Đề tài Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà Nội

Chương 1: Nguồn vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà nội Mục lục Mục lục 1 Lời mở đầu 3 Chương 1: Nguồn vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thương mại 5 1.1 Những hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 5 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHTM 5 1.1.2 Chức năng và vai trò của ngân hàng thương mại 8 1.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế 12 1.2 Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 16 1.2.1 Cơ cấu và nguồn hình thành nên nguồn vốn của NHTM 16 1.2.2 Tầm quan trọng của nguồn vốn huy động đối với hệ thống NHTM 27 1.2.3 Nguyên tắc và mục tiêu trong công tác huy động vốn của NHTM 29 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của NHTM 32 1.3.1 Các nhân tố bên ngoài Ngân hàng 32 1.3.2 Các nhân tố thuộc về Ngân hàng 35 Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội 40 2.1 Khái quát chung về chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà nội 40 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng ĐT&PT Hà nội 40 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội 42 2.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội 43 2.1.4 Kết quả đạt được từ các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội trong những năm gần đây 44 2.2 Thực trạng công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội 50 2.3 Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội 60 2.3.1 Thành tựu đạt được trong công tác huy động vốn của Ngân hàng trong những năm vừa qua 60 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục trong công tác huy động vốn 62 2.3.3 Những nhân tố tác động tới công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà nội trong thời gian qua 63 Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà nội 68 3.1 Mục tiêu và phương hướng tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội trong thời gian tới 68 3.1.1 Mục tiêu 68 3.1.2 Phương hướng chiến lược nguồn vốn trong thời gian tới 70 3.2 Các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà nội trong thời gian tới 73 3.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ 73 3.2.2 Cải tiến nghiệp vụ, đa dạng hoá các hình thức huy động 73 3.2.3 Đa dạng hoá và nâng cao các loại hình dịch vụ Ngân hàng 74 3.2.4 Sử dụng lãi suất linh hoạt trong từng thời kỳ, đáp ứng sự biến động của thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng 76 3.2.5 Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn 77 3.2.6 Tăng cường công tác Marketing trong tất cả các mảng hoạt động của Ngân hàng 78 3.2.7 Nâng cao vị thế và tuy tín của Ngân hàng 79 3.2.8 Xây dựng trụ sở và trang bị hệ thống máy móc thiết bị để tạo ra hình ảnh tốt về Ngân hàng 80 3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội 81 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 81 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 83 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng ĐT&PT Việt nam 86 Kết luận 88

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 1656 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch­a ®ñ so víi kh¶ n¨ng cã thÓ khai th¸c cña Ng©n hµng. C¸c quÇy giao dÞch, c¸c quü tiÕt kiÖm ph©n bè d­êng nh­ chØ chó träng cho c«ng t¸c huy ®éng vèn trong d©n c­ n¬i tËp trung c¸c khu d©n c­ ®«ng ®óc mµ ch­a chó träng ®Õn nh÷ng n¬i tËp trung nh÷ng kh¸ch hµng lín cña Ng©n hµng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng. C«ng t¸c Marketing Ng©n hµng tuy ®· ®­îc chó träng vµ lµ c«ng t¸c träng t©m cña Ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh­ng vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn theo mét chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n. Tõng bé phËn, tõng c¸n bé vÉn ch­a ý thøc ®­îc hÕt tÇm quan träng cña cña c«ng t¸c nµy, nhËn thøc cßn ®¬n gi·n nªn trong phèi hîp thùc hiÖn vÉn ch­a ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ mong muèn. Tuy Ng©n hµng ®· chñ ®éng t×m ®Õn kh¸ch hµng nh­ng do m«i tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt, mÆt kh¸c do ®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn ch­a phï hîp nªn hiÖu qu¶ ch­a cao. C«ng t¸c thu thËp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, vÒ nhu cÇu kh¸ch hµng, vÒ ®èi thñ c¹nh tranh cßn h¹n chÕ do vËy mµ thiÕu th«ng tin ph¶n håi ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi. 2.3.3 Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hµ néi trong thêi gian qua 2.3.3.1 Nh÷ng nh©n tè tÝch cùc a Nh©n tè kh¸ch quan Ng©n hµng §T&PT Hµ néi ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Thñ ®« lµ trung t©m kinh tÕ-chÝnh trÞ-x· héi cña c¶ n­íc, n¬i tËp trung nhiÒu kh¸ch hµng lín, lµ n¬i thö nghiÖm mäi nghiÖp vô míi cña toµn ngµnh, ®­îc Ng©n hµng §T&PT VN cho ¸p dông nhiÒu kinh nghiÖm thµnh c«ng, v× vËy Ng©n hµng lu«n cã ®Çy ®ñ nghiÖp vô h¬n c¸c Ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn. Uy tÝn cña Ng©n hµng §T&PT VN nãi chung vµ Ng©n hµng §T&PT Hµ néi nãi riªng ®­îc kh¼ng ®Þnh vµ n©ng cao dÇn c¶ ë thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Trong ho¹t ®éng lu«n nhËn ®­îc sù chØ ®¹o kÞp thêi, s¸t sao cña NHNN nãi chung vµ Ng©n hµng §T&PT VN nãi riªng, lu«n ®­îc sù quan t©m vÒ mäi mÆt cña ban l·nh ®¹o vµ ®­îc sù hç trî trùc tiÕp cña c¸c phßng ban chøc n¨ng. b Nh©n tè chñ quan Ng©n hµng ®· thùc hiÖn më réng m¹ng l­íi huy ®éng, ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t mang tÝnh c¹nh tranh cao, c¸c ph­¬ng thøc phôc vô kh¸ch hµng theo h­íng khÐp kÝn c¸c dÞch vô Ng©n hµng, lµm tèt c«ng t¸c Marketing Ng©n hµng. C¸c Quü tiÕt kiÖm gÇn trung t©m c¸c quËn, c¸c khu d©n c­ cã giao th«ng thuËn tiÖn. Tinh thÇn, th¸i ®é phôc vô kh¸ch hµng chu ®¸o, nhiÖt t×nh. Thùc hiÖn t­ vÊn cho kh¸ch hµng vÒ h×nh thøc, kú h¹n göi tiÒn cho phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t¹o ra sù tin t­ëng cña kh¸ch hµng ®èi víi Ng©n hµng. Tr×nh ®é c«ng nghÖ ¸p dng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn nãi riªng vµ trong ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi chung ®¹t møc trung b×nh kh¸ so víi c¸c NHTMQD trªn ®Þa bµn, do vËy mµ ®· gi¶m ®­îc thêi gian giao dÞch vµ thêi gian chê ®îi cña kh¸ch hµng. C¬ së kh¸ch hµng ®a d¹ng, nhiÒu tiÒm n¨ng ®Æc biÖt lµ nhãm c¸c Tæng C«ng ty 90,91 kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng. Bªn c¹nh ®ã ®èi t­îng kh¸ch hµng chñ yÕu lµ c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng nh­ c¸c C«ng ty, c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ néi cã doanh sè ho¹t ®éng tiÒn göi, tiÒn vay vµ dÞch vô lín. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng ®­îc thùc hiÖn cã kÕt qu¶ tèt, lu«n nç lùc trong viÖc gi÷ ®­îc c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ më réng thu hót c¸c kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng lín mµ Ng©n hµng cã thÓ khai th¸c. C«ng t¸c héi nghÞ kh¸ch hµng ®­îc tæ chøc th­êng xuyªn hµnh n¨m qua ®ã n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin, kiÕn nghÞ cña kh¸ch hµng, tõ ®ã chñ ®éng trong kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. 