Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao Su Đà Nẵng

Lời mở đầu Trong cơ chế thị trường hiện nay, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất là hai chỉ tiêu quan trọng đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, là một trong những yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh, mục đích của họ là ngày càng sản xuất nhiều sản phẩm có chất lượng mẫu mã tốt hơn, đa dạng hơn nhămg đáp ứng nhu cầu của xã hội. Bên cạnh đó, để đảm bảo thu hồi vốn đã đầu tư trong quá trình sản xuất - kinh doanh được nhanh chóng, thực hiện tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng, điều đó đặt ra cho mỗi doanh nghiệp hướng làm thế nào để sản phẩm của mình tiêu thụ được trên thị trường và được thị trường chấp nhận. Hay nói cách khác, mỗi doanh nghiệp phải tổ chức công tác hạch toán một cách có khoa học và hợp lý. Chính điều này để chứng minh doanh nghiệp phải tự khẳng định mình, phải có phương án thích hợp cho công tác tổ chức, quản lý, hạch toán chi phí sản xuất ngày càng tốt hơn. Vì vậy đòi hỏi bộ phận kế toán của mỗi doanh nghiệp phải hạch toán kế toán chính xác, rõ ràng, cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo doanh nghiệp để công tác điều hành sản xuất ngày càng tốt hơn, thu được nhiều lợi nhuận, qua đó doanh nghiệp có khả năng hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Qua thời gian thực tập tại Công ty Cao Su Đà Nẵng em đã nghiên cứu tìm hiểu và chọn đề tài "Hạch toán chi phí sản xuất và tínhgtf sản phẩm tại Công ty Cao Su Đà Nẵng". Tuy thời gian thực tập không nhiều nhưng bản thân em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cô và cung cấp chị trong phòng kế toán, đồng thời được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn thực tập Võ Thị Thanh Tâm đã giúp em sớm hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp.

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1472 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao Su Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng x Âån giaï bçnh quán Giaï trë baïn thaình pháøm nháûp trong thaïng chênh laì giaï thaình saín xuáút baïn thaình pháøm âoï trong thaïng. Säú liãûu âæåüc láúy åí doìng täøng cäüng cuía mäùi loaûi baïn thaình pháøm trong (biãøu säú 04) "Säø theo doîi chi phê NVL cuía baïn thaình pháøm" coìn vãö læång baïn thaình pháøm nháûp trong thaïng do thuí kho baïn thaình pháøm cuía cäng ty âæa säú liãûu lãn. Cuû thãø nhæ caïch tênh toaïn sau: Âån giaï bçnh quán 1kg than âen xuáút duìng trong thaïng = 252.118.755 + 1.802.753.913 = 11.865,95â 22.229 + 151.029 Giaï trë màût läúp måïi xuáút duìng = 142.512 x 11.865,95 = 1.691.041.692â. Trong thaïng, sau khi xaïc âënh âæåüc giaï trë cuía tæìng loaûi baïn thaình pháøm duìng vaìo saín xuáút vaì täøng giaï trë baïn thaình pháøm xuáút duìng trong thaïng, kãú toaïn vàn cæï vaìo baíngphán bäø baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu (Biãøu säú 05) âãø tiãún haình phán bäø giaï trë cuía tæìng loaûi baïn thaình pháøm cho tæìng saín pháøm thäng qua "Säø phán bäø baïn thaình pháøm cho tæìng saín pháøm" (Biãøu säú 07). Cäüt täøng cäüng cuía biãøu säú 07 chênh laì cäüt xuáút duìng trong kyì cuía biãøu säú 06. Phán bäø giaï trë cuía mäùi loaûi baïn thaình pháøm cho tæìng saín pháøm, kãú toaïn càn cæï vaìo læåüng âaî âæåüc phán bäø åí biãøu säú 05 nhán våïi âån giaï cuía baïn thaình pháøm âoï. - Kãú toaïn chi phê váût liãûu khaïc: âãø saín xuáút ra saín pháøm, ngoaìi baïn thaình pháøm, saín pháøm cuía cäng ty coìn cáön nhiãöu loaûi NVL khaïc nhæ: vaíi ätä, vaíi phin, theïp fi 10, PE boüc läúp, thuìng caïc ton... vaì caïc váût liãûu duìng âãø âäút loì læu hoaï saín pháøm. Âãø theo doîi caïc chi phê naìy kãú toaïn thäng qua "Säø theo doîi nháûp - xuáút - täng, vaíi, kim loaûi, váût liãûu khaïc, nhiãn liãûu" (Biãøu säú 08). Haìng thaïng kãú toaïn giaï thaình càn cæï vaìo säú læåüng váût liãûu dãût, váût liãûu kim loaûi, váût liãûu khaïc, nhiãn liãûu... xuáút kho cäng ty cho caïc xê nghiãûp (xuáút theo âënh mæïc). Vaì säú tiãön (cäüt täøng cäüng åí biãøu 02) ghi vaìo cäüt nháûp trong kyì cäüng täön cuäúi kyì (Vãö læåüng), tæì âoï læåüng xuáút trong kyì âæåüc tênh toaïn nhæ sau: Säú læåüng xuáút trong kyì = SLtäön âáöu kyì + SL nháûp trong kyì - SL täön cuäúi kyì. Âån giaï xuáút trong kyì âæåüc tênh theo âån giaï bçnh quán: Giaï trë NVL xuáút duìng trongkyì = Säú læång NVL xuáút x Âån giaï xuáút. Sau khi täøng håüp chi phê NVL khaïc xuáút duìng trong thaïng, kãú toaïn tiãún haình phán bäø NVL khaïc cho tæìng saín pháøm thäng qua baíng "Phán bäø nguyãn váût liãûu khaïc cho tæìng saín pháøm" (Biãøu säú 09) . Trong biãøu 09, vãö læåüng mäùi loaûi váût liãûu phán bäø cho tæìng saín pháøm âæåüc láúy åí baíng phán bäø baïn thaình pháøm, NVL cho saín pháøm (åí biãøu 05), âån giaï âæåüc láúy åí biãøu 08. Caïch phán bäø cho tæìng saín pháøm nhæ biãøu 07 "Phán bäø baïn thaình pháøm cho tæìng saín pháøm". Vi duû: Giaï trë vaíi ätä xuáút duìng cho läúp 1.200 - 200. 8.019 x 56.323,96 = 451.661.835 âäöng. Täøng cäüng giaï trë cuía cac s NVL phán bäø cho tæìng saín pháøm, kãú toaïn cäüng thãm pháön chi phê vãö baïn toí phán bäø cho saín pháøm âoï (láúy åí doìng täøng cäüng cuía mäùi saín pháøm åí biãøu 07). Doìng täøng cäüng chênh laì täøng chi phê vãö NVL phán bäø vaìo giaï thaình saín pháøm âoï. - Kãú toaïn chi phê nhiãn liãûu: kãú toaïn táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình xaïc âënh täøng chi phê nhiãn liãûu xuáút duìng vaìo saín xuáút thäng qua biãøu säú 08 "Säø theo doîi nháûp - xuáút - täön vaíi, kim loaûi, váût liãûu khaïc, nhiãn liãûu" Sau âoï càn cæï vaìo säú tiãön âaî âæåüc xaïc âënh vaì læåüng phán bäø cho tæìng saín pháøm thäng qua "Baíng phán bäø nhiãn liãûu" (Cåí biãøu säú 10). b. Kãú toaïn táûp håüp chi phê nhán cäng træûc tiãúp: Caïc saín pháøm cuía cäng ty luän täön taûi åí 2 loaûi âån giaï læång, âoï laì âån giaï tiãön læång thæûc tãú aïp duûng âãø traí læång cho cäng nhán træûc tiãúp saín xuáút vaì âån giaï tiãön læång xáy dæûng våïi cáúp trãn, âäöng thåìi âæåüc sæí duûng âãø xaïc âënh täøng säú chi phê tiãön læång haûch toaïn vaìo giaï thaình saín pháøm trong thaïng. Vç váûy täøng säú tiãön læång âæåüc tênh vaìo gtfspr haìng thaïng thæåìng låïn hån täøng säú tiãön læång thæûc tãú âaî traí trong thaïng. Såí dé coï khoaín chãnh lãûch naìy laì âãø buì âàõp thu nháûp khi cäng ty gàûp khoï khàn trong saín xuáút vaì tiãu thuû saín pháøm trãn thë træåìng, goïp pháön äøn âënh âåìi säúng cho caïn bäü cäng nhán viãn trong cäng ty. Haìng thaïng kãú toaïn tiãön læång càn cæï vaìo saín læåüng thæûc tãú nháûp kho vaì mäüt säú khoaín thæûc tãú âaî traí, láûp "Baíng phán bäø tiãön læång, BHXH vaì giaï thaình saín pháøm" (Biãøu säú 11). Kãú toaïn tiãön læång trêch 19% BHXH. Täøng læång cå baín : 246.115.079 âäöng. 