Đề tài Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp Logistics Việt Nam giai đoạn hậu WTO

MụC LụC MụC LụC 1 LờI Mở ĐầU .3 DANH MụC BảNG . 3 DANH MụC SƠ Đồ, BIểU Đồ .4 DANH MụC PHụ LụC 6 DANH MụC CáC CHữ VIếT TắT 4 CHƯƠNG 1: LOGISTICS Và VAI TRò CủA LOGISTICS .13 1.1. Logistics và dịch vụ logistics 13 1.1.1. Giới thiệu chung về logistics .13 1.1.2. Giới thiệu chung về dịch vụ logistics .17 1.2. Vai trò của logistics .22 1.2.1. Vai trò của logistics đối với nền kinh tế .22 1.2.2. Vai trò của logistics đối với các doanh nghiệp 24 1.3. Xu hướng phát triển của dịch vụ logistics trên thế giới và các dịch vụ logistics chủ yếu được thuê ngoài hiện nay 27 1.3.1. Xu hướng phát triển của dịch vụ logistics trên thế giới 27 1.3.2. Các dịch vụ logistics chủ yếu được thuê ngoài hiện nay trên thế giới 29 1.4. Kinh nghiệm phát triển ngành logistics ở một số nước trong khu vực. .31 1.4.1. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp logistics của Trung Quốc .31 1.4.2. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp logistics của Singapore. .34 KếT LUậN CHƯƠNG 1 .36 CHƯƠNG 2: THựC TRạNG HOạT ĐộNG Và những CƠ HộI, THáCH THứC của các DOANH NGHIệP LOGISTICS VIệT NAM KHI CAM KếT WTO ĐƯợC THựC HIệN 38 2.1. Môi trường kinh doanh logistics ở Việt Nam 38 2.1.1. Môi trường pháp luật. .38 2.1.2. Cơ sở hạ tầng logistics. .39 2.1.3. Môi trường kinh tế. .44 2.1.4. Môi trường văn hóa. .52 2.1.5. Môi trường lao động. 53 2.2. Thực trạng kinh doanh logistics của các doanh nghiệp Việt Nam . .54 2.2.1. Quan niệm kinh doanh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam .55 2.2.2. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam. .56 2.2.3. Dịch vụ được cung ứng tại các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay .57 2.2.4. Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. .60 2.2.5. Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của thế giới. 62 2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. .63 2.3.1. Hiệu quả cung ứng của doanh nghiệp so với nhu cầu thị trường 63 2.3.2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh .64 2.3.3. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp so với vai trò của mình. .71 2.3.4. Tác động của môi truờng kinh doanh đến hiệu quả của doanh nghiệp. .72 2.3.5. Những vấn đề còn tồn tại hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam. .74 2.4. Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp logistics Việt Nam khi các cam kết WTO đuợc thực hiện 75 2.4.1. Những cam kết của Việt Nam về dịch vụ logistics khi gia nhập WTO .75 2.4.2. Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp logistics Việt Nam .77 KếT LUậN CHƯƠNG 2 .79 CHƯƠNG 3: GIảI PHáP CạNH TRANH Và PHáT TRIểN CHO CáC DOANH NGHIệP LOGISTICS VIệT NAM TRONG MÔI TRƯờNG WTO .80 3.1 Mục tiêu, quan điểm và cơ sở đề xuất giải pháp .80 3.1.1. Mục tiêu đề xuất giải pháp .80 3.1.2. Quan điểm đề xuất giải pháp 80 3.1.3. Căn cứ đề xuất giải pháp. .81 3.2. Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam giai đoạn hậu WTO .81 3.2.1. Giải pháp tầm vĩ mô. .81 3.2.1.1. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động logistics. .81 3.2.1.2. Nâng cao chất luợng và số luợng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành logistics. .85 3.2.1.3. Hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ cho logistics 86 3.2.1.4. Nâng cao vai trò hỗ trợ của Chính phủ và VIFFAS cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam trong giai đoạn đầu phát triển .87 3.2.2. Giải pháp tầm vi mô. .91 3.2.2.1. Củng cố nội lực khắc phục những yếu kém hiện tại so với đối thủ cạnh tranh. 91 3.2.2.2. Nâng cao chất luợng dịch vụ, tiến hành cung ứng dịch vụ giá trị gia tăng và tích hợp dịch vụ giá trị gia tăng vào chuỗi cung ứng. 96 3.2.2.3. Tạo lợi thế cạnh tranh riêng biệt về dịch vụ cung ứng. .101 3.2.2.4. Giải pháp marketing. .104 3.2.3. Kiến nghị .106 3.2.3.1. Kiến nghị đối với nhà nuớc. 106 3.2.3.2. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp 106 KếT LUậN CHƯƠNG 3 .107 TàI LIệU THAM KHảO .109 PHụ LụC 113

pdf144 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2191 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp Logistics Việt Nam giai đoạn hậu WTO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
víi t− c¸ch nhμ thÇu phô tõ ®ã tõng b−íc tiÕp cËn hä v× hÇu hÕt kh¸ch hμng ®Òu muèn liªn l¹c trùc tiÕp víi ng−êi lμm hμng h¬n qua trung gian. z §μo t¹o ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ phï hîp víi kh¸ch hμng tõng quèc gia ®Ó cã thÓ tiÕp cËn trùc tiÕp ng−êi b¶n xø. z Cö nh©n viªn ®Õn hç trî kh¸ch hμng t¹i c¬ së kinh doanh cña hä nh»m phôc vô kh¸ch hμng tèt h¬n vμ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu ph¸t sinh cña kh¸ch hμng. z Tõng b−íc thiÕt lËp vμ cñng cè th−¬ng hiÖu m¹nh, chÊt l−îng trong lßng kh¸ch hμng. - TiÕn hμnh ®−a dÞch vô logistics chuyªn ngμnh ®Õn c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. C¸c doanh nghiÖp logistics ViÖt Nam sau khi ®· cung øng ®−îc dÞch vô logistics chuyªn ngμnh cÇn tiÕp thÞ ®Õn c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. Tr−íc tiªn nªn nh¾m ®Õn l−îng kh¸ch hμng truyÒn thèng cã mèi quan hÖ l©u dμi víi doanh nghiÖp, tiÕn hμnh t− vÊn cho hä nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn: • Nh÷ng thñ tôc liªn quan ®Õn thanh to¸n còng nh− nh÷ng rñi ro trong thanh to¸n. • T×m hiÓu c¸ch ®ãng gãi cña kh¸ch hμng cã phï hîp kh«ng vμ gióp hä thùc hiÖn hiÖu qu¶ h¬n. • T− vÊn thÞ tr−êng tiÒm n¨ng còng nh− nhμ cung øng cã uy tÝn, gi¸ c¶ hîp lý Nh÷ng dÞch vô nμy tr−íc tiªn nªn thùc hiÖn miÔn phÝ cho kh¸ch hμng cho ®Õn khi kh¸ch hμng nhËn thÊy râ hiÖu qu¶ th× hä sÏ tiÕn hμnh thuª dÞch vô l©u dμi vμ ®¹t ®−îc hîp t¸c tèt. Sau khi ®¹t ®−îc thÞ phÇn trong n−íc vÒ ngμnh hμng riªng biÖt, c¸c doanh nghiÖp v−¬n ra thùc hiÖn tiÕp thÞ dÞch vô cung øng ë ®Çu n−íc ngoμi tõng b−íc ph¸t triÓn trë thμnh nhμ cung øng dÞch vô chuyªn ngμnh toμn cÇu. 4. Nh÷ng khã kh¨n khi thùc hiÖn gi¶i ph¸p. 107 - M«i tr−êng c¹nh tranh ngμy cμng gay g¾t ®Æt ra nhiÒu ¸p lùc h¬n cho ®éi ngò marketing. - C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch−a cã ®−îc th−¬ng hiÖu m¹nh nªn khã tiÕp cËn ®−îc c¸c kh¸ch hμng lín. - KiÕn thøc ngo¹i ng÷ vμ ph¸p luËt yÕu cña ®éi ngò nh©n viªn lμ mét rμo c¶n nªn gi¶i ph¸p nguån nh©n lùc ph¶i ®−îc thùc thi −u tiªn vμ hiÖu qu¶. 