2.3.3.2 Nh÷ng nh©n tè tiªu cùc a Nh©n tè kh¸ch quan M«i tr­êng kinh tÕ vµ m«i tr­êng ph¸p lý ch­a thËt sù æn ®Þnh vµ ®ång bé ®· g©y c¶n trë tíi ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Nguy c¬ l¹m ph¸t cßn cã kh¶ n¨ng ®e däa, lµm cho ng­êi d©n ch­a thËt sù tin t­ëng vµo m«i tr­êng ®Çu t­. NÒn kinh tÕ chÞu sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®ång tiÒn cßn phô thuéc nhiÒu vµo dång USD do vËy mµ trong thêi gian qua khi mµ côc dù tr÷ liªn bang Mü ®· nhiÒu lÇn c¾t gi¶m l·i suÊt ®· lµm cho l·i suÊt cña n­íc ta bÞ ¶nh h­ëng g©y c¶n trë cho c«ng t¸c huy ®éng vèn cña hÖ thèng Ng©n hµng n­íc ta. Ngoµi ra trong thêi gian qua sù t¨ng gi¸ cña ®ång USD vµ gi¸ vµng t¨ng m¹nh ®· g©y t©m lý hoang mang cho ng­êi d©n, do vËy mµ cã hiÖn t­îng ng­êi d©n rót tiÒn ®ång ®Ó mua vµng hoÆc mua ®ång USD cÊt tr÷ lµm cho ®ång néi tÖ ®· thiÕu nay cµng thiÕu h¬n. LuËt ®Êt ®ai ®­îc bæ sung söa ®æi cã hiÖu lùc tõ n¨m 2001 nªn nhiÒu ng­êi d©n thay v× göi tiÒn vµo Ng©n hµng th× hä ®· mua bÊt ®éng s¶n hoÆc ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë. Ngoµi ra, LuËt doanh nghiÖp ra ®êi cïng víi c¬ chÕ th¸o gì khã kh¨n cho cho doanh nghiÖp ®· lµm cho sè l­îng doanh nghiÖp thµnh lËp míi trong vµi n¨m gÇn ®©y t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®iÒu ®ã lµm cho mét l­îng lín vèn nhµn rçi cña d©n c­ tr­íc ®©y kÓ c¶ tiÒn göi ë Ng©n hµng còng ®­îc rót ra ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t­ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp vµo s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay víi sù tham gia cña nhiÒu lo¹i h×nh Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c ®· lµm cho m«i tr­êng c¹nh tranh trë nªn khèc liÖt h¬n. Søc Ðp c¹nh tranh tõ c¸c NHTMQD, Ng©n hµng n­íc ngoµi, Ng©n hµng liªn doanh…víi tiÒm n¨ng vÒ vèn, c«ng nghÖ, tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ rÊt lín. Ngoµi ra sù c¹nh tranh cña c¸c tæ chøc phi Ng©n hµng trong viÖc thu hót vèn trong d©n b»ng nhiÒu h×nh thøc míi cã tÝnh hÊp dÉn cao nh­ lo¹i h×nh tiÕt kiÖm b­u ®iÖn, b¶o hiÓm nh©n thä, mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸… ®· lµm mÊt ®i sù ®éc quyÒn cña Ng©n hµng trong lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n mét mÆt ®· t¹o ra cho Ng©n hµng tham gia vµo mét nghiÖp vô míi qua ®ã cã ®iÒu kiÖn më réng thªm m¹ng l­íi kh¸ch hµng, cã thªm mét kªnh huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n míi víi tiÒm n¨ng kh¸i th¸c rÊt lín, ®ång thêi cã thªm nguån thu nhËp tõ viÖc tham gia vµo ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. Nh­ng trong thêi gian qua do sù kÐm s«i ®éng cña tthÞ tr­êng nªn ®· lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña tr¸i phiÕu, kú phiÕu Ng©n hµng vµ trªn thùc tÕ doanh sè mua b¸n tr¸i phiÕu, kú phiÕu Ng©n hµng rÊt thÊp, tõ ®ã lµm h¹n chÕ tíi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng. MÆt kh¸c, sù ra ®êi cña thÞ tr­êng chøng kho¶n ®· ¶nh h­ëng phÇn nµo tíi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng v× khi thÞ tr­êng chøng kho¸n ra ®êi th× ng­êi d©n cã thªm c¬ héi ®Çu t­ míi, hä s½n sµng ®Çu t­ vèn cña m×nh vµo nh÷ng n¬i cã tû suÊt lîi nhuËn lín h¬n. Do vËy mµ sÏ h¹n chÕ l­îng vèn göi vµo Ng©n hµng thËm chÝ sÏ cã mét l­îng vèn ®¸ng kÓ rót ra ®Ó ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n. T©m lý ng­êi d©n nãi chung lµ muèn göi tiÒn vµo Ng©n hµng víi kú h¹n ng¾n, lo¹i cã tÝnh láng cao h¬n. Khi cÇn cã thÓ rót ra ®Ó chi tiªu mµ vÉn thu ®­îc l·i suÊt mong muèn, do vËy mµ tû träng tiÒn göi ng¾n h¹n chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu tæng nguån vèn huy ®éng cña Ng©n hµng g©y khã kh¨n cho viÖc t¹o lËp nguån vèn ®Ó cho vay c¸c dù ¸n lín. Ngoµi ra do thãi quen cña ng­êi d©n lµ thÝch chi tiªu tiÒn mÆt, kh«ng muèn hoÆc ch­a hiÓu biÕt hÕt c«ng dông cña viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua hÖ thèng Ng©n hµng cho nªn sè l­îng tµi kho¶n c¸ nh©n cßn Ýt, Ng©n hµng cÇn khai th¸c nghiÖp vô nµy trong thêi gian tíi ®Ó khai th¸c mét l­îng vèn rÊt lín trong nÒn kinh tÕ. b Nh©n tè chñ quan MÆc dï Ng©n hµng ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn lín trong c«ng t¸c hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ Ng©n hµng song nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt nh­ thanh to¸n qua tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, m¸y rót tiÒn tù ®éng… ch­a ph¸t triÓn ra diÖn réng. C«ng nghÖ Ng©n hµng c¶ vÒ qui tr×nh nghiÖp vô lÉn trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¨ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng cßn h¹n chÕ, ch­a thùc hiÖn ®i tr­íc mét b­íc vµ ch­a t­¬ng xøng víi kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. ThiÕu ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm cung cÊp th«ng tin phôc vô c«ng t¸c qu¶n trÞ ®iÒu hµnh. Tr×nh ®é øng dông c«ng nghÖ cßn h¹n chÕ, s¶n phÈm dÞch vô cßn Ýt, sè l­îng kh¸ch hµng ®«ng nªn ch­a ®¸p øng ®­îc hÕt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng t¸c x©y dùng qui tr×nh nghiÖp vô thùc hiÖn ch­a ®ång bé, dÉn ®Õn sù phèi hîp thùc hiÖn nghiÖp vô ch­a nhÞp nhµng vµ tèc ®é giao dÞch ch­a cao. C«ng t¸c qu¶n trÞ ®iÒu hµnh cßn mang tÝnh bÞ ®éng, thiÕu nh¹y bÐn. Ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ chÕ ®é b¸o c¸o thùc hiÖn chËm, chÊt l­îng ch­a ®¸p øng yªu cÇu qu¶n trÞ ®Ò ra. C«ng t¸c qu¶n trÞ ®iÒu hµnh, ph©n tÝch dù b¸o cßn bÞ ®éng, h¹n chÕ trong viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch mang tÝnh dµi h¹n. C¸c h×nh thøc tiÕp thÞ qu¶ng c¸o cßn Ýt, c«ng t¸c kh¸ch hµng ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, Marketing cßn dµn tr¶i, hiÖu qu¶ thÊp. Ch­a t×m ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng, dù ¸n lín. ViÖc qu¶ng c¸o míi chØ bã hÑp trªn c¸c t¹p chÝ cña ngµnh, ch­a phæ biÕn réng r¶i ®Õn c¸c kh¸ch hµng. M¹ng l­íi kinh doanh máng, chñ yÕu tËp trung ë héi së nªn ch­a khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng vµ lîi thÕ cña Ng©n hµng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. Ngoµi ra s¶n phÈm cña Ng©n hµng ch­a thËt phong phó, chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng, do vËy mµ d· ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ng©n hµng. Ch­¬ng 3 gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh Ng©n Hµng §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn Hµ néi 3.1 Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng t¨ng c­êng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi trong thêi gian tíi 3.1.1 Môc tiªu Lµ mét trung gian tµi chÝnh, Ng©n hµng nhËn thøc ®­îc r»ng ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn vµ liªn tôc th× tr­íc hÕt ph¶i cã nguyªn liÖu ®Çu vµo, mµ ho¹t ®éng t×m kiÕm nguyªn liÖu ®ã lµ qu¸ tr×nh thu hót vèn tiÒn göi cña d©n c­ vµ c¸c TCKT. Do vËy, môc tiªu huy ®éng vèn cã vÞ trÝ rÊt quan träng trong môc tiªu tæng thÓ cña Ng©n hµng. Môc tiªu nµy ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së: XuÊt ph¸t tõ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cña Ng©n hµng §T&PTVN: Gi÷ vÞ thÕ lµ mét trong nh÷ng Ng©n hµng lín nhÊt ViÖt nam, gi÷ vai trß chñ ®¹o trong viÖc cung øng vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, lu«n nç lùc cao nhÊt ®Ó ®¸p øng sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, phôc vô môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ, æn ®Þnh tiÒn tÖ, tõng b­íc x©y dùng Ng©n hµng §T&PT VN trë thµnh mét Ng©n hµng v÷ng m¹nh ®Ó nhanh chãng héi nhËp víi c¸c Ng©n hµng trong khu vùc vµ thÕ giíi. XuÊt ph¸t tõ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc huy ®éng vèn cña Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng, cã biÖn ph¸p n©ng cao tû träng tiÒn göi cã kú h¹n cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®ång thêi t¨ng l­îng vèn huy ®éng tõ c¸c tÇng líp d©n c­. Coi träng c«ng t¸c huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n th«ng qua ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu trung vµ dµi h¹n ë c¶ trong vµ ngoµi n­íc. G¾n chiÕn l­îc huy ®éng vèn víi sö dông vèn. §æi míi phong c¸ch phôc vô ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t ®èi víi kh¸ch hµng §ång thêi dùa trªn ®­êng lèi vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña hÖ thèng Ng©n hµng §T&PT VN giai ®o¹n 2001-2010, c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n cña m«i