Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

Mục lục Lời mở đầu . 04 Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại I. Khái quát về vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại . 06 1. Khái niệm và phân loại vốn kinh doanh . 06 11 Khái niệm vốn kinh doanh 06 12 Phân loại vốn kinh doanh 07 2. Đặc điểm của vốn kinh doanh . 09 21 Đặc điểm của vốn lưu động . 09 22 Đặc điểm của vốn cố định . 10 3. Vai trò của vốn kinh doanh . 11 II. Nội dung vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại . 13 1. Vốn lưu động của doanh nghiệp thương mại 13 11 Thành phần và cơ cấu vốn lưu động 13 12 Nguồn của vốn lưu động . 16 2. Vốn cố định của doanh nghiệp thương mại 17 21 Thành phần và cơ cấu vốn cố định 17 22 Nguồn của vốn cố định 20 3. Sự cần thiết của việc sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả trong các doanh nghiệp thương mại . 20 III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại 21 1. Các nhân tố chủ quan 21 2. Các nhân tố khách quan 23 Chương II Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên . 25 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 25 11 Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1993 25 12 Giai đoạn từ năm 1993 đến nay 26 2. Hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 26 21 Bộ máy tổ chức, quản lý 27 22 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban và bộ phận trực thuộc 27 3. Đặc điểm kinh doanh của công ty . 30 31 Mặt hàng kinh doanh . 30 32 Phạm vi kinh doanh . 31 33 Kết quả hoạt động kinh doanh . 32 II. Thực trạng tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên . 36 1. Khái quát về vốn kinh doanh của công ty . 36 2. Tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động của công ty 39 21 Tình hình sử dụng vốn lưu động 39 22 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 44 22.1 Phân tích chung 44 22.2 Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động 46 3. Tình hình quản lý, sử dụng vốn cố định của công ty 51 31 Tình hình sử dụng vốn cố định 51 32 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 55 III. Nhận xét, đánh giá về tình hình sử dụng vốn của công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên 59 1. Những kết quả đạt được 59 2. Những vấn đề còn tồn tại 60 3. Nguyên nhân của những yếu kém trên 61 31 Nguyên nhân chủ quan 61 32 Nguyên nhân khách quan 62 Chương III Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên I. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới 63 1. Mục tiêu định hướng . 63 2. Mục tiêu cụ thể . 65 II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 65 1. Các biện pháp chung nhằm bảo toàn và phát triển vốn . 66 11 Tổ chức kinh doanh năng động, hiệu quả 66 12 Giảm thiểu chi phí kinh doanh 67 13 Đảm bảo an toàn về vốn kinh doanh . 69 14 Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh . 70 15 Hoàn thiện công tác kế toán, thống kê và bộ máy tổ chức quản lý tài chính 70 2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định . 71 21 Đánh giá lại giá trị thực của tài sản cố định 71 22 Hoàn thiện chế độ khấu hao tài sản cố định 71 23 Đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 72 24 Tiến hành nhượng bán, thanh lý tài sản thu hồi vốn kinh doanh . 72 3. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 73 31 Đổi mới cơ chế quản lý công nợ 73 32 Xác định nhu cầu và huy động vốn hợp lý 73 33 Xây dựng và hoàn thiện các định mức vật tư . 75 34 Chủ động duy trì lượng tồn kho hợp lý . 76 35 Nghiên cứu, áp dụng các hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp 77 III. Một số kiến nghị đối với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên 77 1. Một số kiến nghị đối với chính quyền địa phương 77 2. Một số kiến nghị đối với tổng công ty xăng dầu Việt Nam 78 Kết luận 80 Tài liệu tham khảo . 81 Lời Mở đầu Đất nước ta đang trong quá trình phát triển theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do vậy quản lý tài chính doanh nghiệp cần phải có những thay đổi cho phù hợp với xu thế phát triển này. Hơn nữa, nước ta đã và sẽ hội nhập chủ động, hiệu quả vào khu vực AFTAASEÁN, mức độ mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ, tài chính, đầu tư sẽ đạt ngang bằng với các nước trong khối ASEAN, từng bước tạo điều kiện về kinh tế, pháp lý để hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới, thì vấn đề quản lý điều hành vốn kinh doanh của doanh nghiệp là vấn đề quan trọng. Vốn kinh doanh là yếu tố cơ bản không thể thiếu được trong mọi quá trình sản xuất kinh doanh và đồng thời cũng là yếu tố quan trọng nhất đối với sự tăng trưởng phát triển kinh tế của đất nước. Muốn cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục, doanh nghiệp phải có đủ vốn đầu tư vào các giai đoạn khác nhau của quá trình đó. Doanh nghiệp có khả năng phát triển và ngày càng mở rộng hay không thì trước hết phải sử dụng vốn có hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các doanh nghiệp nhà nước, có lượng vốn rất lớn, là những đơn vị đóng vai trò nòng cốt, là động lực phát triển của nền kinh tế. Đối với công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên là một doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Đứng trước những khó khăn, thách thức của cơ chế thị trường, công ty luôn phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng từng trường hợp, từng thời kỳ, để đề ra những biện pháp tối ưu nhằm giảm bớt khó khăn. Một trong những biện pháp đó là quản lý, điều hành vốn, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của công ty. Đảm bảo cho công ty có thể đứng vững trong cạnh tranh dưới tác động ngày càng mạnh mẽ của cơ chế thị trường. Qua quá trình thực tập tại công ty, kết hợp với những kiến thức tiếp thu được ở trường, em quyết định chọn đề tài: “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên ”, với mong muốn có thể đưa ra một số ý kiến nhằm cải tiến công tác quản lý, điều hành vốn của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chuyên đề gồm có 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Chương II: Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên. Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới PGS .TS Trần Chí Thành cùng các cán bộ công nhân viên phòng kinh doanh, phòng kế toán thuộc công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1676 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
001 = = 0,089 251.037 23.649 Hs®n 2002 = —————— = 0,079 298.293 * Sè vèn l­u ®éng tiÕt kiÖm ®­îc (B): Tæng doanh thu thuÇn kú KH B = —————————————— * ( T BC – T KH ) 360 215.781 B 1999 = —————— * ( 38,2 – 48,5 ) = - 6.174 360 270.036 B 2000 = * ( 48,5 – 34,2 ) = 10.726 360 251.037 B 2001 = * ( 34,2 – 32,2 ) = 1.395 360 298.293 B 2002 = —————— * ( 32,2 – 28,5 ) = 3.065 360 B¶ng 6: KÕt qu¶ sö dông vèn l­u ®éng tõ n¨m 1998 – 2002. ChØ tiªu: 1998 1999 2000 2001 2002 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 Tæng doanh thu thuÇn (triÖu) 222.968 215.781 270.036 251.037 298.293 7.187 54.255 -18.999 47.256 Vèn l­u ®éng b×nh qu©n (triÖu) 23.664 29.069 25.647 22.433 23.649 5.403 -3.422 -3.214 1.216 Sè vßng lu©n chuyÓn (vßng) 9,24 7,42 10,53 11,19 12,61 -1,82 3,11 0,66 -1,42 Thêi gian mét vßng quay (ngµy) 38,2 48,5 34,2 32,2 28,5 10,3 -14,3 -2 -3,7 HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng (®ång) 0,106 0,135 0,095 0,089 0,079 0,029 -0,04 -0,006 -0,01 Sè vèn tiÕt kiÖm ®­îc (triÖu) - 6.174 10.726 1.395 3.065 - - -9.331 1.670 Nguån: B¸o c¸o quyÕt to¸n hµng n¨m tõ 1998 – 2002, Phßng kÕ to¸n. KÕt qu¶ trªn cho thÊy: N¨m 1999, so víi n¨m 1998 vèn l­u ®éng sö dông kh«ng hiÖu qu¶, sè vßng lu©n chuyÓn vèn lµ 7,42 vßng gi¶m 1,82 vßng, thêi gian mét vßng quay lµ 48,5 ngµy t¨ng 10,3 ngµy, hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lµ 0,135 ®ång t¨ng 0,029 ®ång, nguyªn nh©n cña viÖc sö dông vèn kh«ng hiÖu qu¶ lµ nhu cÇu vÒ x¨ng dÇu gi¶m sót so víi n¨m 1998 khi nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng träng ®iÓm trªn ®Þa bµn ®· gÇn