Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Long

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP 3 I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 3 I.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3 I.1.1. Chi phí sản xuất. 3 I.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 4 I.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. 6 I.2.1. Khái niệm 6 I.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 7 I.3. Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8 I.3.1 Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8 I.3.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 9 II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN PHẨM XÂY LẮP, CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH XÂY LẮP. 9 II.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán. 9 II.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và giá thành xây lắp. 10 II.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp. 11 II.3.1. Sự cần thiết 11 II.3.2. Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 11 II.4. Nội dung, phân loại, đối tượng tập hợp và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12 II.4.1. Nội dung chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 12 II.4.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 13 II.4.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 15 II.4.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 16 II.5. Khái niệm, phân loại giá thành xây lắp và đối tượng tính giá thành xây lắp. 16 II.5.1. Khái niệm giá thành xây lắp. 16 II.5.2. Phân loại giá thành xây lắp 16 II.5.3. Đối tượng tính giá thành trong sản xuất xây lắp 17 II.5.4. Kỳ tính giá thành trong sản xuất xây lắp. 17 III. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 18 III.1. Hạch toán chi phí sản xuất trong đơn vị xây lắp. 18 III.1.1. Các tài khoản sử dụng 19 III.1.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 22 III.1.3 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 30 III.2. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất. 31 III.3. Tổng hợp chi phí sản xuất. 32 III.4. Hạch toán sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp. 32 III.5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 33 IV. CÁC HÌNH THỨC SỔ ÁP DỤNG ĐỂ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP 35 PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 37 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 37 I.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 37 I.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cầu 7 Thăng Long 39 I.3. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty cầu 7 Thăng Long 41 I.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cầu 7 Thăng Long 41 I.3.2. Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại Công ty cầu 7 Thăng Long 43 I.4. Đặc điểm quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cầu 7 Thăng Long 45 II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 45 II.1. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cầu 7 Thăng Long 45 II.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 46 II.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cầu 7 Thăng Long. 46 II.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 73 PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 75 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HẠNH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG 75 II. NHỮNG TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 76 1. Về quá trình luân chuyển chứng từ 76 2. Về phương pháp ghi chép chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 76 3. Về việc ghi chép phản ánh giá thành công trình hoàn thành 77 4. Về cấu trúc bảng biểu và sổ sách 78 5. Về hình thức sổ kế toán 81 III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 82 KẾT LUẬN 84

doc94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1606 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
víi mét hoÆc nhiÒu tµi kho¶n ghi Cã (hoÆc Nî) trong tõng th¸ng mµ kh«ng theo dâi theo tõng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Cuèi quý, m¸y tù tæng hîp tÊt c¶ c¸c CT-GS ®­îc lËp trong quý vµ ph¶n ¸nh lªn sæ ®¨ng ký CT-GS cña quý t­¬ng øng. Tõ nh÷ng d÷ liÖu vÒ chi phÝ NVL trùc tiÕp ®­îc nhËp vµo m¸y tõ c¸c phiÕu xuÊt kho vµ c¸c ho¸ ®¬n tµi chÝnh, m¸y tù ®éng ghi c¸c d÷ liÖu nµy vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621. Sæ chi tiÕt TK 621 ®­îc lËp theo quý vµ cho tõng c«ng tr×nh. Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n 621 Tõ ngµy: 01/12/2000 ®Õn ngµy: 31/12/2000 Tµi kho¶n 621: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp C«ng tr×nh: CÇu Chi Nª Hoµ B×nh D­ nî ®Çu ngµy: 0 PS Nî: 302.713.551 PS Cã: 302.713.551 D­ nî cuèi ngµy: 0 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã . . . . . . . .. . . . .. . . . . 05/12 25 XuÊt kho mµng b¬m v÷a cho thi c«ng C«ng tr×nh cÇu CNHB 152:CNHB 5.883.000 05/12 . . . . . 25 XuÊt kho phô gia R4 cho thi c«ng C«ng tr×nh cÇu CNHB . . . . . . . . . . . . . 152:CNHB 5.756.220 29/12 01327 Thanh to¸n t¹m øng tiÒn mua NVL thi c«ng c«ng tr×nh cÇu CNHB (®éi 701) 1413:CNHB 90.868.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 31/12 227 KÕt chuyÓn TK 621 621:CNHB ®154: CNHB 154:CNHB 302.713.551 Cuèi quý, qua chøc n¨ng céng x©u läc, m¸y tù ®éng ghi c¸c d÷ liÖu vÒ chi phÝ NVL trùc tiÕp vµo sæ c¸i TK 621. Sæ c¸i TK 621 ®­îc lËp theo quý vµ lËp tæng hîp cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh. Sæ c¸i tµi kho¶n 621 Tõ ngµy: 01/10/2000 ®Õn ngµy 31/12/2000 Tµi kho¶n 621: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chøng tõ TrÝch yÕu TK§¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 . . . . . . . 31/12 Thanh to¸n t¹m øng chi phÝ x©y l¾p giao kho¸n néi bé CT cÇu CNHB 1413:CNHB 272.604.878 31/12 Thanh to¸n t¹m øng chi phÝ x©y l¾p giao kho¸n néi bé CT cÇu Th­îng Lý 1413:TLY 142.416.192 . . . . . . . . .. . . .. . .. . 31/12 XuÊt vËt liÖu cho CT cÇu CNHB 152:CNHB 27.188.673 31/12 XuÊt vËt liÖu cho CT cÇu Th­îng Lý 152:TLY 6.913.800 . . . . . . . 31/12 K/c TK 621 621: CNHB ® 154: CNHB 154:CNHB 302.713.551 31/12 K/c TK 621 621: TLY ® 154: TLY . . . . . . . . 154:TLY 149.392.992 . . . . . . . . .. . Céng ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú 19.804997314 0 19.804997314 b. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp HiÖn nay, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng chñ yÕu lµ l­¬ng s¶n phÈm. CÇu Chi Nª Hoµ B×nh ®­îc x©y dùng bëi c¸c c«ng nh©n ®éi 701. V× vËy, c¬ së ®Ó h¹ch to¸n kho¶n môc nµy lµ b¶ng nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho ®éi thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh ®ã. B¶ng nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh th¸ng 12 n¨m 2000 C«ng tr×nh: CÇu Chi Nª Hoµ B×nh STT H¹ng môc §¬n vÞ Kl kho¸n Kl thùc hiÖn §· lÊy Cßn l¹i I Trô P1 1 §µo ®Êt hè mãng M3 726,33 726,33 285 441,33 2 §æ bª t«ng vµnh kh¨n M3 39,2 39,2 0 39,2 3 V¸n khu«n bÖ mãng M2 58 58 0 58 4 Cèt thÐp bÖ mãng trô TÊn 1,673 1,673 0 1,673 5 §µ gi¸o c«ng t¸c TÊn 20 20 0 20 II Trô P2 1 §ãng cäc v¸n thÐp M 1248 1248 960 288 2 X¶m kÏ cäc v¸n thÐp M 1248 1248 0 1248 3 B¬m n­íc hè mãng Ca 2 2 0 2 4 Gç v¸n vµnh ®ai M2 18 18 3 15 5 B¬m n­íc thi c«ng Ca 7 7 0 7 B¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng ®éi 701 Th¸ng 12 n¨m 2000 TT H¹ng môc §¬n vÞ KL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn I Trô P1 29.907.276 1 §µo ®Êt hè mãng M3 441,33 44.875 19.804.684 2 §æ bª t«ng vµnh kh¨n M3 39,2 56.225 2.204.020 3 V¸n khu«n bÖ mãng M2 58 4.184 242.672 4 Cèt thÐp bÖ mãng trô TÊn 1,673 226.512 370.800 5 §µ gi¸o c«ng t¸c TÊn 20 364.255 7.285.100 II Trô P2 5.396.923 1 §ãng cäc v¸n thÐp M 288 2.415 695.520 2 X¶m kÏ cäc v¸n thÐp M 1248 3.552 4.432.896 3 B¬m n­íc hè mãng Ca 2 29.144 58.288 4 Gç v¸n vµnh ®ai M2 15 6.855 102.825 5 B¬m n­íc thi c«ng Ca 7 15.342 107.394 Tæng céng l­¬ng trùc tiÕp 35.304.499 L­¬ng gi¸n tiÕp % 18 6.354.810 Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña c¸c tæ tõ c¸c ®éi göi lªn, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho tõng tæ cña tõng ®éi . Tõ c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp, c«ng nh©n sö dông MTC, c«ng nh©n qu¶n lý ®éi, nh©n viªn qu¶n lý c«ng ty, kÕ to¸n vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622, 6231, 6271, 6421: chi tiÕt ®èi t­îng Cã TK 334 Cã TK 111 Cuèi quý, m¸y tù ®éng nhËp d÷ liÖu vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, chøng tõ ghi sæ t­¬ng øng, sæ chi tiÕt TK 622, sæ c¸i TK 622 theo mÉu cã s½n. B¶ng ph©n bæ l­¬ng quý IV/2000 Tµi kho¶n 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: 2.988.226.784 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP nh©n c«ng trùc tiÕp: CT cÇu Chi Nª Hoµ B×nh (622: CNHB) 31/12 Ph©n bæ CP nh©n c«ng quý IV/2000 622:CNHB 78.715.536 78.715.536 CP nh©n c«ng trùc tiÕp: CT cÇu Th­îng Lý (622: TLY) 31/12 Ph©n bæ CP nh©n c«ng quý IV/2000 622:TLY 170.543.027 170.543.027 . . . . . . . .. . . . . . . . . . CP nh©n c«ng sö dông MTC: CT cÇu Chi Nª Hoµ B×nh (6231: CNHB) 31/12 Ph©n bæ CP nh©n c«ng quý IV/2000 6231:CNHB 3.673.224 3.673.224 CP nh©n c«ng sö dông MTC: CT cÇu Th­îng Lý (6231: TLY) 31/12 Ph©n bæ CP nh©n c«ng quý IV/2000 6231:TLY 1.073.224 1.073.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP nh©n c«ng ®éi: CT cÇu CNHB (6271: CNHB) 31/12 Ph©n bæ CP nh©n c«ng quý IV/2000 6271:CNHB 16.688.634 16.688.634 CP nh©n c«ng ®éi: CT cÇu Th­îng Lý (6271: TLY) 31/12 Ph©n bæ CP nh©n c«ng quý IV/2000 6271:TLY 121.714.823 121.714.823 . . . . .. . .. . . . . .. . .. .. CP nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp (6421) 31/12 Ph©n bæ CP nh©n c«ng quý IV/2000 6421 287.504.007 287.504.007 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2000 Sè CTGS: 252 TK§¦ TrÝch yÕu Sè tiÒn TK ghi Nî TK ghi Cã Nî Cã 334 Ph¶i tr¶ CNV 2.988.226.784 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 2.012.745.103 623 Chi phÝ sö dông MTC 365.824.458 6231 Chi phÝ nh©n c«ng 365.824.458 627 Chi phÝ SXC 322.153.216 6271 Chi phÝ nh©n c«ng 322.153.216 642 Chi phÝ qu¶n lý DN 287.504.007 6421 Chi phÝ qu¶n lý nh©n viªn 287.504.007 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n 622 Tõ ngµy:01/10/2000 ®Õn 31/12/2000 Tµi kho¶n 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C«ng tr×nh: CÇu Chi Nª Hoµ B×nh D­ nî ®Çu ngµy: 0 PS Nî: 92.714.633 PS Cã: 92.714.633 D­ nî cuèi ngµy: 0 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã 31/12 Tr¶ l­¬ng CNTT ®éi 701 111 13.999.097 31/12 Ph©n bæ CP nh©n c«ng TT quÝ IV/2000 334 78.715.536 31/12 K/c CPNCTT 622:CNHB®154:CNHB 154:CNHB 92.714.633 Sæ c¸i tµi kho¶n 622 Tõ ngµy: 01/10/2000 ®Õn 31/12/2000 Tµi kho¶n 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chøng tõ TrÝch yÕu TK§¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 31/12 Tr¶ l­¬ng cho CNTT 111 213.027.774 31/12 Ph©n bæ CP nh©n c«ng TT quÝ IV/2000 334 2.012.745.103 31/12 KÕt chuyÓn CPNCTT 622:CNHB® 154: CNHB 154:CNHB 92.714.633 31/12 KÕt chuyÓn CPNCTT: 622:TLY®154: TLY . . . . . . . . 154: TLY 204.543.027 . . . . .. .. . . . Céng ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú 2.225.772.877 0 2.225.772.877 c. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. C«ng ty CÇu 7 cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng nh­ng kh«ng tæ chøc h¹ch to¸n ®éc lËp t¹i ®éi m¸y mµ tæ chøc h¹ch to¸n tËp trung trªn c«ng ty nªn c«ng ty sö dông TK 623 ®Ó tËp hîp chi phÝ sö dông MTC. T¹i c«ng ty CÇu 7 Th¨ng Long, kho¶n môc nµy bao gåm c¸c yÕu tè chñ yÕu sau : - TiÒn l­¬ng nh©n viªn sö dông m¸y thi c«ng (6231) - Chi phÝ vÒ vËt liÖu (6232) - Chi phÝ vÒ c«ng cô, dông cô (6233) - Chi phÝ khÊu hao MTC (6234) - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (6237) - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c (6238) C¸c yÕu tè trªn ®­îc h¹ch to¸n cô thÓ nh­ sau : · Chi phÝ nh©n viªn : cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng theo dâi ca xe (m¸y) do ®éi ®iÖn m¸y chuyÓn lªn, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n sö dông MTC (t­¬ng tù nh­ phÇn h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp). Cuèi quý, tiÒn l­¬ng c«ng nh©n sö dông MTC ®­îc ph¶n ¸nh trªn “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng”. · Chi phÝ khÊu hao MTC : Chi phÝ khÊu hao MTC chiÕm phÇn lín chi phÝ khÊu hao TSC§ trong c«ng ty v× MTC chiÕm ®a sè trong tæng sè TSC§ cña c«ng ty. Trong kú, mét MTC cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó phôc vô cho viÖc thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. Do ®ã, kÕ to¸n kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp chi phÝ khÊu hao MTC cho tõng c«ng tr×nh mµ kÕ to¸n ph¶i th«ng qua c¸ch ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó tÝnh chi phÝ khÊu hao MTC cho tõng c«ng tr×nh. C¸ch ph©n bæ nh­ sau: Cuèi quý, kÕ to¸n TSC§ tÝnh tæng gi¸ trÞ khÊu hao cña tÊt c¶ MTC vµ tÝnh tæng sè ca xe (m¸y) phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh trong quý tõ b¶ng theo dâi ca xe (m¸y) do ®éi ®iÖn m¸y göi lªn, sau ®ã tÝnh ®¬n gi¸ khÊu hao cho 1 ca xe (m¸y). = = x Sau ®ã kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao MTC cho c¸c c«ng tr×nh. · Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô : gåm chi phÝ nhiªn liÖu nh­ x¨ng , dÇu, mì… vµ c¸c c«ng cô dông cô liªn quan tíi ho¹t ®éng cña xe, MTC · Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c : C¸c lo¹i chi phÝ nµy gåm: thuª ngoµi söa ch÷a xe, b¶o hiÓm xe, chi tr¶ tiÒn ®iÖn n­íc, tiÒn nhµ,... Trong quý, kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn MTC ngoµi chi phÝ l­¬ng c«ng nh©n sö dông MTC vµ chi phÝ khÊu hao MTC. Khi cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6232, 6233, 6237, 6238 Cã TK 111, 1413, 152… Cuèi quý, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ tõng bé phËn cña kho¶n chi phÝ nµy (6232, 6233, 6237, 6238) cho tõng c«ng tr×nh theo tiªu thøc ph©n bæ lµ sè ca xe (m¸y) phôc vô cho tõng c«ng tr×nh t­¬ng tù nh­ c¸ch ph©n bæ chi phÝ khÊu hao ë trªn: = x Sau ®ã, kÕ to¸n thùc hiÖn lÖnh kÕt chuyÓn trªn m¸y theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 154: chi tiÕt c«ng tr×nh Cã TK 6232, 6233, 6237, 6238 : chi tiÕt c«ng tr×nh B¶ng ph©n bæ khÊu hao MTC quý IV/2000 Tµi kho¶n 214: KhÊu hao TSC§ Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: 1.059.118.763 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã . . . . . . . . . . . .. . . CP khÊu hao MTC: CT cÇu Chi Nª Hoµ B×nh (6234: CNHB) 31/12 6221 Ph©n bæ KH MTC quý IV/2000 6234:CNHB 21.110.267 21.110.267 CP khÊu hao MTC: CT cÇu Th­îng Lý (6234: TLY) 31/12 6221 Ph©n bæ KH MTC quý IV/2000 6234:TLY 95.000.000 95.