15% BHXH theo læång cå baín : 26.049.168 âäöng. 2% BHYT theo læång cå baín : 3.473.220 âäöng. 1% KPCÂ theo læång cå baín : 17.239.477 âäöng. Váûy täøng BHXH phaíi tênh trong thaïng 5/1999 laì 46.761.865 âäöng. Sau khi nháûn baíng täøng håüp cuía kãú toaïn tiãön læång, kãú toaïn giaï thaình taïch riãng pháön tiãön læång vaì BHXH âaî tênh træûc tiãúp cho caïc saín pháøm vaì cäüng caïc chi phê tiãön læång vaì BHXH cuía cäng nhán saín xuáút xê nghiãûp caïn luyãûn, cå âiãûn... räöi phán bäø laûi cho tæìng saín pháøm theo tiãu chæïc tyí lãû våïi tiãön læång âaî tênh træûc tiãúp thäng qua biãøu 12 "baíng phán bäø tiãön læång vaì BHXH" c. Kãú toaïn chi phê saín xuáút chung: Chi phê saín xuáút chung cuía cäng ty âæåüc tênh toaïn táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình chia thaình hai loaûi âãø theo doîi vaì phán bäø saín pháøm âoï laì chi phê nàng læåüng phán bäø cho caïc loaûi saín pháøm theo âënh mæïc vaì chi phê khaïc phán bäø cho caïc saín pháøm theo tiãu thæïc tiãön læång. Kãú toaïn táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình xaïc âënh chi phê nàng læåüng duìng vaìo saín xuáút thäng qua säú chæî âiãûn cuía Såí âiãûn cuía thaïng âoï nhán våïi âån giaï âiãûn (nghéa laì täøng säú tiãön phaíi traí cho såí âiãûn). Kãú toaïn phán bäø cho tæìng saín pháøm theo tyí lãû våïi säú chæî âiãûn thæûc tãú cäng ty duìng, âæåüc phoìng cäng nghãû thãø hiãûn åí biãøu säú 05 "Baíng phán bäø baïn thaình pháøm, NVL cho tæìng saín pháøm". Säú chæî âiãûn åí cäng ty våïi säú chæî âiãûn cuía Såí âiãûn thæåìng xuyãn coï sæû chãnh lãûch nhau do Såí âiãûn âoüc âäöng häö âiãûn khäng cuìng ngaìy våïi cäng ty. Kãú toaïn phán bäø tiãön âiãûn cho tæìng saín pháøm thäng qua "Baíng phán bäø chi phê nàng læåüng cho tæìng saín pháøm" (biãøu säú 13). d. Kãú toaïn täøng håüp chi phê saín xuáút toaìn doanh nghiãûp: Caïc chi phê naìy âæåüc kãú toaïn càn cæï vaìo baíng phán bäø säú 1, 2, 3 caïc baíng kã vaì caïc nháût kyï chæïng tæì coï liãn quan âãø ghi vaìo caïc cäüt vaì cung cáúp doìng cho phuì hpæûp våïi baíng kã säú 4 (Biãøu säú 14) . Tæì säú liãûu táûop håüp âæåüc chi phê saín xuáút chung åí baíng kã säú 4, kãú toaïn táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình tiãún haình phán bäø cho tæìng âäúi tæåüng sæí duûng, theo tiãu thæïc tyí lãû våïi tiãön læång tênh vaìo giaï thaình saín pháøm. Bæåïc phán bäø naìy âæåüc kãú toaïn tiãún haình ngay trãn säø täøng håüp giaï thaình thæûc tãú. Täøng giaï trë phán bäø theo tiãu thæïc tiãön læång laì säú täøng cäüng âaî táûp håüp âæåüc åí säø theo doîi chi phê saín xuáút chung âaî træì âi pháön chi phê nàng læåüng táûp håüp åí TK 335. e. Kiãøm kã âaïnh giaï saín pháøm dåí dang: Âãø xaïc âënh læåüng baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu duìng vaìo saín xuáút saín pháøm, haìng thaïng, cuäúi mäùi thaïng âaûi diãûn phoìng taìi vuû cäng ty vaì thäúng kã caïc xê nghiãûp tiãún haình kiãøm kã âaïnh giaï saín pháøm dåí dang, Saín pháøm dåí dang cuía cäng ty bao gäöm: baïn thaình pháøm âang laìm dåî trãn caïc cäng âoaûn saín xuáút, baïn thaình pháøm täön kho åí caïc xê nghiãûp, caïc saín pháøm dåí dang chæa âãún cäng âoaûn cuäúi. Vê duû: Läúp ätä chè måïi hçnh thaình nhæng chæa âàõp màût läúp caïc äúng vaíi væìa måïi hoaìn thaình giai âoaûn daïn äúng... nhæng âãöu âang åí caïc mæïc âäü hoaìn thaình khaïc nhau. Bàòng viãûc cán, âo, âãúm åí tæìng xê nghiãûp, trãn tæìng dáy chuyãön vaì càn cæï vaìo âënh mæïc tiãu hao baïn thaình pháøm, NVL nhoïm kiãøm kã tiãún haình quy âäøi saín pháøm dåí dang vãö dæåïi daûng baïn thaình pháøm, NVL ban âáöu nhæ: kg baïn thaình pháøm, kg vaíi ätä, hoàûc meït vaíi phin... Sau âoï láûp biãøu baíng kã cuäúi thaïng cho tæìng xê nghiãûp. Biãn baín kiãøm kã haìng thaïng âæåüc âënh mæïc kyî thuáût cäng nghãû cäng ty täøng håüp laûi tæì caïc xê nghiãûp âãø tênh ra säú læåüng baïn thaình pháøm, NVL täön cuía cäng ty. Sau khi tênh âæåüc säú læåüng baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu dåí dang cuäúi kyì (säú læåüng baïn thaình pháøm, NVL täön cuäúi kyì) ta tênh âæåüc læåüng vaïb thaình pháøm , nguyãn váût liãûu xuáút duìng cho saín xuáút trong thaïng. Säú læåüng BTP, NVL xuáút duìng cho SX trong thaïng = Säú læåüng NVL, BTP täön âáöu kyì + Säú læåüng BTP,NVL nháûp trong kyì (SL nháûn tæì kho cäng ty trong thaïng) ± Säú læåüng NVL, BTP täön kho cuäúi âáöu kyì Sau khi xaïc âënh âæåüc säú læåüng baïn thaình pháøm, nguyãn váût liãûu xuáút duìng cho saín xuáút trong thaïng, âënh mæïc cäng nghãû, cäng ty tiãún haình phán bäø cho tæìng saín pháøm thäng qua "Baíng phán bäø baïn thaình pháøm, NVL" (Biãøu säú 05) Säú liãûu åí biãøu 05 âaî âæåüc âäúi chiãúu giæîa xê nghiãûp våïi xê nghiãûp, giæîa kho våïi xê nghiãûp vaì âæåüc phoìng cäng nghãû phán bäø cho tæìng loaûi saín pháøm dæûa trãn âënh mæïc âaî âæåüc ban haình (Cæï 1064 chiãú läúp ätä 1200-20: cáön36.946kg baïn thaình pháøm MLM, 14.758kg baïn thaình pháøm TT...) f. Phæång phaïp tênh giaï thaình saín pháøm: Trãn cå såí caïc chi phê saín xuáút vaì táûp håüp vaì âaî phán bäø cho tæìng saín pháøm, kãú toaïn giaï thaình täøng håüp laûi thäng qua "Säø täøng håüp giaï thaình thæûc tãú" (biãøu säú15) . BIÃØU SÄÚ 1 Trêch : BAÍNG PHÁN BÄØ NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU THEO ÂÅN PHA CHÃÚ Thaïng 5 nàm 2004 ÂVT : Kg Tãn NVL TÃN BAÏN THAÌNH PHÁØM Täøng NVL sæí duûng M/m TT TN DD Sàm ä tä MLXÂ âen MLXÂ âoí .... Than âen 42.152 11.216 8.036 1.787 2,943 ....... 80.766 Xuïc tiãún M 26,4 59,72 17,48 ....... 220 Xuïc tiãún DM 144,6 69,7 6,84 13,04 ....... 444 Phoìng laîo RD 935,4 359,2 215,8 97,2 35,4 115,24 25,16 ....... 2.530 A. Stearic 2.322,2 708 431,06 115 70,8 233 49,6 ....... 5.177 Keîm näüi 623,9 ....... 647 Keîm xaû hiãúm 4.676,7 2.863,8 1.084 366 175,5 176,8 ....... 12.270 Læu huyình 1.767,69 752,1 452,1 96,9 322 64,4 ....... 