Đề tài Định giá doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi thành công công ty cổ phần tại công ty Đức Hải

LỜI MỞ ĐẦU A.DOANH NGHIỆP VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP. I- GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP. II-GIÁ CẢ DOANH NGHIỆP B. ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP. I- KHÁI NIỆM ĐỊNH GIÁ. II- CÁC YÊU CẦU KHI ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP. III- MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI. 1- Phương pháp định giá theo mô hình tài sản . 2- Phương pháp định giá dựa trên mô hình các chứng khoán hiện có ở Công ty. 3-Phương pháp định giá dựa vào dòng tiền chiết khấu. 4-Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp bằng vốn hóa lợi nhuận. 5-Phương pháp định giá theo mô hình tài sản mở rộng ( Phương pháp Goodwill). 6-Phương pháp định giá dựa vào phân tích, so sánh với các công ty tương tự. 7-Vấn đề định giá tài sản vô hình. IV-MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TẠI VIỆT NAM. 1-Căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp. 2- Xác định giá trị doanh nghiệp theo thông tư của Bộ Tài chính V-XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ 1-Đối với nhà đầu tư . 2- Đối với nhà quản trị. VI- VAI TRÒ CỦA ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP TRONG TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CŨNG NHƯ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN. A- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY, MỤC TIÊU, CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY ĐỨC HẢI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN. I- GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY ĐỨC HẢI. 1- Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển công ty. II- MỤC TIÊU VÀ CƠ SỞ TIẾN HÀNH CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY ĐỨC HẢI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN. 1-Mục tiêu cổ phần hóa. 2- Cơ sở để tiến hành chuyển đổi thành Công ty cổ phần tại Công ty ĐỨC HẢI. III- PHÂN TÍCH MỘT SỐ NHÂN TỐ KHÁCH QUAN ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP. 1-Tốc độ tăng trưởng, lạm phát và lãi suất ngân hàng. 2- Nhân tố liên quan đến chính sách phát triển kinh tế. 3- Nhân tố thị trường tiêu thụ. 4- Nhân tố thị trường chứng khoán. B- PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ CÔNG TY QUA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ. I- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ĐỨC HẢI. 1- Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty. 2- Tình hình doanh thu và lợi nhuận. 3- Tình hình tài chính của Công ty qua các tỷ số tài chính. II- PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ CÔNG TY QUA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ. 1- Giá trị công ty qua phương pháp định giá theo mô hình tài sản. 2- Giá trị công ty qua phương pháp định giá dựa vào dòng tiền chiết khấu. 3- Giá trị doanh nghiệp qua phương pháp vốn hóa lợi nhuận. 4- Giá trị doanh nghiệp qua mô hình định giá tại Việt Nam. I – GIẢI PHÁP CHO MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP. 1- Về phương pháp định giá. 2- Về các yếu tố trong công thức định giá. 2.1- Giá trị tài sản cố định. 2.2- Giá trị tài sản lưu động. 2.3- Giá trị lợi thế doanh nghiệp. 3- Một vài ý kiến để hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam. II. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP CŨNG NHƯ VIỆC CỔ PHẦN HÓA. KẾT LUẬN

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1597 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Định giá doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi thành công công ty cổ phần tại công ty Đức Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
höôùng suy giaûm. ÔÛ thò tröôøng xuaát khaåu gaëp nhieàu khoù khaên khoâng keùm, do caùc nöôùc ñang ñua nhau giaûm giaù haøng, ñaåy maïnh xuaát khaåu ñeå thoaùt khoûi khuûng hoaûng. Laõi suaát ngaân haøng thay ñoåi thaát thöôøng laøm aûnh höôûng ñeán khaû naêng vay nôï vaø thanh toaùn laõi vay cuûa coâng ty, töø ñoù laøm cho vieäc huy ñoäng voán gaëp nhieàu khoù khaên, aûnh höôûng nhieàu ñeán keát quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty.Nguoàn voán huy ñoäng töø soá voán nhaøn roãi trong nhaân daân coøn thaáp neân Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñaõ ñöa ra möùc laõi suaát huy ñoäng khaù cao, döôùi caùc hình thöùc nhö phaùt haønh traùi phieáu, vieäc naøy laø nhaèm huy ñoäng voán nhaøn roãi trong nhaân daân ñeå ñaàu tö cho saûn xuaát, ñoàng thôøi seõ goùp phaàn laøm haïn cheá ngöôøi daân ñaàu tö vaøo coå phieáu. Laõi suaát huy ñoäng cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc cao seõ laøm giaûm giaù coå phieáu. Nhö vaäy laøm cho vieäc phaùt haønh coå phieáu cuûa coâng ty ra coâng chuùng vaø vieäc huy ñoäng mua theâm coå phaàn cuûa coâng ty gaëp nhieàu khoù khaên. 2- Nhaân toá lieân quan ñeán chính saùch phaùt trieån kinh teá. Theo chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc thì vieäc ñaåy maïnh coå phaàn hoùa doanh nghieäp Nhaø nöôùc vaø söï ra ñôøi cuûa Luaät doanh nghieäp buoäc caùc coâng ty ngaøy caøng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh khoù khaên hôn, ñoàng thôøi tính caïnh tranh giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau seõ khoác lieät hôn Thueá giaù trò gia taêng ra ñôøi thay theá cho thueá doanh thu, goùp phaàn taïo söï bình ñaúng giöõa caùc doanh nghieäp. Ñaây laø moät yeáu toá thuaän lôïi cho coâng ty. Coâng ty Đức Hải laïi laø moät coâng ty cung caáp ñoà gia duïng phuïc vuï trang trí, noäi trôï haàu heát cho caû nöôùc . Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc, Chính phuû öu aùi taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå coâng ty ñöôïc ñaàu tö xaây döïng treân moät dieän tích roäng, khu kyõ thuaät coâng ngheä cao, taïo cho coâng ty Đức Hải vöôn leân moät vò theá lôùn maïnh taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh cuõng nhö caû nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. 3- Nhaân toá thò tröôøng tieâu thuï. Coù theå noùi ñaây laø moät nhaân toá quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa Coâng ty. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây vieäc yù thöùc ñuùng ñaén trong vaán ñeà söùc khoûe, söï beàn bæ cuûa saûn phaåm coâng vôùi giaù baùn caùc saûn phaåm cuûa coâng ty ñaõ daàn chieám ñöôïc thò tröôøng tieâu thuï, doanh soá khoâng ngöøng taêng leân. maët khaùc, coâng ty cuõng ñaõ tìm kieám ñöôïc nhieàu thò tröôøng nöôùc ngoaøi ñeå xuaát khaåu. Saûn phaåm cuûa coâng ty nhieàu naêm lieàn ñöôïc nhieàu tieâu duøng bình choïn laø “ Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao “ vaø “ Saûn phaåm vì söùc khoûe coäng ñoàng” . Do vaäy, vieäc tieâu thuï saûn phaåm cuûa coâng ty cuõng taêng voït. Ñaây laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng khi coâng ty tieán haønh chuyeån ñoåi sang coâng ty coå phaàn, phaùt haønh coå phieáu vaø baùn coå phieáu ra thò tröôøng. 4- Nhaân toá thò tröôøng chöùng khoaùn. Thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam ra ñôøi, cuï theå laø söï hình thaønh Sôû Giao dòch chöùng khoaùn TP. Hoà Chí Minh vaø saép tôùi ñaây laø thò tröôøng chöùng khoaùn Haø Noäi, taïo ra theá vaø löïc môùi cho caùc coâng ty coå phaàn tham gia mua baùn chöùng khoaùn moät caùch deã daøng Moät soá coâng ty ñaõ coå phaàn hoùa hoaëc ñaõ chuyeån ñoåi sang hình thöùc coâng ty coå phaàn thì xuùc tieán cho coå phieáu cuûa mình ñöôïc giao dòch treân thò tröôøng, coøn nhöõng coâng ty chöa coå phaàn thì xuùc tieán ñeå coå phaàn vaø tieán tôùi cho coå phieáu giao dòch. Qua nhieàu phieân giao dòch, chuùng ta thaáy haàu heát caùc coå phieáu cuûa caùc coâng ty tham gia giao dòch treân Sôû giao dòch chöùng khoaùn TP. Hoà Chí Minh ñeàu taêng cao veà soá löôïng coå phieáu giao dòch laãn giaù trò coå phieáu. Phaûi chaêng ñieàu naøy laø do hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc coâng ty ñoù coù hieäu quaû thaät söï hay do vieäc ñònh giaù thaáp, khoâng ñuùng giaù trò . Chuùng ta chæ thaáy ñöôïc vaán ñeà naøy qua thò tröôøng chöùng khoaùn. Nhö vaäy, vieäc coù maët cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn cuõng aûnh höôûng ñeán vieäc xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp. B- PHAÂN TÍCH GIAÙ TRÒ COÂNG TY QUA CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH GIAÙ. I- KHAÙI QUAÙT TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH CUÛA COÂNG TY ĐỨC HẢI. 1- Tình hình taøi saûn vaø nguoàn voán cuûa coâng ty. Döïa vaøo baûng caân ñoái keá toaùn qua caùc naêm cuûa coâng ty, ta coù soá lieäu : @Veà toång taøi saûn : Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng NAÊM 2002 2003 2004 Toång taøi saûn 38.387.469 63.486.057 140.879.585 Tyû leä taêng 65,38% 121,91% Qua baûng soá lieäu treân ta thaáy, toång taøi saûn cuûa coâng ty naêm 2003 taêng 65,38% so vôùi naêm 2002 vaø taêng ñoät bieán vôùi möùc 121,91% cuûa naêm 2004 so vôùi naêm 2003. Nhö vaäy, töø naêm 2003 ñeán naêm 2004 toång taøi saûn cuûa coâng ty ñaõ taêng 266,99% töùc laø taêng 102.492.116 ngaøn ñoàng. Do coâng ty ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy, mua maùy moùc thieát bò cho nhaø maùy taïi khu coâng ngheä cao, taïo cô sôû vaät chaát ñuû maïnh ñeå phaùt trieån coâng ty leân taàm cao môùi. Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG 31/12/2003 31/12/2004 Möùc taêng Tyû leä taêng Voán baèng tieàn 2.044.672 4.450.262 2.405.590 117,65% Caùc khoaûn phaûi thu 2.430.239 7.950.807 5.520.568 227,16% Haøng toàn kho 36.256.188 53.639.359 17.383.171 47,95% COÄNG 40.731.099 66.040.428 25.309.329 62,14% Nhö vaäy, naêm 2004 so vôùi naêm 2003, tình hình taøi saûn löu ñoäng taêng leân 62,14% töông öùng taêng 25.309.329 ngaøn ñoàng, trong ñoù : + Voán baèng tieàn cuûa coâng ty taêng 117,65% töùc laø taêng 2.405.590 ngaøn ñoàng, töø 2.044.672 ngaøn ñoàng naêm 2003 taêng leân 4.450.262 ngaøn ñoàng naêm 2004. Möùc taêng veà soá töông ñoái laø cao, nhöng veà soá tuyeät ñoái khoâng cao, tuy vaäy, vôùi soá voán baèng tieàn naøy cuõng ñuû ñeå coâng ty ñaûm baûo ñöôïc caùc yeâu caàu veà voán luaân chuyeån. + Caùc khoaûn phaûi thu: ñaõ coù söï taêng phi maõ 227,16% töông öùng vôùi soá tuyeät ñoái laø 5.520.568 ngaøn ñoàng.Caùc khoaûn phaûi thu noùi leân möùc ñoä chieám duïng voán maø coâng ty bò khaùch haøng chieám, hôn nöõa ôû ñaây ta thaáy caùc khoaûn phaûi thu naêm 2004 chieám tôùi 12,04% trong toång taøi saûn löu ñoäng, trong khi ñoù naêm 2003 caùc khoaûn phaûi thu chæ chieám 5,97% trong toång taøi saûn löu ñoäng. Nhö vaäy, möùc ñoä khaùch haøng chieám duïng voán cuûa coâng ty coù söï gia taêng, ñaây laø ñieàu maø coâng ty caàn quan taâm, chuùng ta cuõng caàn phaân tích theâm vôùi toång doanh thu,theå hieän qua baûng soá lieäu sau ñaây: Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng NAÊM 2002 2003 2004 Khoaûn phaûi thu 2.434.948 2.430.239 7.950.807 Tyû leä taêng khoaûn phaûi thu - 0,19% 227,16% Toång doanh thu 20.757.113 15.780.765 21.559.772 Tyû leä taêng doanh thu - 23,97% 36,62% Ta thaáy naêm 2003 so vôùi naêm 2002 doanh thu giaûm 23,97% caùc khoaûn phaûi thu giaûm 0,19% toác ñoä taêng caùc khoaûn phaûi thu cao hôn toác ñoä taêng doanh thu, ñaây laø moät bieåu hieän khoâng toát ñoái vôùi coâng ty. Töø naêm 2004 so vôùi naêm 2003 thì toác ñoä taêng caùc khoaûn phaûi thu nhaûy voït leân ba chöõ soá ôû möùc 227,16% trong khi ñoù toác ñoä taêng cuûa doanh thu chæ ôû möùc 36,62%. Ñaây laø moät daáu hieäu khaû quan hôn so vôùi naêm 2003 vôùi naêm 2002, nhöng caàn giaûm möùc caùc khoaûn phaûi thu xuoáng thaáp nhaát. Nhö vaäy tình hình veà lôïi nhuaän cuûa coâng ty môùi ñöôïc taêng leân,giaûm khaû naêng bò chieám duïng voán töø khaùch haøng, taêng voán baèng tieàn cuûa coâng ty, taïo voán luaân chuyeån maïnh. Tình hình haøng toàn kho : Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng NAÊM 2003 2004 MÖÙC TAÊNG TYÛ LEÄ TAÊNG Toång haøng toàn kho 36.256.188 53.639.359 17.383.171 47,95% Toång doanh thu 15.780.765 21.559.772 5.779.007 36,62% Nhö vaäy, tình hình haøng toàn kho naêm 2004 taêng khaù cao so vôùi naêm 2003 laø 47,95% vôùi möùc tuyeät ñoái laø 17.383.171 ngaøn ñoàng. Trong khi ñoù toång doanh thu naêm 2004 so vôùi naêm 2003 cuõng ñaùng keå laø 5.779.772 ngaøn ñoàng, töông öùng taêng 36,62%. So vôùi toác ñoä taêng cuûa haøng toàn kho thì toác ñoä taêng cuûa doanh thu thì thaáp hôn, ñieàu naøy döï baùo cho coâng ty caùc bieän phaùp, caùc phöông höôùng giaûi quyeát haøng toàn kho moät caùch trieät ñeå, taêng caùc bieän phaùp baùn haøng, caùc chính saùch khuyeán maõi, haäu maõi chu ñaùo, ñaåy maïnh khoaûn doanh thu vaø giaûm löôïng toàn kho. Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn : Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng. NAÊM 2002 2003 2004 Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn 18.580.848 22.754.957 74.839.155 Tyû leä taêng 22,46% 228,89% Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn cuûa coâng ty taêng leân ñaùng keå, töø 22,46% cuûa naêm 2003 so vôùi naêm 2002, thì naêm 2004 ñaõ taêng 228,89% so vôùi naêm 2003 töông ñöông vôùi giaù trò tuyeät ñoái laø 52.084.198 ngaøn ñoàng. Söï gia taêng naøy laø moät thöïc teá xaûy ra, vì töø naêm 2002 ñeán naêm 2004 coâng ty ñaõ tieán haønh mua saém haøng loaït maùy moùc thieát bò, xaây döïng nhaø xöôûng taïi ñòa ñieåm môùi. Ñieàu naøy theå hieän söï taäp trung ñaàu tö ñeå phaùt trieån coâng ty tröôùc theàm chuaån bò hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø cho chieán löôïc phaùt trieån beàn vöõng veà moïi maët cuûa coâng ty. @ Veà nguoàn voán : Qua baûng caân ñoái keá toaùn ta thaáy, coâng ty ñaõ söû duïng ñoøn caân nôï khoâng quaù cao, coâng ty chæ coù nôï vay ngaén haïn , phaûi traû cho ngöôøi baùn. Moät cô cheá taøi trôï thieân veà voán chuû sôû höõu hôn, cho thaáy söï thaän troïng trong kinh doanh vaø traùnh ñöôïc ruûi ro khi coâng ty ñang trong quaù trình ñaàu tö xaây döïng môùi laïi toaøn boä heä thoáng daây chuyeàn saûn xuaát , ñoàng thôøi baûo toaøn vaø söû duïng ñoàng voán hieäu quaû. Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng. NAÊM 2002 2003 MÖÙC TAÊNG TYÛ LEÄ TAÊNG Nôï ngaén haïn 40.439.806 80.524.183 40.084.378 99,12% Trong ñoù : vay ngaén haïn 15.000.000 25.000.000 10.000.000 66,67% Nguoàn voán chuû sôû höõu 23.046.251 60.355.400 37.309.149 161,89% Toång nguoàn voán 63.486.057 140.879.583 77.393.527 121,91% Xeùt caân ñoái taïi thôøi ñieåm 31/12/2004 : *Taøi saûn löu ñoäng : I. Tieàn : 4.450.262 ngaøn ñoàng. II. Haøng toàn kho : 53.639.359 ngaøn ñoàng. III. Caùc khoaûn phaûi thu: 7.950.807 ngaøn ñoàng. * Taøi saûn coá ñònh : I. Taøi saûn coá ñònh : 17.863.198 ngaøn ñoàng. II. Chi phí XDCB dôû dang : 56.975.957 ngaøn ñoàng. TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN : 140.879.583 ngaøn ñoàng. * Nguoàn voán chuû sôû höõu : 60.355.400 ngaøn ñoàng. * Nôï phaûi traû : 80.524.183 ngaøn ñoàng. TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN : 140.879.583 ngaøn ñoàng. So saùnh caùc soá lieäu treân ta thaáy : Nguoàn voán chuû sôû höõu cuûa coâng ty chieám 42,84% trong toång nguoàn, ñuû khaû naêng taøi trôï cho caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Tuy vaäy, coâng ty cuõng tìm nguoàn taøi trôï baèng voán vay ngaén haïn ñeå taïo moät cô caáu nguoàn voán caân baèng vaø ñuû maïnh ñeå ñaàu tö xaây döïng caùc trang thieát bò maùy moùc cho coâng ty.ÔÛ ñaây cuõng caàn noùi theâm raèng voán cuûa coâng ty bò khaùch haøng chieám duïng khaù cao, toác ñoä taêng cuûa caùc khoaûn bò chieám duïng moãi naêm laïi taêng leân vôùi moät toác ñoä choùng maët . 2- Tình hình doanh thu vaø lôïi nhuaän. *Veà doanh thu : Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng. NAÊM 2002 2003 2004 Doanh thu 20.757.113 15.780.765 21.559.772 Tyû leä 76,03% 136,62% Toác ñoä taêng - 23,97% 36,62% Töø baûng doanh thu qua caùc naêm, ta thaáy doanh thu naêm 2003 so vôùi naêm 2002 ñaõ giaûm ñi 23,97%, töø möùc 20.757.11 ngaøn ñoàng xuoáng coøn 15.780.765 ngaøn ñoàng.Nhöng qua naêm 2004 tình hình doanh thu ñaõ ñöôïc caûi thieän ñaùng keå ñaõ taêng leân 36,62% so vôùi naêm 2003 vaø taêng 3,87% so vôùi naêm 2002, chöùng toû toác ñoä taêng doanh thu coù bieán ñoäng ngöôïc, nghóa laø khoâng taêng nhöng laïi giaûm ñi, nhöng qua naêm 2004 toác ñoä taêng doanh thu ñaõ taêng leân thaät söï theå hieän moät soá döông cao.Ñieàu naøy lyù giaûi cho vaán tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa coäng ty : trong naêm 2003 toaøn coâng ty taäp trung cho vieäc xaây döïng vaø di dôøi coâng ty ra ñòa ñieåm môùi ñaõ gaây aûnh höôûng nhieàu ñeán doanh thu cuûa coâng ty.Doanh thu qua naêm 2004 ñaõ taêng trôû laïi vì trong naêm naøy coâng ty ñaõ töông ñoái thích nghi vôùi ñòa ñieåm môùi vaø böôùc ñaàu laáy laïi thò tröôøng trong nöôùc, höùa heïn moät tieàm naêng phaùt trieån cao cuûa coâng ty cho nhöõng naêm tieáp theo. * Veà lôïi nhuaän : Ta coù baûng soá lieäu veà doanh thu vaø lôïi nhuaän qua caùc naêm nhö sau : Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng. NAÊM 2002 2003 2004 Doanh thu 20.757.113 15.780.765 21.559.772 Lôïi nhuaän thöïc hieän 1.592.621 1.415.159 2.179.173 Tyû leä 7,67% 8,97% 10,11% Nhö vaäy, trong naêm 2002 tyû leä lôïi nhuaän treân doanh thu chieám 7,67% vaø taêng leân 8,97% trong naêm 2003 ñaït möùc 1.415.159 ngaøn ñoàng vaø taêng leân 10,11% trong naêm 2004 vôùi möùc 2.179.173 ngaøn ñoàng. Ñaây laø möùc lôïi nhuaän ñaùng keå maø coâng ty thöïc hieän ñöôïc, trong thôøi gian tôùi coâng ty seõ taêng cöôøng nhieàu bieän phaùp tích cöïc trong xuaát khaåu cuõng nhö chính saùch baùn haøng trong nöôùc, chaéc chaén doanh thu cuõng taêng cao keùo theo lôïi nhuaän cuõng taêng cao. Caùc khoaûn muïc trong baûng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty nhö sau: BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng. CHÆ TIEÂU NAÊM 2003 NAÊM 2004 Soá tieàn Tyû leä Soá tieàn Tyû leä 1-Toång doanh thu. 2- Caùc khoaûn giaûm tröø. 3- Doanh thu thuaàn. 4- Toång chi phí. 5- Laõi thöïc hieän. 6- Thueá (32%). 7- Laõi roøng. 15.780.765 - 15.780.765 14.365.606 1.415.159 452.850 962.309 100% - 100% 91,03% 8,97% 6,10% 21.559.772 - 21.559.772 19.380.599 2.179.173 697.335 1.481.838 100% - 100% 89,89% 10,11% 6,87% * Nhaän xeùt : So vôùi naêm 2003 thì naêm 2004 thì caùc chæ tieâu ñeàu taêng, ñaây laø daáu hieäu cho thaáy tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa coâng ty ngaøy caøng thuaän lôïi vaø phaùt trieån. Xem xeùt tæ troïng töøng khoaûn muïc ta thaáy coù söï khaù oån ñònh qua 2 naêm, möùc ñoä duy trì chi phí töông ñoái hôïp lyù vaø taêng leân khoâng ñaùng keå. Cuï theå töøng khoaûn muïc nhö sau : Tyû leä doanh thu thuaàn khoâng thay ñoåi qua 2 naêm, coâng ty khoâng coù caùc giaûm khoaûn tröø , khoâng coù haøng baùn bò traû laïi, neân phaàn naøo giuùp oån ñònh doanh thu thuaàn. Tyû troïng cuûa toång chi phí thay ñoåi khoâng nhieàu, naêm 2004 giaûm ñi 1,14% so vôùi naêm 2003 laøm cho laõi thöïc hieän ñöôïc taêng leân töông öùng. Ñaây laø daáu hieäu toát, coâng ty neân phaùt huy ñeå taêng lôïi nhuaän hôn nöõa trong töông lai. 3- Tình hình taøi chính cuûa Coâng ty qua caùc tyû soá taøi chính. a- Phaân tích tæ soá hoaøn voán ( ROA) : ROA = Lôïi nhuaän roøng/ Toång taøi saûn. Döïa vaøo baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty, ta coù caùc soá lieäu sau ñaây : Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng. CHÆ TIEÂU/NAÊM 2002 2003 2004 TRUNG BÌNH Doanh thu thuaàn 20.757.113 15.780.765 21.559.772 Taøi saûn 38.387.469 63.486.057 140.879.583 Lôïi nhuaän roøng 1.082.982 962.309 1.481.838 Doanh thu thuaàn / Taøi saûn (laàn) 0,54 0,25 0,15 0,31 Lôïi nhuaän / Doanh thu thuaàn ( %) 5,22 6,1 6,87 6,06 ROA (%) 2,82 1,52 1,05 1,80 * Nhaän xeùt : Ta thaáy qui moâ cuûa coâng ty luoân taêng qua caùc naêm, chöùng toû doanh nghieäp ngaøy caøng lôùn maïnh vaø phaùt trieån. Tyû leä lôïi nhuaän treân toång taøi saûn ( ROA) cuûa coâng ty trong naêm 2002 laø 2,82%, naêm 2003 giaûm ñi 1,3% töùc ôû möùc 1,52% vaø naêm 2004 giaûm xuoáng 0,5% so vôùi naêm 2003 töông ñöông vôùi möùc 1,05%.Tyû leä trung bình caû giai ñoaïn naøy laø 1,80%.Tyû leä naøy coù möùc khieâm toán ñeå thu huùt ñaàu tö neáu nhö so vôùi tình hình kinh teá chung cuûa caû nöôùc vaø caùc nöôùc trong vuøng Ñoâng Nam AÙ hieän nay. Ñi saâu phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty ta nhaän thaáy : qui moâ hoaït ñoäng cuûa coâng ty khoâng ngöøng lôùn maïnh qua caùc naêm. Doanh thu naêm 2002 laø 20.757.113 ngaøn ñoàng, thì ñeán naêm 2003 laø 15.780.765 ngaøn ñoàng vaø qua naêm 2004 laø 21.559.772 ngaøn ñoàng, taêng hôn 1,04 laàn, chöùng toû vieäc kinh doanh cuûa coâng ty khaù thuaän lôïi. Soá voøng quay taøi saûn cuûa coâng ty nhìn chung ôû möùc thaáp vaø giaûm ñi, trung bình caû giai ñoaïn laø 0,31 töùc laø, 1 ñoàng taøi saûn taïo ra 0,31 ñoàng doanh thu . Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu trong giai ñoaïn 2002- 2004 laø 6,06 %, töø möùc 5,22% naêm 2002, taêng theâm 0,88% cho naêm 2003 vôùi möùc 6,1% ñeán naêm 2004 laø cao nhaát vôùi möùc 6,87%. Nhö vaäy, ñaây laø tyû suaát lôïi nhuaän khaù cao so vôùi moät soá doanh nghieäp khaùc trong caû nöôùc . Qua phaân tích tyû leä laõi thuaàn treân toång taøi saûn (ROA) ta coù theå ruùt ra keát luaän : sau khi taêng tröôûng maïnh ôû naêm 2002, coâng ty ñaõ chòu aûnh höôûng cuûa tình hình an ninh treân theá giôùi , thò tröôøng cuûa coâng ty bieán ñoäng nhieàu laøm cho ROA töø töø giaûm qua caùc naêm, töø 2,82% xuoáng coøn 1,52% naêm 2003 vaø coøn 1,05% vaøo naêm 2004, trung bình ROA caû giai ñoaïn naøy laø 1,8% . Tyû suaát ROA ñang giaûm vaø seõ taêng trong nhöõng naêm saép tôùi khi coâng ty ñi vaøo oån ñònh vaø keát thuùc ñaàu tö xaây döïng cô baûn, höùa heïn moät töông lai toát ñeïp cho coâng ty, ñaëc bieät khi coâng ty hoaøn taác vieäc chuyeån ñoåi thaønh coâng ty coå phaàn. b- Phaân tích tyû soá keát caáu nguoàn voán : Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng NAÊM NAÊM 2002 NAÊM 2003 NAÊM 2004 Chæ tieâu Soá tuyeät ñoái Soá töông ñoái Soá tuyeät ñoái Soá töông ñoái Soá tuyeät ñoái Soá töông ñoái Nôï ngaén haïn 16.314.548 42,5% 40.439.806 63,7% 80.524.183 57,16% Voán chuû sôû höõu 22.072.921 57,5% 23.046.251 36,3% 60.355.400 42,84% Toång nguoàn voán 38.387.469 100% 63.486.057 100% 140.879.583 100% Qua baûng tính toaùn caùc chæ tieâu keát caáu nguoàn voán cuûa coâng ty ta thaáy : Coâng ty söû duïng tyû leä nôï ôû möùc khieâm toán trong naêm 2002 vaø chieàu höôùng taêng leân trong naêm 2003 vaø naêm 2004. ÔÛ ñaây chöùng toû moät ñieàu laø khi lôïi nhuaän cuûa coâng ty taêng leân thì vieäc thieân veà nôï vay,ñaây laø moät xu höôùng hôïp lyù maø baát kyø moät doanh nghieäp naøo cuõng coù theå söû dung.Trong naêm 2002 tyû leä nôï trong toång nguoàn laø 42,5% ; qua naêm 2003 tyû leä nôï laø 63,7% vaø naêm 2004 giaûm xuoáng coøn 57,16%. Coâng ty caàn tìm theâm nguoàn voán ñeå taøi trôï, coù nhö vaäy thì caáu truùc voán seõ toái öu hôn.Qua caùc naêm coâng ty ñeàu kinh doanh coù hieäu quaû,chöùng toû coâng ty ñaõ bieát söû duïng chöùc naêng ñoøn baåy cuûa ñoøn caân nôï. Maët khaùc, coâng ty caàn chuù yù ñeán nguoàn voán do khaùch haøng chieám duïng, neân taêng cöôøng caùc bieän phaùp thu nôï thì hieäu quaû kinh doanh seõ ñaït cao hôn nöõa. c- Tyû soá khaû naêng thanh toaùn. Qua các dữ li ệu trên ta có b ảng sau: Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng NAÊM 2002 2003 2004 Taøi saûn löu ñoäng 19.806.620 40.731.100 66.040.429 Tieàn maët 45.364 2.044.672 4.450.262 Haøng toàn kho 17.899.364 36.256.188 53.639.359 Nôï ngaén haïn ( Nôï ñeán haïn = 0 ) 16.314.548 40.439.806 50.524.184 Heä soá thanh toaùn nhanh 0,12 0,11 0,25 Heä soá thanh toaùn töùc thôøi 0,002 0,05 0,09 Heä soá thanh toaùn hieän thôøi 1,21 1,01 1,31 * Nhaän xeùt : Qua phaân tích tính toaùn treân ta thaáy khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty laø khaù toát, heä soá thanh toaùn hieän haønh ôû caùc naêm ñeàu lôùn hôn 1, heä soá thanh toaùn nhanh hôïp lyù, nhöng heä soá thanh toaùn töùc thôøi thì coøn thaáp, bình quaân chæ ñaït 0,05. Chöùng toû coâng ty söû duïng voán töông ñoái hôïp lyù, khoâng ñeå tieàn maët cheát trong quyõ, phaùt huy ñöôïc khaû naêng sinh laõi cuûa ñoàng tieàn, nhöng ñeå ñaûm baûo hôn veà maët thanh toaùn vaø löôïng tieàn maët töông ñoái khaù ôû coâng ty phoøng hôø cho nhöõng luùc caàn mua nhöõng nguyeân vaät lieäu ñang soát giaù mua veà nhaäp kho thanh toaùn tieàn maët lieàn, taïo cho coâng ty coù nguoàn nguyeân vaät lieäu ñuû ñaùp öùng cho nhu caàu saûn xuaát vaø phaàn naøo döï tröõ ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu ñaàu vaøo. d- Tyû suaát hoaøn voán chuû sôû höõu (ROE) vaø voán saûn xuaát kinh doanh. Ta coù baûng soá lieäu sau ñaây : Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng CHÆ TIEÂU / NAÊM 2002 2003 2004 Lôïi nhuaän sau thueá 1.082.982 962.309 1.481.838 Voán saûn xuaát kinh doanh 19.000.000 19.000.000 55.500.000 Voán chuû sôû höõu 22.072.920 23.046.251 60.355.400 Tyû suaát lôïi nhuaän / Voán SXKD 5,7% 5,06% 2,67% Tyû suaát lôïi nhuaän / Voán chuû sôû höõu (ROE) 4,91% 4,18% 2,46% * Nhaän xeùt : Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán kinh doanh, cuõng nhö tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu qua caùc naêm coù xu höôùng giaûm xuoáng, maëc duø voán kinh doanh vaø voán chuû sôû höõu qua caùc naêm ñeàu taêng leân. Ñieàu naøy chöùng toû tính caïnh tranh ñeå chieám laáy thò tröôøng khaù quyeát lieät. Tuy nhieân, caùc tyû suaát naøy vaãn coøn ôû möùc khaù cao so vôùi moät soá ñôn vò saûn xuaát kinh doanh vaø so vôùi tình hình kinh teá hieän nay ôû nöôùc ta. Tình hình naøy coù theå ñöôïc caûi thieän hôn neáu coâng ty coù bieän phaùp taêng doanh thu vaø giaûm bôùt caùc khoaûn voán bò chieám duïng. e- Phaân tích hieäu suaát söû duïng taøi saûn coá ñònh cuûa coâng ty. Hieäu suaát söû duïng taøi saûn coá ñònh (HTSCÑ) = Doanh thu thuaàn / Taøi saûn coá ñònh. 20.757.113 ngaøn ñoàng HTSCÑ 2002 = = 1,15 18.019.751 ngaøn ñoàng 15.780.765 ngaøn ñoàng HTSCÑ 2003 = = 0,9 17.545.628 ngaøn ñoàng 21.559.772 ngaøn ñoàng HTSCÑ 2004 = = 1,21 17.863.198 ngaøn ñoàng *Nhaän xeùt : Tyû soá treân ôû coâng ty cho thaáy : cöù 1 ñoàng taøi saûn coá ñònh ñaõ taïo ra ñöôïc 1,15 ñoàng ñoanh thu ôû naêm 2002; 0,9 ñoàng naêm 2003 vaø 1,21 ñoàng doanh thu naêm 2004. Coù theå noùi ñaây laø moät bieåu hieän cho vieäc söû duïng taøi saûn coá ñònh coù hieäu quaû, tuy coù chöïng laïi töø naêm 2002 sang 2003, nhöng ñaõ taêng laïi ôû naêm 2004, ñieàu ñoù ñaõ mang laïi cho coâng ty taêng voït veà doanh thu, do ñoù ñem laïi nhieàu lôïi nhuaän hôn. @TOÙM LAÏI : Qua phaân tích tình hình taøi chính cuûa coâng ty, ta thaáy raèng coâng ty Đức Hải laø moät doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû khaù toát, tình hình taøi chính laønh maïnh, raát thuaän lôïi cho vieäc chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu thaønh coâng ty Coå phaàn. Ñaây seõ laø nhaân toá laøm taêng giaù trò doanh nghieäp. II- PHAÂN TÍCH GIAÙ TRÒ COÂNG TY QUA CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH GIAÙ. 1- Giaù trò coâng ty qua phöông phaùp ñònh giaù theo moâ hình taøi saûn. Ñaây laø moâ hình ñöôïc aùp duïng ôû nöôùc Phaùp ñeå tham khaûo, giaù trò cuûa moâ hình naøy thöôøng laø “ giaù saøn” cuûa giaù trò doanh nghieäp. Qua baûng caân ñoái keá toaùn taïi thôøi ñieåm 31/12/2004, ta xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp döïa treân moät ñònh ñeà ñôn giaûn laø “ Giaù trò doanh nghieäp laø giaù trò cuûa taøi saûn do doanh nghieäp naém giöõ” vaø xaùc ñònh baèng coâng thöùc : Taøi saûn coù roøng = Taøi saûn naém giöõ – Nôï phaûi traû. Caùc böôùc tính toaùn: a- Tính toaùn taøi saûn coù roøng : Theo baûng caân ñoái tôùi thôøi ñieåm 31/12/2004 ta coù : Taøi saûn hieän naém giöõ = 140.879.585.270 ñoàng. Nôï phaûi traû = 80.524.184.818 ñoàng. Vaäy, Taøi saûn coù roøng = 140.879.585.270 – 80.524.184.818 = 60.355.400.452 ñoàng. b- Ñaùnh giaù laïi taøi saûn : Theo qui ñònh cuûa luaät leä