Đề tài Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng công thương Chương Dương

Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NH công thương Chương Dương LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam đang trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ngân hàng thương mại là một tổ chức gắn chặt với nền kinh tế thị trường, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển. Gắn với kinh tế thị trường, để tồn tại và không ngừng phát triển, hệ thống NHTM nói chung cũng như Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Chương Dương, tất yếu đòi hỏi công tác tín dụng trung và dài hạn phải được nâng cao chất lượng đâu tư, phát huy tối đa vai trò đòn bẩy của nó. Nhận thức được tính cấp thiết ấy, sau một thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại cơ sở, em chọn đề tài: ”Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Chương Dương” làm nội dung nghiên cứu trong chuyên đề tốt nghiệp của mình . Khoá luận tập trung nghiên cứu các vấn đề có liên quan tới công tác tín dụng trung và dài hạn. Phạm vi nghiên cứu là công tác cho vay vốn trung và dài hạn tại NH Công Thương Chương Dương. Chuyên đề gồm 3 phần: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về cho vay trung và dài hạn tại các Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Chương Dương. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Chương Dương .

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 1501 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng công thương Chương Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n dông. Më réng cho vay ngo¹i tÖ víi nh÷ng kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng t¸i t¹o ngo¹i tÖ hoÆc t×m ®­îc nguån cung ngo¹i tÖ tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, cho vay kÕt hîp víi ¸p dông c¸c biÖm ph¸p phßng chèng rñi ro tØ gi¸, x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng hç trî ngo¹i tÖ cña NH ®èi víi mét sè kh¸ch hµng cã doanh sè giao dÞch lín ®Ó n©ng møc t¨ng tr­ëng tÝn dông mét c¸ch an toµn trªn c¬ së chÝnh s¸ch cung øng ngo¹i tÖ phï hîp víi t×nh h×nh cung cÇu. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng th­¬ng KV Ch­¬ng D­¬ng. Lµ l¸ cê ®Çu cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng kh«ng nh÷ng ph¶i thùc hiÖn nh÷ng ph­¬ng h­íng cña toµn ngµnh Ng©n hµng, mµ cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c¶ hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. V× vËy nhiÖm vô ®Æt ra ®èi víi NH lµ rÊt lín. HiÖn t¹i, ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n cña NH cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i vµ cã nhiÒu tån t¹i, trong ®ã c¸c trë ng¹i thuéc vÒ chñ quan b¶n th©n ng©n hµng chiÕm phÇn kh«ng nhá. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã, em xin ®Ò nghÞ NH ¸p dông mét sè gi¶i ph¸p sau ®©y ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña NH. 3.2.1. C¸c biÖn ph¸p vÒ nguån vèn. Còng nh­ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng ®ang x¶y ra t×nh tr¹ng thõa vèn ng¾n h¹n nh­ng l¹i thiÕu vèn trung vµ dµi h¹n. VÒ l©u dµi, ®Ó cã thÓ më réng ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n, NH cÇn tõng b­íc t¹o lËp mét nguån vèn trung vµ dµi h¹n thùc sù vµ v÷ng ch¾c. Do vËy, NH nªn tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n theo c¸c h­íng sau: * Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn h×nh thøc huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm cã k× h¹n trªn mét n¨m VÒ c¬ b¶n, thu nhËp vµ tÝch luü cña ng­êi d©n hiÖn ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn. NH nªn ®iÒu chØnh ho¹t ®éng huy ®éng vèn, nh»m thu hót ®­îc mét bé phËn tiÒn göi dµi h¹n b»ng c¸ch lu«n ®¶m b¶o thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý ®Ó thu hót kh¸ch hµng, triÓn khai réng r·i h×nh thøc göi tiÕt kiÖm mét n¬i, rót ®­îc ë nhiÒu n¬i, t¹i tÊt c¶ c¸c Chi nh¸nh trong hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th­¬ng. NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng còng nªn ®­a ra c¸c h×nh thøc tiÒn göi tiÕt kiÖm míi nh­: tiÒn x©y dùng nhµ ë, mua « t«, tiÕt kiÖm tr¶ l·i tr­íc, tiÕt kiÖm cã ®¶m b¶o b»ng vµng... víi c¸c ®iÒu kiÖn hîp lÝ vµ hÊp dÉn h¬n ®èi víi kh¸ch hµng. Bªn c¹nh viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc, k× h¹n tiÒn göi, cÇn ph¶i n©ng cao tinh thÇn, t¸c phong phôc vô, gi¸o dôc c¸n bé c«ng nh©n viªn trong giao tiÕp. C¶i thiÖn mét b­íc ®¸ng kÓ chÊt l­îng dÞch vô, c¶i tiÕn quy tr×nh nghiÖp vô gi¶m bít thñ tôc giÊy tê nh»m n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng, t¹o niÒm tin, th«ng qua kh¸ch hµng cò më réng marketing tíi kh¸ch hµng míi. *.§Èy m¹nh ho¹t ®éng huy ®éng vèn ngo¹i tÖ tõ d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ Trong t×nh h×nh nhu cÇu xin vay vèn ngo¹i tÖ ®ang t¨ng lªn, NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng cÇn më réng c¸c h×nh thøc huy ®éng tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ cã k× h¹n. gÇn ®©y Chi nh¸nh cã ®­a ra h×nh thøc huy ®éng tiÒn göi ngo¹i tÖ trong vßng 5 n¨m trë l¹i ®©y nh­ng sè d­ tiÒn göi tiÕt kiÖm ch­a nhiÒu v× thiÕu c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch ng­êi göi. Víi lo¹i tiÒn göi nµy, NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng cÇn xem xÐt vµ më réng theo h­íng sau: Cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp lín cã thu nhËp th­êng xuyªn hay ®Þnh k× b»ng ngo¹i tÖ göi vµo Ng©n hµng theo tµi kho¶n tiÒn göi cã k× h¹n víi l·i suÊt hÊp dÉn hay vµo tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n vµ ®­îc ®¶m b¶o thanh to¸n nhanh gän víi chi phÝ thanh to¸n thÊp h¬n. Nªn cã sù ­u ®·i vÒ l·i suÊt ®èi víi c¸c kh¸ch hµng cã møc d­ nî ®¹t ®Õn mét møc nµo ®ã hoÆc th«ng qua h×nh thøc khen th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi göi. NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng cã thÓ khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n kh«ng c­ tró, ng­êi n­íc ngoµi häc tËp vµ c«ng t¸c t¹i ViÖt Nam ®­îc më tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ t¹i Chi nh¸nh ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n, chuyÓn tiÒn ra n­íc ngoµi hoÆc h­ëng l·i theo tµi kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm cã k× h¹n. Chi nh¸nh cã thÓ huy ®éng tiÒn göi ngo¹i tÖ kh«ng chØ b»ng USD mµ cßn c¶ c¸c ngo¹i tÖ m¹nh kh¸c nh­: ®ång Yªn NhËt (JPY), ®ång Euro bëi nhu cÇu vÒ thanh to¸n, giao dÞch bu«n b¸n cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam víi c¸c n­íc kh¸c ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. KÕt hîp víi huy ®éng vèn ngo¹i tÖ ®Ó cho vay, Chi nh¸nh nªn ®Èy m¹nh kinh doanh ngo¹i hèi vµ thanh to¸n quèc tÕ ®Ó kiÕm lêi vµ tr¸nh rñi ro hèi ®o¸i. §èi víi c¸c mãn tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ cã k× h¹n dµi d­íi d¹ng c¸c chøng chØ tiÒn göi, NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng cã thÓ thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu ng¾n h¹n khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu. H×nh thøc nµy ®· ®­îc Ng©n Hµng Ngo¹i Th­¬ng ¸p dông vµ rÊt cã hiÖu qu¶. * TiÕp tôc triÓn khai ho¹t ®éng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ng©n hµng lo¹i trung vµ dµi h¹n, k× phiÕu ng©n hµng cã môc ®Ých b»ng c¶ néi tÖ vµ ngo¹i tÖ Tr¸i phiÕu víi l·i suÊt huy ®éng cao h¬n