Đề tài Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các Ngân hàng Thương mại quốc doanh Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng, trong thời đại ngày nay không một quốc gia nào có thể phát triển trong sự cô lập, tách biệt với thế giới bên ngoài. Kinh tế đối ngoại là phương tiện giúp cho mỗi quốc gia khai thác, phát huy những lợi thế của mình trên con đường phát triển, hoà nhập và mở cửa. Hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) là một trong những hình thức cơ bản nhất của kinh tế đối ngoại. Ngày nay, dưới tác động của các thành tựu khoa học - công nghệ cùng với chính sách mở cửa của nhiều quốc gia, hoạt động XNK ngày càng được mở rộng, ngày càng đa dạng, phong phú. Kèm theo đó tính phức tạp và sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng trở nên gay gắt. Ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) nằm trong hệ thống các ngân hàng thương mại có vài trò quan trọng góp phần giúp các doanh nghiệp mở rộng và phát triển XNK thông qua hai hoạt động chủ yếu là tín dụng XNK và thanh toán quốc tế (TTQT). Vì vậy, hoạt động của NHTMQD cũng phải thay đổi để bắt kịp với sự phát triển không ngừng của thương mại quốc tế. Trong thời gian qua, các NHTMQD đã có những đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy hoạt động XNK tuy nhiên vẫn còn bộc lộ nhiều mặt bất cập. Thực trạng này đặt ra sự cấp thiết phải nghiên cứu một cách toàn diện vấn đề các NHTMQD trong việc tài trợ hoạt dộng XNK để đưa ra những giải pháp hoàn thiện và mở rộng hoạt động của hệ thống NHTMQD, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chiến lược XNK của Việt Nam giai đoạn tới. 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Trong những năm gần đây, vấn đề kinh tế đối ngoại và hoạt động ngân hàng đã được đề cập đến trong nhiều công trình nghiên cứu: luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ ví dụ như Luận án tiến sĩ kinh tế năm 2000 “Vận dụng kinh nghiệm phát triển kinh tế đối ngoại trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở các nước ASEAN vào Việt Nam”, Luận án tiến sĩ năm 2001 “Việt Nam gia nhập ASEAN và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp xử lý tài sản thế chấp đang tồn đọng tại Ngân hàng công thương Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ kinh tế năm 2001 “Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương” vv . Các công trình đã nghiên cứu chủ yếu đi sâu phân tích những vấn đề liên quan đến kinh tế đối ngoại, hoặc tài chính tiền tệ ngân hàng ở tầm vĩ mô và mang tính chất chuyên sâu ở từng lĩnh vực của kinh tế đối ngoại hoặc tài chính tiền tệ ngân hàng. Tuy nhiên việc nghiên cứu về hoạt động của hệ thống NHTMQD trong lĩnh vực tài trợ XNK hầu như còn chưa được chú ý đúng mức. Bởi vậy, cần thiết phải có công trình nghiên cứu một cách toàn diện về NHTMQD và vai trò của nó đối với sự phát triển hoạt động XNK. 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu của luận văn: trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của các NHTMQD Việt Nam trong lĩnh vực tài trợ XNK, đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Để thực hiện được mục đích trên, luận văn tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản liên quan đến kinh doanh XNK trên cơ sở đó làm rõ vai trò của các NHTM đối với hoạt động XNK. - Phân tích thực trạng hoạt động của NHTMQD Việt Nam trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng và TTQT hỗ trợ XNK trong một số năm gần đây. - Đề xuất các giải pháp nhằm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tín dụng XNK và TTQT tại các NHTMQD Việt Nam 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn là hoạt động tài trợ XNK chủ yếu dưới các hình thức tín dụng và TTQT tại các NHTMQD Việt Nam Về thời gian : Luận văn chu yếu tập trung nghiên cứu, xem xét vấn đề trên trong thời gian từ 1995 đến nay. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn sử dụng phương pháp biện chứng duy vật với tính cách là phương pháp tổng quát để xem xét các vấn đề có liên quan đến đối tượng nghiên cứu. Trên nền tảng phương pháp luận chung đó, luận văn chú trọng sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, lựa chọn mẫu với những số liệu thực tế để luận chứng. 6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN - Hệ thống hoá những khía cạnh lý luận cơ bản về hoạt động XNK, về tín dụng ngân hàng (TDNH), TTQT và vai trò của chúng đối với hoạt động XNK. - Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng XNK và TTQT tại các NHTMQD ở Việt Nam trong thời gian gần đây - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMQD trong lĩnh vực tín dụng và TTQT trong thời gian tới 7. NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Tên luận văn : “Hoạt động tài trợ XNK tại các NHTMQD Việt Nam”. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương: Chương 1 : NHTM và vai trò của nó đối với hoạt động XNK. Chương 2 : Thực trạng hoạt động tín dụng XNK và TTQT tại các NHTMQD Việt Nam. Chương 3 : Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng XNK và TTQT của các NHTMQD Việt Nam

doc107 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các Ngân hàng Thương mại quốc doanh Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
héi, trong ®ã tÝn dông trung dµi h¹n duy tr× 40% tæng d­ nî cho vay nÒn kinh tÕ; - Cho vay kinh tÕ nhµ n­íc (quèc doanh) chiÕm 35% vµ cho vay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c (ngoµi quèc doanh) chiÕm 65% tæng d­ nî cho vay nÒn kinh tÕ. - Møc ®é rñi ro : Vèn tù cã/Tæng tµi s¶n cã 8%. - ChÊt l­îng tÝn dông : tû lÖ nî qu¸ h¹n d­íi 4% theo kiÓm to¸n quèc tÕ. - Kh¶ n¨ng sinh lêi (ROE) b×nh qu©n ®¹t 14 - 16%. - Mét sè ng©n hµng m¹nh cã quy m« vèn tù cã ®¹t 300 - 500 triÖu USD vµo n¨m 2005 vµ ®¹t 700 - 800 triÖu USD vµo n¨m 2010. - N©ng tû träng c¸n bé ng©n hµng cã tr×nh ®é ®¹i häc tõ 36% nh­ hiÖn nay lªn 50% vµo n¨m 2005 vµ 70% vµo n¨m 2010 {34}. 3.1.2. §Þnh h­íng ho¹t ®éng tÝn dông XNK vµ TTQT cña c¸c NHTMQD giai ®o¹n tíi §èi víi ho¹t ®éng tÝn dông XNK vµ TTQT, ngoµi viÖc qu¸n triÖt c¸c ®Þnh h­íng nªu trªn cÇn ph¶i qu¸n triÖt c¸c ®Þnh h­íng chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi chung, XNK nãi riªng vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña toµn hÖ thèng ng©n hµng. Trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn, ph¶i coi nguån vèn n­íc ngoµi lµ quan träng nh­ng vèn trong n­íc ph¶i gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh. Huy ®éng vèn rÊt quan träng nh­ng viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ míi thùc sù lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh. Ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña ng©n hµng ViÖt Nam ph¶i gãp phÇn cho qu¸ tr×nh tiÒn tÖ ho¸ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung vµ thùc sù phôc vô tèt cho ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ®Êt n­íc nh­ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, hîp t¸c vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, hîp t¸c vµ trao ®æi quèc tÕ vÒ khoa häc c«ng nghÖ... Ng©n hµng ph¶i cã gi¶i ph¸p nghiÖp vô ®Ó b¶o tån nguån vèn ngo¹i tÖ cña c¸c doanh nghiÖp vµ cña nhµ n­íc. Ng©n hµng ph¶i ®ãng vai trß quan träng trong viÖc b¶o ®¶m thÕ c©n b»ng gi÷a ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i (c©n b»ng trong c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ) vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi néi (møc toµn dông lao ®éng vµ sù æn ®Þnh gi¸ c¶). §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy cÇn x©y dùng ®­îc nh÷ng chÝnh s¸ch cÇn thiÕt nh­ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch tû gi¸, chÝnh s¸ch tµi kho¸ vµ sù phèi hîp gi÷a c¸c chÝnh s¸ch ®ã {11}. Më réng ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña hÖ thèng ng©n hµng ph¶i n¾m v÷ng tÝnh hai mÆt (lîi Ých vµ bÊt lîi) cña qu¸ tr×nh héi nhËp ®Ó chñ ®éng trong viÖc ph¸t huy lîi thÕ vµ h¹n chÕ phßng ngõa nh÷ng kh¶ n¨ng bÊt lîi nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng b­íc ®i thÝch hîp, tÝnh hai mÆt nµy phô