Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cơ khí ô tô 3-2

Lời nói đầu Trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất luôn đứng trước những thử thách khắc nghiệt của quy luật thị trường. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp luôn phải tính toán để tự trang trải mọi chi phí và tạo ra lợi nhuận. Đồng thời tiết kiệm triệt để ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất.Với yêu cầu đó, doanh nghiệp phải tính toán chính xác, kịp thời và đầy đủ toàn bộ chi phí đã bỏ ra và kết quả thu được. Đi liền đó có thể là một khối lượng sản phẩm hàng hoá, một tài sản hay một khối lượng công việc hoàn thành, qua đó có thể đánh giá được hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hạch toán chi phí sản xuất giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác hạch toán tại các doanh nghiệp sản xuất. Qua công tác hạch toán chí phí sản xuất kết hợp cùng với những tài liệu,phí tổn sản xuất và kết quả của quá trình sản xuất,việc thực hiện lao động, thực hiện kế hoạch giá thành theo từng loại và toàn bộ sản phẩm trong từng thời kỳ sản xuất mà từ đó doanh nghiệp có biện pháp kiểm tra, giám sát các khoản chí phí trong giá thành. Vì vậy, kế toán chí phí sản xuất đã giúp cho nhà quản lý trong việc đưa ra quyết định quản lý và tăng cường quản trị doanh nghiệp. Nhận thức đúng vai trò của hạch toán chi phí sản xuất, trong thời gian thực tập tại công ty Cơ Khí Ô Tô 3-2, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu vấn đề: "Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cơ khí ô tô 3-2". Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm: Phần I : Lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. Phần II : Tình hình thực tế về tổ chức kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cơ khí ô tô 3-2. Phần III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất ở công ty Cơ khí ô ô 3-2. Lời nói đầu 1 Phần I 3 Lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 3 I. Chi phí sản xuất. 3 1. Khái niệm chi phí sản xuất. 3 2. Phân loại chi phí sản xuất. 3 Tuỳ theo yêu cầu của công tác quản lý, chi phí sản xúât được phân loại như sau 3 a. Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế . 3 b. phân loại theo quan hệ chi phí với lượng công việc và sản phẩm hoàn thành. 4 c. Phân loại chi phí theo khoản mục giá thành . 4 d. Phân loại chi phí theo cách thức kết chuyển chi phí. 5 II. Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 5 1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí. 5 2. Hệ thống chứng từ ban đầu và sổ kế toán sử dụng. 5 3. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất. 6 4. Trình tự kế toán chi phí sản xuất 7 Phần II 19 Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tập hợp chi phí tại công ty cơ khí ô tô 3-2 19 I. Đặc điểm chung của công ty cơ khí ô tô 3-2 19 1. Quá trình hình thành và phát triển. 19 2. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh 20 II. Tình hình thực tế kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cơ khí ô tô 3-2 25 1. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty cơ khí ô tô 3-2. 26 2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 26 3. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất. 27 Phần III 54 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cơ khí ô tô 3-2 54 I. Những nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cơ khí ô tô 3-2 54 II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cơ khí ô tô 3-2 55 Tài liệu tham khảo 59

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1477 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cơ khí ô tô 3-2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ëp t¹i c«ng ty C¬ KhÝ ¤ T« 3-2, em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu vÊn ®Ò: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2". Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung luËn v¨n gåm: PhÇn I : Lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. PhÇn II : T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2. PhÇn III : Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty C¬ khÝ « « 3-2. Do tr×nh ®é nhËn thøc vµ thêi gian tiÕp cËn thùc tÕ cßn h¹n chÕ, luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n. §Ó hoµn thµnh luËn v¨n nµy em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa KÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé trong phßng KÕ to¸n c«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! PhÇn I Lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp I. Chi phÝ s¶n xuÊt. 1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh lµ mét qu¸ tr×nh kÕt hîp 3 yÕu tè c¬ b¶n: t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ søc lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c yÕu tè nµy tiªu hao theo c¸c c¸ch kh¸c nhau, tõ ®ã h×nh thµnh nªn c¸c lo¹i chi phÝ t­¬ng øng. Nh­ vËy chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh( th¸ng, quý, n¨m ). B¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt lµ sù chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµo ®èi t­îng tÝnh gi¸. Néi dung cña chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chi ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm hoµn thµnh, s¶n phÈm dë, s¶n phÈm háng, c¸c kho¶n chi ra ch­a ®­îc tÝnh vµo gi¸, vµo gi¸ thµnh trong kú, chØ ®­îc tÝnh lµ chi phÝ cña kú h¹ch to¸n nh÷ng hao phÝ vÒ tµi s¶n vµ lao ®éng cã liªn quan ®Õn khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong kú mµ kh«ng ph¶i mäi kho¶n chi ra trong kú h¹ch to¸n. Cã nh÷ng kho¶n chi ra ë kú nµy nh­ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña kú sau vµ cã nh÷ng kho¶n tÝnh vµo chi phÝ kú nµy nh­ng thùc tÕ ch­a chi. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Tuú theo yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, chi phÝ s¶n xó©t ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau a. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo tÝnh chÊt kinh tÕ . Dùa vµo sù gièng nhau vÒ tÝnh chÊt kinh tÕ ban ®Çu cña chi phÝ chi ra trong s¶n xuÊt ®Ó s¾p xÕp chi phÝ s¶n xuÊt thµnh c¸c yÕu tè mµ kh«ng cÇn biÕt c¸c chi phÝ ®ã ph¸t sinh ë ®©u, dïng vµo viÖc g× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ n¬i g¸nh chÞu chi phÝ. V× vËy cßn ®­îc gäi lµ ph©n lo¹i theo yÕu tè: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: Bao gåm toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu,...mµ doanh nghiÖp ®· dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong kú. - Chi phÝ nh©n c«ng: Gåm toµn bé sè tiÒn c«ng ph¶i tr¶, tiÒn trÝch c¸c lo¹i BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n vµ nh©n viªn qu¶n lý. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Gåm toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Lµ toµn bé sè tiÒn mµ doanh nghiÖp chi tr¶ cho c¸c nhµ cung cÊp vÒ dÞch vô mua ngoµi nh­: tiÒn ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i, fax... phôc vô cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Gåm toµn bé chi phÝ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ngoµi c¸c yÕu tè ®· kÓ trªn nh­: chi phÝ tiÕp kh¸ch, qu¶ng c¸o... b. ph©n lo¹i theo quan hÖ chi phÝ víi l­îng c«ng viÖc vµ s¶n phÈm hoµn thµnh. Theo c¸ch nµy chi phÝ ®­îc chia thµnh 2 lo¹i: - BiÕn phÝ: Lµ nh÷ng thay ®æi theo møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n l­îng nh­: chi phÝ vËt liÖu, tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt. - §Þnh phÝ: Lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng phô thuéc t­¬ng ®èi vµo møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n l­îng nh­: chi phÝ nhµ x­ëng chi phÝ qu¶n lý... c. Ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc gi¸ thµnh . Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, gi¸ thµnh s¶n phÈm gåm 3 kho¶n môc chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. Ngoµi ra khi tÝnh chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm toµn bé th× chØ tiªu gi¸ thµnh cßn bao gåm kho¶n môc chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. d. Ph©n lo¹i chi phÝ theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc chia thµnh chi phÝ s¶n phÈm vµ chi phÝ thêi kú. Chi phÝ s¶n phÈm lµ nh÷ng chi phÝ g¾n lתn víi c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra hoÆc ®­îc mua, cßn chi phÝ thêi kú lµ nh÷ng chi phÝ lµm gi¶m lîi tøc trong mét thêi kú nµo ®ã, nã ®­îc xem lµ c¸c phÝ tæn cÇn ®­îc khÊu trõ tõ lîi tøc cña thêi kú mµ chóng ph¸t sinh. II. Néi dung tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi giíi h¹n ®Ó tËp hîp chi phÝ nh»m ®¸p øng yªu cÇu kتm so¸t chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph¹m vi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ: - N¬i ph¸t sinh chi phÝ : Ph©n x­ëng, bé phËn, tæ ®éi s¶n xuÊt, tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ hoÆc toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, bé phËn chøc n¨ng . - N¬i g¸nh chÞu chi phÝ: S¶n phÈm, c«ng viÖc hoÆc lao vô do doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng. Khi x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i dùa vµo : - §Æc ®Øªm vµ c«ng dông cña chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . - §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm . - §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm . - Yªu cÇu kiÓm tra, kiÓm so¸t chi phÝ . - Kh¶ n¨ng, tr×nh ®é qu¶n lý nãi chung vµ h¹ch to¸n nãi riªng. 2. HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu vµ sæ kÕ to¸n sö dông. *Chøng tõ ban ®Çu Tuú theo viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kÕ to¸n tr­ëng tæ chøc viÖc lËp chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ . -§èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ c¸c "PhiÕu xuÊt kho - PhiÕu nhËp kho" -§èi víi chi phÝ nh©n c«ng lµ c¸c "B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶." -§èi víi chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh lµ c¸c "B¶ng ph©n bæ vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh." *Sæ kÕ to¸n sö dông Tuú thuéc vµo h×nh thøc kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ¸p dông c¸c nghÞªp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n phï hîp. - NÕu doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "nhËt ký chøng tõ" th× c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª sè 4, nhËt ký chøng tõ sè 7, sæ c¸i TK 621, 622, 627, 154, hoÆc 631. Sè liÖu chi tiÕt vÒ chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt . - NÕu doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "NhËt ký chung" th× c¸c nghÞªp vô liªn quan ®Õn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c sæ nhËt ký chung sau ®ã vµo sæ c¸i TK 621, 622, 627, 154. -NÕu doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "Chøng tõ ghi sæ" th× c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc ph¶n ¸nh vµo sæ c¸i TK 621, 622, 627, 154 vµ c¸c sæ chi tݪt chi phÝ s¶n xuÊt . - NÕu doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "NhËt ký sæ c¸i" th× c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c sæ c¸i 3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt. Cã 2 ph­¬ng ph¸p ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : -Ph­¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp: Lµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nh­: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp , chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp . - Ph­¬ng ph¸p tËp hîp gi¸n tiÕp: §­îc ¸p dông khi cã lo¹i chi phÝ cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng. Tr­êng hîp nµy ph¶i lùa chän tiªu chuÈn hîp lý ®Ó tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t­îng liªn quan theo c«ng thøc: Trong ®ã : Ci = 4. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt a. TËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, nöa thµnh phÈm mua ngoµi dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. §èi víi nguyªn vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt (ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt, lo¹i s¶n phÈm, lao vô...) th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t­îng ®ã.Tr­êng hîp nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ, kh«ng thÓ tæ chøc h¹ch to¸n riªng th× ph¶i ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan. Tiªu thøc ph©n bæ cã thÓ lµ chi phÝ ®Þnh møc, chi phÝ kÕ ho¹ch, khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt. Khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng ph¶n ¸nh trªn TK 621 ®­îc ghi theo c¸c chøng tõ xuÊt nguyªn vËt liÖu. Trong khi ®ã, kh¸c víi tr­êng hîp trªn, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú chØ cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh vµo cuèi kú h¹ch to¸n, t¹i thêi ®iÓm tiÕn hµnh kiÓm kª ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tån kho vµ hµng mua ®ang ®i ®­êng. Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp xuÊt dïng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Gi¸ trÞ NVL xuÊt = Gi¸ trÞ NVL + Gi¸ trÞ NVL mua - Gi¸ trÞ NVL dïng trong kú tån ®Çu kú vµo trong kú tån cuèi kú * Tµi kho¶n sö dông: TK 621 "Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" * KÕt cÊu tµi kho¶n: Bªn nî: gi¸ trÞ thùc tÕ cña NVL trùc tiÕp xuÊt dïng ®Ó s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Bªn cã: - gi¸ trÞ NVL dïng kh«ng hÕt. - trÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi. - kÕt chuyÓn chi phÝ NVL thùc tÕ ®· sö dông vµo c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ. TK 621 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. *Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn (s¬ ®å 01). S¬ ®å 01: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (theo ph­¬ng ph¸p KKTX) TK 151, 152 TK 621 TK 154 NVL xuÊt dïng TT chÕ t¹o SP Cuèi kú k/c CPNVLTT TiÕn hµnh lao vô, dÞch vô TK 111, 112, 331 TK 152 NVL mua vÒ kh«ng nhËp kho NVL dïng kh«ng hÕt nhËp dïng ngay cho s¶n xuÊt kho hay chuyÓn sang kú sau TK133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) NVL dïng cho s¶n xuÊt kh«ng qua kho (®¬n vÞ tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp) *H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn (s¬ ®å 02). S¬ ®å 02: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (theo ph­¬ng ph¸p KK§K) TK 111, 112, 331, 311 TK 611 TK621 TK631 Gi¸ trÞ NVL t¨ng trong kú Gi¸ trÞ NVL, dïng chÕ K/C CPNVL TT TK 133 t¹o SP thùc hiÖn DV TK 151, 152 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) Gi¸ trÞ NVL tån cuèi kú NVL dïng cho s¶n xuÊt kh«ng qua kho(®¬n vÞ tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp Gi¸ trÞ NVL tån ®Çu kú b. TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ c¸c kho¶n tiÒn ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô bao gåm tiÒn l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô,c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng. Ngoµi ra, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cßn bao gåm c¸c kho¶n ®ãng gãp cho c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§ do chñ së h÷u lao ®éng chÞu vµ tÝnh chi phÝ theo tØ lÖ nhÊt ®Þnh. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th­êng ®­îc tÝnh trùc tiÕp cho ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Trong tr­êng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau th× cÇn tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t­¬ng tù nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. *Tµi kho¶n sö dông: TK 622 "Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp". * KÕt cÊu tµi kho¶n: - Bªn nî: TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - Bªn cã: KÕt chuyÓn vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ. - TK 622 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. *Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (s¬ ®å 03). S¬ ®å 03: H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 334 TK 622 TK 154 L­¬ng phô cÊp ph¶i tr¶ cho KÕt chuyÓn chi phÝ c«ng nh©n s¶n xuÊt nh©n c«ng trùc tiÕp (theo ph­¬ng ph¸p KKTX) TK 335 TK 631 TrÝch tr­íc tiÒn nghØ phÐp KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp (theo ph­¬ng ph¸p KK§K) TK 111 Chi phÝ nh©n c«ng thuª ngoµi TK 338 Kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt c. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c chi phÝ qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x­ëng, tæ, ®éi s¶n xuÊt bao gåm:chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ dông cô s¶n xuÊt, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c.(xem s¬ ®å 04) Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ. V× CPSXC liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nªn khi tiÕn hµnh tËp hîp vµ h¹ch to¸n chi phÝ nµy ta ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp. Trong thùc tÕ, ng­êi ta th­êng ¸p dông c¸c tiªu thøc ph©n bæ nh­: ph©n bæ theo ®Þnh møc, theo giê lµm viÖc thùc tÕ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, theo tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt. *Tµi kho¶n sö dông: TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung". * KÕt cÊu tµi kho¶n: - Bªn nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú. - Bªn cã: KÕt chuyÓn vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ. - TK 627 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. S¬ ®å 04: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 334,338 TK 627 TK 111,112,152 Chi phÝ nh©n viªn C¸c kho¶n gi¶m trõCPSXC TK 152, 153, 611 TK 514 Chi phÝ vËt liÖu, dông cô TK 214 KHÊu hao TSC§, MMTB trong c¸c PX, tæ, ®éi TK 335 Cp tr¶ tr­íc , ph¶i tr¶ tÝnh vµo CPSXC TK 111, 112, 331 CP dÞch vô mua ngoµi, TK 631 CP kh¸c b»ng tiÒn. KÕt chuyÓn CPSXC TK 133 (Theo ph­¬ng ph¸p KK§K) ThuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. T¹i ®¬n vÞ thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. d. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt Cuèi kú, ®Ó phôc vô c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh, kÕ to¸n tæng hîp c¸c chi phÝ ®· tËp hîp ë trªn vµo bªn Nî TK154 "chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" (theo ph­¬ng ph¸p KKTX) hoÆc bªn Nî TK 631 "gi¸ thµnh s¶n xuÊt" (theo ph­¬ng ph¸p KK§K). *Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (s¬ ®å 05). - Tµi kho¶n sö dông: TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang". - KÕt cÊu tµi kho¶n: Bªn nî: . KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung. . KÕt chuyÓn trÞ gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú (theo ph­¬ng ph¸p KK§K). Bªn cã: . Ghi gi¶m gi¸ thµnh. . Gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt, lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh. . KÕt chuyÓn trÞ gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú (theo ph­¬ng ph¸p KK§K). S¬ ®å 05: Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt (Theo ph­¬ng ph¸p KKTX) TK 621 TK 154 TK 632, 157 KÕt chuyÓn CPNVL TT S¶n phÈm hoµn thµnh tiªu thô vµ göi b¸n kh«ng qua kho TK 622 TK 155 KÕt chuyÓn CPNC TT Thµnh phÈm nhËp kho TK 627 TK 138, 821 KÕt chuyÓn CPSXC S¶n phÈm háng trong s¶n xuÊt TK 152 PhÕ liÖu thu håi *Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (s¬ ®å 06). - Tµi kho¶n sö dông: TK 631 "Gi¸ thµnh s¶n xuÊt". - KÕt cÊu tµi kho¶n: Bªn Nî: KÕt chuyÓn trÞ gi¸ s¶n phÈm lµm dë ®Çu kú. KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung. Bªn Cã: TrÞ gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú. Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm lao vô, dÞch vô hoµn thµnh trong kú. S¬ ®å 06: Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt (Theo ph­¬ng ph¸p KK§K) TK 621 TK 631 TK 632 KÕt chuyÓn CPNVL TT Tæng GTSX cña sp hoµn thµnh nhËp kho hoÆc b¸n trùc tiÕp TK 622 TK 138, 821, 611 KÕt chuyÓn CPNC TT PhÕ liÖu thu håi do SP háng TK 627 TK 154 KÕt chuyÓn CPSXC KÕt chuyÓn gi¸ trÞ SP DDCK KÕt chuyÓn gi¸ trÞ SP dë dang ®Çu kú Sù kh¸c nhau c¬ b¶n vµ c¨n cø ®Ó ph©n biÖt h×nh thøc kÕ to¸n chÝnh lµ sè l­îng, kÕt cÊu tõng lo¹i sè vµ ph­¬ng ph¸p ghi sæ. Mçi mét h×nh thøc kÕ to¸n ®Òu cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ b«c lé nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ. V× vËy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i c¨n cø quy m« ®Æc ®iÓm kinh doanh, yªu cÇu qu¶n lý, n¨ng lùc c¸n bé ®Ó c©n nh¾c, lùa chän mét h×nh thøc phï hîp. S¬ ®å 07: h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt (Theo h×nh thøc nhËt ký sæ c¸i) Sæ quü Chøng tõ gèc LËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i TK 621, 622, 627, 154, 631 LËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh S¬ ®å 08: s¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt (Theo h×nh thøc nhËt ký chung) Chøng tõ gèc Sè (thÎ) chi tiÕt Sæ quü B¶ng tæng hîp chi tiÕt NhËt ký chung Sæ c¸i TK 621, 622, 627, 154, 631 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ghi chó : Ghi hµng ngµy C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh : Ghi cuèi kú : §èi chiÕu, kiÓm tra S¬ ®å 09: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt LËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt Sè (thÎ) chi tiÕt ( Theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ) Sæ quü Chøng tõ gèc Sè ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ sæ gèc Sæ c¸i TK 621, 622, 627, 154, 