c¸c h×nh thøc göi tiÒn cïng kú h¹n ®ang ®­îc ng­êi d©n ­a thÝch. Nh­ng ®èi víi ng©n hµng nguån vèn tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu lu«n lµ nguån cã gi¸ c¶ cao nhÊt. Do ®ã, khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng nªn chó ý tíi c¸c vÊn ®Ò sau: ChØ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ng©n hµng khi cã nhu cÇu bæ sung vèn cho vay ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n lín cã tÝnh kh¶ thi cao. Mçi ®ît ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cÇn tÝnh to¸n c©n ®èi gi÷a l·i suÊt ®Çu vµo vµ ®Çu ra. L·i suÊt cho vay cao sÏ kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc kh¸ch hµng vay vèn trung vµ dµi h¹n, do vËy Chi nh¸nh cÇn t×m c¸ch gi¶m chi dÞch vô cho hä ®Ó g¸nh ®ì phÇn nµo vÒ l·i suÊt cho vay. §Ó gi·n bít nhu cÇu tiÒn mÆt qu¸ tËp trung vµo thêi ®iÓm tr¸i phiÕu ®¸o h¹n, Chi nh¸nh nªn tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu huy ®éng vèn lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît c¸ch nhau kho¶ng mét th¸ng. Do vËy c¸c dù ¸n ®Çu t­ cÇn tr×nh luËn chøng kinh tÕ kü thuËt sím ®Ó ng©n hµng xem xÐt, c©n ®èi nguån vèn vµ nÕu cÇn sÏ tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. §Ó lµm t¨ng tÝnh hÊp dÉn cña tr¸i phiÕu, Chi nh¸nh nªn thùc hiªn nghiÖp vô chiÕt khÊu c¸c tr¸i phiÕu, chuyÓn nh­îng quyÓn së h÷u gi÷a c¸c c¸ nh©n th«ng qua ho¹t ®éng mua b¸n, biÕu tÆng c¸c tr¸i phiÕu v« danh hay ®¨ng ký l¹i quyÓn së h÷u ®èi víi c¸c tr¸i phiÕu ký danh. Tr¸i phiÕu dµi h¹n cã thÓ dïng lµm vËt cÇm cè thÕ chÊp ®Ó vay vèn t¹i ng©n hµng. C¸c tiÖn Ých ®ã lµm t¨ngtÝnh hÊp dÉn cña tr¸i phiÕu vµ trªn c¬ së ®ã ng©n hµng cã thÓ gi¶m bít l·i suÊt huy ®éng nh­ng vÉn thu hót ®­îc nhiÒu ng­êi mua . * §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng vay vèn tõ c¸c ng©n hµng kh¸c, ®Æc biÖt lµ vay vèn ngo¹i tÖ víi l·i suÊt ­u ®·i tõ c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi, c¸c tæ chøc tµi chÝnh- ng©n hµng quèc tÕ. NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng cÇn tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc cïng víi kh¸ch hµng, gióp ®ì kh¸ch hµng lËp ®­îc c¸c dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao ®Ó ®­îc vay vèn theo c¸c ch­¬ng tr×nh tµi trî vµ uû th¸c cã l·i suÊt thÊp. * TiÕp tôc sö dông vèn ng¾n h¹n ®Ó cho vay trung dµi h¹n: §Þnh h­íng chung lµ cho phÐp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trÝch mét phÇn vèn ng¾n h¹n cho vay trung vµ dµi h¹n. Tuy nhiªn, c¸c ng©n hµng ®­îc quyÒn chñ ®éng quyÕt ®Þnh møc sö dông cô thÓ, phï hîp víi kh¶ n¨ng c©n ®èi nguån vèn cña m×nh. 3.2.2_ C¸c biÖn ph¸p vÒ thay ®æi ®Çu t­. Kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh gåm c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp, th­¬ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, x©y dùng... C¸c doanh nghiÖp ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ tù n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt b»ng c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh vµ bæ sung tµi s¶n l­u ®éng ®Þnh kú. NÕu NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng chØ dõng ë ho¹t ®éng cho vay vèn trùc tiÕp theo dù ¸n nh­ hiÖn nay th× rÊt nhiÒu doanh nghiÖp muèn vay vèn cña NH nh­ng kh«ng ®¸p øng ®­îc mäi ®iÒu kiÖn xin vay. §Ó gióp c¸c doanh nghiÖp ®æi míi ®­îc tµi s¶n cè ®Þnh theo kÞp tr×nh ®é khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn, NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc cho vay trung vµ dµi h¹n theo h­íng ph¸t triÓn nghiÖp vô tÝn dông thuª mua, b¶o l·nh, tµi trî xuÊt nhËp khÈu, tiÕn hµnh ®ång tµi trî vµ thùc hiÖn tµi trî c¸c dù ¸n lín. ViÖc ®a d¹ng ho¸ nh­ vËy sÏ gióp ng©n hµng võa më réng quy m« ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n võa n©ng cao ®­îc chÊt l­îng cña ho¹t ®éng nµy v× ph©n t¸n ®­îc rñi ro. Chi nh¸nh cã thÓ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: a/ HiÖn t¹i c¸c dù ¸n cho vay cña NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng chñ yÕu lµ c¸c mãn vay trung h¹n thêi gian kh«ng qu¸ 5 n¨m, cho vay vèn ®Ó mua míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®Çu t­ chiÒu s©u. Trong thêi gian tíi khi NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng ®· cã ®­îc nguån vèn trung vµ dµi h¹n æn ®Þnh vµ kh¸ dåi dµo, ho¹t ®éng cho vay vèn cã thÓ tiÕn hµnh ®èi víi c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ dµi h¹n ®Ó x©y dùng míi, më réng, thµnh lËp thªm c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. b/ Víi nguån vèn tù tÝch luü vµ c¸c nguån vèn dµi h¹n huy ®éng ®­îc, ng©n hµng cã thÓ tham gia tµi trî c¸c dù ¸n lín, liªn doanh trong mét sè dù ¸n cña nhµ n­íc vÒ hiÖn ®¹i ho¸ vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng hoÆc tµi trî dù ¸n thµnh lËp c¸c ngµnh s¶n xuÊt míi, c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt thö nghiÖm nh­ng cã tÝnh kh¶ thi cao. H×nh thøc tµi trî c¸c dù ¸n lín cßn qu¸ míi mÎ víi NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng. HiÖn nay c¸c dù ¸n lín cña chÝnh phñ ®Òu do c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc n­íc ngoµi tµi trî. DÇn dÇn khi NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng sÏ cã kinh nghiÖm vµ m¹nh lªn vÒ tiÒm lùc tµi chÝnh, ho¹t ®éng tµi trî dù ¸n cña Chi nh¸nh ch¾c ch¾n lµ cã thÓ thùc hiÖn tèt. c/ Ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn nghiÖp vô tÝn dông thuª mua: §©y lµ h×nh thøc gi¸n tiÕp cña ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cÇn ®­îc ®Èy m¹nh ®Ó bæ trî cho ho¹t ®éng cho vay trùc tiÕp theo dù ¸n. §Ó më réng ho¹t ®éng tÝn dông thuª mua, NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng cÇn gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau: - Vèn cho ho¹t ®éng tÝn dông thuª mua: §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c ph­¬ng ¸n thuª mua dµi h¹n, Chi nh¸nh cÇn ph¶i tiÕn hµnh t¹o nguån vèn dµi h¹n th«ng qua ho¹t ®éng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ng©n hµng víi k× h¹n dµi. Lµ nghiÖp vô kinh doanh, ho¹t ®éng tÝn dông thuª mua còng ®ßi hái c¸c chi phÝ ban ®Çu ®Ó t¹o ra c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nh­ chi phÝ mua s¾m, thiÕt kÕ x©y dùng... C¸c chi phÝ nµy cÇn ®­îc t¹m øng vµ h¹ch to¸n chi tiÕt. - NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng, trªn c¬ së t×m hiÓu thÞ tr­êng, cÇn lËp c¸c ph­¬ng ¸n ®Ó quyÕt ®Þnh lo¹i tµi s¶n cÇn khai th¸c phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng, nhu cÇu thuª mua cña kh¸ch hµng vµ g¾n víi xu h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®¬n vÞ vµ cña ngµnh tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi. - Më réng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ ®Êt, c¸c c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ, c¸c tæ chøc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ... ®Ó t¹o nguån tµi s¶n cho thuª. NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng cã thÓ tiÕn tíi më réng quan hÖ liªn doanh víi c¸c c«ng ty thuª mua quèc tÕ mét mÆt gióp ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn häc hái kinh nghiÖm, mÆt kh¸c tËn dông ®­îc nguån ngo¹i tÖ hiÖn nay cßn ®ang thiÕu. d/ Më réng c¸c ho¹t ®éng cho vay ®ång tµi trî ®Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu cho vay c¸c dù ¸n lín trong khi ng©n hµng ®ang thiÕu vèn. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay ®ång tµi trî sÏ gióp ng©n hµng tËn dông ®­îc c¸c kho¶n vèn tõ nhá nhÊt vµo cho vay, ®ång thêi chia sÎ bít rñi ro víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c, trong tr­êng hîp dù ¸n lín vµ møc ®é m¹o hiÓm cao. Ngoµi ra, h×nh thøc nµy cßn gióp Ng©n hµng tham gia cho vay trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã nguån vèn tù cã cao vµ nhu cÇu vay khèi l­îng vèn lín h¬n l­îng vèn mµ ng©n hµng ®­îc phÐp cho vay (theo thÓ lÖ tÝn dông trung vµ dµi h¹n, mét ng©n hµng kh«ng ®­îc phÐp cho mét kh¸ch hµng vay qu¸ 10% vèn tù cã cña m×nh). e/ VÒ c¬ cÊu cho vay trung vµ dµi h¹n theo thµnh phÇn kinh tÕ: §èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, chØ cho vay nh÷ng ®¬n vÞ lµm ¨n thùc sù cã l·i vµ nh÷ng ngµnh, nh÷ng ®¬n vÞ ®­îc nhµ n­íc ­u tiªn. §Èy m¹nh cÊp tÝn dông vµo khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh v× mét khi ®· cã luËt thÕ chÊp tµi s¶n vµ mét sè luËt kh¸c ®­îc thùc hiÖn nghiªm minh vµ cã ®éi ngò c¸n bé tÝn dông v÷ng vµng th× Chi nh¸nh kh«ng sî mÊt vèn. 3.2.3_ C¸c biÖn ph¸p vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n vµ quyÕt ®Þnh cho vay. XÐt trªn quan ®iÓm cña ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ lµ kh©u quan träng nhÊt. §Ó t¨ng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy, ®¶m b¶o an toµn cho c¸c kho¶n cho vay, tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng cña ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n, trong khi xÐt duyÖt cho vay, c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn ®Æc biÖt chó ý tíi c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: - Coi träng tÝnh ph¸p lÝ cña c¸c ph¸p nh©n vay vèn. - §¸nh gi¸ n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, xem xÐt kh¶ n¨ng tµi chÝnh dïng cho hoµn tr¶ vèn vay vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi. - ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n xin vay mét c¸ch chi tiÕt ®Çy ®ñ, tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt quan träng cña dù ¸n, so s¸nh víi c¸c ®Þnh møc cña ngµnh vµ cña nhµ n­íc gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é kh¶ thi cña dù ¸n ®­îc chÝnh x¸c. §ång thêi nªn ph¸t huy vai trß t­ vÊn cho doanh nghiÖp. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ c¸c kh©u t¹i NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng, em nhËn thÊy cßn mét vµi vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®­îc söa ®æi vµ lµm râ thªm. D­íi ®©y lµ mét vµi biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ ra quyÕt ®Þnh cho vay cña NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng: a/ §æi míi dÇn c¸ch thøc thÈm ®Þnh dù ¸n Ho¹t ®éng cho vay vèn trung vµ dµi h¹n cña NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng kh«ng chØ bã hÑp trong c¸c mãn vay trung h¹n mµ sÏ më réng cho vay c¶ c¸c dù ¸n lín víi thêi gian dµi ®Õn hµng chôc n¨m. §iÒu nµy buéc NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng ph¶i hoµn thiÖn mét b­íc ph­¬ng thøc thÈm ®Þnh dù ¸n, chuyÓn tõ ph©n tÝch tµi chÝnh gi¶n ®¬n sang ph©n tÝch tµi chÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i ho¸ cã tÝnh ®Õn sù biÕn ®éng cña tiÒn tÖ. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng nªn sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é nh¹y vµ ph­¬ng ph¸p so s¸nh ®Ó cã c¸ch nh×n chÝnh x¸c h¬n vÒ tÝnh kh¶ thi vµ ®é an toµn cña dù ¸n, cã nghÜa lµ ph¶i ®Æt dù ¸n trong sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè cã liªn quan: NÕu mét dù ¸n trong tr­êng hîp xÊu nhÊt, vÉn ®¹t ®­îc mét tØ suÊt thu håi vèn néi bé (IRR) vµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn (NPV) ®ñ bï ®¾p ®­îc l·i ph¶i tr¶ ng©n hµng ë møc ®é c¸c doanh nghiÖp chÊp nhËn ®­îc th× dù ¸n ®ã cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ch¾c ch¾n nhÊt. b/ CÇn xem xÐt l¹i c¸ch x¸c ®Þnh 2 chØ tiªu thêi gian cho vay (Tcv) vµ sè tiÒn tr¶ nî hµng n¨m (N) Mçi dù ¸n ®Òu cã vßng ®êi cña nã: Nh÷ng n¨m ®Çu khi míi ®­a vµo khai th¸c, doanh thu vµ lîi nhuËn ch­a thÓ ®¹t ®­îc nh­ dù kiÕn; sau mét thêi gian ho¹t ®éng khi doanh thu tiªu thô v­ît qu¸ ®iÓm hoµ vèn th× dù ¸n míi cã lîi nhuËn tr¶ nî ng©n hµng, vµ sau thêi k× thu nhËp vµ tÝch luü lµ giai ®o¹n tho¸i trµo m¸y mãc ®· cò kÜ, chÊt l­îng s¶n phÈm kÐm, tiªu hao nguyªn liÖu nhiÒu lµm gi¸ thµnh t¨ng lªn,... Tãm l¹i thu nhËp vµ lîi nhuËn cña dù ¸n sÏ kh«ng ®Òu qua c¸c n¨m. NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng chØ thu nî trung vµ dµi h¹n khi ®èi t­îng vay vèn ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ , cã nghÜa lµ ph¶i tÝnh tíi thêi gian ©n h¹n (cã tÝnh tíi khÊu hao c¬ b¶n lµ yÕu tè tr¶ nî: N = KHCB + l·i). Mét ®Æc ®iÓm c¬ b¶n lµ thêi h¹n cho vay trong tÝn dông trung vµ dµi h¹n kh¸c thêi h¹n thu nî trung dµi h¹n, v× nã cã thªm thêi gian ©n h¹n. Do vËy, viÖc lÊy chØ tiªu doanh thu vµ lîi nhuËn hµng n¨m cña dù ¸n t¹i ®iÒu kiÖn tèi ­u ®Ó tÝnh Tcv vµ N lµ ch­a thËt hîp lÝ. C¸n bé tÝn dông nªn tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu nµy nh­ sau: Khi thÈm ®Þnh ph­¬ng diÖn tµi chÝnh cña dù ¸n, nÕu dù ¸n ®Çu t­ trong thêi gian dµi nªn ph©n chia ra theo tõng giai ®o¹n tuú theo ®Æc ®iÓm cña dù ¸n, tÝnh to¸n doanh thu vµ lîi nhuËn cña dù ¸n trong tõng giai ®o¹n. Th­êng trong nh÷ng n¨m ®Çu, sè tiÒn tr¶ nî lµ thÊp vµ sÏ t¨ng dÇn cïng víi møc t¨ng doanh thu cña dù ¸n trong c¸c giai ®o¹n sau. Lµm nh­ vËy NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng sÏ cã c¬ së thu nî ®óng h¹n, gi¶m nî qu¸ h¹n. c/ KÐo dµi thêi gian cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ lín. HiÖn t¹i c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n cña NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng chñ yÕu lµ trung h¹n kh«ng qu¸ 5 n¨m. Theo quy ®Þnh, ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u cã thêi gian x©y dùng th× thêi h¹n cho vay kh«ng qu¸ 3 n¨m, cßn c¸c dù ¸n mua m¸y mãc vÒ l¾p ®Æt th× thêi h¹n cho vay chØ 2 n¨m. Quy ®Þnh vÒ thêi h¹n cho vay nh­ vËy lµ ch­a thËt hîp lÝ: còng lµ mét h×nh thøc ®Çu t­ chiÒu s©u nh­ng c¸c dù ¸n ®Çu t­ theo c¶ mét d©y chuyÒn míi dï víi quy m« võa hay nhá th× doanh nghiÖp còng khã hoµn tr¶ vèn trong thêi gian 3 n¨m bëi lÏ víi mét d©y chuyÒn míi, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra sÏ lµ míi ®èi víi thÞ tr­êng (vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng, chñng lo¹i,...); mÆt kh¸c, c«ng nh©n ph¶i cã thêi gian lµm quen víi d©y chuyÒn míi, s¶n phÈm míi... do ®ã thêi k× ®Çu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra sÏ tiªu thô chËm cÇn cã thêi gian chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, thËm chÝ doanh nghiÖp cã thÓ bÞ thua lç trong thêi gian nµy. V× vËy, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ theo h×nh thøc nµy thêi gian cho vay nªn dµi h¬n, cã thÓ chuyÓn qua cho vay tÝn dông dµi h¹n (trªn 5 n¨m). d/ Gi¶m bít thêi gian xÐt duyÖt hå s¬ vay vèn §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng hå s¬ vay vèn thiÕu trung thùc lµm mÊt thêi gian thÈm ®Þnh l¹i sè liÖu, khi doanh nghiÖp cã ý ®Þnh vay vèn t¹i NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng, c¸n bé tÝn dông cÇn phæ biÕn cho doanh nghiÖp c¸c thñ tôc cÇn thiÕt trong hå s¬ vµ yªu cÇu doanh nghiÖp cung cÊp tµi liÖu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Cung