Đề tài Thực trạng và giải pháp mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại

MỤC LỤC PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU Thực hiện nghị quyết Đại hội VI, Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với đường lối phát triển kinh tế mới đã khơi dậy tiềm năng, huy động mọi nguồn lực của các tầng lớp dân cư để phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Là một ngành có tầm quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam từ sau năm 1988 đến nay đã có nhiều bước tiến đổi mới sâu sắc: từ hệ thống ngân hàng một cấp chuyển thành hệ thống ngân hàng hai cấp, tách riêng chức năng quản lý nhà nước (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và chức năng kinh doanh (Hệ thống các Ngân hàng thương mại), đa dạng hoá về loại hình, sở hữu, từng bứơc hiện đại hoá các khâu nghiệp vụ, mở rộng các loại hình dịch vụ và thực sự đi vào hoạt động kinh doanh tiền tệ. Hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần tích cực trong việc đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, qua đó làm tăng vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế. Điều này đã được Đảng - Chính phủ đánh giá cao. Cùng với công cuộc đổi mới của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói chung, hệ thống các ngân hàng thương mại nói riêng đã không ngừng cải tiến phương thức hoạt động nhằm thu hút nguồn vốn trong các tầng lớp dân cư để cung ứng vốn cho nền kinh tế và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ nhằm phục vụ sự nghiệp đổi mới của nền kinh tế. Qua thời gian nghiên cứu học tập tại trường cùng với việc thu thập thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM” làm đề án môn học . Vì thời gian có hạn và khả năng trình độ còn hạn chế, đề tài không tránh khỏi khiếm khuyết, em rất mong nhận được sự đóng góp của các thày, cô giáo và các bạn đọc quan tâm để đề tài hoàn thiện hơn. Kết cấu của đề tài gồm : Phần I: Lời mở đầu Phần II: Nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương I: Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường Chương II: Thực trạng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT Chi Nhánh Láng Hạ. Chương III: Một số giải pháp nhằm mở rộng và phát triển công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT Chi Nhánh Láng Hạ nói riêng và NHNo& PTNTnói chung. Phần III: Kết luận

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 1594 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
d¹ng vµ phong phó. Nh­ng ë mçi n­íc tuú theo m« h×nh kinh tÕ, tr×nh ®é qu¶n lý, tuú theo møc ®é hoµn thiÖn vµ hiÖu n¨ng cña hÖ thèng ng©n hµng, ng­êi ta lùa chän mét sè h×nh thøc vµ cô thÓ ho¸ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn, ®Æc thï cña mçi n­íc. ë ViÖt Nam hiÖn nay, nÒn kinh tÕ c¬ b¶n ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. VÞ trÝ, vai trß chøc n¨ng cña doanh nghiÖp, cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ cña Ng©n hµng trung ­¬ng ®· thay ®æi theo m« h×nh kinh tÕ thi tr­êng. ChÝnh v× vËy, chÕ ®é thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt còng ®­îc hoµn thiÖn h¬n ®Ó phï hîp víi thùc tiÔn. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®­îc quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh sè 64/2001/N§-CP ngµy 20/9/2001 cña ChÝnh phñ bao gåm nh÷ng h×nh thøc sau : H×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc. H×nh thøc thanh to¸n b»ng lÖnh chi hoÆc uû nhiÖm chi. H×nh thøc thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu H×nh thøc thanh to¸n b»ng thÎ thanh to¸n H×nh thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông Trong ®ã, h×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc tu©n theo NghÞ ®Þnh sè 30/CP ngµy 09/5/1996 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t­ h­íng dÉn sè 07/TT-NH1 ngµy 31/02/1994 cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam 2.1. Thanh to¸n b»ng sÐc SÐc lµ lÖnh tr¶ tiÒn cña chñ tµi kho¶n ®­îc lËp trªn mÉu do Ng©n hµng nhµ n­íc qui ®Þnh yªu cÇu ng©n hµng phôc vô m×nh trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh ®Ó tr¶ cho ng­êi thô h­ëng cã tªn trªn sÐc hay ng­êi cÇm tê sÐc ®ã. SÐc lµ mét lo¹i chøng tõ thanh to¸n ®­îc ¸p dông réng r·i ë tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi, qui ®Þnh sö dông sÐc ®· ®­îc chuÈn ho¸ trªn luËt th­¬ng m¹i quèc gia vµ trªn c«ng ­íc quèc tÕ. NghÞ ®Þnh 30/CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh râ ë ViÖt Nam ®­îc phÐp l­u hµnh c¸c lo¹i sÐc v« danh vµ sÐc ký danh ®­îc phÐp chuyÓn nh­îng th«ng qua thñ tôc ký hËu chuyÓn nh­îng. NghÞ ®Þnh 30/CP ra ®êi ®· ®¸nh dÊu mét b­íc chuyÓn biÕn cã ý nghÜa kinh tÕ lín trong viÖc sö dông sÐc ë ViÖt Nam. Theo nghÞ ®Þnh nµy, sÐc kh«ng cßn lµ mét c«ng cô chuyÓn kho¶n ®¬n thuÇn mµ cßn ph¸t huy ®­îc vai trß lµ c«ng cô l­u th«ng. SÐc ®­îc dïng ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng, dÞch vô nép thuÕ tr¶ nî...vv, hoÆc ®­îc dïng ®Ó rót tiÒn mÆt t¹i c¸c chi nh¸nh ng©n hµng. TÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ®Òu cã quyÒn sö dông sÐc ®Ó thanh to¸n. Thêi h¹n hiÖu lùc cña tê sÐc lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy chñ tµi kho¶n ph¸t hµnh sÐc ®Õn ngµy ng­êi thô h­ëng nép sÐc vµo ng©n hµng (gåm c¶ ngµy chñ nhËt vµ ngµy lÔ). Mét tê sÐc ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thanh to¸n lµ tê sÐc ®¶m b¶o c¸c yÕu tè sau: - Tê sÐc ph¶i cã ®ñ c¸c yÕu tè vµ néi dung quy ®Þnh, kh«ng bÞ tÈy xo¸, söa ch÷a, sè tiÒn b»ng ch÷ vµ b»ng sè ph¶i khíp nhau. - Tê sÐc ph¶i nép trong thêi gian hiÖu lùc thanh to¸n. - Kh«ng cã lÖnh ®×nh chØ thanh to¸n. - Ch÷ ký vµ mÉu dÊu ( nÕu cã ) cña ng­êi ph¸t hµnh sÐcph¶i khíp ®óng víi mÉu ®· ®¨ng ký t¹i ng©n hµng. - Kh«ng ký ph¸t hµnh sÐc v­ît qu¸ thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n uû quyÒn. - Tµi kho¶n tiÒn göi cña Chñ tµi kho¶n ®ñ sè d­ ®Ó thanh to¸n. - C¸c ch÷ ký chuyÓn nh­îng (®èi víi sÐc ký danh) ph¶i liªn tôc. ë ViÖt Nam hiÖn nay cã c¸c lo¹i sÐc sau : SÐc dïng ®Ó lÜnh tiÒn mÆt, sÐc chuyÓn kho¶n, sÐc b¶o chi ( NÕu kh¸ch hµng yªu cÇu ). 2.1.1. SÐc lÜnh tiÒn mÆt SÐc lÜnh tiÒn mÆt lµ lo¹i sÐc chØ ®­îc dïng ®Ó rót tiÒn mÆt t¹i ng©n hµng n¬i ®¬n vÞ më tµi kho¶n. SÐc dïng ®Ó lÜnh tiÒn mÆt khi cã hai ®­êng song song chÐo gãc ë phÝa trªn bªn tr¸i hoÆc kh«ng cã ch÷ “ chuyÓn kho¶n “ ë mÆt tr­íc tê sÐc. Khi cã nhu cÇu lÜnh tiÒn mÆt ng­êi ph¸t hµnh sÐc ph¶i ghi tªn ph¸p nh©n (hoÆc c¸ nh©n), ®Þa chØ hoÆc sè hiÖu tµi kho¶n vµ tªn ng©n hµng vµo n¬i quy ®Þnh cña mÆt tr­íc tê sÐc. Khi lÜnh tiÒn mÆt, ng­êi lÜnh tiÒn ph¶i nép vµo ng©n hµng n¬i ph¸t hµnh sÐc tê sÐc lÜnh tiÒn mÆt ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®· quy ®Þnh. Tr­êng hîp ng­êi thô h­ëng ®øng tªn c¸ nh©n, ®ång thêi lµ ng­êi trùc tiÕp lÜnh tiÒn th× kh«ng cÇn cã giÊy uû quyÒn. C¸c tr­êng hîp kh¸c, ph¶i cã giÊy uû quyÒn cña ng­êi thô h­ëng (uû quyÒn tõng lÇn hoÆc uû quyÒn cã thêi h¹n ). 