tr­êng kinh doanh, Chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hµ néi x¸c ®Þnh mét sè môc tiªu chñ yÕu cña trong thêi gian tíi: Môc tiªu tæng qu¸t PhÊn ®Êu trë thµnh lµ mét trong nh÷ng Ng©n hµng ®Çu tiªn trªn ®Þa bµn vÒ qui m« ho¹t ®éng vµ chÊt l­îng dÞch vô, vÒ søc c¹nh tranh vµ tÝnh n¨ng ®éng. Lµ mét trong nh÷ng Ng©n hµng cã chÊt l­îng ho¹t ®éng tèt trªn ®Þa bµn, cã c¬ cÊu hîp lý, cã s¶n phÈm ®a d¹ng, phong c¸ch phôc vô kiÓu mÉu. Lµ Ng©n hµng kinh doanh ®a n¨ng tæng hîp, cã tû träng dÞch vô chiÕm tû lÖ lín. Cã tr×nh ®é c«ng nghÖ Ng©n hµng tiªn tiÕn, cao h¬n møc trung b×nh trªn ®Þa bµn. X©y dùng tËp thÓ v÷ng m¹nh, ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao, ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cã kû c­¬ng nÒ nÕp vµ ®¶m b¶o cã thu nhËp cao, æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng Cô thÓ chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2003 ®­îc chi nh¸nh ®Æt ra lµ: Nguån vèn huy ®éng b×nh qu©n t¨ng 30% so víi n¨m 2002 D­ nî tÝn dông b×nh qu©n t¨ng 20% so víi n¨m 2002 Thu dÞch vô rßng t¨ng 35% so víi n¨m 2002 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ t¨ng 10% so víi n¨m 2002 Tû lÖ d­ nî qu¸ h¹n < 3% TrÝch tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®óng theo qui ®Þnh Môc tiªu trong c«ng t¸c huy ®éng vèn TiÕp tôc duy tr× vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a hiÖu qu¶ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn truyÒn thèng ®ång thêi ®a d¹ng ho¸ c¸c c«ng cô vµ h×nh thøc huy ®éng vèn míi, sö dông c«ng cô l·i suÊt phï hîp ®Ó t¹o nªn nguån vèn æn ®Þnh, gi¶m sù biÕn ®éng nguån vèn theo chu kú. Tõng b­íc c¬ cÊu l¹i kh¸ch hµng theo h­íng t¨ng nÒn vèn tiÒn göi thanh to¸n vµ t¨ng tû träng nguån vèn huy ®éng trung vµ dµi h¹n. N©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng. TiÕp tôc më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña m¹ng l­íi huy ®éng, t¨ng c­êng tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o th«ng tin, tuyªn truyÒn vµ ¸p dông nhiÒu h×nh thøc khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn phôc vô tèt nhÊt cho kh¸ch hµng. Chñ ®éng kiÓm so¸t gia t¨ng tÝn dông trªn c¬ së c©n ®èi nguån vèn vµ g¾n liÒn víi t¨ng c­êng kiÓm tra, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c kho¶n vay, ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n vay cã tiÒm Èn rñi ro dÉn ®Õn kh¶ n¨ng kh«ng thu ®­îc nî. Trang bÞ ®Çy ®ñ m¸y mãc,thiÕt bÞ cÇn thiÕt, chó träng tíi yÕu tè ®ång bé vµ kÞp thêi trong ®Çu t­ c«ng nghÖ. 3.1.2 Ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc nguån vèn trong thêi gian tíi TiÕp tôc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh huy ®éng vèn theo chØ ®¹o cña Ng©n hµng §T&PT VN vµ NHT¦, huy ®éng vèn trong n­íc lµ chñ yÕu, tõng b­íc ®iÒu chØnh c¬ cÊu nguån vèn t¹o nguån ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n, h¹n chÕ cho vay n­íc ngoµi. Trªn c¬ së c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, Ng©n hµng tÝch cùc më réng quan hÖ vay vèn b»ng nhiÒu h×nh thøc víi c¸c Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ ®Ó t¹o thªm nguån vèn phôc vô cho ®Çu t­. Nghiªn cøu thùc hiÖn ph­¬ng thøc NHTM phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng dù ¸n ®Ó gäi vèn liªn doanh, vay vèn n­íc ngoµi. Më réng huy ®éng vèn g¾n liÒn víi kh¶ n¨ng më réng cho vay vµ ®Çu t­ vµo c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, ®Æc biÖt lµ c¸c ch­¬ng tr×nh nghµnh kinh tÕ vµ c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶. Coi huy ®éng vèn lµ nhiÖm vô träng t©m cã ý nghÜa then chèt quyÕt ®Þnh cña tõng chi nh¸nh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu gi¶i ng©n c¸c hîp ®ång tÝn dông ®· ký, ®ång thêi gi÷ v÷ng nÒn vèn, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n. Thùc hiÖn theo h­íng coi viÖc t¨ng tr­ëng tiÒn göi kh¸ch hµng lµ träng t©m trªn c¬ së n©ng cao chÊt l­îng vµ më réng dÞch vô thanh to¸n trong n­íc, thanh to¸n quèc tÕ, më réng cung øng s¶n phÈm dÞch vô ®Ó t¨ng nhanh sè l­îng kh¸ch hµng cã quan hÖ giao dÞch víi Ng©n hµng. Coi viÖc huy ®éng vèn d©n c­ lµ nhiÖm vô th­êng xuyªn. Trªn c¬ së ph©n tÝch nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó ®­a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng, kú h¹n, l·i suÊt huy ®éng cho phï hîp nh»m thu hót tèi ®a c¸c nguån vèn nhµn rçi ®ang cßn n»m ph©n t¸n trong nÒn kinh tÕ. §ång thêi ph¸t triÓn thªm c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh­ më réng thanh to¸n qua c¸c h×nh thøc tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n, më réng dÞch vô ®¹i lý. T¨ng tû träng huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n nh»m tõng b­íc kh¾c phôc t×nh tr¹ng thõa vèn ng¾n h¹n, thiÕu vèn trung vµ dµi h¹n. ViÖc ®Èy m¹nh viÖc huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n lµ yªu cÇu tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi cña ngµnh Ng©n hµng nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vèn ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n cña nÒn kinh tÕ. TËp trung toµn lùc t¨ng c­êng huy ®éng vèn VND, nhÊt lµ vèn trung vµ dµi h¹n nh»m c©n ®èi c¬ cÊu lo¹i tiÒn vµ c¬ cÇu kú h¹n trong tæng tµi s¶n cña Ng©n hµng. Coi viÖc huy ®éng tiÒn göi kh¸ch hµng lµ then chèt, ®ét ph¸ t¨ng tr­ëng tiÒn göi th«ng qua t¨ng tr­ëng sè l­îng kh¸ch hµng, t¨ng qui m« giao dÞch cña mçi kh¸ch hµng, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng giao dÞch theo thµnh phÇn vµ theo lÜnh vùc kinh doanh nh»m tr¸nh nh÷ng biÕn ®éng nguån tiÒn theo chu kú kinh doanh. T¨ng c­êng ho¹t ®éng trong kh©u tiÕp thÞ ®Æc biÖt lµ víi nh÷ng kh¸ch hµng cã luång tiÒn mÆt lín. Nghiªn cøu ®­a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn míi, tiÕp tôc duy tr× vµ hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn truyÒn thèng, ®ång thêi ®a d¹ng ho¸ c¸c c«ng cô vµ h×nh thøc huy ®éng nh­ nhËn tiÒn göi uû th¸c ®Çu t­, vèn tµi trî trªn c¬ së xö lý hµi hoµ lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn, Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ ng­êi vay vèn th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh l·i suÊt huy ®éng vµ l·i suÊt cho vay phï hîp. Më réng m¹ng l­íi huy ®éng ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ vµo c¬ së vÊt chÊt nh»m t¹o h×nh ¶nh tèt vÒ Ng©n hµng, më réng vµ c¶i tiÕn m¹ng l­íi giao dÞch phï hîp víi qui m« t¨ng tr­ëng nguån vèn huy ®éng, nghiªn cøu ¸p dông c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi ngµy cµng ®a d¹ng nh»m ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu thÞ tr­êng. G¾n chÆt c¸c ho¹t ®éng kh¸c víi c«ng t¸c huy ®éng vèn, c¸c phßng tÝn dông g¾n nhiÖm vô huy ®éng vèn tiÒn göi th«ng qua quan hÖ tÝn dông, cung øng c¸c dÞch vô tiÖn Ých phôc vô kh¸ch hµng, t¨ng c­êng cho vay cã b¶o ®¶m b»ng tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi l·i suÊt ­u ®·i, khuyÕn khÝch kh¸ch hµng chuyÓn doanh thu tõ c¸c dù ¸n vµo tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, ®ång thêi n¾m v÷ng nhu cÇu sö dông vèn vay, tiÒn göi t¹i Ng©n hµng nh»m t¨ng c­êng hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn. C¸c phßng KÕ to¸n, Thanh to¸n quèc tÕ n©ng cao tèc ®é vµ chÊt l­îng giao dÞch, ­u ®·i phÝ hîp lý nh»m t¨ng thªm doanh sè giao dÞch vµ tiÒn göi. Thùc hiÖn giao chØ tiªu huy ®éng ®Õn tõng phßng nghiÖp vô. §Ò cao tr¸ch nhiÖm vµ vai trß cña c¸c bé phËn nghiÖp vô trong c«ng t¸c nguån vèn vµ sö dông vèn, thùc hiÖn c«ng t¸c kinh doanh tiÒn tÖ ®Ó thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, t¨ng thu dÞch vô cho Ng©n hµng. HÕt søc coi träng c«ng t¸c ®iÒu hµnh vèn, c©n ®èi hîp lý c¬ cÊu tµi s¶n Nî-Cã nh»m h¹n chÕ rñi ro l·i suÊt, rñi ro kú h¹n còng nh­ tû gi¸. VËn dông c¸c c¬ chÕ hiÖn hµnh tæ chøc ®iÒu hoµ nguån vèn kinh