631 LËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Ghi chó :Ghi hµng ngµy C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh :Ghi cuèi kú :§èi chiÕu, kiÓm tra S¬ ®å 10: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt (Theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ) NKCT sè 1,2,5,6 Chøng tõ gèc B¶ng kª sè 3 B¶ng ph©n bæ 1,2,3,4 B¶ng kª sè 4 B¶ng kª sè 5 B¶ng kª sè 6 B¶ng kª sè 7 NKCT sè 7 Sæ c¸i TK 621, 622 627, 154, 631 PhÇn II T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ t¹i c«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 I. §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2, tªn giao dÞch quèc tÕ: Motor Factory 3-2 (tr­íc ®©y lµ nhµ m¸y « t« 3-2), ®­îc thµnh lËp ngµy 09/03/1964 theo quyÕt ®Þnh sè 85/Q§ ngµy 09/03/1964 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i do ®ång chÝ Phan Träng TuÖ ký. Nhµ m¸y « t« 3-2 tr­íc ®©y chÞu sù qu¶n lý cña Côc c¬ khÝ -Bé Giao th«ng nay lµ Liªn hÞªp c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i- Bé th«ng vËn t¶i. C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, h¹ch to¸n ®éc lËp. C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 cã trô së ®Æt t¹i sè 18 ®­êng Gi¶i Phãng, quËn §èng ®a, Hµ néi. Khi thµnh lËp, c«ng ty ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ xÝ nghÞªp quèc doanh. NhiÖm vô chÝnh: -Söa ch÷a, ®ãng míi, l¾p r¾p xe « t«. -S¶n xuÊt c¬khÝ (gia c«ng) xe m¸y. §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi còng ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n khã kh¨n vµ cã nhiÒu thay ®æi cho phï hîp víi biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. D­íi ®©y lµ mét sè chØ tiªu tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång tt ChØ tiªu 2000 2001 2002 1 Vèn kinh doanh 3.154 5.554 5.554 2 Doanh thu tiªu thô 11.500 34.000 65.000 3 Lîi nhuËn b×nh qu©n 52 410 1.500 4 Nép ng©n s¸ch 308 1.124 2.500 5 Thu nhËp b×nh qu©n/ng­êi 1.100 1.200 1,3 2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh a. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý. *Ban gi¸m ®èc: - Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi ®øng ®Çu c«ng ty, ®­îc nhµ n­íc bæ nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng tr­íc ph¸p luËt, tr­íc tËp thÓ c¸n bé CNVC vÒ tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng cña doanh nghiÖp. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ chØ huy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ngµy, tõ kh©u chuÈn bÞ s¶n xuÊt ®Õn bè trÝ, ®iÒu khiÓn lao ®éng tæ chøc cÊp ph¸t vËt t­. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Cã tr¸ch nhiÖm ®èi ngo¹i, hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. * Phßng nh©n chÝnh: Lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh, tæ chøc c¸n bé, c©n ®èi lao ®éng phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh, tham m­u vÒ thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi c«ng nh©n viªn, x©y dùng vµ ban hµnh kÞp thêi c¸c quy chÕ trªn mäi lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp phï hîp víi tõng thêi kú vµ víi chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc. * Phßng s¶n xuÊt kinh doanh: Lµm tham m­u vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m, duyÖt kÕ ho¹ch víi cÊp trªn, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn th¾ng lîi. Tham m­u vÒ h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, chuyÓn h­íng phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, mua s¾m vËt t­ phô tïng phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, qu¶n lý kho vËt t­ phô tïng, kho b¸n thµnh phÈm sö dông vµo khai th¸c. * Phßng kÕ to¸n: Qu¶n lý c¸c mÆt c«ng t¸c tµi chÝnh, sö dông nguån vèn vµ khai th¸c kh¶ n¨ng vèn cña doanh nghiÖp, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô trÝch nép ®èi nhµ n­íc. * Phßng kü thuËt- KCS: Qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt cao, c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng, n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt t­, c¶i tiÕn kü thuËt vµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chØ tiªu, tõng b­íc n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 Ban gi¸m ®èc Ban Phßng kÜ thuËt-KCS Phßng s¶n xuÊt kinh doanh Phßng kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh b. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt: C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 n»m trªn mét diÖn tÝch më, cã hÖ thèng kho tµng vµ ®­êng vËn chuyÓn néi bé hoµn chØnh - DiÖn tÝch nhµ s¶n xuÊt trªn 8000m2 - DiÖn tÝch kho tµng trªn 1500m2 thuËn lîi cho viÖc lu©n chuyÓn thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt s¶n phÈm, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhanh gän. S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt t¹i C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 Ban gi¸m ®èc PX c¬ khÝ II PX «t«II ®ãng míi xe «t« PX «t« I söa ch÷a Px c¬ khÝ I Tæ tar« Tæ hµn Tæ vËt t­ Tæ gcck, ®iÖn Tæ nguéi Tæ tiÖn PX c¬ khÝ III NhiÖt luyÖn L¾p r¾p khu«n §ét dËp Hµn b×nh x¨ng S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Nguyªn vËt liÖu PX c¬ khÝ PX ®ãng míi, l¾p r¾p «t«II PX söa ch÷a «t« I Thµnh phÈm nhËp kho 3.§Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 VËn hµnh theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, c«ng ty chØ cã mét phßng kÕ to¸n duy nhÊt thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty t¹i c¸c ph©n x­ëng viÕt b¶ng kª göi lªn phßng kÕ to¸n, nh©n viªn kÕ to¸n thu nhËn, kiÓm tra thø tù ban ®Çu vµ ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n chi tiÕt, tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi toµn bé c¸c th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n NVL, CCDC KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, TGNH, BHXH, BHYT... KÕ to¸n thanh to¸n, chi phÝ gi¸ thµnh, tiªu thô SP,TSC§. *Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n: Phßng kÕ to¸n gåm 5 ng­êi . - KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi phô tr¸ch chung, cã nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t mäi viÖc trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. Trùc tiÕp phô tr¸ch kh©u h¹ch to¸n, s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. KÝ toµn bé c¸c chøng tõ giao dÞch víi ng©n hµng, c¸c chøng tõ thu chi toµn doanh nghiÖp. - KÕ to¸n tæng hîp- Phã tr­ëng phßng: Lµ ng­êi gióp viÖc trùc tiÕp cho kÕ to¸n tr­ëng trong viÖc chØ ®¹o, h­íng dÉn nghiÖp vô cho kÕ to¸n viªn, tËp hîp c¸c nhËt kÝ chøng tõ, b¶ng kª, vµo sæ c¸i. LËp b¸o c¸o quyÕt to¸n theo chÕ ®é quy ®Þnh - KÕ to¸n thanh to¸n, gi¸ thµnh, tiªu thô s¶n phÈm, TSC§: Theo dâi TK 155, 156, 157. Ph¶n ¸nh tæng hîp ho¸ ®¬n tiªu thô s¶n phÈm, x¸c ®Þnh lç l·i. Lªn b¸o gi¸ cho kh¸ch hµng. Tham gia kiÓm kª thµnh phÈm, hµng göi ®i b¸n. Theo dâi ph¶n ¸nh tæng hîp sè l­îng vµ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao hµng th¸ng theo chÕ ®é quy ®Þnh. - KÕ to¸n NVL, CCDC: ghi chÐp ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt liÖu c«ng cô dông cô, x¸c ®Þnh sè l­îng vµ gi¸ trÞ tiªu hao thùc tÕ, ph©n bæ nguyªn vËt liÖu. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh b¶o qu¶n nhËp, xuÊt vËt t­ phô tïng. Vµo nhËt kÝ chøng tõ sè 05, lªn b¶ng kª sè 04 - KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l­¬ng, TGNH, BHXH, BHYT vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c: Hµng th¸ng thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm cho c¸c ph©n x­ëng, l­¬ng thêi gian cho c¸c phßng ban, thanh to¸n BHXH vµ theo dâi kho¶n khÊu trõ qua l­¬ng. QuyÕt to¸n BHXH theo chÕ ®é, theo dâi kho¶n trÝch t¹m øng cho c«ng nh©n viªn chøc vµ c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶. ViÕt phiÕu thu, phiÕu chi hµng th¸ng. - Thñ quü: LÜnh tiÒn mÆt t¹i ng©n hµng vµ thu c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c. Chi tiÒn mÆt theo phiÕu chi, kÌm theo chøng tõ gèc. LËp b¶ng kª vµ më sæ theo dâi thu, chi quü tiÒn mÆt hµng ngµy. *H×nh thøc sæ kÕ to¸n: ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, phï hîp víi m« h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é kÕ to¸n cña nh©n viªn trong c«ng ty. H×nh thøc nµy gióp kÕ to¸n viªn rót ng¾n thêi gian hoµn thµnh quyÕt to¸n. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc "NhËt ký chøng tõ" Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt Trong ®ã: : §èi chiÕu B¸o c¸o tµi chÝnh : ghi hµng ngµy : ghi cuèi th¸ng II. T×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2. Ph¸t sinh th­êng xuyªn trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh­ng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý, chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty ®­îc h¹ch to¸n theo tõng thêi kú (tõng th¸ng). §Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc, cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh, lµm tµi liÖu tham kh¶o ®Ó lËp ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh kú s¶n phÈm cho kú sau, C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých , c«ng dông. Bao gåm c¸c lo¹i sau: * Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ c¬ së chñ yÕu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm, gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh­: t«n, thÐp, nh«m, inox... - VËt liÖu phô: gåm c¸c lo¹i cã t¸c dông gi¸n tiÕp cÊu thµnh nªn s¶n phÈm nh­: s¬n, c¸t, ®Êt ®Ìn... - Nhiªn liÖu: x¨ng, dÇu... - Phô tïng thay thÕ: *Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: T¹i C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2, kho¶n môc nµy bao gåm tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt (l­¬ng s¶n phÈm, l­¬ng thêi gian, c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c) vµ c¸c kho¶nBHXH, BHYT, KPC§ trÝch % l­¬ng. * Chi phÝ s¶n xuÊt chung: §­îc chia thµnh: chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ dông cô s¶n xuÊt, chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. 2. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt lµ viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt theo c¸c ph©n x­ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p, s¶n phÈm ®a d¹ng, s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn, chØ cã sè Ýt ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®éc lËp. Tõ thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®ã, C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 ®· x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ 5 nhãm s¶n xuÊt cô thÓ: - Xe ca. - Chi tiÕt khung xe m¸y. - Khung xe m¸y. - B×nh x¨ng. - §ãng thïng + Söa ch÷a. 3. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt C«ng ty ®· tiÕn hµnh tËp hîp vµ ph©n bæ c¸c kho¶n môc chi phi s¶n xuÊt nh­ sau: a. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¹i C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng 70- 75% tæng chi phÝ. Do ®ã ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i theo dâi, ph¶n ¸nh tËp hîp gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch kÞp thêi, ®óng ®¾n. ViÖc theo dâi t×nh h×nh xuÊt vËt t­ ®­îc tiÕn hµnh trªn thÎ kho, cuèi th¸ng sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña c¸c chøng tõ xuÊt kho, kÕ to¸n c¨n cø phiÕu xuÊt vµ thÎ kho tiÕn hµnh tæng hîp vµ ph©n lo¹i theo tõng nguyªn vËt liÖu, tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt (s¶n phÈm), ®èi t­îng sö dông ®Ó lËp b¶ng kª xuÊt vËt t­. C¨n cø vµo b¶ng kª xuÊt vËt liÖu ®­îc ph©n theo tõng lo¹i, mçi lo¹i më mét trang sæ (1521, 1522, 1523, 1524, 1528, 153) Gi¸ vËt liÖu xuÊt ghi trong PhiÕu xuÊt kho, b¶ng kª xuÊt vËt t­, ph©n bæ cho ®èi t­îng sö dông lµ gi¸ h¹ch to¸n. Gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu ®­îc kÕ to¸n sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ngµy nh»m theo dâi mét c¸ch th­êng xuyªn. Cuèi th¸ng, sau khi ®· ph¸n ¸nh toµn bé c¸c nghiÖp vô nhËp kho vËt liÖu, kÕ to¸n tæng hîp gi¸ trÞ cña vËt liÖu tån kho ®Çu kú vµ nhËp kho theo gi¸ h¹ch to¸n vµ gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt = HÖ sè gi¸ vËt liÖu x Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu xuÊt Trong ®ã: HÖ sè gi¸ vËt liÖu = Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú Toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt trong th¸ng t¹i c«ng ty ®­îc thùc hiÖn trªn B¶ng kª sè 03- B¶ng tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. (BiÓu 03) VÝ dô: Trong th¸ng 10/ 2002, vËt liÖu xuÊt dïng ®­îc thñ kho theo dâi vµ ghi chÐp trªn thÎ kho chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng vËt t­. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho (BiÓu 01) vµ thÎ kho lËp b¶ng kª xuÊt vËt t­ (BiÓu 02)- theo gi¸ h¹ch to¸n. C¨n cø vµo b¶ng kª sè 03 th¸ng tr­íc, tõ c¸c sæ nhËt ký sè 05 (Cã TK 331), nhËt ký chi tiÒn (Cã TK111), nhËt ký tiÒn göi (Cã TK112), nhËt ký chøng tõ sè 10 (Cã TK 141) vµ c¸c nhËt ký kh¸c, b¶ng kª xuÊt vËt t­ trong th¸ng, kÕ to¸n lËp B¶ng kª sè 03 (BiÓu 03) ®Ó tÝnh gi¸ vËt t­ xuÊt dïng cho ®èi t­îng sö dông. B¶ng ph©n bæ sè 02- B¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô (BiÓu 04) ®­îc lËp c¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho vËt liÖu, b¶ng kª sè 03 (lÊy hÖ sè gi¸) cho ®èi t­îng sö dông trong th¸ng 10. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 02 (BiÓu 04)- B¶ng ph©n bæ Nguyªn vËt liÖu vµ C«ng cô dông cô th¸ng 10-2002. KÕ to¸n lËp ®Þnh kho¶n theo gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng. §èi víi chi phÝ Nguyªn vËt liÖu vµ C«ng cô dông cô xuÊt dïng ®­îc tËp hîp vµo TK 621: KÕ to¸n ghi Nî TK 621: 3.632.380.199 Cã TK 152: 3.632.380.199 Cô thÓ chi phÝ Nguyªn vËt liÖu vµ C«ng cô dông cô tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt (s¶n phÈm) nh­ sau: * Nî TK 621 (xe ca): 1.153.039.575 Cã TK 152: 1.153.039.575 * Nî TK 621 (chi tiÕt khung xe m¸y): 868.664.499 Cã TK 152: 868.664.499 BiÓu sè 01: C«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2 18 §­êng Gi¶i Phãng PhiÕu xuÊt kho MÉu sè 02- VT Q§ sè 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 BTC Hä vµ tªn ng­êi nhËn hµng: Lý do xuÊt kho: XuÊt t¹i kho: PhiÕu xuÊt kho: 1569 STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 ThÐp ch÷ U 210 x 4 C©y 10 10 731.830 731.8300 XuÊt ngµy... th¸ng... n¨m 2002 B»ng ch÷ : B¶y triÖu ba tr¨m m­êi t¸m ngh×n ba tr¨m ®ång ch½n. KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch Ng­êi nhËn Thñ kho cung tiªu BiÓu sè 04: B¶ng ph©n bæ Nguyªn vËt liÖu vµ C«ng cô dông cô Th¸ng 10 n¨m 2002 tt Cã Nî TK 152 HSG = 0,9636 TK 153 HSG=1,0137 H¹ch to¸n Thùc tÕ H¹ch to¸n Thùc tÕ 1 142 1.150.000 1.165.755 2 154 6.600.000 6.359.760 3 157 15.726.500 15.154.055 4 241: Buång s¬n 73.550 70.873 1.639.000 1.661.454 5 621 3.769.593.399 3.632.380.199 Xe ca 1.196.595.657 1.153.039.575 Chi tiÕt khung... 