keá toaùn thì giaù trò taøi saûn ñöôïc phaûn aùnh vaøo soå saùch keá toaùn vôùi “ nguyeân giaù “ vaø sau ñoù laø caùc phaàn laøm giaûm tröø ( khaáu hao). Maëc khaùc, vieäc ñaùnh giaù laïi taøi saûn laø do caùc Uûy ban cuûa Nhaø nöôùc, Chính phuû laäp ra vaø ñònh giaù neân nhieàu luùc mang laïi keát quaû ñònh giaù khoâng chính xaùc. Vì vaäy, ôû phöông phaùp naøy ta chæ coù theå ñònh ñöôïc giaù trò doanh nghieäp baèng Taøi saûn roøng hieän coù . Vaäy : GIAÙ TRÒ DOANH NGHIEÄP = 60.355.400.452 ñoàng. * Nhaän xeùt vaø phaân tích : Giaù trò cuûa coâng ty qua phöông phaùp naøy chöa noåi roõ leân giaù trò thöïc teá, vì nhöõng taøi saûn cuûa coâng ty hieän ñang naém giöõ coù theå khaùc ñi neáu coù söï khaùc bieät trong nhöõng phöông phaùp tính khaáu hao. Do vaäy, taøi saûn coá ñònh höõu hình seõ ngaøy moät giaûm ñi giaù trò cuûa noù ( ñoù laø môùi qua phöông phaùp khaáu hao, chöa qua ñaùnh giaù laïi taøi saûn), trong khi ñoù taøi saûn coá ñònh voâ hình coù theå taêng leân do uy tín, do coù phaùt minh saùng cheá, baûn quyeàn, thöông hieäu,…cuûa coâng ty ngaøy moät coù uy löïc vaø noåi tieáng treân thò tröôøng trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc. Vì vaäy, ñeå coù ñöôïc moät GIAÙ TRÒ DOANH NGHIEÄP chính xaùc hôn ta ñi tính giaù trò doanh nghieäp qua phöông phaùp thöù hai. 2- Giaù trò coâng ty qua phöông phaùp ñònh giaù döïa vaøo doøng tieàn chieát khaáu. Phöông phaùp naøy duøng caùc doøng tieàn thu nhaäp döï tính trong töông lai ñeå ñònh giaù doanh nghieäp ôû hieän taïi. Vôùi coâng thöùc : GTDN = + . Trong ñoù : CF : Löu löôïng tieàn teä qua caùc naêm. PV: Giaù trò cuûa doanh nghieäp taïi cuoái thôøi kyø ñònh giaù. r : Tyû suaát hoaøn voán. n : Thôøi gian hoaøn voán ( soá naêm). Ñeå tính ñöôïc caùc yeáu toá trong coâng thöùc treân, ta phaûi döï ñoaùn ñöôïc doøng CF ( Cash Flow) trong voøng 03 naêm, ta coù baûng soá lieäu sau töø Baùo caùo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø baûng caân ñoái keá toaùn : Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng CHÆ TIEÂU / NAÊM 2002 2003 2004 1-Doanh thu thuaàn 20.757.113 15.780.765 21.559.772 2-Chi phí ( khoâng khaáu hao) 17.666.112 13.175.211 18.099.970 3-Khaáu hao TSCÑ 1.498.380 1.190.394 1.280.629 4-EBIT 1.592.621 1.415.160 2.179.173 5- Lôïi töùc chòu thueá ( ñaõ tröø laõi vay) 1.592.621 1.415.160 2.179.173 6- Thueá TNDN 32% 509.639 452.851 697.335 7- Laõi roøng 1.082.982 962.309 1.481.838 Vaäy ta coù : CF ( 2002) = Laõi roøng + Khaáu hao = EBIT – Thueá lôïi töùc + Khaáu hao TSCÑ. = 1.082.982 + 1.498.380 = 2.581.362 ( ngaøn ñoàng). CF ( 2003) = 962.309 + 1.190.394 = 2.152.703 ( ngaøn ñoàng). CF ( 2004) = 1.481.838 + 1.280.629 = 2.762.467 ( ngaøn ñoàng). Vaø : PVn = Giaû dònh r = 5%, ôû ñaây n= 3. Ta coù Giaù trò doanh nghieäp ( taïi thôøi ñieåm naêm 2001). GTDN2001 = = 9.070.016 ngaøn ñoàng. Theo phöông phaùp naøy, toác ñoä taêng tröôûng hieän nay cuûa coâng ry Đức Hải , ta coù theå döï ñoaùn doøng CF ( Cash Flow) taêng 30% qua töøng naêm vaø tyû suaát hoaøn voán laø r = 10%. Nhö vaäy, ta coù : CF2005 = CF2004 x 1,3 = 2.762.467 x 1,3 = 3.591.207 ngaøn ñoàng. CF2006 = CF2005 x 1,3 = 3.591.207 x 1,3 = 4.668.569 ngaøn ñoàng. CF2007 = CF2006 x 1,3 = 4.668.569 x 1,3 = 6.069.140 ngaøn ñoàng. Vaäy : GTDN2004 = = 15.828.194 ngaøn ñoàng. * Nhaän xeùt vaø phaân tích: Giaù trò doanh nghieäp qua phöông phaùp naøy, moät phaàn mang tính chuû quan cuûa ngöôøi xaây döïng neân doøng tieàn ( Cash Flow). Caùc giaù trò trong doøng tieàn ñeàu laø nhöõng giaù trò döï ñoaùn vaø döïa vaøo caùc soá lieäu keá toaùn laø khoâng phaûn aùnh ñuùng baûn chaát cuûa doøng tieàn, noù coøn phuï thuoäc raát nhieàu vaøo caùc yeáu toá khaùc, chaúng haïn nhö yeáu toá thò tröôøng, tình hình kinh teá chính trò xaõ hoäi trong nöôùc , cuõng nhö trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. ÔÛ phöông phaùp naøy, chuû yeáu mang tính chaát minh hoïa, vì thöïc teá xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp khoâng döïa treân doøng tieàn chieát khaáu, thöïc chaát laø döïa vaøo laõi roøng vaø khaáu hao taøi saûn coá ñònh. Nhö vaäy, noù cuõng khoâng phaûn aùnh ñaày ñuû giaù trò thöïc teá cuûa doanh nghieäp. 3- Giaù trò doanh nghieäp qua phöông phaùp voán hoùa lôïi nhuaän. Moâ hình naøy döïa treân khaû naêng sinh lôøi trong töông lai cuûa Coâng ty. Ta coù lôïi töùc 03 naêm 2002, 2003, 2004 cuûa coâng ty laø : D2002 = 1.082.982 ngaøn ñoàng. D2003 = 962.309 ngaøn ñoàng. D2004 = 1.481.838 ngaøn ñoàng. Vn laø giaù trò cuûa coâng ty vaøo thôøi ñieåm 31/12/2004 ( baèng giaù trò theo moâ hình taøi saûn ) laø 60.355.400 ngaøn ñoàng. Giaû ñònh tyû suaát chieát khaáu laø r = 10% , n = 3, ta coù coâng thöùc cuûa moâ hình naøy laø : GTDN = . V ñöôïc qui veà hieän giaù. Vaäy : GTDN = . = 44.116.703 ngaøn ñoàng. Ñeå coù ñöôïc giaù trò coâng ty taïi thôøi ñieåm ta xaùc ñònh, thì lôïi töùc haøng naêm D , D , …Dlaø nhöõng giaù trò trong töông lai, ôû ñaây ta chæ coù giaù trò hieän taïi vaø quaù khöù ( töùc laø chæ coù lôïi töùc naêm 2002,2003,2004). Chuùng ta phaûi döï ñoaùn lôïi töùc cho caùc 2005,2006,2007, ñieàu naøy mang tính chuû quan cuûa ngöôøi döï ñoaùn khi ñi xaùc ñònh lôïi töùc haøng naêm. Neáu giaû ñònh lôïi töùc cuûa naêm 2005,2006,2007 ñeàu taêng leân 30%, giaù trò doanh nghieäp V cuõng taêng leân 30% ñoàng thôøi tyû suaát chieát khaáu r = 10% khoâng thay ñoåi, n vaãn laø 3 naêm, nhö vaäy GIAÙ TRÒ DOANH NGHIEÄP ta caàn xaùc ñònh theo moâ hình voán hoùa lôïi nhuaän cuõng taêng leân 30%. Vaäy : GTDN = 44.116.703 x 130% = 57.351.714 ngaøn ñoàng. * Nhaän xeùt vaø phaân tích: Qua phöông phaùp naøy cuõng boäc loä moät nhöôïc ñieåm laø doøng lôïi töùc trong töông lai ta phaûi döï ñoaùn, vì laø soá lieäu döï ñoaùn neân coù theå khaùc ñi. Nhöng duø sao ta thaáy phöông phaùp naøy coù phaàn chính xaùc hôn ôû phöông phaùp doøng tieàn chieát khaáu. 4- Giaù trò doanh nghieäp qua moâ hình ñònh giaù taïi Vieät Nam. Moâ hình ñònh giaù doanh nghieäp taïi Vieät Nam thì theo tinh thaàn cuûa Thoâng tö cuûa Boä Taøi chính soá 79/2002/TT-BTC ngaøy 12/09/2002 thì vieäc xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp chính baèng toaøn boä giaù trò taøi saûn coù taïi doanh nghieäp, sau khi ñaõ tröø ñi caùc khoaûn nôï, ñoàng thôøi coäng theâm vaøo moät giaù trò, ñoù laø giaù trò lôïi theá doanh nghieäp. Nhö vaäy : GTDN = Toång taøi saûn – Nôï phaûi traû + Lôïi theá doanh nghieäp. Vôùi : Giaù trò lôïi theá doanh nghieäp = GTDN sau khi ñaùnh giaù laïi x ( Cheânh leäch tyû suaát lôïi nhuaän / Voán kinh doanh ) x 30%. ÔÛ ñaây chuùng ta boû qua vieäc ñaùnh giaù laïi cuûa giaù trò doanh nghieäp vaø cheânh leäch tyû suaát lôïi nhuaän / Voán kinh doanh , ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : Ñôn vò tính : Ngaøn ñoàng CHÆ TIEÂU / NAÊM 2002 2003 2004 TRUNG BÌNH Lôïi nhuaän sau thueá Voán kinh doanh Lôïi nhuaän sau thueá / Voán kinh doanh 1.082.982 19.000.000 5,7% 962.309 19.000.000 5,06% 1.481.838 55.500.000 2,67% 4,48% Tyû suaát lôïi nhuaän bình quaân 3 naêm cuûa doanh