ho¹t, phÊn ®Êu dÇn dÇn ®iÒu chØnh c¬ cÊu tµi s¶n Nî- Cã phï hîp nh»m h¹n chÕ rñi ro vÒ c¬ cÊu lo¹i tiÒn, l·i suÊt ®èi víi ho¹t ®éng Ng©n hµng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. TiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ ®iÒu hµnh nguån vèn theo h­íng x©y dùng c¬ cÊu vèn tÝch cùc, t¨ng vèn trung vµ dµi h¹n, ®¶m b¶o vèn phôc vô cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn nÒn vèn. Giao chØ tiªu huy ®éng vèn tiÒn göi kh¸ch hµng cho tõng c¸n bé giao dÞch trùc tiÕp nh­ TÝn dông, kÕ to¸n, thanh to¸n quèc tÕ…Giao chØ tiªu huy ®éng vèn d©n c­ hµng quÝ ®èi víi c¸c Quü tiÕt kiÖm, c¸c Phßng giao dÞch, c¸c chi nh¸nh cã g¾n víi ®éng lùc vËt chÊt. 3.2 c¸c gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT hµ néi trong thêi gian tíi Qua viÖc nghiªn cøu néi dung c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hµ néi ta thÊy nguån vèn huy ®éng cã b­íc t¨ng tr­ëng cao qua c¸c n¨m, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sö dông vèn cña Ng©n hµng. ChiÕn l­îc huy ®éng vèn h­íng vµo t¨ng tr­ëng nguån vèn huy ®éng t¹i chç lµ hîp lý, gióp cho Ng©n hµng ngµy cµng ®éc lËp tù chñ trong ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi Ng©n hµng th× Ng©n hµng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng huy ®éng vèn th× Ng©n hµng ph¶i x©y dùng ®­îc hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p hîp lý nh»m khai th¸c tèi ®a c¸c nh©n tè tÝch cùc, h¹n chÕ nh÷ng nh©n tè tiªu cùc. D­íi quan ®iÓm lµ mét c¸ nh©n ®ang nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn, em m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p sau: 3.2.1 X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp cho tõng thêi kú Mçi mét Ng©n hµng ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp cho tõng thêi kú trªn c¬ së chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung cña §¶ng vµ nhµ n­íc, chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung cña ngµnh, cña tõng hÖ thèng NHTM. Tuú tõng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan thuËn lîi hay bÊt lîi mµ tõng chi nh¸nh x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh cô thÓ (ChiÕn l­îc huy ®éng vèn, chiÕn l­îc sö dông vèn vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c). Trªn c¬ së chiÕn l­îc ®Ò ra, dùa trªn ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó Ng©n hµng cã biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó tæ chøc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh thùc hiÖn th­c chiÕn l­îc chung ®ã, ®ång thêi ph¶i th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin ®Ó cã ý kiÕn chØ ®¹o kÞp thêi. 3.2.2 C¶i tiÕn nghiÖp vô, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng §Ó hÊp dÉn ng­êi göi tiÒn vµ gi¶m bít khèi l­îng giÊy tê cÇn thiÕt ph¶i sö lý th× Ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn hiÖn ®¹i ho¸, vi tÝnh ho¸ qui tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc. Tr­íc ®©y, nhiÒu ng­êi cã tiÒn kh«ng muèn göi tiÒn vµo Ng©n hµng v× hä cho r»ng thñ tôc göi tiÒn vµ rót tiÒn rÊt phiÒn hµ. Do vËy ®· h¹n chÕ rÊt nhiÒu ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn. Muèn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn th× Ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh c¶i tiÕn qui tr×nh nghiÖp vô, gi¶m thñ tôc giÊy tê, t¨ng n¨ng suÊt phôc vô kh¸ch hµng, t¹o t©m lý tho¶i m¸i cho kh¸ch hµng khi ®Õn giao dÞch víi Ng©n hµng. CÇn ph¶i më réng m¹ng l­íi huy ®éng, chi nh¸nh ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ vµ chñ ®éng më ra c¸c ®iÓm giao dÞch míi, t¨ng c­êng thªm ph­¬ng tiÖn v©t chÊt kü thuËt phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng ë trô së còng nh­ c¸c ®iÓm giao dÞch kh¸c ®Ó n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng. §ång thêi hÕt søc chó träng tíi viÖc t¹o ra bé mÆt mang phong c¸ch riªng cña Ng©n hµng, b»ng c¸ch n©ng cao tinh thÇn, t¸c phong phôc vô, phÊn ®Êu ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc huy ®éng, th­êng xuyªn b¸m s¸t t×nh h×nh biÕn ®éng l·i suÊt thÞ tr­êng, dù b¸o xu h­íng biÕn ®éng ®Ó ®­a ra c¸c møc l·i suÊt hîp lý, linh ho¹t cã tÝnh c¹nh tranh cao. Lµm nh­ vËy th× míi cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®a d¹ng cña ng­êi göi tiÒn, nhê ®ã Ng©n hµng cã thÓ khai th¸c triÖt ®Ó h¬n c¸c nguån vèn tiÒm n¨ng. Sö dông linh ho¹t nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn, cÇn nghiªn cøu ¸p dông nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn míi nh­ ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n, ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi. VÒ tiÒn göi tiÕt kiÖm th× ¸p dông nhiÒu c¸c lo¹i h×nh tiÕt kiÖm míi nh­ tiÕt kiÖm h­u trÝ, tiÕt kiÖm an sinh häc ®­êng, tiÕt kiÖm h«n nh©n, tiÕt kiÖm b¸o hiÕu, tiÕt kiÖm tÝch luü, tiÕt kiÖm göi mét n¬i cã thÓ rót ë nhiÒu n¬i kh¸c nhau… Nghiªn cøu c¸c h×nh thøc huy ®éng tiÕt kiÖm göi gãp, nhËn vµ tr¶ t¹i nhµ… 3.2.3 §a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao c¸c lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hµng Trong ho¹t ®éng Ng©n hµng hiÖn nay, c¸c Ng©n hµng c¹nh tranh víi nhau chñ yÕu b»ng hÖ thèng c¸c dÞch vô Ng©n hµng. ChiÕn l­îc nµy bao gåm viÖc ®a d¹ng ho¸ b»ng c¸ch ¸p dông cã chän läc c¸c ho¹t ®éng mµ c¸c Ng©n hµng kh¸c (c¶ trong vµ ngoµi n­íc) ®· ¸p dông, tõ ®ã c¶i tiÕn ®Ó t¹o ra sù kh¸c biÖt ®èi víi nh÷ng dÞch vô s½n cã vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi theo mét qui tr×nh chÝnh thøc. DÞch vô ®a d¹ng, thuËn tiÖn sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi qui m« vµ chÊt l­îng nguån tiÒn göi giao dÞch cña kh¸ch hµng, chñ yÕu lµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n nh»m phôc vô cho c¸c môc ®Ých th­êng xuyªn cña hä. H¬n n÷a, dÞch vô ®a d¹ng còng cã t¸c dông kÝch thÝch thu hót thªm ®­îc nhiÒu nguån vèn cã kú h¹n. Tr×nh ®é c«ng nghÖ Ng©n hµng cµng cao, kh¸ch hµng sÏ cµng c¶m thÊy hµi lßng vÒ nh÷ng dÞch vô ®­îc cung øng vµ yªn t©m h¬n khi göi tiÒn vµo Ng©n hµng. §©y lµ mét yÕu tè rÊt quan träng gióp Ng©n hµng thùc hiÖn c¹nh tranh phi l·i suÊt v× kh¸ch hµng kh«ng chØ quan t©m ®Õn l·i suÊt mµ cßn c¶ chÊt l­îng c¸c dÞch vô mµ hä ®­îc cung øng nhÊt lµ ®èi víi c¸c kh¸ch hµng lín. Víi cïng mét møc l·i suÊt huy ®éng nh­ nhau, Ng©n hµng nµo cung øng dÞch vô tèt h¬n th× sÏ chiÕm ­u h¬n thÕ trong c¹nh tranh. C¸c dÞch vô Ng©n hµng lµ yÕu tè quan träng nãi lªn tÝnh tiÖn Ých cña Ng©n hµng. HiÖn nay, ë n­íc ta hÖ thèng Ng©n hµng ngoµi viÖc thu hót tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c­ th«ng qua viÖc c¹nh tranh l·i suÊt vµ thùc hiÖn nh÷ng dÞch vô chñ yÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, hiÖn ®ang cßn mét m¶ng rÊt lín c¸c tiÖn Ých Ng©n hµng dµnh cho c¸ nh©n ®ang bÞ bá ngâ. Do vËy, ®Ó ho¹t ®éng dÞch vô sím trë thµnh c«ng cô c¹nh tranh trong viÖc thu hót kh¸ch hµng, t¨ng nguån vèn huy ®éng ®ång thêi lµm t¨ng thu nhËp cho kh¸ch hµng th× ngoµi c¸c dÞch vô hiÖn ®ang ¸p dông, Ng©n hµng cÇn tiÕn hµnh thªm c¸c dÞch vô kh¸c nh­ t­ vÊn ®Çu t­, t­ vÊn tµi chÝnh, t­ vÊn ph¸p luËt. Më réng ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh, chi tr¶ thu nhËp, tr¶ l­¬ng cho c¸c doanh nghiÖp lín, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô kiÒu hèi vµ dÞch vô kh¸c nh»m thu hót ngo¹i tÖ, t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ho¹t ®éng kinh doanh phï hîp víi chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi vµ t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ cho Ng©n hµng. Ng©n hµng cÇn tham gia tÝch cùc h¬n n÷a vµo c¸c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n, ®©y lµ mét kªnh thu hót nguån vèn nguån vèn trung vµ dµi h¹n rÊt quan träng. Víi kh¶ n¨ng cña m×nh Ng©n hµng cã thÓ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nh­ ph¸t hµnh, ®¹i lý ph¸t hµnh chøng kho¸n, trung gian m«i giíi thùc hiÖn mua b¸n chøng kho¸n, trùc tiÕp ®Çu t­ chøng kho¸n. Ngoµi ra Ng©n hµng cã thÓ cho vay b»ng c¸ch cÇm cè chøng kho¸n, thùc hiÖn b¶o qu¶n chøng kho¸n vµ qu¶n lý chøng kho¸n, thùc hiÖn thanh to¸n theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng, tiÖn lîi, an toµn. 3.2.4 Sö dông l·i suÊt linh ho¹t trong tõng thêi kú, ®¸p øng sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng L·i suÊt lµ c«ng cô quan träng ®Ó Ng©n hµng huy ®éng nguån vèn hiÖn cã trong c¸c tÇng líp d©n c­, c¸c Doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. §ång thêi Ng©n hµng cã thÓ sö dông ®Ó ®iÒu chØnh c¬ cÊu tiÒn göi cã kú h¹n, v× môc ®Ých chñ yÕu cña kh¸ch hµng lµ cã l·i. ChÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý ph¶i võa ®Èy m¹nh viÖc thu hót ngµy cµng nhiÒu nguån vèn nhµn rçi trong x· h«Þ ®ång thêi võa kÝch thÝch c¸c kh¸ch hµng vay vèn sö dông vèn cã hiÖu qu¶ phôc vô cho ®Çu t­ s¶n suÊt kinh doanh. L·i suÊt hiÖn nay cßn bÞ ¶nh h­ëng rÊt lín bëi sù c¹nh tranh cña c¸c Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Do ®ã, Ng©n hµng cÇn ph¶i x©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt trªn c¬ së chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ tÝnh to¸n l·i suÊt hiÖu qu¶ hoÆc møc ®é rñi ro cña tõng mãn vay. §ång thêi ph¶i mang tÝnh linh ho¹t, uyÓn chuyÓn, ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi göi tiÒn, ng­êi vay tiÒn nh­ng trªn hÕt ph¶i ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng. ViÖc Ên ®Þnh l·i suÊt cßn ph¶i c¨n cø vµo quan hÖ cung cÇu vÒ vèn trªn thÞ tr­êng ë tõng thêi kú kh¸c nhau, trong ®ã l·i suÊt ®Çu ra quyÕt ®Þnh l·i suÊt huy ®éng ®Çu vµo, thÓ hiÖn ë viÖc huy ®éng vèn ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së sö dông vèn. Tuú theo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ Ng©n hµng nªn ®iÒu chØnh khung l·i suÊt phï hîp, ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh cho Ng©n hµng. L·i suÊt huy ®éng cã ¶nh h­ëng lín trong viÖc thu hót kh¸ch hµng göi tiÒn vµo Ng©n hµng, cho nªn ngoµi yÕu tè uy tÝn cña Ng©n hµng th× l·i suÊt ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc thu hót vèn tiÒn göi. NÕu l·i suÊt hîp lý th× sÏ thu hót ®­îc nhiÒu c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi trong x· héi vµo Ng©n hµng. Do vËy Ng©n hµng cÇn ph¶i th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng l·i suÊt trªn thÞ tr­êng, dù ®o¸n xu h­íng biÕn ®éng, thùc hiÖn tÝnh to¸n l·i suÊt b×nh qu©n ®Çu ra, ®Çu vµo ®Ó ®­a ra c¸c møc l·i suÊt võa cã tÝnh c¹nh tranh, võa cã tÝnh hÊp dÉn nh­ng vÉn ®¶m b¶o lîi Ých cho Ng©n hµng. 3.2.5 G¾n liÒn viÖc huy ®éng vèn víi sö dông vèn Trong ho¹t ®éng Ng©n hµng hiÖn nay, muèn ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh th× ph¶i b¸m s¸t vµo nhu cÇu thùc tÕ ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi. Trong ®ã ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn lµ c«ng viÖc chñ yÕu vµ th­êng xuyªn cña bÊt kú Ng©n hµng nµo. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh th× vÊn ®Ò lµ ph¶i lµm sao c©n ®èi ®­îc ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn ®Ó cho Ng©n hµng kh«ng bÞ ®éng trong kinh doanh, s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o chi phÝ thÊp nhÊt. Nguån vèn huy ®éng chØ thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶ khi nã ®­îc sö dông ®óng n¬i, ®óng lóc. V× vËy viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý sö dông vèn cã ý nghÜa quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c huy ®éng vèn. §ång thêi, viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ lµ c¬ së ®Ó Ng©n hµng më réng thùc hiÖn huy ®éng vèn. VÒ mÆt kinh tÕ, sö dông vèn cã hiÖu qu¶ sÏ ®¶m b¶o cho Ng©n hµng cã kh¶ n¨ng trang tr¶i chi phÝ cho nh÷ng nguån vèn huy ®éng vµ mang l¹i lîi nhuËn cho Ng©n hµng. Ngoµi ra cßn t¹o c¬ së ®Ó Ng©n hµng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn sau nµy. H¬n n÷a viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cßn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn trong quan hÖ gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng cña m×nh, t¹o cho Ng©n hµng ngµy cµng cã nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi Ng©n hµng. Qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ chÝnh lµ mét c¸ch t¹o vèn vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c nhÊt. Do vËy, cïng víi chiÕn l­îc huy ®éng vèn, Ng©n hµng cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc sö dông vèn ®óng ®¾n cho thêi gian tr­íc m¾t vµ l©u dµi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn nªn g¾n bã víi nhau theo c¸c tû lÖ ®¶m b¶o an toµn vÒ kh¶ n¨ng chi tr¶, tû lÖ an toµn tèi thiÓu vµ tû lÖ an toµn tèi ®a cña nguån vèn ng¾n h¹n ®­îc sö dông ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n, tû lÖ dù tr÷ tèi ®a cho vay ®èi víi sè d­ tioÒn göi theo quyÕt ®Þnh cña th«ng ®èc Ng©n hµng nhµ n­íc vµ thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. 3.2.6 T¨ng c­êng c«ng t¸c Marketing trong tÊt c¶ c¸c m¶ng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng §Ó ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc diÔn ra mét c¸ch th­êng xuyªn vµ liªn tôc th× Ng©n hµng ph¶i cã mét sè l­îng kh¸ch hµng ®ñ lín cã quan hÖ giao dÞch víi m×nh. Do ®ã mµ viÖc thu hót ®­îc kh¸ch hµng quan t©m ®Õn s¶n phÈm mµ m×nh cung øng lµ mét nhiÖm vô rÊt quan träng trong ho¹t ®éng Ng©n hµng. Muèn vËy th× ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c Marketing Ng©n hµng. HiÖn nay c¸c s¶n phÈm Ng©n hµng ch­a ®­îc c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng qu¶ng c¸o rÇm ré nh­ c¸c s¶n phÈm kh¸c, cã ch¨ng chØ lµ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng nh­ tiÕt kiÖm, cho vay vµ mét sè s¶n phÈm kh¸c vµ còng chØ thùc hiÖn khi c¸c Ng©n hµng cÇn vèn ®Ó thùc hiÖn cho mét dù ¸n ®Çu t­ cô thÓ. C¸c s¶n phÈm dÞch vô míi th× hÇu nh­ ch­a ®­îc qu¶ng c¸o, h­íng dÉn, giíi thiÖu. Nh­ vËy lµ ch­a cung cÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Õn d©n chóng khiÕn cho hä cã t©m lý e ng¹i khi cã nhu cÇu cÇn t×m mét Ng©n hµng ®Ó giao dÞch, ®Æc biÖt lµ c¸c c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp nhá. Do vËy mµ Ng©n hµng cÇn ph¶i phèi hîp víi c¸c ngµnh ph¸t thanh, truyÒn h×nh, b¸o chÝ ®Ó x©y dùng h×nh ¶nh cña m×nh trong lßng thÞ tr­êng. Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn th­êng xuyªn mµ cã thÓ ®Þnh kú hµng tuÇn, hµng th¸ng cã nh÷ng buæi ph¸t sãng qu¶ng c¸o giíi thiÖu vÒ Ng©n hµng, c¸c h×nh thøc dÞch vô mµ Ng©n hµng cung øng, giíi thiÖu, h­íng dÉn c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi… §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng Marketing trong Ng©n hµng, ngoµi bé phËn chuyªn tr¸ch ph©n tÝch th× tÊt c¶ nh©n viªn còng nh­ ban l·nh ®¹o ®Òu ph¶i tham gia vµo ho¹t ®éng nµy, coi tiÕp thÞ lµ mét c«ng t¸c träng t©m trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã ®Æc biÖt chó träng n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, gi¸o dôc th¸i ®é phôc vô ©n cÇn, niÒm në cho ®éi ngò nh©n viªn ®Æc biÖt lµ nh©n viªn giao dÞch t¹i quÇy. Th¸i ®é phôc vô chÝnh lµ yÕu tè t¹o nªn Ên t­îng cña kh¸ch hµng vÒ Ng©n hµng. Víi sù phôc vô tËn t×nh cña m×nh, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· tham gia mét c¸ch tù nhiªn vµo ho¹t ®éng Marketing Ng©n hµng. Ng©n hµng nªn thùc hiÖn nghiªn cøu chu kú kh¸ch hµng vÒ nhu cÇu nguån vèn còng nh­ c¸c dÞch vô kh¸c cña Ng©n hµng, tiÕn hµnh ph©n tÝch kh¸ch hµng ®Ó n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. Ngoµi ra, Ng©n hµng ph¶i cã chiÕn l­îc kh¸ch hµng ®óng ®¾n, ­u tiªn kh¸ch hµng truyÒn thèng, kh¸ch hµng giao dÞch víi sè l­îng lín vÒ l·i suÊt, phÝ dÞch vô, thêi gian vµ c¸c ­u ®·i kh¸c. CÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vËt chÊt víi nh÷ng kh¸ch hµng lín ®Ó võa cã thÞ tr­êng ®Çu t­ vèn, võa thu hót ®­îc kh¸ch hµng vµ cã kh¶ n¨ng khai th¸c ®­îc khèi l­îng lín nguån vèn. Hµng n¨m nªn tæng kÕt rót kinh nghiÖm trong c«ng t¸c Marketing, c«ng t¸c kh¸ch hµng trong n¨m tr­íc, ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh, h¹n chÕ ®iÓm yÕu, tham kh¶o kinh nghiÖm cña c¸c Ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn, quan t©m ®Õn ®éng th¸i cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch Marketing phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ qui m« cña Ng©n hµng. 3.2.7 N©ng cao vÞ thÕ vµ tuy tÝn cña Ng©n hµng Trong ho¹t ®éng Ng©n hµng th× vÞ thÕ vµ uy tÝn cña Ng©n hµng cã ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. NÕu c¸c Ng©n hµng trªn cïng ®Þa bµn ®­a ra c¸c møc l·i suÊt huy ®éng nh­ nhau, cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô nh­ nhau th× Ng©n hµng nµo cã vÞ thÕ vµ uy tÝn cao h¬n sÏ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n nhÊt lµ c¸c kh¸ch hµng lín. Uy tÝn cña Ng©n hµng ®­îc thÓ hiÖn trong chÝnh c¸c ho¹t ®éngcña Ng©n hµng nh­ kh¶ n¨ng s½n sµng chi tr¶ theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng ®èi phã víi nh÷ng tr­êng hîp kh¸ch hµng rót tiÒn ra víi khèi l­îng lín vµ ®ét xuÊt, kh¶ n¨ng cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n lín, møc ®é ®a d¹ng cña s¶n phÈm dÞch vô mµ Ng©n hµng cung øng cóng nh­ nh÷ng tiÖn Ých mµ Ng©n hµng mang l¹i cho kh¸ch hµng vµ h¬n hÕt lµ møc ®é hµi lßng cña kh¸ch hµng vÒ viÖc sö dông c¸c s¶n phÈm Ng©n hµng. Nh­ vËy víi kh¶ n¨ng cña m×nh Ng©n hµng sÏ t¹o ra ®­îc h×nh ¶nh cña riªng m×nh trong lßng thÞ tr­êng, mét Ng©n hµng lín cã uy tÝn vµ danh tiÕng trong nhiÒu n¨m th× sÏ cã ®­îc lîi thÕ trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn nãi riªng vµ trong ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi chung. Sù tin t­ëng cña kh¸ch hµng sÏ gióp cho Ng©n hµng æn ®Þnh khèi l­îng vèn huy ®éng vµ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ huy ®éng, n©ng cao kh¶ n¨ng thu hót vµ gi÷ ®­îc kh¸ch hµng cña m×nh thËm chÝ trong nh÷ng tr­êng hîp l·i suÊt huy ®éng tiÒn göi cã thÊp h¬n mét chót nh­ng ng­êi göi tiÒn vÉn lùa chän Ng©n hµng ®Ó göi tiÒn mµ kh«ng t×m ®Õn nh÷ng Ng©n hµng kh¸c tr¶ l·i hÊp dÉn h¬n v× hä cho r»ng ë ®©y ®ång vèn cña m×nh sÏ tuyÖt ®èi an toµn. 3.2.8 X©y dùng trô së vµ trang bÞ hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh tèt vÒ Ng©n hµng HÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®ãng vai trß rÊt quan träng trong chiÕn l­îc Marketing Ng©n hµng. §èi víi ng­êi göi tiÒn th× môc ®Ých cña hä lµ ®«ng vèn cña m×nh sinh l·i vµ an toµn sau mét thêi gian ®Çu t­. Do vËy mµ trô së Ng©n hµng t¹o ra Ên t­îng ®Çu tiªn cña kh¸ch hµng ®èi víi Ng©n hµng vÒ møc ®é an toµn, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng lÇn ®Çu tiªn quan hÖ giao dÞch víi Ng©n hµng. Ngoµi vÞ trÝ vµ møc ®é khang trang cña trô së Ng©n hµng th× mét yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ®ã lµ hÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nh»m t¨ng n¨ng suÊt vµ rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc. Ng©n hµng cÇn tiÕn hµnh trang bÞ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ n©ng cÊp c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm, x¸c lËp hÖ thèng th«ng tin néi bé, hoµn chØnh ®ång bé ®Ó phôc vô kinh doanh, n©ng cao ®é chÝnh x¸c, an toµn, hiÖu qu¶, thuËn lîi vµ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi chÝnh x¸c gióp cho c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng mét c¸ch tèt nhÊt. ViÖc ¸p dông c«ng nghÖ vµo ho¹t ®éng Ng©n hµng gióp Ng©n hµng cã kh¶ n¨ng cung øng cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô hiÖu qu¶ nhÊt vµ kinh tÕ nhÊt. Qua viÖc ph©n tÝch vÒ thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng trong thêi gian qua, ta nhËn thÊy tuy m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn khèc liÖt h¬n song víi kh¶ n¨ng cña m×nh Ng©n hµng vÉn ®¶m b¶o duy tr× ®­îc nguån vèn æn ®Þnh ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh. §iÒu ®ã chøng tá r»ng tiÒm n¨ng vèn trong d©n lµ rÊt lín nh­ng vÊn ®Ò lµm sao ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn nµy th× l¹i phô thuéc vµo kh¶ n¨ng cña tõng Ng©n hµng. Do vËy tõng Ng©n hµng cÇn ph¶i t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p cho riªng m×nh vµ vËn dông nã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× míi cã kh¶ n¨ng ®em l¹i kÕt qu¶ cao trong ho¹t ®éng kinh doanh cña chÝnh Ng©n hµng. 3.3 mét sè kiÕn nghÞ nh»m thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn hµ néi 3.3.1 KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc 3.3.1.1 æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« M«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ng©n hµng. Nã cã thÓ t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh­ng còng cã thÓ g©y c¶n trë, h¹n chÕ c«ng t¸c huy ®éng vèn. æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« lµ thµnh qu¶ cña sù phèi hîp nhiÒu chÝnh s¸ch nh­ chÝnh s¸ch tµi kho¸, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i…Trong ®ã chÝnh s¸ch tiÒn tÖ c¸ vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. §èi víi ViÖt nam hiÖn nay, mét trong nh÷ng néi dung cña viÖc æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« chÝnh lµ viÖc chèng l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ. Nã lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ ®· chøng tá r»ng, trong thêi gian qua Nhµ n­íc vµ c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong ®ã tr­íc hÕt lµ Ng©n hµng nhµ n­íc ®· thµnh c«ng trong viÖc t¹o lËp vµ duy tr× æn ®Þnh tiÒn tÖ. Ng©n hµng nhµ n­íc ®· b­íc ®Çu sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« mét c¸ch cã hiÖu qu¶, duy tr× ®­îc tû lÖ l¹m ph¸t hîp lý. §©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶. Trong giai ®o¹n tíi mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p æn ®Þnh chñ yÕu lµ ph¶i kiÓm so¸t vµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­ sao cho nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao trong thÕ æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. §ång thêi còng lµ ®iÒu kiÖn ph¸t huy t¸c dông cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong viÖc ®iÒu tiÕt l­îng tiÒn trong l­u th«ng sao cho phï hîp víi c¸c môc tiªu vµ sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ. 3.3.1.2 T¹o lËp m«i tr­êng ph¸p lý Theo tinh thÇn cña §¶ng vµ Nhµ n­íc th× trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ d­îc tù do lùa chän h×nh thøc së h÷u, tù do lùa chän ngµnh nghÒ kinh doanh (nh÷ng ngµnh nghÒ mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm), ®­îc tù do c¹nh tranh…Song ph¶i ®Æt d­íi sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña nhµ n­íc. Do vËy nhµ n­íc cÇn ban hµnh hÖ thèng ph¸p lý ®ång bé vµ râ rµng nh»m ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cho c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh Ng©n hµng nãi riªng. Trong lÜnh vùc Ng©n hµng, ho¹t ®éng tiÒm Èn rÊt nhiÒu rñi ro. Do vËy mµ cÇn sù ®Þnh h­íng chung cña nhµ n­íc vµ sù chØ ®¹o s¸t sao, kÞp thêi nh»m ®¶m b¶o æn ®Þnh thÞ tr­êng tiÒn tÖ, gãp phÇn ®em l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng chung cho c¸c ngµnh kh¸c. ViÖc nhµ n­íc ban hµnh hÖ thèng ph¸p lý kh«ng chØ t¹o niÒm tin ®èi víi c«ng chóng mµ cßn víi nh÷ng khuyÕn khÝch cña nhµ n­íc cßn t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc ®iÒu chØnh quan hÖ gi÷a tiªu dïng vµ tiÕt kiÖm, chuyÓn mét bé phËn tiªu dïng ch­a cÊp thiÕt sang ®Çu t­, chuyÓn dÇn tµi s¶n cÊt tr÷ d­íi d¹ng vµng hoÆc bÊt ®éng s¶n sang ®Çu t­ trùc