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . Tõ c¸c d÷ liÖu vÒ chi phÝ khÊu hao TSC§ ë bé phËn ®éi vµ bé phËn qu¶n lý c«ng ty ®­îc kÕ to¸n tÝnh trªn m¸y cïng víi sè liÖu vÒ chi phÝ khÊu hao MTC ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ trªn ®©y, m¸y tù ®éng nhËp d÷ liÖu vµo chøng tõ ghi sæ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2000 Sè CTGS: 0251 TK§¦ TrÝch yÕu Sè tiÒn TK ghi Nî TK ghi Cã Nî Cã 214 Hao mßn TSC§ 1.177.152.213 623 Chi phÝ sö dông MTC 1.059.118.763 6234 627 6274 642 6424 Chi phÝ khÊu hao MTC Chi phÝ SXC Chi phÝ khÊu hao TSC§ Chi phÝ QLDN Chi phÝ khÊu hao TSC§ 1.059.118.763 15.723.450 15.723.450 102.310.000 102.310.000 Tõ c¸c d÷ liÖu liªn quan ®Õn TK 623, m¸y tù ®éng nhËp c¸c d÷ liÖu ®ã vµo sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i TK 623. Sæ chi tiÕt TK 623 ®­îc lËp tæng hîp cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn TK 623 theo thø tù thêi gian ph¸t sinh chi phÝ. Sæ c¸i TK 623 ®­îc lËp tæng hîp cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh vµ ph¶n ¸nh quan hÖ ®èi øng gi÷a TK 623 víi c¸c TK kh¸c theo tæng sè ph¸t sinh cña tµi kho¶n ®ã trong quý. Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n 623 Tõ ngµy: 01/10/2000 ®Õn: 31/12/2000 Tµi kho¶n 623: Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng D­ nî ®Çu ngµy: 0 PS Nî: 4.170.077.076 PS Cã: 4.170.077.076 D­ nî cuèi ngµy: 0 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã . . . . . 21/10 Thanh to¸n CP nhiªn liÖu vËn chuyÓn vËt t­ ®i cÇu CNHB 1413 396.000 24/10 Vay ng¾n h¹n söa ch÷a cÈu 364 311 550.000 . . . . .. . . . .. . .. 29/12 Ph©n bæ KH MTC quý IV/2000 cho c«ng tr×nh cÇu CNHB 214 21.110.267 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 31/12 Ph©n bæ l­¬ng nh©n viªn sö dông MTC quý IV/2000 cho CT cÇu CNHB 334 3.673.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6231:CNHB®154: CNHB 154: CNHB 3.673.224 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6232:CNHB®154: CNHB 154: CNHB 2.498.453 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6234:CNHB®154: CNHB 154: CNHB 21.110.267 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6237:CNHB®154: CNHB 154: CNHB 1.179.976 . . . . … . . . .. . .. .. . . . … . .. Sæ c¸i tµi kho¶n 623 Tõ ngµy: 01/10/2000 ®Õn 31/12/2000 Tµi kho¶n 623: Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chøng tõ TrÝch yÕu TK§¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 29/12 Tæng chi phÝ sö dông MTC b»ng tiÒn quý IV 111 85.934.727 . . . . . . . . . . .. . 29/12 Thanh to¸n t¹m øng chi phÝ sö dông MTC 1413 115.688.624 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 29/12 Ph©n bæ KHMTC Quý IV cÇu CNHB 214 21.110.267 29/12 Ph©n bæ KHMTC Quý IV cÇu Th­îng Lý 214 95.000.000 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 31/12 Ph©n bæ l­îng quÝ IV cÇu CNHB 334 3.673.224 31/12 Ph©n bæ l­îng quÝ IV cÇu Th­îng lý 334 1.073.224 . . . . . . . . . . .. . 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6231: CNHB ®154: CNHB 154:CNHB 3.673.224 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6232:CNHB ®154: CNHB 154:CNHB 2.498.453 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6234: CNHB ®154: CNHB 154:CNHB 21.110.267 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6237: CNHB ®154: CNHB 154:CNHB 1.179.976 . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . Céng ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú 4.170.077.076 0 4.170.077.076 d. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ mét yÕu tè cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ngoµi c¸c yÕu tè c¬ b¶n vÒ nguyªn vËt liÖu, lao ®éng... doanh nghiÖp cßn ph¶i tiªu hao mét sè yÕu tè chi phÝ kh¸c nh­ c«ng cô dông cô, chi phÝ lµm l¸n tr¹i... Nh÷ng chi phÝ nµy kh«ng trùc tiÕp tham gia cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm nh­ng cã vai trß hç trî gióp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra nhÞp nhµng, ®Òu ®Æn. §ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. T¹i c«ng ty CÇu 7 Th¨ng Long, kho¶n môc nµy bao gåm c¸c yÕu tè chñ yÕu: - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi (6271) - Chi phÝ vÒ vËt liÖu (6272) - Chi phÝ c«ng cô dông cô (6273) - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh sö dông trong ®éi (6274) - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (6277) - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c (6278) C¸c yÕu tè trªn ®­îc h¹ch to¸n cô thÓ nh­ sau : · Chi phÝ nh©n viªn : bao gåm l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi vµ c¸c kho¶n trÝch KPC§, BHXH, BHYT theo qui ®Þnh trªn sè l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, c«ng nh©n sö dông MTC vµ nh©n viªn qu¶n lý ®éi ®­îc tÝnh vµo tµi kho¶n 6271. L­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi còng ®­îc tÝnh vµ h¹ch to¸n t­¬ng tù nh­ l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p ( C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng bé phËn qu¶n lý ®éi, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho bé phËn qu¶n lý ®éi. Cuèi quý, l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng) KPC§ ®­îc trÝch 2% trªn l­¬ng thùc tr¶, BHXH ®­îc trÝch 15% vµ BHYT ®­îc trÝch 2% trªn l­¬ng c¬ b¶n. C«ng nh©n thuª ngoµi kh«ng ph¶i trÝch KPC§, BHXH vµ BHYT. PhÇn mÒm CADS lËp 3 b¶ng ph©n bæ cho 3 kho¶n trÝch KPC§, BHXH, BHYT lµm c¨n cø ®Ó ghi d÷ liÖu vµo 3 chøng tõ- ghi sæ t­¬ng øng. · Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô : c¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô, kÕ to¸n vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n : + Nî TK 6272 : Chi tiÕt c«ng tr×nh Cã TK 152 + Nî TK 6273 : Chi tiÕt c«ng tr×nh Cã TK 153 · Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh : chi phÝ khÊu hao TSC§ cña ®éi ®­îc kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh tÝnh trùc tiÕp trªn m¸y. · Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c : C¸c lo¹i chi phÝ nµy gåm : chi phÝ tr¶ tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, thuª nhµ, chi tiÕp kh¸ch... PhÇn chi phÝ nµy chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín trong chi phÝ SXC. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ lµ ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i, phiÕu chi, phiÕu xin t¹m øng... ®Ó nhËp d÷ liÖu vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n sau : Nî TK 6277, 6278 : Chi tiÕt c«ng tr×nh Cã TK liªn quan (111, 141, 142, 311, 331) Tõ c¸c sè liÖu ®· ®­îc nhËp vµo m¸y hoÆc ®· ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c b¶ng ph©n bæ, c¸c sæ liªn quan, m¸y sÏ tù ®éng nhËp c¸c sè liÖu nµy vµo Sæ chi tiÕt TK 627, Sæ c¸i TK 627. B¶ng ph©n bæ KPC§ quý IV/2000 Tµi kho¶n 3382: KPC§ Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: 75.464.536 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã .. . . . . . . Chi phÝ SXC nh©n c«ng ph©n x­ëng: CT cÇu CNHB (6271: CNHB) 31/12 Ph©n bæ KPC§ quý IV/2000 6271:CNHB 1.162.766 31/12 Ph©n bæ KPC§ quý IV/2000 6271:CNHB 73.464 31/12 Ph©n bæ KPC§ quý IV/2000 6271:CNHB 50.469 1.286.699 . . . . . . . . . Chi phÝ qu¶n lý nh©n viªn (6421) 31/12 Ph©n bæ KPC§ quÝ IV/2000 (C¬ quan c«ng ty) 6421 5.750.080 5.750.080 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2000 Sè CTGS: 0253 TK§¦ TrÝch yÕu Sè tiÒn TK ghi Nî TK ghi Cã Nî Cã 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn 75.464.536 627 Chi phÝ SXC 69.714.456 6271 Chi phÝ nh©n c«ng 69.714.456 642 Chi phÝ QLDN 5.750.080 6421 Chi phÝ nh©n viªn 5.750.080 B¶ng ph©n bæ BHXH quý IV/2000 Tµi kho¶n 3383: B¶o hiÓm x· héi Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: 171.510.308 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã .. . . . . . . Chi phÝ SXC nh©n c«ng ph©n x­ëng: CT cÇu CNHB (6271: CNHB) 31/12 Ph©n bæ BHXH quý IV/2000 6271:CNHB 4.214.301 31/12 Ph©n bæ BHXH quý IV/2000 6271:CNHB 166.965 31/12 Ph©n bæ BHXH quý IV/2000 6271:CNHB 758.574 5.139.840 . . . . . . . . Chi phÝ qu¶n lý nh©n viªn (6421) 31/12 Ph©n bæ BHXH quÝ IV/2000 (C¬ quan c«ng ty) 6421 13.068.364 13.068.364 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2000 Sè CTGS: 254 TK§¦ TrÝch yÕu Sè tiÒn TK ghi Nî TK ghi Cã Nî Cã 3383 B¶o hiÓm x· héi 171.510.308 627 Chi phÝ SXC 158.441.944 6271 Chi phÝ nh©n c«ng 158.441.944 642 Chi phÝ QLDN 13.068.364 6421 Chi phÝ nh©n viªn 13.068.364 B¶ng ph©n bæ BHYT quý IV/2000 Tµi kho¶n 3384: B¶o hiÓm y tÕ Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: 22.868.041 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã .. . . . . . . Chi phÝ SXC nh©n c«ng ph©n x­ëng: CT cÇu CNHB (6271: CNHB) 31/12 Ph©n bæ BHYT quý IV/2000 6271:CNHB 561.907 31/12 Ph©n bæ BHYT quý IV/2000 6271:CNHB 22.262 31/12 Ph©n bæ BHYT quý IV/2000 6271:CNHB 101.143 685.312 . . . .. . . . . Chi phÝ qu¶n lý nh©n viªn (6421) 31/12 Ph©n bæ BHYT quÝ IV/2000 6421 1.742.448 1.742.448 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2000 Sè CTGS: 255 TK§¦ TrÝch yÕu Sè tiÒn TK ghi Nî TK ghi Cã Nî Cã 3383 B¶o hiÓm x· héi 22.868.041 627 Chi phÝ SXC 21.125.539 6271 Chi phÝ nh©n c«ng 21.125.539 642 Chi phÝ QLDN 1.742.448 6421 Chi phÝ nh©n viªn 1.742.448 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n 627 Tõ ngµy: 01/10/2000 ®Õn: 31/12/2000 Tµi kho¶n 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung C«ng tr×nh: CÇu Chi Nª Hoµ B×nh D­ nî ®Çu ngµy: 0 PS Nî: 39.738.917 PS Cã: 39.738.917 D­ nî cuèi ngµy: 0 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã 1/10 12 Chi tiÒn mÆt tiÕp kh¸ch t¹i ®éi 701 111 525.000 12/10 33 Chi tiÒn mÆt thanh to¸n tiÒn qua cÇu cña «ng S¬n (®éi 701) 111 200.000 . . . . . . . . . .. . . .. . 29/12 Ph©n bæ KHTSC§ quÝ IV/2000 214 700.000 30/12 Thanh to¸n t¹m øng c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c cho ®éi 701 1413:CNHB 5.527.642 31/12 Ph©n bæ l­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng quÝ IV/2000 334 16.688.634 31/12 Ph©n bæ KPC§ quÝ IV/2000 3382 1.286.699 31/12 Ph©n bæ BHXH quÝ IV/2000 3383 5.139.840 31/12 Ph©n bæ BHYT quÝ IV/2000 3384 685.312 31/12 KÕt chuyÓn TK 627 6271:CNHB®154: CNHB 154:CNHB 23.800.485 31/12 KÕt chuyÓn TK 627 6274:CNHB®154: CNHB 154:CNHB 700.000 31/12 KÕt chuyÓn TK 627 6277:CNHB®154: CNHB 154:CNHB 15.238.432 Sæ c¸i tµi kho¶n 627 Tõ ngµy: 01/10/2000 ®Õn: 31/12/2000 Tµi kho¶n 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Chøng tõ TrÝch yÕu TK§¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 28/12 Chi ho¹t ®éng ®éi b»ng tiÒn mÆt 111 22.108.970 28/12 Thanh to¸n t¹m øng chi phÝ giao kho¸n x©y l¾p néi bé 1413 1.076.723.944 28/12 Chi phÝ tr¶ tr­íc 142 111.350.853 29/12 Ph©n bæ KHTSC§ 214 15.723.450 31/12 Ph©n bæ l­¬ng quÝ IV/2000 334 322.153.246 31/12 Ph©n bæ KPC§ quÝ IV/2000 3382 75.464.536 31/12 Ph©n bæ BHXH quÝ IV/2000 3383 171.510.308 31/12 Ph©n bæ BHYT quÝ IV/2000 3384 22.868.041 31/12 KÕt chuyÓn TK627 6271:CNHB®154:CNHB 154:CNHB 23.800.485 31/12 KÕt chuyÓn TK627 6274:CNHB®154: CNHB 154:CNHB 700.000 31/12 KÕt chuyÓn TK627 6277:CNHB®154: CNHB 154:CNHB 15.238.432 . . .. .. . . . . . . . . . . Céng ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú 1.817.903.348 0 1.817.903.348 e. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt §Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng ty më tµi kho¶n 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Hµng th¸ng, c¸c khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh Ýt nªn kÕ to¸n chØ tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo quÝ trªn c¬ së c¸c kho¶n môc chi phÝ ®· ®­îc tËp hîp chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh. §Ó x¸c ®Þnh tæng chi phÝ ph¸t sinh trong kú cña mét c«ng tr×nh vµ cña toµn bé c¸c c«ng tr×nh thi c«ng trong kú, kÕ to¸n dïng lÖnh kÕt chuyÓn. LÖnh nµy cã ý nghÜa kÕt chuyÓn toµn bé sè d­ Nî c¸c tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt sang tµi kho¶n 154. Sau khi thùc hiÖn lÖnh kÕt chuyÓn, m¸y sÏ tù ®éng ghi néi dung nghiÖp vô kÕt chuyÓn vµo c¸c phiÕu ph©n tÝch TK 621,TK 622, TK623, TK627 vµ c¸c chøng tõ ghi sæ t­¬ng øng, sæ chi tiÕt TK154, sæ c¸i TK154. C¸c phiÕu ph©n tÝch c¸c TK 621, 622, 623, 627 ®­îc lËp theo quý vµ lµ c¨n cø ®Ó m¸y vµo c¸c chøng tõ ghi sæ. Sæ chi tiÕt TK 154: ®­îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, ph¶n ¸nh néi dung cña c¸c nghiÖp vô kÕt chuyÓn trong kú (theo quÝ) Sæ c¸i TK 154: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú (theo quÝ) cña c«ng ty. PhiÕu ph©n tÝch tµi kho¶n 621 quÝ IV/2000 Tµi kho¶n 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: 19.804.997.314 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã .. . . . . . . Chi phÝ SXKD dë dang: CT cÇu Chi Nª Hoµ B×nh(154: CNHB) 31/12 KÕt chuyÓn TK 621 621:CNHB®154:CNHB 154:CNHB 302.713.551 302.713.551 Chi phÝ SXKD dë dang: CT cÇu Th­îng Lý(154: TLY) 31/12 KÕt chuyÓn TK 621 621:TLY®154:TLY 154:TLY 149.392.992 149.392.992 . . . . . . . Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2000 Sè CTGS: 0256 TK§¦ TrÝch yÕu Sè tiÒn TK ghi Nî TK ghi Cã Nî Cã 621 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 19.804.997.314 154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 19.804.997.314 PhiÕu ph©n tÝch tµi kho¶n 622 quÝ IV/2000 Tµi kho¶n 622: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: 2.225.772.877 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã .. . . . . . . Chi phÝ SXKD dë dang: CT cÇu Chi Nª Hoµ B×nh (154: CNHB) 31/12 KÕt chuyÓn TK 622 622:CNHB®154:CNHB 154:CNHB 92.714.633 92.714.633 Chi phÝ SXKD dë dang: CT cÇu Th­îng Lý (154: TLY) 31/12 KÕt chuyÓn TK 622 622:TLY®154:TLY 154:TLY 204.543.827 204.543.827 . . . . . . . Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2000 Sè CTGS: 0257 TK§¦ TrÝch yÕu Sè tiÒn TK ghi Nî TK ghi Cã Nî Cã 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 2.225.772.877 154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 2.225.772.877 PhiÕu ph©n tÝch tµi kho¶n 623 quÝ IV/2000 Tµi kho¶n 623: chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: 4.170.077.076 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã .. . . . . . . Chi phÝ SXKD dë dang: CT cÇu Chi Nª Hoµ B×nh (154: CNHB) 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6231:CNHB®154:CNHB 154:CNHB 3.673.224 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6232:CNHB®154:CNHB 154:CNHB 2.498.453 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6234:CNHB®154:CNHB 154:CNHB 21.110.267 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6237:CNHB®154:CNHB 154:CNHB 1.179.976 28.461.920 . . . . . . . Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2000 Sè CTGS: 258 TK§¦ TrÝch yÕu Sè tiÒn TK ghi Nî TK ghi Cã Nî Cã 623 Chi phÝ sö dông MTC 4.170.077.076 154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 4.170.077.076 PhiÕu ph©n tÝch tµi kho¶n 627 quÝ IV/2000 Tµi kho¶n 627: chi phÝ s¶n xuÊt chung Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: 1.817.903.348 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã .. . . . . . . Chi phÝ SXKD dë dang: CT cÇu Chi Nª Hoµ B×nh (154: CNHB) 31/12 KÕt chuyÓn TK 627 6271:CNHB®154:CNHB 154:CNHB 23.800.485 31/12 KÕt chuyÓn TK 627 6274:CNHB®154:CNHB 154:CNHB 700.000 31/12 KÕt chuyÓn TK 627 6277:CNHB®154:CNHB 154:CNHB 15.238.432 39.738.917 . . . . . . . Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2000 Sè CTGS: 0259 TK§¦ TrÝch yÕu Sè tiÒn TK ghi Nî TK ghi Cã Nî Cã 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 1.817.903.348 154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 1.817.903.348 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n 154 Tõ ngµy: 01/10/2000 ®Õn 31/12/2000 Tµi kho¶n 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang C«ng tr×nh: CÇu Chi Nª Hoµ B×nh D­ nî ®Çu ngµy: 1.103.226.000 Ph¸t sinh Nî: 463.629.021 Ph¸t sinh Cã: 1.544.151.577 D­ nî cuèi ngµy: 12.703.444 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã 31/12 KÕt chuyÓn CPNVLTT cÇu CNHB 621:CNHB 302.713.551 31/12 KÕt chuyÓn CPNCTT cÇu CNHB 622:CNHB 92.714.633 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6231: CNHB® 154: CNHB 6231:CNHB 3.673.224 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6232: CNHB® 154: CNHB 6232:CNHB 2.498.453 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6234: CNHB® 154: CNHB 6234:CNHB 21.110.267 31/12 KÕt chuyÓn TK 623 6237: CNHB®154:CNHB 6237:CNHB 1.179.976 31/12 KÕt chuyÓn TK 627 6271: CNHB®154:CNHB 6271:CNHB 23.800.485 31/12 KÕt chuyÓn TK 627 6274: CNHB®154:CNHB 6274:CNHB 700.000 31/12 KÕt chuyÓn TK 627 6277: CNHB®154:CNHB 6277:CNHB 15.238.432 31/12 KÕt chuyÓn TK 154 154: CNHB® 632:CNHB 632: CNHB 1544151577 Sæ c¸i tµi kho¶n 154 Tõ ngµy: 01/10/2000 ®Õn 31/12/2000 Tµi kho¶n 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Chøng tõ TrÝch yÕu TK§¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 12.214.962.019 31/12 KÕt chuyÓn CPNVLTT cÇu CNHB 621:CNHB 302.713.551 31/12 KÕt chuyÓn CPNVLTT cÇu Th­îng Lý 621:TLY 149.329.992 . . . . . . . . . . . . . . . 31/12 KÕt chuyÓn CPNCTT cÇu CNHB 622:CNHB 92.714.633 31/12 KÕt chuyÓn CPNCTT cÇu Th­îng Lý 622:TLY 204.543.027 . . . . . . . . . . . .. . . . 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông MTC cÇu CNHB 6231:CNHB 3673.224 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông MTC cÇu CNHB 6232:CNHB 2.498.453 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông MTC cÇu CNHB 6234:CNHB 21.110.267 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông MTC cÇu CNHB 6237:CNHB 1.179.976 31/12 KÕt chuyÓn CPSXC cÇu CNHB 6271:CNHB 23.800.485 31/12 KÕt chuyÓn CPSXC cÇu CNHB 6274:CNHB 700.000 31/12 KÕt chuyÓn CPSXC cÇu CNHB 6277:CNHB 15.238.432 . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 31/12 KÕt chuyÓn TK 154 154:CNHB 632:CNHB 632:CNHB 1.544.151.577 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Céng ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú 28.018.750.615 4.489.500.734 35.744.211.900 II.2. KÕ to¸n ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña C«ng ty CÇu 7 Th¨ng Long thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, thêi gian x©y dùng dµi, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c«ng tr×nh x©y dùng vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng c«ng tr×nh, C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh vµ tõng giai ®o¹n c«ng tr×nh hoµn thµnh. Kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ty lµ quý. Trong quý C«ng ty chØ tÝnh gi¸ thµnh cho c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao hoÆc c¸c giai ®o¹n c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao. §èi víi tr­êng hîp gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®­îc tÝnh theo c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh th× C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng. Khi ®ã, C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú cho nh÷ng c«ng tr×nh nµy. Cuèi kú, nÕu c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh th× toµn bé chi phÝ ph¸t sinh cho c«ng tr×nh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm cuèi kú ®­îc coi lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ ®­îc ph¶n ¸nh ë cét chi phÝ dë dang cuèi kú cña "B¶ng tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, s¶n phÈm". Vµo kú sau, chi phÝ dë dang cuèi kú nµy l¹i ®­îc coi lµ chi phÝ dë dang ®Çu kú sau. §èi víi tr­êng hîp gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®­îc tÝnh theo giai ®o¹n c«ng tr×nh hoµn thµnh th× C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú lµ khèi l­îng x©y l¾p ch­a ®¹t tíi ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. GI¸ thµnh ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Z = D®k + C - Dck Z : gi¸ thµnh giai ®o¹n c«ng tr×nh hoµn thµnh D®k : gi¸ trÞ dë dang ®Çu kú C : chi phÝ ph¸t sinh trong kú Dck : chi phÝ dë dang cuèi kú Trong ®ã: = x §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh CÇu Chi Nª Hoµ B×nh ®­îc x¸c ®Þnh lµ giai ®o¹n c«ng tr×nh hoµn thµnh. TÝnh tõ lóc khëi c«ng ®Õn ngµy 31/12/2000, c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh giai ®o¹n ®Çu vµ ®­îc tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n. Tõ c¸c sè liÖu ®· cã, kÕ to¸n tÝnh ®­îc kÕt qu¶ sau: - Gi¸ trÞ dë dang cuèi kú cña c«ng tr×nh= 12.703.444® - Gi¸ thµnh giai ®o¹n c«ng tr×nh= 1.544.151.577® KÕt qu¶ nµy ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, s¶n phÈm cuèi quý. PHÇN III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cÇu 7 Th¨ng Long I. §¸nh gi¸ c«ng t¸c h¹nh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cÇu 7 th¨ng long Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty CÇu 7 Th¨ng Long, em ®· cã dÞp ®Ó t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cña doanh nghiÖp nµy. MÆc dï trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi ho¹t ®éng x©y l¾p ®­îc thµnh lËp rÊt nhiÒu nh­ng c«ng ty ®· v­ît qua nh÷ng khã kh¨n vÒ c¹nh tranh ®ã ®Ó ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. §¹t ®­îc nh÷ng nç lùc trªn lµ do sù cè g¾ng nç lùc cña c«ng ty trªn c¸c mÆt sau : - VÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý : c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc m« h×nh bé m¸y qu¶n lý khoa häc phï hîp víi qui m« s¶n xuÊt. C¸n bé qu¶n lý cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cao. - VÒ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt : bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty gän nhÑ, c¸c phßng ban chøc n¨ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, tham m­u