4.872 Phoìng laîo 4010 1.872,4 359,2 215,8 35,46 ....... 2.578 Dáöu F.112 3.688 1.334 829 397 653 50 ....... 10.200 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...... ....... ....... ..... Cao su cäúm 1 70.814,3 26.832 17.254 2.288 2.503 ....... 142.750,3 Cao su cäúm 3 4.509 8.425 ....... 25.897 Cao su CKC 8.738 3.578 ....... 14.619 Cao su BR40 22.700 4.260 ....... 32.144 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... Biãøu säú 2: Trêch: NVL XUÁÚT VAÌO GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM Thaïng 5 nàm 2004 Tãn váût tæ Tiãön theo hoaï âån Váûn chuyãøn Täøng säú tiãön Læång Tiãön 1. Cao su caïc loaûi 2.810.468.231 7.962.978 2.818.431.209 - Cäúm 1 138.533,33 1.766.294.448 5.004.489 1.771.298.937 - Tåì 1 10.800 125.050.012 354.307 125.404.319 - Cäúm 3 25.500 278.883.909 790.169 279.674.078 - CKC 14.000 144.692.436 409.961 145.102.397 -BR40 33.388 458.338.168 1.298.621 459.363.789 ..... ..... ..... ..... ..... 2. Hoaï cháút caïc loaûi 1.228.141.128 3.479.724 1.231.620.852 - Xuïc tiãún M 220 6.603.396 18.709 6.622.105 - Xuïc tiãún DM 400 13.213.514 37.438 13.250.952 - Læu huyình 4.750 16.673.471 47.241 16.720.712 - Phoìng laîo RM 2.490 64.784.329 183.555 64.967.884 - Phoìng laîo4010 2.642 146.394.762 414.784 146.809.546 - Astearic 5.150 44.418.712 125.852 44.544.564 ..... ..... ..... ..... ..... 3. Cháút âoìn 33.840.692 95.881 33.936.573 - Cao lanh 31.035 12.966.926 36.739 13.003.665 ..... ..... ..... ..... ..... 4. Váût liãûu dãût 2.029.401.105 5.749.956 2.035.151.061 - Vaíi PA xe âaûp 4.568,9 256.699.362 727.313 257.426.675 - Vaíi ä tä 30.957,6 1.739.154.774 4.927.593 1.744.082.367 - Vaíi phin 11.407,5 33.012.656 93.535 33.106.191 ..... ..... ..... ..... ..... 5. Váût liãûu kim loaûi 483.321.125 1.369.406 484.690.531 - Theïp f 1 19.586 220.061.001 623.054 220.681.505 - Læåïi Inox 30,5 4.196.855 12.741 4.509.596 - Van ä tä 1.000 18.500.148 52.416 18.552.564 ..... ..... ..... ..... ..... 6. Váût liãûu khaïc 77.049.629 218.306 77.267.935 - Bao PE boüc läúp 1.845,3 32.835.036 93.032 32.928.068 - Thuìng caïcton 1.297 7.139.137 20.277 7.159.414 ..... ..... ..... ..... ..... 7. Nhiãn liãûu 1.123.749 397.942.268 - Dáöu âen 201.413 1.123.749 394.757.640 ..... ..... ..... ..... ..... Täøng cäüng NVL 7.058.840.429 20.000.000 7.078.840.429 Biãøu säú 3 Trêch : SÄØ THEO DOÎI NHÁÛP - XUÁÚT - TÄÖN CAO SU HOÏA CHÁÚT Thaïng 5 nàm 2004 Tãn váût liãûu Täön âáöu kyì Nháûp trog kyì Xuáút trong kyì Täön cuäúi kyì Læåüng (Kg) Tiãön (âäöng) Læåüng (Kg) Tiãön (âäöng) Læåüng (Kg) Âån giaï Tiãön (âäöng) Læåüng (Kg) Tiãön (âäöng) Than âen 2.008 13.663.231 81.227 554.527.426 80.766 6.826,34 551.336.176 2.469 16.854.481 Xuïc tiãún M 220 6.622.105 220 30.100,48 6.622.105 Xuïc tiãún DM 109 3.611.657 400 13.250.952 444 33.128,9 14.709.323 65 2.153.377 Phoìng laîo RD 86 2.376.978 2.490 64.967884 2.530 26.143,19 66.142.271 46 1.202.591 A. Stearic 110 948.645 5.150 44.544.564 5.177 8.648,90 44775.355 83 717.854 Keîm näüi 97 699.447 600 4.320.024 617 7.201,54 4.659.396 50 60.075 Keîm xaû hiãúm 36 443.011 12.250 153.629.120 12.270 12.459,07 152.872.789 16 199.342 Læu huyình 275 953.052 4.750 16.720.712 4.872 3.517,17 17.135.652 153 538.112 Phoìng laîo 4010 53 2.919.265 2.642 146.809.546 2.578 55.558,00 134.228.524 117 6.500.287 Dáöu F.112 10.200 59.813.066 10.200 5.863,83 59.811.066 ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Cao su cäúm 1 5189,03 68.299.140 138.533,3 1.771.298.937 142750,3 12.799,67 1.827.156.732 972,1 12.441.345 Cao su cäúm 3 1.094 11.964.075 25.500 279.674.078 25.897 10.956,31 283.994.536 697 7.643.623 Cao su CKC 619 6.602.462 14.000 145.102.397 14.619 10.337,24 151.704.859 Cao su BR40 5.590 79.507.922 33.388 459.636.789 32.144 13.832,03 444.616.772 6.834 94.527.939 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... Täøng cäüng 241.162.505 4.050.847.735 4117.785.501 174.225.189 Biãøu säú 5. Trêch : BAÍNG PHÁN BÄØ BAÏN THAÌNH PHÁØM - NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU Thaïng 5 nàm 2004 Tãn baïn thaình pháøm, NVL ÂVT Läúp ä tä caïc loaûi Sàm ä tä caïc loaûi Läúp xe âaûp caïc loaûi Täøng BTP, NVL sæí duûng 1200-20 900-20 ..... 1200-20 100-20 ..... Läúp XÂ âen Läúp XÂ âoí ..... Saín læåüng sx Chiãúc 1.064 Baïn thaình pháøm Chiãúc M/m Kg 36.946 64.143 142.512 TT Kg 14.758 21.618 55.237 TN Kg 8.352 14.914 33.416 DD Kg 2.149 5.140 10.398 Sàm ä tä Kg 3.217 577 4.581 ML XÂ âen Kg 21.797 6.618,4 28.914,6 ML XÂ âoí Kg 8.019 12.980 6.644,4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Vaío ä tä Kg 8.019 12.980 31.334 Vaíi PA XÂ Kg 1.911 494 3.360,60 Vaíi phin Kg 6.200 1.601 9.892,00 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Theïp f 1 Kg 2.396 4.775 10.614 Læåïi Inox Kg 1,1 0,2 28,95 Van ä tä Caïi 645 140 894 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... PE boüc läúp ä tä Caïi 435,4 680,7 1.664,77 Thuïng caïcton Caïi 102 22 141 Âiãûn KW 63.500 118.528 2.646 456 33.789 8.740 398.540 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Dáöu âen Lêt 23.598 49.696 1.583 329 15.330 201.413 Biãøu säú 6 Trêch : SÄØ NHÁÛP - XUÁÚT - TÄÖN BAÏN THAÌNH PHÁØM Thaïng 5 nàm 2004 Tãn baïn thaình pháøm Täön dáöu kyì Nháûp trong kyì Xuáút trong kyì Täön cuäúi kyì Säú læåüng Thaình tiãön Säú læåüng Thaình tiãön Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön Säú læåüng Thaình tiãön M/m 22.229 252.118.755 515.029 1.803.753.913 142.512 11.865,96 1.691.041.692 30.746 364.830.976 TT 9.671 112.013.788 53.694 607.851.429 55.237 11.360,61 637.526.015 8.128 92.339.202 TN 5.751 68.078.421 34.204 392.750.163 33.416 11.533,69 385.049.785 6.539 75.418.799 DD 2.435 15.764.911 2.713 63.815.376 10.398 6.550,90 68.116.258 1.750 11.464.029 Sàm ä tä 2.045 32.659.143 6.110 92.100.036 4.581 15.298,49 70.082.383 3.574 54.676.796 MLXÂ âen 3.412,56 20.224.315 29.289 173.646.332 28.914,6 5.928,48 171.419.628 3.787,56 22.451.019 MLXÂ âoí 860,4 6.350.103 6.772 50.188.277 6.644,4 7.407,68 49.219.589 988 7.318.791 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Täøng cäüng 653.144.578 4.117.785.051 3.963.031.350 807.898.279 Biãøu säú 7 Trêch : SÄØ PHÁN BÄØ BAÏN THAÌNH PHÁØM CHO TÆÌNG SAÍN PHÁØM Thaïng 5 nàm 2004 Tãn baïn thaình pháøm Täøng cäüng Läúp ä tä måïi 1200-20 Läúp ä tä 900-20 Sàm 1200-20 Sàm 1100-20 Läúp XÂ âen