2.1.2. SÐc dïng thanh to¸n chuyÓn kho¶n SÐc thanh to¸n chuyÓn kho¶n lµ lo¹i sÐc do chñ tµi kho¶n ph¸t hµnh vµ giao trùc tiÕp cho ng­êi thô h­ëng ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng, dÞch vô vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c. Kh¸c víi sÐc lÜnh tiÒn mÆt, khi ph¸t hµnh sÐc thanh to¸n chuyÓn kho¶n, chñ tµi kho¶n ph¶i g¹ch hai ®­êng song song chÐo gãc hoÆc viÕt “chuyÓn kho¶n” ë gãc phÝa trªn bªn tr¸i mÆt tr­íc tê sÐc tr­íc khi giao cho ng­êi thô h­ëng. SÐc chuyÓn kho¶n ®­îc dïng ®Ó thanh to¸n gi÷a c¸c chñ thÓ më tµi kho¶n t¹i cïng mét chi nh¸nh ng©n hµng . NÕu thanh to¸n kh¸c chi nh¸nh ng©n hµng th× c¸c ng©n hµng ®ã ph¶i tham gia thanh to¸n bï trõ trªn ®Þa bµn. VÒ nguyªn t¾c, sÐc thanh to¸n chuyÓn kho¶n ph¶i ®­îc ph¸t hµnh trªn c¬ së sè d­ tµi kho¶n tiÒn göi hiÖn cã t¹i ng©n hµng. NÕu tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng ®ñ sÐc ®Ó thanh to¸n, sÏ bÞ ng©n hµng tõ chèi thanh to¸n, chñ tµi kho¶n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n tê sÐc ®ã vµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¹t chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc khiÕu n¹i vµ khëi kiÖn. Tr­êng hîp hai chñ thÓ thanh to¸n më tµi kho¶n t¹i cïng mét chi nh¸nh ng©n hµng th× ng­êi ph¸t hµnh sÐc sÏ giao sÐc cho ng­êi thô h­ëng. Ng­êi thô h­ëng sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña tê sÐc sÏ nép sÐc vµo ng©n hµng phôc vô m×nh. Ng©n hµng sau khi kiÓm tra tê sÐc, nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn th× h¹ch to¸n. NÕu hai chñ thÓ thanh to¸n më tµi kho¶n t¹i hai ng©n hµng kh¸c hÖ thèng nh­ng tham gia thanh to¸n bï trõ, th× ng©n hµng phôc vô ng­êi thô h­ëng sÏ kª tê sÐc ®ã chuyÓn sang ng©n hµng phôc vô ng­êi mua vµo phiªn bï trõ gÇn nhÊt. 2.1.3. SÐc b¶o chi: SÐc b¶o chi lµ mét lo¹i sÐc thanh to¸n ®­îc ng©n hµng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶ b»ng c¸ch trÝch tr­íc sè tiÒn trªn sÐc tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña ng­êi tr¶ tiÒn sang tµi kho¶n ®¶m b¶o thanh to¸n sÐc nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña tê sÐc ®ã. SÐc b¶o chi cã ph¹m vi thanh to¸n réng h¬n sÐc chuyÓn kho¶n. Ngoµi viÖc ®­îc sö dông ®Ó thanh to¸n gi÷a c¸c chñ thÓ më tµi kho¶n t¹i cïng mét chi nh¸nh ng©n hµng, hai ng©n hµng cã tham gia thanh to¸n bï trõ trªn cïng ®Þa bµn, th× sÐc b¶o chi cßn ®­îc sö dông ®Ó thanh to¸n gi÷a kh¸ch hµng më tµi kho¶n t¹i c¸c chi nh¸nh ng©n hµng trong cïng hÖ thèng trong ph¹m vi c¶ n­íc. Do sÐc ®· ®­îc ng©n hµng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶, nªn khi kh¸ch hµng nép sÐc vµo ng©n hµng phôc vô ®¬n vÞ thô h­ëng th× sÏ ®­îc ghi cã ngay cho ng­êi thô h­ëng sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña tê sÐc. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o an toµn c¸c ng©n hµng ph¸t hµnh sÐc b¶o chi ph¶i tÝnh ký hiÖu mËt (Quy ®Þnh riªng cho tõng hÖ thèng ng©n hµng). 2.2. H×nh thøc thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi Uû nhiÖm chi lµ lÖnh chi tiÒn cña chñ tµi kho¶n ®­îc lËp theo mÉu in s½n cña ng©n hµng, yªu cÇu ng©n hµng phôc vô m×nh ( N¬i më tµi kho¶n tiÒn göi) trÝch tµi kho¶n cña m×nh ®Ó tr¶ cho ng­êi thô h­ëng. Uû nhiÖm chi ®­îc dïng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn hµng, dÞch vô hoÆc chuyÓn tiÒn trong cïng hÖ thèng hay kh¸c hÖ thèng ng©n hµng. Khi nhËn ®­îc uû nhiÖm chi chuyÓn tiÒn, trong vßng mét ngµy lµm viÖc, ng©n hµng phôc vô ng­êi tr¶ tiÒn ph¶i hoµn tÊt lÖnh chi hoÆc tõ chèi thùc hiÖn nÕu tµi kho¶n cña kh¸ch hµng kh«ng ®ñ sè d­ hoÆc chøng tõ kh«ng hîp lÖ. §©y lµ h×nh thøc thanh to¸n ®¬n gi¶n, nhanh chãng nªn nã chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, vµ nã th­êng ®­îc ¸p dông gi÷a c¸c ®¬n vÞ thanh to¸n cã sù tÝn nhiÖm lÉn nhau. Tr­êng hîp hai chñ thÓ thanh to¸n më tµi kho¶n t¹i hai ng©n hµng, th× ®¬n vÞ b¸n sau khi giao hµng cho ®¬n vÞ mua, ®¬n vÞ mua sÏ lËp uû nhiÖm chi göi ®Õn ng©n hµng phôc vô m×nh. T¹i ng©n hµng phôc vô ®¬n vÞ mua sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ sÏ tiÕn hµnh ghi nî vµ chuyÓn theo liªn hµng (nÕu lµ hai ng©n hµng trong cïng hÖ thèng) hoÆc chuyÓn sang tµi kho¶n thanh to¸n bï trõ ( nÕu lµ hai ng©n hµng kh¸c hÖ thèng nh­ng tham gia thanh to¸n bï trõ trªn cïng ®Þa bµn ) trong ngµy lµm viÖc. 2.3. H×nh thøc thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu Uû nhiÖm thu lµ h×nh thøc thanh to¸n mµ ng­êi b¸n khi hoµn thµnh viÖc sö dông hµng ho¸ theo hîp ®ång bªn mua, sÏ lËp chøng tõ nhê ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé sè tiÒn ®· giao . Uû nhiÖm thu lµ lo¹i giÊy tê do ng­êi b¸n lËp theo mÉu in s½n cña ng©n hµng göi vµo ng©n hµng phôc vô m×nh nhê ng©n hµng thu hé sè tiÒn hµng ®· giao. H×nh thøc nµy chØ sö dông trong tr­êng hîp hai bªn mua b¸n cã quan hÖ th­êng xuyªn vµ tÝn nhiÖm lÉn nhau vµ uû nhiÖm thu chØ ¸p dông trong tr­êng hîp cã hîp ®ång kinh tÕ hoÆc ®¬n ®Æt hµng . Uû nhiÖm thu cã thÓ ¸p dông thanh to¸n gi÷a kh¸ch hµng më tµi kho¶n ë cïng mét ng©n hµng hoÆc gi÷a c¸c ng©n hµng cã cïng hÖ thèng hoÆc kh¸c hÖ thèng Tuy nhiªn h×nh thøc thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ lµ: Chøng tõ ®­îc lËp ë bªn b¸n nªn mÊt nhiÒu c«ng ®o¹n vµ thêi gian lu©n chuyÓn, dÔ x¶y ra tr­êng hîp chøng tõ khèng vµ sai lÖch sè tiÒn 2.4. H×nh thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông : Th­ tÝn dông lµ lÖnh cña chñ tµi kho¶n yªu cÇu ng©n hµng trÝch sè tiÒn nhÊt ®Þnh ®ñ ®Ó tr¶ tiÒn hµng ®· hîp ®ång, tõ tµi kho¶n cña m×nh vµo tµi kho¶n “ TiÒn göi ®¶m b¶o thanh to¸n th­ tÝn dông “. Th­ tÝn dông ®­îc dïng thanh to¸n tiÒn hµng trong ®iÒu kiÖn hai bªn mua b¸n kh«ng cã sù tÝn nhiÖm lÉn nhau, yªu cÇu bªn mua ph¶i cã ®ñ tiÒn tr¶ ngay sau khi giao hµng. Sè tiÒn më th­ tÝn dông ph¶i phï hîp víi hîp ®ång kinh tÕ vµ ®¬n ®Æt hµng ®· ký. Ph¹m vi ¸p dông cña h×nh thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông lµ: §èi víi kh¸ch hµng cã më tµi kho¶n ë hai ng©n hµng cïng hÖ thèng, hoÆc hai ng©n hµng kh¸c hÖ thèng nh­ng cã tham gia thanh to¸n bï trõ trªn cïng mét ®Þa bµn. Bªn c¹nh ®ã viÖc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông cßn nhiÒu h¹n chÕ nh­ sÏ g©y ra viÖc ø ®äng vèn, lµm cho bªn mua thiÕu vèn gi¶ t¹o, h×nh thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông thñ tôc cßn r­êm rµ nªn nã còng rÊt Ýt ®­îc ¸p dông. 2.5. H×nh thøc thanh to¸n b»ng thÎ thanh to¸n ViÖc ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n b»ng thÎ thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 371/1999/Q§-NHNN1 ngµy 19/10/1999 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, trong ®ã thÎ thanh to¸n bao gåm: - ThÎ thanh to¸n lµ lo¹i thÎ do chñ thÎ sö dông ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô, rót tiÒn mÆt trong ph¹m vi sè d­ tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh t¹i ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ. - ThÎ tÝn dông lµ thÎ cho phÐp chñ thÎ thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô, rót tiÒn mÆt trong h¹n møc tÝn dông ®­îc ng©n hµnh ph¸t hµnh thÎ chÊp thuËn theo hîp ®ång ThÎ thanh to¸n ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè sau: + Tªn chñ thÎ. + Tªn ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ. + Sè thÎ + Nh·n hiÖu th­¬ng m¹i. + Thêi h¹n sö dông thÎ. ThÎ thanh to¸n ®­îc sö dông ®Ó tr¶ tiÒn hµng ho¸ - dÞch vô t¹i ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ hoÆc rót ViÖt Nam ®ång b»ng tiÒn mÆt t¹i ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ, ng©n hµng thanh to¸n thÎ. ViÖc sö dông thÎ ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng vµ chi tr¶ dÞch vô b»ng ngo¹i tÖ chØ ®­îc thùc hiÖn ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam hoÆc t¹i c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong n­íc ®­îc phÐp thu ngo¹i tÖ. Thêi h¹n sö dông thÎ do ng©n hµng ph¸t hµnh quy ®Þnh. Riªng ®èi víi thÎ tÝn dông tèi ®a kh«ng qu¸ 3 n¨m kÓ tõ khi thÎ ®­îc ph¸t hµnh. 3. Vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ nÒn kinh tÕ tiÒn tÖ. Vèn tiÒn tÖ lµ ®iÒu kiÖn tµi chÝnh ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp, lµ nh©n tè t¹o lËp ®iÒu kiÖn më ®Çu qu¸ tr×nh vµ chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ còng lµ kÕt qu¶ saukhi kÕt thóc c¸c chu kú s¶n xuÊt. V× vËy, t¹o vèn, sö dông vèn t¨ng nhanh vßng quay chu chuyÓn vèn lµ ph­¬ng thøc vµ tiªu chuÈn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn còng nh­ chu chuyÓn kinh tÕ vÜ m«. NÕu tiÒn tÖ vµ ng©n hµng lµ hÖ thèng huyÕt m¹ch cung cÊp “ m¸u “ tøc vèn tiÒn tÖ cho “c¬ thÓ kinh tÕ “. Doanh nghiÖp còng nh­ toµn bé nÒn kinh tÕ, th× c«ng t¸c thanh to¸n lµ “mét van tim “ thóc ®Èy tèc ®é tuÇn hoµn vèn. L­u th«ng hµng ho¸ lµ cë së cña l­u th«ng tiÒn tÖ, vµ ng­îc l¹i l­u th«ng tiÒn tÖ thóc ®Èy l­u th«ng hµng ho¸. V× vËy thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cã nh÷ng ­u thÕ ®Æc tr­ng vµ vai trß quan träng ®èi víi doang nghiÖp, ng©n hµng vµ nÒn kinh tÕ. 3.1.Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ h×nh thøc thanh to¸n an toµn nhanh chãng, khèi l­îng thanh to¸n lín, ph¹m vi thanh to¸n réng. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ h×nh thøc thanh to¸n th«ng qua vai trß trung gian thanh to¸n cña ng©n hµng. §Ó thùc hiÖn h×nh thøc thanh to¸n nµy ph¶i cã ba chñ thÓ tham gia : Bªn chi tr¶, bªn thô h­ëng vµ ng©n hµng. Mçi bªn tham gia quan hÖ thanh to¸n ph¶i më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng. NghiÖp vô thanh to¸n th«ng qua sö dông c¸c tµi kho¶n trªn vµ ®­îc tiÕn hµnh vèi ®iÒu kiÖn tµi kho¶n tiÒn göi cña c¸c bªn chØ tr¶ cßn sè d­ hoÆc ®­îc thÊu chi ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n. Trong ®iÒu kiÖn cña x· héi th«ng tin, hÖ thèng thanh to¸n ®­îc tin häc ho¸, tèc ®é thanh to¸n t­¬ng ®­¬ng tèc ®é truyÒn tin. Th× h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cã ­u thÕ tuyÖt ®èi. Nã tho¶ m·n nhu cÇu thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn víi khèi l­îng thanh to¸n lín, nhanh chãng, an toµn. 3.2. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vèn kinh doanh ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt l­u th«ng ®­îc liªn tôc NÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn th× tÇn sè giao dÞch ngµy cµng t¨ng nhanh vµ khèi l­îng tiÒn tÖ ngµy cµng lín, ho¹t ®éng kinh tÕ ®· më réng ra ph¹m vi quèc tÕ. Trong ®iÒu kiÖn ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ thanh to¸n trùc tiÕp cho nhau ®­îc, mµ cÇn ph¶i cã sù tham gia cña c¸c ng©n hµng víi vai trß trung gian thanh to¸n cña m×nh ®Ó gi¶i quyÕt “khuyÕt ®iÓm” trªn, trong ®ã thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua ng©n hµng cña c¸c doanh nghiÖp chiÕm mét tû träng lín trong tæng doanh sè dÞch vô thanh to¸n cña ng©n hµng, nhê vËy ho¹t ®éng trao ®æi l­u th«ng hµng ho¸ sÏ kh«ng bÞ ¸ch t¾c, chËm ch¹p do mèi quan hÖ “tiÒn - hµng” ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch nhanh chãng. Bëi v×, ng­êi mua lu«n ph¶i ®¶m b¶o sè d­ trªn tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña m×nh t¹i ng©n hµng, ®ång thêi khi hÖ thèng thanh to¸n cña ng©n hµng hoµn thiÖn th× tèc ®é thanh to¸n rÊt nhanh, ®¶m b¶o chi tr¶ kÞp thêi cho ng­êi b¸n nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn kinh doanh cña hä. 3.3. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt gãp phÇn t¹o vèn cho ng©n hµng Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ qua ng©n hµng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng vµ sè d­ trªn tµi kho¶n tiÒn göi ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n khi cÇn thiÕt. V× vËy, ng©n hµng th«ng qua vai trß trung gian thanh to¸n ®· tù huy ®éng ®­îc nguån vèn phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña m×nh. Nguån vèn nµy cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i v× tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c doanh nghiÖp t¹i ng©n hµng chñ yÕu lµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n víi møc l·i suÊt rÊt thÊp. ChÝnh v× vËy, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cÇn ph¶i ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc vµ cã chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý nh»m thu hót tèi ®a nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c doanh nghiÖp vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña hä t¹i ng©n hµng ®Ó t¹o nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Ngoµi ra, viÖc huy ®éng tiÒn göi cña c¸c doanh nghiÖp t¹i ng©n hµng còng t¹o ra cho doanh nghiÖp mét kho¶n tiÒn l·i nhÊt ®Þnh do c¸c ng©n hµng tr¶ l·i ®èi víi tiÒn göi thanh to¸n th«ng th­êng b»ng l·i suÊt huy ®éng tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n nh»m ®éng viªn, khuyÕn khÝch kh¸ch hµng. 3.4. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®ãng vai trß cung cÊp th«ng tin cho ng©n hµng thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t b»ng ®ång tiÒn : Th«ng qua t×nh h×nh biÕn ®éng sè d­ trªn tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c kh¸ch hµng, ng©n hµng sÏ thu thËp ®­îc nh÷ng th«ng cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ - tµi chÝnh cña kh¸ch hµng nh­ th«ng tin vÒ dßng l­u chuyÓn tiÒn tÖ, doanh thu, chi phÝ..vv. Tõ ®ã, ng©n hµng gi¸n tiÕp ®¸nh gi¸ ®­îc vÒ t×nh h×nh kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n...vv cña kh¸ch hµng ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t ®ång tiÒn th«ng qua viÖc cã c¸c chÝnh s¸ch kÞp thêi, hîp lý ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh vÒ huy ®éng vèn, cho vay vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô kh¸c cña ng©n hµng. 3.5. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®ãng vai trß tiÕt gi¶m khèi l­îng tiÒn mÆt, hç trî cung øng tiÒn mÆt, ®iÒu hoµ l­u th«ng tiÒn tÖ cña Ng©n hµng Trung ­¬ng Khèi l­îng tiÒn mÆt vµ khèi l­îng tiÒn ghi sæ ®­îc quyÕt ®Þnh bëi tæng gi¸ c¶ hµng ho¸- dÞch vô vµ tèc ®é l­u th«ng tiÒn tÖ b×nh qu©n. V× vËy, sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ sÏ bao gåm sù vËn ®éng cña tiÒn mÆt vµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua ng©n hµng, tøc lµ khi thanh to¸n tiÒn mÆt t¨ng th× l­u th«ng tiÒn mÆt gi¶m vµ ng­îc l¹i do Ng©n hµng trung ­¬ng lµ c¬ quan duy nhÊt ph¸t hµnh, kiÓm so¸t vµ cung øng tiÒn mÆt cho nÒn kinh tÕ th«ng qua c¸c kªnh nh­ nghiÖp vô thÞ tr­êng më, t¸i chiÕt khÊu, dù tr÷ b¾t buéc, tõ ®ã ®iÒu tiÕt khèi l­îng tiÒn ghi sæ t¹i c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i NHNo&ptnt Chi nh¸nh l¸ng h¹ 2.1 Kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh Ng©n hµng nn&ptnt LÁNG HẠ 2.1.1 Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi ®Þa bµn quËn §èng §a QuËn §èng §a lµ mét quËn néi thµnh cña Thµnh phè Hµ Néi, víi diÖn tÝch réng 14 km2, gåm 26 ph­êng, gÇn 40 v¹n d©n lµ n¬i d©n c­ tËp trung ®«ng ®óc vµ ®a phÇn lµ khu tËp thÓ cña CBCNV thuéc c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ®ãng trªn thµnh phè Hµ Néi. §©y lµ mét thÞ tr­êng cã søc mua lín, nhu cÇu tiªu dïng cao nhÊt thµnh phè Hµ Néi. MÆt kh¸c, ®©y lµ mét quËn tËp trung nhiÒu nhµ m¸y,xÝ nghiÖp lín cña Trung ­¬ng vµ cña Hµ Néi tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi ®ñ ngµnh nghÒ nh­ c«ng nghiÖp nÆng, c«ng nghiÖp nhÑ, c«ng nghiÖp chÕ biÕn, c«ng nghiÖp x©y dùng…cã uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng nh­ nhµ m¸y cao su Sao vµng, nhµ m¸y phÝch n­íc R¹ng §«ng, nhµ m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt…Do ®ã nhu cÇu vÒ vèn còng nh­ nhu cÇu vÒ dÞch vô Ng©n hµng lµ rÊt lín. Chi nh¸nh Ng©n hµng nông nghiệp Láng Hạ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ cung cÊp c¸c dÞch vô Ng©n hµng trªn ®Þa bµn quËn §èng §a – mét m«i tr­êng rÊt thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nh­ng còng gióp cho chi nh¸nh cã mét m«i tr­êng kinh doanh mµ c¸c Ng©n hµng kh¸c ®ãng trªn ®Þa bµn thñ ®« Hµ Néi kh«ng cã ®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cña m×nh nh­: TÝn dông, thanh to¸n…gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn v÷ng m¹nh vµ ®¹t hiÖu qu¶ cña hÖ thèng NH ViÖt Nam. 2.1.2 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh Ng©n hµng Nông Nghiệp & PTNT Láng Hạ Ng©n hµng No&PTNT L¸ng H¹ ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 334/Q§-NHNo-02 cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ngµy 1/8/1996 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 17/03/1997. Qua 6 n¨m ho¹t ®éng, d­íi sù l·nh ®¹o cña Ban gi¸m ®èc, tËp thÓ CBVC Chi nh¸nh ®· chung søc ®ång lßng, nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng, gãp søc x©y dùng Ng©n hµng kh«ng ngõng lín m¹nh, ®ñ søc ®¶m ®­¬ng nhiÖm vô trong ho¹t ®éng kinh doanh trªn ®Þa bµn theo ®Þnh h­íng cña Ng©n hµng No&PTNT ViÖt Nam, gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ ®Þa ph­¬ng ph¸t triÓn. C¸c ho¹t ®éng cña chi nh¸nh Ng©n hµng NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG HẠ. Ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña chi nh¸nh NHNo&PTNT Láng Hạ nh÷ng n¨m gÇn ®©y lu«n ®¹t hiÖu qu¶ cao. Ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng lu«n lu«n b¸m s¸t tiÒn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn ®Ó ®Èy m¹nh huy ®éng vèn vµ ®Çu t­ tÝn dông, nªn ®· gãp phÇn thiÕt thùc vµo viÖc më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ kinh tÕ ë thñ ®«. Ho¹t ®éng huy ®éng và sử dụng vốn: - Chi nh¸nh thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh vÒ ho¹t ®éng tÝn dông theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam trªn c¬ së thùc hiÖn triÖt ®Ó kÕ ho¹ch d­ nî ®· ®­îc Trung ­¬ng giao. Thùc hiÖn ®Çu t­ theo h­íng ®Çu t­ cã chän läc vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dung. - Rµ so¸t chuyÓn ®æi c¬ cÊu ®Çu t­ phï hîp víi c¬ cÊu nguån vèn, ®¶m b¶o tû lÖ cho vay trung, dµi h¹n tèi ®a kh«ng qu¸ 40%/tæng d­ nî (tû lÖ nµy Chi nh¸nh ®¹t 36,9%) - Chi nh¸nh ®· tËp trung c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t vµ chØnh söa bæ sung sai sãt sau thanh kiÓm tra nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. - Thùc hiÖn ph©n lo¹i nî vµ trÝch lËp dù phßng rñi ro tÝn dông theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Chi nh¸nh ®· thµnh lËp ban chØ ®¹o xö lý nî khã ®ßi nh»m ®«n ®èc xö lý nî qu¸ h¹n, nî ®· xö lý rñi ro tÝn dông - Ban Gi¸m ®èc ph©n c«ng nhiÖm vô vµ giao tr¸ch nhiÖm b»ng v¨n b¶n cho Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c tÝn dông, chÕ ®é uû quyÒn cña gi¸m ®èc ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc theo quy ®Þnh. §Þnh kú hµng tuÇn, th¸ng, quý, n¨m ban l·nh ®¹o ®Òu cã ch­¬ng tr×nh vµ lÞch c«ng t¸c cña tõng thµnh viªn qua ®ã tõng thµnh viªn chñ ®éng trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch, theo dâi chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng, phèi hîp xö lý c¸c c«ng viÖc cÇn cã sù phèi kÕt hîp gi÷a c¸c bé phËn. 1.2 C¬ cÊu d­ nî ®Õn 31/12/2008: - C¬ cÊu d­ nî theo thêi h¹n cho vay: + Tæng d­ nî: 2.154.073 triÖu ®ång + Ng¾n h¹n: 1.357.447 triÖu ®ång chiÕm 36,9% trªn tæng d­ nî. + Trung, dµi h¹n: 796.626 triÖu ®ång chiÕm 63.1%/tæng d­ nî. - C¬ cÊu d­ nî theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp: §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång STT Ngµnh kinh tÕ Sè DN Tæng d­ nî cho vay DN D­ nî cho vay DN NVV Tû träng Tæng sè DN DN nhá vµ võa (1) (2) (3) (4) (5) (5)/(4) 1 Doanh nghiÖp nhµ n­íc 12 1 1.401.154 4.136 0.29% 2 C«ng ty cæ phÇn 24 17 412.141 80.836 19.6% 3 C«ng ty hîp danh 0 0 0 0 0 4 C«ng ty TNHH 11 8 160.626 8.639 5.4% 5 DN cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 0 0 0 0 0 6 DN t­ nh©n 0 0 0 0 0 7 Ph¸p nh©n kh¸c 0 0 0 0 0 8 Hîp t¸c x· 0 0 1.500 1.500 100% Tæng céng 47 26 1.975.421 95.111 4.8% - C¬ cÊu d­ nî theo lÜnh vùc kinh tÕ: §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång STT Ngµnh kinh tÕ Sè DN Tæng d­ nî cho vay DN D­ nî cho vay DN NVV Tû träng Tæng sè DN DN nhá vµ võa (1) (2) (3) (4) (5) (5)/(4) 1 N«ng, l©m nghiÖp 0 0 0 0 0 2 Thuû, h¶i s¶n 0 0 0 0 0 3 Ngµnh c«ng nghiÖp 7 0 447.387 0 0 3.1 §iÖn 6 0 375.621 0 0 3.2 ThÐp 1 0 71.766 0 0 3.3 Kh¸c 0 0 0 0 0 4 Ngµnh x©y dùng 5 0 1.218.574 0 0 4.1 Xi m¨ng 1 0 109.729 0 0 4.2 KD BÊt ®éng s¶n 0 0 0 0 0 4.3 Kh¸c 4 0 1.108.845 0 0 5 Th­¬ng m¹i, dÞch vô 34 26 305.630 95.111 31% 6 C¸c ngµnh kh¸c 1 0 3.830 0 0 Tæng céng 47 26 1.975.421 95.111 4.8% 1.3 ChÊt l­îng tÝn dông, c«ng t¸c qu¶n lý thu håi nî ®· xö lý rñi ro: - Tæng nî xÊu ®Õn 31/12/2008: Lµ 41.980 triÖu ®ång chiÕm 1,95% trªn tæng d­ nî. + Nhãm 3: 33.404 triÖu ®ång chiÕm 1,55% tæng d­ nî (trong ®ã: doanh nghiÖp chiÕm 1,1% tæng d­ nî, DNNVV chiÕm 1,1% tæng d­ nî) + Nhãm 4: 100 triÖu ®ång chiÕm 0,005% tæng d­ nî (trong ®ã: doanh nghiÖp chiÕm 0% tæng d­ nî, DNNVV chiÕm 0% tæng d­ nî) + Nhãm 5: 8.476 triÖu ®ång chiÕm 0,394% tæng d­ nî (trong ®ã: doanh nghiÖp chiÕm 0,19% tæng d­ nî, DNNVV chiÕm 0,19% tæng d­ nî) - Sè nî ®· xö lý rñi ro n¨m 2008: 37.590 triÖu ®ång (trong ®ã DNNVV lµ 26.961 triÖu ®ång). - C«ng t¸c thu håi nî ®· xö lý rñi ro cña doanh nghiÖp lµ: 990 triÖu ®ång 1.4. nghiÖp vô b¶o l·nh trong n­íc: §¬n vÞ tÝnh: §ång Tæng sè d­ b¶o l·nh: §Õn thêi ®iÓm 31/12/2008 (®) - B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång: 550.002.802.668 - B¶o l·nh thanh to¸n: 9.883.895.000 - B¶o l·nh dù thÇu: 141.982.765.000 - B¶o l·nh kh¸c: 878.347.656.038 Tæng céng: 1.580.217.118.706 - PhÝ thu vÒ tõ Ph¸t hµnh b¶o l·nh lµ: 10.492 triÖu ®ång chiÕm 68% tæng thu tõ ho¹t ®éng dÞch vô toµn Chi nh¸nh. Trong n¨m Chi nh¸nh ch­a ph¶i thùc hiÖn bÊt cø nghÜa vô nµo ®èi víi bªn nhËn b¶o l·nh. 2.2.2 C«ng t¸c thanh to¸n: Trong nh÷ng n¨m qua ®¹t kh¸ víi tæng doanh sè thanh to¸n n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc cho thÊy uy tÝn cña Chi nh¸nh ®ang ®­îc dÇn n©ng lªn trªn th­¬ng tr­êng. Tõ 5 ngh×n tû n¨m 1997 lªn 27 ngh×n tû n¨m 1998, 28 ngh×n tû n¨m 1999, 53 ngh×n tû n¨m 2000, 64 ngh×n tû n¨m 2001, 80 ngh×n tû n¨m 2002 vµ 132 ngh×n tû ®ång n¨m 2003. Ho¹t ®éng thu chi tiÒn mÆt ®· thùc sù lµm tèt nhiÖm vô cña m×nh, lu«n ®¶m b¶o thu ®óng, chi ®ñ an toµn víi tæng sè thu qua c¸c n¨m cã møc t¨ng tr­ëng kh¸ ( Thu: n¨m 2003 lµ 5.771 tû ®ång, chi n¨m 2003 lµ 5.735 tû ®ång). Thu dÞch vô thanh to¸n ng©n quü cã sù t¨ng tr­ëng cao qua c¸c n¨m (n¨m 2000 lµ 1.191 triÖu ®ång, n¨m 2001 lµ 1.674 triÖu ®ång, n¨m 2002 ®¹t 2.861 triÖu ®ång, n¨m 2003 ®¹t 4.670 triÖu ®ång). * C«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ: cã sù t¨ng tr­ëng hµng n¨m t­¬ng ®èi tèt. N¨m 1997 ®¹t 2,8 triÖu USD (83 triÖu USD n¨m 1998, 96 triÖu USD n¨m 1999, 125 triÖu USD n¨m 2000, 152 triÖu USD n¨m 2001, 241 triÖu USD n¨m 2002) ®Õn 323 triÖu USD n¨m 2003. Tuy nhiªn, xÐt vÒ tæng phÝ thu ®­îc cho thÊy møc t¨ng tr­ëng doanh sè cao h¬n víi møc t¨ng tr­ëng thu phÝ. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ khëi s¾c kh«ng nh÷ng ®· gióp Chi nh¸nh chñ ®éng ®­îc nguån ngo¹i tÖ trong thanh to¸n, gãp phÇn t¨ng quü thu nhËp mµ cßn lµ nh©n tè quan träng gãp phÇn t¨ng tr­ëng tÝn dông, phôc vô kh¸ch hµng. - Giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ: nh÷ng n¨m qua, Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kinh doanh ngo¹i tÖ víi doanh sè giao dÞch ngo¹i tÖ/ 1 chiÒu giao dÞch tõ 2 triÖu USD n¨m 1997 (®Õn 42 triÖu USD n¨m 1998, 64 triÖu USD n¨m 1999, 146 triÖu USD n¨m 2000, 180 triÖu USD n¨m 2001, 260 triÖu USD n¨m 2002) vµ n¨m 2003 ®· ®¹t 362 triÖu USD. 2.2.3 KÕt qu¶ kinh doanh - Tæng thu TK lo¹i 7: 771 tû ®ång, b»ng 124% so cïng kú n¨m tr­íc. - Tæng chi TK lo¹i 8: 662 tû ®ång, b»ng 118% so cïng kú n¨m tr­íc. - Thu dÞch vô ®¹t: 19,4 tû ®ång, chiÕm 13% trªn tæng thu nhËp rßng. - Quü thu nhËp theo kho¸n tµi chÝnh ch­a cã l­¬ng ®¹t 119 tû ®ång, hÖ sè l­¬ng ®¹t ®­îc lµ 2,0 lÇn. §ñ l­¬ng V1+V2 vµ ®¹t 5 th¸ng l­¬ng n¨ng suÊt. 2.3 C¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt 2.3.1 Tû träng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt Trong nh÷ng n¨m qua nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Chi nh¸nh NHNo Láng Hạ ®· nhanh chãng hoµ nhËp vµo sù chuyÓn m×nh cña hÖ thèng NHNo ViÖt Nam, thùc hiÖn ®æi míi c«ng t¸c thanh to¸n, n©ng cao tr×nh ®é, c¶i tiÕn nghiÖp vô, øng dông c«ng nghÖ tin häc vµo thanh to¸n. §ång thêi thi hµnh mét c¸ch ®óng ®¾n, linh ho¹t c¸c NghÞ ®Þnh, v¨n b¶n míi ban hµnh vÒ c«ng t¸c thanh to¸n ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i chi nh¸nh diÔn ra nhanh chãng, ®é chÝnh x¸c cao vµ hÕt søc thuËn lîi cho kh¸ch hµng. Nhê nh÷ng c¶i c¸ch nãi trªn trong thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®· lµm cho kh¸ch hµng nhËn thÊy lîi Ých thËt sù cña viÖc thanh to¸n qua Ng©n hµng. V× vËy t¹i chi nh¸nh NHNo Láng Hạ doanh sè thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt chiÕm mét tû träng lín trong tæng doanh sè thanh to¸n vµ cã xu h­íng ngµy mét t¨ng, thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 3: T×nh h×nh thanh to¸n t¹i chi nh¸nh NHNo LÁNG HẠ §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 3 th¸ng n¨m 2009 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % 1- Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt 3.027.468 13,8 2.857.175 12,2 1.188.492 9,1 2- Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt 18.928.644 86,2 20.563.673 87,8 11.905.952 90,9 Tæng céng 21.956.112 100 23.420.848 100 13.094.444 100 (Nguån: B¸o c¸o tæng hîp kÕ to¸n thanh to¸n n¨m 2007, 2008 vµ 3 th¸ng ®Çu n¨m 2009). 2.3.2 Thùc tr¹ng ¸p dông c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt B¶ng 4: T×nh h×nh ¸p dông c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 6 th¸ng n¨m 2001 Mãn Sè tiÒn % Mãn Sè tiÒn % Mãn Sè tiÒn % 1- SÐc 12.873 926.000 4,9 14.689 1.090.344 5,3 7.966 445.544 3,74 2- UNC-CT 24.690 9.517.525 50,3 30.765 11.270.514 54,8 14.942 6.377.733 53,2 3- UNT 4.761 22.855 0,1 4.817 24.852 0,14 3.280 6.489 0,1 4- NPTT 5.927 501.885 2,65 5.904 563.338 2,74 3.209 355.634 2,98 5- Lo¹i kh¸c 9.955 7.960.379 42,05 10.061 7614.625 37,02 4.627 4.760.552 39,98 Tæng céng 58.206 18.928.644 100 66.236 20.563.673 100 34.024 11.905.952 100 (Nguån: B¸o c¸o tæng hîp kÕ to¸n thanh to¸n n¨m 2007, 2008 vµ 3 th¸ng ®Çu n¨m 2009) VÒ ThÓ thøc thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi – chuyÓn tiÒn Uû nhiÖm chi- ChuyÓn tiÒn lµ mét thÓ thøc ®­îc ¸p dông phæ biÕn nhÊt, cã doanh sè ho¹t ®éng lín nhÊt. T¹i chi nh¸nh NHNo Láng Hạ tû träng thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi – chuyÓn tiÒn chiÕm 50,3% n¨m 2007, lªn 54,8% n¨m 2008 vµ 3 th¸ng ®Çu n¨m 2009 ®¹t 53,2% trong tû träng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. B¶ng 6: T×nh h×nh thanh to¸n b»ng UNC – ChuyÓn tiÒn §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 3 th¸ng n¨m 2009 Mãn Sè tiÒn % Mãn Sè tiÒn % Mãn Sè tiÒn % 1- UNC 24.607 9.506.860 99,9 30.673 11.260.858 99.9 14.890 6.328.045 99,2 2- SÐc CT 83 10.665 0,1 92 9.656 0,1 52 9.688 0,8 Tæng céng 24.690 9.517.525 100 30.765 11.270.514 100 14.942 6.377.733 100 (Nguån: B¸o c¸o chi tiÕt kÕ to¸n thanh to¸n n¨m 2007, 2008 vµ 3 th¸ng ®Çu n¨m 2009) * Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi: Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ë trªn ta thÊy ®©y lµ h×nh thøc thanh to¸n ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt chiÕm tû träng gÇn nh­ tuyÖt ®èi 99,9%. Së dÜ uû nhiÖm chi ®­îc sö dông nhiÒu nh­ vËy nguyªn nh©n lµ do h×nh thøc vµ chøng tõ vµ thñ tôc ®¬n gi¶n. Nã cã thÓ do kh¸ch hµng hoÆc Ng©n hµng tù t¹o mÉu, kh«ng sî nhÇm lÉn, bÞ lµm gi¶ nh­ sÐc. Kh¸ch hµng chØ cÇn lËp 4 liªn uû nhiÖm chi vµ nép vµo Ng©n hµng phôc vô m×nh, mäi thñ tôc thanh to¸n ®Òu do Ng©n hµng ®¶m nhiÖm. Uû nhiÖm chi ®­îc ¸p dông réng r·i víi mäi ®¬n vÞ cã tµi kho¶n ë cïng mét Ng©n hµng, kh¸c Ng©n hµng nh­ng cïng hÖ thèng, kh¸c hÖ thèng nh­ng trªn cïng ®Þa bµn vµ cïng tham gia thanh to¸n bï trõ vµ kh¸c Ng©n hµng, kh¸c ®Þa bµn th× qua tµi khoµn tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc. Ngoµi viÖc sö dông ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô uû nhiÖm chi cßn lµ c«ng cô trung gian ®Ó Ng©n hµng b¶o chi sÐc, cÊp sÐc chuyÓn tiÒn hoÆc ®iÒu chuyÓn vèn trong cïng hÖ thèng vµ kh¸c hÖ thèng. Trªn thùc tÕ kh¸ch hµng rÊt ­a thÝch sö dông h×nh thøc thanh to¸n nµy v× sù nhanh chãng, thuËn tiÖn vµ dÔ sö dông. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy còng cã mét sè h¹n chÕ nh­ cã thÓ bÞ ph¸t hµnh qu¸ sè d­, kh«ng thÓ mang ®i giao dÞch trao ®æi ®­îc vµ còng cã tr­êng hîp ng­êi mua ®· nhËn hµng nh­ng göi uû nhiÖm chi ®Õn ng©n hµng chËm sÏ g©y thiÖt h¹i cho ng­êi b¸n, ng­îc l¹i bªn mua cã lîi khi kh«ng ®ñ tiÒn thanh to¸n hoÆc thanh to¸n chËm mµ kh«ng ph¶i chÞu h×nh thøc ph¹t nµo trong thanh to¸n. * Thanh to¸n b»ng sÐc chuyÓn tiÒn: B¶ng trªn cho thÊy ®©y lµ h×nh thøc thanh to¸n chiÕm mét tû trong rÊt khiªm tèn trong thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi – chuyÓn tiÒn (0,1%). §èi víi thanh to¸n b»ng sÐc chuyÓn tiÒn, mÆc dï viÖc ph¸t hµnh sÐc chuyÓn tiÒn kh¸ phøc t¹p v× ph¸t hµnh t¹i Ng©n hµng vµ tÝnh ký hiÖu mËt nh­ng nã l¹i rÊt thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. Nhê cã sÐc chuyÓn tiÒn nªn khi ®Õn ®Þa bµn kh¸c, kh¸ch hµng cã thÓ rót tiÒn mÆt ®Ó chi tiªu hoÆc xin ®­îc b¶o chi sÐc ®Ó ®i mua hµng hay chuyÓn th¼ng vµo tµi kho¶n cña ng­êi b¸n mµ kh«ng ph¶i mang theo tiÒn mÆt. VÒ phÝa ng­êi b¸n khi b¸n hµng xong sÐc ®­îc nép vµo Ng©n hµng lµ cã tiÒn ngay. Tuy nhiªn viÖc ph¸t hµnh sÐc chuyÓn tiÒn trong thùc tÕ mÊt nhiÒu thêi gian, qua nhiÒu c«ng ®o¹n… nªn nã kh«ng ®­îc ­a chuéng b»ng h×nh thøc uû nhiÖm chi. 2.3.2.2 ThÓ thøc thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu Theo sè liÖu ë b¶ng 4 ta thÊy thÓ thøc thanh to¸n nµy t¹i chi nh¸nh NHNo Láng Hạ chiếm mét tû träng rÊt nhá, b×nh qu©n 0,1% trong tû träng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Cô thÓ n¨m 2007 cã 4.761 mãn víi sè tiÒn lµ 22.855 triÖu ®ång, n¨m 2008 cã 4.817 mãn víi sè tiÒn 24.852 triÖu ®ång vµ 3 th¸ng ®Çu n¨m 2009 lµ 3.280 mãn víi sè tiÒn 6.489 triÖu ®ång. Thùc tÕ cho thÊy h×nh thøc nµy chØ ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n chi tr¶ dÞch vô cã tÝnh chÊt ®Þnh kú th­êng xuyªn nh­: TiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, tiÒn thuª nhµ, tiÒn ®iÖn tho¹i, phÝ vÖ sinh vµ lµm s¹ch m«i tr­êng… cña c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô vµ ®èi víi nh÷ng kho¶n tiÒn thu b¸n hµng ®èi víi b¹n hµng cã ®é tin cËy cao. Víi nguyªn t¾c thùc hiÖn lµ kh¸ch hµng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Ng©n hµng phôc vô ®¬n vÞ h­ëng, giÊy uû nhiÖm thu chØ thanh to¸n mét lÇn vµ do ng­êi b¸n chñ ®éng lËp chøng tõ. Theo chÕ ®é thanh to¸n ®­îc quy ®Þnh t¹i chi nh¸nh, nÕu tr­êng hîp tµi kho¶n tiÒn göi cña ng­êi mua kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n, Ng©n hµng sÏ b¸o cho ng­êi mua biÕt ®ång thêi nhËp “sæ theo dâi chøng tõ qu¸ h¹n thanh to¸n” vµ chê khi nµo tµi kho¶n ng­êi mua ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n th× míi tiÕn hµnh thanh to¸n vµ tÝnh ph¹t. Sè tiÒn ph¹t chËm tr¶ ®­îc tÝnh nh­ sau: TiÒn ph¹t chËm tr¶ = Sè tiÒn trªn UNT x Sè ngµy chËm tr¶ x 150% l·i suÊt trÇn cho vay ng¾n h¹n. Trªn thùc tÕ t¹i chi nh¸nh NHCT Láng Hạ tõ n¨m 2007 ®Õn nay kh«ng cã tr­êng hîp nµy xÈy do h×nh thøc nµy chñ yÕu chØ ¸p dông víi nh÷ng dÞch vô thanh to¸n th­êng xuyªn, ®Þnh kú víi sè tiÒn Ýt vµ v× thÕ nã chØ chiÕm tû träng nhá trong c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh. ThÓ thøc thanh to¸n b»ng ng©n phiÕu thanh to¸n: T¹i chi nh¸nh NHNo Láng Hạ, ng©n phiÕu thanh to¸n còng lµ thÓ thøc ®­îc sö dông kh¸ phæ biÕn. N¨m 2007 cã 5.927 mãn víi 501.885 triÖu ®ång, n¨m 2008 cã 5.904 mãn víi 563.338 triÖu ®ång, 3 th¸ng ®Çu n¨m 2009 cã 3.209 mãn víi 355.634 triÖu ®ång. NÐt ®Æc tr­ng cña ng©n phiÕu thanh to¸n lµ nh­ mét d¹ng tiÒn mÆt, nã ®­îc gäi lµ “tiÒn cã thêi h¹n “, ng­êi kh«ng cã tµi kho¶n ë Ng©n hµng còng cã thÓ sö dông. Ng©n phiÕu thanh to¸n cã ­u ®iÓm lµ gän nhÑ vµ cã thÓ chi tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi thô h­ëng mµ kh«ng cÇn th«ng qua Ng©n hµng. Khi kh«ng cã nhu cÇu sö dông hä cã thÓ nép vµo Ng©n hµng ®Ó ghi t¨ng trªn tµi kho¶n cña m×nh, h¬n n÷a thêi h¹n thanh to¸n cña ng©n phiÕu ®­îc ghi râ trªn tõng tê ng©n phiÕu vµ ®­îc ®¶m b¶o l­u th«ng, thanh to¸n bëi chÝnh Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn ®­îc ®«ng ®¶o c«ng chóng chÊp nhËn. Tuy nhiªn do ng©n phiÕu thanh to¸n cã thêi h¹n hiÖu lùc, nÕu ®Ó qu¸ thêi h¹n sÏ bÞ ph¹t tiÒn nªn ng­êi gi÷ lu«n ph¶i tÝnh ®Õn viÖc ®æi ng©n phiÕu míi. Thªm n÷a ng©n phiÕu thanh to¸n kh«ng ghi danh nªn viÖc gi÷ g×n ph¶i cÈn thËn vµ nã dÔ bÞ lµm gi¶, l­u gi÷ ng©n phiÕu kh«ng ®­îc h­ëng l·i…ChÝnh v× nh÷ng lý do ®ã mµ tû träng cña ng©n phiÕu thanh to¸n t¹i chi nh¸nh NHNo Láng Hạ chØ chiÕm mét phÇn nhá so víi tû träng chung vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. 2.3.2.3 C¸c thÓ thøc thanh to¸n kh¸c: tr×nh bµy ë trªn th× t¹i chi nh¸nh NHNo Láng Hạ cßn cã mét sè thÓ thøc thanh to¸n kh¸c nh­ tÝnh l·i tµi kho¶n tiÒn göi kh¸ch hµng hay b¶ng kª tÝch sè, phiÕu chuyÓn kho¶n, Ngoµi c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cô thÓ nh­ ®· chuyÓn tiÒn thanh to¸n bï trõ. Nh÷ng kho¶n thanh to¸n nµy chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ trong thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ trªn b¶ng 4. Cô thÓ: N¨m 2007 víi 9.955 mãn, sè tiÒn 7.960.379, chiÕm 42,05% ; N¨m 2008 víi 10.061 mãn, sè tiÒn 7.614.625 triÖu ®ång, chiÕm 37,02% ; 3 th¸ng ®Çu n¨m 2009 víi 4.627 mãn, sè tiÒn 4.760.552, chiÕm 39,98%. Së dÜ c¸c h×nh thøc thanh to¸n nµy ®¹t tíi sè mãn vµ sè tiÒn cao nh­ thÕ chñ yÕu lµ do c¸c kho¶n tÝnh l·i trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng. Víi nh÷ng kho¶n tiÒn göi dµi h¹n th× ®­îc tÝnh l·i mçi th¸ng mét lÇn, víi nh÷ng kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm th× th× sÏ ®­îc tÝnh l·i vµo ngµy ®Õn h¹n. Nh÷ng kho¶n tÝnh l·i nµy lín c¶ vÒ mãn lÉn gi¸ trÞ v× thÕ nã chiÕm tû träng lín so víi c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt kh¸c t¹i chi nh¸nh NHNO Láng Hạ. 2.4 §¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt Uû nhiÖm chi: Kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc tiÒn hµng ®i song song th­êng thiÖt h¹i cho ng­êi b¸n v× hµng ®· trao nh­ng tiÒn ch­a nhËn ®­îc. ChØ ¸p dông cho tr­êng hîp c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ th­êng xuyªn vµ uy tÝn. Uû nhiÖm thu: Cµng ngµy cµng Ýt ®­îc ¸p dông bëi thanh to¸n chËm, bÞ lÖ thuéc vµo bªn mua, tµi kho¶n ng­êi mua cã tiÒn hay kh«ng, cã bÞ tõ chèi hay kh«ng, kh«ng thÓ n¾m ®­îc. Ng©n phiÕu thanh to¸n ®· gãp phÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu tiÒn mÆt trong nh÷ng n¨m qua. Qua thùc tÕ sö dông, ng©n phiÕu thanh to¸n ®· chøng tá nh÷ng ­u thÕ vÒ tÝnh tiÖn lîi, ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn ®©y chØ lµ biÖn ph¸p t×nh thÕ, v× ng©n phiÕu thanh to¸n thùc chÊt lµ ®ång tiÒn mÆt cã mÖnh gi¸ lín, l­u th«ng trong thêi h¹n x¸c ®Þnh, do ®ã chÞu rñi ro lín. Th­ tÝn dông: Chñ yÕu thanh to¸n quèc tÕ, bëi thñ tôc vµ quy ®Þnh qu¸ chÆt chÏ. ThÎ thanh to¸n: §· cã m¸y rót tiÒn tù ®éng, thanh to¸n CARD…Tuy nhiªn nã g¾n liÒn víi c«ng nghÖ tin häc hiÖn ®ai, m¸y mãc trang bÞ cho viÖc thanh to¸n thÎ ®ßi hái nhiÒu chi phÝ, gi¸ thÎ cao, kü thuËt lµm thÎ phøc t¹p, kiÕn thøc vÒ thÎ trong d©n c­ cßn thÊp… §©y chÝnh lµ nh÷ng trë ng¹i lín ®èi víi viÖc ¸p dông thÎ thanh to¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay vµ ng­êi sö dông thÓ thøc nµy cßn rÊt khiªm tèn. SÐc: Tr­íc ®©y chóng ta ¸p dông nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­ng mçi lo¹i cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm nhÊt ®Þnh. Tõ khi cã nghÞ ®Þnh 30/CP cña ChÝnh phñ ra ®êi vµ th«ng t­ 07/TT- NH1 vÒ viÖc ph¸t hµnh vµ sö dông sÐc, ®· t¹o tiÒn ®Ò vÒ c¬ së ph¸p lý, t¹o ®­îc niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng, song hiÖu qu¶ vµ giíi h¹n ¸p dông cßn h¹n chÕ ch­a tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu thanh to¸n cña x· héi, ng­êi d©n ch­a thÊy ®­îc viÖc më tµi kho¶n c¸ nh©n ®Ó thanh to¸n qua Ng©n hµng lµ cÇn thiÕt. Giíi h¹n thanh to¸n sÐc hÑp, quan hÖ tiÒn hµng kh«ng ®i ®«i víi nhau, tiÒn bao giê còng ®­îc tr¶ tr­íc hoÆc tr¶ sau hµng ho¸, dÞch vô ®«i bªn cã thÓ lîi dông lÉn nhau.Muèn tr¸nh ®­îc ®iÒu nµy ph¶i b¶o chi sÐc, nh­ng mçi lÇn b¶o chi sÐc ph¶i ®Õn Ng©n hµng lµm thñ tôc vµ ph¶i trÝch tµi kho¶n võa g©y ø ®äng vèn vµ kh«ng chñ ®éng trong kinh doanh. Cho nªn sÐc hiÖn nay vÉn ch­a tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ch­a thu hót mäi kho¶n tiÒn trong thanh to¸n. Nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã lµ do chÊt l­îng thÊp vµ l¹c hËu cña hÖ thèng thanh to¸n khiÕn cho t©m lý ­a thÝch sö dông vµ l­u gi÷ tiÒn mÆt cña c«ng chóng vµ doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m ®i mµ cã dÊu hiÖu t¨ng lªn. HÖ thèng tµi kho¶n cøng nh¾c, thiÕu c¸c tµi kho¶n l­ìng tÝnh khiÕn cho c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc øng dông c¸c kü thuËt thanh to¸n linh ho¹t vµ hiÖn ®¹i phôc vô nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. 2.5. VÒ phÝa c¬ chÕ HiÖn nay, mÆc dï ®· cã NghÞ ®Þnh sè 30/ CP ngµy 09/05/1996 cña ChÝnh phñ ban hµnh vÒ Quy chÕ ph¸t hµnh vµ sö dông sÐc; Th«ng t­ sè 07/TT-NH1 ngµy 31/02/1994 cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 30/CP; QuyÕt ®Þnh sè 371/1999/Q§-NHNN1 ngµy 19/10/1999 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ph¸t hµnh, sö dông vµ thanh to¸n thÎ ng©n hµng vµ NghÞ ®Þnh sè 64/2001/N§-CP ngµy 20/9/2001 cña ChÝnh phñ vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n qua c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n (cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/2002, nh­ng hiÖn t¹i ch­a cã Th«ng t­ h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 64/N§-CP vµ ch­a cã NghÞ ®Þnh míi thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 30/CP vÒ thanh to¸n sÐc. VÝ dô: vÒ dÞch vô thanh to¸n sÐc theo NghÞ ®Þnh sè 30/CP cña ChÝnh phñ ®ßi hái ng­êi sö dông sÐc ph¶i cã tµi kho¶n, cã sè d­ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ ng­êi ®­îc h­ëng sÐc còng ph¶i cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, trong khi ®ã ®¹i ®a sè d©n chóng ch­a cã tµi kho¶n, ch­a ®­îc tuyªn truyÒn vÒ thñ tôc thanh to¸n sÐc nªn hä ch¼ng quan t©m ®Õn sÐc cña ng©n hµng cã thuËn lîi hay kh«ng. V× vËy, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c thanh to¸n ë n­íc ta hiÖn nay do c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô thanh to¸n vÉn chñ yÕu ¸p dông c¸c néi dung c¬ b¶n cña ¸c van b¶n tr­íc ®©y vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Khi triÓn khai thùc hiÖn c¬ chÕ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cßn nhiÒu ®iÓm bÊt hîp lý vÝ dô nh­: Thanh to¸n bï trõ ®­îc thùc hiÖn ë n¬i cã chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc tØnh, thµnh phè ®Ó thanh to¸n vèn lÉn nhau gi÷a c¸c ®¬n vÞ thanh to¸n theo thÓ thøc thanh to¸n cña kh¸ch hµng ®ãng trªn ®Þa bµn, tæng hîp theo b¶ng kª sè 12 vµ 14. Nh÷ng mãn thanh to¸n ngoµi hÖ thèng, ngoµi ®Þa bµn ®· tæ chøc thanh to¸n bï trõ ph¶i th«ng qua chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc tØnh, thµnh phè chuyÓn tiÒn tõng lÇn. C¸c ®¬n vÞ thanh to¸n cÊp huyÖn ë n¬i kh«ng cã chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc kh«ng thÓ thùc hiÖn thanh to¸n bï trõ hoÆc kh«ng thÓ chuyÓn tiÒn tõng lÇn ®­îc. Muèn thùc hiÖn chuyÓn tiÒn tõng lÇn qua chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc tØnh, thµnh phè, c¸c ®¬n vÞ thanh to¸n ë huyÖn, thÞ x· ph¶i th«ng qua chi nh¸nh ng©n hµng th­¬ng m¹i cÊp trªn cña m×nh. §©y lµ mét kh©u tån t¹i vÒ thanh to¸n bï trõ ë n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay. ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ ph¸t triÓn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i Nhno& ptnt chi nh¸nh l¸ng h¹ nãi riªng vµ nhno& ptnt nãi chung I - §Þnh h­íng ho¹t ®éng cña nhnO & PTNT CHI NH¸NH L¸NG H¹ §Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng dïng tiÒn mÆt cña c¸c NH ë n­íc ta §Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña NH n»m trong ®Þnh h­íng chung cña ngµnh Ng©n hµng ViÖt Nam lµ kh«ng ngõng më réng tÝn dông, ®¶m b¶o tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp h¬n møc cho phÐp cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam (d­íi 3%); T¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c huy ®éng vèn trong c¸c tÇng líp d©n c­ nh»m ®¸p øng ®­îc nguån vèn ®Ó cho vay, ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i, an toµn vµ cã hiÖu qu¶. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn dù kiÕn 20 n¨m ®Çu cña ThÕ kû XXI nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®¹t tr×nh ®é mét n­íc c«ng nghÖp ph¸t triÓn. Qu¸ tr×nh ®i ®Õn môc tiªu ®ã kÐo theo nh÷ng biÕn ®éng lín trong ngµnh Ng©n hµng. Bªn c¹nh nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ c¸c doanh nghiÖp, tè chøc kinh tÕ… thêi gian gÇn ®©y c¸c Ng©n hµng ®· h­íng tíi thu hót ®a d¹ng kh¸ch hµng b»ng nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong d©n c­, thö nghiÖm c¸c c«ng cô thanh to¸n c¸ nh©n hiÖn ®¹i. §ã lµ mét bé phËn cã ý nghÜa ngµy cµng to lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng yªu cÇu c¬ chÕ thanh to¸n ph¶i tÝnh ®Õn sù thÝch øng víi c¸c chñ thÓ tham gia thanh to¸n do cã quyÒn tù do lùa chän cña kh¸ch hµng giao dÞch, do qui luËt cung cÇu, c¹nh tranh t¸c ®éng vµ chi phèi. Ho¹t ®«ng thanh to¸n ph¶i ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao thÓ hiÖn ë thêi gian thanh to¸n nhanh, ®é tin cËy cao, chi phÝ giao dÞch thÊp, rñi ro Ýt… Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã vai trß quan träng ®èi víi c¸c chñ thÓ thanh to¸n, c¸c trung gian thanh to¸n, c¸c ®èi t­îng, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. Ph­¬ng thøc thanh to¸n kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ viÖc thùc hiÖn chi tr¶ tiÒn cho nhau, mµ hµm nghÜa réng h¬n lµ chuyÓn t¶i c¸c luång vèn trong nÒn kinh tÕ tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c. Th«ng qua c¸c tho¶ thuËn thanh to¸n, quyÕt to¸n trong ngµy mµ gãp phÇn æn ®Þnh c¸c nhu cÇu dù tr÷ cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i, cho phÐp c¸c nhµ qu¶n lý tiÒn tÖ, Ng©n hµng cã thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c thay ®æi cung vµ cÇu vÒ dù tr÷ khi cã sù thay ®æi vÒ ho¹t ®éng thu chi cña chÝnh phñ, hoÆc cã sù can thiÖp vµo thÞ tr­êng tiÒn tÖ, thÞ tr­êng ngo¹i hèi, hç trî trùc tiÕp cho thÞ tr­êng liªn Ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh, gãp phÇn ®iÒu hµnh mÆt b»ng l·i suÊt gi÷a c¸c khu vùc do ®ång vèn lu©n chuyÓn nhanh chËm, nhiÒu Ýt trªn thÞ tr­êng. Nh­ vËy thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®· tham gia mét c¸ch “chñ ®éng” vµo viÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. Ngoµi ra do sù tiÕn bé vÒ kü thuËt ®­îc ¸p dông vµo c«ng nghÖ thanh to¸n mµ t¸c ®éng vµo sù æn ®Þnh hÖ thèng tµi chÝnh quèc gia. Mét sù thanh to¸n cña ®¬n vÞ nµy lµ nguån quÜ ®èi víi ®¬n vÞ kh¸c, mét sù sai sãt trong viÖc chuyÓn tiÒn bëi bÊt kú mét lý do nµo còng dÉn ®Õn khã kh¨n, thËm chÝ thiÕu hôt ng©n quÜ cho ng­êi tham gia thanh to¸n vµ tiÕp diÔn mét ph¶n øng d©y chuyÒn m¹o hiÓm vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng - ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, rÊt cÇn cã c¸ch nh×n nhËn s¸t hîp víi thùc tÕ cña ViÖt Nam. §ã lµ tõ xuÊt ph¸t ®iÓm cña viÖc chuyÓn ®æi ë møc thÊp, cã nhiÒu bÊt cËp, tiÒm n¨ng kinh tÕ, c¬ së h¹ tÇng cßn nhiÒu yÕu kÐm vµ ph¶i ®¶m b¶o cho mét x· héi c«ng b»ng nªn cÇn sù m¹nh d¹n song ph¶i cÈn träng, tõng b­íc kh«ng nãng véi ®Ó rót ra bµi häc ph¸t triÓn tiÕp theo. 2- §Þnh h­íng më réng vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cña Chi Nh¸nh NH L¸ng H¹ Mét trong nh÷ng ®Þnh h­íng quan träng cña NH lµ ho¹t ®éng dÞch vô ng©n hµng víi néi dung chñ yÕu lµ tæ chøc thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ, mµ næi bËt nªn lµ c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. §Ó thùc hiÖn tèt ®­îc ®Þnh h­íng nµy, NH ®· lµm c«ng t¸c hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, thiÕt lËp mét cÊu tróc hÖ thèng thanh to¸n hiÖn ®¹i ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Tæ chøc tèt d©y chuyÒn vµ c«ng nghÖ cho phï hîp b»ng viÖc hoµn thiÖn hÖ thèng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö, thanh to¸n liªn ng©n hµng. T¨ng c­êng ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, phæ cËp dÞch vô thanh to¸n qua ng©n hµng trong khu vùc d©n c­ vµ sö dông tµi kho¶n c¸ nh©n trong ®ã ®Æc biÖt chó träng ®Õn h×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc. Chi Nh¸nh NH L¸ng H¹ còng chØ lµ mét bé phËn trong hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam nªn nh÷ng ®Þnh h­íng më réng vµ ph¸t triÓn cña NH ph¶i ®i theo xu thÕ ph¸t triÓn cña hÖ thèng NH VN. II/ mét sè Gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt T¹I NH L¸NG H¹ NãI RI£NG Vµ C¸C NHTM NãI CHUNG. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Ó cã thÓ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng cao cña nÒn kinh tÕ, ®ång thêi t¹o ra cho m×nh mét thÕ ®øng v÷ng ch¾c trong c¹nh tranh, ®· ®Õn lóc c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i ®æi míi quan ®iÓm trong kinh doanh cña m×nh. Trong huy ®éng vèn, bªn c¹nh viÖc chó träng nh÷ng mãn lín, ph¶i chó ý khai th¸c c¸c mãn nhá. Trong c«ng t¸c thanh to¸n, ph¶i coi dÞch vô thanh to¸n cho kh¸ch hµng nh­ mét vò khÝ lîi h¹i trong c¹nh tranh, ph¶i t¹o cho kh¸ch hµng cã lßng tin vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh chãng, an toµn, chÝnh x¸c cña ng©n hµng, ph¶i cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng c«ng cô thanh to¸n tiÖn lîi, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¶ hai bªn tham gia. Mçi NH cÇn x¸c ®Þnh râ môc tiªu vµ gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thµnh môc tiªu ®ã, kh«ng ¸p dông mét c¸ch m¸y mãc c¸c gi¶i ph¸p cña c¸c NH kh¸c.T¹i NH L¸ng H¹ - lµ mét ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n mµ môc tiªu cña nã chñ yÕu lµ phôc vô cho c«ng cuéc ph¸t triÓn n«ng th«n th× viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt diÔn ra kh«ng th­êng xuyªn nh­ t¹i c¸c NHTM kh¸c. §iÒu ®ã kh«ng ®ång nghÜa víi viÖc s¬ sµi trong c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt mµ NH lu«n ph¶i quan t©m vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c nµy, ®Ó t¹o niÒm tin víi kh¸ch hµng tõ ®ã gióp NH cã ®­îc vÞ thÕ quan träng trong c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc. Hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®ang lµ vÊn ®Ò quan t©m cña nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp. V× vËy viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng nãi chung vµ c«ng nghÖ thanh to¸n lµ cÊp thiÕt gãp phÇn tho¶ m·n nhu cÇu thanh to¸n ®a d¹ng vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn cña nÒn kinh tÕ. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc t¹i tr­êng vµ qua nghiªn cøu c¸c tµi liÖu, v¨n b¶n cña Nhµ n­íc, cña ngµnh ng©n hµng em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong ho¹t ®éng dÞch vô ng©n hµng t¹i c¸c NHTM: Mét lµ, më réng mµng l­íi dÞch vô ng©n hµng. Hai lµ, kh«ng ngõng ®æi míi, c¶i tiÕn, ngµy cµng hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n cña ng©n hµng. Ba lµ, tæ chøc bé m¸y thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, t¨ng c­êng gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm, phong c¸ch giao tiÕp, th¸i ®é phôc vô vµ kh«ng ngõng ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng nãi chung vµ ®éi ngò nh©n viªn trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng nãi riªng. Cã chiÕn l­îc tæ chøc ®µo t¹o míi, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n nh»m ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trong thêi kú míi víi néi dung “T¨ng c­êng søc c¹nh tranh b»ng ®éi ngò nh©n viªn cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, giái chuyªn m«n vµ nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc”. §Æc biÖt lµ x©y dùng vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ®iÖn to¸n, kÕ to¸n thanh to¸n thµnh ®éi ngò c¸n bé lµm viÖc n¨ng ®éng, chÝnh x¸c, an toµn tµi s¶n lµ viÖc mang tÝnh cÊp b¸ch vµ l©u dµi cho ho¹t ®éng ng©n hµngnãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n nãi riªng. Bèn lµ, t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o vµ c¸c ho¹t ®éng marketing s©u réng ®Õn mäi tÇng líp d©n c­, ®Õn mäi tæ chøc vµ c¸ nh©n ®Ó hä hiÓu râ vÒ c«ng t¸c thanh to¸n qua ng©n hµng, ®Ó hä thÊy ®­îc c¸c tiÖn Ých míi trong thanh to¸n nh­ an toµn, thuËn lîi, nhanh chãng, chÝnh x¸c. N¨m lµ, kh«ng ngõng c¶i tiÕn c¸c thñ tôc, quy tr×nh thanh to¸n sao cho viÖc thùc hiÖn thanh to¸n cho kh¸ch hµng ®­îc nhanh, chÝnh x¸c vµ an toµn. phÇn III: KÕt luËn Ngµy nay, c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i, ngoµi môc tiªu kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nhth× môc tiªu trë thµnh “ Ng©n hµng cña mäi nhµ, mäi ng­êi, mäi tÇng líp d©n c­ “ lµ môc tiªu mµ c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ®ang h­íng tíi. Bëi lÏ nÕu ®¹t ®­îc môc tiªu nµy, th× kho¶ng c¸ch gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng sÏ ®­îc rót ng¾n l¹i. Ng©n hµng cÇn ®Õn kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng còng cÇn ®Õn ng©n hµng ®Ó cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× viÖc n©ng cao chÊt l­îng c¸c dÞch vô thanh to¸n lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ lµ yªu cÇu tiªn quyÕt ®èi víi ng©n hµng. Víi ng©n hµng ph¶i cã sù ®Çu t­ ®¸ng kÓ ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn kinh tÕ lµ sù ph¸t triÓn cña c¸c giao dÞch mang tÝnh chÊt th­¬ng m¹i, mµ kÕt qu¶ lµ sù gia t¨ng trong lÜnh vùc thanh to¸n. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng bao giê ngõng, cho nªn nhu cÇu vÒ thanh to¸n còng v× thÕ mµ t¨ng m·i. Theo ®µ ®ã c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cña ng©n hµng ph¶i ®æi míi liªn tôc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn hiÖn nay. Bëi vËy, tiÕp tôc ®æi míi hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc thanh to¸n nh»m lµm cho c¬ chÕ thanh to¸n trë lªn sèng ®éng h¬n lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c NHTM. Trong chuyªn ®Ò nµy, em m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, víi tr×nh ®é nhËn thøc cßn h¹n chÕ nªn sÏ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Tuy vËy, Em vÉn hy väng nh÷ng gi¶i ph¸p nµy cã thÓ ®ãng gãp phÇn nµo trong viÖc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i c¸c NH L¸ng H¹ nãi riªng vµ hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam nãi chung. Qua ®©y t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn Chi Nh¸nh Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n L¸ng H¹ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i ®­îc häc hái vµ vËn dông lý thuyÕt ®· häc ë tr­êng vµo thùc tÕ trong thêi gian thùc tËp t¹i ng©n hµng. danh môc tµi liÖu tham kh¶o - b¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2007-2008 vµ ba th¸ng ®Çu n¨m 2009 - B¸o c¸o huy ®éng vèn n¨m 2007-2008 vµ ba th¸ng ®Çu n¨m 2009 cña chi nh¸nh L¸ng H¹ - B¸o c¸o thanh to¸n 2007-2008 vµ ba th¸ng ®Çu n¨m 2009 cïa chi nh¸nh L¸ng H¹ - T¹p chÝ ng©n hµng c¸c sè cña n¨m 2008 vµ 3 th¸ng ®Çu n¨m 2009 - S¸ch nghiÖp vô tÝn dông ng©n hµng - B¸o c¸o tæng kÕt 20 n¨m cña chi nh¸nh L¸ng H¹ - Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña chi nh¸nh L¸ng H¹ 2009 - Tập san báo ngân hàng nông nghiệp - Và các tài liệu khác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại.doc
Luận văn liên quan