cÊp mét c¸ch trung thùc c¸c th«ng tin vÒ s¶n xuÊt kinh doanh. - Hå s¬ göi ®Õn ph¶i ®Çy ®ñ, râ rµng, chÝnh x¸c, ng¾n gän. - C¸c b¶ng biÓu tr­íc khi ®Õn ng©n hµng cÇn ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan kiÓm to¸n ®Ó ®¶m b¶o c¸c sè liÖu h¹ch to¸n lµ chÝnh x¸c. e/ N©ng cao tr×nh ®é thÈm ®Þnh dù ¸n cña c¸n bé tÝn dông: NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng cÇn ph¶i lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé trong ng©n hµng tõ l·nh ®¹o tíi nh©n viªn vÒ c¸c kiÕn thøc thÈm ®Þnh dù ¸n. TiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n lín, cÇn ph¶i mêi c¸c chuyªn gia kÜ thuËt ®èi víi c¸c dù ¸n lín, kÜ thuËt phøc t¹p... Trªn c¬ së c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®­îc trang bÞ hiÖn ®¹i, Chi nh¸nh cã thÓ thµnh lËp c¸c phßng t­ vÊn vµ lËp dù ¸n. Víi ­u thÕ n¾m b¾t ®­îc th«ng tin tõ nhiÒu lÜnh vùc, cã quan hÖ réng víi nhiÒu doanh nghiÖp lín víi c¸c nhµ cung cÊp vµ tiªu thô... c¸c phßng t­ vÊn cña Chi nh¸nh sÏ gióp doanh nghiÖp ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ mét c¸ch chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ nhÊt. 3.2.4- VÒ n©ng cao tr×nh ®é c¸c bé tÝn dông. Con ng­êi lu«n lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh trong mäi lÜnh vùc, ®Æc biÖt ®èi víi lÜnh vùc tÝn dông, c¸n bé tÝn dông lµ ng­êi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cho vay. Yªu cÇu cña ng­êi tÝn dông cã thÓ tãm gän nh­ sau: - Am hiÓu qui tr×nh nghiÖp vô, biÖn ph¸p thÈm ®Þnh kh¸ch hµng, ®¸nh gi¸ mãn vay. - BiÕt c¸ch thu thËp vµ sö lý th«ng tin. - N¾m v÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng cã liªn quan ®Õn dù ¸n, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc vµ thÕ giíi cã liªn quan, t×nh h×nh thÞ tr­êng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - Cã ®øc tÝnh trung thùc, b¶n lÜnh, phong c¸ch lµm viÖc khÈn tr­¬ng khoa häc. - Cã t­ duy nhanh nhÑn, n¨ng ®éng s¸ng t¹o xö lý nh÷ng t×nh huèng phøc t¹p. - Cã tinh thÇn tËp thÓ vµ lîi Ých cña Ng©n hµng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña mçi Ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m qua, chi nh¸nh ®· bæ sung thªm nhiÒu c¸n bé trÎ, song so víi nhu cÇu vÉn ch­a ®¹t, v× viÖc ph¸t huy nguuån lùc trong Ng©n hµng lµ ®iÒu cÇn thiÕt. - Ng©n hµng nªn tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i, ®Î tr¸nh t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ nghiÖp vô, Ng©n hµng th­êng xuyªn cö c¸n bé dù c¸c líp häc, tËp huÊn chuyªn m«n, nghiÖp vô ng¾n ngµy do Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam më. Trong mét sè lÜnh vùc liªn quan trùc tiÕp ®ªn c«ng viÖc cã thÓ mêi vµ thuª chuyªn gia, c¸n bé kü thuËt vÒ gi¶ng cho c¸n bé Ng©n hµng. - Chuyªn m«n ho¸ ®éi ngò c¸n bé Ng©n hµng: NÒn kinh tÕ rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p, sè l­îng c¸n bé Ng©n hµng th× h¹n chÕ kh«ng thÓ dµn tr¶i trªn mäi lÜnh vùc. V× vËy, Ng©n hµng nªn nªn tæ chøc tõng nhãm c¸n bé chuyªn phô tr¸ch vÒ tõng lÜnh vùc. VÝ dô nh­ nhãm phô tr¸ch x©y dùng, nhom phô tr¸ch vÒ c¬ khÝ chÕ t¹o. . . ViÖc chuyªn m«n ho¸ sÏ gióp cho c¸n bé tÝn dông tr¸nh khái t×nh tr¹ng qu¸ t¶i do ph¶i «m nhiÒu lÜnh vùc, cã thêi gian ®i ss©u vµo tõng lo¹i h×nh cô thÓ. Nhê ®ã mµ khi thÈm ®Þnh dù ¸n sÏ cã sù ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n. - Ng©n hµng ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tho¶ ®¸ng víi c¸n bé c«ng nh©n viªn: Ng­êi c¸n bé tÝn dông lµ ng­êi ®øng mòi chÞu sµo, lµm viÖc v× lîi Ých tËp thÓ, nh­ng l¹i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n khi cã rñi ro x¶y ra, chÝnh v× vËy Ng©n hµng ph¶i cã chÝnh s¸ch ®éng viªn. Cã thÓ hµng th¸ng , hµng quý bÇu xÐt thi ®ua. Víi nh÷ng c¸n bé lµm tèt nhiÖm vô cña m×nh sÏ ®­îc th­ëng hay cho møc l­¬ng cao h¬n c¸n bé kh¸c. §ång thêi Ng©n hµng còng cã h×nh thøc kû luËt ®èi víi c¸n bé thiÕu tr¸ch nhiÖm( ph¹t, trõ l­¬ng...). ChÝnh s¸ch th­ëng ph¹t ph©n minh, quuyÒn lîi g¾n liÒn víi tr¸ch nhiÖm, sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸n bé tÝn dông hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh. 3.2.5_ VÒ chÝnh s¸ch tiÕp thÞ. Theo thèng kª, hiÖn t¹i Ng©n hµng C«ng th­¬ng Ch­¬ng D­¬ng míi chØ ®iÒu tra ®­îc 60% sè doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn. Sè doanh nghiÖp vay vèn t¹i Ng©n hµng chØ chiÕm 15% tæng sè doanh nghiÖp. Nh­ vËy, Ng©n hµng ®· bá sãt mét sè l­îng kh¸ch hµng lín cã tiÒm n¨ng. V× thÕ viÖc n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®­a ra c¸c s¶n phÈm thÝch hîp lµ viÖc rÊt cÇn thiÕt. C«ng t¸c tiÕp thÞ hÇu nh­ lµ do c¸c c¸n bé phßng Kinh doanh ®¶m nhiÖm, ®iÒu nµy kh«ng ph¸t huy ®­îc hÕt t¸c dông cña tiÕp thÞ vµ t¨ng thªm g¸nh nÆng cho c¸n bé tÝn dông. ThiÕt nghÜ r»ng, ngoµi c¸n bé tÝn dông th× mçi nh©n viªn trong Chi nh¸nh ph¶i lµ mét nhµ kinh tÕ trong viÖc th«ng tin tuyªn truyÒn. Ngoµi ra, Ng©n hµng cÇn ph¶i lËp thªm mét phßng Marketing ®Ó chuyªn s©u vµo nghiªn cøu, t×m hiÓu. 3.2.6_ C¸c biÖn ph¸p kh¸c. 3.2.6.1_ ¸p dông mét qui tr×nh gi¸m s¸t chÆt chÏ vµ khoa häc. Trong qu¸ tr×nh sö dông vèn vay, cã nhiÒu nh©n tè ¶nh h­ëng n¶y sinh g©y ra rñi ro cho Ng©n hµng: - Kh¸ch hµng sö dông tiÒn vay sai môc ®Ých. - Kh¸ch hµng ph¹m sai lÇm trong khi sö dông tiÒn vay vµo doanh nghiÖp. - Kh¸ch hµng vay vèn víi ®éng c¬ lõa ®¶o Ng©n hµng. ChÝnh v× vËy, viÖc Ng©n hµng gi¸m s¸t hµnh vi cña kh¸ch hµng lµ rÊt cÇn thiÕt cho viÖc ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. NÕu trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ sö dông vèn vay, ng©n hµng cã sù kiöm tra chÆt chÏ, th× mäi viÖc cã thÓ ®­îc ph¸t hiÖn vµ sö lý, cã thÓ vÉn kÞp thêi... §èi víi dù ¸n cho vay trung vµ dµi h¹n, thêi gian thùc hiÖn dµi nªn qu¸ tr×nh gi¸m s¸t còng ph¶i kÐo dµi theo, c¸c ng©n hµng nhiÒu khi chØ qu¸ chó träng vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh ban ®Çu ®«i khi viÖc gi¸m s¸t sö dông tiÒn vay chØ dõng l¹i ë møc h×nh thøc. §Õn khi cã sù viÖc xÈy ra th× Ng©n hµng míi kiÓm tra l¹i kü cµng, lóc ®ã cøu v·n ®­îc t×nh thÕ lµ vÊn ®Ò rÊt khã, viÖc kiÓm tra lóc ®ã chØ lµ ®Ó rót kinh nghiÖm, söa ch÷a kh¾c phôc, kh«ng thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng ng¨n ngõa. Ng©n hµng C«ng th­¬ng KV Ch­¬ng D­¬ng lu«n x¸c ®Þnh c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng lµ mét kh©u quan träng trong qui tr×nh tÝn dông. Kh¸ch hµng cña Ng©n hµng th­êng lµ nh÷ng ®¬n vÞ cã quan hÖ l©u n¨m vµ c¸c tæ chøc nµy chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp liªn doanh trong lÜnh vùc x©y dùng, thi c«ng, l¾p r¸p. §©y lµ mét ®iÒu thuËn lîi trong c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t. Nh­ng kh«ng v× thÕ mµ Ng©n hµng bu«ng láng c«ng t¸c nµy v× ®iÒu nµy cã thÎ dÉn ®Õn viÖc sö dông vèn sai môc ®Ých, dÔ g©y thiÖt h¹i cho Ng©n hµng, lµm gi¶m chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. §Ó tr¸nh ®iÒu nµy, Ng©n hµng cÇn ph¶i thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng, ¸p dông mét quy tr×nh gi¸m s¸t tiÒn vay chÆt chÏ vµ khoa häc lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu. Chóng ta biÕt r»ng c¸c doanh nghiÖp kh«ng bao giê muèn chÞu sù gi¸m s¸t cña Ng©n hµng, bëi cã rÊt nhiÒu lý do, trong ®ã cã ®¶m b¶o bÝ mËt trong kinh doanh, ngù¬c l¹i ®èi víi ng©n hµng viÖc gi¸m s¸t, kiÓm tra lµ c«ng viªc kh«ng thÓ thiÕu. Nh­ng trong thùc tÕ th­êng