Läúp XÂ âoí SL Âån giaï Tiãön SL Tiãön SL Tiãön SL Tiãön SL Tiãön SL Tiãön SL Tiãön M/m 142.512 11.865,96 1.691041692 36.946 438399758 64.143 61118272 TT 55.237 11.360,61 627.526.015 14.758 167699882 21.618 45593668 TN 33.416 11.533,69 385.409.785 8.352 96.329.379 14.914 72013453 DD 10.398 6.550,90 68.146.258 2.149 14.077.884 5.104 33435793 Sàm ä tä 4.581 15.298,49 70.082.383 3.217 49215242 577 8827229 MLXÂ âen 28.914,6 5.928,48 171.419.628 21797 129223079 MLXÂ âoí 6.644,4 7.407,68 49.219.589 6618,4 49026989 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Cäüng 3.963031350 725969320 1233804552 49.466.680 8884.034 212592372 69682707 Biãøu säú 8 Trêch : SÄØ THEO DOÎI NHÁÛP XUÁÚT TÄÖN VÁÛT LIÃÛU VAÍI, KIM LOAÛI, VÁÛT LIÃÛU KHAÏC, NHIÃN LIÃÛU Thaïng 5 nàm 2004 Tãn váût liãûu Täön dáöu kyì Nháûp trong kyì Xuáút trong kyì Täön cuäúi kyì Säú læåüng Tiãön Säú læåüng Tiãön Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön Säú læåüng Tiãön Váût liãûu dãût 775.454.054 2.249.851.639 2.166.694.025 858.611.668 Vaíi ä tä 9.398,1 528.910.469 30.957,6 1.744.082.367 31.344,2 56.323,96 1.765.429.467 9.011,5 502.563.369 Vaíi PA xe âaûp 648 36.552.333 4.568,9 257.426.675 3.360,6 56.351,28 189.374.112 1.856,3 104.004.896 Vaíi phin 1.435,9 4.120.844 11.104,5 33.106.191 9.892,0 2.898,53 28.672.259 2.951,4 8.554.776 ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... VL, KL & VL¹ 12.468.532 378.798.787 271.789.762 119.477.557 Theïp f 1 847,50 9.431.598 19.586 220.684.505 10.614 11.261,71 119.531.790 9.819,50 110.584.313 Læåïi Inox 3,49 512.696 30,5 4.509.506 28,95 147.757,93 4.277.592 5,04 744.700 Van ä tä 52 993.966 1.000 18.552.564 894 48.580,35 16.610.833 158,00 2.935.697 ..... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... PE boüc läúp ä tä 29,6 528.272 1.845,3 32.928.068 1.664,77 17.844,33 29.706.705 210,13 3.749.635 Thuïng caïcton 180 2.124.054 141 11.800,30 1.663.842 39,00 460.212 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Nhiãn liãûu 2.929.360 397.942.268 400.871.628 Dáöu âen 201.413 394.757.640 201.413 1.959,94 394.757.640 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Täøng cäüng 790.851.946 3.026.592.694 2.839.355.415 978.089.225 Biãøu säú 9 Trêch : SÄØ PHÁN BÄØ VÁÛT LIÃÛU KHAÏC CHO TÆÌNG SAÍN PHÁØM Thaïng 5 nàm 2004 Tãn váût liãûu Täøng cäüng Läúp ä tä måïi 1200-20 Läúp ä tä 900-20 Sàm 1200-20 SL Âån giaï Tiãön SL Tiãön SL Tiãön SL Tiãön Vaíi ä tä 31344,12 56.323,96 1.765429467 8.019 451.661.835 12.980 731.085.000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Theïp f 1 10.614 11.261,71 119531790 2.396 26.983.057 4.775 53.774.665 Læåïi Inox 28,95 147757,93 4277592 1,1 162.533 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... PE bäüc låïp ä tä 1664,77 17.844,33 29706705 435,4 7.769.421 680,7 12.146.635 Thuìng caïcton 141 11.800,30 1663842 102 1.203.630 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Dáöu âen 201.413 1.959,94 394.757.640 23.598 46.250.664 49.696 97.401.178 1.583 3.102.585 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Täøng cäüng 2.839.355.415 Biãøu säú 10 TRÊCH : BAÍNG PHÁN BÄØ NHIÃN LIÃÛU Thaïng 5 nàm 2004 Tãn saín pháøm Täøng tiãön Dáöu âen Dáöu Diezel Säú læåüng Säú tiãön Säú læåüng Säú tiãön Låïp ätä 1200 -20 47.408.724 23.598 46.250.664 322 1.158.060 Låïp ätä 900-20 100.284.175 49.686 97.381.824 807 2.902.315 .................. .............. ................ .............. .............. .............. Sàm ätä 1200-20 3.178.111 1.583 3.102.585 21 75.526 Sàm ätä 1100-20 659.206 329 644.820 4 14.386 .................. .............. .............. .............. ............... ................ Läúp xe âaûp âen 30.045.880 15.330 30.045.880 Läúp xe âaûp âoí 7.771.162 3.965 7.771.162 .................. .............. .............. .............. .............. .............. Täøng cäüng 400.871.628 394.757.640 6.113.988 Biãøu säú 11 TRÊCH: BAÍNG PHÁN BÄÚ TIÃÖN LÆÅNG & BHXH VAÌO GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM Thaïng 05 nàm 2004. ÂÄÚI TÆÅÜNG PHÁN BÄÚ LÆÅNG PHÁN BÄÚ LÆÅNG THÆÛC TÃÚ TRÊCH BHXH 19% I. xê nghiãûp Xe âaûp 185.313.016 45.644.095 8.672.378 1. Läúp xe âaûp âen 50.038.412. 5.454.895 1.036.431 2. Läúp xe âaûp âoí 11.871.523 25.586.205 4.816.379 ................. ................. ................. ................. II. Xê nghiãûp ätä måïi 240.582.120 59.256.105 11.258.660 1. Läúp ätä 1200-20 64.856.581 15.975.953 3.036.431 2. Läúp ätä 900-20 103.872.008 25.586.205 4.861.379 ................. ................. ................. ................. 3. Sàm ätä 1200-20 4.340.066 1.069.205 203.149 4. Sàm ätä 1100-20 661..960 163.284 31.024 ................. ................. ................. ................. III. Xê nghiãûp ätä âàõp 28.641.230 7.054.174 1.340.293 IV. Xê nghiãûp saín pháøm måïi 12.144.913 2.991.332 568.353 V. Xê nghiãûp cå âiãûn phuûc vuû khaïc. 22.884.100 5.636.174 1.070.873 VI. xê nghiãûp caïn luyãûn. 46.014.000 11.333.016 2.153.273 Täøng tiãön læång tênh vaìo gêaï thaình. 535.579.379 133.493.842 25.363.830 VII. Chi phê saín xuáút chung (TK 627) 85.451.145 219.135.316 41.635.710 ................. ................. ................. ................. 1. Xê nghiãûp ätä måïi 8.641.230 13.889.474 2.639.000 2. Xê nghiãûp xe âaûp 6.781.000 4.931.505 936.986 ................. ................. ................. ................. VIII. Chi phê quaín lyï cäng ty (TK 642) 314.479.528 89.801.712 17.062.325 TÄØNG CÄÜNG 935.510.052 246.115.079 46.761.865 Biãøu säú 12 TRÊCH BAÍNG PHÁN BÄÚ TIÃÖN LÆÅNG & BHXH Thaïng 05 nàm 2004. TÃN SAÍN PHÁØM TIÃÖN PHÁN BÄÚ TÊNH VAÌO GIAÏ THAÌNH THÆÛC TÃÚ TIÃÖN LÆÅNG BHXH TIÃÖN LÆÅNG BHXH Låïp ätä 1200 -20 64.856.581 3.035.431 74.431.629 3.483.546 Låïp ätä 900-20 103.872.008 4.861.379 119.207.066 5.579.055 .................. ................ .............. .............. .............. Sàm ätä 1200-20 4.340.066 203.149 4.980.809 233.140 Sàm ätä 1100-20 661.960 31.024 759.688 35.605 .................. .............. .............. ............... ................ Läúp xe âaûp âen 50.038.412 3.213.299 57.425.791 2.867.672 Läúp xe âaûp âoí 11.871.523 555.660 13.624.166 637.691 .................. .............. .............. .............. .............. TÄØNG CÄÜNG 466.681.279 21.839.684 535.579.379 25.363.830 Biãøu säú 13 TRÊCH : BAÍNG PHÁN BÄÚ CHI PHÊ NÀNG LÆÅÜNG Thaïng 05 nàm 2004 TÃN SAÍN PHÁØM KW CÄNG TY KW SÅÍ ÂIÃÛN TÄØNG TIÃÖN Låïp ätä 1200 -20 72.855 63.500 47.306.106 Låïp ätä 900-20 185.987 118.528 88.300.760 .................. ..................... ...................... .................. Sàm ätä 1200-20 3.036 2.646 1.971.212 Sàm ätä 1100-20 523 456 339.710 .................. ..................... ...................... .................. Läúp xe âaûp âen 38.767 33.789 25.172.063 Läúp xe âaûp âoí 10.028 8.740 6.511.108 .................. ..................... ...................... .................. TÄØNG CÄÜNG 457.254 398.540 296.903.549 Biãøu säú 14 TRÊCH : BAÍNG KÃ SÄÚ 04: TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT THEO PHÁN XÆÅÍNG DUÌNG CHO CAÏC TK 154,622, 621,627 Thaïng 05 nàm 2004. GHI COÏ TK GHI NÅÜ TK TK 152 TK 153 TK III TK 141 TK 334 TK 338 TK 335 TK 214 CÄÜNG CP THÆÛC TÃÚ TRONG THAÏNG TK 622 535.579.379 25.063.830 560.648.209 XN ätä måïi 240.582.120 11.258.660 251.840.780 XN xe âaûp 185.313.016 8.672.378 193.985.394 XN caïn luyãûn 46.014.000 2.153.273 48.167.273 ................. .............. ............. .............. ............... ............. .............. ............... ............... ................. TK 627 184.349.517 10.749.831 43.378.100 34.295.000 85.451.145 4.635.710. 296.903.549 953.562.370 1.613.325.222 XN ätä måïi 84.349.100 5.453.800 11.789.000 4.985.200 8.639.000 2.639.000 185.600.000 165.106.115 468.563.445 XN xe âaûp 38.570.100 547.800 5.862.000 3.897.100 6.781.000 936.986 58.100.000 66.875.418 181.570.800 ................. .............. ............. .............. ............... ............. .............. ............... ............... ................. TÄØNG CÄÜNG 184.349.517 10.749.831 43.378.100 34.295.000 621.030.524 29.699.540 296.903.549 953.562.370 2.173.968.431 Biãøu säú 15 TRÊCH : SÄØ TÄØNG HÅÜP GIAÏ THAÌNH THÆÛC TÃÚ Thaïng 05 nàm 2004 Tãn saín pháøm SL saín xuáút Chi phê NVL træûc tiãúp Chi phê nhán cäng cäng træûc tiãúp Chi phê SXC Täøng giaï thaình Giaï thaình âån vë NVL Nhiãn liãûu Læång BHXH Âiãûn TK 627 Läúp ätä 1200-20 1.064 1.232.278.260 47.408.724 74.431.629 3.483.546 47.306.106 341.668.673 1.746.576.938 1.641.519,86 Läúp ätä 900-20 2.948 2.083.050.456 100.284.175 119.207.066 5.579.055 88.300.760 531.525.000 2.927.946.512 993.197,60 .............. ........... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. Sàm ätä 1200-20 504 62.960.475 3.178.111 4.980.509 233.140 1.971.212 1.502.000 74.825.747 148.463,78 Sàm ätä 1100-20 110 11.802.512 659.206 759.688 35.605 339.710 229.000 13.825.721 125.688,30 .............. ........... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. Läúp xe âaûp âen 52.894 393.862.239 30.045.880 57.425.791 2.687.672 25.172.063 24.031.000 533.224.645 10.081,00 Läúp xe âaûp âoí 13.682 17.473.247 7.771.162 13.624.166 637.691 6.511.108 4.922.000 150.939.374 11.031,97 .............. ........... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. TÄØNG CÄÜNG 6.401.515.137 400.871.628 535.579.379 23.063.830 296.903.549 1.316.421.673 8.976.355.196 Pháön III: MÄÜT SÄÚ ÂOÏNG GOÏP NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN KÃÚ TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM ÅÍ CÄNG TY CAO SU ÂAÌ NÀÔNG I. NHÆÎNG ÆU ÂIÃØM, NHÆÎNG MÀÛT HAÛN CHÃÚ CÁÖN PHAÍI HOAÌN THIÃÛN TRONG CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM ÅÍ CÄNG TY CAO SU Âaì NÀÔNG : 1. Æu âiãøm: Cäng ty Cao Su Âaì Nàông âaî aïp duûng hçnh thæïc kãú toaïn nháût kyï chæïng tæì. Laìm âuïng theo quy âënh cuía Nhaì næåïc vãö chãú âäü kãú toaïn taìi chênh vaì âaî xaïc âënh âuïng mæïc táöm quan troüng cuía viãûc tiãút kiãûm chi phê saín xuáút, haû giaï thaình saín pháøm. Vç váûy, viãûc täø chæïc cäng taïc kãú toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm âæåüc phoìng kãú toaïn cäng ty thæûc hiãûn mäüt caïch nghiãm tuïc. Våïi âäüi nguî caïn bäü kãú toaïn cuía cäng ty coï trçnh âäü chuyãn män cao vaì nhiãöu kinh nghiãûm , âaî laìm cho khäúi læåüng cuía cäng viãûc giaím nhæû vaì âaím baío âæåüc tênh chênh xaïc cao. Mäüt thaình cäng trong cäng taïc quaín lyï chi phê saín xuáút cuía cäng ty laì âaî täø chæïc täút viãûc quaín lyï nguyãn váût liãûu vãö màût hiãûn váût, luän luän khuyãún khêch tiãút kiãûm chi phê saín xuáút. Mäùi khi âæa vaìo saín xuáút mäüt màût haìng naìo âoï cäng ty âãöu xáy dæûng âënh mæïc baïn thaình pháøm nguyãn váût liãûu. Âãø khuyãún khêch viãûc tiãút kiãûm nguyãn váût liãûu, cäng ty thæûc hiãûn quy chãú thæåíng phaût: thæåíng 50% giaï trë tiãút kiãûm cho bäü pháûn thæûc hiãûn tiãút kiãûm, ngæåüc laûi seî phaût 30% cho bäü pháûn naìo khäng thæûc hiãûn tiãút kiãûm maì laûi laìm laîng phê. Phoìng kãú toaïn cäng ty âaî täø chæïc theo doîi nguyãn váût liãûu mäüt caïch chàût cheî tæì khi âæa vaìo saín xuáút cho âãún khi saín xuáút ra saín pháøm hoaìn thaình nháûp kho. Âáy laì mäüt viãûc laìm ráút coï yï nghéa , quan troüng trong viãûc quaín lyï chi phê saín xuáút. Ngoaìi ra, haìng thaïng cäng ty thæûc hiãûn viãûc kiãøm kã åí caïc xê nghiãûp, âiãöu naìy ráút quan troüng cho viãûc theo doîi tçnh hçnh thæûc hiãûn âënh mæïc, giuïp cäng ty coï thãø cháún chènh këp thåìi nhæîng bäü pháûn laìm hao phê nguyãn váût liãûu, hay do cháút læåüng nguyãn váût liãûu gáy laîng phê låïn, âãø êt dáùn âãún tçnh traûng giaï thaình bë cao lãn âäüt ngäüt do nhæîng hao phê báút thæåìng. 