Đề tài Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II 3 1. Tình hình chung của xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 3 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý XNDPTƯII 4 1.3. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán xí nghiệp 10 1.4. Thị trường, thị phần kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp 14 2. Thực trạng tổ chức kế toán vật liệu tại XNDPTƯII 19 2.1. Đặc điểm vật liệu và tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp vật liệu 19 2.2. Phân loại - đánh giá vật liệu 20 2.3. Tổ chức kế toán chi tiết vật liệu 24 2.4. Tổ chức kế toán tổng hợp nhập vật liệu 37 2.5. Phân tích tình hình cung cấp và sử dụng vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 46 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II 49 1. Những nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 49 2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 51 2.1. Về công tác quản lý vật liệu 51 2.2. Hoàn thiện kế toán chi tiết vật liệu 52 2.3. Hoàn thiện việc ghi sổ chi tiết thanh toán với người bán. 54 2.4. Về tổ chức kế toán khoản tạm ứng để mua vật liệu 55 2.5. Về việc lập bảng phân bổ nguyên vật liệu 56 2.6. Một số ý kiến khác 56 KẾT LUẬN 58

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1605 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
êi lÜnh vËt t­, mét b¶n thñ kho gi÷ lµm c¨n cø ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n vËt liÖu ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ. Phßng nghiªn cøu cã nhu cÇu dïng Cloroxit lµm mÉu nghiªn cøu. BiÓu sè 6: PhiÕu xuÊt kho. Sè 10 NC Ngµy 11/2/2004 XuÊt cho: Phßng nghiªn cøu Dïng vµo viÖc: LÊy mÉu nghiªn cøu s¶n xuÊt. LÜnh t¹i kho: Nguyªn liÖu chÝnh. Danh ®iÓm vËt t­ Tªn, nh·n hiÖu qui c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc xuÊt KHB Cloroxit Kg 0.655 0.655 298477 195502.345 Céng 0.655 Céng thµnh tiÒn( viÕt b»ng ch÷) Thñ kho Ng­êi lÜnh Tr­ëng phßng nghiªn cøu Phô tr¸ch cung tiªu Ký tªn Ký tªn Ký tªn Ký tªn Tr­êng hîp khi cã lÖnh cña gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vÒ xuÊt b¸n vËt liÖu, phßng thÞ tr­êng c¨n cø vµo tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng lËp ho¸ ®¬n (GTGT) lµm 3 b¶n, xÝ nghiÖp kiÓm tra ký duyÖt thanh to¸n råi trao cho kh¸ch hµng ®Õn kho nhËn hµng. NÕu kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt hoÆc søc th× kh¸ch hµng ph¶i ®Õn thñ quÜ lµm thñ tôc tr¶ tiÒn vµ ®ãng dÊu ®· thu tiÒn vµo phiÕu. Thñ kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n tiÕn hµng xuÊt giao vËt liÖu cho kh¸ch hµng vµ cïng kh¸ch hµng ký tªn vµo 3 b¶n: Liªn 1: L­u ë phßng thÞ tr­êng Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng ( liªn ®á) Liªn 3: Thñ kho lµm c¨n cø ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ... XuÊt kho Vitamin B12 b¸n cho C«ng ty D­îc VËt t­ Y tÕ Thanh Ho¸ BiÓu sè 7 Ho¸ ®¬n Liªn 3: ( Dïng ®Ó thanh to¸n) MÉu sè 01 GTKT-3LL Ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2004 N0: 40015 §¬n vÞ b¸n hµng : XÝ nghiÖp D­îc PhÈm Trung ¦¬ng II §Þa chØ : Sè 9 TrÇn Th¸nh T«ng Sè tµi kho¶n §iÖn tho¹i: M· sè : 01 001 0911 31 §¬n vÞ mua hµng: C«ng ty D­îc vËt t­ Y TÕ Thanh ho¸ §Þa chØ Sè tµi kho¶n H×nh thøc thanh to¸n M· sè : 28 0031948 1 TT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 1 Vitamin B12 G 100 100.000 10.000.000® Céng tiÒn hµng: 10.000.000® ThuÕ suÊt GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 500.000® Tæng céng tiÒn thanh to¸n 10.500.000® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: M­êi triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) §èi víi mét sè lo¹i vËt t­ nh­ mµng PE cÇn thuª ngoµi gia c«ng thµnh tói PE, èng tuýp thuª gia c«ng thµnh èng tiªm, èng dÞch truyÒn... LËp phiÕu xuÊt vËt t­ thuª ngoµi chÕ biÕn lµm thµnh 2 b¶n, 1 b¶n giao cho bªn gia c«ng, 1 b¶n thñ kho gi÷ lµm c¨n cø ghi thÎ kho, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n vËt liÖu ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ: XuÊt mµng PE cho C«ng ty TÊn Thµnh gia c«ng tói PE BiÓu sè 8: PhiÕu xuÊt vËt t­ thuª ngoµi chÕ biÕn Sè : 19 Ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2004 §¬n vÞ chÕ biÕn : C«ng ty TÊn Thµnh Theo hîp ®ång sè 19 ngµy 7/2/04 NhËn t¹i kho: VLP Danh ®iÓm vËt t­ Nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Ghi chó 1 2 3 4 5 6 7 1 Mµng PE Kg 15 Céng thµnh tiÒn Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Thñ kho Ng­êi nhËn Phô tr¸ch cung tiªu (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) 2.3.3 KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu: MÆc dï vËt liÖu cña xÝ nghiÖp cã tíi hµng ngh×n chñng lo¹i, viÖc xuÊt nhËp vËt liÖu diÔn ra th­êng xuyªn hµng ngµy, tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp t­¬ng ®èi v÷ng nh­ng kÕ to¸n l¹i sö dông ph­ong ph¸p thÎ song song ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. Thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµng nh­ sau: ë kho: ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt ®­îc tiÕn hµnh trªn thÎ kho. ThÎ kho do kÕ to¸n lËp, ghi vµo sæ ®¨ng ký thÎ kho råi giao cho thñ kho. Hµng ngµy khi cã nghiÖp vô nhËp, xuÊt vËt t­ thùc tÕ ph¸t sinh, thñ kho thùc hiÖn viÖc thu ph¸t vËt t­ vµ ghi sè l­îng thùc tÕ nhËp, xuÊt vµo chøng tõ nhËp, xuÊt. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho thñ kho ghi sè l­îng, xuÊt vËt t­ vµo thÎ kho cña thø vËt t­ cã liªn quan. Cuèi ngµy thñ kho tÝnh ra sè l­îng hµng tån kho ®Ó ghi vµo cét "tån" cña thÎ kho ®Þnh kú (10 ngµy) thñ kho chuyÓn toµn bé phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt cho kÕ to¸n vËt liÖu t¹i phßng kÕ to¸n hµng th¸ng ph¶i ®èi chiÕu sè thùc tån tõng kho vµ sè tån thÎ kho. Song ë xÝ nghiÖp viÖc nµy kh«ng diÔn ra th­êng xuyªn bëi v× cã rÊt nhiÒu chñng lo¹i khèi l­îng vËt liÖu, kiÓm nghiÖm rÊt tèn thêi gian vµ c«ng søc. XÝ nghiÖp chØ thùc hiÖn tæng kiÓm kho vµo cuèi n¨m. BiÓu mÉu thÎ kho cña xÝ nghiÖp nh­ sau: BiÓu sè 9 ThÎ kho Ngµy lËp thÎ:1/2/2004 Tªn, nh·n hiÖu qui c¸ch vËt t­: Cloroxit §¬n vÞ tÝnh: Kilogam Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ký nhËn cña KT Sè Ngµy NhËp XuÊt Tån 111 55/2 Tån ®Çu th¸ng XNDPTWII 600 21.443 621.443 7/2 PX Viªn Phßng nghiªn cøu 600 0.655 21.443 20.788 8/2 XNDP TW2 500 520.788 1100 600.655 520.788 T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n sö dông sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t­ ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh N- X-T kho theo hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. Sau khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ ë kho, kiÓm tra vµ s¾p xÕp chøng tõ, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ N-X ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt. Trªn sæ chi tiÕt kÕ to¸n tÝnh ra sè tiÒn cña mçi lÇn NhËp - XuÊt. Sè tiÒn cña mçi lÇn nhËp ®­îc tÝnh c¨n cø tõ ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp kho. Sè tiÒn cña mçi lÇn xuÊt c¨n cø theo gi¸ trÞ b×nh qu©n cña sè tån vµ nhËp trong kú, cuèi th¸ng, kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt vËt liÖu kiÓm tra, ®èi chiÕu víi thÎ kho xem sè l­îng N-X-T cã khíp kh«ng nÕu kh«ng kiÓm tra l¹i. Sæ chi tiÕt vËt t­ lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu lªn b¶ng kª xuÊt vËt t­ trong th¸ng, sau ®ã lªn sè d­ vµo phÇn xuÊt, bªn cã sæ ch÷ T. Thùc chÊt sæ sè d­ lµ b¶ng nhËp vµ ph©n bæ vËt liÖu trong kú d¹ng ch÷ T. Ngoµi ra ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu, kiÓm tra víi kÕ to¸n tæng hîp nhËp, kÕ to¸n chi tiÕt sö dông sæ tæng hîp nhËp. C¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n vµo sæ tæng hîp nhËp. Sæ nµy lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n lªn sè d­ phÇn nhËp ( Bªn nî cña sæ ch÷ T S¬ ®å 13: Tr×nh tù h¹ch to¸n vËt liÖu ë XNDPTWII ThÎ kho PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho Sæ chi tiÕt vËt t­ B¶ng kª xuÊt Sæ sè d­ Sæ tæng hîp NhËp Ghi hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu 2.3.4 Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu lµ viÖc ghi chÐp kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu trªn c¸c tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n tæng hîp theo chØ tiªu gi¸ trÞ. Qua viÖc dïng kÕ to¸n tæng hîp th× míi ph¶n ¸nh ®­îc chÝnh x¸c sù biÕn ®éng cña toµn bé vËt t­ hµng ho¸. Do ®Æc ®iÓm cña xÝ nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt theo qui m« lín, nguyªn vËt liÖu nhiÒu chñng lo¹i nhËp tõ nhiÒu nguån, ®Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý, kÕ to¸n ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó ph¶n ¸nh liªn tôc vÒ gi¸ trÞ N-X-T còng nh­ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i vËt liÖu. Ph­¬ng ph¸p nµy theo dâi ®­îc chÝnh x¸c tuy nhiªn kÕ to¸n ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian. KÕ to¸n tæng hîp nhËp xuÊt cña xÝ nghiÖp sö dông chñ yÕu mét sè tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n sau: + VÒ tµi kho¶n TK 152- Nguyªn liÖu- vËt liÖu TK 152 ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2 phï hîp víi c¸ch ph©n lo¹I theo môc ®Ých kinh tÕ vµ yªu cÇu cña kÕ to¸n qu¶n trÞ bao gåm: TK 1521: - NVL chÝnh TK 1522:- NVL phô TK 1523- Nhiªn liÖu TK 1524 –Phô tïng thay thÕ Tk 1525 – VËt liÖu x©y dùng TK 1527 – VËt liÖu kh¸c ( bao b×, vá chai…) TK 1531- VËt liÖu mau háng, rÎ tiÒn. TK 311- Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n TK 111,TK 112, TK 131, TK 311.. + VÒ sæ Sæ chi tiÕt sè 2 ( Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ) NKCT sè 1, NKCT sè 5 B¶ng kª xuÊt vËt t­ trong th¸ng Sæ sè d­ theo dâi sè ph¸t sinh vËt liÖu trong th¸ng. 2.4. Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu Cïng víi viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt nhËp vËt liÖu th× hµng ngµy kÕ to¸n còng ph¶i tiÕn hµnh h¹c to¸n tæng hîp vËt t­. §©y lµ c«ng viÖc cã ý nghÜa quan träng bëi v× qua ®©y kÕ tãan míi cã thÓ ph¶n ¸nh ®­îc gi¸ trÞ ®Ých thùc cña vËt liÖu nhËp vµo, tõ ®ã mµ qu¶n lý ®­îc vËt liÖu vÒ mÆt gi¸ trÞ 2.4.1 KÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu * Tr­êng hîp nhËp kho vËt liÖu tõ nguån thu mua bªn ngoµi. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, hµng ho¸ nãi chung vµ vËt liÖu nãi riªng rÊt phong phó, ®a d¹ng nªn viÖc t×m nguån cung øng vËt t­ kh«ng ph¶i lµ khã. ViÖc mua b¸n diÔn ra nhanh chãng, cã thÓ tr¶ tiÒn ngay hoÆc lµ tr¶ chËm. §èi víi khèi l­îng vËt t­ lín mµ xÝ nghiÖp th­êng mua th× tr­íc khi mua, xÝ nghiÖp th­êng lµm hîp ®ång mua b¸n. ë xÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2, khi nµo cã hµng vÒ nhËp kho cïng víi ho¸ ®¬n cña ng­êi b¸n göi ®Õn kÕ to¸n míi tiÕn hµnh lµm thñ tôc thanh to¸n. V× vËy, kh«ng cã tr­êng hîp ho¸ ®¬n vÒ mµ hµng ch­a vÒ hoÆc ng­îc l¹i, nªn xÝ nghiÖp kh«ng sö dông tµi kho¶n 151 hµng ®i ®­êng ë xÝ nghiÖp, sö dông nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n nh­: Tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt, sÐc, tr¶ tr­íc, tr¶ chËm hay b»ng tiÒn t¹m øng. Nh­ng dï theo ph­¬ng thøc nµo kÕ to¸n vÉn tiÕn hµnh theo dâi trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n. + Tr×nh tù h¹ch to¸n tr­êng hîp tr¶ tiÒn ngay vµ tr¶ chËm Tr­êng hîp tr¶ tiÒn ngay ë xÝ nghiÖp, kÕ to¸n vÉn h¹ch to¸n ban ®Çu nh­ tr­êng hîp tr¶ chËm. §èi víi xÝ nghiÖp do ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n " NhËt Ký Chøng Tõ" nªn khi cã vËt liÖu mua ngoµi vÒ nhËp kho trong th¸ng, sau khi ®· lµm ®Çy ®ñ thñ tôc nhËp kho, kÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi b¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ chi tiÕt TK 331- Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n. Sæ chi tiÕt TK 331 ®­îc më hµng th¸ng. §èi víi ng­êi b¸n cã mèi quan hÖ th­êng xuyªn víi xÝ nghiÖp th× ®­îc më riªng mét sè trang sæ, cßn nh÷ng ng­êi b¸n kh«ng th­êng xuyªn th× theo dâi qua nh©n viªn tiÕp liÖu cña xÝ nghiÖp. - C¬ së sè liÖu: Tõ phiÕu nhËp kho,ho¸ ®¬n vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n (giÊy b¸o Nî cña ng©n hµng, phiÕu chi tiÒn mÆt...) - Ph­¬ng ph¸p ghi: . Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu nhËp vËt t­, ho¸ ®¬n, kÕ to¸n ghi cét ngµy th¸ng, sè hiÖu ho¸ ®¬n, sè hiÖu phiÕu nhËp. . Cét néi dung: Ghi c¸c nghiÖp vô nhËp vËt t­ vµ c¸c nghÖp vô thanh to¸n víi ng­êi b¸n. . Cét tµi kho¶n ®èi øng: C¨n cø phiÕu nhËp kho, hãa ®¬n mua, kÕ to¸n ghi chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n (1521, 1522, 1523...), c¨n cø ho¸ ®¬n GTGT ghi phÇn thuÕ (TK 133). Khi thanh to¸n víi ng­êi b¸n th× tuú thuéc vµo h×nh thøc thanh to¸n mµ ghi vµo tµi kho¶n t­¬ng øng theo h×nh thøc ®ã, ch¼ng h¹n thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt -ghi TK 111, b»ng tiÒn göi ng©n hµng- ghi TK112, ®èi víi ng­êi b¸n cã mua hµng cña xÝ nghiÖp cã thÓ thanh to¸n bï trõ-ghi TK 131... . Cét ph¸t sinh: Sè ph¸t sinh Cã: c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ chi tiÕt TK 331 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 152- nguyªn vËt liÖu Nî TK 133-thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 331- ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n NÕu thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng, kÕ to¸n ghi theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 331-ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Cã TK 112- tiÒn göi ng©n hµng NÕu thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc bï trõ th× kÕ to¸n ghi theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 331-ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Cã TK 131-ph¶i thu cña kh¸ch hµng + Tr­êng hîp mua vËt liÖu b»ng tiÒn t¹m øng T¹i xÝ nghiÖp TK 141 chØ dïng ®Ó theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng néi bé nh­ c«ng t¸c phÝ..., cßn viÖc thu mua vËt liÖu b»ng tiÒn t¹m øng kh«ng theo dâi trªn sæ TK 141. Khi c¸n bé cung tiªu t¹m øng mua vËt liÖu th× kho¶n t¹m øng nµy ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n (biÓu sè 10) Trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ngoµi sè trang më cho ng­êi b¸n cßn cã trang sæ më cho tõng c¸n bé cung tiªu th­êng t¹m øng mua vËt t­. Nh­ vËy th× c¸n bé cung tiªu ®ãng vai trß nh­ ng­êi b¸n hµng cho xÝ nghiÖp, viÖc theo dâi chi tiÕt còng gièng nh­ viÖc theo dâi víi ng­êi b¸n. Khi ng­êi ®i mua vËt liÖu viÕt ®¬n xin t¹m øng sÏ ghi râ lµ mua vËt t­ g×, sè l­îng vµ sè tiÒn lµ bao nhiªu råi ®­a lªn phßng kÕ ho¹ch cung øng. Phßng kÕ ho¹ch cung øng xem xÐt vµ duyÖt ®Ó chuyÓn sang phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n, KÕ to¸n tr­ëng ký råi viÕt phiÕu chi vµ kÕ to¸n thanh to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n trang sæ ghi tªn c¸n bé cung tiªu ®ã. Kho¶n t¹m øng nµy ®­îc ghi theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 