Đề tài Hoàn thiện công tác lập và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng

Lời mở đầu Hành trang của đời của bạn gì? Phải chăng chính là chi thức và sự khổ luyện trong học tập và nghiên cứu để mai này vững bước trên con đường tương lai song muốn góp phần vào công cuộc đưa đất nước ta sánh vai với các nước bạn thì mỗi học sinh , sinh viên chúng ta hãy vì bản thân và xã hội nâng cao trình độ để xây dựng đất nước Việt Nam ngaỳ một giàu đẹp hơn. Thế kỷ 21 vơí biết bao sự chuyển biến kỳ diệu và mới lạ , cả thế giới đang lột bỏ áo choàng cũ kỹ bước vào một tương lai mới, đó là thơif kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nước ta từ một nước nông nghiệp ngèo nàn và lạc hậu đang vươn mình theo kinh tế thị trường , chuyển dần cơ cấu nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ với các ngành nghề khác nhau trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hiện nay, kế toán trở thành công cụ đặc biệt quan trọng trong việc bao quát tình hình tài chính và quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách đầy đủ, chính xác. Việc lập và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thức sự rất cần thiết nhằm đánh giá đúng trạng thái thực của chúng ta và đó chính là mối quan tâm của ban giám đốc, các nhà quản lý, đâù tư cũng như khách hàng. Trên cơ sở đó có thể đưa ra những quyết định, những biện pháp tối ưu, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, phù hợp với mô hình hoạt động, quy mô của doanh nghiệp Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng em có điều kiện tìm hiểu thực tế công tác hạch toán kế toán tại công ty. Xuất phát từ tầm quan trọng của lập và phân tích báo cáo tài chính nói chung và báo cáo kết quả kinh doanh noí riêng, bằng những kiến thức thu nhập được trong quá trình học tập và nghiên cứu tại nhà trường cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể ban lãnh đạo và phòng kế toán tài chính của công ty cũng như các thầy cô giáo tại truờng đặc biệt là giáo viên, TS - Đồng Thị Nga – giáo viên đã trực tiếp hướng dẫn em đã giúp em lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Công Nghệ Phẩm HảI Phòng. Nội dung bài khoá luận gồm 3 phần Chương 1: Lý luận chung về tài chính lập và phân tích báo cáo két quả kinh doanh Chương 2 : Thực trạng công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải phòng Chương 3: Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Do còn nhiều hạn chế về trình độ chuyên môn nên khoá luận em không tránh khỏi những khiếm khuyết, em mong được các thầy cô giáo đóng góp ý kiến đế bài khoá luận của em được hoàn thiện hơn.

doc114 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1612 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác lập và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h b¸o… v× vËy, víi t×nh h×nh hiÖn nay, C«ng ty nªn chó träng c¸c vÊn ®Ò nh­ sau: CÇn cã sù t¸ch b¹ch gi÷a phßng tµi chÝnh vµ phßng kÕ to¸n, chän läc nh÷ng nh©n viªn cho bé phËn tµi chÝnh ph¶i cã tr×nh ®é c¬ b¶n vÒ tµi chÝnh vµ cã kinh nghiÖm th©m niªn trong c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. Kh«ng ngõng ®µo t¹o c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch th«ng qua c¸c kho¸ huÊn luyÖn cña bé tµi chÝnh, trung t©m gi¸o dôc cña c¸c tr­êng ®¹i häc chuyªn ngµnh, kÞp thêi tiÕp cËn nh÷ng thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n vµ nh÷ng chuÈn mùc kÕ to¸n míi. Bæ sung nh÷ng kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch tµi chÝnh th«ng qua c¸c th«ng tin trªn b¸o, c«ng b¸o, c¸c trang Wed liªn quan. KhuyÕn khÝch t×m hiÓu th«ng tin kinh tÕ trong n­íc vµ ngoµi n­íc tõ mäi nguån d¨ng t¶i. Cã thÓ cö hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn tham gia c¸c kho¸ häc ng¾n, dµi h¹n t¹i c¸c n­íc trªn thÕ giíi vÒ kiÕn thøc qu¶n lý vµ tµi chÝnh doanh nghiÖp hiÖn ®¹i. Tin häc ho¸ ®éi ngò nh©n viªn tµi chÝnh, th­êng xuyªn cö hä ®i c¸c héi th¶o chuyªn ngµnh .. Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu nµy cÇn nç lùc tõ phÝa C«ng ty. C«ng ty vÇn thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n míi ban hµnh, nh÷ng chuÈn mùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n ViÖt nam vµ hÖ thèng ph¸p luËt vÒ kinh tÕ. §Ó cã ®­îc nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n cã gi¸ trÞ th× C«ng ty nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p kiÓm tra b»ng chÝnh néi bé hoÆc kiÓm to¸n. MÆt kh¸c, ®Ó C«ng ty hoµ nhËp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒnkinh tÕ , b¾t kÞp víi sù thay ®æi cña ®Êt n­íc, c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i tu©n thñ theo chÕ ®é kÕ to¸n míi vµ nh÷ng chuÈn mùc kÕ to¸n viÖt nam. Bªn c¹nh ®ã cÇn chó träng thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau: + Thø nhÊt: Bæ sung nh÷ng b¸o c¸o ngoµi hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc cña bé tµi chÝnh ®Ó phôc phô luång th«ng tin ®Çy ®ñ cho c«ng t¸c ph©n tÝch. Nh­ vËy ph©n tÝch b¸o c¸o thu nhËp rÊt quan träng vµ ®­îc sö dông trong hÇu hÕt ph©n tÝch tµi chÝnh dïng cho nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ c¬ cÊu vèn, sö dông vèn, c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ®Çu t­ vµ sö dông ®ßn bÈy… mµ hiÖn nay C«ng ty kh«ng sö dông, sù hiÓu biÕt cña hä vÒ b¸o c¸o thu nhËp vµ c¸c chØ tiªu trong b¸o c¸o lµ ch­a râ rµng. Do vËy, C«ng ty nªn ®­a b¸o c¸o thu nhËp vµo hÖ thèng b¸o c¸o qu¶n trÞ. + Thø hai: N©ng cao tr×nh ®é vµ phÈm chÊt cña c¸n bé qu¶n lý. TÊt c¶ c¸c quýªt ®Þnh vÒ kinh doanh tµi chÝnh cña C«ng ty ®Òu tõ c¸n bé qu¶n lý. Do vËy, tr×nh ®é n¨ng lùc vµ ®¹o ®øc cña hä quyÕt ®Þnh sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña C«ng ty, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh C«ng ty. + Thø ba: N©ng cao tr×nh ®é nh©n viªn chuyªn tr¸ch, th­êng xuyªn trao ®æi th«ng tin bªn ngoµi vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh, thÞ tr­êng qua c¸c trang Web hoÆc h×nh thøc kh¸c. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy, C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh mét c¸ch s©u s¾c th­êng xuyªn vµ liªn tôc h¬n. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch nµy C«ng ty nªn giao cho nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh doanh nghiÖp thùc hiÖn, ®Ó cã mét kÕt qu¶ chÝnh x¸c nhÊt vÒ t×nh hÝnh tµi chÝnh cña C«ng ty. Tõ ®ã ®­a ra c¸c biÖn ph¸p, kiÕn nghÞ phï hîp nh»m kh¾c phôc nh÷ng kho kh¨n gÆp ph¶i ®ång thêi ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc viÖc ph©n tÝch ®­îc chÝnh x¸c vµ kÞp thêi C«ng ty nªn ¸p dông c¸c b­íc sau: B­íc 1: Kh©u chuÈn bÞ ph©n tÝch Ph¶i cã môc tiªu ph©n tÝch râ rµng bëi c¸c môc tiªu kh¸c nhau th× viÖc ph©n tÝch còng kh¸c nhau - TiÕn hµnh thu thËp tµi liÖu liªn quan mét c¸ch ®Çy ®ñ. Tµi liÖu phôc phô viÖc ph©n tÝch ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c trung thùc. Nh÷ng tµi liÖu nµy kh«ng chØ lÊy ë trong n¨m mµ ph¶i lÊy ë c¸c n¨m tr­íc v× nh­ thÕ viÖc ph©n tÝch míi mang tÝnh thuyÕt phôc. Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i s­u tÇm thªm sè liÖu cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c, sè liÖu trung b×nh ngµnh. Tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ thÊy râ h¬n t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng cña b¶n th©n doanh nghiÖp m×nh so víi mÆt b»ng chung. Tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p ®èi chiÕu phï hîp. B­íc 3: TiÕn hµnh ph©n tÝch Trªn c¬ së môc tiªu vµ sè liÖu ®· cã bé phËn tµi chÝnh tiÕn hµnh x©y dùng mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu ph©n tÝch, tuy nhiªn hÖ thèngc¸c chØ tiªu nµy kh«ng nªn qu¸ qu¸ nhiÒu nh»m gi¶m bít thêi gian tÝnh to¸n, viÖc ph©n tÝch chó träng ®Õn chiÒu s©u, ®ång thêi c¸c chØ tiªu cÇn ph¶i b¸m s¸t môc tiªu ph©n tÝch, chó träng ®Õn c¸c chØ tiªu cã sù biÕn ®æi râ rÖt vµ nh÷ng chØ tiªu quan träng, sau khi tÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c hÖ thèng chØ tiªu ta tiÕn hµnh lËp b¶ng tiªu ®Ò cho c¸c chØ tiªu, ph¶i ®¶m b¶o b¸m s¸t t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty vµ c¸c chØ tiªu ph¶i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau B­íc 3: lËp b¸o c¸o ph©n tÝch B¸o c¸o ph©n tÝch lµ b¶ng tæng hîp vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. Th«ng th­êng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh gåm 2 phÇn : PhÇn 1: §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong kú kinh doanh th«ng qua c¸c chØ tiªu cô thÓ. §Æt c¸c chØ tiªu trong mèi quan hÖ t­¬ng ph¶n gi÷a c¸c mÆt cña qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Qua ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh÷ng ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu còng nh­ tiÒm n¨ng cña tõng mÆt ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp PhÇn 2: §Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng gi¶i ph¸p cô thÓ cho viÖc n©ng cao chÊt l­îng kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. CÇn nªu bËt ®­îc nh÷ng ph­¬ng h­íng ®«Ø míi trong lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c b­íc ®i trong giai ®o¹n tiÕp theo cÇn ph¶i ®­îc cô thÓ ho¸ thµnh nh÷ng gi¶i ph¸p hay nh÷ng luËn chøng kinh tÕ trong b¸o c¸o ph©n tÝch tµi chÝnh nãi trªn. 3.1. Ph©n tÝch tæng qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trong c¸c n¨m gÇn ®©y Tr­íc khi ®i ph©n tÝch tõng chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty chóng ta sÏ xem qua kh¸i qu¸t vÒ sù biÕn ®éng t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty c¸c n¨m gÇn ®©y. §Çu tiªn lµ tû lÖ c¸c chØ tiªu so víi doanh thu thuÇn trong c¸c n¨m võa qua ®Ó qua ®ã cã thÓ thÊy ®­îc c¸c biÕn ®éng cña tû lÖ doanh thu chi phÝ so víi doanh thu thuÇn qua c¸c n¨m chØ tiªu n¨m 2006 n¨m 2007 n¨m 2008 so víi dtt(%) n¨m 2007 so víi 2006 n¨m 2008 so víi 2007 2006 2007 2008 st % st % Doanh thu bán hµng và cung cấp dịch vụ 129,300,199,380 172,581,297,366 191,877,874,740 100.00 100.00 100.00 43,281,097,986 33 19,296,577,374 11 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 129,300,199,380 172,581,297,366 191,877,874,740 100.00 100.00 100.00 43,281,097,986 33 19,296,577,374 11 (10= 01 – 02) Giá vốn bán hµng 122,456,388,707 164,536,763,894 177,211,017,022 94.71 95.34 92.70 42,080,375,187 34 12,647,254,028 8 Lợi nhuận gộp về bán hµng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 – 11) 6,843,810,673 8,044,533,472 14,666,859,818 5.29 4.66 7.64 1,200,722,799 18 6,622,326,346 82 Doanh thu hoạt động tài chính 495,946,049 609,107,509 1,245,313,009 0.38 0.35 0.65 113,161,460 23 636,205,500 104 Chi phí tài chính 4,385,268,520 2.29 4,385,268,520 -Trong đó: Chi phí lãi vay 4,385,268,520 2.285448 4,385,268,520 Chi phí bán hµng 6,051,580,712 7,113,925,115 8,998,335,521 4.68025629 4.12207 4.689616 1,062,344,403 18 1,884,410,406 26 Chi phí quản lý doanh nghiệp 388,909,194 520,519,330 1,044,386,814 0.30078004 0.30161 0.544298 131,610,136 34 523,867,484 101 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 899,266,816 1,019,196,536 1,484,178,972 0.69548757 0.59056 0.773502 119,929,720 13 464,982,436 46 ( 30 = 20 +(21-22) – (24+25) Thu nhập khác 58,398,057 0.030435 58,398,057 Chi phí khác 28,000,000 0.014593 28,000,000 Lợi nhuận khác 30,398,057 0.015842 30,398,057 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 899,266,816 1,019,196,536 1,514,577,029 0.69548757 0.59056 0.789344 119,929,720 13 495,380,493 49 (50 = 30 +40) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 251,794,708 285,375,030 424,081,600 0.19 0.17 0.22 33580322 13 138706570 49 Lơị nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 647,472,108 733,821,506 1,090,495,429 0.50 0.43 0.57 86349398 13 356673923 49 (60 = 50 – 51 – 52) §Ó cã 100 ®ång doanh thu thuÇn trong n¨m 2006 c«ng ty ph¶i bá ra 94.707 gi¸ vèn hµng b¸n, 4.68026 ®ång chi phÝ b¸n hµng, 0.30078 ®ång chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp nh­ng ®Õn n¨m 2007 ®Ó cã 100 ®ång doanh thu thuÇn c«ng ty ph¶i bá ra 95.3387 ®ång gi¸ vèn hµng b¸n, 4.12207 ®ång chi phÝ b¸n hµng, 0.30161 ®ång chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Vµ ®Õn n¨m 2008 ®Ó cã 100 ®ång doanh thu thuÇn , doanh nghiÖp ph¶i bá ra 92.7037 ®ång gi¸ vèn hµng b¸n, 4.68962 ®ång chi phÝ b¸n hµng, 0.5443 ®ång chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nh­ vËy ®Ó ®¹t ®­îc 100 ®ång doanh thu thuÇn trong mçi n¨m th× gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2006 ®Õn n¨m 2007 t¨ng dÇn, n¨m 2008 gi¶m h¬n nh­ng ®Òu chiÕm h¬n 90% chi phÝ bá ra cßn chi phÝ b¸n hµng n¨m 2006 ®Õn n¨m 2007 gi¶m dÇn , nh­ng ®Õn n¨m 2008 chi phÝ b¸n hµng lai t¨ng lªn,chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng t¨ng nh­ng phÇn doanh thu t¨ng kh¸ nhiÒu, ®iÒu ®ã còng lý gi¶i 1 phÇn c«ng víi n¨m 2008 do khung ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu ¶nh h­ëng ®Õn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, do ®ã doanh nghiªp ph¶i t¨ng chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lªn ®Ó ®¶m b¶o doanh thu ®­îc æn ®Þnh vµ duy tr× t¨ng. Cø 100 ®ång doanh thu thuÇn trong n¨m 2006 th× ®em l¹i 5.29296 ®ång lîi nhuËn gép vµ ®Õn n¨m 2007 th× ®em l¹i 4.6613 ®ång lîi nhuËn gép, n¨m 2008 th× ®em l¹i 7.64385 ®ång lîi nhuËn gép. Trong n¨m 2007 do c«ng ty ®· bá vèn vµo c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh míi nh­ng ch­a thu ®­îc doanh thu hoÆc doanh thu cßn thÊp dÉn ®Õn tèc ®é t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n lín h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu vµ do ®ã lµm gi¶m tèc ®é t¨ng lîi nhuËn. Nh­ng ®Õn n¨m 2008 doanh nghiÖp ®· thu doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh míi nµy nªn tèc ®é t¨ng cña doanh t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña gi¸ vèn nªn tèc ®é lîi nhuËn t¨ng h¬n so víi n¨m 2007. Trong 100 ®ång doanh thu thuÇncña n¨m 2006 cã 0.69 ®ång lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh, n¨m 2007 lµ 0.59 ®ång ,n¨m 2007 so víi n¨m 2006 gi¶m 0,69 – 0,59 = 0,1 ®ång ,nh­ vËy cø 100 ®ång doanh thu th× doanh nghiÖp gi¶m ®i 0,1 ®ång lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn chªnh lÖch nµy t¨ng m¹nh trong n¨m 2008 lµ: 0,77- 0,59 = 0,18. ®ã lµ dÊu hiÖu tèt 3.2.Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 3.2.1 Ph©n tÝch sù biÕn ®éng cña gi¸ vèn, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 06-07 07-08 Giá vốn hàng bán 122,456,388,707 164,536,763,894 177,211,017,022 34.36% 7.70% Chi phí bán hàng 6,051,580,712 7,113,925,115 8,998,335,521 17.55% 26.49% Chi phí quản lý doanh nghiệp 388,909,194 520,519,330 1,044,386,814 33.84% 100.64% Doanh thu thuần 129,300,199,380 172,581,297,366 191,877,874,740 33,47% 11,18% Giá vốn /Doanh thu thuần(%) 94.71 95.34 92.36 0.67% -2.76% CPBH/Doanh thu thuần(%) 4.68 4.12 4.69 -11.93% 13.77% CPQLDN/Doanh thu thuần(%) 0.3 0.3 0.54 0.28% 80.46% * Giá vốn hàng bán N¨m 2006 tû träng gÝa vèn trªn doanh thu lµ 94.7%. Năm 2007 tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu t¨ng 95.33%, t¨ng 0.63% so với năm 2006. Nguyên nhân làm cho tỷ trọng giá vốn trong doanh thu t¨ng là do giá xăng tăng đẩy các chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá tăng, làm cho giá cả các mặt hàng hoá dịch vụ tăng, mặt khác lạm phát năm 2007 tăng lên 2 con số do lượng ngoại tệ đổ về Việt Nam tăng, khả năng hấp thụ ngoại tệ của nước ta kém, đẩy giá cả của các loại hàng hoá dịch vụ tăng, đó là một trong số những nguyên nhân làm cho giá vốn hàng bán tăng, giá cả tăng, người dân cắt giảm chi tiêu làm cho doanh thu tiêu thụ của Công ty tăng không đáng kể so với tốc độ tăng của giá vốn hàng bán. Năm 2008 tỷ trọng giá vốn trong doanh thu là 92,7%, giảm 2.63% so với năm 2007. Năm 2008, giá vốn hàng bán t¨ng so với năm 2007 là do, năm 2008 lãi suất ngân hàng tăng mạnh, giá xăng tăng cao có thời điểm lên tới 19.000 đồng/lít đẩy các chi phí vận chuyểm bốc dỡ hàng ho¸ lªn cao.. Tuy giá vốn tăng nhưng do Công ty chọn thời điểm nhập hàng thích hợp nên tốc độ tăng của doanh thu thuần vẫn tăng nhanh hơn tốc độ tăng của giá vốn, do vËy mµ lµm cho tû träng gi¸ vèn trªn doanh thu gi¶m. Nhìn chung qua 3 năm 2006-2008 tỷ trọng giá vốn trong doanh thu có chiều hướng giảm dần, đây là dấu hiệu tốt chứng tỏ Công ty đã có những chính sách đúng đắn trong việc giảm chi phí. Tuy nhiên tỷ trọng giá vốn trong doanh thu vẫn còn cao, tốc độ tăng của doanh thu so với giá vốn tăng không đáng kể, do đó trong những năm tới doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu góp phần làm tăng lợi nhuận của Công ty. * Chi phí bán hàng Giai đoạn 2006-2007: n¨m 2006 tû träng chi phÝ b¸n hµng trong doanh thu chiÕm 4.68%, Năm 2007 tỷ trọng chi phí bán hàng chiếm trong doanh thu thuần là 4.12% giảm 0.56%, thấp nhất trong vòng 3 năm, nguyên nhân giảm là do Công ty cố gắng cắt giảm các chi phí hao hụt hàng hoá, bao bì dự phòng, chi phí hội nghị, chi phí sửa chữa tài sản cố định, chính vì vậy mà tốc độ tăng của chi phí bán hàng (18%) tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của doanh thu (33%) Giai đoạn 2007-2008: Chi phí bán hàng trong doanh thu của Công ty 4.689% tăng 0.569% so với năm 2007. Chi phí bán hàng tăng là do trong năm Công ty đã tăng chi phí quảng cáo , đó Công ty còn tăng chi phí trang bị đồng phục và uỷ thác xuất khẩu. Như vậy qua 3 năm chi phí bán hàng có chiều hướng tăng, chi phí tăng chủ yếu vào năm 2006 và 2008, nhưng doanh nghiệp đã khắc phục tình trạng lãng phí và đẩy mạnh quảng cáo, đây là những chi phí tăng hợp lý, nhưng trong những năm tới Công ty cần cố gắng giảm bớt chi phí bán hàng để tiếp tục gia tăng lợi nhuận. * Chi phí quản lý doanh nghiệp Trong giai đoạn từ 2006-2007: tỷ trọng chi phí quản lý trong doanh nghiệp có chiều hướng gia tăng, năm 2006 tỷ trọng này là 0.3%, đến năm 2007 là 0.301% tăng 0.001% so với năm 2006. Nguyên nhân là do tốc độ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, mà tốc độ tăng của doanh thu thuần tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của chi phí QLDN. Nguyên nhân tăng của chi phí này là chủ yếu là do chi phí đào tạo nghiệp vụ, tăng trình độ cho các nhân viên quản lý trong Công ty, tăng chi phí đăng ký nhãn hiệu logo, chi phí tiền lương tăng, chi phí công tác của cán bộ nhân viên Công ty tăng. Trong năm 2008 tỷ trọng chi phí QLDN trong doanh thu là 0.54%, t¨ng 0.24% so với năm 2007.nguyªn nh©n t¨ng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong n¨m 2008 do sù khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu nªn c«ng ty lu«n tró träng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o tr×nh ®é nh©n viªn ®Ó ®¸p øng ®èi phã víi sù biÕn ®éng kinh tÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ®Ó duy tr× sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Tèc ®é cña chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp(101%) t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn(11%) do vËy lµm cho tû trong chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng. Như vậy qua 3 năm chi phí quản lý của Công ty có chiều hướng tăng dần, nhưng các chi phí tăng đều là những chi phí giúp cho Công ty hoạt động tốt hơn nhằm nâng cao uy tín của doanh nghiệp, do đó các chi phí này không nên hạn chế. 3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí Hiệu suất sử dụng chi phí là chỉ tiêu tương đối thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí, phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí để mang lại doanh thu. = Hiệu quả sử dụng chi phí Doanh thu thuần Tổng chi phí Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng chi phí mang lại bao nhiêu đồng doanh thu. Tình hình thực tế tại Công ty như sau: Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 06-07 07-08 Tổng chi phí SXKD trong kỳ 128,896,878,613 172,171,208,339 187,253,739,357 33.57282984 8.760193509 Doanh thu thuần 129,300,199,380 172,581,297,366 191,877,874,740 33.47334203 11.18115211 Hiệu suất sử dụng chi phí 1.0031 1.0024 1.0247 -0.069783671 2.224660814 Qua bản đồ ta thấy hiệu suất sử dụng chi phí qua các năm cã xu h­íng t¨ng , tuy n¨m 2007 cã xu h­íng gi¶m nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ, Năm 2007 cứ một đồng chi phí đem lại 1.0024 đồng doanh thu gi¶m 0.0004 đồng so với năm 2006. §Õn n¨m 2008 cứ 1 đồng chi phí đem lại 1.0247 đồng doanh thu thuần, tăng 0.0223 đồng so với năm 2007. Như vậy qua phân tích kết quả n¨m 2008 cã xu h­íng t¨ng cho thÊy c«ng ty cã c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu chi phÝ v× vËy cho thấy hiệu suất sử dụng chi phí của công ty ngày càng tăng, góp phần làm tăng lợi nhuận của công ty. 3.3.2 Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến lợi nhuận của công ty. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính theo chức năng, công ty còn có những hoạt động tài chính với những chi phí và thu nhập có liên quan. Việc phân tích hoạt động này sẽ giúp ta đánh giá được sử ảnh hưởng của chúng vào tổng lợi nhuận của doanh nghiệp. Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 07-06 08-07 Thu nhập hoạt động tài chính 495,946,049 609,107,509 1,245,313,009 22.82% 104.45% Chi phí từ hoạt động tài chính 4,385,268,520 Lợi nhuận từ hoạt động tàichính 495,946,049 609,107,509 -3,139,955,511 22.82% -615.50% Lợi nhuận thuần từ HĐKD 899,266,816 1,019,196,536 1,484,178,972 13.34% 45.62% Lợi nhuận HĐKD & HĐTC 1,395,212,865 1,628,304,045 -1,655,776,539 16.71% -201.69% Từ đồ thị và bản phân tích ta thấy hoạt động tài chính n¨m 2008 bị lỗ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp. Nguyên nhân của hoạt động tài chính luôn bị lỗ là do thu nhập của hoạt động tài chính quá ít không thể bù đắp nổi chi phí phát sinh quá lớn của hoạt động này. Năm 2008 thu nhập hoạt động tài chính chủ yếu của công ty là thu lãi tiền gửi, thu lãi do chênh lệch tỷ giá, trong khi đó chi phí hoạt động tài chính của doanh nghiệp mà chủ yếu là chi phí lãi vay thì lại cao. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp của doanh nghiệp mỗi năm lại bị lỗ thêm, ảnh hưởng lớn lợi nhuận của Công ty. Do đó trong những năm tới Công ty cần sử dụng tỷ trọng vốn chủ nhiều hơn để giảm bớt chi phí lãi vay, để lợi nhuận của công ty không bị ảnh hưởng quá nhiều do chi phí của hoạt động tài chính. 3.3.3 Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến lợi nhuận của Công ty Bảng phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến lợi nhuận Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Thu nhập khác 58,398,057 Chi phí khác 28,000,000 Lợi nhuận khác 30,398,057 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 899,266,816 1,019,196,536 1,484,178,972 Lợi nhuận HĐKD & HĐ khác 899,266,816 1,019,196,536 1,514,577,029 Thu nhập khác của doanh nghiệp chủ yếu là thu từ việc bán phế phẩm, phế liệu, thu nhập do thanh lý tài sản, Các khoản chi phí khác bao gồm: chi phí đăng báo đấu giá tài sản cố định, chi phí do thanh lý tài sản cố định bị lỗ. Như vậy qua các 3 năm phân tích ta thấy thu nhập khác của Công ty trong năm 2008 là lớn nhất. Tổng lợi nhuận khác của Công ty lớn hơn chi phí khác của Công ty, như vậy hoạt động khác của công ty nhìn chung ảnh hưởng có lợi đến lợi nhuận của công ty. Trong những năm tới doanh nghiệp nên cố gắng giảm bớt chi phi khác để lợi nhuận của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng lớn bới thu nhập khác 3.3.4 §¸nh gi¸ s¬ bé kÕt cÊu chi phÝ vµ kÕt qu¶ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng §¸nh gi¸ s¬ bé kÕt cÊu chi phÝ vµ kÕt qu¶ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng: lµ viÖc so s¸nh c¸c chØ tiªu doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn cña c¸c lo¹i ho¹t ®éng( ho¹t ®èng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c). Qua ®ã cho thÊy ®­îc ho¹t ®éng nµo sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty m×nh, ®­a ra quyÕt ®Þnh nªn ®Çu t­ vµo lÜnh vùc nµo ®Ó lîi nhuËn cao nhÊt. Sau ®©y lµ b¶ng ®¸nh s¬ bé kÕt cÊu chi phÝ, doanh thu, lîi nhuËn cña c«ng ty trong n¨m 2008: B¶ng ®¸nh gi¸ s¬ bé kÕt cÊu chi phÝ, doanh thu, lîi nhuËn n¨m 2008 Ho¹t ®éng Doanh thu Chi phÝ Lîi nhuËn Sè tiÒn Tû lÖ Sè tiÒn Tû lÖ Sè tiÒn Tû lÖ 1. Ho¹t ®éng kinh doanh 191,877,874,740 99.33 187,253,740,257 97.70 4,624,134,483 305.31 2. Ho¹t ®éng tµi chÝnh 1,245,313,009 0.64 4,385,268,520 2.29 -3,139,955,511 -207.32 3. Ho¹t ®éng kh¸c 58,398,057 0.03 28,000,000 0.01 30,398,057 2.01 4.Tæng céng 193,181,585,806 100 191,667,008,777 100 1,514,577,029 100 T¹i hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp th× doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh lu«n chiÕm tû träng lín, c«ng ty c«ng nghÖ phÈm h¶i phßng kh«ng n»m ngoµi quy luËt nµy. Trong n¨m 2008, doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty chݪm 99,33% trong khi doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh chØ chiÕm 0,64% vµ doanh thu tõ ho¹t ®éng kh¸c chØ chiÕm 0,03%. Tu¬ng øng víi nã lµ c¸c chi phÝ, trong ®ã chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh chݪm tû träng lín 97,7%, chi phÝ cho ho¹t ®éng taif chÝnh chiÕm 2,29% vµ chi phÝ cho ho¹t ®éng kh¸c lµ 0,01%. MÆc dï chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh chiÕm tû träng lín nh­ng lîi nhuËn cña nã mang l¹o t­¬ng ®èi lín lµ 305,31% trong tæng lîi nhuËn cña 3 ho¹t ®éng mang l¹i. Trong khi ®ã ho¹t ®éng kh¸c mang l¹i 2,01% , ho¹t ®éng tµi chÝnh lç 207,32%. Nh­ vËy trong ba ho¹t ®éng trªn th× ho¹t ®éng kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Nh­ng ®iÓm ®Æc biÖt nhËn thÊy ë ®©y lµ trong s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty chØ tró träng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ®¬n thuÇn mµ ch­a cã nh÷ng h­íng ®i míi trong qu¸ tr×nh ®Çu t­. Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c kho¶n thu tõ tiÒn l·i ng©n hµng trong khi chi phÝ cña c«ng ty lµ rÊt lín. §iÒu nµy tån t¹i ë c«ng ty lµ do c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu sau: C«ng ty cßn thiÕu vèn, ch­a ®¸p øng ®Çy ®ñ vèn cho mäi nhu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. NhËn thøc vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh ®èi v¬Ý c«ng ty hiÖn nay cßn h¹n chÕ. Bëi vËy qu¶n trÞ c«ng ty thiÕu n¨ng ®éng nh¹y bÐn trong viÖc ph¸t triÓn më réng c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh. Chøng tõ, sæ s¸ch theo dâi c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh vµ ®µu t­ kh¸c cña c«ng ty hÇu nh­ cßn rÊt s¬ sµi, ch­a ®¸p øng ®­îc viÖc theo dâi vµ ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty. §Ó gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh, em xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p sau: + §èi míi c¸c ph­¬ng ph¸p kinh doanh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt b»ng c¸ch lu«n lu«n t×m tßi, häc hái ®Ó ®Ò ra c¸c ph­¬ng ph¸p kinh doanh tèi ­u,tiÕt kiÖm søc ng­êi, søc cña mµ vÉn ®¹t ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. §©y còng lµ gi¶i ph¸p t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty, t¨ng tÝch luü cho viÖc kinh doanh, më réng ®Çu t­ gióp cho c«ng ty tho¸t khái t×nh tr¹ng thiÕu vèn kinh doanh. + Ph¶i th­êng xuyªn rµ so¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cu¶ c«ng ty, ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ®Ó huy ®éng nguån vèn nhµn rçi hay nguån vèn sö dông kÐm hiÖu qu¶ vµo c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ kh¸c mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. + Hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c. §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy, c«ng ty ph¶i hoµn thiÖn ngay kh©u chøng tõ, sæ s¸ch, b¶ng biÓu kÕ to¸n theo dâi chi tiÕt mäi ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty. Cã nh­ vËy, mét mÆt míi cung cÊp nh÷ng th«ng tin cho qu¶n trÞ c«ng ty nh»m ®¸nh gi¸ vµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh hîp lý chÝnh x¸c cho viÖc lùa chän ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh. MÆt kh¸c, nã còng lµ nh÷ng tµi liÖu phôc phô cho viÖc ph©n tÝch th­êng xuyªn ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kinh tÕ cao nhÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. + X©y dùng ®éi ngò c¸n bé ®ñ n¨ng lùc b»ng c¸ch tuyÓn dông, ®µo t¹o b«× d­ìng ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n qu¶n lý kinh tÕ cã ®ñ tr×nh ®é nhÊt ®Þnh: BiÕt thu thËp vµ vËn dông ph­¬ng ph¸p xö lý th«ng tin phï hîp, nh¹y bÐn, n¨ng ®éng, chíp thêi c¬, lùa chän lo¹i h×nh danh môc ®Çu t­ hîp lý gi¶m thiÓu rñi ro trong qu¸ tr×nh ®Çu t­. + Quan t©m ®Ó thÊu hiÓu vµ cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ ®Çu t­ tµi chÝnh v× ®©y còng lµ mét lÜnh vùc chñ yÕu vµ kh«ng kÐm phÇn quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. chÝnh v× lÏ ®ã mµ trong mÉu b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®· bao gåm c¶ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. 3.4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty qua b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2007 Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong tõng kú h¹ch to¸n cña c«ng ty lµm c¬ së ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c mÆt, c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh chung cña c«ng ty, ®ång thêi lµ sè liÖu quan träng ®Ó tÝnh vµ kiÓm tra sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép vµ sù kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c c¬ quan qu¶n lý vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c«ng ty. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ so s¸nh gi÷a c¸c chØ tiªu ph©n tÝch víi kú gèc, kÕt qu¶ tÝnh ®­îc b»ng con sè tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi. B¶ng ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh chØ tiªu n¨m 2007 n¨m 2008 møc biÕn ®éng sè tuyÖt ®èi tû lÖ % Doanh thu bán hµng và cung cấp dịch vụ 172,581,297,366 191,877,874,740 19,296,577,374 11.18 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 172,581,297,366 191,877,874,740 19,296,577,374 11.18 Giá vốn bán hµng 164,536,763,894 177,211,017,922 12,674,254,028 7.7 Lợi nhuận gộp về bán hµng và cung cấp dịch vụ 8,044,533,472 14,666,856,818 6,622,326,346 82.32 Doanh thu hoạt động tài chính 609,107,509 1,245,313,009 636,205,500 104.45 Chi phí tài chính 4,385,268,520 4,385,268,520 -          Trong đó: Chi phí lãi vay 4,385,268,520 4,385,268,520 Chi phí bán hµng 7,113,925,115 8,998,335,521 1,884,410,406 26.49 Chi phí quản lý doanh nghiệp 520,519,330 1,044,386,814 523,867,484 100.64 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 1,019,196,536 1,484,178,972 464,982,436 45.62 Thu nhập khác 58,398,057 58,398,057 Chi phí khác 28,000,000 28,000,000 Lợi nhuận khác 30,398,057 30,398,057 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,019,196,536 1,514,577,029 495,380,493 48.61 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 285,375,030 424,081,600 138,706,570 48.61 Lơị nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 733,821,536 1,090,495,429 356,673,923 48.60 3.4.1. T¸c ®éng c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty Qua b¶ng trªn ta thÊy møc biÕn ®éng kho¶n môc lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng 48,6% lµ do ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè sau: Trong 2 n¨m 2007 vµ n¨m 2008 c«ng ty kh«ng ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu nh­: chݪt khÊu th­¬ng m¹i, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i hay gi¶m gi¸ hµng b¸n nªn doanh thu thuÇn chÝnh lµ tæng doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Bëi vËy c¸c kho¶n gi¶m trõ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty trong 2 n¨m qua. Doanh thu thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng 19,296,577,374 ®ång t­¬ng ®­¬ng t¨ng 11,18% lµm cho lîi nhuËn gép t¨ng 19,296,577,374 ®ång do ®ã lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 19,296,577,374 ®ång Doanh thu tµi chÝnh n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng 636,205,500 ®ång t­¬ng ®­¬ng t¨ng 104.45% lµm cho lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng 636,205,500 ®ång do ®ã lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 636,205,500 ®ång - Thu nhËp kh¸c n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng 58,398,057 ®ång lµm cho lîi nhuËn tr­íc thuÕ t¨ng 58,398,057 ®ång do ®ã lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 58,398,057 ®ång - Gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng 12,674,254,028 ®ång t­¬ng ®­¬ng t¨ng 7,70% lµm cho lîi nhuËn gép gi¶m 12,647,254,028 ®ång do ®ã lµm cho lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 12,647,254,028 ®ång - Chi phÝ tµi chÝnh t¨ng 4,385,268,520 ®ång lµm cho lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 4,385,268,520 ®ång - Chi phÝ b¸n hµng t¨ng 1,884,410,406 ®ång t­¬ng ®­¬ng t¨ng 26,49% lµm cho lîi nhuËn sau thuÕ gØam 1,884,410,406 ®ång - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng 523,867,484 ®ång t­¬ng ®­¬ng t¨ng 100,64% lµm cho lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 523,867,484 ®ång - Chi phÝ kh¸c t¨ng 28,000,000 ®ång lµm cho lîi nhuËn kh¸c gi¶m 28,000,000 ®ång do ®ã lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 28,000,000 ®ång - Chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh t¨ng 138,706,570 ®ång lµm cho l¬i nhuËn sau thuÕ gi¶m 138,706,570 ®ång * C¸c nh©n tè lµm t¨ng lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty n¨m 2008: Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng lµm lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 19,296,577,374 Doanh thu tµi chÝnh t¨ng lµm cho lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 636,205,500 Thu nhËp kh¸c t¨ng lµm cho lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 58,398,057 Tæng céng t¨ng 19,991,180,931 * C¸c nh©n tè lµm gi¶m lîi nhuËn sau thuÕ : Gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng lµm lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 12,647,254,028 Chi phÝ tµi chÝnh t¨ng lµm lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 4,385,268,520 Chi phÝ b¸n hµng t¨ng lµm lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 1,884,410,406 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng lµm lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 523,867,484 Chi phÝ kh¸c t¨ng lµm lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 28,000,000 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh t¨ng lµm cho lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 138,706,570 Tæng céng gi¶m 19,607,507,038 Sau khi bï trõ c¸c nh©n tè lµm t¨ng vµ gi¶m ta thÊy lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty 2008 so víi 2007 t¨ng 356,673,893 ®ång 3.4.2. §¸nh gi¸ vµ t×m hiÓu nguyªn nh©n lµm t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2008 Qua b¶ng so s¸nh sè liÖu trªn ta thÊy, lîi nhuËn cña c«ng ty t©ng kh¸ nhiÒu, ®iÒu ®ã cho thÊy trong n¨m 2008 c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n n¨m 2007. Sau ®©y lµ mét sè nguyªn nh©n lµm t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty: Trong c¸c kho¶n môc lµm t¨ng lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty ph¶i kÓ ®Õn kho¶n môc doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh. §©y lµ nh©n tè quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp vµ rÊt lín ®Õn lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty. Kho¶n môc thø lµm t¨ng lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty lµ doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. Song trong n¨m 2008 doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2007. doanh thu thu ®­îc tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty míi chØ lµ c¸c kho¶n thu tõ tiÒn l·i ng©n hµng trong khi chi phÝ cho ho¹t ®éng nµy rÊt lín. C«ng ty cÇn tró träng h¬n n÷a ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh. 3.5 Phân tích tài chính tại Công ty thông qua các chỉ tiêu chính đặc trưng. - Các số liệu phân tích trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chưa thể hiện được hết tình trạng tài chính của Công ty, do vậy em đi phân tích tài chính của Công ty thông qua phân tích khả năng luân chuyển vốn. Khả năng luân chuyển vốn là một vấn đề rất quan trọng gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc phân tích khả năng luân chuyển vốn giúp chúng ta đánh giá chất lượng công tác quản lý vốn có hiệu quả hay không, từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty. Đó