3.2.3. KiÕn nghÞ. 3.2.3.1. KiÕn nghÞ ®èi víi nhμ n−íc. - Nhμ n−íc cÇn xem logistics lμ mét ngμnh c«ng nghiÖp thùc sù trong ban hμnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt, lËp kÕ ho¹ch vμ chiÕn l−îc ph¸t triÓn, thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, quy ho¹ch, khuyÕn khÝch nghiªn cøu khoa häc… cho xøng víi tÇm quan träng cña ngμnh. - Thèng nhÊt tiÕng nãi chung cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc trong thùc thi ph¸p luËt, cÊp phÐp ®Çu t−, qu¶n lý vÜ m« gãp phÇn t¹o m«i tr−êng kinh doanh thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong vμ ngoμi n−íc. - ChÝnh phñ cÇn kh¶o s¸t thùc tiÔn kinh doanh vμ tham kh¶o ý kiÕn doanh nghiÖp tr−íc khi ban hμnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt liªn quan nh»m n©ng cao tÝnh kh¶ thi vμ tr¸nh l·ng phÝ. - Hç trî HiÖp Héi Giao NhËn ViÖt Nam xóc tiÕn chuyÓn ®æi tªn gäi thμnh HiÖp Héi Logistics ViÖt Nam ®Ó HiÖp Héi ph¸t huy ®−îc vai trß cña m×nh trong ho¹t ®éng vμ hç trî cho c¸c doanh nghiÖp còng nh− liªn kÕt víi c¸c HiÖp Héi ngμnh nghÒ kh¸c v× lîi Ých chung cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. 3.2.3.2. KiÕn nghÞ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. - Lu«n chó träng n©ng cao tr×nh ®é nh©n viªn vμ t¹o m«i tr−êng lμm viÖc tèt ph¸t huy cao nhÊt søc m¹nh tËp thÓ trong ho¹t ®éng kinh doanh. - TuyÖt ®èi xem träng chÊt l−îng vμ uy tÝn trong cung øng dÞch vô. - Cã tÇm nh×n chiÕn l−îc trong ho¹ch ®Þnh kinh doanh vμ ®Çu t−. 108 KÕT LUËN CH¦¥NG 3. Khi gia nhËp WTO th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp logistics trong n−íc lμ rÊt lín so víi c¸c c¬ héi cã thÓ n¾m b¾t ®−îc. Tuy nhiªn c¸c doanh nghiÖp nμy vÉn cã thÓ vùc dËy tiÒm n¨ng s½n cã ®Ó c¹nh tranh vμ ph¸t triÓn víi nh÷ng gi¶i ph¸p ®−îc ®Ò xuÊt. Trong ®ã gi¶i ph¸p ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù thμnh c«ng lμ gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng nguån nhÇn lùc vμ chuyªn nghiÖp hãa ngμnh nghÒ dÞch vô logistics. ChÊt l−îng nguån nh©n lùc cã c¶i thiÖn, tèt th× c¸c gi¶i ph¸p kh¸c míi cã tÝnh kh¶ thi vμ hiÖu qu¶. Chuyªn m«n hãa ngμnh nghÒ trë thμnh nhμ cung cÊp logistics 3PL trong lÜnh vùc nhÊt ®Þnh sÏ kh«ng ®ßi hái nhiÒu nguån lùc, tÝnh kh¶ thi cao vμ khã th©m nhËp thÞ tr−êng ®èi víi c¸c ®èi thñ n−íc ngoμi. C¸c gi¶i ph¸p ®−îc ®Ò xuÊt ®Òu cã tÝnh hç trî qua l¹i vμ nh©n qu¶ trong khi thùc hiÖn. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn chó ý ®Õn tÝnh thèng nhÊt, hç trî chung cña hÖ thèng gi¶i ph¸p trong x©y dùng chiÕn l−îc nh»m ph¸t huy ®−îc hÕt thÕ m¹nh vμ h¹n chÕ tèi ®a ®iÓm yÕu cña m×nh. Khi vËn dông c¸c gi¶i ph¸p vμo ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cÇn xem xÐt ®Õn tÝnh cô thÓ thùc tr¹ng cña mçi doanh nghiÖp ®Ó hiÖu qu¶ ®¹t ®−îc lμ cao nhÊt. Nh»m ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao nhÊt cho c¸c gi¶i ph¸p cña doanh nghiÖp rÊt cÇn ®Õn sù hç trî cña nhμ n−íc, tæ chøc víi vai trß ®Þnh h−íng, t− vÊn, cung cÊp th«ng tin. Do vËy nhμ n−íc nªn cã chÝnh s¸ch thÊu hiÓu thùc tr¹ng còng nh− nhu cÇu gióp ®ì cña tõng thμnh phÇn doanh nghiÖp th«ng qua gi¶i ph¸p gîi më cho c¸c doanh nghiÖp ®Ò xuÊt nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt nhê gióp ®ì nh»m tr¸nh l·ng phÝ vμ hiÖu qu¶. 109 KÕT LUËN §èi víi c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay, logistics ®· tõng b−íc thay thÕ cho vai trß cña marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh cña hä. §èi víi c¸c nhμ xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam hiÖn nay, ®iÒu nμy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®−îc th«ng qua sù hîp t¸c víi c¸c nhμ cung øng logistics. Tuy nhiªn ®èi víi m¶ng thÞ tr−êng chñ hμng xuÊt nhËp khÈu trong n−íc c¸c nhμ cung øng logistics trong n−íc cã nhiÒu lîi thÕ h¬n trong kh¶ n¨ng cung øng nhê vμo tÝnh t−¬ng ®ång v¨n hãa, gi¸ c¶ hîp lý vμ kh¶ n¨ng hîp t¸c cao. Do vËy chó ý khai th¸c tèt m¶ng thÞ tr−êng nμy chÝnh lμ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cho c¸c doanh nghiÖp logistics ViÖt Nam. Mét trong nh÷ng c«ng cô hiÖu qu¶ lμ n©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc vμ chó ý vμo ph¸t triÓn logistics chuyªn ngμnh phôc vô −u tiªn nh÷ng ngμnh nghÒ xuÊt khÈu chiÕn l−îc cña ViÖt Nam. Mét khi mèi quan hÖ nμy ®· ®−îc thiÕt lËp ch¾c ch¾n th× c¸c nhμ doanh nghiÖp logistics n−íc ngoμi khã th©m nhËp vμo m¶ng thÞ tr−êng nμy, t¹o nªn lîi thÕ c¹nh tranh râ rÖt cho c¸c nhμ cung øng trong n−íc. VÊn ®Ò ®Æt ra lμ lμm thÕ nμo xóc tiÕn cho mèi quan hÖ nμy nhanh chãng ®−îc thiÕt lËp vμ bÒn v÷ng, ngoμi sù nç lùc cña c¸c bªn rÊt cÇn sù hç trî xóc t¸c cña chÝnh phñ. Do vËy, hç trî cña chÝnh phñ tuy kh«ng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh nh−ng rÊt quan träng ®èi víi hiÖu qu¶ chung cña hai bªn ®èi t¸c. Khi hîp t¸c gi÷a c¸c nhμ cung øng vμ c¸c chñ hμng ViÖt Nam trë nªn th¾t chÆt th«ng qua viÖc ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ chung th× ngμnh c«ng nghiÖp logistics vμ n¨ng lùc c¹nh tranh cña quèc gia còng ®−îc c¶i thiÖn. Tõ ®ã t¹o nªn c¬ së v÷ng ch¾c cho thiÕt lËp hiÖu qu¶ m¶ng cung øng cho c¸c doanh nghiÖp n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam vμ tõng b−íc th©m nhËp thÞ tr−êng thÕ giíi. Hy väng trong t−¬ng lai kh«ng xa vÒ mét ngμnh logistics ph¸t triÓn víi c¸c c«ng ty logistics cã n¨ng lùc c¹nh tranh toμn cÇu tuy kh«ng dÔ thμnh hiÖn thùc nh−ng kh«ng ph¶i kh«ng cã c¬ së. §iÒu nμy hoμn toμn n»m trong tÇm tay cña c¸c doanh nghiÖp logistics ViÖt Nam víi ®éng lùc chÝnh lμ c¸c nhμ xuÊt nhËp khÈu trong n−íc bªn c¹nh sù hç trî hîp t¸c, ®Þnh h−íng ®óng ®¾n cña chÝnh phñ ViÖt Nam. 110 TμI LIÖU THAM KH¶O TiÕng ViÖt [1] Kurt B×nh (2006), Gi¶i phÉu thÞ tr−êng logistics ViÖt Nam, T¹p chÝ hμng h¶i ViÖt Nam. [2] Bé Th−¬ng M¹i (2006), “B¸o c¸o cña Ban C«ng t¸c- BiÓu cam kÕt vÒ dÞch vô cña ViÖt Nam víi WTO”, website: www.mot.gov.vn. [3] TriÖu Hång CÈm (1997), NghiÖp Vô VËn T¶i B¶o HiÓm Ngo¹i Th−¬ng, Nhμ XuÊt B¶n Thèng Kª. [4] TriÖu Hång CÈm (2006), VËn T¶i Quèc TÕ vμ B¶o HiÓm VËn T¶i Quèc TÕ, Nhμ xuÊt b¶n V¨n Hãa Sμi Gßn. [5] TrÇn Anh Dòng (2006), Ph¸t triÓn logistics trong vËn t¶i ë ViÖt Nam, T¹p chÝ hμng h¶i ViÖt Nam. [6] NguyÔn H÷u Duy (2006), ThÞ tr−êng logistics ViÖt Nam d−íi gãc nh×n 3PL, T¹p ChÝ Chñ hμng ViÖt Nam - Vietnam shipper. [7] HiÖp Héi §¹i lý vμ m«i giíi hμng h¶i, T¹p chÝ Visabatimes – C¸c sè tõ th¸ng 1/2006 ®Õn th¸ng 5/2007. [8] NguyÔn HiÕu (2007), Chän nhμ cung cÊp logistics: Mét sè ®Ò nghÞ cho doanh nghiÖp ViÖt Nam, T¹p chÝ Chñ hμng ViÖt Nam – ViÖtnam shipper. [9] §øc Hoμng (2006), Logistics ViÖt Nam yÕu toμn diÖn, Thêi b¸o kinh tÕ SμiGßn, [10] TrÇn Minh Kh«i (2006), Mét sè gi¶i ph¸p vμ kiÕn nghÞ nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt hμng lÎ (LCL) b»ng container t¹i c«ng ty Sotrans ®¸p øng yªu cÇu cung øng dÞch vô logistics trong giai ®o¹n hiÖn nay, LuËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ, Tr−êng §¹i häc kinh tÕ TP. Hå ChÝ Minh,Thμnh phè Hå ChÝ Minh. 111 [11] Lª Quang Minh (2004), C¸c gi¶i ph¸p hoμn thiÖn vμ ph¸t triÓn ho¹t ®éng logistics trong giao nhËn giμy dÐp xuÊt khÈu b»ng container ®−êng biÓn vμo thÞ tr−êng Mü trªn ®Þa bμn vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam, LuËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ, Tr−êng §¹i häc kinh tÕ TP. Hå ChÝ Minh,Thμnh phè Hå ChÝ Minh. [12] NguyÔn ThÞ Tuyªn Ng«n (2004), Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng logistics trong giao nhËn vËn t¶i quèc tÕ b»ng ®−êng biÓn t¹i thμnh phè §μ N½ng, LuËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ, Tr−êng §¹i häc kinh tÕ TP. Hå ChÝ Minh,Thμnh phè Hå ChÝ Minh. [13] Nhμ xuÊt b¶n T− Ph¸p (2007), Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt Th−¬ng M¹i n¨m 2005, Nhμ xuÊt b¶n T− Ph¸p. [14] PGS.TS.NguyÔn Hång S¬n (2006), “Gia nhËp WTO: C¬ héi vμ th¸ch thøc ®èi víi khu vùc dÞch vô ViÖt Nam”, Nh÷ng vÊn ®Ò Kinh TÕ vμ ChÝnh TrÞ ThÕ Giíi, (8), tr.39-53. [15] TrÇn ThÞ Thanh Th¶o, Ng« Kim Ng©n (2003), Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn dÞch vô logistics phôc vô cho xuÊt nhËp khÈu trªn ®Þa bμn Thμnh Phè Hå ChÝ Minh, C«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc, Tr−êng §¹i häc kinh tÕ TP. Hå ChÝ Minh. Thμnh phè Hå ChÝ Minh. [16] Vietkha/DHB (2006), ThÞ tr−êng giao nhËn vËn t¶i: sÏ t¨ng tr−ëng ë møc 2 con sè trong n¨m nay, T¹p chÝ Vietnam shipper. [17] Vietkha/Kurt B×nh (2006), 25 c«ng ty 3PL hμng ®Çu thÕ giíi – Lín h¬n cã ®ång nghÜa víi tèt h¬n, T¹p chÝ Vietnam shipper. [18] Vâ NhËt Th¨ng (2006, “”DÞch vô giao nhËn hμng hãa” trong LuËt Th−¬ngm¹i”, weblink: (9/2006). [19] TS. NguyÔn Hoμng TiÖm (2006), Ph¸t triÓn dÞch vô vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc - Mét th¸ch thøc lín ®èi víi ViÖt Nam, T¹p chÝ Hμng H¶i ViÖt Nam. [20] PGS.TS. NguyÔn Nh− TiÕn (2006), Nh÷ng nh©n tè c¶n trë sù ph¸t triÓn Logistics ë ViÖt Nam, T¹p chÝ Hμng H¶i ViÖt Nam. [21] PGS.TS. NguyÔn Nh− TiÕn (2006), §iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp trë thμnh ng−êi kinh doanh dÞch vô logistics, T¹p chÝ Hμng H¶i ViÖt Nam. 112 [22] Tæng Côc Thèng Kª (2006, 2007), Niªn gi¸m thèng kª, Nhμ xuÊt b¶n Thèng Kª. [23] PGS. TS. §oμn ThÞ Hång V©n (2006), Qu¶n trÞ Logistics, Nhμ XuÊt B¶n Thèng Kª. [24] PGS.TS. §oμn ThÞ Hång V©n chñ biªn (2002), Qu¶n trÞ cung øng, Nhμ xuÊt b¶n Thèng kª, Hμ Néi. [25] PGS.TS. §oμn ThÞ Hång V©n (2003), Logistics nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n, Nhμ xuÊt b¶n Thèng kª, Hμ Néi. [26] PGS.TS. §oμn ThÞ Hång V©n (2006), Ph¸t triÓn hiÖu qu¶ dÞch vô Logistics, T¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ. [27] VNECONOMY (2006), Logistics ViÖt Nam bao giê ph¸t triÓn, weblink: www.hoinhap.gov.vn/tintuc_chitiet.aspx?id=2096 - 38k – [28] Website Bé Th−¬ng m¹i ViÖt Nam: www.mot.gov.vn [29] Website C«ng ty chøng kho¸n ng©n hμng ®Çu t− vμ ph¸t triÓnViÖt Nam. [30] Website HiÖp Héi §¹i lý vμ m«i giíi hμng h¶i: www.visabatimes.com.vn [31] Website ViÖn Kinh tÕ Thμnh phè Hå ChÝ Minh: www.vienkinhte.hochiminhcity. gov.vn. [32] TIÕNG ANH [33] Australian Bureau of Transport Economics (2001), Logistics in Australia: A preliminary analysis, Australia. [34] David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi (2000), Designing and Managing The Supply Chain, The McGraw-Hill, US. [35] Douglas M. Lambert, James R. Stock, Lisa M. Ellram (1998), Fundamentals of Logistics Management, McGraw-Hill, Singapore. [36] Frost & Sullivan (2006), Vietnam Transportation and Logistics: 113 Challenges and Opportunities, APL Logitsics, Singapore. [37] Martin Christopher (1998), Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service, Prentice Hall Pubshier (An Imprint of Pearson Education), London. [38] Do Xu©n Quang (2006), “Vietnam – the Paradigm shift to free enterprise in the logistics industry”, VIFFAS, weblink: [39] Runckel & Associates (2007), Table of Comparison:Infrastructure in Asian Countries, website: www.business-in-asia.com/asia/asia_air_groud_it.html [40] Vinh Van Thai (2005), An Analysis of the efficiency and Competitiveness of Vietnamese Port system, Department of Maritime Business, Australian Maritime College, Australia. [41] The Economist Intelligence Unit Limited (2006), Country Profile 2006, weblink:www.eiu.com. [42] Website APL Logistics: www.apllogistics.com [43] Website Maersk Logistics: www.maersk-logistics.com [44] Website World Bank: www.worldbank.org, www.worldbank.org.vn [45] Website World Trade Organisation : www.wto.org [46] Xuepin Cen (2005), The Dynamics of the China Logistics Industry, Master of Engineering in Logistics, Massachusetts Institute of Technology. 114 PHô LôC Phô lôc 1: B¶ng xÕp h¹ng c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho ngμnh logistics ë c¸c n−íc ASEAN ( tæng céng 124 n−íc). Thø h¹ng vÒ hÖ thèng vËn chuyÓn néi ®Þa Thø h¹ng vÒ c¬ së h¹ tÇng ®−êng s¾t Thø h¹ng vÒ c¬ së h¹ tÇng ®−êng bé Thø h¹ng vÒ c¬ së h¹ tÇng c¶ng biÓn Cambodia 84 97 77 69 China 64 33 45 55 Hong Kong 3 5 6 3 India 32 21 66 61 Indonesia 74 64 110 97 Japan 6 2 8 8 Korea 27 13 25 27 Malaysia 23 17 15 13 Philippines 92 86 86 87 Singapore 5 9 1 1 Thailand 31 40 28 37 Vietnam 77 70 91 89 Nguån: World Economic Forum’s Global Competitiveness Ranking Report 2006-2007, by Runckel & Associates.[39] 115 Phô lôc 2: Thèng kª FDI theo c¸c tØnh thμnh ë ViÖt Nam ®Õn th¸ng 12 n¨m 2006. TØnh thμnh Sè dù ¸n Vèn ®¨ng ký (triÖu USD) Vèn thùc hiÖn (triÖu USD) TP. Hå ChÝ Minh 2.062 14.140 6.403 Hμ Néi 743 10.068 3.508 §ång Nai 779 9.063 4.067 B×nh D−¬ng 1.254 5.980 1.972 Bμ RÞa – Vòng Tμu 131 4.548 1.270 Qu¶ng Ng·i 10 595 13 H¶i Phßng 218 2.190 1.246 L©m §ång 77 175 85 Hμ T©y 50 451 213 H¶i D−¬ng 91 893 388 §μ N½ng 82 701 172 Qu¶ng Ninh 79 586 319 Kh¸nh Hßa 64 477 303 Long An 117 1.028 417 VÜnh Phóc 109 859 414 NghÖ An 19 256 110 T©y Ninh 112 419 186 B¾c Ninh 57 409 169 Thõa Thiªn HuÕ 32 231 142 Phó Thä 41 314 206 CÇn Th¬ 39 117 55 Qu¶ng Nam 36 246 59 H−ng Yªn 73 268 120 TiÒn Giang 11 83 94 Th¸i Nguyªn 19 210 43 C¸c tØnh kh¸c 459 4.763 6.713 Tæng 6.764 59.067 28.686 Nguån: Tæng côc Thèng Kª. [22] 116 Phô lôc 3: §iÓm m¹nh vμ ®iÓm yÕu cña c¸c doanh nghiÖp logistics tham gia cung øng ë thÞ tr−êng ViÖt Nam. C¸c yÕu tè so s¸nh C¸c doanh nghiÖp logistics ViÖt Nam C¸c doanh nghiÖp logistics n−íc ngoμi Kh¸ch hμng Doanh nghiÖp trong n−íc + 0 C¸c c«ng ty ®a quèc gia 0 + HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng M¹ng l−íi trong n−íc + 0 M¹ng l−íi quèc tÕ - + DÞch vô cung øng DÞch vô logistics tÝch hîp - 0 DÞch vô riªng lÎ + 0 Tr×nh ®é dÞch vô - + Tr×nh ®é qu¶n lý Kü n¨ng qu¶n lý - + Nguån nh©n lùc chi phÝ thÊp + - Nguån vèn - + YÕu tè v¨n hãa TÝnh ®ång nhÊt vÒ v¨n hãa + - Lîi thÕ s©n nhμ + - Mèi quen biÕt ®Þa ph−¬ng + 0 Chó thÝch:”+”: cã lîi thÕ c¹nh tranh so víi ®èi thñ “0”: kh«ng cã lîi thÕ trong c¹nh tranh “ - “: bÊt lîi trong c¹nh tranh Nguån: kh¶o s¸t cña t¸c gi¶. 117 Phô lôc 4: Danh s¸ch 20 nhμ giao nhËn hμng ®Çu thÕ giíi theo l−îng TEU n¨m 2005. XÕp h¹ng C«ng ty Toμn cÇu Ch©u ¸ sang Mü Trung Quèc sang Mü 1 Kuhne+Nagel 1.600.000 240.000 170.000 2 DHL Danzas 1.200.000 180.000 110.000 3 Schenker 890.000 133.500 80.000 4 Panapina 842.000 110.000 77.000 5 BDP International 800.000 25.000 19.300 6 Excel 717.000 250.000 131.000 7 UPS SCS 660.000 108.000 70.200 8 Expeditors 643.000 342.000 207.000 9 NYK Logistics 619.000 290.000 211.100 10 ABX Logistics 500.000 50.000 10.000 11 Kerry Logistics 405.000 - - 12 Kintetsu Worldwide Express 311.000 135.000 30.000 13 UTi 252.000 50.000 30.000 14 Nippon Express 250.000 10.000 5.000 15 TNT Logistics 230.000 20.000 - 16 Hecny/Global Link 160.000 132.966 100.146 17 Wolf D Barth 121.000 97.169 45.004 18 Round-the-wordl logistics 110.000 87.756 43.902 19 Phoenix International Freight 101.000 80.452 55.600 20 Top Ocean 100.000 80.918 53.200 Nguån: Amstrong & Associates .[16] 118 Phô lôc 5: B¶ng kh¶o s¸t c¸c doanh nghiÖp logistics ViÖt Nam vμ kÕt qu¶ xö lý b»ng phÇn mÒm SPSS phiªn b¶n 11.5. B¶NG C¢U HáI (Dμnh cho Doanh nghiÖp logistics ViÖt Nam ) KÝnh gëi: Doanh nghiÖp :……………………………………………………………………… T«i tªn lμ NguyÔn ThÞ BÐ TiÕn, häc viªn líp Cao häc 14 ngμnh Kinh doanh Ngo¹i th−¬ng cña tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Tp.HCM. T«i ®ang thùc hiÖn luËn ¸n tèt nghiÖp:  Gi¶i ph¸p c¹nh tranh vμ ph¸t triÓn cho c¸c doanh nghiÖp logistics ViÖt Nam trong m«i tr−êng WTO. Nh»m n¾m b¾t ®−îc t×nh h×nh thùc tÕ kinh doanh t¹i doanh nghiÖp, chóng t«i thùc hiÖn ®iÒu tra víi b¶ng c©u hái sau. Mong quý doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì §Ó chän c©u tr¶ lêi, xin Anh/ ChÞ ®¸nh dÊu x vμo c©u tr¶ lêi m×nh ®· lùa chän. ƒ Tªn doanh nghiÖp: §Þa chØ: ƒ Quy m« vèn (VN§) † D−íi 1 tû ®ång † Tõ 1 tû ®Õn d−íi 5 tû ®ång † Tõ 5 tû ®Õn d−íi 10 tû † Tõ 10 tû ®Õn d−íi 100 tû † tõ 100 tû trë lªn C©u 1: Xin cho biÕt quan niÖm vÒ ho¹t ®éng logistics cña Doanh nghiÖp (cã thÓ chän nhiÒu ®¸p ¸n) † §¬n thuÇn lμ v× lîi nhuËn † Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña ®¹i lý † Ph¸t triÓn d©y chuyÒn cung øng dÞch vô logistics phôc vô cho qu¶n trÞ chuçi cung øng cña kh¸ch hμng † V× sù ph¸t triÓn chung cña doanh nghiÖp vμ kh¸ch hμng C©u 2: DÞch vô logistics doanh nghiÖp hiÖn ®ang cung cÊp vμ tØ träng −íc tÝnh trong toμn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp: (cã thÓ chän nhiÒu ®¸p ¸n) † B¸n c−íc .......................... † VËn chuyÓn .......................... † Thanh to¸n .......................... † Kho b·i .......................... † D¸n nh·n, ®ãng gãi,l¾p r¸p .......................... † Khai thuª h¶i quan ............................. † Qu¶n lý ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn .......................... † Giao nhËn .......................... † T− vÊn qu¶n trÞ chuçi cung øng .......................... † Gom hμng .......................... † NhËn,xö lý, hoμn thμnh ®¬n hμng .......................... † Hμng tr¶ l¹i(cã khiÕm khuyÕt) .......................... † DÞch vô kh¸ch hμng ............................. † Sang hμng t¹i mét ®iÓm (cross-docking) ............................. 119 † Qu¶n lý vËn chuyÓn ............................. † Qu¶n lý hμng tån kho ............................. † Hμng c«ng tr×nh .......................... † DÞch vô fourth-party logistics .......................... (dÞch vô qu¶n trÞ qu¸ tr×nh logistics) † DÞch vô kh¸c ............................. C©u 3: Doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô logistics ë n−íc ngoμi th«ng qua (chän nhiÒu ®¸p ¸n) † Chi nh¸nh † V¨n phßng ®¹i diÖn † §¹i lý C©u 4: Doanh nghiÖp cã chi nh¸nh, v¨n phßng ë c¸c tØnh thμnh nμo cña ViÖt Nam(chän nhiÒu ®¸p ¸n) † TP.Hå ChÝ Minh † §μ N½ng † B×nh D−¬ng † H¶i Phßng † §ång Nai † Hμ Néi C©u 5: Doanh nghiÖp cã ®−îc kh¸ch hμng lμ do: (chän nhiÒu ®¸p ¸n) † Doanh nghiÖp liªn hÖ trùc tiÕp víi kh¸ch hμng† Kh¸ch hμng tù liªn hÖ ®Õn † Th«ng qua c¸c doanh nghiÖp logistics kh¸c † Theo chØ ®Þnh cña n−íc ngoμi C©u 6: ¦u thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lμ dùa vμo (chän nhiÒu ®¸p ¸n) † Gi¸dÞch vô † DÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng † ChÊt l−îng dÞch vô † N¨ng lùc c«ng nghÖ th«ng tin † HiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch hμng † KiÕn thøc,t− vÊn chuçi cung øng C©u 7:Doanh nghiÖp cã t− vÊn cho kh¸ch hμng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dÞch vô logistics ? † C㠆 Kh«ng NÕu cã, xin cho biÕt h×nh thøc cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hμng † Email † §iÖn tho¹i † KH truy cËp vμo Website cña doanh nghiÖp † Fax C©u 8: §éi ngò chuyªn nghiÖp cña doanh nghiÖp sö dông cho ho¹t ®éng logistics cña doanh nghiÖp tõ nguån: † TuyÓn dông ®Çu vμo † Tù ®μo t¹o † §μo t¹o th«ng qua c¸c khãa häc logistics † Hç trî ®μo t¹o tõ chÝnh phñ C©u 9: Doanh nghiÖp ®· ¸p dông qu¶n lý th«ng qua truyÒn d÷ liÖu EDI † C㠆 Kh«ng C©u 10: Doanh nghiÖp cã liªn kÕt víi ng©n hμng vμ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trong cung cÊp dÞch vô xuÊt nhËp khÈu trän gãi cho kh¸ch hμng kh«ng? † C㠆 Kh«ng C©u 11: Doanh nghiÖp hiÖn ®ang së h÷u nh÷ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho ho¹t ®éng logistics: † Xe t¶i † Xe container † Kho b·i † C¶ng † PhÇn mÒm qu¶n lý † Tμu biÓn † Kh¸c (xin nªu râ) ......................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. C©u 12: Doanh nghiÖp ®· chuÈn bÞ g× ®Ó c¹nh tranh b×nh ®¼ng víi c¸c doanh nghiÖp logistics n−íc ngoμi: † T¨ng thªm dÞch vô cung cÊp 120 † Chó träng tíi viÖc gi¶m chi phÝ, t¨ng tÝnh c¹nh tranh b»ng gi¸ c−íc † §μo t¹o nh©n viªn † Trang bÞ hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin b»ng EDI † §Çu t− trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp † §Çu t− ra n−íc ngoμi phôc vô cho ho¹t ®éng cña kh¸ch hμng C©u 13: Tèc ®é t¨ng tr−ëng trung b×nh cña doanh nghiÖp giai ®o¹n 2002-2006: † S¶n l−îng ........................................% † Doanh thu........................................% † Lîi nhuËn ........................................% † S¶n l−îng nhãm dÞch vô giao nhËn truyÒn thèng............................% † S¶n l−îng nhãm dÞch vô gom hμng. ...............................................% † S¶n l−îng nhãm dÞch vô vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc, dÞch vô tÝch hîp. ..........................% C©u 14: TØ träng hμng chØ ®Þnh trong tæng l−îng dÞch vô cung øng cña doanh nghiÖp: † Nhãm dÞch vô giao nhËn truyÒn thèng............................................% † Nhãm dÞch vô gom hμng................. ...............................................% † Nhãm dÞch vô vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc, dÞch vô tÝch hîp.................% Xin cho biÕt tªn vμ sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c cña Anh/ ChÞ ®Ó cã thÓ trao ®æi thªm khi cÇn thiÕt. T«i cam kÕt tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin nμy sÏ ®−îc tuyÖt ®èi b¶o mËt Hä tªn......................... ........................................................................................................ Sè ®iÖn tho¹i............... ........................................................................................................ Xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù hîp t¸c cña quý Doanh nghiÖp vμ sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ ®· gióp t«i cã thÓ hoμn thμnh bμi viÕt cña m×nh. Chμo th©n ¸i 121 KÕT QU¶ Xö Lý B»NG PHÇN MÒM SPSS 11.5 Count Col % <1 tyû ñoàng 6 11.8% töø 1 ñeán 5 tyû ñoàng 17 33.3% töø 5 ñeán döôùi 10 tyû ñoàng 9 17.6% töø 10 tyû ñeán döôùi 100 tyû ñoàng 15 29.4% Quy moâ voán >100 tyû ñoàng 4 7.8% Cases Col Response % Ñôn thuaàn vì lôïi nhuaän 25 49.0% Thöïc hieän theo söï höôùng daãn cuûa ñaïi lyù 25 49.0% Phaùt trieån daây chuyeàn cung öùng cuûa khaùch haøng 19 37.3% Vì söï phaùt trieån chung cuûa doanh nghieäp vaø khaùch haøng 17 33.3% Caâu 1: QUAN NIEÄM VEÀ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHIEÄP Khaùc 4 7.8% Cases Col Response % Baùn cöôùc 51 100.0% Vaän chuyeån 48 94.1% Thanh toaùn 13 25.5% kho baõi 39 76.5% daùn nhaõn, ñoùng goùi, laép raùp 24 47.1% khai thueâ haûi quan 51 100.0% giao nhaän 51 100.0% CAÂU 2: DÒCH VUÏ CAÙC DN LOGISTICS VN CUNG ÖÙNG tö vaán quaûn trò chuoãi cung öùng 7 13.7% 122 gom haøng 40 78.4% nhaän, xöû lyù, hoaøn thaønh ñôn haøng 1 2.0% haøng traû veà (coù khieám khuyeát) 19 37.3% dòch vuï khaùch haøng 3 5.9% sang haøng taïi moät ñieåm 8 15.7% quaûn lyù haøng toàn kho 6 11.8% haøng coâng trình 19 37.3% dòch vuï 4PL Dòch vuï khaùc 2 3.9% Cases Col Response % Chi nhaùnh, coâng ty con Daëi lyù 51 100.0% CAÂU 3: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DN ÔÛ NÖÔÙC NGOAØI THOÂNG QUA Vaên phoøng ñaïi dieän 2 3.9% Cases Col Response % TP. Hoà Chí Minh 45 90.0% Bình Döông 11 22.0% Ñoàng Nai 9 18.0% Ñaø Naüng 22 44.0% Haûi Phoøng 32 64.0% caâu 4:CHI NHAÙNH, VAÊN PHOØNG CUÛA DN Haø Noäi 38 76.0% Cases Col Response % Doanh nghieäp töï lieân heä vôùi khaùch 49 96.1% Thoâng qua caùc coâng ty logistics khaùc 22 43.1% Khaùch haøng töï lieân heä ñeán 23 45.1% Theo chæ ñònh cuûa nöôùc ngoaøi 40 78.4% CAÂU 5: DN COÙ ÑÖÔÏC KHAÙCH HAØNG LAØ DO Khaùc 11 21.6% 123 Cases Col Response % Giaù dòch vuï 40 80.0% chaát löôïng dòch vuï 41 82.0% hieäu quaû kinh doanh cuûa khaùch haøng 11 22.0% dòch vuï giaù trò gia taêng 7 14.0% naêng löïc coâng ngheä thoâng tin 4 8.0% CAÂU6:ÖU THEÁ CAÏNH TRANH CUÛA DN LAØ kieán thöùc tö vaán quaûn trò chuoãi cung öùng 15 30.0% Cases Col Response % thoâng qua email 51 100.0% thoâng qua ñieän thoaïi 51 100.0% CAÂU7: DN TÖ VAÁN CHO KHAÙCH HAØNG QUA thoâng qua website 26 51.0% Cases Col Response % tuyeån duïng ñaàu vaøo 45 90.0% töï ñaøo taïo 44 88.0% ñaøo taïo thoâng qua caùc khoùa hoïc logistics 8 16.0% CAÂU8: ÑOÄI NGUÕ NHAÂN VIEÂN HIEÄN TAÏI HOà trôï ñaøo taïo töø chính phuû, toå chöùc Count Col % 0 coù 41 80.4% AÙp duïng EDI vaøo hoaït ñoäng cung öùng Coù 10 19.6% 124 Count Col % 0 coù 43 84.3% Caâu 10: DN coù lieân keát vôùi ngaân haøng Coù 8 15.7% Cases Col Response % xe taûi 41 89.1% kho baõi 17 37.0% phaàn meàm quaûn lyù 25 54.3% xe container 21 45.7% Caûng 5 10.9% taøu bieån 3 6.5% CAÂU11: CÔ SÔÛ VAÄT CHAÁT CUÛA DN Khaùc 2 4.3% Cases Col Response % taêng theâm dòch vuï cung caáp 42 82.4% chuù troïng giaûm chi phí, taêng caïnh tranh baèng giaù baùn 40 78.4% ñaøo taïo nhaân vieân 41 80.4% trang bò heä thoáng coâng ngheä thoâng tin EDI 14 27.5% ñaàu tö trang thieát bò 26 51.0% CAÂU12:DN CHUAÅN BÒ CHO CAÏNH TRANH BÌNH ÑAÚ ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi 4 7.8% 125 Descriptive statistics Caâu 13: Toác ñoä taêng tröôûng trung bình giai ñoaïn 2002-2006 N Mean Taêng tröôûng saûn löôïng trung bình 51 13% Taêng tröôûng doanh thu trung bình 51 11% Taêng tröôûng lôïi nhuaän trung bình 51 9% Taêng tröôûng nhoùm DV GN truyeàn thoáng 51 15% Taêng tröôûng nhoùm DV gom haøng 51 13% Taêng tröôûng nhoùm dòch vuï tích hôïp 51 10% Descriptive statistics Caâu 14: tæ troïng haøng chæ ñònh trong hoaït ñoäng cung öùng cuûa DN N Mean Tæ troïng DVGN truyeàn thoáng 51 17% Tæ troïng nhoùm DV gom haøng 51 76% Tæ troïng nhoùm DV tích hôïp 51 92% 126 Phô lôc 6: B¶ng kh¶o s¸t c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam vμ kÕt qu¶ xö lý b»ng phÇn mÒm SPSS phiªn b¶n 11.5. B¶NG C¢U HáI (Dμnh cho Doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu) KÝnh gëi: Doanh nghiÖp : T«i tªn lμ NguyÔn ThÞ BÐ TiÕn, häc viªn líp Cao häc 14 ngμnh Kinh doanh Ngo¹i th−¬ng cña tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Tp.HCM. T«i ®ang thùc hiÖn luËn ¸n tèt nghiÖp:  Gi¶i ph¸p c¹nh tranh vμ ph¸t triÓn cho c¸c doanh nghiÖp logistics ViÖt Nam giai ®o¹n hËu WTO. Nh»m n¾m b¾t ®−îc t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp, chóng t«i thùc hiÖn ®iÒu tra víi b¶ng c©u hái sau. Mong quý doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì. §Ó chän c©u tr¶ lêi, xin Anh/ ChÞ ®¸nh dÊu x vμo c©u tr¶ lêi m×nh ®· lùa chän. ƒ Tªn doanh nghiÖp: §Þa chØ: ƒ Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: † DN trong n−íc † DN cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi C©u 1: Quy m« vèn (VN§) † D−íi 1 tû ®ång † Tõ 1 tû ®Õn d−íi 5 tû ®ång † Tõ 5 tû ®Õn d−íi 10 tû † Tõ 10 tû ®Õn d−íi 100 tû † tõ 100 tû trë lªn C©u 2: Xin cho biÕt c¸c thÞ tr−êng xuÊt nhËp khÈu cña doanh nghiÖp † Ch©u ¸ † Ch©u ¢u † Ch©u Mü † Kh¸c:..... C©u 3: Doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë n−íc ngoμi th«ng qua † HÖ thèng ®¹i lý † V¨n phßng ®¹i diÖn † Chi nh¸nh, c«ng ty con C©u 4: C¸c ®iÒu kiÖn th−¬ng m¹i doanh nghiÖp ®ang ¸p dông cho hμng xuÊt khÈu vμ tØ träng trong tæng l−îng hμng xuÊt khÈu(chän nhiÒu ®¸p ¸n) † EXW .......................... † CPT ...................... † FCA............................ † CIP ....................... † FAS ............................ † DAF ..................... † FOB............................ † DES ...................... † CFR............................ † DES ...................... † CIF ............................. † DDU..................... † DDP............................ C©u 5: C¸c ®iÒu kiÖn th−¬ng m¹i doanh nghiÖp ®ang ¸p dông cho hμng nhËp khÈu vμ tØ träng trong tæng l−îng hμng nhËp khÈu: (chän nhiÒu ®¸p ¸n) † EXW .......................... † CPT ...................... † FCA............................ † CIP ....................... † FAS ............................ † DAF ..................... † FOB............................ † DES ...................... † CFR............................ † DES ...................... 127 † CIF ............................. † DDU..................... † DDP............................ C©u 6: NÕu doanh nghiÖp xuÊt khÈu hμng hãa theo ®iÒu kiÖn th−¬ng m¹i E, F, xin cho biÕt lý do: (chän nhiÒu ®¸p ¸n) † Do ®èi t¸c quyÕt ®Þnh † Doanh nghiÖp quen nh− thÕ † Do ko mua ®−îc c−íc phÝ vËn t¶i gi¸ thÊp † Do h¹n chÕ rñi ro † Do nguyªn nh©n kh¸c C©u 7: HiÖn nay doanh nghiÖp cã bé phËn logistics kh«ng? † C㠆 Kh«ng C©u 8: C¸c ho¹t ®éng sau, ho¹t ®éng nμo doanh nghiÖp thuª c¸c doanh nghiÖp dÞch vô thùc hiÖn: (chän nhiÒu ®¸p ¸n) † VËn chuyÓn † Thanh to¸n † Kho b·i † D¸n nh·n, ®ãng gãi,l¾p r¸p † Khai thuª h¶i quan † T− vÊn qu¶n trÞ chuçi cung øng † Giao nhËn † NhËn,xö lý, hoμn thμnh ®¬n hμng † Gom hμng † DÞch vô kh¸ch hμng † Hμng tr¶ l¹i(cã khiÕm khuyÕt) † DÞch vô kh¸c † Sang hμng t¹i mét ®iÓm (cross-docking) † Qu¶n lý hμng tån kho † DÞch vô fourth-party logistics (dÞch vô qu¶n trÞ qu¸ tr×nh logistics) † DV kh¸c C©u 9: Doanh nghiÖp thuª ngoμi c¸c dÞch vô trªn víi thêi h¹n hîp ®ång: (chän nhiÒu ®¸p ¸n) † Theo tõng l« hμng † Theo tõng kh¸ch hμng † Theo thÞ tr−êng † Theo thêi gian (1-2 n¨m) C©u 10 : HiÖn doanh nghiÖp sö dông bao nhiªu doanh nghiÖp cung øng dÞch vô logistics Trong ®ã cã bao nhiªu doanh nghiÖp logistics ViÖt Nam................................................... C©u 11: Theo doanh nghiÖp tiªu chÝ nμo sau ®©y cña nhμ cung cÊp dÞch vô lμ cÇn thiÕt vμ thùc sù cÇn thiÕt khi doanh nghiÖp chän thuª ngoμi: (1 lμ vÇn thiÕt vμ 2 lμ thùc sù cÇn thiÕt) † ChÊt l−îng dÞch vô ................................... † §a d¹ng trong dÞch vô gia t¨ng ................................... † S½n cã dÞch vô mang tÝnh chiÕn l−îc ................................... † Gi¸ dÞch vô ................................... † Sù quen biÕt ................................... † C«ng nghÖ th«ng tin ................................... † Møc ®é toμn cÇu ................................... † KiÕn thøc vμ t− vÊn qu¶n trÞ chuçi cung øng ........................................ C©u 12: Møc ®é hμi lßng cña ho¹t ®éng thuª ngoμi hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp † KÐm † Trung b×nh † Kh«ng nh− mong ®îi † Tèt C©u 13: Doanh nghiÖp thuª ngoμi dÞch vô logistics lμ do : (chän nhiÒu ®¸p ¸n) † Doanh nghiÖp kh«ng thÓ tù tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng ®ã † Yªu cÇu cña kh¸ch hμng † Nh»m t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña hμng hãa † Nhu cÇu giao hμng gÊp ®èi víi s¶n phÈm † Nhμ cung cÊp gÆp vÊn ®Ò trong kh©u vËn chuyÓn vμ ph©n phèi † ThiÕu vèn trong viÖc më réng hÖ thèng ph©n phèi † S¸p nhËp, më réng, di dêi c¸c c¬ së s¶n xuÊt 128 C©u 14: PhÝ THC (dÞch vô xÕp dì hμng hãa) ¸p dông cña c¸c chñ tμu ®èi víi hμng hãa xuÊt nhËp khÈu b»ng ®−êng biÓn th¸ng 7 võa qua cã ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng? † Anh h−ëng Ýt † Kh«ng ¶nh h−ëng † Anh h−ëng nhiÒu C©u 15: Theo ý Anh/ChÞ c¸c doanh nghiÖp logistics ViÖt Nam cÇn ph¶i lμm g× ®Ó cã thÓ c¹nh tranh hiÖu qu¶ víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−¬c ngoμi trong cung øng dÞch vô logistics cho doanh nghiÖp Anh/chÞ? (chän nhiÒu ®¸p ¸n) † T¨ng c−êng kh¶ n¨ng qu¶n trÞ † §Çu t− trang thiÕt bÞ c¬ së h¹ tÇng † §a d¹ng hãa dÞch vô vμ n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô † Më réng ph¹m vi ho¹t ®éng trªn thÕ giíi † X©y dùng vμ cñng cè th−¬ng hiÖu † Xóc tiÕn ho¹t ®éng saleS vμ marketing † N©ng cao tr×nh ®é nh©n viªn † Cung cÊp dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng Xin cho biÕt tªn vμ sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c cña Anh/ ChÞ ®Ó cã thÓ trao ®æi thªm khi cÇn thiÕt. T«i cam kÕt tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin nμy sÏ ®−îc tuyÖt ®èi b¶o mËt. Hä tªn......................... ........................................................................................................ Sè ®iÖn tho¹i............... ........................................................................................................ Xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù hîp t¸c cña quý Doanh nghiÖp vμ sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ ®· gióp t«i cã thÓ hoμn thμnh bμi viÕt cña m×nh. Chμo th©n ¸i 129 KÕT QU¶ Xö Lý B»NG PHÇN MÒM SPSS 11.5 Count Col % loaïi hình doanh nghieäp doanh nghieäp trong nöôùc 26 44.1% doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 33 55.9% loaïi hình doanh nghieäp Total doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Count Col % Count Col % Count Col % quy moâ voán döôùi 1 tyû ñoàng 3 11.5% 3 5.1% töø 1 tyû ñeán döôùi 5 tyû ñoàng 4 15.4% 1 3.0% 5 8.5% töø 5 tyû ñeán döôùi 10 tyû ñoàng 8 30.8% 1 3.0% 9 15.3 % töø 10 tyû ñeán döôùi 100 tyû ñoàng 8 30.8% 15 45.5% 23 39.0 % treân 100 tyû ñoàng 3 11.5% 16 48.5% 19 32.2 % 130 loaïi hình doanh nghieäp doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Count Col % Count Col % CAÂU 2:DN hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi thoâng qua o coù ñaïi dieän ôû nöôùc ngoaøi 19 73.1% 2 6.5% ñaïi lyù 2 7.7% 1 3.2% chi nhaùnh, coâng ty con 1 3.8% 25 80.6% vaên phoøng ñaïi dieän 4 15.4% 3 9.7% loaïi hình doanh nghieäp Total doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Col % Col % Col % CAÂU 3: NHOÙM DKTM DN AÙP DUÏNG CHO HAØNG XUAÁT DKTM nhoùm E cho haøng xuaát 28.6% 3.1% 13.2% DKTM nhoùm F cho haøng xuaát 95.2% 81.3% 86.8% DKTM nhoùm C cho haøng xuaát 52.4% 56.3% 54.7% DKTM nhoùm D cho haøng xuaát 9.4% 5.7% 131 loaïi hình doanh nghieäp Total doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Col % Col % Col % CAÂU4: NHOÙM DKTM DN AÙP DUÏNG CHO HAØNG NHAÄP DKTM nhoùm E cho haøng nhaäp 20.8% 9.4% 14.3% DKTM nhoùm F cho haøng nhaäp 45.8% 56.3% 51.8% DKTM nhoùm C cho haøng nhaäp 83.3% 87.5% 85.7% DKTM nhoùm D cho haøng nhaäp 4.2% 37.5% 23.2% loaïi hình doanh nghieäp Total doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Col % Col % Col % CAÂU5: LYÙ DO DN XK THEO DKTM NHOÙM E,F Do ñoái taùc quyeát ñònh 66.7% 65.5% 66.0% Do khoâng ñaøm phaùn ñöôïc giaù thaáp 23.8% 10.0% Do thoùi quen 42.9% 41.4% 42.0% Do haïn cheá ruûi ro 28.6% 20.7% 24.0% Do nguyeân nhaân khaùc 9.5% 13.8% 12.0% 132 loaïi hình doanh nghieäp Total doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Col % Col % Col % CAÂU6:Hieän nay DN coù phoøng logistics o 0 coù 53.8% 60.6% 57.6% coù 46.2% 39.4% 42.4% loaïi hình doanh nghieäp Total doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Count Col % Count Col % Count Col % CAÂU7: NHÖÕNG DÒCH VUÏ DN THUE NGOAØI DN coù thueâ ngoaøi vaän chuyeån 26 100.0 % 33 100.0% 59 100.0% DN coù thueâ kho baõi 10 38.5% 20 60.6% 30 50.8% DN coù thueâ khai thueâ haûi quan 8 30.8% 29 87.9% 37 62.7% DN coù thueâ giao nhaän 6 23.1% 26 78.8% 32 54.2% DN coù thueâ gom haøng 3 11.5% 16 48.5% 19 32.2% DN coù thueâ DV haøng traû veà 2 7.7% 12 36.4% 14 23.7% DN thueâ sang haøng taïi moät 1 3.8% 5 15.2% 6 10.2% 133 ñieåm DN thueâ quaûn lyù haøng toàn kho 1 3.8% 2 6.1% 3 5.1% DN thueâ thanh toaùn 2 6.1% 2 3.4% DN thueâ daùn nhaõn, ñoùng goùi, laép raùp 3 9.1% 3 5.1% DN thueâ tö vaán chuoãi cung öùng 1 3.0% 1 1.7% DN thueâ nhaän, xöû lyù, hoaøn thaønh ñôn haøng 1 3.8% 1 3.0% 2 3.4% DN thueâ dòch vuï khaùch haøng 2 6.1% 2 3.4% DN thueâ DV 4PL 1 3.0% 1 1.7% DV khaùc 1 3.0% 1 1.7% loaïi hình doanh nghieäp Total doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Col % Col % Col % caâu8: DN THUE NGOAØI THEO THÔØI HAÏN HÑ DN thueâ ngoaøi theo töøng loâ haøng 69.2% 31.3% 48.3% DN thueâ ngoaøi theo thò tröôøng 3.8% 15.6% 10.3% DN thueâ ngoaøi theo khaùch haøng 15.4% 9.4% 12.1% DN thueâ ngoaøi theo thôøi gian 23.1% 50.0% 37.9% 134 loaïi hình doanh nghieäp Total doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Col % Count Col % Count Col % Count CAÂU9a:DN su dung bao nhieu nha cung öùng dòch vuï <3 23.1% 6 33.3% 11 28.8% 17 töø 3 ñeán 5 61.5% 16 42.4% 14 50.8% 30 töø 5 ñeán 10 7.7% 2 9.1% 3 8.5% 5 töø 10 ñeán 20 3.8% 1 3.0% 1 3.4% 2 >20 3.8% 1 12.1% 4 8.5% 5 CAÂU9b:DN coù söû duïng bao nhieâu DN VN O thueâ 3.8% 1 3.0% 1 3.4% 2 <3 80.8% 21 75.8% 25 78.0% 46 töø 3 ñeán 5 11.5% 3 12.1% 4 11.9% 7 töø 5 ñeán 10 6.1% 2 3.4% 2 treân 10 3.8% 1 3.0% 1 3.4% 2 loaïi hình doanh nghieäp Total doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Col % Col % Col % CAÂU10A: ÑÖÔÏC ÑAÙNH GIAÙ CAÀN THIEÁT Chaát löôïng dòch vuï 7.1% 3.7% Ña daïng trong dòch 61.5% 50.0% 55.6% 135 vuï gia taêng Saün coù dòch vuï mang tính chieán löôïc 46.2% 50.0% 48.1% Giaù dòch vuïcaïnh tranh 7.7% 28.6% 18.5% Söï quen bieát 61.5% 50.0% 55.6% Trình ñoä coâng ngheä thoâng tin 30.8% 28.6% 29.6% Möùc ñoä toaøn caàu 15.4% 35.7% 25.9% Kieán thöùc vaø tö vaán quaûn trò chuoãi cung öùng 35.7% 18.5% CAÂ10B: ÑÖÔÏC ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC SÖÏ CAÀN THIEÁT Chaát löôïng dòch vuï 91.7% 93.8% 92.9% Ña daïng trong dòch vuï gia taêng 33.3% 37.5% 35.7% Saün coù dòch vuï mang tính chieán löôïc 25.0% 56.3% 42.9% Giaù dòch vuïcaïnh tranh 75.0% 68.8% 71.4% Söï quen bieát 8.3% 25.0% 17.9% Trình ñoä coâng ngheä thoâng tin 33.3% 31.3% 32.1% Möùc ñoä toaøn caàu 50.0% 43.8% 46.4% Kieán thöùc vaø tö vaán quaûn trò chuoãi cung öùng 66.7% 37.5% 50.0% 136 loaïi hình doanh nghieäp Total doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Col % Col % Col % caâu 11:Möùc ñoä haøi loøng cuûa doanh nghieäp Keùm 6.1% 3.6% Khoâng nhö mong ñôïi 13.0% 21.2% 17.9% Trung bình 8.7% 3.0% 5.4% toát 78.3% 69.7% 73.2% loaïi hình doanh nghieäp Total doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Col % Col % Col % CAÂU12: LYÙ DO DN THUE NGOAØI DN o theå töï tieán haønh 80.0% 80.6% 80.4% yeâu caàu cuûa ñoái taùc 45.0% 51.6% 49.0% Nhaèm taêng tính caïnh tranh 10.0% 25.8% 19.6% Nhu caàu giao haøng gaáp ñoái vôùi saûn phaåm 15.0% 19.4% 17.6% Nhaø cung caáp gaäp vaán ñeà trong vaän chuyeàn vaø phaân phoái 5.0% 3.2% 3.9% Thieát voán trong môû roäng heä thoáng phaân phoái Saùp nhaäp, môû roäng, di dôøi caùc cô 16.1% 9.8% 137 sôû saûn xuaát loaïi hình doanh nghieäp Total doanh nghieäp trong nöôùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Count Col % Count Col % Count Col % 0 aûnh höôûng 1 4.0% 7 21.2% 8 13.8% aûnh höôûng ít 16 64.0% 22 66.7% 38 65.5% AÛnh höôûng cuûa phí THC aûnh höôûng nhieàu 8 32.0% 4 12.1% 12 20.7% 138 Phô lôc 7: BiÓu cam kÕt vÒ dÞch vô logistics cña ViÖt Nam víi WTO. CAM KÕT VÒ DÞCH Vô LOGISTICS CñA VIÖT NAM VíI WTO 11. DỊCH VỤ VẬN TẢI A. Dịch vụ vận tải biển (a) Dịch vụ vận tải hành khách, trừ vận tải nội địa (CPC 7211) (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa, trừ vận tải nội địa (CPC 7212) (1) Chưa cam kết, ngoại trừ không hạn chế đối với vận tải hàng hóa quốc tế. (2) Không hạn chế. (3) (a) Thành lập các công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam: Sau 2 năm kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh. Thuyền viên nước ngoài được phép làm việc trên các tàu biển treo cờ Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam nhưng tổng số không vượt quá 1/3 định biên của tàu. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam. (1) Chưa cam kết, ngoại trừ không hạn chế đối với vận tải hàng hóa quốc tế. (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế. Các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường biển quốc tế được sử dụng các dịch vụ sau đây tại cảng dựa trên các điều kiện hợp lý và không phân biệt đối xử: 1. Hoa tiêu; 2. Lai dắt; 3. Cung cấp lương thực, thực phẩm nhiên liệu và nước; 4. Thu gom nước và nước dằn thải; 5. Dịch vụ của cảng vụ; 6. Phao tiêu báo hiệu; 7. Các dịch vụ trên bờ cần thiết cho hoạt động của tàu, bao gồm thông tin liên lạc, cung cấp điện và nước; 8. Trang thiết bị sửa chữa khẩn cấp; 9. Dịch vụ neo 139 đậu, cập cầu và neo buộc tàu; 10. Tiếp cận các dịch vụ đại lý hàng hải.27 (b) Các hình thức hiện diện thương mại khác để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế28: Ngay sau khi gia nhập, các công ty vận tải biển nước ngoài có thể thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 51%. Sau 5 năm kể từ ngày gia nhập, các công ty vận tải biển nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ngay sau khi gia nhập, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện các hoạt động từ (1) tới (5) như mô tả dưới đây: 1. Bán và tiếp thị dịch vụ vận tải biển qua giao dịch trực tiếp với khách hàng, từ niêm yết giá tới lập chứng từ; 2. Đại diện cho chủ hàng; 3. Cung cấp các thông tin kinh doanh theo yêu cầu; 4. Chuẩn bị tài liệu liên quan tới chứng từ vận tải bao gồm chứng từ hải quan hoặc các chứng từ khác liên quan đến xuất xứ và đặc tính của hàng vận chuyển; và 5. Cung cấp dịch vụ vận tải biển bao gồm cả dịch vụ vận tải nội địa bằng tàu mang cờ Việt Nam trong trường hợp cung cấp dịch vụ vận tải tích hợp. Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho phép thực hiện các hoạt động (6) và (7) sau: 6. Thay mặt công ty tổ chức cho tàu vào cảng hoặc tiếp nhận hàng khi có yêu cầu. 7. Đàm phán và ký hợp đồng vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa liên quan tới hàng hóa do công ty vận chuyển. Số lượng liên doanh do các công ty vận tải biển nước ngoài được phép thành lập tại thời điểm gia nhập 140 không được vượt quá 5. Sau đó, cứ hai năm một sẽ cho phép thêm 3 liên doanh. Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, không hạn chế số lượng liên doanh. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (5) (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. Các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển - Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ (CPC 7411)29 (1) Chưa cam kết. (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế, ngoại trừ có thể thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 50% kể từ khi gia nhập. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (1) Chưa cam kết. (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. - Dịch vụ thông quan30 (1) Chưa cam kết.∗ (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế, ngoại trừ kể từ ngày gia nhập có thể thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 51%. Sau 5 năm, cho phép thành lập liên doanh trong đó không hạn chế phần vốn sở hữu của phía nước ngoài. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (1) Chưa cam kết.* (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. Dịch vụ kho bãi công-ten-nơ31 (1) Chưa cam kết.* (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế, ngoại trừ kể từ ngày gia nhập có thể thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 51%. 7 năm sau (1) Chưa cam kết.* (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế. 141 khi gia nhập, không hạn chế. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. B. Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa (a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7221) (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7222) (1) Chưa cam kết. (2) Không hạn chế. (3) Kể từ ngày gia nhập, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49% tổng vốn pháp định. (4) Chưa cam kết,trừ các cam kết chung. (1) Chưa cam kết. (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. C. Dịch vụ vận tải hàng không (a) Dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không (1) Không hạn chế. (2) Không hạn chế. (3) Các hãng hàng không nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam thông qua văn phòng bán vé của mình hoặc các đại lý tại Việt Nam. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (1) Không hạn chế. (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (b) Dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính (1) Không hạn chế, ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải sử dụng mạng viễn thông công cộng dưới sự quản lý của nhà chức trách viễn thông Việt Nam. (2) Không hạn chế, trừ biện pháp đã nêu tại Phương thức 1. (3) Không hạn chế, trừ biện pháp đã nêu tại Phương thức 1. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (1) Không hạn chế. (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế. 142 (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (c) Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay (CPC 8868**) (1) Không hạn chế. (2) Không hạn chế. (3) Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51%. Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (1) Không hạn chế. (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. E. Dịch vụ vận tải đường sắt (a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7111) (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7112) (1) Chưa cam kết. (2) Không hạn chế. (3) Chưa cam kết, ngoại trừ: các nhà cung cấp nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49% tổng vốn pháp định. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (1) Chưa cam kết. (2) Không hạn chế. (3) Chưa cam kết. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. F. Dịch vụ vận tải đường bộ (a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7121+7122) (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7123) (1) Chưa cam kết. (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế, ngoại trừ: Kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và vận tải hành khách thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 49%. Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, tùy theo (1) Chưa cam kết. (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế. 143 nhu cầu thị trường 32, được phép thành lập liên doanh để cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51%. 100% lái xe của liên doanh phải là công dân Việt Nam. (4) Chưa cam kết,trừ các cam kết chung. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. H. Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải (a) Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay (một phần của CPC 7411) (1) Chưa cam kết. (2) Không hạn chế. (3) Kể từ ngày gia nhập, chỉ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài cung cấp dịch vụ thông qua liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 50%. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (1) Chưa cam kết. (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (b) Dịch vụ kho bãi (CPC 742) (c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)33 (1) Chưa cam kết. ∗ (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế, ngoại trừ kể từ ngày gia nhập cho phép thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn nước ngoài không được vượt quá 51%. Sau 7 năm kể từ khi gia nhập: không hạn chế. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. (1) Chưa cam kết. (2) Không hạn chế. (3) Không hạn chế. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. d. Các dịch vụ khác (một phần của CPC 749)34 (1) Chưa cam kết, trừ dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa: không hạn chế sau 5 năm kể từ khi gia nhập. (2) Không hạn chế. (3) Kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ thông qua thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó (1) Chưa cam kết, trừ dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa: không hạn chế sau 5 năm kể từ khi gia nhập. (2) Không hạn 144 tỷ lệ vốn của bên nước ngoài không quá 49%. Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, hạn chế này sẽ là 51%. 4 năm sau đó, hạn chế về vốn này sẽ được bãi bỏ. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. chế. (3) Không hạn chế. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp Logistics Việt Nam giai đoạn hậu WTO.pdf
Luận văn liên quan