901.478.309 868.664.499 Khung xe m¸y 1.418.543.074 1.366.899.434 B×nh x¨ng 243.701.087 234.830.367 §ãng thïng + sc 9.284.272 8.946.732 6 627 16.447.418 15.848.732 64.909.574 65.798.835 PX « t« 190.112 183.192 2.483.750 2.517.777 PXCK I- III 15.184.306 14.631.597 11.513.483 11.671.218 PX CK II 1.073.000 1.033.943 50.912.341 51.609.840 7 641 975.755 940.238 8 642 34.100 32.859 88.000 89.206 Céng: 3.009.450.722 3.670.786.716 67.786.574 68.715.250 BiÓu sè 03: B¶ng kª sè 03 TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña NVL vµ CCDC Th¸ng 10 n¨m 2002 tt ChØ tiªu TK 152 TK 153 H¹ch to¸n Thùc tÕ H¹ch to¸n Thùc tÕ 1 Sè d­ ®Çu th¸ng 670.630.003 489.055.225 21.443.266 22.570.178 2 Sè ph¸t sinh trong th¸ng 3.792.727.590 3.812.035.631 75.607.732 75.808.602 - Tõ NKCT sè 1,10 (Cã 111, 141) 81.732.154 74.108.011 3.068.600 3.059.602 - Tõ NKCT sè 2 (Cã 112) - Tõ NKCT sè 5 (Cã 331) 2.487.941.731 2.514.873.915 72.539.132 72.748.482 - Tõ NKCT sè 6 ( Cã 151) - Tõ NKCT sè 7 (Cã 154) 1.223.053.705 1.223.053.705 3 Céng sè d­ ®Çu th¸ng vµ ph¸t sinh trong th¸ng 4.463.357.593 4.301.090.856 97.050.998 98.378.280 4 HÖ sè gi¸ 0,9636 1,0137 5 XuÊt trong th¸ng 3.809.450.722 3.670.786.716 67.786.754 68.715.250 6 Tån kho cuèi th¸ng (III- V) 653.906.821 630.304.140 29.264.244 29.663.030 BiÓu sè 02: B¶ng kª xuÊt vËt t­ Th¸ng 10 n¨m 2002 TK 621 Xe ca * Nî TK 621 (khung xe m¸y): 1.366.899.434 Cã TK 152: 1.366.899.434 * Nî TK 621 (b×nh x¨ng): 234.380.367 Cã TK 152: 234.830.367 * Nî TK 621 (®ãng thïng+ söa ch÷a): 8.946.732 Cã TK 152: 8.946.732 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo TK 154, ghi: Nî TK 154: 3.632.380.199 Cã TK 621: 3.632.380.199 Chi tiÕt- Xe ca: 1.153.039.575 - Chi tiÕt khung xe m¸y: 868.664.499 - Khung xe m¸y: 1.366.899.434 - B×nh x¨ng: 234.830.367 - §ãng thïng+ söa ch÷a: 8.946.732 b. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt cña c«ng ty, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm tû träng kh¸ lín. Do vËy, h¹ch to¸n ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng cã ý nghÜa quan träng. H¹ch to¸n ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c sÏ cung cÊp th«ng tin h÷u hiÖu cho qu¶n lý, cã quyÕt ®Þnh lín trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh vµ cã t¸c dông t©m lý ®èi víi ng­êi lao ®éng. Ng­êi lao ®éng thÊy ®­îc cô thÓ søc lao ®éng cña m×nh bá ra ®­îc bï ®¾p nh­ thÕ nµo vµ tõ ®ã cã ý thøc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Hµng th¸ng, bé phËn KCS lËp phiÕu kiÓm tra s¶n phÈm, nÕu chÊp nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh, thñ kho sÏ ký x¸c nhËn nhËp kho chi tiÕt s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ghi vµo b¶ng kª khèi l­îng c«ng viÖc thùc hiÖn trong th¸ng vµ ghi ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµo b¶ng, ®¬n gi¸ nµy do chÝnh gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh vµ do phßng s¶n xuÊt lËp ®Þnh møc lao ®éng. Tæ tr­ëng tËp hîp c¸c b¶ng kª c«ng viÖc, phiÕu KCS, phiÕu s¶n xuÊt, b¶ng chÊm c«ng, giÊy nghØ èm... ®­a cho phô tr¸ch ký chuyÓn sang bé phËn lao ®éng tiÒn l­¬ng x¸c nhËn ngµy c«ng vµ tiÒn l­¬ng ®­îc thanh to¸n, cuèi cïng chuyÓn cho phßng tµi vô, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh ra gi¸ trÞ vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng. TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn trong th¸ng = (TiÒn l­¬ng s¶n phÈm, tiÒn l­¬ng thêi gian) + c¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã) Trong ®ã: L­¬ng thêi gian = Sè ngµy c«ng x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng theo cÊp bËc L­¬ng s¶n phÈm = Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm = 2100®/giê x HÖ sè x §Þnh møc giê c«ng 3600gi©y HÖ sè: cã thÓ thay ®æi theo t×nh h×nh kinh tÕ cña c«ng ty vµ do gi¸m ®èc quyÕt C¨n cø vµo sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho tõng c«ng nh©n, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp B¶ng thanh to¸n l­¬ng cho tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Tõ b¶ng thanh to¸n l­¬ng, kÕ to¸n tÝnh ®­îc sè tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cÇn ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt (nhãm s¶n phÈm), kÕ to¸n ph©n bæ cho ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ theo c«ng thøc: H = Tæng tiÒn l­¬ng s¶n xuÊt trùc tiÕp toµn c«ng ty trong th¸ng . Tæng tiÒn l­¬ng trong toµn bé sè thµnh phÈm cña 5 nhãm s¶n phÈm T = H x TiÒn l­¬ng trong sè thµnh phÈm nhËp kho cña tõng nhãm Trong ®ã: H: hÖ sè ph©n bæ T: sè tiÒn l­¬ng ph©n bæ trùc tiÕp cho tõng nhãm VÝ dô: Th¸ng 10/2002 C«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2 cã Tæng tiÒn l­¬ng s¶n xuÊt trùc tiÕp toµn c«ng ty lµ 308.681.108, Tæng tiÒn l­¬ng trong toµn bé sè thµnh phÈm nhËp kho cña 5 nhãm s¶n phÈm lµ 342.979.008. VËy hÖ sè ph©n bæ: H = 308.681.108 = 0,9 = 90% 342.979.008 C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ tiªu thøc ph©n bæ nh­ trªn, kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp vµ ph©n bæ tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶, BHXH, BHYT, KPC§ ph¶i trÝch nép trong th¸ng cho c¸c ®èi t­îng sö dông lao ®éng (ghi Nî TK 622, 627) chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Toµn bé c«ng viÖc thùc hiÖn trong B¶ng ph©n bæ sè 01- B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH (BiÓu sè 05). BiÓu sè 05: B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH Th¸ng 10/2002 Cã TK... Nî TK... TK334 TK338 TK3382 (2%) TK3383 (3,4%) 1. TK622 308.681.108 6.173.622 10.611.610 Xe ca 104.951.576 2.099.031 3.568.354 Chi tiÕt khung xe 94.150.277 1.883.005 3.201.109 Khung xe m¸y 68.509.005 1.370.181 2.329.038 B×nh x¨ng 34.088.266 681.765 1.275.723 §ãng thïng+sc 6.981.934 139.640 237.386 2. TK 641 8.500.000 170.000 377.055 3. TK 642 46.702.329 934.046 5.011.335 Céng: 363.883.437 7.277.668 16.000.000 Trªn c¬ së tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, c¸c kho¶n trÝch BHXH, KPC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n tËp hîp vµ ghi nh­ sau: Nî TK 622: 325.466.340 Cã TK 334: 308.681.108 Cã TK 338: 16 .785.232 TK 3382: 6.173.622 TK 3383: 10.611.610 Cô thÓ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ (nhãm s¶n phÈm) nh­ sau: * Nî TK 622 (xe ca): 110.618.961 Cã TK 334: 104.951.576 Cã TK 338: 5.667.385 TK 3382: 2.009.031 TK 3383: 3.568.354 * Nî TK 622 (chi tiÕt khung..): 99.234.391 Cã TK 334: 94.150.277 Cã TK 338: 5.084.114 TK 3382: 1.883.005 TK 3383: 3.201.109 * Nî TK 622 (khung xe m¸y): 