nghieäp laø 4,48%. Tyû suaát lôïi nhuaän bình quaân 3 naêm cuûa doanh nghieäp cuøng ngaønh ( ngaønh coâng nghieäp) laø 10,5% . Vaäy, cheânh leäch tyû suaát lôïi nhuaän ( tyû suaát lôïi nhuaän sieâu ngaïch) = 10,5% - 4,48% = 6,02%. Vôùi soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn taïi thôøi ñieåm 31/12/2004 ta ñöôïc : Toång Taøi saûn = 140.879.585.270 ñoàng. Nôï phaûi traû = 80.524.184.818 ñoàng. Suy ra : GTDN ( theo moâ hình taøi saûn) = 140.879.585.270 – 80.524.184.818 = 60.355.400.452 ñoàng. Vaäy : GTDN xaùc ñònh theo moâ hình ñònh giaù taïi Vieät Nam laø : GTDN = 60.355.400.452 + 60.355.400.452 x 30% x 6,02% = 60.355.400.452 + 1.090.018.532 = 61.445.418.984 ñoàng. * Nhaän xeùt vaø phaân tích : Giaù trò doanh nghieäp qua moâ hình naøy nhìn chung töông ñoái phuø hôïp vôùi nöôùc ta hieän nay, vì nöôùc ta ñang böôùc ñaàu caûi caùch neàn kinh teá, söï ñoåi môùi veà quaûn lyù vaø öu ñaõi caùc thaønh phaàn kinh teá, ñaëc bieät laø söï chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu doanh nghieäp keå caû caùc doanh nghieäp tö nhaân vaø Nhaø nöôùc , coøn gaëp nhieàu baát caäp trong vaán ñeà xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp. ÔÛ moâ hình naøy coù ñeà caäp ñeán tyû suaát lôïi nhuaän töùc laø ñaõ ñeà caäp ñeán söï hieäu quaû trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, ñoàng thôøi coù söï so saùnh hieäu quaû ñoù vôùi doanh nghieäp khaùc cuøng ngaønh, töø ñoù taïo ra moät giaù trò “ voâ hình” maø ta goïi laø lôïi theá doanh nghieäp. Coù theå noùi, ñaây cuõng laø moät giaù trò laøm taêng giaù trò thöïc teá cuûa doanh nghieäp leân cao, ñoàng thôøi töø ñoù cuõng khaúng ñònh ñöôïc vò theá trong töông lai cuûa doanh nghieäp. TOÙM LÖÔÏC CHÖÔNG II : Qua phaàn nghieân cöùu chöông II, ta ñaõ phaân tích caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán giaù trò doanh nghieäp taïi coâng ty Đức Hải, trong ñoù ñi saâu phaân tích moät soá nhaân toá khaùch quan aûnh höôûng tôùi vieäc xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp, nghieân cöùu tình hình taøi chính cuûa coâng ty vaø coù ñöa ra 4 phöông phaùp ñònh giaù doanh nghieäp theo nhöõng soá lieäu keá toaùn vaø nhöõng soá lieäu döï ñoaùn, phaàn naøo hình dung ñöôïc caùc moâ hình ñònh giaù hieän nay vaø töø ñoù cuõng neâu ra ñöôïc moät soá giaù trò töông ñoái vôùi giaù trò cuûa coâng ty Đức Hải. Böôùc qua chöông cuoái naøy, laø phaàn ñeà xuaát moät soá kieán nghò nhaèm laøm cho coâng taùc ñònh giaù cuûa doanh nghieäp ñöôïc hôïp lyù hôn, ñoàng thôøi ñöa ra moät soá vaán ñeà cho vieäc toå chöùc doanh nghieäp sau khi coå phaàn, sau khi chuyeån ñoåi hình thöùc doanh nghieäp thaønh coâng ty coå phaàn, giuùp cho coâng ty chuaån bò toát veà moïi maët tröôùc vaø sau khi chuyeån ñoåi thaønh coâng ty coå phaàn. I – GIAÛI PHAÙP CHO MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ TOÀN TAÏI TRONG VIEÄC ÑÒNH GIAÙ DOANH NGHIEÄP. 1- Veà phöông phaùp ñònh giaù. Qua caùch xaùc ñònh giaù trò treân, ta thaáy vieäc ñònh giaù ñoanh nghieäp chuû yeáu döïa vaøo giaù trò taøi saûn cuûa coâng ty. Coi giaù trò doanh nghieäp laø taäp hôïp cuûa taát caû nhöõng taøi saûn maø coâng ty hieän ñang naém giöõ sau khi ñaõ khaáu tröø phaàn coâng ty nôï, chieám duïng cuûa ñôn vò khaùc. Ñoàng thôøi caùch ñònh giaù naøy coi giaù trò baûn thaân taøi saûn maø coâng ty ñang naém giöõ laø nhöõng giaù trò soå saùch keá toaùn, chöa qua kieåm keâ ñaùnh giaù laïi taøi saûn, vaø ñaây cuõng laø vaán ñeà khi coâng ty tieán haønh chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu doanh nghieäp sang coâng ty coå phaàn thì phaûi tieán haønh ñaùnh giaù laïi taøi saûn ( thöôøng vieäc ñaùnh giaù laïi taøi saûn do moät soá toå chöùc cuûa Nhaø nöôùc thöïc hieän) , maëc khaùc phöông phaùp naøy phaûn aùnh taøi saûn chính ngang baèng vôùi soá tieàn maët ñöôïc söû duïng ngay. Nhöng ta ñaõ bieát, ngoaøi yeáu toá tieàn maët maø coâng ty ñang naém giöõ, coøn laïi caùc taøi saûn khaùc thöôøng coù tính thanh khoaûn raát thaáp, khi muoán chuyeån hoùa caùc taøi saûn naøy thaønh tieàn thì soá tieàn maët thu ñöôïc seõ bò maát ñi moät phaàn do aûnh höôûng cuûa thueá thu nhaäp, thueá tröôùc baï,… Tuy nhieân, vaán ñeà chuû yeáu ôû ñaây khoâng phaûi laø soá tieàn maët thu ñöôïc, maø laø caùch ñònh giaù naøy khoâng phaûn aùnh ñöôïc giaù trò doanh nghieäp, laø giaù trò hieän taïi cuûa nhöõng doøng thu nhaäp trong töông lai maø chuû sôû höõu seõ nhaän ñöôïc khi mua laïi doanh nghieäp. Vôùi caùch ñònh giaù naøy, giaù trò doanh nghieäp khoâng ñöôïc ñònh giaù töông öùng vôùi giaù trò töông lai maø noù taïo ra. 2- Veà caùc yeáu toá trong coâng thöùc ñònh giaù. 2.1- Giaù trò taøi saûn coá ñònh. Theo caùch ñaùnh giaù taøi saûn coá ñònh thöïc teá taïi coâng ty laø ñaùnh giaù treân giaù trò coøn laïi ( nguyeân giaù tröø ñi giaù trò hao moøn luõy keá). Möùc khaáu hao taøi saûn coá ñònh cuûa coâng ty theo qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc, caùch tính naøy coù theå khoâng phuø hôïp vôùi giaù trò coøn laïi thöïc teá cuûa taøi saûn. Ñoái vôùi caùc taøi saûn laø nhaø cöûa, vaät kieán truùc thì caùc ñôn giaù tính cuõng khoâng phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa thò tröôøng. Vì vaäy, caàn toå chöùc ñaùnh giaù laïi taøi saûn tröôùc khi xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp moät caùch chính xaùc vôùi giaù trò thò tröôøng laø ñeàu caàn thieát ñoái vôùi coâng ty Đức Hải noùi rieâng, cho taát caû caùc doanh nghieäp muoán coå phaàn hoùa hay chuyeån thaønh coâng ty coå phaàn noùi chung. 2.2- Giaù trò taøi saûn löu ñoäng. Trong giaù trò taøi saûn löu ñoäng thì nhìn chung ñaây laø nhaân toá ñeå xaùc ñònh, caùc yeáu toá ñeàu theå hieän ôû baûng caân ñoái keá toaùn. Ngoaøi ra, do caùc taøi saûn loaïi naøy thöôøng coù tính chuyeån ñoåi thaønh tieàn nhanh neân giaù trò treân soå saùch thöôøng khoâng khaùc nhieàu so vôùi giaù trò thò tröôøng. Tuy vaäy, vieäc chuyeån hoùa thaønh tieàn caùc khoaûn muïc naøy nhaát laø khoaûn muïc phaûi thu khaùch haøng vaø haøng toàn kho thöôøng khoâng ñaït 100% giaù trò soå saùch. Do vaäy, khi ñònh giaù caùc khoaûn muïc naøy neân ñöa vaøo caùc khoaûn döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho, döï phoøng nôï khoù ñoøi, nhaèm ñaûm baûo khi chuyeån hoaù thaønh tieàn ñöôïc chính xaùc hôn, töø ñoù xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp cuõng mang tính chính xaùc hôn. 2.3- Giaù trò lôïi theá doanh nghieäp. Theo qui ñònh, muoán xaùc ñònh giaù trò lôïi theá doanh nghieäp tröôùc heát caàn phaûi tieán haønh so saùnh vôùi tyû suaát lôïi nhuaän treân voán kinh doanh bình quaân chung cuûa doanh nghieäp cuøng loaïi trong cuøng ngaønh kinh teá kyõ thuaät. Vaán ñeà ôû ñaây laø seõ choïn doanh nghieäp cuï theå naøo ñeå so saùnh. Bôûi vì, khi so saùnh cuï theå vôùi nhöõng doanh nghieäp khaùc nhau thì giaù trò lôïi theá cuûa doanh nghieäp ta xaùc ñònh ( Coâng ty Đức Hải) ñeå chuyeån ñoåi thaønh coâng ty coå phaàn cuõng seõ khaùc nhau. Tröôøng hôïp doanh nghieäp coù tyû suaát lôïi nhuaän