Hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ

Trong cơ chế thị trường luôn luôn vận động và thay đổi. Đối với doanh nghiệp kinh doanh, một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất, đó là đối tượng lao động, vật liêu cũng vậy nó cũng là đối tượng lao động nhưng đã thể hiện dưới dạng vật hoá như bông trong doanh nghiệp dệt, da trong doanh nghiệp đóng giày, vảo trong doanh nghiệp may mặc, Báo cáo gồm có 3 phần Phần I. Cơ sỏ lý luận của chuyên đề Phần. Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán ké toán tại đơn vị. A. Giới thiệu về công ty B. Thực trạng công tác kế toán Phần III. Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại đơn vị A. Đánh giá chung B. Những đóng góp

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1711 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong c¬ chÕ thÞ truêng lu«n lu«n vËn ®éng vµ thay ®æi .§èi víi doanh nghiÖp kinh doanh, mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®ã lµ ®èi t­îng lao ®éng, vËt liÖu còng vËy nã còng lµ ®èi t­îng lao ®éng nh­ng ®· thÓ hiÖn d­íi d¹ng vËt ho¸ nh­ b«ng trong doanh nghiÖp dÖt, da trong doanh nghiÖp ®ãng dµy, v¶i trong doanh nghiÖp may mÆc ... MÆt kh¸c mçi mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng ®ßi hái ph¶i hiÓu râ chÝnh m×nh, lµm sao ®Ó thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn, lµm sao cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c tøc lµ ®ßi hái mét doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra ®­îc nh÷ng s¶n phÈm mµ uy tÝn cña m×nh ®­îc gi÷ v÷ng ®é tin cËy cao t¹o cho kh¸ch hµng mét sù tin t­ëng khi lµm ¨n víi nhau .V× vËy ph¶i cã nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng tèt ®ång nghÜa víi viÖc chän vËt liÖu ®¹t chÊt l­îng , ®óng tiªu chuÈn . Cho nªn vËt liÖu rÊt quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp, nh­ng chØ mçi vËt liÖu vÉn ch­a ®ñ mµ ph¶i cã c«ng cô dông cô ®Ó t¸c ®éng lªn vËt liÖu t¹o ra s¶n phÈm. NhÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp trong lÜnh vùc s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng may mÆc phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng trªn ®ång thêi ®­îc sù ®ång ý cña ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng vµ trong thêi gian thùc tÕ t¹i Chi Nh¸nh C«ng Ty 28 t¹i §µ N½ng. Em ®· chän ®Ò tµi " H¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô " ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. §Ò tµi trªn gåm cã nh÷ng phÇn sau B¸o c¸o gåm cã 3 phÇn : PhÇn I : C¬ së lý luËn cña chuyªn ®Ò . PhÇn II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n A. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty . B. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n PhÇn III : Nh÷ng ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. A. §¸nh gi¸ chung. B. Nh÷ng ®ãng gãp Tuy nhiªn ®Ò tµi nµy so víi mét sè ®Ò tµi kh¸c h¬i réng. Song víi tr×nh ®é kiÕn thøc cßn h¹n chÕ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. KÝnh mong sù chØ b¶o vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« cïng c¸c anh, chÞ trong phßng hµnh chÝnh cña Chi Nh¸nh C«ng Ty 28 t¹i §µ N½ng lµm cho ®Ò tµi cµng ngµy hoµn thiÖn h¬n. PHÇN I Lý LUËN C¥ B¶N VÒ VËT LIÖU Vµ C¤NG Cô DôNG Cô TRONG DOANH NGHIÖP i. VËT LIÖU Vµ C¤NG Cô DôNG Cô A. VËt liÖu: 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, nguyªn t¾c kÕ to¸n vµ nhiÖm vô cña vËt liÖu: a. Kh¸i niÖm: VËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tham gia trùc tiÕp vµ th­êng xuyªn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. b. §Æc ®iÓm: -Tham gia vµo mét chu k× s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. -Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt liÖu sÏ bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc bÞ biÕn ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm. - GÝa trÞ cña nã ®­îc tÝnh hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt c. Nguyªn t¾c kÕ to¸n: Khi nhËp vµ xuÊt vËt liÖu ph¶i tÝnh gi¸ thùc tÕ. §­îc sö dông mét trong hai ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho. - Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn: tµi kho¶n sö dông sÏ ®­îc ph¶n ¸nh trùc tiÕp trªn tµi kho¶n hµng tån kho. - Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×: + GÝa trÞ vËt liÖu sö dông chØ ®­îc tÝnh khi cã gi¸ trÞ tån cuèi k×. + C¸c tµi kho¶n hµng tån kho ®­îc ghi hai lÇn trong k×. + T×nh h×nh biÕn ®éng trong k× ®­îc theo dâi ë tµi kho¶n 611 - KÕ to¸n vËt liÖu ph¶i thùc hiÖn ®ång thêi kÕ to¸n chi tiÕt c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. - KÕ to¸n ph¶i ®­îc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. d. NhiÖm vô: -Tæng hîp sè liÖu t×nh h×nh nhËp, xuÊt , tån kho vËt liÖu c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i... - H­íng dÉn kiÓm tra c¸c ph©n x­ëng, c¸c kho, më sæ s¸ch cÇn thiÕt vµ h¹ch to¸n vËt liÖu ®óng chÕ ®é, ph­¬ng ph¸p. - Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ kiÓm tra chÆt chÏ t×nh h×nh cung cÊp vËt liÖu, chÕ ®é b¶o qu¶n, c¸c ®Þnh møc dù tr÷, ®Þnh møc tiªu hao, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý vËt liÖu thõa, thiÕu, ø ®äng kÐm phÈm chÊt. - X¸c ®Þnh vËt liÖu tiªu hao vµ ph©n bæ chÝnh x¸c cho ®èi t­îng sö dông. - Tham gia c«ng t¸c kiÓm kª, ®¸nh gi¸ vËt liÖu vµ lËp b¸o c¸o vÒ vËt liÖu 2. Ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu: a. Ph©n lo¹i: VËt liÖu cña doanh nghiÖp gåm nhiÒu lo¹i do vËy cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i nh»m qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Gåm cã: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ nh÷ng yÕu tè vËt chÊt t¹o nªn phÇn chÝnh cña s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra. Nguyªn liÖu trùc tiÕp ®­îc nhËn diÖn dÔ dµng trong s¶n phÈm v× nã ®Æc tr­ng cho ®Æc tÝnh dÔ thÊy nhÊt cña c¸i g× ®· ®­îc s¶n xuÊt ra. - Nguyªn vËt liÖu phô: ®­îc sö dông kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng còng nh­ tÝnh n¨ng, nã khong cÊu thµnh thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm mµ nã chØ lµm thay ®æi bªn ngoµi vÒ h×nh d¹ng cña nguyªn vËt liÖu chÝnh. - Nhiªn liÖu: lµ lo¹i vËt liÖu ®­îc dïng ®Ó t¹o ra n¨ng l­îng phôc vô cho sù ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ nh­: sÊy, ñi, hÊp... - Phô tïng thay thÕ: lµ nh÷ng lo¹i vËt t­ dïng ®Ó thay thÕ, s÷a ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n, phÕ liÖu thu håi. a. TÝnh gi¸ vËt liÖu: §©y lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n quan träng trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu. Kh©u nhËp: - §èi víi vËt liÖu mua ngoµi Gi¸ trÞ vËt liÖu = Gi¸ mua + thuÕ NK + CPKh¸c - c¸c kho¶n gi¶m trõ ( nÕu cã) nhËp kho - §èi víi vËt liÖu mang tÝnh chÊt ®Æc thï th× ph¶i tÝnh ra gi¸ kh«ng cã thuÕ Gi¸ thanh to¸n Gi¸ ch­a thuÕ = 1+% GTGT - VËt liÖu tù s¶n xuÊt : Gi¸ nhËp kho lµ gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n xuÊt vËt liÖu. - VËt liÖu thuª ngoµi chÕ biÕn : Gi¸ nhËp kho = Gi¸ do ®¬n vÞ cÊp + Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì - VËt liÖu nhËn gãp vèn: Gi¸ nhËp kho do héi ®ång ®¸nh gi¸ (®­îc sù chÊp nhËn cña c¸c bªn). - VËt liÖu ®­îc biÕu tÆng: Gi¸ nhËp kho lµ gÝa thùc tÕ trªn thÞ tr­êng. Kh©u xuÊt: C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét trong sè c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho sau: - Ph­¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh - Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn - Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc (FIFO) - Ph­¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr­íc (LIFO) - Ph­¬ng ph¸p hÖ sè (gi¸ h¹ch to¸n) Gi¸ thùc tÕ + Gi¸ thùc tÕ vËt vËt liÖu tån ®Çu k× liÖu nhËp trong k× HÖ sè chªnh lÖch = Gi¸ h¹ch to¸n cña + gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu vËt liÖu tån ®Çu k× nhËp trong kú Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu = Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu x HÖ sè xuÊt trong kú xuÊt trong kú chªnh lÖch Víi c¸c ph­¬ng ph¸p trªn ®Ó tÝnh ®­îc gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho th× th× ph¶i tÝnh sè l­îng vËt liÖu tån kho thùc tÕ cuèi kú, sau ®ã míi x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt trong kú. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu = Sè l­îng vËt liÖu x §¬n gi¸ vËt liÖu tån kho cuèi kú tån kho cuèi kú nhËp lÇn cuèi cïng Gi¸ thùc tÕ vËt = gi¸ thùc tÕ vËt + gi¸ thùc tÕ vËt liÖu - gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng liÖu tån ®Çu kú nhËp trong kú liÖu tån cuèi kú B /C«ng cô dông cô: 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, cña c«ng cô dông cô: a. Kh¸i niÖm: C«ng cô dông cô lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông ®Ó trë thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. V× vËy c«ng cô dông cô ®­îc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nh­ vËt liÖu. b. §Æc ®iÓm: - Cã thêi gian sö dông kh¸ dµi nªn tham gia vµo nhiÒu chu k× s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - GÝa trÞ c«ng cô dông cô ®­îc ph©n bæ mét, hai hoÆc nhiÒu lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 2. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: - Ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc - §­îc theo dâi ë tÇng kho, tõng lo¹i. - Ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ ®èi víi c«ng cô dông cô xuÊt dïng nhiÒu k× kinh doanh. §èi víi c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá ph©n bæ mét lÇn §èi víi c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín ph©n bæ hai lÇn: lÇn xuÊt ®Çu chØ ph©n bæ 50% gi¸ trÞ, lÇn tiÕp ph©n bæ 50% gi¸ trÞ cßn l¹i cña c«ng cô dông cô khi bé phËn sö dông b¸o háng c«ng cô dông cô. Gi¸ trÞ cña c«ng TrÞ gi¸ phÕ Cô dông cô xuÊt dïng - liÖu ­íc thu Møc ph©n bæ = tõng k× Sè k× dù kiÕn ph©n bæ - Gi¸ trÞ cßn l¹i cña c«ng cô dông cô khi ®­îc b¸o háng. GÝa trÞ c«ng cô Gi¸ trÞ cßn dông cô b¸o háng Gi¸ trÞ TiÒn l¹i c«ng cô = - phÕ liÖu - båi dông cô b¸o háng 2 thu håi th­êng II. Qóa tr×nh h¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô: 1. VËt liÖu: a. KÕ to¸n chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu: Trong c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt quan träng ®Ó b¶o qu¶n vËt liÖu vµ kiÓm tra t×nh h×nh cung cÊp sö dông vËt liÖu. KÕ to¸n chi tiÕt ®­îc thùc hiÖn song song cïng mét lóc ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n. Gåm ba ph­¬ng ph¸p: + Ph­¬ng ph¸p thÎ song song + Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn + Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­. *Ph­¬ng ph¸p thÎ kho: - ë kho: Thñ kho sö dông thÓ kho ®Ó ghi chÐp. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ nhËp xuÊt ®Ó ghi sè l­îng vËt liÖu vµo kho vµ cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho cña tõng lo¹i vËt liÖu trªn thÎ kho - ë phßng kÕ to¸n: sö dônh sæ chi tiÕt vËt liÖu ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña tõng lo¹i vËt liÖu c¶ vÒ mÆt sè l­îng lÉn gi¸ trÞ. - Hµng ngµy hoÆc ®Þnh k× khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu ®­îc thñ kho chuyÓn lªn kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ghi gi¸ vµ ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån vËt liÖu. - Sè tån trªn c¸c sæ chi tiÕt ph¶i khíp ®óng víi sè tån trªn thÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ nhËp B¶ng hîp nhËp xuÊt tån Sæ chi tiÕt vl Chøng tõ xuÊt ThÎ kho B¶NG TæNG HîP NHËP, XUÊT TåN VËT LIÖU Danh ®iÓm vl tªn vËt liÖu Tån ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt hµng th¸ng Tån cuèi th¸ng NVL ChÝnh -VL ChÝnh A -VL ChÝnh B Céng:...... VËt liÖu phô - VL Phô A -VL Phô B Céng:........ Tæng céng Ph­¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n dÔ sö dông, tiÖn lîi khi sö lý b»ng m¸y tÝnh. HiÖn nay ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp. *Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: ë kho: thñ kho vÉn sö dông c¸c thÎ kho ®Î ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña tõng lo¹i vËt liÖu vÒ mÆt sè l­îng. Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt ThÎ kho Hµng ngµy B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn B¶ng kª xuÊt Sæ §èi chiÕu lu©n chuyÓn N¨m...... §iÓm Tªn §¬n Sè d­ ®Çu Lu©n chuyÓn trong th¸ng 1 Sè d­ ®Çu danh vËt vÞ §¬n th¸ng 1 th¸ng2 vËt liÖu tÝnh gi¸ NhËp XuÊt liÖu Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè l­îng tiÒn l­îng tiÒn l­îng tiÒn l­îng tiÒn Ph­¬ng ph¸p nµy còng ®¬n gi¶n dÓ thùc hiÖn nh­ng cã nh­îc ®iÓm lµ khèi l­îng ghi chÐp cña kÕ to¸n dån vµo cuèi th¸ng qu¸ nhiÒu nªn ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh kÞp thêi cña viÑc cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n. *Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­: §­îc sö dông cho nh÷ng doanh nghiÖp dïng gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp xuÊt tån. ë kho chØ theo dâi vËt liÖu vÒ sè l­îng cßn ë phßng kÕ to¸n theo dâi vÒ gi¸ trÞ.