Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An

PHẦN MỞ ĐẦU 1.Ý nghĩa nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài . Công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng từ sau Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hoạt động Ngân hàng cũng đã có sự đổi mới một cách căn bản, sâu sắc. Đó là, từ ngân hàng một cấp, hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã chuyển thành hai cấp: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ- tín dụng- ngân hàng và hệ thống các Ngân hàng thương mại (NHTM) trực tiếp kinh doanh tiền tệ – tín dụng và làm các dịch vụ Ngân hàng theo cơ chế thị trường. Với sự phân cấp đó, hệ thống các NHTM được đa dạng hoá loại hình, sở hữu, không ngừng hiện đại hoá các khâu nghiệp vụ, mở rộng các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của mình. Thực tiễn hơn 10 năm qua cho thấy hoạt động của hệ thống NHTM ở nước ta đã góp phần to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, nhìn chung quy mô hoạt động vẫn còn nhỏ bé, mạng lưới tổ chức chưa rộng khắp, hiệu quả tín dụng Ngân hàng chưa cao, hình thức khai thác vẫn còn đơn điệu, trình độ tư vấn kinh tế – kỹ thuật đối với từng dự án và từng doanh nghiệp còn thấp. Đáng chú ý hơn còn có một số tổ chức tín dụng (TCTD) ngoài quốc doanh chạy theo lợi nhuận đơn thuần nên thường va vấp trong hoạt động kinh doanh, đã rơi vào nguy cơ phá sản, mất khả năng thanh toán. Ngày nay, lĩnh vực kinh doanh tiền tệ-tín dụng-ngân hàng đang ngày càng sôi động và quyết liệt nhằm để phân chia thị phần lẫn nhau, không còn giới hạn trong phạm vi quốc gia mà lan rộng sang phạm vi khu vực và quốc tế. Điều đó đòi hỏi các NHTM càng phải nhận thực rõ hơn tính hiệu quả và hiệu năng trong hoạt động của mình để cạnh tranh thành công. Xuất phát từ những nội dung trên, cùng với quá trình nghiên cứu lý luận khoa học và thực trạng hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An, nghiên cứu sinh quyết định chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An” nhằm phát triển thêm luận cứ khoa học về chức năng lẫn nghiệp vụ cụ thể trong hoạt động kinh doanh của các NHTM theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN; đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, tiến tới hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Hy vọng đề tài nghiên cứu này sẽ đóng góp một phần vào việc giải quyết những đòi hỏi của thực tiễn cần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM ở nước ta nói chung và các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án: Để hình thành nên đề tài nghiên cứu, nghiên cứu sinh đã trải qua một thời gian nghiên cứu lý thuyết khoa học, tích lũy kiến thức về hoạt động của Ngành ngân hàng, kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTM tỉnh Long An qua công tác tổng kết, sơ kết báo cáo hoạt động niên độ và các cuộc hội nghị chuyên đề về hiệu quả hoạt động kinh doanh, khảo sát thực tế một số NHTM cơ sở. Đặc biệt là thông qua vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ-tín dụng-Ngân hàng tại địa phương, từ đó nghiên cứu sinh quyết định nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An”. 3. Những nội dung nghiên cứu trong luận án: Xuất phát từ những lý luận khoa học về NHTM, đề tài nghiên cứu sẽ làm rõ và phát triển thêm một số luận cứ khoa học về sự cần thiết khách quan của NHTM trong nền kinh tế thị trường; các chức năng hoạt động và hiệu quả trong kinh doanh của các NHTM. Đồng thời qua nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An đặt trong mối quan hệ so sánh với NHTM của hai tỉnh trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, từ đó phân tích những mặt tích cực, tồn tại và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở đó nghiên cứu sinh sẽ đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM nói chung, các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng. 4. Phương pháp nghiên cứu: Với phương pháp biện chứng; sử dụng lý thuyết cơ bản về tiền tệ, tín dụng, kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô; Sử dụng các phương pháp diễn giải, qui nạp, có phân tích so sánh đối chiếu và khảo sát thực tế. Qua đó phân tích đánh giá những tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh mạnh dạn đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An. 5. Kết cấu luận án: Luận án có khối lượng 187 trang, 15 bảng, 7 biểu đồ, ngoài phần mở đầu, kết luận, luận án có kết cấu 3 chương: Chương 1: Tổng quan lý luận về NHTM và các hoạt động của NHTM. Chương 2:Thực trạng hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An.

pdf174 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1649 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c laø ngöôøi chòu traùch nhieäm cuoái cuøng cuûa moïi khoaûn cho vay. -Caàn coù söï phaân coâng phaân nhieäm moät caùch roõ raøng töø chi nhaùnh caáp I (taïi Tænh) ñeán caùc chi nhaùnh huyeän, khu vöïc. Phoái hôïp vôùi ñòa phöông, thaùo gôõ khoù khaên cho cô sôû vaø qua ñoù ñeå naém baét nhöõng thoâng tin ñeå xöû lyù kòp thôøi caùc hoaït ñoäng tín duïng treân ñòa baøn. - Veà coâng taùc toå chöùc nhaân söï ôû caùc chi nhaùnh NHTM Tænh Long An: -Ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu naâng cao chaát löôïng tín duïng, haïn cheá ruûi ro, vaán ñeà ñaët ra laø phaûi laøm toát khaâu ñaøo taïo laïi caùn boä taïi caùc chi nhaùnh NHTM maø ñaëc bieät laø caùn boä tín duïng veà nghieäp vuï chuyeân moân, veà kieán thöùc phaùp luaät vaø veà tình hình kinh teá-xaõ hoäi cuûa ñòa phöông nhaát laø ñoái vôùi caùc vaên baûn quyeát ñònh môùi coù lieân quan phaûi thöïc hieän moät caùch thoáâng nhaát töø caáp quaûn trò ñeán caáp nhaân vieân. Vieäc ñaøo taïo naøy phaûi ñöôïc cuï theå töøng ñoái töôïng cuûa NHTM theo höôùng chuyeân moân hoùa. - Caùc chi nhaùnh NHTM khoâng chæ tuyeån nguoàn nhaân löïc ñöôïc ñaøo taïo chính quy lónh vöïc taøi chính - tieàn teä maø keå caû caùc ngaønh -> coù lieân quan ñeán thaåm ñònh veà caùc nghieäp vuï tín duïng ( nhö kyõ sö noâng nghieäp, coâng ngheä, luaät vaø caùc ngaønh höõu quan khaùc ). -Ñeå naâng cao chaát löôïng tín duïng, ñoøi hoûi CBTD phaûi gioûi; Ñoù chæ laø ñieàu kieän caàn nhöng chöa ñuû, CBTD caàn phaûi coù ñaïo ñöùc ngheà nghieäp vaø söï lieâm khieát. 148 Bôûi vì neáu CBTD thieáu tinh thaàn traùch nhieäm, vì tö lôïi caù nhaân … seõ gaây thaát thieät lôùn veà kinh teá vaø uy tín cuûa heä thoáng ngaân haøng. * Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä ôû caùc chi nhaùnh NHTM Tænh : - Ñeå laøm toát coâng taùc kieåm tra kieåm soaùt noäi boä taïi caùc NHTM, caùn boä kieåm tra kieåm toaùn phaûi thöôøng xuyeân raø soaùt, phaân tích ñaùnh giaù töøng khoaûn vay, töøng nhoùm khaùch haøng ñeå laøm roõ nhöõng thieáu soùt ñeå boå sung hoaøn thieän trong töøng hoà sô vay. Caùn boä phaûi thöôøng xuyeân giaùm saùt kieåm tra qui trình trong hoaït ñoäng tín duïng ñeå phaùt hieän vaø kieán nghò xöû lyù kòp thôøi nhöõng sai soùt ñaõ xaûy ra. -Ñeå baûo ñaûm chaát löôïng kieåm tra, kieåm toaùn caàn thöôøng xuyeân chaán chænh coâng taùc kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä treân cô sôû löïa choïn nhöõng caùn boä coù nghieäp vuï gioûi, coù baûn lónh ngheà nghieäp ñeå giöõ vöõng caùc nguyeân taéc trong kieåm tra kieåm toaùn noäi boä. - Caùc chi nhaùnh NHTM caàn coù keá hoaïch chænh söûa sau kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä xem ñoù laø coâng cuï ñaéc löïc giuùp cho nhaø quaûn lyù ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh moät caùch coù hieäu quaû, ñuùng phaùp luaät, ngaên chaën nhöõng sai soùt trong cho vay . * Veà thuû tuïc cho vay ôû caùc chi nhaùnh NHTM Long An: -Haàu heát khaùch haøng vay cuûa caùc chi nhaùnh NHTM Long An laø hoä noâng daân, coù trình ñoä hoïc vaán thaáp, vieäc laäp thuû tuïc hoà sô vay voán coøn nhieàu baát caäp. Vì vaäy thuû tuïc vay voán ngaân haøng caàn phaûi giaûm bôùt maãu bieåu sau cho ñôn giaûn nhöng vaãn ñaûm baûo veà maët phaùp lyù, nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi trong giao dòch nhanh choùng hôn. -Ñeå baûo ñaûm quyeàn lôïi cho ngaân haøng laø beân nhaän theá chaáp, quyeàn söû duïng ñaát , taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát vaø khaéc phuïc hieän töôïng tranh chaáp caàn phaûi boå sung vaøo hôïp ñoàng theá chaáp nhö sau: 149 Caùc beân thoûa thuaän phöông thöùc xöû lyù quyeàn söû duïng ñaát, taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát ñaõ theá chaáp: Tröôøng hôïp beân theá chaáp söû duïng voán vay sai muïc ñích, ñeå nôï quaù haïn (cuûa baát kyø kyø haïn naøo ghi trong phuï luïc hôïp ñoàng tín duïng) thì beân nhaän theá chaáp coù quyeàn phaùt maõi taøi saûn laøm ñaûm baûo tieàn vay keå caû xöû lyù quyeàn söû duïng ñaát vaø taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát tröôùc thôøi haïn theá chaáp ñeå thu hoài nôï (caû goác vaø laõi). -Kieán nghò: Ngaønh ngaân haøng vaø caùc ngaønh, caùc caáp coù lieân quan caàn tieáp tuïc nghieân cöùu caûi tieán veà thuû tuïc haønh chính, hoà sô tín duïng khoâng röôøm raø nhöng vaãn ñaûm baûo tính phaùp lyù cao. *Caùc chi nhaùnh NHTM Tænh Long An caàn thöïc hieän toát khaâu kieåm tra söû duïng voán vay: Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra tröôùc, trong vaø sau khi cho vay. Khaéc phuïc tình traïng söû duïng voán tuyø tieän sai muïc ñích, söû duïng voán khoâng ñuùng muïc ñích hoaëc duøng voán ngaén haïn ñeå mua saém taøi saûn coá ñònh, xaây döïng cô baûn …, khoâng traû ñöôïc nôï khi ñeán haïn vaø laøm aûnh höôûng ñeán caû keá hoaïch söû duïng voán cuûa Ngaân haøng. Nhö vaäy, kieåm tra söû duïng voán vay laø coâng vieäc phaûi ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân vaø trong qui trình tín duïng, caàn kieåm tra chaët cheõ ñoàng tieàn cho vay cuûa ngaân haøng nhaèm baûo ñaûm mang laïi hieäu quaû thieát thöïc cho hoä vay vaø cho caùc ngaønh kinh teá cuûa ñòa phöông. Ngaân haøng phaûi yeâu caàu khaùch haøng chöùng minh ñöôïc tính hieäu quaû cuûa soá tieàn vay vaø muïc ñích söû duïng tieàn vay ñuùng quy ñònh. Neáu khaùch haøng söû duïng voán vay sai muïc ñích …… thì caàn coù bieän phaùp thu hoài nôï tröôùc haïn. Nhö vaäy qua kieåm tra caùc moùn nôï vay, seõ bieát ñöôïc chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa tín duïng ñöôïc thöïc hieän. * Veà thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö ôû caùc chi nhaùnh NHTM Long An: -Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö laø cô sôû quyeát ñònh vieäc cho vay vaø hieäu quaû voán ñaàu tö . Ñeå laøm toát coâng taùc thaåm ñònh ñoøi hoûi caùn boä phaûi tinh thoâng veà caùc lónh vöïc, ngaønh ngheà, veà maët nghieäp vuï, hieåu bieát veà phaùp luaät vaø naém baét kòp thôøi 150 nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñòa phöông töøng thôøi kyø. Thöïc teá, trong cho vay taïi caùc chi nhaùnh NHTM Long An, moät caùn boä tín duïng phuï traùch taát caû caùc khaâu cuûa qui trình cho vay: töø khaâu thaåm ñònh, phaân tích ñeå ñi ñeán quyeát ñònh trình laõnh ñaïo duyeät cho vay. Chính töø söï khoâng chuyeân moân hoùa ñaõ aûnh höôûng ñeán chaát löôïng tín duïng. Nhö vaäy ñeå naâng cao chaát löôïng tín duïng tröôùc heát laø taäp trung naâng cao naêng löïc thaåm ñònh cuûa caùn boä tín duïng treân cô sôû : -Taùch rieâng boä phaän thaåm ñònh, boä phaän cho vay vaø boä phaän xöû lyù nôï ñeå chuyeân moân hoùa nghieäp vuï cho töøng caùn boä tín duïng. - Trong cho vay caàn phaûi tuaân thuû nguyeân taéc cheá ñoä cuõng nhö vieäc chaáp haønh caùc qui cheá, qui trình cho vay, baûo ñaûm tieàn vay ; Khoâng ñöôïc tuyø tieän sô saøi trong thaåm ñònh tröôùc khi cho vay, nhaát laø phaûi khaéc phuïc ngay nhöõng tö töôûng "neå nang " hoaëc " neù traùnh, ñuøn ñaåy " trong coâng taùc tín duïng. -Caàn naém chaéc thoâng tin kinh teá cuûa ñòa phöông khi cho vay ñeå xaùc ñònh nhu caàu chính xaùc voán vay treân ñòa baøn, cuõng nhö ñeå tìm hieåu khaùch haøng vaø taïo ñieàu kieän cho coâng taùc thaåm ñònh ñöôïc toát hôn. -Khi ñònh kyø haïn nôï, caàn caên cöù vaøo phöông aùn, döï aùn saûn xuaát kinh doanh, chu kyø saûn xuaát kinh doanh vaø khaû naêng, nguoàn voán traû nôï cuûa khaùch haøng; khoâng ñöôïc che daáu nôï quaù haïn. Kieán nghò : Ñeå laøm toát coâng taùc thaåm ñònh thì khaâu quyeát ñònh laø caùn boä tín duïng. Do vaäy, ñoøi hoûi NHTM caàn laøm toát coâng taùc ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi caùn boä tín duïng ôû caùc kyõ naêng thaåm ñònh döï aùn, phaân tích taøi chính ñoái vôùi khaùch haøng vaø caùc phaåm chaát caàn coù khaùc. * Veà taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay taïi caùc chi nhaùnh NHTM Long An: 151 Baûo ñaûm tieàn vay laø moät trong nhöõng bieän phaùp cuûa ngaân haøng nhaèm haïn cheá nhöõng ruûi ro trong coâng taùc tín duïng. Tuy nhieân khoâng phaûi taøi saûn ñöôïc laøm ñaûm baûo tieàn vay naøo cuõng ñeàu coù khaû naêng thu nôï toát . Vì vaäy, Chi nhaùnh caàn phaûi : + Môû roäng caùc hình thöùc baûo ñaûm tieàn vay: Theo luaät ñònh, NHTM cho vay vôùi nhieàu loaïi ñaûm baûo khaùc nhau nhöng do ñaëc thuø cuûa Tænh Long An , neân hieän nay caùc NHTM chæ döøng laïi ôû hình thöùc ñôn giaûn nhaát laø: .Cho vay theá chaáp, baûo laõnh baèng quyeàn söû duïng ñaát, taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát, xaø lan, taøu thuyeàn( keå caû giaáy baûo hieåm taøu thuyeàn) .Cho vay caàm coá chuû yeáu laø cho vay baûo ñaûm baèng soå tieát kieäm, kyø phieáu, traùi phieáu, do chính Ngaân haøng mình phaùt haønh; Ñaây laø loaïi taøi saûn ñaûm baûo an toaøn, ñaûm baûo tính thu hoài nôï cao nhaát. Kieán nghò: Môû roäng ñoái töôïng cho vay hôïp ñoàng baûo hieåm nhaân thoï (BHNT), nhaän BHNT laøm taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay.(BHNT ñöôïc quyeàn chuyeån nhöôïng). Beân caïnh ñoù, ngaân haøng caàn cho vay traû goùp treân cô sôû baûo ñaûm baèng hôïp ñoàng nhaän thaàu; hoaëc cho vay döôùi hình thöùc chieát khaáu thöông phieáu, chieát khaáu caùc giaáy tôø coù giaù khaùc… + Ñònh giaù taøi saûn cuûa caùc NHTM Long An: Khi ñöôïc söû duïng laøm ñaûm baûo cho moät khoaûn vay, taøi saûn phaûi ñöôïc ñònh giaù ñuùng, ñeå trong tröôøng hôïp khaùch haøng khoâng traû ñöôïc nôï thì vieäc thanh lyù taøi saûn giuùp cho ngaân haøng coù khaû naêng thu hoài ñuû caû goác, laõi vaø chi phí khaùc (neáu coù). Vì vaäy trong ñònh giaù taøi saûn caàn chuù yù ñeán tính chaát an toaøn cuûa taøi saûn laøm baûo ñaûm tieàn vay, ñoù laø: .Tính oån ñònh veà giaù trò cuûa taøi saûn ñaûm baûo trong moät thôøi gian daøi . 152 .Tính thanh khoaûn cuûa taøi saûn baûo ñaûm, nhanh choùng chuyeån taøi saûn baûo ñaûm thaønh tieàn . .Taøi saûn ñaûm baûo phaûi ñöôïc thò tröôøng chaáp nhaän ôû moïi thôøi ñieåm, moïi nôi ñeå coù khaû naêng chuyeån nhöôïng cao . Khi ñònh giaù taøi saûn laøm baûo ñaûm tieàn vay phaûi ñöôïc caên cöù theo giaù thò tröôøng, bôûi vì : .Neáu ñònh giaù taøi saûn cao hôn giaù thò tröôøng thì khi phaùt maõi seõ khoâng thu hoài ñuû goác, laõi, chi phí khaùc . .Neáu ñònh giaù taøi saûn thaáp hôn giaù thò tröôøng seõ aûnh höôûng ñeán vieäc ñaùp öùng nhu caàu voán cho khaùch haøng, laøm suy yeáu tính caïnh tranh trong vieäc thu huùt khaùch haøng. Rieâng taøi saûn theá chaáp laø ñoäng saûn, ngoaøi qui ñònh treân coøn bò khoáng cheá toái ña baèng möùc ñöôïc baûo hieåm treân phieáu baûo hieåm vaø thôøi haïn cho vay khoâng vöôït quaù thôøi gian ñöôïc baûo hieåm. Kieán nghò: Chính quyeàn ñòa phöông neân ñònh kyø ban haønh khung giaù nhaø ñaát vaø ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi thôøi giaù vaø caùc yeáu toá höõu quan ñeå laøm cô sôû cho caùc NHTM ñònh giaù saùt vôùi thöïc teá. Ñoàng thôøi, ñòa phöông cuõng neân coù qui hoaïch cuï theå veà ñaát ôû, nhaø ôû ñeå traùnh tình traïng khi ngaân haøng cho vay , hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa khaùch haøng keùm khoâng coù khaû naêng traû nôï, ñaát ñoù ñöôïc qui hoaïch daãn ñeán khaû naêng thu hoài nôï cuûa ngaân haøng chaäm . + Tính phaùp lyù cuûa taøi saûn laøm baûo ñaûm tieàn vay taïi caùc chi nhaùnh NHTM Tænh Long An: NHTM khoâng neân coi taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay laø choã döïa an toaøn cho soá tieàn ñaõ cho vay; vì nguoàn traû nôï toát nhaát cuûa khaùch haøng laø hieäu quaû cuûa phöông aùn saûn xuaát kinh doanh. Muïc ñích cuûa vieäc cho vay coù baûo ñaûm tieàn vay nhaèm thuùc ñaåy ngöôøi vay söû duïng voán vay moät caùch coù traùch nhieäm, coù hieäu quaû ñeå thöïc hieän nghóa 153 vuï traû nôï ñuùng haïn, ñaày ñuû. Tröôøng hôïp xaáu nhaát, khaùch haøng laøm aên thua loã, khoâng khaû naêng traû nôï ngaân haøng; Ngaân haøng seõ thu hoài voán baèng caùch phaùt maõi taøi saûn laøm baûo ñaûm tieàn vay cuûa khaùch haøng vay vôùi muïc ñích baûo toàn voán, giaûm ruûi ro cho ngaân haøng. Vì vaäy trong quaù trình cho vay, caùn boä tín duïng khoâng neân tuyeät ñoái hoaù vaøo taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay, bôûi vì : .Muïc ñích cho vay cuûa NHTM khoâng chæ laø cho vay ñeå thu nôï maø coøn laø giuùp khaùch haøng coù voán ñeå duy trì hoaëc môû roäng qui moâ saûn xuaát kinh doanh nhaèm mang laïi hieäu quaû kinh teá cho khaùch haøng, cho xaõ hoäi. .Ngaân haøng cho vay thu nôï goác vaø laõi treân cô sôû phöông aùn saûn xuaát cuûa khaùch haøng coù hieäu quaû chöù khoâng phaûi treân cô sôû phaùt maõi taøi saûn. + Caùc chi nhaùnh NHTM Tænh phaûi xaây döïng chieán löôïc khaùch haøng: Ñeå naâng cao chaát löôïng tín duïng, haïn cheá ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng vaø ñeå ñaûm baûo ngaân haøng hoaït ñoäng coù hieäu quaû thì vieäc tìm kieám vaø duy trì ñöôïc moái quan heä vôùi khaùch haøng toát laø yeáu toá then choát. NHTM phaûi gìn giöõ khaùch haøng cuõ coù uy tín, môû roäng khaùch haøng môùi . Taäp trung vaøo cho vay caùc chöông trình kinh teá lôùn, ñaàu tö kheùp kín töø khaâu saûn xuaát, thu mua, cheá bieán, xuaát khaåu, keát hôïp chaët cheõ giöõa kinh doanh noäi vaø ngoaïi teä. + Caùc NHTM Tænh phaûi coù chieán löôïc gìn giöõ khaùch haøng: Khaùch haøng cuûa NHTM raát ña daïng vaø phöùc taïp. Caàn phaûi phaân loaïi khaùch haøng ñeå coù höôùng ñaàu tö nhaèm thu huùt nhöõng khaùch haøng toát loaïi boû nhöõng khaùch haøng xaáu. Ñoái vôùi khaùch haøng uy tín, ngaân haøng caàn thöïc hieän cheá ñoä öu tieân khi cung caáp dòch vuï, caáp voán cho vay vôùi thôøi gian nhanh nhaát ..… khi hoï coù khoù khaên taïm thôøi veà taøi chính, ngaân haøng cuõng caàn phaûi gia haïn nôï, giaõn nôï, taøi trôï theâm voán … thaäm chí tìm ñoái taùc tieâu thuï saûn phaåm giuùp. NHTM caàn phaûi thöôøng xuyeân tieáp caän khaùch haøng, hoïp theo nhoùm khaùch haøng nhaèm thu thaäp thoâng tin ôû töøng loaïi thò tröôøng vaø khaùch haøng. Tuyeân truyeàn veà 154 chính saùch, thuû tuïc vay … cuõng nhö qua ñoù giôùi thieäu nhöõng tieän ích cung caáp cuûa NHTM Long An. Rieâng ñoái vôùi khaùch haøng nhoû caàn hoïp theo ñoái töôïng vay chaên nuoâi, troàng troït, cheá bieán … nhaèm taïo moái quan heä bình ñaúng trong khaùch haøng . +Caùc NHTM Tænh phaûi coù chieán löôïc môû roäng khaùch haøng: Beân caïnh cuûng coá khaùch haøng truyeàn thoáng thì vaán ñeà ñaët ra cho caùc chi nhaùnh NHTM Long An laø môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng cuûa mình. Ñeå taêng söùc caïnh tranh treân thöông tröôøng, NHTM caàn phaûi thöïc hieän chieán löôïc ña daïng hoaù vaø thoâng qua ñoù ñeå ña daïng hoaù nghieäp vuï cho vay, môû roäng theâm chi nhaùnh caáp xaõ; coù nhö vaäy cho vay môùi khoâng taäp trung vaø ruûi ro ngaân haøng ñöôïc phaân taùn. Ñeå ña daïng hoaù khaùch haøng, chi nhaùnh caàn phaân chia thò tröôøng, coù söï phaân bieät möùc ñoä phaùt trieån, qui moâ thuaän lôïi, khoù khaên … ñeå coù quyeát saùch ñaàu tö thích hôïp treân cô sôû xaùc ñònh möùc ñaàu tö, hình thöùc ñaàu tö … hay phaân chia thò tröôøng theo saûn xuaát ngaønh ngheà, khu vöïc troàng luùa cao saûn nhö naøng thôm chôï Ñaøo ôû Huyeän Caàn Giuoäc, nuoâi toâm suù nöôùc lôï ôû Huyeän Caàn Ñöôùc, Chaâu Thaønh ; nuoâi boø söõa ôû Huyeän Ñöùc Hoøa….. Ñòa baøn Long An vaãn coøn tieàm naêng trong ñaàu tö tín duïng chöa ñöôïc caùc NHTM khai thaùc trieät ñeå, ñoù laø: Caùc Doanh nghieäp nöôùc ngoaøi ñaët truï sôû taïi Long An. Cuï theå: Caùc Doanh nghieäp nöôùc ngoaøi taäp trung ôû caùc Khu coâng nghieäp Huyeän Beán Löùc, Ñöùc Hoøa, Caàn Giuoäc, Thò xaõ Taân An….. Caùc doanh nghieäp naøy hieän nay chæ quan heä giao dòch vôùi caùc NHTM ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Caùc chi nhaùnh NHTM Tænh Long An caàn coù chieán löôïc môû roäng khaùch haøng, thu huùt caùc ñoái töôïng naøy giao dòch vôùi NHTM Tænh Long An. - Ngoaøi ra, caùc NHTM Tænh Long An caàn ñaåy maïnh cho vay doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, kinh teá trang traïi, hôïp taùc xaõ … nhaèm phaân taùn ruûi ro. + Giaûi phaùp ñaàu tö tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi phaùt trieån kinh teá trang traïi ôû Tænh Long An: 155 -Caùc chi nhaùnh NHTM Tænh Long An caàn taêng cöôøng nguoàn voán ñaàu tö cho kinh teá trang traïi, môû roäng ñoái töôïng cho vay voán ñeå phaùt trieån kinh teá trang traïi. -Caùc chi nhaùnh NHTM Tænh neân taäp trung