Đề tài Giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch Đức tại chi nhánh của công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Vietravel ở Hà Nôi

Mục lục. Lời mở đầu 1 Chương 1: Cơ sơ lý luận về du lịch, khách du lịch, nhu cầu du lịch và thị trường du lịch. 2 1Khaí quát chung về du lịch và khách du lịch .2 11Du. lịch và sản phẩm du lịch 2 12Khạch. du lịch và đặc tính chung của du khách 2 13Sạn. phẩm du lịch và ảnh hưởng của nó đối với thị hiếu của khách du lịch 3 2. Nhu cầu du lịch, mối quan hệ cung-cầu trong hoạt động kinh doanh du lịch. 4 21Đinh nghĩa nhu cầu du lịch và những đặc điểm của nó. 4 22Mei. quan hệ cung-cầu trong hoạt động kinh doanh du lịch. 7 3. Thị trường và thị trường du lịch – kháI niệm, đặc trưng và sự khác nhau cơ bản của chúng. 9 31Thi trường và thị trường du lịch. 9 32Met. số đặc trưng chủ yếu của thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường 11 33Su. khác nhau cơ bản của thị trường du lịch. 13 Chương 2: Thực trạng kinh doanh lữ hành và việc khai thác thị trường khách du lịch Đức tại chi nhánh của công ty du lịch Vietravel ở Hà Nội. 15 1Quá. trình hình thành và phát triển của công ty Vietravel .15 11Lich sử hình thành và phát triển của công ty 15 12Quạ. trình ra đời và trưởng thành của chi nhánh công ty Vietrvel tại Hà Nội 18 13Cợ. cấu tổ chức, lực lượng lao động và điều kiện phát triển của công ty Vietravel và của chi nhánh công ty tại Hà Nội. 19 2. Một số tình hình về thị trường khách du lịch Đức của công ty Vietravel. 21 21Sợ. lược về nước Đức- lịch sử hình thành, địa hình, khí hậu, dân số, kinh tế, văn hoa-xá hội. 21 22Vài. nét về tình hình thị trường khách du lịch Đức. 22 221.Quy. mô và phạm vi ảnh hưởng của thị trường du lịch Đức. 22 222.Đăc điểm tâm lý khách du lịch Đức. 22 223.Cạc. yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của người Đức. 23 3Thục trạng kinh doanh lữ hành và khả năng khai thác thị trường khách Đức của công ty Vietravel và chi nhánh công ty tại Hà Nội. 23 31Thuc. trạng kinh doanh lữ hành và việc khai thác thị trường du lịch của công ty. 23 32KOt. quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua. 26 33Khạ. năng khai thác thị trường khách Đức và kết quả đạt được của chi nhánh công ty Vietravel tại Hà Nội. 37 4Những. thuận lợi và khó khăn hiện tại của chi nhánh khi khai thác thị trường khách du lịch là người Đức. 47 41Nhựng. thuận lợi. 47 42Nhựng. khó khăn. 50 Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch Đức tại chi nhánh của công ty du lịch Vietravel ở Hà Nội 52 1Phương. hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của công ty và của chi nhánh. 52 11Đei. với công ty Vietravel. 52 12Đei. với chi nhánh của công ty tại Hà Nội. 54 2Mẹt số giải pháp của chi nhánh công ty Vietrvel tại Hà Nội về việc đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch Đức 55 21Giải. pháp chung cho sự tăng trưởng và phát triển của công ty. 55 22Giải. pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc khai thác khách du lịch Đức tại chi nhánh của công ty ở Hà Nội. 55 3Các. đề xuất và kiến nghị. 60 31ĐO. xuất, kiến nghị với nhà nước, với tổng cục du lịch. 60 32ĐO. xuất, kiến nghị với bộ chủ quản và Lãnh đạo công ty Vietravel. 61 Kết luận. 63 Lời mở đầu Trong tình hình kinh tế chính trị bất ổn trên thế giới như hiện nay thì ngành du lịch đang gặp phải những khó khăn tương đối lớn. Tuy nhiên Việt Nam được coi là điểm đến an toàn nhất trong khu vực châu á nói riêng và trên thế giới nói chung. Trước tình hình hình đó thì việc thu hút khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam được quan tâm hàng đầu hiện nay. Trên cơ sở đó em đã chọn đề tài “Giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch Đức tại chi nhánh của công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Vietravel ở Hà Nei”'. Bài viết của em gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về du lịch, khách du lịch, nhu cầu du lịch và thị trường du lịch. Chương 2: Thực trạng kinh doanh lữ hành và việc khai thác thị trường khách du lịch Đức tại chi nhánh của công ty Du lịch Vietravel ở Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch Đức tại chi nhánh của công ty du lịch Vietravel ở Hà Nội

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2079 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch Đức tại chi nhánh của công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Vietravel ở Hà Nôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nh­ vËy ë thÞ tr­êng nµy sù c¹nh tranh mang tÝnh gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty l÷ hµnh cïng víi sù ra ®êi cña hµng lo¹t c«ng ty kh¸c ®· lµm cho thÞ tr­êng truyÒn thèng cña Vietravel ¶nh h­ëng nÆng nÒ. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, Vietravel ®· t×m c¸ch ®Çu t­ më réng thÞ tr­êng míi vµ khai th¸c thÞ tr­êng cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao vµ NhËt lµ mét thÞ tr­êng nh­ vËy. Vietravel ®· kh«ng bá lì c¬ héi ®Çu t­ thu hót kh¸ch NhËt, t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó më réng thÞ tr­êng kh¸ch Du lÞch lµ ng­êi NhËt. KÕt qu¶ lµ kh¸ch NhËt t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ víi tèc ®é cao. NÕu nh­ n¨m 1998 sè l­ît kh¸ch NhËt chiÕm kho¶ng 30% trªn tæng sè lµ 3759 l­ît kh¸ch Inbound th× ®Õn n¨m 2001 ®· t¨ng lªn 70% trªn tæng sè 16247 l­ît kh¸ch. HiÖn nay sè l­îng kh¸ch NhËt trong c«ng ty Vietravel ®ãng vai trß chñ chèt. §©y cã thÓ lµ mét thuËn lîi nh­ng còng lµ mét nguy c¬ khi mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh t¨ng lªn, sè l­îng kh¸ch NhËt gi¶m th× t×nh h×nh kinh doanh cña Vietravel ¶nh h­ëng kh«ng nhá. Bëi v× Inbound lµ m¶ng kinh doanh chÝnh cña Vietravel. Tr­íc nh÷ng khã kh¨n cã thÓ nh×n thÊy th× Vietravel ®· cè g¾ng ®i tr­íc c¸c c«ng ty l÷ hµnh kh¸c, ®ã lµ t×m ®Õn mét thÞ tr­êng míi cã thÓ thay thÕ ®­îckc NhËt. §©y lµ mét ®iÒu khã kh¨n nh­ng nhËn thÊy thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch ng­êi §øc lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng ®Çy høa hÑn mµ Vietravel cÇn ®Çu t­ khai th¸c. Bëi v× kh¸ch §øc cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao ®ång thêi hä thÝch ®i Du lÞch dµi ngµy cho nªn ®©y lµ mét th¬× c¬ ®Ó khai th¸c thÞ tr­êng míi mÆc dï hiÖn nay ®iÒu nµy kh«ng ph¶i lµ qu¸ sím nh­ng nã còng ch­a muén so víi mét sè c«ng ty l÷ hµnh kh¸c. 3.3.1. T×nh h×nh khai th¸c kh¸ch Du lÞch §øc cña chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi Nh­ng thùc tÕ th× sè l­îng kh¸ch Du lÞch §øc hiÖn nay cßn h¹n chÕ kh«ng muèn nãi lµ Ýt. N¨m 1998 sè l­îng kh¸ch §øc trong c«ng ty chØ cã 86 l­ît kh¸ch trªn tæng sè 3759 l­ît kh¸ch Du lÞch Inbound. Mét con sè Ýt ái. B­íc sang n¨m 1999 th× con sè nµy cã dÊu hiÖu kh¶ quan h¬n víi 179 l­ît kh¸ch chiÕm 2% trªn tæng sè 8950 l­ît kh¸ch Inbound cña c«ng ty. Vµ con sè ®ã ®· t¨ng mét c¸ch ®ét biÕn vµo n¨m 2000 víi sè kh¸ch lµ 502 l­ît kh¸ch chiÕm 4% trªn tæng sè 12500 l­ît kh¸ch Inbound cña c«ng ty. Nh­ng sù gia t¨ng nµy kh«ng duy tr× ®­îc bao l©u khi cuéc khñng bè ë Mü x¶y ra ngµy 11/9/2001, ®©y lµ mét ®iÒu ®¸ng buån, nh­ng sù kiÖn nµy còng nhanh chãng qua ®i qua khi n¨m 2001 kÕt thóc th× sè l­îng kh¸ch §øc ®Õn c«ng ty lµ 616 l­ît kh¸ch t¨ng 114 l­ît vµ chiÕm 3,8% tæng sè kh¸ch Inbound cña c«ng ty. §©y thùc sù lµ mét tin vui, mét dÊu hiÖu hy väng cã thÓ khai th¸c nguån kh¸ch nµy mÆc dï sè l­îng cña nã ch­a ph¶i lµ lín so víi mét thÞ tr­êng kh¸ch Du lÞch kh¸c cña c«ng ty. Trong thùc tÕ th× Vietravel cã thÓ ®ang bá qua mét thÞ tr­êng kh¸ch Du lÞch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao mµ ch­a tËn dông ®­îc, hay ®óng h¬n lµ ch­a thu hót ®­îc l­îng kh¸ch cã tiÒm n¨ng lín nµy: BiÓu sè 10: Sè l­ît kh¸ch §øc ®Õn ViÖt Nam vµ ®Õn c«ng ty Vietravel tõ n¨m 1998 ®Õn 2001. (§¬n vÞ tÝnh: l­ît ng­êi) N¨m 1998 1999 2000 2001 Sè l­ît kh¸ch §øc ®Õn ViÖt Nam. 176.587 210.377 208.642 230.470 Sè l­ît kh¸ch §øc ®Õn Vietravel 86 179 502 616 (Nguån: www.vietnamtourism.com vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña Vietravel) Nh­ vËy, t×nh h×nh thu hót kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc cña c«ng ty Vietravel cßn h¹n chÕ. Sè l­îng kh¸ch du lÞch §øc qua c«ng ty rÊt nhá chiÕm ch­a tíi 1% tæng sè kh¸ch du lÞch §øc ®Õn ViÖt Nam. Cho nªn ®ßi hái Vietravel cÇn cè g¾ng h¬n n÷a trong viÖc thu hót kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc ®Ó cã thÓ t¨ng kÕt qu¶ kinh doanh còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng du lÞch. §èi víi chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi hiÖn nay t×nh h×nh nµy còng kh«ng kh¶ quan h¬n. Sè l­îng kh¸ch §øc ®Õn qua chi nh¸nh cßn nhiÒu h¹n chÕ. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau ®©y: BiÓu sè 11: Sè l­ît kh¸ch quèc tÕ ®Õn chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi ph©n theo thÞ tr­êng. (§¬n vÞ tÝnh: l­ît ng­êi) N­íc 1998 Tû lÖ (%) 1999 Tû lÖ (%) 2000 Tû lÖ (%) 2001 Tû lÖ (%) NhËt 515 40 310 48 326 50 467 55 §øc 23 4,3 66 10,2 75 11,4 85 10 C¸c n­íc kh¸c 300 55,7 270 41,8 252 38,6 297 35 Tæng 538 100 646 100 653 100 849 100 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi) Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy sè l­îng kh¸ch §øc ®Õn chi nh¸nh ßn nhiÒu h¹n chÕ. N¨m 1998 chØ chiÕm trªn 4% tæng sè kh¸ch Inbound, ®Õn n¨m 1999 con sè ®ã lµ 10,2% mÆc dï vËy nh­ng nã chØ cã 66 l­ît kh¸ch trªn tæng 350 l­ît kh¸ch Inbound cña c«ng ty. Sang n¨m 2000 con sè ®ã t¨ng lªn chiÕm 11,4% tæng sè kh¸ch Inbound cña chi nh¸nh nh­ng chØ cã 75 l­ît kh¸ch. Con sè nµy ®ang cã c¬ héi t¨ng m¹nh vµo n¨m 2001 nh­ng do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng bè ngµy 11/9/2001 t¹i Mü dÉn ®Õn con sè nµy ®· kh«ng ®¹t chØ tiªu ban ®Çu chi nh¸nh ®Ò ra lµ ®ãn ®­îc trªn 100 l­ît kh¸ch §øc. V× thÕ nã chØ dõng l¹i ë 85 l­ît kh¸ch, chiÕm 10% tæng sè kh¸ch Inbound cña chi nh¸nh, tøc lµ t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 10 l­ît kh¸ch. BiÓu sè 12: Thêi gian l­u tró b×nh qu©n cña kh¸ch §øc ®Õn chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi. N¨m 1998 1999 2000 2001 Sè l­ît kh¸ch §øc 23 66 75 85 Sè ngµy kh¸ch 432 310 360 Sè ngµy/kh¸ch 6,78 6,5 4,1 4,3 Tæng doanh thu kh¸ch §øc (triÖu ®ång) 162 495 415 420 Doanh thu b×nh qu©n ngµy kh¸ch §øc (triÖu ®ång) 1,038 1,146 1,339 1,167 Tæng doanh thu kh¸ch Inbound 1958 3295 3117 4137 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi) Bªn c¹nh sè l­îng kh¸ch du lÞch Ýt ái cña §øc ®Õn chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi sö dông nh÷ng tour du lÞch trän gãi th× cßn cã nh÷ng kh¸ch chØ sö dông c¸c dÞch vô lÎ, c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch tõng phÇn v× thÕ lµm cho sè ngµy l­u tró b×nh qu©n cña kh¸ch §øc gi¶m, ®ång thêi kÐo theo doanh thu trung b×nh mét ngµy cña kh¸ch du lÞch §øc thÊp. Tuy vËy vÉn cao h¬n mét sè kh¸ch du lÞch ®Õn tõ c¸c n­íc kh¸c. N¨m 1998 tæng sè ngµy kh¸ch cña kh¸ch §øc ë chi nh¸nh lµ 156 ngµy tøc lµ trung b×nh 7 ngµy mét kh¸ch, víi møc chi tiªu b×nh qu©n lµ 7,043 triÖu ®ång mét kh¸ch. ®Õn n¨m 199 con sè ®ã lµ 432 ngµy kh¸ch (trung b×nh 6,5 ngµy mét kh¸ch víi møc chi tiªu b×nh qu©n lµ 7,5 triÖu ®ång/kh¸ch). Vµo n¨m 2000 tæng sè ngµy kh¸ch cña kh¸ch §øc lµ chØ cßn 310 nµy gi¶m xuèng 122 ngµy kh¸ch so víi n¨m 1999 tøc lµ chØ cßn trung b×nh 4,1 ngµy mét kh¸ch vµ møc chi tiªu b×nh qu©n còng gi¶m kh¸ m¹nh chØ cßn 5,5, triÖu ®ång mét kh¸ch. MÆc dï vËy do ViÖt Nam cã nh÷ng lîi thÕ mµ c¸c n­íc kh¸c kh«ng cã, cho nªn khi n¨m 2001 b¾t ®Çu th× sè l­îng kh¸ch §øc ®Õn ViÖt Nam l¹i t¨ng theo ®ã lµ sè l­îng kh¸ch §øc ®Õn chi nh¸nh còng t¨ng theo dÉn ®Õn sè ngµy kh¸ch t¨ng. Tæng sè ngµy kh¸ch cña kh¸ch §øc ë chi nh¸nh lµ 360 ngµy t¨ng 16,1% so víi n¨m 2000 nh­ng møc chi tiªu b×nh qu©n l¹i cã xu h­íng gi¶m chØ cßn 4,9 triÖu ®ång/kh¸ch. Nguyªn nh©n lµ do sè l­îng kh¸ch §øc sö dông c¸c dÞch vô lÎ cã xu h­íng t¨ng so víi nh÷ng n¨m tr­íc. Cïng víi sù t¸c ®éng cña cuéc khñng bè ngµy 11/9/2001 ®· dÉn ®Õn kÕt qu¶ trªn. tuy vËy sau sù kiÖn ®ã th× t×nh h×nh ®· æn ®Þnh dÇn, nhu cÇu ®i l¹i ®· nhÝch lªn l¹i më ra mét viÔn c¶nh tèt ®Ñp cho ngµnh du lÞch thÕ giíi vµ du lÞch ViÖt Nam. BiÓu sè 13: Sè l­ît kh¸ch §øc ®Õn Hµ Néi vµ chi nh¸nh Vietravel t¹i HµNéi. N¨m 1998 1999 2000 2001 Sè l­ît kh¸ch §øc ®Õn Hµ Néi 22175 23785 30244 33143 Sè l­ît kh¸ch §øc ®Õn chi nh¸nh. 23 66 75 85 Sè ngµy kh¸ch §øc ®I du lÞch t¹i chi nh¸nh. 156 432 310 360 Tæng sè ngµy kh¸ch Inbound t¹i chi nh¸nh. 1073 1431 1684 1746 (Nguån: B¸o c¸o cña së du lÞch Hµ Néi vµ chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi) Trong sè kh¸ch §øc ®Õn víi chi nh¸nh hiÖn nay th× phÇn lín lµ sö dông c¸c tour du lÞch trän gãi nh­ng bªn c¹nh ®ã th× còng cßn nh÷ng kh¸ch sö dông c¸c dÞch vô lÎ nh­ ®Æt phßng, ®¨ng ký nh÷ng tour tuú chän, thuª xe, ®Æt vÐ… phï hîp víi së thÝch cña hä. Cã thÓ nãi bªn c¹nh nh÷ng tour du lÞch trän gãi th× nh÷ng dÞch vô lÎ còng lµ mét h­íng kinh doanh më ra cho c«ng ty vµ chi nh¸nh hiÖn nay. Víi sù non trÎ vÒ tuæi ®êi, víi sù thiÕu kinh nghiÖm trong kinh doanh ®èi víi kh¸ch §øc , th× nh÷ng dÞch vô lÎ nµy cã thÓ lµ cÇu nèi gi÷a chi nh¸nh vµ kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc. Th«ng qua sù hoµn h¶o vÒ c¸c dÞch vô mµ kh¸ch ®­îc phôc vô, Vietravel ®­îc kh¸ch biÕt ®Õn nh­ mét Ên t­îng khã quªn vµ ®­îc qu¶ng c¸o “miÔn phÝ” th«ng qua nh÷ng ng­êi kh¸ch nµy. MÆt kh¸c, nÕu so s¸nh sè l­îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn Hµ Néi vµ ®Õn chi nh¸nh th× thùc sù chi nh¸nh Vietravel cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ thÞ tr­êng nµy. NÕu nh­ n¨m 1998 chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi chØ ®ãn ®­îc 23 l­ît kh¸ch du lÞch §øc trªn tæng sè 22175 l­ît kh¸ch du lÞch §øc ®Õn Hµ Néi th× ®©y thùc sù lµ mét h¹n chÕ cña Vietravel. Vµ còng nh­ thÕ vµo n¨m 2001 t×nh h×nh kh¸ch §øc ®Õn chi nh¸nh t¨ng song nã chØ chiÕm 0,26% trªn tæng sè 33143 l­ît kh¸ch ®Õn Hµ Néi. Do vËy chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi thùc sù ch­a khai th¸c hîp lý ®­îcthÞ tr­êng kh¸ch §øc. MÆc dï c«ng ty Vietravel kinh doanh chÝnh lµ m¶ng Inbound nh­ng l­îng kh¸ch chÝnh lµ ng­êi NhËt. Trong khi kh¸ch §øc lµ mét thÞ tr­êng kh¸ch cã thÓ bæ xung cho thÞ tr­êng kh¸ch NhËt nÕu thÞ tr­êng kh¸ch nµy gÆp khã kh¨n, cho nªn chi nh¸nh Vietravel ch­a chñ ®éng t×m vµ khai th¸c c¸c nguån kh¸ch míi ®«i khi cßn phô thuéc vµo c«ng ty. Mäi ho¹t déng cña chi nh¸nh nh»m tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o ®èi víi thÞ tr­êng kh¸ch quèc tÕ ®Òu ®­îc c«ng ty “quan t©m” mét c¸ch chÆt chÏ khiÕn cho chi nh¸nh lu«n lu«n ph¶i xin ý kiÕn, kinh phÝ vµ h×nh thøc qu¶ng c¸o… trong khi chi nh¸nh cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó lµm nh÷ng c«ng viÖc thùc sù cÇn thiÕt nµy. bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch §øc cña chi nh¸nh cßn rÊt khiªn tèn, nÕu nh­ kh«ng muèn nãi lµ qu¸ phô thuéc vµo c«ng ty, ®©y còng cã thÓ lµ do nguyªn nh©n thiÕu c¸n bé nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch kh¸ trÇm träng hiÖn nay cña chi nh¸nh ®· khiÕn cho chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi v« t×nh bá quªn mét thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch tiÒm n¨ng rÊt hÊp dÉn ®èi víi bÊt kú mét c«ng ty l· hµnh nµo cña ViÖt Nam. Chi nh¸nh vµ c«ng ty cÇn chñ ®éng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó thu hót thÞ tr­êng kh¸ch nµy tr­íc khi c¸c c«ng ty kh¸c ‘xen vµo” c¹nh tranh nh­ mét sè thÞ tr­êng kh¸c. 3.3.2. Mét sè biÖn ph¸p Vietravel ®· ¸p dông nh»m khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc. Trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng nh»m thu hót kh¸ch du lÞch §øc cña Vietravel vµ cña chi nh¸nh cßn nhiÒu h¹n chÕ song nã còng phÇn nµo ®¸p øng ®­îc l­îng th«ng tin cho kh¸ch. Nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ mµ c«ng ty vµ chi nh¸nh ®· lµm ®Ó thu hót kh¸ch §øc lµ: Tham gia c¸c héi chî triÓn l·m vÒ du lÞch trªn toµn quèc, nh÷ng lÔ héi lín nh­ Festival ®­îc c«ng ty vµ chi nh¸nh tÝch cùc tham gia ®Ó th«ng qua kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam giíi thiÖu víi kh¸ch vÒ c«ng ty ®ång thêi th«ng qua nh÷ng ng­êi kh¸ch nµy cã thÓ më réng uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Ngoµi ra, Vietravel cßn tham gia c¸c héi chî du lÞch quèc tÕ ®Ó giíi thiÖu víi kh¸ch §øc vÒ c«ng ty ®ång thêi th«ng qua ®ã nh»m t¹o lßng tin ®èi víi du kh¸ch quèc tÕ. Dùa vµo mèi liªn hÖ ®Ó göi c¸c ch­¬ng tr×nh tour vµ c¸c brochuse tíi c¸c c«ng ty göi kh¸ch ë n­íc ngoµi ®Ó nh»m t¹o ra mét Ên t­îng ®èi víi hä. Bªn c¹nh ®ã, Vietravel cßn liªn kÕt víi c¸c kh¸ch s¹n lín ®Ó göi c¸c ch­¬ng tr×nh cho kh¸ch s¹n ®Ó th«ng qua hä gøi tíi c¸c kh¸ch du lÞch ng­êi n­íc ngoµi. MÆc dï vËy nh÷ng viÖc lµm nµy ch­a mang l¹i kÕt qu¶ ngay nh­ng nã gîi cho kh¸ch hµng quen víi th­¬ng hiÖu Vietravel vµ sau ®ã sÏ dÇn trë thµnh b¹n hµng cña Vietravel. Tham gia qu¶ng c¸o trªn c¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh vÒ du lÞch cña quèc tÕ, giíi thiÖu nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c«ng ty còng nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty. Víi tèc ®é th«ng tin ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay, Vietravel ®· thµnh lËp mét trang Web trªn m¹ng qua ®ã gióp kh¸ch hµng lùa chän dÔ dµng h¬n c¸c ch­¬ng tr×nh yªu thÝch, ®¨ng ký nh÷ng dÞch vô cÇn thiÕt trªn m¹ng, ®iÒu nµy ®· nh»m vµo ®óng t©m lý kh¸ch du lÞch §øc hiÖn nay lµ thÝch t×m kiÕm th«ng tin vµ ®¨ng ký c¸c dÞch vô trªn m¹ng, ®ång thêi còng th«ng qua ®ã ®Ó qu¶ng c¸o vÒ c«ng ty m×nh. Nh­ng sè l­îng th«ng tin cßn h¹n chÕ ®Æc biÖt lµ tèc ®é ®­êng truyÒn cña ViÖt Nam cßn chËm g©y khã kh¨n cho ng­êi truy cËp th«ng tin. Ngoµi ra, Vietravel ®· t¹o ra c¸c mèi quan hÖ víi c¸c §øc ®ãng trªn ®Þa bµn Hµ Néi, ®¹i sø qu¸n cña §øc vµ qua ®ã nhê hä giíi thiÖu vÒ Viettravel víi kh¸ch. BiÖn ph¸p nµy kh«ng ph¶i tèi ­u nh­ng nã còng ®ñ m¹nh ®Ó t¹o lßng tin víi kh¸ch du lÞch §øc. X©y dùng vµ thiÕt kÕ nh÷ng ch­¬ng tr×nh phong phó phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch §øc hiÖn nay, ®ã lµ x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh trän gãi, c¸c tour truyÒn thèng hoÆc c¸c ch­¬ng tr×nh tuú chän, gióp cho kh¸ch c¶m thÊy tù do, tho¶i m¸i kh«ng c¶m thÊy bÞ gß bã bëi nh÷ng ch­¬ng tr×nh g©y t©m lý kh«ng tèt víi kh¸ch. Mét sè biÖn ph¸p trªn ®©y ch­a ®ñ ®Ó cã thÓ t¹o sù chó ý vµ thu hhót ®­îc kh¸ch §øc nh­ng nã còng lµ nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra nh÷ng Ên t­îng tèt ®Ñp cña c«ng ty Vietravel ®èi víi kh¸ch du lÞch, ®Æc biÖt lµ kh¸ch du lÞch §øc. Hy väng cña Vietravel trong t­¬ng lai kh«ng xa sÏ thu hót ®­îc l­îng lín kh¸ch §øc ®Ó n©ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Vietravel trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. 3.3 Møc ®é ®¸p øng cña chi nh¸nh Vietravel ®èi víi kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Nh»m ®¸p øng tèt nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng phôc vô cña chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi. Trong n¨m qua chi nh¸nh Vietravel ®· tiÕn hµnh th¨m dß ý kiÕn cña kh¸ch hµng víi mét quy m« réng lín mÆc dï ch­a tham kh¶o hÕt ®­îc nh÷ng kh¸ch hµng cña m×nh nh­ng nh÷ng sè liÖu d­íi ®©y còng chøng tá ®­îc phÇn nµo vÒ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Theo cuéc th¨m dß h¬n 300 kh¸ch quèc tÕ ®Õn chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi vµo cuèi n¨m 2001 b»ng b¶ng hái th× thÊy: Cã 80 % sè kh¸ch tho¶ m·n vÒ ch­¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh. 7% cho r»ng c¸c ch­¬ng tr×nh ch­a cã nÕt ®Æc tr­¬ng riªng. 5% hy väng cã nhiÒu ch­¬ng tr×nh tuú chän. 6,67% cÇn ®­a ra nhiÒu ch­¬ng tr×nh kh¸m ph¸ h¬n hiÖn nay. ChØ cã 1,33 % cho r»ng c¸c ch­¬ng tr×nh ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña hä. ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng phôc vô cña chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi ( bao gåm c¸c c¬ së l­u tró, h­íng dÉn viªn, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn…) cã mét kÕt qu¶ t­¬ng ®èi. 92% sè trªn cho r»ng chËt l­îng phôc vô ®¹t yªu cÇu. 2 % phµn nµn vÒ h­íng dÉn viªn. 1,66% ch­a tho¶ m·n vÒ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. 3,33 % phµn nµn vÒ c¬ së l­u tró. 1,01 % ®¸ng gi¸ chÊt l­îng ch­a ®¹t yªu cÇu. Nh­ vËy th«ng qua nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp trªn, chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi ®· ph©n tÝch vµ cè kh¾c phôc nh÷ng ý kiÕn kh«ng tèt vÒ chi nh¸nh. Vietravel tiÕp tôc kh¶o s¸t, n©ng cao c¸c tuyÕn, tour du lÞch, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch phong phó hÊp dÉn h¬n. ngoµi ra ®èi víi chÊt l­îng phôc vô th× Vietravel cè g¾ng xem xÐt ®Ó n©ng cao h¬n n÷a chËt l­¬ng cña m×nh. MÆc dï Vietravel cã ®éi xe t­¬ng ®èi m¹nh nh­ng trong nh÷ng thêi cao ®iÓm ®éi xe kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇuvËn chuyÓn cho nªn Vietravel ®· thuª xe ngoµi, ®©y còng lµ nguyªn nh©n g©y nªn nh÷ng phµn nµn cña kh¸ch vÒ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. Ngoµi ra hiÖn nay chi nh¸nh Vietravel sö dông hÇu hÕt c¸c céng t¸c viªn lµm h­íng dÉn viªn nªn gÆp khã kh¨n trong vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng cña h­íng dÉn viªn, tiÕn tíi Vietravel sÏ cã ph­¬ng h­íng cô thÓ ®Ó cã ®éi ngò h­íng dÉn viªn n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, cã tr×nh ®é hiÓu biÕt cao ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch. Bªn c¹nh ®ã chi nh¸nh Vietravel tiÕp tôc kh¶o s¸t c¸c c¬ së l­u tró ®Ó ®¶m b¶o khôc vô kh¸ch mét c¸ch tèt nhÊt ®¶m b¶o tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch. MÆc dï rÊt cè g¾ng trong vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch nh­ng Vietravel vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh phôc vô. 4. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n hiÖn t¹i cña chi nh¸nh khi khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc 4.1Nh÷ng thuËn lîi . Qua h¬n 5 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn (1996-2002) chi nh¸nh ViÎtavel t¹i Hµ Néi ®· t¹o dùng ®­îc nh÷ng mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi kh¸ch ,cñng cè ®­îc uy tÝn vµ n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÕ giíi .Vietavel ®· ®­îc c¸c tæ chøc du lÞch lín biÕt ®Õn th«ng qua c¸c tæ chøc du lÞch trªn thÕ giíi mµ Vietavel ®· tõng tham gia vµ lµ thµnh viªn nh­ ASTA,JATA,PATA,USTOA ®Æc biÖt lµ mét sè tæ chøc cã trô së t¹i §øc nh­ USTOA,ASTA …ngoµi ra Vietravel ®· tÝch cùc tham gia c¸c mèi quan hÖ ,nh÷ng liªn kÕt trong kinh doanh l÷ hµnh .Nh÷ng mèi quan hÖ tèt ®Ñp nµy lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp Vietravel giíi thiÖu vÒ c«ng ty cña m×nh còng nh­ c¸c s¶n phÈm du lÞch ®èi víi c¸c b¹n hµng quèc tÕ, t¹o dùng lßng tin ,n©ng cao uy tÝn ®èi víi hä .§¨c biÖt lµ ng­êi §øc th× uy tÝn vµ sù tin cËy lµ mét ®iÒu quan träng gióp hä quyÕt ®Þnh lôa chän.Hä kh«ng bao giê m¹o hiÓm lùa chän nÕu nh­ kh«ng cã ®é tin cËy .Cho nªn Vietravel cÇn th«ng qua mét sè tæ chøc cã trô së ®Æt t¹i §øc ®Ó khuÕch tr­¬ng uy tÝn cña m×nh ®èi víi kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc .§©y thùc sù lµ mét thuËn lîi lín cña Vietravel. Bªn c¹nh ®ã c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty vµ chi nh¸nh ®­îc bè trÝ hîp lý víi ®éi ngò nh©n viªn n¨ng ®éng nhiÖt t×nh cã tr×nh ®é hiÓu biÕt cao vÒ du lÞch ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®· gióp cho Vietravel thµnh c«ng h¬n trong viÖc t¹o ra c¸c Ên t­îng tèt ®Ñp ®èi víi kh¸ch . Ngoµi ra Vietravel ®· chó träng ®Çu t­ nh÷ng c«ng cô bæ trî cho c«ng viÖc ®Æc biÖt lµ m¸y tÝnh (víi hÖ thèng kÕt nèi m¹ng cïng víi hÖ thèng th­ ®iÖn tö …) ®· gióp cho nh©n viªn dÔ dµng lµm viÖc tiÕt kiÖm thêi gian víi hiÖu qu¶ lµm viÖc cao ®ång thêi còng t¹o ®ùoc nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Ó phôc vô kh¸ch du lÞch . Mét ®iÒu quan träng kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn ®· ®ãng gãp vµo viÖc quyÕt ®Þnh uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ ®ã lµ Vietravel lu«n chó ý tíi chÊt l­îng cña mçi ch­¬ng tr×nh, lu«n ®¶m b¶o chÊt l­îng mét c¸ch tèt nhÊt tháa m·n nhu cÇu tèi ®a cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra, Vietravel cïng chi nh¸nh t¹i Hµ Néi vµ c¸c chi nh¸nh kh¸c lu«n lu«n ®Çu t­ vµo viÖc x©y dùng, thiÕt kÕ c¸c ch­¬ng tr×nh míi, c¶i t¹o c¸c ch­¬ng tr×nh sao cho phï hîp, ®a d¹ng phong phó, ®¶m b¶o kh¸ch hµng cã thÓ tù do lùa chän. Theo xu h­íng hiÖn nay, kh¸ch du lÞch §øc rÊt thÝch c¸c tour kh¸m ph¸ víi nh÷ng vïng ®Êt míi l¹, víi nh÷ng nÐt v¨n hãa phong phó cña nh÷ng d©n téc Ýt ng­êi, nh÷ng tour du lÞch nghØ biÓn, ®Æc biÖt lµ nh÷ng tour kh¸m ph¸ ®¸y ®¹i d­¬ng mµ ®èi víi Vietravel hiÖn nay th× ®iÒu nµy kh«ng qu¸ khã. §èi víi chi nh¸nh t¹i Hµ Néi th× nh÷ng tour vÒ miÒn T©y B¾c, nh÷ng vïng d©n téc thiÓu sè víi nh÷ng nÐt v¨n hãa ®éc ®¸o rÊt phï hîp víi nh÷ng kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc. Ngoµi ra, Vietravel cã lîi thÕ lµ cã mét c©u l¹c bé lÆn biÓn kh¸m ph¸ ®¸y ®¹i d­¬ng ë Nha Trang mµ ®iÒu nµy kh¸ch du lÞch §øc rÊt thÝch. §©y lµ mét thuËn lîi lín cña C«ng ty Vietravel mµ khã cã mét doanh nghiÖp l÷ hµnh nµo cã ®­îc. Mét ®Æc ®iÓm cña kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc hä thÝch t×m hiÓu th«ng tin vµ ®¨ng ký ch­¬ng tr×nh qua m¹ng Internet. NhËn thÊy ®iÒu nµy Vietravel ®· thiÕt lËp mét trang Web trªn Internet nh»m giíi thiÖu cho kh¸ch c¸c ch­¬ng tr×nh, c¸c tour du lÞch cho kh¸ch lùa chän. Ngoµi ra, cßn cã hÖ thèng ®¨ng ký c¸c dÞch vô lÎ trªn trang Web nµy gióp cho kh¸ch cã thÓ tù do lùa chän nh÷ng dÞch vô mµ kh¸ch hµng c¶m thÊy cÇn. §©y lµ mét thÕ m¹nh cña C«ng ty. Ngoµi nh÷ng thuËn lîi chñ quan cña C«ng ty vµ chi nh¸nh th× kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn nh÷ng thuËn lîi kh¸ch quan mµ nã còng gãp phÇn quan träng kh«ng nhá vµo nh÷ng thµnh c«ng cña C«ng ty ®ã lµ: T×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc æn ®Þnh, c¸c chÝnh s¸ch më cöa thÝch hîp cña nhµ n­íc t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch. Ngoµi ra, Tæng Côc Du LÞch ®· cã nhiÒu ch­¬ng tr×nh qu¶ng b¸ giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh du lÞch ViÖt Nam cho b¹n bÌ trªn thÕ giíi t¹o xu h­íng ph¸t triÓn míi trong du lÞch. Bªn c¹nh ®ã, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®· tõng b­íc ®­îc ®¬n gi¶n hãa t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch du lÞch. Bªn c¹nh ®ã, chi nh¸nh Vietravel n»m ë thñ ®« cña c¶ n­íc víi trung t©m ®Çu mèi giao th«ng sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp Vietravel cã nh÷ng c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn mét c¸ch tèt h¬n. HiÖn nay, §øc ®ang lµ mét thÞ tr­êng giµu cã, mµu mì vµ t­¬ng ®èi míi ®èi víi c¸c C«ng ty l÷ hµnh. Trong thùc tÕ th× c¶ ViÖt Nam hiÖn nµy chØ cã duy nhÊt SaiGonTourist lµ cã v¨n phßng ®¹i diÖn ®Æt bªn §øc. Cho nªn cã thÓ nãi ®©y lµ thÞ tr­êng cßn míi h¹n chÕ ®èi thñ c¹nh tranh nh­ng còng kh«ng ph¶i lµ sím khi khai th¸c thÞ tr­êng nµy. MÆt kh¸c, khi hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü ®­îc ký kÕt th× nã më ra mét ch©n trêi míi, ®­a c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn len lái vµo thÞ tr­êng n­íc §øc ®Ó cã thÓ tham gia c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng nµy. KÓ tõ n¨m 2000 ®Õn nay, t×nh h×nh chÝnh trÞ thÕ giíi rÊt c¨ng th¼ng, ®Çu tiªn lµ vô khñng bè vµo ngµy 11/09/2001 t¹i Mü ®· lµm c¶ thÕ giíi kinh hoµng, nhu cÇu ®i du lÞch bÞ gi¶m mét c¸ch trÇm träng. Mét viÔn c¶nh ®en tèi vÒ du lÞch më ra. TiÕp ®ã lµ chiÕn dÞch "chèng khñng bè" toµn cÇu cña Mü ®· lµm cho an ninh trªn thÕ giíi cµng bÊt æn, tõ ®ã chiÕn tranh x¶y ra liªn miªn, du kh¸ch c¶m thÊy mÊt an toµn. Ng­îc l¹i víi t×nh h×nh thÕ giíi ë ViÖt Nam vÉn lµ mét thÕ giíi yªn b×nh. Kh«ng cã khñng bè, an ninh ®¶m b¶o du kh¸ch c¶m thÊy an toµn tho¶i m¸i. §iÒu ®ã ®­îc chøng minh qua mét sè sù kiÖn sau: §Çu tiªn thñ ®« Hµ Néi ®­îc chän lµm thñ ®« v× hßa b×nh ®­îc Unesco c«ng nhËn lµ thµnh phè v× hßa b×nh cña thÕ giíi. TiÕp theo lµ ViÖt Nam ®­îc c«ng nhËn lµ ®iÓm ®Õn an toµn vµ kú diÖu. §©y lµ ®iÒu mµ bÊt cø du kh¸ch nµo còng mong ­íc thóc ®Èy t©m lý cña hä t×m ®Õn mét m¶nh ®Êt cña sù hßa b×nh, tù do vµ an toµn. Ngoµi ra, cßn ph¶i kÓ ®Õn nguån tµi nguyªn du lÞch phong phó cña ViÖt Nam mµ kh«ng ph¶i ®©u còng cã. Cho nªn c¸c c¬ quan chøc n¨ng, c¸c nhµ lµm du lÞch vµ Vietravel cÇn t×m biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó giíi thiÖu cho kh¸ch du lÞch. Ngoµi nh÷ng thuËn lîi trªn th× ph¶i kÓ ®Õn sù quan t©m hç trî cña cÊp trªn, cña bé giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c ngµnh cã liªn quan t¹o ®iÒu kiÖn tèi ­u cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty Vietravel. 4.2. Nh÷ng khã kh¨n: Trong t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay Vietravel ®ang gÆp khã kh¨n vÒ nguån nh©n lùc. Lùc l­îng lao ®éng cßn máng c¸c phßng, ban ch­a ®­îc ph©n chia râ rµng nhÊt lµ nh©n viªn nghiªn cøu vµ khai th¸c thÞ tr­êng cßn thiÕu kÓ c¶ C«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c phßng ph¶i "kiªm nghiÖm" nhiÒu c«ng viÖc nªn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt ®èi víi chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi. Trong thùc tÕ do chi nh¸nh míi ®­îc ho¹t ®éng víi thêi gian ng¾n nªn hiÖn nay chi nh¸nh vÉn lµ mét ®¬n vÞ l÷ hµnh nhá, c¸c s¶n phÈm ch­a nhiÒu do vËy gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña chi nh¸nh trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay, sè l­îng c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ngµy cµng ®«ng c¶ c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh trong n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam. Cho nªn t×nh tr¹ng c¹nh tranh diÔn ra gay g¾t c¸c thÞ tr­êng bÞ chia nhá, chÊt l­îng dÞch vô phÇn nµo bÞ gi¶m xuèng do c¸c C«ng ty l÷ hµnh c¹nh tranh nhau th«ng qua gi¸ c¶. V× vËy vÊn ®Ò gi¶m gi¸ ®Ó c¹nh tranh nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng lµ mét khã kh¨n lín kh«ng chØ ®èi víi Vietravel mµ c¸c C«ng ty l÷ hµnh kh¸c còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong viÖc c¹nh tranh ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch. Ngoµi ra, thñ tôc visa hé chiÕu cho kh¸ch mÆc dï ®· ®­îc ®¬n gi¶n nh­ng cßn phøc t¹p, møc phÝ visa cßn cao so víi c¸c n­íc kh¸c. §©y còng lµ mét khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã, møc thuÕ mµ nhµ n­íc dµnh cho du lÞch ch­a hîp lý møc thuÕ VAT ®èi víi c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh lµ 20% trong ®ã cã nh÷ng s¶n phÈm ph¶i ®ãng thuÕ hai lÇn nªn g©y khã kh¨n cho C«ng ty còng nh­ chi nh¸nh khi chµo b¸n gi¸ ch­¬ng tr×nh. Trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin nh­ hiÖn nay tèc ®é ®­êng truyÒn cña Internet ë ViÖt Nam cßn chËm mÆc dï ®· ®­îc c¶i tiÕn nhiÒu. Do vËy, nã lµm h¹n chÕ sè ng­êi truy cËp m¹ng th«ng tin ë ViÖt Nam. DÉn ®Õn h¹n chÕ sè ng­êi biÕt ®Õn ViÖt Nam. MÆt kh¸c, sè l­îng th«ng tin còng nh­ c¸c trang Web giíi thiÖu vÒ du lÞch ViÖt