Đề tài Hạch toán tài sản cố định tại Công ty CP xây dựng số 2 Thăng Long

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG I/Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long 1 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1 1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long 2 1.3/ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3 1.4/ Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 16 II/Thực tế công tác kế toán của công ty xây dựng số 2 Thăng Long. 6 2.1/ Tổ chức bộ máy kế toán 6 2.2/Tổ chức hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ 8 2.3/Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 9 2.4/ Tổ chức sổ kế toán của công ty 9 2.5/Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 12 III/ Nhận xét đánh giá chung 12 PHẦN II CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 15 I. Tài sản cố định - đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán tài sản cố định. 15 1.1. Khái niệm tài sản cố định 15 1.2. Đặc điểm của tài sản cố định 16 1.3 Nhiệm vụ của hạch toán TSCĐ 16 II. Phân loại và đánh giá tài sản cố định 16 2.1Phân loại tài sản cố định 16 2.2. Đánh giá tài sản cố định 18 III. Tổ chức hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp 21 3.1. Thủ tục và hồ sơ 21 3.2. Hạch toán chi tiết TSCĐ 21 3.3. Hạch toán tổng hợp TSCĐ 22 3.4 Hạch toán thuê và cho thuê tài sản cố định 37 3.5. Hệ thống sổ sách kế toán tài sản cố định 39 IV. Vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cố định 42 4.1. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 42 4.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý TSCĐ 44 V. Một số liên hệ với kế toán Quốc tế và chuẩn mực kế toán 44 Chương II: THỰC TẾ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG 46 I/ Lịch sử hình thành vàđặc điểm hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lí của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long. 46 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 46 1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long 47 1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 48 1.4./ Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 48 1.5./ Tổ chức công tác kế toán của công ty xây dựng số 2 Thăng Long 49 II/ Thực trạng công tác tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long 53 1. Đặc điểm và tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ tại Công ty 53 1.1. Phân loại và đặc điểm tài sản cố định 53 1.2. Công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định 54 2. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ tại Công ty 55 2.1. Thủ tục chứng từ, sổ sách, tài khoán sử dụng và quy trình hạch toán chung 55 2.2. Hạch toán tình hình biến động tăng TSCĐ 55 2.3.Hạch toán tính hình biến động giảm TSCĐ 61 3.Hạch toán khấu hao TSCĐ 65 4.Kiểm kê TSCĐ 66 5.Hạch toán sửa chữa tài sản cố định 66 6.Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty 69 Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG. 72 3.1. Đánh giá chung về công tác hạch toán TSCĐ tại Công ty : 72 3.2.Một số giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. 74 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán tài sản cố định tại Công ty CP xây dựng số 2 Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ých cña nã mang l¹i lµ ®­îc hoµn tr¶ tiÒn thuÕ thu nhËp trong nh÷ng n¨m ®Çu cña TSC§ cho ®Õn n¨m cuèi cïng cña TSC§ ®ã. Theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh c¸c møc khÊu hao rÊt lín trong nh÷ng n¨m ®Çu, ®iÒu nµy dÉn ®Õn nh÷ng kho¶n thu nhËp nhá vµ dÉn ®Õn thuÕ thu nhËp còng nhá trong c¸c n¨m nµy. Tuy nhiªn, tiÒn thuÕ thu nhËp chØ ®­îc ho·n l¹i chø kh«ng tr¸nh ®­îc. C¸c møc khÊu hao lín h¬n trong nh÷ng n¨m ®Çu ®­îc bï l¹i b»ng møc khÊu hao nhá h¬n trong nh÷ng n¨m cuèi. Vµ nh­ vËy c¸c kho¶n thu nhËp lín h¬n sÏ ®­îc b¸o c¸o vµ ph¶i tr¶ trong n¨m cuèi cña thêi gian h÷u dông. Ch­¬ng II: Thùc tÕ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long I/ LÞch sö h×nh thµnh vµ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long. 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long lµ doanh nghiÖp cæ phÇn nhµ n­íc trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Th¨ng Long. Tªn giao dÞch quèc tÕ : Th¨ng Long construction joint stock company N2 Tªn gäi t¾t : Th¨ng Long const stock Co N2 Trô së chÝnh : §­êng Ph¹m V¨n §ång - Tõ Liªm - Hµ néi. C«ng ty ®­îc thµnh lËp ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 1966 víi tªn gäi XÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y l¾p Th¨ng Long, víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho sù nghiÖp chèng Mü cøu n­íc vµ x©y dùng sau hoµ b×nh. Ngµy 27 th¸ng 03 n¨m 1993 XÝ nghiÖp x©y l¾p Th¨ng Long ®­îc ®æi thµnh C«ng ty kiÕn tróc vµ x©y dùng Th¨ng Long theo quyÕt ®Þnh sè 497/Q§/GTVT cña Bé giao th«ng vËn t¶i ( nay lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng vµ vËt liÖu x©y dùng). Ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1995 C«ng ty kiÕn tróc vµ x©y dùng Th¨ng Long ®­îc ®æi tªn thµnh c«ng ty x©y dùng kiÕn tróc Th¨ng Long vµ ®­îc s¸t nhËp vµo Tæng c«ng ty x©y dùng Th¨ng Long theo quyÕt ®Þnh sè 4003/Q§/GTVT cña Bé giao th«ng vËn t¶i. C«ng ty ®­îc më réng h¬n nghµnh nghÒ kinh doanh, ngoµi nghµnh nghÒ kÓ trªn c«ng ty cßn d­îc phÐp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng vµ kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch. Ngµy 09 th¸ng 11 n¨m 1999 theo quyÕt ®Þnh sè 3113/1999/Q§/GTVT C«ng ty ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng sè 2 Th¨ng Long víi nghµnh nghÒ kÎ trªn, trong ®ã nghµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông vµ giao th«ng. Víi quyÕt ®Þnh sè 3057/Q§/GTVT ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2001 cña Bé GTVT C«ng ty x©y dùng sè 2 ®ùoc cæ phÇn ho¸. Qu¸ tr×nh cá phÇn ho¸ ®­îc tiÕn hµnh ®Õn ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2003 C«ng ty chÝnh thøc ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng c«ng ty cæ phÇn, ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp, ®­îc quèc héi kho¸ X th«ng qua ngµy 12/6/1999 t¹i kú hîp lÇn thø V. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long thuéc së h÷u cña c¸c cæ ®«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. Cã ®iÒu lÖ vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty. Cã vèn ®iÒu lÖ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh h÷u h¹n ®èi víi c¸c kho¶n nî. H¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty : 5.100.000.000 ®ång, trong ®ã : + PhÇn vèn nhµ n­íc chiÕm 21% (1070 triÖu ®ång) + PhÇn vèn cña c¸c cæ ®«ng lµ ng­êi lao ®éng trong c«ng ty lµ 60% ( 3.060 triÖu ®ång). + PhÇn vèn b¸n cho c¸c ®èi t­îng ngoµi c«ng ty chiÕm 19% ( 969 triÖu ®ång) 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long cã bé m¸y qu¶n lý t­¬ng ®èi gän nhÑ vµ n¨ng ®éng, cã hiÖu qu¶. HiÖn nay viÖc tæ chóc thµnh c¸c ®éi thi c«ng gióp cho c«ng ty trong viÖc qu¶n lý lao ®éng vµ ph©n c«ng lao ®éng thµnh nhiÒu vÞ trÝ thi c«ng kh¸c nhau víi nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau mét c¸ch hiÖu qu¶. Trong bé m¸y qu¶n lý mçi phßng ban ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng cña m×nh trong mèi quan hÖ thèng nhÊt. - §¹i héi cæ ®«ng lµ c¬ quan cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt. - Héi ®ång l·nh ®¹o c«ng ty. - Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. - C¸c phã gi¸m ®èc : C«ng ty cã 4 Phã gi¸m ®èc, mçi ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc ®iÒu hµnh theo khu vùc ®Þa lý. - Phßng dù ¸n : T×m hiÓu nghiªn cøu thÞ tr­êngvµ c¸c dù ¸n, lËp hå s¬ ®Êu thÇu vµ theo dâi kÕt qu¶. - Phßng kinh tÕ hîp ®ång : ChÞu tr¸ch nhiÖm ký vµ thanh lý c¸c hîp ®ång, lËp vµ duyÖt c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, lËp b¶ng giao kho¶n cho c¸c ®éi. - Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é : Tæng hîp kÕ ho¹ch c¸c bé phËn vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch ®Çu t­ cho toµn c«ng ty. - Phßng kü thuËt : Nghiªn cøu, ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü trhuËt vµo s¶n xuÊt. LËp h¹n møc vËt t­, theo dâi kiÓm tra gi¸m s¸t vÒ kü thuËt, chÊt l­îng s¶n xuÊt c¸c c«ng tr×nh, c¸c dù ¸n cña c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn. X¸c ®Þnh khèi l­îng thùc tÕ ph¶i lµm gióp phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é giao viÖc. - Phßng tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng tiÒn l­¬ng : Tæ chøc tuyÓn chän lao ®éng, ph©n c«ng lao ®éng, s¾p xÕp, ®iÒu phèi lao ®éng cho c¸c ®éi s¶n xuÊt, h×nh thµnh c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng cho c¸c bé phËn cña c«ng ty. - Phßng m¸y vËt t­ : Cung cÊp kÞp thêi, ®óng chñng lo¹i vËt t­ cho c¸c c«ng tr×nh theo ®óng kÕ ho¹ch, qu¶n lý tham m­u sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ vËn taØ trong toµn bé c«ng ty. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Thùc hiÖn ghi chÐp sö lý cung cÊp sè liÖu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh. Huy ®éng ph©n phèi, gi¸m s¸t c¸c nguån vèn, b¶o toµn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®ång vèn. -V¨n phßng : ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh cña c«ng ty. - C¬ cÊu tæ chøc cña mét ®éi s¶n xuÊt trong c«ng ty: §éi tr­ëng, ®éi phã kü thuËt, tõ 1 ®Õn 3 kü thuËt viªn lµ kü s­ chuyªn nghµnh, tõ 1 ®Õn 2 nh©n viªn thèng kª kÕ to¸n, 1 nh©n viªn tiÕp liÖu, 1 thñ kho... ®­îc bè trÝ tuú theo tÝnh chÊt quy m« s¶n xuÊt cña ®éi. S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty:( S¬ ®å 1) 1.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Lµ mét d¬n vÞ x©y dùng, c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: - S¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu la nh÷ng c«ng tr×nh giao th«ng cã qui m« lín, tr¶i dµi, ®Þa bµn s¶n xuÊt kinh doanh réng, chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu cña thêi tiÕt, thêi gian s¶n xuÊt dµi. - Ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng ty réng kh¾p c¶ n­íc, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty më réng thÞ tr­êng sang Lµo. C¸c c«ng tr×nh nµy x©y dùng cè ®Þnh, nªn vËt liÖu lao ®éng, m¸y thi c«ng ph¶i di chuyÓn theo ®¹i ®iÓm ®Æt c«ng tr×nh. Ho¹t ®éng x©y l¾p tiÕn hµnh ngoµi trêi chÞu ¶nh h­ëng cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc qu¶n lý tµi s¶n vËt t­, m¸y mãc, dÔ bÞ h­ háng vµ ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng. Do vËy, vÊn ®Ò sinh ho¹t cña c«ng nh©n vµ an ninh cho ng­êi lao ®éng còng nh­ ph­¬ng tiÖn m¸y mãc rÊt ®­îc c«ng ty quan t©m. - §Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn x©y dùng vµ b¶o ®¶m æn ®Þnh cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt theo chuyªn m«n riªng vµ chÞu sù qu¶n lý tËp chung cña ban l·nh ®¹o c«ng ty nªn c«ng ty cã nh÷ng ®éi chuyªn lµm ®­êng, ®éi chuyªn lµm c¸c c«ng tr×nh thuû lîi... vµ khoanh vïng x©y dùng cho tõng ®éi ®Ó thuËn lîi cho viÖc di chuyÓn nh©n lùc vµ m¸y mãc thi c«ng. * Nhiªm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty hiÖn nay lµ : - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng trong vµ ngoµi n­íc ( bao gåm: cÇu, ®­êng, s©n bay, bÕn c¶ng, san lÊp mÆt b»ng...) - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, ®an dông, thuû lîi vµ c«ng tr×nh ®iÖn ®Õn 35KV. N¹o vÐt, båi ®¾p mÆt b»ng, ®µo ®¾p nÒn, ®µo ®¾p c«ng tr×nh. - §Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng côm d©n c­, khu ®« thÞ, giao th«ng vËn t¶i. - Khai th¸c kho¸ng s¶n vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, cÊu kiÖn thÐp, cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng nhùa. - XuÊt nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ, söa ch÷a xe m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng, gia c«ng c¬ khÝ. - T­ vÊn thiÕt kÕ, thÝ nghiÖm vËt t­, t­ vÊn gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh kh«ng do c«ng ty thi c«ng. - Kinh doanh th­¬ng m¹i, dÞch vô du lÞch, kh¸ch s¹n. 1.4./ §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Lµ mét C«ng ty x©y dùng nªn s¶n phÈm cña C«ng ty mang nÐt ®Æc tr­ng cña nghµnh XDCB. Tr­íc hÕt qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm cña nghµnh x©y dùng c¬ b¶n tõ khi khëi c«ng x©y dùng ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ®­a vµo sö dông th­êng kÐo dµi, phô thuéc vµo quy m« vµ tÝnh chÊt phøc t¹p cña tõng c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh x©y dõng chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n l¹i gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau Thø hai s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n lµ nh÷ng c«ng tr×nh vËt kiÕn tróc cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian l¾p ®Æt sö dông l©u dµi. L­îng vèn trong kh©u s¶n xuÊt sÏ lín. §iÒu ®ã dÉn ®Õn nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ rÊt lín ®Æc biÖt lµ vèn l­u ®éng. Quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å 2 sau: Mua vËt t­, tæ chøc nh©n c«ng LËp kÕ ho¹ch thi c«ng Tæ chøc thi c«ng NghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh NhËn thÇu 1.5./ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty x©y dùng sè 2 Th¨ng Long 1.5.1/ Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. - Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty d­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp chung toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc tËp chung t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, ë c¸c ®éi s¶n xuÊt, ®în vÞ s¶n xuÊt trùc thuéc c«ng ty kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn thèng kª kÕ to¸n lµm nhiÖm vô thu thËp, ph©n lo¹i, kiÓm tra chøng tõ sau ®ã vµo sæ chi tiÕt vËt t­,lao ®éng, m¸y mãc vµ tËp hîp chøng tõ gèc vµo b¶ng tËp hîp chøng tõ göi lªn c«ng ty vµo ngµy 25 hµng th¸ng. - C¬ cÊu tæ chøc phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n. + KÕ to¸n tr­ëng : ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®¬n gi¶n, gän nhÑ, phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý, h­íng dÉn, chØ ®¹o kiÓm tra c«ng viÖc do kÕ to¸n viªn thùc hiÖn, tæ chøc lËp b¸o c¸o theo yªu cÇu qu¶n lý, chÞu tr¸ch nhiÖm víi gi¸m ®èc vµ cÊp trªn vÒ th«ng tin kÕ to¸n. + KÕ to¸n tæng hîp : Cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh. + KÕ to¸n vËt t­ - TSC§ : Co tr¸ch nhiÖm theo dâi h×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña vËt t­, x¸c ®Þnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ chÝnh x¸c sè l­îng TSC§, t×nh h×nh khÊu hao, tÝnh ®óng chi phÝ söa ch÷a vµ gi¸ trÞ trang thiÕt bÞ. + KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n vay : C¨n cø vµo b¶ng duyÖt quü l­¬ng cñ c¸c ®éi vµ c¸c khèi gi¸n tiÕp cña c«ng ty, kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp b¶ng l­¬ng, thùc hiÖn ph©n bæ, tÝnh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tÝnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.Theo dâi tiÒn vay vµ c¸c kho¶n tr¶ l·i ng©n hµng. + KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng : Cã nhiÖm vô më sæ chi tiÕt theo dâi c¸c kho¶n thu tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n, cuèi th¸ng lËp b¶ng kª thu chi vµ ®èi chÕu víi kÕ to¸n tæng hîp. + Thñ quü : C¨n cø vµo chøng tõ thu chi ®· ®­îc phª duyÖt, thñ quü tiÕn hµnh ph¸t, thu, nép tiÒn ng©n hµng cïng víi kÕ to¸n tiÒn mÆt qu¶n lý tiÒn cña c«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long. KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l­¬ng Thñ quü KÕ to¸n vËt t­ TSC§ CCDC Nh©n viªn thèng kª kÕ to¸n t¹i c¸c ®éi 1.5.2/ H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n cña c«ng ty. C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh trong cïng mét thêi gian nªn chi phÝ ph¸t sinh th­êng xuyªn liªn tôc vµ ®a d¹ng. §Ó kÞp thêi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú cho tõng c«ng tr×nh còng nh­ toµn bé c«ng ty, c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khai th­êng xuyªn. Ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng nh÷ng ph¶n ¸nh ®­îc kÞp thêi chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh mµ nã cßn ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c sè chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh trong tõng thêi ®iÓm, gióp ban qu¶ lý tõng c«ng tr×nh còng nh­ gi¸m ®èc c«ng ty ®¸nh gi¸ ®­îc sè chi phÝ thùc tÕ bá ra cã theo kÕ ho¹ch dù to¸n thi c«ng hay kh«ng, ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é, tiÕn ®é thi c«ng . §Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý còng nh­ thuËn tiÖn cho c«ng t¸c h¹ch to¸n, c«ng ty lùa chän kú kÕ to¸n quý, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ vµ ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. §Ó gi¶m bít n©ng cao khèi l­¬ng c«ng viÖc ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng kÕ to¸n còng nh­ ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi chÝnh x¸c cña c«ng t¸c kª to¸n c«ng ty ®· sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n AFSYS 5.0. Víi phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y nµy, kÕ to¸n chØ viÖc cËp nhËt chøng tõ kÕ to¸n ban ®Çu ®· ®­îc ph©n lo¹i vµo m¸y tÝnh sÏ tù ®éng tÝnh to¸n, xö lý c¸c d÷ liÖu trªn sæ kÕ to¸n thµnh c¸c th«ng tin trªn Sæ c¸i vµ B¸o c¸o tµi chÝnh, phÇn mÒm nµy bao gåm: -HÖ thèng: Gåm c¸c phÇn nh­: danh môc c¸c ®¬n vÞ sö dông; th¸ng n¨m lµm viÖc; khai b¸o mËt khÈu quyÒn sö dông;... -Danh môc: Gåm c¸c danh môc tham chiÕu nh­: danh môc tµi kho¶n, chøng tõ kÕ to¸n, ®èi t­îng ph¸p nh©n ®èi t­îng tËp hîp... -CËp nhËt chøng tõ: Lµ phÇn phôc vô cho viÖc cËp nhËt c¸c chøng tõ cña c¸c thµnh phÇn kÕ to¸n. Quy tr×nh xö lý cña phÇn mÒm AFSYS 5.0 ®­îc m« t¶ b»ng s¬ ®å sau: Chøng tõ ban ®Çu NhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh Xö lý tù ®éng theo ch­¬ng tr×nh Sæ kÕ to¸n tæng hîp Sæ kÕ to¸n chi tiÕt C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n B­íc 1- NhËp ®Çu tiªn kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh thùc hiÖn. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nhËn ®­îc, kÕ to¸n nhËp c¸c sè liÖu ®ã vµo m¸y qua 2 mµn h×nh cËp nhËt cho 2 nhãm chøng tõ sau: -CËp nhËt chøng tõ: tiÒn mÆt, ng©n hµng, vay, c«ng nî, chi phÝ, kh¸c. -CËp nhËt ho¸ ®¬n: nhËp vËt liÖu – c«ng cô dông cô, xuÊt vËt liÖu – c«ng cô dông cô,nhËp hµng ho¸ - s¶n phÈm, xuÊt hµng ho¸ - s¶n phÈm. Mµn h×nh cËp nhËt chøng tõ kÕ to¸n nãi chung ®Òu cã cïng mét giao diÖn gièng nhau, ph­¬ng ph¸p cËp nhËt vµ c¸c thao t¸c trong khi cËp nhËt ®Òu nh­ nhau, chØ kh¸c nhau ë m· chøng tõ. Mµn h×nh cËp nhËt cã mét sè yÕu tè c¬ b¶n sau: *C¸c th«ng tin ban ®Çu: Lo¹i chøng tõ ngµy chøng tõ, sè chøng tõ, ®èi t­îng ph¸p nh©n, m· kho¶n môc chi phÝ, m· ®èi t­îng tËp hîp, diÔn gi¶i... *Chi tiÕt mÆt hµng: M· hµng ho¸, tªn hµng ho¸, ®¬n vÞ tÝnh, sè l­îng, ®¬n gi¸ sè tiÒn... *§Þnh kho¶n: Tµi kho¶n nî, tµi kho¶n cã, sè tiÒn. B­íc 2-Xö lý d÷ liÖu: Sau khi ®· cËp nhËt, m¸y tù ®éng xö lý c¸c sè liÖu nµy b»ng c¸ch chuyÓn vµo c¸c sæ s¸ch liªn quan nh­: Sæ kª to¸n chi tiÕt, B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i, Chøng tõ ghi sæ, B¶ng kª ghi nî c¸c tµi kho¶n, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i... B­íc 3- In b¸o c¸o: §Õn cuèi kú, sè liÖu tõ c¸c sæ c¸i vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®­îc chuyÓn vµo b¸o c¸o tµi chÝnh vµ m¸y cho phÐp in ra b¸o c¸o nµy(B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh,...). II/ Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long 1. §Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông TSC§ t¹i C«ng ty 1.1. Ph©n lo¹i vµ ®Æc ®iÓm tµi s¶n cè ®Þnh: Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi vµ cã ®Æc ®iÓm lµ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®­îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt – kinh doanh vµ gi÷ nguyªn ®­îc h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h­ háng. §èi víi c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long víi ®Æc ®iÓm lµ s¶n xuÊt – kinh doanh vËt liÖu x©y dùng vµ thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng th× tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét trong c¸c yÕu tè quan träng vµ chiÕm gi¸ trÞ lín trong tæng tµi s¶n cña c«ng ty. TSC§ t¹i C«ng ty chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn. M¸y mãc thiÕt bÞ th­êng xuyªn chiÕm kho¶ng 45 ®Õn 60%, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn chiÕm kho¶ng 20 ®Õn 30% trong c¬ cÊu tµi s¶n t¹i C«ng ty. Trong ®ã nhãm TSC§ quan träng nhÊt lµ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng. Nhãm nµy bao gåm: M¸y lµm ®Êt gåm: m¸y ñi, m¸y ®Çm, m¸y xóc, m¸y san, m¸y lu… ThiÕt bÞ xö lý nÒn mãng gåm: gÇu khoan, bóa ®ãng cäc… M¸y x©y dùng gåm: cÇn cÈu, m¸y cuèn lång s¾t, tr¹m trén bª t«ng… M¸y lµm ®¸ gåm: m¸y nÐn khÝ, m¸y khoan ®¸… Ngoµi ra trong sè nhµ cöa vËt kiÕn tróc cña C«ng ty còng cã lo¹i tham gia phôc vô gi¸n tiÕp vµo qóa tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh nh­ nhµ ë l­u ®éng, nhµ vÖ sinh c¸ nh©n… Bªn c¹nh ®ã lµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ, dông cô phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. Tãm l¹i víi ®Æc ®iÓm kinh doanh nh­ vËy th× tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty còng rÊt phong phó: 1.2. C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh Trong lÜnh vùc qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, C«ng ty cã nh÷ng quy ®Þnh sau: Mçi TSC§ ®Òu ®­îc lËp mét bé hå s¬ gèc bao gåm hå s¬ kü thuËt do phßng kü thuËt qu¶n lý vµ hå s¬ kÕ to¸n do phßng kÕ to¸n qu¶n lý. Hå s¬ kÕ to¸n cña mét TSC§ bao gåm tÊt c¶ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn TSC§ ®ã tõ khi nã ®­îc ®­a vµo sö dông ë doanh nghiÖp cho tíi khi thanh lý, ®iÒu chuyÓn… C¸c chøng tõ nµy lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ TSC§. TSC§ khi nhËn vÒ ®¬n vÞ ph¶i tæ chøc bµn giao, lËp biªn b¶n bµn giao vµ biªn b¶n nghiÖp thu TSC§. TSC§ ®­îc b¶o qu¶n trong kho cña C«ng ty, kho t¹i c¸c c«ng tr×nh, hoÆc khu vùc riªng cña C«ng ty. TSC§ ®­a ®i ho¹t ®éng ë c¸c c«ng tr×nh ph¶i cã giÊy phÐp hoÆc hîp ®ång. C«ng ty cã mét bé phËn b¶o vÖ chuyªn qu¶n lý TSC§. C«ng ty chØ ®­îc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ trong c¸c tr­êng hîp sau: KiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ nuíc. Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u. Sö dông tµi s¶n ®Ó gãp vèn liªn doanh, gãp vèn cæ phÇn. §iÒu chØnh gi¸ ®Ó ®¶m b¶o gi¸ trÞ thùc tÕ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. ViÖc kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. C¸c kho¶n t¨ng hoÆc gi¶m g¸i trÞ ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n ph¶i h¹ch to¸n theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. C«ng ty tiÕn hµnh trÝch khÊu hao theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC cña Bé tµi chÝnh. Hµng n¨m, nguån vèn khÊu hao cña nh÷ng TSC§ do Tæng c«ng ty ®iÒu chuyÓn cho C«ng ty sö dông sÏ ®­îc nép lªn c¬ quan Tæng c«ng ty. Toµn bé sè khÊu hao cña nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc ®Çu t­ b»ng vèn tù cã, vèn do Nhµ n­íc cÊp ®­îc sö dông ®Ó t¸i ®Çu t­, thay thÕ, ®æi míi TSC§ vµ sö dông cho nhu cÇu kinh doanh cña C«ng ty. 2. H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§ t¹i C«ng ty 2.1. Thñ tôc chøng tõ, sæ s¸ch, tµi kho¸n sö dông vµ quy tr×nh h¹ch to¸n chung Thñ tôc chøng tõ, sæ s¸ch Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ cña doanh nghiÖp th­êng xuyªn biÕn ®éng. §Ó qu¶n lý tèt TSC§, kÕ to¸n C«ng ty th­êng xuyªn ph¶n ¸nh, theo dâi chÆt chÏ ®Çy ®ñ mäi tr­êng hîp biÕn ®éng t¨ng gi¶m. Khi cã c¸c nghiÖp vô vÒ TSC§ ph¸t sinh, c¸c chøng tõ mµ kÕ to¸n sö dông ®Òu theo mÉu quy ®Þnh chung cña bé tµi chÝnh. C¸c chøng tõ, sæ s¸ch mµ kÕ to¸n C«ng ty sö dông ®Ó theo dâi, h¹ch to¸n TSC§ bao gåm: + Ho¸ ®¬n (GTGT) + Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång + Hîp ®ång giao kho¸n + Biªn b¶n giao nhËn TSC§ + ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh + Biªn b¶n thanh lý TSC§ + Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh + Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ + Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh + Sæ c¸i TK211 + Sæ c¸i TK212 + Sæ c¸i TK213 + Sæ c¸i TK214 b. Tµi kho¶n sö dông §Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n, kª to¸n c«ng ty sö dông c¸c TK 211, 213, 214. Ngoµi ra, ®Ó h¹ch to¸n TSC§ kÕ to¸n viªn cßn sö dông c¸c tµi kho¶n sau:111, 112, 331, 411… c. Quy tr×nh h¹ch to¸n chung §èi víi c¸c nghiÖp vô vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n viªn sÏ thùc hiÖn h¹ch to¸n theo quy tr×nh chung nh­ sau: Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ sö dông khi c¸c nghiÖp vô vÒ TSC§ ph¸t sinh, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n vµ ®­a d÷ liÖu vµo m¸y, kÕ to¸n sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y tiÒn hµnh theo dâi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trªn c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n nh­: sæ chøng tõ ghi sæ,sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ, Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh, Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 211, 213, 214. khi tiÕn hµnh h¹ch to¸n vÒ tµi s¶n cè ®Þnh kÕ to¸n trong C«ng ty cæ phÇn x©y dông sè 2 Th¨ng Long h¹ch to¸n còng nh­ quy tr×nh chung vÒ h¹ch to¸n cña chÕ ®é kÕ to¸n. 2.2. H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng TSC§ Nhu cÇu sö dông TSC§ t¹i C«ng ty hÕt søc ®a d¹ng, nhÊt lµ nhu cÇu sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh. Do ®ã, nghiÖp vô t¨ng TSC§ t¹i C«ng ty x©y dùng sè 2 diÔn ra kh¸ th­êng xuyªn vµ víi quy m« lín. Tuy nhiªn, viÖc trang bÞ thªm TSC§ ph¶i ®­îc lËp kÕ ho¹ch cô thÓ, ph¶i hîp lý vµ c¨n cø vµo nhu cÇu thùc tÕ, ®Æc biÖt cã nh÷ng nghiÖp vô ph¶i th«ng qua sù phª duyÖt cña Tæng gi¸m §èc C«ng ty. TSC§ cña C«ng ty t¨ng do nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng chñ yÕu lµ hai lý do sau: + TSC§ t¨ng do C«ng ty tù mua s¾m, trang bÞ. + TSC§ t¨ng do c¸c C«ng ty kh¸c thuéc Tæng c«ng ty chuyÓn sang vµ v¨n phßng c«ng ty ®iÒu vÒ. Ngoµi ra cßn cã thÓ do C«ng ty tù x©y dùng, do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ … Mäi tr­êng hîp t¨ng TSC§ ®Òu ph¶i ®­îc lËp hå s¬ l­u tr÷ gåm chøng tõ, sæ s¸ch ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý TSC§ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Sau khi cã ®µy ®ñ chøng tõ hîp lÖ, kÕ to¸n TSC§ cËp nhËp vµo m¸y ®Ó tõ ®ã in ra c¸c sæ kÕ to¸n cÇn thiÕt. Do ph¹m vi chyªn ®Ò em xin trÝch dÉn vÝ dô vÒ : TSC§ t¨ng do C«ng ty tù mua s¾m Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt cña C«ng ty cã nhiÖm vô theo dâi TSC§ t¹i C«ng ty tõ ®ã ph¸t hiÖn ra nhu cÇu vµ lËp kÕ ho¹ch mua s¾m, trang bÞ míi TSC§ tr×nh lªn Ban Gi¸m ®èc hoÆc Tæng c«ng ty. Còng cã tr­êng hîp xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu sö dông TSC§ trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh, c¸c ®éi x©y dùng sÏ ®Ò xuÊt yªu cÇu trang bÞ TSC§. Sau khi cã sù phª duyÖt cña Ban Gi¸m ®èc hoÆc Tæng c«ng ty, th«ng th­êng phßng vËt t­ sÏ lùa chän nguån cung cÊp vµ sÏ t¹m øng ®i mua s¾m TSC§, sau ®ã kÕ to¸n sÏ quyÕt to¸n vµ tiÕn hµnh ghi nh©nj gi¸ trÞ tµi s¶n. Sau ®ã, c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng mua trªn ho¸ ®¬n chøng tõ hîp lÖ, kÕ to¸n sÏ quyÕt to¸n sè t¹m øngvµ tiÕn hµnh ghi nhËn gi¸ trÞ TSC§. Trong qu¸ tr×nh mua b¸n, mäi chi phÝ ph¸t sinh ®Òu ®­îc theo dâi, tËp hîp ®Çy ®ñ kÌm theo ho¸ ®¬n chøng tõ. Sau khi Ban Gi¸m ®èc phª duyÖt th× sÏ tiÕn hµnh c¸c thñ tôc mua TSC§ , gåm : -Hîp ®ång kinh tÕ. - Hå s¬ ®Êu thÇu -PhiÕu chi tiÒn hoÆc phiÕu uû nhiªm chi -Biªn b¶n bµn giao thiÕt bÞ. -Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång. TrÝch sè liÖu ngµy 10/7/2004, c«ng ty ®· mua may xóc ®µo HITACHI ®· qua sö dông,mua b¨ng vèn tù cã,sè tiÒn lµ 622.398.400 VN§ ®· bao gåm thuÕ GTGT 5% cña C«ng ty TNHH Hång Anh C¸c chøng tõ gåm: -PhiÕu uû nhiÖm chi: thùc hiÖn thanh to¸n th«ng qua giao dÞch chuyÓn kho¶n gi÷a Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn Th¨ng Long(ng©n hµng bªn mua) víi Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt Nam( ng©n hµng bªn b¸n ) -Hîp ®ång kinh tÕ -Hå s¬ ®Êu thÇu -Biªn b¶n bµn giao thiÕt bÞ -Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång -Ho¸ ®¬n GTGT -Biªn b¶n bµn giao thiÕt bÞ ®­a vµo sö dông( x¸c nh©n phßng vËt t­ thiÕt bÞ tiÕn hµnh giao cho c¸c ®éi tiÕp nhËn sö dông ) Giao dÞch trªn thanh to¸n th«ng qua ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n gi÷a Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn Th¨ng Long víi Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng Viªt Nam.Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn Th¨ng Long sÏ c¨n cø trªn phiÕu uû nhiÖm chi ®Ó chuyÓn sè tiÒn trªn vµo tµi kho¶n cña c«ng ty TNHH Hång Anh. KÕ to¸n lËp b¶ng kª h¹ch to¸n tr×nh kÕ to¸n tr­ëng phª duyÖt B¶ng kª h¹ch to¸n ®­îc ®Ýnh kÌm víi c¸c chøng tõ ph¶n ¸nh nghiÖp vô t¨ng gi¶m TSC§ vµ ®­îc l­u gi÷ trong mét tËp hå s¬ do kÕ to¸n TSC§ qu¶n lý. Saukhi cã sù phª duyÖt cña kÕ to¸n tr­ëng, kÕ to¸n cËp nhËt vµo m¸y ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 211: 592.800.000 Nî TK133: 29.598.400 Cã TK112: 622.398.400 KÕ to¸n tiÕn hµnh ph¶n ¸nh vµ theo dâi c¸c nghiÖp vô kÝnh tÕ ph¸t sinh lªn sæ Chøng tõ ghi sæ.C¸c sæ nµy ®­îc m¸y tÝnh thùc hiÖn vµ in ra c¸c sæ kÕ to¸n co liªn quan. 2.3.H¹ch to¸n tÝnh h×nh biÕn ®éng gi¶m TSC§ NghiÖp vô lµm gi¶m TSC§ t¹i C«ng ty th­êng lµ thanh lý, nh­îng b¸n, ®iÒu chuyÓn néi bé… Trong ®ã, c¸c nghiÖp vô thanh lý diÔn ra th­êng xuyªn h¬n víi môc ®Ých lµ thay thÕ c¸c TSC§ cò ®Ó ®Çu t­ míi n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. TSC§ gi¶m do thanh lý, nh­îng b¸n Hµng n¨m C«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª TSC§ vµo cuèi niªn niªn ®é kÕ to¸n. C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª TSC§ vµ hiÖn tr¹ng cña TSC§, C«ng ty lªn kÕ ho¹ch thanh lý nh÷ng TSC§ ®· trÝch khÊu hao, nh÷ng TSC§ bÞ háng hãc kh«ng thÓ söa ch÷a ®­îc hoÆc kh«ng tiÕn hµnh söa ch÷a do kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh thi c«ng. ViÖc thanh lý, nh­îng b¸n do nh©n viªn phßng KHKT ®Ò xuÊt vµ ®­îc phßng kinh doanh ®¶m nhiÖm nh­ng tr­íc ®ã ph¶i cã sù phª duyÖt cña Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty hoÆc Gi¸m ®èc C«ng ty. TrÝch sè liÖu th¸ng 03 n¨m 2004, c«ng ty cã tiÕn hµnh thanh lý nh­îng b¸n, thanh lÝ mét xe vËn t¶i ASIA GRANTO. Hå s¬ thanh lÝ TSC§: -QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc -Biªn b¶n mêi thÇu -QuyÕt ®Þnh xÐt thÇu -Biªn b¶n xÐt thÇu -Gi¸ chµo b¸n thÇu -B¶n chØ dÉn tham dù thÇu -§¬n dù thÇu chµo gi¸ ch­¬ng tr×nh mua thiÕt bÞ -Biªn b¶n häp héi ®ång thanh lÝ tµi s¶n -Ho¸ ®¬n GTGT Tr×nh tù thùc hiÖn: C«ng ty lËp Héi ®ång thanh lÝ tµi s¶n vµ tiÕn hµnh häp. Sau khi ®­îc héi ®ång nhÊt trÝ th× tiÕn hµnh lÞch tæ chøc ®Êu thÇu tr×nh tù nh­ trªn TrÝch hå s¬ thanh lÝ TSC§ : KÕ to¸n tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô thanh lÝ nh­ sau: §¬n vÞ : VN§ Nî TK 214: 3.074.422.531 Nî TK821: 981.198.680 Cã TK 211: 3.270.662.267 b> Nî TK 111: 900.000.000 Cã TK 721: 855.000.000 Cã TK 333: 45.000.000 KÕ to¸n tiÕn hµnh theo dâi nghiÖp vô ph¸t sinh trªn Chøng tõ ghi sæ vµ Sæ c¸i do m¸y lËp. 3.H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ : HiÖn nay, kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long tiÕn hµnh trÝch khÊu hao TSC§ theo quyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ban hµnh ngay 12/12/2003.KÕ to¸n ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng. Tû lÖ khÊu hao TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ theo ph­¬ng ph¸p = * 100 ®­êng th¼ng ( % ) Thêi gian sö dông cña TSC§ KÕ to¸n tÝnh møc khÊu hao hµng n¨m cña TSC§ dùa trªn khung thêi gian sö dông ®èi víi tõng nhãm TSC§ ®­îc ban hµnh theo Q§ sè 206/2003/Q§-BTC ngµy 12/12/2003. Hµng quý, kÕ to¸n tÝnh møc khÊu hao cÇn trÝch trong tõng quý cho tõng lo¹i TSC§ theo nguyªn t¾c tr×nh bµy ë trªn.C«ng viÖc nµy do m¸y tÝnh tù ®éng lµm , c¨n cø vµo sè liÖu mµ kÕ to¸n cËp nhËt vµo m¸y khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng, gi¶m TSC§.Sau ®ã, kÕ to¸n lËp vµ in ra b¶ng chi tݪt khÊu hao TSC§, tæng ph©n bæ khÊu hao cho tõng TSC§ vµ b¶ng khÊu hao theo ®¬n vÞ sö dông, c«ng tr×nh. ViÖc trÝch khÊu hao c¬ b¶n ë C«ng ty ®­îc chia theo c¸c quý. TrÝch sè liÖu cô thÓ vµo quý III n¨m 2004 nh­ sau: TrÝch : B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao Quý III/2004( Xem b¶ng 1) 4.KiÓm kª TSC§ : Cuèi n¨m tiÕn hµnh kiÓm kª TSC§ toµn c«ng ty ( TSC§ dïng trong v¨n phßng vµ dïng cho ho¹t ®éng kinh doanh) Theo quy ®Þnh cña ®¬n vÞ, khi tiÕn hµnh kiÓm kª phÝa lËp biªn b¶n kiÓm kª TSC§ do Gi¸m ®èc quy ®Þnh. NhÊt thiÕt ph¶i cã sù ®¹i diÖn phßng kü thuËt, phßng kÕ to¸n, bé phËn sö dông TSC§, ®èi chiÕu sè liÖu kÕ to¸n ghi trªn sæ s¸ch nh»m ph¸t hiÖn ra TSC§ thõa hoÆc thiÕu, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng TSC§. Sau khi kiÓm kª, ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm kª. TrÝch Biªn B¶n kiÓm kª TSC§ :( B¶ng 2) 5.H¹ch to¸n söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh. Víi mét sè l­îng lín TSC§, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt TSC§ th­êng hao mßn vµ h­.Do ®ã t¹i doanh nghiÖp th­êng x­yªn ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô söa ch÷a, thay thÕ ®Ó kh«i phôc n¨ng lùc ho¹t ®éng cña TSC§. C«ng viÖc söa ch÷a t¹i c«ng ty chñ yÕu lµ tù lµm, ®­îc thùc hiÖn bëi ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt cña C«ng ty. a>§èi víi nghiÖp vô söa ch÷a nhá mang tÝnh b¶o d­ìng: c«ng ty kh«ng cã kÕ ho¹ch söa ch÷a hµng n¨m mµ khi TSC§ bÞ háng sÏ tiÕn hµnh söa ch÷a ngay.Toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh söa ch÷a nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ cña bé phËn cã TSC§ bÞ háng vµo kú x¶y ra nghiÖp vô. Ngµy 21/09/2004 ®éi 204 yªu cÇu thay ¸c quy cho m¸y ñi biÓn 29M-7702.§éi 204 chuyÓn ®¬n yªu cÇu lªn phßng vËt t­, phßng vËt t­ chuyÓn ®¬n nµy sang bé ph©n kü thuËt yªu cÇu ®­îc kiÓm tu nh»m x¸c ®Þnh háng thËt hay kh«ng.Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc sù viÖc ®óng nh­ trong ®¬n yªu cÇu th× sÏ tiÕn hµnh söa ch÷a.Phßng vËt t­ tiÕn hµnh ®i mua thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho viÖc söa ch÷a. Hå s¬ bao gåm: Yªu cÇu söa ch÷a cña ®éi Biªn b¶n kiÓm tu QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc B¸o gi¸ söa ch÷a GiÊy t¹m øng C¸c chøng tõ cã liªn quan kh¸c Sau khi phßng vËt t­ mua vÒ bé phËn kü thuËt ®· tiÕn hµnh söa ch÷a ngay víi chi phÝ lµ:1.000.000 ®.Chi phÝ söa ch÷a ®­îc kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 627 : 1.000.000 Cã TK 111: 1.000.000 b>§èi víi nghiÖp vô söa ch÷a lín, söa ch÷a n©ng cÊp:: Ngµy 22/10/2004 ®éi 206 yªu cÇu thay xÝch cho m¸y lu BOMAG 212 BW. Hå s¬ söa ch÷a bao gåm: Yªu cÇu cña ®éi 206, Biªn b¶n kiÓm tu, QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc ,B¶n b¸o gi¸ söa ch÷a, c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan.Chi phÝ söa ch÷a lµ :20.000.000 ® do bé phËn kÜ thuËt c«ng ty tù söa ch÷a.KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan tiÕn hµnh h¹ch to¸n nh­ sau: +>Chi phÝ söa ch÷a: Nî TK 241 ( 2413): 20.000.000 Cã TK 111: 20.000.000 +>Ghi t¨ng nguyªn gi¸: Nî TK 211: 20.000.000 Cã TK 241 (2413): 20.000.000. KÕ to¸n cËp nhËt vµo chøng tõ ghi sæ vµ phÇn mÒm sÏ kÕt chuyÓn vµo c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. TrÝch sæ : TrÝch chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ ghi sæ N¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh:VN§ Chøng tõ DiÔn Gi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã ..... ........ 10/07 25/03 ....... 21/09 ....... 22/10 ....... ....................... Mua m¸y xóc Hitachi EX200 ®· qua sö dông ................ Thanh lÝ nh­îng b¸n xe «t«ASIA GRANTO (05 xe ) ....................... Thay ¸cquy cho m¸y ñi ....................... N©ng cÊp m¸y lu BOMAG 212 BW ............................. TrÝch khÊu hao TSC§ cho bé phËn qu¶nt lý TrÝch khÊu hao TSC§ cho bé ph©n sö dông m¸y mãc thi c«ng TrÝch khÊu hao TSC§ Cho bé phËn s¶n xuÊt chung .................... 211 133 214 821 111 627 2413 211 642 623 627 112 211 721 333 111 111 2413 214 214 214 592.800.000 29.598.400 622.398.400 3.074.422.531 981.198.680 3.270.662.267 900.000.000 855.000.000 45.000.000 1.000.000 20.000.000 20.000.000 27.270.822 815.152.199 57.977.003 TrÝch Sæ c¸i : Tæng c«ng ty XD Th¨ng Long Sæ C¸i C«ng ty CPXD sè 2 TL Tµi kho¶n:211 Sè d­ ®Çu n¨m D­ nî:56.642.669.343 §¬n vÞ: VN§ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã ....... 10/07 25/03 22/10 .................. Mua m¸y xóc Hitachi ®· qua sö dông .................. Thanh lÝ nh­îng b¸n xe «t« ASIA GRANTO(05 xe) ................... N©ng cÊp m¸y lu BOMAG 212 BW ................... 112 214 821 2413 592.800.000 20.000.000 3.074.422.531 981.198.680 Céng sè ph¸t sinh 1.057.523.810 7.816.677.19 Sè d­ cuèi kú 49.883.515.957 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng 6.Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qui m« TSC§ cña C«ng ty ngµy cang ®­îc n©ng cao, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng n¨ng su©t lao ®éng, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn.NhiÒu n¨m qua C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý TSC§ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, sö dông h¹ch to¸n kÕ to¸n lµm c«ng cô qu¶n lý ®¾c lùc,th«ng tin, kiÓm tra kÞp thêi, ®Çy ®ñ chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§, nh»m ®¹t ®­îc môc ®Ých mµ C«ng ty ®Ò ra lµ sö dông cã hiÖu qu¶ TSC§ . B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu TSC§ ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Nguyªn gi¸ Tû träng (%) Nguyªn gi¸ TØ träng (%) 1.Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 10.407.612.686 18.4 4.664.124.096 9.4 2.M¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc. 2.666.585.163 4.7 2.732.075.596 5.5 3.M¸y mãc thiÕt bÞ c«ng t¸c. 30.921.320.678 54.6 31.887.701.270 63.9 4.Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 12.181.402.168 21.5 10.108.214.162 20.3 5.Dông cô qu¶n lÝ 465.748.648 8 491.400.833 1 Céng 56.642.668.735 49.883.515.957 B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§. ChØ Tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch 1. Nguyªn gi¸ TSC§ ®Çu n¨m. 48.254.123.012 56.642.669.343 +8.388.546.331 2. Gi¸ trÞ TSC§ t¨ng trong n¨m 9.642.780.633 1.057.523.810 -8.585.256.823 3. Gi¸ trÞ TSC§ gi¶m trong n¨m 1.254.234.302 7.816.677.196 +6.562.442.894 4. Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi n¨m 56.642.669.343 49.883.515.957 -6.759.153.386 5. Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n 52.448.396.178 53.263.092.650 +814.656.472 6. HÖ sè t¨ng TSC§ 0,1838 0,0198 - 0,1639 7. HÖ sè gi¶m TSC§ 0.0239 0.2468 + 0,1228 8. HÖ sè ®æi míi 0,1702 0,0212 - 0,1490 9. HÖ sè lo¹i bá 0.025 0.1379 + 0,1120 Tr­íc hÕt, c¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu TSC§ cña C«ng ty trong 2 n¨m 2003 vµ 2004 ta thÊy cã sù biÕn ®éng ®¸ng kÓ. Nhãm TSC§ lµ “nhµ cöa- vËt kiÕn tróc” gi¶m xuèng râ rÖt (c¶ vÒ con sè t­¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi) tõ 18.4% xuèng 9.4%. M¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc t¨ng tõ 4,7% lªn 5,5%. M¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng t¨ng tõ 54.6% lªn 63,9%. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ngµy cµng quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i ®­a vµo s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã ph­¬ng tiÖn vËn t¶i còng gi¶m tõ 21,5% xuèng 20,2%. Nh­ vËy C«ng ty ®· tiÕn hµnh thanh lÝ thay thÕ nh­ng thiÕt bÞ m¸y mãc l¹c hËu nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n xuÊt. Cßn nhãm nhµ cöa – VËt kiÕn tróc gi¶m xuèng nhiÒu do trong n¨m 2004 C«ng ty ®· tiÕn hµnh nhiÒu ho¹t ®éng thanh lÝ vµ nh­îng b¸n. C¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§ ta thÊy,vÒ mÆt quy m« th× trong n¨m 2004 C«ng ty chñ yÕu lµ tiÕn hµnh thanh lÝ nh­îng b¸n thanh lý nh÷ng TSC§ ®· hÕt khÊu hao, cò kÜ l¹c hËu.BiÓu hiÖn cô thÓ lµ hÖ sè t¨ng n¨m 2003 lµ 0,1838 th× n¨m 2004 giam xuèng la 0.,0198, hÖ sè gi¶m n¨m 2003 lµ 0,0239 vµ n¨m 2004 lµ 0,02468.Tuy nhiªn, hÖ sè t¨ng gi¶m míi chØ ph¶n ¸nh ®­îc t×nh h×nh t¨ng, gi¶m thuÇn tuý, cßn ®Ó thÊy xu h­íng t¨ng c­êng ¸p dông kü thuËt míi, lo¹i bá kü thuËt cò chóng ta xÐt hÖ sè ®æi míi vµ hÖ sè lo¹i bá.Qua b¶ng trªn ta thÊy so v¬i n¨m 2003, n¨m 2004 c¶ hÖ sè lo¹i bá vµ hÖ sè ®æi míi ®Òu g¶m, chøng tá C«ng ty ®· m¹nh d¹n thay thÕ lo¹i bá nh÷ng thiÕt bÞ cò l¹c hËu .Nh­ng ®ång thêi v¬i viÖc thanh lÝ lo¹i bá TSC§ l¹c hËu C«ng ty nªn tiÕn hµnh mua nh÷ng thiÕt bÞ míi tiªn tiÕn ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, Vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña nghµnh x©y dùng lµ lu«n luån cÇn khèi l­îng may mãc lín, gi¶m bít lao ®éng thñ c«ng, gi¶m bít sù vÊt v¶ cho ng­êi c«ng nh©n. Xem xÐt b¶ng ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng kÜ thuËt TSC§ ta nhËn thÊy gi¸ trÞ khÊu hao TSC§ n¨m 2004 tuy cao h¬n n¨m 2003 nh­ng hÖ sè hao mßn l¹i cao h¬n, ®iÒu nµy chøng tá cßn nhiÒu TSC§ trong C«ng ty ®· hÕt thêi gian khÊu hao ®Õn h¹n thanh lý.§iÒu nay t¸c ®éng r©t lín ®Õn chÊt l­îng vµ hiÖu qña kinh doanh cña C«ng ty. B¶ng ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng kÜ thuËtTSC§ ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch Nguyªn gi¸ TSC§(®) 56.642.669.343 49.883.515.957 - 6.759.153.386 Gi¸ trÞ khÊu hao(®) 20.968.338.063 23.956.262.746 +2.987.924.683 Gi¸ trÞ cßn l¹i(®) 35.674.331.280 30.927.253.211 -4.747.078.069 HÖ sè hao mßn (lÇn) 0,3702 0,4802 + 0,1100 HÖ sè míi, cò (lÇn) 0,6298 0,6199 - 0,0098 Ngoµi ra, ®Ó xem xÐt c¬ cÊu ®Çu t­ TSC§ cña C«ng ty ®· hîp lÝ ch­a, cã cÇn bæ sung thªm hay kh«ng, nÕu bæ sung th× lµ bao nhiªu ta c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu vÒ c¸c møc trang bi TSC§ cho mét c«ng nh©n.ChØ tiªu nay ph¶n ¸nh t×nh h×nh c«ng nghiªp ho¸ s¶n xuÊt cña C«ng ty, còng nh­ tiÒm n¨ng c¹nh tranh trong thêi gian tíi. T×nh h×nh trang bÞ TSC§ cho lao ®éng. ChØ Tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n 52.448.396.178 53.263.092.650 + 814.656.472 Sè l­îng lao ®éng 325 350 +25 Møc trang bÞ TSC§ cho 1 lao ®éng 161379680.5 152180264.7 -9199415.83 Sè liÖu trªn cho ta thÊy trong n¨m võa qua C«ng ty ®· cã sù lín m¹nh h¬n vÒ quy m«, thÓ hiÖn sè l­îng lao ®éng vµ nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n ®Òu t¨ng .Nh­ng nh×n vµo Møc trang bÞ TSC§ cho 1 lao ®éng ta thÊy, n¨m 2004 nguyªn gi¸ TSCD tuy cã t¨ng nh­ng vÉn ch­a thùc sù t­¬ng thÝch víi sè l­îng lao ®éng t¨ng thªm trong n¨m. B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch 1.Nguyªn gi¸ TSC§ bq 52.448.396.178 53.263.092.650 +814.656.472 2.Doanh thu 93.025.500.000 95.420.800.000 +2.395.300.000 3.Lîi nhuËn 382.850.000 406.670.000 +23.820.000. 4.Søc s¶n xuÊt 1,7737 1,7915 0.0178 5.Søc sinh lêi 0,0073 0,0077 0.0003 Tõ b¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cho thÊy, doanh thu cña C«ng ty ®· t¨ng lªn tõ 93.025.500.000 lªn 95.420.800.000, vµ ta thÊy møc t¨ng nµy t­¬ng ®èi hîp lý so víi sù biÕn ®éng cña TSC§.Nh×n vµo chØ tiªu søc sinh lêi cña TSC§ ta thÊy n¨m 2003 cø 1 ®ång nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n ®em lai 0.0073 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2004 cø 1 ®ång nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n ®em l¹i 0.0077 ®ång lîi nhuËn.ChØ tiªu nay vÉn cßn thÊp so víi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp. Nh­ vËy, b»ng viÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qña sö dông TSC§ chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i c«ng ty vÉn nh×n chung lµ ch­a tèt, ch­a khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng, c«ng suÊt cña TSC§ hiÖn cã. Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tsc® t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty : C«ng ty cæ phÇn X©y dùng sè 2 Th¨ng Long víi gÇn 40 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh ®Õn nay c«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu trong ngµnh x©y l¾p cña ViÖt Nam. Cïng víi sù ®i lªn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, c«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ cña thÞ tr­êng.Nh÷ng thµnh c«ng ®ã cã ®­îc lµ do nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù n¨ng ®éng, hiÖu qu¶ trong tæ chøc qu¶n lý s¶n xu©t kinh doanh cña bé m¸y ®iÒu hµnh C«ng ty cïng víi c«ng cô hç trî h÷u hiÖu lµ hÖ thèng kÕ to¸n.§Æc biÖt ®èi víi mét doanh nghiÖp x©y dùng th× h¹ch to¸n TSC§ cµng gi÷ vai trß quan träng. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ cña C«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc.Sau mét thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty, em cã mét sè nhËn xÐt sau: 3.1.1>¦u ®iÓm : VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nh­ hiÖn nay cña C«ng ty t­¬ng ®èi hîp lÝ.ViÖc ph©n c«ng, bè trÝ c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn lµ c¨n cø vµo tÝnh chÊt nghiÖp vô kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng,tr×nh ®é cña mçi ng­êi vµ tÊt c¶ ®Òu ®­îc thùc hiªn d­íi sù chØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t cña KÕ to¸n tr­ëng. Bé m¸y kÕ to¸n ®· ph¸t huy ®­îc vai trß tÝch cùc cña m×nh, ph¶n ¸nh mét c¸ch trung thùc, kh¸ch quan t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, cung cÊp nh÷ng c¬ sè liÖu chÝnh x¸c, phôc vô ®¾c lùc cho ban l·nh ®¹o trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh vÓ ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. Nh×n chung, hÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch, b¸o c¸o mµ C«ng ty sö dông ®Òu tu©n thñ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n do Nhµ n­íc ban hµnh.ViÖc tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ vµ l­u tr÷ chøng tõ cã khoa häc ®¶m b¶o ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ mét c¸ch nhanh chãng kÞp thêi, thuËn lîi cho qu¸ viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n.TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc ghi sæ trªn c¬ së c¸c chøng tõ gèc hîp lý, hîp lÖ vµ ®­îc vËn dông theo h×nh thøc “ Chøng tõ ghi sæ “víi ­u ®iÓm lµ ghi chÐp ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn cho viÖc ®èÝ chiÕu ®Þnh kú gi÷a kÕ to¸n chi tiÕt víi kÕ to¸n tæng hîp, v× thÕ ®¶m b¶o th«ng tin ®Çy ®ñ, trung thùc. Trong ®iÒu kiÖn khoa häc c«ng nghÖ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ C«ng ty còng ®· nhËn thøc ®­îc nh÷ng lîi Ých tõ viÖc øng dông tin häc vµo trong c«ng t¸c kÕ to¸n. §Æc biÖt víi viÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n AFSYS 5.0 ®· gióp cho viÖc sö lý th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c gãp phÇn gi¶i phãng søc lao ®éng, tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§: Trong c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§, C«ng ty còng ®· thùc hiªn ph©n lo¹i TSC§ hiÖn cã theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc.TSC§ cña c«ng ty ®­¬c ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn,®­îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i gióp cho c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ h¹ch to¸n TSC§ ®­îc thu©n lîi vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. Mét ­u ®iÓm n÷a cña C«ng ty lµ trong C«ng t¸c kÕ to¸n khÊu hao TSC§:Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n C«ng ty ®· ¸p dông ®óng quy ®Þnh míi cña bé tµi chÝnh ban hµnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh thêi gian khÊu hao.(Q§ 206/2003/Q§-BTC ngµy 12-12-2003).Cô thÓ lµ C«ng ty ®· chñ ®éng x¸c ®Þnh thêi gian khÊu hao hîp lý cho tõng tµi s¶n c¨n cø vao t×nh h×nh kinh doanh t×nh h×nh sö dông vµ hao mßn cña TSC§ nªn ®· gióp c«ng ty h¹n chÕ ®­îc ¶nh h­ëng cña hao mßn v« hinh còng nh­ lµm t¨ng tèc ®é thu håi vèn ®Çu t­. MÆt kh¸c, trong toµn bé TSC§ hiÖn nay cña c«ng ty th× phÇn lín lµ TSC§ do c«ng ty mua s¾m.Nh­ vËy, C«ng ty ®· trang bÞ ®­îc gÇn ®Çy ®ñ TSC§ cÇn thiÕt phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tr¸nh ®­îc t×nh trang ph¶i ®i thuª TSC§ ®Ó sö dông sÏ tiÕt kiÖm ®­îc vèn.Ngoµi ra, còng víi nh÷ng TSC§ ®ã nÕu C«ng ty ch­a sö dông ®Õn thi cã thÓ ®em ®i cho thuª ®Ó thu håi l¹i ®­îc vèn ®Çu t­ ban ®Çu. 3.1.2>Nh­îc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm nãi trªn, kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ sau: Thø nhÊt, hiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ nh­ng l¹i kh«ng cã Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. Nh­ vËy lµ ®· bá qua viÖc hÖ thèng ho¸ th«ng tin vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ®· ph¸t sinh, ®· lËp chóng theo trËt tù thêi gian.§iÒu nµy dÉn ®Õn kh«ng thÓ qu¶n lÝy chÆt chÏ c¸c chøng tõ ghi sæ ®· lËp, kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh, dÔ th©t l¹c hoÆc bá sãt khi ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp. Thø hai, KÕ to¸n TSC§ kh«ng më sæ chi tiÕt cho tõng lo¹i TSC§ mµ chØ ghi chung tÊt c¶ trªn mét sæ .V× vËy mµ sè liÖu mµ m¸y tÝnh in ra cuèi k× chØ lµ sè liÖu t¨ng, gi¶m mµ kh«ng cho biÕt t×nh h×nh vÒ mét tµi s¶n cô thÓ. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty míi chØ cã mÉu thÎ TSC§ ë giÊy in s½n ghi chÐp thñ c«ng mµ kh«ng cã mÉu thÎ trªn m¸y.ThÎ TSC§ lµ chøng tõ quan träng ®Ó lam c¨n cø h¹ch to¸n vµ còng la ®Ó ®èi chiÕu kiÓm tra, do ®o kh«ng lËp the trªn m¸y sÏ g©y khã kh¨n trong viÖc theo dâ, qu¶n ly TSC§. Thø ba, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n TSC§, c«ng ty kh«ng sö dung TK 335 ®Ó trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín.§iÒu nµy lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong k× cña c«ng ty sÏ t¨ng ®ét ngét, v× thÕ th«ng tin do c«ng t¸c kÕ to¸n cung cÊp cã thÓ sÏ gi¶m bít ®é chÝnh x¸c vèn cã.C«ng ty vÉn sö dông TK 142 kªt chuyÓn chi phÝ söa ch÷a vµ TK821,721 khi tiÕn hµnh thanh lÝ nh­îng b¸n TSC§ mµ ch­a ¸p dông TK242,811,711 theo th«ng t­ 89/2002/TT-BTC. Cô thÓ ®èi víi nghiÖp vô thanh lý, nh­îng b¸n C«ng ty h¹ch to¸n nh­ sau Xo¸ sæ TSC§: Nî TK214: Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Nî TK821: Gi¸ trÞ cßn l¹i Cã TK211: Nguyªn gi¸ TSC§ Chi phÝ thanh lÝ nh­îng b¸n: Nî TK821: tËp hîp chi phÝ thanh lÝ nh­îng b¸n Nî TK133: thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 331,111,112 Thu nhËp tõ thanh lÝ TSC§: Nî TK111,112,152,...... Cã TK721: Gi¸ b¸n ch­a thuÕ Cã TK 333: ThuÓ GTGT ®Çu vµo Thø t­,hiÖn nay C«ng ty mÆc dï ®· cã øng dông tin häc vao hÖ thèng kÕ to¸n nh­ng ph©n hµnh kÕ to¸n TSC§ l¹i kh«ng hoµn toµn ®­îc lµm trªn phÇn mÒm hiªn t¹i cña c«ng ty, cã nh­ng kh©u th× lµm ngoµi b»ng tay, hoÆc lµm thñ c«ng trªn EXCEL, l¹i cã nh÷ng phÇn lµm trªn phÇn mÒm.DÉn ®Õn lµ kh«ng thÓ logic ®­îc tÊt c¶ c¸c kh©u,kh«ng cã sù thèng nhÊt hîp lÝ,viÖc tæng hîp sè liÖu vµ kiÓm tra ®èi chiÕu rÊt khã kh¨n. Thø n¨m, viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng cho tÊt c¶ c¸c tµi s¶n lµ ch­a thùc sù phï hîp víi ®Æc thï cña mét c«ng ty x©y dùng. Do trong n¨m cã mét kho¶ng thêi gian kh¸ lín (kho¶ng 4 th¸ng mïa m­a) c¸c TSC§ chñ yÕu cña c«ng ty kh«ng tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.DÉn ®Õn viÕc tinh khÊu hao kh«ng cßn ph¶n ¸nh chÝnh x¸c. 3.2.>Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§. 3.2.1.C¸c gi¶i ph¸p vÒ kÕ to¸n TSC§ VÒ hÖ thèng TK sö dông ®Ó h¹ch to¸n: C«ng ty nªn ®iÒu chØnh l¹i hÖ thèng tµi kho¶n ®ang sö dông theo hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt do Bé tµi chÝnh míi ban hµnh. Cô thÓ, khi tËp hîp chi phÝ söa ch÷a vµ ph©n bæ chi phÝ cho nhiÒu n¨m tµi chÝnh th× c«ng ty sö dông TK242.Cßn ®èi víi nghiÖp vô thanh lÝ, nh­îng b¸n , C«ng ty nªn h¹ch to¸n nh­ sau: Xo¸ sæ TSC§: Nî TK214:Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Nî TK811:Gi¸ tri cßn l¹i Cã TK 211: Nguyªn gi¸ TSC§ Chi phÝ thanh lý, nh­îng b¸n: Nî TK811: tËp hîp chi phÝ thanh lý,nh­îng b¸n Nî TK133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ. Cã TK331,111,112........ C¸c kho¶n thu håi: Nî TK111,112,152,..... Cã TK711: Gi¸ b¸n ch­a thuÕ Cã TK 333: thuÕ GTGT ®Çu ra VÒ söa ch÷a TSC§: v× ®Æc ®iÓm kinh doanh nghµnh x©y dùng khèi l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ cöa chiÕm tØ träng lín.Nªn viÖc ph¶i söa chöa tu bæ TSC§ diÔn ra th­êng xuyªn,Bëi vËy C«ng ty nªn tiÕn hµnh trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a nhá vµo TK335 ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng gÆp khã kh¨n vÒ chi phÝ khi cã ho¹t ®éng söa ch÷a bÊt ngê ngoµi kÕ ho¹ch. Cô thÓ : §Çu k× tiÕn hµnh trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a TSC§: Nî TK627,623,624:chi phÝ söa ch÷a Cã TK335: trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a Khi thùc tÕ ph¸t sinh: Nî TK241: chi phÝ söa ch÷a Nî TK133: thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK:152,153,331...... Söa ch÷a hoµn thµnh: Nî TK335:ph©n bæ chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ ph¸t sinh Cã TK2413: chi phÝ söa ch÷a th­c tÕ ph¸t sinh Chi phÝ söa ch÷a lín h¬n sè ®· trÝch : Nî TK335 : chi phÝ söa ch÷a ®· trÝch tr­íc NîTK623,627,624: sè chªnh lÖch Cã TK241( 2413 ): chi phi söa ch÷a thùc tÕ VÒ khÊu hao TSC§ : Theo em viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo “ sè l­îng vµ khèi l­îng s¶n phÈm” lµ phï hîp h¬n víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Cô thÓ: víi c¸c TSC§ tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo vô cho ho¹t ®éng x©y dùng, C«ng ty nªn thùc hiÖn trÝch khÊu hao theo “ca m¸y” thùc hiÖn trong n¨m: Møc khÊu hao trong n¨m = Sè ca m¸y thùc hiÖn trong n¨m Nguyªn gi¸ TSC§ Tæng sè ca m¸y theo thiÕt kÕ x VÒ sæ chi tiÕt TSC§: C«ng ty nªn më sæ chi tiÕt theo dâi cho tõng ®èi t­îng, tõng lo¹i TSC§.MÉu sæ nµy cã thÓ ®­îc lËp theo ®óng quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. Sæ chi tiÕt TSC§ Lo¹i tµi s¶n.......... S T T Ghi t¨ng TSC§ KhÊu hao TSC§ Ghi gi¶m TSC§ Chøng tõ Tªn ®Æc ®iÓm,ký hiÖu Nø¬c s¶n xu¸t Th¸ng n¨m ®­a vµ sö dông Sè hiÖu Nguyªn gi¸ KhÊu hao KhÊu hao ®· tÝnh ®Õn khi ghi gi¶m Chøng tõ Lý do gi¶m SH NT Tû lÖ (%)KH Møc Kh SH NT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Céng 3.2.2.C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qña sö dông TSC§ t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long §Ó n©ng cao hiÖu qña sö dông vèn cè ®Þnh tøc lµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®ång vèn bá ra ®Ó ®Çu t­ TSC§. VËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ t¨ng c­êng qu¶n lý vµ sö dông TSC§. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý TSC§: §Ó n©ng cao hiÖu qña qu¶n lý tr¸nh t×nh tr¹ng h­ háng mÊt m¸t TSC§, c«ng ty cÇn lËp ph­¬ng ¸n sö dông TSC§ ®Æc biÖt lµ m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng ty cÇn ph©n lo¹i theo nhãm ®· sö dông, cÇn thanh lý ®Ó tËn dông hÕt hiÖu qña cña TSC§.Giao TSC§ cho tõng bé phËn qu¶n lý ®Ó n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña tõng bé phËn. Lùa chän ph­¬ng ¸n ®óng ®¾n ®Çu t­ mua s¾m TSC§, ®©y lµ c«ng viÖc hÕt søc quan träng v× nã ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña ®ång vèn cè ®Þnh ®Çu t­.TSC§ ®­îc ®Çu t­ ®óng ®¾n, ®¶m b¶o chÊt l­îng kü thuËt sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. CÇn nhanh chãng xö lý TSC§ bÞ l¹c hËu h­ háng v× khi TSC§ bÞ ø ®äng sÏ dÉn ®Õn doanh nghiÖp bÞ chËm lu©n chuyÓn vèn cè ®Þnh, dÉn ®Õn thiÖt h¹i do vèn cè ®Þnh mÊt c¬ héi ®Çu t­. Trong kiÓm kª TSC§, ®èi víi thiÕt bÞ v¨n phßng c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm kª mét n¨m mét lÇn, cßn ®èi víi TSC§ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nªn tiÕn hµnh kiÓm kª s¸u th¸ng mét lÇn.Nh­ vËy sÏ thuËn tiÖn h¬n cho viÖc qu¶n lý tµi s¶n cña ®¬n vÞ. Trªn ®©y lµ mét sè ®Ò xuÊt mµ em m¹nh d¹n ®­a ra nh»m hoµn thiÖn h¬n trong c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long.Hy väng cïng víi viÖc kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ va hiÖu qu¶ s¶n xu©t kinh doanh nãi chung th× trong t­¬ng lai C«ng ty sÏ v÷ng m¹nh ®i lªn cïng xu thÕ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. môc lôc Lêi Nãi ®Çu PhÇn 1 B¸o c¸o thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long I/LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long 1 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1 1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long 2 1.3/ §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 3 1.4/ §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt 16 II/Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty x©y dùng sè 2 Th¨ng Long. 6 2.1/ Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 6 2.2/Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ 8 2.3/Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n 9 2.4/ Tæ chøc sæ kÕ to¸n cña c«ng ty 9 2.5/Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n 12 III/ NhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung 12 PhÇn II Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh víi vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp 15 I. Tµi s¶n cè ®Þnh - ®Æc ®iÓm vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. 15 1.1. Kh¸i niÖm tµi s¶n cè ®Þnh 15 1.2. §Æc ®iÓm cña tµi s¶n cè ®Þnh 16 1.3 NhiÖm vô cña h¹ch to¸n TSC§ 16 II. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh 16 2.1Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh 16 2.2. §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh 18 III. Tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ trong doanh nghiÖp 21 3.1. Thñ tôc vµ hå s¬ 21 3.2. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ 21 3.3. H¹ch to¸n tæng hîp TSC§ 22 3.4 H¹ch to¸n thuª vµ cho thuª tµi s¶n cè ®Þnh 37 3.5. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 39 IV. VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 42 4.1. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông TSC§ 42 4.2. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vµ qu¶n lý TSC§ 44 V. Mét sè liªn hÖ víi kÕ to¸n Quèc tÕ vµ chuÈn mùc kÕ to¸n 44 Ch­¬ng II: Thùc tÕ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long 46 I/ LÞch sö h×nh thµnh vµ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long. 46 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 46 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long 47 1.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 48 1.4./ §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt 48 1.5./ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty x©y dùng sè 2 Th¨ng Long 49 II/ Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long 53 1. §Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông TSC§ t¹i C«ng ty 53 1.1. Ph©n lo¹i vµ ®Æc ®iÓm tµi s¶n cè ®Þnh 53 1.2. C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 54 2. H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§ t¹i C«ng ty 55 2.1. Thñ tôc chøng tõ, sæ s¸ch, tµi kho¸n sö dông vµ quy tr×nh h¹ch to¸n chung 55 2.2. H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng TSC§ 55 2.3.H¹ch to¸n tÝnh h×nh biÕn ®éng gi¶m TSC§ 61 3.H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ 65 4.KiÓm kª TSC§ 66 5.H¹ch to¸n söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh 66 6.Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty 69 Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tsc® t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long. 72 3.1. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty : 72 3.2.Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§. 74 KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán tài sản cố định tại Công ty CP xây dựng số 2 Thăng Long.DOC
Luận văn liên quan