331-ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Cã TK 111-tiÒn mÆt ViÖc ph¶n ¸nh nµy gièng nh­ tr­êng hîp øng tr­íc tiÒn hµng cho ng­êi b¸n. XÐt vÒ mét mÆt nµo ®ã, nã gép nh÷ng nghiÖp vô liªn quan ®Õn mua hµng vµ thanh to¸n theo dâi ë mét sæ chi tiÕt. Nh­ng thùc chÊt ®©y kh«ng ph¶i lµ tr¶ tiÒn tr­íc cho ng­êi b¸n mµ l¹i theo dâi trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n nh­ mét kho¶n tr¶ tr­íc tiÒn hµng. §iÒu nµy kh«ng ph¶n ¸nh ®óng ý nghÜa kinh tÕ cña nghiÖp vô ph¸t sinh. Khi ng­êi t¹m øng mua vËt liÖu vÒ nhËp kho kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 152-nguyªn vËt liÖu Nî TK 133-thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 331-ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh céng sæ chi tiÕt TK 331 theo tõng ng­êi b¸n hoÆc tõng nh©n viªn tiÕp liÖu, lÊy sè liÖu dßng céng ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 5 (ghi Cã TK 331). Mçi ®èi t­îng ®­îc theo dâi 1dßng trªn NK. NKCT sè 5 ®­îc sö dông ®Ó theo dâi tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n cña xÝ nghiÖp. - KÕt cÊu: biÓu sè 13. - C¬ së sè liÖu: c¨n cø vµo NKCT sè 5 th¸ng tr­íc vµ sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n cña xÝ nghiÖp. - Ph­¬ng ph¸p ghi: . Cét sè d­ ®Çu th¸ng: lÊy sè liÖu tõ cét sè d­ cuèi th¸ng cña NKCT sè 5 th¸ng tr­íc Sè d­ Nî: ph¶n ¸nh sè tiÒn xÝ nghiÖp ®· tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n nh­ng hµng ch­a vÒ nhËp kho trong th¸ng Sè d­ Cã: ph¶n ¸nh sè tiÒn xÝ nghiÖp cßn nî ng­êi b¸n . Sè ph¸t sinh: PhÇn ghi Cã TK 331, ghi nî c¸c TK... : lÊy sè liÖu céng cña tõng v©t liÖu mua cña tõng ng­êi b¸n trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ghi vµo c¸c TK t­¬ng øng PhÇn ghi Nî TK 331, ghi Cã c¸c TK... :lÊy sè liÖu céng ë c¸c TK tuú theo h×nh thøc thanh to¸n trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ®Ó ghi sè tiÒn vµo tµi kho¶n t­¬ng øng víi h×nh thøc thanh to¸n ®ã. . Sè d­ cuèi th¸ng: c¨n cø vµo sè d­ ®Çu th¸ng vµ sè ph¸t sinh trong th¸ng ®Ó tÝnh sè d­ cuèi th¸ng + Chi phÝ vËn chuyÓn khi mua vËt liÖu ë xÝ nghiÖp mÆc dï mua vËt liÖu tr¶ tiÒn ngay nh­ng vÉn h¹ch to¸n nh­ truêng hîp tr¶ chËm, tøc lµ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n mua hµng ®Òu theo dâi trªn TK331. ChØ riªng thanh to¸n chi phÝ mua hµng lµ ®­îc ph¶n ¸nh trùc tiÕp trªn NKCT sè 1 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 152-Nguyªn vËt liÖu Cã TK 111-TiÒn mÆt Sè liÖu ph¶n ¸nh chi phÝ thu mua vËt liÖu ®­îc thÓ hiÖn trªn NKCT sè 1 (ghi Cã TK 111, ghi Nî TK 152) NKCT sè 1 ®­îc më tõng th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thanh to¸n vµ b¸o c¸o quü hµng ngµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi tiÒn mÆt vµo c¸c ®èi t­îng liªn quan theo tõng th¸ng: nh­ chi cho thanh to¸n nî víi ng­êi cung cÊp, kho¶n chi cho c«ng vËn chuyÓn vËt t­ vÒ ®Õn xÝ nghiÖp... Cuèi th¸ng ®èi chiÕu sè liÖu ®ã víi phÇn ghi Nî TK 152, Cã TK 111 trªn sæ chi tiÕt TK 152 cña kÕ to¸n vËt liÖu. §ång thêi ®èi chiÕu phÇn ghi Nî TK 331, Cã TK 111 víi phÇn ghi Cã TK 111, ghi Nî TK 331 trªn NKCT sè 5. BiÓu sè 10: TrÝch nhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi Cã TK 111- TiÒn mÆt Th¸ng 2 n¨m 2004 Ngµy Ghi Cã TK 111, Ghi Nî c¸c TK... Céng Cã 111 1521 1522 1421 1527 331 ... 8/2 60070500 11/2 3878000 66636798 12/2 100000 925300 106926841 16/2 941160 27347262 18828800 20/2 25265439 30/2 60000 ... Céng 160000 941160 31225262 925300 934647772 * tr­êng hîp nhËp vËt liÖu tõ ngoµi tù chÕ vµ thuª gia c«ng + §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng Khi cã vËt liÖu thuª ngoµi chÕ biÕn nhËp kho, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ nhËn gia c«ng göi ®Õn, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng (®ång thêi lµ kÕ to¸n theo dâi gia c«ng) tÝnh ®­îc gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng nhËp. Gi¸ nµy bao gåm gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu khi xuÊt kho ®­a gia c«ng céng víi chi phÝ chÕ biÕn vµ chi phÝ vËn chuyÓn. KÕ to¸n gia c«ng sö dông TK 1545 ®Ó tËp hîp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng, gi¶m hµng mang thuª gia c«ng cña xÝ nghiÖp Bªn Nî: ph¶n ¸nh nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®em thuª gia c«ng vµ chi phÝ ph¶i tr¶ cho bªn gia c«ng B ªn Cã: ph¶n ¸nh sè nguyªn vËt liÖu hoµn thµnh vÒ nhËp kho Sè d­ Nî: gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu gia c«ng ch­a hoµn thµnh cßn tån ë bªn gia c«ng Khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n, kÕ to¸n thanh to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n, trang sè hµng gia c«ng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 1545 Nî TK 133 Cã TK 331 Qu¸ tr×nh thanh to¸n còng gièng nh­ mua vËt liÖu tõ bªn ngoµi. Cuèi th¸ng kÕ to¸n gia c«ng tËp hîp trªn sæ theo dâi gia c«ng ®Ó lªn Sæ sè d­ TK1545(d¹ng ch÷ T) Sæ sè d­ TK 1545 Th¸ng 2 n¨m 2004 D§K: 10325317 PS: PS: TK 1522: 10251292 TK 1522: x TK 331: 1404920 TK 1527: 11427939 DCK : 10553590 Sau ®ã kÕ to¸n vËt liÖu lÊy sè liÖu tõ sæ sè d­ TK 1545 phÇn ph¸t sinh Cã ®Ó ghi vµo bªn Nî TK 152( chi tiÕt) cña c¸c sæ sè d­ 152 (chi tiÕt t­¬ng øng) + §èi víi vËt liÖu tù chÕ C¨n cø vµo b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt cña bé phËn s¶n xuÊt göi lªn vµ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho tù chÕ, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh ra gi¸ thùc tÕ cña sè vËt liÖu nµy nhËp kho. C¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ, kÕ to¸n ghi vµo sæ nhËp vËt liÖu ViÖc tËp hîp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m vËt liÖu tù chÕ sö dông TK1546 2.4.2 KÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu ë xÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng 2, vËt liÖu xuÊt kho chñ yÕu dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, qu¶n lý vµ phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã. Ngoµi ra vËt liÖu cßn ®­îc xuÊt kho cho c¸c nhu cÇu kh¸c cña xÝ nghiÖp nh­ xuÊt kho cho viÖc bao b×, ®ãng gãi s¶n phÈm, xuÊt b¸n. Qu¶n lý vËt t­ kh«ng ph¶i chØ qu¶n lý t×nh h×nh thu mua, b¶o qu¶n vµ dù tr÷ vËt liÖu mµ cßn ph¶i qu¶n lý c¶ viÖc xuÊt dïng vËt t­. §©y lµ kh©u qu¶n lý cuèi cïng rÊt quan träng tr­íc khi vËt liÖu ®i vµo s¶n xuÊt. Chi phÝ vÒ vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng chi phÝ t¹o nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy nhiÖm vô quan träng cña kÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu kh«ng nh÷ng chØ lµ tÝnh trÞ gi¸ vèn cña vËt liÖu xuÊt kho mµ cßn ph¶i x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ theo tõng ®èi t­îng C¸c nghiÖp vô xuÊt kho vËt liÖu ë xÝ nghiÖp ph¸t sinh mét c¸ch th­êng xuyªn, víi khèi l­îng lín. V× vËy, viÖc ph¶n ¸nh kÞp thêi, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c, ®óng ®èi t­îng trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng, lµm c¬ së cho viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c«ng viÖc hÕt søc quan träng. Hµng th¸ng kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu thu thËp c¸c chøng tõ xuÊt vËt liÖu, sau ®ã ph©n lo¹i vµ tËp hîp theo tõng thø vËt liÖu ®Ó lªn “B¶ng kª xuÊt vËt t­ chi tiÕt”. B¶ng nµy ®Ó ghi cho tõng thø vËt liÖu xuÊt cho c¸c ®èi t­îng sö dông”. Sau ®ã tõ “B¶ng kª xuÊt vËt t­ chi tiÕt”, kÕ to¸n lËp “B¶ng kª xuÊt vËt t­” B¶ng nµy ®Ó ghi cho tõng lo¹i vËt liÖu (nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô...), mçi lo¹i mét b¶ng, Trong mçi b¶ng tõng thø vËt liÖu ®­îc ghi mét dßng vµ ghi râ thø vËt liÖu ®ã xuÊt cho c¸c ®èi t­îng sö dông nµo t­¬ng øng víi c¸c tµi kho¶n 621, 627, 642, 632, 138, 142, 154, 623... ë “B¶ng kª xuÊt vËt t­”, cña nguyªn vËt liÖu chÝnh cã tr­êng hîp riªng lµ ®èi víi nguyªn vËt liÖu chÝnh xuÊt trùc tiÕp cho 3 ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh: PX Tiªm, PX Viªn, PX Ho¸ th× ®Ó tÝnh sè thùc xuÊt sö dông cßn c¨n cø vµo sè liÖu tån ®Çu th¸ng vµ cuèi th¸ng ë c¸c ph©n x­ëng ®Ó tÝnh. Do yªu cÇu s¶n xuÊt liªn tôc, vËt s¶n xuÊt cuèi th¸ng cßn l¹i kh«ng ®em nhËp kho xÝ nghiÖp mµ ®Ó l¹i ë c¸c ph©n x­ëng ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt. Do vËt liÖu chÝnh cã gi¸ trÞ lín mµ xÝ nghiÖp l¹i tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë theo nguyªn vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp, nªn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh chÝnh x¸c, kÕ to¸n ph¶i tÝnh ®óng sè vËt liÖu chÝnh thùc sö dông vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¨n cø vµo b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu ë c¸c ph©n x­ëng göi lªn, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lËp “B¶ng tån kho nguyªn vËt liÖu” ë c¸c ph©n x­ëng thµnh 2 b¶n: - Mét b¶n ghi ®en: Sè vËt liÖu xuÊt cho s¶n xuÊt chÝnh cßn thõa cuèi th¸ng tr­íc kh«ng nhËp kho mµ ®Ó l¹i dïng cho th¸ng nµy ( biÓu 12) - Mét b¶n ghi ®á: Sè vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt chÝnh cßn thõa cuèi th¸ng nµy kh«ng nhËp kho mµ ®Ó l¹i dïng cho th¸ng sau (biÓu 13) BiÓu sè 11: B¶ng tån kho nguyªn vËt liÖu ë c¸c ph©n x­ëng Th¸ng 1 n¨m 2004 Ph©n x­ëng Tiªm Ph©n x­ëng Viªn Ph©n x­ëng Ho¸ 5917706 800243775 219788301 BiÓu sè 12: Th¸ng 2 n¨m 2004 Ph©n x­ëng Tiªm Ph©n x­ëng Viªn Ph©n x­ëng Ho¸ 55815800 386203399 201903072 C¨n cø vµo sè tån kho cña c¸c ph©n x­ëng vµ sè vËt liÖu xuÊt trong th¸ng ë dßng céng b¶ng kª xuÊt vËt t­, kÕ to¸n tÝnh ra l­îng vËt liÖu dïng thùc tÕ vµo s¶n xuÊt trong th¸ng nh­ sau: Gi¸ vèn thùc tÕ VL = Gi¸ vèn thùc tÕVL + Gi¸ vèn thùc tÕ VL _ Gi¸ vèn thùc tÕ VL xuÊt dïng trong th¸ng tån ë PX ®Çu th¸ng xuÊt cho PX trong th¸ng tån ë PX cuèi th¸ng Theo biÓu sè 12, 13: l­îng tån kho ®Çu th¸ng 2 PX Tiªm lµ:5917706® vµ tån kho cuèi th¸ng 2 lµ 55815800®. Trªn b¶ng kª xuÊt vËt t­: nguyªn vËt liÖu chÝnh xuÊt cho PX Tiªm trong th¸ng lµ:187776471®. Do ®ã trÞ gi¸ vèn thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng cho PX Tiªm lµ: 187776471 + 5917706 – 55815800 = 137878377 T­¬ng tù tÝnh vËt liÖu sö dông cho ph©n x­ëng Viªn vµ ph©n x­ëng Ho¸ KÕt cÊu cña “B¶ng kª xuÊt vËt t­” ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu sè 16 Sè liÖu ë dßng céng cña “B¶ng kª xuÊt vËt t­” trong th¸ng cho c¸c ®èi t­îng sö dông lµ c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ sè d­ bªn Cã c¸c TK nguyªn vËt liÖu, còng nh­ b¶ng kª sè 4 vµ b¶ng kª sè 5 Sau khi lËp b¶ng kª xuÊt vËt t­, lÊy sè liÖu ®Ó vµo sæ sè d­ bªn Cã TK 152 ( BiÓu sè 14) Sæ sè d­ (ch÷ T) thùc chÊt lµ sæ TK 152 chi tiÕt cho tõng lo¹i vËt liÖu, ph¶n ¸nh tæng hîp gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp vµ ph©n bæ vËt liÖu xuÊt cho c¸c ®èi t­îng. + PhÇn nhËp ph¶n ¸nh ë bªn Nî Ghi TK 331-gi¸ trÞ vËt liÖu mua ngoµi trong th¸ng Ghi TK 111- c¸c kho¶n chi tiÒn mÆt trùc tiÕp cho thu mua vËt liÖu Ghi TK 1545- gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp tõ thuª ngoµi gia c«ng Ghi TK 1388- gi¸ trÞ vËt liÖu cho vay nay thu vÒ + PhÇn xuÊt ph¶n ¸nh bªn Cã: xuÊt cho c¸c ®èi t­îng sö dông: Ghi TK 621, 627... BiÓu sè 13a Sæ sè d­ TK 1521 Th¸ng 2 n¨m 2004 TK 331: 3070238919 TK 6211: 137878377 TK 111: 160000 TK 6212: 2628664896 TK 1388: 5200000 TK 6213: 40445587 (XN DPT¦ I nhËp tr¶ Era- Gel) TK 6271: 1722083 TK 6272: 548178 TK 642: 2564973 TK 1388: 20960000 TK 632: 1549515 TK 1548: 291255 TK 1544: 1604840 3075598919 2836229988 BiÓu sè 13b Sæ sè d­ TK 1522 Th¸ng 2 n¨m 2004 TK 331: 56904881 TK 6211: 6528256 TK 111: 941160 TK 6212: 81446202 TK 6213: 3455173 TK 6271: 1292070 TK 6272: 3832116 TK 6273: 451875 TK 641: 64778 TK 642: 2469470 TK 1421: 3936807 TK 1544: 10251292 57846014 113788357 Sè liÖu bªn cã cña sæ ch÷ T nµy lµ c¨n cø ®Ó lªn c¸c b¶ng kª 4, 5, 6 phÇn chi vËt liÖu (BiÓu sè 18, 19) §ång thêi sè liÖu trªn c¸c b¶ng kª 4, 5, 6 lµ c¬ së ®Ó lËp NKCT sè 7. Cuèi cïng, tõ NKCT sè 5, NKCT sè 7 vµ c¸c NKCT cã liªn quan kh¸c, kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 152 BiÓu sè 14 Sæ c¸i TK 1521 Sè D­ ®Çu n¨m Nî Cã 801636500 Sè TT Ghi Cã c¸cTK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 .... Th¸ng12 Céng TK 331 2256704500 3070238919 TK 111 130000 160000 TK 1388 5200000 1 Céng sè PS Nî 2256834500 3075598919 2 Céng sè PS Cã 2849437218 2836229988 3 Sè d­ Nî... Cuèi th¸ng Cã... 209403782 448772713 BiÓu sè 15 Sæ c¸i TK 1522 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 23782559 Sè TT Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 ... TTh¸ng 12 TK 331 109240273 56904881 TK 111 2562550 941160 1 Céng sè PS Nî 111802823 57846041 2 Tæng sè PS Cã 75236250 113788357 3 Sè d­ Nî... Cuèi th¸ng Cã... 60349132 4406816 2.5. Ph©n tÝch t×nh h×nh cung cÊp vµ sö dông vËt liÖu víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vËt liÖu ë XÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng II §èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung c¸c nghiÖp vô vÒ vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt quan träng. Qu¶n lý tèt c¸c nghiÖp vô vÒ vËt liÖu cho phÐp c¸c doanh nghiÖp sö dông tèt h¬n nguån vèn l­u ®éng Ýt ái cña m×nh, tiÕt kiÖm ®­îc c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay ng©n hµng, duy tr× vµ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh diÔn ra liªn tôc, tr¸nh ®­îc thiÖt h¹i v× ngõng s¶n xuÊt do thiÕu vËt liÖu cung øng. Ngoµi ra qu¶n lý tèt c¸c nghiÖp vô vÒ vËt liÖu cßn gióp cho doanh nghiÖp gi¶m ®­îc nh÷ng hao phÝ, mÊt m¸t tõ kh©u vËn chuyÓn, l­u kho ®Õn kh©u xuÊt vËt liÖu cho sö dông. §iÒu nµy gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. T¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng 2, vËt liÖu lµ mét yÕu tè chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ ph¸t sinh. Ngoµi ra, c¸c nghiÖp vô vÒ vËt liÖu l¹i diÔn ra kh¸ th­êng xuyªn, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i nªn ®ßi hái ph¶i ®­îc qu¶n lý nghiªm ngÆt. ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c nghiÖp vô vËt t­ t¹i xÝ nghiÖp ta tiÕn hµnh ph©n tÝch trªn mét sè mÆt sau: 2.5.1 Ph©n tÝch t×nh h×nh cung cÊp vËt liÖu Do chñng lo¹i vËt liÖu ë xÝ nghiÖp rÊt ®a d¹ng cã tíi hµng ngh×n thø vËt liÖu nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ph©n tÝch, ta chØ lÊy sè liÖu cña mét vµi lo¹i cô thÓ th«ng qua b¶ng sau: BiÓu sè 17 T×nh h×nh cung cÊp vËt liÖu ë xÝ nghiÖp Tªn vËt liÖu §¬n gi¸ KÕ ho¹ch cung cÊp Sè thùc cung cÊp Vaselin 12500 500 6250000 555 6937500 Tinh bét s¾n 4200 3000 12600000 3200 13440000 Sö dông chØ tiªu tû lÖ hoµn thµnh kÕ ho¹ch cung cÊp tõng lo¹i vËt liÖu ta thÊy: Víi Vaselin: 555 x 12500 6937500 TVt = = = 1,11 500 x 12500 6250000 Víi Tinh bét s¾n: 3200 x 4200 13440000 TVt = = = 1,07 3000 x 4200 12600000 Ta thÊy, tû lÖ hoµn thµnh kÕ ho¹ch cung cÊp tõng lo¹i vËt liÖu ®Òu lín h¬n 1 chøng tá doanh nghiÖp ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch cung cÊp 2 lo¹i vËt liÖu trªn 2.5.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vËt liÖu Qu¸ tr×nh sö dông vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng nh©n tè cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh sö dông vËt liÖu sÏ gãp phÇn vµo viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã thÓ ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh sö dông vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng 2 qua biÓu sau: BiÓu sè 18 T×nh h×nh sö dông vËt liÖu ë xÝ nghiÖp Th¸ng 2 n¨m 2004 ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc tÕ Tû lÖ % Chi phÝ vÒ vËt liÖu Tæng s¶n l­îng 3219825763 7953568295 3138964582 7923645815 Tû lÖ % hoµn Tæng møc VL sö dông TT thµnh kÕ ho¹ch = x 100% sö dông vËt liÖu Tæng møc VL sö dông KH x GTTSLTT GTTSLKH Tû lÖ % hoµn 3138964582 thµnh kÕ ho¹ch = x 100% sö dông vËt liÖu 3219825763 x 7923645815 7953568295 = 97,8% Sè tuyÖt ®èi = Tæng møc NVL - Tæng møc NVL x GTTSLTT sö dông TT sö dông KH GTTSLKH = 3138964582 - 3219825763 x 7923645815 = - 68.747.728 7953568295 Nh­ vËy xÝ nghiÖp ®· kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch sö dông nguyªn vËt liÖu. Trong thêi gian tíi xÝ nghiÖp cÇn cè g¾ng t×m ra nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu Ch­¬ng 2 Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë xÝ nghiÖp d­îc phÈm trung ­¬ng II 1. Nh÷ng nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë xÝ nghiÖp d­îc phÈm trung ­¬ng II. Nh­ ®· nãi ë trªn, XÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng 2 lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt thuèc chñ lùc cña ngµnh y tÕ ViÖt nam, s¶n xuÊt ra khèi l­îng thuèc lín phôc vô ch¨m lo cho søc khoÎ cña toµn d©n. HiÖn nay xÝ nghiÖp vÉn ®ang kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ®øng v÷ng trong c¹nh tranh mÆc dï gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc (võa ph¶i ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, võa ®¶m b¶o ®­îc møc lîi nhuËn hîp lý trong khi ph¶i c¹nh tranh víi v« sè s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. Sau gÇn 3 th¸ng thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp, vËn dông lý luËn vµo thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n, víi sù h­íng dÉn cña c¸c c¸n bé trong phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n t«i nhËn thÊy, c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp cã nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm næi bËt sau ®©y: + ViÖc tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch, tµi kho¶n kÕ to¸n vµ sö dông c¸c chøng tõ lu©n chuyÓn hîp lý, khoa häc gi÷a c¸c bé phËn cã liªn quan trªn c¬ së ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é vµ biÓu mÉu do Nhµ n­íc ban hµnh. ®Æc biÖt lµ viÖc vËn dông mét sè sæ s¸ch trung gian theo yªu cÇu qu¶n lý cña xÝ nghiÖp, phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n hiÖn nay, ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ viÖc thu mau, b¶o qu¶n vµ sö dông nguyªn vËt liÖu. + ViÖc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n “NhËt ký chøng tõ” lµ h×nh thøc cã nhiÒu ­u ®iÓm trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung. + ViÖc x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu t­¬ng ®èi æn ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c h¹ch to¸n, gióp cho qu¸ tr×nh thu mua, b¶o qu¶n, dù tr÷, sö dông dÔ dµng h¬n, n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý. + VÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu: nh×n chung kÕ to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc kh¸ chÆt chÏ, khoa häc tõ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch thu mua vËt t­ ®Õn c¸c kho tµng ®Ó b¶o qu¶n, gi÷ g×n vËt t­ cïng víi mét hÖ thèng tµi kho¶n, sæ s¸ch ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tõ khoa häc, sö dông mét c¸ch linh ho¹t ®Ó h¹ch to¸n, theo dâi sù biÕn ®éng cña vËt t­. §Ó ngµy cµng ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh, kh«ng ngõng ph¸t triÓn, xÝ nghiÖp ®· vµ ®ang t×m tßi s¸ng t¹o ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n. Tuy nhiªn, trong viÖc sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ nãi chung còng nh­ trong c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu nãi riªng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ®ßi hái ph¶i ®­îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn phï hîp víi yªu cÇu qu¶n ký kinh tÕ: + VÒ ph©n lo¹i vËt liÖu VÒ lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu: xÝ nghiÖp ch­a x©y dùng hÖ thèng sæ danh ®iÓm vËt liÖu thèng nhÊt ¸p dông trong toµn xÝ nghiÖp, trong khi chñng lo¹i vµ khèi l­îng vËt liÖu lín do ®ã kh«ng thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi vµ qu¶n lý vËt liÖu. + VÒ h¹ch to¸n chi tiÕt: kÕ to¸n vËt liÖu ¸p dông ph­¬ng ph¸p thÓ song song tuy ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu nh­ng cßn trïng l¾p vÒ chØ tiªu sè liÖu gi÷a kÕ to¸n vµ thñ kho mµ ch­a n¾m ®­îc sè vËt liÖu tån ®Çu kú vµ cuèi kú. Cuèi th¸ng kÕ to¸n kh«ng lËp b¶ng kª tæng hîp N-X-T ®Ó tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ chi tiÕt mµ kÕ to¸n chØ lªn sæ tæng hîp nhËp. C¸ch ghi trªn sæ tæng hîp nhËp lµ trïng l¾p víi sæ chi tiÕt vËt t­ (c¶ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ), nã chØ cã t¸c dông ®èi chiÕu víi sè liÖu cña kÕ to¸n thanh to¸n mµ kh«ng ®èi chiÕu sè liÖu ®­îc víi kÕ to¸n tæng hîp. Nh­ vËy cã thÓ thÊy viÖc sö dông sæ nµy lµ kh«ng hiÖu qu¶ mµ tèn c«ng søc, trong ®ã rÊt khã ®Ó biÕt ®­îc sè liÖu tån kho, kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc kÞp thêi th«ng tin vÒ hµng tån kho... lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ph©n tÝch vßng lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng, tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. VÊn ®Ò nµy sÏ ®­îc kh¾c phôc nÕu kÕ to¸n lËp b¶ng kª tæng hîp N-X-T. + VÒ kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n nhËp vËt liÖu: ViÖc sö dông sæ chi tiÕt TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n: ViÖc sö dông sæ kÕ to¸n chi tiÕt lµ ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, c¸c quy ®Þnh vÒ lo¹i sæ nµy chØ mang tÝnh h­íng dÉn. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän vµ më c¸c mÉu sæ chi tiÕt phï hîp. ë xÝ nghiÖp thùc hiÖn ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NKCT nÕu c¸c sè liÖu trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n lµ c¨n cø ®Ó ghi NKCT sè 5. MÉu biÓu nh­ xÝ nghiÖp ®ang dïng lµ ch­a phï hîp, ch­a ghi riªng tõng tµi kho¶n, nªn viÖc tæng hîp sè liÖu cuèi th¸ng theo tõng tµi kho¶n (1521, 1522..., 111, 112.. ) sÏ rÊt phøc t¹p vµ dÔ sai sãt. VÒ kho¶n t¹m øng khi mua vËt liÖu ë xÝ nghiÖp kh«ng dïng tµi kho¶n t¹m øng ®Ó ph¶n ¸nh, theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng thu mua vËt liÖu mµ c¸c kho¶n t¹m øng nµy l¹i ®­îc ghi trªn trang sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n theo tõng c¸n bé cung tiªu theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 331 Cã TK 111. Nh­ vËy ë ®©y mçi c¸n bé cung tiªu cã vai trß nh­ mét ng­êi b¸n hµng vµ kho¶n t¹m øng gièng nh­ nghiÖp vô øng tr­íc tiÒn hµng cho ng­êi b¸n. §iÒu nµy ch­a ®óng víi tÝnh chÊt cña kho¶n t¹m øng, kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc riªng vai trß cña viÖc mua hµng b»ng t¹m øng. - KÕ to¸n xuÊt vËt liÖu Khi xuÊt vËt liÖu, kÕ to¸n xÝ nghiÖp kh«ng lËp b¶ng ph©n bæ sè 2- B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu mµ lµi dïng sæ sè d­ d¹ng ch÷ T ®Ó ph¶n ¸nh tæng hîp tõng lo¹i vËt liÖu (vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô...) cho c¸c ®èi t­îng sö dông. ViÖc sö dông sæ sè d­ ch÷ T lµ ch­a ®óng theo quy ®Þnh cña hÖ thèng sæ kÕ to¸n cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. MÆt kh¸c sö dông sæ sè d­ ch÷ T chØ ph¶n ¸nh vÒ tõng lo¹i vËt liÖu xu¸t cho c¸c ®èi t­îng sö dông, kh«ng thuËn tiÖn cho viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. + Mét sè vÊn ®Ò kh¸c: -VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: ë phßng, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n vÉn ph¶i kiªm nhiÖm c«ng viÖc cña nhau, vÝ dô nh­ vÒ viÖc qu¶n lý vËt liÖu tù chÕ vµ thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: kÕ to¸n vËt liÖu chÝnh qu¶n lý trÞ gi¸ vèn cña vËt liÖu xuÊt kho, cßn chi phÝ tù chÕ vµ gia c«ng l¹i do kÕ to¸n tiÒn l­¬ng phô tr¸ch. Sau ®ã kÕ to¸n vËt liÖu c¨n cø vµo trÞ gi¸ cña vËt liÖu do kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tËp hîp ®­îc ®Ó ghi vËt liÖu nhËp kho. Do ®ã dÉn ®Õn ph©n t¸n trong viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt t­ . Tuy nhiªn, do c«ng viÖc cña mét sè bé phËn kÕ to¸n t­¬ng ®èi nhiÒu h¬n c¸c bé phËn kh¸c nªn t¹m thêi vÉn ph¶i s¾p xÕp nh­ vËy. - VÒ viÖc sö dông tµi kho¶n: Khi xuÊt vËt liÖu cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô, kÕ to¸n ghi : Nî TK 1544 Cã TK 152 Nh­ vËy lµ ch­a ®óng theo quy ®Þnh, tuy kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú nh­ng khã kh¨n cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè chi phÝ theo 3 kho¶n môc. Khi xuÊt vËt liÖu cho qu¶n lý ph©n x­ëng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6271- Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng Tiªm. Nî TK 6272- Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng Viªn. Nî TK 6273- Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng Ho¸. Cã TK 152.-nguyªn vËt liÖu Theo chÕ ®é hiÖn hµnh th× chi phÝ vËt liÖu dïng cho qu¶n lý ph©n x­ëng ghi vµo TK 6272, sau ®ã chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý b»ng c¸c TK cÊp 2. ViÖc ghi nh­ ë xÝ nghiÖp dÔ bÞ hiÓu lÇm lµm sai l¹c th«ng tin kÕ to¸n 2. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp d­îc ph¶m trung ­¬ng II. Qua thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu trung ­¬ng 2 chøng tá xÝ nghiÖp ®· cã nhiÒu cè g¾ng ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc ¸p dông vµo c«ng t¸c thùc tÕ. §Ó lµm cho c«ng t¸c h¹ch to¸n ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý kiÓm tra vµ sö dông vËt liÖu t«i xin ®Ò xuÊt mét vµi ý kiÕn vµ biÖn ph¸p ®Ó xÝ nghiÖp vµ phßng kÕ to¸n xem xÐt: 2.1. ý kiÕn thø 1: §Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu ®­îc chÆt chÏ thèng nhÊt, viÖc ®èi chiÕu kiÓm tra ®­îc dÔ dµng vµ dÔ ph¸t hiÖn khi sai sãt, xÝ nghiÖp nªn më sæ danh ®iÓm vËt liÖu quy ®Þnh l¹i tªn gäi, quy c¸ch vËt liÖu b»ng hÖ thèng c¸c ch÷ sè thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vËt liÖu, viÖc ghi sæ thuËn lîi vµ chÝnh x¸c .Tõ ®ã gi¶m bít khèi l­îng c«ng t¸ckÕ to¸n vµ rÊt thuËn tiÖn khi sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n cho viÖc vËn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu trªn m¸y vi tÝnh. BiÓu sè 19: MÉu sæ danh ®iÓm Ký hiÖu danh ®iÓm vËt liÖu Tªn , nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt liÖu §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ Ghi chó 1521 Nguyªn vËt liÖu chÝnh 1521.01 Thuèc ®éc A 1521.01.01 Atropin Sulfat .... 1521.02 Thuèc ®éc B 1521.02.01 Aminazin 1521.02.02 Axit clohydric .... .... ViÖc më sæ danh ®iÓm vËt liÖu ph¶i cã sù kÕt hîp nghiªn cøu cña phßng kÕ to¸n, phßng kÕ ho¹ch cung øng vµ phßng thÞ tr­êng, sau ®ã tr×nh lªn c¬ quan chñ qu¶n biÕt ®Ó thèng nhÊt qu¶n lý vµ sö dông trong toµn xÝ nghiÖp. 2.2. ý kiÕn thø 2: Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. HiÖn nay kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë xÝ nghiÖp ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song thùc ra lµ ch­a phï hîp víi mét xÝ nghiÖp cã nhiÒu chñng lo¹i vËt t­ vµ c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt diÔn ra th­êng xuyªn nh­ ë xÝ nghiÖp. Do ®ã, kÕ to¸n nªn xem xÐt nghiªn cøu ®Ó c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p ghi cho bít sù trïng l¾pkh«ng cÇn thiÕt hoÆc ¸p dông ph­¬ng ph¸p kh¸c ®Ó gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp. Tuy nhiªn, ®iÒu quan träng h¬n lµ cuèi th¸ng kÕ to¸n vËt liÖu míi chØ lªn sæ tæng hîp NhËp- XuÊt (®· tr×nh bµy ë phÇn thùc tÕ) mµ kh«ng lËp b¶ng kª tæng hîp NhËp-XuÊt- Tån. Sæ tæng hîp chØ cã t¸c dông ®èi chiÕu víi kÕ to¸n thanh to¸n (phÇn thu mua vËt liÖu) mµ kh«ng ph¶n ¸nh t×nh h×nh tån kho nªn viÖc nhËn biÕt t×nh h×nh vËt t­ gÆp khã kh¨n. Nh­ vËy ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian, n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nªn thay sæ tæng hîp nhËp- xuÊt b»ng b¶ng kª tæng hîp NhËp- XuÊt- Tån ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu kiÓm tra víi kÕ to¸n tæng hîp vµ cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t­îng sö dông cã liªn quan. Khi ®ã cã thÓ kh¸i qu¸t tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song nh­ sau: (1) ThÎ kho (1) (1) PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho (2) Sæ chi tiÕt (2) vËt t­ B¶ng tæng hîp N-X-T B¶ng tæng hîp N-X-T : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu ViÖc ghi chÐp cña thñ kho vµ kÕ to¸n vËt liÖu vÉn tiÕn hµnh nh­ b×nh th­êng nh­ng cuèi th¸ng thay v× lªn sæ tæng hîp nhËp th× c¨n cø vµo sæ chi tiÕt, kÕ to¸n lÊy sè liÖu ë dßng céng NhËp- XuÊt- Tån ®Ó vµo b¶ng kª NhËp-XuÊt-Tån theo c¶ chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ. B¶ng tæng hîp NhËp-XuÊt-Tån ®­îc lËp nh­ sau: + C¬ së sè liÖu: C¨n cø tõ c¸c sæ chi tiÕt vËt t­ ghi theo tõng nhãm thø vËt t­. + KÕt cÊu: BiÓu sè 26 + Ph­¬ng ph¸p ghi: - Cét danh ®iÓm: Ghi theo thø tù danh ®iÓm vËt liÖu ®· thèng nhÊt. - Cét tªn vËt liÖu: Ghi tªn tõng vËt liÖu - Cét tån ®Çu th¸ng: C¨n cø vµo sè tån cuèi th¸ng cña b¶ng kª tæng hîp NhËp-XuÊt-Tån cña th¸ng tr­íc ®Ó ghi. NÕu b¾t ®Çu lËp th× lÊy sè liÖu ë sæ chi tiÕt vËt t­ sè tån cuèi th¸ng tr­íc. - Cét nhËp trong th¸ng: C¨n cø vµo dßng céng cét nhËp cña tõng thø vËt t­ trªn sæ chi tiÕt vËt t­. - Cét xuÊt trong th¸ng: C¨n cø vµo dßng céng cét xuÊt cña tõng thø vËt t­ trªn sæ chi tiÕt vËt t­ ®Ó ghi. - Cét tån cuèi th¸ng = Tån ®Çu th¸ng + NhËp trong th¸ng – XuÊt trong th¸ng. Tõ sæ chi tiÕt vËt t­ cña Cloroxit ta vµo b¶ng tæng hîp NhËp-XuÊt-Tån nh­ sau: 2.3. ý kiÕn thø 3: Hoµn thiÖn vÖc ghi sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n VËt t­ nhËp kho cña xÝ nghiÖp chñ yªó tõ nguån thu mua bªn ngoµi. §Ó ghi chÐp c¸c nghiÖpvô ph¸t sinh trong quan hÖ mua b¸n víi tõng ng­êi b¸n hoÆc qua c¸n bé cung tiªu kÕ to¸n, xÝ nghiÖp sö dông sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc cung cÊp vËt t­ ®­îc liªn tôc lµm cho s¶n xuÊt kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n lµ c«ng viÖc quan träng hµng ®Çu. Trong ®ã viÖc theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n cïng víi c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n, tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp lµ mét viÖc lµm tÝch cùc ®Ó thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ mua b¸n. Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n më ®Ó theo dâi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n tõ khi ph¸t sinh quan hÖ mua b¸n ®Õn khi thanh to¸n xong tiÒn hµng. Sè liÖu trªn sæ nµy lµ c¬ së ®Ó ghi NKCT sè 5. ViÖc ghi sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ë xÝ nghiÖp hiÖn nay lµ ch­a khoa hcj, kh«ng thuËn tiÖn cho viÖc lÊy sè liÖu ®Ó ®­a vµo NKCT sè 5, kh«ng ph¶n ¸nh riªng ®­îc tõng thø, lo¹i vËt liÖu mua vÒ còng nh­ t×nh h×nh thanh to¸n ®èi víi thø, lo¹i vËt liÖu ®ã. Do ®ã ®Ó thuËn tiÖn cho nhu cÇu theo dâi mét c¸ch thuËn lîi, cã hÖ thèng, xÝ nghiÖp nªn më sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n theo mÉu sau: + KÕt cÊu:theo biÓu sè 27 + C¬ së sè liÖu:sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n th¸ng tr­íc, ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp khi mua hµng vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n + Ph­¬ng ph¸p ghi: - Cét sè d­ ®Çu th¸ng: lÊy sè liÖu ë cét sè d­ cuèi th¸ng cña sæ chi tiÕt TK 331 th¸ng tr­íc ®Ó ghi. Sè d­ Nî: Ph¶n ¸nh sè tiÒn xÝ nghiÖp øng tr­íc cho ng­êi b¸n cña th¸ng tr­íc nh­ng trong th¸ng hµng ch­a vÒ nhËp kho. LÊy sè liÖu ë cét sè d­ cuèi th¸ng- phÇn d­ Nî cña sæ chi tiÕt TK 331 th¸ng tr­íc ®Ó ghi. Sè d­ Cã: Ph¶n ¸nh sè tiÒn xÝ nghiÖp cßn nî ng­êi b¸n cña th¸ng tr­íc. LÊy sè liÖu ë cét sè d­ cuèi th¸ng – phÇn d­ Cã cña sæ chi tiÕt TK 331 th¸ng tr­íc ®Ó ghi. -Cét sè ph¸t sinh: PhÇn ghi Cã TK 331, ghi Nî c¸c TK... C¨n cø vµo ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp kho ghi theo ®Þnh kho¶n: NÕu mua cã ho¸ ®¬n GTGT ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt)- gi¸ ch­a cã thuÕ Nî TK 133-ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ. Cã TK 331-Tæng gi¸ thanh to¸n. NÕu mua cã ho¸ ®¬n b¸n hµng ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Cã TK 331-Tæng gi¸ thanh to¸n. PhÇn ghi Nî TK 331, ghi Cã c¸c TK... Khi thanh to¸n cho ng­êi b¸n, tuú theo ph­¬ng thøc thanh to¸n ghi vµo c¸c TK t­¬ng øng. - Sè d­ cuèi th¸ng: Sè d­ Nî: ph¶n ¸nh sè tiÒn xÝ nghiÖp øng tr­íc cho ng­êi b¸n nh­ng ®Õn cuèi th¸ng ch­a lÊy hµng. Sè d­ Cã : ph¶n ¸nh sè tiÒn cuèi th¸ng xÝ nghiÖp cßn nî ng­êi b¸n. Tõ sè liÖu dßng céng cña sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ®­îc lËp l¹i theo biÓu trªn, khi ®­a vµo NKCT sè 5 sÏ dÔ dµng, sè liÖu theo tõng tµi kho¶n kh«ng bÞ sai sãt, nhÇm lÉn 2.4. ý kiÕn thø 4: VÒ tæ chøc kÕ to¸n kho¶n t¹m øng ®Ó mua vËt liÖu Nh­ ®· nãi khi t¹m øng cho c¸n bé cung tiªu ®Ó mua vËt liÖu, kÕ to¸n kh«ng më sæ theo dâi t¹m øng mµ l¹i theo dâi trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n. Nh­ thÕ t¹m øng vµ thanh to¸n t¹m øng kh«ng ®­îc theo dâi vÒ thêi h¹n thanh to¸n, h¹ch to¸n kh«ng ®óng víi néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. ViÖc h¹ch to¸n nh­ vËy dÉn ®Õn kÐo dµi thêi gian thanh to¸n t¹m øng cã thÓ g©y ra t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn vµ thÊt tho¸t vèn cña xÝ nghiÖp. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy, kÕ to¸n cã thÓ lµm nh­ sau: + Khi nghiÖp vô t¹m øng ph¸t sinh tøc lµ khi ng­êi ®i mua nguyªn vËt liÖu viÕt ®¬n xin t¹m øng. Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña ®¬n xin t¹m øng kÕ to¸n thanh to¸n viÕt phiÕu chi, khi ®ã kÕ to¸n ghi sæ theo dâi thanh to¸n t¹m øng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 141 Cã TK 111 Chø kh«ng ph¶i nh­ thùc tÕ: Nî TK 331 Cã TK 111 Khi vËt t­ vÒ nhËp kho kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 133 Cã TK 141 + NÕu sè tiÒn t¹m øng thõa, ng­êi t¹m øng sÏ nép l¹i cho kÕ to¸n vµ kÕ to¸n ghi vµo sæ theo dâi thanh to¸n t¹m øng: Nép b»ng tiÒn: Nî TK 111 Cã TK 141 Trõ vµo l­¬ng cña ®èi t­îng ®ã ghi: Nî TK 234 (chi tiÕt) Cã TK 141 + NÕu sè tiÒn mua nguyªn vËt liÖu lín h¬n sè t¹m øng kÕ to¸n lËp phiÕu thanh to¸n cho ng­êi t¹m øng: Nî TK 141 Cã TK 111 KÕ to¸n më sæ chi tiÕt theo dâi thanh to¸n t¹m øng TK 141. Sæ nµy ®­îc më cho c¶ n¨m, mçi ®èi t­îng t¹m øng th­êng xuyªn ®­îc theo dâi trªn mét vµi trang (V× thùc tÕ ë xÝ nghiÖp, chØ cã vµi c¸n bé cung tiªu th­êng t¹m øng ®Ó mua vËt liÖu). + KÕt cÊu: BiÓu sè 28 + C¬ së sè liÖu: C¨n cø vµo phiÕu t¹m øng, phiÕu chi, sÐc, ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp. + Ph­¬ng ph¸p ghi: - Cét chøng tõ: Ghi sè liÖu, ngµy th¸ng cña phiÕu chi, sè sÐc... - Cét diÔn gi¶i: Ghi néi dung chi t¹m øng thêi h¹n thanh to¸n t¹m øng. - Cét sè d­: Sè d­ Nî TK 141: Ph¶n ¸nh sè chi ch­a hÕt cña c¸c lÇn t¹m øng - Cét tæng sè: LÊy tæng sè d­ nî ®Çu th¸ng + Sè PS Nî – Sè PS Cã. - Cét qu¸ h¹n: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thõa t¹m øng ®· qu¸ h¹n mµ ng­êi ®­îc t¹m øng ch­a thanh to¸n cho xÝ nghiÖp, ®­îc tÝnh b»ng tæng c¸c kho¶n chªnh lÖch gi÷a PS Nî vµ PS Cã TK 141 - Cét ghi Nî TK 141: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n t¹m øng cho ng­êi ®i mua vËt liÖu. - Cét ghi Cã TK 141: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt t­, hµng ho¸ mua vÒ. Sè liÖu tæng céng mçi th¸ng trªn sæ nµy dïng ®Ó ghi vµo NKCT sè 10 (Ghi Cã TK 141). Mçi ng­êi t¹m øng ghi mét dßng (BiÓu sè 29) Thùc hiÖn theo dâi mua vËt t­ b»ng tiÒn t¹m øng lµ cÇn thiÕt, bëi kho¶n vËt t­ mua b»ng nguån nµy lµ t­¬ng ®èi lín. Nh­ vËy xÝ nghiÖp ph¶i theo dâi chÆt chÏ ®Ó ®¶m b¶o kh«ng bÞ thÊt tho¸t, l·ng phÝ nguån vèn cña xÝ nghiÖp ®Ó nh»m môc ®Ých ®Èy m¹nh vßng chu chuyÓn vèn l­u ®éng nh»m t¨ng lîi nhuËn cho xÝ nghiÖp. 2.5. ý kiÕn thø 5: VÒ viÖc lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu Nh­ ®· nãi ë trªn, kÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu ë xÝ nghiÖp kh«ng lËp b¶ng ph©n bæ sè 2 – B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu ®Ó ph©n bæ gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng cho c¸c ®èi t­îng sö dông hµng th¸ng. Thay vµo ®ã, kÕ to¸n l¹i sö dông sæ sè d­ (d¹ng ch÷ T) cho tõng tµi kho¶n (1521, 1522, 1523...) ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tõng lo¹i vËt liÖu xuÊt cho c¸c ®èi t­îng sö dông. Mçi lo¹i vËt liÖu sö dông mét sæ nh­ vËy sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho c¸c ®èi t­îng sñ dông v× ph¶i sö dông mét khèi l­îng sæ nhiÒu. §Ó gi¶m bít khèi l­îng sæ s¸ch võa theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh võa ph¶n ¸nh ®­îc mét c¸ch tæng qu¸t toµn bé nguyªn vËt liÖu sö dông cho c¸c ®èi t­îng l¹i thuËn tiÖn cho viÖc tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, xÝ nghiÖp nªn sö dông B¶ng ph©n bæ sè 2 thay cho viÖc sö dông sæ ch÷ T nµy. + KÕt cÊu: BiÓu sè 30 + C¬ së lËp: C¨n cø vµo dßng céng trªn b¶ng kª xuÊt vËt t­ trong th¸ng bëi v× b¶ng kª xuÊt vËt t­ trong th¸ng ®· ghi chÐp mét c¸ch chi tiÕt tõng thø vËt liÖu sö dông cho c¸c ®èi t­îng vÒ sè l­îng, gi¸ trÞ. Sè liÖu tæng hîp trªn b¶ng kª xuÊt vËt t­ (theo tõng lo¹i vËt liÖu) chÝnh lµ trÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt trong kú cho tõng ®èi t­îng sö dông. -C¸c cét däc ph¶n ¸nh c¸c lo¹i vËt liÖu xuÊt dïng. -C¸c dßng ngang ph¶n ¸nh c¸c ®èi t­îng sö dông. 2.6. Mét sè ý kiÕn kh¸c - VÒ viÖc hoµn thiÖn øng dông tin häc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n HiÖn nay, ë xÝ nghiÖp D­îc phÈm trung ­¬ng 2 viÖc øng dông m¸y tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n ch­a ph¸t huy hÕt ®­îc vai trß cña