Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2 1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu và sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 2 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu 2 1.1.1.1. Khái niệm về nguyên liệu vật liệu 2 1.1.1.2. Đặc điểm và vai trò của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất 2 1.1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 3 1.1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu 3 1.1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu 4 1.1.3. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 8 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu và tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 8 1.1.4.1. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 8 1.1.4.2. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu 9 1.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 10 1.2.1. Chứng từ sử dụng 10 1.2.2. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 10 1.2.2.1. Phương pháp thẻ song song 10 1.2.2.2. Phương pháp sổ số dư 13 1.2.2.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 14 1.3. Công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 16 1.3.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên 16 1.3.1.1. Tài khoản sử dụng 16 1.3.1.2. Phương pháp hạch toán 17 1.3.2.1. Tài khoản sử dụng 24 1.3.2.2. Phương pháp hạch toán 25 1.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán để hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 29 1.4.1. Hình thức Nhật ký - Sổ cái 29 1.4.2. Hình thức Nhật ký chung 30 1.4.3. Hình thức chứng từ ghi sổ 31 1.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 32 CHƯƠNG 2: 34 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA XÍ NGHIỆP BÁNH - MỨT - KẸO HÀ NỘI 34 2.1. Khái quát chung về Xí nghiệp 34 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Xí nghiệp 34 2.1.2. Chức năng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 35 2.1.2.1. Chức năng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 35 2.1.2.2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 36 2.1.3. Tổ chức bộ máy hoạt động của Xí nghiệp 36 2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp 38 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 38 2.1.4.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán tại Xí nghiệp 39 2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 40 2.2.1. Đặc điểm, phân loại và công tác đánh giá nguyên vật liệu xuất, nhập kho 40 2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho, nhập kho 41 2.2.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 42 2.2.3.1. Thủ tục, chứng từ hạch toán nhập, xuất kho nguyên vật liệu 42 2.2.3.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 52 2.2.4.Hạch toán nguyên vật liệu thừa, thiếu sau khi kiểm kê 55 2.2.5. Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu 58 CHƯƠNG 3: 63 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP BÁNH - MỨT - KẸO HÀ NỘI 63 3.1. Đánh giá chung về Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 63 3.2. Những ưu điểm, tồn tại trong công tác kế toán tại Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 64 3.2.1. Ưu điểm 64 3.2.2. Nhược điểm 66 3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội 67 KẾT LUẬN 79

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1752 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu 2.2.3.1. Thñ tôc, chøng tõ h¹ch to¸n nhËp, xuÊt kho nguyªn vËt liÖu 2.2.3.1.1. Thñ tôc nhËp kho nguyªn vËt liÖu ¨ §èi víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho ®ßi hái mét sè chøng tõ sau: Ho¸ ®¬n b¸n hµng PhiÕu nhËp vËt t­ Hîp ®ång mua nguyªn vËt liÖu Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ Sau khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n ng­êi b¸n, c¸n bé vËt t­ ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu víi hîp ®ång vÒ sè l­îng, ®¬n gi¸, kiÓm tra con dÊu cña b¶o vÖ xem ®· mang hµng vµo cæng ch­a, ch÷ ký cña phßng kü thuËt vÒ viÖc quyÕt ®Þnh cã nhËn hay kh«ng chÊp nhËn l« hµng kh«ng. PhiÕu nhËp kho do phßng cung tiªu lËp gåm 03 liªn: Liªn 1: do phßng Cung tiªu gi÷ Liªn 2: do kÕ to¸n vËt liÖu gi÷ Liªn 3: do thñ kho gi÷ Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu nhËp kiÓm nhËp nguyªn vËt liÖu ®Ó ghi sè l­îng thùc nhËp vµo phiÕu nhËp vµ cïng ng­êi cung cÊp ký tªn vµo phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ph¶i cã ch÷ ký cña ng­êi giao nguyªn vËt liÖu, thñ kho, kÕ to¸n. Thñ kho sau khi vµo thÎ kho ph¶i chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n mét liªn, phßng cung tiªu mét liªn. VÝ dô: Ngµy 2/10/2003, XÝ nghiÖp tiÕn hµnh mua 9.340kg bét mú ®Ó phôc vô s¶n xuÊt, ch­a thanh to¸n tiÒn cho ng­êi b¸n. Ngµy 3/10/2003, khi nguyªn vËt liÖu vÒ, XÝ nghiÖp còng ®ång thêi nhËn ®­îc mét ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. XÝ nghiÖp thanh to¸n toµn bé tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt. Ng­êi b¸n chÞu chi phÝ vËn chuyÓn. Tr×nh tù nhËp kho cña XÝ nghiÖp ®­îc thùc hiÖn qua c¸c b­íc sau: B¶ng 2.2 MÉu sè 02 GTGT- 3LL CK/ 2003 B No: 0015439 Ho¸ ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2003 §¬n vÞ b¸n hµng: Tr­¬ng B¸ LÞch §Þa chØ: 87 Hµng Bå Hä tªn ng­êi mua hµng: A.H¶i §¬n vÞ : XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt MST: 0100103601-1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 =1x2 1 Bét m× Kg 9.340 3.500 32.690.000 Céng thµnh tiÒn: 32.690.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT 3.269.000 Tæng tiÒn thanh to¸n: 35.959.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba m­¬i l¨m triÖu chÝn tr¨m n¨m m­¬i chÝn ngh×n ®ång./. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn ) (Ký, ghi râ hä tªn ) (Ký, ghi râ hä tªn ) Nguån: Phßng KÕ to¸n –Tµi vô B¶ng 2.3 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ Sè : 724 Ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2003 XÝ nghiÖp B¸nh- Møt - KÑo Hµ Néi C¨n cø : Ho¸ ®¬n sè: 0015439 ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2003 Ban kiÓm nghiÖm gåm: ¤ng, bµ : NguyÔn Thu Thuû §¹i diÖn phßng Kü thuËt ¤ng, bµ : TrÇn Minh Hîp §¹i diÖn phßng KÕ to¸n ¤ng, bµ : TrÇn Minh Qu¶ng §¹i diÖn kho STT Tªn , nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng theo ®óng chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Ghi chó Sè l­îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l­îng kh«ng quy c¸ch phÈm chÊt A B C D 1 2 3 1 Bét mú Kg 9.340 9.340 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm : §ñ tiªu chuÈn nhËp kho. Ng­êi giao hµng §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr­ëng ban (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) Nguån:Phßng KÕ to¸n – Tµi vô B¶ng 2.4 PhiÕu nhËp kho Ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2003 Sè: 824 MÉu sè : 02- VT Q§ sè 1141 _ TC/Q§/C§KT Ngµy 1/1/1995 cña BTC Nî TK 152 32.690.000 Cã TK 111 32.690.000 Hä tªn ng­êi giao hµng: Anh H¶i Theo ho¸ ®¬n sè 0015439 ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2003 NhËp t¹i kho: AXN STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­, hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 Bét mú Kg 9.340 9.340 3.500 32.690.000 Céng 32.690.000 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷: Ba m­¬i hai triÖu s¸u tr¨m chÝn m­¬i ngh×n ®ång./. NhËp, ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2003 Phßng cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ tªn ) (Ký, ghi râ tªn ) (Ký, ghi râ tªn ) (Ký, ghi râ tªn ) Nguån : Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n KÕ to¸n c¨n cø vµo nghiÖp vô ph¸t sinh ®Ó ®Þnh kho¶n: Nî TK 1521 32.690.000® Nî TK 1331 3.269.000® Cã TK 111 35.959.000® ¨ §èi víi nguyªn vËt liÖu tù chÕ biÕn nhËp kho, phÕ phÈm thu håi nguyªn vËt liÖu kh«ng dïng tr¶ l¹i kho, nguyªn vËt liÖu thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª thñ tôc gåm cã: PhiÕu b¸o nhËp nguyªn vËt liÖu (do tõng bé phËn cã nguyªn vËt liÖu nhËp) PhiÕu nhËp kho C¸c bé phËn cã nguyªn vËt liÖu nhËp nµy ph¶i lËp phiÕu nhËp kho lµm 3 liªn. Sau khi ng­êi phô tr¸ch bé phËn nép nguyªn liÖu ký vµo phiÕu vµ mang vËt t­, phiÕu nhËp ®Õn nhËp kho. C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, thñ kho ký nhËn kho, ghi sæ thùc nhËp vµo phiÕu vµ cïng víi ng­êi nhËn ký vµo c¶ 3 liªn. Liªn 1: Giao cho ng­êi nép Liªn 2: Thñ kho chuyÓn vÒ phßng cung tiªu Liªn 3: Thñ kho gi÷ l¹i, lµm c¨n cø ghi thÎ kho råi chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c¨n cø vµo thÎ kho cña thñ kho chuyÓn lªn ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. VÝ dô: Vµo ngµy 27/10/2003, nhËp l¹i kho 30kg bét mú thõa kh«ng dïng hÕt cña tæ 3 ph©n x­ëng I (sè bét mú ®· ®­îc xuÊt vµo ngµy 5/10/2003 ®Ó s¶n xuÊt b¸nh quy phôc vô cho TÕt Nguyªn §¸n). B¶ng 2.5 PhiÕu nhËp kho Ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2003 Sè: 840 MÉu sè : 02- VT Q§ sè 1141 _ TC/Q§/C§KT Ngµy 1/1/1995 cña BTC Nî TK 152 105.000 Cã TK 621 105.000 Hä tªn ng­êi giao hµng: ChÞ Hµ,tæ 3, ph©n x­ëngI Theo ho¸ ®¬n sè NhËp t¹i kho: AXN STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­, hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 Bét mú Kg 30 30 3.500 105.000 Céng 105.000 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷: Mét tr¨m linh n¨m ngh×n ®ång ./. NhËp, ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2003 Phßng cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ tªn ) (Ký, ghi râ tªn ) (Ký, ghi râ tªn ) (Ký, ghi râ tªn ) Nguån : Phßng KÕ to¸n - Tµi vô C¨n cø vµo nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 1521 105.000® Cã TK 154 105.000® ¨ §èi víi nguyªn vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn nhËp kho, gåm c¸c thñ tôc sau: PhiÕu giao hµng (cña ®¬n vÞ chÕ biÕn) PhiÕu nhËp kho VÝ dô: Vµo ngµy 5/11/2003, XÝ nghiÖp nhËp kho trøng muèi ®­îc xuÊt ®i gia c«ng vµo ngµy 8/10/2003, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp l¹i sau khi gia c«ng: 760.000® (bao gåm c¶ gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt ®i gia c«ng vµ chi phÝ gia c«ng). Sau khi gia c«ng xong, ®¬n vÞ gia c«ng giao hµng, c¨n cø vµo phiÕu giao hµng kÕ to¸n lËp phiÕu nhËp kho vµ ®ång thêi ghi sæ kÕ to¸n nh­ sau: Nî TK 152 760.000® Cã TK 154 760.000® 2.2.3.1.2. Thñ tôc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu ¨ Nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh: Hµng th¸ng khi cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c¸c ph©n x­ëng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong th¸ng cña XÝ nghiÖp do phßng kÕ ho¹ch lËp, c¸c ph©n x­ëng viÕt giÊy xin lÜnh vËt t­. KÕ to¸n c¨n cø vµo giÊy nµy viÕt phiÕu xuÊt kho thµnh 3 liªn, yªu cÇu thñ kho xuÊt nguyªn vËt liÖu. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, thñ kho xuÊt kho vµ ghi sè thùc xuÊt vµo phiÕu, råi cïng ng­êi nhËn ký vµo c¶ ba liªn. Liªn 1 giao cho bé phËn vËt t­, liªn 2 giao cho ng­êi lÜnh vËt t­, vµ liªn 3 thñ kho sö dông ®Ó ghi vµo thÎ kho, cuèi th¸ng chuyÓn cho kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sè. VÝ dô: Ngµy 5/10/2003, ph©n x­ëng I cã nhu cÇu sö dông 4.430kg bét mú ®Ó s¶n xuÊt b¸nh quy phôc vô cho TÕt Nguyªn §¸n. C¨n cø vµo lÖnh xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n sÏ lËp phiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu: B¶ng 2.6 LÖnh xuÊt kho nguyªn vËt liÖu Hä tªn ng­êi yªu cÇu : TrÇn V¨n LuyÖn §¬n vÞ yªu cÇu xuÊt kho: Ph©n x­ëng s¶n xuÊt I C¨n cø nhu cÇu s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña ph©n x­ëng I trong th¸ng 10 n¨m 2003. KÝnh göi gi¸m ®èc duyÖt xuÊt c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu sau: STT Tªn vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Ghi chó 1 Bét mú Kg 4.430 Céng 4.430 Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2003 Gi¸m ®èc Phßng cung tiªu Ng­êi ®Ò nghÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) Nguån : Phßng KÕ to¸n – Tµi vô MÉu sè 02 _ VT Q§ sè 1141 Q§ - TC/ C§KT Ngµy 1/11/1995 cña bé Tµi chÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2003 Sè : 734 B¶ng 2.7 XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi Nî TK 621 15.505.000 Cã TK 152 15.505.000 Hä vµ tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn V¨n Dòng §Þa chØ : Ph©n x­ëng s¶n xuÊt I Lý do xuÊt kho: S¶n xuÊt hµng ho¸ XuÊt kho t¹i :AXN STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­, hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 Bét mú Kg 4.430 4.430 3.500 15.505.000 Céng 4.430 4.430 15.505.000 C«ng thµnh tiÒn b»ng ch÷: M­êi l¨m triÖu n¨m tr¨m linh n¨m ngh×n ®ång./. Ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2003 Phßng cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ tªn ) (Ký, ghi râ tªn ) (Ký, ghi râ tªn ) (Ký, ghi râ tªn ) Nguån : Phßng KÕ to¸n –Tµi vô C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 734 ngµy 5/10/2003, kÕ to¸n ghi sè nh­ sau: Nî TK 621 15.505.000® Cã TK 152 15.505.000® Cuèi th¸ng, kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Nî TK 154 15.505.000® Cã TK 621 15.505.000® ¨ Nguyªn vËt liÖu xuÊt thuª ngoµi gia c«ng: T¹i XÝ nghiÖp, xuÊt kho vËt liÖu chñ yÕu lµ ®em ®i gia c«ng vá hép b¸nh kÑo, c¾t n¬ trang trÝ, trøng muèi... C¸c thñ tôc xuÊt thuª ngoµi gia c«ng gåm cã: - Hîp ®ång thuª gia c«ng - PhiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu Phßng cung tiªu c¨n cø vµo hîp ®ång thuª gia c«ng ®Ó lËp phiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. PhiÕu nµy ®­îc viÕt lµm 3 liªn: Liªn 1 : Giao cho thñ kho gi÷ lµm c¨n cø ghi vµo thÎ kho vµ sau ®ã chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ Liªn 2 : Phßng cung tiªu - Liªn 3 : Giao cho ng­êi vËn chuyÓn hµng ho¸ VÝ dô: Ngµy 8/10/2003, XÝ nghiÖp xuÊt 800 qu¶ trøng ®i gia c«ng chÕ biÕn theo phiÕu xuÊt kho 827. Chi phÝ gia c«ng lµ 150.000®, gi¸ qu¶ trøng xuÊt ®i gia c«ng lµ: 800 qu¶ x 700® = 560.000®. Chi phÝ vËn chuyÓn : 50.000®. Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Khi xuÊt trøng ®i gia c«ng, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 154 560.000® Cã TK 152 560.000® Khi gia c«ng xong, thanh to¸n chi phÝ gia c«ng vµ chi phÝ vËn chuyÓn b»ng tiÒn mÆt (150.000® + 50.000® = 200.000®): Nî TK 154 200.000® Cã TK 111 200.000® TËp hîp TK 154 : 560.000 + 200.000 = 760.000® ¨Nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho chi phÝ s¶n xuÊt chung VÝ dô: Ngµy 18/10/2003, xuÊt kho 10kg ®­êng Qu¶ng Ng·i theo phiÕu xuÊt kho sè 855 ®Ó phôc vô cho qu¶n lý s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng I, kÕ to¸n ghi sæ nh­ sau: Nî TK 627 60.000® Cã TK 152 60.000® 2.2.3.2 KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ViÖc qu¶n lý t×nh h×nh xuÊt, nhËp vËt t­ hµng ngµy ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu ë phßng kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp. Trªn c¬ së c¸c chøng tõ xuÊt, nhËp mµ thñ kho vµ kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cña vËt t­. Do lµ mét XÝ nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh, møt, kÑo nªn chñng lo¹i vËt t­ t­¬ng ®èi nhiÒu, nh­ng XÝ nghiÖp chØ s¶n xuÊt theo 2 thêi vô chÝnh lµ TÕt Trung Thu vµ TÕt Nguyªn §¸n, nªn viÖc nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu kh«ng diÔn ra th­êng xuyªn hµng ngµy. HiÖn nay, XÝ nghiÖp ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. Néi dung h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song ¸p dông ë XÝ nghiÖp nh­ sau; T¹i kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån kho cña tõng thø nguyªn vËt liÖu nh­ ®­êng kÝnh tr¾ng, bét mú, bét nÕp, nha,… vµ theo tõng kho. ThÎ kho ®­îc ®ãng thµnh quyÓn phï hîp víi tõng nhãm nguyªn vËt liÖu. Trong sæ kho cã ®¸nh sè cho tõng trang sæ, mçi trang mét lo¹i vËt liÖu (nÕu vËt liÖu nµo nhËp, xuÊt nhiÒu th× ®Ó nhiÒu trang), ë ®Çu quyÓn sæ cã môc lôc tªn vËt t­ ®Ó t×m dÔ h¬n. Khi nhËn c¸c chøng tõ kÕ to¸n vÒ nhËp, xuÊt vËt liÖu, thñ kho tiÕn hµnh s¾p xÕp, ph©n lo¹i tõng thø, lo¹i nguyªn vËt liÖu theo thø tù thêi gian, ghi sè l­îng thùc nhËp, thùc xuÊt tõ chøng tõ vµo thÎ kho. Vµ th­êng xuyªn ®èi chiÕu sè tån trªn thÎ kho víi sè tån thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu trong kho. Sau ®ã chuyÓn chøng tõ cho phßng kÕ to¸n theo ®Þnh kú 7 ngµy mét lÇn. T¹i phßng kÕ to¸n: Sau khi nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra chøng tõ nhËp, xuÊt gåm ho¸ ®¬n nhËp, ®¬n gi¸ nhËp, sè l­îng nhËp so víi phiÕu nhËp. C¨n cø vµo chøng tõ xuÊt, nhËp kho ®· kiÓm tra, tÝnh thµnh tiÒn, kÕ to¸n lÇn l­ît ghi c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt kho vµo sæ chi tiÕt kÕ to¸n §Õn cuèi th¸ng, kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt theo tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, tÝnh ra tæng sè l­îng nhËp, xuÊt, tæng tiÒn nhËp xuÊt, tæng l­îng xuÊt vµo sæ tæng hîp nguyªn vËt liÖu. Sè liÖu nhËp, xuÊt, tån trªn b¶ng tæng hîp ®­îc ®èi chiÕu víi thÎ kho cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. B¶ng 2.8 MÉu sè: 06_ VT Q§ sè 1141_ TC/ C§KT Ngµy 1/11/1995 cña bé Tµi chÝnh §¬n vÞ : XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: Ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2003 Tê sè 3 Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­: Bét mú §¬n vÞ tÝnh: Kg M· sè: STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp xuÊt Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè Ngµy NhËp XuÊt Tån A B C D E 1 2 3 4 1 2 3 PN 824 PX 734 PN 840 03/10 05/10 27/10 Tån ®Çu th¸ng 10 NhËp bét mú XuÊt cho PX I NhËp bét mú 03/10 05/10 27/10 9.340 30 4.430 197 Céng 9.370 4.430 Tån cuèi th¸ng 10 5.137 Thñ kho KÕ to¶n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký , hä tªn) Nguån : Phßng KÕ to¸n – Tµi vô B¶ng 2.9 XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu Th¸ng 10 N¨m 2003 Tµi kho¶n: 152- Chi tiÕt TK 1521 Tªn quy c¸ch vËt liÖu: Bét mú §¬n vÞ tÝnh: Kg (§VT:®ång) Chøng tõ DiÔn gi¶i Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú Ghi chó Sè Ngµy Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè tån ®Çu th¸ng 197 689.500 824 03/10 NhËp bét mú 9.340 32.690.000 734 05/10 XuÊt cho PX I 4.430 15.505.000 840 27/10 NhËp bét mú thõa 30 105.000 C«ng ph¸t sinh trong th¸ng 197 689.500 9.370 32.795.000 4.430 15.505.000 - - Sè tån cuèi th¸ng 5.137 17.979.500 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003 KÕ to¸n chi tiÕt KÕ to¸n tr­ëng Nguån: Phßng KÕ to¸n- Tµi vô 2.2.4. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu thõa, thiÕu sau khi kiÓm kª KiÓm kª lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt cña mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó kiÓm tra sè l­îng nguyªn vËt liÖu trªn thùc tÕ cã ¨n khíp ®øng víi trªn sæ s¸ch hay kh«ng. Qua ®ã ph¸t hiÖn ra c¸c tr­êng hîp hao hôt, mÊt m¸t, h­ háng, tõ ®ã ®­a ra biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. Sau mçi quý, thñ kho vµ c¸c thµnh viªn liªn quan cña XÝ nghiÖp tiÕn hµnh kiÓm kª kho. ViÖc kiÓm kª ®­îc diÔn ra c«ng khai vµ lËp biªn b¶n kiÓm kª. NÕu kiÓm kª thÊy sè l­îng thùc tÕ chªnh lÖch víi sè l­îng trªn sæ s¸ch th× tr­íc tiªn kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra l¹i sæ s¸ch xem cã nhÇm lÉn kh«ng. NÕu cã chªnh lÖch do ghi nhÇm th× kÕ to¸n ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp víi sè liÖu hiÖn cã cña nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p ch÷a sæ quy ®Þnh. NÕu thùc sù cã chªnh lÖch kh«ng ph¶i do ghi nhÇm, thiÕu th× tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ xö lý. Khi kiÓm kª kho, XÝ nghiÖp cã mét ban kiÓm kª ®¹i diÖn cho c¸c bé phËn liªn quan. C¨n cø vµo b¸o c¸o kÕt qña kiÓm kª, lËp biªn b¶ng kiÓm kª (xem b¶ng 2.10) VÝ dô 1: Tr­êng hîp ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Trong th¸ng 10, tiÕn hµnh kiÓm kª, ph¸t hiÖn thiÕu 5 kg ®­êng Qu¶ng Ng·i, ®¬n gi¸ 6000®/kg, ë tæ s¶n xuÊt cña chÞ DËu (thuéc ph©n x­ëng 1), kÕ to¸n ghi: Nî TK 1381 30.000® Cã TK 1521 30.000® LËp biªn b¶n xö lý vËt liÖu hao hôt, sau khi biÕt ®­îc 1 thµnh viªn trong tæ ®· lÊy trém, thµnh viªn ®ã ph¶i båi th­êng b»ng tiÒn mÆt. Nî TK 111 30.000® Cã TK 1381 30.000® VÝ dô 2: Ngµy 30/10/2003 XÝ nghiÖp tiÕn hµnh kiÓm kª ph¸t hiÖn thõa 2 lÝt n­íc hoa b­ëi lo¹i I, trÞ gi¸ lµ 300.000 ®, ch­a t×m ra nguyªn nh©n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1522 300.000® Cã TK 3381 300.000® B¶ng 2.10 XÝ nghiÖp b¸nh - Møt - kÑo hµ néi Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­ Th¸ng10/ 2003 Kho: AXN STT Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ Tån sæ s¸ch Tån thùc tÕ §¸nh gi¸ Thõa ThiÕu Ghi chó SL TT SL TT Tèt KÐm SL TT SL TT 1 §­êng Qu¶ng Ng·i Kg 6.000 1.175 7.050.000 1.170 7.020.000 T 5 30.000 2 N­íc hoa b­ëi lo¹i I lÝt 150.000 12 1.800.000 14 2.100.000 T 2 300.000 Céng 8.850.000 9.120.000 300.000 30.000 Nguån: Phßng KÕ to¸n-Tµi vô B¶ng 2.11 XÝ nghiÖp b¸nh - Møt - kÑo hµ néi B¶ng tæng hîp nhËp- xuÊt- tån kho nguyªn vËt liÖu,CCDC Th¸ng 10 N¨m 2003 Tµi kho¶n: 152 Kho : AXN (§VT:®ång) STT DiÔn gi¶i §¬n vÞ tÝnh Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú Ghi chó Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn 1 Vani liªn doanh Kg 45 5.400.000 63 7.560.000 70 8.400.000 38 4.560.000 2 Bét kh¶o Kg 42,10 4.841.500 78 8.970.000 70 8.050.000 50,10 5.761.500 3 Bét në Kg 26 78.000 120 360.000 102 306.000 44 13.000 4 §­êng Biªn Hoµ Kg - - 30 204.000 24 163.200 6 40.800 5 §­êng Qu¶ng Ng·i Kg 1.100 6.600.000 180 1.080.000 110 660.000 1.170 7.030.000 6 Bét mú Kg 197 689.500 9.370 32.795.000 4.430 15.505.000 5.137 17.979.500 7 Trøng gµ Qu¶ - - 1.000 700.000 800 560.000 200 140.000 8 N­íc hoa b­ëi LÝt 9 1.350.000 17 2.250.000 12 1.800.000 14 2.100.000 9 Tói bãng to C¸i 220 110.000 - - 180 90.000 40 20.000 10 G¨ng tay §«i - - 120 330.000 120 330.000 - - 11 Chæi ®ãt C¸i - - 10 42.000 10 42.000 - - ……………… Céng - 60.416.000 - 177.656.000 - 132.926.000 - 105.146.000 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003 KÕ to¸n chi tiÕt KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc Ghi chó: XÝ nghiÖp