2. Nhæîng haûn chãú: Cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm åí cäng ty, tuy âaî coï nhiãöu thay âäøi cho phuì håüp våïi âàûc âiãøm hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh, nhæng coìn coï mäüt säú haûn chãú cáön khàõc phuûc trong quaï trçnh táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm nhæ: - Caïc khoaín chi phê saín xuáút chung (âaî træì âi chi phê nàng læåüng) chuïng âãöu chæa âæåüc quaín lyï theo âënh mæïc hay theo dæû toaïnm âiãöu naìy coï thãø laìm cho chi phê naìy phaït sinh låïn gáy aính hæåíng âãún giaï thaình saín pháøm. - Do âàûc âiãøm cuía quy trçnh cäng nghãû, cäng ty aïp duûng phæång phaïp tênh giaï thaình hiãûn thåìi phuì håüp. Baïn thaình pháøm do cäng ty saín xuáút chè âãø phuûc vuû cho cäng ty khäng xuáút baïn ra ngoaìi, nãn viãûc tênh giaï thaình cuía baïn thaình pháøm, cäng ty chè táûp håüp chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, coìn caïc chi phê khaïc cäng ty phán bäø vaìo saín pháøm theo tiãu chuáøn tiãön læång saín pháøm. Viãûc tênh toaïn nhæ váûy seî laìm âån giaín khäúi læåüng cäng viãûc tênh toaïn nhæng seî thiãúu chênh xaïc. - Trãn thæûc tãú, cäng lao âäüng cuía mäüt cäng nhán boí ra âãø saín xuáút 1kg baïn thaình pháøm tæìng loaûi giäúng nhau vaì säú læåüng baïn thaình pháøm phán bäø vaìo tæìng saín pháøm laûi khäng tyí lãû våïi tiãön læång saín pháøm cho nãn viãûc phán bäø caìcc tiãön læång cäng nhán saín xuáút chung cuía xê nghiãûp caïn luyãûn theo tiãu chuáøn tiãön læång cäng nhán saín xuáút laì khäng phuì håüp. - Viãûc trêch kháúu hao TSCÂ vaìo chi phê saín xuáút, âæåüc cäng ty táûp håüp chung cho toaìn phaûm vi cäng ty maì TSCÂ cuía cäng ty coï nhiãöu mæïc kháúu hao khaïc nhau. Cho nãn viãûc trêch kháúu hao chung cho toaìn bäü cäng ty laì khäng âuïng. - Khi xuáút duìng cäng cuû duûng cuû saín xuáút thç toaìn bäü giaï trë âæåüc kãút chuyãøn hãút mäüt láön vaìo chi phê saín xuáút trong kyì phaït sinh, duì giaï trë cäng cuû, duûng cuû âoï låïn hay nhoí. Âiãöu naìy khäng phuì håüp våïi loaûi cäng cuû duûng cuû coï giaï trë låïn cáön phán bäø laûi. II. MÄÜT SÄÚ SUY NGHÉ NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM ÅÍ CÄNG TY CAO SU ÂAÌ NÀÔNG: Qua thåìi gian thæûc táûp, âæåüc sæû giuïp âåî cuía tháöy cä giaïo vaì caïc cä chuï åí phoìng kãú toaïn cäng ty, trãn cå såí nghiãn cæïu tçnh hçnh thæûc tãú, täi xin âæa ra mäüt säú yï kiãún nhoí nhàòm hoaìn thiãûn hån næîa cäng taïc kãú toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm åí Cäng ty Cao Su Âaì Nàông. 1. Táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình baïn thaình pháøm: Khi táûp håüp chi phê âãø tênh giaï thaình baïn thaình pháøm, cäng ty chè táûp håüp chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, coìn caïc chi phê khaïc cäng ty phán bäø vaìo saín pháøm theo tiãu chuáøn tiãön læång saín pháøm (do baïn thaình pháøm saín xuáút ra khäng baïn ra ngoaìi maì tiãúp tuûc chuyãøn giao âæa vaìo saín xuáút tiãúp ra saín pháøm cuía cäng ty) viãûc tênh nhæ váûy seî laìm âån giaín khäúi læåüng cäng viãûc tênh toàõnhng seî thiãúu chênh xaïc. Vç váûy maì cäng ty cáön tênh giaï thaình cuía baïn thaình pháøm cuû thãø hån. Ngoaìi chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, kãú toaïn phaíi tênh toaïn vaì phán bäø chi phê nhán cäng træûc tiãúp, chi phê saín xuáút chung âãø tênh giaï thaình cho phuì håüp. Vãö chi phê nhán cäng thæûc tãú cäng lao âäüng mäüt cäng nhán boí ra âãø saín xuáút âæåückg baïn thaình pháøm tæìng loaûi giäúng nhau vaì säú læåüng baïn thaình pháøm phán bäø vaìo tæìng saín pháøm laûi khäng tyí lãû våïi tiãön læång saín pháøm cho nãn viãûc phán bäø caïc chi phê tiãön læång cäng nhán saín xuáút baïn thaình pháøm vaì chi phê saín xuáút chung cuía xê nghiãûp caïn luyãûn theo tiãu chuáøn tiãön læång cäng nhán saín xuáút laì chæa phuì håüp, âãø xæí lyï træåìng håüp naìy kãú toaïn tênh læång cuía xê nghiãûp caïn luyãûn nhæ sau: Xê nghiãûp caïn luyãûn âaî coï âån giaï tiãön læång âãø saín xuáút tæìng loaûi saín pháøm. Vê duû: Ta coï baíng phán bäø tiãön læång cho tæìng loaûi baïn thaình pháøm cuía Xê nghiãûp caïn luyãûn nhæ sau: Thaïng 05/1999 Tãn baïn thaình pháøm Saín læåüng tæìng loaûi baïn thaình pháøm (Kg) Âån giaï thæûc tãú cuía BTP (â) Täøng tiãön læång thæûc tãú (â) MLM TT TN DD Xàm ätä MLXÂ âen MLXÂ âoí 142.512 55.237 33.416 10.398 4.581 28.914,6 6.644,4 133,78 154,89 164,56 139,07 136,88 136,27 151,85 19.064.624 8.539.030 5.498.997 1.446.063 627.053 3.940.241 1.088.946 Täøng cäüng 46.014.400 Sau âoï kãú toaïn phán bäø chi phê saín xuáút chung laûi âæûa trãn tiãu chuáøn phán bäø laì täøng læång tênh vaìo giaï thaình baïn thaình pháøm. Tæì âoï kãú toaïn tênh âæåüc giaï thaình cuía tæìng loaûi baïn thaình pháøm mäüt caïch chênh xaïc. Kãú toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm seî âæåüc tênh giaï thaình cuía saín pháøm mäüt caïch chénhaïc hån våïi giaï thaình cuía baïn thaình pháøm måïi tênh laûi. 2. Phæång phaïp kãú toaïn táûp håüp chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp: Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp bao gäöm nguyãn váût liãûu chênh vaì váût liãûu phuû. Khi xuáút khio nguyãn váût liãûu sæí duûng cho saín xuáút, giaï thæûc tãú xuáút kho nguyãn váût liãûu cuîng nhæ caïc váût tæ khaïc åí cäng ty laì âæåüc tênh theo phæång phaïp bçnh quán gia quyãön cuäúi thaïng. Nhæng våïi âiãöu kiãûn sæí duûng maïy vi tênh nhæ hiãûn nay, thç täút nháút bäü pháûn kãú toaïn váût tæ nãn tênh giaï thæûc tãú xuáút kho nguyãn váût liãûu theo phæång phaïp bçnh quán gia quyãön di âäüng. Båíi leí, theo hãû thäúng kã khai thæåìng xuyãn maì cäng ty âang sæí duûng, táút caí caïc hoaût âäüng gàõn liãön våïi quaï trçnh váûn haình cuía cäng ty âãöu âæåüc ghi roî haìng ngaìy vaì thæåìng xuyãn. Säø saïch kãú toaïn trong hãû thoïng naìy phaíi thæåìng xuyãn cáûp nháût hoaï âãø luän biãúy âæåüc chi phê cuía quaï trçnh saín xuáút cuîng nhæ haìng täön kho cuía mçnh. Hån næîa quy mä cuía cäng ty tæång âäúi låïn nãn cáön caïc baïo caïo thæåìng xuyãn nhàòm cung cáúp këp thåìi cho quaín lyï. Màût khaïc, åí cäng ty säú láön nháûp nguyãn váût liãûu trong thaïng khäng nhiãöu, do âoï tênh giaï xuáút nguyãn váût liãûu bàòng phæång phaïp bçnh quán gia quyãön di âäüng laì thuáûn låüi. Giaï bçnh quán di âäüng seî phaín aïnh chênh xaïc læåüng chi phê chi ra cho saín xuáút nháút laì trong âiãöu kiãûn giaï caí thë træåìng biãún âäüng, nhåì âoï chè tiãu giaï thaình âæåüc phaín aïnh mäüt caïch chênh xaïc. Theo phæång phaïp naìy, cáön theo âoîi chàût cheî biãún âäüng nháûp kho, xuáút khi nguyãn váût liãûu trong kyì. Âãø xaïc âënh âæåüc säú læåüng vaì giaï trë tæìng loaûi nguyãn váût liãûu täön kho taûi mäùi thåìi âiãøm xuáút kho nguyãn váût liãûu. Giaï thæûc tãú xuáút kho nguyãn váût liãûu theo phæång phaïp naìy âæåüc tênh theo cäng thæïc sau: Giaï thæûc tãú xuáút kho NVL = Täøng giaï trë NVL thæûc tãú täön kho theo thåìi âiãøm Täøng säú læåüng NVl thæûc tãú täön kho theo thåìi âiãøm Trong âoï : Täøng giaï trë NVL thæûc tãú täön kho theo thåìi âiãøm = Täøng giaï trë NVL täön kho âáöu kyì + Täøng giaï trë NVL nháûp kho trong ky âãún thåìi âiãøm âoï ì - Täøng giaï trë NVL xuáút kho trong kyì âãún thåìi âiãøm âoï Täøng säú læåüng NVL thæûc tãú täön kho