thuéc vµo t×nh h×nh, ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn ng©n hµng cña mçi quèc gia. Thùc tÕ cho thÊy, vÒ lÜnh vùc ng©n hµng, mçi quèc gia cã nh÷ng b­íc ®i vµ lé tr×nh héi nhËp rÊt kh¸c nhau. §èi víi n­íc ta, hÖ thèng ng©n hµng cßn non yÕu th× viÖc ®­a ra nh÷ng b­íc ®i thÝch hîp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Tr­íc hÕt, cÇn ph¶i hiÓu râ nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi sau : - Nh÷ng lîi thÕ chñ yÕu : + Më cöa, héi nhËp quèc tÕ vÒ ng©n hµng lµ viÖc kh¬i th«ng c¸c kªnh lu©n chuyÓn vèn tõ n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam - n¬i ®ang cÇn nhiÒu vèn ®Çu t­, ®ång thêi gãp phÇn kh¬i dËy, kÝch ho¹t c¸c nguån vèn tiÒm n¨ng trong n­íc. Do c¸c ng©n hµng trong n­íc ch­a ®ñ tr×nh ®é ®Ó khai th¸c hay do cÇn mét c¬ chÕ hiÖu øng, héi nhËp quèc tÕ còng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c NHTM ViÖt Nam, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ ViÖt Nam cã c¬ héi ®Çu t­ ra n­íc ngoµi. + Më cöa, héi nhËp quèc tÕ vÒ ng©n hµng lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó t¨ng c­êng søc m¹nh cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam trªn c¸c lÜnh vùc nh­ vèn, kinh nghiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ t¨ng c­êng c¸c dÞch vô ng©n hµng míi. + Më cöa, héi nhËp quèc tÕ vÒ ng©n hµng còng t¹o ra søc Ðp c¹nh tranh cÇn thiÕt ®Ó c¬ cÊu l¹i c¸c NHTM ViÖt Nam vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¶ hÖ thèng, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®æi míi, n¨ng ®éng phÊn ®Êu v­¬n lªn xo¸ bá tÝnh tr× trÖ, û l¹i cña c¸c NHTM ViÖt Nam. + Më cöa héi nhËp quèc tÕ vÒ ng©n hµng cßn gãp phÇn quan träng vµo viÖc æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« (l¹m ph¸t, tû gi¸ hèi ®o¸i, c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ...) n©ng cao uy tÝn cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ. + Më cöa, héi nhËp quèc tÕ vÒ ng©n hµng gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i cho mét nÒn kinh tÕ më mµ hiÖn nay c¸c ng©n hµng ViÖt Nam ch­a ®ñ søc vµ n¨ng lùc ®¸p øng ®­îc. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ víi møc t¨ng tr­ëng cao cÇn thiÕt ph¶i cã c¸c ng©n hµng ®ñ m¹nh cã tÇm cì quèc tÕ. - Nh÷ng bÊt lîi cã thÓ gÆp ph¶i : + Më cöa, héi nhËp quèc tÕ vÒ ng©n hµng lµ ph¶i chÊp nhËn c¬ chÕ c¹nh tranh khèc liÖt. Do vËy, giai ®o¹n ®Çu c¸c ng©n hµng trong n­íc cã thÓ bÞ gi¶m hoÆc mÊt thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng. Trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh còng cã thÓ x¶y ra t×nh tr¹ng ngµy cµng xÊu ®i vµ ®i ®Õn ph¸ s¶n hoÆc bÞ th«n tÝnh nÕu lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng v­¬n lªn. + Do h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc vµ chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng, víi ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, c¸c NHTM ViÖt Nam sÏ chÞu søc Ðp c¹nh tranh lín, gÆp nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. + Tµn d­ nÆng nÒ cña c¬ chÕ hµnh chÝnh bao cÊp cò ®· h¹n chÕ tÝnh n¨ng ®éng, tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c NHTMQD ë ViÖt Nam. §iÒu nµy t¹o mét lùc c¶n ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn trong m«i tr­êng c¹nh tranh, lµ th¸ch thøc nghiÖt ng· ®ßi hái mét qu¸ tr×nh ®æi míi kiªn quyÕt kh«ng ngõng cña tõng ng©n hµng vµ toµn ngµnh, toµn x· héi. + Víi møc ®é c¹nh tranh vµ rñi ro cao h¬n ph¸t sinh tõ héi nhËp, nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ hÖ thèng ng©n hµng dÔ bÞ tæn th­¬ng do t¸c ®éng tõ bªn ngoµi, nÕu hÖ thèng doanh nghiÖp vµ ng©n hµng ViÖt Nam kh«ng ®ñ m¹nh. Nh»m ®¸p øng yªu cÇu më réng ho¹t ®éng XNK theo nh÷ng chØ tiªu ®· x¸c ®Þnh cho giai ®o¹n tíi, ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña c¸c NHTMQD cÇn nh»m vµo c¸c môc tiªu sau : - Phôc vô tèt c¸c doanh nghiÖp trong n­íc trong qu¸ tr×nh më réng ho¹t ®éng kinh tÕ ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi, tr­íc m¾t vµ chñ yÕu lµ ho¹t ®éng XNK. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy ®ßi hái ng©n hµng ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®Þnh h­íng thÞ tr­êng, ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh mµ doanh nghiÖp v­¬n tíi ®Ó hç trî, t­ vÊn cho hä vÒ c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh, cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng cÇn thiÕt ®Ó gióp hä ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cã hiÖu qu¶. - §èi víi c¸c NHTMQD, giai ®o¹n ®Çu cÇn coi träng viÖc duy tr× vµ më réng thÞ phÇn kinh doanh ®èi ngo¹i ngay t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa, c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. B­íc tiÕp theo lµ cïng c¸c doanh nghiÖp më réng ph¹m vi kinh doanh tíi c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ n¬i doanh nghiÖp ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, hµng ho¸ XNK vµ dÞch vô, ®Çu t­ ra bªn ngoµi. - Häc hái kinh nghiÖm qu¶n lý vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña ng©n hµng n­íc ngoµi ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng trong n­íc, c¶i tiÕn chÊt l­îng dÞch vô, mang ®Õn cho kh¸ch hµng nhiÒu tiÖn Ých ng©n hµng hiÖn ®¹i. - Ng©n hµng cÇn lµm cÇu nèi thu hót vèn tõ bªn ngoµi vÒ trong n­íc phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. §Õn khi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn, m«i tr­êng thÝch hîp cÇn ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t­ vèn an toµn, sinh lêi trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. §Ó lµm tèt viÖc nµy cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng lùa chän thÞ tr­êng, ®èi t¸c s¶n phÈm ®Çu t­ cïng víi tr×nh ®é qu¶n lý rñi ro vµ dù b¸o rñi ro v.v... VÒ ®Þnh h­íng thÞ tr­êng XNK: Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi mµ nÒn kinh tÕ còng nh­ hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam cßn nhiÒu mÆt yÕu kÐm th× yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù thµnh c«ng cña c¸c NHTM trong ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ ®i theo ch©n c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Do vËy, cÇn t×m ®Þnh h­íng thÞ tr­êng mét c¸ch chÝnh x¸c. §Ó lµm ®iÒu ®ã ph¶i x¸c ®Þnh ®óng thùc tr¹ng vµ triÓn väng ho¹t ®éng XNK cña ViÖt Nam giai ®o¹n tíi. VÒ c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu : Thùc tr¹ng hiÖn nay ngoµi dÇu th« ViÖt Nam chñ yÕu tËp trung xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng s¶n vµ nguyªn liÖu, gÇn ®©y ®· cã sù chuyÓn biÕn theo h­íng t¨ng c¸c mÆt hµng n«ng s¶n thùc phÈm chÕ biÕn vµ hµng c«ng nghiÖp chÕ biÕn (víi tèc ®é t¨ng kh¸ nhanh) {PL 5, 6}. VÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam chñ yÕu tËp trung XK vµo khu vùc Ch©u ¸ cô thÓ lµ c¸c n­íc ASEAN, NhËt B¶n. VÒ ngo¹i tÖ trao ®æi th× hÇu hÕt c¸c giao dÞch thanh to¸n quèc tÕ ®Òu tiÕn hµnh b»ng ®ång ®« la Mü. §Æc ®iÓm næi bËt cña hµng ho¸ xuÊt khÈu hiÖn nay cña ViÖt Nam lµ lo¹i s¶n phÈm cã tû träng lao ®éng cao vµ dùa vµo nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. Tõ c¸c ®Æc ®iÓm nªu trªn, nhu cÇu XK cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ tËp trung vµo nh÷ng quèc gia, khu vùc mµ ViÖt Nam cã ®­îc c¸c lîi thÕ c¹nh tranh vÒ nguån tµi nguyªn, khÝ hËu, lao ®éng v.v... Trong t­¬ng lai, thÞ tr­êng Nga vµ Trung Quèc cã kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng nhanh. Bëi v×, víi thÞ tr­êng Nga hµng ho¸ cña ViÖt nam cßn cã kh¶ n¨ng tiªu thô ®­îc v× cã søc c¹nh tranh nhÊt ®Þnh. Sù sôt gi¶m xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Nga thêi gian qua chñ yÕu do sù bÊt æn vÒ chÝnh trÞ vµ nh÷ng khã kh¨n trong c¬ chÕ thanh to¸n qua ng©n hµng gi÷a 2 quèc gia. Thùc tÕ cho thÊy triÓn väng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nªu trªn rÊt kh¶ quan, ®©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn më ®­êng cho viÖc më réng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy. VÒ thÞ tr­êng Trung Quèc, mÆc dï thêi gian qua hµng Trung Quèc c¹nh tranh gay g¾t víi hµng ho¸ ViÖt Nam, nh­ng tiÒm n¨ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng nµy kh¸ lín, nhÊt lµ sau khi Trung Quèc gia nhËp WTO. C¸c c¶ng biÓn cña ViÖt Nam lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp n»m ë khu vùc phÝa Nam còng nh­ khu vùc n»m s©u trong lôc ®Þa cña Trung Quèc thùc hiÖn XNK hµng ho¸. §ång thêi ®©y còng lµ n¬i mµ hµng ho¸ vµ nguyªn liÖu cña ViÖt Nam cã thÓ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Trung Quèc. Ngoµi ra, thÞ tr­êng Trung ®«ng vµ Ch©u Phi còng lµ nh÷ng khu vùc míi cÇn t×m tßi khai th¸c ®Ó xuÊt khÈu nh÷ng hµng ho¸ cña ViÖt Nam phï hîp víi nhu cÇu cña hä. Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn XNK giai ®o¹n tíi cña ViÖt Nam, c¬ cÊu c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu dù kiÕn cã sù chuyÓn dÞch tõ nhãm hµng th« sang nhãm hµng chÕ biÕn vµ chÕ t¹o cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao h¬n. §ång thêi tû träng xuÊt khÈu dÞch vô sÏ n©ng cao. Theo ®ã, thÞ tr­êng hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo khu vùc B¾c Mü vµ EU sÏ t¨ng nhanh. Dù kiÕn kim ng¹ch XNK víi ASEAN vµ Trung Quèc chiÕm 45 - 50% tæng kim ng¹ch XNK, EU chiÕm 27 - 30%; Hoa Kú vµ B¾c Mü chiÕm 15 - 20%. Do vËy, ngay tõ b©y giê cÇn ®Þnh h­íng cho hµng ho¸ ViÖt Nam khai th¸c c¸c lîi thÕ cña m×nh ®Ó t×m c¸ch chen ch©n vµo thÞ tr­êng Mü vµ B¾c Mü. §©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng tiÒm n¨ng, cã kh¶ n¨ng tiªu thô khèi l­îng lín, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ gi¸ c¶. HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú triÓn khai më ra triÓn väng to lín cho quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a 2 quèc gia. §ång thêi, ®©y còng lµ c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng XNK vµ c¸c NHTM cña ViÖt Nam tËn dông ®Èy m¹nh kinh doanh vµo c¸c thÞ tr­êng nµy. XÐt vÒ b¶n th©n hÖ thèng NHTMVN do ch­a ®¸p øng ®­îc c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng nªn trong thêi gian tíi c¸c NHTM VN ch­a thÓ tham gia mét c¸ch ®Çy ®ñ vµo c¸c thÞ tr­êng cã tiªu chuÈn cao trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi nh­ Singapore, London, New York... Bëi vËy, trong giai ®o¹n hiÖn nay c¸c NHTM ViÖt Nam cÇn quan t©m cñng cè vµ ph¸t triÓn quan hÖ ®¹i lý víi c¸c NHTM cã uy tÝn t¹i c¸c n­íc mµ ViÖt Nam cã quan hÖ th­¬ng m¹i, t¨ng c­êng ®Çu t­ ®Ó phôc vô ®Çy ®ñ vµ ®¸p øng yªu cÇu vÒ vèn, TTQT, vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng ®èi ngo¹i cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, tr­íc khi hÖ thèng NHTM ViÖt Nam cã ®ñ kh¶ n¨ng thµnh lËp chi nh¸nh vµ ph¸t triÓn kinh doanh tiÒn tÖ t¹i c¸c thÞ tr­êng tµi chÝnh lín cña n­íc ngoµi. Víi quy m« sö dông ®ång ®« la Mü trong thanh to¸n nh­ hiÖn nay, viÖc c¸c NHTM ViÖt Nam (tr­íc hÕt lµ c¸c NHTMQD) h­íng ho¹t ®éng vµo thÞ tr­êng Mü lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt. HiÖn t¹i, chóng ta vÉn ph¶i thanh to¸n ®ång ®« la Mü th«ng qua c¸c ng©n hµng Mü. KÕt qu¶ viÖc lµm nµy mét mÆt chóng ta ph¶i tèn mét kho¶n chi phÝ tr¶ cho c¸c ng©n hµng ®¹i lý, mÆt kh¸c, cßn tiÒm Èn yÕu tè bÞ ®éng trong viÖc qu¶n lý c¸c tµi s¶n b»ng ®« la Mü. Tuy vËy, ®Ó cã mÆt t¹i thÞ tr­êng nµy lµ ®iÒu hÕt søc khã kh¨n ®èi víi c¸c NHTM cña ViÖt Nam, bëi lÏ ®©y lµ thÞ tr­êng tµi chÝnh ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi. CÇn ph¶i x¸c ®Þnh thÞ tr­êng Mü lµ môc tiªu cÇn h­íng tíi trong t­¬ng lai nh»m môc tiªu phôc vô tèt nhÊt cho sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng XNK vµ cña chÝnh sù ph¸t triÓn cña c¸cNHTM ViÖt Nam. Ngoµi nh÷ng yÕu tè chñ quan nh­ ®· nªu trªn, viÖc ph¸t triÓn ra thÞ tr­êng quèc tÕ cßn phô thuéc nhiÒu vµo c¸c quy ®Þnh cña n­íc së t¹i trong c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng. Do vËy, giai ®o¹n tr­íc m¾t c¸c NHTM cña ViÖt Nam cã thÓ ®i theo 2 h­íng sau : Mét lµ, ®èi víi c¸c thÞ tr­êng cã tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp hoÆc ngang b»ng ViÖt Nam, chóng ta cã thÓ thµnh lËp ngay ng©n hµng liªn doanh hoÆc chi nh¸nh ë n­íc ®ã; Hai lµ, ®èi víi nh÷ng thÞ tr­êng cã tr×nh ®é ph¸t triÓn cao h¬n ViÖt Nam th× môc tiªu hiÖn t¹i lµ tËp trung vµo viÖc nghiªn cøu vµ häc hái kinh nghiÖm cña c¸c ®èi t¸c, b­íc ®Çu, chØ nªn dõng l¹i ë møc thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn. Trªn c¬ së t×m hiÓu vµ thiÕt lËp quan hÖ ban ®Çu chóng ta sÏ quyÕt ®Þnh lùa chän nh÷ng thÞ tr­êng thÝch hîp nhÊt cho viÖc më réng vµ ph¸t triÓn víi quy m« lín h¬n cho t­¬ng lai {31, 39}. Trªn c¬ së nh÷ng ®Þnh h­íng nªu trªn, tuú theo kh¶ n¨ng, møc ®é vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ, tõng NHTMQD ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ ®Þnh h­íng më réng ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ng©n hµng m×nh, h­íng tíi môc tiªu kh«ng ngõng ®æi míi, më réng, n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nãi chung, ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi riªng nh»m môc tiªu gi÷ v÷ng vµ t¨ng c­êng uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng nãi chung, uy tÝn ®èi ngo¹i nãi riªng, më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ ®Ó tranh thñ vèn, kü thuËt, kinh nghiÖm qu¶n lý tiªn tiÕn cña c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi vµ c¸c ®èi t¸c quèc tÕ, chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn vµ c¸c nguån lùc ®Ó héi nhËp quèc tÕ thµnh c«ng. 3.2. Gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông vµ TTQT cña c¸c NHTMQD 3.2.1. Nhãm gi¶i ph¸p ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ thùc thi c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch tµi chÝnh - tiÒn tÖ 3.2.1.1. VÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch tµi chÝnh - tiÒn tÖ TiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch tµi chÝnh - tiÒn tÖ ®Ó t¹o hµnh lang vµ ®iÒu kiÖn trùc tiÕp cho ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tÝn dông hiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt. Tuy vËy, néi dung, b­íc ®i trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph¶i t­¬ng thÝch víi hoµn c¶nh cô thÓ cña nÒn kinh tÕ, ®ßi hái võa ph¶i ®æi míi toµn diÖn võa ph¶i th¸o gì tõng kh©u gay cÊn vµ ph¶i ®ång bé víi c¬ chÕ luËt lÖ liªn quan. Tr­íc m¾t cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh lµm lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh vµ n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh cña c¸c NHTMQD. Néi dung cña gi¶i ph¸p nµy nh»m gi¶i quyÕt 2 vÊn ®Ò: xö lý nî tån ®äng vµ t¨ng vèn tù cã cho c¸c NHTMQD. Tr­íc hÕt cÇn ph¶i xö lý triÖt ®Ó nî tån ®äng, lµm s¹ch b¶ng tæng kÕt tµi s¶n, phÊn ®Êu gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n xuèng d­íi 5% tæng d­ nî theo tiªu chuÈn quèc tÕ, th«ng qua viÖc thµnh lËp Ban c¬ cÊu tµi chÝnh c¸c NHTM vµ c¸c c«ng ty mua b¸n vµ xö lý nî tån ®äng t¹i c¸c NHTMQD {34, 36}. Trong n¨m 2002 qu¸ tr×nh xö lý nî tån ®äng ®· thu ®­îc kÕt qu¶ tèt (xö lý ®­îc 5.000 tû ®ång), tuy nhiªn, hiÖn nay tû lÖ nî tån ®äng cña c¸c NHTMQD vÉn ë møc kh¸ cao. Sè nî tån ®äng bao gåm nhiÒu lo¹i víi nguån gèc vµ ®Æc ®iÓm kh¸c nhau hÕt søc phøc t¹p. Bëi vËy, ph¶i lµm tèt kh©u ph©n lo¹i nî tån ®äng, xem xÐt ®¸nh gi¸ møc ®é, ®Æc ®iÓm, thêi gian n¶y sinh nî vµ ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt thùc tÕ vÊn ®Ò nî tån ®äng ®Ó quyÕt ®Þnh ph­¬ng ph¸p xö lý thÝch hîp. ThÝ dô : víi mét l­îng lín nî tån ®äng qu¸ l©u do thiªn tai, do chuyÓn ®æi c¬ chÕ, do ®Çu t­ vµo nh÷ng dù ¸n kÐm hiÖu qu¶ mµ chÝnh phñ chØ ®Þnh cho vay th× tõng ng©n hµng ph¶i cã c¬ së ®Çy ®ñ ®Ó thuyÕt tr×nh chÝnh phñ cho xo¸ nî. Bëi v× lo¹i nî nµy thùc tÕ kh«ng cßn kh¶ n¨ng thu håi, cÇn xem nã lµ sù rñi ro cña chÝnh phñ. Mét bé phËn nî tån ®äng cña NHTMQD do nguyªn nh©n kh¸ch hµng lõa ®¶o, dïng mét tµi s¶n ®Ó thÕ chÊp vay vèn nhiÒu ng©n hµng, viÖc gi¶i quyÕt gi÷a c¸c NHTM lµ rÊt phøc t¹p. Bëi vËy, cÇn cã mét c¬ chÕ gi¶i quyÕt cña NHNN. §Ó xö lý tèt vÊn ®Ò nî tån ®äng cÇn t¹o lËp m«i tr­êng vµ c¬ së ph¸p lý râ rµng b»ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch tõ chÝnh phñ, c¸c ngµnh h÷u quan, NHNN vµ biÖn ph¸p cña tõng NHTMQD. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ, mçi NHTMQD ph¶i cã biÖn ph¸p thu nî phï hîp, tÝch cùc b»ng mäi h×nh thøc (kÓ c¶ xiÕt nî) ®Ó thu ®­îc nî vµ gi¶m nî qu¸ h¹n. §Þnh h­íng l©u dµi lµ phÇn lín nî qu¸ h¹n khi ph¸t sinh ®­îc lo¹i trõ ngay b»ng quü dù phßng rñi ro. Tr­íc m¾t, quü dù phßng rñi ro ch­a ®ñ lín, kho¶n nî nµo mµ ng©n hµng cã kh¶ n¨ng thu ®­îc nhanh (nî qu¸ h¹n do ng­êi vay mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹m thêi) th× tõng ng©n hµng tù thu ®Ó gi¶m nî qu¸ h¹n. Sè nî qóa h¹n kh¸c b¸n nî cho c«ng ty chuyªn tr¸ch gi¶i quyÕt nî qu¸ h¹n ®Ó c«ng ty nµy cã biÖn ph¸p xö lý. §Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh xö lý nî tån ®äng cÇn t¹o ra c¬ chÕ rµng buéc vµ khuyÕn khÝch c¸c NHTMQD nhanh chãng xö lý nî vµ tµi s¶n tån ®äng, cÇn ph¶i g¾n víi viÖc cÊp vèn bæ sung cho c¸c NHTMQD víi tiÕn ®é b¸n tµi s¶n vµ xö lý nî. Thùc tÕ trong n¨m 2002 c¸c NHTMQD ®· xö lý ®­îc 5.000 tû ®ång nî tån ®äng b»ng c¸c gi¶i ph¸p nh­ ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp, sö dông quü dù phßng rñi ro.... Do ®ã, tû lÖ nî xÊu ®· gi¶m ®¸ng kÓ so víi n¨m tr­íc. Thø hai - t¨ng vèn tù cã cña c¸c NHTMQD. Song song víi viÖc gi¶i quyÕt nî xÊu, lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh cña NHTMQD lµ viÖc t¨ng c­êng kh¶ n¨ng vÒ vèn tù cã ®Ó tõng b­íc phï hîp víi chuÈn mùc quèc tÕ vµ khu vùc. §©y lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch ®èi víi c¸c NHTMQD. Bëi lÏ t¨ng vèn tù cã lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Ó t¨ng n¨ng lùc ho¹t ®éng cña ng©n hµng : më réng huy ®éng vèn, ®Çu t­ phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thùc hiÖn tû lÖ an toµn tèi thiÓu theo chuÈn mùc quèc tÕ. Theo quy ®Þnh, møc cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng kh«ng v­ît qu¸ 15% vèn tù cã cña ng©n hµng. Trong khi ®ã vèn tù cã quy ®Þnh võa thÊp l¹i kh«ng cÊp ®ñ th× vèn ®Çu t­ cho nh÷ng dù ¸n lín, c¸c ngµnh cã khèi l­îng XNK lín c¸c NHTMQD kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng. §iÒu nµy lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c NHTMQD ngay ë thÞ tr­êng trong n­íc. Theo chuÈn mùc quèc tÕ, tû lÖ vèn tù cã/tæng tµi s¶n cã ph¶i ®¹t møc 8% míi lµ møc an toµn tèi thiÓu. Theo ®ã th× sè l­îng vèn cÇn ®­îc cÊp bæ sung cho c¸c NHTMQD lµ trªn 10.000 tû ®ång. ¦íc tÝnh, ®Ó ®¶m b¶o møc t¨ng d­ nî b×nh qu©n ë møc 18%/n¨m th× møc vèn tèi thiÓu cña c¸c NHTMQD ph¶i ®¹t 23.000 tû vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m 2003. Vèn tù cã cña c¸c NHTMQD cã thÓ ®­îc bæ sung b»ng c¸c nguån sau : - ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh cho phÐp NHTMQD gi÷ l¹i phÇn thu thuÕ sö dông vèn ®Ó t¨ng vèn tù cã. - ChÝnh phñ cho phÐp chuyÓn phÇn vèn vay tõ ng©n hµng thÕ giíi (WB) vµ quü tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF) theo ch­¬ng tr×nh t¸i c¬ cÊu cho c¸c NHTMQD vµ cho phÐp c¸c ng©n hµng nµy kh«ng ph¶i nép thuÕ sö dông vèn hµng n¨m ®Ó c¸c ng©n hµng nhËn vèn vay t¨ng vèn tù cã, ®­îc sö dông kho¶n thuÕ vèn nµy hoµn tr¶ kho¶n vay theo c¸c ®iÒu kiÖn cña IMF vµ WB. - æn ®Þnh møc nép ng©n s¸ch (lÊy n¨m 2000 lµm mèc) trong 3 n¨m ®Ó khuyÕn khÝch c¸c NHTMQD phÊn ®Êu v­ît chØ tiªu lîi nhuËn, cho phÐp lÊy phÇn v­ît ®Ó bæ sung vèn tù cã. - KhuyÕn khÝch c¸c NHTMQD tÝch cùc thu håi c¸c kho¶n nî ®· khoanh ®Ó bæ sung vèn tù cã... Thùc tÕ trong n¨m 2002 Bé tµi chÝnh vµ NHNN ®· quyÕt ®Þnh cÊp bæ sung 4.700 tû ®ång vèn ®iÒu lÖ cho c¸c NHTMQD b»ng tr¸i phiÕu ®Æc biÖt cña ChÝnh phñ. Trong ®ã NHNo&PTNT ®­îc cÊp1.500 tû ®ång, NH ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long - 200 tû ®ång, NHNT - 1.000 tû ®ång, NH§T&PT - 1.000 tû ®ång, NHCT - 1.000 tû ®ång. §©y míi chØ lµ ®ît ®Çu cÊp bæ sung vèn ®iÒu lÖ cho c¸c NHTMQD. Bé tµi chÝnh vµ NHNN sÏ cßn tiÕp tôc xem xÐt cÊp bæ sung vèn ®iÒu lÖ cho c¸c NH nµy trong thêi gian tíi. Thø ba, cÇn bæ sung mét sè c«ng cô tµi chÝnh cho thÞ tr­êng tiÒn tÖ nh­ th­¬ng phiÕu, hèi phiÕu vµ c¸c chøng chØ tiÒn göi cã thÓ chuyÓn nh­îng, vËn dông c«ng cô l·i suÊt mét c¸ch thùc tÕ h¬n. Theo ®ã chÝnh phñ ph¶i thµnh lËp mét quü chuyªn dïng t¹i NHNN ®Ó th­êng xuyªn bï ®¾p chªnh lÖch l·i suÊt huy ®éng vèn cao h¬n b×nh th­êng cña c¸c NHTMQD nh»m huy ®éng nhiÒu nguån vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n víi c¸c dù ¸n cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt khÈu ®­îc x¸c ®Þnh cÇn ­u tiªn. Thø t­, thiÕt lËp m¹ng l­íi an toµn cho ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng th«ng qua c¸c quü nh­ : quü dù phßng rñi ro, quü b¶o hiÓm tÝn dông, quü b¶o hiÓm tiÒn göi vµ t¹o c¬ chÕ vËn hµnh cho c¸c quü nµy ho¹t ®éng tèt. VÊn ®Ò nµy thuéc vÒ sù can thiÖp cña nhµ n­íc tr­íc hÕt lµ NHNN vµ Bé tµi chÝnh. §Æc biÖt ®èi víi quü b¶o hiÓm tÝn dông, ®©y lµ l­íi an toµn thø 3 trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng, lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy ®· xuÊt hiÖn trªn thÕ giíi tõ l©u, tr­íc hÕt nã cÇn thiÕt cho an toµn tÝn dông XNK. Tr­íc m¾t, chóng ta nªn tham gia tÝch cùc b¶o hiÓm tÝn dông quèc tÕ. 3.2.1.2. VÒ m«i tr­êng ph¸p lý vµ c¬ së ph¸p lý Nhµ n­íc cÇn t¹o ra m«i truêng ph¸p lý thuËn lîi vµ c¬ së ph¸p lý râ rµng cho ho¹t ®éng cña c¸c NHTM, tøc lµ ph¶i b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, ®iÒu chØnh cÇn thiÕt vµ cã tÝnh hiÖu n¨ng cao. Trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng kinh tÕ - x· héi ë n­íc ta hiÖn nay, viÖc t¹o ra m«i tr­êng ph¸p lý thËt thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña c¸c NHTM qu¶ thùc kh«ng dÔ. Song, nh÷ng yÕu tè nµo, ®iÒu kiÖn nµo, ph¹m vi nµo cã thÓ ®iÒu chØnh l¹i hoÆc t¹o ra m«i tr­êng míi th× cÇn ph¶i gi¶i quyÕt kÞp thêi. Ph¹m vi m«i tr­êng ph¸p lý vµ c¬ së ph¸p lý liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông vµ TTQT lµ réng lín. LuËn v¨n chØ ®Ò cËp tíi mét sè ®iÓm trùc tiÕp nhÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông vµ TTQT trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®ã lµ : vÊn ®Ò tµi s¶n thÕ chÊp vµ xö lý tµi s¶n thÕ chÊp, nghÜa vô cña ng­êi vay vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi cho vay trong quan hÖ hîp ®ång tÝn dông, nh÷ng biÖn ph¸p tiÕp tôc bæ sung vµ hoµn thiÖn khu«n khæ ph¸p luËt ®èi víi ho¹t ®éng TTQT. Thø nhÊt, cÇn kh¼ng ®Þnh quan hÖ tÝn dông trªn c¬ së hîp ®ång tÝn dông lµ quan hÖ kinh tÕ d©n sù, do ®ã nã ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh bëi Bé luËt cao nhÊt lµ LuËt d©n sù. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy d­íi LuËt hoÆc LuËt kh¸c liªn quan ph¶i thèng nhÊt víi luËt d©n sù ®ã. Thø hai, ®Ó tµi s¶n thÕ chÊp trong quan hÖ tÝn dông ®ñ ph¸p lý th× tr­íc hÕt nã ph¶i ®ñ ph¸p lý vµ ph¸p lý duy nhÊt (tøc lµ chØ mét giÊy tê ph¸p lý). Muèn vËy ph¶i t¨ng c­êng hiÖu n¨ng cña c¬ quan cÊp quyÒn së h÷u tµi s¶n. Tµi s¶n thÕ chÊp vay vèn ng©n hµng ph¶i ®­îc ®¨ng ký víi mét tæ chøc cã nèi m¹ng th«ng tin phôc vô c¸c tæ chøc tÝn dông. Thø ba, ®· c«ng nhËn quan hÖ tÝn dông lµ quan hÖ d©n sù th× ng©n hµng nhËn tµi s¶n thÕ chÊp trong quan hÖ tÝn dông ®ã ph¶i ®­îc quyÒn së h÷u tµi s¶n thÕ chÊp khi bªn thÕ chÊp kh«ng thùc hiÖn cam kÕt tÝn dông, nghÜa lµ, ng©n hµng thu tµi s¶n thÕ chÊp v« ®iÒu kiÖn. Thø t­, tµi s¶n thÕ chÊp mµ ng©n hµng së h÷u thùc chÊt lµ bé phËn nguån vèn cña ng©n hµng vµ lµ vèn “®i vay ®Ó cho vay”. Do vËy, ng©n hµng ph¶i ®­îc khai th¸c nã, t¹o sinh lêi, hoÆc chuyÓn ho¸ nã thµnh tiÒn ®Ó cho vay. Bëi vËy, ph¶i xem ®©y lµ mét nghiÖp vô th­êng xuyªn cña ng©n hµng vµ ®­îc c«ng nhËn ph¸p lý trong ho¹t ®éng ng©n hµng. Thø n¨m, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng TTQT, Nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan h÷u quan cÇn ban hµnh luËt ngo¹i hèi, luËt hèi phiÕu, luËt sÐc vµ c¸c v¨n b¶n ®iÒu chØnh ho¹t ®éng TTQT, cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp khuyÕn khÝch ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. Cô thÓ lµ : ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ ®­îc phÐp mua b¸n trªn thÞ tr­êng, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc mua b¸n trªn thÞ tr­êng, cho phÐp t¨ng c­êng ®éi ngò nh÷ng nhµ m«i giíi trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ liªn ng©n hµng, cho phÐp mét sè chi nh¸nh lín më tµi kho¶n ngo¹i tÖ t¹i n­íc ngoµi. Thø s¸u, viÖc xö lý nh÷ng tån ®äng hiÖn nay cña c¸c NHTMQD cÇn cã chÝnh s¸ch nh­ng ph¶i cã c¬ chÕ ph¸p lý cÇn thiÕt. Bëi vËy, cÇn t¹o cho ng©n hµng ®ñ c¬ chÕ ph¸p lý. §Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu n¨ng cao cña v¨n b¶n ph¸p quy nªn cã mét v¨n b¶n duy nhÊt, d­íi nã lµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn. CÇn tr¸nh ra qu¸ nhiÒu v¨n b¶n thùc hiÖn víi nh÷ng néi dung chång chÐo, g©y khã kh¨n cho ng©n hµng. 3.2.2. Nhãm gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông vµ TTQT cña NHTMQD gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng XNK 3.2.2.1. Hoµn thiÖn quy tr×nh tÝn dông HiÖn nay quy tr×nh tÝn dông ®­îc xem lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c b­íc: tiÕp nhËn hå s¬ xin vay, kiÓm tra vµ ph¸n quyÕt cho vay, kiÓm tra vµ thu nî kho¶n vay. Qu¸ tr×nh nh­ vËy lµ ch­a ®ñ. Mét quy tr×nh tÝn dông ®Çy ®ñ lµ qu¸ tr×nh bao gåm c¸c b­íc xö lý cña TCTD tõ viÖc t×m ra dù ¸n ®Ó cho vay, ®Õn tiÕp nhËn hå s¬ xin vay, thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cho vay, kiÓm tra sö dông vèn vay, ®«n ®èc vµ xö lý thu nî, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng kho¶n vay. §©y lµ mét quy tr×nh b¾t buéc ®¶m b¶o cho viÖc cÊp tÝn dông cña ng©n hµng ®¹t chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. ViÖc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ c¸c b­íc trong quy tr×nh ®ã, cã thÓ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ xÊu, trë thµnh kho¶n tÝn dông tåi ngay sau ®ã. Bëi vËy, muèn n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông, th× c¸c NHTMQD ph¶i sím tiÕn hµnh quy tr×nh ho¸, c¬ chÕ ho¸ quy tr×nh tÝn dông ®Ó b¾t buéc tõng c¬ së ng©n hµng nghiªm tóc thùc hiÖn gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. 3.2.2.2. C¶i tiÕn quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ n©ng cao n¨ng lùc thÈm ®Þnh tÝn dông c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh XNK §Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ tÝn dông nãi chung, tÝn dông XNK nãi riªng, vÊn ®Ò n©ng cao kh¶ n¨ng thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn ph¶i ®­îc xem lµ yÕu tè then chèt. ChØ cã th«ng qua thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn, ng©n hµng míi ®¸nh gi¸ ®­îc thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña doanh nghiÖp ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng. Thùc tÕ cho thÊy, mét kho¶n vay cã thÓ chuyÓn thµnh mét kho¶n nî khã ®ßi ngay sau khi xÐt duyÖt dù ¸n, nÕu c¸n bé tÝn dông yÕu kÐm, cÊp trªn bu«ng láng qu¶n lý. §Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n XNK, vèn hay chøa ®ùng kh¶ n¨ng rñi ro. §Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ph¶i x©y dùng dù ¸n trªn c¬ së tÝnh kh¶ thi cao, chñ ®éng t×m kiÕm c¸c quü hç trî ®Ó trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n, c¸c ng©n hµng cã thÓ gi¶m thÊp phÇn vèn ®èi øng cña doanh nghiÖp khi vay. MÆt kh¸c, c¸c NHTMQD kh«ng chØ ®ãng vai trß ng­êi thÈm ®Þnh dù ¸n mµ cßn lµ ng­êi t­ vÊn cho doanh nghiÖp trong viÖc t×m kiÕm dù ¸n ®Çu t­ cã hiÖu qu¶. Muèn vËy, ®ßi hái ng­êi c¸n bé ng©n hµng kh«ng nh÷ng ph¶i am hiÓu vÒ nghiÖp vô thÈm ®Þnh dù ¸n mµ cßn ph¶i cã hiÓu biÕt nghiÖp vô ®Çu t­ kinh doanh. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ã, c¸c NHTMQD ph¶i ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé nghiÖp vô, tiÕp øng ngay víi ®iÒu kiÖn kinh doanh míi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Ngoµi ra, ng©n hµng cÇn ph¶i nghiªn cøu x©y dùng mét hÖ thèng chØ tiªu ph©n tÝch dù ¸n cÇn thiÕt, phï hîp víi c¬ chÕ luËt lÖ. MÆt kh¸c, ®Ó n©ng cao tÝnh tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh, yªu cÇu ph¶i ph¸p chÕ ho¸ c¬ chÕ thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn, quy ®Þnh râ ®Ó dÔ kiÓm tra tr¸ch nhiÖm tõ ng­êi thÈm ®Þnh, ng­êi cho vay ®Õn ng­êi ph¸n quyÕt cho vay. ChØ cã thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ tèt th× ng©n hµng cho vay míi ph¸t huy ®­îc quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vµ cã ®Çy ®ñ c¬ së thuyÕt tr×nh c¸c cÊp liªn quan trong tr­êng hîp tõ chèi cho vay, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông XNK, h¹n chÕ ®Õn møc tèi thiÓu yÕu tè chñ quan trong viÖc thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt cho vay. §Ó c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn ®æi míi nhanh vµ cã kÕt qu¶ c¸c NHTMQD cÇn coi ®©y lµ mét kh©u quan träng trong thùc hiÖn quy tr×nh cho vay. 3.2.2.3. Më réng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu §Ó thùc hiÖn chØ tiªu t¨ng tr­ëng kim ng¹ch XNK giai ®o¹n tíi ®ßi hái ph¶i më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu b»ng hµng ho¸ chÊt l­îng cao, khèi l­îng lín. Bëi vËy, nhu cÇu tÊt yÕu ph¶i cã chiÕn l­îc ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh XNK víi quy m« ngµy cµng t¨ng cïng víi viÖc x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc. §Ó lµm ®iÒu ®ã cïng víi viÖc nghiªn cøu, lùa chän lÜnh vùc, ngµnh hµng, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu cßn ph¶i cã sù ®Çu t­ ®ång bé vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÕ biÕn xuÊt khÈu, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng v.v... V× vËy, NHTMQD cÇn t¨ng c­êng hç trî cho c¸c doanh nghiÖp XNK vay vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó më réng ph¹m vi vµ quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó më réng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, tr­íc hÕt ph¶i më réng c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®¸p øng c¬ cÊu ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ ®¶m b¶o hoµn vèn vay. Yªu cÇu nµy ®ßi hái c¸c NHTMQD ph¶i thùc sù ®æi míi quan ®iÓm, chiÕn l­îc kh¸ch hµng, tõ chç kh¸ch hµng cã dù ¸n ®Çu t­ t×m ®Õn ng©n hµng thay b»ng ng©n hµng chñ ®éng t×m ®Õn dù ¸n ®Çu t­. H¬n thÕ n÷a, ng©n hµng ph¶i lµ ng­êi t­ vÊn tÝch cùc cïng doanh nghiÖp XNK t×m ra dù ¸n ®Ó ®Çu t­ vèn cã hiÖu qu¶. ViÖc më réng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®ßi hái ng©n hµng ph¶i c¶i tiÕn nghiÖp vô huy ®éng vèn, më ra c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn hÊp dÉn ng­êi göi tiÒn ®Ó thu hót tiÒn göi trung vµ dµi h¹n. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, do ch­a cã ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh møc huy ®éng vèn dµi h¹n th× cã thÓ liªn tôc huy ®éng vèn lo¹i cã thêi h¹n 1 ®Õn 2 n¨m, lÊy nguån vèn huy ®éng lÇn sau ®Ó thanh to¸n tiÒn göi huy ®éng lÇn tr­íc. Cïng víi huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n, NHTMQD lµ nh÷ng ng©n hµng cã kh¶ n¨ng huy ®éng tiÒn göi ng¾n h¹n t¨ng lªn liªn tôc, æn ®Þnh, do vËy vÉn sö dông ®­îc mét tû lÖ vèn huy ®éng ng¾n h¹n ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n. Tuy nhiªn, ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, ®ßi hái tõng ng©n hµng ph¶i lµm tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån vèn vµ sö dông vèn ®¶m b¶o khoa häc, mÆt kh¸c ph¶i gi÷ uy tÝn, tuyÖt ®èi tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi göi tiÒn å ¹t ®Õn rót tiÒn. ViÖc sö dông nguån vèn ng¾n h¹n ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n lµ viÖc lµm kh¸ nguy hiÓm, bëi vËy, NHNN cÇn ph¶i cã quy chÕ xö lý. 3.2.2.4. Lùa chän c¸c h×nh thøc tÝn dông thÝch hîp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu Nh»m gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng XNK c¸c NHTMQD cÇn ph¶i ph©n lo¹i c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng XNK ®Ó cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ thÝch hîp, cã hiÖu qu¶ vµ an toµn. ThÝ dô : ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu quy m« lín, ng©n hµng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho hä thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ theo chiÒu s©u, ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, t¨ng c­êng c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t×m mäi c¸ch gi¶m gÝa thµnh ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th­¬ng tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. Nh÷ng tr­êng hîp nµy, NHTMQD cÇn cã chÝnh s¸ch tÝn dông ­u ®·i vÒ l·i suÊt, møc tÝn dông, thêi h¹n tÝn dông. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng XNK thuÇn tuý, tøc lµ chØ ®ãng vai trß trung gian trong quan hÖ mua b¸n th× tuú tõng dù ¸n cô thÓ mµ ng©n hµng quyÕt ®Þnh møc tÝn dông XNK cho phï hîp. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng XNK cã quan hÖ tÝn dông th­êng xuyªn víi ng©n hµng cã thÓ ¸p dông kÕt hîp ph­¬ng thøc cho vay tõng lÇn víi ph­¬ng ph¸p cho vay theo h¹n møc. §©y lµ ph­¬ng thøc cho vay vèn l­u ®éng ®· phæ biÕn ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp lu«n ®ñ vèn trong kinh doanh vµ ng©n hµng lu«n cã nguån thu nî vµ ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn tÝn dông. Tuy nhiªn, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, yªu cÇu NHNN cÇn nghiªn cøu vµ söa ®æi quy chÕ tÝn dông hiÖn hµnh ®èi víi c¸c NHTM. Ngoµi ra, cã thÓ ¸p dông h×nh thøc tÝn dông thuª mua ®Ó t¨ng vèn ®Çu t­ chiÒu s©u cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng XNK. TÝn dông thuª mua lµ nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh d­íi d¹ng cho thuª tµi s¶n (m¸y mãc, thiÕt bÞ) cã rÊt nhiÒu tiÖn Ých. Víi h×nh thøc nµy, c¸c doanh nghiÖp chØ cÇn l­îng vèn Ýt ®Ó tr¶ tiÒn thuª mµ vÉn cã m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh phñ ®· cã nghÞ ®Þnh t¹o ®iÒu kiÖn ph¸p lý cho tÝn dông thuª mua ho¹t ®éng. C¸c NHTMQD ®Òu ®· lËp c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô nµy, nh­ng nh×n chung viÖc thùc hiÖn cßn Ýt hiÖu qu¶. §©y lµ h×nh thøc tÝn dông qu¸ míi mÎ ë n­íc ta, tiÖn Ých cña nã ch­a ®­îc phæ cËp ®èi víi doanh nghiÖp. Bëi vËy, ®Ó tÝn dông thuª mua ph¸t triÓn cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ kh¸ch hµng, ®ång thêi c¸c NHTMQD cÇn ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch, b­íc ®i phï hîp. 3.2.2.5. KÕt hîp cho vay xuÊt khÈu víi cho vay nhËp khÈu §èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng XNK, ngoµi viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc tÝn dông nªu trªn, cïng víi viÖc cho vay b»ng ViÖt Nam ®ång (VN§) ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, ng©n hµng cßn cho c¸c doanh nghiÖp vay nhËp khÈu b»ng h×nh thøc cho vay ngo¹i tÖ ®Ó më th­ tÝn dông. Bëi vËy ng©n hµng cÇn kÕt hîp cho vay xuÊt khÈu víi cho vay nhËp khÈu ®Ó t¨ng c­êng vßng quay cña vèn, ®¶m b¶o viÖc tµi trî cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh XNK ®¹t hiÖu qña cao. H×nh thøc cho vay nhËp khÈu hµng ho¸ ®Ó t¹o vèn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµ mét gi¶i ph¸p tèt. Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ h­íng vµo xuÊt khÈu, sè l­îng c¸c doanh nghiÖp ®­îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng XNK ngµy cµng t¨ng th× nghiÖp vô g¾n nhËp khÈu phôc vô xuÊt khÈu cña ng©n hµng cµng ph¸t huy hiÖu qu¶. H×nh thøc nµy gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng, ®ång thêi còng gãp phÇn ph¸t triÓn ho¹t ®éng XNK. 3.2.2.6. §ång tµi trî ®èi víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lín HiÖn nay viÖc cung øng c¸c dÞch vô ng©n hµng cho c¸c dù ¸n XNK cña c¸c NHTMQD cßn nhiÒu h¹n chÕ nh­ : H¹n møc cho vay ch­a cao, ph­¬ng thøc thanh to¸n ch­a thuËn tiÖn nhanh chãng, c¸c h×nh thøc tÝn dông tµi trî XNK cßn ®¬n ®iÖu... Bëi vËy, nhiÒu dù ¸n XNK lín ®Òu do c¸c ng©n hµng liªn doanh vµ chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi cÊp tÝn dông. Víi thÕ m¹nh vÒ vèn cïng bÒ dµy kinh nghiÖm trªn th­¬ng tr­êng, c¸c ng©n hµng nµy kh«ng bÞ khèng chÕ bëi h¹n møc cho vay mét doanh nghiÖp ë møc 10% vèn tù cã vµ quü dù tr÷. Hä s½n sµng cung cÊp cho kh¸ch hµng kh«ng chØ ®Çu vµo mµ cßn t×m ®Çu ra - t×m thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho kh¸ch hµng. Trong lÜnh vùc tÝn dông, hä cho c¸c doanh nghiÖp vay b»ng ngo¹i tÖ m¹nh ®Ó thu mua hµng xuÊt khÈu, trong lÜnh vùc thanh to¸n hä s½n sµng chuyÓn ngo¹i tÖ phôc vô mua b¸n tõ doanh nghiÖp nµy sang doanh nghiÖp kh¸c. Víi quy tr×nh khÐp kÝn tõ tÝn dông ®Õn thanh to¸n, hä khèng chÕ ®­êng ®i cña ®ång vèn cho vay rÊt chÆt chÏ. HiÖn nay, viÖc thanh to¸n nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam phÇn lín ®­îc tiÕn hµnh qua c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi. ThÝ dô : Thanh to¸n xuÊt khÈu g¹o víi sè l­îng lín ®­îc thùc hiÖn qua chi nh¸nh ng©n hµng BNP cña Ph¸p, xuÊt khÈu than chñ yÕu qua Citibank cña Mü vµ ING bank cña Hµ Lan, thuû h¶i s¶n qua chi nh¸nh ng©n hµng BFCE cña Ph¸p, cµ phª xuÊt khÈu thanh to¸n chñ yÕu qua chi nh¸nh Deutsche Bank cña §øc... Do vËy ®Ó c¸c NHTMQD ViÖt Nam v­¬n lªn trong c¹nh tranh cÇn ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c TCTD nh»m môc ®Ých cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông vµ t¨ng kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c NHTMQD. §èi víi nh÷ng dù ¸n XNK lín, c¸c NHTMQD nªn thùc hiÖn c¬ chÕ ®ång tµi trî tuÇn hoµn gi÷a c¸c ng©n hµng trªn cïng mét ®Þa bµn, mçi ng©n hµng sÏ thùc hiÖn tµi trî trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh, ®Õn giai ®o¹n sau, doanh nghiÖp l¹i vay ng©n hµng kh¸c ®Ó tr¶ nî cho ng©n hµng tr­íc. Qu¸ tr×nh vay vµ tr¶ nî sÏ ®­îc tiÕp tôc cho ®Õn khi hoµn thµnh dù ¸n. Sö dông ph­¬ng ph¸p cho vay ®ång tµi trî nµy mét mÆt sÏ gi¶m thiÓu rñi ro cña ng©n hµng, do cã nhiÒu thµnh viªn tham gia thÈm ®Þnh tÝn dông, cã thÓ vËn dông nh÷ng kinh nghiÖm kh¸c nhau trong ho¹t ®éng cho vay. MÆt kh¸c, gióp cho kh¸ch hµng cã ®ñ l­îng vèn lín thùc hiÖn dù ¸n, nÕu chØ mét ng©n hµng th× kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng. §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p ®ång tµi trî ®èi víi c¸c dù ¸n XNK lín c¸c ng©n hµng cÇn cã sù thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh ®Çu t­, ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé, toµn diÖn, v÷ng ch¾c vµ cã hiÖu qu¶. 3.2.2.7. §a d¹ng ho¸ vµ ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c h×nh thøc thanh to¸n Xu h­íng chung cña c¸c ng©n hµng hiÖn nay lµ ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng lµ mét ng©n hµng ®a n¨ng, do ®ã, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ng©n hµng nãi chung vµ TTQT nãi riªng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Ngoµi nh÷ng ph­¬ng thøc TTQT truyÒn thèng : chuyÓn tiÒn, nhê thu, tÝn dông chøng tõ, b¶o l·nh ... c¸c NHTMQD cÇn ph¶i thùc hiÖn thªm nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nh­ : lµm ®¹i lý thanh to¸n thÎ, thanh to¸n sÐc du lÞch, ®Æc biÖt lµ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n hiÖn ®¹i nh­ : - C¸c lo¹i sÐc, c¸c lo¹i thÎ thanh to¸n ph¹m vi quèc tÕ. - NghiÖp vô FACTORING - nghiÖp vô bao tiªu thanh to¸n. - NghiÖp vô FORFAITING - nghiÖp vô mua b¸n nî th­¬ng m¹i quèc tÕ. Ngoµi ra, ®èi víi ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, ng©n hµng cÇn ¸p dông linh ho¹t nhiÒu lo¹i th­ tÝn dông, mçi lo¹i phï hîp víi tõng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. Bªn c¹nh ®ã, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm thanh to¸n kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ më réng sè l­îng, lo¹i h×nh thanh to¸n mµ cßn ph¶i c©n ®èi c¬ cÊu c¸c lo¹i h×nh thanh to¸n vµ n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô thanh to¸n. §©y còng lµ vÊn ®Ò quan träng trong c¹nh tranh, do vËy, c¸c NHTMQD cÇn t×m hiÓu n¾m b¾t nhanh nh¹y yªu cÇu cña kh¸ch hµng, t×m biÖn ph¸p thùc hiÖn ®¬n gi¶n, thuËn lîi, chÝnh x¸c, tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ... trªn c¬ së ®ã, ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m tho¶ m·n, l«i kÐo kh¸ch hµng, n©ng cao uy tÝn cho ng©n hµng trong c¹nh tranh. Trong ho¹t ®éng nãi chung vµ TTQT nãi riªng cÇn coi träng viÖc tiÕp thu häc hái kinh nghiÖm cña c¸c ng©n