nã. ChØ mét vµi phÇn hµnh ®­îc øng dông cßn l¹i ®Òu lµm b»ng tay nªn kh«ng ®em l¹i n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc. Do ch­a sö dông c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n ®Ó phôc vô c«ng t¸c h¹ch to¸n cho nªn kh«ng lµm gi¶m ®­îc khèi l­îng ghi chÐp cña kÕ to¸n, trong ®ã cã kÕ to¸n vËt liÖu, ®ång thêi th«ng tin kh«ng ®­îc cung cÊp kÞp thêi ®Ó phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, trong thêi gian tíi xÝ nghiÖp cÇn øng dông tin häc nhiÒu h¬n vµo c«ng t¸c kÕ to¸n b»ng c¸ch lùa chän phÇn mÒm kÕ to¸n phï hîp ®Ó cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã xÝ nghiÖp còng cÇn quan t©m ®Õn viÖc båi d­ìng, n©ng cao kü n¨ng sö dông m¸y vi tÝnh cho c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n ®¶m b¶o tÊt c¶ ®Òu cã kh¶ n¨ng sö dông thµnh th¹o phÇn mÒm kÕ to¸n mµ xÝ nghiÖp øng dông - VÒ viÖc sö dông tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ vËt liÖu + HiÖn nay ë xÝ nghiÖp, khi xuÊt vËt liÖu cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1544 Cã TK 152 ViÖc ghi nh­ vËy lµ ch­a ®óng quy ®Þnh mµ l¹i khã kh¨n cho viÖc x¸c ®Þnh yÕu tè chi phÝ theo 3 kho¶n môc. V× vËy xÝ nghiÖp nªn ghi: Nî TK 6214 (chi phÝ NVL trùc tiÕp-PX s¶n xuÊt phô) Cã TK 152 + Khi xuÊt vËt liÖu cho qu¶n lý ph©n x­ëng, kÕ to¸n tËp hîp vµo TK 627 sau ®ã chi tiÕt : TK 6271-Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng Tiªm TK 6272-Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng Viªn TK 6273-Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng Ho¸ Ghi nh­ vËy khi nh×n vµo sè liÖu trªn c¸c tµi kho¶n dÔ hiÓu nhÇm c¸c kho¶n chi phÝ. KÕ to¸n nªn tËp hîp vµo ®óng tµi kho¶n 6272-Chi phÝ vËt liÖu dïng vµo qu¶n lý ph©n x­ëng, sau ®ã chi tiÕt cÊp 3 cho c¸c ph©n x­ëng TK 6272.1-Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng Tiªm TK 6272.2-Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng Viªn TK 6272.3-Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng Hãa Nh­ vËy sÏ ph¶n ¸nh ®óng ®èi t­îng chi phÝ theo TK ®ång thêi thùc hiÖn ®óng chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ngoµi ra, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay yªu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ chÊt l­îng thuèc ngµy cµng cao ®ßi hái xÝ nghiÖp ph¶i c¶i tiÕn s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã. VÒ trang thiÕt bÞ, xÝ nghiÖp míi cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc tiªm ®¹t tiªu chuÈn GMP, trong s¶n xuÊt hao hôt nhiÒu nguyªn vËt liÖu. V× vËy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m bít hao hôt, h¹ gi¸ thµnh, xÝ nghiÖp cÇn nghiªn cøu ®æi míi ®Çu t­ m¸y mãc cho c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt kh¸c. Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn t«i ®­a ra ®Ó xÝ nghiÖp xem xÐt ¸p dông trong thêi gian tíi. Hy väng r»ng cïng víi sù cè g¾ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn xÝ nghiÖp c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng vµ c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung cña xÝ nghiÖp thªm hoµn thiÖn ®Ó xÝ nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. KÕt luËn Qua nghiªn cøu vµ t×m hiÓu vÒ lý luËn còng nh­ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu nãi riªng ë XÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng 2 t«i thùc sù thÊy ®­îc tÇm quan träng cña tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu. §ã lµ bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Nã cung cÊp sè liÖu cho viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt, ph¶n ¸nh mét c¸ch chÆt chÏ, chÝnh x¸c t×nh h×nh NhËp-XuÊt-Tån vËt liÖu, gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã cung cÊp nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®Ó chØ ®¹o tèt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. H¬n n÷a tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n v¹tt liÖu cßn ph¶n ¸nh gi¸m ®èc t×nh h×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng trªn c¬ së ®ã theo dâi ®­îc t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî, tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt tho¸t ø ®äng vèn, gióp cho xÝ nghiÖp sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n nguån vèn cña m×nh vµ chÊp hµnh ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña nhµ n­íc. Qua thêi gian thùc tËp, t«i nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu cña xÝ nghiÖp cã nhiÒu ­u ®iÓm ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, song bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè tån t¹i cÇn xem xÐt ®iÒu chØnh, nh»m gãp phÇn nhá hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp Cïng víi thêi gian nµy ®· gióp t«i hiÓu vµ kh¼ng ®Þnh r»ng ng­êi c¸n bé kÕ to¸n kh«ng chØ cÇn n¾m v÷ng lý luËn mµ cßn ph¶i hiÓu s©u s¾c thùc tÕ, biÕt vËn dông lý luËn vµo thùc tiÔn mét c¸ch sang t¹o, khoa häc, hîp lý, cã nh­ vËy míi lµm tèt ®­îc c«ng viÖc cña m×nh vµ kÕ to¸n míi thùc sù trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc cña qu¶n lý kinh tÕ. Víi thêi gian thùc tËp ng¾n, tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cã h¹n nªn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt khiÕm khuyÕt. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸n bé trong phßng kÕ to¸n. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o ThS. NguyÔn H÷u ¸nh vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n XÝ nghiÖp D­îc phÈm trung ­¬ng II ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy Hµ Néi th¸ng 4 n¨m 2004 Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng 1: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp d­îc phÈm trung ­¬ng II 3 1. T×nh h×nh chung cña xÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng II 3 1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 3 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý XNDPT¦II 4 1.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n xÝ nghiÖp 10 1.4. ThÞ tr­êng, thÞ phÇn kinh doanh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp 14 2. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu t¹i XNDPT¦II 19 2.1. §Æc ®iÓm vËt liÖu vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung cÊp vËt liÖu 19 2.2. Ph©n lo¹i - ®¸nh gi¸ vËt liÖu 20 2.3. Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu 24 2.4. Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu 37 2.5. Ph©n tÝch t×nh h×nh cung cÊp vµ sö dông vËt liÖu víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vËt liÖu ë xÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng II 46 ch­¬ng 2: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë xÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng II 49 1. Nh÷ng nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë xÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng II 49 2. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng II 51 2.1. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu 51 2.2. Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu 52 2.3. Hoµn thiÖn viÖc ghi sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n. 54 2.4. VÒ tæ chøc kÕ to¸n kho¶n t¹m øng ®Ó mua vËt liÖu 55 2.5. VÒ viÖc lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu 56 2.6. Mét sè ý kiÕn kh¸c 56 KÕt luËn 58

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2-.DOC
Luận văn liên quan