tiÕp vµo s¶n suÊt kinh doanh hoÆc göi vèn vµo Ng©n hµng kÓ c¶ viÖc khai th¸c ë møc cao nhÊt tiÒm l­c vèn cña c¸c doanh nghiÖp. C¸c v¨n b¶n luËt hoÆc d­íi luËt cÇn ®­îc ban hµnh mét c¸ch cã hÖ thèng h¬n nh»m ®¶m b¶o mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh, tiÒn tÖ, tÝn dông ®Òu ®­îc ph¸p luËt ho¸, t¹o nªn mét m«i tr­êng æn ®Þnh vÒ ph¸p lý vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch cho c¸c Ng©n hµng. Song song víi viÖc ban hµnh c¸c ®iÒu luËt vÒ Ng©n hµng Nhµ n­íc còng nªn kÕt hîp víi c¸c luËt kh¸c nh­ LuËt ng©n s¸ch, luËt doanh nghiÖp, luËt th­¬ng m¹i… ®Ó t¹o ra hÖ thèng luËt ®Çy ®ñ vµ ®ång bé, cã t¸c dông ®iÒu chØnh c¸c mèi quan hÖ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng Ng©n hµng. ViÖc ban hµnh, h­íng dÉn thi hµnh vµ thùc hiÖn cÇn ph¶i sö lý thèng nhÊt chÆt chÏ. §ång thêi ph¶i cã sù phèi kÕt hîp gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp h÷u quan ®Ó t¹o lËp vµ hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n luËt kh¸c cã liªn quan. MÆt kh¸c ph¶i sö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt nhÊt lµ ®èi víi c¸c c¸n bé Ng©n hµng. Lµm nh­ vËy míi t¹o ra ®­îc niÒm tin cña d©n chóng vµo vai trß §¶ng vµ Nhµ n­íc trong viÖc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ nãi chung còng nh­ tin t­ëng vµo hÖ thèng Ng©n hµng nãi riªng. 3.3.2 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng nhµ n­íc Ng©n hµng nhµ n­íc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc trong lÜnh vùc TiÒn tÖ-TÝn dông-Ng©n hµng. Ng©n hµng nhµ n­íc thùc hiÖn vai trß qu¶n lý cña m×nh th«ng qua c¸c NHTM tõ ®ã t¸c ®éng vµo nÒn kinh tÕ. Víi vai trß lµ Ng©n hµng cña c¸c Ng©n hµng, Ng©n hµng nhµ n­íc ®Þnh h­íng cho c¸c NHTM trong viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi chung vµ tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn noi riªng. Do ®ã Ng©n hµng nhµ n­íc cÇn x©y dùng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ hîp lý h¬n nh»m khuyÕn khÝch ng­êi d©n göi tiÒn b»ng c¸c c«ng cô l·i suÊt, tû gi¸, thÞ tr­êng më vµ mét sè c«ng cô kh¸c nh»m b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng­êi göi tiÒn. 3.3.2.1 X©y dùng chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh l·i suÊt linh ho¹t cho tõng thêi kú L·i suÊt lµ mét c«ng cô quan träng trong chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña nhµ n­íc nh»m ®iÒu chØnh quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng. L·i suÊt lµ ®ßn bÈy kinh tÕ cã t¸c dông kÝch thÝch ng­êi d©n cã tiÒn göi vµo Ng©n hµng ®Ó h­ëng l·i vµ qua c«ng cô l·i suÊt th× NHNN sÏ t¸c ®éng ®Õn l­îng tiÒn cung øng th«ng qua c¸c NHTM tõ ®ã lµm ¶nh h­ëng ®Õn l­îng tiÒn trong l­u th«ng. Do vËy ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ TiÒn tÖ-TÝn dông- Ng©n hµng th× cïng víi viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn ®ång bé c¸c c«ng cô kh¸c cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ th× cÇn ph¶i chó träng vµ thøc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng cô l·i suÊt trong tõng thêi kú ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña m×nh. HiÖn nay, theo quyÕt ®Þnh sè 546/2002/Q§-NHNN ngµy 30-05-2002 cña Thèng ®èc NHNN kÓ tõ ngµy 01-06-2002 chÝnh thøc thùc hiÖn c¬ chÕ l·i suÊt tho¶ thuËn b»ng ®ång ViÖt nam cña tÊt c¶ c¸c tæ chøc tÝn dông. Theo quyÕt ®Þnh nµy c¸c tæ chøc tÝn dông ®­îc quyÒn chñ ®éng x¸c ®Þnh l·i suÊt cho vay néi tÖ trªn c¬ së cung cÇu vèn vµ møc ®é tÝn nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng. Tuy nhiªn hµng th¸ng NHNN vÉn tiÕp tôc c«ng bè l·i suÊt c¬ b¶n trªn c¬ së tham kh¶o l·i suÊt cho vay th­¬ng m¹i ®èi víi kh¸ch hµng tèt nhÊt cña nhãm tæ chøc tÝn dông ®­îc lùa chän ®Ó c¸c tæ chøc tÝn dông tham kh¶o vµ ®Þnh h­íng l·i suÊt thÞ tr­êng, ®¶m b¶o yªu cÇu vµ môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong tõng thêi kú. Song trªn thùc tÕ ngay tõ ®Çu n¨m 2002 l·i suÊt huy ®éng vèn vµ l·i suÊt cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®· bá xa l·i suÊt c¬ b¶n cña NHNN. Víi c¬ chÕ l·i suÊt míi nh­ trªn, nÕu nh­ tr­íc ®©y c¸c tæ chøc tÝn dông buéc ph¶i tu©n theo l·i suÊt c¬ b¶n vµ chØ ®­îc chñ ®éng quyÕt ®Þnh trong khu«n khæ biªn ®é giao ®éng do NHNN qui ®Þnh, th× tõ ngµy 01-06-2002 l·i suÊt c¬ b¶n hoµn toµn chØ ®Ó tham kh¶o, biªn ®é qui ®Þnh chÝnh thøc ®­îc b·i bá. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ c¸c tæ chøc tÝn dông ®­îc quyÒn chñ ®éng hoµn toµn, linh ho¹t ®­a ra c¸c møc l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt cho vay cña m×nh c¶ néi tÖ lÉn ngo¹i tÖ. C¬ chÕ l·i suÊt míi nµy phï hîp víi c¬ chÕ l·i suÊt ë c¸c n­íc trong khu vùc vµ tiÕn dÇn tíi th«ng lÖ quèc tÕ mµ ViÖt nam ®ang ®Þnh h­íng héi nhËp nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi riªng. NHNN chuyÓn dÇn sang thùc hiÖn c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, gi¶m dÇn sù can thiÖp vµo c«ng viÖc kinh doanh cña c¸c tæ chøc tÝn dông. Song ®Ó cho c¸c tæ chøc tÝn dông tù ®iÒu hµnh l·i suÊt cña m×nh theo sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng sÏ lµm cho sù c¹nh tranh cµng trë nªn phøc t¹p h¬n, dÔ g©y ra sù biÕn ®éng lín cho thÞ tr­êng, Do vËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i n©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ ®iÒu hµnh cña NHNN, linh ho¹t phèi hîp ®iÒu hµnh c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch míi. 3.3.2.2 §a d¹ng ho¸ danh môc c¸c giÊy tê cã gi¸ trong c¸c giao dÞch cña NHNN C«ng cô thÞ tr­êng më ®· ®­îc c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi ¸p dông vµ ®· trë thµnh c«ng cô quan träng bËc nhÊt ®Ó ®iÒu hoµ l­u th«ng tiÒn tÖ. ë n­íc ta hÝnh thøc khai tr­¬ng nghiÖp vô thÞ tr­êng më vµo ngµy 12-07-2000. MÆc dï hiÖn nay doanh sè giao dÞch qua c¸c phiªn giao dÞch ch­a lín, sè l­îng thµnh viªn vµ sè l­îng hµng ho¸ tham gia trrªn thÞ tr­êng cßn h¹n hÑp nh­ng kÕt qu¶ c¸c phiªn giao dÞch cho thÊy viÖc sö dông c«ng cô thÞ tr­êng më ®a cã nh÷ng dÊu hiÖu tÝch cùc, t¸c ®éng ®Õn vèn kh¶ dông cña c¸c tæ chøc tÝn dông vµ gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Song ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng th× vÊn ®Ò cÇn lµm hiÖn nay lµ ph¶i ®a d¹ng ho¸ danh môc c¸c chøng tõ cã gi¸ nh»m t¹o thªm hµng ho¸ cho thÞ tr­êng, ®¸p øng yªu cÇu vµ nhu cÇu cña c¸c thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng. HiÖn nay hµng ho¸ ®­îc giao dÞch chñ yÕu lµ tÝn phiÕu kho b¹c nhµ n­íc, viÖc chØ dùa vµo tÝn phiÕu kho b¹c trong viÖc ®iÒu tiÕt cung cÇu vèn trªn thÞ tr­êng ®· khiÕn cho NHNN r¬i vµo thÕ bÞ ®éng vµ lµ mét nguyªn nh©n quan träng lµm h¹n chÕ hiÖu qu¶ t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 3.3.2.3 N©ng cao vai trß ho¹t ®éng cña B¶o hiÓm tiÒn göi B¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi göi tiÒn, duy tr× sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, an toµn vµ lµnh m¹nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng Ng©n hµng ®Ó gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, æn ®Þnh chÝnh trÞ, x· héi lµ mét nhiÖm vô quan träng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã, ngµy 01-09-1999 ChÝnh phñ ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 89/1999/N§-CP vÒ b¶o hiÓm tiÒn göi.ngµy 11-09-1999 Thñ T­íng ChÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh 218/1999/Q§-TTg thµnh lËp B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt nam vµ ngµy 07-07-2000 B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt nam ®· chÝnh thøc khai tr­¬ng ®i vµo ho¹t ®éng. Tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng ®Õn nay, thêi gian tuy ch­a nhiÒu ®èi víi mét tæ chøc nh­ng b¶o hiÓm tiÒn göi ®· cã nh÷ng cè g¾ng ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan nh­ ®· cÊp giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm tiÒn göi vµ thu phÝ ®óng theo qui ®Þnh, chi tr¶ c¸c kho¶n tiÒn göi ®­îc b¶o hiÓm theo ®óng tr¸ch nhiÖm vµ b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng­êi tham gia, hç trî tµi chÝnh ®èi víi c¸c tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tham gia…Song bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè v­íng m¾c, tån t¹i cÇn ph¶i gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi ®ã lµ: Thø nhÊt: Më réng ph¹m vi tiÒn göi d­îc b¶o hiÓm HiÖn nay ph¹m vi tiÒn göi ®­îc b¶o hiÓm lµ tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt nam ghi danh cña c¸ nh©n t¹i tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi. Do qui ®Þnh c¸c tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi ®· chuyÓn dÇn viÖc huy ®éng vèn cña c¸c c¸ nh©n tõ h×nh thøc ghi danh sang h×nh thøc v« danh, tÝch cùc huy ®éng b»ng vµng vµ ngo¹i tÖ ®Ó kh«ng ph¶i ®ãng phÝ b¶o hiÓm tiÒn göi. Nh÷ng tæ chøc thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy th­êng lµ c¸c tæ chøc cã qui m« ho¹t ®éng tiÒn göi lín, t×nh tr¹ng nµy nguån thu phÝ b¶o hiÓm tiÒn göi gi¶m sót, trong khi ®ã nguy c¬ rñi ro vÒ tiÒn göi cña cÊ nh©n t¨ng lªn do tiÒn göi kh«ng thuéc ®èi t­îng ®­îc b¶o hiÓm. Thø hai: N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c trao ®æi vµ cung cÊp th«ng tin gi÷a NHNN vµ B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt nam: §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña B¶o hiÓm tiÒn göi th× viÖc n¾m b¾t kÞp thêi th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi lµ rÊt quan träng, nã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó B¶o hiÓm tiÒn göi cã ph­¬ng ¸n kiÓm tra, gi¸m s¸t, chØ ®¹o kÞp thêi. Do vËy, ®Ó sö lý nh÷ng v­íng m¾c vµ tån t¹i nãi trªn, trong thêi gian tíi NHNN cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p ®Ó phèi hîp víi B¶o hiÓm tiÒn göi nh»m t¹o ra m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña B¶o hiÓm tiÒn göi, ®Ó tõ ®ã B¶o hiÓm tiÒn göi thùc sù trá thµnh chç dùa ®¸ng tin cËy vµ duy tr× sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña c¸c tæ chøc tÝn dông trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. 3.3.2.4 T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra Ng©n hµng Nhµ n­íc ph¶i thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng cña hÖ thèng Ng©n hµng, cÇn ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra ®Ó chÊn chØnh vµ sö lý kÞp thêi nh÷ng hµnh vi, nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc lµm thÊt tho¸t vèn cña nhµ n­íc va nh©n d©n. §­a ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®i vµo nÒ nÕp, khu«n phÐp song vÉn ph¶i ®¶m b¶o quyÒn tù chñ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng chi nh¸nh. 3.3.3 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng §T&PT ViÖt nam Lµ c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp Ng©n hµng §T&PT Hµ néi, do ®ã ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Ng©n hµng trong ho¹t ®éng kinh doanh qua ®ã n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng th× em xin cã mét sè kiÕn nghÞ víi Ng©n hµng §T&PT ViÖt nam nh­ sau: Thø nhÊt: KiÕn nghÞ vÒ chÝnh s¸ch huy ®éng vèn CÇn ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c dù b¸o dµ h¹n nh»m gióp c¸c chi nh¸nh n¾m b¾t ®­îc xu h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ®Ó cã biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p nghiÖp vô phï hîp. Ng©n hµng §T&PT VN cÇn x©y dùng hoµn chØnh c¸c chøc n¨ng, c¬ chÕ huy ®éng vèn mang tÝnh t­¬ng ®èi æn ®Þnh nh»m thùc hiÖn môc tiªu cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn, trªn c¬ së ®ã x©y dùng c¸c chÕ ®é nghiÖp vô phï hîp ®Ó h­íng dÉn c¸c chi nh¸nh chñ ®éng x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh trong tõng thêi kú. CÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o nh­ ®­a nh÷ng tin tøc, h×nh ¶nh liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng thu tiÒn göi tiÕt kiÖm, c¸c ®ît ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng tõ cã gi¸ ®Ó lµm sao cho ng­êi d©n cã ®­îc mét sè th«ng tin cÇn thiÕt nh»m kÝch thÝch vµ thu hót d©n chóng quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña m×nh. Thø hai: KiÕn nghÞ vÒ chÝnh s¸ch l·i suÊt vµ c«ng t¸c ®iÒu hµnh nguån vèn. X©y dùng trªn c¬ së thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c qui ®Þnh cña NHNN (vÒ tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc, ký quÜ b·o l·nh, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n…) theo nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ ®óng møc ®ãng gãp cña tõng chi nh¸nh vµo kÕt qu¶ chung cña toµn ngµnh, thùc hiÖn hç trî qua l·i suÊt ®iÒu chuyÓn vèn néi bé nh»m ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng cña tõng chi nh¸nh. Ban hµnh c¬ chÕ tæ chøc ho¹t ®éng, c¬ chÕ ®iÒu hµnh nguån vèn, c¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt phï hîp víi qui m« vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña chi tõng nh¸nh. Ph¶i x©y dùng theo h­íng t¹o khu«n khæ ph¸p lý, n©ng cao quyÒn tù chñ, linh ho¹t, ph©n râ tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng nh»m ph¸t huy tèi ®a vai trß vµ vÞ thÕ cña tõng chi nh¸nh. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ph¶i ®­îc ban hµnh kÞp thêi, cô thÓ vµ tr¸nh chång chÐo. KÕt luËn Huy ®éng vèn lµ nghiÖp vô c¬ b¶n, th­êng xuyªn vµ lµ vÊn ®Ò trung t©m trong ho¹t ®éng cña bÊt kú Ng©n hµng nµo. Quy m«, chÊt l­îng huy ®éng vèn cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c Ng©n hµng nãi riªng vµ nã quyÕt ®Þnh tíi sù cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ nãi chung. Víi ph­¬ng ch©m cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta “ Coi nguån vèn trong n­íc lµ quyÕt ®Þnh, vèn ngoµi n­íc lµ quan träng” nh­ng trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng tµi chÝnh chØ míi ph¸t triÓn ë møc ®é h¹n chÕ th× viÖc cung øng vèn ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc chñ yÕu ph¶i dùa vµo hÖ thèng NHTM. Do vËy, lµm thÕ nµo dÓ t¨ng c­êng hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn trong Ng©n hµng ®¶m b¶o sè l­îng vµ chÊt l­îng nguån vèn lu«n lµ vÊn ®Ò th­êng xuyªn ®­îc c¸c nhµ qu¶n lý Ng©n hµng quan t©m. Qua thêi gian nghiªn cøu lý luËn t¹i tr­êng cïng víi thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hµ néi, em ®· nhËn thÊy vÊn ®Ò huy ®éng vèn lu«n lµ ho¹t ®éng truyÒn thèng, quan träng vµ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi mäi ho¹t ®éng kh¸c cña Ng©n hµng. NhÊt lµ trong thêi gian gÇn ®©y vÊn ®Ò huy ®éng vèn ®ang trë thµnh bµi to¸n khã ®èi víi c¸c Ng©n hµng. Víi vèn kiÕn thøc cña b¶n th©n vµ qua t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy víi mong muèn phÇn nµo ®ã cã thÓ ¸p dông vµo thùc tiÔn ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng, ®ãng gãp mét phÇn nhá kiÕn thøc cña n×nh vµo viÖc n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ng©n hµng §T&PT Hµ néi trong thêi gian tíi. §©y lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i ®i s©u nghiªn cøu ë nhiÒu gãc ®é vµ nhiÒu ph­¬ng diÖn kh¸c nhau. Trong thêi gian tíi Ng©n hµng §T&PT Hµ néi cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kÕt hîp ®ång bé gi÷a sù cè g¾ng cña b¶n th©n cïng víi sù hç trî cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp cã liªn quan trong viÖc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn nãi riªng vµ trong ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi chung nh»m phôc vô cho c«ng cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ Thñ ®« còng nh­ cña c¶ n­íc. NhËn xÐt cña Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Hµ Néi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà Nội.doc
Luận văn liên quan