thÊy c¸c Ng©n hµng nãi chung vµ Ng©n hµng C«ng th­¬ng KV Ch­¬ng D­¬ng nãi riªng lu«n ph¶i ®«n ®èc c¸c doanh nghiÖp trong viÖc b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp th­êng nép chËm, hoÆc nÕu kh«ng cã sù thóc b¸ch th× dÔ dµng “quªn”, thËm chÝ viÖc b¸o c¸o l¹i kh«ng ®óng sù thËt. DÜ nhiªn víi doanh nghiÖp cè t×nh tr× ho·n, Ng©n hµng còng cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nh­ cö c¸n bé xuèng ®«n ®èc hay göi c«ng v¨n tíi doanh nghiÖp, c¸c cÊp chñ qu¶n cña doanh nghiÖp. MÆc dï v¹y, ®©y kh«ng ph¶i lµ gi¶i ph¸p tèt cho c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t cña Ng©n hµng. §Ó gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò nµy, c¸n bé tÝn dông ph¶i gi¶i thÝch cho kh¸ch hµng hiÓu ®­îc nghÜa vô vµ quyÒn lîi trong viÖc lËp b¸o c¸o th­êng xuuyªn göi ng©n hµng. Viªc tu©n thñ c¸c b¸o c¸o sÏ lµ mét c¬ së tèt ®Ó Ng©n hµng ®¸nh gi¸ xem xÐt khi cho vay lÇn sau. NÕu Ng©n hµng t¹o ®­îc mèi quan hÖ g¾n bã th©n t×nh víi kh¸ch hµng nh­ v¹y th× kh¸ch hµng còng sÏ cung cÊp sè liÖu ®Çy ®ñ, t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng thùc hiÖn tãtt c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t cña m×nh mét yÕu tè c¬ b¶n ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Mét quy tr×nh gi¸m s¸t gåm c¸c b­íc sau: - TiÕn hµnh c¸c cuéc kiÓm tra th­êng xuyªn vµ ®ét xuÊt trong viÖc thµnh lËp hîp ®ång tÝn dông víi kh¸ch hµng, Ng©n hµng cÇn ph¶i ghi râ nh÷ng quy ®Þnh vÒ kiÓm tra ®Þnh kú, tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n cña kh¸ch hµng, kiÓm so¸t hÖ thèng thu chi cña kh¸ch hµng. Trong tr­êng hîp cã dÊu hiÖu bÊt th­êng, Ng©n hµng cÇn ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng cuéc kiÓm tra ®ét xuÊt. §Ó lµm ®ù¬c nh÷ng ®iÒu nµy, yªu cÇu ®Æt ra lµ c¸n bé tÝn dông ph¶i cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Ph¶i ®i s©u ®i s¸t c¸c doanh nghiÖp mét c¸ch khÐo lÐo ®Î tr¸nh mÊt long kh¸ch hµng, tuyÖt ®èi tr¸nh t×nh tr¹ng “kiÓm tra trªn giÊy tê” hoÆc qu¸ tin t­ëng nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, cã uy tÝn ®Ó bu«ng láng kiÓm so¸t, ®iÒu ®ã sÏ rÊt dÔ ®i ®Õn rñi ro. - NhËn biÕt vµ ng¨n ngõa c¸c kho¶n vay kh«ng an toµn Trong ho¹t ®éng tÝn dông, viÖc nhËn biÕt vµ ng¨n ngõa c¸c kho¶n vay kh«ng an toµn lµ viÖc hÕt søc quan träng. NÕu xem nhÑ c«ng t¸c nµy th× sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cña tÝn dông. Trong c«ng t¸c gi¸m s¸t cµng ®¨c biÖt chó ý vÊn ®Ò nµy ®Ó cã c¬ së tiÕn hµnh c¸c cuéc kiÓm tra ®ét xuÊt. Cã nhiÒu dÊu hiÖu cho thÊy kho¶n vay sÏ gÆp khã kh¨n. Tuy nhiªn, ®Ó nhËn biÕt ®­îc vÊn ®Ò nµy cßn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm cña c¸n bé gi¸m s¸t: thùc tÕ thÊy r»ng kh«ng cã nguyªn t¾c hay mét m« h×nh cô thÓ nµo ®Ó ®¸nh gi¸ nh÷ng kiÓu vay kh«ng an toµn. Nh­ng kh«ng ph¶i chóng ta còng kh«ng thÓ nhËn biÕt ®­îc nh÷ng nÐt chung ®Ó rót ra kinh nghiÖm. Sau ®©y lµ mét sè tiªu chuÈn cã thÓ ¸p dông ®Î nhËn biÕt vÒ c¸c kho¶n vay kh«ng an toµn: + Tr× ho·n nép c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho Ng©n hang. + ChËm trÔ trong viÖc tr× ho·n c¸c cuéc viÕng th¨m cña c¸c c¸n bé Ng©n hµng. + Sè d­ tiÒn göi gi¶m bÊt th­êng, xuÊt hiÖn c¸c kho¶n thiÕu chi trªn tµi kho¶n thanh to¸n. + Cã sù gia t¨ng bÊt th­êng hµng tån kho, c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n b¸n chÞu. + Cã sù thay ®æi vÒ ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp, cã sù biÕn ®éng con ng­êi, tõ chøc, bá trèn, cã khã kh¨n vÒ tæ chøc, lao ®éng nh­ ®×nh c«ng, b·i c«ng. + Thay ®æi chÕ ®é tµi chÝnh trong doanh nghiÖp, cã sù x¸c nhËp, gi¶i thÓ. + Cã nhiÒu b¹n hµng ®Õn ®ßi nî hoÆc trªn th­¬ng tr­êng uy tÝn ®· gi¶m sót. + C¸c th¶m ho¹ thiªn nhiªn x¶y ra nh­ b·o lôt, ch¸y hoÆc mÊt trém. + Khi cã c¸c hiÖn t­îng kiÖn tông vÒ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. Khi nhËn biÕt ®­îc c¸c dÊu hiÖu trªn, Ng©n hµng ph¶i nhanh chãng cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh nh­: - C¸n bé tÝn dông cã thÓ trî vÊn cho doanh nghiÖp vÒ c¸c vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm, thu nî, tiÕp tôc s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc mêi c¸c chuyªn gia vÒ t­ vÊn cho doanh nghiÖp. - Ng©n hµng th«ng qua mèi quan hÖ cña m×nh víi nh÷ng kh¸ch hµng kh¸c cã thÓ giíi thiÖu c¸c ®èi t¸c cho doanh nghiÖp trong viÖc xö lý nh÷ng v­íng m¾c, tån t¹i. Tuy nhiªn, nhËn biÕt ®­îc c¸c rñi ro cña doanh nghiÖp, Ng©n hµng ph¶i ph©n tÝch mét c¸ch cô thÓ trªn mäi khÝa c¹nh, kh¸ch quan hay chñ quan ®em l¹i ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc hîp lý víi tõng tr­êng hîp. - Ng©n hµng cã thÓ ®Çu t­ thªm vèn cho doanh nghiÖp b»ng c¸ch b¶o l·nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu. - T×m mäi biÖn ph¸p thu håi c¸c ho¸ ®¬n chËm tr¶ gióp doanh nghiÖp. - S¾p xÕp, kÕt cÊu l¹i c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch kÐo dµi kú h¹n nî, rót bít c¸c kho¶n chi tr¶ ®Þnh kú nÕu cã thÓ ®­îc. - Gia t¨ng khèi l­îng c¸c kho¶n cho vay trªn c¬ së quy ®Þnh chÆt chÏ c¸c ®iÒu kiÖn vµ kh¼ng ®Þnh víi kh¶ n¨ng ng­êi vay sÏ phôc håi ®­îc s¶n xuÊt kinh doanh nÕu ®­îc tiÕp vèn. - Ng©n hµng cã thÓ nhËn thªm b¶o l·nh cña mét ng­êi kh¸c cã tµi s¶n ®èi víi doanh nghiÖp ®ang m¾c nî. ViÖc b¶o l·nh ph¶i thùc hiÖn ®óng thñ tôc b¶o l·nh b»ng tµi s¶n. C¸c quy tr×nh gi¸m s¸t trªn nÕu Ng©n hµng thùc hiÖn tèt sÏ tr¸nh ®­îc cho Ng©n hµng gÆp rñi ro nh­ vËy ®· gãp phÇn lµm t¨ng chÊt l­îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng. H¬n n÷a qua c«ng t¸c nµy, Ng©n hµng cã thÓ gi÷ ®­îc kh¸ch hµng l©u dµi gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng cña Ng©n hµng. - C¸c biÖn ph¸p xö lý viÖc cho vay: Trong viÖc quyÕt ®Þnh cho vay tiÕp hay kh«ng ®èi víi mét doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n, Ng©n hµng cÇn ph¶i xem xÐt, ph©n tÝch kü xem doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong tr­êng hîp nµo, ®Ó tõ ®ã Ng©n hµng cã quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng. NhiÒu Chi nh¸nh cßn qu¸ cøng nh¾c khi ¸p dông c¸c quy ®Þnh, quy chÕ vÒ cho vay. §iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông. Theo em ta cã thÓ dùa vµo tõng tr­êng hîp sau ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý: + Víi doanh nghiÖp cã khã kh¨n nh­ng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kh¶ thi, hoÆc víi doanh nghiÖp gÆp rñi ro trong tr­êng hîp kh¸ch quan, b·o, lôt, th× Ng©n hµng nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho vay song kh«ng tr¸i víi quy luËt 284. + Víi nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc th× Ng©n hµng tËn thu ®Ó tr¸nh rñi ro. 3.2.6.2- C¸c biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi ®èi víi nî qu¸ h¹n: Trong giai ®o¹n thu nî, biÖn ph¸p xö lý nî qu¸ h¹n qu¸ cøng nh¾c vµ th¸i ®é ch­a thùc sù hîp t¸c víi ng­êi vay còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông. Thu nî lµ mét kh©u quan träng trong quy tr×nh cho vay, c«ng t¸c nµy cÇn ph¶i lµm liªn tôc, c¸c c¸n bé tÝn dông ph¶i th­êng xuyªn theo dâi hîp ®ång tÝn dông cña c¸c doanh nghiÖp. ë Ng©n hµng C«ng th­¬ng Ch­¬ng D­¬ng, trong vµi n¨m gÇn ®©y tû lÖ nî qu¸ h¹n rÊt thÊp. C¸c n¨m 2002,2003,2004 cã thÓ coi nh­ b»ng kh«ng. Tuy nhiªn, tr­íc ®ã tû lÖ nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng lµ kh¸ cao, n¨m 2001 lµ 1,2% vµ kh«ng thÓ nãi tr­íc ®­îc r»ng ®iÒu nµy kh«ng tiÕp tôc x¶y ra. V× thÕ viÖc ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ¸p dông khi cã nî qu¸ h¹n lµ cÇn thiÕt: + Trong kú tr¶ nî ®Çu tiªn cho Ng©n hµng, kh«ng nªn thóc Ðp doanh nghiÖp tr¶ nî v­ît qu¸ kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ. CÇn x¸c ®Þnh thêi h¹n tr¶ nî vµ møc tr¶ nî phï hîp víi thu nhËp cña doanh nghiÖp trong thêi h¹n ®ã, tr¸nh g©y c¨ng th¼ng vÒ vèn cho doanh nghiÖp. + Ng©n hµng khoanh nî vµ xo¸ nî cho doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo Quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. + TiÕn hµnh thanh lý tµi s¶n thÕ chÊp Qua thùc tÕ cho thÊy, viÖc xö lý nî qu¸ h¹n cña Chi nh¸nh cßn mang tÝnh chÊt thô ®éng, hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao vµ nhiÒu mãn nî qu¸ h¹n ®· trë thµnh nî kh«ng thÓ thu håi ®­îc. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn Chi nh¸nh cÇn cã mét hÖ thèng ph­¬ng ph¸p thu nî còng nh­ xö lý nî qu¸ h¹n mét c¸ch khoa häc. Sau ®©y xin ®Ò cËp ®Õn nh­ vÊn ®Ò xö lý nî qu¸ h¹n. 3.2.6.3 - Thµnh lËp bé phËn thu håi nî riªng. Th«ng th­êng ng­êi c¸n bé tÝn dông qu¶n lý mãn nµo sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm thu nî vµ ®ßi nî qu¸ h¹nmãn vay ®ã vµ doanh nghiÖp ®ã. Tuy nhiªn viÖc qu¶n lý mãn cho vay kÐm chÊt l­îng vµ thu håi nî khã ®ßi lµ mét c«ng viÖc khã, nhÊt lµ khi c¸n bé tÝn dông vµ doanh nghiÖp ®· h×nh thµnh quan hÖ th©n thiÕt, th× viÖc ¸p dông biÖn ph¸p cøng r¾n sÏ ®Æt ng­êi c¸n bé tÝn dông vµo mét t×nh huèng khã xö. ChÝnh v× vËy, Chi nh¸nh nªn thiÕt lËp mét bé phËn chuyªn thu håi nî riªng. Víi quy m« nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng KV Ch­¬ng D­¬ng th× bé phËn nµy chØ cÇn hai ng­êi vµ nh÷ng c¸n bé nµy chØ chuyªn phô tr¸ch viÖc thu håi nî qu¸ h¹n. §èi víi nî qu¸ h¹n, Ng©n hµng cã thÓ ¸p dông hai biÖn ph¸p: Khai th¸c vµ thanh lý. Ng©n hµng cã thÓ ¸p dông mét hoÆc ®ång thêi c¶ hai biÖn ph¸p dùa trªn ph©n tÝch c¸c yÕu tè: + Sù trung thùc vµ th¸i ®é cña ng­êi vay ®èi víi c¸c kho¶n nî. §©y chÝnh lµ xem xÐt ý muèn tr¶ nî cña ng­êi vay. + Kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ng­êi vay: lµ xem xÐt kh¶ n¨ng tr¶ nî cña ng­êi vay trong t­¬ng lai. - C¸c chi phÝ ph¶i tr¶ cho viÖc thu håi nî Cã tr­êng hîp mãn nî thu håi ®­îc kh«ng ®ñ bï ®¾p cho chi phÝ thu håi nã. Dï Ng©n hµng cã thu ®­îc nî nh­ng còng ph¶i chÞu kho¶n lç. Do vËy ®©y sÏ lµ vÊn ®Ò ph¶i c©n nh¾c. - Th¸i ®é cña c¸c chñ nî kh¸c. NÕu nh­ c¸c chñ nî cã th¸i ®é tin t­ëng vµo doanh nghiÖp, kh«ng truy ®ßi g¾t gao th× chøng tá doanh nghiÖp vÉn cßn uy tÝn vµ kh¶ n¨ng trong viÖc tr¶ nî cho Ng©n hµng. + Ng©n hµng t­ vÊn cho ng­êi vay trªn nhiÒu khÝa c¹nh nh»m t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng t¹o ra vµ thu ®­îc lîi nhuËn. Ng©n hµng cã thÓ ®iÒu chØnh hîp ®ång tÝn dông, gi¶m quy m« hoµn tr¶ tr­íc m¾t, hoÆc cho vay tiÕp ®Ó t¨ng søc m¹nh vÒ tµi chÝnh cho kh¸ch hµng, kh«i phôc s¶n xuÊt kinh doanh. + Ng©n hµng cã thÓ d·n nî cho doanh nghiÖp, tøc lµ kÐo dµi thêi gian tr¶ nî ( tèi ®a kh«ng qu¸ 12 th¸ng), nÕu kh«ng thÓ gia h¹n ®­îc th× chuyÓn sang nî qu¸ h¹n nÕu kh¸ch hµng bá sung thªm tµi s¶n thÓ chÊp, cÇm cè th× bæ xung thªm thêi h¹n cho vay. Tr­êng hîp nµy chØ ¸p dông cho nh­ng kh¸ch hµng: *§ang cßn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cã nguån thu nhËp, cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. *Cã thiÖn chÝ tr¶ nî, trong qu¸ tr×nh sö dông vèn ®· hoµn tr¶ ®­îc mét phÇn nî gèc, tr¶ l·i hµng th¸ng ®Òu ®Æn. *Tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè thuéc së h÷u hîp ph¸p cña kh¸ch hµng, dÔ ph¸t m¹i. *Ng©n hµng ®Ò nghÞ ng­êi vay qu¶n lý chÆt chÏ ng©n quü, cã thÓ khuyªn b¸n bít tµi s¶n kh«ng sö dông. *Ng©n hµng ®Ò nghÞ doanh nghiÖp c¶i tæ l¹i hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, thay ®æi l¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc. *Ng©n hµng kÕt hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng thóc Ðp nî ( chØ ¸p dông víi nh÷ng mãn vay nhá, t¹i thêi ®iÓm chuyÓn sang nî qu¸ h¹n cã: tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè hîp ph¸p, dÔ ph¸t m¹i, cã nguån thu nhËp kh¸c. . . ). Néi dung c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ ng­êi vay ®­îc phÐp kh¾c phôc khã kh¨n vÒ tµi chÝnh vµ hoµn tr¶ cho Ng©n hµng cµng nhanh cµng tèt. TÊt nhiªn ng­êi vay ph¶i trung thùc vµ cã th¸i ®é tÝch cùc trong viÖc tr¶ nî, ¸p dông biÖn ph¸p nµy gièng nh­ mét ch­¬ng tr×nh phôc håi mµ Ng©n hµng ¸p dông lªn ng­êi vay. - BiÖn ph¸p thanh lý: BiÖn ph¸p thanh lý tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè hoÆc b¶o l·nh chØ ¸p dông sau khi ®· thùc hiÖn c¸c h×nh thøc khai th¸c, gióp ®ì doanh nghiÖp nh­ng kh«ng thµnh c«ng. Trong kinh doanh c¸c Ng©n hµng ®Òu mong muèn c¸c kho¶n vay sÏ ®­îc hoµn tr¶ l¹i theo tho¶ thuËn chø kh«ng ph¶i lµ c¸c tµi s¶n thÕ chÊp ®­îc ph¸t m·i hay ®­îc c«ng ty b¶o trî, ng­êi b¶o l·nh thanh to¸n hé. ViÖc thanh lý ®­îc nhanh chãng thùc hiÖn trong nh÷ng tr­êng hîp t­ t­ëng ng­êi kh«ng s½n lßng chi tr¶, ®· cã hµnh ®ång lõa ®¶o hay kh«ng thËt thµ, ®· béc lé, t×nh tr¹ng vì nî hiÖn ra, t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng lµ v« väng. Lóc ®ã Ng©n hµng cÇn ¸p dông biÖn ph¸p thanh lý nh­ mét sè gi¶i p¸hp t×nh thÕ b¾t buéc, cã c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn: + G¸n nî: sö dông trong tr­êng hîp kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî, kh«ng cã nguån thu nhËp nµp kh¸c, cã uû quyÒn cho Ng©n hµng toµn quyÒn trong viÖc ®Þnh ®o¹t tµi s¶n thÕ chÊp. §Ó thu håi nî, Ng©n hµng cã thÓ sö dông tµi s¶n thÕ chÊp lµm trô së hoÆc b¸n tr¶ gãp cho mäi ®èi t­îng. + Khëi kiÖn: biÖn ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng cã hµnh vi lõa ®¶o, bÞ b¾t do vi ph¹m ph¸p luËt trong vô ¸n kh¸c mµ bá trèn, lÈn tr¸nh, sö dông vèn sai môc ®Ých g©y thÊt tho¸t vèn kh«ng cßn s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng cßn kh¶ n¨ng tr¶ nî. + §èi víi nh÷ng tµi s¶n thÕ chÊp cã ®ñ hå s¬ hîp lÖ, sau khi cã quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n c¸c cÊp hoÆc ng­êi g¸n nî th× chuyÓn sang trung t©m b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n ( thuéc së T­ ph¸p ®Ó xö lý b¸n, hoÆc xuÊt nî ®­a vµo sö dông, khai th¸c, liªn doanh) Cßn ®èi víi nh÷ng tµi s¶n cã ®ñ hå s¬ ph¸p lý nh­ng l¹i cã thÕ chÊp ë Ng©n hµng kh¸c th× vÉn tiÕn hµnh xö lý ph¸t m¹i nh­ng viÖc ph©n chia tiÒn tr¶ nî ph¶i chê quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n. + NÕu lµ c¸c kho¶n vay kh«ng cã thÕ chÊp b¶o ®¶m th× Ng©n hµng ph¶i chê sù ph¸n quyÕt cña Toµ ¸n kinh tÕ míi cã biÖn ph¸p thu håi vèn nhê b¸n tµi s¶n cña ng­êi vay. NÕu ng­êi vay kh«ng cã tµi s¶n th× kÕt qu¶ ®ßi nî lµ v« hiÖu vµ ng­êi vay ph¶i thô ¸n d©n sù. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ. 