hµng kh¸c mµ hä cã quy tr×nh thanh to¸n tèt h¬n. ThÝ dô : quy tr×nh thanh to¸n “mét cöa” hoÆc cho phÐp kh¸ch hµng më L/C, nhËn th«ng b¸o hay thanh to¸n L/C t¹i nhµ v.v... 3.2.2.8. §¶m b¶o an toµn trong thanh to¸n quèc tÕ TTQT lµ lÜnh vùc chøa ®ùng nhiÒu rñi ro, rñi ro cho bªn xuÊt khÈu, rñi ro cho bªn nhËp khÈu vµ rñi ro x¶y ra ngay c¶ víi ng©n hµng. V× vËy, ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng TTQT lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc hoµn thiÖn vµ më réng ho¹t ®éng TTQT. Trong TTQT th­êng gÆp c¸c lo¹i rñi ro ®­îc b¾t nguån tõ c¸c ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh kh¸c nhau : Rñi ro vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ cña ng©n hµng; rñi ro trong kh©u thanh to¸n ®èi víi kh¸ch hµng xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu, rñi ro vÒ tû gi¸ v.v... Ng©n hµng cÇn ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn tõng lo¹i rñi ro ®Ó cã ph­¬ng ¸n ®Ò phßng vµ xö lý kÞp thêi nh»m h¹n chÕ tèi thiÓu thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. ThÝ dô : ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ cña ng©n hµng cÇn ®Èy m¹nh huy ®éng tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, x©y dùng c¬ cÊu dù tr÷ ngo¹i tÖ hîp lý vµ më réng quan hÖ víi c¸c ng©n hµng ®¹i lý ®Æc biÖt lµ c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi nh»m t×m kiÕm vµ ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh tÝn dông ®Ó cã thÓ nhËn ®­îc sù tµi trî khi cÇn thiÕt. 3.2.2.9. KÕt hîp ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tµi trî XNK vµ ho¹t ®éng b¶o l·nh trong thanh to¸n quèc tÕ §èi víi c¸c doanh nghiÖp XNK, ho¹t ®éng tµi trî cña ng©n hµng kh«ng chØ ®¬n gi¶n trong lÜnh vùc cÊp tÝn dông ­u ®·i vÒ l·i suÊt, møc vay thêi h¹n ... (nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn tÝn dông), mµ sù tµi trî cña ng©n hµng cßn ®­îc thÓ hiÖn trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Ng©n hµng cÊp vèn cho doanh nghiÖp XNK ®Ó gióp hä cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt tµi chÝnh, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ngoµi nh÷ng yÕu tè doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh­ chÊt l­îng, mÉu m· hµng ho¸, uy tÝn còng nh­ mèi quan hÖ cña doanh nghiÖp víi c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp míi tham gia ho¹t ®éng XNK, hoÆc doanh nghiÖp cã quy m« nhá, uy tÝn víi b¹n hµng n­íc ngoµi ch­a cao th× ngoµi nhu cÇu vÒ tµi chÝnh, doanh nghiÖp cßn cÇn tíi sù b¶o l·nh cña ng©n hµng ®Ó n©ng cao uy tÝn trong ho¹t ®éng kinh doanh XNK. Bëi vËy, ®Èy m¹nh viÖc kÕt hîp ho¹t ®éng cho vay tµi trî XNK vµ b¶o l·nh lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng TTQT ®ång thêi còng lµ yÕu tè trî gióp doanh nghiÖp ho¹t ®éng XNK. §a d¹ng ho¸ h×nh thøc tµi trî XNK lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng cïng víi ho¹t ®éng cho vay, ng©n hµng nªn më réng c¸c nghiÖp vô chiÕt khÊu bé chøng tõ xuÊt khÈu c¶ “cã truy ®ßi” vµ “miÔn truy ®ßi” nh»m gi¶i phãng vèn cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn. §èi víi doanh nghiÖp nhËp khÈu, ng©n hµng cã thÓ cÊp tÝn dông th«ng qua c¸c h×nh thøc cho vay thanh to¸n tiÒn ®Æt cäc hoÆc cho vay trong thêi gian nhµ nhËp khÈu b¸n hµng ho¸ cho ®Õn khi thu ®­îc tiÒn. §Ó nghiÖp vô b¶o l·nh cña ng©n hµng ph¸t triÓn h¬n n÷a cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p phèi hîp nh­ : tuú theo ®èi t­îng kh¸ch hµng, ng©n hµng cã thÓ ®¬n gi¶n ho¸ ®iÒu kiÖn b¶o l·nh. Møc ký quü b¶o l·nh hoÆc gi¸ trÞ b¶o l·nh so víi gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp nªn cã sù thay ®æi linh ho¹t. BiÓu phÝ b¶o l·nh nªn cã nh÷ng ­u ®·i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu vµ c¸c ®èi t­îng cÇn khuyÕn khÝch kh¸c. Tãm l¹i, ho¹t ®éng tµi trî XNK vµ b¶o l·nh thanh to¸n cã ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc më réng vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng TTQT cña ng©n hµng. Khi hai ho¹t ®éng nµy cïng ph¸t triÓn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng©n hµng trong viÖc ph¸t triÓn thªm nhiÒu dÞch vô bæ trî cho ho¹t ®éng TTQT, gióp cho ho¹t ®éng nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. 3.2.2.10. §æi míi c«ng nghÖ kü thuËt ng©n hµng vµ con ng­êi ng©n hµng trong c¸c NHTMQD VÊn ®Ò chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ tÝn dông vµ TTQT kh«ng chØ quyÕt ®Þnh bëi m«i tr­êng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ quy chÕ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng, mµ cßn quyÕt ®Þnh bëi c«ng nghÖ kü thuËt vµ con ng­êi ng©n hµng. §èi víi hÖ thèng NHTMQD, nguyªn nh©n quan träng cña nh÷ng tån t¹i hiÖn nay lµ sù yÕu kÐm cña c¸n bé ng©n hµng. §ång thêi, mét vÊn ®Ò ai còng nh×n thÊy lµ b­íc vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn míi, sù an toµn cña ng©n hµng cÇn nh÷ng c«ng cô míi víi kü thuËt hiÖn ®¹i. §iÒu nµy ®ang ®ßi hái c«ng nghÖ kü thuËt ng©n hµng vµ con ng­êi ng©n hµng kh«ng ®­îc b¶o thñ, tr× trÖ víi hiÖn t¹i mµ ph¶i m¹nh mÏ ®æi míi ®Ó tån t¹i. ViÖc cÊp b¸ch hµng ®Çu ph¶i lµm lµ t¨ng c­êng ®Çu t­ c«ng cô kü thuËt hiÖn ®¹i vµ khÈn tr­¬ng ®µo t¹o nh©n lùc. VÒ con ng­êi, cÇn ph¶i cã quan ®iÓm coi c¸n bé ng©n hµng thùc sù lµ nh÷ng “nghÖ nh©n” trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Do ®ã ph¶i cã mét c¬ chÕ sµng läc, tuyÓn chän, ®µo t¹o víi chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ kiÓm so¸t minh b¹ch. Tuy nhiªn ®©y lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p, khã kh¨n ®ßi hái tÝnh c¸ch m¹ng trong t­ duy, quan ®iÓm ®iÒu hµnh cña c¸c cÊp ng©n hµng. 3.2.2.11. N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh tra, kiÓm so¸t ng©n hµng Ngoµi viÖc tù kiÓm so¸t, c¸c NHTMQD ph¶i chÞu sù thanh tra, kiÓm tra cña thanh tra NHNN, cña thanh tra nhµ n­íc vµ cña c¸c c¬ quan luËt ph¸p. Tuy thÕ, c«ng cô kiÓm so¸t néi bé tõng NHTMQD lµ hÕt søc quan träng. NÕu tõng ng©n hµng lµm tèt ®­îc c«ng t¸c kiÓm tra khi ph¸t hiÖn yÕu kÐm cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi th× sÏ h¹n chÕ ®­îc thanh tra, kiÓm tra tõ bªn ngoµi, nhê ®ã, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ tÝn dông vµ TTQT cña NHTMQD sÏ tèt h¬n nhiÒu. HiÖn nay m¶ng c«ng t¸c nµy ®­îc c¸c NHTMQD ®Æc biÖt quan t©m nh­ng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Do ®ã, cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc míi n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶. Tõng ng©n hµng ph¶i cã quy chÕ râ rµng g¾n tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n lµm c«ng t¸c kiÓm tra víi chÊt l­îng kiÓm tra; g¾n tr¸ch nhiÖm cña ®èi t­îng bÞ kiÓm tra víi kÕt qu¶ kiÓm tra b»ng nh÷ng c¬ chÕ xö lý nghiªm tóc trong tõng ng©n hµng. MÆt kh¸c, ®Þnh kú ®iÒu chuyÓn, ®æi vÞ trÝ giao dÞch cña c¸n bé ng©n hµng, ®Æc biÖt c¸n bé tÝn dông, kÕ to¸n. Bªn c¹nh n©ng cao c«ng t¸c kiÓm so¸t néi bé ®ßi hái vai trß thanh tra cña NHNN ph¶i n©ng lªn vÒ chÊt l­îng, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vai trß qu¶n lý nhµ n­íc cña NHNN. Thanh tra cña NHNN chñ yÕu ®­îc thanh tra phßng ngõa, ph¸t hiÖn ®Ó uèn n¾n kÞp thêi. Muèn vËy ph¶i n©ng cao vai trß vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin tÝn dông vµ TTQT t¹i NHNN. KÕt luËn N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c NHTMQD nãi chung, tÝn dông XNK vµ TTQT nãi riªng lµ vÊn ®Ò bøc thiÕt vµ phøc t¹p hiÖn nay. Víi mong muèn t×m hiÓu, ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông vµ TTQT gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng XNK trong giai ®o¹n tíi cña ViÖt Nam, néi dung luËn v¨n ®· tËp trung lµm râ c¸c néi dung sau : Mét lµ : Kh¸i qu¸t ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ kinh doanh XNK vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng XNK; ®Æc ®iÓm cña NHTM vµ vai trß cña nã ®èi víi ho¹t ®éng XNK. Trªn c¬ së ph©n tÝch râ c¸c kh¸i niÖm, c¨n cø lý luËn vÒ tÝn dông vµ c¸c h×nh thøc cña nã trong nÒn KTTT, c¸c h×nh thøc tÝn dông tµi trî XNK, luËn v¨n ®· tËp trung lµm râ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi ho¹t ®éng XNK. Cïng víi vÊn ®Ò nµy luËn v¨n ®ång thêi ®· ph©n tÝch lµm râ nh÷ng kh¸i niÖm vÒ TTQT vµ vai trß cña nã ®èi víi ho¹t ®éng XNK. Hai lµ : Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông XNK vµ TTQT cña c¸c NHTMQD trªn 2 mÆt: thµnh c«ng vµ tån t¹i. Trªn c¬ së ®ã luËn v¨n ®· nªu râ nh÷ng nguyªn nh©n g©y tån t¹i, yÕu kÐm cho ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung, tÝn dông XNK vµ TTQT. Ba lµ : Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch râ nh÷ng ®Þnh h­íng ho¹t ®éng tµi trî XNK cña c¸c NHTMQD gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng XNK. Bèn lµ : §Ò xuÊt hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông XNK vµ TTQT cña c¸c NHTMQD nh»m gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng XNK. C¸c gi¶i ph¸p ®­îc chia thµnh 2 nhãm lín : - Nhãm gi¶i ph¸p ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ thùc thi c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch kinh tÕ - tµi chÝnh - tiÒn tÖ. - Nhãm gi¶i ph¸p cña hÖ thèng NHTMQD. §Ó c¸c gi¶i ph¸p ®­îc thùc thi cã hiÖu qu¶ luËn v¨n còng ®· ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc, chÝnh phñ, ng©n hµng nhµ n­íc, c¸c ngµnh chøc n¨ng cña chÝnh phñ vÒ viÖc ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch, t¹o m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng ng©n hµng. N©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông vµ TTQT cña hÖ thèng NHTMQD ®¸p øng nhu cÇu XNK kh«ng nh÷ng lµ vÊn ®Ò ®ang ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc hÕt søc quan t©m, vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù trªn c¸c diÔn ®µn quèc tÕ, mµ cßn rÊt bøc xóc cho c¸c nhµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng ng©n hµng. Tuy nhiªn, víi dung l­îng nghiªn cøu cña luËn v¨n cao häc ch¾c ch¾n r»ng luËn v¨n cßn nhiÒu thiÕu sãt, h¹n chÕ. T¸c gi¶ luËn v¨n mong muèn nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn chØ dÉn, gãp ý cña c¸c nhµ khoa häc lµ c¸n bé gi¶ng d¹y trùc tiÕp, c¸c nhµ khoa häc, c¸n bé qu¶n lý. §¹i häc quèc gia hµ néi khoa kinh tÕ ------------- nguyÔn thÞ viÖt hµ Ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh ViÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc kinh tÕ Hµ Néi - 2003 §¹i häc quèc gia hµ néi khoa kinh tÕ ------------- nguyÔn thÞ viÖt hµ Ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh ViÖt nam Chuyªn ngµnh : Kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi chñ nghÜa M· sè : 5.02.01 LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc kinh tÕ Ng­êi h­íng dÉn khoa häc : PGS.TS PhÝ M¹nh Hång Hµ Néi - 2003 C¸c ch÷ viÕt t¾t trong luËn v¨n NHNN Ng©n hµng nhµ n­íc NHTM Ng©n hµng th­¬ng m¹i NHTMQD Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh (Ng©n hµng th­¬ng m¹i nhµ n­íc) TDNH TÝn dông ng©n hµng TCTD Tæ chøc tÝn dông TTQT Thanh to¸n quèc tÕ DNNN Doanh nghiÖp nhµ n­íc TCT Tæng c«ng ty DN Doanh nghiÖp CNH - H§H C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ CNXH Chñ nghÜa x· héi SXKD S¶n xuÊt kinh doanh XNK XuÊt nhËp khÈu TDXK TÝn dông xuÊt khÈu TDNK TÝn dông nhËp khÈu NHNo&PTNH-VN Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam NHNT-VN Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam NHCT-VN Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam NH§T&PT-VN Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ADB Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ AFTA HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i tù do ASEAN ASEAN HiÖp héi c¸c n­íc §«ng Nam ¸ EU ThÞ tr­êng chung Ch©u ¢u IMF Quü tiÒn tÖ quèc tÕ WB Ng©n hµng thÕ giíi WTO Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi Tµi liÖu tham kh¶o 1. §¹i tõ ®iÓn kinh tÕ thÞ tr­êng - ViÖn Nghiªn cøu vµ phæ biÕn tri thøc b¸ch khoa, HN - 1998. 2. Ph¹m §¨ng BÝnh - NguyÔn V¨n LËp, Tõ ®iÓn kinh tÕ, Nxb Gi¸o dôc, Hµ Néi - 1995. 3. Daved Begg, Stanley Fisher, Kinh tÕ häc (3 tËp), Nxb Gi¸o dôc, HN - 1995. 4. KORAI JANOS - HÖ thèng XHCN - ChÝnh trÞ kinh tÕ häc phª ph¸n - Tæng quan kinh tÕ XHCN, Nxb VHTT, HN - 2002 - NguyÔn Quang A dÞch. 5. NguyÔn §¨ng Dên (CB), Hoµng §øc, TrÇn Huy Hoµng, TrÇn Xu©n H­¬ng, TiÒn tÖ - Ng©n hµng, Nxb TP HCM - 2000. 6. Hoµng Kim : TiÒn tÖ Ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh, Nxb Tµi ChÝnh, HN - 2001. 7. TS Lª Khoa : Ng©n hµng th­¬ng m¹i, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ng©n hµng, Nxb TP HCM - 1993. 8. TrÞnh ThÞ Hoa Mai : Gi¸o tr×nh Kinh tÕ häc tiÒn tÖ - ng©n hµng, Nxb §¹i häc Quèc gia, HN - 1999. 9. PTS NguyÔn §×nh Tµi : Sö dông c«ng cô tµi chÝnh - tiÒn tÖ ®Ó huy ®éng vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, Nxb Tµi ChÝnh, HN - 1997. 10. PTS NguyÔn §øc Th¶o, Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Nxb Mòi Cµ Mau - 1995. 11. Phan Quang TuÖ, c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam, ®Ò tµi khoa häc sè 95 - 05 - 01 trong kû yÕu c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ngµnh ng©n hµng 1995 - 1999, Nxb Thèng Kª, HN - 1999. 12. Frederic Smishkin, tiÒn tÖ, ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh, Nxb KHKT, HN - 1994. 13. Gi¸o tr×nh l­u th«ng tiÒn tÖ tÝn dông (Häc viÖn ng©n hµng - néi bé). 14. Qu¶n trÞ rñi ro trong kinh doanh ng©n hµng, Nxb Thèng Kª, HN - 1999. 15. Tµi chÝnh quèc tÕ hiÖn ®¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Nxb Thèng Kª, HN - 2000. 16. Qu¶n trÞ Ng©n hµng th­¬ng m¹i, Nxb Tµi chÝnh, HN - 2001. 17. Hong Kong bank - CÈm nang tÝn dông, TS Ph¹m Th¸i ViÖt dÞch, Nxb KHXH, HN - 1994. 18. NguyÔn Duy Bét, §inh Xu©n Tr×nh, Th­¬ng m¹i quèc tÕ, XNK vµ TTQT, Nxb Thèng Kª, HN - 1993. 19. NguyÔn §×nh H­¬ng - Vò §×nh B¸ch - Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - ASEAN vµ chÝnh s¸ch XNK cña ViÖt Nam - Nxb CTQG, HN, 1999. 20. Bïi Xu©n Lùu, Gi¸o tr×nh kinh tÕ ®èi ngo¹i, Nxb Gi¸o dôc, Hµ Néi - 1994. 21. PTS NguyÔn §×nh Tµi, c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, tû gi¸ hèi ®o¸i vµ vÊn ®Ò kinh tÕ ®èi ngo¹i, Nxb Gi¸o dôc, 1994. 22. §inh Xu©n Tr×nh : Thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th­¬ng, Nxb Gi¸o dôc vµ Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng, HN - 1996. 23. NguyÔn Xu©n Th¾ng : Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN vµ tiÕn tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam, Nxb TK, HN - 1999. 24. Vâ Thanh Thu, Kinh tÕ ®èi ngo¹i, Nxb TK, HN - 1994. 25. Lý luËn vµ thùc tiÔn th­¬ng m¹i quèc tÕ, Nxb TK, HN - 1994. 26. V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, Nxb CTQG, HN - 2001. 27. Ph¸p lÖnh Ng©n hµng, hîp t¸c x· tÝn dông vµ c«ng ty tµi chÝnh. 28. LuËt ng©n hµng nhµ n­íc vµ luËt c¸c tæ chøc tÝn dông. 29. Mét sè v¨n b¶n ph¸p quy quyÕt ®Þnh, quy ®Þnh chØ ®¹o h­íng dÉn thùc hiÖn cña NHNN vµ c¸c NHTMQD. 30. B¸o c¸o th­êng niªn cña NHNN vµ c¸c NHTMQD. 31. 40 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh cña NHNN. 32. B¸o c¸o tæng kÕt 40 n¨m ho¹t ®éng cña NH§T&PT ViÖt Nam. 33. B¸o c¸o kÕt qu¶ tæng kiÓm kª tµi s¶n cña DNNN n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh. 34. Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ngµnh ng©n hµng thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi IX §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. 35. §Ò ¸n t¸i c¬ cÊu vµ ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña NH§T&PT ViÖt Nam. 36. §Ò ¸n xö lý nî tån ®äng cña c¸c NHTM ViÖt Nam cña Thèng ®èc NHNN ViÖt Nam tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ. 37. Ban ®æi míi qu¶n lý doanh nghiÖp Trung ­¬ng - B¸o c¸o cñng cè, hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn Tæng c«ng ty nhµ n­íc 4/2000. 38. Bé KÕ ho¹ch ®Çu t­, §Ò ¸n ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­ cña c¸c ngµnh trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 12/1998. 39. Ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh ng©n hµng 5 n¨m 2001 - 2005 - NHNN ViÖt Nam n¨m 2000.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các Ngân hàng Thương mại quốc doanh Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan