Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP LICOGI13

LỜI MỞ ĐẦU Một vài thập niên gần đây, nền kinh tế nước ta có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh đó chúng ta cũng thu được nguồn vốn đầu tư lớn nước ngoài. Do đó vốn đầu tư cho ngành xây dựng cơ bản cũng tăng nhanh. Xây dựng cơ bản (XDCB) là ngành sản xuất vật chất tạo cơ sở và tiền đề phát triển cho nền kinh tế Quốc dân. Hàng năm ngành XDCB thu hút gần 30% tổng số vốn Đầu tư của cả nước. với nguồn vốn đầu tư lớn như vậy cùng với đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thì công kéo dài và thường trên quy mô lớn đã đặt ra vấn đề lớn phải giải quyết là: "Làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi phí hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Một trong những công cụ đắc lực để quản lý có hiệu quả đó là kế toán với phần hành cơ bản là hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Hạch toán kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó cung cấp các thông tin tài chính cho người quản lý đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng, giúp cho lãnh đạo ra những quyết định quản lý hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp làm ăn có lãi và đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường. Những việc đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp ích rất nhiều cho hạch toán kinh tế nội bộ của doanh nghiệp. Sử dụng hợp lý thông tin này sẽ tạo đòn bẩy kinh tế tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp xây lắp thông tin này là cơ sở kiểm soát vốn đầu tư XDCB. Hơn nữa với Nhà nước thì thông tin này làm cơ sở thu thu. Vì vậy việc tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là công việc quan trong giúp cho doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của yếu tố (từng đồng) chi phí phải bỏ ra, từ đó có được các quyết định chính xác trong việc tổ chức và điều hành sản xuất. Về thực tập tại công ty Cơ Giới và Xây Lắp 13 - Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng - LICOGI, trong giai đoạn đơn vị đang tiến hành các biện pháp tổ chức và quản lý trong công tác hạch toán kế toán nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để vận dụng kiến thức đã học một cách thiết thực vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh của đơn vị, giúp cho công tác tổ chức hạch toán kế toán ngày càng hoàn thiện hơn. Trong điều kiện hạn chế về thời gian và để có thể tập trung vào một vấn đề mà công ty đang chú trọng đó là đánh giá hiệu quả của các chi phí sản xuất kinh doanh, em đã cố gắng đi sâu nghiên cứu chuyên đề: "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại công ty cơ giới & xây lắp 13 thuộc Tổng công ty LICOGI. Nội dung chuyên đề gồm có ba phần: Phần I: Tình hình chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong sản xuất kinh doanh. Phần II: Tổ chức hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp 13. Phần III: Một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.

doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1619 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP LICOGI13, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh doanh chÝnh. Trªn c¬ së b¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ ph©n bæ lao vô s¶n xuÊt kinh doanh phô, gi¸ thùc tÕ bª t«ng xuÊt sö dông ®­îc x¸c ®Þnh. KÕ to¸n vËt liÖu lËp bót to¸n ®Ó ®­a gi¸ trÞ nh÷ng chi phÝ vËt liÖu nµy vµo kho¶n môc vËt liÖu toµn c«ng ty (chi tiÕt tõng c«ng tr×nh). Cuèi kú kÕ to¸n cïng qu¶n ®èc kiÓm kª sè vËt t­ thõa ch­a sö dông ë kho c«ng tr×nh ®Ó lËp phiÕu b¸o tån vËt t­. §¬n vÞ: §éi XDI C«ng ty c¬ giíi & XL 13 PhiÕu b¸o tån kho vËt t­ Ngµy 30/09/2004 §¬n vÞ: §ång STT DiÔn gi¶i Thµnh tiÒn 1 D­ ®Çu kú 0 2 NhËp trong kú 283 200 000 - NhËn tõ kho c«ng ty 100 700 000 - VËt t­ mua giao th¼ng tíi c«ng tr×nh 182 500 000 3 Sö dông trong kú 283 200 000 4 D­ cuèi kú 0 Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, trªn c¸c chøng tõ gèc ®­îc tËp hîp vµ ®­a lªn, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ghi sæ lµm tµi liÖu tÝnh tæng nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sö dông cho c¸c c«ng tr×nh. Khi kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tËp hîp ®Çy ®ñ chøng tõ th× ph©n lo¹i, ®¸nh sè, ghi sæ, ®Þnh kho¶n vµo b¶ng kª chøng tõ mçi lo¹i riªng ®èi víi tõng c«ng tr×nh riªng biÖt. B¶ng kª chøng tõ ghi sæ C«ng tr×nh: XD SX g¹ch Block-QN STT Chøng tõ Néi dung Thµnh tiÒn Ghi chó SH Ngµy th¸ng 1 PXK151 PXK154 14/09 16/09 XuÊt vËt t­ cho PX X©y l¾p 100 700 000 2 H§GTGT189 H§GTGT239 14/09 16/09 Giao th¼ng vËt t­ cho PX XL 182 500 000 Céng 283 200 000 Tõ nh÷ng b¶ng kª tËp hîp ®­îc, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt sau ®ã lÊy dßng tæng céng trªn sæ chi tiÕt vµo sæ nhËt ký chung vµ ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng sö dông trªn b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô. B¶ng ph©n bæ NVL, CCDC Th¸ng 09 n¨m 2004 STT Ghi cã TK Ghi nî TK TK 152.VL TK 152. NL TK 152 PT TK 153 1 TK 621 85 700 000 15 000 000 2 TK 623 9 000 000 3 TK 142 3 600 000 Céng 85 700 000 24 000 000 0 3 600 000 Dùa trªn b¶ng ph©n bæ vËt liÖu kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 621 theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµo sæ c¸i TK 621 Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh Tµi kho¶n 621 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 621 tiÒn Chia ra SH NT c¸t XM T6 T18A2 DÇu TB XDCB 14/9 Mua c¸t vµng chuyÓn ®Õn tËn ch©n c«ng tr×nh 331 22500 22500 14/9 XuÊt kho VLC dïng cho XD 152 20700 8700 12000 16/9 XuÊt kho VLC dïng cho XD 152 331 80000 160000 21750 32000 11250 15000 160000 Tæng CP NVLTT PS 283200 22500 30450 44000 11250 15000 160000 29/9 K/c tÝnh Z SP XL 154 283200 22500 30450 44000 11250 15000 160000 Ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2004 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký , hä tªn) Sæ c¸i TK 621 Th¸ng 09 n¨m 2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã H§189 14/09 ChuyÓn tõ NK§B mua hµng 331 22 500 000 PXK151 14/09 XuÊt kho NVL cho x©y l¾p 152 20 700 000 PXK154 16/09 XuÊt kho NVL cho x©y l¾p 152 80 000 000 H§239 16/09 ChuyÓn tõ NK§B mua hµng 331 160 000 000 BTHCP&PGT 29/09 KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT ®Ó X§ Z SP XL 154 283 200 000 ....... Céng 283 200 000 283 200 000 b. H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ,CN phôc vô thi c«ng (c¶ vËn chuyÓn, bèc dì, vËt t­ trong ph¹m vi mÆt b»ng x©y l¾p& c«ng nh©n chuÈn bÞ thi c«ng & thu dän hiÖn tr­êng). Do ®Æc tr­ng riªng cña ngµnh XD,l¾p ®Æt ,thêi gian thi c«ng kÐo dµi ,khèi l­îng c«ng tr×nh hoµn thµnh trong th¸ng lµ Ýt dÉn tíi chi phÝ NVLTT chiÕm tû träng trong Z c«ng tr×nh hoµn thµnh lµ cao .Chi phÝ NCTT bao gåm : tiÒn l­¬ng chÝnh,phô cÊp l­¬ng cña CN TT SX&CN thuª ngoµi thi c«ng c«ng tr×nh. T¹i c«ng ty LICOGI 13 hiÖn ®ang ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®ã lµ tr¶ l­¬ng theo SP(l­¬ng kho¸n)& tr¶ l­¬ng theo thêi gian. L­¬ng s¶n phÈm(l­¬ng kho¸n) ®­îc ¸p dông chñ yÕu trong kho¶n môc CP NC TT hiÖn nay . L­¬ng kho¸n ®­îc thanh to¸n theo s¶n phÈm thùc hiÖn mµ cô thÓ lµ tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh,trong ®¬n gi¸ l­¬ng kho¸n ®· tÝnh ®ñ tÊt c¶ c¸c kho¶n l­¬ng chÝnh,phô cÊp l­¬ng cho mét khèi l­îng c«ng viÖc. L­¬ng thêi gian chØ ¸p dông ®Ó tÝnh cho nh÷ng khèi l­îng thi c«ng khi kho¸n gän kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc thêi gian hoµn thµnh hoÆc ch­a x¸c ®Þnh ®­îc néi dung tõng phÇn viÖc cô thÓ ph¶i lµm.L­¬ng thêi gian cßn ®­îc ¸p dông ®Ó tÝnh trong mét sè tr­êng hîp nh­ nghØ phÐp,nghØ lÔ,héi häp & l­¬ng cña c«ng nh©n vËn hµnh m¸y. C«ng viÖc tÝnh l­¬ng & c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng ®Òu do kÕ to¸n tiÒn l­¬ng thùc hiÖn. Cô thÓ ®èi víi lao ®éng trong danh s¸ch cña c«ng ty (hîp ®ång dµi h¹n) TiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi ,tõng tæ s¶n xuÊt ,tõng ®éi c«ng tr×nh & tõng c«ng tr×nh ®­îc tÝnh dùa vµo b¶ng chÊm c«ng & c¸c Hîp ®ång giao kho¸n . §èi víi 1 c«ng tr×nh,l­¬ng tõng ng­êi ®­îc tÝnh dùa vµo sè c«ng & ®¬n gi¸ tiÒn c«ng,sau ®ã tæng hîp l¹i cho tõng tæ SX, tõng c«ng tr×nh .Cßn ®¬n gi¸ tiÒn c«ng nghØ phÐp ,lÔ ,héi häp cña c«ng nh©n b»ng tiÒn l­¬ng c¬ n¶n cña CN chia cho 22 ngµy theo chÕ ®é. TrÝch : Trong th¸ng 09-2004 Anh TrÇn Quang Vinh cã tiÕn hµnh tham gia lao ®éng theo c«ng nhËt & tham gia 1 H§ lµm kho¸n: L­¬ng c«ng nhËt:2 c«ng x 25 000®/c«ng=50 000®. L­¬ng tÝnh theo gi¸ trÞ hîp ®ång lµm kho¸n cña tæ Anh Vinh khi kÕt thóc hîp ®ång lµ 13 601 000® Víi tæng sè c«ng thùc hiÖn lµ 203 c«ng do ®ã ®¬n gi¸ 1 c«ng kho¸n ®­îc tÝnh nh­ sau: Gi¸ 1 c«ng kho¸n =13601 000 = 67 000® 203 Trong hîp ®ång lµm kho¸n anh Vinh cã 23 c«ng .Do ®ã tæng sè l­¬ng kho¸n cña anh vinh sÏ lµ : 23 x 67 000=1 541 000® L­¬ng cña tõng ng­êi trong th¸ng sÏ =l­¬ng thêi gian & l­¬ng s¶n phÈm cña hä trong th¸ng ®ã---> L­¬ng th¸ng 09 /2004 cña anh Vinh = 1 541 000+50 000=1 591 000® T­¬ng tù nh­ vËy ta cã thÓ tÝnh l­¬ng toµn bé sè CN trong ®éi ---> B¶ng thanh to¸n l­¬ng. §èi víi CN hîp ®ång ng¾n h¹n .Dùa vµo c¸c b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc ®· hoµn thµnh & b¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª ngoµi .Khi cã nhu cÇu thuª CN ,®éi tr­ëng c«ng tr×nh tiÕn hµnh ký hîp ®ång thuª CN giao phÇn viÖc cho hä,khi khèi l­îng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ,®éi tr­ëng c«ng tr×nh ,kü thuËt c«ng tr×nh cïng víi tæ tr­ëng nghiÖm thu bµn giao th«ng qua”Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc ®· hoµn thµnh” & lËp b¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª ngoµi. TrÝch: Phßng Kinh TÕ giao kho¸n c¸c c«ng viÖc sau cho PX XL: TT ND c«ngviÖc §vt KLHT B¾t ®Çu KÕtthóc §¬n gi¸ Th tiÒn 1 2 3 L¾p dÇm X©y tÇng Phun c¸t bé m2 m3 1 12 9 12/09 13/09 15/09 15/09 13/09 15/09 3668618 25000 433707 3668618 300 000 3903363 Céng x x x x x 7871981 §èi víi Lao ®éng thuª ngoµi: TT ND c«ngviÖc §vt KL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 02 X©y tÇng Tr¸t t­êng m2 c«ng 400 20 5 000 18 000 2 000 000 360 000 Céng x x x 2 360 000 X©y t­êng bao : 200m2 ,tr¸t 20 c«ng ,kÓ c¶ b¾c gi¸o ,trén v÷a,vËn chuyÓn vËt liÖu,b¶o d­ìng. C¨n cø vµo tiÒn l­¬ng cña CN trong danh s¸ch (H§DH) trong b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n tÝnh ra tæng sè tiÒn BHXH,BHYT,KPC§.C«ng ty ¸p dông chÕ ®é trÝch BHXH,BHYT,KPC§ do nhµ n­íc quy ®Þnh 19% trªn tæng sè tiÒn l­¬ng cña CN trong danh s¸ch tÝnh vµo chi phÝ SX. Trong ®ã, BHXH15%, BHYT2%, KPC§ 2%. §èi víi lao ®éng H§ ng¾n h¹n (thuª ngoµi) c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch BHXH,BHYT mµ ®· tÝnh to¸n hîp lý trong ®¬n gi¸ nh©n c«ng tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng. Ngoµi ra, ®èi víi CN trong danh s¸ch (H§DH) th× khi thanh to¸n l­¬ng cho CN ®Òu ph¶i trÝch l¹i 1 kho¶n lµ 6%( bao gåm 5% BHXH,1%BHYT)kho¶n nµy ®­îc trõ vµo l­¬ng cña CN & ®­îc gi÷ l¹i c«ng ty h¹ch to¸n vµo TK 338. NV55: Ngµy 28/09/2004 KÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh ra tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CN trùc tiÕp XL : CN trùc tiÕp XL trong danh s¸ch: 36 000 000®. CN trùc tiÕp XL thêi vô : 24 000 000®. .................... §Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng trùc tiÕp phôc vô c¸c c«ng tr×nh KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 60 000 000 Cã TK 334 60 000 000 -3341 36 000 000 -3342 24 000 000 Trong kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng chiÕm mét tØ träng lín nhÊt vµ chñ yÕu lµ tiÒn l­¬ng c¬ b¶n (tiÒn l­¬ng chÝnh theo h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm vµ c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng, phô cÊp kh¸c). C«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm cho c¸c ®èi t­îng sau: Kho¸n toµn bé nh©n c«ng c«ng tr×nh vµ kho¸n toµn bé c«ng tr×nh. Víi c«ng tr×nh kho¸n gän, tïy theo thêi ®iÓm vµ tÝnh chÊt c«ng tr×nh. C«ng ty kho¸n gän theo quy ®Þnh trong v¨n b¶n nhËn thÇu. Hµng th¸ng nÕu c«ng tr×nh thi c«ng dë dang hoÆc ch­a nghiÖm thu bµn giao th× c¨n cø vµo khèi l­îng thùc tÕ lµm ®­îc, c«ng ty sÏ t¹m øng sè tiÒn nh©n c«ng theo khèi l­îng hoµn thµnh. Víi h×nh thøc kho¸n toµn bé nh©n c«ng c«ng tr×nh dùa vµo khèi l­îng c«ng viÖc c«ng ty giao kho¸n cho ®éi, ®éi tr­ëng ®«n ®èc c«ng nh©n trong tæ thùc hiÖn thi c«ng phÇn viÖc ®­îc giao, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ yªu cÇu kü thuËt ®ång thêi theo dâi ®­îc t×nh h×nh lao ®éng cña tõng c«ng nh©n trong ®éi. Nhê vµo ®ã kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n theo phÇn viÖc cña m×nh. Trong c¶ hai h×nh thøc kho¸n trªn chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng lµ c¸c b¶ng chÊm c«ng cña c¸c tæ s¶n xuÊt trong ®¬n vÞ. T¹i c¸c tæ ®éi c¨n cø vµo ngµy c«ng lµm viÖc vµ n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng ng­êi chÊt l­îng c«ng viÖc, hiÖu qu¶ c«ng viÖc, cÊp bËc l­¬ng hiÖn t¹i ®Ó ph©n lo¹i: A, B, C. Dùa vµo hÖ sè quy ®Þnh cña c«ng ty: Lo¹i A = 1,2; Lo¹i B = 1,0; Lo¹i C = 0,6 ®Ó tÝnh ra tiÒn l­¬ng cho tõng c¸ nh©n trong th¸ng. Ph©n phèi tiÒn l­¬ng ®¶m b¶o khuyÕn khÝch nh÷ng ng­êi ®¹t n¨ng suÊt lao ®éng cao, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc tèt. Hµng th¸ng, ®¬n vÞ nghiÖm thu khèi l­îng víi c¸c tæ ®éi c¨n cø vµo ®¬n gi¸ nh©n c«ng theo quyÕt to¸n ®Ó tÝnh l­¬ng s¶n phÈm thùc hiÖn. C¸c tæ ®éi chuyÓn thñ tôc thanh to¸n cho phßng kÕ ho¹ch kü thuËt x¸c nhËn cô thÓ quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoÆc b¸o c¸o s¶n l­îng trong th¸ng, c¸c b¸o c¸o nghiÖm thu néi bé, biªn b¶n nghiÖm thu theo mÉu cña c«ng ty. ë phßng tµi vô kÕ to¸n sau khi ®· cã ®Çy ®ñ chøng tõ: B¶ng thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh, b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n b¾t ®Çu tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng cho tõng c¸ nh©n vµ tæng sè l­¬ng cña tõng ®éi. chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi c«ng tr×nh tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý TK 627 Chi phÝ nµy bao gåm c¶ l­¬ng chÝnh, thu nhËp tr¸ch nhiÖm, th­ëng... cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi nh­ ®éi tr­ëng, nh©n viªn kü thuËt thi c«ng. VÒ c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng. C«ng ty ®· tÝnh c¸c kho¶n nµy lµ 19% trªn nÒn l­¬ng c¬ b¶n tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cßn 6% tÝnh vµo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn s¶n xuÊt. Nh­ vËy thu nhËp cña