(theo gi¸ h¹ch to¸n) + ë kho:thñ kho vÉn sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp sè l­îng vËt liÖu nhËp xuÊt tån trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp xuÊt. Ngoµi ra vµo cuèi th¸ng thñ kho cßn c¨n cø vµo sè tån cña vËt liÖu trªn thÎ kho ®Ó ghi vµo sæ sè d­. Sæ sè d­ do phßng kÕ to¸n lËp vµ göi xuèng cho thñ kho vµo ngµy cuèi th¸ng ®Ó ghi sæ. - C¸c chøng tõ nhËp xuÊt sau khi ®· ghi vµo thÎ kho, thñ kho ph¶i ph©n lo¹i theo chøng tõ nhËp, xuÊt ®Ó lËp phiÕu giao cho phßng kÕ to¸n kÌm theo chøng tõ nhËp xuÊt. + ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm theo ®Þnh k× (3-5) ngµy xuèng kho ®Ó kiÓm tra, h­íng dÉn viÖc ghi chÐp cña thñ kho vµ xem xÐt c¸c chøng tõ nhËp xu©t ®· ®­îc thñ kho ph©n lo¹i. - Tõ c¸c chøng tõ ®­îc kÕ to¸n ph¶i ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan , c¨n cø vµo gi¸ h¹ch to¸n ®ang sö dông ®Ó ghi gi¸ vµo c¸c chøng tõ vµ cét sè tiÒn cña phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ tiÕn hµnh ghi vµo b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt tån vËt liÖu. - B¶ng luü kÕ nhËp xuÊt tån ®­îc më riªng cho tõng kho vµ mçi danh ®iÓm vËt liÖu ®­îc ghi riªng mét dßng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ph¶i tæng hîp sè tiÒn nhËp, xuÊt trong th¸ng vµ tÝnh ra sè d­ cuèi th¸ng cho tõng lo¹i vËt liÖu trªn luü kÕ . - Sæ sè d­ trªn b¶ng luü kÕ ph¶i khíp sè tiÒn kÕ to¸n x¸c ®Þnh trªn sæ sè d­ do thñ kho chuyÓn vÒ. S¬ ®å PhiÕu giao nhËn Chøng tõ gèc PhiÕu xuÊt kho B¶ng luü kÕ nhËp xuÊt tån Sæ sè d­ ThÎ kho PhiÕu nhËp kho PhiÕu giao nhËn Chøng tõ nhËp ®Þnh k× Hµng ngµy Cuèi th¸ng Hµng ngµy ®Þnh k× PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt Tõ ngµy...®Õn ngµy...th¸ng...n¨m Nhãm VL Sè l­îng Sè hiÖu Chøng tõ Chøng tõ Sè tiÒn Ngµy...th¸ng...n¨m Ng­êi nhËn Ng­êi giao Sæ sè d­ N¨m... Kho... Danh Tªn §¬n §¬n §Þnh Sè d­ ®Çu n¨m Sè d­ cuèi ..... ®iÓm vËt vÞ gi¸ møc th¸ng 1 VL liÖu tÝnh h¹ch dù tr÷ SL ST SL ST SL ST to¸n B¶NG Luü KÕ NHËP, XUÊT, TåN VËT LIÖU Th¸ng...n¨m... NhËp XuÊt Nhãm Tån Tån vËt kho Tõ ngµy... Tõ ngµy... Céng Tõ ngµy... Tõ ngµy... Céng cuèi liÖu ®Çu ®Õn ngµy... ®Õn ngµy... ®Õn ngµy... ®Õn ngµy... th¸ng b. KÕ to¸n tæng hîp t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt liÖu: *C¸c tµi kho¶n liªn quan: TK151: Hµng ®ang mua trªn ®­êng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh vËt t­, hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· mua nh­ng cuèi th¸ng ch­a vÒ ®Õn doanh nghiÖp. KÕt cÊu tµi kho¶n nh­ sau: + Sè d­ bªn Nî + Bªn Nî: GÝa trÞ hµng ho¸, vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®ang ®i trªn ®­êng. +Bªn Cã: hµng ho¸, vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®ang ®i trªn ®­êng®· vÒ nhËp kho hoÆc giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. TK152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu. Dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp xuÊt tån. KÕt cÊu tµi kho¶n nh­ sau: + Sè d­ Nî : Bªn Nî: Nghuyªn liÖu, vËt liÖu t¹i doanh nghiÖp t¨ng do: Mua ngoµi NhËn gãp vèn liªn doanh §­îc biÕu tÆng, tµi trî S¶n xuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. KiÓm kª ph¸t hiÖn thõa Bªn cã: Nguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i doanh nghiÖp gi¶m do: XuÊt b¸n s¶n, xuÊ tdoanh. §i gãp vèn liªn doanh. XuÊt biÕu tÆng tµi trî. KiÓm kª ph¸t hiÖn thiÕu TK 611 “Mua hµng” + Bªn Nî: Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông tån ®Çu kú. Gi¸ thùc tÕ nghuyªn vËt liÖu mua vµo trong kú. + Bªn cã: Gi¸ thùc tÕ nghuyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô tån cuèi kú. ChiÕt khÊu mua hµng ®­îc h­ëng Gi¸ thùc tÕ nghuyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt trong kú. TrÞ gi¸ vËt t­ hµng ho¸ tr¶ l¹i cho ng­êi b¸n hoÆc ®­îc gi¶m gi¸ *§Çu kú h¹ch to¸n, kÕ to¸n chuyÓn vËt liÖu tån kho vµ vËt liÖu ®ang ®i trªn ®­êng: Nî TK 611 (6111) Cã TK 151,152 Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua trong kú: Nî TK 6111 Cã TK 111,112,141,331... Cuèi kú kÕ to¸n kiÎm kª vËt tån kho, vËt liÖu mua ®ang ®i trªn ®­êng: Nî TK 151,152 Cã TK 6111 Gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng trong kú: Nî TK 621 Cã TK 6111 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK331,111,112,141 TK6111 TK 621 TK631 Gi¸ trÞ vËt liÖu Gi¸ trÞ vËt liÖu KÕt chuyÓn chi t¨ng trong kú dïng ®Ó chÕ t¹o phÝ nghuyªn vËt s¶n phÈm liÖu TK151,152 Gi¸ trÞ vËt liÖu ch­a dïng cuèi kú KÕt chuyÓn gi¸ trÞ vËt liÖu ch­a dïng ®Çu kú *Tr×nh tù h¹ch to¸n: NhËp vËt liÖu Khi mua nguyªn vËt liÖu vµ chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Nî TK 152 Nî TK153 Cã TK 111,112,331 Khi nhËp khÈu nghuyªn vËt liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh hµng nhËp khÈu bao gåm: Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n + thuÕ nhËp khÈu + chi phÝ kh¸c Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 111,112,331 Cã TK 3312 : ThuÕ nhËp khÈu . Cã TK 3333 : Chi phÝ kh¸c NÕu doanh nghiÖp mua vËt liÖu råi nh­ng cuèi th¸ng ch­a vÒ kÕ to¸n ghi Nî TK151 Nî TK133 Cã TK111,112,331 Khi vËt liÖu vÒ nhËp kho ghi: Nî TK 152 Cã TK 151 - C¸c kho¶n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua vµ nhËp vËt liÖu tÝnh vµo gi¸ nhËp kho: Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 111,112... - NÕu ®­îc bªn b¸n gi¶m gi¸ cho sè vËt liÖu ®· mua th× kho¶n gi¶m gi¸ ®­îc ghi gi¶m gi¸ nhËp kho: Nî TK 331 Cã TK 152 - NÕu ®­îc h­ëng kho¶n chiÕt khiÕu do thanh bto¸n sím tiÒn mua vËt liÖu th× kho¶n chiÕt khÊu ®­îc h­ëng tÝnh vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh: Nî TK 111,112,331 Cã TK 711 - Khi mua vËt liÖu mµ ph¸t hiÖn cã vËt liÖu thiÕu hoÆc thõa kÕ to¸n ghi: + Tr­êng hîp vËt liÖu vÒ nhËp kho thiÕu so víi ho¸ ®¬n mµ ch­a x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n chê xö lý: Nî TK 152: GÝa trÞ thùc nhËp Nî TK133: ThuÕ gi¸ trÞ gi¸ t¨ng Nî TK 1381: Tµi s¶n thiÕu chê xö lý Cã TK 111,112,331 + Tr­êng hîp vËt liÖu vÒ nhËp kho