cho ban l·nh ®¹o trong qu¶n lý kinh tÕ, tæ chøc s¶n xuÊt ®¹t kÕt qu¶ tèt. - VÒ bé m¸y kÕ to¸n : ®­îc s¾p xÕp khoa häc, hîp lý. C¸c kÕ to¸n viªn cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh c«ng t¸c gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. - VÒ hÖ thèng chøng tõ vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n : c«ng ty sö dông hÖ thèng chøng tõ theo ®óng qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c«ng ty sö dông lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý t¹i c«ng ty lµ cung cÊp kÞp thêi, th­êng xuyªn c¸c th«ng tin. - VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n : c«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ Chøng tõ - Ghi sæ. H×nh thøc nµy phï hîp víi c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y cña c«ng ty. - VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: Nh×n chung ë c«ng ty, do ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n nªn c«ng t¸c h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra vÒ thêi gian vµ tÝnh chÝnh x¸c. C«ng ty chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÕ ®é chÝnh s¸ch do Nhµ n­íc qui ®Þnh. Tuy nhiªn, mét sè b¶ng biÓu vµ mét sè sæ cã cÊu tróc phøc t¹p vµ néi dung kh«ng ®Çy ®ñ ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu theo dâi ®èi chiÕu sè liÖu cña ban qu¶n lý c«ng ty. Do ®ã, c¸c b¶ng biÓu vµ sæ nµy cÇn ®­îc söa ®æi. II. Nh÷ng tån t¹i vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn 1. VÒ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ ViÖc ph¶n ¸nh th«ng tin kinh tÕ lªn sæ s¸ch ngay khi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh (NVKTPS) ®Æc biÖt lµ c¸c NVKTPS cã liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp Nã cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cho nhµ qu¶n lý gióp nhµ qu¶n lý kÞp thêi ®iÒu chØnh viÖc sö dông l·ng phÝ vµ kÐm hiÖu qu¶ chi phÝ s¶n xuÊt gióp doanh nghiÖp cã thÓ gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt còng cã vai trß rÊt quan träng. T¹i c«ng ty CÇu 7 Th¨ng Long hiÖn nay, viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ tõ mét sè ®éi x©y dùng lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty vÉn th­êng tËp trung vµo cuèi th¸ng lµm cho c«ng t¸c cËp nhËt th«ng tin cña kÕ to¸n còng bÞ dån vµo cuèi th¸ng vµ ®«i khi lµm kÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶i tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chËm h¬n so víi yªu cÇu g©y ¶nh h­ëng tíi viÖc cung cÊp th«ng tin cho c¸c nhµ qu¶n lý. Do ®ã, em cho r»ng c«ng ty nªn cã quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ lµ chøng tõ ph¶i ®­îc chuyÓn cho kÕ to¸n c«ng ty trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 5 ngµy kÓ tõ thêi ®iÓm NVKTPS, ®èi víi c¸c NVKTPS vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng hoÆc quý th× chøng tõ ph¶i ®­îc chuyÓn lªn c«ng ty ngay h«m ®ã ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ th«ng tin lu«n ®­îc cung cÊp mét c¸ch sím nhÊt cho nhµ qu¶n lý. 2. VÒ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Ph­¬ng ph¸p tËp hîp kho¶n môc nµy lµ h¹ch to¸n trùc tiÕp. Tuy nhiªn thùc tÕ lµ khi xuÊt th¼ng vËt liÖu cho ®èi t­îng sö dông kh«ng qua kho, kÕ to¸n vÉn h¹ch to¸n theo 2 bót to¸n sau : + Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 331 + Nî TK 621: chi tiÕt c«ng tr×nh Cã TK 152 Ghi nh­ vËy lµ kh«ng ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt NVKTPS. V× vËy, em m¹nh d¹n ®Ò nghÞ phßng kÕ to¸n ph¶i xem xÐt l¹i c«ng t¸c ghi chÐp ®Ó ph¶n ¸nh vµo TK theo ®óng néi dung NVKTPS , kh«ng h¹ch to¸n nh­ trªn mµ ph¶i h¹ch to¸n ®óng ®Ó theo ®óng t×nh h×nh sö dông vËt liÖu vµ ph¸n ®óng c¸c quan hÖ ®èi øng gi÷a TK 621 vµ TK 152. Nªn h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 621: chi tiÕt ®èi t­îng Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 331… 3. VÒ viÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh C«ng ty cÇu 7 Th¨ng Long thùc hiÖn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµo cuèi mçi quý vµ ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh, s¶n ph©m trªn "B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng tr×nh". Tuy trªn "b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng tr×nh" cã ph¶n ¸nh tæng gi¸ trÞ dù to¸n cña c«ng tr×nh hoÆc giai ®o¹n c«ng tr×nh hoµn thµnh trong kú nh­ng kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc gi¸ trÞ dù to¸n cña tõng kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt nªn kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt xÐt trªn tõng kho¶n môc chi phÝ so víi dù to¸n. Theo em, ®èi víi c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc c¸c giai ®o¹n c«ng tr×nh hoµn thµnh ®­îc tÝnh gi¸ thµnh trong kú th× ngoµi viÖc ph¶n ¸nh gi¸ thµnh cña chóng lªn "B¶ng tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, s¶n phÈm", c«ng ty nªn lËp cho mçi c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc giai ®o¹n c«ng tr×nh hoµn thµnh mét sæ gi¸ thµnh cã mÉu nh­ sau: B¶ng tÝnh gi¸ thµnh C«ng tr×nh: Giai ®o¹n: Kho¶n môc chi phÝ Dù to¸n Thùc tÕ Chªnh lÖch Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % 1. CPNVLTT 2. CPNCTT 3. CPSDMTC 4. CPSXC Tæng gi¸ thµnh 4. VÒ cÊu tróc b¶ng biÓu vµ sæ s¸ch Trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo c«ng t¸c kÕ to¸n m¸y cña m×nh. Tuy nhiªn, viÖc lùa chän mét phÇn mÒm kÕ to¸n phï hîp víi yªu cÇu h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng. C«ng ty CÇu 7 Th¨ng Long tõ n¨m 1999 sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n CADS trong c«ng t¸c kÕ to¸n c«ng ty. PhÇn mÒm nµy vÒ c¬ b¶n ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kÕ to¸n cña c«ng ty. Tuy nhiªn, ®èi víi h×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ- ghi sæ, phÇn mÒm nµy thiÕt kÕ mét sè mÉu b¶ng biÓu kh«ng ®óng quy ®Þnh vµ sæ cã cÊu tróc ch­a hîp lý vµ cã néi dung ch­a ph¶n ¸nh ®ñ th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý ®Æc biÖt lµ c¸c b¶ng biÓu vµ sæ s¸ch thuéc phÇn hµnh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, theo em, c«ng ty nªn ®Ò nghÞ víi c«ng ty phÇn mÒm CADS thiÕt kÕ l¹i mét sè b¶ng biÓu vµ sæ cã cÊu tróc vµ néi dung phï hîp, cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho nhµ qu¶n lý. CÊu tróc c¸c b¶ng biÓu vµ sæ cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ l¹i nh­ sau: a. VÒ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng MÉu b¶ng ph©n bæ (BPB) tiÒn l­¬ng c«ng ty ®ang sö dông võa phøc t¹p l¹i lµm cho ng­êi xem rÊt khã ®èi chiÕu, so s¸nh l­¬ng gi÷a c¸c bé phËn cña c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau. Theo em, BPB tiÒn l­¬ng nªn lËp theo mÉu sau: B¶ng ph©n bæ l­¬ng quý IV n¨m 2000 §èi t­îng Cã TK 334, Nî c¸c TK 622 6231 6271 Céng cã TK 334 CT CÇu CNHB 92714633 3673224 16688634 113.076.491 CT CÇu Th­îng Lý 204.543.027 1.073.224 121.714.823 327.331.074 CT CÇu Tµ Vµi . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nî TK 6421 287.504.007 Céng 2.797.745.103 365.824.458 322.153.216 3.773.226.784 Tõ BPB nµy, m¸y còng dÔ dµng nhËp d÷ liÖu vµo CT-GS mµ kh«ng cÇn dïng tíi chøc n¨ng céng x©u läc. b. VÒ b¶ng ph©n bæ KPC§, BHXH, BHYT PhÇn mÒm CADS thiÕt lËp ba BPB t­¬ng øng cho KPC§, BHXH, BHYT. CÊu tróc cña ba BPB nµy còng t­¬ng tù nh­ nhau vµ t­¬ng tù BPB tiÒn l­¬ng. ViÖc lËp 3 BPB nµy g©y khã kh¨n cho viÖcso s¸nh, ®èi chiÕu c¸c kho¶n trÝch nµy cña c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau. Theo em, ta chØ cÇn lËp mét BPB chung cho c¶ KPC§, BHXH vµ BHYT võa gän võa ph¶n ¸nh ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. MÉu BPB nh­ sau: c. VÒ sæ c¸i Sæ c¸i c¸c TK 621, 622, 623, 627 cña c«ng ty hiÖn nay dµi vµ kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc sè ph¸t sinh cña mét tµi kho¶n trong quan hÖ ®èi øng víi mét tµi kho¶n kh¸c trong tõng th¸ng g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c theo dâi ®èi chiÕu sè liÖu. Bªn c¹nh ®ã sæ c¸i l¹i ph¶n ¸nh l¹i phÇn kÕt chuyÓn ®· ®­îc tr×nh bµy ë sæ chi tiÕt. Nh­ vËy néi dung sæ c¸i võa thõa l¹i võa thiÕu. Thùc tÕ lµ ban qu¶n lý c«ng ty còng ®ang nghiªn cøu mét h×nh thøc sæ c¸i míi hîp lý h¬n cho c¸c TK nµy. Theo em, c«ng ty cã thÓ sö dông kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc sæ cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty nÕu nh­ c¸c h×nh thøc sæ ®ã cung cÊp ®ñ th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng ty. Do ®ã, ngoµi sæ c¸i TK 622 vµ TK 623 cã thÓ gi÷ nguyªn v× tiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp vµ chi phÝ sö dông MTC ®­îc ph©n bæ vµo cuèi quý nªn kh«ng thÓ ph¶n ¸nh sæ ph¸t sinh theo tõng th¸ng cßn c¸c sæ c¸i TK 621, 627 theo em nªn ®­îc lËp theo mÉu sæ c¸i cña h×nh thøc sæ NhËt ký- chøng tõ, cô thÓ nh­ sau: ( lÊy vÝ dô sæ c¸i TK 627). Sæ c¸i tµi kho¶n 627 Quý . . . n¨m . . . Sè d­ ®Çu kú Nî Cã 0 0 Ghi Nî TK 627 Ghi Cã c¸c TK Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Céng 111 1413 152 . . . . . . . Céng sè ph¸t sinh Nî Tæng sè ph¸t sinh Cã Sè d­ cuèi kú Nî Cã §èi víi sæ c¸i TK 154, ®Ó tr¸nh sù trïng lÆp vÒ néi dung kÕt chuyÓn tõ c¸c TK 621, 622, 623, 627 cho tõng c«ng tr×nh sang TK 154 gièng nh­ ë sæ chi tiÕt TK 154, sæ c¸i TK 154 cã thÓ ®­îc lËp cho n¨m ph¶n ¸nh sù kÕt chuyÓn c¸c TK chi phÝ s¶n xuÊt (TK 621, 622, 6231,6232,..) tæng hîp cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh sang TK 154 vµo cuèi mçi quý. Sæ nµy gióp ng­êi xem dÔ dµng theo dâi sè ph¸t sinh cña TK 154 gi÷a c¸c quý trong n¨m, mÉu nh­ sau: Sæ c¸i tµi kho¶n 154 N¨m … Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Nî TK 154 Ghi Cã c¸c TK Quý I QuÝ II QuÝ III Quý IV Tæng 621 622 6231 6232 6233 6234 . . . . . . . Tæng céng PS Nî Tæng sè PS Cã Sè d­ cuèi kú Nî Cã 5. VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n T¹i C«ng ty CÇu 7 Th¨ng Long, phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §éi ngò kÕ to¸n cña phßng lµ nh÷ng ng­êi cã bÒ dµy kinh nghiÖm trong c«ng t¸c kÕ to¸n vµ v÷ng vµng trong h¹ch to¸n kinh doanh. C«ng ty ®· ®­a c«ng t¸c kÕ to¸n vµo m¸y tÝnh tõ ®Çu n¨m 1999. N¨m 1999, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ nhËt ký- chøng tõ. N¨m 2000, theo yªu cÇu cña Tæng c«ng ty x©y dùng Th¨ng Long , c«ng ty sö dông h×nh thøc sæ chøng tõ- ghi sæ cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña m×nh. Nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn thùc tr¹ng vµ kiÕn nghÞ thø t­ ë trªn, thùc tÕ cho thÊy lµ h×nh thøc sæ mµ c«ng ty ®ang sö dông cã c¸ch ghi sæ rÊt phøc t¹p vµ néi dung sæ rÊt khã theo dâi vµ kh«ng cung cÊp ®ñ th«ng tin cho ng­êi xem. Do ®ã, theo em, nªn ch¨ng c«ng ty kiÕn nghÞ víi Tæng c«ng ty ®­îc ¸p dông h×nh thøc sæ "NhËt ký chung" vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. §©y lµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n phï hîp víi c«ng t¸c kÕ to¸n m¸y, ®ang ®­îc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p vµ tá ra lµ cã nhiÒu ­u ®iÓm. III. Mét sè biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh diÔn ra m¹nh mÏ, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i lu«n quan t©m ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ x¨n cø ®Ó t×m ra biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p, c¸c biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh lµ tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh x©y dùng nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng, tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cã h¹ th× doanh nghiÖp míi cã l·i ®Ó më réng s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tù ®Æc ®iÓm cña C«ng ty, em xin ®­a ra mét sè biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh nh­ sau : 1. TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu C«ng ty, ®éi nªn cã chÕ ®é khen th­ëng còng nh­ xö ph¹t thÝch ®¸ng víi nh÷ng c¸ nh©n, tËp thÓ sö dông l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu tõ ®ã n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cho mçi c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c«ng t¸c qu¶n lý sö dông vËt t­. - Gi¶m c¸c hao phÝ ®Õn møc thÊp nhÊt trong c«ng t¸c thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ sö dông, x©y dùng c¸c kho b¶o qu¶n tèt, cã ®éi b¶o vÖ còng nh­ c¸n bé gi¸m s¸t thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm, tr¸nh hao hôt, mÊt m¸t vµ l·ng phÝ vËt liÖu. - Do tÝnh chÊt x©y dùng vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng ty lín tõ B¾c ®Õn Nam vµ vèn l­u ®éng cho s¶n xuÊt cña C«ng ty thiÕu nªn khi më réng c¸c mèi quan hÖ víi nhµ cung cÊp, c¸c ng©n hµng, c¸c b¹n hµng, c«ng ty cÇn cè g¾ng thanh to¸n ®óng h¹n, gi÷ uy tÝn víi c¸c ®èi t¸c ®Ó cã mèi quan hÖ l©u dµi vÒ nguån mua vËt t­. Tõ ®ã, khi cÇn C«ng ty cã thÓ mua vËt liÖu ë ®Þa ®iÓm gÇn c«ng tr­êng thi c«ng nhÊt, gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vµ gi¸ cã thÓ h¹ h¬n ®ång thêi còng dÔ dµng vay tiÒn ®Ó mua vËt liÖu khi cÇn thiÕt. 2. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, c«ng ty cÇn ph¶i hoµn thiÖn ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. C«ng ty cÇn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng phï hîp víi tõng bé phËn trong c«ng ty. Ngoµi ra, c«ng ty nªn tÝch cùc sö dông ®ßn bÈy kinh tÕ thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. C«ng ty nªn ¸p dông chÕ ®é th­ëng ph¸t nghiªm minh ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong lao ®éng, qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ. Doanh nghiÖp cÇn chó träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ó mäi ng­êi hiÓu vµ tin vµo §¶ng, Nhµ n­íc, thóc ®Èy tinh thÇn ®oµn kÕt, hÕt lßng v× tËp thÓ, nhiÖt t×nh trong lao ®éng ®Ó ®¹t ®­îc NSL§ cao vµ chÊt l­îng lao ®éng tèt. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn tæ chøc ®­a c¸n bé ®i häc c¸c líp nghiÖp vô, n©ng cao tr×nh ®é ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kinh doanh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng d¸m nghÜ d¸m lµm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó kh«ng ngõng t¨ng nhanh hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµm giµu cho doanh nghiÖp vµ cho ®Êt n­íc. 3. Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung C¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c kho¶n chi ra ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®­îc thuËn lîi. §©y lµ kho¶n chi phÝ gåm nhiÒu lo¹i chi phÝ nhÊt vµ ®«i khi kh«ng cã chøng tõ gèc ®Ó x¸c minh. V× vËy, C«ng ty cÇn cã nh÷ng ®Þnh møc quy ®Þnh cô thÓ vµ qu¶n lý thÊt chÆt ®Ó nh»m h¹n chÕ l·ng phÝ kho¶n chi phÝ nµy gióp cho c«ng ty cã thÓ gi¶m chi phÝ SXC gãp phÇn gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕt luËn Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Do t×nh h×nh ®Êt n­íc cã nhiÒu biÕn ®æi vµ do yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ nªn c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c khu chung c­, ®­êng giao th«ng, c¸c cÇu c¶ng.... ®­îc x©y dùng ngµy cµng nhiÒu víi chÊt l­îng ngµy cµng cao. §iÒu ®ã thÓ hiÖn tÇm quan träng cña ngµnh x©y dùng còng nh­ sù lín m¹nh cña nã. Do ®ã, h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n còng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty CÇu 7 Th¨ng Long, em ®· ®­îc t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty vµ ®­îc nghiªn cøu vÒ phÇn hµnh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu lý luËn vµ t×m hiÓu thùc tÕ vÒ phÇn hµnh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty em thùc sù nhËn thøc ®­îc r»ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n. Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn do c¬ chÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay, viÖc doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n h¹ch to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gióp cho doanh nghiÖp cã c¸i nh×n ®óng ®¾n vÒ thùc tr¹ng kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp m×nh, tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t tíi hiÖu qu¶ cao nhÊt. Do ®ã viÖc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng trong doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n sÏ gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp ®¬n gi¶n h¬n, gióp doanh nghiÖp cã sù ph¸t triÓn c©n ®èi vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh. Trong luËn v¨n nµy, em ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ víi nguyÖn väng ®Ó C«ng ty tham kh¶o nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Em mong r»ng C«ng ty sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh h¬n. Cuèi cïng cho phÐp em ®­îc bµy tá lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi thÇy gi¸o TrÇn Quý Liªn vµ c¸c c« chó Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty CÇu 7 Th¨ng Long ®· h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®­îc t×m hiÓu gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2001 Sinh viªn Phïng Thanh Minh Tµi liÖu tham kh¶o 1. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh- TS. NguyÔn V¨n C«ng NXB Tµi chÝnh – 2000 2. Gi¸o trÝnh kÕ to¸n tµi chÝnh- §H Kinh tÕ Quèc d©n 3. H­íng dÉn thùc hµnh ghi chÐp chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. NXB Thèng Kª- 1998 4. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp x©y l¾p NXB Thèng Kª- 1999 5. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n qu¶n trÞ - TS. NguyÔn Minh Ph­¬ng NXB Gi¸o dôc - 1998 6. C¸c t¹p chÝ kÕ to¸n, kiÓm to¸n Môc lôc Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Tõ ngµy 01/10/2000 ®Õn ngµy: 31/12/2000 CT-GS DiÔn gi¶i Sè tiÒn Sè Ngµy 192 31/10 XuÊt kho NVL 1.028.289.092 193 31/10 XuÊt kho CCDC 63.788.974 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 214 30/11 Chi phÝ t¹m øng giao kho¸n néi bé 213.487.644 215 30/11 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn .. . . . . . . . . . . . 574.638.422 . . . . . . . . . . .. 247 31/12 XuÊt kho NVL . . . . . . . . . . 551.693.485 . . . . . . . . .. . . . 251 31/12 Ph©n bæ KH TSC§ quÝ IV/2000 1.177.152.213 252 31/12 Ph©n bæ l­¬ng quÝ IV/2000 2.988.226.784 253 31/12 Ph©n bæ KPC§ quÝ IV/2000 75.464.36 254 31/12 Ph©n bæ BHXH quÝ IV/2000 171.510.308 255 31/12 Ph©n bæ BHYT quÝ IV/2000 22.868.041 256 31/12 KÕt chuyÓn CPNVL TT 19.804.997.314 257 31/12 KÕt chuyÓn CPNC TT 2.225.772.877 258 31/12 KÕt chuyÓn CP sö dông MTC 4.170.077.076 259 31/12 KÕt chuyÓn CP SXC 1.817.903.348 260 31/12 KÕt chuyÓn gi¸ vèn c«ng tr×nh hoµn thµnh 35.744.211.900 PhiÕu ph©n tÝch tµi kho¶n 154 quÝ IV/2000 Tµi kho¶n 154: chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: 35.744.211.900 Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã .. . . . . . . Gi¸ vèn hµng b¸n: CT cÇu Chi Nª Hoµ B×nh (632: CNHB) 31/12 KÕt chuyÓn TK 154 154:CNHB®632:CNHB 632:CNHB 1.544.151.577 Gi¸ vèn hµng b¸n: CT cÇu §uèng (632: DUON) 31/12 KÕt chuyÓn TK 154 154:DUON®632:DUON 632:DUON 12.134.276.534 . . . . . . . Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2000 Sè CTGS: 0260 TK§¦ TrÝch yÕu Sè tiÒn TK ghi Nî TK ghi Cã Nî Cã 154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 35.744.211.900 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 35.744.211.900 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, s¶n phÈm quÝ IV/2000 Tªn c«ng tr×nh, s¶n phÈm CP dë dang ®Çu kú CPSX ph¸t sinh trong kú CP dë dang cuèi kú Gi¸ vèn hµng b¸n Luü kÕ CPQL DN Luü kÕ DT Luü kÕ KQ H§SXKD CP vËt liÖu CP nh©n c«ng CP sö dông MTC CP chung Tæng CP . . . . . . . . . CT CÇu Chi Nª HB 1.103.226.000 302.713.551 92.714.633 28.461.920 39.738.917 463.629.021 12.703.444 1.544.151.577 672.834.976 2.276.040.435 49.053.882 CT CÇu Th­îng Lý 1.759.906.229 149.329.992 204.543.027 230.395.576 213.688.782 797.957.377 2.557.883.606 CT CÇu Tµ Vµi 51.723.488 32.723.441 759.633 15.721.644 49.204.718 100.928.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tæng céng 12.214.962.019 19.804.997314 2..225772877 4.170.077.076 1.817903348 28.018750615 4.489.500734 35.744.211.900 1.251.750.296 37.131.435.459 135.472.633 C«ng ty CÇu 7 Th¨ng Long §éi 701 Tæ kÝch kÐo B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Th¸ng 12 n¨m 2000 STT Hä vµ tªn BËc l­¬ng L­¬ng s¶n phÈm L­¬ng thêi gian vµ nghØ, ngõng viÖc h­ëng 100% l­¬ng Phô cÊp thuéc quü l­¬ng Phô cÊp kh¸c Tæng sè Sè tiÒn t¹m øng kú I C¸c kho¶n ph¶i khÊu trõ Kú II ®­îc lÜnh C«ng TiÒn C«ng TiÒn 1 TrÇn v¨n B¾c 6/7 29 1.451.240 18.000 1.469.240 2 NguyÔn §øc ThuËn 6/7 27 1.362.446 18.000 1.380.446 3 NguyÔn TÊt §¹t H§ 22 935.666 6.000 941.666 9 . . . . . . . ………. Tæng céng 243 9.670.600 126.000 9.796.600 . . . . . . . . . . . . . . Th¸ng 12 n¨m 2000 §¬n vÞ : §éi 701 Bé phËn: Tæ KÝch kÐo B¶ng chÊm c«ng STT Hä vµ tªn BËc l­¬ng Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng 1 2 . . . . . 30 31 Sè l­¬ng h­ëng c«ng s¶n phÈm Sè c«ng h­ëng theo thêi gian . . . . . . . . 1 TrÇn v¨n B¾c 6/7 K K . . . . . K K 29 0 2 NguyÔn §øc ThuËn 6/7 K K . . . . . K K 27 0 3 NguyÔn TÊt §¹t H§ K K . . . . . K K 22 0 9 . . . . . . . ………. ..... ...... ....... ....... ....... ....... ........ ....... ........ Tæng céng 243 0 b¶ng ph©n bæ kpc®, bhxh, bhyt quý iv n¨m 2000 §èi t­îng Cã TK 3382, Nî TK 6271 Cã TK 3383, Nî TK 6271 Cã TK 3384, Nî TK 6271 Céng Cã TK 338 2% CPNCTT 2% l­¬ng cn Sd MTC 2% l­¬ngNVQLDN Céng 15% CPNCTT 15% l­¬ng CN SdMTC 15% l­¬ng NV QLDN Céng 2% CPNCTT 2% l­¬ng cn SdMTC 2% l­¬ngNVQLDN Céng CÇu CNHB 1162766 73464 50469 1286699 4214301 166965 758574 5139840 561907 22262 101143 685312 7111851 CÇu TLý . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . … . .. . .. . Nî TK 6421 5570080 13068364 1742448 20560892 Céng 75464536 171510308 22868041 269842885

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Long.DOC
Luận văn liên quan