c«ng nh©n viªn c«ng ty gåm: - L­¬ng chÝnh (l­¬ng c¬ b¶n) ®­îc tÝnh theo nghÞ ®Þnh 26/CP cña chÝnh phñ ban hµnh ngµy 25/3/1993 - Thu nhËp tr¸ch nhiÖm: tuú theo h¹ng cña C«ng ty A, B, C... - Phô cÊp hµng th¸ng : Tuú n¬i, khu vùc vµ tõng lo¹i c«ng viÖc. - TiÒn th­ëng dùa trªn tiÕn ®é hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc. B¶ng tÝnh khèi l­îng hoµn thµnh (PhÇn chi phÝ nh©n c«ng) Th¸ng09/2004 C«ng tr×nh: XD SX g¹ch Block-QN §éi: XDI Tªn c«ng viÖc Chi phÝ nh©n c«ng §¬n vÞ Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn I. §óc cäc bª t«ng 250 # - Gia c«ng cèt thÐp cäc m3 208,44 42.307 8.818.471 F <= 10 kg 892.382 15 1.374.536 F < = 18 kg 20250,94 4030 1.711.812 - Gia c«ng chôp ®Çu cäc thÐp b¶n ¤ = 6 kg 1.696 84580 542.915 §o¹n C 15,5 m §.cäc 315 32102 319.725 C 25,0m §.cäc 315 3015 319.725 Céng ®óc cäc 13.087.184 II. §ãng cäc 250 x 250 100 md 32 50400,5 1.612.816 L<12m, bóa< 2,5 tÊn ®Êt cÊp 2 III. Nèi cäc b»ng ph­¬ng ph¸p hµn §.cäc 1000 4800 4.800.000 Tæng 19.500.000 Tõ ®©y kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt. Cã thÓ nhiÒu ®éi cïng tham gia s¶n xuÊt thi c«ng cïng mét c«ng tr×nh. Tæng hîp vµ ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn... trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng. B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®«i Th¸ng 09/2004 CT: XD SX g¹ch Block-QN §vt: 1000®. C«ng tr×nh §éi XDI §éi XDII §éi ®ãng cäc 1 §éi ®ãng cäc 2 §éi xe Tæng XD SX g¹ch Block-QN 19 500 17 000 3 000 0 20 500 60 000 ......... ....... Céng 19 500 17 000 3 000 0 20 500 60 000 Dùa trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®éi theo b¶ng trªn kÕ to¸n l­¬ng cña c«ng ty lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng toµn DN §¬n vÞ : LICOGI 13 b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 09 n¨m 2004 §vt: 1000® STT Ghi Cã TK Ghi Nî TK TK 334-Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338-Ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c Tæng céng L­¬ng C¸c kho¶n phô cÊp C¸c kho¶n kh¸c Céng Cã TK 334 Kinh phÝ c«ng®oµn (3382) B¶ohiÓm x· héi (3383) B¶ohiÓm y tÕ (3384) Céng Cã TK338 (3382,3383,3384) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 TK 622 60 000 0 0 60 000 - - - - 60 000 02 TK623 13 000 0 0 13 000 - - - - 13 000 03 TK627 6 500 0 9 250 15 750 1 110 8 325 1 110 10 545 26 295 04 TK641 5 000 0 0 5 000 100 750 750 950 5 950 05 TK642 15 000 0 0 15 000 300 2 250 300 2 850 17 850 06 TK334 - - - 0 0 3 775 755 4 530 4 530 07 TK811 300 - 0 300 6 45 6 57 57 Céng 99 800 0 9 250 109 050 1 516 15 145 2 271 18 932 127 982 Ngµy28 th¸ng 09 n¨m 2004 Dùa trªn b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña tõng ®éi kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ tÝnh l­¬ng cña tõng c¸ nh©n vµ toµn ®éi. B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 09/2004 C«ng tr×nh: XD SX g¹ch Block-QN §éi : XD I Sè TT Hä vµ tªn Ngµy lµm viÖc trong th¸ng Tæng céng 1 2 3 4 .... Tæng céng NghØ 100% l­¬ng 1 Hoµng Lan x x x x 23 2 NguyÔn H¶i YÕn x x x x 22 3 Cao Duy Hµ x x x x 22 Dùa vµo b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi ë tõng bé phËn theo b¶ng tÝnh l­¬ng. C«ng ty CG & XL 13 B¶ng tÝnh l­¬ng Th¸ng 09/2004 C«ng tr×nh: XD SX g¹ch Block-QN §éi: XDI STT Hä vµ tªn HÖ sè L­¬ng c¬ b¶n L­¬ng tr¸ch nhiÖm Phô cÊp BHXH ph¶i nép Sè tiÒn ®­îc lÜnh 1 Hoµng Lan 1,2 828.000 100.000 50.000 41.400 936.600 2 NguyÔn H¶i YÕn 1,2 792.000 50.000 50.000 39.600 852.400 3 Cao Duy Hµ 1.0 660.000 30.000 20.000 33.000 677.000 Céng 2.280.000 180.000 120.000 114.000 2.466.000 NV 59: PhiÕu chi 124 ngµy 29/9/04 chi tiÒn mÆt thanh to¸n l­¬ng cho CNV: 30 000 000®. Khi thanh to¸n cho c«ng nh©n viªn kÕ to¸n ghi: Nî TK 334: 30 000 000 Cã TK 111: 30 000 000 Bªn c¹nh viÖc tÝnh l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp ®­a vµo kho¶n môc nh©n c«ng th× kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cÇn ph¶i hÖ thèng c¸c chi phÝ l­¬ng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp kh¸c: Bao gåm chi phÝ l­îng ng­êi ®iÒu khiÓn m¸y ®­a vµo c¸c kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng, l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp, gi¸n tiÕp cña c¸c x­ëng söa ch÷a vµ l­¬ng khèi v¨n phßng. Cuèi kú kÕ to¸n tËp hîp c¸c chøng tõ gèc liªn quan ®Õn chi phÝ nh©n c«ng theo c«ng tr×nh cô thÓ vµo sæ nhËt ký chung, sæ chi tiÕt chi phÝ vµ vµo sæ c¸i TK 622. §èi víi nh©n c«ng hîp ®ång cho tõng c«ng tr×nh khi tr¶ l­¬ng kÕ to¸n c«ng ty ghi: Nî TK 622 (chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh) Cã TK 331, 111, 112 Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh Tµi kho¶n 622 (§vt: ®ång). Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 622 tiÒn Chia ra SH NT CN trong danh s¸ch CN thêi vô 27/9 L­¬ng CN TT 334 60 000 000 36 000 000 24 000 000 x©y l¾p CPNCTTPS 154 60 000 000 36 000 000 24 000 000 29/9 K/c x® Z 60 000 000 36 000 000 24 000 000 Ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2004 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký , hä tªn) Sæ c¸i TK 622 Th¸ng 09 n¨m 2004 Sè TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Sè tiÒn SH Ngµy T Nî Cã 01 BL 28/09 TiÒn l­¬ng CNTT X©y l¾p 334 60 000 000 02 BTH 29/09 KÕt chuyÓn CFNCTT x® Z SP XL 154 60 000 000 ... ... .... Céng 60 000 000 60 000 000 Khi khÊu trõ 5% BHXH,1%BHYT l­¬ng cña CN trùc tiÕp x©y l¾p kÕ to¸n lËp ®Þnh kho¶n: Nî TK 334 3 600 000 Cã TK 338 3 600 000 (=6%x60 000 000) -3383 3 000 000 -3384 600 000 C. H¹ch to¸n kho¶n môc m¸y thi c«ng Ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ m¸y mãc (gäi chung lµ xe m¸y) lµ mét phÇn tµi s¶n cña c«ng ty. Dï ®­îc trang bÞ d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo ®Òu n»m d­íi sù qu¶n lý cña c«ng ty. §Ó t¹o nguån chñ ®éng cho ®éi, ph©n x­ëng phôc vô s¶n xuÊt. C«ng ty giao tµi s¶n xe m¸y cho c¸c ®éi, tuú thuéc vµo chøc n¨ng suÊt xuÊt vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña ®éi ®ã. ViÖc ®iÒu hµnh xe m¸y vµ theo dâi sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®­îc ®Æt d­íi sù ®iÒu khiÓn trùc tiÕp cña ®éi, x­ëng vµ cã sù gi¸m s¸t mÖnh lÖnh chung cña c«ng ty. L¸i xe m¸y ph¶i thùc hiÖn thanh to¸n x¨ng dÇu ®×nh kú víi thèng kª ®éi. Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a xe m¸y hµng n¨m. Trong mét th¸ng, xe m¸y cña c¸c ®éi cã thÓ phôc vô cho nhiÒu c«ng tr×nh. §éi ph¶i b¸o c¸o vÒ bé phËn qu¶n lý xe m¸y cña c«ng ty (cô thÓ lµ phßng qu¶n lý c¬ giíi) toµn bé c«ng t¸c ho¹t ®éng cña xe m¸y m×nh, qu¶n lý qua chøng tõ ban ®Çu lµ phiÕu theo dâi ho¹t ®éng cña xe m¸y thi c«ng. §Õn cuèi th¸ng, phiÕu nµy cïng víi chøng tõ liªn quan nh­ ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, vËt t­ sö dông cho m¸y ch¹y, b¶ng chÊm c«ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ liªn quan söa ch÷a cho biÕt sè km xe m¸y, sè giêi m¸y ho¹t ®éng, l­îng nhiªn liÖu tiªu hao, nh÷ng phô tïng ®· thay thÕ söa ch÷a... ®­îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ vµ ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng liªn quan. Chi phÝ sö dông m¸y liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nµo th× ph©n bæ cho c«ng tr×nh ®ã. M¸y thi c«ng mµ c«ng ty sö dông cã thÓ lµ cña ph©n x­ëng, ®éi, cã thÓ lµ c«ng ty thuª ngoµi. + M¸y thi c«ng cña ®éi. Hµng th¸ng, kÕ to¸n TSC§ c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TSC§ ®Ó tÝnh ra khÊu hao, chi phÝ trÝch tr­íc söa ch÷a lín cña tõng m¸y thi c«ng nÕu cã. Tõ kÕt qu¶ tÝnh ®­îc, kÕ to¸n lËp b¶ng kª chi phÝ khÊu hao vµ trÝch tr­íc söa ch÷a lín cho tõng m¸y (nÕu cã). T¹i c«ng ty ®èi víi m¸y mãc thi c«ng, c«ng ty ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo quyÕt ®Þnh 1062/C§KT ®èi víi mét sè m¸y cã gi¸ trÞ lín c«ng ty c©n ®èi thêi gian khÊu hao theo thêi h¹n vay vèn ®Ó mua m¸y. B¶ng kª khÊu hao m¸y thi c«ng ë PX XL Th¸ng 09/2004 C«ng tr×nh: XD SX g¹ch Block-QN §¬n vÞ: ®ång STT Tªn m¸y Nguyªn gi¸ Thêi gian SD Møc KH th¸ng 1 M¸y kÐo 116 500 000 6 2 500 000 2 M¸y trén bª t«ng 118 300 000 5 2 750 000 3 M¸y Xóc 225 000 000 8 2 480 000 4 M¸y ñi 220 700 000 7 2 070 000 Céng 608 500 000 9 800 000 C¨n cø vµo b¶ng kª chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng cña toµn c«ng ty vµ dùa vµo phiÕu theo dâi ho¹t ®éng cña tõng m¸y thi c«ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh. Trong th¸ng c«ng tr×nh nµo sö dông m¸y thi c«ng cña c«ng ty th× khÊu hao TSC§ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng cña c«ng tr×nh ®ã. KÕ to¸n ph©n bæ khÊu hao m¸y thi c«ng cña ®éi dùa trªn sè ca m¸y ch¹y cho tõng c«ng tr×nh. Néi dung gi¸ ca xe m¸y ch¹y thi c«ng ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 57 - BXD/VKT ngµy 30/3/1994 cña Bé x©y dùng. VÝ dô nh­ ®¬n gi¸ cña mét ca m¸y trén bª t«ng 250l cã x¸c ®Þnh râ: KhÊu hao c¬ b¶n: 29.025® Dùa vµo tiªu thøc ph©n bæ lµ sè ca m¸y ch¹y cho tõng c«ng tr×nh kÕ to¸n tËp hîp khÊu hao tõng c«ng tr×nh trªn b¶ng ph©n bæ. Tæng c«ng ty........ C«ng ty CG & XL 13 B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ (M¸y thi c«ng) Th¸ng 09/2004 Ph©n bæ TSC§ vµo c¸c c«ng tr×nh KhÊu hao c¬ b¶n (cã TK 2141) Tæng céng Ph©n bæ KHTSC§ vµo c¸c C.tr×nh 9 800 000 9 800 000 1. C«ng tr×nh XD SX g¹ch Block-QN 9 800 000 9 800 000 å 9 800 000 9 800 000 Dùa trªn b¶ng ph©n bæ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 623(4): 9 800 000 Cã TK 214 (1): 9 800 000 Víi c«ng tr×nh kho¸n gän nh©n c«ng l­¬ng BHXH ®­îc tÝnh vµo sè ca m¸y thùc hiÖn. Chi phÝ l­¬ng sÏ b»ng sè ca m¸y nh©n víi tiÒn c«ng l¸i m¸y 1 ca theo ®¬n gi¸ ca m¸y theo quyÕt ®Þnh sè 57 - BXD/VKT ngµy 30/3/1994 cña Bé x©y dùng. §èi víi c«ng tr×nh kho¸n theo ®¬n gi¸ néi bé th× tiÒn l­¬ng, vËn t¶i, bèc dì vËt liÖu sÏ thanh to¸n cho ®éi m¸y thi c«ng c¬ giíi theo ®¬n gi¸ tæng hîp. Khèi l­îng ®éi vËn chuyÓn (tÝnh theo tÊn hµng) nh©n víi ®¬n gi¸ tæng hîp ®· quy ®Þnh ra sè l­¬ng thanh to¸n cho ®éi. Nh©n c«ng l¸i m¸y ñi, m¸y ®Çm cña ®éi thi c«ng sÏ dùa vµo sè giê ho¹t ®éng thùc tÕ cña xe vµ ngµy söa ch÷a m¸y ®Ó lµm c¬ së thanh to¸n theo cÊp bËc l­¬ng thùc tÕ cña ng­êi l¸i xe. Theo b¶ng tæng hîp khèi l­îng hoµn thµnh ta cã thÓ tÝnh ra l­¬ng vµ BHXH ng­êi ®iÒu khiÓn xe m¸y ®­a vµo kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng. §èi víi c¸c chi phÝ ph¸t sinh cßn l¹i nh­ chi phÝ kh¸m xe, chi phÝ phô tïng vËn chuyÓn vËt liÖu, mang tÝnh chÊt chung... kh«ng thÓ t¸ch riªng cho tõng ®èi t­îng chÞu phÝ th× tËp hîp l¹i vµ ph©n bæ theo sè giê ch¹y m¸y. Khi tËp hîp chi phÝ m¸y thi c«ng kÕ to¸n ghi: Nî TK 623 Nguyªn vËt liÖu sö dông m¸y Cã TK 152: Nî TK 623 Nh©n c«ng trùc tiÕp sö dông m¸y Cã TK 334: B¶o hiÓm y tÕ, BHXH, KPC§ ®­îc tÝnh gép víi BHYT, BHXH, KPC§ trÝch theo l­¬ng CN trùc tiÕp XL vµ ®­îc ph¶n ¸nh vµo TK 627-Chi phÝ s¶n xuÊt chung chø kh«ng ph¶n ¸nh ë TK 623. Nî TK 627 –Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 338 (=19%xl­¬ng CN SD m¸y thi c«ng) TrÝch: Trong th¸ng cã NV ph¸t sinh chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng nh­ sau: NV 30 : XuÊt kho Nhiªn liÖu DÇu §iezen sö dông cho m¸y thi c«ng 1500lÝt x 6000®/lÝt =9 000 000® §¬n vÞ: LICOGI 13 §Þa chØ: Thanh Xu©n-HN PhiÕu xuÊt kho Ngµy 15 th¸ng 09 n¨m 2004 Sè: 152 Hä tªn ng­êi nhËn: NguyÔn H¶i YÕn - PX X©y L¾p Lý do xuÊt kho: XuÊt dïng cho m¸y thi c«ng XuÊt t¹i kho : VËt liÖu-dông cô STT Tªn,nh·n hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §vt Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 01 DÇu §iezen D§ lÝt 1500 1500 6000 9 000 000 Céng x x x x x 9 000 000 Ngµy 16 th¸ng 09 n¨m 2004 Phô tr¸ch bé phËn Phô tr¸ch Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Sö dông cung tiªu (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) -->Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña tæ ®éi thi c«ng c¬ giíi Nî TK 623:Chi phÝ sö dông m¸y Cã TK 152, 153, 214, 334 + §èi víi m¸y thi c«ng ®i thuª ngoµi: C«ng ty cã khèi l­îng m¸y thi c«ng kh¸ lín tuy nhiªn do cã nhiÒu c«ng tr×nh t¹i nhiÒu ®Þa ®iÓm c¸ch xa nhau do ®ã ®Ó tiÖn thi c«ng vµ t¨ng tiÕn ®é c«ng ty ®· thuª mét sè m¸y cña ®¬n vÞ kh¸c. Chøng tõ tr­íc tiªn ®Ó lÊy lµm c¬ së x¸c ®Þnh chi phÝ m¸y mãc thi c«ng thuª ngoµi lµ hîp ®ång thuª m¸y. C«ng ty CG & XL 13 Hîp ®ång kinh tÕ (Thuª m¸y mãc thiÕt bÞ) Ngµy 20/09/2004 Chóng t«i gåm: §¹i diÖn bªn A (bªn thuª): C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 13 Do «ng:Vò TuÊn §­¬ng Chøc vô : Gi¸m ®èc c«ng ty Cã TK sè: 113 -060283 t¹i NH Vietcombank. §¹i diÖn bªn B (bªn cho thuª): C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 14 Do «ng: NguyÔn Kim Nhung Chøc vô: Gi¸m ®èc c«ng ty Cã TK sè : 3802 - 2239B t¹i NHCT Hµ Néi Hai bªn cïng nhau thèng nhÊt ký hîp ®ång cho thuª xe gåm nh÷ng ®iÒu kho¶n sau: §iÒu I: Khèi l­îng kinh phÝ..... Bªn B cho thuª 1 cÇn trôc b¸nh h¬i ADK 19A 86.06 cÇu cäc bª t«ng. Khèi l­îng thuª tÝnh theo thêi gian: C«ng viÖc - lo¹i xe §¬n vÞ Khèi l­îng §¬n gi¸ (§) Thµnh tiÒn (§) CÇn trôc ADK 12,5 tÊn CN ®iÒu khiÓn m¸y Ca c«ng 9 10 250.000 25 000 2 250 000 250 000 Thêi gian lµm viÖc 1 ca lµ 3 giê, khèi l­îng thanh to¸n theo thùc tÕ sè ca m¸y lµm ®­îc vµ mét lÇn di chuyÓn lµ 250 000®. §iÒu II: TiÕn ®é.............................. Thùc hiÖn tõ : 18/09/04 ®Õn ngµy 20/09/04. §iÒu III: Cam kÕt chung................ ....................................................... §iÒu IV: Thanh quyÕt to¸n theo.... §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B Khi c«ng viÖc hoµn thµnh ®éi tr­ëng ®éi thi c«ng tËp hîp c¸c chøng tõ gèc thuª thiÕt bÞ bao gåm hîp ®ång thuª m¸y, biªn b¶n thanh lý hîp ®ång göi lªn phßng thanh to¸n. PhÇn lín m¸y mãc ®i thuª ®Òu do nh©n c«ng cña ®éi sö dông do ®ã chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë ®©y ®· tÝnh ë phÇn trªn. M¸y thi c«ng cña c«ng tr×nh nµo th× ghi trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã kh«ng cã tr­êng hîp dïng chung cho nhiÒu c«ngtr×nh nÕu kh«ng ph¶i ph©n bæ. M¸y thuª ngoµi ®­îc tËp hîp thµnh b¶ng ®Ó tÝnh chi phÝ m¸y thi c«ng. Dùa trªn b¶ng tËp hîp chi phÝ m¸y thi c«ng kÕ to¸n vµo sæ c¸i tµi kho¶n 623. Sæ chi phÝ s¶n xuÊt , kinh doanh Tµi kho¶n 623 §vt: 1000® Chøngtõ DiÔn gi¶i TK §W Ghi Nî TK SH NT Tæng tiÒn Chia ra NVL L­¬ng KH CP kh¸c 15/9 XuÊt NL sö dôngcho m¸y thi c«ng 152 9000 9000 15/9 §iÖn mua ngoµi phôc vô cho m¸y thi c«ng 112 2293,5 2293,5 19/9 KhÊu hao TSC§ ph©n bæ cho MTC 214 7000 7000 20/9 Chi phÝ sö dông MTC mua ngoµi 112 2500 2500 27/9 L­¬ng CN sö dông m¸y thi c«ng 334 13000 13000 Tæng CP SD MTC 33793,5 11293,5 13000 7000 2500 29/9 K/c CP SD MTC x® Z SP XL 154 33793,5 Sæ c¸i TK 623 Th¸ng 09/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Chi tiÕt c¸c lo¹i SH NT Nî Cã PXK 15/9 XuÊt kho Nhiªn liÖu phôc 152 9 000 000 vô M¸y thi c«ng H§ ®iÖn 15/9 §iÖn phôc vô MTC tr¶ 112 2 293 500 BN09 b»ng TGNH BKH 19/9 TrÝch KH MTC 214 7 000 000 H§DV 20/9 CP sö dông MTC tr¶ 112 2 500 000 BN11 b»ng TGNH BTL 28/9 L­¬ng CN sö dông MTC 334 13 000 000 BTHCP 29/9 K/c chi phÝ m¸y thi c«ng- x® Z SP XL 154 33 793 500 ...... ....... Céng 33 793 500 33 793 500 H¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng thuª ngoµi nh­ sau: Nî TK 623:Chi phÝ theo hîp ®ång Cã TK 331, 111, 112 B¶ng tËp hîp chi phÝ m¸y thi c«ng Th¸ng 09/2004 §vt: ®ång. Chøng tõ DiÔn gi¶i Chi phÝ m¸y thi c«ng TK6231 TK 6232 TK 6234 TK 6237 Céng PXK152 15/9 XuÊt kho Nhiªn liÖu phôc vô MTC 9000 000 9 000 000 H§ ®iÖn BN09 15/9 §iÖn mua ngoµi phôc vô MTC tr¶ b»ng TGNH 2 293 500 2 293 500 BKH 19/9 TrÝch KH M¸y thi c«ng 7000 000 7 000 000 H§DV BN11 20/9 CP sö dông MTC tr¶ b»ng TGNH 2 500 000 2 500 000 BTL 28/9 L­¬ng CN sö dông MTC 13000 000 13000000 BTHCP 29/9 Cuèi kú k/c x® Z SP XL Céng 9 000 000 13 000 000 7 000 000 4 793 500 33793500 d. H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung hiÖn nay ë C«ng ty LICOGI 13 ®· ®­îc tËp hîp theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh .§ã lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn phôc vô s¶n xuÊt ,qu¶n lý s¶n xuÊt & 1 sè chi phÝ kh¸c ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong ph¹m vi bé phËn s¶n xuÊt. Chi phÝ SXC cña PX XL bao gåm l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, trÝch BHXH,BHYT,KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè l­¬ng CNVC cña ®éi , khÊu hao TSC§ dïng chung cho ®éi , chi phÝ dÞch vô mua ngoµi & c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn....TÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp vµo TK 627 ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng c«ng tr×nh. Nh÷ng kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng tËp hîp ®­îc trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh th× kÕ to¸n tËp hîp theo tõng ®éi XD sau ®ã ph©nbæ cho c¸c c«ng tr×nh mµ ®éi ®ang thi c«ng trong kú . TiÒn l­¬ng gi¸n tiÕp cña c¸c ®éi kÕ to¸n c«ng ty h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 6272 - chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng, c¨n cø vµo l­¬ng b×nh qu©n thu nhËp trong th¸ng cña ®¬n vÞ vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®Ó tÝnh l­¬ng. Hµng th¸ng ®¬n vÞ nghiÖm thu khèi l­îng thùc hiÖn cïng víi tÝnh l­¬ng s¶n phÈm, cßn x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng trùc tiÕp cña c¸c tæ cÊp d­ìng, b¶o vÖ c«ng tr×nh dùa vµo b¸o c¸o s¶n l­îng hay quyÕt to¸n tõng c«ng tr×nh, phßng kÕ to¸n, phßng kÕ ho¹ch kü thuËt sÏ x¸c nhËn khèi l­îng vµ c«ng trô trî kh¸c nhau nh­ c«ng dän kho, dän vÖ sinh... vµ ®­îc thanh to¸n khi cã x¸c nhËn cña phßng ban cã liªn quan. + VÒ chi phÝ vËt liÖu: chi phÝ nµy bao gåm nh÷ng chi phÝ xuÊt dïng chung cho ph©n x­ëng nh­ vËt liÖu dïng ®Ó söa ch÷a, b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh. + Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: lµ chi phÝ vÒ c«ng cô, dông cô cho nhu cÇu s¶n xuÊt chung ë ®éi b¶o d­ìng, tu söa thiÕt bÞ. + Chi phÝ l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý : TiÒn l­¬ng chÝnh & c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi nh­ ®éi tr­ëng ,tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi ph¶i dùa trªn c¬ së hÖ sè cÊp bËc l­¬ng hiÖn t¹i cho tõng ng­êi & sè ngµy c«ng lµm trong th¸ng .Khi thanh to¸n l­¬ng cho NV qu¶n lý còng ph¶i trÝch l¹i 1 kho¶n 6% (5%BHXH,1%BHYT) kho¶n nµy ®­îc trõ vµo l­¬ng cña nh©n viªn & c«ng ty gi÷ l¹i h¹ch to¸n vµo TK338. Riªng kho¶n trÝch BHXH,BHYT,KPC§ theo tiÒn l­¬ng CN trùc tiÕp x©y l¾p trong danh s¸ch & tiÒn l­¬ng CN sö dông m¸y thi c«ng , kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo TK 627-Chi phÝ s¶n xuÊt chung . + Chi phÝ khÊu hao TSC§ phôc vô cho qu¶n lý ®éi: Trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y mãc ,thiÕt bÞ,gi¸ trÞ cña TSC§ ®­îc chuyÓn dÇn vµo gi¸ trÞ c«ng tr×nh d­íi h×nh thøc khÊu hao .ViÖc tÝnh khÊu hao lµ nh»m thu håi vèn ®Çu t­ .TSC§ bÞ h­ háng kh«ng sö dông ®­îc n÷a .HiÖn nay c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh theo nghÞ ®Þnh 1062 ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh 1141 TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh ®Ó tÝnh khÊu hao TSC§ c¨n cø vµo nguyªn gi¸ cña TSC§ & thêi gian sö dông TSC§ (C«ng ty cã b¶n ®¨ng ký møc KH TSC§ cã x¸c nhËn cña côc qu¶n lý vèn & tµi s¶n Nhµ n­íc t¹i DN) Møc KH BQ n¨m= Nguyªn gi¸ TSC§ Thêi gian SD Møc KH BQ th¸ng=Møc KH BQ n¨m 12 th¸ng C«ng viÖc tÝnh to¸n & ph©n bæ CP KH TSC§ lµ do kÕ to¸n tæng hîp thùc hiÖn .ViÖc tÝnh KH TSC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng tÝnh KH. + Chi phÝ söa ch÷a nhá (TK 6275): Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ hao mßn vµ h­ háng tõng bé phËn. §Ó ®¶m b¶o cho tµi s¶n cè ®Þnh ho¹t ®éng b×nh th­êng trong suèt thêi gian sö dông, c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn tiÕn hµnh söa ch÷a b¶o d­ìng xe m¸y theo ®Þnh kú. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (TK 6277): Do sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ dïng cho thi c«ng cña c«ng ty kh«ng ®ñ phôc vô cho nhu cÇu vÒ m¸y mãc thi c«ng do ®ã c«ng ty ph¶i thuª thªm m¸y mãc thi c«ng hoÆc thuª c¸c dÞch vô hç trî x©y l¾p nh­ tr¾c ®Þa, kiÓm tra ®é lón, vµ c¸c chi phÝ mua ngoµi kh¸c nh­ tiÒn ®iÖn ,n­íc ... .. Trong tr­êng hîp nµy c¸c chi phÝ trªn h¹ch to¸n vµo TK 6277. C¨n cø vµo H§ ®iÖn ,n­íc ... kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ ,ghi vµo sæ chi tiÕt CP SXC, vµ c¸c sæ s¸ch liªn quan theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 Cã TK 111,331 + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c (6278): bao gåm c¸c chi phÝ ngoµi c¸c chi phÝ ®· nªu ph¸t sinh trùc tiÕp ë c¸c c«ng tr×nh nh­ chi phÝ giao dÞch,tiÕp kh¸ch,chi phÝ v¨n phßng,in Ên tµi liÖu.... Nh÷ng chi phÝ nµy sÏ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 6278. Chi phÝ ph¸t sinh thuéc c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. C¸c chøng tõ gèc ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: PhiÕu xuÊt vËt t­, b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§,Ho¸ ®¬n,PhiÕu chi.... C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ph¶n ¸nh nghiÖp vô liªn quan trong kú, kÕ to¸n lËp bót to¸n nh­ sau: Nî TK 6278 Cã TK 111 Khi xuÊt vËt t­, vËt liÖu c«ng cô dông cô phôc vô cho ®éi nµo c«ng tr×nh nµo th× ghi cho c«ng tr×nh ®ã c¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt t­ kÕ to¸n ghi: Nî TK 6271 Nî TK 6273 Cã TK 152, 153 Chi phÝ tiÒn l­¬ng NV qu¶n lý PX XL : Nî TK 6272 Cã TK 334 Khi trÝch khÊu hao TSC§ cho ph©n x­ëng kÕ to¸n ghi vµo TK 6274 Nî TK 6274 Cã TK 214 Mét ®iÓm ®¸ng l­u ý ë ®©y lµ phÇn khÊu hao, söa ch÷a lín m¸y thi c«ng kÕ to¸n c«ng ty còng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n chi phÝ khÊu hao TSC§ nh­ng lµ tµi kho¶n më réng cho phÇn m¸y thi c«ng TK 6234M. Chi phÝ dÞch vu mua ngoµi,chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ph¸t sinh nh­ tiÒn ®iÖn ,n­íc ,®iÖn tho¹i ,tiÒn tiÕp kh¸ch...... kÕ to¸n ghi: Nî TK 6277,6278 Cã TK 111, 112, 331 Cuèi kú kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung (kh«ng bao gåm chi phÝ phôc vô cho m¸y thi c«ng). Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh Chøngtõ DiÔn gi¶i TK §W Ghi Nî TK 627 SH NT Tæng tiÒn Chia ra CP= tiÒn Lg BH KH CPkh¸c 04/9 Ph©n bæ CCDC cho PXXL 142 300 300 15/9 TiÒn ®iÖn th¾p s¸ng phôc vô cho thi c«ng & nhu cÇu chung ë ®éi XL 112 3127,5 3127,5 17/9 TiÒn ®iÖn tho¹i cho ®éi XL 111 1218 1218 18/9 KH TSC§ ph©n bæ cho PXXL 214 9800 9800 24/9 TiÒn n­íc cña PXXL 111 2200 2200 27/9 L­¬ng NV qu¶n lý PX XL 334 6500 6500 28/9 TiÒn ¨n ca tr¶ CNV 334 9250 9250 28/9 TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ 338 10545 10545 Tæng céng CP SXC 42940,5 3418 6500 10545 9800 12677,5 29/9 K/c CP SXC x® Z 154 42940,5 3418 6500 10545 9800 12677,5 Tµi kho¶n 627 §vt: 1000® B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Th¸ng 09/2004 C«ng tr×nh: XD SX g¹ch Block-QN STT Néi dung Sè tiÒn (§) 1 Gi¸ trÞ CCDC 300 000 2 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 9 800 000 3 L­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi 6 500 000 4 TiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ CNV..... 9 250 000 5 TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ 10 545 000 6 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 3 127 500 7 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 3 418 000 å 42 940500 Dùa trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cho toµn bé c¸c c«ng tr×nh mµ ®éi tham gia thi c«ng trong th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng c«ng tr×nh. Khi tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng c«ng tr×nh ph¶i theo mét tiªu thøc nhÊt ®Þnh. C«ng ty ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Sæ c¸i TK 627 Th¸ng 09/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC SHTK Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã BPB 05/9 Ph©n bæ gi¸ trÞ CCDC vµo CP SXC 142 300 000 H§ ®iÖn 16/9 §iÖn dïng cho nhu cÇu chung ë PX XL 112 3 127 500 PC115 17/9 ChuyÓn tõ NK§B chi tiÒn 111 1 218 000 BKH 19/9 KH TSC§ trong th¸ng cña ®éi x©y l¾p 214 9 800 000 PC120 24/9 ChuyÓn tõ NK§B chi tiÒn 111 2 200 000 BTL 27/9 L­¬ng NV qu¶n lý ®éi x©y l¾p 334 6 500 000 GTT 28/9 TiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ c«ng c«ng tr×nh&NV QLPX 334 9 250 000 BPB 28/9 TrÝchBHXH,BHYT, KPC§ tÝnh vµo CP 338 10 545 000 BTHCP 29/9 Cuèi kú k/c CP SXC ®Ó tÝnh Z SP XL 154 42 940 500 Ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2004 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) Cã thÓ kh¸i qu¸t h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung theo s¬ ®å sau: TK 154 TK 627 TK 152, 153 Ph©n bæ CFSXC vµo TK qu¶n lý ph©n x­ëng CF kh¸c b»ng tiÒn CF dÞch vô mua ngoµi CF dÞch vô mua ngoµi CFKH TSC§ cña ®éi qu¶n lý ph©n x­ëng qu¶n lý ph©n x­ëng CFNVL, CCDC cho chi tiÕt tõng c«ng tr×nh TK 111,112 TK 214 TK 331 TK334 L­¬ng NV qu¶n lý PX e. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ®­îc tiÕn hµnh ®Þnh kú hµng th¸ng. TÝnh gi¸ s¶n phÈm dë dang phô thuéc vµo ph­¬ng thøc thanh to¸n khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh gi÷a bªn A vµ c«ng ty. NÕu qui ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y dùng khi hoµn thµnh theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý th× s¶n phÈm dë dang lµ khèi l­îng x©y l¾p ch­a ®¹t ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý ®· quy ®Þnh vµ ®­îc tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh cho c¸c giai ®o¹n. NÕu trong hîp ®ång quy ®Þnh thanh to¸n chi phÝ x©y dùng sau khi hoµn thµnh toµn bé s¶n phÈm th× s¶n phÈm dë dang lµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt tõ khi khëi c«ng ®Õn cuèi th¸ng ®ã. ë c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 13 c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dë dang ®ang thùc hiÖn theo h×nh thøc thø nhÊt. LÊy vÝ dô c«ng tr×nh ®ãng cäc tr¹m b¬m Nguyªn Gi¸p tÝnh ®Õn hÕt ngµy 31/12/1999 th× khèi l­îng x©y l¾p ch­a ®¹t ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý ®· quy ®Þnh vµ ®­îc tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ã cho c¸c giai ®o¹n lµ 5.500.000.000®. Cuèi mçi quý, kÕ to¸n tÝnh ra gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm hoµn thµnh. Sè liÖu s¶n phÈm dë dang mçi th¸ng ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang tõng c«ng tr×nh, sau ®ã ®­îc kÕt chuyÓn sang ®Çu kú sau. 5. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. T¹i c«ng ty c¬ giíi & x©y l¾p 13, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ ®­îc x¸c ®Þnh lµ c«ng tr×nh. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp cho c«ng tr×nh Êy. Ghi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh trong th¸ng ®­îc c«ng ty x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p tæng c«ng chi phÝ ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh ë sæ chi tiÕt gi¸ thµnh. Khi tËp hîp chi phÝ tõng c«ng tr×nh kÕ to¸n thùc hiÖn b­íc kÕt chuyÓn ph©n bæ vËt liÖu vµo tõng c«ng tr×nh. Nî TK 154: Chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh Cã TK 621 KÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n 154 chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh: Nî TK 154: Chi phÝ cho tõng CT, HMCT Cã TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ m¸y thi c«ng cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Nî TK 154: Chi tiÕt cho tõng CT, HMCT Cã TK 623 KÕt chuyÓn tÝnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh Nî TK 154: Chi tiÕt cho tõng CT, HMCT Cã TK 627 KÕ to¸n tæng hîp lÊy sè liÖu ®· vµo sæ nhËt ký chung, c¸c sæ NK§B ®Ó ghi sæ c¸i TK 154 Sæ c¸i TK 154 Th¸ng 09/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn (§) Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 846 575 000 TK CT 29/9 KÕt chuyÓn CFNVLTT vµo Z 621 283 200 000 TK CT 29/9 KÕt chuyÓn CFNCTT vµo Z 622 60 000 000 TK CT 29/9 K/c CF m¸y thi c«ng vµo Z 623 33 793 500 TK CT 29/9 K/c CF SXC vµo Z SP XL 627 42 940 500 BTH 29/9 K/c Z SP XL hoµn thµnh 632 1 266 509 000 Céng ph¸t sinh 419 934 000 1 266 509 000 Cuèi th¸ng hoÆc cuèi niªn ®é kÕ to¸n tæng hîp lÊy sè liÖu trªn sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ thi c«ng cho tõng c«ng tr×nh. B¶ng tæng hîp chi phÝ thi c«ng C«ng tr×nh: XD SX g¹ch Block-QN (TËp hîp ®Õn hÕt ngµy30/09/2004) §¬n vÞ: §ång STT Thµnh phÇn chi phÝ Ký hiÖu C¸ch tÝnh Thµnh tiÒn 01 Chi phÝ NVL trùc tiÕp VLTT 283 200 000 02 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp NCTT 60 000 000 03 Chi phÝ sö dông M¸y thi c«ng MTC 33 793 500 04 Chi phÝ s¶n xuÊt chung SXC 42 940 500 Tæng x x 419 934 000 b. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ th­êng lµ khi kÕt thóc s¶n phÈm, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, cã khi lµ ®iÓm dõng kü thuËt nhÊt ®Þnh cña c«ng viÖc x©y l¾p. T¹i c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 13 víi nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh th× gi¸ thùc tÕ sÏ ®­îc thÓ hiÖn ë sè d­ cuèi kú trªn sæ TK 154 chi tiÕt theo c«ng tr×nh ®ã. NÕu trong tr­êng hîp cã phÕ liÖu thu håi th× gi¸ thµnh lµ phÇn cßn l¹i sau khi lÊy sè d­ t¹i thêi ®iÓm hoµn thµnh trªn sæ c¸i TK154 - XL trõ ®i phÇn phÕ liÖu vËt liÖu thu håi. = + - - Nh­ vËy víi c¸c c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh kÕ to¸n x¸c ®Þnh phÇn ®¹t ®iÓm dõng kü thuËt coi ®ã lµ h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh, kÕ chuyÓn x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. PhÇn ch­a ®¹t ®iÓm dõng kü thuËt lµ chi phÝ dë dang ®Ó l¹i trªn tµi kho¶n 154. Nh­ vËy kÕ to¸n c«ng ty khi tÝnh gi¸ thµnh th«ng qua tµi kho¶n 632 .Sau ®ã k/c sang TK 911 Nî TK632 Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt x©y l¾p toµn c«ng ty. Cã TK 154 §Ó theo dâi toµn bé chi phÝ cña c«ng ty kÕ to¸n tæng hîp gi¸ thµnh lËp ra sæ tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh trªn toµn c«ng ty. Sæ nµy më theo tõng quý ®Ó tiÖn theo dâi víi sæ c¸i. Qua ®ã cã thÓ theo dâi ®¸nh gi¸ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®· bá ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ c«ng ty ®ang thi c«ng trongkú, gi÷a c¸c ®éi thi c«ng. Ta lËp: Sæ tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Tõ sæ tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cho toµn bé c«ng tr×nh mµ kh«ng lËp thÎ tÝnh gi¸ thµnh riªng cho tõng c«ng tr×nh. Cã thÓ kh¸i qu¸t viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty qua s¬ ®å sau: §¬n vÞ : 1000® TK 632 TK 627 TK 622 TK 154 TK 621 846 575 000 K/c CFMTC K/c CFSXC K/c CFNCTT K/c CFNCTT K/c Z hoµn thµnh K/c CFNVLTT 1 266 509 000 60 000 000 283 200 000 33 793 500 42 940 500 TK 623 0 S¬ ®å tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Nh­ vËy khi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh c«ng ty qua tµi kho¶n 632,TK 911 ®Ó x® KQKD. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 154 419 934 000 Cã TK 621 283 200 000 Cã TK 622 60 000 000 Cã TK 623 33 793 500 Cã TK 627 42 940 500 Nî TK 632 419 934 000 Cã TK 154 419 934 000 Nî TK 911 419 934 000 Cã TK 632 419 934 000 PhÇn thø ba Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m c¶i tiÕn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty I. §¸nh gi¸ nh÷ng ­u ®iÓm vµ tån t¹i cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty. 1. Nh÷ng ­u ®iÓm: C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 13 tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay ®· tr¶i qua h¬n 30 n¨m, ®· lín m¹nh kh«ng ngõng c¶ vÒ qui m« lÉn chÊt l­îng s¶n xuÊt. Mét ®iÒu kh«ng thÓ nãi ®Õn lµ c«ng ty lu«n t×m c¸ch tiÕp cËn thÞ tr­êng, më réng qui m« kinh doanh nh»m thu hót kh¸ch hµng vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång x©y dùng. §Ó cã thÓ ký kÕt nhËn thÇu c«ng tr×nh, c«ng ty thùc hiÖn theo c¬ chÕ ®Êu thÇu x©y l¾p ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 60 - BXD/VKT ngµy 30/3/1994 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng. §èi víi mçi dù ¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh c«ng ty ®Òu lËp hå s¬ dù thÇu, lËp ra c¸c dù to¸n tèi ­u ®Ó giµnh thÇu c«ng tr×nh. Cã ®­îc thµnh tùu nh­ vËy lµ do nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá cña h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c¸c khÝa c¹nh sau: VÒ bé m¸y kÕ to¸n: §­îc tæ chøc gän nhÑ, quy tr×nh lµm viÖc khoa häc, c¸n bé kÕ to¸n ®­îc bè trÝ hîp lý phï hîp víi tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi. ChÝnh v× thÕ mµ viÖc h¹ch to¸n néi bé cã hiÖu qu¶, gãp phÇn ®¾c lùc vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty. VÒ tæ chøc c«ng t¸c: §­îc tæ chøc gän nhÑ, quy tr×nh lµm viÖc khoa häc, c¸n bé kÕ to¸n ®­îc bè trÝ hîp lý phï hîp víi tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi. ChÝnh v× thÕ mµ viÖc h¹ch to¸n néi bé cã hiÖu qu¶, gãp phÇn ®¾c lùc vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty. VÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: Nh×n chung chøng tõ ban ®Çu ®­îc tæ chøc hîp ph¸p, hîp lÖ, ®Çy ®ñ. C¸ch thøc h¹ch to¸n nãi chung cña c«ng ty ®· kh¸ h÷u hiÖu vµ phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n c¶i c¸ch. C«ng ty ¸p dông thµnh c«ng mét sè phÇn hµnh h¹ch to¸n kinh doanh trªn m¸y vi tÝnh víi hÖ thèng sæ s¸ch phï hîp theo h×nh thøc nhËt ký chung ®óng víi yªu cÇu quy ®Þnh cña Bé x©y dùng ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. VÒ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm xuÊt s¾c s¶n phÈm cña c«ng ty. C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc giao kho¸n xuèng c¸c ®éi x©y dùng vµ thi c«ng. §©y lµ mét h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. VÒ vËt t­: C«ng ty giao quyÒn chñ ®éng cho ®éi tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm mua s¾m nh÷ng vËt t­ cßn thiÕu cÇn sö dông ngay, ph¶i ®¶m b¶o vËt t­ ®óng chÊt l­îng, ®óng thñ tôc theo chÕ ®é hiÖn hµnh. §èi víi vËt t­ sö dông cña c«ng ty, c«ng ty c©n ®èi, lµm thñ tôc xuÊt tÝnh vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh. VÒ m¸y thi c«ng: NÕu kh«ng cã hoÆc thiÕu, c«ng ty thuª ngoµi b»ng h×nh thøc hîp ®ång, thuª thiÕt bÞ theo thÓ lÖ hiÖn hµnh. Toµn bé kinh phÝ hîp ®ång ®­îc chuyÓn vÒ phßng tµi vô ®Ó theo dâi vµ h¹ch to¸n. §ång thêi gi¶i quyÕt cÊp kinh phÝ kÞp thêi ®Ó c¸c ®éi triÓn khai thi c«ng. Sù phèi hîp trªn ®©y gi÷a c¸c phong ban c«ng ty víi ®éi ph©n x­ëng lu«n ®¶m b¶o cho viÖc tÝnh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c gi¸ thµnh c«ng tr×nh, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty víi ng­êi lao ®éng, víi chñ ®Çu t­, nhµ n­íc vµ c¸c bªn liªn quan... Nh÷ng ®iÓm lµm ®­îc trªn ®©y lµ do kÕt qu¶ c«ng søc lao ®éng cña toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn c«ng ty. Vµ mét phÇn kh«ng nhá trong ®ã lµ sù cè g¾ng cña phßng tµi vô thùc hiÖn vai trß h¹ch to¸n qu¶n lý tµi chÝnh cña m×nh. 2. Nh÷ng tån t¹i B­íc ®Çu ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n c¶i c¸ch nªn xuÊt hiÖn sù sai sãt nhÇm lÉn trong c¸c c«ng ty lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 13 ngoµi nh÷ng ®iÓm ®· ®¹t ®­îc nªu trªn kh«ng tr¸nh khái mét sè tån t¹i nhÊt ®Þnh. Thø nhÊt: ViÖc tæ chøc qu¶n lý chi phÝ cßn ch­a chÆt chÏ toµn diÖn nªn v× thÕ mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ch­a ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña nã. Trong s¶n phÈm c«ng ty, nguyªn vËt liÖu chiÕm tØ träng lín nªn viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng h­íng chÝnh ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã l¹i cã kÏ hë vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu do ph©n x­ëng tù ®¶m nhiÖm theo nhu cÇu s¶n xuÊt. PhÇn nguyªn liÖu nµy lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm hoÆc cã phÇn cao h¬n so víi viÖc lÜnh t¹i kho hoÆc chÊt l­îng ch­a b¶o ®¶m. Thø hai: §èi víi nh÷ng vËt t­ cÇn thay thÕ hoÆc l¾p ®Æt, c«ng ty cã thÓ tËn dông nh÷ng phô tïng sö dông nh­ng chÊt l­îng vÉn cßn b¶o ®¶m. Trong thùc tÕ khi c¸c ®éi thi c«ng nhËn c«ng tr×nh míi th­êng ®Ò nghÞ gi¸m ®èc mua míi rÊt nhiÒu thiÕt bÞ qu¶n lý, phô tïng... ChÝnh v× thÕ mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lªn, lµm gi¶m l·i cña doanh nghiÖp. Thø ba: Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty mµ chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng kh«ng tËp hîp trùc tiÕp cho s¶n phÈm nµo th× kÕ to¸n th­êng ph©n bæ theo mét tiªu thøc nhÊt ®Þnh th­êng lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nh­ng cã