sö dông b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho cho c¶ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô (Tói bãng to, g¨ng tay, chæi ®ã…), v× vËy rÊt khã theo dâi ®èi chiÕu. PhÇn nµy sÏ ®­îc kiÕn nghÞ ë ch­¬ng 3. Tæng nhËp trong kú = Tæng mua trong kú + KiÓm kª thõa Tæng xuÊt trong kú = Tæng xuÊt dïng cho s¶n xuÊt trong kú + KiÓm kª thiÕu 2.2.5. KÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu ¨ Tµi kho¶n kÕ to¸n ®¬n vÞ sö dông HiÖn nay, XÝ nhiÖp ®ang sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 152 : Nguyªn liÖu, vËt liÖu Tµi kho¶n nµy ®­îc XÝ nghiÖp më thµnh 03 tµi kho¶n cÊp hai: TK 1521 : Nguyªn vËt liÖu chÝnh TK 1522 : Nguyªn vËt liÖu phô, c«ng cô dông cô TK 1523 : Nhiªn liÖu Do t¹i xÝ nghiÖp sö dông ph­¬ng ph¸p mua hµng lµ nhËp xong míi thanh to¸n tiÒn, kh«ng chuyÓn tr­íc tiÒn nªn kh«ng sö dông TK 151. ¨ Tr×nh tù kÕ to¸n tæng hîp nhËp - xuÊt nguyªn vËt liÖu ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: T¹i XÝ nghiÖp, c¸c chøng tõ gèc tr­íc hÕt ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ trong b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. TiÕp ®ã, kÕ to¸n lÊy kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo b¶ng kª vµ NhËt ký chøng tõ cã liªn quan. Cuèi th¸ng, céng sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c NhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo Sæ c¸i. B¶ng 2.12 B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Th¸ng 10 n¨m 2003 XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi STT Ghi cã c¸c tµi kho¶n Ghi nî c¸c tµi kho¶n Tµi kho¶n 152 Tµi kho¶n 153 Thùc tÕ Thùc tÕ 1 Tµi kho¶n 621- Chi phÝ NVL trùc tiÕp 131.303.000 Ph©n x­ëng I 71.382.800 Ph©n x­ëng II 59.920.200 2 Tµi kho¶n 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung 1.033.000 Ph©n x­ëng I 600.000 Ph©n x­ëng II 433.000 3 Tµi kho¶n 154- Chi phÝ sxkd dë dang 560.000 4 Tµi kho¶n 641- Chi phÝ b¸n hµng 5 Tµi kho¶n 642- Chi phÝ qu¶n lý DN 6 Tµi kho¶n 632- Gi¸ vèn hµng b¸n Céng 132.896.000 Ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2003 KÕ to¸n ghi sè KÕ to¸n tr­ëng Ghi chó: XÝ nghiÖp ®· tËp hîp c¶ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ ®­a tÊt c¶ vµo TK 152, nh­ vËy sÏ rÊt khã theo dâi vµ sai quy ®Þnh. PhÇn nµy sÏ ®­îc kiÕn nghÞ ë ch­¬ng 3. Tæng xuÊt trong kú = Tæng xuÊt dïng cho s¶n xuÊt + KiÓm kª thiÕu = 132.896.000 + 30.000 = 132.926.000 B¶ng 2.13 XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi B¶ng kª sè 3 TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Tµi kho¶n 152, 153 Th¸ng 10n¨m 2003 Sè TT ChØ tiªu TK 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu TK 153- C«ng cô, dông cô H¹ch to¸n Thùc tÕ H¹ch to¸n Thùc tÕ I Sè d­ ®Çu th¸ng 60.416.000 II Sè ph¸t sinh trong th¸ng 177.656.000 Tõ NKCT sè 1 (Ghi cã TK 111) 165.796.000 Tõ NKCT sè 2 (Ghi cã TK 112) - Tõ NKCT sè 5 (Ghi cã TK 331) 11.560.000 Tõ NKCT sè 6 (Ghi cã TK 151) - Tõ NKCT sè 7 (Ghi cã TK 152) - Tõ NKCT sè 10 (Ghi cã TK 3381) 300.000 III C«ng sè d­ ®Çu th¸ng vµ ph¸t sinh trong th¸ng 238.072.000 IV XuÊt dïng trong th¸ng 132.926.000 V Tån kho cuèi th¸ng 105.146.000 Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 11 n¨m2003 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Ghi chó:XÝ nghiÖp ®· tËp hîp gép chi phÝ cña c¶ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ ®­a tÊt c¶ vµo tµi kho¶n 152, nh­ vËy rÊt khã ®èi chiÕu, theo dâi, sai quy ®Þnh. PhÇn nµy sÏ ®­îc kiÕn nghÞ ë ch­¬ng 3. B¶ng 2.14 XÝ nghiÖp B¸nh - Møt- KÑo Hµ Néi Sæ c¸i tµi kho¶n 152 N¨m 2003 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 139.925.500 Ghi cã c¸c TK, ®èi øng nî víi TK 152 Th¸ng1 … Th¸ng 9 Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 TK 111 165.796.000 TK 331 11.560.000 TK 3381 300.000 Céng ph¸t sinh nî 57.689.000 …. 83.569.000 177.656.000 …… ……… Tæng ph¸t sinh cã 67.590.000 ….. 125.964.000 132.926.000 …….. ……… Sè d­ cuèi th¸ng 130.024.500 60.416.000 105.146.000 …….. ……… Ghi chó: Do XÝ nghiÖp ®· tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ ®­a tÊt c¶ vµo TK 152, lµm cho chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu t¨ng lªn, nh­ vËy lµ sai. PhÇn nµy sÏ ®­îc kiÕn nghÞ ë ch­¬ng 3. Trªn ®©y lµ kh¸i qu¸t chung vÒ sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn, bé m¸y qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp, chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña XÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp ®· tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung phï hîp víi quy m«, ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý cña XÝ nghiÖp. TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nh­ kiÓm tra chøng tõ gèc, ®Þnh kho¶n kÕ to¸n, ghi sæ chi tiÕt, h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, lËp b¸o c¸o ®Òu tËp trung ë phßng kÕ to¸n - tµi vô cña XÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp sö dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu trong th¸ng. Ph­¬ng ph¸p nµy dÔ lµm, dÔ ®èi chiÕu kiÓm tra. XÝ nghiÖp ®ang ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chøng tõ, cã hai nhËt ký chøng tõ mµ XÝ nghiÖp chñ yÕu sö dông lµ NhËt ký chøng tõ sè 1 vµ sè 5, ngoµi ra XÝ nghiÖp cßn sö dông NhËt ký chøng tõ sè 7, 10 vµ c¸c sæ chi tiÕt TK 331…Trªn c¬ së sè liÖu tæng céng cña c¸c NhËt ký chøng tõ sè 1, 5, NKCT kh¸c, b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån nguyªn vËt liÖu, sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK 152, TK 331, sau ®ã kÕ to¸n ghi trùc tiÕp vµo sæ c¸i TK 152. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã XÝ nghiÖp vÉn cßn cã nh­îc ®iÓm mµ cÇn ph¶i kh¾c phôc, cÇn ph¶i n©ng cao c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó ®­a XÝ nghiÖp ngµy cµng v÷ng m¹nh, ph¸t triÓn. §Õn ch­¬ng III, em xin m¹nh d¹n ®ãng gãp mét sè ý kiÕn cña em ®Ó kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm, nh÷ng tån t¹i cña XÝ nghiÖp, dùa trªn kiÕn thøc ®· ®­îc häc ë tr­êng vµ sau mét thêi gian thùc tËp thùc tÕ ë XÝ nghiÖp. Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi Trong ch­¬ng 2, bµi viÕt ®· tr×nh bµy vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi. Qua ®ã chóng ta thÊy ®­îc mÆt tèt vµ c¶ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña XÝ nghiÖp. Néi dung chñ yÕu trong ch­¬ng 3 sau ®©y lµ mét vµi nhËn xÐt chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi. 3.1. §¸nh gi¸ chung vÒ XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi TiÒn th©n lµ mét XÝ nghiÖp hîp doanh ra ®êi c¸ch ®©y gÇn 42 n¨m, ®­îc bao cÊp hoµn toµn. S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp chñ yÕu lµ ®Ó ph©n phèi cho ®èi t­îng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn Nhµ n­íc. XÝ nghiÖp hoµn toµn kh«ng ph¶i lo ®Çu ra. Nh­ng lîi nhuËn hÇu nh­ kh«ng cã, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn khã kh¨n. Khi Nhµ n­íc xo¸ bá chÕ ®é bao cÊp, chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi nãi riªng ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn, quy m« cña m×nh vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi ®· buéc ph¶i tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt sao cho hîp lý vµ ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt trong ®iÒu kiÖn, vèn liÕng, nh©n tµi vËt lùc hiÖn