thõa so víi ho¸ ®¬n: Nî TK 152: gi¸ trÞ thùc nhËp Nî TK 133: thuÕ GTGT Cã TK 331,111: Sè tiÒn thanh to¸n Cã TK3381:Tµi s¶n thiÕu chê xö lý. Tr­êng hîp vËt liÖu thõa mµ doanh nghiÖp gi÷ hé cho bªn b¸n th× ghi: Nî TK 002: VËt t­, hµng ho¸ gi÷ hé, nhËn gia c«ng Cßn khi bªn b¸n nhËn l¹i: Cã TK 002 §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng: - Khi xuÊt vËt liÖu giao cho ®¬n vÞ nhËn gia c«ng Nî TK 154: chi phi s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã 152 - C¸c kho¶n thanh to¸n cho ng­êi nhËn chÕ biÕn: Nî TK 154 Cã TK 111,112,331 - Khi nhËp kho trë l¹i c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ vËt liÖu ®· chÕ biÕn xong ghi: Nî TK 152 Cã TK 154 - NhËp vËt liÖu do ®­îc cÊp, nhËn vèn gãp ghi: Nî TK 152 Cã TK 411:nguån vèn kinh doanh Cã TK 111,112: c¸c kho¶n chi phÝ cã liªn quan * Tr×nh tù h¹ch to¸n: XuÊt vËt liÖu - Khi xuÊt vËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh: Nî TK 621 Nî TK 627 Nî TK 642 Nî TK 642 CãTK 152 - khi xuÊt vËt liÖu dïng cÊp cho ®¬n vÞ trùc thuéc hoÆc cho vay m­în trong néi bé ghi: + CÊp cho ®¬n vÞ trùc thuéc: Nî TK 1361 Cã TK 152 + Cho vay, m­în trong néi bé: Nî TK 1368 Cã TK 152 - Khi xuÊt vËt liÖu kÐm phÈm chÊt, ø ®éng ®Ó tiªu thô ghi: + TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt b¸n Nî TK 811: Chi phÝ kh¸c Cã TK 152 + TiÒn b¸n vËt liÖu thu ®­îc Nî TK 111,112,131 Cã TK 711: Thu nhËp kh¸c (gi¸ ch­a thuÕ) Cã TK 3331: thuÕ GTGT - Khi xuÊt vËt liÖu ®Ó gãp vèn liªn doanh( liªn doanh dµi h¹n hoÆc ng¾n h¹n) Nî TK 222,128 Nî TK 412( gi¶m): chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Cã TK 152 HoÆc Cã TK 412( t¨ng) S¬ ®å h¹ch to¸n tæng qu¸t t×nh h×nh NhËp, xuÊt vËt liÖu TK 111,112,141... TK 152 TK138,334,811 VËt liÖu mua ngoµi nhËp kho VËt liÖu thiÕu TK 151 chê xö lý NhËp kho vËt liÖu ®i TK 154 VËt liÖu xuÊt thuª ®­êng k× tr­íc TK 3333 ngoµi gia c«ng ThuÕ nhËp khÈu tÝnh vµo TK 331 gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp kho ChiÕt khÊu mua hµng gi¶m gi¸ hµng b¸n TK411 TK 338 NhËn cÊp, ph¸t, tÆng th­ëng Gãp vèn liªn doanh VËt liÖu thõa khi TK 338 kiÓm kª VËt liÖu thõa khi TK128,222 kiÓm kª VËt liÖu xuÊt gãp TK 154 vèn liªn doanh VËt liÖu thuª ngoµi chÕ TK 412 biÕn nhËp kho TK 412 §¸nh gi¸ gi¶m §¸nh gi¸ t¨ng vËt liÖu vËt liÖu 2. C«ng cô dông cô: * Tµi kho¶n sö dông: - TK153: C«ng cô dông cô + Sè d­ Nî: trÞ gi¸ c«ng cô dông cô tån kho + Bªn Nî: trÞ gi¸ c«ng cô dông cô nhËp kho do mua ngoµi, tù chÕ, thuª ngoµi gia c«ng, nhËn gãp vèn liªn doanh... trÞ gi¸ c«ng cô dông cô ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª + Bªn Cã: trÞ gi¸ c«ng cô dông cô xuÊt kho sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh, cho thuª hoÆc ®em ®i gãp vèn liªn doanh. TK153 cã 3 tµi kho¶n cÊp hai: 1531: c«ng cô dông cô 1532: bao b× lu©n chuyÓn 1533: ®å dïng cho thuª - TK 242(142) + Bªn Nî: chi phÝ ph¸t sinh chê ph©n bæ( thùc tÕ ®· ph©n bæ) + Bªn Cã: ph©n bæ vµo chi phÝ n¬i sö dông s¬ ®å h¹ch to¸n c«ng cô dông cô ph©n bæ TK242 TK 153 TK 242 TK 142 TK 142 * Tr×nh tù h¹ch to¸n: - Khi nhËp c«ng cô dông cô, kÕ to¸n ghi: Nî TK 153: GÝa nhËp kho Nî TK133: ThuÕ GTGT Cã TK 111,112,331... - Khi xuÊt c«ng cô dông cô kÕ to¸n ghi: + NÕu gi¸ trÞ xuÊt dïng kh«ng lín l¾m th× tÝnh hÕt vµo chi phÝ n¬i sö dông c«ng cô dông cô ®ã: Nî TK 627,641,642 Cã TK 153 + NÕu gi¸ trÞ xuÊt dïng t­¬ng ®èi lín, kh«ng thÓ tÝnh hÕt mét lÇn vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th× ph©n bæ hai lÇn: Nî TK 242 Cã TK 153 §ång thêi ph©n bæ ngay 50% gi¸ trÞ c«ng cô dông cô vµo n¬i sö dông: Nî TK 627 Cã TK 242 - Khi c«ng cô dông cô bÞ b¸o háng hoÆc bÞ mÊt th× kÕ to¸n ph©n bæ lÇn hai Nî TK 627,641,642: GÝa trÞ cßn l¹i Nî TK 152: GÝa trÞ phÕ liÖu thu håi Nî TK 138: TiÒn båi th­êng ph¶i thu (nÕu cã) Cã TK 242: 50% GÝa trÞ c«ng cô dông cô b¸o háng NÕu gi¸ tri xuÊt dïng qu¸ lín kh«ng thÓ ph©n bæ hai lÇn, khi ®ã kÕ to¸n ghi: Khi xuÊt c«ng cô dông cô: Nî TK 242 Cã TK 153 §ång thêi tiÕn hµnh ph©n bæ vµo n¬i sö dông Nî TK 627,641,642 Cã TK 242 §Þnh k× tiÕn hµnh ph©n bæ ®Õn khi ph©n bæ hÕt gi¸ trÞ c«ng cô dông cô ®ã hoÆc ®Õn khi c«ng cô dông cô ®ã bÞ mÊt ®i: lÇn ph©n bæ cuèi cïng Nî TK 152,111,334... Nî TK 627,641,642 Cã TK 242 3. H¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: a. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: * Néi dung: - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ viÖc trÝch tr­íc vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m. Nay phÇn gi¸ trÞ cã kh¶ n¨ng bÞ gi¶m xuèng thÊp h¬n so víi gi¸ trÞ ghi sæ kÕ to¸n cña hµng tån kho trong t­¬ng lai. * Nguyªn t¾c: - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho chØ ®­îc lËp vµo cuèi niªn ®é cña kÕ to¸n, tr­íc khi lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. - Ph¶i tÝnh ®Õn tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô, ph¶i cã b»ng chøng vÒ sù gi¶m gi¸ cña nã. b. Tµi kho¶n sö dông: TK 159: Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho + Sè d­ Cã: kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hiÖn cã + Bªn Nî: kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ ®­îc hoµn nhËp + Bªn Cã: kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ ®­îc lËp c. Tr×nh tù h¹ch to¸n: - Cuèi niªn ®é khi tiÕn hµnh lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 Cã TK 159 - Cuèi niªn ®é sau, c¨n cø møc dù phßng ®· lËp n¨m tr­íc ch­a sö dông vµ møc dù phßng cÇn lËp cuèi n¨m nay. + NÕu sè dù phßng cÇn lËp nhá h¬n ®· lËp ph¶i hoµn nhËp Nî TK 159 Cã TK 632 + NÕu sè dù phßng cÇn lËp lín h¬n sè dù phßng ®· lËp th× ph¶i lËp bæ sung: Nî TK 632 Cã TK 159 PhÇn ii Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c H¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ A. Giíi thiÖu vÒ Chi nh¸nh C«ng ty 28 t¹i §µ N½ng: I. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh: Chi nh¸nh C«ng ty 28 t¹i §µ N½ng - Bé Quèc Phßng tiÒn th©n lµ c¬ së hai cña xÝ nghiÖp May 27/7 Côc HËu CÇn - Qu©n khu 5 ®­îc h×nh thµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 62/Q§QK ngµy 25 th¸ng 04 n¨m 1995 cña T­ lÖnh Qu©n khu 5 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 02 th¸ng 05 n¨m 1996 víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh hµng may mÆc. Tr­íc yÒu cÇu cña qu¸ tr×nh qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chuyÓn ®æi l¹i c¬ cÊu c¸c Doanh NghiÖp trong qu©n ®éi .XÝ NghiÖp May 27/7 -Côc HËu CÇn - Qu©n Khu 5 Tæng côc hËu cÇn theo quyÕt ®Þnh sè 637/1999/Q§_Bé quèc Phßng cña bé tr­ëng bé quèc phßng Ngµy 26 th¸ng 06 n¨m 1999 xÝ nghiÖp May 27/7 Côc hËu cÇn - Qu©n khu 5 chÝnh thøc bµn giao cho c«ng ty 28 trùc tiÕp qu¶n lý vµ ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 1/7/1999 víi tªn t¹m thêi: C¬ quan ®¹i diÖn C«ng Ty 28 t¹i §µ N½ng theo quyÕt ®Þnh sè 837/Q§/KHTH Ngay 3/7/1999 cña gi¸m ®èc c«ng ty 28. Ngµy 10 /4/2000 theo quyÕt ®Þnh sè 503 /2000 /Q§ -BQP cña bé tr­ëng bé quèc phßng c¬ quan ®¹i diÖn c«ng ty 28 t¹i §µ N½ng ®­îc ®æi thµnh: chi nh¸nh c«ng ty 28 t¹i §µ N½ng vµ lµ mét thµnh viªn cña c«ng ty 28 cã©×i kho¶n vµ con dÊu riªng. II. §Æc ®iÓm, chøc n¨ng , nhiÖm vô cña chi nh¸nh c«ng ty 28 t¹i §µ N½ng : 1/ §Æc ®iÓm s·n xuÊt kinh doanh : Chi nh¸nh c«ng ty 28 t¹i §µ N½ng lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña c«ng ty 28 chuyªn s·n xuÊt kinh doanh hµng may mÆc quèc phßng vµ tiªu thô néi bé qua c«ng ty ,nªn viÖc vay vèn vµ chiÕm dông vèn rÊt Ýt trong ®ã: Nî ph¶i tr¶ chñ yÕu lµ nî ng¾n h¹n, ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c... 2/Chøc n¨ng: Lµm c¬ quan ®¹i diÖn cho c«ng ty 28 trongmèi quan hÖ gi¶i quyÕt c«ng viÖc víi c¬ quan trong vµ ngoµi tæ chøc qu©n ®éi ë ®Þ© bµn c¸c tÜnh MiÒn Trung. Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo nhiÖm vô gi¸m ®èc c«ng ty giao phï hîp víi giÊy phÐp kinh doanh. 3/ NhiÖm vô : TriÔn khai kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng quèc phßng theo kÕ ho¹ch gi¸m ®èc c«ng ty giao ®©y lµ nhiÖm vô träng t©m cña chi nh¸nh. X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt, gia c«ng vµo kinh doanh c¸c mÆc hµng DÖt -May theo giÊy phÕp kinh doanh ®óng víi c¸c quyÕt ®Þnh cña nhµ n­íc qu©n ®éi vµ quy chÕ cu¶ C«ng ty. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®ãng gãp víi nhµ n­íc, c¸c quyÕt ®Þnh vÒ nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cña C«ng ty. §·m b¶o viÖc lµm thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng ®·m b¶o ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng luËt lao ®éng còng nh­ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vµ qu©n ®éi . Duy tr× vµ ph¸t triÔn uy tÝn cña c«ng ty vÒ mäi mÆt n¾m b¾t t×nh h×nh kÞp thêi b¸o c¸o gi¸m ®èc c«ng ty nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan . X©y dùng vµ ph¸t triÔn c¸c tæ chøc §·ng, §oµn thanh niªn, C«ng ®oµn phô n÷ theo quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn vµ quy chÕ C«ng ty. III. Tæ chøc bé m¸y qu¶n ký vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña chi nh¸nh c«ng ty 28 t¹i §µ N½ng . 1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña chi nh¸nh c«ng ty 28 t¹i §µ N½ng: a. S¬ ®å tæ chøc : Gi¸m ®èc Chi Nh¸nh Phßng hµnh chÝnh hËu cÇn Phßng tµi chÝnh Phßng kü thuËt Phßng kÕ to¸n Ph©n x­ìng s¶n xuÊt Phã Gi¸m §èc S¶n XuÊt Phã gi¸m ®èc chÝnh trÞ Ghi chó : Quan hÖ trùc tuyÕn Quan hÖ chøc n¨ng b. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña c¸c phßng ban: Ban gi¸m ®èc : Gi¸m ®èc chi nh¸nh: do tæng ôuc hËu cÇn bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm khen th­ëng vµ kü luËt theo ®Ò nghÞ cña §¶ng uü vµ gi¸m ®èc C«ng ty. Gi¸m ®èc chi nh¸nh lµ ng­êi ®iÒu hµnh cao nhÊt cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi ®éng theo ®óng kÕ ho¹ch ®­îc §¶ng uü gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc §¶ng uü Gi¸m ®èc C«ng ty . Phã gi¸m ®èc chi nh¸nh: Do tæng côc hËu cÇn bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm khen th­ìng vµ kü luËt theo ®Ò nghÞ cña §¶ng uü Gi¸m ®èc C«ng ty . Phã gi¸m ®èc chÝnh trÞ: Lµ ng­êi trî lý cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc kinh tÕ ®êi sèng vµ chØ d¹o c¸c c¸n bé x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c«ng t¸c thèng kª ,lao ®éng tiÒn l­¬ng,... Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Lµ ng­êi trî lý cho gi¸m ®èc vÒ vÊn ®Ò kü thuËt tæ chøc chØ huy s¶n xuÊt vµ ®µo t¹o c¸n bé khoa häc kü thuËt . C¸c phßng chøc n¨ng Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban lµ c¬ quan tham m­u kh«ng thÓ thiÕu gãp phÇn gióp gi¸m ®èc chi nh¸nh trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch kinh doanh qu¶n lý vËt t­ c«ng t¸c tµi chÝnh hµnh chÝnh h¹u cÇn cñng nh­ kü thuËt vµ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng... Phßng hµnh chÝnh hËu cÇn: Gióp gi¸m ®èc trong viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ qu¶n lý c«ng t¸c hËu cÇn toµn chi nh¸nh. Phßng tµi chÝnh: Gióp gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c nguån vèn phôc vô s¶n xuÊt, qu¶n lý nguån vèn. Phßng kÕ ho¹ch: §©y lµ c¬ qu©n tæng hîp trùc tiÕp qu¶n lý c«ng t¸c kÕ ho¹ch, vËt t­ hµng ho¸ tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng, gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. Phßng kü thuËt: Lµ c¬ quan tham m­u cao nhÊt cho gi¸m ®èc chi nh¸nh trong c«ng t¸c kü thuËt c«ng nghÖ ®·m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm triÔn khai vµ kiÓm tra theo dâi toµn bé c¸c ho¹t ®éng kü thuËt vµ c«ng nghÖ cña chi nh¸nh Ph©n x­ìng s¶n xuÊt: TiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp t¹o ra c¸c mÆt hµng May mÆc cho chi nh¸nh c«ng ty vµ qu¶n lý s¶n xuÊt, c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt . 2. Chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh : a. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : §Ó x÷ lý th«ng tin kÞp thêi còng nh­ bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ, ®·m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung th«ng nhÊt víi nhau nªn Chi nh¸nh C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung . Phßng hµnh chÝnh hËu cÇn ®¶m nhËn c«ng t¸c kÕ to¸n. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n thanh to¸n vèn hµng tiÒn, c«ng nî Tr­ëng phßng hµnh chÝnh hËu cÇn kiªm kÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp gi¸ thµnh, tiªu thô, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh KÕ to¸n vËt t­ tµi s¶n Thñ quØ Ghi chó: ChØ huy trùc tiÕp Quan hÖ chøc n¨ng b. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh: - Tr­ëng phßng HCHC kiªm kÕ to¸n tæng hîp: lµ ng­êi ®iÒu hµnh chung c«ng t¸c kÕ to¸n, tham gia kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi t­ c¸ch lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt tµi chÝnh. Víi chøc n¨ng tæng hîp tõ c¸c nhËt ký chøng tõ kÕ to¸n chi tiÕt, tæng hîp sè liÖu vµo sæ c¸i, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lËp b¸o c¸o theo quÝ n¨m. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo giái t×nh h×nh nhËp xuÊt tån vËt t­ c¶ vÒ l­îng lÉn gi¸ c¶, c¸ biÕn ®éng, gi¶m khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - KÕ to¸n tæng hîp gi¸ thµnh, tiªu thô, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cã nhiÖm vô theo giái tæng hîp sè liÖu tõ bé phËn kÕ to¸n kh¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm toµn tµi chÝnh. - KÕ to¸n thanh to¸n vèn b»ng tiÒn, c«ng nî: cã nhiÖm vô thanh to¸n theo giái t×nh h×nh c«ng nî trong vµ nhoµi chi nh¸nh, theo giái c¸c kho¶n vèn b»ng tiÌn. Thñ quü: Qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù mÊt tiÒn, trùc tiÕp thu chi tiÒn mÆt khi cã chøng tõ hîp lÖ. c. H×nh thøc kÕ to¸n: Chi nh¸nh C«ng ty 28 t¹i §µ N½ng ®ang sö dông h×nh thøc KÕ to¸n nhËt ký chung trªn m¸y vi tÝnh . S¬ ®å nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ thÓ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ nhËt kÝ chung Sæ nhËt kÝ chuyªn dïng B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng d. øng dông tin häc phôc vô kÕ to¸n: Miccrosoft Visual Foxpro5.0 lµ phÇn mÒm mµ chi nh¸nh C«ng ty 28 t¹i §µ N½ng ®ang sö dông ®ång thêi víi sù hæ trî cña m¸y vi tÝnh, m¸y in, Mo®em, ®iÖn tho¹i hÖ thèng ®­êng d©y víi 3 m¸y vi tÝnh ®­îc nèi víi nhau còng nh­ h×nh thøc nèi m¹ng lµ LAN. ChÕ ®é lµm viÖc 2 ng­êi nªn c«ng viÖc ®­îc thèng nhÊt vµ b¶o mËt cïng víi chÕ ®é an toµn ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c . e/ Mét sè kÕt qu¶ chi nh¸nh ®¹t ®­îc: STT ChØ tiªu §VT 2001 2002 2003 1 Tæng doanh thu §ång 3,350,002,711 3,929,526,504 4,907,458,272 Trong ®ã:Hµng quèc phßng §ång 2,928,194,496 3,334,596,285 3,688,214,706 2 C¸c kho¶n nép vÒ c«ng ty §ång 811,287,830 1,032,297 Trong ®ã: KPC§,BHXH,BHYT §ång 108,219,495 138,505,560 258,117,347 KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh §ång 198,998,439 261,115,642 231,458,392 L·i thùc hiÖn §ång 561,326,201 626,444,313 339,382,514 Thu nhËp b×nh qu©n §ång 1,183,000 1,240,000 153,079 (§ång ngêi/th¸ng) B. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i chi nh¸nh c«ng ty 28 t¹i §µ N½ng . I. §Æc ®iÓm vËt liÖu t¹i chi nh¸nh c«ng ty : Chi nh¸nh c«ng ty s¶n xuÊt chñ yÕu lµ hµng may mÆc quèc phßng theo ®¬n ®Æt hµng, gia c«ng néi bé ngoµi ra cßn ®Ó xuÊt khÈu nªn vËt liÖu chñ yÕu lµ nhËp xuÊt néi bé phôc vô cho c«ng viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm hµng quèc phßng. II. Tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i chi nh¸nh : Chøng tõ kÕ to¸n liªn quan ®Õn nhËp xuÊt vµ sö dông vËt liÖu gåm: *PhiÕu nhËp kho vµ xuÊt kho vËt liÖu: VËt liÖu chÝnh: Chi nh¸nh c«ng ty ...... - T×nh h×nh vËt liÖu chÝnh t¹i chi nh¸nh c«ng ty 28 cuèi th¸ng 1 n¨m 2004 sè vËt liÖu cßn tån trÞ gi¸ 28.725.914 ®ång. Sè vËt liÖu ph¸t sinh trong th¸ng2 n¨m 2004 qua tËp hîp tæng sè nhËp vËt liÖu, kÕ to¸n ghi: Nî TK1521: 3.553.000 Cã TK 336: 3.553.000 vµ sè tiÒn t¹m øng ®Ó mua vËt liÖu : Nî TK1521: 216.000 Cã TK 141: 216.000 §ång thêi chi nh¸nh ®· xuÊt kho nguyªn vËt liÖu : Nî TK 6211: 12.149.532 Cã TK 1521: 12.149.532. VÝ dô cô thÓ: vµo ngµy 9 th¸ng 2 n¨m 2004 nhËp vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng viÖn kiÓm s¸t TP §µ N½ng sè vËt liÖu tõ c«ng ty g÷i ®Õn b¸n nî cho chi nh¸nh theo sè phiÕu nhËp kho 0007/NN02 §èi víi hµng kinh tÕ kÕ to¸n ghi : Nî TK1521: 170 x 20900=3.553.000 Nî TK 133: 3.553.000 Cã TK 336: 3.908.300 *§Õn ngµy 28/2/2004 xuÊt vËt liÖu tõ kho nghuyªn liÖu QPM§ ®Õn NXB 18 tæ may ®o theo phiÕu kho sè: 00022/yy02. KÕ to¸n ghi : Nî TK 6211: Cã TK 1521: PhiÕu nhËp kho Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho PhiÕu xuÊt kho ThÎ kho 1. §Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt cña chi nh¸nh c«ng ty: quy tr×nh s¶n tr×nh chung NhËp kho chi nh¸nh C«ng ty VËn chuyÓn VËt liÖu c«ng ty Ph©n x­ëng XuÊt kho Ph©n lo¹i 2. Thùc tr¹ng kÕ to¸n: - Giíi thiÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô : Do chi nh¸nh chØ chuyªn vÒ s¶n xuÊt hµng may mÆc, ®Æc biÖt lµ hµng quèc phßng nªn vv¹t liÖu chÝnh lµ c¸c lo¹i v¶i nh­ v¶i Katª, v¶i phin ... cßn l¹i lµ vËt liÖu phô còng ®ãng gãp kh«ng kÐm phÇn quan träng trong viÖc s¶n xuÊt. C«ng cô dông cô còng vËy nã còng chñ yÕu dïng cho ph©n x­ìng s¶n xuÊt nh­: bãng ®Ìn, b×a cacton, b¶ng keo.... Chi nh¸nh C«ng ty 28 t¹i §µ N½ng lµ ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty 28 nªn nguån vËt liÖu chñ yÕu do nhËp xuÊt néi bé ®ång thêi vËt liÖu do C«ng ty tù s¶n xuÊt vµ cung cÊp cho chi nh¸nh cña C«ng ty ®èi víi hµng may mÆn quèc phßng chiÕm 80%, mét sè Ýt nhËp tõ bªn ngoµi ®èi víi hµng kinh tÕ chiÕm 20%. *PhiÕu xuÊt kho vËt liÖu: Chi nh¸nh C«ng ty nhËn vËt liÖu do C«ng ty g÷i, kÕ to¸n tÝnh gi¸ vËt liÖu nhËp nh­ sau: Gi¸ do ®¬n vÞ cÊp Chi phÝ vËn chuyÔn Gi¸ nhËp kho = + th«ng b¸o bèc dì §ång thêi kÕ to¸n h¹ch to¸n t¹i Chi nh¸nh C«ng ty Nî TK 152 Cã TK 411 Cã TK 111,112 Cßn phÝa C«ng ty khi xuÊt vËt liÖu göi chi nh¸nh kÕ to¸n ghi: Nî TK 1361 C«ng ty 28 Chi nh¸nh§µ N½ng phiÕu nhËp kho Sè 0005/NN02 Tel/fax :0511.615036 Hä tªn ng­êi nhËp: D­¬ng Thanh Hµ §Þa chØ:NB 02- phßng kÕ ho¹ch Theo hîp ®ång sè: Ph­¬ng thøc : NhËp vµo kho :KII -Kho nguyªn liÖu DiÔn gi¶i : NhËp s¶n xuÊt hµng quèc phßng hµng lo¹t. TT M· VËt Tªn SP Tªn SP M· kho Sè l­îng Sè l­îng thùc nhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 1200000017 V¶i GB§ Pªc«XC KII 10,394,60 2 1201000002 V¶i PPL Pªvicáóa KII 422960 65758 Céng Céng phiÕu VN§ Cã TK 152 î Nî Cã B»ng ch÷ : kh«ng Ngµy 09 th¸ng 02 n¨m 2004 Ng­êi giao Thñ kho Thèng kª TP kÕ ho¹ch Gi¸m ®èc Table 1 Agtex - C«ng ty 28 Sæ C¸I CHI TIÕT Agtex - Chi nh¸nh §µ N½ng Tõ ngµy: 01/02/2004 - ®Õn ngµy 29/02/2004 1521 - Nguyªn liÖu chÝnh M· C.T Sè C.T Ngµy ph¸t sinh Tªn hµng DiÓn gi·i TK§¦ Sè PS.Nî Sè PS Cã §Çu kú Sè d ®Çu kú 28725914 Céng Céng tµi kho¶n ®èi øng: 141 141 216000 0003 10/02/2004 V¶i lãt Thanh to¸n tiÒn mua nguyªn vËt liÖu 141 216000 Céng Céng tµi kho¶n 3360 3360 3553000 N0003/02 00003/02N 9/2/04 V¶i popolinmµu xanh NhËp kho nguyªn liÖu s¶n xuÊt hµng kinh tÕ 3360 3553000 Céng Céng TK ®èi øng:6211 6211 12149532 Céng sè ph¸t sinh 3769000 12149532 Sè d­  cuèi kú 20345382 Ng­êi lËp sæ Ngµy10 th¸ng5 n¨m 2004 TP KÕ To¸n Table 2 Agtex - C«ng ty 28 NHËT Ký CHUNG Agtex - Chi nh¸nh §µ N½ng Nguyªn liÖu chÝnh Tõ ngµy 01/02/2004 §Õn ngµy 29/02/2004 Ngµy Sè Ngµy CT TK§¦ Ghi Nî:1521 Ghi Cã:1521 D­ ®Çu kú 28725941 141 216000 3360 355300 6211 12149532 Céng ph¸t sinh trong kú 12149532 D­ cuèi kú Ng­êi lËp sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 TP KÕ to¸n Agtex - Cäng ty 28 BAÏO CAÏO NHÁÛP XUÁÚT TÄÖN KHO TAÌI KHOAÍN SÄÚ: 1521 Agtes - Chi nhaïnh Âaì Nàông Tæì ngaìy: 01/02/2004 âãún hãút ngaìy: 29/02/2004 1521 - Nguyãn váût liãûu chênh Table 3 Maî HH - VT Tãn haìng hoaï - nguyãn liãûu phuû Âån vë tênh Täön âáöu kç Nháûp trong kç Xuáút trong kç Täön cuäúi kç Säú læåüng Tiãön VND Säú læåüng Tiãön VND säú læåüng Tiãön VND Säú læåüng Tiãön VND + Kho nguyãn liãûu haìng QP 110100001 110100002 ................ 110200001 110200002 Vaíi GB pã cä náu K1,5 Vaíi GB pã cä xanh K1,5 ....................................... + Kho nguyãn liãûu kinh tãú. Vaíi GB len coí vaï K1,5. Vaíi GB len xanh K1,5 m m 1.104,30 ....... 172,00 195,00 .............. ............ 28.724.914 5.742.744 13.529.295 .............. 2.279,00 ............ ............. ......... 3.769.000 .............. ............ 172,00 ........... ............. 12.149.532 11.933.532 .................. 1.104,30 2.279,00 .......... 172,00 23,00 ............. 20.345.832 5.742.744 1.595.763 ................. Täøng cäüng 28. 725.914 3.769.000 12.149.532 20.345.832 Ng­êi lËp biÓu Thñ kho Ngµy 20 th¸ng 03 n¨m2004 TP. KÕ to¸n VËt liÖu phô: Còng nh­ vËt liÖu chÝnh, trÞ gi¸ vËt liÖu phô cßn tån l¹i cña th¸ng 1 n¨m 2004 lµ: 2.529.966 ®ång. Trong th¸ng 2 n¨m 2004 sè vËt liÖu phô ph¸t sinh ®­îc kÕ to¸n tæng hîp theo sè phiÕu xuÊt vËt liÖu nh­ sau : Nî TK 6211 : 1.179.706 Nî TK 6212 : 96.049 Cã TK 1522 : 1.275.755 §ång thêi tõ phiÕu nhËp vËt liÖu phô kÕ to¸n tæng hîp sè tiÒn ®¶ t¹m øng ®Ó thanh to¸n ghi: Nî TK 1522: 2.599.600 Cã TK 141: 2.599.600 C«ng ty 28 Chi nh¸nh §µ N½ng ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho Tel/fax :0511.615036 MB04/15-01 Sè :000010-XX Hä tªn ng­êi nhËn : Ph¹m ThÞ N­¬ng. §Þa ChØ : NB 0210 -Tæ C¾t- Hoµn Thµnh. Theo hîp ®ång sè : Ph­¬ng thøc: XuÊt tõ kho : K21-Kho phô liÖu may QP DiÔn Gi¶i : XuÊt s¶n xuÊt 6900 quÇn CB nam GB§ len HQ/KQ. STT M· VT - S¶n phÈm Tªn s¶n phÈm M· kho §VT Sè L­îng Thùc xuÊt §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 220000006 2H chØ60/3#0053 K21 Cuén 260,00 2 220100006 2H nh·n dÖtCty2004 K21 C¸i 6900,00 Céng Kho¶n Céng phiÕu VN§ Ng­êi nhËn Thñ kho Thèng kª TP KÕ ho¹ch Ngµy17 th¸ng 2 n¨m2004 Gi¸m §èc Table 4 Agtex - C«ng ty 28 Sæ C¸I CHI TIÕT Agtex - Chi nh¸nh §µ N½ng Tõ ngµy: 01/02/2004 - ®Õn ngµy 29/02/2004 1522 - Nguyªn liÖu phô M· C.T Sè C.T Ngµy ph¸t sinh Tªn hµng DiÓn gi·i TK§¦ Sè PS.Nî Sè PS Cã §Çu kú Sè d­  ®Çu kú 2.529.966 Céng Céng tµi kho¶n ®èi øng: 141 141 2.529.900 0003/02W 10/02/2004 Nh¨n phï hiÖu Thanh to¸n tiÒn phô liÖu kinh tÕ theo phiÕu nhËp kho sè 04/020 141 168.000 0003/02W D©y kÐo 7 cm Thanh to¸n tiÒn phô liÖu SX hµng TTGT theo PNX sè 02/02 141 84.600 .......... ........... ........... ................. ............. ...... ............. ............... Céng Céng tµi kho¶n ®èi øng :6211 6211 . 1.179.706 Y0025/02 00025/02Y 28/02/04 ChØ cã 60/3 mµu tr¾ng XuÊt kho phô liÖu s¶n xuÊt hµng kinh tÕ - TTGT Qu¶ng Nam 6211 110.000 ........ ............ .......... .......... .............. ..... ............ ....... Céng Cóc 15 Ly n©u Céng TK ®èi øng:6211 6212 96.049 Y 0004/02 00004/02Y 17/02/2004 6212 Céng ph¸t sinh 2.599.600 Sè d­  cuèi kú 3.853.811  1.275.755 Ng­êi lËp sæ TP. KÕ to¸n Ngµy 12 th¸ng 05 n¨m 2004 NHËT Ký CHUNG: Agtex - C«ng ty 28 Agtex - Chi nh¸nh §µ N½ng Váût liãûu phuû Tæì ngaìy 01/02/2004 âãún ngaìy 29/02/2004 Ngaìy Säú Ngaìy CT Taìi khoaín âäúi æïng GHI NÅÜ : 1522 GHI COÏ: 1522 Dæ âáöu kç + 141 + 6211 + 6212 + 00 Cäüng phaït sinh trong kyì Dæ cuäúi kyì 2.529.966 2.599.660 2.599.660 3.853.811 1.179.706 96.049 1.275.755 Ngaìy 31 thaïng 3 nàm 2004 Ngæåìi láûp säø TP. Kã útoaïn Agtex - Cäng ty 28 BAÏO CAÏO NHÁÛP XUÁÚT TÄÖN KHO TAÌI KHOAÍN SÄÚ: 1522 Agtes - Chi nhaïnh Âaì Nàông Tæì ngaìy: 01/02/2004 âãún hãút ngaìy: 29/02/2004 1522 - Nguyãn váût liãûu Phuû Maî HH - VT Tãn haìng hoaï - nguyãn liãûu phuû Âån vë tênh Täön âáöu kç Nháûp trong kç Xuáút trong kç Täön cuäúi kç Säú læåüng Tiãön VND Säú læåüng Tiãön VND säú læåüng Tiãön VND Säú læåüng Tiãön VND + Kho phuû liãûu haìng QP 2001010001 ................ 2001010001 ................... 2003000001 ............... ............. Chè 60/3 maìu 1810 ....................................... + Kho phuû liãûu kinh tãú. Chè 60/3 maìu 111 .......... Moïc quáön ............... cuäün cuäün Bäü ......... 346,00 ....... ............ ............ 2.529.966.... ............. ............ 31,00 .300,00 ............. ......... 2.599.600 682.000 135.000 .............. .........., 6,00 ........... ............. 1.275.755 132.000 ........... 364,00 . ........ ............. 25,00 300,00 ............. ............. 3.862.298 550.000 135.000 ............... Täøng cäüng 2.529.966 2.599.600 1.275.755 3.862.298 Ngæåìi láûp biãøu Thuí kho Ngaìy 20 thaïng 03 nàm 2004 TP. Kãú Toaïn Agtex - Cäng ty 28 BAÏO CAÏO NHÁÛP XUÁÚT TÄÖN KHO TAÌI KHOAÍN SÄÚ: 1523 Agtes - Chi nhaïnh Âaì Nàông Tæì ngaìy: 01/02/2004 âãún hãút ngaìy: 29/02/2004 1523 - Nhiãn liãûu Maî HH - VT Tãn haìng hoaï - nguyãn liãûu phuû Âån vë tênh Täön âáöu kç Nháûp trong kç Xuáút trong kç Täön cuäúi kç Säú læåüng Tiãön VND Säú læåüng Tiãön VND säú læåüng Tiãön VND Säú læåüng Tiãön VND 3010000004 3010000007 + Kho nhiãn liãûu, xàng dáöu Dáöu maïy may Dáöu Silicon Lêt Lêt 2,00 860.000 860.000 2,00 230.000 230.000 2,00 230.000 230.000 2,00 860.000 860.000 Täøng cäüng 860.000 230.000 230.000 860.000 Ngæåìi láûp biãøu Thuí kho Ngaìy 20 thaïng 03 nàm 2004 TP. Kãú toaïn Agtex - Cäng ty 28 BAÏO CAÏO NHÁÛP XUÁÚT TÄÖN KHO TAÌI KHOAÍN SÄÚ: 1524 Agtes - Chi nhaïnh Âaì Nàông Tæì ngaìy: 01/02/2004 âãún hãút ngaìy: 29/02/2004 1524 - Phuû tuìng thay thãú. Maî HH - VT Tãn haìng hoaï - nguyãn liãûu phuû Âån vë tênh Täön âáöu kç Nháûp trong kç Xuáút trong kç Täön cuäúi kç Säú læåüng Tiãön VND Säú læåüng Tiãön VND säú læåüng Tiãön VND Säú læåüng Tiãön VND 3030100002 ........... 