là vấn đề quan trọng của quản trị tài chính của ban lãnh đạo Công ty. Thông qua bản phân tích này, cho phép ban lãnh đạo tìm ra các điểm yếu và tiềm năng, để vạch ra một kế hoạch tài chính thích hợp cho việc gia tăng lợi nhuận và phát triển Công ty. 3.5.1 Luân chuyển hàng tồn kho Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản dự trữ với mục đích đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường liên tục. Mức độ tồn kho cao hay thấp phụ thuộc vào loại hình kinh doanh, tình hình cung cấp đầu vào, mức tiêu thụ sản phẩm,…Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho được thể hiện qua các chỉ tiêu sau: Giá vốn hàng bán Trị giá hàng tồn kho bình quân = Số vòng quay hàng tồn kho Thời gian tồn kho bình quân = Số ngày trong kỳ (360 ngày) Số vòng quay hàng tồn kho Số vòng quay hàng tồn kho thể hiện số lần mà hàng tồn kho bình quân được bán trong kỳ. Thời gian tồn kho bình quân đo lường số ngày hàng hoá nằm trong kho trước khi bán ra. Số liệu cụ thể tại Công ty như sau: Bảng: phân tích tình hình luân chuyển hàng tồn kho Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 06-07 07-08 Giá vốn hàng bán 122,456,388,707 164,536,763,894 177,211,017,022 34.36% 4.58% Trị giá HTK đầu kỳ 19,489,985,411 25,098,586,949 31,951,327,290 28.78% 102.76% Trị giá HTK cuối kỳ 25,098,586,949 31,951,327,290 35,322,667,705 27.30% -54.59% Trị giá HTK bình quân 22,294,286,180 28,524,957,120 33,636,997,498 27.95% 24.09% Số vòng quay HTK 5.49 5.77 5.27 Thời gian tồn kho (ngày) 66 63 69 Đồ thị 4: Đồ thị tình hình luân chuyển hàng tồn kho - Xét trong giai đoạn 2006-2007: Số vòng quay trong năm 2007 là: 5.77 mỗi vòng là 63 ngày so với năm 2006 thì tốc độ vòng quay hàng tồn kho tăng 0.18 vßng, mỗi vòng giảm được 3 ngày. - Xét trong giai đoạn 2007-2008: Số vòng quay hàng tồn kho trong năm 2008 là: 5.27 mỗi vòng là 69 ngày, gi¶m so với năm 2007 là: 0.5, mỗi vòng t¨ng 6 ngày. - Nhìn chung trong 3 năm 2006-2008 tốc độ quay hàng tồn kho của Công ty có xu hướng tăng gi¶m kh«ng æn ®Þnh, như vậy thể hiện chất lượng hàng hoá của Công ty ch­a ®­îc chó träng nâng cao ,Công ty ch­a cã c¸c biÖn ph¸p tiết kiệm được vốn dự trữ hàng tồn kho, v× vËy ch­a giải phóng vốn sự trữ để xoay vòng vốn nhanh tạo điều kiện thuận về vốn để mở rộng kinh doanh thương mại và dịch vụ, góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty. C«ng ty cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng nh­ hiÖn nay.nh­ cã c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o hµng ho¸, c¸c biÖn ph¸p khuyÕn m¹i , gi¶m gi¸ hµng b¸n, c¸c h×nh thøc hËu m·i, n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ®Ó thu hót ng­êi tiªu dïng. 3.5.2 Luân chuyển các khoản phải thu Tốc độ luân chuyển khoản phải thu phản ánh khả năng thu hồi nợ của doanh nghiệp và được xác định bởi công thức sau: Số vòng quay khoản phải thu Doanh thu thuần Số dư bình quân nợ phải thu = Kỳ thu tiền bình quân Số ngày trong kỳ (360 ngày) Số vòng quay khoản phải thu = Tình hình tại Công ty Cổ phần C«ng nghÖ phÈm H¶i phßng như sau: Bảng: Phân tích luân chuyển các khoản phải thu Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 06-07 07-08 Doanh thu thuần 129,300,199,380 172,581,297,366 191,877,874,740 33.47% 11.18% Khoản phải thu đầu kỳ 4,908,776,445 5,373,053,000 5,137,706,440 9.46% -4.38% Khoản phải thu cuối kỳ 5,373,053,000 5,137,706,440 13,059,379,317 -4.38% 154.19% Khoản phải thu bình quân 5,140,914,723 5,255,379,720 9,098,542,879 2.23% 73.13% Số vòng quay khoản phải thu 25.15 32.84 21.09 7.69 -11.75 Kỳ thu tiền bình quân 15.00 11.00 18.00 -4.00 7.00 Đồ thị 5: Đồ thị tình hình luân chuyển khoản phải thu Dựa vào bảng phân tích và đồ thị thấy: - Giai đoạn 2006-2007: Tốc độ luân chuyển khoản phải thu năm 2007 là: 32,84 mỗi vòng quay là 11 ngày, so với năm 2006 thì tốc độ luân chuyển khoản phải thu t¨ng: 7,69 vòng, mỗi vòng quay gi¶m 4 ngày. Nguyên nhân của việc này là do tốc độ tăng doanh thu thuần: 33.47%, trong khi đó tốc độ tăng của các khoản phải thu bình quân là: 2.23%. Tốc độ tăng của doanh thu thuần nhanh hơn rÊt nhiÒu tốc độ tăng của các khoản phải thu bình quân, điều này chứng tỏ vốn của doanh nghiệp chiếm dụng cña c¸c doanh nghiÖp tæ chøc kh¸c đang tăng lên. - Giai đoạn 2007-2008: Tốc độ luân chuyển của các khoản phải thu là: 21,09, mỗi vòng quay là 18 ngày, so với năm 2007 gi¶m : 11,75, mỗi vòng t¨ng 7 ngày. Tốc độ luân chuyển của các khoản phải thu năm 2008 là thấp nhất từ trước tới nay. Nguyên nhân của việc này là tốc độ tăng doanh thu thuần quá thấp chỉ tăng: 11,18%, trong khi đó tốc độ tăng của các khoản phải thu là khá cao đạt tới: 73,13%. Từ kết quả phân tích trên ta thấy tốc độ luân chuyển các khoản phải thu giảm dần, điều này cho thấy tình hình thu hồi nợ của Công ty là chưa tốt, đây là dấu hiệu không tốt, nó thể hiện khả năng thu hồi vốn chậm, vốn của Công ty bị tồn đọng, bị các Công ty khác chiếm dụng ngày một tăng, gây khó khăn hơn trong việc thanh toán của Công ty 3.5.3 Luân chuyển vốn chủ sở hữu Tổng doanh thu thuần Vốn chủ sở hữu sử dụng bình quân Số vòng quay vốn chủ sở hữu = Số ngày của một vòng quay = Số ngày trong kỳ (360 ngày) Số vòng quay vốn chủ sở hữu Tình hình luân chuyển vốn cụ thể ở Công ty như sau: Bảng tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 06-07 07-08 Doanh thu thuần 129,300,199,380 172,581,297,366 191,877,874,740 33.47% 11.18% Vốn chủ sở hữu đầu kỳ 6,861,027,678 7,989,003,434 8,163,026,853 16.44% 2.18% Vón chủ sở hữu cuối kỳ 7,989,003,434 8,163,026,853 8,418,848,678 2.18% 3.13% Vốn chủ sở hữu bình quân 7,425,015,556 8,076,015,144 8,290,937,766 8.77% 2.66% Số vòng quay vốn CSH 17 21 23 4 2 Số ngày/vòng quay 21 17 16 -4 -1 Đồ thị 8: Đồ thị luân chuyển vốn chủ sở hữu Trong giai đoạn năm 2006-2007: tốc độ luân chuyển vốn chủ sở hữu t¨ng từ 17 năm 2006 lªn 21 năm 2007, tăng 4 vòng , gi¶m 4 ngµy 1 vßng. Năm 2007 là năm Công ty sử đụng vốn chủ sở hữu hiệu quå tèt. Giai đoạn năm 2007-2008: Tốc độ luân chuyển vốn chủ sở hữu t¨ng 2 vòng, gi¶m 1 ngày so với năm 2007. Như vậy qua năm tốc độ luân chuyển vốn chủ sở cã hiÖu qu¶, tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu có xu hướng giảm t¨ng, vốn ®­îc lu©n chuyÓn linh ho¹t trong kinh doanh, vốn chủ sở hữu tham gia tạo nhiều doanh thu. Do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần ph¸t huy t×nh h×nh nh­ hiÖn nay vµ có biện pháp để nâng cao tốc độ luân chuyển vốn chủ sở hữu h¬n n÷a. 3.5.4 Tốc độ luân chuyển toàn bộ vèn Với những phân tích chi tiết từng thành phần vốn trên giúp chúng ta hiểu rõ hơn, có cái nhìn chi tiết hơn, cụ thể hơn về tình hình luân chuyển vốn của Công ty. Để có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình sử dụng vốn ta đi phân tích khả năng luân chyển toàn bộ vốn. Số vòng quay toàn bộ vốn = Tổng doanh thu thuần Tổng vốn sử dụng bình quân Số ngày của một vòng quay = Số ngày trong kỳ (360 ngày) Số vòng quay toàn bộ vốn Tình hình sử dụng vốn thực tế tại doanh nghiệp như sau: Bảng phân tích tình hình luân chuyển toàn bộ vốn Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 06-07 07-08 Doanh thu thuần 129,300,199,380 172,581,297,366 191,877,874,740 33.47% 11.18% Tổng vốn đầu kỳ 31,090,887,341 37,842,889,943 43,412,422,518 21.72% 91,88% Tổng vốn cuối kỳ 37,842,889,943 43,412,422,518 55,936,511,038 14.72% -11,57% Tổng vốn bình quân 34,466,888,642 40,627,656,231 49,674,466,778 17.87% 23,87% Số vòng quay toàn bộ vốn 3.75 4.25 3.86 0.50 -0.39 Số ngày/ vòng quay 96 85 93 -11 8 Đồ thị 9: Tình hình luân chuyển toàn bộ vốn Theo bảng phân tích và đồ thị ta nhận thấy trong năm 2007 số vòng quay toàn bộ vốn là; 4,25 vòng, mỗi vòng là 85 ngày, nếu so sánh với năm 2006 thì tốc độ luân chuyển vốn nhanh 0.5 vòng, mỗi vòng giảm 11 ngày. Giai đoạn sau giai đoạn 2007-2008 số vòng quay toàn bộ vốn có xu hướng giảm dần. Cụ thể,năm 2008 giảm 0.39 vòng, mỗi vòng tăng 8 ngày so với năm 2007. Như vậy, qua 3 năm sử dụng vốn thì năm 2007 là năm sử dụng vốn hiệu quả hơn cả, ở năm sau hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp có xu hướng giảm dần, điều này thể hiện khả năng thu hồi vốn của doang nghịêp chậm, doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn, khó có điều kiện tích luỹ vốn để tái đầu tư. Tóm lại qua quá trình phân tích toàn bộ quá trình luân chuyển vốn ta nhận thấy hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp có xu hướng ngày càng giảm. Do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần có những biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn như để ra các biện pháp để nhanh chóng thu hồi các khoản nợ phải thu, hạn chế những tài sản không cần dùng, không đúng kỹ thuật đồng thời không đảm bảo năng lực để tiếp tục kinh doanh, tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 3.5.5 Phân tích khả năng sinh lời Đối với doanh nghiệp mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ảnh hiệu quả của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ và những giải pháp kỹ thuật, quản lý kinh tế tại doanh nghiệp. Vì vậy, lợi nhuận là chỉ tiêu tài chính mà bất kỳ một đối tượng nào muốn đặt quan hệ với doanh nghiệp cũng đều quan tâm. 3.5.5.1 Chỉ số lợi nhuận hoạt động Chỉ tiêu này thể hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và được tính Chỉ số lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD Doanh thu thuần dựa vào công thức sau: Tình hình thực tế tại công ty như sau: Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận hoạt động Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 06-07 (%) 07-08 (%) Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 899,266,816 1,019,196,536 1,484,178,972 13.34 45.62 Doanh thu thuần 129,300,199,380 172,581,297,366 191,877,874,740 33.47 11.18 Chỉ số lợi nhuận hoạt động(%) 0.70 0.59 0.77 -0.10 0.18 Giai đoạn từ năm 2006– 2007: Năm 2007, chỉ số lợi nhuận hoạt động là: 0,59%, điều này chứng tỏ cứ 100 đồng doanh thu sẽ đem lại 0,59 đồng lợi nhuận thuần, nếu so sánh với năm 2006 thì chỉ số hoạt động lợi nhuận giảm 0.11đồng. Nguyên nhân là trong năm 2007 tuy doanh thu tăng nhưng tốc độ tăng của doanh thu thuần tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, làm cho tốc độ tăng của lợi nhuận thuần tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của doanh thu thuần. Do đó tốc độ tăng của lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của doanh thu thuần. Giai đoạn năm 2007-2008: Năm 2008 chỉ số lợi nhuận hoạt động tăng mạnh trở lại, tăng lên tới 0,77% ( tăng 0,18% so với năm 2007). Nguyªn nh©n lµ do tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn thuÇn ( 45,62%) nhanh h¬n rÊt nhiÒu so víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn (11,18%). Như vậy qua 3 năm chỉ số lợi nhuận hoạt động có chiều hướng tăng nhanh, chứng tỏ hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng khả quan hơn. 3.5.5.2 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu = Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu Tổng lợi nhuận trước thuế Doanh thu thuần Chỉ tiêu này thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu và lợi nhuận. Đây là hai yếu tố liên quan rất mật thiết, doanh thu chỉ ra vai trò, vị trí doanh nghiệp trên thương trường và lợi nhuận lại thể hiện chất lượng, hiệu quả cuối cùng của doanh nghiệp. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là chỉ tiêu thể hiện vai trò và hiệu quả của doanh nghiệp. Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 06-07 07-08 Tổng lợi nhuân trước thuế 899,266,816 1,019,196,536 1,514,577,029 13.34% 48.61% Doanh thu thuần 129,300,199,380 172,581,297,366 191,877,874,740 33.47% 11.18% Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu 0.70% 0.59% 0.79% -0.11% 0.20% Qua bảng phân tích và đồ thị cho thấy: Giai đoạn từ năm từ 2006-2007: Trong giai đoạn này tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giảm, năm 2006 tû suÊt lîi nhuËn doanh thu lµ 0,70% (Cø 100 ®ång doanh thu cho 0,7 ®ång lîi nhuËn tr­íc thuÕ), đến năm 2007 tỷ suất này giảm xuống chỉ còn 0,59% (Cứ 100 đồng doanh thu thuần cho 0,59 đồng lợi nhuận) giảm 0.11 đồng so với năm 2006. Nguyên nhân giảm là do: Tuy doanh thu tăng nhưng tốc độ tăng của doanh thu không tăng nhanh bằng tốc độ tăng của các khoản chi phí, dẫn đến tốc độ tăng của lợi nhuận trước tăng chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần. Giai đoạn từ 2007 – 2008: Năm 2008 tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu tăng mạnh, tăng tới 0,79%, tức cứ 100 đồng doanh thu thuần cho 0,79 đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 0,2 đồng so với năm 2007. Nguyên nhân trong năm 2008 doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả hơn là do tèc ®é t¨ng cña doanh thu nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ , gi¸ vèn. Góp phần làm tổng mức lợi nhuận của doanh nghiệp tăng nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu. Như vậy qua phân tích 3 năm 2006-2008 tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu có chiều hướng tăng dần, chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Trong những năm tới doanh nghiệp cần giảm chí, đẩy mạnh tiêu thụ để góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng lợi nhuận. 3.5.3 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tài sản cho biết hiệu quả sử dụng tài sản chung của toàn doanh nghiệp. Tổng lợi nhuận trước thuế Tổng tài sản sử dụng bình quân = Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản Hoặc Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu x Hệ số vòng quay vốn Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản = Tình hình thực tế tại Công ty như sau: Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 06-07 07-08 Lợi nhuận trước thuế 899,266,816 1,019,196,536 1,514,577,029 13.34% 48.61% Tổng tài sản sử dụng bình quân 34,466,888,642 40,627,656,231 49,674,466,778 17.87% 23,87% Tỷ suất lợi nhuận/tài sản 2.61% 2.51% 3.05% -0.10% 0.54% Qua đồ thị và bảng phân tích ta thấy: Năm 2006 tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là 2.61%, tương ứng với cứ 100 đồng đầu tư vào tài sản thì đem lại 2.61 đồng lợi nhuận trước thuế, năm 2007 tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản giảm xuống còn 2.51%, tương ứng với cứ 100 đồng đầu tư vào tài sản thì đem lại 2.51 đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 0.1 đồng so với năm 2006. Như vậy năm 2007 hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp là chưa cao,. Đến năm 2008 tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản tăng mạnh lên tới 3.05%, tức