Đề tài Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tại công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam

PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. 1. Giai đoạn từ 1980 đến 1990 Những năm đầu của thập kỷ 80 thế kỷ XX, nền kinh tế Việt Nam rơi vào khủng hoảng, tỷ lệ thất nghiệp cao. Để giải quyết vấn đề thất nghiệp, Nhà nước đã hợp tác với các nước Đông Âu và Liên Xô, đưa người lao động Việt Nam sang các nước đó làm việc. Trong bối cảnh đó, vào năm 1982 Bộ Xây Dựng đã chủ trương đưa các đơn vị thi công xây dựng đi làm việc ở nước ngoài. Với chủ trương đó, tổ chức thi công xây dựng đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài được thành lập ở Askhabat thuộc nước Cộng hoà Tuôcmênia, Liên Xô cũ. Sau đó các đơn vị thi công xây dựng khác được thành lập ở một loạt các nước Liên Xô, Bulgaria, Tiệp Khắc, Algeria, Irag và một số nước Đông Âu khác. Sau đó 3 năm, năm 1985 số người lao động Việt Nam làm việc ở các công ty xây dựng ở nước ngoài đã tăng lên rất nhanh. Tại Algeria có hơn 1200 CBCN tại Bulgaria có trên 3500 CBCN thuộc 6 công ty, tại Liên Xô có hơn 1500 CBCN làm việc tại công ty VINAVLASTROL, tại Irag có gần 6000 CBCN thuộc 4 công ty. Với sự hình thành và phát triển rất nhanh của các công ty xây dựng ở nước ngoài, tháng 3 năm 1988 Bộ Xây Dựng đã quyết định thành lập Ban quản lý Hợp tác lao động và xây dựng nước ngoài. Và sau đó để phù hợp với các chức năng nhiệm vụ được giao, với việc chuyển hẳn sang hoạt động kinh doanh, hạch toán kinh tế, Bộ Xây Dựng ra quyết định số 1118/BXD-TCLĐ ngày 27/09/1988 chuyển Ban quản lý Hợp tác lao động và xây dựng nước ngoài thành công ty Dịch vụ và xây dựng nước ngoài, tên giao dịch quốc tế là VINACONEX. Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1618 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tại công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u. c. C«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­: - Lµ ®Çu mèi qu¶n lý c¸c Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, Dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u... cña toµn Tæng c«ng ty. - Theo dâi vµ phèi hîp víi Ban qu¶n lý cña c¸c Dù ¸n do Tæng c«ng ty trùc tiÕp lµ Chñ ®Çu t­ nh÷ng viÖc thùc hiÖn ®Çu t­ tõ kh©u lËp chuÈn bÞ ®Çu t­ ®Õn kh©u hoµn thµnh ®­a Dù ¸n vµo khai th¸c sö dông. - Theo dâi, hç trî, h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc thùc hiÖn ®Çu t­ c¸c Dù ¸n theo ®óng quy ®Þnh qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng còng nh­ Quy tr×nh ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty ban hµnh. - TËp hîp ý kiÕn so¹n th¶o c¸c quy chÕ, quy tr×nh cña Tæng c«ng ty phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty. - §Ò xuÊt ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­, theo dâi t×nh h×nh ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty. - CËp nhËt vµ cung cÊp ®Çy ®ñ, h­íng dÉn kÞp thêi c¸c quy ®Þnh ®Çu t­ míi cña Nhµ n­íc ®Õn c¸c ®¬nvÞ thµnh viªn trong Tæng c«ng ty lµm c¬ së thùc hiÖn. - Qu¶n lý hå s¬, tµi liÖu, d÷ liÖu liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty. d. C«ng t¸c thùc hiÖn: - §èi víi c¸c Dù ¸n ®Çu t­ thuéc nhãm A vµ B: TiÕp nhËn c¸c dù kiÕn, chñ tr­¬ng cña L·nh ®¹o Tæng c«ng ty, nghiªn cøu sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­, quy m« ®Çu t­, xem xÐt kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån vèn... ®Ó tham m­u cho Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty cã kÕt luËn quyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng ®Çu t­ (th«ng qua c¸c sè liÖu ph©n tÝch kinh tÕ, ý kiÕn chuyªn gia...). - Khi cã chñ tr­¬ng ®Çu t­ th× tiÕn hµnh ®iÒu tra kh¶o s¸t vµ lËp kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ b¸o c¸o tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty. - TiÕn hµnh xin ý kiÕn cña Héi ®ång t­ vÊn ®Çu t­ vÒ dù ¸n. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ míi d­íi 500 triÖu sau khi cã ®ång ý chñ tr­¬ng ®Çu t­ cña Héi ®ång qu¶n trÞ, phßng §Çu t­ Tæng c«ng ty sÏ trùc tiÕp xin ý kiÕn l·nh ®¹o Tæng c«ng ty phª duyÖt B¸o c¸o ®Çu t­ mµ kh«ng cÇn xin ý kiÕn cña Héi ®ång t­ vÊn ®Çu t­. - Sau khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cña L·nh ®¹o Tæng c«ng ty th× tuú theo quy m« ®Çu t­ mµ tiÕn hµnh hai b­íc Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ Nghiªn cøu kh¶ thi, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña Quy chÕ ®Çu t­ vµ x©y dùng. - LËp Dù ¸n: + Tù tæ chøc lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi c¸c Dù ¸n do Tæng c«ng ty lµm Chñ ®Çu t­ trong ®iÒu kiÖn cho phÐp vÒ nh©n sù vµ c¬ së vËt chÊt. + Xin ý kiÕn chØ ®¹o cña L·nh ®¹o Tæng c«ng ty trong viÖc thuª chuyªn gia phèi hîp hoÆc thuª tæ chøc t­ vÊn cã chuyªn m«n lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi c¸c Dù ¸n do Tæng c«ng ty lµm chñ ®Çu t­ trong tr­êng hîp kh«ng tù tæ chøc thùc hiÖn ®­îc. + H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lËp hoÆc thuª lËp B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi cho c¸c Dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty. - ThÈm ®Þnh: + ThÈm ®Þnh hoÆc xin ý kiÕn L·nh ®¹o Tæng c«ng ty ®Ó thuª thÈm ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc tr×nh duyÖt B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi c¸c Dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo quy ®Þnh cña Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng vµ Quy tr×nh ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ x©y dùng. + Lµm ®Çu mèi cho viÖc lËp vµ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt, tæng dù to¸n cña c¸c Dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. + Lªn kÕ ho¹ch vµ ®Ò xuÊt nh©n sù cã n¨ng lùc, chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thµnh lËp bé phËn thÈm ®Þnh c¸c Dù ¸n ®Çu t­ trùc thuéc phßng §Çu t­. - Phª duyÖt: + §èi víi c¸c Dù ¸n thuéc nhãm A, phßng §Çu t­ ph¶i chuÈn bÞ tê tr×nh lªn Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty ®Ó Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ký tr×nh c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh phª duyÖt vµ sau khi Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ tr×nh th× hoµn thiÖn hå s¬ Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi hoÆc Nghiªn cøu kh¶ thi lªn cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. Tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ c«ng viÖc phßng §Çu t­ cã thÓ b¸o c¸o L·nh ®¹o Tæng c«ng ty xin ý kiÕn chØ ®¹o ®Ó thµnh lËp ban chuÈn bÞ Dù ¸n (hoÆc Ban Qu¶n lý Dù ¸n), Ban sÏ thùc hiÖn nhiÖm vô theo sù ph©n c«ng cña l·nh ®¹o Tæng c«ng ty theo Quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban. + §èi víi c¸c Dù ¸n thuéc nhãm B vµ C (theo ph©n cÊp do Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty phª duyÖt), phßng §Çu t­ ph¶i chuÈn bÞ quyÕt ®Þnh ®Çu t­ theo c¸c néi dung ®· ®­îc quy ®Þnh trong Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng lÊy ý kiÕn cña Héi ®ång t­ vÊn ®Çu t­ vµo sæ nghÞ quyÕt ®Çu t­ lµm c¨n cø cho Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt. + Lµm ®Çu mèi cho viÖc phª duyÖt B¸o c¸o Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, Nghiªn cøu kh¶ thi; thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n c¸c Dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. - Chñ tr× tæ chøc c¸c buæi b¸o c¸o thÈm ®Þnh, phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty. - Chñ tr× c¸c cuéc héi th¶o, héi nghÞ, mêi c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ®Çu t­ nh»m n©ng cao kiÕn thøc ®Çu t­ cña c¸n bé Tæng c«ng ty, thóc ®Èy tiÕn tr×nh ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty. - Chñ ®éng liªn hÖ mêi c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c Dù ¸n ®Çu t­ nÕu thÊy cÇn thiÕt. - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®­îc ph©n c«ng. e. QuyÒn h¹n cña phßng §Çu t­: - Chñ ®éng ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty nh÷ng s¸ng kiÕn, biÖn ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. - §­îc sö dông ®óng môc ®Ých vµ ®óng quy ®Þnh ®èi víi c¸c chi phÝ cÇn thiÕt vµ c¸c trang thiÕt bÞ cña Tæng c«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc. - §­îc quyÒn gãp ý vµo c¸c viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c¸c Phßng ban kh¸c vÒ ®Çu t­ khi thÊy cã dÊu hiÖu tr¸i ph¸p luËt hoÆc cã ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. - Cã quyÒn b¸o c¸o Tæng c«ng ty kh«ng thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®­îc giao, khi nhiÖm vô Êy ®­îc coi lµ tr¸i ph¸p luËt, vi ph¹m chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. - Cã quyÒn ®Ò nghÞ phßng ban kh¸c gióp ®ì phèi hîp gi¶i quyÕt c«ng viÖc. ViÖc ®Ò nghÞ ph¶i ®­îc ghi b»ng v¨n b¶n hoÆc gÆp trùc tiÕp. - S¾p xÕp, ph©n c«ng viÖc ®èi víi c¸c nh©n viªn trong néi bé phßng m×nh theo kh¶ n¨ng tõng ng­êi, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ c«ng viÖc. f. Tr¸ch nhiÖm cña Phßng §Çu t­: - Phôc tïng vµ chÊp hµnh chØ ®¹o cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña phßng tr­íc l·nh ®¹o Tæng c«ng ty. - ChÞu tr¸ch nhiÖm phæ biÕn trong néi bé Phßng ®èi víi nh÷ng quy ®Þnh, quy chÕ, th«ng b¸o cña Tæng c«ng ty vµ Nhµ n­íc, chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh nµy. - C¸n bé, c«ng nh©n viªn trong phßng cã tr¸ch nhiÖm båi th­êng thiÖt h¹i cho Tæng c«ng ty nÕu cè ý g©y thiÖt h¹i cho Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Nép ®Çy ®ñ b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ ho¹t ®éng cña phßng theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o Tæng c«ng ty. 5.V¨n phßng - ChÞu tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn c¸c c«ng v¨n cña cung cÊp ®¬n vÞ tr×nh lªn Héi ®ång qu¶n trÞ. - KÞp thêi bè trÝ c¸c ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, lµm viÖc khi ca phßng, ban trùc thuéc Tæng c«ng ty cÇn ®i thùc ®Þa cña dù ¸n. - Phèi hîp víi phßng §Çu t­ hoÆc c¸c phßng ban chøc n¨ng cña Tæng c«ng ty ®Ó bè trÝ phßng häp vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho cuéc häp vÒ c¸c dù ¸n cña Tæng c«ng ty. - C¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®­îc ph©n c«ng. 6. Phßng tæ chøc - lao ®éng - Phèi hîp víi phßng §Çu t­ Tæng c«ng ty tr×nh Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban qu¶n lý ®èi víi c¸c dù ¸n do Tæng c«ng ty trùc tiÕp lµ Chñ ®Çu t­. - Tæ chøc tuyÓn chän vµ s¾p xÕp nh©n sù cho Ban qu¶n lý vµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®i vµo vËn hµnh s¶n xuÊt. - C¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®­îc ph©n c«ng. 7. Phßng Tµi chÝnh – kÕ ho¹ch - Tham gia ý kiÕn ®ãng gãp vÒ néi dung tµi chÝnh vµ tÝnh kh¶ thi cho c¸c dù ¸n ®Çu t­. - ChuÈn bÞ kÕ ho¹ch vÒ nguån vèn ®Çu t­ ng¾n h¹n, dµi h¹n vµ hµng n¨m cho c¸c dù ¸n, cung cÊp tµi chÝnh cho c¸c dù ¸n. - Phèi hîp víi phßng §Çu t­ Tæng c«ng ty trong viÖc kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña dù ¸n ®¶m b¶o cho dù ¸n cã ®ñ vèn ®Ó ho¹t ®éng vµ ho¹t ®éng an toµn vµ cã hiÖu qu¶. - KiÓm tra vµ thanh to¸n c¸c chi phÝ phôc vô dù ¸n. - Xem xÐt thÈm ®Þnh c¸c hå s¬ xin quyÕt to¸n cña c¸c dù ¸n. - C¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®­îc ph©n c«ng. 8. Phßng §Êu thÇu vµ Qu¶n lý dù ¸n - Phèi hîp víi phßng §Çu t­ Tæng c«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh. - Cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n ®èi víi c¸c dù ¸n Tæng c«ng ty phª duyÖt khi ®­îc yªu cÇu. - C¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®­îc ph©n c«ng. 9. Phßng Ph¸p chÕ Tham gia ý kiÕn ®ãng gãp vÒ néi dung tr×nh tù thùc hiÖn dù ¸n vµ tÝnh kh¶ thi cho c¸c dù ¸n ®Çu t­. Tham gia ý kiÕn ®èi víi c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu, c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty. T­ vÊn vµ gi¸m s¸t vÒ mÆt ph¸p lý ®èi víi ca dù ¸n cña toµn Tæng c«ng ty. C¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®­îc ph©n c«ng. 10.Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ - Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ ®­îc Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty quyÕt ®Þnh thµnh lËp nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng Chñ ®Çu t­ trong dù ¸n ®Çu t­ cô thÓ. - QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ ®­îc quy ®Þnh bëi mét quy chÕ riªng vµ tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña quy chÕ nahú vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. - C¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®­îc ph©n c«ng. 11. Phßng Kinh doanh Tæng c«ng ty - Tham gia vµo c«ng t¸c ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty ®Ó gióp Tæng c«ng ty lùa chän ®èi t¸c cung cÊp thiÕt bÞ, vËt t­ hîp lý nhÊt gãp phÇn lµm dù ¸n n©ng cao hiÖu qu¶ ®ång thêi n¾m b¾t ®­îc yªu cÇu cña dù ¸n ®Ó tham gia cung øng thiÕt bÞ vËt t­ cho dù ¸n. - C¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®­îc ph©n c«ng. 12. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty - C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn khi ®Çu t­ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng, quy tr×nh ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty vµ quy chÕ ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty. - §Ò xuÊt c¸c chñ tr­¬ng ®Çu t­ tr×nh lªn Héi ®ång qu¶n trÞ xem xÐt phª duyÖt. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh, huy ®éng vèn ®èi víi c¸c dù ¸n cña ®¬n vÞ m×nh. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­. Tr×nh tù chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¶i b¶o ®¶m phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c quy chÕ cña Tæng c«ng ty. - Sau khi cã chñ tr­¬ng ®Çu t­ th× tiÕn hµnh ®iÒu tra kh¶o s¸t vµ tæ chøc lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hoÆc B¸o c¸o ®Çu t­ ®Ó lÊy ý kiÕn Héi ®ång t­ vÊn ®Çu t­ vµ tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty b¶o ®¶m theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng. - TiÕn hµnh c¸c thñ tôc vÒ xin giao ®Êt hoÆc thuª ®Êt, xin phÐp khai th¸c tµi nguyªn, lËp ph­¬ng ¸n ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, kh¶o s¸t thiÕt kÕ… - Sau khi B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hoÆc B¸o c¸o ®Çu t­ ®­îc phª duyÖt th× tiÕn hµnh tæ chøc lËp, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n vµ tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ. - Tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p vµ mua s¾m thiÕt bÞ theo ®óng quy chÕ ®Êu thÇu - ChÞu tr¸ch nhiÖm ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång ®èi víi c¸c nhµ thÇu ®­îc lùa chän. - Tæ chøc khëi c«ng c«ng tr×nh b¶o ®¶m chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ ®­a c«ng tr×nh vµo ho¹t ®éng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ ®Çu t­. - Sau khi ®­a c«ng tr×nh vao ho¹t ®éng tiÕn hµnh quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - B¸o c¸o qu¸ tr×nh ®Çu t­ dù ¸n th­êng xuyªn hay ®ét xuÊt cho Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh chung cña Tæng c«ng ty vµ cña Nhµ n­íc. 13. C¸c phßng, ban vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c - Phèi hîp víi phßng §Çu t­ vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty tham gia víi chøc n¨ng cña m×nh ®Ó dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty triÓn khai ®­îc thuËn lîi, b¶o ®¶m an toµn vµ hiÖu qu¶. - C¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®­îc ph©n c«ng. PhÇn II T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ho¹t ®éng ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam. I. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Môc tiªu chung cña doanh nghiÖp lµ: n©ng cao søc c¹nh tranh, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc, t¨ng tr­ëng ph¸t triÓn víi nhÞp ®é cao, bÒn v÷ng, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, trªn c¬ së ®ã tÝch luü ph¸t triÓn doanh nghiÖp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn tèt tr¸ch nhiÖm x· héi. Trong giai ®o¹n 1998 – 2003, c¬ cÊu c¸c lÜnh vùc kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®· cã sù chuyÓn ®æi nh­ sau: X©y l¾p chiÕm tû träng 60,66% n¨m 2000 xuèng cßn 59% n¨m 2003 S¶n xuÊt c«ng nghiÖp, vËt liÖu x©y dùng chiÕm tû träng 2,23% n¨m 2000 lªn 8,67% n¨m 2003. XuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ chiÕm tû träng18,30% n¨m 2000, xuèng cßn 16% n¨m 2003. XuÊt khÈu lao ®éng chiÕm tû träng 15,03% n¨m 2000, xuèng cßn 11,30% n¨m 2003. - Ho¹t ®éng kh¸c chiÕm tû träng 3,57% n¨m 2000 lªn 4,7% n¨m 2003. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh tõ 1780 tû ®ång vµo n¨m 1998, 2321 tû ®ång vµo n¨m 2000 vµ 3200 tû ®ång vµo n¨m 2002 N¨m 2003 lµ n¨m b¶n lÒ cña viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Çu t­ c¸c dù ¸n träng ®iÓm cña Tæng C«ng ty. Lµ n¨m thùc hiÖn kiªn quyÕt hiÖu qu¶ nhÊt c«ng t¸c s¾p xÕp ®æi míi doanh nghiÖp, ®a së h÷u vèn trong doanh nghiÖp theo tinh thÇn nghÞ quyÕt Trung ­¬ng 3, sù chuÈn bÞ chu ®¸o cho c«ng t¸c ®Çu t­ tõ nh÷ng n¨m tr­íc cïng víi sù tr­ëng thµnh nhanh chãng cña Tæng C«ng ty ®· t¹o ra ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó Tæng C«ng ty thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹ch n¨m 2003 víi c¸c chØ tiªu chÝnh nh­ sau: + Tæng gi¸ trÞ SXKD ®¹t 4310 tû ®ång, b»ng 120% kÕ ho¹ch, 135% cña n¨m 2002 trong ®ã - X©y l¾p ®¹t 2521 tû ®ång, b»ng 117 % kÕ ho¹ch, 125% cña n¨m 2002 - XuÊt nhËp khÈu ®¹t 59,168 triÖu USD, b»ng 99% kÕ ho¹ch, 102% cña n¨m 2002 + Tæng doanh thu ®¹t 2400 tû ®ång, b»ng 133% kÕ ho¹ch, 400% cña n¨m 2002 + Tæng møc nép ng©n s¸ch b»ng 159.7 tû ®ång, b»ng 109% kÕ ho¹ch, 131% cña n¨m 2002 Nh­ vËy c¸c môc tiªu chñ yÕu ®Õn 2004 do NghÞ quyÕt §¹i héi gi÷a nhiÖm kú §¶ng bé Tæng C«ng ty ®Æt ra ®· ®­îc hoµn thµnh ngay vµo n¨m 2002 vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn chØ tiªu n¨m 2003 ®· v­ît gÇn 1.5 lÇn so víi NghÞ quyÕt ®Ò ra. C¸c chØ tiªu chñ yÕu §¬n vÞ KÕ ho¹ch n¨m 2003 ¦íc tÝnh n¨m 2003 %TH/KH I. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh tr ®ång 3600000 4310000 120% 1. GTSX x©y l¾p (kÓ c¶ khèi lîng do A cÊp vËt t) tr ®ång 2160000 2521000 117% 2. GTSXCN-VLXD (gi¸ C§ 1994) tr ®ång - 335000 GTSXCN-VLXD (gi¸ hiÖn hµnh) tr ®ång 320000 20000 105% 3. Gi¸ trÞ kh¶o s¸t thiÕt kÕ, quy ho¹ch X©Y DÙNG tr ®ång 19000 11000 105% Chia ra: *gi¸ trÞ KSTK-QHXD c«ng tr×nh d©n dông tr ®ång - 9000 *gi¸ trÞ KSTK-QHXD c«ng tr×nh c«ng nghiÖp tr ®ång - 510000 268% 4. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c tr ®ång 190000 400000 444% Trong ®ã: *GTKD nhµ, h¹ tÇng tr ®ång 90000 110000 110% *GTKD kh¸c tr ®ång 100000 110000 110% II. Tæng kim ng¹ch XNK (ngo¹i tÖ) tr ®ång 60000 59168 99% Chia ra:*NhËp khÈu tr ®ång 33000 28259 86% *XuÊt khÈu tr ®ång 27000 30909 114% Trong ®ã xuÊt khÈu lao ®éng tr ®ång 23000 28937 126% III. Tæng doanh thu (kh«ng kÓ thuÕ VAT) tr ®ång 100000 2400000 133% 1. Doanh thu thuÇn x©y l¾p tr ®ång 1800000 1720000 130% 2. Doanh thu thuÇn KSTK-QHXD tr ®ång 1320000 17500 IV. Tæng nép ng©n s¸ch tr ®ång 52500 57200 109% Trong ®ã:* ThuÕ GTGT tr ®ång 14500 11700 81% ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tr ®ång 16000 27700 1735% ThuÕ xuÊt nhËp khÈu tr ®ång 15400 16400 106% ThuÕ kh¸c tr ®ång 6600 1400 21% V. Lîi nhuËn tríc thuÕ tr ®ång 55000 200000 364% Chia ra: *Lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh tr ®ång - 198000 *Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh tr ®ång - - *Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c tr ®ång - 2000 Qua t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2003 cña Tæng C«ng ty vµ ®¬n vÞ thµnh viªn, cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt sau: 1. VÒ chØ tiªu s¶n l­îng §©y lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu chÝnh ph¶n ¸nh quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty víi tèc ®é t¨ng tr­ëng 35%, thùc hiÖn 120% so víi kÕ ho¹ch ®· ®­îc Bé chÊp nhËn. C¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh ®· cã chuyÓn biÕn râ rÖt: X©y l¾p tõ chç chiÕm trªn 60% nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, ®Õn 2003 ®· gi¶m cßn 58%, s¶n xuÊt C«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng tõ chç chØ chiÕm 4% n¨m 2002 ®· t¨ng lªn 7% n¨m 2003, xuÊt nhËp khÈu: 21%, t­ vÊn vµ c¸c nghµnh kh¸c 14%. 2. ChØ tiªu doanh thu Tû träng doanh thu trªn s¶n l­îng cña Tæng C«ng ty n¨m qua ®¹t 56%, Toµn Tæng C«ng ty thùc hiÖn 133% chØ tiªu doanh thu theo kÕ ho¹ch ®· ®¨ng ký víi Bé X©y Dùng §iÒu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n, thu håi vèn cña doanh nghiÖp tèt h¬n vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao h¬n n¨m 2002. 3 VÒ chØ tiªu lîi nhuËn §©y lµ chØ tiªu chÊt l­îng ph¶n ¸nh toµn diÖn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ry vµ lµ yªu cÇu sèng cßn cña sù t¨ng tr­ëng. Lîi nhuËn toµn C«ng ty thùc hiÖn n¨m 2003 b»ng 5 n¨m tr­íc céng l¹i, ®¹t 364% chØ tiªu lîi nhuËn theo kÕ ho¹ch. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu tÝnh chung cho c¶ Tæng C«ng ty ®¹t 8%. §©y lµ chØ tiªu cao nhÊt tõ tr­íc tíi nay. C¸c chØ tiªu kh¸c ®Òu v­ît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra. II. T×nh h×nh ho¹t ®éng ®Çu t­ 1. T×nh h×nh ho¹t ®éng ®Çu t­ chung C«ng t¸c ®Çu t­ b¾t ®Çu ®­îc chó träng tõ tr­íc n¨m 1996. Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, tõng b­íc chuyÓn ®æi c¬ cÊu c¸c lÜnh vùc kinh doanh, t¨ng c­êng ®Çu t­ ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, ¸p dông c«ng nghÖ vµ kü thuËt míi, t¨ng hµm l­îng trÝ tuÖ trong kÕt cÊu s¶n phÈm, c«ng t¸c ®Çu t­ ®­îc chó träng c¶ trong ®Çu t­ më réng vµ trong ®Çu t­ chiÒu s©u. §èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng th«ng qua ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ c¬ cÊu l¹i c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn cña Tæng c«ng ty, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng ®· tõng b­íc ph¸t triÓn. Tæng c«ng ty ®· ®Çu t­ vµo ngµnh s¶n xuÊt bª t«ng b»ng c¸c tr¹m trén bª t«ng hiÖn ®¹i, ®ång bé tõ kh©u s¶n xuÊt, vËn chuyÓn vµ b¬m bª t«ng kÕt hîp víi hÖ thèng v¸n khu«n thÐp hiÖn ®¹i ®· cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm bª t«ng t¹i chç ®­îc sö dông vµ ®¸nh gi¸ cao t¹i c¸c c«ng tr×nh: §¹i sø qu¸n óc, kh¸ch s¹n Mªlia,, kh¸ch s¹n Guoman, kh¸ch s¹n Hoµng Viªn Qu¶ng B¸, Hµ Néi Tower… Sau thµnh c«ng cña dù ¸n ®Çu t­ c«ng tr×nh H2 t¹i sè 2 L¸ng H¹, Tæng c«ng ty ®· xóc tiÕn ®Çu t­ c¸c dù ¸n: Trung t©m Th­¬ng m¹i Trµng TiÒn, khu ®« thÞ míi Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh, c¸c dù ¸n ®Çu t­ nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña C«ng ty x©y dùng sè 1, sè 3,… vµ nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u khÊc vÒ n¨ng lùc thiÕt bÞ. Th«ng qua ho¹t ®éng ®Çu t­ cña giai ®o¹n nµy, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña Tæng c«ng ty t¨ng lªn râ rÖt, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Tæng