s¶n phÈm mang tÝnh gia c«ng th× cÇn nhiÒu giê c«ng s¶n xuÊt, cã s¶n phÈm th× nguyªn vËt liÖu l¹i chiÕm tØ träng lín, nªn viÖc ph©n bæ theo tiªu thøc nµy th­êng g©y ra sù chªnh lÖch lín vÒ chi phÝ. Thø t­: Ngoµi nh÷ng tån t¹i nªu trªn cßn mét sè ®iÓm l­u ý kh¸c trong c¸c phÇn h¹ch to¸n cô thÓ. Em xin tr×nh bµy nh÷ng tån t¹i ®ã ®ång thêi víi viÖc nªu ra ph­¬ng h­íng nh»m c¶i tiÕn c«ng t¸c kÕ to¸n. II. Ph­¬ng h­íng c¶i tiÕn c«ng t¸c h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m n©ng cao hiÖu qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. §Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong qu¶n lý còng nh­ h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty, em xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh­ sau: 1. VÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ: Víi nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh chÊt x©y dùng c¬ b¶n, c«ng ty nªn h¹ch to¸n theo kÕ to¸n x©y dùng c¬ b¶n ®Ó mang tÝnh qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp. + H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp h¹ch to¸n vµo TK 621. Tuy nhiªn khi xuÊt nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp phôc vô c«ng tr×nh kÕ to¸n nªn ph©n chia TK 152 thµnh ba TK cÊp 2: TK 1521 - VËt liÖu TK 1522 - Nhiªn liÖu TK 1523 - Phô tïng Khi ®ã nÕu xuÊt vËt liÖu, nhiªn liÖu hay phô tïng phôc vô c«ng tr×nh kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 - Chi tiÕt cho ®èi t­îng Cã TK 152 - Chi tiÕt theo NVL xuÊt. Khi ®ã kÕ to¸n dÔ dµng qu¶n lý, so s¸nh møc tiªu hao cña tõng lo¹i vËt liÖu, nhiªn liÖu, phô tïng cho tõng c«ng tr×nh. + H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kÕ to¸n tËp hîp. Nî TK 622 Cã TK 331: NÕu nh©n c«ng thuª ngoµi Cã TK 334: NÕu lµ c«ng nh©n c«ng ty. Trongchi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm c¸c kho¶n tÝnh nh­: BHXH, BHYT, KPC§. Khi tÝnh kÕ to¸n c«ng ty ghi: Å TrÝch BHXH: Nî TK 627: L­¬ng trùc tiÕp Cã TK 3383 Do ®Æc thï cña ngµnh XDCB khi trÝch BHXH,BHYT,KPC§ trªn tæng sè tiÒn l­¬ng CN trùc tiÕp x©y l¾p ,kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo TK 627,mµ kh«ng ph¶n ¸nh ë TK 622 nh­ ë c¸c DN th«ng th­êng : Nî TK 622: L­¬ng trùc tiÕp Cã TK 3383 Å TrÝch BHYT: Theo chÕ ®é hiÖn hµnh quy ®Þnh BHYT ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch 3% trªn sè thu nhËp t¹m tÝnh cña ng­êi lao ®éng trong ®ã ng­êi sö dông lao ®éng chÞu 2% tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, ng­êi lao ®éng trùc tiÕp nép 1% (trõ vµo thu nhËp). Nî TK 627 Cã TK 3384 C«ng ty nªn trÝch BHYT theo chÕ ®é quy ®Þnh. Nî TK 622 Cã TK 3384 T¹i c«ng ty kho¶n trÝch BHXH,BHYT,KPC§ trªn tæng sè tiÒn l­¬ng CN trùc tiÕp x©y l¾p, l­¬ng CN sö dông m¸y thi c«ng kÕ to¸n ®Òu ph¶n ¸nh vµo TK 627-Chi phÝ s¶n xuÊt chung , mµ kh«ng ph¶n ¸nh vµo TK 622,TK623 do ®ã còng lµm ¶nh h­ëng ®Õn tû lÖ c¸c kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm 2. VÒ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chi phÝ x©y l¾p dë dang ViÖc ®¸nh gi¸ thµnh s¶n phÈm dë dang trong c«ng ty phô thuéc vµo ph­¬ng thøc thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh gi÷a bªn A vµ c«ng ty. NÕu quy ®Þnh s¶n phÈm x©y l¾p thanh to¸n sau khi hoµn thµnh toµn bé gi¸ thµnh lµ tæng chi phÝ ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi bµn giao. NÕu cuèi kú ch­a hoµn thµnh th× gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ toµn bé chi phÝ tõ khi khëi c«ng ®Õn cuèi kú. NÕu thanh to¸n theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý(x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ dù to¸n) th× s¶n phÈm dë dang lµ khèi l­îng x©y l¾p ch­a ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. C«ng ty x©y l¾p vµ ch­a ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. C«ng ty x©y l¾p vµ c¬ giíi 13 cã khèi l­îng s¶n phÈm dë dang ®Çu kú kh¸ lín. (846 575 000®) C«ng ty nªn thay ®æi ph­¬ng thøc thanh to¸n khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh: t¨ng sè l­îng c«ng tr×nh thanh to¸n theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng tån vèn, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. ë c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 13 khi tËp hîp chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm sö dông TK 632 - gi¸ vèn hµng b¸n ®Ó kÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n xuÊt x©y l¾p bµn giao trong kú.. vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú, kÕ to¸n xÐt ®èi øng gi÷a bªn nî TK 154 vµ bªn cã TK 632. Do ®ã c«ng ty th«ng qua TK 632 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Khi ®ã muèn biÕt s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú ph¶i xÐt ®èi øng gi÷a TK 154 vµ TK632 KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh lµnh m¹nh hiÖn nay, mét c«ng ty chØ cã thÓ tån t¹i, ®øng v÷ng khi biÕt kÕt hîp sö dông ®óng ®¾n c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Çu ra vµ tù c©n ®èi h¹ch to¸n kinh tÕ. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th«ng tin kinh tÕ gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc chi phÝ c¸c quyÕt ®Þnh l·nh ®¹o. Nã g¾n liÒn víi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng. Chi phÝ s¶n xuÊt lu«n g¾n víi viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t­ lao ®éng trong s¶n xuÊt. ViÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ tµi chÝnh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ tµi chÝnh cña m×nh. V× thÕ sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cïng víi viÖc phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt ®Ó t¨ng tÝch luü x· héi. Yªu cÇu ®Æt ra lµ ®æi míi hoµn thiÖn kh«ng ngõng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p ®Ó thÝch øng víi yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ míi. Víi môc tiªu gãp phÇn ®æi míi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi viÖc t¨ng c­êng qu¶n trÞ doanh nghiÖp, bµi b¸o c¸o ®Ò cËp ®Õn: 1. §i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n thuéc lÜnh vùc chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. 2. T×m hiÓu thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý, kÕ to¸n ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 13 thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng - LICOGI. Trong ®ã ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n, sö dông c¸c chØ tiªu chi phÝ gi¸ thµnh. 3. Tõ ®ã, ®­a ra nh÷ng ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ vµ ph­¬ng h­íng c¬ b¶n nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, do thêi gian thùc tËp kh«ng dµi bµi viÕt míi chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh c¬ b¶n nhÊt, còng nh­ míi chØ ®­a ra nh÷ng ý kiÕn b­íc ®Çu, ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái s¬ suÊt, thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña thÇy, c« gi¸o gióp em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ Th¾m, c¸c thÇy c« trong khoa KÕ to¸n, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng kÕ to¸n C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 13 ®· gióp em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. NhËn xÐt cña Gi¸o viªn h­íng dÉn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP LICOGI13.doc
Luận văn liên quan