72.208.274 Cã TK 334: 68.509.055 Cã TK 338: 3.699.219 TK 3382: 1.370.181 TK 3383: 2.329.038 * Nî TK 622 (b×nh x¨ng): 36.045.754 Cã TK 334: 34.088.266 Cã TK 338: 1.957.488 TK 3382: 681.765 TK 3383: 1.275.723 * Nî TK 622 (®ãng thïng +..): 7.358.960 Cã TK 334: 6.981.934 Cã TK 338: 377.026 TK 3382: 139.640 TK 3383: 237.386 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo TK 154 ®Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK 154: 325.466.340 Cã TK 622: 325.466.340 Chi tiÕt- Xe ca: 110.618.961 Chi tiÕt khung: 99.234.391 Khung xe m¸y: 72.208.274 B×nh x¨ng: 36.045.754 §ãng thïng +.. : 7.358.960 c.KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung T¹i c«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2, chi phÝ s¶n xuÊt chung khi ph¸t sinh ®­îc h¹ch to¸n theo tõng yÕu tè sau ®ã tËp hîp vµ ph©n bæ cho tõng ph©n x­ëng. Riªng ®èi víi chi phÝ khÊu hao TSC§ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ë kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung theo dâi trªn TK 6274- Chi phÝ khÊu hao TSC§. HiÖn nay, c«ng ty ¸p dông tÝnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n (tuyÕn tÝnh) theo quyÕt ®Þnh 1062/TC/Q§/CSTC ngµy 4/11/1996 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: Møc khÊu hao = Nguyªn gi¸ x TØ lÖ khÊu hao ph¶i trÝch trong n¨m TSC§ Møc khÊu hao = Møc khÊu hao ph¶i trÝch trong n¨m ph¶i trÝch trong th¸ng 12 th¸ng Sau khi tÝnh møc khÊu hao hµng th¸ng cña tõng TSC§, kÕ to¸n tËp hîp l¹i theo tõng ®èi t­îng sö dông TSC§ vµ tËp hîp chung toµn doanh nghiÖp. Thùc tÕ, do TSC§ trong doanh nghiÖp Ýt biÕn ®éng, viÖc tÝnh khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch th¸ng nµy chØ kh¸c th¸ng th¸ng tr­íc khi cã sù t¨ng, gi¶m TSC§. Do ®ã, hµng th¸ng kÕ to¸n chØ viÖc tÝnh sè khÊu hao t¨ng, gi¶m trong th¸ng vµ c¨n cø vµo sè khÊu hao ®· trÝch th¸ng tr­íc ®Ó x¸c ®Þnh sè khÊu hao ph¶i trÝch th¸ng nµy. Trong ®ã: Sè khÊu hao t¨ng = Nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng (gi¶m trong th¸ng) x TØ lÖ (gi¶m trong th¸ng) 12 th¸ng khÊu hao ViÖc tÝnh khÊu hao TSC§ hµng th¸ng ë C«ng ty ®­îc thùc hiÖn trªn B¶ng ph©n bæ sè 03 (BiÓu sè 06)- B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ do kÕ to¸n TSC§ thùc hiÖn. BiÓu sè 06: B¶ng ph©n bæ sè 03 B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ Th¸ng 10 n¨m 2002 * C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 02- B¶ng ph©n bæ Nguyªn vËt liÖu vµ C«ng cô dông cô (BiÓu sè 04), kÕ to¸n ghi: * Nî TK 627 (6272): 15.848.732 Cã TK 152: 15.848.732 Chi tiÕt- PX«t«: 183.192 - PXCK I-III: 14.631.597 - PXCK II: 1.033.943 * Nî TK 627 (6273): 65.798.835 Cã TK 153: 65.798.835 Chi tiÕt- PX«t«: 2.517.777 - PXCK I- III: 11.671.218 - PXCK II: 51.609.840 * C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 03- B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ (BiÓu sè 03), kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng chung cho s¶n xuÊt trong th¸ng. Nî TK 627 (6724): 118.223.609 Cã TK 214: 118.223.609 * C¨n cø vµo NhËt ký chøng tõ sè 01- NhËt ký chi tiÒn mÆt, kÕ to¸n ghi. Nî TK 627 (6278): 106.027.820 Cã TK 111: 106.027.820 * C¨n cø vµo NhËt ký chøng tõ sè 05. Nî TK 627 (6277): 42.500.000 Cã TK 331: 42.500.000 * C¨n cø vµo NhËt ký chøng tõ sè 10. Nî TK 627: 39.480.000 Cã TK 141: 39.480.000 * C¨n cø vµo B¶ng Ph©n bæ C«ng cô dông cô lo¹i 50%, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627: 615.755 Cã TK 142: 615.755 (chi tiÕt- PXCK III: 615.755) * Cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo TK 154, ghi: Nî TK 154: 388.494.751 Cã TK 627: 388.494.751 Chi tiÕt- TK 6272: 15.848.732 TK 6273: 65.798.835 TK 6273: 615.755 TK 6274: 118.223.609 TK 6277: 42.500.000 TK 6278: 145.507.820 (t¹m øng): 36.480.000 (tiÒn mÆt): 106.027.820 Chi phÝ s¶n xuÊt chung sau khi ®· tËp hîp ®­îc tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng nhãm s¶n phÈm theo tiªu thøc ph©n bæ lµ chi phÝ tiÒn l­¬ng ®Þnh møc n»m trong sè thµnh phÈm nhËp kho t­¬ng tù nh­ chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ Nh©n c«ng trùc tiÕp Cô thÓ: Th¸ng 10/2002 cã hÖ sè ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ H = 388.494.751 = 1,1327 342.979.008 BiÓu sè 08: Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph©n bæ cho tõng nhãm s¶n phÈm nh­ sau: Nhãm s¶n phÈm HÖ sè ph©n bæ T: Chi phÝ tiÒn l­¬ng ®Þnh møc thµnh phÈm nhËp kho Chi phÝ s¶n xuÊt chung Xe ca 116.612.862 132.087.389 Chi tiÕt khung.. 104.611.419 118.493.354 Khung xe m¸y 1,1327 76.121.172 86.223.451 B×nh x¨ng 37.875.851 42.902.976 §ãng thïng+ Sc 7.757.704 8.787.581 Céng: 342.979.008 388.494.751 d. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ toµn doanh nghiÖp C¨n cø vµo sè liÖu cña B¶ng ph©n bæ sè 01, sè 02 vµ sè liÖu tÝnh to¸n ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¶ng tËp hîp chi phÝ theo kho¶n môc. BiÓu sè 09: TËp hîp chi phÝ theo kho¶n môc Th¸ng 10 n¨m 2002 Nhãm s¶n phÈm Tk 621 TK 622 TK627 Xe ca 1.153.039.575 110.618.961 132.087.389 Chi tiÕt khung.. 868.644.499 99.234.391 118.493.354 Khung xe m¸y 1.366.899.434 72.208.274 86.223.451 B×nh x¨ng 234.830.367 36.045.754 42.902.976 §ãng thïng+sc 8.946.732 7.358.690 8.787.581 Céng: 3.632.380.199 325.466.340 388.494.751 §Þnh kú, kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ NhËt ký chøng tõ sè 07 (BiÓu sè 14) c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 01, 02, 03 vµ c¸c chøng tõ liªn quan. Tõ c¸c chøng tõ liªn quan kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i: BiÓu sè 10: Sæ c¸i TK 621- Chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Th¸ng 10 n¨m 2002 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè d­ S N Nî Cã Nî Cã XuÊt cho SX TT 152 3.632.380.199 KÕt chuyÓn CF NVL trùc tiÕp 154 3.632.380.199 BiÓu sè 11: Sæ c¸i TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Th¸ng 10 n¨m 2002 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè d­ S N Nî Cã Nî Cã Ph©n bæ cho l­¬ng 334 308.681.108 TrÝch 2% KPC§ 3382 6.173.622 TrÝch 3,4% BHXH 3383 10.611.610 KÕt chuyÓn CF nh©n c«ng trùc tiÕp 154 325.466.340 BiÓu sè 12: Sæ c¸i TK 627- Chi phÝ S¶n xuÊt chung Th¸ng 10 n¨m 2002 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè d­ S N Nî Cã Nî Cã XuÊt cho SXC 152 15.848.732 XuÊt CCDC cho SXC 153 65.798.835 KhÊu hao TSC§ 214 118.223.609 Chi tiÒn mÆt 111 106.027.820 Ph¶i tr¶ kh¸ch hµng 331 42.500.000 T¹m øng 141 39.480.000 Chi phÝ tr¶ tr­íc 142 615.755 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC 154 338.494.751 BiÓu sè 13: Sæ c¸i TK 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Th¸ng 10 n¨m 2002 CT DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè d­ S N Nî Cã Nî Cã KÕt chuyÓn CF NVLTT 621 3.632.380.199 KÕt chuyÓn CFNCTT 622 325.466.340 KÕt chuyÓn CFSXC 627 338.494.751 ..... ... .... ... Céng ph¸t sinh: 4.669.798.201 BiÓu sè 14: NhËt ký chøng tõ sè 07 Th¸ng 10 n¨m 2002 PhÇn III Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2 I. Nh÷ng nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 Víi bé m¸y kÕ to¸n ®· lu«n cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi nh÷ng th«ng tin ®Ó nhµ qu¶n lý, l·nh ®¹o biÕt ®­îc t×nh h×nh sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, lao ®éng, vËt t­, vèn b»ng tiÒn, t×nh h×nh chi phÝ, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p ®· ®Ò ra vµ ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ kh¸ch quan t×nh h×nh qu¶n lý cña c«ng ty nãi chung, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng, ®Æc biÖt ph©n kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty chØ cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. D­íi ®©y lµ mét vµi nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty nh­ sau: * ¦u ®iÓm: - Quy m« thuéc lo¹i võa, ho¹t ®éng tËp trung trªn ®Þa bµn, ph¹m vi më, cã sù ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc ®èi víi c¸n bé kÕ to¸n còng nh­ trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n, xö lý th«ng tin th× viÖc C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ lµ phï hîp t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra chØ ®¹o nghiÖp vô, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung, thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr­ëng, sù chØ ®¹o kÞp thêi l·nh ®¹o c«ng ty ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - VÒ tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®­îc tËp hîp cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt (nhãm s¶n phÈm). §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mµ C«ng ty x¸c ®Þnh lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. * Nh­îc ®iÓm: - Chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph©n bæ vµo TK 152 kh«ng chi tiÕt theo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 1141-TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh. - C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®­îc C«ng ty h¹ch to¸n kh¸ ®Çy ®ñ song cÇn ph¶i sím tæ chøc kÕ to¸n c¸c kho¶n chi phÝ theo dù to¸n, chi phÝ thiÖt h¹i s¶n phÈm háng...,chi phÝ ph¶i tr¶. - ViÖc h¹ch to¸n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt: trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty kh«ng chØ cã nh÷ng thµnh phÈm ®¹t yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn, chÊt l­îng ®­îc t¹o ra sau qu¸ tr×nh cßn cã nh÷ng s¶n phÈm háng, háng kh«ng söa ch÷a ®­îc kh«ng h¹ch to¸n ®Ó trõ trong gi¸ thµnh thµnh phÈm mµ tÝnh c¶ cho s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú. Do ®ã ®· lµm t¨ng c¸c kho¶n môc chi phÝ dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm cao, ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. II. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2 Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2, víi c¬ së lý luËn ®­îc häc ë tr­êng víi viÖc t×m hiÓu, nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, víi mong muèn C«ng ty sÏ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ vµ t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n tõ ®ã mµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, em cã mét sè ý kiÕn sau: * ý kiÕn 01: Chi tiÕt tµi kho¶n 152 C«ng ty nªn chi tiÕt TK 152 theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh khi ph©n bæ cho chi phÝ Nguyªn vËt liÖu. TK 152 cã c¸c TK cÊp 2 ®Ó ph¶n ¸nh tõng kho¶n môc chi phÝ cô thÓ trong chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. . TK 1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh . TK 1522: VËt liÖu phô . TK 1523: Nhiªn liÖu . TK 1524: Phô tïng thay thÕ . TK1525: ThiÕt bÞ XDCB . TK 1528: VËt liÖu kh¸c §iÒu nµy sÏ gióp cho C«ng ty cã thÓ theo dâi ®­îc tõng kho¶n môc chi phÝ trong chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp mét c¸ch chÝnh x¸c, chi tiÕt, cô thÓ mµ vÉn qu¶n lý tèt chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. * ý kiÕn 02: Tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ ph¶i tr¶ T¹i C«ng ty, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ mÆc dï cã nhiÒu kho¶n kh«ng qu¸ lín nh­ng do kh«ng ®­îc h¹ch to¸n theo dâi trªn TK 335- Chi phÝ ph¶i tr¶ mµ h¹ch to¸n th¼ng vµo chi phÝ Nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung nªn ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã sù biÕn ®éng gi÷a c¸c kú. VËy ®Ó æn ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm gi÷a c¸c kú, C«ng ty cÇn trÝch tr­íc vµo chi phÝ s¶n xuÊt hµng th¸ng nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ nh­: tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ theo kÕ ho¹ch, chi phÝ ngõng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch vµ h¹ch to¸n, ph¶n ¸nh trªn TK 335. ViÖc h¹ch to¸n tiÕn hµnh nh­ sau: - Khi trÝch tr­íc theo kÕ ho¹ch chi phÝ ph¶i tr¶ vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622- trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng c«ng nh©n nghØ phÐp . Nî TK 627, 641, 642- trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§. Cã TK 335 - Khi ph¸t sinh thùc tÕ c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ghi: Nî TK 335 Cã TK 334- tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ Cã TK 2413- chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ * ý kiÕn 03: Tæ chøc kÕ to¸n thiÖt h¹i s¶n phÈm háng trong s¶n xuÊt. HiÖn nay, t¹i C«ng ty nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i s¶n phÈm háng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh lµm cho chi phÝ tËp hîp cho c¸c kho¶n môc t¨ng lªn ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ. Do vËy C«ng ty cÇn tæ chøc kÕ to¸n kho¶n thiÖt h¹i nµy, b¾t ®Çu tõ viÖc x¸c ®Þnh ®Þnh møc s¶n phÈm háng cho tõng lo¹i trong nhãm s¶n phÈm. §èi víi s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc quy ®Þnh còng cÇn ®¸nh gi¸ nh­ ®¸nh gi¸ víi s¶n phÈm lµm dë x¸c ®Þnh râ nguyªn, nguån chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ con sè thiÖt h¹i s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc sau khi quyÕt ®Þnh sö lý kÕ to¸n ghi: Nî TK 1388: TiÒn båi th­êng ph¶i thu Nî TK 821: Chi phÝ bÊt th­êng Cã TK 154: Tæng gi¸ trÞ thiÖt h¹i s¶n phÈm háng ë tr­êng vµ t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2, ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, ®Æc biÖt lµ Ths NguyÔn Kim Ng©n cïng c¸c c¸n bé trong C«ng ty, em ®· hoµn thµnh tèt luËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n Chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2". Víi luËn v¨n nµy mÆc dï ch­a t×m ra ®­îc biÖn ph¸p cô thÓ, nh­ng còng mong gãp phÇn víi C«ng ty hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nãi riªng. Mét lÇn n÷a, xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸n bé t¹i phßng Tµi vô C«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2, c¸c thÇy c« gi¸o, ®Æc biÖt lµ Ths NguyÔn Kim Ng©n ®· gióp em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Hµ néi th¸ng 5 n¨m 2003 Sinh viªn NguyÔn B×nh Minh Tµi liÖu tham kh¶o 1. KÕ to¸n doanh nghiÖp (lý thuyÕt vµ Bµi tËp) Chñ biªn: PTS NguyÔn V¨n C«ng 2. Gi¸o tr×nh KÕ to¸n Doanh nghiÖp s¶n xuÊt Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ néi mục lục

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cơ khí ô tô 3-2.doc
Luận văn liên quan