c«ng ty ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. §éng lùc ®Ó thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh lµ ho¹t ®éng ®Çu t­. C¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ kÓ tõ n¨m 1999. Sau khi cã sù chuÈn bÞ tõ giai ®o¹n tr­íc, Tæng c«ng ty ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®Çu t­ nh»m t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt míi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §· cã mét sè dù ¸n hoµn thµnh vµ ®­a vµo sö dông nh­: nhµ m¸y n­íc Dung QuÊt giai ®o¹n I c«ng suÊt 15000 m3/ngµy t¹i Qu¶ng Ng·i (1999), Trung t©m Th­¬ng m¹i Trµng TiÒn cuèi n¨m 2001, Nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty t¹i §µ N½ng (n¨m 2002), t¹i TP Hå ChÝ Minh (n¨m 2003), Nhµ m¸y ®¸ èp l¸t cao cÊp VINACONEX (n¨m 2003), Nhµ m¸y kÝnh an toµn (C«ng ty VINACONEX 7), Nhµ m¸y g¹ch nung Th¸i Nguyªn (C«ng ty VINACONEX 3), hµng chôc c¸c c¬ së s¶n xuÊt khai th¸c ®¸ vËt liÖu x©y dùng t¹i Xu©n Hoµ, Hµ Nam, Hµ T©y, Hoµ B×nh, §µ N½ng, Bµ RÞa Vòng Tµu (C«ng ty VIMECO), khu ®« thÞ míi Trung V¨n t¹i Hµ Néi (C«ng ty VINACONEX 2) ®· lµ nh÷ng yÕu tè lµm t¨ng n¨ng lùc thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty. §Õn nay tuy tû träng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña Tæng c«ng ty ch­a lín, song ®· cã chuyÓn biÕn râ rÖt. Tõ chç s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng chiÕm tû träng 2,23% n¨m 2000 lªn 8,67% n¨m 2003, dù kiÕn sÏ t¨ng lªn 25% vµo n¨m 2010 (t­¬ng ®­¬ng trªn 150 triÖu USD theo tû gi¸ hiÖn t¹i). Víi môc tiªu ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ n©ng cao gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp b»ng t¨ng c­êng c«ng t¸c ®Çu t­, hÖ thèng s¶n phÈm s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña Tæng c«ng ty ®· trë nªn ®a d¹ng h¬n, trong nh÷ng n¨m tíi c¸c s¶n phÈm nµy sÏ ®­îc xuÊt hiÖn nhiÒu h¬n trªn thÞ tr­êng. §Æc biÖt viÖc thùc hiÖn tèt dù ¸n ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh vµ mét sè dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ kh¸c cña c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn ®· kh¼ng ®Þnh sù ph¸t triÓn ®óng h­íng cña c«ng t¸c ®Çu t­, t¹o thªm nguån tµi chÝnh ®Ó ph¸t triÓn Tæng c«ng ty lín m¹nh vµ bÒn v÷ng. Cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay Tæng c«ng ty ®· triÓn khai ®Çu t­ hµng lo¹t dù ¸n víi tæng vèn ®Çu t­ cho ®Õn 2010 lªn hµng tû USD nh­ c¸c dù ¸n: xi m¨ng CÈm Ph¶, xi m¨ng Yªn B×nh, thuû ®iÖn Lµo Cai, dù ¸n nh«m ë H¶i D­¬ng, dù ¸n ®­êng L¸ng – Hoµ L¹c më réng,… Ho¹t ®éng ®Çu t­ thùc sù lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn vµ t¹o c¬ së vËt chÊt cho Tæng c«ng ty thùc hiÖn hoµi b·o cña m×nh. §èi víi lÜnh vùc ®Çu t­ míi, víi môc tiªu ®a së h÷u vèn vµ thu hót nguån vèn ®Çu t­, ®Õn thêi ®iÓm nµy, Tæng c«ng ty ®· thµnh lËp míi 13 c«ng ty cæ phÇn chuyªn ngµnh cã vèn chi phèi cña VINACONEX, s¾p tíi con sè nµy sÏ cßn thay ®æi rÊt nhiÒu, do ®ã rÊt thuËn lîi cho viÖc triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t­. Nh­ vËy, ®Õn hÕt n¨m 2003, Tæng c«ng ty VINACONEX sÏ cã 24 c«ng ty cæ phÇn do VINACONEX chi phèi trong ®ã: 14 c«ng ty cæ phÇn ho¸, 10 c«ng ty cæ phÇn thµnh lËp míi, ngoµi ra cßn gãp vèn víi 20 c«ng ty cæ phÇn vµ liªn doanh kh¸c víi vèn gãp hµng tr¨m tû ®ång. Hµng lo¹t dù ¸n ®Çu t­ lín cña Tæng c«ng ty ®·, ®ang vµ sÏ hoµn thµnh tõ nay ®Õn n¨m 2005 vµ 2010 sÏ t¹o ra sù chuyÓn ®æi m¹nh mÏ vÒ c¬ cÊu vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh do ®Çu t­ hîp lý, kÕt hîp víi viÖc hoµn thµnh c¬ b¶n qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸vµ sù ®æi míi vÒ mäi mÆt sÏ héi tô ®ñ thÕ vµ lùc ®Ó Tæng c«ng ty sím trë thµnh tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh, n©ng cao vÞ thÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Tæng C«ng ty m¹nh d¹n nh­ng thËn träng trong c«ng t¸c ®Çu t­. ViÖc x©y dùng chiÕn l­îc vµ thùc hiÖn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty VINACONEX lu«n b¸m s¸t vµo 3 yÕu tè: Chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng, Nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ; ph©n tÝch ®¸nh gi¸ s¸t thùc nhu cÇu hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña thÞ tr­êng; n¨ng lùc doanh nghiÖp. C«ng t¸c chØ ®¹o qu¶n lý ®Çu t­ lu«n ®­îc kiÓm so¸t cao, ®¶m b¶o ®Çu t­ ®óng tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶. Trong n¨m 2003, Tæng C«ng ty ®· triÓn khai vµ thùc hiÖn ®Çu t­ hµng lo¹t c¸c dù ¸n. Do ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®Çu t­, b­íc ®Çu tû träng gi¸ trÞ s¶n xuÊt C«ng nghiÖp cña Tæng C«ng ty ®· cã chuyÓn biÕn râ rÖt, t¨ng tõ 4% n¨m 2002 ®· t¨ng lªn 7% n¨m 2003, dù kiÕn sÏ t¨ng lªn 25% vµo n¨m 2010. §Æc biÖt thùc hiÖn tèt dù ¸n khu ®« thÞ míi cña Tæng C«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn ®· kh¼ng ®Þnh sù ph¸t triÓn ®óng h­íng cña c«ng t¸c ®Çu t­, t¹o thªm nguån tµi chÝnh ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty lín m¹nh vµ bÒn v÷ng. *T×nh h×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t­ trong 3 n¨m 2001- 2003 ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1. C¸c DA§T h¹ tÇng khu CN vµ SXCN tr ®ång 84.998 266.78 497.46 2. C¸c DA§T khu §T vµ nhµ ë Nt 226.768 393.14 1000.22 3. C¸c DA§T chiÒu s©u trang thiÕt bÞ Nt 96.462 139.38 130 4. C¸c DA kh¸c (GTVT, cÊp n­íc…) Nt 10 53.33 399.85 5. Tæng vèn ®Çu t­ thùc hiÖn Nt 418.228 852.63 2.027.530 C¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo khu ®« thÞ vµ nhµ ë ®­îc chiÕm phÇn lín trong tæng sè vèn ®Çu t­ thùc hiÖn sau ®ã ®Õn c¸c dù ¸n ®Çu t­ h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. §iÒu nµy cho thÊy c¬ cÊu vèn ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty hoµn toµn phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu së h÷u vèn qua c¸c n¨m ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1. Tµi s¶n vèn Nhµ n­íc 4% 3% 3% 2. Tµi s¶n vèn cña Doanh nghiÖp 8% 6% 6% 3. Tµi s¶n vèn vay trong n­íc 88% 91% 92% 4. Tµi s¶n vèn n­íc ngoµi 0% 0% 0% 5. Tæng sè 100% 100% 100% Nh×n vµo chuyÓn dÞch c¬ cÊu së h÷u vèn qua c¸c n¨m 2001-2003 ta cã nhËn xÐt vèn cña Tæng C«ng ty phÇn lín lµ tµi s¶n vèn vay trong n­íc chiÕm 88% ®Õn 91% trong c¸c n¨m gÇn ®©y. Vèn vay trong n­íc ngµy cµng t¨ng qua c¸c n¨m. Vèn cña doanh nghiÖp chiÕm tõ 6% ®Õn 7%. C«ng ty kh«ng cã vèn n­íc ngoµi. 2. Quy tr×nh ®Çu t­ vµ tr¸ch nhiÖm cña Phßng ®Çu t­ ®èi víi c¸c dù ¸n cña Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam 2.1. ChuÈn bÞ ®Çu t­ 2.1.1. Chñ tr­¬ng ®Çu t­ -ThÈm ®Þnh b¸o c¸o xin phÐp ®Çu t­ - Xin vµ tæng hîp ý kiÕn Héi ®ång t­ vÊn ®Çu t­ - LËp tê tr×nh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ - LËp c«ng viÖc ®ång ý chñ tr­¬ng 2.1.2. B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi - ThÈm ®Þnh hå s¬ lùa chän ®¬n vÞ t­ vÊn (NÕu kh«ng ®óng quy ®Þnh th× cã v¨n b¶n dõng thùc hiÖn ®Ó ®iÒu chØnh) - ThÈm ®Þnh b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi - Xin vµ tæng hîp ý kiÕn Héi ®ång t­ vÊn ®Çu t­ - LËp tê tr×nh cña Tæng Gi¸m ®èc tr×nh Chñ tÞch phª duyÖt b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi - Dù th¶o quyÕt ®Þnh phª duyÖt 2.2. Thùc hiÖn ®Çu t­ 2.2.1 ChuÈn bÞ vÒ ®Þa ®iÓm dù ¸n - T­ vÊn vµ h­íng dÉn thñ tôc trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vÒ ®Þa ®iÓm dù ¸n 2.2.2. Gi¶i phãng mÆt b»ng - T­ vÊn vµ h­íng dÉn thñ tôc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn 2.2.3. LËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu - ThÈm ®Þnh kÕ ho¹ch ®Êu thÇu - LËp tê tr×nh cña Tæng Gi¸m ®èc tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ xin phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n - Dù th¶o quyÕt ®Þnh phª duyÖt 2.2.4. LËp thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n - ThÈm ®Þnh l¹i kÕt qu¶ lùa chän t­ vÊn (NÕu cã vi ph¹m quy ®Þnh hiÖn hµnh th× ra v¨n b¶n dõng thùc hiÖn ®Ó kiÓm tra) - ThÈm ®Þnh hå s¬ xin phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n do ®¬n vÞ tr×nh lªn - Xin vµ Tæng hîp ý kiÕn Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó lµm c¨n cø phª duyÖt - LËp tê tr×nh cña Tæng Gi¸m ®èc tr×nh Chñ tÞch phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n 2.2.5. §Êu thÇu - ThÈm ®Þnh l¹i kÕt qu¶ lùa chän t­ vÊn (NÕu cã vi ph¹m quy ®Þnh hiÖn hµnh th× cã v¨n b¶n dõng thùc hiÖn kiÓm tra) - ThÈm ®Þnh hå s¬ mêi thÇu, tiªu chuÈn xÐt thÇu, kÕt qu¶ ®Êu thÇu. - LËp tê tr×nh cña Tæng Gi¸m ®èc tr×nh Chñ tÞch phª duyÖt hå s¬ mêi thÇu, tiªu chuÈn xÐt thÇu, kÕt qu¶ ®Êu thÇu - Dù th¶o QuyÕt ®Þnh phª duyÖt hå s¬ mêi thÇu, tiªu chuÈn xÐt thÇu, kÕt qu¶ ®Êu thÇu 2.2.6. Thi c«ng c«ng tr×nh - KiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt khi cÇn 2.3. KÕt thóc x©y dùng, ®­a dù ¸n vµo khai th¸c 2.3.1. NghiÖm thu bµn giao -Tham gia nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng tr×nh 2.3.2. QuyÕt to¸n vèn ®Çu t­ - ThÈm tra hå s¬ quyÕt to¸n hoÆc ®Ò nghÞ thuª kiÓm to¸n ®éc lËp. - LËp tê tr×nh cña Tæng Gi¸m ®èc tr×nh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ - Dù th¶o quyÕt ®Þnh phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ 2.3.3.VËn hµnh vµ hoµn vèn ®Çu t­ 3. Thñ tôc vµ thÈm quyÒn trong ho¹t ®éng ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam 3.1 Uû quyÒn cho Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ trong viÖc quyÕt ®Þnh mét sè néi dung cña qu¸ tr×nh ®Çu t­. 3.1.1. Héi ®ång qu¶n trÞ uû quyÒn cho Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ trªn c¬ së tê tr×nh cña Tæng gi¸m ®èc ®­îc phÐp trùc tiÕp thay mÆt Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh c¸c néi dung cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ thuéc thÈm quyÒn cña héi ®ång qu¶n trÞ tõ kh©u chuÈn bÞ dù ¸n cho ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n ®Çu t­, ngo¹i trõ c¸c c«ng viÖc sau: - QuyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng ®Çu t­ - QuyÕt ®Þnh b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ThiÕt kÕ kü thuËt vµ Tæng dù to¸n - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt Tæng quyÕt to¸n cña Dù ¸n §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty cã gi¸ trÞ tõ 2 tû ®ång ViÖt Nam trë xuèng, Chñ tÞch H§QUAN TRÄNG thay mÆt héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c néi dung cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ trªn c¬ së tê tr×nh cña Tæng Gi¸m ®èc. 3.1.2. Tr×nh tù thñ tôc cô thÓ nh­ sau: - §èi víi c¸c c«ng viÖc héi ®ång qu¶n trÞ uû quyÒn cho Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ trùc tiÕp quyÕt ®Þnh, phßng ®Çu t­ Tæng c«ng ty lËp tê tr×nh (kÌm theo c¸c hå s¬ tµi liÖu cã liªn quan) ®Ó Tæng Gi¸m ®èc tr×nh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ trùc tiÕp quyÕt ®Þnh. - §èi víi c«ng viÖc Héi ®ång Qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh + QuyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng ®Çu t­ + QuyÕt ®Þnh b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi + QuyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu + QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ThiÕt kÕ kü thuËt vµ Tæng dù to¸n + QuyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu + QuyÕt ®Þnh phª duyÖt Tæng quyÕt to¸n cña Dù ¸n Hå s¬ tr×nh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ thay mÆt Héi ®ång qu¶n trÞ ký c¸c quyÕt ®Þnh ph¶i bao gåm: NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ cã ch÷ ký cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, tê tr×nh cña Tæng Gi¸m ®èc vµ c¸c tµi liÖu liªn quan. 3.2. Tho¶ thuËn cña Tæng c«ng ty ®èi víi dù ¸n ®Çu t­ do c¸c c«ng ty cæ phÇn Tæng c«ng ty n¾m cæ phÇn chi phèi lµm chñ ®Çu t­ §èi víi c¸c dù ¸n cña c¸c Tæng c«ng ty cæ phÇn Tæng c«ng ty n¾m cæ phÇn chi phèi lµm chñ ®Çu t­, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty tho¶ thuËn 4 néi dung sau cña mét dù ¸n ®Çu t­: - Tho¶ thuËn chñ tr­¬ng ®Çu t­ - Tho¶ thuËn b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi - Tho¶ thuËn kÕ ho¹ch ®Êu thÇu - Tho¶ thuËn kÕt qu¶ ®Êu thÇu C¸c néi dung cô thÓ * Tho¶ thuËn chñ tr­¬ng ®Çu t­ - §èi t­îng lÊy ý kiÕn lµ c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty. - C¸c quy tr×nh cô thÓ nh­ sau: B­íc 1: Gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn sau khi ®­îc sù chÊp thuËn cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cã v¨n b¶n göi Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty xin tho¶ thuËn chñ tr­¬ng ®Çu t­ (kÌm theo b¸o c¸o tãm t¾t mét sè th«ng tin vÒ dù ¸n dù kiÕn ®Çu t­). B­íc 2: Phßng ®Çu t­ sÏ xin ý kiÕn c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ chñ tr­¬ng ®Çu t­ vµ tËp hîp ý kiÕn ®ãng gãp. Trong qu¸ tr×nh tËp hîp ý kiÕn, Phßng ®Çu t­ trùc tiÕp liªn hÖ víi C«ng ty cæ phÇn ®Ó yªu cÇu söa ®æi, bæ sung bÊt kú néi dung nµo (nÕu cÇn thiÕt). B­íc 3: Sau khi tËp hîp c¸c ý kiÕn, Phßng §Çu t­ sÏ chuÈn bÞ v¨n b¶n ®Ó Tæng Gi¸m ®èc tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty tho¶ thuËn hay kh«ng tho¶ thuËn chñ tr­¬ng ®Çu t­ cho c«ng ty cæ phÇn. - Thêi gian tho¶ thuËn kh«ng qu¸ 4 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy C«ng ty cæ phÇn ®Ò nghÞ tho¶ thuËn chñ tr­¬ng ®Çu t­. *Tho¶ thuËn b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi - §èi t­îng lÊy ý kiÕn lµ c¸c uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc qu¶n lý cña dù ¸n, ®¹i diÖn qu¶n lý phÇn vèn cña Tæng c«ng ty t¹i C«ng ty cæ phÇn, Phßng §Çu t­, Phßng Tµi chÝnh_KÕ ho¹ch, Phßng §èi ngo¹i Ph¸p chÕ Tæng C«ng ty. - C¸c quy tr×nh cô thÓ nh­ sau: B­íc 1: Theo h­íng dÉn cña phßng §Çu t­ cña Tæng C«ng ty, C«ng ty trùc tiÕp lÊy ý kiÕn cña c¸c ®èi t­îng cÇn lÊy ý kiÕn vÒ B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ tËp hîp, hiÖu chØnh dù ¸n theo c¸c ý kiÕn gãp ý. B­íc 2: Gi¸m §èc C«ng ty cæ phÇn trªn c¬ së chñ tr­¬ng cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty göi v¨n b¶n tíi Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò nghÞ Tho¶ thuËn b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi kÌm theo v¨n b¶n tËp hîp ý kiÕn gãp ý. B­íc 3: Phßng §Çu t­ sÏ chñ tr× lËp v¨n b¶n tho¶ thuËn ®Ó Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty tr×nh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ký tho¶ thuËn b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi cña C«ng ty. Tr­êng hîp cÇn söa ®æi, néi dung b¸o c¸o nµo cña B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, Phßng §Çu t­ ®­îc liªn l¹c trùc tiÕp víi C«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt. - Thêi gian tho¶ thuËn kh«ng qu¸ 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy C«ng ty tr×nh Tæng C«ng ty tho¶ thuËn B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. * Tho¶ thuËn kÕ ho¹ch ®Êu thÇu - §èi t­îng lÊy ý kiÕn lµ c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty, Trung t©m §Êu thÇu vµ Qu¶n lý dù ¸n Tæng C«ng ty vµ Phßng §èi ngo¹i_Ph¸p chÕ Tæng C«ng ty. - Quy tr×nh cô thÓ nh­ sau: B­íc 1: Gi¸m §èc C«ng ty cã v¨n b¶n tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty tho¶ thuËn kÕ ho¹ch §Êu thÇu. B­íc 2: Phßng §Çu t­ Tæng C«ng ty tiÕn hµnh lÊy ý kiÕn c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Trung t©m §Êu thÇu vµ qu¶n lý dù ¸n, Phßng §èi ngo¹i ph¸p chÕ Tæng C«ng ty B­íc 3: Phßng §Çu t­ tæng hîp c¸c ý kiÕn gãp ý vµ yªu cÇu C«ng ty söa ®æi bæ sung theo c¸c ý kiÕn gãp ý. B­íc 4: Phßng §Çu t­ chuÈn bÞ v¨n b¶n ®Ó Tæng Gi¸m ®èc tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty tho¶ thuËn kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n cho C«ng ty cæ phÇn. - Thêi gian tho¶ thuËn kh«ng qu¸ 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy C«ng ty tr×nh Tæng C«ng ty ®Ò nghÞ tho¶ thuËn kÕ ho¹ch §Êu thÇu. *Tho¶ thuËn kÕt qu¶ ®Êu thÇu - §èi t­îng lÊy ý kiÕn lµ c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng t y. - Quy tr×nh cô thÓ nh­ sau: B­íc 1: Gi¸m §èc Tæng C«ng ty cæ phÇn cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty tho¶ thuËn kÕt qu¶ ®Êu thÇu. B­íc 2: Phßng §Çu t­ Tæng C«ng ty tiÕn hµnh lÊy ý kiÕn c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty B­íc 3: Phßng §Çu t­ tËp hîp c¸c ý kiÕn gãp ý vµ yªu cÇu C«ng ty söa ®æi bæ sung theo c¸c ý kiÕn gãp ý. B­íc 4: Phßng §Çu t­ chuÈn bÞ v¨n b¶n ®Ó Tæng Gi¸m ®èc tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty tho¶ thuËn kÕt qu¶ ®Êu thÇu. - Thêi gian tho¶ thuËn kh«ng qu¸ 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy C«ng ty tr×nh Tæng C«ng ty tho¶ thuËn kÕt qu¶ ®Êu thÇu. KÌm theo tê tr×nh cña Tæng Gi¸m ®èc göi Héi ®ång qu¶n trÞ, Phßng §Çu t­ ghi sæ nghÞ quyÕt Héi ®ång qu¶n trÞ, chuyÓn cho c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ký tr­íc khi tr×nh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ký v¨n b¶n tho¶ thuËn cho C«ng ty cæ phÇn vÒ c¸c néi dung nªu trªn. 3.3. Uû quyÒn quyÕt ®Þnh §Çu t­ cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn 3.3.1.§èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc h¹ch to¸n ®éc lËp. - Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty uû quyÒn cho Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng C«ng ty lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ c¸c dù ¸n cã gi¸ trÞ tõ 2 tû ®ång ViÖt Nam trë xuèng sau khi cã v¨n b¶n chÊp thuËn chñ tr­¬ng ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty. -Trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh ®Çu t­, Gi¸m ®èc C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Tæng C«ng ty b»ng v¨n b¶n vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÌm theo quyÕt to¸n ®Çu t­ ®· ®­îc phª duyÖt. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt vµ Tæng C«ng ty vÒ c¸c c«ng viÖc ®­îc uû quyÒn. - Quy tr×nh cô thÓ nh­ sau: B­íc 1: Gi¸m ®èc c«ng ty göi tê tr×nh tíi Chut tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty vµ mét b¶n b¸o c¸o Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty xin phÐp ®Çu t­ vµ ®Ò nghÞ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty cho phÐp ®Çu t­ vµ uû quyÒn cho Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty quyÕt ®Þnh c¸c b­íc tiÕp theo. B­íc 2: Sau khi ®­îc Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty cho phÐp ®Çu t­ vµ uû quyÕn cho gi¸m ®èc C«ng ty quyÕt ®Þnh ®Çu t­, Phßng §Çu t­ sÏ so¹n th¶o v¨n b¶n ®Ó Tæng Gi¸m ®èc tr×nh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty ký göi C«ng ty. B­íc 3: Sau khi ®­îc chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty cho phÐp ®Çu t­, Gi¸m ®èc sÏ chñ ®éng quyÕt ®Þnh b¸o c¸o ®Çu t­ vµ tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®Çu t­ theo quy ®Þnh. Trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh ®Çu t­, Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Tæng C«ng ty b»ng v¨n b¶n vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÌm theo quyÕt to¸n ®Çu t­ ®· ®­îc phª duyÖt. - Thêi gian phª duyÖt chñ tr­¬ng ®Çu t­ kh«ng qu¸ 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy Gi¸m ®èc C«ng ty tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty. 3.3.2. §èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn n¾m cæ phÇn chi phèi -Quy tr×nh cô y thÓ nh­ sau: B­íc 1: §èi víi c¸c dù ¸n tõ 2 tû ®ång trë xuèng, Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty göi Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty ®Ò nghÞ tho¶ thuËn chñ tr­¬ng ®Çu t­. §èi víi c¸c viÖc kh¸c nh­ phª duyÖt b¸o c¸o ®Çu t­, kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, kÕt qu¶ ®Êu thÇu (nÕu cã), Gi¸m ®èc C«ng ty trùc tiÕp baã c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty uû quyÒn cho Gi¸m ®èc C«ng ty quyÕt ®Þnh. B­íc 2: Trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh ®Çu t­, Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm göi Tæng C«ng ty b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn kÌm theo quyÕt to¸n ®Çu t­ ®· ®­îc phª duyÖt. - Thêi gian tho¶ thuËn chñ tr­¬ng ®Çu t­ kh«ng qu¸ 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy C«ng ty tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty ®Ò nghÞ tho¶ thuËn. 3.4. Xin ý kiÕn gãp ý ®Çu t­ 3.4.1. §èi t­îng ¸p dông ViÖc xin ý kiÕn ®Çu t­ ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc. §èi víi c¸c dù ¸n do c¸c C«ng ty cæ phÇn Tæng C«ng ty n¾m cæ phÇn chi phèi, viÖc lÊy ý kiÕn ®Çu t­ sÏ do C«ng ty tù quyÕt ®Þnh. Quy m« c¸c dù ¸n ®­îc lÊy ý kiÕn ®Çu t­: -Trªn 5 tû ®ång ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt. -Trªn 10 tû ®ång ®èi víi c¸c dù ¸n cßn l¹i. §èi víi c¸c dù ¸n cã quy m« trªn 2 tû ®ång vµ nhá h¬n h¹n møc nªu trªn, Phßng ®Çu t­ chñ tr× lÊy ý kiÕn c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty vµ hoµn tÊt c¸c thñ tôc ®Çu t­ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ph¸p luËt. 3.4.2. Nh÷ng c«ng viÖc cÇn lÊy ý kiÕn t­ vÊn ®Çu t­ -Chñ tr­¬ng ®Çu t­ -B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi cña dù ¸n 3.4.3. §èi t­îng lÊy ý kiÕn t­ vÊn ®Çu t­ - C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty. - C¸c Phã Tæng Gi¸m ®èc phô tr¸ch lÜnh vùc, phô tr¸ch ®Çu t­ vµ phô tr¸ch tµi chÝnh. - Phßng Tµi chÝnh-KÕ ho¹ch Tæng C«ng ty. - Phßng §èi ngo¹i-Ph¸p chÕ. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, Phßng §Çu t­ ®Ò nghÞ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ bæ sung ®èi t­îng lÊy ý kiÕn ®Çu t­. 3.4.4. Quy tr×nh gãp ý kiÕn ®Çu t­: B­íc 1: Phßng §Çu t­ lËp phiÕu xin ý kiÕn c¸c ®èi t­îng nªu t¹i môc IV-3 (trong ®ã phiÕu xin ý kiÕn ®· thÓ hiÖn râ ý kiÕn cña phßng §Çu t­) B­íc 2: Sau khi nhËn ®­îc c¸c ý kiÕn t­ vÊn ®Çu t­, Phßng §Çu t­ sÏ tËp hîp c¸c ý kiÕn gãp ý. B¶n tËp hîp c¸c ý kiÕn gãp ý sÏ do ®ång chÝ Tr­ëng hoÆc phã phßng §Çu t­ (tr­êng hîp Tr­ëng Phßng §Çu t­ ®i v¾ng) ký ®­îc ®Ýnh kÌm hå s¬ dù ¸n. B­íc 3: Phßng §Çu t­ sÏ lËp tê tr×nh ®Ó Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng ®Çu t­, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi (kÌm theo b¶ng tæng hîp ý kiÕn gãp ý ®Çu t­). 3.5. ThÈm ®Þnh ®Çu t­: C«ng t¸c thÈm ®Þnh ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: 3.5.1. §Çu mèi thÈm ®Þnh: Phßng §Çu t­ Tæng C«ng ty ®­îc Tæng C«ng ty giao tr¸ch nhiÖm lµm ®Çu mèi trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ trùc tiÕp thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty hoÆc cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn (kh«ng do phßng §Çu t­ lËp dù ¸n ®Çu t­). Tr­êng hîp dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty do phßng §Çu t­ lËp th× phßng §Çu t­ kh«ng ®­îc phÐp thÈm ®Þnh mµ cÇn b¸o c¸o Tæng Gi¸m ®èc tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh phßng ban, trung t©m thuéc c¬ quan Tæng C«ng ty tiÕn hµnh thÈm ®Þnh. 3.5.2. Ph¹m vi c«ng viÖc thÈm ®Þnh: - ThÈm ®Þnh b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi - ThÈm ®Þnh kÕ ho¹ch ®Êu thÇu - ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ Tæng dù tãan - ThÈm ®Þnh c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu - ThÈm ®Þnh quyÕt to¸n 3.5.3. Tæ chøc thÈm ®Þnh - §èi víi nh÷ng c«ng viÖc mµ phßng §Çu t­ cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn, Phßng §Çu t­ sÏ trùc tiÕp tiÕn hµnh thÈm ®Þnh, b¸o c¸o Tæng Gi¸m ®èc vµ lËp tê tr×nh ®Ó Tæng gi¸m ®èc b¸o c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty vÒ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh. - §èi víi nh÷ng c«ng viÖc mµ phßng §Çu t­ hoÆc c¸c ®¬n vÞ,phßng ban trong Tæng c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn, Phßng §Çu t­ ph¶i b¸o c¸o Tæng Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh thuª tæ chøc ngoµi Tæng C«ng ty cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh thùc hiÖn. Phßng §Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn vµ b¸o c¸o Tæng Gi¸m ®èc tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty vÒ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh. 3.5.4. Quy tr×nh thÈm ®Þnh nh­ sau: B­íc 1: Chñ ®Çu t­ göi c«ng v¨n kÌm hå s¬ cÇn thÈm ®Þnh ®Õn phßng §Çu t­ Tæng C«ng ty ®Ó tiÕn hµnh thÈm ®Þnh. §èi víi c¸c dù ¸n cña Tæng C«ng ty kh«ng do phßng §Çu t­ lËp, Ban qu¶n lý dù ¸n sÏ göi c«ng v¨n vµ hå s¬ ®Ò nghÞ phßng §Çu t­ thÈm ®Þnh. B­íc 2: Sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c thÈm ®Þnh, phßng §Çu t­ sÏ lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh ®­îc ®Ýnh kÌm vµo hå s¬ phª duyÖt tr×nh Tæng Gi¸m ®èc c«ng ty. B­íc 3: Trªn c¬ së tê tr×nh Tæng Gi¸m ®èc vµ b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña phßng §Çu t­, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty sÏ xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt c¸c néi dung cô thÓ. Víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty do phßng §Çu t­ lËp, Héi ®ång qu¶n trÞ sÏ giao cho phßng kü thuËt thi c«ng hoÆc Trung t©m §Êu thÇu vµ Qu¶n lý dù ¸n hoÆc mét ®¬n vÞ kh¸c ®ñ n¨ng lùc (kÓ c¶ ®¬n vÞ kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn Tæng C«ng ty thÈm ®Þnh) 3.5.5. Thêi gian thÈm ®Þnh - ThÈm ®Þnh b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi kh«ng qu¸ 15 ngµy lµm viÖc - ThÈm ®Þnh kÕ ho¹ch ®Êu thÇu kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc - ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n kh«ng qu¸ 15 ngµy lµm viÖc - ThÈm ®Þnh c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®Êu thÇu kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc - ThÈm ®Þnh quyÕt to¸n kh«ng qu¸ 30 ngµy lµm viÖc Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt do nhiÒu lý do kh¸c nhau, nÕu kh«ng ®¶m b¶o ®­îc thêi gian yªu cÇu th× Phßng §Çu t­ hoÆc phßng ban ®­îc giao thÈm ®Þnh ph¶i cã b¸o c¸o Tæng Gi¸m ®èc xin phÐp ra h¹n thêi gian thÈm ®Þnh PhÇn III KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ trong nh÷ng n¨m tíi I. Môc tiªu vµ chiÕn l­îc cña Tæng C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi ChiÕn l­îc ph¸t triÓn C«ng ty giai ®o¹n 2001-2010 lµ "TiÕp tôc thùc hiÖn ph­¬ng ch©m ®a doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, tõng b­íc chuyÓn ®æi tû träng trong c¬ cÊu c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng c­êng ®Çu t­, n©ng cao gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, xuÊt nhËp khÈu, xuÊt khÈu lao ®éng, ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi, thóc ®Èy héi nhËp, t¨ng c­êng tiÕp cËn nÒn kinh tÕ tri thøc ®Ó n©ng cao hµm l­îng trÝ tuÖ trong c¬ cÊu s¶n phÈm. T¨ng c­êng thùc hiÖn viÖc ®æi míi vµ s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp, ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸, ph¸t triÓn nguån vèn huy ®éngm thùc hiÖn ®a së h÷u vèn, gi÷ võng nhÞp ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m, phÊn ®Êu x©y dùng Tæng C«ng ty thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ v÷ng m¹nh". Môc tiªu cña Tæng C«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së tÝch luü ®Ó ph¸t triÓn Doanh nghiÖp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng - §ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho phóc lîi X· Héi, gãp phÇn x©y dùng vµ n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn v¨n minh X· Héi. C¸c chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 cña Tæng C«ng ty nh­ sau: Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t 1800 tû ®ång, b»ng 111% so víi thùc hiÖn n¨m 2003 trong ®ã x©y l¾p ®¹t 2650 tû ®ång, b»ng 105% so víi thùc hiÖn n¨m 2003. Tæng doanh thu ®¹t 2550 tû ®ång, b»ng 106% so víi thùc hiÖn n¨m 2003 trong ®ã x©y l¾p ®¹t 1802 tû ®ång, b»ng 104% so víi thùc hiÖn n¨m 2003 Tæng møc ®· nép ng©n s¸ch (tÝnh theo thuÕ VAT ®Çu ra trõ ®Çu vµo) ®¹t 66 tû ®ång, b»ng 115 % so víi thùc hiÖn n¨m 2003 Tæng C«ng ty VINACONEX phÊn ®Êu ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng æn ®Þnh b×nh qu©n 15%/n¨m, ®Èy m¹nh ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng tÝch tô vèn ®Ó ®Õn n¨m 2010 trë thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ ®a doanh. II. Gi¶i ph¸p ®Ó huy ®éng ph¸t huy thùc hiÖn mäi nguån lùc trong qu¸ tr×nh ®i lªn cña Tæng C«ng ty - TiÕp tôc ®æi míi ph­¬ng thøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o chñ ®éng, t¨ng c­êng vai trß tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n Gi¸m ®èc Doanh nghiÖp. T¹o c¬ chÕ thóc ®Èy ®Çu t­, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, ¸p dông thµnh tùu tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ míi vµo s¶n phÈm, chuyÓn ®æi c¬ cÊu. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra tµi chÝnh, ®­a ho¹t ®éng kiÓm to¸n néi bé vµo nÒn nÕp ®Ó lu«n lµm lµnh m¹nh ho¸ vÒ tµi chÝnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn - Chñ ®éng s¾p xÕp ®æi míi s¶n xuÊt Thùc hiÖn nghiªm chØnh tinh thÇn NghÞ QuyÕt T¦ 3: Tæng C«ng ty sÏ tiÕp tôc ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp thµnh viªn theo lé tr×nh ®­îc ChÝnh Phñ vµ Bé X©y dùng phª duyÖt. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh thµnh viªn ®Òu ®­îc chuyÓn ®æi sang ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty cæ phÇn. Víi môc tiªu huy ®éng tèi ®a nguån vèn trong c¸n bé c«ng nh©n viªn, x· héi ho¸ viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho nguêi lao ®éng thùc sù tham gia qu¶n lý mµ vÉn ph¸t triÓn ®­îc Doanh nghiÖp Nhµ n­íc d­íi h×nh thøc ®a së h÷u, nh­ng Tæng C«ng ty lu«n gi÷ cæ phÇn chi phèi - TiÕp tôc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý chuyªn m«n, vai trß l·nh ®¹o cña tæ chøc §¶ng, sù phèi hîp cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong hÖ thèng chÝnh trÞ cña Tæng C«ng ty, t¹o thµnh søc m¹nh tæng hîp trong tæng tiÕn tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao - §Æc biÖt chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o nguån lùc NhÊt lµ c«ng t¸c quy ho¹ch, ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé chñ chèt, c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt chuyªn m«n, c«ng nh©n lµnh nghÒ, héi ®ñ hai yÕu tè phÈm chÊt vµ n¨ng lùc, ®ñ søc v­¬n lªn ngang tÇm nhiÖm vô ®ßi hái ngµy cµng cao. - X©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc-®¸p øng ®ñ cho c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng t­ vÊn vµ thiÕt kÕ, thi c«ng x©y l¾p, ®Çu t­, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc, Quèc tÕ. - §Èy m¹nh c«ng t¸c ®Çu t­ - X¸c ®Þnh ®Çu t­ lµ ­u tiªn sè mét, lµ nhiÖm vô quan träng chiÕn l­îc hµng ®Çu, ®Ó n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu tõ dÞch vô sang s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. - §Çu t­ sÏ ®­îc ®Èy m¹nh víi c¬ cÊu vµ quy m« hîp lý vµo nh÷ng dù ¸n, nh÷ng s¶n phÈm thiÕt yÕu hiÖn ®¹i vµ t­¬ng lai mµ x· héi cÇn. - Hµng lo¹t c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn cã kÕt qu¶ sÏ t¹o ra sù chuyÓn ®æi m¹nh mÏ vÒ c¬ cÊu quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cïng víi viÖc hoµnh thµnh c¬ b¶n qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ vµ sù ®æi míi vÒ mäi mÆt sÏ héi ®ñ thÕ vµ lùc ®Ó Tæng C«ng ty sím trë thµnh tËp ®oµn kinh tÕ lín m¹nh - §Èy m¹nh øng dông thµnh tùu khoa häc kü thuËt - Ph¸t triÓn m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu lao ®éng - KÕt hîp m¹nh mÏ ph¸t triÓn kinh tÕ víi thùc hiÖn nghÜa vô x· héi - TiÕp tôc ch¨m lo c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸ vµ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - T¨ng c­êng tuyªn truyÒn gi¸o dôc. III. Ho¹t ®éng ®Çu t­ 1. KÕ ho¹ch ®Çu t­ trong thêi gian tíi ®¬n vÞ: tû ®ång 1. Theo nguån vèn Tæng sè 11093630 Ng©n s¸ch Nhµ níc 618970 TÝn dông ®Çu t­ Nhµ níc 46090 TÝn dông do Nhµ n­íc b¶o l·nh 65990 TÝn dông n­íc ngoµi 1883830 TÝn dông th­¬ng m¹i trong n­íc 4725710 Vèn tù cã 588910 C¸c nguån vèn kh¸c 3172800 2. Theo lÜnh vùc nghµnh nghÒ s¶n xuÊt C¸c DA§T h¹ tÇng khu c«ng nghÖ vµ SXCN 4997 C¸c DA§T khu ®« thÞ vµ Nhµ ë 4068 C¸c DA§T chiÒu s©u trang thiÕt bÞ 0 C¸c dù ¸n kh¸c (GTVT, cÊp níc, nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt…) 2029 III. C¬ cÊu vèn së h÷u Tµi s¶n vèn Nhµ n­íc 5.58% Tµi s¶n vèn doanh nghiÖp 5.23% Tµi s¶n vèn vay trong n­íc 72.21% Tµi s¶n vèn n­íc ngoµi 16.98% 2. Nguyªn nh©n kh«ng ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch ®Çu t­ trong n¨m 2003. MÆc dï tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ nh­ng n¨m 2003, tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn ®Çu t­ toµn Tæng C«ng ty lµ 1386 tû ®ång ®¹t 43% kÕ ho¹ch n¨m, b»ng 163% thùc hiÖn n¨m 2002, trong ®ã ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc chiÒu s©u lµ 130 tû ®ång ®· sím hoµn thµnh ®Çu t­ vµ ®­a vµo ho¹t ®éng mét sè dù ¸n lín vµ khëi c«ng nhiÒu dù ¸n kh¸c theo kÕ ho¹ch. Nguyªn nh©n kh«ng ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch ®Çu t­ trong n¨m chñ yÕu ®­îc ®¸nh gi¸ nh­ sau: - N¨m 2003, c¨n cø vµo nhu cÇu triÓn khai vµ ®Èy nhanh c¸c dù ¸n, Tæng C«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ 3244 tû ®ång. Tõ t×nh h×nh thùc tÕ, nhÊt lµ khi Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch míi vÒ tµi chÝnh, ng©n hµng, Tæng C«ng ty ®· rµ so¸t l¹i, ®iÒu chØnh mét sè dù ¸n ch­a thËt cÇn thiÕt, ®Ó danh nguån lùc cho c¸c dù ¸n träng ®iÓm nh­ ®iÖn, xi m¨ng, khai th¸c ®¸ x©y dùng, phô giai xi m¨ng, cÊu kiÖn x©y dùng, nhµ ë, x©y dùng c¸c khu ®« thÞ vµ c«ng nghiÖp. Víi sù ®iÒu chØnh nµy, l·nh ®¹o Tæng C«ng ty ®· tËp trung nguån lùc cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ quan träng, c¸c dù ¸n ch­a cÊp thiÕt sÏ ®­îc triÓn khai sau, tr¸nh dµn tr¶i trong ®Çu t­. Víi tr¸ch nhiÖm cña m×nh, Tæng C«ng ty ®· lµm hÕt søc m×nh ®Ó triÓn khai nhanh chãng nh­ng do c¸c lý do v­íng m¾c vÒ c«ng t¸c ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, cÊp ®Êt, kh«ng ®¹t ®­îc sù thèng nhÊt vÒ gi¸ ®Êt víi ®Þa ph­¬ng, thñ tôc phª duyÖt cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn chËm (nh÷ng lý do nµy kh«ng thuéc vÒ chñ quan cña Tæng C«ng ty) nªn nhiÒu dù ¸n triÓn khai chËm. T×nh tr¹ng thiÕu vèn ®Ó ®Çu t­ lu«n lµ vÊn ®Ò khã kh¨n kinh niªn cña c¸c chñ ®Çu t­. ViÖc vay vèn, nhÊt lµ vèn ­u ®·i cßn nhiÒu thñ tôc phøc t¹p, qua nhiÒu kh©u, nhiÒu ®Çu mèi vµ chËm trÔ kh«ng ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña tiÕn ®é ®Çu t­. ViÖc tu©n thñ ®óng thñ tôc ®Çu t­ vµ x©y dùng hiÖn hµnh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ngay Tæng C«ng ty còng ch­a ph¶i lµ lu«n lu«n nghiªm tóc, ®«i khi dÉn ®Õn chËm trÔ tiÕn ®é ®Çu t­ vµ huy ®éng vèn. 3. Mét sè biÖn ph¸p ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn ®óng nhiÖm vô kÕ ho¹ch §Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Çu t­ n¨m 2004, cÇn hÕt søc chó ý ®Õn c¸c yÕu tè sau: Nghiªn cøu, ph©n tÝch kü, ®¸nh gi¸ s¸t thùc tÝnh kh¶ thi cña c¸c dù ¸n tr­íc khi tiÕn hµnh ®Çu t­, trong ®ã ®Æc biÖt l­u ý ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ n¨ng lùc cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn nghiªm ngÆt tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ®· ®­îc quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc nh­ NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP, NghÞ ®Þnh 12/2000/N§-CP…®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t­ cña toµn Tæng C«ng ty. §èi víi mét sè dù ¸n, cã thÓ vµ cÇn kÕt hîp thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc chuÈn bÞ x©y dùng ngay trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ nh­ lËp c¸c ph­¬ng ¸n chi phÝ vÒ ®Êt ®ai, vÒ h¹ tÇng kü thuËt…thùc tÕ cho thÊy tiÕn ®é cña nhiÒu dù ¸n bÞ phô thuéc vµo giai ®oanh chuÈn bÞ x©y dùng. §èi víi c«ng t¸c ®Çu t­ chiÒu s©u, nh»m t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ, chñ yÕu lµ mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng cÇn ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ theo c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ quy chÕ ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty. CÇn kÕt hîp tèt gi÷a ®¬n vÞ chñ ®Çu t­ vµ c¸c phßng, ban, chøc n¨ng qu¶n lý kü thuËt, kinh doanh… ®Ó cã thÓ lùa chän ®­îc lo¹i trang, thiÕt bÞ tèi ­u. TÝch cùc trong c«ng t¸c t×m kiÕm nguån vèn ®Çu t­ dù ¸n. - §Ó chñ ®éng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn, ph¶i sím lËp kÕ ho¹ch nhu cÇu vµ dù kiÕn tiÕn ®é vèn cÇn thiÕt cho c¸c dù ¸n, nhÊt lµ c¸c dù ¸n lín. §èi víi c¸c dù ¸n lín ®· lËp thµnh Ban qu¶n lýdù ¸n, ph¶i ®­îc coi nh­ mét cÊp kÕ ho¹ch ®Ó lËp vµ b¸o c¸o nhiÖm vô kÕ ho¹ch thùc hiÖn ®Çu t­ cho l·nh ®¹o Tæng C«ng ty. Trªn c¬ së ®ã, l·nh ®¹o Tæng C«ng ty qu¶n lý vµ kiÓm so¸t ®­îc tiÕn tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. KÕt luËn Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tr­ëng thµnh 15 n¨m qua cña Tæng C«ng ty lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc tõ xuÊt ph¸t ®iÓm lµ mét ®¬n vÞ nhá bÐ kh«ng ®­îc cÊp vèn, kh«ng cã tµi s¶n, víi hoµn c¶nh kh¸ch quan vµ chñ quan ®Çy phøc t¹p. Trong thêi gian ng¾n tõ ngµy ®Çu thµnh lËp, qua nh÷ng thö th¸ch gay go ¸c liÖt, trô v÷ng tr­íc sù thay ®æi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, nhanh chãng chän ®­îc m« h×nh tæ chøc vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, n¾m b¾t vµ tËn dông ®­îc thêi c¬, ®iÒu kiªn kh¸ch quan nh»m thay ®æi vµ æn ®Þnh tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t kÕt qu¶ ngµy cµng cao. §­îc sù chØ ®¹o s¸t sao vµ sù hç trî, gióp ®ì cña l·nh ®¹o Bé X©y Dùng, L·nh ®¹o Thµnh phè Hµ Néi, Tæng C«ng ty ®· hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch n¨m 2003 vµ ®· ®­îc ChÝnh phñ tÆng hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng NhÊt, ®­îc Bé Lao ®éng vµ Th­¬ng binh X· héi tÆng cê thi ®ua vµ nhiÒu B»ng khen vÒ thµnh tÝch xuÊt khÈu lao ®éng, ®­îc Thµnh uû vµ Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi tÆng b»ng khen vÒ thµnh tÝch tham gia x©y dùng vµ ph¸t triÓn Thñ §«, vµ cßn nhiÒu phÇn th­ëng cao qóy kh¸c ®­îc trao cho c¸c tËp thÓ vµ c¸c c¸ nh©n CBCNV cña VINACONEX. KÕt qu¶ trªn thÓ hiÖn sù nç lùc cè g¾ng cña tËp thÓ l·nh ®¹o, CBCNV toµn Tæng C«ng ty. ChÆng ®­êng phÝa tr­íc ®èi víi C«ng ty vÉn nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc cßn lín, c¹nh tranh vµ thö th¸ch ¸c liÖt. Nh­ng Tæng c«ng ty vÉn lu«n kh«ng ngõng vËn ®éng ®i lªn. C«ng t¸c ®Çu t­ lµ ­u tiªn sè mét, lµ nhiÖm vô quan träng chiÕn l­îc hµng ®Çu, ®Ó n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Tại Công ty XNK Xây dựng VN.DOC
Luận văn liên quan