ñaàu tö cho caùc chöông trình, döï aùn nhaèm hình thaønh vaø phaùt trieån kinh teá trang traïi. Hieän nay, treân ñòa baøn Tænh Long An, kinh teá trang traïi chöa phaùt trieån, nhöng moâ hình hôïp taùc xaõ thì ñaõ phaùt trieån. Vì vaäy, caùc chi nhaùnh NHTM Tænh Long An neân chuù troïng ñaàu tö vaøo lónh vöïc naøy, ñeå san seõ bôùt ruûi ro, khoâng neân taäp trung maõi vaøo nhöõng thaønh phaàn kinh teá truyeàn thoáng nhö hoä noâng daân, doanh nghieäp nhaø nöôùc. …. Ñeå phaùt trieån kinh teá trang traïi treân ñòa baøn Tænh Long An , khoâng chæ caàn söï ñaàu tö tín duïng cuûa NHTM maø coøn caàn coù söï hoå trôï cuûa Chính phuû, caùc Boä, ngaønh, caáp uûy, chính quyeàn ñòa phöông. . Kieán nghò vôùi Chính phuû: Tieáp tuïc thöïc hieän trieät ñeå nhöõng caûi caùch kinh teá, chæ ñaïo caùc Boä, Ngaønh lieân quan thöïc hieän toát Nghò quyeát 03 cuûa Chính phuû veà kinh teá trang traïi, hoå trôï phaùp lí caàn thieát ñeå taïo döïng moái lieân heä chaët cheõ giöõa trang traïi- caùc nhaø khoa hoïc – caùc doanh nghieäp cheá bieán, kinh doanh noâng saûn vaø ñaåy nhanh vieäc caáp giaáy chöùng nhaän trang traïi ñeå caùc NHTM coù cô sôû phaùp lyù ñaàu tö , cho vay. . Ñoái vôùi caùc Boä, ngaønh: Toång cuïc ñòa chính phoái hôïp vôùi UBND caùc caáp, caùc Boä, ngaønh coù lieân quan hoaøn thaønh vieäc caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát, giuùp caùc trang traïi coù ñuû ñieàu kieän veà ñaûm baûo voán vay trong quan heä tín duïng vôùi ngaân haøng. Ngaønh noâng nghieäp, Lieân minh hôïp taùc xaõ, Hoäi noâng daân cuûng coá, phaùt trieån kinh teá hôïp taùc xaõ ñeå hoå trôï cho söï phaùt trieån cuûa kinh teá trang traïi. 156 Ngaân haøng Nhaø nöôùc caàn hoaøn thieän khung phaùp lyù vaø sôùm ban haønh nhöõng chính saùch tín duïng phuø hôïp hoå trôï cho söï phaùt trieån kinh teá trang traïi. . Ñoái vôùi caáp Uûy, chính quyeàn ñòa phöông: Ñaåy maïnh coâng taùc huy hoaïch, coù cô caáu noâng nghieäp hôïp lyù, oån ñònh ; Söû duïng hieäu quaû caùc nguoàn voán phaùt trieån haï taàng noâng thoân ; Khaån tröông toå chöùc ñieàu tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho caùc hoä ñaït tieâu chí kinh teá trang traïiñeå hoï ñöôïc höôûng öu ñaõi vay voán theo qui ñònh; Chæ ñaïo thaønh laäp caùc trung taâm mua baùn noâng saûn , saép xeáp laïi heä thoáng thöông maïi quoác doanh ñeå toå chöùc naøy vöôn leân naém giöõ vai troø chuû ñaïo trong tieâu thuï noâng saûn phaåm . *Moät soá kieán nghò nhaèm khaéc phuïc nhöõng vöôùng maéc khi thöïc hieän thoâng tö lieân tòch soá 03/2003 TTLT– BTP – BTNMT ngaøy 04/7/2003. (TT03) Thöù nhaát: Vaán ñeà coâng chöùng treân hôïp ñoàng theà chaáp taøi saûn: +Theo quy ñònh taïi khoaûn 1 muïc III, ñieåm 2.9 khoaûn 2 muïc II Thoâng tö lieân tòch soá 03, cô quan ñaêng kyù khoâng coù quyeàn yeâu caàu caùc beân hôïp ñoàng theá chaáp, baûo laõnh baèng quyeàn söû duïng ñaát phaûûi thöïc hieän coâng chöùng hôïp ñoàng naøy hoaëc töø choái khoâng ñaêng kyù, vì hôïp ñoàng chöa ñöôïc coâng chöùng. Nhö vaäy vieäc coâng chöùng hay khoâng hoaøn toaøn do caùc beân thoûa thuaän hoaëc phaùp luaät coù quy ñònh. Hieän nay, phaùp luaät khoâng quy ñònh phaûi coâng chöùng hôïp ñoàng theá chaáp, baûo laõnh baèng quyeàn söû duïng ñaát , nhöng hôïp ñoàng naøy phaûi ñöôïc UÛy Ban nhaân daân caáp xaõ chöùng nhaän. Tuy nhieân: + Theo qui ñònh taïi Ñieàu3 Nghò ñònh soá 75/2000/NÑ-CP ngaøy 08/12/2000 cuûa Chính phuû veà coâng chöùng, chöùng thöïc ( goïi taét laø Nghò ñònh soá 75), thì phaïm vi coâng chöùng, chöùng thöïc hôïp ñoàng, giao dòch coøn bao goàm nhöõng hôïp ñoàng, giao dòch maø phaùp luaät khoâng quy ñònh phaûi coâng chöùng, chöùng thöïc, nhöng caù nhaân, toå chöùc töï nguyeän yeâu caàu. Do ñoù, trong tröôøng hôïp caù nhaân, toå chöùc yeâu caàu coâng chöùng hôïp 157 ñoàng theá chaáp, baûo laõnh baèng quyeàn söû duïng ñaát, taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát, thì cô quan coâng chöùng vaãn khoâng ñöôïc töø choái vôùi lyù do phaùp luaät khoâng quy ñònh hôïp ñoàng naøy phaûi ñöôïc coâng chöùng. + Theo Luaät ñaát ñai môùi naêm 2003, coù hieäu löïc töø 01/7/2003 qui ñònh : Ngöôøi söû duïng ñaát thöïc hieän quyeàn theá chaáp baûo laõnh baèng quyeàn söû duïng ñaát phaûi ñaêng kyù taïi vaên phoøng ñaêng kyù quyeàn söû duïng ñaát vaø baét buoäc phaûi coâng chöùng hôïp ñoàng theá chaáp, hôïp ñoàng baûo laõnh baèng quyeàn söû duïng ñaát . Kieán nghò: Theá chaáp, baûo laõnh baèng quyeàn söû duïng ñaát phaûi ñöôïc coâng chöùng chöùng thöïc vaø ñeå ñaûm baûo tính phaùp lyù veà vieäc chöùng thöïc hôïp ñoàng theá chaáp, hôïp ñoàng baûo laõnh baèng quyeàn söû duïng ñaát theo quy ñònh. Kieán nghò: Ô Chính phuû chæ ñaïo caùc ngaønh xaây döïng boå sung Nghò ñònh, Thoâng tö … treân cô sôû thoáng nhaát theo Luaät ñaát ñai môùi ñaõ qui ñònh . Ô Ngaân haøng Nhaø nöôùc neân coù vaên baûn chæ ñaïo höôùng daãn caùc NHTM thöïc hieän cho vay theá chaáp, baûo laõnh phaûi ñöôïc coâng chöùng– chöùng thöïc treân hôïp ñoàng theá chaáp, hôïp ñoàng baûo laõnh . + Maët khaùc theo quy ñònh taïi ñieàu 41, 42 cuûa Nghò ñònh 75 thì hôïp ñoàng yeâu caàu coâng chöùng coù theå laø hôïp ñoàng coù soaïn thaûo saün ñöôïc hôïp ñoàng do ngöôøi thöïc hieän coâng chöùng soaïn theo ñeà nghò cuûa ngöôøi yeâu caàu coâng chöùng hoaëc theo maãu ngöôøi thöïc hieän coâng chöùng khoâng ñöôïc pheùp baét buoäc ngöôøi yeâu caàu coâng chöùng phaûi duøng maãu hôïp ñoàng cuûa cô quan coâng chöùng. Do ñoù, vieäc moät soá phoøng Coâng chöùng khoâng chaáp nhaän maãu cuûa Ngaân haøng laø traùi vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät. Nhö vaäy, ñeå ñaûm baûo quyeàn lôïi cuûa caùc NHTM, cuûa khaùch haøng vay trong vieäc xöû lyù taøi saûn laøm baûo ñaûm tieàn vay nhaèm thu ñöôïc nôï töø nguoàn taøi saûn ñaõ theá chaáp, baûo laõnh. Kieán nghò : Maãu hôïp ñoàng theá chaáp, hôïp ñoàng baûo laõnh phaûi ñaït ñöôïc yeâu caàu laø ñôn giaûn, vieäc laäp hôïp ñoàng naøy phaûi do NHTM vaø khaùch haøng vay soaïn thaûo, phuø hôïp 158 vôùi töøng loaïi taøi saûn nhöng khoâng traùi phaùp luaät, khoâng traùi vôùi maãu Thoâng tö 03 ban haønh vaø ñöôïc aùp duïng thoáng nhaát trong phaïm vi caû nöôùc . Thöù hai : Vöôùng maéc veà vieäc trieån khai thöïc hieän Thoâng tö 03 +Taïi nhieàu ñòa phöông, UBND caùc huyeän chöa laøm toát coâng taùc chæ ñaïo trieån khai thöïc hieän Thoâng tö 03 neân moät soá UBND xaõ, phöôøng, thò traán coøn luùng tuùng, chöa thöïc hieän ñöôïc vieäc ñaêng kyù giao dòch vôùi hôïp ñoàng baûo laõnh, hôïp ñoàng theá chaáp baèng Quyeàn söû duïng ñaát , taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát. Kieán nghò : Ô UBND tænh coù vaên baûn chæ ñaïo vaø höôùng daãn caùc ngaønh lieân quan nhö Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng, Sôû Tö Phaùp, Ngaân haøng vaø caùc UBND huyeän, thò, thöïc hieän theo qui ñònh nhaèm taïo ñieàu kieän cho caùc chi nhaùnh NHTM Long An laøm toát coâng taùc ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm tieàn vay vì ñoù laø cô sôû ñeå baûo ñaûm thöù töï öu tieân trong thanh toaùn cho ngaân