cã. Khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng më cöa, XÝ nghiÖp kh«ng nh÷ng gÆp ph¶i sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c mµ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ, th«ng tin liªn l¹c l¹c hËu, thÞ tr­êng tiªu thô kh«ng ®­îc më réng, viÖc tiªu thô s¶n phÈm chñ yÕu cho kh¸ch hµng quen thuéc nh­ cöa hµng B¸ch ho¸ Hµ Néi vµ c¸c tØnh tõ L¹ng S¬n ®Õn Thanh Ho¸. Bªn c¹nh ®ã, s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp l¹i kÐm ®a d¹ng, phong phó, n¹n lµm hµng gi¶, hµng kÐm phÈm chÊt trµn lan kh¾p trong n­íc. Nh­ng v­ît qua nh÷ng trë ng¹i ®ã, XÝ nghiÖp ®· ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh, thÓ hiÖn ë m¹ng l­íi cung cÊp ph©n phèi hµng ho¸, dÞch vô uy tÝn ngµy cµng cao, mèi quan hÖ c¸c b¹n hµng ngµy cµng tèt ®Ñp, t¹o lßng tin cho ng­êi tiªu dïng.Thµnh tùu lín nhÊt mµ XÝ nghiÖp ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ ®­îc nhËn chøng chØ ISO 9002, s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp liªn tôc ®­îc ®­îc b×nh chän hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do XÝ nghiÖp liªn tôc thay ®æi mÉu m· còng nh­ n©ng cao thiÕt bÞ s¶n xuÊt, s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®· ®­îc c¸c n­íc b¹n nh­: §øc, TiÖp, Nga… tin dïng. §êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn h¬n. Trong nh÷ng n¨m tíi, XÝ nghiÖp ®· ®Ò ra c¸c môc tiªu cô thÓ ®Ó phÊn ®Êu. Cô thÓ lµ: ®Ó n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh, XÝ nghiÖp thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc kinh doanh víi chi phÝ thÊp nhÊt, ®Ò ra c¸c khÈu hiÖu kinh doanh trong toµn XÝ nghiÖp. Vµ ®Ó b¾t kÞp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, XÝ nghiÖp ®ang dÇn dÇn trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé, ®Çu t­ thªm trang thiÕt bÞ míi, x©y dùng thªm c¬ së h¹ tÇng, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, lµm cho s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp thªm ®a d¹ng phong phó, ®ång thêi n©ng cao uy tÝn vµ danh tiÕng cho XÝ nghiÖp. Vµo thêi ®iÓm nµy, XÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt b¸nh, kÑo (®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i b¸nh dÎo, b¸nh n­íng ) ®Ó phôc vô cho dÞp TÕt Trung Thu s¾p tíi. HiÖn nay, XÝ nghiÖp ®ang tËp trung chuyÓn sang s¶n xuÊt b¸nh, kÑo ®Ó phôc vô cho dÞp TÕt Nguyªn §¸n. Cïng víi sù ®æi míi c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ, bé m¸y qu¶n lý còng nh­ bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®· ®­îc tæ chøc hîp lý, ho¹t ®éng khoa häc. §éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n cao, ®­îc chia thµnh 06 phßng ban. ViÖc ph©n chia c¸c phßng ban víi c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ nh­ vËy lµ phï hîp víi môc ®Ých vµ yªu cÇu ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp, nã cã thÓ ®¶m b¶o cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc mét c¸ch kÞp thêi. 3.2. Nh÷ng ­u ®iÓm, tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi 3.2.1. ¦u ®iÓm µ VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hBé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, phï hîp víi quy m«, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, phï hîp víi tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cña tõng c¸n bé kÕ to¸n. §éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n tr×nh ®é cao, nhiÒu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh, yªu nghÒ, tiÕp thu kÞp thêi chÕ ®é kÕ to¸n míi vµ vËn dông mét c¸ch linh ho¹t, t¸c phong lµm viÖc khoa häc, cã tinh thÇn ®oµn kÕt, gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc. hHÖ thèng chøng tõ, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n §Ó h¹ch to¸n trung thùc t×nh h×nh qu¶n lý vËt liÖu, XÝ nghiÖp ®· sö dông ®Çy ®ñ nh÷ng chøng tõ liªn quan, thùc hiÖn tèt c¸c thñ tôc vÒ nhËp kho, xuÊt kho, nhê vËy ®· gióp cho viÖc theo dâi vËt liÖu ®­îc cô thÓ. Hµng tån kho ®­îc h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Do vËy t×nh h×nh nhËp - xuÊt nguyªn vËt liÖu ®­îc ph¶n ¸nh kÞp thêi, th­êng xuyªn, gióp cho nhµ qu¶n lý cã ®­îc th«ng tin nhanh, kÞp thêi, chÝnh x¸c. Vµ t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n, ta còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc vËt t­ tån kho. HiÖn nay, XÝ nghiÖp ®ang ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chøng tõ. §©y lµ h×nh thøc cã nhiÒu ­u ®iÓm trong ®iÒu kiÖn ch­a c¬ giíi ho¸ ®­îc c«ng t¸c kÕ to¸n. H×nh thøc nµy thÓ hiÖn sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶o ®¶m c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh song song vµ viÖc kiÓm tra sè l­îng ®­îc th­êng xuyªn, kÞp thêi, phôc vô yªu cÇu qu¶n lý, ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c vµ tÝnh rµng buéc gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n víi nhau, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c phÇn viÖc kÕ to¸n ®ùoc tiÕn hµnh ®ång ®Òu. µ VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu - ViÖc theo dâi nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu còng nh­ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nãi chung ®­îc mét nh©n viªn kÕ to¸n ®¶m nhiÖm, do vËy viÖc ®èi chiÕu tÝnh to¸n l­îng nguyªn vËt liÖu nhËp, xuÊt, tån còng nh­ gi¸ nguyªn vËt liÖu ®­îc theo dâi kh¸ chÆt chÏ, s¸t sao, chi tiÕt theo tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. - C«ng t¸c tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng: hiÖn nay, XÝ nghiÖp ®ang sö dông ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh ®Ó tÝnh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho rÊt thuËn tiÖn, phï hîp víi ®Æc ®iÓm, quy m« cña XÝ nghiÖp, phï hîp víi sù biÕn ®éng gi¸ c¶ cña thÞ tr­êng.V× XÝ nghiÖp s¶n xuÊt theo thêi vô, nguyªn vËt liÖu cña XÝ nghiÖp phÇn lín lµ c¸c hµng n«ng s¶n thùc phÈm, kh«ng b¶o qu¶n l©u ®­îc, nguyªn vËt liÖu ®a d¹ng, phong phó nªn viÖc ¸p dông gi¸ thùc tÕ ®Ých danh lµ thÝch hîp. Ph­¬ng ph¸p nµy gióp cho XÝ nghiÖp theo dâi ®­îc chÝnh x¸c gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vËt liÖu, do vËy viÖc qu¶n lý vËt liÖu còng chÝnh x¸c h¬n. - XÝ nghiÖp hiÖn nay ®· x©y dùng vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt. MÆc dï khèi l­îng nguyªn vËt liÖu lín, l¹i ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, quy c¸ch nh­ng XÝ nghiÖp lu«n ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi cho s¶n xuÊt, kh«ng lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v× thiÕu vËt t­. Phßng kÕ to¸n XÝ nghiÖp mµ trùc tiÕp lµ kÕ to¸n vËt t­ ®· theo dâi s¸t sao c«ng t¸c thu mua vËt t­, ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, ®ång thêi ®ãng gãp tr¸ch nhiÖm trong viÖc tham m­u, t­ vÊn vÒ mÆt chuyªn m«n, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua vËt liÖu ë XÝ nghiÖp. §©y lµ sù cè g¾ng nç lùc, víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao cña c¸n bé kÕ to¸n vËt t­ nãi riªng vµ c¸c c¸n bé phßng ban nãi chung cña XÝ nghiÖp. - C«ng t¸c dù tr÷, b¶o qu¶n vËt t­ còng ®­îc XÝ nghiÖp triÓn khai thùc hiÖn hiÖu qu¶. XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch thu mua ®ång thêi x¸c ®Þnh khèi l­îng vËt liÖu dù tr÷ lu«n ®­îc XÝ nghiÖp thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý, kh«ng g©y nªn ø ®äng vèn. Nguyªn vËt liÖu ®­îc b¶o qu¶n trong mét hÖ thèng kho tµng ®­îc x©y dùng vµ trang bÞ ®¶m b¶o phï hîp víi ®Æc tÝnh lý ho¸ cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cña XÝ nghiÖp. Do ®ã, vËt t­ lu«n ®¸p øng kh«ng chØ vÒ mÆt sè l­îng mµ c¶ vÒ mÆt chÊt l­îng, phôc vô h÷u hiÖu cho yªu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm. 3.2.2. Nh­îc ®iÓm Nh×n chung, viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi ®ù¬c thùc hiÖn kh¸ hiÖu qu¶, ®¶m b¶o viÖc theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån nguyªn vËt liÖu ®­îc th­êng xuyªn. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn vÉn cßn nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån ®äng cÇn ®­îc hoµn thiÖn sau: X Mét lµ: HiÖn nay, XÝ nghiÖp chØ më 1 tµi kho¶n 152 “Nguyªn liÖu, vËt liÖu” ®Ó theo dâi ph¶n ¸nh chung t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sè hiÖn cã cña toµn bé nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô sö dông ë XÝ nghiÖp. Tµi kho¶n 152 ®­îc më thµnh 03 tµi kho¶n cÊp 2, trong ®ã c«ng cô dông cô ®­îc theo dâi ë tµi 1522 (VËt liÖu phô, c«ng cô dông cô). ViÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh nh­ vËy lµ ch­a ®óng víi nguyªn t¾c vµ chÕ ®é kÕ to¸n mµ Nhµ n­íc ®· ban hµnh, ®ång thêi lµm cho viÖc theo dâi nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trë nªn phøc t¹p vµ thiÕu khoa häc. Riªng vËt liÖu ®· cã nhiÒu chñng lo¹i, quy c¸ch kh¸c nhau, thªm vµo ®ã c«ng cô dông cô l¹i theo dâi chung, kh«ng ®­îc ph©n chia s¾p xÕp theo mét tiªu thøc nµo, ®· g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ yªu cÇu qu¶n trÞ cña XÝ nghiÖp vÒ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. X Hai lµ: - Trªn b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån, XÝ nghiÖp h¹ch to¸n chung c¶ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Do ®ã, viÖc theo dâi nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô rÊt khã kh¨n, kh«ng khoa häc. NÕu cÇn biÕt chÝnh x¸c hiÖn t¹i gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu hay c«ng cô dông cô th× kÕ to¸n ph¶i tÝnh tæng cña c«ng cô dông cô hay nguyªn vËt liÖu, sau ®ã lÊy tæng cña c¶ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trõ ®i tæng cña c«ng cô dông cô hay nguyªn vËt liÖu ®ã, nh­ vËy rÊt phøc t¹p vµ mÊt nhiÒu thêi gian, kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. - MÉu b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ b¶ng kª sè 3 cña XÝ nghiÖp lËp theo ®óng quy ®Þnh cña bé Tµi chÝnh, nh­ng XÝ nghiªp kh«ng t¸ch riªng chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô riªng. TÊt c¶ chi phÝ ®Òu h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n 152, nh­ vËy lµ kh«ng chÝnh x¸c vµ khiÕn ng­êi sö dông th«ng tin nµy hiÓu nhÇm. V× vËy, XÝ nghiÖp nªn h¹ch to¸n riªng chi phÝ ph©n bæ cho nguyªn vËt liÖu trªn TK 152 riªng vµ cho c«ng cô dông cô trªn TK 153 riªng. - Sæ c¸i TK 152 lµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt, nhËp, tån theo tõng th¸ng vµ c¶ n¨m, kh«ng bao hµm c¶ c«ng cô dông cô. Nh­ng XÝ nghiÖp l¹i ®­a toµn bé c¶ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµo sæ c¸i TK 152. §iÒu ®ã ®· lµm cho th«ng tin sai lÖch, sè liÖu thùc cña nguyªn vËt liÖu kh«ng chÝnh x¸c, sai nguyªn t¾c kÕ to¸n. Do vËy, XÝ nghiÖp nªn lËp riªng sæ c¸i TK 152 vµ sæ c¸i TK 153. X Ba lµ : Lµ mét XÝ nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh, kÑo kh¸c nhau, do ®ã cÇn cã nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau, sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt liÖu nµy còng t­¬ng ®èi phøc t¹p theo chñng lo¹i, quy c¸ch. Nh­ng XÝ nghiÖp l¹i kh«ng lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu, do ®ã viÖc ghi chÐp, theo dâi vËt liÖu cßn h¹n chÕ . X Bèn lµ: XÝ nghiÖp kh«ng x©y dùng cô thÓ, chi tiÕt ®Þnh møc vËt t­ cho tõng lo¹i s¶n phÈm, do vËy viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu th­êng hay bÞ l·ng phÝ, chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu còng kÐm hiÖu qu¶, th­êng g©y ra nh÷ng mÊt m¸t, hao hôt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. X N¨m lµ: VÒ sæ chi tiÕt: XÝ nghiÖp sö dông mÉu sæ chi tiÕt kh«ng theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Trong mÉu kh«ng cã cét ®¬n gi¸. §iÒu nµy g©y khã kh¨n trong viÖc theo dâi gi¸ nhËp, xuÊt thùc tÕ nguyªn vËt liÖu vµ ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c sæ kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ trong ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. 3.3. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi Qua thêi gian thùc tËp, dùa trªn c¬ së lý luËn ®· ®­îc häc kÕt hîp víi viÖc t×m hiÓu nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi, ®Ó kh«ng ngõng hoµn thiÖn ph¸t huy vai trß cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, em xin m¹nh d¹n ®ãng gãp mét sè ý kiÕn sau: * ý kiÕn thø nhÊt: VÒ tµi kho¶n kÕ to¸n vµ viÖc ph©n lo¹i c«ng cô dông cô HiÖn nay, XÝ nghiÖp ®ang theo dâi chung toµn bé nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµo mét tµi kho¶n 152, nh­ vËy võa kh«ng ®óng vÒ mÆt nguyªn t¾c mµ c«ng t¸c qu¶n lý, theo dâi vËt t­ trë nªn phøc t¹p. Theo em, XÝ nghiÖp nªn më thªm tµi kho¶n 153 “C«ng cô, dông cô” ®Ó theo dâi sè hiÖn cã vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng c«ng cô dông cô trong XÝ nghiÖp, khi ®ã tµi kho¶n 1522 chØ cßn theo dâi riªng vÒ vËt liÖu phô, tr¸nh r¾c rèi phøc t¹p. Khi XÝ nghiÖp më thªm tµi kho¶n 153 th× cÇn më chi tiÕt ®Õn c¸c tµi kho¶n cÊp 2 nh­ sau: TK 1531: Bao b× s¶n phÈm TK 1532: QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng TK 1538: C«ng cô, dông cô kh¸c §ång thêi, XÝ nghiÖp còng cÇn tiÕn hµnh ph©n lo¹i c«ng cô dông cô dùa vµo c«ng dông, tÝnh n¨ng cña c«ng cô: + Bao b× s¶n phÈm: Hép giÊy ®ùng b¸nh, tói bãng to… + QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng: Gåm c¸c lo¹i quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, g¨ng tay, khÈu trang… + C«ng cô, dông cô kh¸c : Gåm toµn bé nh÷ng c«ng cô dông cô kh«ng cïng néi dung víi hai lo¹i trªn nh­ : chæi ®ãt, ®inh ghim… * ý kiÕn thø hai: VÒ b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån, b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, b¶ng kª sè 3 vµ Sæ c¸i tµi kho¶n 152. XÝ nghiÖp lËp b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån nguyªn vËt liÖu nh­ng l¹i ghi c¶ c«ng cô dông cô nh­ vËy sÏ kh«ng ®­îc chÝnh x¸c, sè liÖu cña tµi kho¶n 152 sÏ t¨ng lªn so víi thùc tÕ (v× bao gåm c¶ c«ng cô dông cô). XÝ nghiÖp nªn lËp b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån cho nguyªn vËt liÖu riªng vµ cho c«ng cô dông cô riªng ( sau khi xÝ nghiÖp ®· ph©n lo¹i c«ng cô dông cô vµ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 153) Hai b¶ng nµy lu«n ®i kÌm nhau ®Ó viÖc ghi chÐp ®­îc thuËn lîi. ViÖc ghi t¸ch hai b¶ng nµy gióp kÕ to¸n dÔ ®èi chiÕu, biÕt sè hiÖn cã cña c¶ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo mµ kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian (B¶ng 3.1- Xem trang 69, B¶ng 3.2- Xem trang 70).- B¶ng 3.1 XÝ nghiÖp b¸nh - Møt - kÑo hµ néi B¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kho nguyªn vËt liÖu Th¸ng 10 N¨m 2003 Tµi kho¶n: 152 Kho : AXN (§VT:®ång) STT DiÔn gi¶i §¬n vÞ tÝnh Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú Ghi chó Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn 1 Vani liªn doanh Kg 45 5.400.000 63 7.560.000 70 8.400.000 38 4.560.000 2 Bét kh¶o Kg 42,10 4.841.500 78 8.970.000 70 8.050.000 50,10 5.761.500 3 Bét në Kg 26 78.000 120 360.000 102 306.000 44 13.000 4 §­êng Biªn Hoµ Kg - - 30 204.000 24 163.200 6 40.800 5 §­êng Qu¶ng Ng·i Kg 1.100 6.600.000 180 1.080.000 110 660.000 1.170 7.030.000 6 Bét mú Kg 197 689.500 9.370 32.795.000 4.430 15.505.000 5.137 17.979.500 7 Trøng gµ Qu¶ - - 1.000 700.000 800 560.000 200 140.000 8 N­íc hoa b­ëi LÝt 9 1.350.000 17 2.250.000 12 1.800.000 14 2.100.000 . ……………… Céng - 60.106.000 - 176.704.000 - 132.002.000 - 104.808.000 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003 KÕ to¸n chi tiÕt KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc B¶ng 3.2 XÝ nghiÖp b¸nh - Møt - kÑo hµ néi B¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt- tån kho c«ng cô dông cô Th¸ng 10 N¨m 2003 Tµi kho¶n: 153 Kho : AXN (§VT:®ång) STT DiÔn gi¶i §¬n vÞ tÝnh Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú Ghi chó Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn 1 Tói bãng to C¸i 220 110.000 - - 180 90.000 40 20.000 2 G¨ng tay §«i - - 120 330.000 120 330.000 - - 3 Chæi ®ãt C¸i - - 10 42.000 10 42.000 - - ……………… Céng - 310.000 - 952.000 - 924.000 - 338.000 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003 KÕ to¸n chi tiÕt KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc ViÖc XÝ nghiÖp kh«ng ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô riªng vµ h¹ch to¸n tÊt c¶ trªn tµi kho¶n 152 nh­ vËy kh«ng nh÷ng lµm cho sè liÖu ë b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kh«ng chÝnh x¸c mµ c¶ c¸c b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, b¶ng kª sè 3 vµ sæ c¸i tµi kho¶n 152 còng kh«ng chÝnh x¸c. ë b¶ng ph©n bæ vµ b¶ng kª sè 3, XÝ nghiÖp nªn tËp hîp c¸c sè liÖu cña c«ng cô dông cô riªng, ®­a vµo cét cã tµi kho¶n 153, sau ®ã tÝnh tæng vµ ®èi chiÕu sè liÖu ë b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. (Cô thÓ sÏ ®­îc thÓ hiÖn ë hai b¶ng 3.3 - Xem trang 72 vµ b¶ng 3.4 - Xem trang 73). Nh­ vËy, khi kÕ to¸n h¹ch to¸n riªng c«ng cô dông cô vµ nguyªn vËt liÖu ra th× sè liÖu trong sæ c¸i tµi kho¶n 152 sÏ ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh l¹i. Sè d­ ®Çu n¨m 2003 ®­îc gi÷ nguyªn, kÕ to¸n bãc t¸ch sè liÖu cña c«ng cô dông cô ë tµi kho¶n 152, ®­a sang tµi kho¶n 153 vµ lËp sæ c¸i tµi kho¶n 153. Sè liÖu ë sæ c¸i tµi kho¶n 152 sÏ ®­îc ®iÒu chØnh b¾t ®Çu tõ th¸ng1 n¨m 2003, cô thÓ sÏ ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng 3.5 - Xem trang 74. ViÖc h¹ch to¸n riªng nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, lËp c¸c b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån, b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª sè 3 cho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô riªng vµ lu«n kÑp cïng mét tËp, sÏ lµm cho c«ng viÖc kiÓm so¸t nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt, nhËp tån chÆt chÏ, chÝnh x¸c, khoa häc, vµ dÔ ®èi chiÕu theo dâi h¬n. B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Th¸ng 10 n¨m 2003 B¶ng 3.3 XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi STT Ghi cã c¸c tµi kho¶n Ghi nî c¸c tµi kho¶n Tµi kho¶n 152 Tµi kho¶n 153 Thùc tÕ Thùc tÕ 1 Tµi kho¶n 621- Chi phÝ NVL trùc tiÕp 131.303.000 Ph©n x­ëng I 71.382.800 Ph©n x­ëng II 59.920.200 2 Tµi kho¶n 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung 109.000 924.000 Ph©n x­ëng I 60.000 540.000 Ph©n x­ëng II 49.000 384.000 3 Tµi kho¶n 154- Chi phÝ sxkd dë dang 560.000 4 Tµi kho¶n 641- Chi phÝ b¸n hµng 5 Tµi kho¶n 642- Chi phÝ qu¶n lý DN 6 Tµi kho¶n 632- Gi¸ vèn hµng b¸n Céng 131.972.000 924.000 Ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2003 KÕ to¸n ghi sè KÕ to¸n tr­ëng B¶ng 3.4 XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi B¶ng kª sè 3 TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Tµi kho¶n 152, 153 Th¸ng 10n¨m 2003 Sè TT ChØ tiªu TK 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu TK 153- C«ng cô, dông cô H¹ch to¸n Thùc tÕ H¹ch to¸n Thùc tÕ I Sè d­ ®Çu th¸ng 60.106.000 310.000 II Sè ph¸t sinh trong th¸ng 176.704.000 952.000 Tõ NKCT sè 1 (Ghi cã TK 111) 164.844.000 952.000 Tõ NKCT sè 2 (Ghi cã TK 112) - Tõ NKCT sè 5 (Ghi cã TK 331) 11.560.000 Tõ NKCT sè 6 (Ghi cã TK 151) - Tõ NKCT sè 7 (Ghi cã TK 152) - Tõ NKCT sè 10 (Ghi cã TK 3381) 300.000 III C«ng sè d­ ®Çu th¸ng vµ ph¸t sinh trong th¸ng 236.810.000 1.262.000 IV XuÊt dïng trong th¸ng 132.002.000 924.000 V Tån kho cuèi th¸ng 104.808.000 338.000 Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 11 n¨m2003 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng B¶ng 3.5 XÝ nghiÖp B¸nh – Møt- KÑo Hµ Néi Sæ c¸i tµi kho¶n 152 N¨m 2003 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 139.925.500 Ghi cã c¸c TK, ®èi øng nî víi TK 152 Th¸ng1 … Th¸ng 9 Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 TK 111 164.844.000 TK 331 11.560.000 TK 3381 300.000 Céng ph¸t sinh nî 56.369.000 …. 80.029.000 176.704.000 …… ……… Tæng ph¸t sinh cã 66.605.000 ….. 120.100.000 132.002.000 …….. ……… Sè d­ cuèi th¸ng 129.689.500 60.106.000 104.808.000 …….. ……… * ý kiÕn thø ba:X©y dùng hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu thèng nhÊt trong toµn XÝ nghiÖp HiÖn nay, khèi l­îng nguyªn vËt liÖu XÝ nghiÖp sö dông nhÊt nhiÒu, l¹i phong phó, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, quy c¸ch. Bëi vËy trªn cë së ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn, thiÕu sãt, XÝ nghiÖp nªn lËp hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu. §©y lµ sæ tËp hîp toµn bé sè vËt liÖu ®· vµ ®ang sö dông cña XÝ nghiÖp. Sæ danh ®iÓm vËt liÖu theo dâi cho tõng nhãm, lo¹i vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ, gióp cho c«ng t¸c h¹ch to¸n ®­îc thùc hiÖn tèt vµ dÔ dµng. Trong sæ danh ®iÓm vËt liÖu, mçi lo¹i, mçi nhãm ®­îc quy ®Þnh mét m· riªng, s¾p xÕp mét c¸ch trËt tù thuËn tiÖn cho viÖc t×m kiÕm. Mçi lo¹i vËt liÖu cã thÓ lËp riªng mét quyÓn sè. Mçi m· vËt liÖu bao gåm 8 sè: Ba sè ®Çu lµ sè tµi kho¶n, sè thø 4 lµ nhãm chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu 2 sè tiÕp theo øng víi mçi nhãm vËt liÖu 2 sè cuèi øng víi quy c¸ch vËt liÖu trong mçi nhãm Sæ danh ®iÓm vËt liÖu cña lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh cã thÓ ®­îc lËp nh­ b¶ng 3.6 - Xem trang 76: B¶ng 3.6 XÝ nghiÖp b¸nh - Møt - kÑo Hµ Néi Sæ danh ®iÓm vËt liÖu Lo¹i: Nguyªn vËt liÖu Ký hiÖu:152 Ký hiÖu Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ Ghi chó Nhãm Danh ®iÓm vËt liÖu 1521- 01 §­êng 1521- 01- 01 §­êng Biªn Hoµ Kg 1521- 01- 02 §­êng Lam S¬n Kg 1521- 01- 03 §­êng Qu¶ng Ng·i Kg 1521- 01- 04 §­êng tinh luyÖn Kg …. 1521 - 02 Bét 1521- 02- 01 Bét dÎo Kg 1521- 02- 02 Bét kh¶o Kg 1521- 02- 03 Bét në Kg 1521- 02- 04 Bét trøng Kg ….. 1522 - 01 ThÞt gµ 1522- 01 - 01 ThÞt gµ läc x­¬ng Kg 1522- 01 - 02 ThÞt gµ quay Kg 1522- 01 - 03 ThÞt gµ th¸i ­íp ch­a xµo Kg 1522- 01 - 04 ThÞt gµ th¸i ­íp xµo Kg ….. * ý kiÕn thø t­: LËp ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu Do XÝ nghiÖp s¶n xuÊt theo thêi vô, vµo c¸c dÞp TÕt Trung Thu, TÕt Nguyªn §¸n nªn viÖc nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu th­êng diÔn ra víi khèi l­îng lín. V× vËy, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i lËp ®Þnh møc sö dông vËt liÖu. Nã gióp cho l­îng tån kho nguyªn vËt liÖu kh«ng qu¸ nhiÒu khi hÕt thêi vô, g©y ø ®äng vèn trong s¶n xuÊt vµ còng kh«ng qu¸ Ýt dÉn ®Õn thiÕu khi ®ang s¶n xuÊt.ViÖc lËp ®Þnh møc sö dông vËt liÖu gióp cho viÖc h¹ch to¸n vµ ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vËt liÖu víi cuèi kú, thÊy ®­îc sù ¶nh h­ëng cña viÖc tiªu hao thùc tÕ vËt liÖu ®Õn gi¸ cña tõng lo¹i s¶n phÈm nh­ thÕ nµo víi ®Þnh møc ®· lËp ra, tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n nh»m t×m ra c¸c biÖn ph¸p tèt nhÊt, tiÕt kiÖm nhÊt. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc ®Þnh møc vËt liÖu phï hîp víi yªu cÇu th× ®ßi hái ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a bé phËn kÕ ho¹ch, cung tiªu, tµi vô vµ bé phËn s¶n xuÊt. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong kú vµ thùc tÕ c«ng t¸c thu mua cua tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Ó x¸c ®Þnh ®Þnh møc hîp lý nhÊt. §Þnh møc nµy kh«ng cè ®Þnh mµ thay ®æi theo tõng kú s¶n xuÊt. Vµ ®iÓm quan träng lµ kÕ ho¹ch thu mua vËt t­ ph¶i c©n ®èi víi kÕ ho¹ch thu mua theo ®Þnh møc do phßng kÕ to¸n ®Æt ra. NÕu bé phËn nµo lµm mÊt m¸t thiÕu hôt th× bé phËn ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng. §iÒu ®ã sÏ h¹n chÕ ®­îc c¸c tiªu cùc trong s¶n xuÊt. * ý kiÕn thø n¨m: XÝ nghiÖp nªn lËp l¹i sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu Theo em XÝ nghiÖp nªn më l¹i sæ chi tiÕt theo mÉu cña bé tµi chÝnh quy ®Þnh cã thªm cét ®¬n gi¸ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu trªn thÞ tr­êng, phôc vô c«ng t¸c tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho thuËn lîi vµ tõ ®ã cã ý kiÕn cho phßng vËt t­ trong kh©u tæ chøc thu mua vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. Sæ chi tiÕt cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cã thÓ ®­îc lËp nh­ b¶ng 3.7- Xem trang 78 B¶ng 3.7 XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu Th¸ng 10 N¨m 2003 Tµi kho¶n: 152- Chi tiÕt TK 1521 Tªn quy c¸ch vËt liÖu: Bét mú §¬n vÞ tÝnh: Kg (§VT:®ång) Chøng tõ DiÔn gi¶i §¬n gi¸ Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú Ghi chó Sè Ngµy Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè tån ®Çu th¸ng 3.500 197 689.500 824 03/10 NhËp bét mú 3.500 9.340 32.690.000 734 05/10 XuÊt cho PX I 3.500 4.430 15.505.000 840 27/10 NhËp bét mú thõa 3.500 30 105.000 C«ng ph¸t sinh trong th¸ng 197 689.500 9.370 32.795.000 4.430 15.505.000 - - Sè tån cuèi th¸ng 5.137 17.979.500 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003 KÕ to¸n chi tiÕt KÕ to¸n tr­ëng Nguån: Phßng KÕ to¸n- Tµi vô KÕt luËn Th«ng qua viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi, em thÊy râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng, ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ thµnh c«ng hay thÊt b¹i tuú thuéc vµo nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, trong ®ã h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu lµ nguyªn nh©n chñ yÕu. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt kÕt hîp c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Çu ra vµ c©n ®èi thu chi mét c¸ch hîp lý. Qua qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng vµ thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi, em nhËn thÊy ®­îc viÖc trau dåi kiÕn thøc lý luËn c¬ b¶n trong nh÷ng n¨m häc lµ rÊt quan träng, v× nã lµ nÒn t¶ng ®Ó tiÕp thu thùc tÕ. T¹i XÝ nghiÖp, em ®· cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh, kÑo. Cïng víi sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy, c« gi¸o vµ sù gióp ®ì cña c¸c b¸c, c¸c c« t¹i phßng KÕ to¸n - Tµi vô cña XÝ nghiÖp em ®· hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp mang tªn “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi ”. Song do kh¶ n¨ng h¹n chÕ cña b¶n th©n nªn bµi luËn v¨n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em kÝnh mong sù th«ng c¶m vµ gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c¸c c« vµ b¹n bÌ ®Ó luËn v¨n cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o - Th¹c sÜ NguyÔn Thanh HuyÒn ®· tËn t×nh chØ b¶o, gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. §ång thêi, em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c b¸c, c¸c c« t¹i phßng KÕ to¸n - Tµi vô cña XÝ nghiÖp B¸nh - Møt - KÑo Hµ Néi ®· h­íng dÉn vµ gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp. Môc lôc Trang Danh môc c¸c b¶ng Trang B¶ng 1.1: MÉu thÎ kho 11 B¶ng 1.2: Sæ chi tiÕt vËt liÖu 12 B¶ng 1.3: Sæ sè d­ hµng tån kho 13 B¶ng 1.4: Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn 15 B¶ng 2.1: Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp 35 B¶ng 2.2: Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng 43 B¶ng 2.3: Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ 44 B¶ng 2.4: PhiÕu nhËp kho sè 824 45 B¶ng 2.5: PhiÕu nhËp kho sè 840 47 B¶ng 2.6: LÖnh xuÊt kho nguyªn vËt liÖu 49 B¶ng 2.7: PhiÕu xuÊt kho sè 734 50 B¶ng 2.8: ThÎ kho 53 B¶ng 2.9: Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu 54 B¶ng 2.10: Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­ 56 B¶ng 2.11: B¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån nguyªn vËt liÖu, CCDC 57 B¶ng 2.12: B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 59 B¶ng 2.13: B¶ng kª sè 3 60 B¶ng 2.14: Sæ c¸i tµi kho¶n 152 61 Danh môc c¸c s¬ ®å Trang S¬ ®å 1: S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song 12 S¬ ®å 2: S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt theo ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ 14 S¬ ®å 3: S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt theo ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn 15 S¬ ®å 4: S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn 23 S¬ ®å 5: S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp theo ph­¬ng ph¸p kiªm kª ®Þnh kú 28 S¬ ®å 6: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký – Sæ c¸i 29 S¬ ®å 7: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung 30 S¬ ®å 8: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ 31 S¬ ®å 9: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ 32 S¬ ®å 10: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp 37 S¬ ®å 11: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp 39 S¬ ®å 12: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ 39 Danh môc c¸c thuËt ng÷ viÕt t¾t Ký hiÖu viÕt t¾t Tªn ®Çy ®ñ CNV C«ng nh©n viªn CK ChiÕt khÊu CCDC C«ng cô, dông cô GTGT Gi¸ trÞ gia t¨ng KK§K KiÓm kª ®Þnh kú KKTX Kª khai th­êng xuyªn NVL Nguyªn vËt liÖu TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh TK Tµi kho¶n TT Thµnh tiÒn SL Sè l­îng SDCK Sè d­ cuèi kú SD§K Sè d­ ®Çu kú Sxkd S¶n xuÊt kinh doanh VN§ ViÖt Nam §ång Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o PGS. TS NguyÔn V¨n C«ng, (2003), “ Lý thuyÕt thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh”, Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh. Tr­êng ®¹i häc d©n lËp Th¨ng Long, (2001), “KÕ to¸n doanh nghiÖp s¶n xuÊt” Tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi, (2001), “KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp”. Chñ biªn TS §Æng ThÞ Hoµ,(2001), “KÕ to¸n doanh nghiÖp s¶n xuÊt”, Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh. Th«ng t­ sè 89/ 2002/TT- BTC ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2002

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan