Đề tài Tổ chức quá trình hoạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thương mại Bình Minh

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 3 I. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại và ảnh hưởng của nó tới tiêu thụ hàng hoá trong cơ chế thị trường 3 II. Tiêu thụ hàng hoá, ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ của hoạch toán tiêu thụ hàng hoá 5 1. Một số vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá 5 2. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại. 7 2.1. Phương thức bán trực tiếp 7 2.2. Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng 10 2.3. Phương thức bán hàng đại lý (ký gửi) 10 2.4. Phương thức bán trả góp 11 2.5. Phương thức tiêu thụ nội bộ 11 3. Phương thức tính giá vốn của khối lượng hàng hoá tiêu thụ 11 4. Các phương thức thanh toán trong tiêu thụ hàng hoá 16 5. Ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ hoạch toán kinh tế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 18 III. Hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên. 20 1. Hệ thống chứng từ tài khoản sử dụng 20 1.1. Hệ thống chứng từ 20 1.2. Tài khoản sử dụng 21 2. Hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp áp dụng thuế VAT theo phương pháp khấu trừ. 23 2.1. Hoạch toán nghiệp vụ bán buôn hàng hoá theo phương pháp trực tiếp. 23 2.2. Hoạch toán bán buôn theo phương pháp chuyển hàng chờ chấp nhận 25 2.3. Hoạch toán theo phương thức bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán 26 2.4. Hoạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá 26 2.5. Hoạch toán phương pháp bán hàng qua đại lý (ký gửi) 27 2.6. Hoạch toán tiêu thụ hh theo phương pháp trả góp 28 2.7. Hoạch toán tiêu thụ nội bộ 29 3. Hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp 29 IV. Hoạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 30 1. Tài khoản sử dụng 31 2. Trình tự hoạch toán 31 V. Hoạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá 32 1. Hoạch toán chi phí bán hàng 33 2. Hoạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 34 3. Hoạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá 36 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI BÌNH MINH. 41 I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty thương mại Bình Minh. 41 1. Qúa trình hình thành 41 2. Lĩnh vực hoạt động và sản xuất kinh doanh 41 3. Mục tiêu của Công ty 43 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 43 5. Đặc điểm nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm. 44 5.1. Đặc điểm nguồn vốn 44 5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh các năm qua 45 II. Bộ máy tổ chức kế toán tại Công ty 45 1. Bộ máy kế toán 45 2. Chế độ kế toán 47 III. Tổ chức nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở Công ty thương mại Bình Minh. 49 1. Các phương pháp tiêu thụ 49 2. Phương thức thanh toán 49 3. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng vào hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh 49 4. Hoạch toán chi tiền và tổng hợp qúa trình tiêu thụ hàng hoá ở Công ty 51 4.1. Tổ chức hoạch toán chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 51 4.2. Tổ chức hoạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá ở Công ty thương mại Bình Minh. 65 CHƯƠNG III : HOÀN THIỆN HOẠCH TOÁN VIỆC TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI BÌNH MINH. 73 I. Đánh giá khái quát tình hình quản lý và nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại Bình Minh em có nhận xét sau : 73 II. Các biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 75 III. Các biện pháp nhằm hoàn thiện tiêu thụ hàng hoá 76 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 76 2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty thương mại Bình Minh. 77 2.1. Về chứng từ, luân chuyển chứng từ 77 2.2. Về tài khoản 78 2.3. Về phương pháp hoạch toán 78 2.4. Về thanh toán công nợ 78 2.5. Việc lựa chọn phương pháp hoạch toán hàng tồn kho và xác định giá vốn hàng bán. 79 2.6. Về hình thức sổ kế toán 79 KẾT LUẬN 80

doc78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức quá trình hoạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thương mại Bình Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
×nht høc nhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc B¶ng kª sè 8,9,10,11 Sè thÎ kÕ to¸n chi tiÕt TK 632, 511, 131 NhËt ký chøng tõ sè 8 B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ c¸i TK632.511.641.642 B¶ng tæ hîp chi tiÕt 4. §èi víi doanh nghiÖp ¸p dông chøng tõ ghi sæ S¬ ®å 7 : Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ qòy B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sè thÎ kÕ to¸n chi tiÕt TK 632, 311 Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 632.511.641.642 Sæ ®¨ng ký chøng tõ - ghi sæ B¶ng tæ hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ch­¬ng II Thùc tr¹ng tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh I. §Æc ®iÓm kinh tÕ vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh lµ mét c«ng ty TNHH ®­îc thµnh lËp 16/8/1997 do Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy chøng nhËn. Lóc ®Çu thµnh lËp chØ cã 5 thµnh viªn vµ do yªu cÇu cña thÞ tr­êng cÇu vèn lµ mèi quan hÖ nªn ngµy 20/6/1998 C«ng ty quyÕt ®Þnh nhËn thªm hai thµnh viªn n÷a. §Ó ®¸p øng yªu cÇu thÞ tr­êng mét c¸ch tèt h¬n hiÖu qu¶ h¬n. Tªn giao dÞch quèc tÕ Trô së giao dÞch sè 45B ®­êng L¸ng - Hµ Néi Do ®­îc thµnh lËp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nªn C«ng ty ®· n¾m b¾t ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm cña ng­êi ®i tr­íc víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trÎ cã tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ s¸ng t¹o trong kinh doanh. Tuy lµ C«ng ty míi thµnh lËp nh­ng môc tiªu cña C«ng ty lµ kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn vµ më réng thÞ tr­êng, b¸n c¸i g× thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng b¸n c¸i g× ta cã, ®Ó ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt ®Ó t¹o tiªu ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó b­íc vµo thiªn niªn kû míi. 2. LÜnh vùc ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt kinh doanh - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu r­îu t©y - T­ vÊn lao ®éng vµ t­ vÊn ®Çu t­ - XuÊt khÈu lao ®éng - NhËn ®¹i lý + Trong thêi gian tíi C«ng ty dÔ më thªm dÞch vô kinh doanh siªu thÞ.  3. Môc tiªu cña C«ng ty. Còng nh­ mét C«ng ty kh¸c tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh ho¹t ®éng v× lîi nhuËn lµ chñ yÕu. + Hoµn thµnh kÕ ho¹ch lµ chñ yÕu + Hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ cho Nhµ n­íc + Sö dông víi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ + Cïng víi ngµnh th­¬ng m¹i thñ ®« ®­a møc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m lªn tõ 10 ®Õn 15%. + Cè g¾ng hoµn thiÖn m×nh vµ phÊn ®Êu tõ nay cho ®Õn n¨m 2006 sÏ trë thµnh mét trung t©m th­¬ng m¹i lín cña khu vùc. 4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty. + Gi¸m ®èc C«ng ty : Lµ ng­êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr­íc c¸c cæ ®«ng vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + Phã gi¸m ®èc gióp viÖc cho gi¸m ®èc : §­îc gi¸m ®èc giao nhiÖm vô trùc tiÕp vÒ mét m¶ng nã ®ã vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng viÖc ®­îc giao. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Cã nhiÖm vô s¾p xÕp vµ sö dông lao ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ hîp lý, nghiªn cøu vµ x©y dùng ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng, ph©n phè tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng ®Ó tr×nh lªn gi¸m ®èc. + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : Chøc n¨ng chñ yÕu lµ khai th¸c mäi nguån vèn nh»m ®¶m b¶o ®ñ vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh, tham m­u cho gi¸m ®èc xÐt duyÖt c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh ph©n phèi thu nhËp, kiÓm tra c¸c sè liÖu thùc tÕ, thñ tôc cÇn thiÕt cña toµn bé chøng tõ vµ viÖc thanh to¸n tiÒn hµng, h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ më sæ s¸ch theo dâi tµi s¶n, hµng ho¸, chi phÝ… X©y dùng l¹i vµ ph©n phèi lç l·i cña tõng ®¬n vÞ. + Phßng kinh doanh : - T×m kiÕm kh¸ch hµng, ký kÕt hîp ®ång - T×m kiÕm ®iÒu tra thÞ tr­êng, x©y dùng ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn tr×nh gi¸m ®èc. - X¸c ®Þnh l­îng hµng ho¸ nhËp më L/C ®Ó thanh to¸n. S¬ ®å 8 : Bé m¸y tæ chøc Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n Phßng hµnh chÝnh Phßng kinh doanh 5. §Æc ®iÓm nguån vèn lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m. 5.1. §Æc ®iÓm nguån vèn. T¹i thêi ®iÓm thµnh lËp C«ng ty cã 4 tû ®ång trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ 1,5 tû do c¸c thµnh viªn trong C«ng ty nép hµng kú kinh doanh C«ng ty x¸c ®Þnh møc vèn cho tõng m¶ng tõng nghiÖp vô phô thuéc vµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng. C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty n¨m 2000 §¬n vÞ : 1000® ChØ tiªu §Çu kú Cuèi kú % t¨ng gi¶m Sè tuyÖt ®èi Tû träng Sè tuyÖt ®èi Tû träng I. Nî ph¶i tr¶ 184.760 67,36% 198.359 59,94% +7,36 II. Nguån vèn chñ së h÷u 59.521 32,64% 132.575 40,06% +48,09 1. Vèn kinh doanh 74,431 27,14% 108.524 32,79% +45,08 2. Qòy ®Çu t­ ph¸t triÓn 6.228 2,29% 3.000 0,91 -52,29 3. Qòy dù phßng tµi chÝnh 1139 0,41% 2176 0,66 +91,04 4. Qòy dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 569 0,21% 995 0,3 +74,89 5. L·i ch­a ph©n phèi 5.889 2,15% 17179 5,19% +191,7 6. Qòy khen th­ëng phóc lîi 1097 0,4% 701 0,21% 7. Vèn §TXD c¬ b¶n 108 0,04% Tæng céng 274.281 100% 330,934 100% +17,12 5.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m qua §¬n vÞ tÝnh : 1000.000® ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 1. Tæng doanh thu 72.860 84.325 86.743 Trong ®ã : + Kinh doanh XNK 30.378 34.772 34.563 + T­ vÊn lao ®éng vµ t­ vÊn ®Çu t­ 5.672 6.324 10.767 + XuÊt khÈu lao ®éng 20.545 18.754 23.405 + NhËn ®¹i lý 10.030 15.841 9.741 + Ho¹t ®éng tµi chÝnh 6.235 8.034 7.267 2. Tæng chi phÝ (c¶ thuÕ) 58.923 64.728 65.123 3. Tæng lîi nhuËn 13.937 19.597 21.620 II. Bé m¸y tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty 1. Bé m¸y kÕ to¸n : §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty nªn C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n, c¸c cöa hµng ®¹i lý cña C«ng ty ho¹ch to¸n b¸o sæ lµ n¬i tËp hîp c¸c chøng tõ gèc lËp b¶ng kª ®Þnh kú göi vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra vµ ho¹ch to¸n. + KÕ to¸n tr­ëng : - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh toµn C«ng ty. - Trùc tiÕp chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n, tæ chøc h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n­íc. - B¶o vÖ vµ giao kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho c¸c bé phËn. - Tham gia khskÕt vµ kiÓm tra c¸c hîp ®ång kinh tÕ tæ chøc th«ng tin kinh tÕ vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh + Phã phßng kÕ to¸n : Thay thÕ kÕ to¸n tr­ëng ®iÒu hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh khi kÕ to¸n tr­ëng ®i v¾ng. + KÕ to¸n tæng hîp : + Tæng hîp toµn bé quyÕt to¸n tæng hîp nhËn ký chøng tõ sæ c¸i b¶ng tæng kÕt tµi s¶n. - KÕ to¸n TSC§ kiÓm kª TSC§ - KÕ to¸n c¸c kho¶n t¹m øng vµ c«ng nî kh¸c, theo dâi t¨ng gi¶m c¸c qòy. + KÕ to¸n tiÒn mÆt : Cã nhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l­¬ng, th­ëng, BHXH, CPC§, v¨n th­ phßng, thñ quü, kiÓm to¸n c«ng cô lao ®éng. + KÕ to¸n b¸n hµng : ViÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng kiÓm kª hµng ho¸ thanh to¸n víi ng­êi mua lËp b¸o c¸o tiªu thô vµ x¸c ®Þnh thuÕ ph¶i nép. + KÕ to¸n ng©n hµng : Theo dâi thu chi tiÒn göi ng©n hµng c¸c kho¶n vay ng©n hµng, më th­ L/C thanh to¸n víi ng­êi b¸n trong vµ ngoµi n­íc theo dâi c«ng nî néi bé C«ng ty vÒ hµng ho¸ vµ chuyÓn tiÒn b¸n hµng. + KÕ to¸n tµi chÝnh : - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m - Trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n ®Çu t­ XDCB - ChÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n vµ theo dâi t¨ng gi¶m vèn vµ c¸c kho¶n ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. S¬ ®å 9 : Bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n b¸n hµng KÕ to¸n th­¬ng m¹i KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn GNH KÕ to¸n tµi chÝnh Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng 2. ChÕ ®é kÕ to¸n. + Niªn ®é kÕ to¸n : tõ ngµy 1/1/2001 ®Õn ngµy 31/12/2001 + §¬n vÞ tiÒn tÖ ®­îc sö dông trong ghi chÐp : VN§ - Nguyªn t¾c chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ theo gi¸ thùc tÕ gi÷a ®ång ViÖt Nam vµ c¸c ®ång tiÒn kh¸c cña Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ®ã. * Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ phÝ Ph­¬ng ph¸p khÊu hao c¨n cø vµo nguyªn gi¸ vµ chÕ ®é khÊu hao Nhµ n­íc quy ®Þnh trÝch khÊu hao b×nh qu©n hµng n¨m. * Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn : Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ vèn theo gi¸ mua hµng ho¸ thùc tÕ do gi¸ mua lu«n thay ®æi trªn thÞ tr­êng nªn C«ng ty dïng gi¸ ho¹ch to¸n (GHT) ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn cuèi kú ®iÒu chØnh chªnh lÖch. * Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ theo gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tån kho cuèi kú do gi¸ vèn hµng ho¸ nhËp lu«n lu«n thay ®æi theo ngo¹i tÖ, b¶o hiÓm, thuÕ nhËp khÈu vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ thay ®æi trªn thÞ tr­êng nªn C«ng ty x©y dùng tû gi¸ ho¹ch to¸n thay ®æi trªn thÞ tr­êng nªn C«ng ty x©y dùng tû gi¸ ho¹ch to¸n ®Ó ho¹ch to¸n cuèi kú quyÕt to¸n kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ ho¹ch to¸n vµ gi¸ vèn hµng nhËp ph©n bæ cho tõng hµng ho¸ tiªu thô vµ gi¸ vèn hµng nhËp tån kho. Gi¸ trÞ tån kho cuèi kú ®­îc ®iÒu chØnh gi÷a TK hµng tån kho vµ tµi kho¶n chªnh lÖch gi¸ hµng ho¸ trªn b»ng C§TS ph­¬ng ph¸p ho¹ch to¸n hµng tån kho lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. + Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c kho¶n dù phßng t×nh h×nh trÝch lËp vµ hµn nhËp dù phßng thùc hiÖn theo ®óng th«ng t­ sè 64/TC/TCDN ngµy 15/7/1997 cña Bé tµi chÝnh. + Ho¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ møc thuÕ xuÊt ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô. §èi víi tèt kh¶ hµng ho¸ kinh doanh dÞch vô b¸n ra lµ 10% trªn gi¸ b¸n ch­a thuÕ. - §èi víi hµng ho¸ dÞch vô xuÊt khÈu lµ 0%. + H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ ®©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n t­¬ng ®èi phï hîp bëi v× C«ng ty kinh doanh t­¬ng ®èi lín. C¸c cöa hµng ë xa nhau nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ngµy cµng nhiÒu. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc nµy mçi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó ph©n lo¹i vµo nhËt ký chøng tõ cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu chøng tõ nhËn ký chøng tõ ghi vµo sæ c¸i. Trªn thùc tÕ C«ng ty cã c¶i tiÕn mét chót cho phï hîp víi viÖc dïng m¸y vi tÝnh - h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n gÇn gièng víi h×nh thøc nhËtký chøng tõ ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n ®­îc lËp tr×nh ¸p dông riªng cho C«ng ty kÕ to¸n viªn chØ viÖc vµo sè liÖu cho c¸c chøng tõ ban ®Çu c¸c kh©u cßn l¹i m¸y sÏ tù ®éng lµm nèt cho ®Õn khi ra ®­îc c¸c b¸o c¸o cuèi cïng. S¬ ®å 10 : S¬ ®å ho¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký - chøng tõ B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - NhËt ký chøng tõ sè 8 - NhËt ký chøng tõ sè 10 B¶ng kª sè 1, 5, 8, 10, 11 (C¸c TK 111, 156, 157, 641, 131) B¶ng kª tæng hîp c«ng nî Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 641, 131, 531, 532 Chøng tõ gèc - Ho¸ ®¬n GTGT - PhiÕu xuÊt kho - PhiÕu xuÊt kho liªn vËn chuyÓn - B¸o c¸o b¸n hµng ®¹i lý - B¸o c¸o b¸n lÎ - Sæ c¸i TK 156, 632, 511, 641 - Sæ c¸i TK tæng hîp 911 B¶ng tæng hîp c¸c sæ chi tiÕt III. Tæ chøc nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh. 1. C¸c ph­¬ng ph¸p tiªu thô. Ra ®êi vµ ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, C«ng ty ®· t×m ra ®­îc biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ lµ tæ chøc ®a hµng ho¸ c¸c ph­¬ng ph¸p b¸n hµng vµ c¸c kªnh ph©n phèi lµ c¸c dÞch vô kÌm theo ®Ó ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m n©ng cao uy tÝn vµ thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng. S¬ ®å 11 : C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng (Tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô) B¸n qua c¸c tæng ®¹i ký C¸c tæng ®¹i lý trùc thuéc B¸n bu«n B¸n lÎ C¸c ®¹i lý C¸c cöa hµng B¸n trùc tiÕp C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng 2. Ph­¬ng thøc thanh to¸n : C«ng ty thùc hiÖn c¸c ph­¬ng thøc hÕt søc ®a d¹ng vµ phong phó ®¸ng qóy cho mäi kh¸ch hµng nh­ tiÒn mÆt, sÐc, chuyÓn kho¶n, sÐc b¶o chi, ñy nhiÖm thu, chi… ViÖc thanh to¸n cã thÓ thanh to¸n ngay, hoÆc tr¶ chËm ph­¬ng thøc tr¶ chËm ë C«ng ty hiÖn nay th× Ýt chiÕm tû träng kh«ng cao chØ ®­îc thùc hiÖn víi kh¸ch hµng quen biÕt hoÆc cã mèi quan hÖ l©u n¨m. 3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông vµo ho¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. C«ng ty ho¹ch kÕ to¸n theo hÖ thèng tµi kho¶n ban hµnh ngµy 01/11/1995 vµ chÝnh thøc ®­îc ¸p dông trong toµn quèc ngµy 01/01/1996 : ®Ó thùc hiÖn ®óng ho¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty ®· thùc hiÖn theo quy ®Þnh chung cña toµn ngµnh. C¸c tµi kho¶n sö dông Sè hiÖu tµi kho¶n Sè hiÖu tiÓu kho¶n Tªn tµi kho¶n 156 1561 Hµng ho¸ 156121 Hµng tån kho 156122 Gi¸ ho¹ch to¸n 156141 Chªnh lÖch gi¸ vèn 15642 GHT - champanh 156151 Chªnh lÖch gi¸ vèn : Champanh 156152 GHT - Huychky 157 1572 Hµng göi b¸n 1574 Nop«n««ng 1575 Champhanh 131 Hueky 1311 Ph¶i thu kh¸ch hµng 13111 Ph¶i thu kh¸ch hµng vÒ hµng ho¸ 13112 Ph¶i thu c¸c ®¹i lý 13118 Ph¶i thu víi kh¸ch tr¶ sau 336 Ph¶i thu kh¸c 33611 Ph¶i thu néi bé 33621 Thanh to¸n néi bé ®¹i lý 511 Doanh thu b¸n hµng 511121 Doanh thu r­îu (P) trùc tiÕp 511122 Doanh thu b¸n qua ®¹i lý 511141 Doanh thu b¸n r­îu (c) trùc tiÕp 511142 Doanh thu b¸n qua ®¹i lý 511151 Doanh thu b¸n r­îu (H) trùc tiÕp 511152 Doanh thu b¸n qua ®¹i lý 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 811 Gi¶m gi¸ hµng b¸n 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 63212 Gi¸ vèn r­îu (n) 63214 Gi¸ vèn r­îu (c) 63215 Gi¸ vèn r­îu (H) 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 9111 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 91111 X¸c ®Þnh KQKD Th­¬ng m¹i 9113 X¸c ®Þnh KQKD kh¸c 4. Ho¹ch to¸n chi tiÒn vµ tæng hîp qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty 4.1. Tæ chøc ho¹ch to¸n chi tiÕt nghiÖp vÞ tiªu thô hµng ho¸ C«ng ty ®· ®­îc thùc hiÖn vi tÝnh ho¸ nªn c«ng t¸c kÕ to¸n cã nhiÒu thuËn lîi vµ gi¶m ®­îc tèi ®a c«ng viÖc sè liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Çy ®ñ chÝnh x¸c hÖ thèng chøng tõ theo mÉu cña Tæng côc thèng kª Nhµ n­íc quy ®Þnh. Nguyªn t¾c sö dông ®Çu vµo lµ c¸c chøng tõ ®· ®­îc m· ho¸ m¹ng m¸ytÝnh sÏ tù ®éng xö lý c¸c sè liÖu trªn chøng tõ ch¹y theo ch­¬ng tr×nh ®· lËp s½n vµo sè liÖu cho tÊt c¶ b¶ng kª b¶ng ph©n bæ s¸ch kÕ to¸n. C¸c chøng tõ kÕ to¸n bªn ngoµi ch­a ®ñ c¸c chøng tõ cÇn thiÕt th× lËp phiÕu kÕ to¸n ®Ó vµo m¸y. Tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé kÕ to¸n lµ kiÓm tra tÝnh hîp lÖ hîp ph¸p cña chøng tõ, lËp chøng tõ ban ®Çu theo ®óng chÕ ®é ghi chÐp do Tæng côc thèng kª ban hµnh vµ lu©n chuyÓn chøng tõ theo quy ®Þnh lËp c¸c phiÕu kÕ to¸n ®Ó tÝnh sæ ph­¬ng ph¸p ghi sæ cña tõng nghiÖp vô kinh tÕ kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu, chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n, tham gia ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh, kiÓm kª, kiÓm to¸n néi bé. a) B¸n hµng trùc tiÕp - B¸n bu«n qua kho C«ng ty : C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ký kÕt ho¸ ®¬n ®Æt hµng kÕ to¸n b¸n hµng t¹i v¨n phßng C«ng ty viÕt ho¸ ®¬n GTGT lËp thµnh 3 liªn giao cho bé phËn cho : 1 liªn l­u vµo sæ gèc, liªn 2 giao cho ng­êi mua, liªn 3 giao cho bé phËn kho (kÕ to¸n kho) lµm thñ tôc xuÊt hµng khi xuÊt hµng kÕ to¸n kho sÏ lËp phiÕu xuÊt kho riªng cho tõng nhãm hµng ®Õn cuèi ngµy nép phiÕu nµy cïng ho¸ ®¬n lªn C«ng ty ®Ó kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty lµm c¬ së ho¹ch to¸n. VÝ dô : Ngµy 2/2/2001 xuÊt b¸n cho cöa hµng sè 26 ®­êng §ª La Thµnh mét sè lo¹i hµng. R­îu : Nob«nªong 145 chai GHT 85.000®/c GB : 105.000®/c R­îu : ý 1288 chai GHT 130.000 ®/c GB : 160.000®/c R­îu : 25 chai GHT 205.000®/c GB : 280.000®/c §· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt 50% gi¸ trÞ hµng ho¸ trªn phÇn cßn l¹i sÏ thanh to¸n sau 15 ngµy. Ngµy 2/2/2001 kÕ to¸n b¸n hµng lËp ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n kho lËp phiÕu xuÊt kho. Hãa ®¬n GTGT Liªn 1 : L­u Ngµy 2/2/2001 Ký hiÖu AA/00 Sè : 0022411 §¬n vÞ : VN§ Tªn kh¸ch hµng : Cöa hµng 26 §ª La Thµnh : M· kh¸ch Chøng tõ sæ §Þa chØ : M· sè thuÕ Sæ tµi kho¶n Khã xuÊt hµng : Kho C«ng ty M· sè kho xuÊt M· xuÊt ®¬n vÞ hµng M· ng­êi b¸n Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn H×nh thøc thanh to¸n §Þa ®iÓm giao hµng Thanh to¸n 50% cßn ra 15 ngµy Tªn hµng ho¸ d. vô M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 2x1 - Nab«nª«ng Nga C 145 105.000 15.2250.000 - Nab«nª«ng ý C 1280 160.000 10.240.000 - Nab«nª«ng Ph¸p c 25 280.000 7.000.000 Céng tiÒn hµng 32.465.000 ThuÕ (10%) 3.246.500 Tèn tiÒn thanh to¸n 35.711.500 ViÕt b»ng ch÷ : Ba l¨m ngh×n b¶y tr¨m m­êi mét ngh×n n¨m tr¨m ®ång Ng­êi mua hµng (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) Ng­êi nép ho¸ ®¬n (ký hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (ký hä tªn) PhiÕu xuÊt kho do bé phËn kho lËp lµm c¨n cø tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n vµ dïng lµm chøng tõ ho¹ch to¸n PhiÕu xuÊt kho Ngµy 2/2/2001 Nhãm hµng : R­îu vµ p«nª«ng Hä tªn ng­êi nhËn Môc ®Ých xuÊt §Þa chØ : 26 §ª La Thµnh XuÊt kho : C«ng ty STT Tªn hµng ho¸ M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó 1. Nab«nª«ng Nga C 145 85.000 12.325.000 2 Nab«nª«ng ý C 128 130.000 8.320.000 3 Nab«nª«ng Ph¸p C 25 205.000 5.125.000 céng 25.770.000 Ng­êi nhËn hµng (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) Ng­êi nép phiÕu (ký hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (ký hä tªn) KÕ to¸n c«ng ty c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vµ phiÕu xuÊt khi ho¹ch to¸n + Ghi doanh thu b¸n hµng vµ chi tiÕt sè ph¸t sinh c«ng nî TK 13112 më cho tr¶ hµng 26 ®Ó lµ thµnh b¶ng kª sè 11 vµ sè 1 nhËt ký chøng tõ sè 10 (ghi cã TK 333) vµ nhËt ký chøng tõ sè 8 (ghi cã TK 5111) theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 13112 : 17.855.750 Nî TK 1111 : 17.855.750 Cã TK 33311 : 3.246.500 Cã TK 511121 : 32.465.000 + KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n phiÕu xuÊt kho vµ b¶ng kª xuÊt hµng ho¸ vµ tõ ®ã tËp hîp vµo sæ chøng tõ kÕ to¸n. §ång thêi ho¹ch to¸n gi¸ vèn hµng ®· tiªu thô vµo c¸c sæ nhËt ký chøng tõ sè 8 më TK 1561 b¶ng kª më cho TK 632 theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 63212 : 25.770.000 Cã TK 15612 : 25.770.000 - Ngµy 16/2/2001 kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn c¨n cø vµo phiÕu thu kÕ to¸n ho¹ch to¸n vµo b¶ng kª sè 1 ®ång thêi ghi sæ chi tiÕt ph¸t sinh c«ng nî më cho kh¸ch hµng Nî TK 1111 : 17.855.750 Cã TK 13112 : 17.855.750 NghiÖp vô b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng kÕt thóc * B¸n qua cho ®¹i lý : §èi víi kh¸ch hµng cã nhu cÇu lín C«ng ty sÏ xuÊt qua c¸c ®¹i lý . Phßng kinh doanh sÏ lËp danh s¸ch giao hµng ®Õn cho ®¹i lý c¨n cø vµo lÖnh nµy ®¹i lý sÏ viÕt phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé lËp riªng cho tõng nhãm hµng lËp thµnh 3 liªn: Liªn 1 l­u, liªn 2 dïng ®Ó vËn chuyÓn hµng liªn 3 chuyÓn cho kho hµng, ®ång thêi kÕ to¸n b¸n hµng ë c«ng ty lËp ho¸ ®¬n GTGT thµnh 3 liªn : Liªn 1 l­u sæ gèc, liªn 2 giao cho kh¸ch hµng, liªn 3 kÕ to¸n b¸n hang. VÝ dô 2 : Ngµy 3/2/2001 b¸n cho cöa hµng sè 2 ®­êng L¸ng H¹ mét sè hµng. R­îu Chambanh Nga : 750 chai GHT 46.400®/chai GB : 53.000®/c R­îu Chambanh Ph¸p : 240 chai : GHT : 185.000®/c GB 245.500® Kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n vµ ®­îc h­ëng chiÕt khÊu ®­îc h­ëng 5% ®èi víi Chambanh Nga vµ 4% ®èi víi Chambanh Ph¸p. PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé Liªn 1 l­u Nhãm hµng r­îu Chambanh Ngµy 3/2/2001 Ký hiÖu : Sè : Tªn hµng ho¸ dÞch vô M· sè §VT Sè l­îng Ghi chó R­îu Chambanh Nga Chai 750 Ng­êi nhËn hµng (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) Ng­êi viÕt phiÕu (ký hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (ký hä tªn) T­¬ng tù kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé cho mÆt hµng r­îu Chambanh Ph¸p : KÕ to¸n lËp hãa ®¬n GTGT theo mÉu gièng nh­ qua cho C«ng ty. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vµ phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé kÕ to¸n b¸n hµng ho¹ch to¸n nh­ sau : - Ngµy 3/2/2001 thanh to¸n b»ng sÐc + X¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô r­îu Chambanh Nga cã trõ 5% chiÕt khÊu vµ ghi vµo sæ chi tiÕt ph¸t sinh c«ng nî më cho kh¸ch hµng b¶ng kª sè 11 nhËt ký chøng tõ sè 8 vµ sè 10. Nî TK 13112 : 41.538.750 Cã TK 33311 : 3.776.250 Cã TK 511151 : 37.762.500 + Ho¹ch to¸n gi¸ vèn r­îu Chambanh Nga ®· tiªu thô (theo gi¸ ho¹ch to¸n) vµo b¶ng kª xuÊt hµng ho¸ : Sè chøng tõ kÕ to¸n xuÊt hµng ho¸ nhËt ký chøng tõ sè 10. Nî TK 632215 : 34.800.000 Cã TK 33.621 : 34.800.000 + X¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô r­îu Chambanh Ph¸p cã tõ 4% chiÕt khÊu vµ ghi vµo sæ chi tiÕt ph¸t sinh c«ng nî më cho kh¸ch hµng, b¶ng kª sè 11 nhËt ký chøng tõ sè 8 vµ sè 10. Nî TK13112 : 62.219.520 Cã TK 33311 : 5.656.320 Cã TK 511121 : 56.563.200 + Ho¹ch to¸n gi¸ vèn sè hµng ®· tiªu thô theo gi¸ ho¹ch to¸n vµ b¶ng kª xuÊt hµng ho¸ sè chøng tõ kÕ to¸n xuÊt hµng ho¸ më cho kh¸ch hµng sè 2 L·ng H¹. NhËt ký chøng tõ sè 10. Nî TK 63212 : 44.400.000 Cã TK 33621 : 44.400.000 Cuèi ngµy kÕ to¸n b¸n hµng nép sÐc vµ b¶ng kª vµ nép sÐc vµo NH, ngµy 4/2/2001 nhËn ®­îc giÊy b¸o cã kÕ to¸n ho¹ch to¸n vµo b¶ng kª sè 2 sæ chi tiÕt c«ng nî më cho KH nhËt ký chøng tõ sè 8 theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 1121 : 103.758.270 Cã TK 13111 : 103.758.270 * B¸n bu«n qua kho tæng ®¹i lý C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ký kÕt kÕ to¸n b¸n hµng lËp ho¸ ®¬n GTGT vµ kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho gièng nh­ tr­êng hîp b¸n bu«n qua kho C«ng ty. VÝ dô 3 : Ngµy 7/2/2001 xuÊt b¸n cho C«ng ty th­¬ng m¹i Trµng Thi sè 5 Trµng TiÒn ho¸ ®¬n GTGT sè 0022465. Champanh ý : 24 chai GHT sè 0022465 Champanh Ph¸p : 635 chai GHT 17.5000 GB : 200.000 Kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng ñy nhiÖm chi. KÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho vµ lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng gièng nh­ tr­êng hîp b¸n bu«n qua kho C«ng ty. KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ phiÕu xuÊt kho ho¹ch to¸n + X¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n theo gi¸ vèn hµng b¸n vµ b¶ng kª xuÊt hµng ho¸, sè chøng tõ kÕ to¸n xuÊt hµng ho¸ më cho nhãm kh¸ch hµng r­îu Champanh chøng tõ sè 8. Nî TK 63212 : 113.261.000 Cã TK 1572 : 113.261.000 + X¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ vµo sæ chi tiÕt ph¸t sinh c«ng nî cho C«ng ty th­¬ng m¹i Trµng Thi b¶ng kª sè 11 ®ång thêi vµo nhËt ký chøng tõ sè 8 vµ sè 10. Nî TK 13112 : 142.524800 Cã TK 33311 : 12.956800 Cã TK 511121 : 129568000 + Ngµy 9/2/2001 nhËn ®­îc giÊy ñy nhiÖm chi (liªn b¸o cã) do ng©n hµng göi ®Õn kÕ to¸n ghi b¶ng kª sè 2, sæ chi tiÕt ph¸t sinh c«ng nî cho kh¸chhµng chøng tõ sè 8. Nî TK 1121 : 142524800 Cã TK 13112 : 142524800 * B¸n lÎ : ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n lÎ cöa hµng b¸n lÎ kh«ng bÞ lËp ho¸ ®¬n GTGT (trõ tr­êng hîp kh¸ch hµng cÇn, hµng ngµy khi b¸n hµng ho¸ ng­êi b¸n sÏ ghi sè l­îng, gi¸ vèn, gi¸ b¸n, thµnh tiÒn vµ ghi vµo b¸o c¸o b¸n lÎ hµng ho¸ : §Þnh kú 7 ngµy cöa hµng göi b¸o c¸o b¸n lÎ hµng ho¸ lËp riªng cho tõng nhãm hµng, víi giÊy nép tiÒn kÕ to¸n b¸n hµng c¨n cø vµo ®ã lËp ho¸ ®¬n (dïng cho h×nh thøc b¸n lÎ) ®Ó lµm c¬ së ho¹ch to¸n. Trong ph­¬ng thøc nµy kÕ to¸n kh«ng më tµi kho¶n chi tiÕt ®Ó ho¹ch to¸n doanh thu b¸n lÎ mµ ghi chung víi doanh thu b¸n bu«n gäi lµ doanh thu tiªu thô trùc tiÕp ph­¬ng thøc chñ yÕu lµ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. VÝ dô : 7/2/2001 v¨n phßng C«ng ty nhËn ®­îc b¸o c¸o b¸n lÎ cña cöa hµng sè 7 Kh©m Thiªn. KÕ to¸n c¨n cø cã b¸o c¸o b¸n lÎ lËp ho¸ ®¬n GTGT C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh Cöa hµng sè 7 Kh©m Thiªn Hãa ®¬n (GTGT) Liªn 1 l­u Ngµy 7/2/2001 H×nh thøc thanh to¸n tiÒn mÆt Ký hiÖu Sè §VT : VN§ Tªn hµng ho¸ dÞch vô M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1x2 R­îu Chambank 7.821.600 Céng tiÒn hµng 7.821.600 ThuÕ (10%) 782.160 Tæng tiÒn thanh to¸n 8.603.760 Ng­êi mua (Ký hä tªn) Thñ kho (Ký hä tªn) Ng­êi lËp (Ký hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký hä tªn) KÕ to¸n tiÕn hµnh ho¹ch to¸n + X¸c ®Þnh doanh thu vµo sæ chi tiÕt c«ng nî vµ b¶ng kª sè 11 ®ång thêi ghi nhËt ký chøng tõ sè 8 vµ sè 10. Nî TK 13112 : .8603.760 Cã TK 3331 : 782.160 Cã TK 51121 : 7.821.600 + X¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng tiªu thô vµ ghi vµo b¶ng kª xuÊt hµng ho¸ sæ chøng tõ kÕ to¸n cña kh¸ch hµng ®ång thêi vµo nhËt ký chøng tõ sè 8. Nî TK 63212 : 6.498.000 Cã TK 1561 : 4.698.000 Khi nép tiÒn kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu thu chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng ký duyÖt. Sau ®ã lµm thñ tôc nép tiÒn. + C¨n cø vµo phiÕu thu kÕ to¸n ho¹ch to¸n chi tiÕt vµo b¶ng kª sè 1 vµ chi tiÕt ph¸t sinh c«ng nî nhËt ký chøng tõ sè 8. Nî TK 1111 : 8.603.760 Cã TK 13112 : 8.603.760 MÉu phiÕu thu §¬n vÞ : C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh §Þa chØ : 45 §­êng L¸ng PhiÕu thu Sè : Ngµy 7/2/2001 TK cã : 13112 Hä tªn ng­êi nép : Bé phËn c«ng t¸c : Cöa hµng sè 7 Kh©m Thiªn VÒ kho¶n : Thanh to¸n tiÒn r­îu Champanh Tæng sè tiÒn : 8.603.760 ViÕt b»ng ch÷ : T¸m triÖu s¸u tr¨m linh ba ngh×n bÈy tr¨m s¸u m­¬i ®ång. Ngµy 7/2/2001 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tiÒn mÆt b) B¸n qua tæng ®¹i lý : Trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp göi b¸n C«ng ty ®Òu lËp phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé lµm c¨n cø xuÊt hµng vµ cã mÉu gièng nh­ xuÊt b¸n qua ®¹i lý. Cuèi th¸ng tæng ®¹i lý b¸o c¸o b¸n hµng göi b¸n lËp riªng cho tõng nhãm hµng kÌm theo c¸c chøng tõ gèc. KÕ to¸n b¸n hµng lËp ho¸ ®¬n GTGT gåm 3 liªn liªn 1 l­u l¹i phßng kÕ to¸n, liªn 2 giao cho tæng ®¹i lý lµm c¬ së ghi gi¶m hµng tån kho, liªn 3 dïng ®Ó ho¹ch to¸n. * XuÊt göi ®¹i lý kho C«ng ty. KÕ to¸n b¸n hµng lËp phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé lµm 3 liªn, liªn 1 l­u, liªn 2 chuyÓn cho tæng ®¹i lý, liªn 3 kÕ to¸n dïng ®Ó ho¹ch to¸n t¨ng gi¶m sè hµng göi ®¹i lý. VÝ dô : Ngµy 15/2/2001 C«ng ty göi cho siªu thÞ L¸ng H¹ mét sè hµng. Champanh 140 chai GHT : 42.000®/c GB : 47.000®/c Champanh Nga 50 chai GHT 94050 ®/c GB 105.600®/c Champanh ViÖt Nam 41 chai GHT 34.000®/c GB : 44.000®/c Hoa hång ®¹i lý 6% trªn doanh sè b¸n. + C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi Nî TK 41572 : 12.116.500 Cã TK 15612 : 12.146.500 + Khi nhËn ®­îc b¸o c¸o hµng göi b¸n kÕ to¸n ghi Nî TK 13111 : 6689100 Cã TK 3331 : 608100 Cã TK 51112 : 6081000 + §ång thêi ghi gi¶m hµng göi b¸n Nî TK 632 : 5.217.000 Cã TK 157 : 5.217.000 C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh Siªu thÞ L¸ng H¹ Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 1 : l­u Ngµy 29/2/2001 Ký hiÖu : Sè : §¬n vÞ tÝnh : VN§ Tªn hµng ho¸ dÞch vô M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1x2 Champanh Singapo C 26 47.000 1.365.000 Champanh Nga C 37 105600 3968000 Champanh ViÖt Nam C 17 44000 748000 Céng tiÒn hµng 608100 ThuÕ GTGT (10%) 608100 Tæng tiÒn thanh to¸n 6.689100 Sè viÕt b»ng ch÷ : S¸u triÖu s¸u tr¨m n¨m chÝn ngh×n mét tr¨m Ng­êi mua (Ký hä tªn) Thñ kho (Ký hä tªn) Ng­êi lËp (Ký hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký hä tªn) * XuÊt göi ®¹i lý qua kho ®¹i lý : Phßng kinh doanh nép l¹i xuèng ®¹i lý trùc thuéc ®ång thêi lËp phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn ph¶i ghi râ c¸c chØ tiªu. Tªn ®¬n vÞ : §Þa chØ : Kho xuÊt : Kho nhËn : §­îc chia lµm 4 liªn : liªn 1 l­u, liªn 2 chuyÓn cho ®¹i lý ®Ó b¸o nî, liªn 3 chuyÓn cho tæng ®¹i lý, liªn 4 kÕ to¸n b¸n hµng dïng ®Ó ho¹ch to¸n. VÝ dô 6 : Ngµy 9/2/2001 v¨n phßng c«ng ty lËp lÖnh göi cho cöa hµng sè 4 ®­êng Th¸i Hµ qua kho cña ®¹i lý sè 10 Gi¶ng Vâ. R­îu Hucky : 480 chai GHT : 580.000®/c GB : 662.500®/c C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn kÕ to¸n b¸n hµng ghi vµo b¶ng kª sè 10 vµ nhËt ký chøng tõ sè 10. Nî TK 1575 : 278.400.000 Cã TK 33621 : 278.400.000 Theo kÕ ho¹ch ®Õn cuèi th¸ng göi b¸o c¸o kiªm chøng tõ lªn kÕ to¸n C«ng ty tiÕn hµnh ghi doanh thu b¸n hµng vµo TK 51112 vµ ghi gi¶m hµng göi b¸n. Sæ chi tiÕt ph¸t sinh c«ng nî Tµi kho¶n c«ng nî 1311 ph¶i thu tæng ®¹i lý M· kh¸ch/ CBCNV : 11011 : Siªu thÞ L¸ng H¹ Th¸ng 2/2001 D­ ®Çu kú - D­ cã - D­ nî : 1.174.854.378 Ph¸t sinh - Ph¸t sinh cã : 1.734.343.159 - Ph¸t sinh nî : 2.109.333.986 D­ cuèi kú D­ cã D­ nî : 1.549.845.204 M· lo¹i chøng tõ chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn nî Sè tiÒn cã Sè Ngµy NH1 2/2 Siªu thÞ tr¶ tiÒn 30.146.000 Nh4 15/2 Siªu thÞ mua hµng 6.689.100 Céng 2.109.333.985 1.734.343.159 Ng­êi nî phiÕu KÕ to¸n tr­ëng 4.2. Tæ chøc ho¹ch to¸n tæng hîp tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng kª sæ chi tiÕt kÕ to¸n b¸n hµng vµo sæ nhËt ký chøng tõ vµo sæ c¸i Sæ c¸i TK : GHT : R­îu Chambanh (15612) Tõ ngµy (1/2/2001 ®Õn 29/2/2001) §¬n vÞ tÝnh : VN§ Nî Cã TK ®èi øng §Çu kú 528.784.400 Ph¸t sinh 36.28911 13111 6.358.086.934 1512 1.8.477.786.907 33621 6.908.206.017 63212 Tæng ph¸t sinh 8.209.502.635 6.908.573.728 Cuèi kú 155.973.807 NhËt ký chøng tõ sè 8A Ghi cã TK : 511121. 511141. 511151. 511152 TK cã TK nî 511121 511141 511151 511152 Céng nî 13111 102.077.611 368.749.111 10.433.638.601 1514465323 13112 3273505510 5885022055 93758820 9252286385 413 9261736 9267736 Tæng 3282767246 5897099666 1306507931 104363866 11620013444 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng NhËt ký chøng tõ sè 8B Ghi cã TK 156121. 156.141. 156.151 Tõ 1/2/2001 ®Õn 29/2/2001 §¬n vÞ tÝnh : VN§ TK cã TK nî 156121 156141 156151 Céng cã 63212 6908206017 6908206017 63214 7541384911 7541384911 63215 4302338711 4302338711 641 367711 367711 Tæng 69008573728 7541384911 4302338711 18753197350 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng B¶ng kª Ghi nî TK 15612. 15614. 15615 Tõ ngµy 1/2/2001 ®Õn 29/2/2001 TK cã TK nî 156121 156141 156151 Céng cã 1512 6358086934 6358086934 1514 1985428611 1985428611 1515 3229986711 3229986711 33621 1847786907 556067411 1049613111 3453467429 Tæng 8205873841 2541496022 4279599822 15026969685 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng NhËt ký chøng tõ 8c Ghi cã TK 63212. 63215. 63214 Tõ ngµy 1/2/2001 ®Õn 29/2/2001 §¬n vÞ tÝnh : TK cã TK nî 63212 63215 63214 Céng cã 9111 6908206017 7541384911 4303238711 18752829693 Tæng 6908206017 7541384911 4303238711 18752829693 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng B¶ng kª Ghi nî TK 63212 ; 63215 ; 63214 ; 63218 Tõ ngµy 1/2/2001 ®Õn ngµy 29/2/2001 §¬n vÞ tÝnh : VN§ TK cã TK nî 63212 63215 63214 Tæng nî 156121 6908206017 6908206017 156141 7541384911 7541384911 156151 4302338711 4302338711 Tæng 6908206017 7541384911 4302338711 18752829639 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng NhËt ký chøng tõ sè 7D Ghi cã TK : Ph¶i thu c¸c tæng ®¹i lý Tõ ngµy 1/2/2001 ®Õn 29/2/2001 §¬n vÞ tÝnh : VN§ TK nî Ngµy 1121 1331 156121 Céng cã 1/2/2001 70.000.000 70.000.000 2/2/2001 37.151.169 37.151.169 16/2/2001 827.000.000 827.000.000 17/2/2001 1.668.117.000 1.668.117.000 18/2/2001 231.840.000 231.840.000 21/2/2001 518.753.000 518.753.000 22/2/2001 300.000.000 300.000.000 23/2/2001 1.400.000.000 1.400.000.000 24/2/2001 400.000.000 400.000.000 25/2/2001 1.180.000.000 1.180.000.000 28/2/2001 2.320.000.000 2.320.000.000 29/2/2001 3.366.719.000 3.366.719.000 Tæng 12.319.580.169 12.319.580.169 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Sæ c¸i TK : Chi phÝ b¸n hµng Nî Cã TK ®èi øng §Çu kú 893836862 Ph¸t sinh 136744992 832271 1111 250862217 17304883 1121 121545760 408240 11221 21199405 141 3615000 1531 367711 156121 367711 156121 12877000 241 300182 335 512481 1720 413 Tæng P/s 547613455 18847296 Cuèi kú 1.422.063.021 18847296 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng * Ho¹ch to¸n nghiÖp vô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Hµng th¸ng kÕ to¸n tæng hîp kÕ to¸n tæng hîp toµn C«ng ty x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cho tõng nhãm hµng. Sau ®ã tæng hîp l¹i ®Ó tÝnh ra kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh trong kú. §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty sö dông TK 911 Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ sè 8 vµ nhËt ký chøng tõ sè 5. Sæ chi tiÕt c¸c kho¶n gi¶m trõ kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK tæng hîp 911. NhËt ký chøng tõ sè 8 Ghi cã TK 911 §¬n vÞ tÝnh : VN§ TK cã TK nî 911 Céng cã 511121 3.282.656.135 3.282.656.135 511122 1.043.638.601 1.043.638.601 511141 5.986.988.555 5.986.988.555 511151 1306396820 1306396820 51212 2809290171 2809290171 51214 1985428611 1985428611 51215 3229986711 3229986711 Tæng 19644385604 19644385604  B¶ng kª Ghi nî 911 Tõ ngµy 1/2/2001 ®Õn 29/2/2001 Nî Cã 911 Céng nî 63212 6908206071 6908206071 63214 7541384911 7541384911 63215 4303238711 4303238711 Tæng 18.752.829.693 18.752.829.693 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu Sæ c¸i TK : X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Th­¬ng m¹i [911] Tõ ngµy 1/2/2001 ®Õn ngµy 29/2/2001 §¬n vÞ tÝnh : VN§ Nî Cã TK ®èi øng §Çu kú 1679821551 Ph¸t sinh 3282656135 511121 1043638601 511122 5986988555 511141 1306396820 511151 2809240171 51212 1985428611 51214 3229986711 51215 6908206071 63212 7541384911 63214 4303238711 63215 Tæng ph¸t sinh 18752829693 19644385604 Cuèi kú 2571377642  Ch­¬ng III Hoµn thiÖn ho¹ch to¸n viÖc tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i B×nh Minh I. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh qu¶n lý vµ nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty Th­¬ng m¹i B×nh Minh em cã mét sè nhËn xÐt sau. §­îc thµnh lËp vµ ph¸t triÓn trong mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng vµ c¹nh tranh vµ kh«ng bÞ chÞu ¶nh h­ëng cña chÕ ®é qu¶n lý tËp trung bao cÊp chi phèi cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trÎ cã tr×nh ®é sÏ tiÕp cËn víi thÞ tr­êng vµ vËn ®éng mét c¸ch rÊt linh ho¹t. NÒn kinh tÕ h¬n vËn ®éng vµ ph¸t triÓn ®Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh÷ng biÕn ®éng cµng trë nªn m¹nh mÏ nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dï lín hay nhá còng ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu ®Õn c«ng ty. MÆc dï vËt víi tiÒm n¨ng s½n cã vµ ®iÒu hµnh qu¶n lý tèt nÕu doanh thu hµng n¨m t¨ng ®¸ng kÓ. C«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµ cung cÊ th«ng tin kÞp thêi vÒ biÕn ®éng hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng gióp cho l·nh ®¹o c«ng ty ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®ång thêi còng cã nhiÒu cè g¾ng vµ c¶i tiÕn trong viÖc vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh. VÒ mét tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c ho¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty theo quan ®iÓm cña c¸ nh©n em cho r»ng cã m« h×nh qu¶n lý tèt ­u ®iÓm nhiÒu nh­îc ®iÓm Ýt. Vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó phï hîp C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ nh­ng cã c¶i tiÕn vµ ®­a vµo sö dông m¸y vi tÝnh. ViÖc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n trªn c«ng ty ®· khai th¸c ®­îc tiÒm n¨ng cña ®éi ngü nh©n viªn kÕ to¸n gi¶m nhÑ ®­îc lao ®éng vµ ®¶m b¶o tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña kÕ to¸n nh­ cung cÊp th«ng tin, chi tiÕt, tæng hîp ®¶m b¶o yªu cÇu chÝnh x¸c kÞp thêi. Tuy nhiªn ®i s©u vµo c«ng t¸c ho¹ch to¸n kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cã mét sè Ýt nh­îc ®iÓm. - VÒ chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ §¬n vÞ ®· lËp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ ban ®Çu theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh, cã ®Èy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng t¸c kiÓm tra vµ ghi sæ kÕ to¸n tuy nhiªn ®èi víi tõng tr­êng hîp cô thÓ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ vÉn cßn nh÷ng bÊt cËp. + B¸n hµng qua kho c«ng ty ®¹i lý chøng tõ lu©n chuyÓn lßng vßng thiÕu chÆt chÏ ph¸p lý v× ho¸ ®¬n ®­îc viÕt tr­íc khi nhËn hµng gi¶ sö cã thay ®æi hµng ho¸ trong hîp ®ång ng­êi mua tõ chèi nhËn hµng th× rÊt khã xö lý v× sè liÖu ®· cËp nhËt vµo m¸y. + Tr­êng hîp b¸n bu«n t¹i c¶ng nhËp hµng ho¸ kh«ng nhËp vµo kho mµ chØ lµm thñ tôc coi ®· nhËp, kÕ to¸n chØ lËp phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, hµng ho¸ nhËp xuÊt ch¼ng nh÷ng kÕ to¸n l¹i ghi xuÊt t¹i kho nh­ vËy kh«ng ph¶n ¸nh ®óng vËn ®éng cña hµng ho¸. + §èi víi nghiÖp vô b¸n lÎ hµng ho¸ nh©n viªn b¸n hµng lËp b¸o c¸o göi vÒ C«ng ty trªn thùc tÕ kh«ng theo quy ®Þnh thèng nhÊt lóc 7 ngµy lóc nöa th¸ng g©y sù thiÕu hôt th«ng tin. + §èi víi hµng göi b¸n : hiÖn nay hÇu hÕt c¸c tæng ®¹i lý nép b¸o c¸o tiªu thô hµng ho¸ göi ®¹i lý, ký göi b¶ng thanh to¸n tiÒn hµng ®¹i lý vµo mét lÇn cuèi th¸ng dÉn ®Õn viÖc chËp chít bÊt tiÖn cho c«ng t¸c kÕ to¸n. §ång thêi khi lËp b¶ng thanh to¸n C«ng ty míi lËp ho¸ ®¬n GTGT kh«ng ®óng víi quy ®Þnh vÒ lËp chøng tõ. - VÒ hÖ thèng tµi kho¶n : C«ng ty ®· tu©n thñ vµ thèng nhÊt hÖ thèng tµi kho¶n ban hµnh 1/11/1995 vµ vËn dông hÕt søc linh ho¹t. Tuy nhiªn C«ng ty ch­a dïng tµi kho¶n 1562 ®Ó tËp hîp riªng chi phÝ thu mua ®iÒu nµy g©ykhã kh¨n cho viÖc tÝnh gi¸ vèn hµng tiªu thô. - VÒ ph­¬ng ph¸p ho¹ch to¸n : C«ng ty ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n vµo nghiÖp vô ho¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh th­¬ng m¹i t­¬ng ®èi hoµn thiÖn tuy nhiªn vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu. TÊt c¶ c¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng dï thu hay ch­a thu ®Òu ho¹ch to¸n vµo TK 131 nÕu rÊt lßng vßng. - VÒ thanh to¸n c«ng nî : viÖc ®ãng vµ theo dâi c«ng nî cña kÕ to¸n C«ng ty hiÖn nay ch­a tèt. C¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty chiÕm tû träng lín trong doanh thu b¸n hµng. - VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn : C«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ mua cöa hµng xuÊt ®­îc coi lµ tiªu thô c¸ch tÝnh nµy ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i theo dâi hµng tån kho ph¶i t¨ng c­êng, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c trÞ gi¸ mua vµ b¶o qu¶n, hiÖn nay gi¸ vèn hµng b¸n ®­îc tÝnh chÝnh gi¸ mua cöa hµng xuÊt b¸n cong chi phÝ thu mua tÝnh vµo chiphÝ qu¶n lý. C¸ch tÝnh nµy ®¬n gi¶n vÒ c¬ b¶n kÕt qu¶ kinh doanh trong kú kh«ng ®æi, tuy nhiªn trªn b¸o c¸o tiªu thô gi¸ vèn nhá so víi thùc tÕ mµ chÊt l­îng hµng ho¸ ph¶n ¸nh qua gÝa vèn dÉn ®Õn gi¶m uy tÝn cña C«ng ty nÕu kh¸ch hµng míi t×m hiÓu c«ng ty. - VÒ ph­¬ng ph¸p ph©n bè chi phÝ nghiÖp vô kinh doanh vÒ lý thuyÕt C«ng ty tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ nghiÖp vô kinh doanh (chi phÝ mua hµng, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý) hÕt cho hµng ho¸ xuÊt b¸n vµ x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú ®Ó kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nÕu hµng ho¸ tån kho trong kú cã biÕn ®éng lín. II. C¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 1. T¨ng thªm c¸c h×nh thøc chiÕt khÊu b¸n hµng vµ ®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty ®ång thêi thùc hiÖn håi khÊu vµ tÆng quµ cho kh¸ch hµng lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®Ó më réng thÞ tr­êng trªn c¬ së ®ã mµ t¨ng sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô. C¸c doanh nghiÖp ph¶i më réng m¹ng l­íi b¸n hµng kªnh ph©n phèi do ®ã ph¶i t×m mäi c¸ch khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng cña m×nh khuyÕn khÝch khen th­ëng c¸c ®¹i lý cã doanh sè tiªu thô cao vµ c«ng nh©n viªn lµm tèt môc ®Ých, yªu cÇu nµy. 2. Gi¶i ph¸p chÊt l­îng, qu¶ng c¸o tæng hîp, khªu gîi khuyÕn khÝch ®¸nh vµo t©m lý ng­êi tiªu dïng, ®· tõ l©u nghÖ thuËt chµo hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng hiÓu biÕt nhiÒu vÒ s¶n phÈm cña m×nh ®Ó hä cã lßng tin vµo s¶n phÈm cña m×nh, nh­ héi nghÞ kh¸ch hµng… 3. §¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng hµng ho¸ cho ra c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ míi, më réng thÞ tr­êng vµ ph­¬ng thøc tiªu thô míi, nãi lªn c«ng dông vµ t¸c dông cña nã ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi tiªu dïng. 4. Tr­ng bµy, giao tiÕp víi kh¸ch hµng ®Ó kh¸ch hµng c¶m th«ng, tho¶i m¸i vµ c¶m thÊy m×nh ®­îc t«n träng. ( Kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ) III. C¸c biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn tiªu thô hµng ho¸ 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cÇn ph¶i më réng bu«n b¸n vµ ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, thùc sù lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã ph¶i sö dông ®ång thêi hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau trong ®ã kÕ to¸n ngµy cµng trë nªn rÊt quan träng vµ lµ c«ng cô ®¾c lùc. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c¹nh tranh ngµy gi÷a c¸c doanh nghiÖp rÊt kh¾c nghiÖt nhµ n­íc ®ãng vai trß qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ sù thµnh b¹n cña c¸c doanh nghiÖp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. Th«ng qua viÖc kiÓm ®Þnh, tÝnh to¸n, ghi chÐp, ph©n lo¹i vµo tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ b»ng hÖ thèng kÕ to¸n, chøng tõ ®èi øng tµi kho¶n tÝnh gi¸ vµ tæng hîp c©n ®èi, cã thÓ biÕt ®­îc th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ kÞp thêi vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, vËn ®éng tµi s¶n. Ngoµi ra c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cßn cung cÊp c¸c th«ng tin cho c¸c ®èi t­îng quan t©m vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh triÓn väng ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n. V× vËy ph¶i hoµn thiÖn vµ kh«ng ngõng ®æi míi c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i, qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ lµ kh¸c, quan träng nhÊt cña viÖc lu©n chuyÓn vèn kinh doanh vèn hµng ho¸ th­êng chiÕm tû träng lín trong tæng vèn kinh doanh. ChÝnh v× thÕ viÖc lu©n chuyÓn vèn kinh doanh ph¶i ®­îc theo dâi th­êng xuyªn, môc ®Ých t¹o lîi nhuËn ph¶i ®­îc lªn hµng ®Çu, ®ång thêi ®©y còng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. V× thÕ hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch to¸n kÕ to¸n vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt, hoµn thiÖn c¶ néi dung lÉn ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n cho phï hîp víi doanh nghiÖp, c¸c hÖ thèng chøng tõ cung cÇu hoµn thiÖn n©ng cao tÝnh ph¸p lý, tÝnh chÝnh x¸c thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra kÕ to¸n, lu©n chuyÓn chøng tõ. Hoµn thiÖn cßn gãp phÇn sö dông ®óng tµi kho¶n ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n, ®ång thêi gióo c¸c cæ ®éng, b¹n hµng, nh÷ng ng­êi qua t©m ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh cã thÓ hiÓu râ vÒ doanh nghiÖp. Hoµn thiÖn cßn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n, ®èi víi qu¶n lý cÊp trªn hoµn thiÖn cßn t¹o cho hä nh÷ng th«ng tin, sè liÖu chÝnh x¸c, ph¶n ¸nh ®óng t×nh h×nh tiªu thô. Hoµn thiÖn qu¸ tr×nh kÕ to¸n cßn gióp viÖc hoµn thiÖn sæ s¸ch kÕ to¸n, ghi chÐp, ph¶n ¸nh chi tiÕt t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra, x¸c ®Þnh c¸c thêi ®iÓm t¨ng, gi¶m hµng ho¸, c«ng nî. 2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh. Qua thêi gian thùc tËp ë C«ng ty kÕt hîp gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p sau nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c ho¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸. 2.1. VÒ chøng tõ, lu©n chuyÓn chøng tõ Trong tr­êng hîp b¸n hµng t¹i ®¹i lý C«ng ty chØ cÇn lËp ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng lµm 4 liªn, mét liªn giao cho kh¸ch hµng, mét liªn giao cho ®Þa lý lµm c¬ së b¸o nî, 1 liªn l­u sæ gèc, mét liªn dïng ®Ó ho¹ch to¸n. §iÒu nµy hoµn toµn hîp ló v× hµng ho¸ ë kho C«ng ty hay ®¹i lý ®Ó thuéc së h÷u cña C«ng ty, vÉn ®­îc coi lµ xuÊt khái c«ng ty, chøng tõ nµy vÉn ®¶m b¶o hîp lý. + Trong tr­êng hîp b¸n hµng cho kh¸ch hµng t¹i c¶ng nhËp nªn giao ho¸ ®¬n GTGT cho kh¸ch hµng t¹i ®¹i lý ®Çu mèi khi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ th× l­u c¸c chøng tõ vµo tËp hå s¬ ®Ó khi nµo ®¹i lý chuyÓn ho¸ ®¬n GTGT vÒ sè hµng ®· b¸n vÒ C«ng ty th× tiÕn hµnh ho¹ch to¸n (göi ngay ®Ó kÞp thêi ho¹ch to¸n). §èi víi b¸n lÎ nªn ®­a ra c¸c quy ®Þnh râ rµng cô thÓ v× viÖc lËp b¸o c¸o nhÊt lµ ®èi víi s¶n phÈm míi ®Ó ra thÞ tr­êng ph¶i b¸o c¸o th­êng xuyªn (®Ó cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n). + §èi víi hµng göi b¸n : §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng c«ng viÖc dån dËp vµo cuèi th¸ng, C«ng ty nªn quy ®Þnh râ viÖc nép b¸o c¸o nh­ nép 2 lÇn/ th¸ng vµo 15 vµ 25 hµng th¸ng. 2.2. VÒ tµi kho¶n : §Ó kh¸ch hµng biÕt ®Õn vµ tiªu dïng, bªn c¹nh viÖc t×m kiÕm b¹n hµng lín, C«ng ty cÇn ®Èy m¹nh ®Ó thu hót b¹n hµng nhá, cÇn më thªm tiÓu kho¶n ®Ó theo dâi tõng lo¹i doanh sè b¸n bu«n vµ b¸n lÎ ®Ó cã biÖn ph¸p ®Çu t­ hîp lý. C«ng ty kh«ng dïng TK 1562 nªn khã cã thÓ x¸c ®Þnh chi phÝ thu mua, tû träng chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý kh«ng ®­îc ph©n ®Þnh râ rµng. V× thÕ C«ng ty nªn më TK 1562 ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn. 2.3. VÒ ph­¬ng ph¸p ho¹ch to¸n VÒ viÖc ph¶n ¶nh gi¸ vèn ®Ó chÝnh x¸c nªn ph¶n ¸nh c¶ gi¸ trÞ thu mua cuèi kú chi phÝ thu mua ®­îc tæng hîp vµ kÕt chuyÓn mét lÇn theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 632 Cã TK 1562 VÒ chi qu¶n lý kinh doanh kh«ng nhÊt thiÕt khi nµo cña ph©n bæ cho hµng xuÊt b¸n vµ x¸c ®Þnh vµ tiªu thô cÇn linh ho¹t khi cã sù biÕn ®éng lín vÒ hµng tån kho. 2.4. VÒ thanh to¸n c«ng nî Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng viÖc t×m kiÕm vµ l«i kÐo kh¸ch hµng lµ rÊt cÇn thiÕt nh­ng kh«ng nªn ®Ó cho hä nî qu¸ l©u ¶nh h­ëng tíi qu¶n lý tµi chÝnh, cÇn cã biªn b¶n ®èi chiÕu, ®Þnh møc nî vµ ngõng cung cÊp cho ng­êi nî qu¸ h¹n vµ cã biÖn ph¸p râ rµng ®Ó lµm tèt kÕ to¸n v¨n phßng cÇn theo dâi th­êng xuyªn rµ so¸t tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng thanh to¸n chËm ®Ó cã biÖn ph¸p kÞp thêi vµ lËp b¸o c¸o tr×nh lªn C«ng ty. 2.5. ViÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p ho¹ch to¸n hµng tån kho vµ x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh lµ kh«ng hîp lý g©y qu¸ t¶i ®èi víi c«ng viÖc kÕ to¸n phô tr¸ch hµng tån kho, C«ng ty ®· dïng m¸y tÝnh nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp. Ph­¬ng ph¸p nµy ®é chÝnh x¸c cao vµ gi¶m nhÑ c«ng viÖc rÊt nhiÒu. 2.6. VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc sæ nhËt ký chøng tõ cã c¶i tiÕn cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. Nh×n chung c¸c chøng tõ sæ s¸ch ®· ®¸p øng ®­îc th«ng tin cÇn thiÕt cho ng­êi qu¶n lý, tuy nhiªn sæ c¸i mµ C«ng ty sö dông trong h×nh thøc nhËt ký chøng tõ kh«ng ®óng víi mçi quy ®Þnh, c¸c nhËt ký chøng tõ vµ sæ c¸i sö dông kh«ng thèng nhÊt vÒ c¸ch ghi sæ râ g©y lçi cho m¸y. §Ó ®¬n gi¶n cho c«ng t¸c kÕ to¸n vµ kh¾c phôc h¹n chÕ trªn C«ng ty nªn ¸p dông h×nh thøc nhËn ký chung thuËn lîi cho viÖc sö dông m¸y. KÕt luËn C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ®· vµ ®ang ®Æt ra hµng lo¹t vÊn ®Ò vµ nhiÒu yªu cÇu cho c«ng t¸c ho¹ch to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c ho¹ch to¸n tiªu thô nãi riªng, viÖc hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n lµ mét tÊt yÕu ®Ó tho¶ m·n yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ míi, phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, hoµ nhËp víi hÖ thèng kÕ to¸n quèc tÕ, c¸c sè liÖu, tµi liÖu kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ th«ng tin ho¹t ®éng tiªu thô, kÕt qu¶ kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o tin cËy, ®¸nh gi¸ tµi chÝnh, vµ thùc tr¹ng doanh nghiÖp víi vai trß, chøc n¨ng cña m×nh kÕ to¸n lµ c«ng cô s¾c bÐn cho viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ ra quyÕt ®Þnh. KÕ to¸n doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n tiªu thô ph¶i hÕt søc chÆt chÏ, ¸p dông mét c¸ch linh ho¹t tuú ®Æc ®iÓm cña tõng doanh nghiÖp, song vÉn ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, hiÖu qu¶ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em ®· b­íc ®Çu lµm quen víi c«ng viÖc ng­êi c¸n bé kÕ to¸n, t×m hiÓu c¸c h×nh thøc tæ chøc còng nh­ ph­¬ng ph¸p ho¹ch to¸n. Cã thÓ nãi nh÷ng thµnh tùu mµ c«ng ty ®¹t ®­îc gãp phÇn kh«ng nhá cña c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp ®· cã ®­îc uy tÝn vµ chç ®øng trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn sù ph¸t triÓn còng ®ßi hái C«ng ty cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n ký, t¨ng ®é chÝnh x¸c vµ kÞp thêi c¸c th«ng tin kÕ to¸n, tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh tiªu thô, ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong doanh nghiÖp, nã gióp doanh nghiÖp qu¶n lý vµ t×m ra biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô vµ n©ng cao n¨ng lùc kinh doanh thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n viªn. C«ng ty cÇn nghiªn cøu vµo kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. Víi môc tiªu nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Chuyªn ®Ò nµy chØ ®Ò cËp tíi mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n trong tiªu thô vµ ho¹ch to¸n tiªu thô vµ mét sè ý kiÕn ®ãng gãp. V× thêi gian nghiªn cøu Ýt vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong ®­îc sù chØ ®¹o vµ h­íng dÉn cña thÇy c« gi¸o h­íng dÉn, c¸c c« chó trong C«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« NguyÔn Ngäc Lan vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong nhµ tr­êng cïng c¸c c« chó phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i B×nh Minh ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i 3 I. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i vµ ¶nh h­ëng cña nã tíi tiªu thô hµng ho¸ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng 3 II. Tiªu thô hµng ho¸, ý nghÜa, yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña ho¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ 5 1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ tiªu thô hµng ho¸ 5 2. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. 7 2.1. Ph­¬ng thøc b¸n trùc tiÕp 7 2.2. Ph­¬ng thøc chuyÓn hµng theo hîp ®ång 10 2.3. Ph­¬ng thøc b¸n hµng ®¹i lý (ký göi) 10 2.4. Ph­¬ng thøc b¸n tr¶ gãp 11 2.5. Ph­¬ng thøc tiªu thô néi bé 11 3. Ph­¬ng thøc tÝnh gi¸ vèn cña khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô 11 4. C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n trong tiªu thô hµng ho¸ 16 5. ý nghÜa, yªu cÇu vµ nhiÖm vô ho¹ch to¸n kinh tÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i 18 III. Ho¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. 20 1. HÖ thèng chøng tõ tµi kho¶n sö dông 20 1.1. HÖ thèng chøng tõ 20 1.2. Tµi kho¶n sö dông 21 2. Ho¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ë doanh nghiÖp ¸p dông thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. 23 2.1. Ho¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. 23 2.2. Ho¹ch to¸n b¸n bu«n theo ph­¬ng ph¸p chuyÓn hµng chê chÊp nhËn 25 2.3. Ho¹ch to¸n theo ph­¬ng thøc b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng kh«ng tham gia thanh to¸n 26 2.4. Ho¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n lÎ hµng ho¸ 26 2.5. Ho¹ch to¸n ph­¬ng ph¸p b¸n hµng qua ®¹i lý (ký göi) 27 2.6. Ho¹ch to¸n tiªu thô hh theo ph­¬ng ph¸p tr¶ gãp 28 2.7. Ho¹ch to¸n tiªu thô néi bé 29 3. Ho¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ë doanh nghiÖp 29 IV. Ho¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 30 1. Tµi kho¶n sö dông 31 2. Tr×nh tù ho¹ch to¸n 31 V. Ho¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ 32 1. Ho¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng 33 2. Ho¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 34 3. Ho¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ 36 Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh. 41 I. §Æc ®iÓm kinh tÕ vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh. 41 1. Qóa tr×nh h×nh thµnh 41 2. LÜnh vùc ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt kinh doanh 41 3. Môc tiªu cña C«ng ty 43 4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 43 5. §Æc ®iÓm nguån vèn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m. 44 5.1. §Æc ®iÓm nguån vèn 44 5.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m qua 45 II. Bé m¸y tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty 45 1. Bé m¸y kÕ to¸n 45 2. ChÕ ®é kÕ to¸n 47 III. Tæ chøc nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh. 49 1. C¸c ph­¬ng ph¸p tiªu thô 49 2. Ph­¬ng thøc thanh to¸n 49 3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông vµo ho¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 49 4. Ho¹ch to¸n chi tiÒn vµ tæng hîp qóa tr×nh tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty 51 4.1. Tæ chøc ho¹ch to¸n chi tiÕt nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ 51 4.2. Tæ chøc ho¹ch to¸n tæng hîp tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh. 65 Ch­¬ng III : Hoµn thiÖn ho¹ch to¸n viÖc tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh. 73 I. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh qu¶n lý vµ nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh em cã nhËn xÐt sau : 73 II. C¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh 75 III. C¸c biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn tiªu thô hµng ho¸ 76 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp 76 2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty th­¬ng m¹i B×nh Minh. 77 2.1. VÒ chøng tõ, lu©n chuyÓn chøng tõ 77 2.2. VÒ tµi kho¶n 78 2.3. VÒ ph­¬ng ph¸p ho¹ch to¸n 78 2.4. VÒ thanh to¸n c«ng nî 78 2.5. ViÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p ho¹ch to¸n hµng tån kho vµ x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n. 79 2.6. VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n 79 KÕt luËn 80

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức quá trình hoạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thương mại Bình Minh.DOC
Luận văn liên quan