hoµn thµnh, do sù c¹nh tranh cña c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh còng nh­ c¸c ®¬n vÞ tuyÕn tr­íc (lîi thÕ vÒ nguån hµng) ®· g©y gi¶m sót vÒ doanh thu b¸n hµng do ®ã mµ g©y l·ng phÝ vèn lµ 6.174 triÖu ®ång. N¨m 2000, doanh thu b¸n hµng t¨ng râ rÖt lµm cho sè vßng lu©n chuyÓn ®¹t 10,53 vßng, t¨ng 3,11 vßng, thêi gian cña mét vßng quay lµ 34,2 ngµy gi¶m 14,3 ngµy, hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lµ 0,095 ®ång gi¶m 0,04 ®ång. Sù t¨ng tr­ëng trªn lµ do t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn t¨ng tr­ëng kh¸ kÐo theo tæng nhu cÇu x¨ng dÇu t¨ng gÇn 9% so víi n¨m 1999 (98000/90000) còng trong n¨m nµy c«ng ty ®· më thªm ®­îc ph­¬ng thøc b¸n t¸i xuÊt sang Cambodia, t×nh h×nh c«ng nî ®· ®­îc gi¶i quyÕt ®¸ng kÓ. Nh­ vËy hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¨ng, sè vèn tiÕt kiÖm ®­îc lµ 10.726 triÖu ®ång. N¨m 2001, doanh thu gi¶m sót do nhu cÇu x· héi gi¶m nhiÒu so víi n¨m 2000. C¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän trªn ®Þa bµn mµ chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp gi¶m do cµ phª vµ c¸c lo¹i n«ng l©m s¶n bÞ rít gi¸. Tuy nhiªn do cã nh÷ng thay ®æi vÒ ph­¬ng thøc tæ chøc b¸n hµng phï hîp h¬n víi c¬ chÕ thÞ tr­êng nªn ®· kh¾c phôc ®­îc phÇn nµo khã kh¨n. So víi n¨m 2000, hiÖu qu¶ sö dông vèn cã t¨ng lªn, sè vßng quay lµ 11,19 vßng t¨ng 0,66 vßng qua ®ã rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn mét vßng lu©n chuyÓn xuèng cßn 32,2 ngµy gi¶m ®­îc 2 ngµy, hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lµ 0,089 ®ång gi¶m 0,006 ®ång, sè vèn tiÕt kiÖm ®­îc lµ 1.395 triÖu ®ång. N¨m 2002, doanh thu ®¹t cao nhÊt tõ tr­íc tíi nay do c«ng ty lu«n chñ ®éng n¾m ch¾c diÔn biÕn thÞ tr­êng vµ cã chÝnh s¸ch b¸n hµng phï hîp nªn lu«n giµnh ®­îc quyÒn b¸n hµng cho hÇu hÕt c¸c kh¸ch hµng lín. M¹ng l­íi b¸n hµng ®­îc bè trÝ mét c¸ch hîp lý, cã ®ñ nguån lùc ®Ó gi¶i quyÕt tèt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng, tuy vËy c«ng nî kh¸ch hµng cßn kh¸ cao nªn cÇn cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®Ó t¨ng thªm hiÖu qu¶ sö dông vèn. Trong n¨m nµy sè vßng lu©n chuyÓn lµ 12,61 vßng t¨ng 1,42 vßng rót ng¾n thêi gian quay vßng cßn 28,5 ngµy gi¶m 3,7 ngµy hÖ sè ®¶m nhiÖm lµ 0,079 gi¶m 0,01 ®ång nªn tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n vèn t­¬ng ®èi lµ 3.065 triÖu ®ång. 3. T×nh h×nh qu¶n lý, sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty. §èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i vèn cè ®Þnh chØ chiÕm tû träng nhá trong tæng sè vèn kinh doanh, tuy nhiªn vèn cè ®Þnh l¹i lµ nÒn t¶ng c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch thuËn lîi. Qua ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vèn cè ®Þnh, doanh nghiÖp cã thÓ ®­a ra nh÷ng ®iÒu chØnh vÒ quy m« còng nh­ c¬ cÊu vèn ®Çu t­, cã c¸c quyÕt ®Þnh quan träng nh­ ®Çu t­ míi hay hiÖn ®¹i ho¸ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh. Nhê ®ã sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. 3.1. T×nh h×nh sö dông vèn cè ®Þnh PhÇn lín vèn cè ®Þnh cña c«ng ty ®­îc biÓu hiÖn d­íi d¹ng tµi s¶n cè ®Þnh. Thêi ®iÓm hiÖn t¹i tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty hiÖn cã: + Nhµ cöa vµ vËt kiÕn tróc gåm cã: v¨n phßng lµm viÖc, nhµ kho vµ c¸c cöa hµng. Trong ®ã: nhµ kho ®­îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 1980 do ®ã hÖ thèng c«ng nghÖ l¹c hËu, tû lÖ hao hôt cao. + M¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý còng nh­ b¸n hµng lu«n ®­îc l·nh ®¹o c«ng ty quan t©m ®Çu t­, trong ®ã quan trong nhÊt vÉn lµ hÖ thèng cét b¬m x¨ng dÇu. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· ®Èy m¹nh ®Çu t­ trang bÞ l¹i hÖ thèng cét b¬m míi, hiÖn ®¹i cho c¸c cöa hµng nh»m ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao vµ an toµn trong c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ vÖ sinh m«i tr­êng. + Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i: ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i xe xitÐc vËn chuyÓn x¨ng dÇu. Tuy nhiªn hiÖn nay, cã ®Õn 90% c¸c ph­¬ng tiÖn nµy ®· qua sö dông tõ 8 n¨m trë lªn vµ ®· hÕt kh©u hao do ®ã c«ng ty lu«n ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông, cã kÕ ho¹ch söa ch÷a vµ b¶o qu¶n th­êng xuyªn. B¶ng 7: Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh tõ n¨m 1998 – 2002. §¬n vÞ: triÖu ®ång. ChØ tiªu: N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 D % D % D % D % II. TSC§ vµ §TDH 1.Tµi s¶n cè ®Þnh 2.§Çu t­ dµi h¹n 3.Chi phÝ XDCB dëdang 4.Ký quü,ký c­îc DH 8.151 4.443 150 3.557 - 14.153 9.922 256 3.974 - 11.318 8.699 259 2.360 - 9.949 7.752 238 1.958 - 9.974 7.035 226 2.712 - +6.002 +5.479 +106 +417 - 173,6 223,3 170,7 111,7 - -2.835 -1.223 +3 -1.614 - 80,0 87,7 101,2 59,4 - -1.369 -947 -21 -402 - 87,9 89,1 91,9 83,0 - +25 -717 -12 +754 - 100,3 90,7 95,0 138,5 - Nguån: B¸o c¸o quyÕt to¸n hµng n¨m - Phßng kÕ to¸n. §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt nãi chung vµ m¸y mãc thiÕt bÞ nãi riªng cña doanh nghiÖp. Ta ®i vµo so s¸ch chØ tiªu Tû suÊt ®Çu t­ (Ts®t), th«ng qua chØ tiªu nµy cã thÓ biÕt ®­îc n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ xu h­íng ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh ®· vµ ®ang ®Çu t­ Tû suÊt ®Çu t­ = Tæng sè tµi s¶n 8.000 Ts®t 1998 = = 0,215 37.150 13.896 Ts®t 1999 = = 0,321 43.292 11.059 Ts®t 2000 = —————— = 0,329 33.522 9.710 Ts®t 2001 = = 0,296 32.755 9.747 Ts®t 2002 = = 0,283 34.466 Qua b¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cho thÊy, trong tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n th× chñ yÕu lµ bé phËn tµi s¶n cè ®Þnh ®· vµ ®ang ®Çu t­ . N¨m 1998 tµi s¶n cè ®Þnh lµ 4.443 triÖu ®ång, tû suÊt ®Çu t­ lµ 0,215, n¨m 1999 tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng ®¸ng kÓ lµ 9.922 triÖu ®ång t¨ng 5.479 triÖu b»ng 223,3% so víi n¨m 1998, tû suÊt ®Çu t­ lµ 0,321. C¸c n¨m tiÕp theo tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m, n¨m 2000 lµ 8.699 triÖu ®ång gi¶m 1.223 triÖu b»ng 87,7% so víi n¨m 1999, tuy nhiªn tû suÊt ®Çu t­ t¨ng lµ 0,329 do tæng vèn cña c«ng ty gi¶m m¹nh, n¨m 2001 tµi s¶n cè ®Þnh lµ 7.752 triÖu ®ång gi¶m 947 triÖu b»ng 89,1% so víi n¨m 2000 tû suÊt ®Çu t­ lµ 0,296, n¨m 2002 tµi s¶n cè ®Þnh lµ 7.035 triÖu ®ång gi¶m 25 triÖu b»ng 90,7% so víi n¨m 2001 tû suÊt ®Çu t­ lµ 0,283. Nh­ vËy, nh×n chung tµi s¶n cè ®Þnh qua c¸c n¨m ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ tõ 4.443 triÖu ®ång n¨m 1998 ®Õn 7.035 triÖu ®ång n¨m 2002. C¸c kho¶n chÝ phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang gi¶m do mét sè c«ng tr×nh ®· ®­îc hoµn thµnh vµ b­íc ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng. §iÒu nµy sÏ lµ mét thuËn lîi lín nÕu c«ng ty sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh nµy, ng­îc l¹i hiÖu qu¶ sö dông vèn sÏ gi¶m bëi v× tµi s¶n cè ®Þnh l­u chuyÓn chËm. Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh kh«ng thuËn lîi, nguån tÝch luü tõ lîi nhuËn kh«ng ®¸ng kÓ, nªn viÖc sö dông vèn ®Çu t­ x©y dùng lu«n ®­îc c«ng ty c©n nh¾c kü trªn ph­¬ng diÖn hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ c©n ®èi tËp trung cho c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm, cã tÝnh chÊt phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh chung cña toµn c«ng ty. §ång thêi, c«ng ty còng ®Èy m¹nh c«ng t¸c thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c tµi s¶n kh¸c kÐm phÈm chÊt, chËm lu©n chuyÓn. T×nh h×nh thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2002: Lo¹i tµi s¶n §¬n vÞ tÝnh Nguyªn gi¸ GT cßn l¹i ¦íc thu håi Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc TriÖu ®ång 346 - 25 M¸y mãc thiÕt bÞ TriÖu ®ång 1.833 73 52 Tµi s¶n kh¸c TriÖu ®ång 217 2 80 Tæng sè TriÖu ®ång 2.396 75 157 3.2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. * Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh (Ssx): chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i mÊy ®ång doanh thu thuÇn. Tæng doanh thu thuÇn Søc s¶n xuÊt cña = tµi s¶n cè ®Þnh Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ 222.968 Ssx 1998 = —————— = 53,48 4.169 215.781 Ssx 1999 = —————— = 29,46 7.324 270.036 Ssx 2000 = = 31,48 8.576 251.037 Ssx 2001 = —————— = 31,55 7.956 298.293 Ssx 2002 = —————— = 40,74 7.321 * Søc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh (Ssl): chØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i mÊy ®ång lîi nhuËn thuÇn. Lîi nhuËn thuÇn Søc sinh lîi cña = tµi s¶n cè ®Þnh Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ 6.675 Ssl 1998 = —————— = 1,601 4.169 2.943 Ssl 1999 = —————— = 0,402 7.324 612 Ssl 2000 = = 0,071 8.576 79 Ssl 2001 = = 0,011 7.956 - 185 Ssl 2002 = —————— = - 0,025 7.321 * SuÊt hao phÝ tµi s¶n cè ®Þnh (Shp): chØ tiªu nµy cho thÊy ®Ó cã mét ®ång doanh thu thuÇn cÇn bao nhiªu ®ång tµi s¶n cè ®Þnh. Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ SuÊt hao phÝ = tµi s¶n cè ®Þnh Tæng doanh thu thuÇn 4.169 Shp 1998 = —————— = 0,019 222.968 7.324 Shp 1999 = —————— = 0,034 215.781 8.576 Shp 2000 = —————— = 0,032 270.036 7.956 Shp 2001 = —————— = 0,031 251.037 7.321 Shp 2002 = —————— = 0,024 298.293 B¶ng 8: KÕt qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh tõ n¨m 1998 – 2002. ChØ tiªu: 1998 1999 2000 2001 2002 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 Tæng doanh thu thuÇn (triÖu) 222.968 215.781 270.036 251.037 298.293 7.187 54.255 -18.999 47.256 Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ (triÖu) 4.169 7.324 8.576 7.956 7321 3.156 1.252 -620 -635 Lîi nhuËn thuÇn (triÖu) 6.675 2.943 612 79 -185 -3.732 -2.331 -533 - Søc s¶n xuÊt cña TSC§ (®ång) 53,48 29,46 31,48 31,55 40,74 24,02 2,02 0,07 9,19 Søc sinh lîi cña TSC§ (®ång) 1,601 0,402 0,071 0,011 -0,025 -1,199 -0,331 -0,06 - SuÊt hao phÝ TSC§ (®ång) 0,019 0,034 0,032 0,031 0,024 -0,015 -0,002 -0,001 -0,007 Nguån: B¸o c¸o quyÕt to¸n hµng n¨m – Phßng kÕt to¸n. KÕt qu¶ trªn cho thÊy, n¨m 1998 hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t­¬ng ®èi cao 1 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i 53,48 ®ång doanh thu vµ 1,601 ®ång lîi nhuËn, søc hao phÝ tµi s¶n cè ®Þnh thÊp lµ 0,019 ®ång. N¨m 1999, tµi s¶n cè ®Þnh ®· d­îc ®Çu t­ ®¸ng kÓ tuy nhiªn doanh thu vµ lîi nhuËn kh«ng ®¹t nh­ mong muèn nªn hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m, 1 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh lµm ra 29,46 ®ång doanh thu gi¶m 24,02 ®ång vµ 0,402 ®ång lîi nhuËn gi¶m 1,199 ®ång, søc hao phÝ lµ 0,034 t¨ng 0,015 ®ång so víi n¨m 1998. Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, mÆc dï doanh thu ®¹t kh¸ cao nh­ng do lç gi¸ vèn nªn kinh doanh kh«ng cã lîi nhuËn, sö dông tµi s¶n cè ®Þnh chØ cã hiÖu qu¶ ®èi víi chØ tiªu doanh thu. N¨m 2000, 1 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i 31,48 ®ång doanh thu t¨ng 2,02 ®ång søc hao phÝ lµ 0,032 gi¶m 0,002 ®ång so víi n¨m 1999. n¨m 2001, 1 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i 31,55 ®ång doanh thu t¨ng 0,07 ®ång, søc hao phÝ lµ 0.031 ®ång gi¶m 0,001 ®ång so víi n¨m 2000. N¨m 2001, 1 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh lµm ra 40,74 ®ång doanh thu t¨ng 9,19 ®ång, søc hao phÝ 0,024 ®ång gi¶m 0,007 ®ång so víi n¨m 2001. Nh­ vËy nh×n chung vèn cè ®Þnh ®­îc ®Çu t­ vµ sö dông cã hiÖu qu¶. III. nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh sö dông vèn cña c«ng ty x¨ng dÇu b¾c t©y nguyªn. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Trong nh÷ng n¨m qua, thùc tÕ vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cho thÊy khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®èi víi c«ng ty lµ võa ph¶i tæ chøc kinh doanh h­íng tíi lîi nhuËn, võa ph¶i thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm æn ®Þnh thÞ tr­êng. Trong khi ®ã, m«i tr­êng ®iÒu kiÖn kinh doanh chøa nhiÒu yÕu tè bÊt lîi: gi¸ c¶ x¨ng dÇu biÕn ®éng m¹nh kh«ng theo quy luËt, thÞ tr­êng trong n­íc phøc t¹p vµ c¹nh tranh quyÕt liÖt, chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh thuÕ - gi¸ vµ qu¶n lý vÜ m« cßn nhiÒu bÊt cËp… Tuy nhiªn, c«ng ty x¨ng dÇu B¾c T©y Nguyªn vÉn thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu nhiÖm vô cña n¨m kÕ ho¹ch ®Ò ra. §iÒu ®¸ng nãi lµ trong n¨m qua c«ng ty ®· nç lùc kh¾c phôc khã kh¨n, chÊp nhËn kinh doanh lç ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ nguån hµng x¨ng dÇu cho ph¸t triÓn kinh tÕ quèc phßng, tiªu dïng x· héi gãp phÇn æn ®Þnh thÞ tr­êng. T¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ cña tØnh ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng liªn tôc trong nh÷ng n¨m qua. §¶m b¶o an toµn vÒ hµng ho¸, tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh mua b¸n, tiÕp nhËn, vËn chuyÓn ; kh«ng ®Ó x¶y ra sù cè lín g©y thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n cho doanh nghiÖp. Nguån hµng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, cã ®ñ nguån lùc ®Ó gi¶i quyÕt tèt yªu cÇu cña kh¸ch hµng C¬ së vËt chÊt kü thuËt tiÕp tôc ®­îc ®Çu t­, bæ sung vµ ph¸t huy n¨ng lùc míi, gãp phÇn hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m qua vµ cho nh÷ng n¨m tiÕp theo cña c«ng ty. Cô thÓ lµ: trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh, hÖ thèng c¸c cöa hµng x¨ng dÇu ®· ph¸t huy t¸c dông t¨ng doanh thu vµ gi÷ ®­îc thÞ phÇn gãp phÇn gi¶m lç trong c¸c thêi ®iÓm khã kh¨n. Ngoµi ra c«ng ty cßn tiÕn hµnh kh¶o s¸t, ban hµnh, thùc hiÖn ®­îc nhiÒu ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt míi tiÕt kiÖm: ®Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu, phô tïng cho c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i; ®Þnh møc hao hôt x¨ng dÇu c¸c lo¹i trong kh©u giao nhËn – vËn chuyÓn; ®iÒu chØnh l¹i c­íc vËn chuyÓn phï hîp víi quy ®Þnh míi; c¶i t¹o l¹i m¹ng l­íi ®iÖn néi bé gi¶m hao tèn ®iÖn n¨ng 1000 kw/h mçi th¸ng; nhiÒu ®Þnh møc míi vÒ chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ b¸n hµng ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. 2. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, vÉn cßn cã nh÷ng viÖc ch­a lµm ®­îc hoÆc lµm ch­a tèt. §Ó ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng sö dông vèn nh»m ®Þnh h­íng cho nh÷ng n¨m tiÕp theo cÇn ph¶i nhËn thøc râ nh÷ng mÆt tån t¹i sau: Tr­íc hÕt lµ c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî cßn kÐm hiÖu qu¶, møc d­ nî kh¸ch hµng cã xu h­íng gia t¨ng vµ ë møc cao (n¨m 2002 c«ng nî kh¸ch hµng kho¶ng 7.858 triÖu ®ång chiÕm gÇn 23% vèn kinh doanh). Trong m«i tr­êng kinh doanh hiÖn nay th× c«ng nî kh¸ch hµng t¹m thêi ®­îc chÊp nhËn nh­ lµ mét phÇn trong chÝnh s¸ch b¸n hµng. Sè ngµy cho c¸c kh¸ch hµng b¸n bu«n nî b×nh qu©n theo quy ®Þnh lµ 21 ngµy, trong thùc tÕ ®iÒu hµnh c«ng ty ®Òu cho kh¸ch hµng c«ng nghiÖp nî 1 th¸ng vµ kh¸ch hµng ®¹i lý nî 15 ngµy. §iÒu nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn cña c«ng ty, lµm cho viÖc kinh doanh ®· khã kh¨n l¹i cµng khã kh¨n h¬n vÒ tµi chÝnh, ®Æc biÖt trë thµnh yÕu tè tiÒm Èn nguy c¬ x¶y ra sù cè tµi chÝnh. Do ®ã cÇn ph¶i tÝnh to¸n lùa chän ph­¬ng ¸n b¸n nî hay gi¶m gi¸ b¸n ë møc cÇn thiÕt cã thÓ ®Ó ®¹t ®­îc ph­¬ng ¸n kinh tÕ tèi ­u h¬n vµ an toµn vÒ tµi chÝnh. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ c©n ®èi cung cÇu ch­a ®¹t tíi ®é hiÖu qu¶, bªn c¹nh thêi ®iÓm cßn thiÕu hµng, cã thêi ®iÓm hµng l¹i tån ®äng cao lµ t¨ng tån ®äng vèn. Do nguån hµng ®iÒu chuyÓn néi bé ngµnh kh«ng æn ®Þnh, thÊt th­êng khi cã, khi kh«ng. Sö lý hµng ho¸ tµi s¶n ø ®äng, tån kho, kÐm mÊt phÈm chÊt … ®Ó thu håi vèn ®­a vµo kinh doanh cßn thiÕu tÝch cùc. Trong thêi gian tíi cÇn gi¶i quyÕt triÖt ®Ó vÊn ®Ò nµy nh»m t¨ng nguån vèn cho kinh doanh. Lu©n chuyÓn tiÒn hµng cßn chËm, thiÕu tÝch cùc ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thÊt tho¸t tiÒn hµng. ThiÕu vèn kinh doanh nh­ng vÉn ph¶i chÊp nhËn b¸n nî cho kh¸ch hµng nh»m gi¶m lç gi¸ vèn. MÆc dï ®· cã c¸c gi¶i ph¸p vÒ gi¸ hµng ho¸ - dÞch vô nh»m chèng lç nh­ng viÖc vèn lu©n chuyÓn chËm ®· g©y cho c«ng ty kh«ng Ýt khã kh¨n. N¨m 2002, b×nh qu©n mçi th¸ng c«ng ty ph¶i tr¶ 6 triÖu ®ång tiÒn l·i do nî qu¸ h¹n cho nhµ cung cÊp. 3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng yÕu kÐm trªn. Nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh vèn do c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu sau: 3.1. Nguyªn nh©n chñ quan. C¬ chÕ sö dông vèn cña c«ng ty hiÖn nay vÉn cßn mang tÝnh “bao cÊp”, doanh nghiÖp ®­îc b¶o ®¶m tèi ®a vÒ vèn nªn ch­a thùc sù quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn. §ång thêi cßn coi ph­¬ng thøc b¸n nî nh­ mét ph­¬ng tiÖn chñ yÕu ®Ó c¹nh tranh, t¨ng s¶n l­îng t¨ng doanh thu. C«ng ty ch­a g¾n c«ng t¸c b¸n hµng víi hiÖu qu¶ kinh doanh vµ viÖc b¶o toµn vèn. Ch­a tÝnh to¸n lùa chän ph­¬ng ¸n kinh tÕ tèi ­u h¬n cã thÓ gi÷a viÖc ®i vay chÞu l·i suÊt ®Ó tµi trî c«ng nî víi khuyÕn m·i gi¶m gi¸ ®Ó gi¶m nî vµ an toµn vÒ tµi chÝnh. Ch­a chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, kinh doanh vµ tu©n thñ quy tr×nh qu¶n lý tiÒn hµng, thiÕu kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thu håi tiÒn hµng. C¬ së vËt chÊt phôc vô c«ng t¸c b¸n hµng cßn nhiÒu khã kh¨n nh­: møc ®é x©y dùng cöa hµng chËm nhiÒu so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, sè cöa hµng hiÖn t¹i trªn ®Þa bµn cßn qu¸ máng, ë mét sè cöa hµng trang thiÕt bÞ cò l¹c hËu, chuyªn m«n nghiÖp vô, ý thøc tæ chøc kû luËt còng nh­ vÒ nhËn thøc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ch­a theo kÞp víi yªu cÇu nhiÖm vô. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, chÝnh s¸ch tuyÓn dông, ®µo t¹o míi chØ ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt tr­íc m¾t, ch­a ®­îc quy ho¹ch vµ ®Çu t­ t­¬ng xøng víi yªu cÇu ph¸t triÓn l©u dµi. 3.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan. Gi¸ b¸n do ChÝnh Phñ quy ®Þnh ®èi víi mét sè mÆt hµng thÊp h¬n gi¸ vèn nhËp khÈu dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lç kinh doanh, trong khi ®ã Nhµ n­íc bï lç gi¸ vèn chËm lµm thiÕu vèn kinh doanh. H¬n n÷a víi chñ tr­¬ng “tËn thu” ng©n s¸ch ®· lµm h¹n chÕ ®¸ng kÓ kh¶ n¨ng bï trõ lç / l·i gi÷a c¸c thêi kú gi¸ c¶ cã nhiÒu biÕn ®éng. Nguån hµng trong vµ ngoµi ngµnh tõ phÝa nam ra, tõ ®ång b»ng lªn b¸n trªn ®Þa bµn víi khèi l­îng chiÕm kho¶ng 35 – 40% nhu cÇu thÞ tr­êng. T×nh h×nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t h¬n c¶ vÒ c­êng ®é vµ quy m«, c«ng ty vÉn ph¶i tiÕp tôc kinh doanh trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng thiÕu b×nh ®¼ng. Ch­¬ng iii Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ë c«ng ty x¨ng dÇu b¾c t©y nguyªn i. môc tiªu, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong thêi gian tíi. N¨m 2003, t×nh h×nh thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng nhÊt lµ thÞ tr­êng dÇu má. Sù diÔn biÕn phøc t¹p vµ lu«n duy tr× ë møc rÊt cao cña gi¸ x¨ng dÇu thÕ giíi, ®· t¸c ®éng bÊt lîi ®èi víi ngµnh kinh doanh x¨ng dÇu. MÆt kh¸c trong n­íc, viÖc c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ cïng víi sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ - x· héi nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho phÐp dù b¸o tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2003 vÉn duy tr× ë møc cao 7 – 7,5%. Do ®ã nhu cÇu x¨ng dÇu cña c¶ n­íc kho¶ng trªn 10 triÖu tÊn, t¨ng trªn 8% so víi n¨m 2002. Tr­íc t×nh h×nh khã kh¨n ®ã, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc còng ®· nh×n nhËn ®­îc sù bÊt cËp cña c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« hiÖn t¹i ®èi víi kinh doanh x¨ng dÇu néi ®Þa, nh­ng sù thay ®æi nÕu cã còng sÏ diÔn ra thËn träng vµ tõng b­íc. Nh­ng nhiÒu kh¶ n¨ng t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty x¨ng dÇu B¾c T©y Nguyªn sÏ ë vµo t×nh tr¹ng bÊt lîi ngay tõ ®Çu n¨m 2003 . Tõ nh÷ng nhËn ®Þnh trªn,c«ng ty ®· x¸c ®Þnh môc tiªu ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng trong n¨m 2003 nh­ sau: Môc tiªu ®Þnh h­íng. Cñng cè vµ më réng m¹ng l­íi kinh doanh, tiÕp tôc gi÷ v÷ng vµ duy tr× thÞ phÇn x¨ng dÇu cña c«ng ty ë møc 70%, thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm, vai trß trong viÖc b×nh æn thÞ tr­êng trªn ®Þa bµn. §i ®«i víi viÖc duy tr× kinh doanh truyÒn thèng, thùc hiÖn ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ c¸c dÞch vô kh¸c… nh»m ®a d¹ng ho¸ kinh doanh ph¸t huy hiÖu qu¶ vèn kinh doanh hiÖn cã. TËp trung nguån lùc cho ®Çu t­, t¹o ra nh÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh míi vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ­u tiªn ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt, ph¸t triÓn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin… Trong ®ã cÇn tËp trung: - Më réng søc chøa kho x¨ng dÇu, nh»m t¨ng l­îng x¨ng dÇu dù tr÷, cho phÐp rót ng¾n cung ®­êng vËn ®éng cña hµng ho¸, gi¶m hao hôt vµ chi phÝ vËn t¶i, t¹o sù chñ ®éng trong ®iÒu chuyÓn nguån hµng khi nhu cÇu t¨ng cao. - Ph¸t triÓn hÖ thèng cöa hµng x¨ng dÇu ë c¸c côm kinh tÕ, d©n c­ míi ®ang h×nh thµnh, c¸c trôc giao th«ng quan träng… theo c¸c h×nh thøc kh¸c nhau (tù ®Çu t­, liªn doanh, liªn kÕt hoÆc thuª mua c¬ së cña c¸c ®èi t¸c kh¸c). Coi träng viÖc ®Çu t­ n©ng cÊp, më réng qui m«, “khang trang ho¸” vµ tæ chøc c¸c dÞch vô, tiÕp thÞ ®èi víi c¸c cöa hµng x¨ng dÇu ë trung t©m thµnh phè, ®« thÞ, quèc lé ®Ó thu hót kh¸ch hµng, gia t¨ng s¶n l­îng. - §Çu t­ cho kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi thiÕt bÞ ®o l­êng, giao nhËn ®Ó gi¶m hao hôt trong c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô. Hoµn thiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ sö dông vèn, nh»m b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, sö dông cã hiÖu qu¶. T¨ng c­êng kiÓm so¸t nh»m tr¸nh mäi rñi ro, sù cè vÒ tµi chÝnh. Theo ®ã: - Nhu cÇu vèn ®Þnh møc c«ng nî ph¶i phï hîp víi c¬ chÕ kinh doanh, g¾n tr¸ch nhiÖm thanh to¸n tiÒn hµng víi thu nhËp cña nh÷ng ng­êi cã liªn quan, g¾n c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn víi xö lý tr¸ch nhiÖm. - ThiÕt lËp chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o th­êng xuyªn, ®Þnh kú dßng l­u chuyÓn tiÒn tÖ, ®ång thêi, ph¶i tæ chøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t. §Ò ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m gi¶m ®¸ng kÓ hµng ho¸, vËt t­, thiÕt bÞ tån kho ø ®äng, kh«ng cÇn dïng, xö lý c¸c hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt, gi¶i quyÕt thanh lý tµi s¶n h­ háng l¹c hËu… huy ®éng vèn phôc vô kinh doanh. Thùc hµnh tiÕt kiÖm, gi¶m thiÓu chi phÝ b¸n hµng, ph¸t huy néi lùc t¹o ra tiÒm n¨ng c¹nh tranh míi. ¦u tiªn ch­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt, trong ®ã cÇn tæ chøc x©y dùng ngay ®Þnh møc chi phÝ vËn chuyÓn t¹o nguån, chi phÝ hao hôt trong kh©u b¶o qu¶n vµ c¸c ®Þnh møc chi phÝ kh¸c lµm c¬ së cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. Môc tiªu cô thÓ. S¶n l­îng b¸n ra ®¹t tèi thiÓu 74000 m3 x¨ng dÇu. Doanh thu ®¹t 279,629 tû ®ång. Trong ®ã t¨ng tr­ëng trong kh©u b¸n lÎ, t¸i xuÊt lµ 5% so víi n¨m 2002. Tranh thñ mäi thuËn lîi ®Ó tiÕp tôc më réng m¹ng l­íi cöa hµng vµ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh»m t¨ng tû träng thÞ phÇn lªn 69%. PhÊn ®Êu n©ng cÊp mét sè cöa hµng ch­a ®¹t yªu cÇu, x©y dùng míi 3 cöa hµng x¨ng dÇu ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh cña ngµnh vµ 1 kho x¨ng dÇu míi víi søc chøa 2000 m3. Chñ ®éng c«ng t¸c quy ho¹ch c¬ së vËt chÊt kü thuËt x¨ng dÇu nãi chung, m¹ng l­íi cña hµng x¨ng dÇu nãi riªng trªn ®Þa bµn, phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn cña ®Þa ph­¬ng, chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c ®Çu t­ trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. II. mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. Thùc tÕ ®· chøng minh, cã nh÷ng doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng vÒ con ng­êi vµ c¬ héi ®Çu t­ nh­ng v× kh«ng ®¸p øng ®ñ yªu cÇu vÒ tµi chÝnh nªn ®µnh bã tay, ng­îc l¹i cã doanh