Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nền kinh tế hiện nay là nền kinh tế hội nhập, hoạt động kinh tế theo quy luật “thương trường như chiến trường” hay “mạnh được yếu thua”. Đòi hỏi các doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn duy trì sự tồn tại và phát triển trên thị trường thì việc kinh doanh phải đạt hiệu quả cao nhất, nhất là chiến lược về chất lượng và giá thành sản phẩm. Ngày nay cùng với sự tiến bộ và phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ giúp cho sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu thị trường và được người tiêu dùng tin cậy. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đầu tư vào trang máy móc thiết bị để không ngừng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Có nhiều doanh nghiệp thành công nhưng cũng không ít doanh nghiệp thất bại trong quá trình hội nhập kinh tế ngày nay. Vậy chìa khoá nào để mở được cánh cửa thành công? Câu hỏi được đặt ra như một lời thách thức đối với các doanh nghiệp. Muốn vậy, các doanh nghiệp sản xuất cần có sự kiểm soát tốt chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm như: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Việc tiết kiệm được các chi phí này là một trong những biện pháp hữu hiệu để giảm giá thành sản phẩm, có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cũng như đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu. Công tác quản lý chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm là công việc thiết yếu đối với các doanh nghiệp trong đó kế toán là một công cụ đắc lực. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không chỉ ghi nhận, phân loại và phản ánh chính xác chi phí sản xuất phát sinh và giá thành sản phẩm trong kỳ mà trên cơ sở những dữ liệu chính xác của kế toán các nhà quản lý có thể phân tích để biết được tình hình biết động chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ, tìm hiểu nguyên nhân của những biến động đó để phát huy những điểm tích cực đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại. Từ đó giúp cho các nhà quản lý thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí sản xuất phát sinh là hợp lý nhất và giá thành sản phẩm là tối ưu nhất. Với tầm quan trọng như vậy, em đã chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn” trực thuộc Công ty phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn làm đề tài tốt nghiệp cho mình. Đây là cơ hội để em có thể vận dụng những kiến thức đã được học ở trường vào thực tế công tác kế toán tại công ty. 2. Tình hình nghiên cứu 3. Mục đích nghiên cứu - Làm sáng rõ lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp nói chung. - Làm rõ thực tế về tình hình công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn. - Đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Sản phẩm Gang cầu sản xuất tại 3 xí nghiệp thuộc Công ty cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn. - Chi phí sản xuất và giá thành Gang cầu năm 2010. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp được sử dụng để nghiên cứu đề tài là phương pháp duy vật biện chứng nghĩa là lấy lý luận để so sánh với thực tế, từ thực tế lại so sánh với lý luận để có những kiến nghị nhằm hoàn thiện kết hợp với phương pháp quan sát, phân tích, ghi chép 6. Dự kiến kết quả nghiên cứu 7. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp - Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp - Chương 2: Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn - Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1692 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MUÏC LUÏC Trang LÔØI MÔÛ ÑAÀU……………………………………………………………………... 1 1. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi………………………………………………………... 1 2. Tình hình nghieân cöùu …………………………………………………………… 2 3. Muïc ñích nghieân cöùu……………………………………………………………. 2 4. Nhieäm vuï nghieân cöùu…………………………………………………………… 2 5. Phöông phaùp nghieân cöùu………………………………………………………... 2 6. Döï kieán keát quaû nghieân cöùu…………………………………………………….. 3 7. Keát caáu cuûa ñoà aùn toát nghieäp…………………………………………………… 3 CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TRONG DOANH NGHIEÄP ……………………… 4 1.1 Nhieäm vuï cuûa keá toaùn ........................................................................................ 4 1.1.1 Moät soá khaùi nieäm ………………………………………………………… 4 1.1.2 Nhieäm vuï cuûa keá toaùn …………………………………………………… 5 1.2 Phaân loaïi chi phí saûn xuaát …………………………………………………….. 5 1.2.1 Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo tính chaát kinh teá ……………………….. 5 1.2.2 Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo coâng duïng kinh teá ……………………... 6 1.2.3 Phaân loaïi chi phí theo moái töông quan giöõa chi phí vôùi khoái löôïng saûn phaåm, coâng vieäc, lao vuï hoaøn thaønh ……………………………………………… 6 1.2.4 Phaân loaïi chi phí theo moái quan heä vôùi thôøi kyø tính keát quaû .................... 7 1.2.5 Phaân loaïi chi phí theo quan heä vôùi quaù trình saûn xuaát ………………….. 7 1.3 Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát ……………………………………………... 7 1.3.1 Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát ……………………………………… 7 1.3.2 Phöông phaùp keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát ………………………….. 8 1.3.3 Ñoái töôïng tính giaù thaønh …………………………………………………. 9 1.4 Giaù thaønh saûn phaåm …………………………………………………………… 9 1.4.1 Khaùi nieäm ………………………………………………………………... 9 1.4.2 Phaân loaïi …………………………………………………………………. 10 1.5 Keá toaùn chi phí saûn xuaát ………………………………………………………. 10 1.5.1 Keá toaùn chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp …………………………. 10 1.5.2 Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ……………………………………... 12 1.5.3 Keá toaùn chi phí saûn xuaát chung ………………………………………….. 14 1.6 Keá toaùn ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang …………………………………………. 18 1.6.1 Khaùi nieäm ………………………………………………………………... 18 1.6.2 Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang ………………………….. 18 1.7 Keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát ……………………………………………. 23 1.7.1 Keá toaùn chi tieát …………………………………………………………... 23 1.7.2 Keá toaùn toång hôïp ………………………………………………………… 23 1.8 Tính giaù thaønh saûn phaåm ……………………………………………………… 25 1.8.1 Tính giaù thaønh saûn phaåm trong doanh nghieäp coù quy trình coâng ngheä saûn xuaát giaûn ñôn ………………………………………………………………….. 25 1.8.2 Tính giaù thaønh saûn phaåm trong doanh nghieäp coù quy trình coâng ngheä saûn xuaát phöùc taïp ………………………………………………………………….. 