖc thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm phôc vô cho ho¹t ®éng cña c«ng nh©n, ®ång thêi hç trî c¸c ph©n x­ëng trong viÖc ph©n tÝch nguyªn nh©n, thùc tr¹ng vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó c«ng t¸c s¶n xuÊt ngµy mét hoµn thiÖn h¬n. Ban hµnh ®ñ quy chÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty ®Æc biÖt tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ thùc hiÖn quy chÕ kho¸n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Trong triÓn khai s¶n xuÊt cÇn nhÊt qu¸n thùc hiÖn( kh«ng cã ngo¹i tÖ). §­a ra c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c phßng ban chøc n¨ng lµ ng­êi gióp viÖc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ph©n x­ëng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô, ph¸t huy tÝnh tù chñ, s¸ng t¹o vµ tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. 4.2. Gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm cho ng­êi lao ®éng. Th­êng xuyªn phæ biÕn c¸c néi dung, quy chÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®Õn cho ng­êi lao ®éng. C¸c møc kû luËt, båi th­êng vËt chÊt, còng cÇn ®­îc ¸p dông tuú thuéc vµo hoµn c¶nh ®Ó cã t¸c dông g¾n ng­êi lao ®éng víi tr¸ch nhiÖm lµ hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m g©y ra tõ ®ã míi cã thÓ lµm g­¬ng ®Ó nh÷ng ng­êi kh¸c tr¸nh, kh«ng vi ph¹m. ViÖc ®¸nh gi¸ hµnh vi vi ph¹m ph¶i ®­îc ®Æt ë khÝa c¹nh thiÖt h¹i do lçi ®ã g©y ra ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kû luËt lao ®éng ®ång thêi viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ còng cÇn dùa trªn c¬ së c¸c yÕu tè t©m sinh lý, hoµn c¶nh b¶n th©n… tõ ®ã h×nh thøc kû luËt ®­a ra ®èi víi ng­êi lao ®éng kh«ng g©y ¶nh h­ëng øc chÕ t©m lý nh­ sù bÊt m·n, mÊt niÒm tin cña ng­êi lao ®éng ®èi víi tæ chøc. C«ng t¸c kiÓm tra ®«n ®èc thùc hiÖn cÇn ®­îc qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn hµng th¸ng, quý, n¨m, kÞp thêi ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m, cã biÖn ph¸p xö lý c«ng b»ng, v¨n minh. 4.3. §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ cho ng­êi lao ®éng. C«ng ty nªn ®­a ra c¸c kÕ ho¹ch vÒ ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. §Ó kh«ng g©y ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c«ng ty nªn lùa chän ®­a ®iu ®µo t¹o tr­íc mét sè ®èi t­îng ®· ®¹t ®­îc c¸c h×nh thøc khen th­ëng, cã nhiÒu ®ãng gãp cho c«ng ty tham dù c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸i tæn thÊt trong s¶n xuÊt, ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p lµm viÖc tiªn tiÕn vÒ mÆt l©u dµi c«ng ty còng nªn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o b»ng viÖc göi ®i häc ë c¸c líp tËp trung ®Ó viÖc n¾m kiÕn thøc mang tÝnh hÖ thèng. §èi víi c¸c c¸n bé qu¶n lý, nÕu ch­a cã ®iÒu kiÖn tham gia c¸c líp häc dµi h¹n th× cã thÓ nªn ®­îc khuyÕn khÝch tham dù c¸c líp båi d­ìng ng¾n h¹n, c«ng ty còng nªn cã khuyÕn khÝch khi hä ®i häc, cÊp thiÕt hç trî toµn bé hoÆc mét phÇn kinh phÝ ®µo t¹o vµ c¸c chi phÝ liªn quan. ViÖc lùa chän ®­a ®i ®µo t¹o ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu cña b¶n th©n c«ng viÖc, c¸c bé phËn trong c«ng ty cÇn lËp kÕ ho¹ch vÒ cÇu lao ®éng ë bé phËn ®ßi hái ®¸p øng cô thÓ nh­ thÕ nµo vÒ sè l­îng, chÊt l­îng lµm c¬ së cho phßng tæng hîp lùa chän ph­¬ng ph¸p, néi dung ®µo t¹o cho phï hîp. TuyÓn dông ®éi ngò c«ng nh©n trÎ, cã tr×nh ®é tay nghÒ thay thÕ nh÷ng c«ng nh©n kh«ng ®¸p øng ®­îc ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, hµng n¨m nªn tæ chøc thi tuyÓn n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ cña ng­êi lao ®éng, ®ång thêi t¹o t©m lý phÊn khëi, tÝch cùc trong s¶n xuÊt. * ChiÕn l­îc nghiªn cøu thÞ tr­êng. Trong n¨m tíi môc tiªu cña c«ng ty lµ chÊm døt b¸n lÎ trùc tiÕp mµ b¸n th«ng qua c¸c ®¹i lý ph©n phèi, v× vËy cÇn ph¶i n¾m ®­îc c¸c th«ng tin vÒ c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i, s¶n phÈm thay thÕ trªn thÞ tr­êng th«ng qua c¸c niªn gi¸m thèng kª, n¾m ®­îc t×nh h×nh còng nh­ chu kú tiªu thô s¶n phÈm tõng lo¹i trªn thÞ tr­êng vµo mïa m­a, mïa kh«,… ®Ó tõ ®ã chñ ®éng trong viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. §µo t¹o ®éi ngò b¸n hµng cã kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ lÜnh vùc kinh doanh ®Ó cã thÓ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn s¶n phÈm, t¨ng tr­ëng tiªu thô trªn thÞ tr­êng, n¾m c¸c ­u nh­îc ®iÓm cña ®èi thñ c¹nh tranh, so s¸nh c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cã ­u nh­îc ®iÓm g×, gi¶i ph¸p kh¾c phôc, c«ng ty còng nªn chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶ng c¸o s¶n phÈm h¬n n÷a ®Ó t¨ng l­îng hµng b¸n, tr¸nh ®Ó tån. Tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, c«ng ty míi cã ®iÒu kiÖn n©ng cao tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng, quy ®Þnh c¸c møc tiÒn th­ëng cao h¬n, cã ®iÒu kiÖn trang bÞ c¸c yÕu tè phôc vô s¶n xuÊt vµ phôc vô nhu cÇu phóc lîi. Môc lôc Ch­¬ng I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng 1 I. TiÒn l­¬ng 1 1.1. Kh¸i niÖm tiÒn l­¬ng 1 1.2. B¶n chÊt cña tiÒn l­¬ng 1 1.3. TiÒn l­¬ng danh nghÜa víi tiÒn l­¬ng thùc tÕ 1 2. Nh÷ng yªu cÇu vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc tiÒn l­¬ng 2 2.1. Yªu cÇu cña tæ chøc tiÒn l­¬ng 2 2.2. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc tiÒn l­¬ng 2 3. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn tiÒn l­¬ng 3 3.1. C¸c yÕu tè thuéc vÒ m«i tr­êng bªn ngoµi 3 3.2. C¸c yÕu tè thuéc vÒ tæ chøc 4 3.3. YÕu tè thuéc vÒ c«ng viÖc 4 3.4. YÕu tè thuéc vÒ c¸ nh©n ng­êi lao ®éng 4 4. Vai trß cña tiÒn l­¬ng trong s¶n xuÊt kinh doanh 4 4.1. §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 4 4.2. §èi víi vÊn ®Ò qu¶n trÞ nh©n lùc 5 II. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng 5 1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian 5 1.1. §èi t­îng ¸p dông 5 1.2. C¸c chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo thêi gian 5 2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 6 2.1. Kh¸i niÖm 6 2.2. ý nghÜa vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 6 2.3. C¸c chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 7 III. C¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng 13 1. Kh¸i niÖm vÒ vai trß cña viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng 13 1.1. Kh¸i niÖm 13 1.2.Vai trß cña tiÒn l­¬ng 13 2. C¸c yÕu tè cña tiÒn th­ëng 13 2.1. ChØ tiªu th­ëng 13 2.2. §iÒu kiÖn th­ëng 14 2.3. Nguån tiÒn th­ëng 14 2.4. Møc tiÒn th­ëng 14 3. C¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng 14 3.1. §èi víi nh÷ng c«ng nh©n s¶n xuÊt 14 3.2. Th­ëng ®èi víi nh©n viªn b¸n hµng 15 IV. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng trong doanh nghiÖp 16 1. §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 16 2. §èi víi vÊn ®Ò qu¶n trÞ nh©n lùc 16 Ch­¬ng II – Thùc tr¹ng tr¶ l­¬ng, th­ëng ë c«ng ty s¶n xuÊt c«ng nghiÖp x©y l¾p hµ néi hacipco 18 I. S¬ l­îc sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, mét sè ®Æc ®iÓm chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng 18 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 18 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty 19 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 19 1.4. T×nh h×nh thùc hiÖn mét sè chØ tiªu chñ yÕu 20 1.5. Mét sè ®Æc ®iÓm chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn viÖc vËn dông c¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cña c«ng ty 21 II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng, th­ëng cña c«ng ty hacipco 24 1. Quy m« ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng cña c«ng ty 24 2. Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kho¶n tr¶ l­¬ng vµ tr¶ th­ëng cã hiÖu qu¶ 25 2.1. C«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng 25 2.2. C«ng t¸c tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc 27 2.3. C«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu s¶n phÈm 28 2.4. Ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng 29 3. Ph©n tÝch thùc tr¹ng viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng ë c«ng ty HACIPCO 30 3.1. Tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®èi víi lao ®éng qu¶n lý vµ phôc vô 30 3.2. TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm kho¸n 31 3.3. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng 41 III. NhËn xÐt nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nh÷ng tån t¹i 46 1.1. ý nghÜa cña viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng 46 1.2. ý nghÜa cña viÖc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 46 2. Nh÷ng tån t¹i 47 2.1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian 47 2.2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 48 Ch­¬ng III: c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng nh»m t¹o ®éng lùc kÝch thÝch lao ®éng ë c«ng ty s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ x©y l¾p Hµ Néi 50 I. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian 50 II. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 54 1. Hoµn thiÖn ®iÒu kiÖn ®Ó tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm kho¸n 54 1.1. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc 54 1.2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc 56 1.3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu s¶n phÈm 57 2. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 58 3. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng 60 4. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c 61 4.1. Tæ chøc chØ ®¹o s¶n xuÊt 61 4.2. Gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhÖm cho ng­êi lao ®éng 62 4.3. §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ cho ng­êi lao ®éng 62

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác trả lương, thưởng ở công ty sản xuất công nghiệp xây lắp hà nội hacipco.doc
Luận văn liên quan