sieâu ngaïch nhöng laïi thaáp hôn möùc laõi vay ngaân haøng trong cuøng thôøi ñieåm thì coù ñöôïc xem laø coù giaù trò lôïi theá hay khoâng ? Ñoái vôùi doanh nghieäp coù tyû suaát lôïi nhuaän haøng naêm ñang coù xu höôùng giaûm daàn hoaëc coù xu höôùng taêng cao thì tính giaù trò lôïi theá doanh nghieäp nhö theá naøo ? Vaán ñeà ñaët ra laø Nhaø nöôùc neân coù moät möùc so saùnh chuaån veà tyû suaát lôïi nhuaän treân voán kinh doanh ñeå caùc doanh nghieäp khi tieán haønh xaùc ñònh giaù trò lôïi theá, töø ñoù tính vaøo giaù trò doanh nghieäp moät caùch chính xaùc.Coâng ty Đức Hải, vôùi ñaëc ñieåm laø moät coâng ty lôùn, toïa laïc treân moät dieän tích roäng vaø giaù trò ñaát taêng cao, thöông hieäu Đức Hải ñaõ phaùt trieån vôùi taàm côõ quoác teá vaø coù giaù trò leân ñeán vaøi trieäu USD. Ñaây laø moät giaù trò töông ñoái lôùn maø noù khoâng ñöôïc tính ôû nhöõng phöông phaùp ñaõ neâu treân. Thieát nghó, caàn xaùc ñònh moät giaù trò lôïi theá treân toång quan nhieàu yeáu toá, nhieàu maët ñeå coù moät giaù trò lôïi theá chính xaùc khi ñöa vaøo tính giaù trò doanh nghieäp. 3- Moät vaøi yù kieán ñeå hoaøn thieän coâng taùc ñònh giaù doanh nghieäp hieän nay ôû Vieät Nam. Ñeå xaùc ñònh ñöôïc giaù trò doanh nghieäp moät caùch nhanh choùng vaø hôïp lyù phuïc vuï nhu caàu coå phaàn hoùa vaø ña daïng hoùa caùc hình thöùc sôû höõu caùc doanh nghieäp, chuùng ta caàn thöïc hieän moät soá vaán ñeà sau : a- Nhanh choùng xaây döïng veà heä thoáng phöông phaùp luaän veà ñònh giaù doanh nghieäp. Bao goàm nhieàu phöông phaùp ñònh giaù khaùc nhau phuø hôïp vôùi nhöõng muïc tieâu khaùc nhau cuûa nhu caàu caûi caùch doanh nghieäp nhö : hôïp nhaát, saùp nhaäp, giaûi theå, thanh lyù vaø coå phaàn hoùa hoaëc baùn thaúng doanh nghieäp. Ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp nhoû, Nhaø nöôùc coù nhu caàu chuyeån 100% quyeàn sôû höõu sang caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc, neáu coù theå ñöôïc neân choïn hình thöùc ñaáu thaàu thì seõ ñaït ñöôïc giaù baùn doanh nghieäp ôû möùc cao nhaát. Tuy nhieân, Nhaø nöôùc caàn phaûi löïa choïn nhieàu nhaø ñaàu tö chieán tham gia vaøo quaù trình ñaáu thaàu môùi coù theå ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû toát nhaát. Ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp coå phaàn hoùa, baùn haún doanh nghieäp cho tö nhaân, thì tuyø tröôøng hôïp caàn phaûi ñöa ra nhieàu phöông phaùp xaùc ñònh vaø caàn löu yù moät soá vaán ñeà sau ñaây : Tröôøng hôïp xaùc ñònh giaù trò lôïi theá cuûa doanh nghieäp theo phöong phaùp hieän nay neân ñieàu chænh moät soá ñieåm sau : + Khi xaùc ñònh tyû suaát lôïi nhuaän sieâu ngaïch cuûa doanh nghieäp coå phaàn hoùa khoâng neân so saùnh vôùi tyû suaát lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp cuøng ngaønh, cuøng ñòa phöông maø neân so saùnh vôùi tyû suaát lôïi nhuaän bình quaân cuûa ngaønh thì seõ hôïp lyù hôn. + Tröôøng hôïp doanh nghieäp coå phaàn hoùa coù tyû suaát lôïi nhuaän sieâu ngaïch khi so saùnh vôùi tyû suaát lôïi nhuaän bình quaân cuûa ngaønh, nhöng neáu tyû suaát lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp vaãn thaáp hôn laõi suaát cuûa ngaân haøng ôû cuøng thôøi ñieåm thì khoâng neân xaùc ñònh giaù trò lôïi theá cuûa doanh nghieäp, maø coù theå xaùc ñònh caùc giaù trò voâ hình khaùc neáu coù. + Tröôøng hôïp doanh nghieäp coå phaàn hoùa coù tyû suaát lôïi nhuaän sieâu ngaïch, nhöng tyû suaát lôïi nhuaän haøng naêm cuûa doanh nghieäp ñang giaûm daàn thì phaûi caên cöù vaøo nhöõng nguyeân nhaân cuï theå ñeå xaùc ñònh coù neân tính giaù trò lôïi theá cuûa doanh nghieäp hay khoâng ? Veà thôøi gian tính tyû suaát lôïi nhuaän bình quaân treân voán saûn xuaát kinh doanh bình quaân : ñeå coù ñöôïc moät tyû leä phaûn aùnh trung thöïc lôïi theá cuûa doanh nghieäp neân qui ñònh thôøi gian tính bình quaân tuyø theo töøng ngaønh ngheà, töøng tröôøng hôïp maø thôøi gian coù theå töø 3 ñeán 5 naêm, khoâng neân chæ tính moät con soá laø 3 naêm. Ngoaøi ra khi xaùc ñònh giaù trò lôïi theá doanh nghieäp neân söû duïng nhieàu phöông phaùp tính. Moãi phöông phaùp seõ cho moät keát quaû khaùc nhau, ñieàu naøy seõ giuùp cho chuùng ta coù ñieàu kieän so saùnh, laøm cô sôû cho thoûa thuaän, thöông löôïng khi tieán haønh coå phaàn hoùa hay chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu doanh nghieäp thaønh coâng ty coå phaàn. Maëc khaùc, caàn phaûi xeùt laïi : neân chaêng chæ tính vaøo giaù trò doanh nghieäp 30% giaù trò veà lôïi theá, uy tín, vò trí ñòa lyù cuûa doanh nghieäp. Theo toâi vaán ñeà naøy chæ neân aùp duïng ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp maø quaù trình coå phaàn hoùa chuû yeáu laø baùn cho taäp theå ngöôøi lao ñoäng trong doanh nghieäp cuõ. Ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp maø soá löôïng coå phieáu phaùt haønh ñöôïc baùn roäng raõi ra thò tröôøng beân ngoaøi doanh nghieäp hoaëc baùn haún doanh nghieäp thì caàn phaûi tính ñaày ñuû 100% giaù trò naøy. b- Neân boå sung theâm khoaûn giaù trò söû duïng ñaát vaøo giaù trò doanh nghieäp: Hieän nay tình hình giaû caû baát ñoäng saûn taêng ñoät bieán vaø ôû möùc cao, doanh nghieäp coù lôïi theá veà ñòa lyù vaø dieän tích thì khoaûn giaù trò naøy laø khoâng nhoû. Vaán ñeà laø khi xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp neân aùp duïng moät möùc giaù naøo, theo giaù cuûa thò tröôøng taïi thôøi ñieåm ñònh giaù hay theo khung giaù qui ñònh cuûa Chính phuû. c- Khaån tröông ñaøo taïo, thaønh laäp moät ñoäi nguõ caùn boä chuyeân moân veà ñònh giaù doanh nghieäp. d- Caùc phöông phaùp ñònh giaù doanh nghieäp caàn aùp duïng. Vieäc löïa choïn phöông phaùp ñònh giaù thích hôïp phaûi ñöôïc caên cöù töø loaïi hình saûn xuaát kinh doanh vaø ñaëc ñieåm cuûa töøng doanh nghieäp cuï theå. Maëc khaùc, tuøy theo muïc tieâu coå phaàn hoùa,hay chuyeån ñoåi doanh nghieäp thaønh coâng ty coå phaàn, cô quan quyeát ñònh giaù trò doanh nghieäp neân xem xeùt ñieàu chænh giaù hôïp lyù khoâng quaù thaáp hay khoâng quaù cao ñeå haáp daãn thu huùt ñaàu tö. Cuï theå, neáu coå phaàn hoùa hay chueån ñoåi doanh nghieäp thaønh coâng ty coå phaàn laø ñeå thu huùt coâng ngheä tieân tieán vaø nhöõng nhaø ñaàu tö cam keát chaáp nhaän söû duïng heát soá lao ñoäng hieän coù thì coù theå xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp thaáp hôn Trong caùc moâ hình ñònh giaù doanh nghieäp ñaõ phaân tích ôû chöông II, chuùng ta nhaän thaáy raèng chæ coù moâ hình ñònh giaù taïi Vieät Nam laø cho giaù trò doanh nghieäp cao nhaát.Nhöng coù theå noùi raèng,thoâng qua caùc phöông phaùp ñoù coøn mang tính chaát döï ñoaùn, phuï thuoäc raát nhieàu vaøo soá lieäu keá toaùn, maø soá lieäu keá toaùn ñoâi khi khoâng phaûn aùnh ñuùng baûn chaát vaán ñeà taøi chính vaø taát nhieân seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng ñieàu khoâng hôïp lyù.Do vaäy, vieäc ñöa ra quyeát ñònh choïn moâ hình ñònh giaù cho doanh nghieäp laø moät ñieàu heát söùc khoù khaên vaø caàn toång hôïp xem xeùt treân nhieàu phöông