haøng vaø laø cô sôû ñeå naâng cao chaát löôïng tín duïng. Ô Ñeà nghò Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng taäp huaán cho caùn boäâ laøm coâng taùc ñaêng kyù naém ñöôïc muïc ñích, vai troø, cuõng nhö veà hoà sô thuû tuïc, qui trình cuûa coâng taùc ñaêng kyù theá chaáp theo Thoâng tö 03. Ô Ñeà nghò caùc UBND huyeän, thò chæ ñaïo Phoøng Ñòa chính vaø UBND caáp xaõ, phöôøng laøm toát coâng taùc trích luïc baûn ñoà ñòa chính . * Giaûi phaùp veà vieäc ñaêng kyù vaø xoaù ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm tieàn vay taïi caùc chi nhaùnh NHTM Tænh Long An: Qua phaân tích veà khoù khaên trong vieäc ñaêng kyù vaø xoùa ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm tieàn vay ôû chöông 2. Ñeå vieäc ñaêng kyù vaø xoùa ñaêng kyù ñöôïc thuaän tieän cho NHTM vaø cho khaùch haøng, Kieán nghò : 159 + Ngay sau khi khaùch haøng hoaøn thanh nghóa vuï traû nôï, NHTM laøm vaên baûn ñeà nghò xoùa ñaêng kyù vaø giao cho beân khaùch haøng gôûi hoà sô theo yeâu caàu ñeán cô quan ñaêng kyù ñeå xoùa ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm tieàn vay. + Cô quan ñaêng kyù khoâng ñöôïc xoùa ñaêng kyù baûo ñaûm tieàn vay trong tröôøng hôïp khoâng coù vaên baûn ñeà nghò xoùa ñaêng kyù cuûa NHTM . + Trung taâm ñaêng kyù neân giaûm leä phí ñaêng kyù vaø xoùa ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm tieàn vay. *Moät soá kieán nghò nhaèm khaéc phuïc caùc vöôùng maéc trong vieäc thöïc thi theå leä tín duïng: + Ñoái vôùi hoä noâng daân: - Hoä noâng daân nöôùc ta coù trình ñoä daân trí thaáp neân gaëp raát nhieàu khoù khaên trong vieäc laäp hoà sô vay voán, do vaäy khi muoán vay voán ngaân haøng, khoâng ít ngöôøi phaûi nhôø ngöôøi khaùc vieát hoä, thaäm chí phaûi thueâ möôùn vieát hoà sô vay töø 5 ñeán 10 ngaøn. Ñoâi khi hoà sô vieát ñi vieát laïi, vieát thieáu phaûi söûa chöõa nhieàu laàn vöøa toán chi phí vöøa toán thôøi gian… Ñoâi luùc caùn boä ngaân haøng söûa chöõa, taåy xoùa hoaêc vieát boå sung thay… nhö vaäy veà maët phaùp lyù hoà sô chöa ñaûm baûo vì vieát 2 tuoàng chöõ, vì taåy xoaù.. tieàm aån ruûi ro khi khaùch haøng khoâng traû ñöôïc nôï. Kieán nghò: Thöôøng xuyeân hoïp khaùch haøng , höôùng daãn caùch laøm hoà sô thuû tuïc vay voán ñoàng thôùi tieáp tuïc nghieân cöùu ñôn giaûn hoùa thuû tuïc nhöng vaãn ñaûm baûo tính phaùp lyù cao. + Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp : Hieän nay, caùc chi nhaùnh NHTM treân ñòa baøn Tænh Long An ñang môû roäng ñaàu tö moïi thaønh phaàn kinh teá, ñaëc bieät laø doanh nghieäp tö nhaân vaø coâng ty traùch nhieäm höûu haïn Khi môû roäng cho vay ñoái töôïng naøy, caàn löu yù : 160 Caùc doanh nghieäp muoán vay voán cuûa NHTM, caàn phaûi coù : Baûng phaân tích taøi chính veà : Qui moâ hoaït ñoäng, naêng löïc kinh doanh, keát quaû hoaït ñoäng taøi chính vaø tính hình coâng nôï cuûa ñôn vò… Tuy nhieân, caùc baùo caùo taøi chính cuûa caùc coâng ty, doanh nghieäp thöôøng chöa ñöôïc kieåm toaùn neân caùc baûng soá lieäu chöa ñaûm baûo ñoä tin caäy . Kieán nghò : Cho vay khoâng coù taøi saûn laøm baûo ñaûm tieàn vay ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng ñaõ ñöôïc kieåm toaùn ñoäc laäp. Bôûi vì trong thöïc teá duø döï aùn coù tính khaû thi cao, nhöng tình hình taøi chính doanh nghieäp baáp beânh khoâng oån ñònh, thì moät ñieàu khoâng traùnh khoûi laø ngaân haøng cho vay ôû daïng nôï ñoåi nôï hoaëc doanh nghieäp seõ maát khaû naêng thanh toaùn. Nhöng ñeå ñaùnh giaù ñöôïc naêng löïc thöïc cuûa doanh nghieäp laø moät ñieàu khoù. Do ñoù, ngaân haøng cho vay khoâng coù taøi saûn laøm ñaûm baûo tieàn vay ñoái vôùi doanh nghieäp coù thöïc hieän vieäc kieåm toaùn ñoäc laäp vì qua kieåm toaùn ñoäc laäp, ngaân haøng môùi ñaùnh giaù ñöôïc naêng löïc thöïc cuûa doanh nghieäp. * Ñoái vôùi caùc coâng ty traùch nhieäm höõu haïn chæ chòu traùch nhieäm coù giôùi haïn trong soá voán vaø taøi saûn cuûa doanh nghieäp khi tuyeân boá phaù saûn. Ñeå ñaûm baûo hieäu quaû cao trong cho vay ñoái vôùi ñoái töôïng naày, NHTM caàn yeâu caàu ñôn vò cung caáp ñuû baùo caùo taøi chaùnh vaø caùc hoà sô phaùp lyù veà voán vaø taøi saûn cuûa coâng ty. *Ñoái vôùi Doanh nghieäp tö nhaân chòu traùch nhieäm voâ haïn veà keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. Vì vaäy ñoái töôïng naày khi ñaët quan heä tín duïng vôùi ngaân haøng, NHTM moät maët yeâu caàu cung caáp baùo caùo taøi chính, maët khaùc caàn chuù troïng vaøo phöông aùn saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû cuûa doanh nghieäp vaø nhaát thieát phaûi coù taøi saûn laøm baûo ñaûm tieàn vay . * Giaûi phaùp veà vieäc xöû lyù taøi saûn ñaûm baûo tieàn vay qua Trung taâm baùn ñaáu giaù Nhö phaân tích toàn taïi ôû chöông 2, ta thaáy vieäc xöû lyù taøi saûn qua trung taâm baùn ñaáu giaù vaø khôûi kieän ra toøa ñaõ laøm maát nhieàu thôøi gian, toán keùm theâm chi phí …. 161 Thöïc teá, vieäc xöû lyù taøi saûn ñaûm baûo chæ laø moät giaûi phaùp thöù yeáu, khoâng phaûi laø giaûi phaùp then choát ñeå naâng cao chaát löôïng tín duïng cuûa NHTM. Kieán nghò: Chính phuû caàn taïo quyeàn chuû ñoäng cho caùc NHTM, cho pheùp caùc NHTM ñöôïc töï löïa choïn caùch phaùt maõi taøi saûn ñeå thu hoài nôï ñöôïc nhanh choùng. 3.4.6. 2. Giaûi phaùp xöû lyù nôï xaáu, nôï toàn ñoïng trong thôøi gian qua: Caùc NHTM tænh Long An caàn tieán haønh phaân loaïi, phaân tích tình hình nôï xaáu, treân cô sôû tìm ra nguyeân nhaân daãn ñeán nôï xaáu, khaû naêng thu hoài ñeå coù bieän phaùp xöû lyù. * Phaân loaïi nôï xaáu: Muïc ñích cuûa vieäc phaân loaïi nôï xaáu laø ñeå xaùc ñònh ñöôïc thöïc chaát cuûa chaát löôïng tín duïng, töø ñoù ñeå coù giaûi phaùp xöû lyù nôï xaáu moät caùch thích hôïp. - Phaân loaïi nôï xaáu theo khaû naêng thu hoài : + Nôï xaáu ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng coøn naêng löïc hoaït ñoäng nhöng taïm thôøi gaëp khoù khaên, ngaân haøng caàn giaûi quyeát baèng bieän phaùp veà kinh teá nhö : Xeùt duyeät cho vay tieáp, thu hoài goác tröôùc laõi sau, hay baùn nôï cho coâng ty quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn hoaëc cöû caùn boä ngaân haøng theo doõi vaø ñoân ñoác thu nôï . + Nôï xaáu cuûa khaùch haøng coøn toàn taïi nhöng khoâng coøn khaû naêng traû nôï do thieân tai, dòch beänh … NHTM xöû lyù baèng caùch cho giaõn nôï, cho khoanh nôï, cho vay môùi nhaèm taïo ñieàu kieän cho khaùch haøng taùi saûn xuaát ñeå traû daàn nôï. Tröôøng hôïp khaùch haøng khoâng coøn khaû naêng traû nôï do khoâng coøn taøi saûn, bò toøa aùn keát aùn tuø, bò taâm thaàn … Ngaân haøng toång hôïp ñöa vaøo ñeà aùn xöû lyù nôï toàn ñoïng trình Ban chæ ñaïo cô caáu laïi taøi chính NHTM xem xeùt, baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû quyeát ñònh. + Nôï xaáu cuûa khaùch haøng khoâng coøn toàn taïi (cheát, boû troán, caùc doanh nghieäp ñaõ giaûi theå nhöng khoâng coøn taøi saûn ñeå traû nôï…) ngaân haøng toång hôïp trình Toång giaùm ñoác cho xöû lyù töø quyõ döï phoøng ruûi ro cuûa heä thoáng Ngaân haøng mình . 