3030300005 ................ 3031700002 3031700016 + Kho phuû tuìng thay thãú Kim may DB 11 .......... Dao maïy thuìa troìn .................. cæí cuäún viãön Cæí gàõn nam chám caïi .... Bä ......caïi 480,00 ....... 5,00 ........ 10,00 ............ 9.435.045 576.000 100.000 ........... 495.050 ............... 1500,00 ...... .......... 14,00 .......... 3.582.913 1800.000 ............ ......... 168.000 ............. 1.632,000 ............ ............. 10,00 14,00 .......... 5.860.144 1.632.000 ......... ................. 495.050 168.000 620,00 5,00 ............ 7.157.814 744.000 100.000 ............. Täøng cäüng 9.435.045 3.582.913 5.860.144 7.175.814 Ngæåìi láûp biãøu Thuí kho Ngaìy 20 thaïng 03 nàm 2004 TP. Kãú toaïn * NhËp xuÊt kho c«ng cô dông cô: - NhËp c«ng cô dông cô: Khi nhËp c«ng cô dông cô kÕ to¸n ghi: Nî TK 153 Cã TK 111 -Khi xuÊt c«ng cô dông cô kÕ to¸n ghi: Nî TK 627,641,642 Cã TK 153 §èi víi chi nh¸nh c«ng ty 28 t¹i §µ N½ng qu¸ tr×nh sö dông vµ h¹ch to¸n c«ng cô dông cô nh­ sau: - VÒ t×nh h×nh c«ng cô dông cô t¹i chi nh¸nh c«ng ty cuèi thanhgs 01 n¨m 2004 sè c«ng cô dông cô cßn tån t¹i chi nh¸nh cã gi¸ trÞ lµ: 2.636.450 ®ång. - vµo th¸ng 02 n¨m 2004 Chi nh¸nh ®· nhËp 25.000 ngµn c¸i bãng ®Ìn 1.2m t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ: 237.500 ®ång, kÕ to¸n h¹ch to¸n ghi: Nî TK 153: 237.500 Cã TK 111: 237.500 §ång thêi Chi nh¸nh ®· xuÊt kho ®Õn c¸c ph©n x­ìng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627: 141.222 Cã TK 153: 141.222 Vµ ®Õn c¸c v¨n phßng: Nî TK 642: 1.200.000 Cã TK 153: 1.200.000 Agtex - Cäng ty 28 BAÏO CAÏO NHÁÛP XUÁÚT TÄÖN KHO TAÌI KHOAÍN SÄÚ: 153 Agtes - Chi nhaïnh Âaì Nàông Tæì ngaìy: 01/02/2004 âãún hãút ngaìy: 29/02/2004 153 - Cäng cuû duûngcuû Maî HH - VT Tãn haìng hoaï - nguyãn liãûu phuû Âån vë tênh Täön âáöu kç Nháûp trong kç Xuáút trong kç Täön cuäúi kç Säú læåüng Tiãön VND Säú læåüng Tiãön VND säú læåüng Tiãön VND Säú læåüng Tiãön VND 3021000001 3023000001 ......... 3025000011 + Kho CC- DC - Xæåíng Boïng âeìn 1,2m Bàng keo 2 cm .......... Bça Carton caïi cuäün ..... Xáúp 200,00 ......... 400,00 2.636.450 100.000 ........... 1.200.000 25,00 .......... 237.500 237.500 ......... 10,00 ............ 400,00 1.341.222 5000 ......... 1.200.000 25,00 190,00........... 1.532.728 237.500 95.000 ............. Täøng cäüng 2.636.450 237.500 1.341.222 1.532.728 Ngæåìi láûp biãøu Thuí kho Ngaìy 20 thaïng 03 nàm 2004 TP. Kãú toaïn PhÇn iii Nh÷ng ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ I. ®¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ 1. Nh÷ng ­u ®iÓm vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ: Víi m« h×nh s¶n xuÊt tËp trung, gän nhÑ, viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña Chi nh¸nh c«ng ty hiÖn nay võa ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc võa ®·m b¶o yªu cÇu qu¶n lý. H×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh cña chi nh¸nh hiÖn nay ®ang sö dông lµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn linh ho¹t, dÔ dµng trong viÖc sö lý ®èi chiÕu sè liÖu. C«ng t¸c kÕ to¸n lu«n theo ®óng chÕ ®é cña Nhµ n­íc, quy ®Þnh cña C«ng ty, viÖc l­u tr÷ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®óng tr×nh tõ vµ râ rµng. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý t¹i chi nh¸nh b¶n th©n t«i nhËn thÊy r»ng: - C«ng t¸c qu¶n lý t­¬ng ®èi chÆt chÏ, gi¶i quyÕt tèt mäi chÕ ®é chÝnh s¸ch cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Lu«n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt cña Chi nh¸nh nh»m ®·m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch. 2. Nh÷ng tån t¹i vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®în vÞ: Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cña Chi nh¸nh trong thêi gian qua vÉn tån t¹i mét sè khuyÕt ®iÓm cÇn kh¾c phôc sau: - Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh cßn bÊt cËp trong qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o - Kh«ng thùc hiÖn ®­îc ch­¬ng tr×nh lËp b¸o c¸o. II. mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i Chi nh¸nh c«ng ty 28 t¹i ®µ n½ng HiÖn nay Chi nh¸nh C«ng ty ®ang sö dông h×nh thøc kÕ to¸n “nhËt kÝ chøng tõ” vµ ®­îc thùc hiÖn b»ng hÖ thèng m¸y tÝnh nèi m¹ng côc bé. Do ®ã ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc kÕ to¸n cña m×nh Chi nh¸nh C«ng ty cÇn ph¶i ghi chÐp hÖ thèng sæ s¸ch theo tõng phÇn hµnh, ®­îc tæ chøc mét c¸ch hîp lý, ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, tr×nh tù sæ s¸ch ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hÖ thèng. Bªn c¹nh ®ã Chi nh¸nh C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn tuyÓn dông nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cao, n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng ®Ó tõ ®ã cã thÓ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh. ChÝnh v× vËy nh©n tè con ng­êi sÏ lµ mét ®éng lùc thóc ®Èy Chi nh¸nh C«ng ty v÷ng ch¾c ®i lªn vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Kãút luËn Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n ë Chi nh¸nh C«ng ty 28 t¹i §µ N½ng, ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ trong phßng Hµnh chÝnh, ®ång thêi víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn V¨n Minh t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò nh»m còng cè kiÕn thøc vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nãi riªn t¹i Chi nh¸nh C«ng ty 28 t¹i §µ N½ng. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n, tr×nh ®é nghiÖp vô vµ kinh nghiÖm kh«ng nhiÒu nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. KÝnh mong sù gãp ý phª b×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn v¨n Minh cïng víi anh chÞ trong phßng Hµnh chÝnh cña c«ng ty ®Ó t«i hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò thùc tËpcòng nh­ cã kinh nghiÖm h¬n trong thùc tÕ sau nµy. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn V¨n Minh gi¸o viªn h­íng dÉn thùc tËp, c¸c anh chÞ trong phßng Hµnh chÝnh cña C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn còng nh­ nhiÖt t×nh ®Ò t«i hoµn thµnh ®Ò tµi tèt nghiÖp. §µ N½ng, ngµy 25 th¸ng 06 n¨m 2004 Sinh viªn thùc hiÖn: §inh Mai Thanh T©m NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ.doc
Luận văn liên quan