dieän. ÔÛ ñaây toâi cuõng xin ñeà xuaát moät phöông phaùp töông ñoái phoå bieán cuûa “ Lieân ñoaøn caùc kieåm toaùn vieân” goïi laø phöông phaùp WOODWILL,ñaõ ñöôïc giôùi thieäu ôû chöông I, coù coâng thöùc laø : WOODWILL = Trong ñoù : R laø khaû naêng thu lôïi roøng. r laø tyû suaát hieän taïi hoùa. n laø thôøi kyø voán hoùa cuûa tieàn lôøi ( thöôøng ñöôïc xaùc ñònh trong thôøi haïn töø 3 ñeán 7 naêm). S laø taøi saûn höõu hình ñöôïc ñöa vaøo kinh doanh. i laø tyû suaát thuø lao bình thöôøng cuûa taøi saûn höõu hình ( thöôøng söû duïng laõi suaát daøi haïn hoaëc trung daøi haïn cuûa ngaân haøng hoaëc laõi suaát cuûa caùc tín phieáu coù baûo ñaûm). II. MOÄT VAØI KIEÁN NGHÒ VEÀ VIEÄC ÑÒNH GIAÙ DOANH NGHIEÄP CUÕNG NHÖ VIEÄC COÅ PHAÀN HOÙA. 1. Coâng ty Đức Hải laø moät ñôn vò laøm aên coù hieäu quaû, ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân coù trình ñoä, coù tay ngheà cao trong ngaønh haøng tieâu duøng laø kim khí vaø noäi trôï trang trí. Ñaây laø moät lôïi theá lôùn khi ñònh giaù doanh nghieäp ñeà nghò chuù yù ñöa giaù trò naøy vaøo. 2. Coâng ty laø ñôn vò tröïc thuoäc Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Thaønh phoá Hoà Chí Minh Vì vaäy Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö cuõng nhö UBND thaønh phoá Hoà Chí Minh coù chuû tröông hoã trôï nhieàu maët ñeå nhaèm tieán haønh ñònh giaù vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi khi coâng ty chuyeån ñoåi thaønh coâng ty coå phaàn. 3. Laõnh ñaïo coâng ty cuõng nhö caùc cô quan coù lieân quan ( Boä Taøi Chính, Boä Coâng Nghieäp, Uyû ban Vaät Giaù Chính Phuû . . . ) nhanh choùng coù keá hoaïch laäp ra moät boä phaän ñaùnh giaù taøi saûn cuûa doanh nghieäp ñeå khi tieán haønh ñònh giaù doanh nghieäp ñöôïc ñaùnh giaù chính xaùc hôn. 4. Veà tö töôûng vaø giaùo duïc chính trò : Ñeà nghò caùc cô quan chöùc naêng, caùc ngaønh, ñoaøn theå, caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty phoái hôïp trieån khai maïnh meõ vieäc tuyeân truyeàn phoå bieán moïi chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà coå phaàn hoaù. Neâu roõ lôïi ích cuûa ngöôøi lao ñoäng khi chuyeån doanh nghieäp Nhaø Nöôùc thaønh coâng ty coå phaàn ñeå caùn boä coâng nhaân vieân khoâng e ngaïi vaø lo laéng, tích cöïc uûng hoä vaø ñoàng tình vôùi vieäc coå phaán hoaù doanh nghieäp. 5. Coù chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng : Ñeà nghò Chính phuû coù chính saùch taïo vieäc laøm hoaëc trôï caáp maát vieäc laøm moät caùch ñaëc bieät khi doanh nghieäp coå phaàn . Nguoàn naøy laáy töø quyõ hoã trôï saép xeáp vaø coå phaàn hoaù doanh nghieäp Nhaø Nöôùc ñeå oån ñònh ñôøi soáng tö töôûng ngöôøi lao ñoäng vaø oån ñònh tình hình xaõ hoäi. Nghieân cöùu ñeå ngöôøi lao ñoäng bò doâi ra hoaëc töï nguyeän thoâi vieäc khi doanh nghieäp coå phaàn hoaù ñöôïc höôûng cheá ñoä trôï caáp maát vieäc laøm, moãi naêm coâng taùc ñöôïc höôûng moät thaùng löông hoaëc chính saùch trôï caáp maát vieäc. Tuy Nghò Ñònh 44/ 1998/ NÑ – CP quy ñinh ngöôøi laøm vieäc trong doanh nghieäp Nhaø Nöôùc cöù moãi naêm coâng taùc ñöôïc mua 10 coå phaàn öu ñaõi giaûm 30% cho hoï cuõng khoâng coù ñuû tieàn ñeå mua coå phaàn Nhaø Nöôùc öu ñaõi. Vì vaäy, caàn nghieân cöùu chính saùch trôï caáp cho hoï ñeå coù tieàn mua ñuû coå phaàn maø Nhaø Nöôùc öu ñaõi, chaúng haïn trôï caáp theo soá naêm ñaõ laøm vieäc trong doanh nghieäp. 6. Ñeà nghò ban ñoåi môùi quaûn lyù doanh nghieäp trung öông taêng cöôøng toå chöùc taäp huaán, höôùng daãn doanh nghieäp caùc böôùc, caùc thuû tuïc moät caùch kyõ caøng ñeå doanh nghieäp khi chuyeån thaønh coâng ty coå phaàn ñôõ luùng tuùng khoù khaên. * TOÙM LÖÔÏC CHÖÔNG 3 : Qua chöông naøy ñöa ra moät soá giaûi phaùp vaø kieán nghò veà vaán ñeà ñònh giaù doanh nghieäp cuõng nhö vaán ñeà coå phaàn hoaù, ñoàng thôøi neâu ra moät soá vöôùng maéc vaø nhöõng vieäc caàn laøm ñeå taïo moâi tröôøng theå cheá toát cho caùc doanh nghieäp tröôùc coå phaàn vaø sau coå phaàn hoaù hay chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu doanh nghieäp thaønh coâng ty coå phaàn. Tuy giaûi phaùp vaø kieán nghò coøn chöa cuï theå, chi tieát cho töøng vaán ñeà, nhöng phaàn naøo cuõng hình dung ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm cho coâng ty, chính phuû, Nhaø Nöôùc, Boä, Ngaønh. . . ñeå vieäc xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp khoâng coøn laø khoù khaên trong vieäc coå phaàn hoaù doanh nghieäp Nhaø Nöôùc. KEÁT LUAÄN Coå phaàn hoùa hay chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu coâng ty thaønh coâng ty coå phaàn laø moät chuû tröông lôùn vaø nhaát quaùn cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta. Muïc ñích, yeâu caàu, caùc giaûi phaùp kieán nghò, loä trình coå phaàn hoùa noùi chung, vieäc xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp noùi rieâng ñaõ ñöôïc noùi roõ trong nhieàu vaên kieän, cuõng nhö trong nhieàu vaên baûn höôùng daãn khaùc cuûa caùc cô quan Nhaø nöôùc. Trong ñieàu kieän töøng böôùc môû roäng quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø khu vöïc thì vieäc naâng cao hieäu quaû vaø söùc caïnh tranh cuûa coâng ty Đức Hải laø moät vaán ñeà coù yù nghóa soáng coøn. Ñoàng thôøi, böôùc sang thôøi kyø môùi, Nhaø nöôùc caàn ñieàu chænh laïi söï taùc ñoäng can thieäp cuûa mình vaøo caùc doanh nghieäp, ñaëc bieät laø coâng taùc baûo veä haøng hoùa Vieät Nam taïi thò tröôøng treân theá giôùi, giaûm bôùt söï can thieäp kieåu bao caáp nhö tröôùc ñaây, ñeå doanh nghieäp phaùt huy toái ña quyeàn chuû ñoäng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, ñieàu ñoù ñoøi hoûi phaûi coù moät moâ hình quaûn lyù môùi, phuø hôïp. Chuyeån doanh nghieäp Nhaø nöôùc thaønh coâng ty coå phaàn hay chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu coâng ty laø moät phöông caùch , nhôø ñoù doanh nghieäp naâng cao tính töï chuû vaø töï chòu traùch nhieäm veà moïi hoaït ñoäng cuûa mình, naâng cao khaû naêng caïnh tranh trong saûn xuaát kinh doanh. Ñeå tieán haønh coå phaàn coâng ty thì doanh nghieäp coù nhieàu coâng vieäc phaûi laøm, nhöng vieäc xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp khoâng theå khoâng quan taâm vaø ñaët leân haøng ñaàu trong thuû tuïc ñeå chuyeån ñoåi thaønh coâng ty coå phaàn. Chuyeân ñeà naøy chæ khaùi quaùt caùc phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp vaø aùp duïng thöïc teá ñeå ñònh giaù Coâng ty ĐỨC HẢI. Toâi hy voïng raèng ñaây seõ laø nhöõng noäi dung ñeå coâng ty tham khaûo khi tieán haønh chuyeån ñoåi thaønh coâng ty coå phaàn hay ñaùnh giaù giaù trò cuûa doanh nghieäp. Qua thöïc hieän chuyeân ñeà cuõng nhö quaù trình laøm vieäc taïi coâng ty ĐỨC HẢI ñaõ giuùp cho toâi coù theâm nhöõng kieán thöùc quyù baùu vaø nhöõng kinh nghieäm thöïc teá ñeå toâi coù theå vöõng vaøng hôn treân con ñöôøng möu sinh laäp nghieäp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐịnh giá doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi thành công công ty cổ phần tại công ty Đức Hải.doc
Luận văn liên quan