Nam nãi chung cßn rÊt h¹n chÕ trªn m¹ng nÕu nh­ kh«ng muèn nãi lµ cßn qu¸ Ýt. §iÒu nµy còng ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu ®Õn quyÕt ®Þnh ®i du lÞch vµ lùa chän ®iÓm ®Õn cña kh¸ch du lÞch §øc. HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt - §øc ®­îc ký kÕt nã còng lµ mét thuËn lîi nh­ng bªn c¹nh ®ã còng lµ mét khã kh¨n ®èi víi doanh nghiÖp l÷ hµnh cña ViÖt Nam hiÖn nay. VÊn ®Ò t×m ®èi t¸c trong kinh doanh, nh÷ng nhµ cung cÊp kh¸ch… mµ trªn thÞ tr­êng cña sù c¹nh tranh khèc liÖt nµy ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ uyªn th©m, ph¶i hiÓu biÕt vÒ hÖ thèng luËt ph¸p liªn bang §øc ®Ó cã thÓ c¹nh tranh. §©y lµ vÊn ®Ò khã cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ë ViÖt Nam nãi chung vµ Vietravel nãi riªng. Trong bèi c¶nh quèc tÕ hiÖn nay cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ chÝnh trÞ, ®Æc biÖt sau vô khñng bè ngay 11/09 ë Mü vµ chiÕn dÞch chèng khñng bè diÔn ra ®· lµm cho t×nh h×nh thÕ giíi trë nªn c¨ng th¼ng. T©m lý lo sî khi ®i du lÞch lu«n ngù trÞ trong mçi kh¸ch du lÞch nªn dÉn ®Õn sè l­îng kh¸ch gi¶m m¹nh, ¶nh h­ëng lín tíi C«ng ty còng nh­ chi nh¸nh Vietravel. Trªn ®©y lµ mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty vµ chi nh¸nh nãi chung trong viÖc khai th¸c thÞ tr­êng nãi chung vµ thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch §øc nãi riªng mµ Vietravel cÇn ®Çu t­ ®Ó ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi vµ kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó cã thÓ khai th¸c tèt nguån kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc còng nh­ c¸c ®èi t­îng kh¸ch kh¸c. Trong nh÷ng n¨m qua Vietravel ®· lu«n cè g¾ng ®Ó khai th¸c tèt thÞ tr­êng du lÞch quèc tÕ chñ ®éng (Inbound) nh­ NhËt, Ph¸p, c¸c n­íc Ch©u ¢u vµ c¸c n­íc Ch©u ¸. Nh­ng bªn c¹nh ®ã mét thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch lín ®Çy tiÒm n¨ng víi møc chi tiªu lín ch­a ®­îc Vietravel quan t©m ®óng møc ®ã lµ thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch ng­êi §øc. Tr­íc xu thÕ hiÖn nay Vietravel ®· ngì ngµng nhËn ra mét thÞ tr­êng lín nh­ng cßn gÆp kh¸ nhiÒu khã kh¨n trong khai th¸c thÞ tr­êng nµy. Bªn c¹nh viÖc hoµn thiÖn nh÷ng thiÕu sãt, n©ng cao chÊt l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh phong phó th× Vietravel cÇn ®Çu t­ ®óng mùc ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng qu¶ng c¸o nh»m thu hót kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc, ®em l¹i mét nguån lîi lín cho Vietravel. §ång thêi, th«ng qua ®ã nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng du lÞch trong n­íc vµ thÕ giíi v­¬n lªn ®i tr­íc c¸c C«ng ty l÷ hµnh kh¸c ®¶m b¶o ®­îc sù æn ®Þnh trong kinh doanh hiÖn nay. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch §øc t¹i chi nh¸nh cña c«ng ty du lÞch Vietravel ë Hµ Néi. Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch mét c¸ch kh¸i qu¸t thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc vµ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty Vietravel vµ chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi chóng ta phÇn nµo hiÓu ®­îc vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña Vietravel còng nh­ nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m lý cña kh¸ch du lÞch §øc hiÖn nay. §èi víi kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi nãi chung vµ kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc nãi riªng th× sau nh÷ng sù kiÖn vÒ khñng bè, chiÕn tranh, bÖnh tËt liªn tiÕp x¶y ra gÇn ®©y th× sù an toµn ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Ngoµi ra hä cÇn cã ®ñ th«ng tin vÒ mét ®iÓm ®Õn, ®ñ tin t­ëng vÒ mét c«ng ty l÷ hµnh mµ hä quyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm… Tr­íc khi ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc cña c«ng ty du lÞch Vietravel chóng ta h·y quan t©m tíi ph­¬ng h­íng,môc tiªu, nhiÖm vô cña Vietravel vµ cña chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi trong nh÷ng n¨m tíi. 1. Ph­¬ng h­íng, môc tiªu, nhiÖm vô cña c«ng ty vµ cña chi nh¸nh. §èi víi c«ng ty Vietravel: X¸c ®Þnh n¨m 2003 lµ n¨m du lÞch cña ViÖt Nam. Trong n¨m nay sÏ cã nh÷ng sù kiÖn lín x¶y ra trªn c¶ n­íc mµ ®iÓn h×nh lµ n¨m du lÞch H¹ Long, kû niÖm 350 n¨m Kh¸nh Hoµ, Seagame 22…. §©y chÝnh lµ c¬ héi vµ còng lµ th¸ch thøc cho c«ng ty Vietravel trong viÖc qu¶ng c¸o giµnh lîi thÕ c¹nh tranh ®Ó thu hót kh¸ch trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang bïng næ ®¹I dÞch SARS lµm cho ngµnh du lÞch thÕ giíi chÞu khñng ho¶ng v« cïng nÆng nÒ, c¸c chØ tiªu dÆt ra ®Çu n¨m d­êng nh­ kh«ng thÓ thùc hiÖn næi. V× vËy ®ßi hái Vietravel ph¶i cùc kú nç lùc trong n¨m nay nµy. VÒ kh¸ch, trong n¨m nay Vietravel phÊn ®Êu ®¹t 22.000 l­ît kh¸ch quèc tÕ chñ ®éng (kh¸ch Inbound). §èi víi c«ng ty th× sè l­îng kh¸ch Outbound kh«ng thÓ ®Ò cao, ®Æc biÖt trong n¨m nay t×nh h×nh c¹nh tranh diÔn ra gay g¾t h¬n, kh¸ch hµng ngµy cµng thËn träng h¬n khi ®i ra n­íc ngoµi trong khi ®ã c¸c c«ng ty l÷ hµnh liªn tôc tung ra thÞ tr­êng c¸c tour du lÞch hÊp dÉn víi gi¸ c¶ khuyÕn m·i. V× thÕ nªn c«ng ty Vietravel phÊn ®Êu ®¹t 6.800 l­ît kh¸ch Outbound. §èi víi kh¸ch néi ®Þa (Internal) th× cã thÓ nãi gÇn ®©y nguån kh¸ch nµy chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín ®èi víi Vietravel. NhÊt lµ trong thêi gian nµy cã thÓ nãi du lÞch néi ®Þa ®ang lªn ng«I khi mµ trªn thÕ giíi ®ang bÞ hoµnh hµnh bëi n¹n dÞch SARS, ng­êi d©n lo sî ®Õn vÊn ®Ò søc khoÎ nªn trong nh÷ng dÞp nghØ lÔ hä th­êng chän du lÞch néi ®Þa cho viÖc nghØ ng¬i cña m×nh. Trong n¨m tíi Vietravel phÊn ®Êu t¨ng nguån kh¸ch néi ®Þa lªn kho¶ng 2000. VÒ doanh thu, lîÞ nhuËn th× víi chØ tiªu l­îng kh¸ch ®Æt ra nh­ ë trªn Vietravel ®· ®Ò ra møc t¨ng doanh thu kho¶ng 20% so víi n¨m 2001 cho toµn c«ng ty. §©y lµ møc t¨ng tr­ëng khiªm tèn nÕu nh­ chóng ta xem xÐt l¹i tèc ®é t¨ng tr­ëng doanh thu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tr­íc. §«ng thêi th«ng qua møc doanh thu ®ã Vietravel cè g¾ng t¨ng cao lîi nhuËn víi tû lÖ lîi nhuËn trªn doanh thu kho¶ng 1,8%. Ngoµi ph­¬ng h­íng trªn th× môc tiªu cña Vietravel trong nh÷ng n¨m tíi lµ ngoµi viÖc tiÕp tôc ph¸t huy ®èi víi c¸c thÞ tr­êng quen thuéc nh­ NhËt B¶n, c¸c n­íc §«ng Nam ¸, Mü, thÞ tr­êng kh¸ch néi ®Þa th× c«ng ty sÏ ®Èy m¹nh viÖc th©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng míi nh­ ch©u ¢u mµ ®Æc biÖt lµ §øc lµ mét thÞ tr­êng “mµu mì” mµ Vietravel khai th¸c ch­a ®­îc nhiÒu. Nh­ vËy nhiÖm vô ®Æt ra tr­íc m¾t cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Vietravel lµ v« cïng nÆng nÒ vµ khã kh¨n. Tuy nhiªn tËp thÓ nh©n viªn cña Vietravel cè g¾ng quyÕt t©m ®ång søc ®ång lßng ®­a Vietravel ®i lªn ngµy cµng v÷ng m¹nh vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a. Vietravel tiÕp tôc thiÕt lËp x©y dùng c¸c mèi quan hª míi nh»m t×m kiÕm thªm thÞ tr­êng, tham gia nhiÒu vµo c¸c héi chî du lÞch, c¸c héi th¶o, c¸c tæ chøc du lÞch næi tiÕng trªn thÕ giíi. C¸c chÝnh s¸ch Marketing cÇn ®­îc ¸p dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a ®Ó thu hót kh¸ch. VÊn ®Ò nµy sÏ ®­îc tr×nh bµy chi tiÕt h¬n ë phÇn sau. §èi víi chi nh¸nh cña c«ng ty t¹i Hµ Néi. §­îc ra ®êi kh¸ muén sau khi c«ng ty ®­îc thµnh lËp nh­ng chi nh¸nh Hµ Néi ®· ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trong c«ng ty còng nh­ trªn thÞ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m qua, chi nh¸nh Hµ Néi ®· gÆt h¸i ®­îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng. §iÒu ®ã khiÕn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i chi nh¸nh ngµy cµng tù tin h¬n trong c«ng viÖc. Ph­¬ng h­íng cña chi nh¸nh phÊn ®Êu ®¹t 1.200 l­ît kh¸ch Inbound trong n¨m 2003. VÒ kh¸ch Outbound th× chi nh¸nh t¹i Hµ Néi nhê tËn dông mèi quan hÖ cña m×nh vµ nhê mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng quen thuéc ®· m¹nh d¹n ®Ò ra mét møc t¨ng tr­ëng kh¸ cao so víi n¨m 2002 tøc lµ kho¶ng 1500 l­ît kh¸ch. §èi víi kh¸ch néi ®Þa (Internal) ,hiÖn t¹i phßng néi ®Þa cña chi nh¸nh Hµ Néi ph¸t triÓn kh¸ m¹nh. Sè l­îng nh©n viªn t¨ng thªm 1 ng­êi, c«ng viÖc ®­îc ph©n chia cô thÓ mang tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao h¬n tr­íc ®©y nªn trong n¨m 2003 chi nh¸nh c«ng ty Vietravel t¹i Hµ Néi ®Ò ra møc t¨ng tr­ëng còng cao so víi n¨m 2002 tøc lµ kho¶ng 2300 l­ît kh¸ch. Môc tiªu cña chi nh¸nh c«ng ty Vietravel t¹I Hµ Néi n¨m 2003 lµ ngoµi viÖc ph¸t triÓn du lÞch quèc tÕ chñ ®éng (Inbound) h¬n n÷a th× du lÞch néi ®Þa (Internal) sÏ ®­îc chó träng ®Æc biÖt gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña chi nh¸nh. NhiÖm vô cña chi nh¸nh c«ng ty Vietravel t¹I Hµ Néi th× ngoµi viÖc ph¸t triÓn theo ®­êng lèi cña c«ng ty th× c«ng ty cån ph¶i cã nh÷ng b­íc ®i riªng, ph¶i t¨ng c­êng bæ xung nh©n viªn tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu nh©n viªn, tiÕp tuc båi d­ìng ®µo t¹o l¹i nh©n viªn, tuyÓn mé nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao nh»m khai th¸c tèt h¬n thÞ tr­êng cña chi nh¸nh vµ phôc vô tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Mét sè gi¶i ph¸p cña chi nh¸nh c«ng ty Vietravel t¹i Hµ Néi vÒ viÞec ®Èy m¹nh khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch §øc. Gi¶i ph¸p chung cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: X©y dùng nguån nh©n lùc v÷ng m¹nh. §©y lµ mét nh©n tè quan träng gãp phÇn t¹o nªn n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty du lÞch Vietravel. NÕu muèn cã bé m¸y tæ chøc qu¶n lý tèt, cã hiÖu qu¶ th× c«ng ty Vietravel nªn tiÕn hµnh x©y dùng trªn c¬ së sau: ViÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc ph¶i hîp lý trong c¶ hai chiÒu, chiÒu ngang vµ chiÒu däc víi chÕ ®é ph©n cÊp ph©n quyÒn râ rµng, tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo chøc n¨ng gi÷a c¸c bé phËn hay gi÷a c¸c phßng ban. §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c«ng ty Vietravel: con ng­êi lµ mét yÕu tè quan träng gãp phÇn gióp cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty Vietravel cÇn quan t©m h¬n n÷a trong vÊn ®Ò tæ chøc, ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña c«ng ty. C«ng ty cÇn tuyÓn chän nh÷ng nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o ®óng chuyªn ngµnh t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc, n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ ph¶i n¾m b¾t ®­îc sù thay ®æi th­êng xuyªn cña thÞ tr­êng ®Ó cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong c«ng viÖc. C«ng ty Vietravel cÇn ®Èy m¹nh viÖc thùc thi c¸c chÝnh s¸ch marketing ra thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi sao cho hîp lý nh­ chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch ph©n phèi, chÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng ®Ó thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ ®Õn víi c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty Vietravel cÇn ph¶i ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn ë trong n­íc vµ n­íc ngoµi. §iÒu ®ã sÏ khiÕn cho viÖc ph©n phèi s¶n phÈm ®Õn tay kh¸ch hµng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng. 2.2. Gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc khai th¸c kh¸ch du lÞch §øc t¹i chi nh¸nh cña c«ng ty Vietravel ë Hµ Néi. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, trªn thÕ giíi liªn tôc x¶y ra nh÷ng diÔn biÕn v« cïng phøc t¹p. Mçi ngµy d­êng nh­ l¹i xuÊt hiÖn mét biÕn ®éng míi cã h¹i cho ngµnh du lÞch nãi chung vµ cho c«ng ty du lÞch Vietravel nãi riªng. Ngµnh du lÞch cña ViÖt Nam sau n¨m 2002 cã phÇn t¨ng tr­ëng kh¸ m¹nh nh­ng t×nh h×nh n¨m 2003 sÏ v« cïng khã kh¨n khi mµ n¹n dÞch SARS ®ang hoµnh hµnh ngµy cµng nghiªm träng trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn ViÖt Nam ®· ®­îc thÕ giíi c«ng nhËn lµ “®iÓm ®Õn an toµn vµ k× diÖu”, nÕu nh­ ViÖt Nam khai th¸c tèt ®­îc ®iÒu nµy th× sÏ thu hót thªm nhiÒu kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam h¬n n÷a . Tr­íc t×nh h×nh ®ã Vietravel vµ chi nh¸nh ë Hµ Néi cÇn ph¶i ¸p dông nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý nh»m thu hót thªm nhiÒu kh¸ch du lÞch. ThiÕt lËp vµ x©y dùng c¸c mèi quan hÖ. Cã lÏ ®iÒu ®Çu tiªn cÇn quan t©m vµ cÇn lµm cña Vietravel vµ cña chi nh¸nh ë Hµ Néi ®ã lµ thiÕt lËp vµ x©y dùng c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp. Trong phÇn nµy em t¹m chia c¸c mèi quan hÖ cña c«ng ty ra lµm hai m¶ng lín ®ã lµ mèi quan hÖ trong n­íc vµ mèi quan hÖ n­íc ngoµi. §èi víi mét c«ng ty l÷ hµnh vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ th× t¹o ®­îc c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp trong n­íc lµ mét ®IÒu kiÖn thuËn lîi gãp phÇn to lín vµo sù thµnh c«ng trong viÖc phôc vô kh¸ch. Bëi v× chÊt l­îng cña c¸c tour du lÞch vµ c¸c dÞch vô bæ sung cung cÊp cho kh¸ch du lÞch ®Õn c«ng ty ®Òu do c¸c nhµ cung cÊp trong n­íc cung cÊp. V× vËy nã gãp phÇn rÊt lín vµo sù thµnh c«ng cña c¸c tour du lÞch. NhËn thÊy râ vai trß nµy, c«ng ty du lÞch Vietravel cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý ®Ó lùa chän c¸c nhµ cung cÊp vµ x©y dùng c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp ®èi víi hä. Dùa trªn mèi quan hÖ s½n cã Vietravel cÇn duy tr× mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c h·ng hµng kh«ng trong n­íc cô thÓ lµ Vietnam Airlines. Trong thùc tÕ nÕu duy tr× ®­îc mèi quan hÖ tèt ®Ñp nµy th× kh«ng nh÷ng Vietravel lu«n ®­îc h­ëng nh÷ng møc gi¸ ­u ®·i dµnh cho kh¸ch hµng quen thuéc vµ th«ng qua ®ã møc gi¸ cña tour du lÞch còng cã kh¶ n¨ng gi¶m xuèng t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. §Æc biÖt lµ th«ng qua h·ng hµng kh«ng nµy cã thÓ nhê hä giíi thiÖu th­¬ng hiÖu Vietravel cho kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam, gióp kh¸ch du lÞch quen dÇn vµ biÕt ®Õn c«ng ty du lÞch Vietravel. MÆt kh¸c ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp ®Þa ph­¬ng th× Vietravel cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a quan hÖ ®Ó ®¶m b¶o c¸c dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch lu«n duy tr× ®óng chÊt l­îng phôc vô vµ tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Cã nh­ vËy th× uy tÝn cña c«ng ty míi ®­îc ®¶m b¶o t¹o dùng lßng tin ®èi víi kh¸ch n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã x©y dùng c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp trªn thÞ tr­êng quèc tÕ lµ mét lîi thÕ. Vietravel cã mét lîi thÕ lín ®ã lµ ®· tõng tham gia vµ lµ thµnh viªn cña c¸c tæ chøc du lÞch lín nh­ JATA(NhËt), PATA(Mü), ASTA(Mü), USTOA(Mü). §Æc biÖt Vietrvel còng cÇn tham gia vµo c¸c tæ chøc du lÞch cña §øc hîc cã trô së ®Æt t¹i §øc th× ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó Vietravel cã thÓ th«ng qua nh÷ng tæ chøc nµy giíi thiÖu cho kh¸ch du lÞch §øc biÕt ®­îc th­¬ng hiÖu Vietravel gióp kh¸ch hµng quen thuéc h¬n víi th­¬ng hiÖu nµy vµ cã xu h­íng lùa chän. Còng nh­ vËy cã thÓ m­în uy tÝn cña nh÷ng tæ chøc nµy nh­ lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o víi kh¸ch, t¹o ®­îc lßng tin víi kh¸ch, gióp kh¸ch kh«ng cã c¶m gi¸c lo sî khi lùa chän c«ng ty. MÆt kh¸c ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh kh¸ch §øc ®Õn c«ng ty vµ chi nh¸nh t¹i Hµ Néi th× nhÊt thiÕt Vietravel cÇn ph¶i thiÕt lËp vµ x©y dùng mèi quan hÖ víi nh÷ng c«ng ty l÷ hµnh göi kh¸ch lín ®Ó qua ®ã giíi thiÖu qu¶ng b¸ vvÌ c«ng ty vµ ®«ng thêi cã ®­îc nguån kh¸ch Inbound æn ®Þnh. Vietravel cÇn nhanh chãng xóc tiÕn viÖc ®Æt mét chi nh¸nh hoÆc v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i §øc. MÆc dï ®©y lµ mét ®iÒu t­¬ng ®èi khã nh­ng nÕu lµm ®­îc th× nã cã thÓ ®¶m b¶o mét nguån kh¸ch §øc æn ®Þnh. Bëi v× ng­êi §øc thÝch ®Õn c¸c c«ng ty l÷ hµnh ®Ó mua ch­¬ng tr×nh vµ quan räng h¬n lµ t¹o cho hä mét c¶m gi¸c tin t­ëng khi ®¨ng ký ®i du lÞch t¹i n­íc m×nh. NÕu ®iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn th× Vietravel ®· ®i sím h¬n rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ kh¸c. Vietravel còng cã thÓ sö dông c¸c h×nh thøc liªn kÕt víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh cña §øc trong vÊn ®Ò göi vµ ®ãn kh¸ch. Mét thuËn lîi lín cña Vietravel hiÖn nay lµ cã ®­îc mèi quan hÖ tèt ®Ñp ®èi víi mét sè c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸ch t¹i §øc. Cho nªn Vietravel cã thÓ th«ng qua nh÷ng mèi quan hÖ tèt ®Ñp nµy ®Ó thiÕt lËp mèi quan hÖ trong vÊn ®Ò nhËn kh¸ch §øc vµo ViÖt Nam. Trong t×nh h×nh hiÖn nay c¸c c«ng ty l÷ hµnh cña c¸c n­íc ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty l÷ hµnh cña §øc ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn nhanh ë ViÖt Nam. §©y lµ mét thuËn lîi nÕu nh­ cã thÓ liªn kÕt ®­îc víi hä vµ còng lµ mét khã kh¨n nÕu nh­ c¹nh tranh víi hä. Víi vÞ trÝ n»m t¹i thñ ®« cña ViÖt Nam th× chi nh¸nh c«ng ty Vietravel t¹i Hµ Néi cã rÊt nhiÒu lîi thÕ ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch trong ®ã cã kh¸ch §øc. Tuy nhiªn Vietravel cÇn ph¶i t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p qu¶ng c¸o h×nh ¶nh cña m×nh ra n­íc ngoµi trong ®ã cã chi nh¸nh t¹i Hµ Néi. Trong thêi ®¹i th«ng tin bïng næ nh­ hiÖn nay th× viÖc thiÕt kÕ mét Website lµ mét viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt ®èi víi chi nh¸nh c«ng ty du lÞch Vietravel t¹i Hµ Néi nh»m ®­a nh÷ng th«ng tin, h×nh ¶nh cña Hµ Néi vµ ViÖt Nam ®Õn víi b¹n bÌ quèc tÕ trong ®ã cã §øc mét c¸ch nhanh nhÊt víi chi phÝ qu¶ng cao rÎ nhÊt. HiÖn nay c«ng ty Vietravel ch­a cã mét h­íng dÉn viªn tiÕng §øc nµo, c«ng ty Vietravel vµ chi nh¸nh c«ng ty ë Hµ Néi cÇn ph¶i tuyÓn mé vµ ®µo t¹o nh÷ng h­íng dÉn viªn chØ chuyªn h­íng dÉn cho kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc vµ nh÷ng h­íng dÉn viªn ®ã ph¶I hiÓu ®­îc lÞch sö, kinh tÕ-chÝnh trÞ, v¨n ho¸-x· héi vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn n­íc §øc . HiÖn nay nÕu h­íng dÉn viªn cã dÉn mét ®oµn ng­êi §øc nµo ®ã th× chØ cã thÓ giao tiÕp b»ng tiÕng Anh hoÆc cã phiªn dÞch, ®iÒu ®ã g©y rÊt nhiÒu bÊt tiÖn cho kh¸ch du lÞch lµm gi¶m chÊt l­îng phôc vô. §Ó thu hót thªm kh¸ch du lÞch th× c«ng ty Vietravel vµ chi nh¸nh c«ng ty ë Hµ Néi cÇn sö dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing mét c¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶. C¸c chÝnh s¸ch Marketing ®ã lµ: + ChÝnh s¸ch s¶n phÈm: §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm cña mçi c«ng ty ®ãng gãp mét phÇn quan träng vµo sù thµnh c«ng cña c«ng ty. V× vËy cã mét chÝnh s¸ch s¶n phÈm hîp lý sÏ mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp cho c«ng ty. Qua qu¸ tr×nh phôc vô kh¸ch du lÞch ng­êi §øc vµ xu h­íng hiÖn nay th× thÊy xu h­íng sö dông c¸c tour trän gãi (Package tours) gi¶m dÇn ®èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn thèng cæ ®iÓn (Traditional tours) cho nªn ®èi víi Vietravel ®Æc biÖt lµ ®èi víi chi nh¸nh ë Hµ Néi th× c¸c chÝnh s¸ch s¶n phÈm cÇn tËp trung vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô. §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th× Vietravel cÇn tæ chøc kh¶o s¸t l¹i nh÷ng nhµ cung cÊp dÞch vô, c¬ së l­u tró, c¸c ®iÓm du lÞch, c¸c ch­¬ng tr×nh… ®Ó ®¶m b¶o dÞch vô lu«n tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã Vietravel cÇn ph¶i x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh víi nh÷ng dÞch vô c¬ b¶n ®¶m b¶o cho kh¸ch yªn t©m ®i du lÞch ë ViÖt Nam kÌm theo c¸c ch­¬ng tr×nh tù do lùa chän ®Ó ®¶m b¶o cho kh¸ch bít ®i sù nhµm ch¸n trong nh÷ng ch­¬ng tr×nh truyÒn thèng. HiÖn nay kh¸ch du lÞch §øc thÝch c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch kh¸m ph¸ vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh vÒ v¨n ho¸ truyÒn thèng, v¨n ho¸ cña vïng d©n téc Ýt ng­êi nªn Vietravel vµ chi nh¸nh ë Hµ Néi cÇn x©y dùng nh÷ng ch­¬ng tr×nh kh¸m ph¸ c¸c cïng d©n téc thiÓu sè. + ChÝnh s¸ch gi¸ c¶: NÕu nh­ so s¸nh møc gi¸ cña Vietravel hiÖn nay víi møc gi¸ cña mét sè c«ng ty kh¸c th× møc gi¸ cñaVietravel lu«n cao h¬n. §èi víi thÞ tr­¬ng kh¸ch §øc th× møc gi¸ nhiÒu khi kh«ng quan träng vµ kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu tíi quyÕt ®Þnh mua cña ng­êi mua. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i v× thÕ mµ Vietravel gi÷ møc gi¸ cao ®èi víi thÞ tr­êng kh¸ch nµy. Vietravel cÇn cã mét chÝnh s¸ch linh ho¹t, mÒm dÎo kh«ng cè ®Þnh, cÇn thay ®æi møc gi¸ trong tõng thêi ®iÓm vµ tuú tõng ®èi t­îng kh¸ch. + ChÝnh s¸ch ph©n phèi: HiÖn nay khi ch­a ®¨t v¨n phßng ®¹i diÖn bªn §øc th× Vietravel kh«ng thÓ sö dông kªnh ph©n phèi trùc tiÕp ®èi víi thÞ tr­êng kh¸ch nµy. Cho nªn mét mÆt Vietravel vµ chi nh¸nh ë Hµ Néi cÇn cè g¾ng ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i §øc, mét mÆt cÇn ph¶i t×m nh÷ng ®èi t¸c kinh doanh, c¸c c«ng ty l÷ hµnh göi kh¸ch trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ nh÷ng c«ng ty l÷ hµnh göi kh¸ch cña §øc ®Ó cã thÓ thiÕt lËp mèi quan hÖ vµ qua ®ã cã thÓ b¸n ®­îc c¸c s¶n phÈm du lÞch cña m×nh. + ChÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng: §©y lµ chÝnh s¸ch rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ®­a s¶n phÈm tõ ng­êi s¶n xuÊt ®Õn ng­êi tiªu dïng. HiÖn nay Vietravel vµ chi nh¸nh ë Hµ Néi nªn ¸p dông c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o sau ®Ó thu hót kh¸ch §øc ®ã lµ: .Th«ng qua c¸c tæ chøc, kh¸ch hµng. . Th«ng qua m¹ng internet. . Th«ng qua c¸c héi chî quèc tÕ. . Th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin. 3.C¸c ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ. 3.1.§Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc, víi Tæng côc du lÞch. - §èi víi Nhµ n­íc: hiÖn nay mÆc dï ph¸p lÖnh du lÞch ®· ®­îc ban hµnh tõ n¨m 1999 nh­ng ®Õn nay hÇu hÕt c¸c c«ng ty l÷ hµnh cßn l¹ lÉm víi ph¸p lÖnh nµy. Nguyªn nh©n lµ do c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn cßn chËm, g©y khã kh¨n cho c¸c c«ng ty. Bªn c¹nh viÖc ChÝnh phñ khuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch. VÝ dô nh­ luËt thuÕ VAT hiÖn nay ®èi víi du lÞch l÷ hµnh vµ kh¸ch s¹n víi møc thuÕ lµ 20%, ngoµi ra møc gi¸ ®iÖn hiÖn nay ®èi víi c¸c c¬ së l­u tró còng cßn lµ mét ®iÒu ®¸ng bµn ®iÒu nµy dÉn ®Õn c¬ së l­u tró b¾t buéc ph¶i t¨ng gi¸ dÉn ®Õn c¸c s¶n phÈm l÷ hµnh còng ph¶i t¨ng theo g©y ¶nh h­ëng tíi nhu cÇu ®i du lÞch cña kh¸ch. Cho nªn thiÕt nghÜ ChÝnh phñ cÇn xem xÐt ®iÒu chØnh nh÷ng vÊn ®Ò nh­ trªn mét c¸ch hîp lÝ, tr¸nh lÊy c¸c c¬ së kinh doanh ra thö nghiÖm g©u ¶nh h­ëng tíi uy tÝn cña du lÞch ViÖt Nam. Ngoµi ra ChÝnh phñ cÇn quan t©m ®Çu t­ h¬n n÷a vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt h¹ tÇng vµ quy ho¹ch t¹i c¸c ®iÓm du lÞch, t¹o ra nh÷ng ®iÓm du lÞch cã nh÷ng nÐt ®éc ®¸o riªng ®Æc biÖt cÇn chó ý tíi m«i tr­êng t¹i c¸c ®IÓm du lÞch. CÇn ®Çu t­ x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c s©n bay, bÕn c¶ng, ®­êng s¾t, nhµ ga…MÆc dï hiÖn nay nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®· ®­îc ®Çu t­ n©ng cÊp nh­ng cßn mét sè ®iÓm bÊt cËp g©y ¶nh h­ëng tíi kh¸ch còng nh­ cho c¸c nhµ l÷ hµnh. HiÖn nay ChÝnh phñ cÇn cã chñ tr­¬ng më réng ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc ®èi víi kh¸ch quèc tÕ. Chñ tr­¬ng xo¸ bá visa ®èi víi c¸c n­íc ASEAN míi chØ thùc hiÖn ®­îc víi mét sè n­íc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, ngoµi ra c¸c thñ tôc vÒ visa hé chiÕu cßn khã kh¨n. Cuèi cïng ®Ò nghÞ ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn, m«i tr­êng du lÞch nh»m t¨ng c­êng sù hÊp dÉn kh¸ch du lÞch t¹i c¸c ®IÓm ®Õn. - §èi víi Tæng côc du lÞch: cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi c¸c c«ng ty l÷ hµnh vµ c¸c vÊn ®Ò qu¶ng b¸ du lÞch ViÖt Nam trªn thÕ giíi. Tæng côc du lÞch cã thÓ tranh thñ sù gióp ®ì ñng hé cña ChÝnh phñ ®Ó cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh cô thÓ nh»m qu¶ng c¸o vÒ du lÞch ViÖt Nam. §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi bé chñ qu¶n vµ l·nh ®¹o c«ng ty Vietravel. - §èi víi bé giao th«ng vËn t¶I: Vietravel lµ mét c«ng ty cña nhµ n­íc trùc thuéc cña Bé giao th«ng vËn t¶i cho nªn ®Ò nghÞ Bé giao th«ng vËn t¶i cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i, ®Çu t­ mét phÇn vèn cho Vietravel ®Ó gióp Vietravel cã kh¶ n¨ng t¨ng c­êng qu¶ng c¸o trªn mäi lÜnh vùc, nh»m n©ng cao uy tÝn cña Vietravel t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. - §èi víi l·nh ®¹o c«ng ty Vietravel: Trong t×nh h×nh hiÖn nay chi nh¸nh thùc sù ®ang thiÕu nh©n viªn cã kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt nªn g©y khã kh¨n trong vÊn ®Ò liªn kÕt ,liªn doanh víi c¸c c«ng ty b¹n. §Æc biÖt lµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ hiÖn nay, do tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cßn h¹n chÕ nªn khi ký kÕt hîp ®ång sÏ gÆp khã kkh¨n mµ ®iÒu nµyngay c¶ nh÷ng c«ng ty kh¸c còng kh«ng muèn. V× vËy ®Ó cã thÓ khai th¸c tèt thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc còng nh­ thÞ tr­êng Inbound kh¸c th× c«ng ty vµ chi nh¸nh m¹nh d¹n ®Çu t­ ®Ó cã thÓ ®ét ph¸ vµo thÞ tr­êng nµy nh­ng mét mÆt còng ph¶i chÞu rñi ro nÕu kh«ng thµnh c«ng. MÆt kh¸c c«ng ty vµ chi nh¸nh cÇn ®Çu t­ n©ng cao tr×nh ®é nh÷ng nh©n viªn hiÖn cã ®ång thêi tuyÓn dông thªm nh÷ng ng­êi thùc sù cã tr×nh ®é ®Ó ®¶m tr¸ch ®­îc nh÷ng c«ng viÖc ®­¬c giao. Ngoµi ra chi nh¸nh cÇn ®Èy m¹nh ®Çu t­ khai th¸c thÞ tr­êng du lÞch n­íc ngoµi h¬n n÷a ®Ó cã thÓ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty vµ chi nh¸nh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Cuèi cïng gi÷a c«ng ty vµ chi nh¸nh Vietravel t¹i Hµ Néi cÇn ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ h¬n n÷a ®Ó cã thÓ phôc vô kh¸ch mét c¸ch tèt nhÊt. Tr¸nh t×nh tr¹ng lÖch l¹c th«ng tin gi÷a c«ng ty vµ chi nh¸nh g©y khã kh¨n cho qu¸ tr×nh phôc vô. KÕt luËn Nh­ vËy ho¹t ®éng du lÞch cña ViÖt Nam ngµy cµng s«i næi víi sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty l÷ hµnh trªn c¶ n­íc, nªn vÊn ®Ò x©y dùng mét chiÕn l­îc kinh doanh hîp lý, ®Çu t­ më réng khai th¸c thÞ tr­êng míi ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh vµ uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ lµ rÊt quan träng. §Çu t­ më réng thÞ tr­êng kh«ng nh÷ng kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh mµ cßn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi sù sèng cßn cña doanh nghiÖp l÷ hµnh. NhËn thÊy tÇm quan tträng ®ã em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn cña m×nh ®Ó khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch ng­êi §øc ®èi víi chi nh¸nh c«ng ty Vietravel ë Hµ Néi. §©y lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cßn rÊt míi ®èi víi nhiÒu c«ng ty l÷ hµnh trong ®ã cã Vietravel. §Ó khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ thÞ tr­êng nµy ®ßi hái Vietravel c©nf ®Çu t­ mét c¸ch ®óng mùc ®Ó cã thÓ giµnh ®­îc th¾ng lîi. Vietravel cÇn n¾m b¾t c¬ héi ®Ó khai th¸c tèt thÞ tr­êng nµy tr­íc khi c¸c c«ng ty l÷ hµnh kh¸c ®ua nhau khai th¸c. NÕu thµnh c«ng th× ®©y sÏ lµ mét thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch lín cung cÊp cho Vietravel nguån kh¸ch æn ®Þnh trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt ái nªn em kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt vµ ý kiÕn chñ quan trong néi dung bµi viÕt. Bëi vËy em rÊt mong cã ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Môc lôc. Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng 1: C¬ s¬ lý luËn vÒ du lÞch, kh¸ch du lÞch, nhu cÇu du lÞch vµ thÞ tr­êng du lÞch. 2 1.Kh¸i qu¸t chung vÒ du lÞch vµ kh¸ch du lÞch .2 1.1.Du lÞch vµ s¶n phÈm du lÞch 2 1.2.Kh¸ch du lÞch vµ ®Æc tÝnh chung cña du kh¸ch 2 1.3.S¶n phÈm du lÞch vµ ¶nh h­ëng cña nã ®èi víi thÞ hiÕu cña kh¸ch du lÞch 3 2. Nhu cÇu du lÞch, mèi quan hÖ cung-cÇu trong ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. 4 2.1.§Þnh nghÜa nhu cÇu du lÞch vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nã. 4 2.2.Mèi quan hÖ cung-cÇu trong ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. 7 3. ThÞ tr­êng vµ thÞ tr­êng du lÞch – kh¸I niÖm, ®Æc tr­ng vµ sù kh¸c nhau c¬ b¶n cña chóng. 9 3.1.ThÞ tr­êng vµ thÞ tr­êng du lÞch. 9 3.2.Mét sè ®Æc tr­ng chñ yÕu cña thÞ tr­êng, c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng 11 3.3.Sù kh¸c nhau c¬ b¶n cña thÞ tr­êng du lÞch. 13 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng kinh doanh l÷ hµnh vµ viÖc khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch §øc t¹i chi nh¸nh cña c«ng ty du lÞch Vietravel ë Hµ Néi. 15 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Vietravel .15 1.1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 15 1.2.Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ tr­ëng thµnh cña chi nh¸nh c«ng ty Vietrvel t¹i Hµ Néi 18 1.3.C¬ cÊu tæ chøc, lùc l­îng lao ®éng vµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña c«ng ty Vietravel vµ cña chi nh¸nh c«ng ty t¹i Hµ Néi. 19 2. Mét sè t×nh h×nh vÒ thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch §øc cña c«ng ty Vietravel. 21 2.1.S¬ l­îc vÒ n­íc §øc- lÞch sö h×nh thµnh, ®Þa h×nh, khÝ hËu, d©n sè, kinh tÕ, v¨n ho¸-x· héi. 21 2.2.Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch §øc. 22 2.2.1.Quy m« vµ ph¹m vi ¶nh h­ëng cña thÞ tr­êng du lÞch §øc. 22 2.2.2.§Æc ®iÓm t©m lý kh¸ch du lÞch §øc. 22 2.2.3.C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn nhu cÇu du lÞch cña ng­êi §øc. 23 3.Thùc tr¹ng kinh doanh l÷ hµnh vµ kh¶ n¨ng khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch §øc cña c«ng ty Vietravel vµ chi nh¸nh c«ng ty t¹i Hµ Néi. 23 3.1.Thùc tr¹ng kinh doanh l÷ hµnh vµ viÖc khai th¸c thÞ tr­êng du lÞch cña c«ng ty. 23 3.2.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua. 26 3.3.Kh¶ n¨ng khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch §øc vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña chi nh¸nh c«ng ty Vietravel t¹i Hµ Néi. 37 4.Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n hiÖn t¹i cña chi nh¸nh khi khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch lµ ng­êi §øc. 47 4.1.Nh÷ng thuËn lîi. 47 4.2.Nh÷ng khã kh¨n. 50 Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch §øc t¹i chi nh¸nh cña c«ng ty du lÞch Vietravel ë Hµ Néi 52 1.Ph­¬ng h­íng, môc tiªu, nhiÖm vô cña c«ng ty vµ cña chi nh¸nh. 52 1.1.§èi víi c«ng ty Vietravel. 52 1.2.§èi víi chi nh¸nh cña c«ng ty t¹i Hµ Néi. 54 2.Mét sè gi¶i ph¸p cña chi nh¸nh c«ng ty Vietrvel t¹i Hµ Néi vÒ viÖc ®Èy m¹nh khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch §øc 55 2.1.Gi¶i ph¸p chung cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 55 2.2.Gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc khai th¸c kh¸ch du lÞch §øc t¹i chi nh¸nh cña c«ng ty ë Hµ Néi. 55 3.C¸c ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ. 60 3.1.§Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc, víi tæng côc du lÞch. 60 3.2.§Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi bé chñ qu¶n vµ L·nh ®¹o c«ng ty Vietravel. 61 KÕt luËn. 63

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch Đức tại chi nhánh của công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Vietravel ở Hà Nôi.DOC
Luận văn liên quan