29 1.8.3 Tính giaù thaønh theo phöông phaùp phaân böôùc …………………………… 31 CHÖÔNG 2: TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN CÔ KHÍ VAØ ÑUÙC KIM LOAÏI SAØI GOØN……………………………………………………… 34 2.1 Giôùi thieäu khaùi quaùt veà Coâng ty coå phaàn Cô khí vaø Ñuùc kim loaïi Saøi Goøn … 34 2.1.1 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån ………………………………………… 34 2.1.2 Chöùc naêng, nhieäm vuï chuû yeáu cuûa coâng ty …………………………… 40 2.1.3 Quy moâ hoaït ñoäng hieän taïi ……………………………………………… 41 2.1.4 Toå chöùc boä maùy quaûn lyù ………………………………………………… 42 2.1.5 Toå chöùc boä maùy keá toaùn ………………………………………………… 44 2.1.6 Hình thöùc vaø phöông tieän ghi cheùp keá toaùn …………………………… 48 2.1.7 Nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên vaø höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty ………… 51 2.2 Tình hình thöïc teá keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm taïi coâng ty coå phaàn Cô khí vaø Ñuùc kim loaïi Saøi Goøn ………………………………... 52 2.2.1 Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát ……………………………………… 52 2.2.2 Ñoái töôïng tính giaù thaønh ………………………………………………… 53 2.2.3 Keá toaùn chí phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp ………………………… 53 2.2.4 Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp …………………………………… 58 2.2.5 Keá toaùn chi phí saûn xuaát chung ………………………………………… 61 2.2.6 Keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát ……………………………………… 65 2.2.7 Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang …………………………………………… 68 2.2.8 Keá toaùn tính giaù thaønh saûn phaåm ……………………………………… 68 CHÖÔNG 3: CAÙC GIAÛI PHAÙP NHAÈM HOAØN THIEÄN COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN CÔ KHÍ VAØ ÑUÙC KIM LOAÏI SAØI GOØN…………….. 70 3.1. Nhaän xeùt chung veà toå chöùc quaûn lyù hoaït ñoäng kinh doanh vaø haïch toaùn keá toaùn taïi Coâng ty coå phaàn Cô khí vaø Ñuùc kim loaïi Saøi Goøn………………………. 70 3.2. Ñaùnh giaù tình hình hạch toaùn chi phí sản xuất vaø tính giaù thaønh sản phẩm tại Coâng ty cổ phần Cơ khí vaø Đuùc kim loại Saøi Goøn…………………………….. 71 3.3. Sự cần thiết phải hoaøn thiện hạch toaùn chi phí sản xuất vaø tính giaù thaønh sản phẩm………………………………………………………………………………... 72 3.4. Quan điểm vaø yeâu cầu hoaøn thiện…………………………………………….. 73 3.5. Một số giải phaùp nhằm hoaøn thiện hạch toaùn chi phí sản xuất vaø tính giaù thaønh sản phẩm tại Coâng ty cổ phần Cơ khí vaø Ñuùc kim loại Saøi Goøn………. 74 3.6 Kieán nghò ………………………………………………………………………. 78 3.6.1 Kieán nghò veà coâng taùc keá toaùn …………………………………………... 78 3.6.2 Kieán nghò khaùc …………………………………………………………… 78 KEÁT LUAÄN ………………………………………………………………………. 79 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ……………………………………………………….. 81 PHUÏ LUÏC …………………………………………………………………………. 82 DANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT - BHTN: baûo hieåm thaát nghieäp - BHXH: baûo hieåm xaõ hoäi - BHYT: baûo hieåm y teá - CCDC: coâng cuï duïng cuï - CNSX: coâng nhaân saûn xuaát - CP: chi phí - CPCBDDCK: chi phí cheá bieán dôû dang cuoái kyø - CPDDÑK: chi phí dôû dang ñaàu kyø - CPNCTT: chi phí nhaân coâng tröïc tieáp - CPNCTTDDCK: chi phí nhaân coâng tröïc tieáp dôû dang cuoái kyø - CPNCTTDDÑK: chi phí nhaân coâng tröïc tieáp dôû dang ñaàu kyø - CPNCTTPS: chi phí nhaân coâng tröïc tieáp phaùt sinh - CPNVL: chi phí nguyeân vaät lieäu - CPNVLCDDCK: chi phí nguyeân vaät lieäu chính dôû dang cuoái kyø - CPNVLCPS: chi phí nguyeân vaät lieäu chính phaùt sinh - CPNVLPPS: chi phí nguyeân vaät lieäu phuï phaùt sinh - CPNVLTT: chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp - CPSPDDCK: chi phí saûn phaåm dôû dang cuoái kyø - CPSPDDÑK: chi phí saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø - CPSXC: chi phí saûn xuaát chung - CPSXCDDCK: chi phí saûn xuaát chung dôû dang cuoái kyø - CPSXCDDÑK: chi phí saûn xuaát chung dôû dang ñaàu kyø - CPSXCPS: chi phí saûn xuaát chung phaùt sinh - CPSXDDCK: chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái kyø - CPSXDDÑK: chi phí saûn xuaát dôû dang ñaàu kyø - CPSXPSTK: chi phí saûn xuaát phaùt sinh trong kyø - CPVLCDDCK: chi phí vaät lieäu chính dôû dang cuoái kyø - CPVLCDDÑK: chi phí vaät lieäu chính dôû dang ñaàu kyø - CPVLCPS: chi phí vaät lieäu chính phaùt sinh - CPVLPDDCK: chi phí vaät lieäu phuï dôû dang cuoái kyø - CPVLPDDÑK: chi phí vaät lieäu phuï dôû dang ñaàu kyø - CPVLPPS: chi phí vaät lieäu phuï phaùt sinh - CPVLTTDDCK: chi phí vaät lieäu tröïc tieáp dôû dang cuoái kyø - CPVLTTDDÑK: chi phí vaät lieäu tröïc tieáp dôû dang ñaàu kyø - CPVLTTPS: chi phí vaät lieäu tröïc tieáp phaùt sinh - DDCK: dôû dang cuoái kyø - DDÑK: dôû dang ñaàu kyø - GTGT: giaù trò gia taêng - KKÑK: kieåm keâ ñònh kyø - KKTX: keâ khai thöôøng xuyeân - KPCÑ: kinh phí coâng ñoaøn - NCTT: nhaân coâng tröïc tieáp - SXC: saûn xuaát chung - PLTH: pheá lieäu thu hoài - PNK: phieáu nhaäp kho - PS: phaùt sinh - PXK: phieáu xuaát kho - SLSPDD: soá löôïng saûn phaåm dôû dang - SLSPDDCK: soá löôïng saûn phaåm dôû dang cuoái kyø - SLSPHTNK: soá löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh nhaäp kho - SLSPHTTÑ: soá löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh töông ñöông - SP: saûn phaåm - SPDD: saûn phaåm dôû ñang - SPP: saûn phaåm phuï - TK: taøi khoaûn - TKÑÖ: taøi khoaûn ñoái öùng - TSCÑ: taøi saûn coá ñònh - VLC: vaät lieäu chính - VLP: vaät lieäu phuï - VLTT: vaät lieäu tröïc tieáp - Z: giaù thaønh DANH MUÏC CAÙC BAÛNG 3.3.3. Soå chi tieát nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 3.4.3. Soå chi tieát chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 3.5.5. Soå chi tieát chi phí saûn xuaát chung 3.6.3. Soå chi tieát chi phí saûn kinh doanh dôû dang - Phieáu nhaäp kho - Phieáu xuaát kho - Soå caùi TK 152 - Soå caùi TK 154 - Soå caùi TK 621 - Soå caùi TK 622 - Soå caùi TK 627 - Soå chi tieát TK 621 - Soå chi tieát TK 622 - Soå chi tieát TK 627 - Phieáu kieåm keâ saûn phaåm dôû dang cuoái kyø - Baûng tính giaù thaønh DANH MUÏC CAÙC SÔ ÑOÀ, HÌNH AÛNH 1.5.1. Sô ñoà haïch toaùn keá toaùn chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp 1.5.2. Sô ñoà haïch toaùn keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 1.5.3. Sô ñoà haïch toaùn keá toaùn chi phí saûn xuaát chung 1.7. Sô ñoà haïch toaùn keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát 2.1. Truï sôû chính cuûa coâng ty 2.2. Coâng nhaân ñang saûn xuaát 2.3. Coâng nhaân ñang saûn xuaát 2.4. Coâng nhaân ñang saûn xuaát 2.5. Coâng nhaân ñang saûn xuaát 2.6. Coâng nhaân ñang saûn xuaát 2.7. Coâng nhaân ñang saûn xuaát 2.4.1. Sô ñoà boä maùy quaûn lyù 2.5.2. Sô ñoà toå chöùc nhaân söï phoøng keá toaùn 2.6.1. Sô ñoà trình töï ghi soå theo hình thöùc nhaät kyù chung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docML_VIETTAT_BANG_SODOHINHANH.doc
 • docBIA.doc
 • docCPSXVAZSP.doc
 • docLOICAMDOAN.doc
 • docLOICAMON.doc
 • docPHIEUKIEMKESPDDCK.doc
 • docPNK2.doc
 • docPNK3.doc
 • docPNK4.doc
 • docPNK.doc
 • docPXK2.doc
 • docPXK3.doc
 • docPXK.doc
 • docSC152.doc
 • docSC154.doc
 • docSC621.doc
 • docSC622.doc
 • docSC627.doc
 • docSCT621.doc
 • docSCT622.doc
 • docSCT627.doc
 • docZ.doc
Luận văn liên quan