3.3.1. §èi víi Nhµ n­íc Nhµ n­íc cÇn t¹o lËp m«i tr­êng kinh tÕ ph¸p lý ®ång bé cho ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n theo c¸c h­íng. Cã quy ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ theo vïng l·nh thæ vµ theo c¸c khu vùc còng nh­ quy ho¹ch vµ h­íng ph¸t triÓn cña tõng ngµnh kinh tÕ. §Þnh k× lËp vµ c«ng bè ®Þnh h­íng ph¸t triÓn tõng thêi kú ®ã. §©y lµ c¬ së ®Ó NHCT ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®Çu t­ tÝn dông trung vµ dµi h¹n cho tõng ngµnh kinh tÕ cô thÓ. ViÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ – x· héi lµ cÇn thiÕt nh­ng kh«ng nªn qu¸ nhiÒu lÇn trong n¨m ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý ng­êi göi tiÒn, khã huy ®éng ®­îc vèn dµi h¹n, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cho vay. Nghiªn cøu viÖc më réng ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan kiÓm to¸n tµi chÝnh vµ c¸c tæng côc qu¶n lÝ vèn doanh nghiÖp. C¸c c¬ quan nµy cã nhiÖm vô kiÓm tra, kiÓm so¸t qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vèn cña doanh nghiÖp theo ®Þnh kú vµ khi cã yªu cÇu, x¸c nhËn vµo b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp tr­íc khi chñ ®Çu t­ göi b¸o c¸o ®Õn Ng©n hµng. T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lÝ nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp, cÇn cã biÖn ph¸p kinh tÕ, hµnh chÝnh b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp chÊp hµnh ®óng Ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª. TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n cña ViÖt Nam. Nã sÏ cho phÐp c¸c ng©n hµng mua b¸n c¸c chøng chØ tiÒn göi dµi h¹n cña ng©n hµng. §ång thêi chÝnh phñ còng nªn cho phÐp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i lín ®­îc phÐp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu gäi vèn tõ n­íc ngoµi. Ban hµnh vµ hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c v¨n b¶n luËt vµ d­íi luËt ®Ó t¹o c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng, bao gåm c¸c v¨n b¶n chñ yÕu sau: - LuËt vÒ mua b¸n vµ chuyÓn nh­îng chøng kho¸n vµ giÊy tê cã gi¸. - LuËt vÒ së h÷u tµi s¶n, vµ c¸c v¨n b¶n d­íi luËt quy ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ cÊp chøng th­ së h÷u tµi s¶n. - C¸c v¨n b¶n vÒ thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n, xö lÝ, ph¸t m¹i tµi s¶n, xö lÝ c«ng nî cña doanh nghiÖp thua lç, ph¸ s¶n... Nhanh chãng thµnh lËp c«ng ty b¶o hiÓm tiÒn göi vµ ®©y lµ mét h×nh thøc t¹o lËp niÒm tin cho ng­¬× göi tiÒn, khuyÕn khÝch ng­êi d©n göi tiÒn dµi h¹n vµo ng©n hµng. 3.3.2. §èi víi Ng©n hµng C«ng Th­¬ng ViÖt Nam. §èi víi c¸c dù ¸n lín cña c¸c Tæng c«ng ty lín, ®Ò nghÞ NHCTVN c©n ®èi, hç trî nguån vèn víi l·i suÊt hîp lý ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Chi nh¸nh. ViÖc ban hµnh chÕ ®é nghiÖp vô tÝn dông nªn tr¸nh m©u thuÉn chång chÐo víi c¸c quy ®iÞnh chung cña Nhµ n­íc. Do tÝnh chÊt phøc t¹p cña c«ng t¸c cho vay, nªn cÇn sím nghiªn cøu ban hµnh c¬ chÕ vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é, thÓ lÖ lµm viÖc, nghÜa vô quyÒn lîi cña ®éi ngò c¸n bé tÝn dông, cã chÝnh s¸ch ­u ®·i víi c¸n bé tÝn dông vÒ thu nhËp, ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, ®¶m b¶o an toµn. Th­êng xuyªn quan t©m tíi viÖc ®éng viªn, khen th­ëng víi nh÷ng c¸n bé tÝn dông giái ®Ó cã c¬ së ®Ò nghÞ xÐt chän, khen th­ëng hµng n¨m. Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tho¶ ®¸ng míi ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng tÝn dông vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng ®¹t hiÖu qu¶ cao. T¨ng c­êng n¨ng lùc c«ng nghÖ c¶ vÒ trang thiÕt bÞ vµ c¸c ch­¬ng tr×nh tiÖn Ých, c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông, nhÊt lµ c¸c ch­¬ng tr×nh cung cÊp th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c tÝn dông ë nh÷ng chi nh¸nh lín trªn nh÷ng ®Þa bµn mµ cã c¹nh tranh gay g¾t. Hç trî NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng trong c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé (ng¾n h¹n, dµi h¹n; trong n­íc, ngoµi n­íc) nh»m n©ng cao tr×nh ®é, kÜ n¨ng ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. 3.3.3. §èi c«ng t¸c vay vèn cña Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Khu Vùc Ch­¬ng D­¬ng. Sù thµnh c«ng cña kh¸ch hµng còng chÝnh lµ sù thµnh c«ng cña ng©n hµng, v× vËy kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi vai trß cña kh¸ch hµng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. §èi víi c¸c kh¸ch hµng lín cña ng©n hµng, cÇn th­êng xuyªn gi÷ mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi. NhiÒu kh¸ch hµng lín hiÖn nay lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc v× vËy trong viÖc vay vèn kh«ng ph¶i thÕ chÊp, ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp nh­ng còng lµ khã kh¨n cho ng©n hµng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ c¸ nh©n muèn vay vèn cña ng©n hµng cÇn thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh... gióp cho ng©n hµng thùc hiÖn nhanh chãng c¸c nghiÖp vô cña m×nh, ®¶m b¶o an toµn ®ång vèn vµ sö dông vèn ®óng môc ®Ých. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng. Em hy väng r»ng nÕu nh÷ng gi¶i ph¸p nµy ®­îc xem xÐt vµ vËn dông sÏ gãp mét phÇn cho viÖc më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng nh­ môc ®Ých cña chuyªn ®Ò nµy ®· nªu ra. Lêi kÕt Ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n cña NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng trong thêi gian qua ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß cña m×nh trong qu¸ tr×nh gãp phÇn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. VÒ c¬ b¶n, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ c¸c biÖn ph¸p triÓn khai cô thÓ cña Chi nh¸nh ®· phï hîp víi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, tÝn dông cña nhµ n­íc vµ ®¸p øng ®­îc phÇn nµo yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ. Tæng d­ nî trung vµ dµi h¹n cña NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng t¨ng nhanh qua c¸c n¨m, c¸c kh¸ch hµng kh«ng chØ lµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh mµ cßn cã c¶ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng ®· cè g¾ng kh¾c phôc khã kh¨n, h¹n chÕ vÒ nguån vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó cã thÓ ®¸p øng ë møc cao nhÊt cho nhu cÇu vay vèn trung vµ dµi h¹n cña c¸c doanh nghiÖp. §ång thêi NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng còng rÊt chó träng c«ng t¸c kiÓm tra xÐt duyÖt tr­íc khi quyÕt ®Þnh cho vay, theo dâi chÆt chÏ c¸c kho¶n cho vay, ®Ó h¹n chÕ rñi ro, ®¶m b¶o an toµn c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n. Nhê vËy chÊt l­îng ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n cña NH kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n cña NHCT KV Ch­¬ng D­¬ng vÉn cßn nhiÒu tån t¹i vµ h¹n chÕ. NH ch­a t¹o lËp ®­îc mét nguån vèn trung vµ dµi h¹n æn ®Þnh (c¶ ngo¹i tÖ vµ néi tÖ) ®Ó më réng ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n, kh¶ n¨ng cho vay cña NH cßn nhá bÐ so víi nhu cÇu vay vèn trung vµ dµi h¹n cña c¸c doanh nghiÖp. NH ch­a ®a d¹ng ho¸ ®­îc c¸c h×nh thøc cho vay trung vµ dµi h¹n: chñ yÕu míi cho vay theo dù ¸n. Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ ®ã do nhiÒu nguyªn nh©n c¶ kh¸ch quan vµ chñ quan, ®ßi hái NH ph¶i xem xÐt vµ kh¾c phôc. Chuyªn ®Ò nµy míi chØ tæng hîp nh÷ng nhËn thøc vÒ lÝ luËn mµ em ®· tÝch luü ®­îc qua qu¸ tr×nh häc tËp ë tr­êng vµ nh÷ng thùc tÕ qua thêi gian ng¾n ngñi kh¶o s¸t t¹i Ng©n hµng trªn c¬ së ®ã em ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt cïng mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh. Em mong r»ng nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt trong bµi chuyªn ®Ò nµy sÏ gãp phÇn th¸o gì nh÷ng khã kh¨n cña NH vµ cã thÓ gióp Ých phÇn nµo cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c ë ViÖt Nam. Do h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian kh¶o s¸t còng nh­ vÒ mÆt kinh ngiÖm thùc tÕ, bµi chuyªn ®Ò nµy cña em kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c tíi T.S TrÇn H÷u Liªn, cïng c¸c thÇy c« gi¸o cña HVNH còng nh­ c¸c c« chó, anh chÞ lµm viÖc t¹i Ng©n hµng C«ng th­¬ng Khu vùc Ch­¬ng D­¬ng ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. ˜ { ™ Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Lý thuyÕt kÕ to¸n Ng©n hµng - NguyÔn §øc Long. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n Ng©n hµng - Nhµ gi¸o ­u tó Vò ThiÖn ThËp. Ng©n hµng th­¬ng m¹i- Lª V¨n T­. TiÒn tÖ Ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh - Frederic S.Mishkin. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002, 2003, 2004 cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng Khu vùc Ch­¬ng D­¬ng. B¸o c¸o ph­¬ng tiÖn thanh to¸n th¸ng 12/2002, 12/2003, 12/2004 cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng Khu vùc Ch­¬ng D­¬ng. NghÞ ®Þnh 173/1999/N§- CP ngµy 07/12/1999 vÒ viÖc söa ®æi §iÒu 5 NghÞ ®Þnh 30/CP. QuyÕt ®Þnh 226/2002/Q§- NHNN ngµy 26/03/2002 cña T§ NHNN ban hµnh vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh 30/CP. T¹p chÝ Ng©n hµng n¨m 2003, 2004. T¹p chÝ tin häc Ng©n hµng. Vµ mét sè tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. Tr­êng ®hdl ®«ng ®« Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Khoa Tµi chÝnh- Ng©n hµng §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc ---------------o0o-------------- B¶n nhËn xÐt cña Gi¸o viªn ph¶n biÖn. §Ò tµi: Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ch­¬ng D­¬ng. Gi¸o viªn h­íng dÉn: TS. TrÇn H÷u Liªn Sinh viªn thùc hiÖn: §µo TuÊn Hoµng Líp: TC7 C¬ quan thùc tËp: Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ch­¬ng D­¬ng. ý kiÕn nhËn xÐt cña Gi¸o viªn ph¶n biÖn. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................. §iÓm luËn v¨n tèt nghiÖp: .................................................... Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2005 Gi¸o viªn ph¶n biÖn Lêi c¶m ¬n T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸n bé, nh©n viªn c«ng t¸c t¹i Kinh doanh1 & 2 t¹i Ng©n hµng C«ng th­¬ng Khu vùc Ch­¬ng D­¬ng trong viÖc h­íng dÉn chuyªn m«n vµ cung cÊp tµi liÖu tham kh¶o ®Ó t«i hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. §Æc biÖt, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi TS. TrÇn H÷u Liªn ®· tËn t×nh chØ b¶o t«i trong suèt thêi gian thùc tËp vµ lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp. Thø ®Õn, t«i còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n anh M¹nh T­êng, Tr­ëng phßng kinh doanh Ng©n hµng C«ng th­¬ng Khu vùc Ch­¬ng D­¬ng ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh tiÕp cËn vµ hoµn thµnh ®Ò tµi. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh vµ quý b¸u cña toµn thÓ gi¸o viªn khoa Tµi chÝnh – Ng©n hµng trong suèt thêi gian häc tËp t¹i tr­êng: C¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c b¹n ®· ®äc vµ gãp ý kiÕn ®Ó bµi kho¸ luËn nµy ®¹t kÕt qu¶ tèt. Hµ Néi, th¸ng 05 n¨m 2005 Sinh viªn §µo TuÊn Hoµng. Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong kho¸ luËn lµ trung thùc xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ thùc tËp. T¸c gi¶ cña kho¸ luËn Sinh viªn §µo TuÊn Hoµng Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i 2 1.1. Ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n cña c¸c Ng©n hµng Th­¬ng M¹i 2 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông ng©n hµng 2 1.1.2. Ph©n lo¹i c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n 4 1.1.3. §Æc ®iÓm cho vay trung vµ dµi h¹n 9 1. 2. ChÊt l­îng cho vay trung vµ dµi h¹n- C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng 10 1.2.1. Quan niÖm vÒ chÊt l­îng cho vay trung vµ dµi h¹n 10 1.2.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l­îng cho vay trung vµ dµi h¹n 11 1.2.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cho vay trung vµ dµi h¹n 13 1.2.4. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th­¬ng M¹i 15 1.2.4.1. C¸c nh©n tè thuéc vÒ ng©n hµng 15 1.2.4.2. C¸c nh©n tè thuéc vÒ phÝa kh¸ch hµng 18 1.2.4.3. C¸c nh©n tè kh¸ch quan kh¸c 20 Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th­¬ng khu vùc ch­¬ng d­¬ng 21 2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ tæ chøc bé m¸y cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th­¬ng khu vùc Ch­¬ng D­¬ng 21 2.1.1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn 21 2.1.2. Tæ chøc bé m¸y 22 2.13. Nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu 24 2.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ch­¬ng D­¬ng 27 2.2.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña NH 27 2.2.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 28 2.2.2.1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn 28 2.2.2.2 Ho¹t ®éng tÝn dông 30 2.3. ChÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ch­¬ng D­¬ng 33 2.3.1. Cho vay trung vµ dµi h¹n 33 2.3.2. C¬ cÊu cho vay trung vµ dµi h¹n 36 2.3.3. Thu nî cho vay trung vµ dµi h¹n 39 2.3.4. Nî qu¸ h¹n vÒ cho vay trung vµ dµi h¹n 40 2.3.5. Thùc tr¹ng chÊt l­îng cho vay trung vµ dµi h¹n 41 2.3.6. Mét sè nh©n tè chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn chÊt l­îng cho vay trung vµ dµi h¹n 45 2.3.6.1.Nguyªn nh©n tõ phÝa ng©n hµng 45 2.3.6.2. Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng 46 2.3.6.3. Nguyªn nh©n kh¸c 47 Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cho vay tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i ng©n hµng c«ng th­¬ng Khu vùc Ch­¬ng d­¬ng 48 3.1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng C«ng th­¬ng KV Ch­¬ng D­¬ng 48 3.1.1. KÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2005 48 3.1.2. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cho vay trung vµ dµi h¹n 49 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng th­¬ng KV Ch­¬ng D­¬ng 50 3.2.1. C¸c biÖn ph¸p vÒ nguån vèn 51 3.2.2. C¸c biÖn ph¸p vÒ thay ®æi ®Çu t­ 54 3.2.3. C¸c biÖn ph¸p vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n vµ quyÕt ®Þnh cho vay 56 3.2.4. VÒ n©ng cao tr×nh ®é c¸c bé tÝn dông 59 3.2.5. VÒ chÝnh s¸ch tiÕp thÞ 60 3.2.6. C¸c biÖn ph¸p kh¸c 61 3.2.6.1. ¸p dông mét qui tr×nh gi¸m s¸t chÆt chÏ vµ khoa häc 61 3.2.6.2- C¸c biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi ®èi víi nî qu¸ h¹n 65 3.2.6.3 - Thµnh lËp bé phËn thu håi nî riªng 65 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ 68 3.3.1. §èi víi Nhµ n­íc 68 3.3.2. §èi víi Ng©n hµng C«ng Th­¬ng ViÖt Nam 69 3.3.3. §èi c«ng t¸c vay vèn cña Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Khu Vùc Ch­¬ng D­¬ng 70 Lêi kÕt 72 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 74 B¶ng ký hiÖu viÕt t¾t TCtd : Tæ chøc TÝn dông NHCTVN : Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam NHTM : Ng©n hµng Th­¬ng m¹i NHNN : Ng©n hµng Nhµ n­íc NHNT : Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng NHCT : Ng©n hµng C«ng th­¬ng DNTN : Doanh nghiÖp t­ nh©n DNQD : Doanh nghiÖp Quèc doanh DNNQD : Doanh nghiÖp ngoµi Quèc doanh TNHH : Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n KT- XH : Kinh tÕ x· héi KV : Khu vùc TDH : Trung dµi h¹n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NH công thương Chương Dương.doc
Luận văn liên quan