162 + Nôï xaáu ñoái vôùi khaùch haøng vay voán coá yù laøm traùi qui ñònh, söû duïng voán sai muïc ñích, coá tình chaây lì, löøa ñaûo giöït nôï ngaân haøng; caàn phaûi ñöôïc ñöa ra phaùp luaät ñeå xöû lyù: Phaùt maõi taøi saûn caàm coá, theá chaáp, baûo laõnh ñeå thu hoài nôï hoaëc yeâu caàu Trung taâm baùn ñaáu giaù taøi saûn baùn ñaáu giaù hoaëc khôûi kieän ra Toøa aùn ñeå thu hoài nôï.. - Phaân loaïi nôï xaáu do nguyeân nhaân baát khaû khaùng: Thieân tai, dòch beänh, luõ luït, haïn haùn … treân dieän roäng, ñeà nghò Chính phuû cho khoanh nôï vaø xuaát ra khoûi noäi baûng ñeå theo doõi treân taøi khoaûn ngoaïi baûng, hoaëc NHTM seõ xöû lyù töø quyõ döï phoøng ruûi ro . - Phaân loaïi nôï xaáu theo hình thöùc baûo ñaûm tieàn vay: Nôï quaù haïn coù baûo ñaûm tieàn vay, Nôï quaù haïn khoâng coù baûo ñaûm tieàn vay. Ñoái vôùi nôï quaù haïn coù baûo ñaûm tieàn vay thì phaùt maõi taøi saûn ñeå thu hoài . * Xöû lyù nôï xaáu : NHTM caàn toå chöùc hoïp ñònh kyø ñeå ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän keá hoaïch nôï xaáu cuûa quùi tröôùc, ñeà ra keá hoaïch thu nôï xaáu cuûa quùi sau. Beân caïnh vieäc phaân tích thöïc traïng nôï xaáu, Chi nhaùnh coøn ñeà ra bieän phaùp ñeå xöû lyù nôï xaáu treân cô sôû xöû lyù taøi saûn laøm ñaûm baûo tieàn vay, giao chæ tieâu cuï theå gaén vôùi keá hoaïch taøi chính , gaén vôùi cô cheá tieàn löông tieàn thöôûng, xeáp haïng thi ñua cho cô sôû. Kieán nghò : + NHTM ñöôïc quyeàn xöû lyù taøi saûn laøm baûo ñaûm tieàn vay theo thoûa thuaän ghi trong hôïp ñoàng caàm coá, theá chaáp, baõo laõnh ; Tröôøng hôïp khoâng xöû lyù ñuôïc theo thoûa thuaän ñaõ ghi trong hôïp ñoàng thì NHTM ñöôïc quyeàn phaùt maõi taøi saûn laøm ñaûm baûo tieàn vay ñeå thu nôï . Nôï khoanh cuûa caùc chi nhaùnh NHTM Tænh Long An chuû yeáu laø nôï do nguyeân nhaân baát khaû khaùng ( thieân tai, luõ luït, dòch beänh , maát muøa…); Ñeán nay nôï khoanh cuûa caùc NHTM Long An ñaõ ñöôïc Lieân Boä kieåm tra vaø Chính phuû thoâng baùo cho 163 khoanh nôï töø 3- 5 naêm. Ñaây laø nhöõng moùn nôï khoù thu vaø chuû yeáu laø hoä chính saùch vaø hoä ngheøo soáng ôû vuøng luõ. Do vaäy, chi nhaùnh NHTM toång hôïp trình Toång giaùm ñoác heä thoáng xöû lyù töø quyõ döï phoøng ruûi ro ñoàng thôøi theo doõi ngoaïi baûng ñeå taän thu khi coù ñieàu kieän. * Thaønh laäp toå xöû lyù nôï xaáu : NHTM neân thaønh laäp toå xöû lyù nôï xaáu, nôï toàn ñoïng töø naêm ñeán baûy ngöôøi, trong ñoù coù moät thaønh vieân trong Ban Giaùm ñoác laøm toå tröôûng. Toå naøy coù nhieäm vuï chuyeân traùch chæ ñaïo thöïc hieän nhieäm vuï xöû lyù nôï xaáu. Toå xöû lyù caàn ñaët döôùi söï laõnh chæ ñaïo cuûa caáp uûy chính quyeàn ñòa phöông, coù söï phoái keát hôïp vôùi ban ngaønh ñoaøn theå nhaát laø tranh thuû cô quan tö phaùp, phaùp luaät ñeå coù keá hoaïch cuï theå töøng moùn nôï vôùi bieän phaùp vaø thôøi gian xöû lyù thích hôïp nhaát. Taát caû caùc giaûi phaùp vaø kieán nghò ñeà xuaát ñöôïc keát hôïp moät caùch coù heä thoáng vaø ñoàng boä giöõa caùc caáp ñoä quaûn lyù vaø giöõa caùc giaûi phaùp coù tính chaát tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp, nhaèm höôùng vaøo muïc tieâu cuoái cuøng laø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn tænh Long An. Keát luaän chöông 3: Nhaèm ñöa ra nhöõng giaûi phaùp kieán nghò coù tính khaû thi ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc chi nhaùnh Ngaân haøng thöông maïi Long An. Luaän aùn maïnh daïn neâu leân quan ñieåm cuï theå veà vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa caùc chi nhaùnh NHTM Long An, ñaëc bieät laø naâng cao chaát löôïng tín duïng vaø ñeà ra moät soá giaûi phaùp nhaèm baûo ñaûm vieäc taêng tröôûng tín duïng ñi ñoâi vôùi taêng tröôûng kinh teá. Nhöõng giaûi phaùp kieán nghò neâu treân ñöôïc caên cöù treân cô sôû thöïc tieån trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa caùc chi nhaùnh NHTM Tænh Long An, coù tham khaûo so saùnh moät soá chi tieâu chuû yeáu cuûa caùc NHTM Thaønh phoá Caàn Thô vaø tænh Tieàn Giang. Hy voïng nhöõng giaûi phaùp treân seõ goùp phaàn thieát thöïc cho vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh 164 cuûa caùc chi nhaùnh NHTM Long An trong vieäc thöïc hieän chính saùch tieàn teä, taêng voøng quay tín duïng nhaèm phuïc vuï cho söï phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa caû nöôùc noùi chung, cuûa Long An noùi rieâng ñeå vöõng böôùc tieán vaøo con ñöôøng hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø quoác teá. 165 KEÁT LUAÄN Naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa caùc NHTM trong ñieàu kieän neàn kinh teá thò tröôøng ñaày bieán ñoäng vaø ruûi ro laø moät baøi toaùn khoù maø caùc nhaø khoa hoïc noùi chung, caùc nhaø laõnh ñaïo ngaân haøng noùi rieâng luoân ñaëc bieät quan taâm, nghieân cöùu ñeå tìm ra phöông phaùp giaûi toái öu nhaát, hieäu quaû nhaát. Qua nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM Long An, ñaùnh giaù nhöõng maët ñöôïc, chöa ñöôïc ñeå ruùt ra nhöõng nguyeân nhaân toàn taïi laøm cô sôû ñeå ñeà xuaát “GIAÛI PHAÙP ÑEÅ NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ KINH DOANH CUÛA CAÙC NHTM TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH LONG AN”. Hy voïng caùc giaûi phaùp neâu treân seõ goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån cuûa caùc NHTM ôû nöôùc ta nhaèm taïo ñieàu kieän ñeå caùc ngaân haøng hoaït ñoäng an toaøn, hieäu quaû vaø beàn vöõng . Baèng söï lao ñoäng nghieâm tuùc cuûa baûn thaân trong nghieân cöùu lyù luaän khoa hoïc veà tieàn teä-tín duïng-ngaân haøng töø taàm vó moâ ñeán vi moâ, khaûo saùt thöïc teá taïi caùc NHTM cô sôû taän nhöõng vuøng saâu, vuøng xa treân ñòa baøn tænh Long An vaø phaân tích, so saùnh kinh teá löôïng vôùi NHTM Thaønh phoá Caàn Thô, NHTM chi nhaùnh tænh Tieàn Giang trong vuøng Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long; söï keá thöøa kieán thöùc cuûa nhöõng ngöôøi ñi tröôùc, luaän aùn ñaõ hoaøn thaønh vôùi ñaày ñuû 3 chöông: + Nghieân cöùu lyù luaän veà ngaân haøng thöông maïi; + Phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng kinh doanh ñeå ruùt ra ñöôïc nhöõng maët tích cöïc cuõng nhö maët toàn taïi, yeáu keùm cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn tænh Long An ; + Ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa caùc chi nhaùnh NHTM treân ñòa baøn tænh Long An. Luaän aùn ñaõ ñi ñeán keát luaän: Hoaït ñoäng cuûa caùc chi nhaùnh NHTM Long An coù moät vò trí raát quan troïng trong vieäc thu huùt caùc nguoàn voán tieàn teä trong neàn kinh teá ñeå chuyeån ñeán nhöõng nhaø 166 saûn xuaát kinh doanh, nhöõng ngöôøi coù nhu caàu voán. Ngoaøi ra, hoaït ñoäng cuûa NHTM Long An tham gia vaøo heä thoáng thanh toaùn chung cuûa neàn kinh teá, taïo ra nhöõng saûn phaåm tieän ích trong lónh vöïc thanh toaùn treân ñòa baøn. Qua hoaït ñoäng kinh doanh, caùc chi nhaùnh NHTM Long An goùp phaàn thuùc ñaåy löu thoâng haøng hoaù, oån ñònh tieàn teä, thuùc ñaåy kinh teá ñòa phöông cuõng nhö kinh teá vuøng Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long