theo thåìi âiãøm = Täøng säú læåüng NVL täön kho âáöu kyì + Täøng säú læåüng NVL nháûp kho trong ky âãún thåìi âiãøm âoï ì - Täøng säú læåüng NVL xuáút kho trong kyì âãún thåìi âiãøm âoï Biãún âäüng nháûp kho, xuáút kho vaì täön kho nguyãn váût liãûu âæåüc theo doîi chi tiãút trãn säø chi tiãút váût tæ vaì âæåüc cáûp nháût dæî liãûu vaìo maïy vi tênh, pháön cáûp nháût dæî liãûu theo tæìng loaûi váût tæ våïi æu tiãn phiãúu nháûp kho NVL âæåüc nháûp vaìo maïy træåïc. Trãn phiãúu xuáút kho phaíi xaïc âënh roî muûc âêch sæí duûng âãø haûch toaïn âuïng vaìo âäúi tæåüng cáön táûp håüp chi phê . Maïy vi tênh seî tênh ra giaï thæûc tãú NVL mäùi láön xuáút kho âäöng thåìi xaïc âënh âæåüc giaï trë NVL xuáút kho âãø laìm càn cæï haûch toaïn. Cuäúi kyì, âãø xaïc âënh âuïng chi phê NVL træûc tiãúp sæí duûng trong kyì, cáön phaíi tiãún haình kiãøm tra, xaïc âënh laûi NVL thæìa chæa sæí duûng åí caïc phán xæåíng saín xuáút , láûo baïo caïo kiãøm kã tæì caïc phán xæåíng âãø cáûp nháût vaìo maïy chi tiãút theo tæìng loaûi. Tæì âoï seî tênh ra chi phê NVL træûc tiãúp trong kyì táûp håüp cho tæìng âäúi tæåüng saín xuáút. Chi phê thæûc tãú NVL sæí duûng trong kyì = Giaï trë NVL âæa vaïo - Giaï trë NVL coìn laûi cuäúi kyì chæa sæí duûng Sau khi tênh âæåüc chi phê tæìng loaûi NVL vaìo âäúi tæåüng táûp håüp chi phê, tæì âoï maïy tênh seî tiãún haình phán bäø chi phê theo tæìng nhoïm saín pháøm âãø phuûc vuû cho viãûc tênh giaï thaình saín pháøm. SÄØ CHI TIÃÚT VÁÛT TÆ Tæì ngaìy .... âãún ngaìy ... Taìi khoaín: Kho: Säú CT Ngaìy CT Diãùn giaíi TKÂÆ Nháûp Xuáút Täön SL ÂG TT SL ÂG TT SL ÂG TT Cuäúi kyì Chi phê NVL khaïc: hiãûn nay kãú toaïn cäng ty phán chi phê NVL træûc tiãúp thaình 2 loaûi âoï laì chi phê baïn thaình pháøm vaì chi phê NVL khaïc. Nhæ váûy âãø thuáûn låüi cho viãûc phán têch giaï thaình vaì âãø phaín aïnh âuïng thæûc cháút chi phê NVL træûc tiãúp trong giaï thaình saín pháøm, kãú toaïn coï thãø thæûc hiãûn thãm mäüt säú cäng viãûc sau : - Trãn säø theo doîi nháûp xuáút täön vaíi, kim loaûi, kim loaûi, nhiãn liãûu, váût liãûu khaïc (åí biãøu säú 8), kãú toaïn coï thãø sæía âäøi, theo doîi caïc loaûi nguyãn váût liãûu thaình 3 loaûi nhæ sau: + Nguyãn váût liãûu chênh khaïc: bao gäöm vaíi ätä, theïp f1... + Váût liãûu phuû: læåïi boüc, van ätä + Nhiãn liãûu : dáöu âäút loì. - Trãn säø phán bäø nguyãn váût liãûu khaïc cho tæìng saín pháøm (åí biãøu 9) cuîng bàòng caïc bæåïc thæûc hiãûn nhæ cuî nhæng kãú toaïn chè cáön sæía âäøi mäüt chuït trãn biãøu máùu nhæ sau: BAÍNG TÄØNG HÅÜP PHÁN LOAÛI CAÏC LOAÛI VÁÛT LIÃÛU Thaïng ......... nàm ......... Tãn nguyãn váût liãûu Tãn saín pháøm Läúp 1200-20 Läúp 900-20 Säú læåüng Tiãön Säú læåüng Tiãön I. Chi phê NVL chênh Chi phê baïn thaình pháøm Chi phê NVL khaïc Vaíi ätä Vaíi phin Theïp f1 .... II. Chi phê váût liãûu phuû Læåïi boüc Van ätä ... III. Chi phê váût liãûu khaïc (bao bç) PE boüc läúp Thuìng caton ... Täøng cäüng Viãûc laìm naìy seî giuïp cho kãú toaïn laìm täút hån cäng taïc quaín lyï caïc váût liãûu vaì giaï thaình. 3. Táûp håüp vaì phán bäø chi phê nhán cäng træûc tiãúp Theo caïch laìm hiãûn nay cuía Cäng ty, chi phê nhán cäng træûc tiãúp âæåüc táû håüp theo caïc phán xæåíng, cuäúi kyì phán bäø cho caïc saín pháøm vaì kãút chuyãøn vaìo giaï thaình laì phuì håüp. Nhæng trong viãûc haûch toaïn læång cäng nhán saín xuáút âaî khäng âãö cáûp âãún váún âãö trêch træåïc tiãön læång nghè pheïp cho cäng nhán saín xuáút. Nhæ thãú laìm cho tiãön læång giæîa caïc thaïng tàng giaím âäüt ngäüt do cäng nhán nghè pheïp giæîa caïc thaïng khäng âãöu nhau tæì âoï gáy âäüt biãún giaï thaình saín pháøm giæîa caïc kyì. Vç váûy Cäng ty cáön phaíi tiãún haình trêch træåïc tiãön læång nghè pheïp cäng nhán saín xuáút âãø tênh giaï saín pháøm âæåüc äøn âënh. Säú tiãön læång nghè pheïp âæåüc tênh nhæ sau: Tyí lãû trêch træåïc = Täøng tiãön læång nghè pheïp KH cuía CNSX trong nàm x100 Täøng tiãön læång KH cuía CNSX trong nàm Säú tiãön trêch træåïc 1 thaïng = Tyí lãû trêch træåïc x täøng säú tiãön læång thæûc tãú saín xuáút trong thaïng Khoaín trêch træåïc tiãön læång nghè pheïp cuía cäng nhán saín xuáút âæåüc haûch toaïn vaìo TK 335 - Chi phê traí træåïc vaì viãûc thanh toaïn âæåüc tiãún haình nhæ sau: - Haìng thaïng, khi tiãún haình trêch træåïc tiãön læång nghè pheïp cho cäng nhán saín xuáút, kãú toaïn ghi: Nåü TK 622 - chi phê nhán cäng træûc tiãúp Coï TK 335 - chi phê traí træåïc - Khi cäng nhán nghè pheïp, kãú toaïn xaïc âënh säú tiãön læång nghè pheïp phaíi traí, ghi: Nåü TK 335 Coï TK 334 - Khi traí tiãön læång nghè pheïp cho ngæåìi nghè pheïp, kãú toaïn ghi: Nåü TK 334 Coï TK 111 4. Táûp håüp vaì phán bäø chi phê saín xuáút chung Kãú toaïn âaî táûp håüp chi phê saín xuáút chung räöi phán bäø cho caïc saín pháøm theo tiãu chuáøn tiãön læång tênh vaìo giaï thaình maì chi phê saín xuáút chung cuía Cäng ty hiãûn nay laûi chæa coï âënh mæïc hay dæû toaïn cho tæìng xê nghiãûp nãn viãûc phaït sinh chi phê saín xuáút chung åí xê nghiãûp coï thãø khäng âäöng âãöu nhau cho nãn viãûc phán bäø chi phê saín xuáút chung theo caïch hiãûn taûi laì khäng chênh xaïc. Cho nãn veì khoaín chi phê naìy täi xin âãö xuáút mäüt yï kiãún nhoí laì Cäng ty âaî táûp håüp coï saín xuáút chung theo tæìng xê nghiãûp, chè coìn mäüt säú khoaín chi phê duìng chung cho caïc xê nghiãûp, caïc khoaín chi phê naìy âãöu coï thãø táûp håüp riãng cho caïc xê nghiãûp nhæ: + Trêch kháúu hao TSCÂ cho saín xuáút âæåüc Cäng ty táûp håüp chung cho toaìn phaûm vi Cäng ty maì TSCÂ cuía Cäng ty coï nhiãöu mæïc kháúu hao khaïc nhau. Thiãút bë läúp ätä toaìn bäü laì maïy moïc thiãút bë måïi, coï giaï trë låïn, xê nghiãûp läúp xe âaûp, xe maïy thç maïy moïc âaî quaï láu nàm, kháúu hao âaî gáön hãút... cho nãn viãûc trêch kháúu hao chung cho toaìn Cäng ty laì khäng phuì håüp, vç váûy kãú toaïn táûp håüp chi phê kháúu hao theo tæìng xê nghiãûp. Âiãöu naìy ráút tiãûn vaì dãù laìm vç caïc xê nghiãûp daî âæåüc hoaût âäüng trong phaûm vi nhaì xæåíng riãng biãût. + Chi phê khaïc cäng cuû duûng cuû cáön âãö cáûp vaì hoaìn thiãûn hån vç khi xuáút cäng cuû duûng cuû duìng cho saín xuáút thç toaìn bäü giaï trë âæåüc kãút chuyãøn hãút mäüt láön vaìo TK 627 - chi phê saín xuáút trong kyì phaït sinh, duì giaï trë cäng cuû duûng cuû âoï låïn hay nhoí. Nhæîng cäng cuû duûng cuû âæåüc sæí duûng åí Cäng ty