nghiÖp rÊt dåi dµo vÒ tµi chÝnh nh­ng do qu¶n lý yÕu kÐm dÉn ®Õn viÖc sö dông vèn l·ng phÝ kÐm hiÖu qu¶. Do vËy, vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ ph¶i t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. §èi víi c«ng ty x¨ng dÇu B¾c T©y Nguyªn, ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c ®Þnh h­íng, nhiÖm vô, môc tiªu ®· x¸c ®Þnh cïng víi viÖc ph¸t huy, kÕ thõa c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua, trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn tËp trung vµo thùc hiÖn c¸c nhãm biÖn ph¸p chñ yÕu sau: 1. C¸c biÖn ph¸p chung nh»m b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn lµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp æn ®Þnh vµ ph¸t tiÓn kinh doanh cã hiÖu qu¶, t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n­íc. Doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i th× vèn míi ®­îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng t¸i s¶n xuÊt më réng, ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Thùc chÊt cña viÖc b¶o toµn vèn lµ gi÷ ®­îc gi¸ trÞ thùc tÕ hay søc mua cña vèn (thÓ hiÖn b»ng tiÒn), gi÷ ®­îc kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi so víi c¸c lo¹i tiÒn kh¸c t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Nãi c¸ch kh¸c, b¶o toµn vèn chÝnh lµ b¶o toµn gi¸ trÞ cña c¸c nguån vèn. Muèn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn th× tr­íc hÕt ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p sau: 1.1. Tæ chøc kinh doanh n¨ng ®éng hiÖu qu¶ hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch. Tæ chøc khai th¸c, thu thËp th«ng tin, ®¸nh gi¸ ph©n tÝch thÞ tr­êng, ph©n lo¹i kh¸ch hµng, dù b¸o nh÷ng biÕn ®éng vÒ t¨ng gi¶m nhu cÇu ®Ó cã chÝnh s¸ch b¸n hµng phï hîp, võa gi÷ ®­îc kh¸ch hµng võa kinh doanh cã hiÖu qu¶. Cã biÖn ph¸p tiÕp cËn sím víi c¸c nhu cÇu míi ®ang h×nh thµnh, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n lín trªn ®Þa bµn do m×nh phô tr¸ch, ®Ó tiÕn hµnh xóc tiÕn sím c¸c quan hÖ tiÕp thÞ vµ hîp ®ång mua b¸n x¨ng dÇu. Tæ chøc tèt viÖc b¸n hµng ë c¶ bèn kh©u: b¸n bu«n trùc tiÕp, b¸n qua ®¹i lý bao tiªu, b¸n t¸i xuÊt vµ b¸n lÎ. Trong kh©u b¸n lÎ, cÇn më réng thÞ tr­êng th«ng qua viÖc n©ng cÊp më réng quy m« cöa hµng b¸n lÎ hiÖn cã b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­: ®Çu t­ míi, liªn doanh liªn kÕt, thuª cöa hµng, ®Þa ®iÓm, n©ng cao c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ vµ dÞch vô ë mçi cöa hµng. Qu¶n lý khai th¸c tèt c¸c ph­¬ng tiÖn néi bé, chñ ®éng tÝnh to¸n thuª c¸c ph­¬ng tiÖn cña c¸c ®èi t¸c kh¸c ë møc hîp lý, nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng ®¶m b¶o nguån hµng (c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, c¬ cÊu vµ tiÕn ®é) ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô ngµy mét t¨ng cao. Tæ chøc nghiªn cøu, x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh, ®Ó cã thÓ chñ ®éng triÓn khai khi cã nh÷ng thay ®æi tõ phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. Tr­íc m¾t cÇn ph¶i chØ ®¹o, ®iÒu hµnh vµ tæ chøc kinh doanh mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o trong ®ã cÇn tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò: - C«ng ty cÇn tæ chøc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè, x¸c lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh cho tõng chu kú, tõng thêi ®iÓm cô thÓ nh»m chñ ®éng ®èi phã víi mäi t×nh huèng cã thÓ x¶y ra. - XuÊt ph¸t tõ ®Æc thï tõng khu vùc thÞ tr­êng, c«ng ty cÇn x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p, c¬ chÕ cô thÓ khuyÕn khÝch gia t¨ng s¶n l­îng b¸n lÎ, më réng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng kh¸ch hµng tiªu thô trùc tiÕp, ph©n lo¹i vµ chÝnh s¸ch t­¬ng øng víi tõng nhãm ®èi t­îng kh¸ch hµng th­¬ng m¹i nh»m thiÕt lËp hÖ thèng ®¹i lý t­¬ng ®èi æn ®Þnh… ®¶m b¶o hµi hoµ gi÷a 2 môc tiªu thÞ phÇn s¶n l­îng vµ tÝch luü ph¸t triÓn c«ng ty. 1.2. Gi¶m thiÓu chi phÝ kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t th× gi¶m chi phÝ kinh doanh lµ vÊn ®Ò cã tÝnh chiÕn l­îc l©u dµi cña toµn c«ng ty, lµ yÕu tè n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong kinh doanh vµ t¹o ra møc tÝch luü cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. MÆc dï trong n¨m qua, c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc nhiÒu ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt tiÕt kiÖm, tuy nhiªn chi phÝ kinh doanh x¨ng dÇu cßn cao ®· g©y h¹n chÕ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do ®Þa bµn kinh doanh réng l¹i ë rÊt xa kho ®Çu nguån cña c¸c c«ng ty tuyÕn hai nªn chi phÝ vËn chuyÓn t¹o nguån lµ rÊt lín. Trong n¨m qua chi phÝ vËn chuyÓn x¨ng dÇu chiÕm 2,54% tæng doanh thu vµ chiÕm 45% tû lÖ phÝ kinh doanh, riªng chi phÝ t¹o nguån ®· lµ 110 ®ång/lÝt. H¬n n÷a, nhiÖt ®é tù nhiªn cña khu vùc Quy Nh¬n, §µ N½ng cao h¬n khu vùc Gia Lai, Kon Tum nªn thÓ tÝch th­¬ng phÈm x¨ng dÇu bÞ co l¹i rÊt lín. N¨m 2002 sè tæn thÊt nµy lµ 140 m3 x¨ng dÇu, gi¸ trÞ tæn thÊt lªn ®Õn h¬n 600 triÖu ®ång. Nh­ vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i tiÕt gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt chi phÝ vËn chuyÓn vµ hao hôt trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ trung chuyÓn. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p: - Gi¶m phÝ tæn vËn t¶i th«ng qua tÝnh to¸n sù vËn ®éng cña hµng ho¸ hîp lý tõ nguån hµng ®Õn n¬i tiªu dïng, lùa chän tuyÕn ®­êng, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn phï hîp, tæ chøc tèt c«ng t¸c bèc dì hai ®Çu, sö dông ph­¬ng thøc vËn chuyÓn tiªn tiÕn. - Gi¶m chi phÝ b¶o qu¶n, hao hôt hµng ho¸ trong kinh doanh th«ng qua ¸p dông ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ b¶o qu¶n tiªn tiÕn, kiÓm tra sè l­îng chÊt l­îng hµng nhËp xuÊt ®Ó h¹n chÕ hao hôt mÊt m¸t, kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¸c ®Þnh møc hao hôt, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô kü thuËt b¶o qu¶n cña c¸n bé trong kho, thùc hiÖn chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt chÊt trong b¶o qu¶n sö dông hµng ho¸, tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra, c«ng ty cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh “Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ” víi c¸c gi¶i ph¸p tÝch cùc, chñ ®éng h¬n theo h­íng më réng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng doanh thu, l·i gép, qu¶n lý chÆt chÏ doanh thu, chi phÝ, hîp lý ho¸ cung ®­êng vËn ®éng hµng ho¸, ­u tiªn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó gi¶m hao hôt, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt chÊt l­îng lao ®éng… nh»m gi¶m gi¸ thµnh, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ doanh nghiÖp. 1.3. §¶m b¶o an toµn vÒ vèn kinh doanh. Trong kinh doanh rñi ro lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái, nhÊt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng dÇu th× nh÷ng rñi ro bÊt th­êng, mang tÝnh bÊt kh¶ kh¸ng nh­ thiªn tai, ho¶ ho¹n … g©y tæn thÊt thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n lµ rÊt cao. Do ®ã trong qu¸ tr×nh kinh doanh c«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh mua b¶o hiÓm tµi s¶n ®Ó khi cã rñi ro th× vèn bÞ mÊt sÏ ®­îc båi th­êng bëi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. §èi víi c¸c tr­êng hîp bÞ mÊt tµi s¶n v× c¸c nguyªn nh©n kh¸c, ph¶i x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n, qui tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, tËp thÓ vµ xö lý theo qui ®Þnh. §èi víi c¸c tr­êng hîp c«ng nî khã ®ßi kh«ng thu håi ®­îc, gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n (cæ phiÕu, tr¸i phiÕu ng¾n h¹n mµ doanh nghiÖp ®· mua), gi¶m gi¸ hµng tån kho, c«ng ty ph¶i h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh b»ng c¸ch trÝch dù phßng. §èi víi rñi ro tû gi¸, ®­îc coi nh­ bÊt kh¶ kh¸ng ®èi víi doanh nghiÖp v× nã n»m ngoµi kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp, do ®ã cÇn cã mét c¬ chÕ ®Ó ®èi phã víi nh÷ng thay ®æi nµy. Nh÷ng rñi ro mÊt vèn do nguyªn nh©n chñ quan, phÇn thiÖt h¹i sau khi b¾t buéc båi th­êng, thu håi phÕ liÖu… phÇn cßn l¹i ph¶i lÊy tõ lîi nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp ®Ó bï ®¾p. §Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro mÊt vèn lo¹i nµy, c«ng ty cÇn thùc hiÖn nghiªm chØnh qui chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®· ban hµnh. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra c¸c néi dung cèt lâi cña c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n tiÒn hµng ë c¸c c¬ së trùc thuéc, ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn sím kh«ng ®Ó x¶y ra tiªu cùc thÊt tho¸t tµi s¶n doanh nghiÖp. §ång thêi t¨ng c­êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi ng­êi lao ®éng ®Ó rµng buéc h¬n tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n víi lîi Ých cña nhµ n­íc vµ tËp thÓ. 1.4. T¨ng c­êng ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ biÖn ph¸p võa ®¸p øng nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ võa mang tÝnh chiÕn l­îc trong kinh doanh. ViÖc ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh sÏ mang l¹i kh¶ n¨ng c¹nh tranh lín cho doanh nghiÖp. Do ®ã, doanh nghiÖp cÇn m¹nh d¹n ®Çu t­ nh÷ng ph­¬ng tiÖn kü thuËt, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vµ nhiÖm vô míi. §Æc biÖt, cÇn khÈn tr­¬ng ®­a ch­¬ng tr×nh tin häc ¸p dông triÖt ®Ó trong c«ng t¸c qu¶n lý, nhÊt lµ ch­¬ng tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n vËt t­, h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh… nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh tham m­u gióp l·nh ®¹o doanh nghiÖp chØ ®¹o s¸t víi thùc tÕ ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶. 1.5. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vµ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý tµi chÝnh. C«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña doanh nghiÖp cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn, tµi s¶n nãi riªng. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong kú kinh doanh, ®¶m b¶o nguån vèn cho mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh lu©n chuyÓn vèn kinh doanh… C«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi chÝnh x¸c, phôc vô c«ng t¸c ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, kÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c sai sãt ®Ó chØ ®¹o kh¾c phôc. Do vËy, ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh, c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña c«ng ty cÇn ph¶i ®­îc hoµn thiÖn trªn c¸c mÆt sau: theo dâi chÝnh x¸c toµn bé tµi s¶n vµ vèn hiÖn cã theo ®óng chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, thèng kª hiÖn hµnh, ph¶n ¸nh trung thùc, kÞp thêi t×nh h×nh sö dông, biÕn ®éng cña tµi s¶n vµ vèn trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChÊp hµnh nghiªm chÕ ®é qu¶n lý vèn kinh doanh nh­: qu¶n lý c«ng nî ë doanh nghiÖp, qu¶n lý vèn ®Çu t­ ra ngoµi doanh nghiÖp… ®Ó gi¶m møc ®é thiÖt h¹i vÒ vèn. ThiÕt lËp chÕ ®é th«ng tin, b¸o c¸o th­êng xuyªn, ®Þnh kú dßng tiÒn l­u chuyÓn, n©ng cao kh¶ n¨ng kiÓm so¸t t×nh h×nh tµi chÝnh. KÕt hîp tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra thùc tÕ vµ n©ng cao vai trß ®¸nh gi¸, ph¸t hiÖn cña c«ng t¸c kiÓm to¸n. Ngoµi ra, c«ng ty cÇn xem xÐt kiÖn toµn bé m¸y tµi chÝnh – kÕ to¸n nh»m ®¶m b¶o ®éi ngò c¸n bé tµi chÝnh kÕ to¸n ngµy cµng ®­îc n©ng cao vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, kinh nghiÖm thùc tiÔn vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh ®ßi hái. §ång thêi, cÇn chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o, tuyÓn dông phï hîp víi ®Æc thï nghÒ nghiÖp vµ yªu cÇu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 2. BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. 2.1. §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n cè ®Þnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng, th× sù thay ®æi gi¸ c¶ (hiÖn t­îng hao mßn v« h×nh) th­êng xuyªn x¶y ra. §iÒu ®ã lµm cho nguyªn gi¸ cña tµi s¶n vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña nã bÞ ph¶n ¸nh sai lÖch so víi mÆt gi¸ trÞ thùc tÕ cña nã. Do vËy, hµng n¨m doanh nghiÖp cÇn tæ chøc ®¸nh gi¸, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc cña toµn bé vµ cña tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong kinh doanh. Nhµ n­íc nªn cho phÐp doanh nghiÖp ®­îc tù x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña m×nh, ®ång thêi cã sù kiÓm so¸t cña c¬ quan tµi chÝnh. ViÖc th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ tÝnh to¸n chÝnh x¸c khÊu hao cña tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh vµ kÞp thêi sö lý tµi s¶n cè ®Þnh bÞ h­ háng, mÊt m¸t tr¸nh tæn thÊt trong qu¸ tr×nh sö dông. 2.2. Hoµn thiÖn chÕ ®é khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng, cô thÓ theo QuyÕt ®Þnh 166/1999/Q§ - BTC cña Bé Tµi ChÝnh: Tr­êng hîp thêi gian sö dông hay nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh thay ®æi, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh l¹i møc trÝch khÊu hao trung b×nh cña tµi s¶n cè ®Þnh. §Ó ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vÒ thêi gian sö dông cña nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh ®· ¸p dông theo c¸c qui ®Þnh tr­íc ®©y (Q§ 507 vµ 1062), doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn ®æi l¹i cho phï hîp víi quyÕt ®Þnh míi, cã nh­ vËy míi ph¶n ¸nh ®óng møc ®é hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ khÊu hao vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆt kh¸c, víi mçi lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng ty ph¶i tÝnh to¸n ®­a ra møc khÊu hao hîp lý dùa trªn c«ng dông, gi¸ c¶ vµ thêi gian ho¹t ®éng cña tµi s¶n ®ã. Cã nh­ vËy, c«ng ty míi khai th¸c, ph¸t huy hÕt c«ng dông cña tµi s¶n, phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh, ®¶m b¶o hoµn vèn trong thêi gian nhÊt ®Þnh, gi¶m l­îng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. 2.3. §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. §Ó x©y dùng c¬ cÊu hîp lý, doanh nghiÖp nªn tiÕn hµnh ®Çu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o gi¸ thµnh rÎ, t¹o lîi nhuËn lín, gióp cho viÖc tr¶ nî vay ®­îc tèt h¬n, vèn sÏ ®­îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn. Khi ®Çu t­ më réng qui m« s¶n xuÊt kinh doanh cÇn lùa chän c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. Sù dông tèt c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ cã ý nghÜa rÊt quan träng trong c«ng viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu suÊt sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. Doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn th«ng qua nguån vèn ®i vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông hoÆc tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n, ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. §èi víi viÖc ®Çu t­ c¸c dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh b»ng nguån vèn vay cÇn ph¶i lµm tèt tÊt c¶ c¸c kh©u: LËp hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ph¶i chuÈn x¸c, chuÈn bÞ c¸c thñ tôc hå s¬ ph¶i ®Çy ®ñ vµ gi¶i ng©n kÞp thêi, khi lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh cÇn c©n ®èi vèn cã thÓ tr¶ nî tr­íc thêi gian ®Ó gi¶m sè tiÒn ph¶i tr¶ l·i suÊt vay vèn, rót ng¾n thêi gian chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn ®Çu t­, chèng thÊt tho¸t ngay tõ kh©u thñ tôc ban ®Çu. 2.4. TiÕn hµnh nh­îng b¸n, thanh lý tµi s¶n thu håi vèn kinh doanh. §èi víi sè tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cÇn dïng, tµi s¶n cè ®Þnh h­ háng chê thanh lý, vËt t­ kh«ng cÇn dïng, vËt t­ ø ®äng kÐm mÊt phÈm chÊt, doanh nghiÖp cÇn ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®Èy nhanh c«ng t¸c thanh, xö lý ®Ó thu håi vèn tr¸nh ø ®äng, sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. Khi nh­îng b¸n, thanh lý doanh nghiÖp lËp héi ®ång ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ mÆt kü thuËt, thÈm ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n. Tµi s¶n ®em nh­îng b¸n ph¶i tæ chøc b¸n ®Êu gi¸, th«ng b¸o c«ng khai. 3. BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. 3.1. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý c«ng nî. Sím x©y dùng qui ®Þnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c«ng nî ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c thu håi c«ng nî ngµy cµng tèt h¬n. §Èy nhanh tiÕn ®é thu håi c«ng nî tõ kh¸ch hµng, b¹n hµng. Doanh nghiÖp cÇn cã c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ ®Èy nhanh tèc ®é thu håi c«ng nî, gi¶m kho¶n vèn bÞ chiÕm dông. Ngoµi ra, ®Ó ®Ò phßng tæn thÊt vÒ c¸c kho¶n nî khã ®ßi hoÆc kh«ng ®ßi ®­îc, ®¬n vÞ cÇn cã nguån bï ®¾p, nguån nµy ®­îc lÊy tõ quü dù phßng nî khã ®ßi. §Ó gi¶m c«ng nî doanh nghiÖp cÇn g¾n c«ng t¸c b¸n hµng víi thu håi tiÒn hµng. C¸c phßng chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm më sæ theo dâi chi tiÕt tÊt c¶ c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu trong vµ ngoµi doanh nghiÖp, th­êng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu tiÒn hµng ë c¸c cöa hµng, ®«n ®èc thu håi c«ng nî chuyÓn tiÒn vÒ tµi kho¶n cña c«ng ty. §Þnh kú hµng th¸ng hoÆc hµng quý, doanh nghiÖp ph¶i ®èi chiÕu tæng hîp ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî ph¶i thu, ®Æc biÖt lµ nh÷ng kho¶n nî ®Õn h¹n, qu¸ h¹n vµ c¸c kho¶n nî khã ®ßi . §èi víi nh÷ng kho¶n nî kh«ng thu håi ®­îc cÇn x¸c ®Þnh râ møc ®é, nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm vµ biÖn ph¸p sö lý. NÕu do chñ quan g©y ra th× ng­êi ph¹m lçi ph¶i båi th­êng. Møc ®é båi th­êng kh«ng ®ñ bï ®¾p møc thiÖt h¹i th× ®­îc bï ®¾p b»ng quü dù phßng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Tr­êng hîp quü dù phßng tµi chÝnh kh«ng ®ñ bï ®¾p th× phÇn thiÕu ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ bÊt th­êng trong kú. 3.2. X¸c ®Þnh nhu cÇu vµ huy ®éng vèn hîp lý. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng thõa, thiÕu vèn vµ ®Ó chñ ®éng trong huy ®éng vèn ng¾n h¹n, ®¶m b¶o ®ñ vèn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ cña vèn l­u ®éng, doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng mét c¸ch ®óng ®¾n hîp lý. Tuy nhiªn, ®©y míi chØ lµ nhiÖm vô quan träng ®Çu tiªn cña qu¶n trÞ tµi chÝnh, nhiÖm vô tiÕp theo lµ t×m mäi c¸ch ®Ó huy ®éng c¸c nguån vèn ®­a vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nhu cÇu vèn ngµy mét lín, trong khi ®ã, kho¶n tÝch luü tõ lîi nhuËn hÇu nh­ kh«ng cã, nhµ n­íc bï lç gi¸ vèn chËm. MÆc dï c«ng ty ®· huy ®éng sö dông tèi ®a c¸c quü xÝ nghiÖp, tranh thñ tËn dông c¸c kho¶n nî ch­a ®Õn h¹n, nh­ng vÉn kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vÒ vèn cho kinh doanh. Do ®ã trong thêi gian tíi c«ng ty cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p nh»m huy ®éng vèn ®­a vµo kinh doanh: §èi víi kho¶n vèn dµi h¹n, bªn c¹nh c¸c nguån vèn cã thÓ huy ®éng trong néi bé doanh nghiÖp nh­ phÇn vèn khÊu hao c¬ b¶n ®Ó l¹i doanh nghiÖp, phÇn lîi nhuËn kh«ng chia, tiÒn nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh… c«ng ty cßn cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc huy ®éng sau: - Vay vèn dµi h¹n vµ trung h¹n cña ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hÖ thèng ng©n hµng ®· ®­îc kiÖn toµn vµ c¶i tæ m¹nh mÏ, chÝnh s¸ch tÝn dông cã nhiÒu ®æi míi, l·i suÊt cho vay ®· cã biÕn ®æi tÝch cùc. ViÖc huy ®éng vèn tõ nguån tÝn dông ng©n hµng cÇn ph¶i ®­îc tÝnh to¸n c©n nh¾c kü l­ìng vÒ tû gi¸ l·i suÊt, phÝ cam kÕt tÝn dông, rñi ro… ®Ó võa cã thÓ ph¸t huy hÕt t¸c dông cña nguån vèn vay, võa cã thÓ hoµn tr¶ c¸c kho¶n vay ®óng h¹n. - Sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i theo h×nh thøc tÝn dông thuª mua. §èi víi c«ng ty, chi phÝ vËn t¶i hiÖn nay cßn cao do ®ã h×nh thøc tÝn dông thuª mua cã thÓ ¸p dông lµ thùc hiÖn ®Êu thÇu vËn t¶i. Víi biÖn ph¸p nµy c«ng ty cã thÓ tËn dông ®­îc thÕ m¹nh vÒ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña c¸c ®èi t¸c trªn ®Þa bµn. - Ngoµi ra c«ng ty cßn cã thÓ liªn kÕt ®Çu t­ dµi h¹n víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty. §èi víi c¸c kho¶n vèn vay ng¾n h¹n, tuú vµo tõng ®iÒu kiÖn, thêi ®iÓm cô thÓ mµ doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän biÖn ph¸p huy ®éng vèn cho phï hîp nh­: - Vay ng¾n h¹n cña ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, vay cña ®¬n vÞ b¹n, vay cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. §èi víi viÖc vay vèn ng¾n h¹n cña ng©n hµng c«ng ty cã thÓ ®Ò nghÞ tæng c«ng ty cã chØ ®¹o cô thÓ trong viÖc lùa chän vay b»ng ngo¹i tÖ hay ®ång ViÖt Nam, tuú theo yªu cÇu thanh to¸n, l·i suÊt tiÒn ®ång ViÖt Nam vµ sù biÕn ®éng tû gi¸ sao cho cã lîi nhÊt. - H­ëng tÝn dông cña nhµ cung øng, ®èi víi c«ng ty ®ã lµ kho¶n chiÕm dông tõ vèn t¹o nguån hµng cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. §©y lµ kho¶n vèn chiÕm dông hîp lý vµ gi÷ vai trß quan träng ®Ó bï d¾p sè vèn cßn thiÕu vµ tµi trî c«ng nî kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, yÕu tè nµy chÞu nhiÒu rñi ro nÕu kh«ng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng b¸n hµng, nhanh chãng thu håi tiÒn hµng th× ph¶i tr¶ tÒn l·i cho tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam vÒ kho¶n tÝn dông nµy,v× thêi h¹n cña kho¶n tÝn dông nµy chØ lµ 15 ngµy. 3.3. X©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c ®Þnh møc vËt t­. Doanh nghiÖp cÇn khÈn tr­¬ng x©y dùng ®Þnh møc dù tr÷ vËt t­, ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ dïng trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ ph¶i qu¶n lý ®­îc c¸c vËt t­ chñ yÕu nµy trong toµn doanh nghiÖp. Cã nh­ vËy míi n©ng cao ®­îc ý thøc tiÕt kiÖn cña tõng ®¬n vÞ, ®¸nh gi¸ ®­îc thµnh tÝch cña tõng ®¬n vÞ vµ cã c¬ chÕ th­ëng ph¹t kÞp thêi tõ ®ã míi n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý mua s¾m vµ sö dông vËt t­. Hµng n¨m cïng víi viÖc ®Þnh kú kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i l­îng vËt t­ tån kho, doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh l¹i møc dù tr÷ hîp lý cña tõng lo¹i vËt t­, nhÊt lµ nguyªn liÖu, vËt liÖu tr¸ch t×nh tr¹ng dù tr÷ v­ît ®Þnh møc, g©y ø ®äng vèn. §èi víi mét sè vËt t­ tån ®äng l©u ngµy, kh«ng phï hîp víi s¶n suÊt hiÖn t¹i, doanh nghiÖp cÇn nhanh chãng gi¶i phãng thu håi vèn cµng nhanh cµng tèt. Tæ chøc mua s¾m vµ sö dông vËt t­ tiÕt kiÖm vµ hîp lý, c¸c bé phËn trong tõng ®¬n vÞ ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ ®ång bé tõ viÖc cung øng, dù tr÷ vËt t­ cho ®Õn viÖc sö dông vËt t­ vµo ho¹t ®éng kinh doanh. Ngoµi ra, hiÖn nay l­îng c«ng cô, dông cô (cã gi¸ trÞ d­íi 5 triÖu ®ång trë xuèng) rÊt lín. §Ó qu¶n lý chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶ sè c«ng cô nµy, doanh nghiÖp cÇn khÈn tr­¬ng ban hµnh quy ®Þnh qu¶n lý c«ng cô ¸p dông trong doanh nghiÖp ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ ®­îc sè c«ng cô dông cô vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông c«ng cô dông cô ®ã. 3.4. Chñ ®éng duy tr× l­îng tån kho hîp lý. Trong vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, vèn d­íi h×nh thøc dù tr÷ hµng ho¸ lµ sè tiÒn dù tr÷ ë c¸c kho, cöa hµng, gi¸ trÞ hµng ho¸ ®ang trªn ®­êng vËn chuyÓn… Bëi vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh l­îng hµng ho¸ tån kho hîp lý. X¨ng dÇu lµ mÆt hµng chiÕn l­îc phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ quèc phßng an ninh. Do ®ã, viÖc ®¶m b¶o l­îng tån kho hîp lý cã vai trß hÕt søc quan träng. ë thêi ®iÓm b×nh th­êng trong kú kinh doanh l­îng hµng tån kho cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi hîp lý, tuy nhiªn trong mét sè thêi ®iÓm nhu cÇu tiªu thô x¨ng dÇu t¨ng cao. NhÊt lµ vµo thêi vô cña c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn nh­ cµ phª, chÌ, cao su… th× nhu cÇu x¨ng dÇu dïng ®Ó ch¹y m¸y b¬m n­íc phôc vô t­íi tiªu lµ rÊt lín. Hai lµ, vµo dÞp cuèi n¨m nhu cÇu tiªu thô x¨ng dÇu cña nh©n d©n vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c trªn ®Þa bµn còng t¨ng cao. Do vËy ë nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh c«ng ty cÇn duy tr× l­îng dù tr÷ hµng ho¸ hîp lý, ®ñ ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu t¨ng cao bÊt th­êng. Doanh nghiÖp còng cÇn dù tr÷ hµng ho¸ hîp lý ®Ó tr¸ch t×nh tr¹ng thiÕu hµng trong kú kinh doanh. HiÖn nay, khi gi¸ c¶ mÆt hµng x¨ng dÇu t¨ng cao, nguån hµng do tæng c«ng ty x¨ng dÇu ®iÒu ®éng tõ kho Quy Nh¬n cho c«ng ty rÊt h¹n chÕ. Trong khi ®ã, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh x¨ng dÇu kh¸c trªn dÞa bµn giam hµng chê t¨ng gi¸ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sèt x¨ng dÇu, dån g¸nh nÆng cho c«ng ty, buéc c«ng ty ph¶i nhËp hµng v­ît tuyÕn tõ kho cña c«ng ty x¨ng dÇu §µ N½ng g©y t¨ng chi phÝ vËn chuyÓn t¹o nguån. 