phaùt trieån. Tuy nhieân, hoaït ñoäng NHTM laø hoaït ñoäng ñaëc bieät “kinh doanh tieàn teä”, chöùa ñöïng nhieàu ruûi ro nhaát trong moïi hoaït ñoäng. Do vaäy, caùc NHTM Long An caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp nhaèm haïn cheá ruûi ro, naâng cao hieäu quaû kinh doanh maø ñaëc bieät laø naâng cao chaát löôïng tín duïng thì môùi coù theå oån ñònh vaø phaùt trieån . Qua nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc chi nhaùnh NHTM Long An, hoïc taäp kinh nghieäm cuûa NHTM Thaønh phoá Caàn Thô vaø NHTM tænh Tieàn Giang trong vuøng ÑBSCL, luaän aùn ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp ñeå haïn cheá ruûi ro, nhaèm naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn Tænh Long An: + Nhaø nöôùc caàn hoaøn thieän heä thoáng luaät phaùp nhaèm taïo moâi tröôøng phaùp lyù cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi noùi chung vaø heä thoáng ngaân haøng Long An noùi rieâng. + Ñeå ñaûm baûo hoaït ñoäng an toaøn hieäu quaû, caùc chi nhaùnh NHTM Long An raát caàn söï phoái hôïp cuûa caùc ngaønh, caùc caáp, caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc ôû ñòa phöôngï. + Baûn thaân caùc NHTM treân ñòa baøn phaûi töï hoaøn thieän veà moïi maët: tuaân theo ñuùng qui ñònh phaùp luaät vaø cô cheá cuûa ngaønh Ngaân haøng trong hoaït ñoäng kinh doanh, naâng cao naêng löïc quaûn trò ñieàu haønh, trình ñoä nghieäp vuï chuyeân moân, ñaïo ñöùc ngheà nghieäp…. nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng phuïc vuï toát hôn, quan taâm nhieàu hôn ñeán khaùch haøng. Trong hoaït ñoäng, caùc NHTM phaûi ñaëc bieät chuù yù: taïo ra nhieàu saûn phaåm môùi tieän ích nhaèm naâng cao khaû naêng phuïc vuï khaùch haøng, quan taâm ñeán lôïi ích cuûa 167 ngöôøi göûi tieàn vaø ngöôøi vay tieàn, coù bieän phaùp höõu hieäu ñeå phoøng ngöøa vaø giaûm thieåu ruûi ro cuûa caùc NHTM. Nhöõng noäi dung ñeà caäp trong luaän aùn chaéc chaén seõ khoâng ñaày ñuû, nhöõng giaûi phaùp ñeà xuaát taát yeáu coøn toàn taïi nhöõng vaán ñeà caàn tieáp tuïc nghieân cöùu. Vôùi nhöõng suy nghó treân, raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp, trao ñoåi, chæ daãn,... cuûa caùc Thaày, Coâ vaø caùc baïn ñoàng nghieäp ñeå luaän aùn naâng cao tính khaû thi hôn. 168 (1)Phuï luïc trang 129: Trong quaù trình nghieân cöùu, luaän aùn ñaõ ñeà caäp ñeán caùc vaên baûn maø caùc chi nhaùnh NHTM Tænh Long An ñang aùp duïng hoaëc coù vaán ñeà caàn kieán nghò, ñeà xuaát bao goàm: D Caùc vaên baûn quy ñònh veà cho vay: - Luaät ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam vaø Luaät caùc Toå chöùc tín duïng ngaøy 12/12/1997. - Quyeát ñònh 67/99/QÑ – TTg Chính saùch tín duïng phuïc vuï phaùt trieån noâng nghieäp cuûa Thuû töôùng Chính phuû ngaøy 30/03/1999. - Quyeát ñònh soá 1627/2001/QÑ-NHNN ngaøy 31/12/2001 cuûa Thoáng ñoác NHNN Vieät Nam v/v ban haønh quy cheá cho vay cuûa caùc Toå chöùc tín duïng ñoái vôùi khaùch haøng. D Caùc vaên baûn qui ñònh vieäc thöïc hieään caùc bieän phaùp baûo ñaûm tieàn vay: - Nghò ñònh soá 178/1999/NÑ-CP ngaøy 29/12/1999 cuûa Chính phuû veà baûo ñaûm tieàn vay cuûa caùc Toå chöùc tín duïng. - Nghò ñònh soá 85/2002/NÑ-CP ngaøy 25/10/2002 cuûa Chính phuû veà söûa ñoåi, boå sung Nghò ñònh soá 178/1999-NÑ-CP ngaøy 29/12/1999 cuûa Chính phuû veà baûo ñaûm tieàn vay cuûa caùc Toå chöùc tín duïng. -Thoâng tö soá 07/2003/TT-NHNN ngaøy 19/5/2003 cuûa Thoáng ñoác NHNN Vieät Nam v/v höôùng daãn thöïc hieän moät soá quy ñònh veà baûo ñaûm tieàn vay cuûa caùc Toå chöùc tín duïng. D Caùc vaên baûn quy ñònh veà Giao dòch baûo ñaûm tieàn vay: - Nghò ñònh soá 165/1999/NÑ-CP ngaøy 19/11/1999 cuûa Chính phuû veà Giao dòch baûo ñaûm. - Nghò ñònh soá 08/2000/NÑ-CP ngaøy 10/3/2000 cuûa Chính phuû veà Ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm. - Thoâng tö soá 03/2003/TTLT/BTP-BTNMT ngaøy 04/7/2003 cuûa Boä Tö phaùp, Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng v/v höôùng daãn trình töï, thuû tuïc ñaêng kyù vaø cung caáp thoâng tin veà theá chaáp, baûo laõnh baèng QSDÑ vaø taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát. D Caùc vaên baûn khaùc : - Quyeát ñònh 297/1999/QÑ-NHNN5 ngaøy 25/08/1999 cuûa Thoáng ñoác NHNN Vieät Nam veà vieäc qui ñònh caùc tyû leä ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng cuûa TCTD. - Quyeát ñònh 488/2001/ QÑ-NHNN veà vieäc phaân loaïi taøi saûn coù vaø trích laäp döï phoøng ruûi ro cuûa caùc TCTD. 169 Baûng 2.13 HIEÄU QUAÛ KINH DOANH CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI TÆNH LONG AN NAÊM 2004 SO VÔÙI NAÊM 2003, 2002 Ñ/v tính: tyû ñoàng CHÆ TIEÂU NH Coâng Thöông NH Noâng nghieäp&PTNT NH PT Nhaø Ñoàng Baèng SCL NH Ñaàu Tö vaø Phaùt trieån NHTM C phaàn I. VOÁN HUY ÑOÄNG TAÏI ÑÒA PHÖÔNG 358,612 1.417,301 280,537 253,437 187,72 -Tieàn göûi cuûa caùc Toå chöùc Kinh teá 159,591 489,953 208,166 87,946 14,62 -Tieàn göûi cuûa daân cö 179,004 837,231 64,994 155,937 168,08 * So saùnh nguoàn voán huy ñoäng taïi ñòa phöông taêng(+), giaûm (-) vôùi naêm 2003 -41,412 (-10,35%) +359,038 (+33,9%) +43,509 (+18,4%) -139,352 (-35%) +118,84 (+172% * So saùnh nguoàn voán huy ñoäng taïi ñòa phöông, taêng(+),giaûm(-) vôùi naêm 2002 +8,2% +61,2% +315,6% +14,2% +413,8% II. DOANH SOÁ CHO VAY 982,367 4.015,840 856,676 524,600 316,40 * So saùnh Doanh soá cho vay, taêng(+) giaûm (-) so vôùi naêm 2003 +191,000 (+24%) +577,290 (+16,78%) +339,592 (+65,67%) +90,888 (+20,9%) +144,40 (+83% * So saùnh Doanh soá cho vay, taêng(+), giaûm (-) so vôùi naêm 2002 +16,67% +62,7% +316,9% +27% +174,2% III. DÖ NÔÏ CHO VAY 759,320 2.907,845 582,626 343,028 180,96 - Cho vay ngaén haïn 501,318 1.851,525 313,459 250,590 127,22 *So saùnh dö nôï cho vay ngaén haïn, taêng(+), giaûm(-) so vôùi naêm 2003 +51,702 (+11,5%) +258,657 (+16,2%) +202,731 (+183%) +39,295 (+185%) +29,80 (+30,6% *So saùnh dö nôï cho vay ngaén haïn, taêng(+), Giaûm(-) so vôùi naêm 2002 +12,4% +57,5% +1.638,9% +28,5% +96,3% -Cho vay Trung daøi haïn 258,002 1.056,320 269,167 92,438 53,73 *So saùnh dö nôï cho vay Trung daøi haïn taêng(+), giaûm(-) vôùi naêm 2003 +8,959 (+3,6%) +201,960 (+23,6%) +5,180 (+1,96%) -7,074 (-7,1%) +46,53 (+645,8% *So saùnh dö nôï cho vay Trung daøi haïn taêng(+), giaûm(-) so vôùi naêm 2002 +1,7% +93% +119,2% +18,5% +729% -Nôï quaù haïn 92,124 15,443 4,267 18,793 0,88 -Tyû leä Nôï quaù haïn (%) 12% 0,53% 0,73% 5,4% 0,49% *So saùnh Nôï quaù haïn, taêng(+), giaûm(-) vôùi naêm 2003 +8,322 -0,695 +1,000 -1,410 +0,2 -LÔÏI NHUAÄN TRÖÔÙC THUEÁ 0,259 58,146 8,009 3,637 2,18 *So saùnh taêng (+),giaûm (-) Lôïi nhuaän so naêm 2003 -2,241 +23,6 +6,109 +1,537 +0,8 *So saùnh Lôïi nhuaän, taêng(+), giaûm(-) so naêm 2002 -8,66 +41,751 +9,660 +3,109 +0,2 (Nguoàn: Baùo caùo hoaït ñoäng NH Long An 2002-2004) [27] 170 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng Khoaù VIII (2000), Baùo caùo chính trò trình Ñaïi Hoäi ñaïi bieäu toaøn quoác laàn thöù IX cuûa Ñaûng. 2. Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng Khoaù VIII (2000), Baùo caùo Ñaïi Hoäi IX cuûa Ñaûng veà chieán löôïc phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi 2001-2010. 3. Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng Khoaù VIII (2000), Baùo caùo trình Ñaïi Hoäi IX cuûa Ñaûng veà phöông höôùng, nhieäm vuï keá hoaïch phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi 5 naêm 2001- 2005. 4. Boä chính trò (2000), Chæ thò soá 33-CT/TW ngaøy 08.5.1998 – Veà taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng trong hoaït ñoäng ngaân haøng. 5. Boä chính trò (2000), Chæ thò soá 58-CT/TW ngaøy 17.10.2000 – Veà ñaåy maïnh öùng duïng vaø phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin phuïc vuï söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. 6. Boä taøi chính (2000), Thoâng tö soá 92/2000/TT-BTC ngaøy 14.9.2000 – Höôùng daãn thöïc hieän Nghò ñònh soá 166/1999/NÑ-CP ngaøy 19.11.1999 cuûa chính phuû veà cheá ñoä taøi chính ñoái vôùi caùc toå chöùc tín duïng. 7. Chính phuû (1998), Nghò ñònh soá 82/1998/NÑ-CP ngaøy 03.10.1998 – Veà danh muïc möùc voán phaùp ñònh cuûa caùc toå chöùc tín duïng. 8. Chính phuû (1999), Nghò ñònh soá 166/1999/NÑ-CP ngaøy 19.11.1999 – Veà cheá ñoä taøi chính ñoái vôùi caùc toå chöùc tín duïng. 9. Chính phuû (1999), Nghò ñònh soá 178/1999/NÑ-CP ngaøy 29.12.1999 – Veà baûo ñaûm tieàn vay cuûa caùc toå chöùc tín duïng. 10. Chính phuû (2000), Nghò ñònh soá 08/2000/NÑ-CP ngaøy 10.03.2000 – Veà ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm. 171 11. Chính phuû (2000), Nghò ñònh soá 49/2000/NÑ-CP ngaøy 12.9.2000 – Veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi. 12. Leâ Vinh Danh (1996), Tieàn teä vaø hoaït ñoäng ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia. 13. TS. Hoà Dieäu (2001), Tín duïng ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 14. TS. Hoà Dieäu (2002), Quaûn trò ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 15. PTS. Hoà Dieäu, Hoà Vaên Hieäp, Hoà Trung Bieåu, Buøi Taán Taøi, Phan Taán Lôïi (1997), Caùc ñònh cheá taøi chính, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 16. PTS. Hoà Dieäu, Nguyeãn Vaên Tieán, Thaïc syõ. Leâ Phan Dieäu Thaûo, Nguyeãn Hoà Phöông Chi, Toâ Kim Ngoïc, Cöû nhaân. Cung Traàn Vieät, Ñoã Thò Thu Haèng, Hoà Trung Böûu, Phan Taán Lôïi (1999),Taøi chính Quoác teá, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 17. PTS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn (1998), Tieàn teä-Ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 18. Edward W. Reed vaø Edward K. Gill, Ngaân haøng thöông maïi, Nhaø xuaát baûn Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 19. PTS. Cao Só Kieâm (1995), Ñoåi môùi chính saùch tieàn teä-tín duïng- ngaân haøng trong giai ñoaïn chuyeån sang kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta, Nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia. 20. Hoaøng Kim (1998), Tieàn teä ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia. 21. Vuõ Ngoïc Nhung(1998), Nhöõng vaán ñeà veà tieàn teä vaø ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 22. Luaät Ngaân haøng nhaø nöôùc ( ñaõ ñöôïc boå sung, söûa ñoåi ngaøy 17/06/2003) 23. Luaät caùc toå chöùc tín duïng ( ñaõ ñöôïc boå sung, söûa ñoåi ngaøy 15/06/2004) 172 24. PTS. Traàn Hoaøng Ngaân, PGS - PTS. Leâ Vaên Teà, Voõ Thò Tuyeát Anh, Tröông Thò Hoàng (1996), Tieàn teä - ngaân haøng vaø thanh toaùn quoác teá, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 25. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam (2004), Taêng cöôøng söï gaén keát giöõa ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc vaø hoaït ñoäng cuûa caùc Toå chöùc tín duïng ôû Vieät Nam,Haø Noäi. 26. Ngaân haøng nhaø nöôùc tænh Long An (1998), Baùo caùo toång keát 10 naêm ñoåi môùi hoaït ñoäng ngaân haøng (1988-1998), Long An. 27. Ngaân haøng nhaø nöôùc tænh Long An, Baùo caùo toång keát hoaït ñoäng ngaân haøng Long An 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004, Long An. 28. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Tænh Caàn Thô, Baùo caùo soá lieäu toång hôïp hoaït ñoäng ngaân haøng Tænh Caàn Thô 2002,2003,2004, Caàn Thô. 29. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Tænh Tieàn Giang, Baùo caùo soá lieäu toång hôïp hoaït ñoäng ngaân haøng Tænh Tieàn Giang 2002,2003,2004, Tieàn Giang. 30. Trung taâm thoâng tin vaø chuyeån giao tieán boä sinh hoïc Vieät Nam, Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long ñoùn chaøo theá kyõ 21(2000),Nhaø xuaát baûn vaên ngheä Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 31. Taïp chí Ngaân haøng (5/2002) 32. Taïp chí Ngaân haøng (8/2003) 33. Taïp chí Khoa hoïc ñaøo taïo Ngaân haøng (9,10/2002) 34. Taïp chí Khoa hoïc ñaøo taïo Ngaân haøng (5,6/2003) 35. Taïp chí phaùt trieån kinh teá (1/2003) 36. Taïp chí Thò tröôøng taøi chính tieàn teä (5/2002) 37. Taïp chí Thò tröôøng taøi chính tieàn teä (6/2002) 38. Taïp chí Khoa hoïc vaø Ñaøo taïo Ngaân haøng ( 8/2003) 39. Taïp chí Khoa hoïc vaø Ñaøo taïo Ngaân haøng ( 6/2004) 173 40. TS. Nguyeãn Vaên Tieán (2003), Ñaùnh giaù vaø phoøng ngöøa ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 41. GS-TS. Leâ Vaên Tö, Leâ Tuyù Vaân, Leâ Nam Haûi (2000), Ngaân haøng thöông maïi, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 42. Trung taâm ñaøo taïo vaø nghieân cöùu khoa hoïc ngaân haøng (1994), Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà ngaân haøng trong neàn kinh teá thò tröôøng taäp I, II vaø III. 43. Trung taâm ñaøo taïo vaø nghieân cöùu khoa hoïc ngaân haøng (1998), Ngaân haøng trung öông. 44. UÛy Ban nhaân daân tænh Long An (1995), Keá hoaïch kinh teá - xaõ hoäi naêm 1996- 2010. 45. UÛy Ban nhaân daân tænh Long An (2001), Keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi tænh Long An giai ñoaïn 2001-2005. 46. PTS. Nguyeãn Quoác Vieät (1995), Ngaân haøng vôùi quaù trình phaùt trieån xaõ hoäi ôû Vieät nam, Nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia. 47. Vieän nghieân cöùu khoa hoïc Ngaân haøng,(2003), Hoaøn thieän cô cheá chính saùch nhaèm ñoåi môùi hoaït ñoäng Ngaân haøng trong ñieàu kieän hoäi nhaäp Quoác teá, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ Haø Noäi 48. Vieän nghieân cöùu khoa hoïc Ngaân haøng,(2003), Giaûi phaùp xöû lyù nôï xaáu trong tieán trình taùi cô caáu caùc NHTM Vieät Nam, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ Haø Noäi. 49. Vieän nghieân cöùu khoa hoïc Ngaân haøng,(2003), Ngaân haøng vôùi neàn kinh teá tri thöùc, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ Haø Noäi. 50. Vieän nghieân cöùu khoa hoïc Ngaân haøng,(2001), Kyû yeáu khoa hoïc ngaønh Ngaân haøng , Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ Haø Noäi. 51. Vieän nghieân cöùu khoa hoïc Ngaân haøng,(2003),Nhöõng thaùch thöùc cuûa Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong caïnh tranh vaø Hoäi nhaäp quoác teá, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ Haø Noäi. 174

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An.pdf
Luận văn liên quan