pháön låïn coï giaï trë nhoí vaì thåìi gian sæí duûng ngàõn cho nãn noï âæåüc kãút chuyãøn toaìn bäü giaï trë xuáút duìng mäüt láön coìn nhæîng cäng cuû duûng cuû coï giaï trë låïn vaì sæí duûng qua nhiãöu kyì haûch toaïn nhæ båm dáöu, bäü âaío su maïy huït buûi... thç viãûc haûch toaïn nãn tiãún haình phán bäø chi phê cäng cuû duûng cuû coï giaï trë låïn cho nhiãöu kyì saín xuáút. Âãø giaím nheû cäng viãûc tênh toaïn kãú toaïn coï thãø tiãún haình phán bäø chi phê naìy theo phæång phaïp phán bäø 2 láön. Tæïc laì khi xuáút duìng cäng cuû duûng cuû kãú toaïn phán bäø ngay 50% giaï trë cuía chuïng vaìo nåi sæí duûng, âãún khi cäng cuû duûng cuû baïo hoíng thç phán bäø tiãúp 50% giaï trë coìn laûi træì âi giaï trë phãú liãûu thu häöi vaì säú tiãön bäöi thæåìng cuía ngæåìi laìm hoíng (nãúu coï). Trçnh tæû haûch toaïn phán bäø chi phê naìy nhæ sau: . Khi xuáút duìng cäng cuû duûng cuû ra sæí duûng ghi: Nåü TK 142 Coï TK 153 . Âäöng thåìi kãú toaïn tiãún haình phán bäø 50% giaï trë cäng cuû duûng cuû vaìo chi phê saín xuáút Nåü TK 627 (giaï trë phán bäø) Coï TK 142 . Khi cäng cuû duûng cuû baïo hoíng, kãú toaïn phán bäø tiãúp 50% giaï trë coìn laûi sau khi træì âi giaï trë phãú liãûu thu häöi vaì tiãön bäöi thæåìng (nãúu coï). Nåü TK 627 (giaï trë phán bäø) Nåü TK 152 (Phãú liãûu thu häöi) Nåü TK 138 (bäöi thæåìng phaíi traí) Coï TK 142 Sau khi âaî táûp håüp chi phê saín xuáút chung cho tæìng xê nghiãûp, kãú toaïn tiãún haình phán bäø chi phê saín xuáút chung cuía xê nghiãûp naìo thç phán bäø cho saín pháøm cuía xê nghiãûp âoï theo tiãu chuáøn tiãön læång tênh vaìo giaï thaình saín pháøm. Chi phê saín xuáút chung cuía xê nghiãûp caïn luyãûn nhæ âaî trçnh baìy åí trãn laì tênh vaìo cho giaï thaình cuía baïn thaình pháøm. 5. Chi phê thiãût haûi trong saín xuáút Haûch toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm åí Cäng ty Cao su Âaì Nàông âæåüc thæûc hiãûn våïi caïc khoaín muûc chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, chi phê nhán cäng træûc tiãúp vaì chi phê saín xuáút chung nhæng khäng âàût váún âãö haûch toaïn chi phê thiãût haûi trong saín xuáút. Thæûc tãú trong quaï trçnh saín xuáút åí Cäng ty, thiãût haûi trong saín xuáút thæåìng xaíy ra chuí yãúu laì thiãût haûi saín pháøm hoíng, coìn thiãût haûi ngæìng saín xuáút thç êt xaíy ra. Saín pháøm hoíng laì nhæîng saín pháøm khäng âaût âæåüc nhæîng tênh nàng cáön thiãút âãø taûo thaình saín pháøm täút vaì noï âæåüc táûn duûng âãø laìm ra caïc saín pháøm phuû nhæ: táúm låïp cao su, cao su taïi sinh... Trãn thæûc tãú % saín pháøm bë hoíng trãn tæìng giai âoaûn cäng nghãû êt khi væåüt âënh mæïc cho pheïp, cho nãn kãú toaïn khäng tênh giaï trë nguyãn váût liãûu phán bäø cho caïc saín pháøm phuû, maì chè tênh pháön tiãön læång saín xuáút cuía saín pháøm phuû, vç thãú giaï thaình cuía saín pháøm phuû Cäng ty ráút khoï tênh. Vãö láu daìi Cäng ty nãn tênh træì mäüt säú % naìo âoï giaï trë nguyãn váût liãûu tênh vaìo chi phê saín xuáút saín pháøm chênh âãø tênh vaìo giaï thaình saín xuáút saín pháøm phuû. Vê duû nhæ âënh mæïc quy âënh 2% hao huût vaíi vaì cao su traïng vaíi trãn giai âoaûn caïn traïng thç coï thãø quy âënh 0,5% tênh vaìo chi phê saín xuáút saín pháøm phuû... viãûc tênh toaïn naìy coï håi phæïc taûp vaì chi tiãút nhæng seî tênh âuïng giaï thaình saín pháøm, phaín aïnh chênh xaïc kãút quaí saín xuáút kinh doanh cuía Cäng ty. Kãút luáûn Haûch toaïn giaï thaình saín pháøm luän luän laì mäúi quan tám haìng âáöu cuía caïc doanh nghiãûp, âäöng thåìi noï cuîng laì mäúi quan tám cuía caïc cå quan chæïc nàng cuía Nhaì næåïc thæûc hiãûn cäng taïc quaín lyï caïc doanh nghiãûp. Giaï thaình saín pháøm våïi caïc chæïc nàng väún coï âaî tråí thaình chè tiãu kinh tãú coï yï nghéa ráút quan troüng trong quaín lyï hiãûu quaí vaì cháút læåüng saín xuáút kinh doanh. Coï thãø noïi giaï thaình saín pháøm laì táúm gæång phaín chiãúu toaìn bäü caïc biãûn phaïp kinh tãú täø chæïc quaín lyï vaì kyî thuáût maì doanh nghiãûp âaî vaì âang thæûc hiãûn trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh. Haûch toaïn giaï thaình laì kháu phæïc taûp nháút trong toaìn bäü cäng taïc kãú toaïn åí doanh nghiãûp. Haûch toaïn giaï thaình liãn quan âãún háöu hãút caïc yãúu täú cuía âáöu vaìo vaì âáöu ra trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh. Âaím baío viãûc tênh giaï thaình chênh xaïc këp thåìi, phuì håüp våïi âàûc âiãøm hçnh thaình vaì phaït triãøn chi phê åí doanh nghiãûp laì yãu cáöu coï tênh xuyãn suoït trong quaï trçnh haûch toaïn åí caïc doanh nghiãûp. Chênh vç váûy, ngay tæì khi vãö thæûc táûp åí Cäng ty Cao Su Âaì Nàông em âaî coï sæû say mã, mong muäún tçm hiãøu phæång phaïp kãú toaïn táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình saín pháøm åí Cäng ty Cao Su. Thæûc tãú cho tháúy, Cäng ty Cao Su laì mäüt doanh nghiãûp Nhaì næåïc coï quy mä khaï låïn vaì âang trãn âaì phaït triãøn. Hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh åí cäng ty ráút phong phuï, saín pháøm cuía cäng ty bao gäöm nhiãöu loaûi vaì coï säú læåüng låïn. Vç váûy åí Cäng ty Cao Su Âaì Nàông , täø chæïc kãú toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm laì váún âãö luän luän âæåüc quan tám. Qua thåìi gian thæûc táûp nghiãn cæïu tçnh hçnh haûch toaïn giaï thaình saín pháøm taûi Cäng ty Cao Su cuìng våïi sæû váûn duûng nhæîng kiãún thæïc âaî hoüc åí træåìng vaì sæû giuïp âåî cuía cä giaïo Voî Thë Thanh Tám em âaî maûnh daûn âæa ra mäüt säú yï kiãún våïi nguyãûn voüng hoaìn thiãûn hån viãûc htscf vaì tênh giaï thaình saín pháøm. Màûc duì âaî näø læûc cäú gàõng nhæng do trçnh âoü coìn haûn chãú, kiãún thæïc thæûc tãú chæa nhiãön, cuîng nhæ thåìi gian thæûc táûp quaï ngàõn nãn chuyãn âãö naìy khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït nháút âënh. Em ráút mong sæû âoïng goïp cuía caïc caïn bäü kãú toaïn trong cäng ty, caïc tháöy cä giaïo vaì caïc baûn âãø chuyãn âãö naìy cuía em tháût sæû coï yï nghéa trãn caí phæång diãûn lyï luáûn vaì thæûc tiãùn. Mäüt láön næîa em xin chán thaình caím ån cä giaïo Voî Thë Thanh Tám cuìng toaìn thãø caïn bäü phoìng kãú toaïn Cäng ty Cao Su Âaì Nàông âaî giuïp âåî em hoaìn thaình. Nháûn xeït cuía cå quan thæûc táûp Nháûn xeït cuía giaïo viãn hæåïng dáùn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao Su Đà Nẵng.doc
Luận văn liên quan