3.5. Nghiªn cøu, ¸p dông c¸c h×nh thøc ®Çu t­ ra ngoµi doanh nghiÖp. C«ng ty cÇn tæ chøc nghiªn cøu, x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tµi chÝnh ra ngoµi doanh nghiÖp mét c¸ch cã chän läc, nh»m môc tiªu ph¸t triÓn thÞ tr­êng, g¾n kÕt l©u dµi, ph¸t huy nguån lùc tµi chÝnh, sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn . C«ng ty cã thÓ sö dông vèn, tµi s¶n, gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó ®Çu t­ ra ngoµi doanh nghiÖp theo nguyªn t¾c cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, t¨ng thu nhËp vµ ®¶m b¶o nhiÖm vô thu nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc. ViÖc ®Çu t­ tµi chÝnh ra ngoµi doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt C¸c h×nh thøc ®Çu t­ tµi chÝnh ra ngoµi doanh nghiÖp mµ c«ng ty cã thÓ ¸p dông lµ: mua cæ phiÕu, gãp vèn liªn doanh, gãp cæ phÇn vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ kh¸c… iii. mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi riªng ngoµi sù nç lùc phÊn ®Êu cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, mµ cßn cÇn ph¶i cã sù hç trî gióp ®ì nhÊt ®Þnh tõ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn nh»m t¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi h¬n ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 1. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn ®¶m b¶o æn ®Þnh vÒ kinh tÕ – chÝnh trÞ, cã biÖn ph¸p xö lý n¹n ®Çu c¬ vµ gian lËn th­¬ng m¹i nh»m t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng dÇu trªn ®Þa bµn. HiÖn nay, gi¸ c¶ x¨ng dÇu cã nhiÒu biÕn ®éng, t¨ng gi¶m thÊt th­êng g©y ra t×nh tr¹ng giam hµng chê t¨ng gi¸ cña mét sè ®¬n vÞ kinh doanh x¨ng dÇu kh¸c g©y ¸p lùc lín lªn c«ng ty. MÆt kh¸c, hiÖn t­îng pha trén c¸c lo¹i x¨ng dÇu kÐm phÈm chÊt g©y mÊt uy tÝn cña c«ng ty. Do ®ã chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn cã biÖn ph¸p m¹nh ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy. §Èy m¹nh viÖc hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i ë c¸c huyÖn vïng s©u, vïng xa. Nhu cÇu tiªu thô x¨ng dÇu ë nh÷ng vïng nµy chiÕm tû träng t­¬ng ®èi cao nh­ng hiÖn nay chñ yÕu lµ do c¸c ®¬n vÞ t­ nh©n ®¸p øng nhu cÇu cßn c¸c cöa hµng cña c«ng ty ë khu vùc nµy rÊt máng. MÆt kh¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng còng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt b»ng kinh doanh ®Ó c«ng ty cã thÓ hoµn thiÖn m¹ng l­íi c¸c cöa hµng b¸n lÎ phôc vô nhu cÇu tiªu thô x¨ng dÇu cña nh©n d©n trªn ®Þa bµn. C«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¸c cöa hµng nµy, tuy nhiªn viÖc bµn giao mÆt b»ng chËm trÔ ®· g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. 2. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. §Ò nghÞ tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam x©y dùng gi¸ giao hîp lý h¬n ®Ó c«ng ty æn ®Þnh ho¹t ®éng kinh doanh trªn ®Þa bµn, ®ñ søc c¹nh tranh vÒ gi¸ vµ gi÷ ®­îc thÞ phÇn. Nªn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn c¸c ®¬n vÞ vïng s©u, vïng xa, khi mµ ChÝnh Phñ quy ®Þnh gi¸ trÇn cßn c¸ch xa thùc tÕ nh­ hiÖn nay, ®Ó c¸c ®¬n vÞ nµy kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. Nh­ vËy, ®èi víi mçi c«ng ty thµnh viªn trùc thuéc tæng c«ng ty, tuú tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ tæng c«ng ty cã c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp ®Ó ®¶m b¶o b×nh ®¼ng trong kinh doanh. §Ò nghÞ tæng c«ng ty quan t©m h¬n n÷a kh©u nhËp khÈu vµ ®iÒu ®éng hµng ho¸ tõ c¸c kho ®Çu mèi vÒ c¸c kho c«ng ty tuyÕn 2 ®Ó h¹n chÕ sù cè ®øt nguån côc bé, gióp c¸c c«ng ty tuyÕn sau nh­ c«ng ty gi¶m ®­îc chi phÝ vËn t¶i nÕu ph¶i ®i nhËn hµng v­ît tuyÕn. §Ò nghÞ tæng c«ng ty nghiªn cøu tæng kÕt, phæ biÕn kinh nghiÖm, m« h×nh tæ chøc, gi¶i ph¸p qu¶n lý, ®iÒu hµnh tõng lÜnh vùc ®· ®¹t hiÖu qu¶ cao ë c¸c c¬ së ®Ó mçi c«ng ty thµnh viªn cã thÓ nghiªn cøu vËn dông c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh nh»m ®¹t môc tiªu n¨ng ®éng, hîp lý, hiÖu qu¶ vµ kh«ng tr¸i víi chÕ ®é qu¶n lý hiÖn hµnh cña nhµ n­íc vµ cña ngµnh. §Ò nghÞ tæng c«ng ty bï sè lç kinh doanh x¨ng dÇu cho c«ng ty ë kh©u b¸n lÎ, bëi v× nguyªn nh©n lç lµ do c¸c yÕu tè kh¸ch quan, ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña c«ng ty. KÕt luËn Tr­íc nh÷ng ®ßi hái kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ph¸t triÓn më réng kinh doanh, trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i c«ng ty x¨ng dÇu B¾c T©y Nguyªn ®· ®­îc ®Æc biÖt quan t©m. Tuy nhiªn hiÖu qña sö dông vèn nh×n chung cßn ch­a cao, ch­a ®¸p øng ®­îc môc tiªu, nhiÖm vô ®Ò ra, nh­ng còng cÇn ph¶i nhËn thÊy r»ng, trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty gÆp qu¸ nhiÒu bÊt lîi, do ®ã ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ ®iÒu ®¸ng khÝch lÖ. Trong nh÷ng n¨m tíi, c«ng ty cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a kh«ng nh÷ng trong c«ng t¸c nghiÖp vô mµ cßn ph¶i x©y dùng, hoµn thiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh, ®Æc biÖt lµ kÕ ho¹ch n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. ViÖc nghiªn cøu t×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi theo c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt, cã ý nghÜa thiÕt thùc c¶ vÒ lý luËn còng nh­ thùc tiÔn. §iÒu ®ã gióp cho c«ng ty chñ ®éng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty hoµn thµnh tèt nghÜa vô víi Nhµ n­íc, víi c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. Thêi gian thùc tËp ë c«ng ty x¨ng dÇu B¾c T©y Nguyªn tuy kh«ng nhiÒu nh­ng em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn vµ biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty. §ã chØ lµ nh÷ng suy nghÜ b­íc ®Çu thu thËp ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp gãp phÇn ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty phï hîp h¬n víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS .TS TrÇn ChÝ Thµnh ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ th­¬ng m¹i – PGS .TS §Æng §×nh §µo, PGS .TS Hoµng §øc Th©n ; Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª-2001. 2. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i – TS . NguyÔn Xu©n Quang, TS . NguyÔn Thõa Léc ; Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª Hµ Néi-1999. 3. Gi¸o tr×nh Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh – Khoa KÕ to¸n-KiÓm to¸n – Tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n ; Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª-2001. 4. Nh÷ng c¬ së ph¸p lý trong kinh doanh Th­¬ng M¹i-DÞch Vô – PGS.TS §Æng §×nh §µo ; Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª Hµ Néi-2001. 5. T¹p chÝ Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn – 2001. 6. T¹p chÝ Th­¬ng M¹i – 2000, 2001. 7. T¹p chÝ ThÞ tr­êng vµ gi¸ c¶ - 2000, 2001. 8. T¹p chÝ Ngo¹i Th­¬ng – 2001. 9. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 1998-2002 – C«ng ty x¨ng dÇu B¾c T©y Nguyªn. 10. B¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 1998-2002 – C«ng ty x¨ng dÇu B¾c T©y Nguyªn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên.DOC
Luận văn liên quan