cứ 100 đồng đầu tư vào tài sản đem lại 3.05 đồng lợi nhuận trước thuế. Nhìn chung đến năm 2008 Công ty sử dụng tài sản có hiệu quả hơn những năm trước đó. Công ty cần tìm hiểu rõ nguyên nhân tăng giảm của tỷ suất lợi nhuận lợi nhuận trên tổng tài sản, để có những biện pháp khắc phục khi tỷ số này giảm mạnh, và phát huy hiệu quả sử dụng tài sản khi tỷ số này tăng mạnh. 3.5.6 C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña C«ng ty N©ng cao kh¶ n¨ng sinh lêi cña C«ng ty lµ n©ng cao doanh thu, lîi nhuËn vµ n©ng cao kh¶ n¨ng sinh lêi trªn vèn s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng sinh lêi th× biÖn ph¸p h÷u hiÖu h¬n c¶ lµ gia t¨ng lîi nhuËn , viÖc gia t¨ng lîi nhuËn chôi ¶nh h­ëng cña 2 yÕu tè lµ doanh thu vµ chi phÝ . Nh­ vËy ®Ó gia t¨ng lîi nhuËn ph¶i gia t¨ng doanh thu vµ gi¶m chi phÝ . * Mét sè biÖn ph¸p lµm gia t¨ng lîi nhuËn: - Më réng thÞ tr­êng ®Ó t×m kiÕm c¸c b¹n hµng míi, ®ång thêi cÇn ®Èy nhanh tèc ®é cung cÊp dÞch vô, th­êng xuyªn n©ng cao chÊt l­îng cung cÊp, phôc phô kh¸ch hµng, n©ng cao søc c¹nh tranh. - X©y dùng tæ chøc tèt c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh, dÞch vô qu¶n lý vèn kinh doanh hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ kh«ng ngõng t¨ng c­êng vèn chÊp hµnh tèt chÕ ®é tµi chÝnh cña nhµ n­íc ®ång thêi lµm tèt nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n­íc. - Thùc hiÖn tèt c¸c cam kÕt ®· ký trong hîp ®ång mua b¸n ho¹t ®éng tÝn dông víi c¸c tæ chøc trong thµnh phÇn kinh tÕ. - Ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn , thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng. KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty theo häc c¸c líp n©ng cao nghiÖp vô ®Ó kÞp thêi cËp nhËt th«ng tin vµ cã kh¶ n¨ng ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc míi vµo s¶n xuÊt kinh doanh, - Qu¶n lý vµ tiÕt kiÖm lao ®éng : BiÖn ph¸p nµy gióp c«ng ty tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng trong qu¸ tr×nh kinh doanh. NÕu c«ng ty ph¸t huy søc m¹nh cña ®éi ngò lao ®éng, kh¬i dËy nh÷ng tiÒm n¨ng to lín, t¹o ®éng lùc cho hä ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng chuyªn m«n, søc khoÎ nhiÕt t×nh, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc th× khi ®ã sÏ kh«ng l·ng phÝ tiÒm n¨ng lao ®éng, ®ång thíi tiÕt kiÖm lao ®éng mµ vÉn t¨ng n¨ng suÊt trong kinh doanh. X¸c ®Þnh ®ñ sè l­îng lao ®éng trong toµn c«ng ty vµ tõng bé phËn, nÕu thõa sÏ lµm t¨ng quü l­¬ng, cßn nÕu thiÕu sÏ lµm kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ g©y l·ng phÝ cho quü l­¬ng vµ lao ®éng x· héi. §èi víi sè lao ®éng d­ thõa, mét mÆt gi¶i quyÕt theo chÝnh s¸ch nh­ nghØ h­u, vÒ chÕ ®é. Cßn vÊn ®Ò hîp lý ho¸ c¬ cÊu lao ®éng cho phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh tiªn tiÕn. C«ng ty nªn chñ ®éng trong viÖc thay ®æi c¬ cÊu lao ®éng ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i. Gi¶m sè l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp, h¹n chÕ cho c«ng nh©n nghØ viÖc chê viÖc, thay ®æi vµ thuyªn chuyÓn mét c¸ch hîp lý , kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý , thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¶m biªn chÕ. ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tËn dông thêi gian lµm viÖc, ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc lao ®éng. Sö dông triÖt ®Ó tiÒm n¨ng cã s½n cña c«ng ty b»ng c¸ch ph¸t huy s¸ng kiÕn kü thuËt, c¶i tiÕn trong kh©u ¸p dông kü thuËt c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn chÕ ®é th­ëng ph¹t ph©n minh ®Ó khuyÕn khÝch lao ®éng trong kinh doanh. - X¸c ®Þnh chÕ ®é khÊu hao hîp lý: tµi s¶n cã hao mßn tµi s¶n. §¨ch biÖt víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c¸c ngµnh khoa häc chÕ t¹o vµ c«ng nghÖ th× tµi s¶n kh«ng ngõng bÞ hao mßn h÷u hinhd mµ lÉn hao mßn v« h×nh kh¸ lín. Do vËy , c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®ñ c¶ hao mßn h÷u h×nh lÉn hao mßn v« h×nh ®Ó b¶o toµn vèn vµ kÕt chuyÓn vµo chi phÝ mét c¸ch hîp lý. - Gi¶m chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶: chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶ lµ sè tiÒn tr¶ cho viÖc huy ®éng vèn thªm. bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh còng ®Ìu thiÕu vèn, do ®ã ph¶i huy ®éng thªm vèn ë bªn ngoµi vµ cã nhiÒu c¸ch ®Ó huy ®éng vèn, vay vèn ng©n hµng, ph¸t hµnh cæ phiÕu, liªn doanh, liªn kÕt ... Song dï huy ®éng vèn theo h×nh thøc nµo ®i ch¨ng n÷a th× c«ng ty còng tÝnh to¸n xem huy ®éng b»ng c¸ch nµo ®Ó chi phÝ ph¶i tr¶ lµ thÊp nhÊt. Ngoµi ra cè g¾ng ®Ó kh«ng bÞ chiÕm dông vèn, khi ®ã quay vßng vèn nhanh ®ñ phôc phô cho kinh doanh mµ kh«ng ph¶i ®i vay nhiÒu. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, c«ng ty nªn thùc hiÖn chÝnh s¸ch chiÕt khÊu thanh to¸n cho c¸c ®èi t¸c tr¶ tiÒn nhanh nh­ng ®­¬ng nhiªn møc chiÕt khÊu ph¶i tr¶ nhá h¬n vay l·i - Gi¶m chi phÝ b¸n hµng: C«ng ty ph¶i tiÕt kiÖm kho¶n chi phÝ nµy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch tèi ®a bëi c«ng ty vÉn ch­a thùc hiÖn tiÕt kiÖm triÖt ®Ó chi phÝ. ®iÒu nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. §Ó cã thÓ qu¶n lý chi phÝ nµy mét c¸ch chÆt chÏ, gi¶m ®i c¸c kho¶n chi phÝ bÊt hîp lý, c«ng ty cÇn kiÓm so¸t c¸c kh©u b»ng c¸ch tæ chøc lao ®éng hîp lý, c¸c chÝnh s¸ch ®æi míi c«ng nghÖ trong qu¶n lý ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty, n©ng cao tr×nh ®é, nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn b¸n hµng, ¸p dông c¸c h×nh thøc phôc phô thÝch hîp. §ã lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng chÊt l­îng cung cÊp dÞch vô, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. KÕt luËn Sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét doanh nghiÖp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c th«ng tin rót ra tõ viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp trong ®ã cã b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh §Ò tµi kho¸ luËn tèt ngiÖp : “Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh” ®· ®Ò cËp gi¶i quýªt c¸c vÊn ®Ò sau: VÒ mÆt lý luËn : ®· nªu ra ®­îc môc ®Ých , ph­¬ng ph¸p lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, sù cÇn thiÕt ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, c¸c ph­¬ng ph¸p vµ néi dung ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh t¹i 1 doanh nghiÖp. VÒ vÊn ®Ò thùc tiÔn: ®· nªu ra c«ng t¸c tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty- mét c«ng ty chuyªn kinh doanh B¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n ®¹i lý hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng vµ lÊy sè lØÖu cña n¨m 2008 ®Ó minh chøng. Tõ lý luËn ®èi chiÕu víi thùc tÕ cña ®¬n vÞ ,kho¸ luËn ®· nªu ra ®­îc mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh ë c«ng ty, c¸c biÖn ph¸p tËp trung chñ yÕu ë kh©u ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. Ph¹m vi ®Ò tµi kh¸ réng vµ phong phó do thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é nhiÒu h¹n chÕ nªn kho¸ luËn cßn nhiÒu thiÕu sãt, em mong c¸c thÇy c« gi¸o ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó kho¸ luËn cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viên §oµn ThÞ H­êng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc3.Doan Thi Huong.doc
Luận văn liên quan