Đề tài Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng Hoàng Long

LỜI MỞ ĐẦU Song hành với sự phát triển của đất nước trong việc gia nhập vào kinh tế thế giới thì các doanh nghiệp phải có những bước đi phù hợp để cạnh tranh mạnh với các doanh nghiệp khác. Để cạnh tranh có hiệu , chiến lược tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm là chiến lược được quan tâm hàng đầu trong các doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây lắp, một ngành đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các ngành kinh tế khác. Việc tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm trong ngành xây lắp sẽ góp phần thúc đẩy nhanh chóng việc tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm trong các ngành kinh tế khác . Do vậy, muốn đứng vững trên thị trường cạnh tranh, muốn thị trường chấp nhận sản phẩm của mình thì ngoài việc doanh nghiệp luôn tạo uy tín đối với khách hàng, chất lượng mỹ thuật, kỹ thuật luôn đặt lên hàng đầu và còn một yếu tố không thể thiếu đó là giá thành sản phẩmđã trở thành chỉ tiêu kinh tế vô cùng quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Việc quản lý tốt chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận được xem là vấn đề hàng đầu và cũng là điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển . Nhận thức được tầm quan trọng của việc kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp nên em quyết định chọn đề tài “ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoàng Long ” làm chuyên đề tốt nghiệp. Do đó, mục tiêu của đề tài không gì khác ngoài vệc nỗ lực hoàn thiện công tác quản lý và tập hợp chi phí xây lắp tại công ty , hướng tới phấn đấu hạ giá thành sản phẩm xây lắp mà chất lượng không đổi. Trong quá trình thực tập hơn hai tháng tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoàng Long , em đã tiến hành tìm hiểu về công ty, về công tác tập hợp chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty và đưa ra một số nhận xét – kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty, được trình bày thành bốn chương: Chương 1: Cơ Sở lý luận về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp . Chương 2: Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoàng Long . Chương 3: Thực trạng về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoàng Long. Chương 4:Nhận xét – kiến nghị.

doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1670 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng Hoàng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: 627 Coù TK: 152 Khi xuaát coâng cuï, duïng cuï phuïc vuï cho quaûn lyù, phuïc vuï saûn xuaát thi coâng xaây laép: Loaïi phaân boå 1 laàn, keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK: 627 Coù TK: 153 Loaïi phaân boå nhieàu laàn, keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK: 142, 242 Coù TK: 153 Sau ñoù, tieán haønh phaân boå: Nôï TK: 627 Coù TK: 153 Trích khaáu hao taøi saûn coá ñònh phuïc vuï ôû coâng tröôøng, keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK: 627 Coù TK: 214 Chi phí dòch vuï mua ngoaøi (ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, thueâ maùy thi coâng...) chi phí khaùc baèng tieàn, keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK: 627 Nôï TK: 133 Coù TK: 111,112, 331 Cuoái kyø, phaân boå vaø keát chuyeån chi phí saûn xuaát chung, keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK: 154 Coù TK: 627 Sô ñoà haïch toaùn chi phí saûn xuaát chung Cuoái kyø keát chuyeån ñeå tính giaù thaønh Thueá VAT TK 133 Chi phí khaùc (ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi,...) TK 111, 112, 331 Trích khaáu hao maùy moùc, thieát bò saûn xuaát thuoäc ñoäi xaây döïng TK 214 Chi phí nguyeân vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï xuaát duøng cho ñoäi xaây laép, xaây döïng Tieàn löông, caùc khoaûn phuï caáp phaûi traû cuûa coâng nhaân vieân xaây döïng, tieàn aên giöõa ca cuûa coâng nhaân xaây laép TK 152, 153, 142, 242 TK 627 TK 334 TK 154 Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang: Söû duïng TK 154 Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang: duøng ñeå toång hôïp chi phí saûn xuaát phuïc vuï cho vieäc tính giaù thaønh xaây laép trong caùc doanh nghieäp, haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Moïi chi phí saûn xuaát phaùt sinh taïi doanh nghieäp xaây laép do baûn thaân doanh nghieäp thöïc hieän ñöôïc taäp hôïp treân caùc TK 621, 622, 627 vaø cuoái kyø seõ keát chuyeån vaøo TK 154 ñeå toång hôïp chi phí phaùt sinh. Khi coù khoái löôïng coâng taùc xaây laép hoaøn thaønh baøn giao thì doanh nghieäp tieán haønh tính giaù thaønh thöïc teá saûn phaåm xaây laép hoaøn thaønh baøn giao. Trong xaây döïng cô baûn, giaù thaønh coâng trình xaây laép hoaøn thaønh ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû toång coäng chi phí phaùt sinh töø luùc khôûi coâng cho ñeán khi hoaøn thaønh coâng trình. Tuy nhieân, do ñaëc ñieåm cuûa saûn xuaát xaây döïng vaø phöông thöùc thanh toaùn khoái löôïng coâng taùc xaây döïng hoaøn thaønh trong kyø baùo caùo, coù theå coù moät boä phaän keát caáu, moät loaïi coâng vieäc hay moät giai ñoaïn coâng vieäc hoaøn thaønh trong töøng haïng muïc coâng trình, hay toaøn boä coâng trình, ñöôïc thanh toaùn vôùi ngöôøi giao thaàu. = _ + Giaù thaønh thöïc teá cuûa khoái löôïng coâng taùc xaây döïng hoaøn thaønh Chi phí saûn xuaát dôû dang ñaàu thaùng Chi phí saûn xuaát phaùt sinh trong thaùng Chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái thaùng Saûn phaåm dôû dang trong xaây döïng cô baûn ñöôïc xaùc ñònh haøng thaùng baèng phöông phaùp kieåm keâ ñaùnh giaù vaøo ngaøy cuoái thaùng. Trong bieân baûn kieåm keâ caàn ghi roõ khoái löôïng saûn phaåm dôû dang thuoäc ñoái töôïng xaây laép naøo, möùc ñoä hoaøn thaønh nhö theá naøo. Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang: Xaùc ñònh theo chi phí thöïc teá phaùt sinh. Ñoái vôùi nhöõng coâng trình, haïng muïc coâng trình ñöôïc quy ñònh thanh toaùn moät laàn sau khi hoaøn thaønh toaøn boä thì saûn phaåm dôû dang laø toång soá chi phí phaùt sinh töø luùc khôûi coâng cho ñeán cuoái thaùng ñoù. Chi phí saûn xuaát xaây laép sau khi ñöôïc taäp hôïp theo töøng khoaûn muïc chi phí treân caùc taøi khoaûn 621, 622, 627 seõ ñöôïc keát chuyeån vaøo TK 154 ñeå toång hôïp chi phí saûn xuaát phaùt sinh. Khi coù khoái löôïng coâng taùc xaây laép hoaøn thaønh baøn giao thì doanh nghieäp tieán haønh tính giaù thaønh thöïc teá saûn phaåm x6y laép hoaøn thaønh baøn giao. Phöông phaùp haïch toaùn caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán caùc chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang trong quaù trình xaây laép: Toång hôïp chi phí saûn xuaát: Nôï TK: 154 Coù TK: 621 Coù TK: 622 Coù TK: 627 Thieät haïi trong saûn xuaát, ghi giaûm chi phí: Nôï TK: 138, 334, 811, 131 Coù TK: 154 Pheá lieäu thu hoài nhaäp kho: Nôï TK: 152 Coù TK: 154 Vaät lieäu thöøa vaø pheá lieäu thu hoài khoâng nhaäp kho maø tieâu thuï ngay, keá toaùn phaûn aùnh thu baùn vaät lieäu thöøa vaø pheá lieäu, ghi giaûm chi phí: Nôï TK: 111, 112, 131 Coù TK: 3331 Coù TK: 154 Giaù thaønh saûn phaåm xaây laép hoaøn thaønh chôø baøn giao, chôø tieâu thuï hay ñaõ baøn giao, keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK: 155 (thaønh phaåm saûn phaåm xaây laép) Nôï TK: 632 (giaù voán haøng baùn) Coù TK: 154 (saûn phaåm dôû dang) Sô ñoà haïch toaùn chi phí saûn xuaát dôû dang TK 621 TK 154 Keát chuyeån chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp Thieät haïi trong saûn xuaát TK 622 Keát chuyeån chi phí nhaân coâng tröïc tieáp TK 152, 111, 112, 131 TK 138, 334, 811, 131 TK 627 Pheá lieäu thu hoài Keát chuyeån chi phí saûn xuaàt chung TK 155 TK 154 Giaù thaønh saûn phaåm xaây laép hoaøn thaønh nhaäp kho chôø tieâu thuï TK 632 Giaù thaønh saûn phaåm xaây laép hoaøn thaønh baøn giao Haïch toaùn vaø phaân boå chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: Söû duïng TK 621 Chi phí veà nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp trong coâng ty laø nhöõng chi phí veà nguyeân vaät lieäu chính nhö: caùt san laép, gaïch, ñaù, saét, beâ toâng ñuùc saün, daàu, nhôùt, môõ boø,... Vieäc haïch toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp ñöôïc keá toaùn taäp hôïp vaø haïch toaùn theo chöùng töø goác ñeå xuaát vaät lieäu vaø giaù thöïc teá xuaát naøy ñöôïc tính theo phöông phaùp nhaäp tröôùc – xuaát tröôùc. Trong quaù trình xaây döïng, san laép chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp laø noät trong ba yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình saûn xuaát vaø thöôøng chieám tyû troïng lôùn trong toaøn boä chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm. Nguyeân vaät lieäu laïi thöôøng xuyeân bieán ñoäng, do vaäy caàn phaûi quaûn lyù chaët cheõ ôû moïi khaâu töø khaâu mua, baûo quaûn vaø söû duïng. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu coâng taùc keá toaùn veà nguyeân vaät lieäu, giaù vaät lieäu ñöôïc tính nhö sau: Ñeå taäp hôïp vaø phaân boå chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp keá toaùn söû duïng TK 621 “ Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp” Soå söû duïng: Soå caùi TK 621 vaø soå toång hôïp taøi khoaûn Giaù vaät lieäu nhaäp kho: Chieát khaáu giaûm giaù (neáu coù) Giaù NVLNK = + Chi phí vaän chuyeån _ Giaù mua treân hoaù ñôn Giaù thöïc teá nhaäp = Soá löôïng vaät lieäu nhaäp * Ñôn giaù nhaäp Haïch toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp trong thaùng 12 cuûa coâng trình KCN Thuận Đạo Mở Rộng: Trong coâng ty, taát caû caùc loaïi nhieân lieäu khi mua veà khoâng nhaäp taïi kho KCN Thuận Đạo Mở Rộng maø phaûi chuyeån töø kho noäi boä cuûa coâng ty neân ñöôïc ghi nhaän treân phieáu nhaäp kho cuûa kho Long Kim II. Ñoái vôùi caùc loaïi vaät tö thöôøng xuaát söû duïng thaúng cuûa coâng trình naøo thì mua veà nhaäp kho coâng trình ñoù. Ngoaøi ra, coù moät soá nguyeân vaät lieäu cuõng ñöôïc xuaát chuyeån kho nhö nhieân lieäu ñeå söû duïng chöù khoâng nhaäp kho tröïc tieáp. Caùc loaïi nguyeân vaät lieäu, nhieân lieäu sau khi nhaäp kho ôû coâng trình khaùc seõ ñöôïc trích xuaát chuyeån veà kho cuûa coâng trình ñang thi coâng coù nhu caàu veà nguyeân vaät lieäu ñeå söû duïng. Caên cöù vaøo hoaù ñôn mua haøng soá 0065666 ngaøy 24/12/2009 cuûa nhaø cung caáp Trạm Xăng Dầu An Thạnh, maõ soá thueá 1100391084 Coâng ty TNHH Moät Thaønh Vieân Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoaøng Long 68, ñuôøng Nguyeãn Trung Tröïc, KP 9,Thò Traán Beán Löùc, Huyeän Beán Löùc, Tænh Long An. HOÙA ÑÔN Teân nhaø cung caáp: Trạm Xăng Dầu An Thạnh Ngaøy: 24/12/2009 Ñòa chæ: An Thạnh - Beán Löùc – Long An Soá: MHÑ0065666 Maõ soá thueá: 1100391084 Loaïi tieàn: VND Maõ haøng Dieãn giaûi Ñôn vò Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 04030001 Daàu Do (toàn kho) lít 1620 13000 21.060.000 % Coäng tieàn haøng : 21.060.000 10% Tieàn thueá GTGT: 2.025.000 Toång coäng tieàn thanh toaùn: 23.085.000 Soá tieàn vieát baèng chöõ: Hai mươi ba triệu không trăm tám mươi lăm nghìn ñoàng chaün (VND) Ngöôøi baùn haøng Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) Nhaäp kho: Daàu Do (toàn kho) 1.620 lít, ñôn giaù nhaäp 13000ñ/l, trò giaù 21.060.000ñ Coäng tieàn haøng: 21.060.000ñ Thueá GTGT: 10% 2.025.000ñ Toång coäng tieàn thanh toaùn: 23.085.000ñ Keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK 152: 21.060.000ñ Nôï TK 133: 2.025.000ñ Coù TK 331: 23.085.000ñ Chuù thích: Ñôn giaù nhaäp 13000ñ/l ñaõ bao goàm caùc chi phí lieân quan ñeán vieäc nhaäp daàu Do laø 500ñ/l. Vì vaäy, thueá GTGT khoâng tính treân toång soá tieàn haøng 21.060.000ñ maø tính theo 10% ñôn giaù chöa coù chi phí lieân quan ñeán vieäc nhaäp daàu Do laø: 13.000ñ/l – 500ñ/l = 12.500ñ/l Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø: (1.620l * 12.500ñ/l) * 10% = 2.025.000ñ Caên cöù vaøo hoaù ñôn mua haøng soá 0065666 ngaøy 24012/2009 cuûa nhaø cung caáp Trạm Xăng Dầu An Thạnh, maõ soá thueá 1100391084 Coâng ty TNHH Moät Thaønh Vieân Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï Taàng Hoaøng Long 68, ñuôøng Nguyeãn Trung Tröïc, KP 9, Thò Traán Beán Löùc, Huyeän Beán Löùc, Tænh Long An. HOÙA ÑÔN Teân nhaø cung caáp: Trạm Xăng Dầu An Thạnh Ngaøy: 24/12/2009 Ñòa chæ: An Thạnh - Beán Löùc – Long An Soá: MHÑ0118982 Maõ soá thueá: 1100391084 Loaïi tieàn: VND Maõ haøng Dieãn giaûi Ñôn vò Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 04030001 Daàu Do (toàn kho) lít 570 13.273 7.565.450 Coäng tieàn haøng : 7.565.450 10% Tieàn thueá GTGT 728.045 Toång coäng tieàn thanh toaùn: 8.293.495 Soá tieàn vieát baèng chöõ: Taùm trieäu hai traêm chín möôi ba nghìn boán traên chín möôi laêm ñoàng chaün (VND) Ngöôøi baùn haøng Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) Nhaäp kho: Daàu Do (toàn kho) 570 lít, ñôn giaù nhaäp 13.273ñ/l, trò giaù 7.565.450ñ Coäng tieàn haøng: 7.565.450ñ Thueá GTGT: 10% 728.045ñ Toång coäng tieàn thanh toaùn: 8.293.495ñ Keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK 152: 7.565.450ñ Nôï TK 133: 728.045ñ Coù TK 331: 8.293.495ñ Caên cöù vaøo hoaù ñôn soá MHÑ 0118982 ngaøy 27/11/2009 cuûa nhaø cung caáp Trạm Xăng Dầu An Thạnh, maõ soá thueá 1100391084 Coâng ty TNHH Moät Thaønh Vieân Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï Taàng Hoaøng Long 68, ñuôøng Nguyeãn Trung Tröïc, KP 9, Thò Traán Beán Löùc, Huyeän Beán Löùc, Tænh Long An. HOÙA ÑÔN Teân nhaø cung caáp: Trạm Xăng Dầu An Thạnh Ngaøy: 24/12/2009 Ñòa chæ: An Thạnh - Beán Löùc – Long An Soá: MHÑ0118982 Maõ soá thueá: 1100391084 Loaïi tieàn: VND Maõ haøng Dieãn giaûi Ñôn vò Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 04030001 04030001 Daàu Do (toàn kho) Daàu Do ( toàn kho) Lít Lít 150 510 12.090,91 13.000 1.813.636 6.630.000 Coäng tieàn haøng : 8.443.636 10% Tieàn thueá GTGT: 811.364 Toång coäng tieàn thanh toaùn: 9.255.000 Soá tieàn vieát baèng chöõ: Chín trieäu hai traêm naêm möôi laêm ngaøn ñoàng chaün (VND) Ngöôøi baùn haøng Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) Nhaäp kho: Daàu Do (toàn kho) 150 lít, ñôn giaù nhaäp 12.090,91ñ/l, trò giaù 1.813.636ñ Daàu Do (toàn kho) 510 lít, ñôn giaù nhaäp 13.000ñ/l, trò giaù 6.630.000ñ Coäng tieàn haøng: 8.443.636ñ Thueá GTGT: 10% 811.364ñ Toång coäng tieàn thanh toaùn: 9.255.000ñ Keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK 152: 8.443.636ñ Nôï TK 133: 811.364ñ Coù TK 331: 9.255.000ñ Coâng ty TNHH Moät Thaønh Vieân Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï Taàng Hoaøng Long 68, ñuôøng Nguyeãn Trung Tröïc, KP 9, Thò Traán Beán Löùc, Huyeän Beán Löùc, Tænh Long An. HOÙA ÑÔN Teân nhaø cung caáp: Trạm Xăng Dầu An Thạnh Ngaøy: 24/12/2009 Ñòa chæ: An Thạnh - Beán Löùc – Long An Soá: MHÑ0118982 Maõ soá thueá: 1100391084 Loaïi tieàn: VND Maõ haøng Dieãn giaûi Ñôn vò Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 04030001 04030001 Daàu Do (toàn kho) Daàu Do ( toàn kho) Lít Lít 150 510 12.090,91 13.000 1.813.636 6.630.000 % Coäng tieàn haøng : 8.443.636 10% Tieàn thueá GTGT: 811.364 Toång coäng tieàn thanh toaùn: 9.255.000 Soá tieàn vieát baèng chöõ: Chín trieäu hai traêm naêm möôi laêm ngaøn ñoàng chaün (VND) Ngöôøi baùn haøng Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) Nhaäp kho: Daàu Do (toàn kho) 150 lít, ñôn giaù nhaäp 12.090,91ñ/l, trò giaù 1.813.636ñ Daàu Do (toàn kho) 510 lít, ñôn giaù nhaäp 13.000ñ/l, trò giaù 6.630.000ñ Coäng tieàn haøng: 8.443.636ñ Thueá GTGT: 10% 811.364ñ Toång coäng tieàn thanh toaùn: 9.255.000ñ Keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK 152: 8.443.636ñ Nôï TK 133: 811.364ñ Coù TK 331: 9.255.000ñ Caên cöù vaøo phieáu xuaát chuyeån kho soá CKNL 0912001 ngaøy 24/12/2009 chuyeån kho noäi boä nhieân lieäu töø kho KDC LK II veà kho CT KCN Thuaän Ñaïo Môû Roäng. Coâng ty TNHH Moät Thaønh Vieân Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï Taàng Hoaøng Long 68, ñuôøng Nguyeãn Trung Tröïc, KP 9, Thò Traán Beán Löùc, Huyeän Beán Löùc, Tænh Long An. PHIEÁU XUAÁT CHUYEÅN KHO Maõ ngöôøi thöïc hieän: XN 0027 Ngaøy: 24/12/2009 Teân ngöôøi thöïc hieän: Phan Ngoïc Trai Soá: CKNL0912001 Thuû kho nhaäp: Thuû kho xuaát: CT KDC LK II – GÑ2 Phöông tieän vaän chuyeån: Dieãn giaûi: Chuyeån kho noäi boä nhieân lieäu Maõ haøng Dieãn giaûi Ñôn vò Töø kho Ñeán kho Soá löôïng 04030003 Nhôùt 10 lít 04LK-GD2 04TÑMR-01 30 04030004 Nhôùt 40 lít 04LK-GD2 04TÑMR-01 30 Giaùm ñoác Ngöôøi laäp phieáu Thuû kho xuaát Ngöôøi vaän chuyeån Thuû kho nhaäp (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ghi roõ hoï teân) Trong ñoù, xuaát chuyeån töø kho LK II veà kho Thuaän Ñaïo Môû Roäng: Nhôùt 10 30 lít Nhôùt 40 40 lít 2.2) Giaù vaät lieäu xuaát kho: Giaù nguyeân vaät lieäu xuaát kho tính theo phöông phaùp nhaäp tröôùc – xuaát tröôùc. Vì coâng ty noäp thueá VAT theo phöông phaùp khaáu tröø neân giaù thöïc teá cuûa vaät lieäu xaát kho khoâng bao goàm thueá VAT. Giaù thöïc teá vaät lieäu xuaát = Soá löôïng vaät lieäu xuaát * Ñôn giaù xuaát Chöùng töø söû duïng: Hoùa ñôn mua haøng , phieàu nhaäp kho, phieáu xuaát chuyeån kho, phieáu xuaát kho, baûng keâ toång hôïp taøi khoaûn. Caên cöù vaøo phieáu xuaát kho soá XKNL0912004 ngaøy 26/12/ 2009 toång hôïp xuaát kho nhieân lieäu cho coâng trình KCN Thuaän Ñaïo Môû Roäng . Coâng ty TNHH Moät Thaønh Vieân Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï Taàng Hoaøng Long 68, ñuôøng Nguyeãn Trung Tröïc, KP 9, Thò Traán Beán Löùc, Huyeän Beán Löùc, Tænh Long An Maãu soá 02-VT (Ban haønh theo QÑ soá: 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/03/2006 cuûa Boä tröôûng BTC) PHIEÁU XUAÁT KHO Ngaøy 26/12/2009 Nôï TK: 621 Soá: XKNL0912004 Coù TK: 152003 Hoï vaø teân ngöôøi nhaän haøng: Cty TNHH 01TV ÑTPT Haï Taàng Hoaøng Long Ñòa chæ: 68 Nguyeãn Trung Tröïc, TT Beán Löùc, Long An Lyù do xuaát : Toång hôïp xuaát kho nhieân lieäu CT KCN Thuaän Ñaïo Môû Roäng (T.12/2009) Xuaát taïi kho: 04TÑMR-01 STT Maõ haøng Teân haøng hoaù dòch vuï Ñôn vò tính Maõ kho Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 1 0403001 Daàu Do (toàn kho) lít 04TÑMR-01 2.400 13.017 31.240.161 2 0403003 Nhôùt 10 lít 04TÑMR-01 30 31.342 940.270 3 0403004 Nhôùt 40 lít 04TÑMR-01 10 31.161 311.607 Coäng: 32.492.038 Soá tieàn vieát baèng chöõ: Ba möôi hai trieäu boán traêm chín möôi hai ngaøn khoâng traêm ba möôi taùm ñoàng chaün (VND) Soá chöùng töø goác keøm theo: Ngaøy ........ thaùng ........ naêm 200 ... Ngöôøi laäp phieáu Ngöôøi nhaän Thuû kho Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ghi roõ hoï teân) Xuaát kho goàm: Daàu Do (toàn kho): 2.400 lít, ñôn giaù xuaát 13.017ñ/l, trò giaù xuaát 31.240.161ñ Nhôùt 10: 30lít, ñôn giaù xuaát 31.342ñ/l, trò giaù xuaát 940.270ñ Nhôùt 40: 10 lít, ñôn giaù xuaát 31.161ñ/l, trò giaù xuaát 311.607ñ Toång coäng giaù trò nhieân lieäu xuaát duøng cho coâng trình ‘’ Thuaän Ñaïo Môû Roäng” laø: 32.492.038 Keá toaùn haïch toaùn: 32.492.038 Nôï TK 621: Coù TK 152003 : Tröôøng hôïp nguyeân vaät lieäu mua veà khoâng nhaäp kho maø chuyeån thaúng söû duïng cho coâng trình : - Caên cöù vaøo hoaù ñôn mua haøng soá MHÑ0912075 ngaøy 29/12/2009 cuûa Coâng ty TNHH MTV Vaän Taæ & Khai Thaùc Khoaùng Saûn Hoaøng Long , maõ soá thueá 1100780595 Coâng ty TNHH Moät Thaønh Vieân Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï Taàng Hoaøng Long 68, ñuôøng Nguyeãn Trung Tröïc, KP 9, Thò Traán Beán Löùc, Huyeän Beán Löùc, Tænh Long An. HOÙA ÑÔN Teân nhaø cung caáp: CTY TNHH MTV VT & KTKS Hoaøng Long Ngaøy: 29/12/2009 Ñòa chæ: 68 Nguyeãn Trung Tröïc - Beán Löùc – Long An Soá:MHÑ0912075 Maõ soá thueá: 1100780595 Loaïi tieàn: VND Maõ haøng Dieãn giaûi Ñôn vò Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 04090001 Caùt san laáp– CT KCN TÑMR m3 98.799,00 34.545,45 3.413.056.364 3.413.056.364 10% Tieàn thueá GTGT 341.305.636 Toång coäng tieàn thanh toaùn: 3.754.362.000 Soá tieàn vieát baèng chöõ: Ba tỷ bảy trăm năm mươi tư đồng ba trăm sáu mươi hai ngaøn ñoàng chaün (VND) Ngöôøi baùn haøng Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) 3.413.056.364ñ Keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK 621: Coù TK 3388: - Caên cöù vaøo hoaù ñôn mua haøng soá MHÑ 0912088 ngaøy 29/12/2009 cuûa Coâng ty TNHH MTV Vaän Taæ & Khai Thaùc Khoaùng Saûn Hoaøng Long , maõ soá thueá 1100780595 Coâng ty TNHH Moät Thaønh Vieân Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï Taàng Hoaøng Long 68, ñuôøng Nguyeãn Trung Tröïc, KP 9, Thò Traán Beán Löùc, Huyeän Beán Löùc, Tænh Long An. HOÙA ÑÔN Teân nhaø cung caáp: CTY TNHH MTV VT & KTKS Hoaøng Long Ngaøy: 29/12/2009 Ñòa chæ: 68 Nguyeãn Trung Tröïc - Beán Löùc – Long An Soá:MHÑ0912088 Maõ soá thueá: 1100780595 Loaïi tieàn: VND Maõ haøng Dieãn giaûi Ñôn vò Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 04071021 Caùt san lắp – CT KCN TÑMR m3 50.000,00 41.800,00 2.090.000.000 Coäng tieàn haøng : 2.090.000.000 10% Tieàn thueá GTGT 209.000.000 Toång coäng tieàn thanh toaùn: 2.299.000.000 Soá tieàn vieát baèng chöõ: Hai tyû hai traêm chín möôi chín trieäu ñoàng chaün (VND) Ngöôøi baùn haøng Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò (Kyù, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) (Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân) 2.090.000.000ñ Keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK 621: Coù TK 331: Caên cöù vaøo soå caùi taøi khoaûn 621 ta coù toång giaù trò caùt san laép cuûa coâng trình Thuaän ñaïo môû roäng laø: 3.413.056.364+2.090.000.000+418.000.000+1.402.874.000+220.054.545= 7.543.984.909 ñ Cuoái thaùng, keá toaùn taäp hôïp chi phí phaùt sinh veà nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp sau ñoù keát chuyeån vaøo taøi khoaûn 154 ñeå tính giaù thaønh. Toång coäng chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp phaùt sinh trong thaùng 12/2009 cuûa coâng trình KCN Thuaän Ñaïo Môû Roäng: Chi phí NVLttps = 3.413.056.364ñ + 2.090.000.000ñ +418.000.000ñ +1.402.874.000ñ +220.054.545 ñ +31.240.161ñ+940.270ñ+ 311.607ñ= 7.576.476.947ñ Sô ñoà 3.1 : Taäp hôïp chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp TK 621”KCN TÑMR” TK 331 3.910.874.000 (a) 3.910.874.000 (a) 32.492.038 (b) TK 152 3.633.110.909(c) (1) 31.240.161 (2) 940.270 (3) 311.607 32.492.038(b) SDCK: 11.054.445 7.576.476.947 TK 3388 3.413.056.364 220.054.545 3.633.110.909 (c) Ñoái vôùi coâng trình “KCN Thuaän Ñaïo Môû Roäng”, giaù trò nguyeân vaät lieäu xuaát kho söû duïng khoâng heát, coøn thöøa taïi coâng trình. Giaù trò nguyeân vaât lieäu toàn kho cuoái kyø: xaùc ñònh treân cô sôû giaù trò nguyeân vaät lieäu toàn ñaàu kyø coäng vôùi giaù trò nguyeân vaät lieäu phaùt sinh taêng trong kyø tröø ñi giaù trò nguyeân vaät lieäu phaùt sinh giaûm trong kyø. Giaù trò nguyeân vaät lieäu toàn kho cuoái thaùng 12 naêm 2009 cuûa coâng trình “KCN Thuận Đạo Mở Rộng”: 4.605.619ñ + 30.500.542ñ –32.492.ñ 038 = 2.614.123ñ. 2.3. Soå saùch keá toaùn: Tuøy theo yeâu caàu thoáng keâ nhaèm phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù taïi Coâng ty coù theå in aán caùc loaïi maãu soå chi tieát vaø soå toång hôïp theo töøng ñoái töôïng taäp hôïp chi phí, theo coâng vieäc hay theo yeáu toá chi phí xaây laép coù saün trong chöông trình phaàn meàm keá toaùn nhö: - Soå nhaät kyù chung - Soå chi tieát nguyeân vaät lieäu - Soå nhaät kyù mua haøng - Soå chi phí saûn xuaát (maãu soá S36-DN) - Soå chi tieát taøi khoaûn 621 (maãu soá S38-DN) - Soå caùi taøi khoaûn 621. 3. Keá toaùn taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp taïi Coâng ty: Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cuûa Coâng ty goàm tieàn löông phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng thueâ ngoaøi theo thôøi vuï (Coâng ty thöôøng kyù hôïp ñoàng ngaén haïn thôøi gian laø 3 thaùngï). Tuøy theo yeâu caàu vaø ñieàu kieän thi coâng, Coâng ty coù theå thueâ nhieàu hay ít lao ñoäng beân ngoaøi laø nhöõng lao ñoäng ñòa phöông – nôi coâng trình ñang thi coâng vaø hoï thöôøng laøm nhöõng coâng vieäc phuï nhö vaän chuyeån ñaát, ñaù, nhuùng gaïch vaøo nöôùc,….. Ñoái vôùi khoaûn chi phí naøy, keá toaùn taäp hôïp vaøo taøi khoaûn 622 “Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp”. Ñoái vôùi khoaûn phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng trong bieân cheá cuûa Coâng ty goàm tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân tröïc tieáp tham gia vaøo quaù trình thi coâng, tieàn löông phaûi traû cho nhaân vieân quaûn lyù coâng trình vaø coâng nhaân ñieàu khieån, phuïc vuï xe maùy thi coâng ñöôïc keá toaùn taäp hôïp vaøo taøi khoaûn 6271 “Chi phí nhaân vieân phaân xöôûng”. Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp phaùt sinh ñoái vôùi coâng trình, haïng muïc coâng trình naøo thì ñöôïc keá toaùn taäp hôïp tröïc tieáp vaøo coâng trình, haïng muïc coâng trình ñoù. 3.1. Thuû tuïc chöùng töø: ¹ Chöùng töø söû duïng: - Hôïp ñoàng thueâ ngoaøi, - Baûng chaám coâng, baûng thanh toaùn tieàn löông - Baûng thoáng keâ noäi dung coâng vieäc. ¹ Trình töï luaân chuyeån chöùng töø: Caên cöù vaøo hôïp ñoàng lao ñoäng thueâ ngoaøi, haøng ngaøy ñoäi tröôûng coâng trình theo doõi chaám coâng theo noäi dung coâng vieäc taïi coâng tröôøng. Ñeán cuoái thaùng, treân cô sôû baûng chaám coâng, ñoäi tröôûng coâng trình laäp baûng thoáng keâ noäi dung coâng vieäc vaø baûng thanh toaùn tieàn löông thaønh moât boä chöùng töø gôûi veà Phoøng Xaây döïng, Phoøng Keá hoaïch kyù xaùc nhaän vaø ñöôïc chuyeån ñeán Phoøng Keá toaùn. Taïi ñaây, keá toaùn thanh toaùn kieåm tra, ñoái chieáu soá lieäu treân nhöõng chöùng töø naøy ñeå leân baûng keâ chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø taäp hôïp vaøo soå chi tieát taøi khoaûn 622 “Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp” theo töøng coâng trình, haïng muïc coâng trình. 3.2. Taøi khoaûn söû duïng: Ñeå taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ñoái vôùi lao ñoäng thueâ ngoaøi, keá toaùn Coâng ty söû duïng taøi khoaûn 622 “Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp”. Taøi khoaûn naøy ñöôïc môû chi tieát theo töøng coâng trình, haïng muïc coâng trình. 3.3. Trình töï keá toaùn: Caên cöù vaøo boä chöùng töø do ñoäi tröôûng coâng trình chuyeån ñeán ñaõ ñöôïc xaùc nhaän, keá toaùn thanh toaùn laäp phieáu chi soá PC0912012 ngaøy 03/12/2009 thanh toaùn tiền nhân công coâng trình “KCN Thuận Đạo Mở Rộng” soá tieàn 400.000 ñ ñöôïc ghi vaøo soå chi tieát taøi khoaûn 622 nhö sau: Nôï TK 622 : 400.000 ñ Coù TK 111101: 400.000 ñ Caên cöù vaøo chöùng töø chung soá CTK09012087 ngaøy 18/12/2009 cuûa coâng trình “KCN Thuận Đạo Mở Rộng” soá tieàn 1.000.000ñ ñöôïc ghi vaøo soå chi tieát taøi khoaûn 622 nhö sau: Nôï TK 622 : 1.000.000 ñ Coù TK 141002: 1.000.000 ñ Caên cöù vaøo chöùng töø chung soá CTK09012086 ngaøy 25/12/2009 cuûa coâng trình “KCN Thuận Đạo Mở Rộng” soá tieàn 1.000.000ñ ñöôïc ghi vaøo soå chi tieát taøi khoaûn 622 nhö sau: Nôï TK 622 : 1.000.000 ñ Coù TK 141002: 1.000.000 ñ Caên cöù vaøo soå caùi taøi khoaûn 622 ta taäp hôïp ñöôïc chi phí nhaân coâng tröïc tieáp trong thaùng 12/2009 vôùi soá tieàn laø : 5.220.000ñ Sô ñoà 3.2. Taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp TK 1111 TK 622 “KCN TÑMR” ( a) 1.720.000 320.000 (b )3.500.000 400.000 500.000 5.220.000 500.000 1.720.000 ( a ) TK 141 1.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 3.500.000 ( b ) 3.4. Soå saùch keá toaùn: - Soå nhaät kyù chung - Soå nhaät kyù chi tieàn - Soå chi phí nhaân coâng (maãu soá S36-DN) - Soå chi tieát taøi khoaûn 622 (maãu soá S38-DN) - Soå caùi taøi khoaûn 622. 4.Haïch toaùn vaø phaân boå chi phí saûn xuaát chung: Söû duïng TK 627 Chi phí saûn xuaát chung taïi Coâng ty goàm chi phí nhaân vieân quaûn lyù coâng trình, chi phí duïng cuï saûn xuaát, chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh, chi phí baèng tieàn khaùc duøng chung cho hoaït ñoäng cuûa ñoäi coâng trình. 4.1. Thuû tuïc chöùng töø: ¹ Chöùng töø söû duïng: - Ñeå taäp hôïp chi phí löông phaûi traû cho nhaân vieân quaûn lyù coâng trình, coâng nhaân ñieàu khieån vaø phuïc vuï xe maùy phaùt sinh taïi ñoäi thi coâng: Chöùng töø goàm baûng chaám coâng; baûng chaám chuyeán, chaám giôø; baûng thanh toaùn tieàn löông; baûng thoáng keâ noäi dung coâng vieäc. - Ñeå taäp hôïp chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh duøng chung cho hoaït ñoäng cuûa ñoäi thi coâng: Chöùng töø goàm baûng trích khaáu hao taøi saûn coá ñònh, baûng tính vaø phaân boå khaáu hao taøi saûn coá ñònh. - Ñeå taäp hôïp chi phí dòch vuï mua ngoaøi vaø chi phí baèng tieàn khaùc duøng chung cho hoaït ñoäng cuûa ñoäi thi coâng: Chöùng töø goàm phieáu yeâu caàu coâng vieäc, hoùa ñôn vaø caùc chöùng töø lieân quan nhö hôïp ñoàng kinh teá, phieáu giao nhaän haøng, bieân baûn nghieäm thu vaø thanh lyù hôïp ñoàng…. 4.2. Taøi khoaûn söû duïng: Taïi Coâng ty, keá toaùn söû duïng taøi khoaûn 627 “Chi phí saûn xuaát chung” ñeå taäp hôïp chi phí saûn xuaát chung phaùt sinh trong kyø. * Phöông phaùp phaân boå: Coâng ty aùp duïng phöông phaùp phaân boå theo toång chi phí tröïc tieáp thöïc teá phaùt sinh theo coâng thöùc nhö sau : Toång chi phí caàn phaân boå Chi phí chung caàn phaân boå ( A,B,C ) Toång chi phí phaùt sinh cuûa töøng coâng trình ( A,B,C ) = x Toång CP tröïc tieáp phaùt sinh cuûa taát caû caùc coâng trình Taïi Coâng ty, chi phí saûn xuaát chung tröïc tieáp phaùt sinh ñöôïc taäp hôïp theo töøng coâng trình, coøn chi phí saûn xuaát chung giaùn tieáp khoâng xaùc ñònh ñöôïc ôû coâng trình naøo thì ñöôïc taäp hôïp laïi ôû ñoäi thi coâng vaø chuyeån chöùng töø veà cho phoøng keá toaùn. Cuoái thaùng, keá toaùn tieán haønh phaân boå chi phí saûn xuaát chung giaùn tieáp naøy cho töøng coâng trình theo soá ca maùy thöïc teá söû duïng. Sau ñoù keát chuyeån taát caû chi phí saûn xuaát chung tröïc tieáp vaø chi phí saûn xuaát chung giaùn tieáp ñaõ phaân boå vaøo taøi khoaûn 154 “Chi phí saûn xuaáât kinh doanh dôû dang” ñeå tính giaù thaønh. 4.3. Taäp hôïp chi phí saûn xuaát chung tröïc tieáp phaùt sinh trong thaùng 12 naêm 2009 cuûa coâng trình “Khu coâng nghieäp Thuaän Ñaïo Môû Roäng”: Caên cöù phieáu chi PC0912106 ngaøy 18/12/2009: thanh toaùn tieàn chôû daàu soá tieàn 180.000ñ, keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK 6278 : 180.000ñ Coù TK 1111: 180.000ñ Caên cöù phieáu chi PC0912117 ngaøy 23/12/2009: chi phí thueâ xe uûi thi coâng thanh toaùn tieàn chôû daàu soá tieàn 90.000ñ, keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK 6278 : 90.000ñ Coù TK 1111: 90.000ñ Caên cöù vaøo hoùa ñôn mua haøng soá MHÑ0912076ngaøy 29/12/2009 soá tieàn laø 638.981.818ñ, keá toaùn haïch toaùn: Nôï TK 6278 : 638.981.818ñ Coù TK 3388: 638.981.818ñ _ Toång chi phí saûn xuaát chung tröïc tieáp phaùt sinh trong thaùng 12/2009: 1.001.377.891 Minh hoïa baûng phaân boå chi phí tröïc tieáp keøm theo: _ Toång chi phí saûn xuaát chung tröïc tieáp ñöôïc phaân boå cho coâng trình “KCN Thuaän Ñaïo Môû Roäng” laø 31.274.410.745ñ 4.4. Taäp hôïp chi phí saûn xuaát chung giaùn tieáp phaùt sinh trong thaùng 12 naêm 2009 cuûa coâng trình “Khu coâng nghieäp Thuaän Ñaïo Môû Roäng”: Caùc chi phí saûn xuaát chung giaùn tieáp khoâng theå xaùc ñònh ôû coâng trình naøo neân ñöôïc taäp hôïp ôû Xí nghieäp thi coâng. _ Toång chi phí saûn xuaát chung giaùn tieáp ñöôïc phaân boå cho coâng trình “KCN Thuaän Ñaïo Môû Roäng” laø 409.982.361ñ : Minh hoïa baûng phaân boå chi phí giaùn tieáp keøm theo: Keá toaùn ñònh khoaûn : Nôï 627 (chi tieát caùc CT) : A Coù 627 ( XN thi coâng ) : A Nôï 154(chi tieát caùc CT): B Coù 627 (chi tieát caùc ct): B _ Toång coäng chi phí saûn xuaát chung tröïc tieáp vaø giaùn tieáp ñaõ phaân boå cuûa coâng trình “Khu coâng nghieäp Thuaän Ñaïo Môû Roäng”: 409.982.361ñù+31.274.410.745ñù = 31.684.393.106ñù 5/ Caùch xaùc ñònh giaù thaønh : - Do ñaëc thuø cuûa ngaøh ngheà san laáp la xuaát hoùa ñôn theo töøng ñôït nghieäm thu coâng trình neân caùch xaùc ñònh giaù thaønh seõ töông öùng vôùi töøng ñôït xuaát hoùa ñôn ñoù . - Ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu ( caùt ): Khi xaùc ñònh giaù voán-> ñaàu ra ( khi xuaát hoùa ñôn ra beân ngoaøi ) neáu khoái löôïng ñaàu ra bao nhieâu thì keát chuyeån khoái löôïng ñaàu vaøo töông öùng vôùi khoái löôïng ñaàu ra ñeå tính giaù voán . - Chi phí saûn xuaát 627 chung: phaân boá theo tyû leä doanh thu cuûa coâng trình ñoù: Ví duï : Toång giaù trò hôïp ñoàng cuûa 1 coâng trình laø : 100.000.000ñù Xuaát hoùa ñôn trong thaùng laø: 10.000.000ñù _ Tyû leä =10/100= 0,1 % _ Chi phí saûn xuaát chung 627 = 0,1% x toång giaù trò 627 cuûa töøng coâng trình ñoù 6) Keá toaùn taäp hôïp vaø keát chuyeån chi phí saûn xuaát chung: Quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty coù tính ñaëc thuø rieâng vaø coù nhieàu ñieàu khaùc vôùi caùc ngaønh saûn xuaát kinh doanh khaùc. Do vaäy ñoái töôïng taäp hôïp vaø phaân boå chi phí saûn xuaát laø caùc khoaûn muïc chi phí tröïc tieáp phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát. Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp (TK 621) Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp (TK 622) Chi phí saûn xuaát chung (TK 627) TK 621 TK 154 3.633.110.909(c) 3.633.110.909(c) TK 622 3.910.874.000 (a) 32.492.038 (b) 7.576.476.947 TK 627 3.413.056.364 220.054.545 3.633.110.909 (c) Sau khi ñaõ taäp hôïp caùc chi phí theo töøng khoaûn muïc, keá toaùn tieán haønh keát chuyeån caùc khoaûn chi phí naøy vaøo taøi khoaûn 154 (chi phí saûn xuaát dôû dang). Keá toaùn taäp hôïp vaø keát chuyeån chi phí saûn xuaát cho coâng trình KCN Thuaän Ñaïo Môû Roäng: Nôï TK 154: 8.347.687.967ñ Coù TK 621: 7.356.422.402ñ Coù TK 622: 5.220.000ñ Coù TK 627: 986.045.565ñ 7) Keá toaùn tính giaù thaønh saûn phaåm: Giaù thaøh saûn phaåm xaây laép coù theå tính theo nhieàu phöông phaùp nhöng tuøy thuoäc vaøo quan heä giöõa caùc ñoái töôïng taäp hôïp chi phí vaø ñoái töôïng tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép ñöôïc xaùc ñònh cuûa coâng ty. Trong hoaït ñoäng saûn xuaát xaây laép, saûn phaåm cuoái cuøng laø caùc coâng trình, haïng muïc coâng trình hoaøn thaønh baøn giao hoaëc nhaäp kho chôø tieâu thuï. Phöông phaùp tính giaù thaønh Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï Taàng Hoaøng Long aùp duïng phöông phaùp phaân boå theo tyû leä doanh thu ñeå tính giaù thaønh. Doanh thu: 14.774.221.166ñ Toång giaù trò hôïp ñoàng: 36.935.550.000 ñ ( Khoái löôïng caùt xuaát ra cho coâng trình :284.748 ( giaù trò 10.499.952 ñ ) Töông öùng vôùi khoái löôïng ñaàu vaøo : : 284.748m3 ( giaù trò 10.499.952 ñ ) Tyû leä ñöôïc xaùc ñònh : 14.774.221.166/36.935.550.000 = 40% Trong thaùng 12/2009 coâng trình khu coâng nghieäp Thuaän Ñaïo Môû Roäng hoaøn thaønh giai ñoaïn haïng muïc coâng trình. Keá toaùn caên cöù doanh thu baùn haøng tính giaù voán xuaát kho Döïa vaøo doanh thu cuûa coâng trình khu coâng nghieäp Thuaän Ñaïo Môû Roäng, giaù thaønh öôùc löôïng ñöôïc tính nhö sau: Toång chi phí 154 cho coâng trình tính tôùi thôøi ñieåm 31/12/2009 laø: 13.611.021.646 ñ Xaùc ñònh giaù voán: Caùt 11.862.570.218ñ Chi phí saûn xuaát chung : 1.748.451.428 ñ Vaäy chi phí saûn xuaát chung keát chuyeån voâ giaù voán cho ñôït naøy laø : 1.748.451.428 x 40% = 699.380.571 Do keá toaùn ñieàu chænh chi phí 200.000.000ñ ñeå ñöa vaøo coâng trình khaùc neân giaù voán cho ñôït naøy chæ coøn laïi laø : 499.380.571. Gía thaønh cuûa coâng trình laø : Chi phí caùt + Chi phí saûn xuaát chung 10.499.952.218+499.380.571 ñ = 10.999.332.789 ñ Ñaây cuõng chính laø giaù voán xuaát kho cuûa coâng trình Thuaän Ñaïo Môû Roäng. Sang thaùng 01/2010, keá toaùn tieáp tuïc ghi cheùp, ñònh khoaûn vaø taäp hôïp caùc chi phí lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa coâng trình ñeå tính giaù thaønh caùc giai ñoaïn haïng muïc coøn laïi cho ñeán khi coâng trình hoaøn thaønh baøn giao. CHÖÔNG 4: NHAÄN XEÙT – KIEÁN NGHÒ I. NHAÄN XEÙT: 1/ Öu ñieåm: a/ Veà toång quan Coâng ty: - Coâng ty ñaõ xaây döïng ñöôïc moät boä maùy quaûn lyù goïn nheï, hôïp lyù vaø khoa hoïc. Caùc boä phaän quaûn lyù hoã trôï coù hieäu quaû cho Ban Toång Giaùm ñoác trong coâng taùc toå chöùc vaø giaùm saùt thi coâng. Boä maùy quaûn lyù toát ñaûm baûo höôùng tôùi muïc tieâu cuûa Coâng ty laø tieát kieäm chi phí, haï giaù thaønh saûn phaåm nhöng chaát löôïng coâng trình vaãn ñöôïc ñaûm baûo. Vì vaäy, teân tuoåi vaø uy tín cuûa Coâng ty ñang ngaøy caøng ñöôïc cuûng coá trong lónh vöïc xaây laép. - Veà caùch toå chöùc nhaân söï hôïp lyù töø caùc phoøng ban ñeán caùc boä phaän thi coâng, moãi boäï phaän coù söï phaân coâng, phaân nhieäm roõ raøng vaø cuï theå cho töøng thaønh vieân. - Coâng ty luoân chuù troïng ñeán vieäc ñaàu tö mua saém maùy moùc, trang thieát bò hieän ñaïi ñeå phuïc vuï nhu caàu saûn xuaát ngaøy caøng phaùt trieån. - Ngoaøi ra, Coâng ty coøn toå chöùc xaây döïng heä thoáng maïng noäi boä goùp phaàn hoã trôï ñaéc löïc cho coâng taùc quaûn lyù vaø kieåm soaùt trong Coâng ty. b/ Veà toå chöùc boä maùy keá toaùn: - Coâng ty ñaõ thaønh coâng trong vieäc toå chöùc boä maùy keá toaùn moät caáp, thoáng nhaát vaø hoaït ñoäng coù hieäu quaû. Nhìn chung, boä maùy keá toaùn ñöôïc toå chöùc goïn nheï, hôïp lyù vaø phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm toå chöùc saûn xuaát kinh doanh vaø yeâu caàu quaûn lyù cuûa Coâng ty. Phoøng keá toaùn bao goàm 6 nhaân vieân, moãi nhaân vieân ñöôïc toå chöùc phaân coâng, phaân nhieäm roõ raøng, phuø hôïp vôùi naêng löïc vaø trình ñoä chuyeân moân cuûa töøng ngöôøi. Chính vì theá, coâng taùc haïch toaùn taïi Coâng ty ñöôïc thöïc hieän moät caùch nhanh choùng, chính xaùc, traùnh ñöôïc tình traïng choàng cheùo coâng vieäc deã daãn ñeán nhaàm laãn vaø sai soùt. Hôn nöõa, haàu heát caùc nhaân vieân cuûa phoøng keá toaùn ñeàu coù trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï vaø kinh nghieäm thöïc teá laâu naêm cuøng vôùi tinh thaàn taän taâm, nhieät tình trong coâng vieäc. Ngoaøi ra, caùc nhaân vieân trong phoøng keá toaùn ñaõ xaây döïng ñöôïc moät moái quan heä toát ñeïp vôùi nhau vaø vôùi caùc phoøng ban khaùc. Ñieàu naøy taïo ñöôïc raát nhieàu thuaän lôïi trong coâng taùc keá toaùn cuûa Coâng ty. - Do ñöôïc toå chöùc moät caùch baøi baûn vaø khoa hoïc neân nhìn chung boä maùy keá toaùn cuûa Coâng ty luoân luoân hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao ñoù laø ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaø cung caáp kòp thôøi caùc thoâng tin caàn thieát cho caùc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn vaø cho Ban Toång Giaùm ñoác. Chính vì theá, boäï maùy keá toaùn ñaõ goùp moät phaàn khoâng nhoû trong coâng taùc quaûn lyù chi phí, tieát kieäm haï giaù thaønh saûn phaåm xaây laép cuûa Coâng ty vaø ñöôïc coi nhö laø caùnh tay phaûi ñaéc löïc cuûa Ban Toång Giaùm ñoác. c/ Veà toå chöùc coâng taùc keá toaùn: - Nhìn chung, heä thoáng chöùng töø taïi Coâng ty ñöôïc toå chöùc ñaày ñuû vaø hôïp lyù caên cöù treân caùc quy ñònh cuûa cheá ñoä chöùng töø keá toaùn do Boä Taøi chính ban haønh vaø ñaëc ñieåm kinh doanh cuûa Coâng ty. Ñoàng thôøi, keá toaùn Coâng ty cuõng ñaõ xaây döïng ñöôïc trình töï luaân chuyeån caùc loaïi chöùng töø moät caùch hôïp lyù, ñaûm baûo nguyeân taéc nhanh choùng, kòp thôøi vaø khoâng aûnh höôûng ñeán caùc boä phaän khaùc. Nhôø theá, coâng taùc keá toaùn noùi chung ñöôïc thöïc hieän minh baïch, roõ raøng, coù caên cöù vöõng chaéc vaø coâng taùc taäp hôïp chi phí xaây laép vaø tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép noùi rieâng taïi Coâng ty ñöôïc tieán haønh nhanh choùng, chính xaùc, kòp thôøi ñaùp öùng ñaày ñuû thoâng tin caàn thieát cho Ban Toång Giaùm ñoác. d/ Veà vieäc xaùc ñònh ñoái töôïng tính giaù thaønh vaø phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép taïi Coâng ty: - Coâng ty löïa choïn ñoái töôïng tính giaù thaønh laø töøng coâng trình hay haïng muïc coâng trình hoaøn thaønh. Nhö vaäy, Coâng ty coù theå theo doõi chi phí cho töøng coâng trình hay haïng muïc coâng trình. - Phöông phaùp tính giaù thaønh ñöôïc aùp duïng taïi Coâng ty laø phöông phaùp giaûn ñôn. Phöông phaùp naøy seõ giuùp coâng taùc tính giaù thaønh ñôn giaûn hôn, coâng vieäc tính toaùn cuûa keá toaùn seõ nheï nhaøng hôn, traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt khoâng ñaùng coù do nhaàm laãn trong tính toaùn. e/ Veà nguyeân taéc taäp hôïp chi phí xaây laép vaø tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép taïi Coâng ty: - Nguyeân taéc taäp hôïp chi phí xaây laép vaø tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép taïi Coâng ty haàu heát caên cöù theo nhöõng quy ñònh cuûa Boä Taøi chính ban haønh, heä thoáng chöùng töø ban ñaàu ñöôïc toå chöùc hôïp phaùp, hôïp lyù vaø ñaày ñuû. 2/ Nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi: a/ Veà vieäc xaùc ñònh ñoái töôïng tính giaù thaønh vaø phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép taïi Coâng ty: - Vieäc löïa choïn ñoái töôïng tính giaù thaønh laø töøng coâng trình hay haïng muïc coâng trình, keá toaùn chæ coù theå tính giaù thaønh saûn phaåm khi coâng trình, haïng muïc coâng trình hoaøn thaønh baøn giao. Do ñoù, keá toaùn khoâng theå cung caáp nhöõng thoâng tin caàn thieát veà giaù thaønh moät caùch kòp thôøi vaø töông ñoái chính xaùc trong tröôøng hôïp coâng trình hoaøn thaønh giai ñoaïn hay boä phaän thi coâng. - Phöông phaùp giaûn ñôn ñöôïc duøng ñeå tính giaù thaønh taïi Coâng ty vaø vieäc öôùc löôïng giaù thaønh khoaûng 90% doanh thu ñoái vôùi coâng trình “Cheá bieán thuûy saûn” khi hoaøn thaønh giai ñoaïn san laép neàn haï thì vieäc ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø chæ laø coâng vieäc mang tính chaát thuû tuïc chöù khoâng ñöôïc chính xaùc vì Coâng ty khoâng coù xaây döïng giaù thaønh ñònh möùc (giaù thaønh keá hoaïch) cho töøng coâng trình, haïng muïc coâng trình. b/ Veà heä thoáng taøi khoaûn söû duïng taïi Coâng ty: Coâng ty thöïc hieän vieäc xaây laép theo phöông thöùc thi coâng hoãn hôïp vöøa thi coâng baèng thuû coâng vöøa keát hôïp thi coâng baèng maùy. - Taäp hôïp chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp taïi Coâng ty: Theo phieáu xuaát kho soá XKNL0708005 ngaøy 30/08/2007 toång hôïp xuaát kho nhieân lieäu soá tieàn 158.107.143 ñ söû duïng cho maùy thi coâng coâng trình “KCN Thuaän Ñaïo Môû Roäng”, keá toaùn taäp hôïp vaøo taøi khoaûn 621 – Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp. Caùch haïch toaùn naøy khoâng ñuùng theo quy ñònh veà cheá ñoä keá toaùn hieän haønh. - Taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp taïi Coâng ty: Teàn löông phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng tröïc tieáp tham gia vaøo quaù trình thi coâng, tieàn löông cuûa nhaân vieân ñieàu khieån vaø phuïc vuï xe maùy thi coâng ñöôïc keá toaùn taäp hôïp vaøo taøi khoaûn 6271 “Chi phí nhaân vieân phaân xöôûng” laø khoâng ñuùng. - Taäp hôïp chi phí saûn xuaát chung taïi Coâng ty: Tieàn löông phaûi traû cho nhaân vieân ñieàu khieån xe maùy thi coâng soá tieàn 70.196.072 ñ, trích khaáu hao phöông tieän xe maùy phuïc vuï thi coâng 84.230.939 ñ, chi phí söûa xe cô giôùi 7.217.750 ñ, chi phí baèng tieàn khaùc lieân quan xe maùy thi coâng soá tieàn 1.323.000 ñ vaø 4.909.090 ñ, keá toaùn ñeàu taäp hôïp vaøo taøi khoaûn 627 (chi tieát taøi khoaûn 6271, 6274, 6277, 6278). Caùch haïch toaùn nhö vaäy khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc xaùc ñònh keát quaû kinh doanh chung nhöng laøm cho vieäc quaûn lyù chi phí söû duïng maùy thi coâng trôû neân khoù khaên. Doanh nghieäp seõ khoù theo doõi ñöôïc tyû leä chi phí söû duïng maùy thi coâng chieám trong toång giaù thaønh, trong khi ñoù khoaûn muïc chi phí saûn xuaát chung laø moät khoaûn muïc bao goàm nhöõng chi phí chung chung, khoâng roõ raøng môùi taäp hôïp vaøo ñaây. Nhö vaäy, vieäc haïch toaùn khoâng phaûn aùnh ñöôïc cô caáu hôïp lyù cuûa chi phí, töø ñoù gaây khoù khaên cho coâng taùc phaân tích chi phí, giaù thaønh nhaèm xaây döïng keá hoaïch tieát kieäm chi phí vaø haï giaù thaønh saûn phaåm xaây laép taïi Coâng ty. c/ Veà baùo caùo chi phí xaây laép vaø giaù thaønh saûn phaåm xaây laép taïi Coâng ty: Taïi Coâng ty, keá toaùn chöa thöïc hieän vieäâc laäp baùo caùo chi phí xaây laép vaø giaù thaønh saûn phaåm xaây laép ñònh kyø cho Ban Toång Giaùm ñoác. Do ñoù, Ban Giaùm ñoác Coâng ty seõ gaëp khoù khaên trong vieäc phaân tích söï bieán ñoäng cuûa töøng khoaûn muïc chi phí ñeå laøm cô sôû xaùc ñònh söï bieán ñoäng toát hay bieán ñoäng xaáu aûnh höôûng ñeán möùc ñoä hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Ñieàu naøy daãn ñeán khoâng kieåm soaùt ñöôïc chi phí neân deã sai laàm trong vieäc ra caùc quyeát ñònh cuûa Ban Toång Giaùm ñoác. II/ KIEÁN NGHÒ: 1/ Veà vieäc xaùc ñònh ñoái töôïng tính giaù thaønh vaø phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép taïi Coâng ty: - Vieäc löïa choïn ñoái töôïng tính giaù thaønh : Tuøy theo ñaëc ñieåm, tính chaát cuûa töøng coâng trình vaø phöông thöùc thanh toaùn cuûa chuû ñaàu tö (khaùch haøng) khi kyù keát hôïp ñoàng thi coâng maø Coâng ty löïa choïn ñoái töôïng tính giaù thaønh laø töøng coâng trình, haïng muïc coâng trình hoaëc töøng giai ñoaïn, boä phaän thi coâng. Ñoái vôùi coâng trình “Khu coâng nghieäp Long Haäu”, do thôøi gian thi coâng keùo daøi cho ñeán nay vaø phöông thöùc thanh toaùn cuûa chuû ñaàu tö laø theo töøng giai ñoaïn hoaøn thaønh ñöôïc nghieäm thu thöïc teá, theo em Coâng ty neân löïa choïn ñoái töôïng tính giaù thaønh laø töøng giai ñoaïn thi coâng hoaøn thaønh thì vöøa thuùc ñaåy vieäc quaûn lyù chi phí vöøa thuùc ñaåy quaûn lyù tieán ñoä thi coâng saùt sao hôn. - Coâng ty aùp duïng phöông phaùp giaûn ñôn vaø vieäc öôùc löôïng giaù thaønh khoaûng 90% doanh thu ñeå tính giaù thaønh coâng trình “Khu coâng nghieäp Long Haäu” khi hoaøn thaønh giai ñoaïn san laép neàn haï trong thaùng 8/2007 nhö treân seõ khoâng xaùc ñònh ñöôïc giaù thaønh chính xaùc, daãn ñeán vieäc tính giaù thaønh ôû giai ñoaïn ñaàu seõ cao hôn so vôùi giaù thaønh thöïc teá, do ñoù vieäc ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø chæ mang tính chaát thuû tuïc. Theo em, Coâng ty phaûi xaây döïng toång giaù thaønh saûn xuaát ñònh möùc cho töøng coâng trình theo khoaûn muïc chi phí laøm cô sôû tính giaù thaønh thöïc teá cuûa töøng giai ñoaïn thi coâng vaø neân choïn phöông phaùp tyû leä ñeå tính giaù thaønh thì khi ñoù ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát laø toaøn boä coâng trình, ñoái töôïng tính giaù thaønh laø töøng giai ñoaïn thi coâng. Vieäc löïa choïn phöông phaùp naøy, keá toaùn coù theå cung caáp nhöõng thoâng tin caàn thieát veà giaù thaønh theo töøng giai ñoaïn thi coâng vaø ñaûm baûo vieäc ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø chính xaùc. 2/ Veà heä thoáng taøi khoaûn söû duïng taïi Coâng ty: - Taäp hôïp chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp taïi Coâng ty: Theo phieáu xuaát kho soá XKNL0708005 ngaøy 30/08/2007 toång hôïp xuaát kho nhieân lieäu söû duïng cho maùy thi coâng coâng trình “Cheá bieán thuûy saûn” soá tieàn 158.107.143 ñ, Coâng ty neân söû duïng taøi khoaûn 6232 – Chi phí vaât lieäu ñeå haïch toaùn nghieäp vuï naøy chi tieát theo töøng coâng trình, haïng muïc coâng trình nhaèm phaûn aùnh ñuùng cô caáu cuûa chi phí. Caùch haïch toaùn nhö sau: Nôï TK 6232 (Cheá bieán thuûy saûn): 158.107.143 ñ Coù TK 152: 158.107.143 ñ - Taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp taïi Coâng ty: Ñoái vôùi tieàn löông phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng tröïc tieáp tham gia vaøo quaù trình thi coâng, Coâng ty neân thay ñoåi caùch haïch toaùn vaøo taøi khoaûn 622 – Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp chi tieát theo töøng coâng trình, haïng muïc coâng trình nhaèm phaûn aùnh ñuùng noäi dung cuûa töøng khoaûn muïc chi phí. Nôï TK 622 ( Cheá bieán thuûy saûn) Coù TK 3341 - Taäp hôïp chi phí saûn xuaát chung taïi Coâng ty: + Ñoái vôùi tieàn löông phaûi traû cho nhaân vieân ñieàu khieån xe maùy ôû ñoäi thi coâng (ÑTC) soá tieàn 70.196.072ñ ñaõ taäp hôïp vaøo taøi khoaûn 6271 (ÑTC). Coâng ty neân thay ñoåi caùch haïch toaùn vaøo taøi khoaûn 6231 (ÑTC) – Chi phí nhaân coâng ôû ñoäi thi coâng, ñònh kyø tính vaø phaân boå chi phí naøy theo soá ca maùy thöïc teá hoaït ñoäng cuûa coâng trình “Khu coâng nghieäp Long Haäu”. Khi taäp hôïp, keá toaùn ghi: Nôï TK 6231 (ÑTC): 70.196.072 ñ Coù TK 3341: 70.196.072 ñ Khi phaân boå, keá toaùn ghi: Nôï TK 6231 ( Cheá bieán thuûy saûn ) Coù TK 6231 (ÑTC) + Ñoái vôùi chi phí khaáu hao xe maùy ôû ñoäi thi coâng soá tieàn 84.230.939ñ ñaõ taäp hôïp vaøo taøi khoaûn 6274 (ÑTC). Coâng ty neân thay ñoåi caùch haïch toaùn vaøo taøi khoaûn 6234 (ÑTC) – Chi phí khaáu hao maùy thi coâng ôû ñoäi thi coâng, ñònh kyø tính vaø phaân boå chi phí naøy theo soá ca maùy thöïc teá hoaït ñoäng cuûa coâng trình “Cheá bieán thuûy saûn”. Khi taäp hôïp, keá toaùn ghi: Nôï TK 6234 (ÑTC): 84.230.939 ñ Coù TK 2141: 84.230.939 ñ Khi phaân boå, keá toaùn ghi: Nôï TK 6234 ( Cheá bieán thuûy saûn) Coù TK 6234 (ÑTC) + Ñoái vôùi chi phí söûa chöõa xe maùy ôû ñoäi thi coâng soá tieàn 7.217.750 ñ ñaõ taäp hôïp vaøo taøi khoaûn 6277 (ÑTC). Coâng ty neân thay ñoåi caùch haïch toaùn vaøo taøi khoaûn 6237 (ÑTC) – Chi phí dòch vuï mua ngoaøi ôû ñoäi thi coâng, ñònh kyø tính vaø phaân boå chi phí naøy theo soá ca maùy thöïc teá hoaït ñoäng cuûa coâng trình “ Cheá bieán thuûy saûn”. Khi taäp hôïp, keá toaùn ghi: Nôï TK 6237 (ÑTC): 7.217.750 ñ Coù TK 1111: 7.217.750 ñ Khi phaân boå, keá toaùn ghi: Nôï TK 6237 (KCN Long Haäu) Coù TK 6237 (ÑTC) + Ñoái vôùi chi phí baèng tieàn khaùc lieân quan ñeán xe maùy thi coâng ôû ñoäi thi coâng: Phieáu chi PC0708043 ngaøy 14/08/2007 soá tieàn 7.217.750 ñ vaø phieáu chi PC0708052 ngaøy 15/08/2007 soá tieàn 4.909.090 ñ ñaõ taäp hôïp vaøo taøi khoaûn 6278 (ÑTC). Coâng ty neân thay ñoåi caùch haïch toaùn vaøo taøi khoaûn 6238 (ÑTC) – Chi phí baèng tieàn khaùc ôû ñoäi thi coâng, ñònh kyø tính vaø phaân boå chi phí naøy theo soá ca maùy thöïc teá hoaït ñoäng cuûa coâng trình “ Cheá bieán thuûy saûn”. Khi taäp hôïp, keá toaùn ghi: Nôï TK 6238 (ÑTC): 1.323.000 ñ Coù TK 1111: 1.323.000 ñ Nôï TK 6238 (ÑTC): 4.909.090 ñ Coù TK 1111: 4.909.090 ñ Khi phaân boå, keá toaùn ghi: Nôï TK 6238 ( Cheá bieán thuûy saûn) Coù TK 6238 (ÑTC) 3/ Veà baùo caùo chi phí xaây laép vaø giaù thaønh saûn phaåm xaây laép taïi Coâng ty: Töø aûnh höôûng cuûa vieäc chöa thöïc hieän baùo caùo chi phí xaây laép vaø giaù thaønh saûn phaåm xaây laép taïi Coâng ty. Höôùng tôùi, Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty caàn yeâu caàu boä phaän keá toaùn ñònh kyø laäp baùo caùo chi phí xaây laép vaø giaù thaønh saûn phaåm xaây laép laøm cô sôû tính toaùn, phaân tích caùc chi phí, keát quaû vaø caùc moái töông quan giöõa chuùng ñeå ñieàu haønh, quaûn lyù vaø ñöa ra caùc quyeát ñònh kinh doanh toái öu nhaát. KEÁT LUAÄN ˜ “ ™ Qua thöïc teá tieáp caän taïi Coâng Ty Traùch Nhieäm Höõu Haïn Moät Thaønh Vieân Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï Taàng Hoaøng Long trong coâng taùc keá toaùn, em caøng hieåu hôn veà chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa ngöôøi keá toaùn, ñaëc bieät laø ngöôøi phuï traùch “keá toaùn taäp hôïp chi phí xaây laép vaø tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép”. Trong cô cheá thò tröôøng ngaøy nay, yeâu caàu veà thoâng tin keá toaùn laø phaûi phaûn aùnh moät caùch nhanh choùng, kòp thôøi, ñaày ñuû vaø chính xaùc. Neáu Doanh nghieäp caøng môû roäng qui moâ saûn xuaát thì khoái löôïng coâng vieäc cuûa keá toaùn phaùt sinh caøng nhieàu vaø caøng ña daïng neân vieäc tin hoïc hoùa coâng taùc keá toaùn laø moät vaán ñeà raát caàn thieát. Song song ñoù, giaù thaønh saûn phaåm vôùi chöùc naêng voán coù ñaõ trôû thaønh chæ tieâu kinh teá coù yù nghóa quan troïng trong quaûn lyù hieäu quaû chaát löôïng saûn xuaát kinh doanh. Haïch toaùn giaù thaønh laø khaâu phöùc taïp, quan troïng nhaát trong toaøn boä hoaït ñoäng cuûa Coâng ty vaø lieân quan ñeán haàu heát caùc yeáu toá ñaàu vaøo, ñaàu ra trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh nhaèm ñaûm baûo vieäc haïch toaùn giaù thaønh chính xaùc, kòp thôøi, phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm hình thaønh, phaùt sinh chi phí laø yeâu caàu coù tính xuyeân suoát trong quaù trình haïch toaùn ôû caùc Doanh nghieäp noùi chung, ôû taïi Coâng Ty Traùch Nhieäm Höõu Haïn Moät Thaønh Vieân Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï Taàng Hoaøng Long noùi rieâng. Khi tham gia vaøo neàn kinh teá thò tröôøng vaán ñeà caïnh tranh laø ñieàu taát yeáu, ñoàng thôøi Coâng ty phaûi ñöông ñaàu vôùi söï caïnh tranh cuûa caùc Doanh nghieäp khaùc trong cuøng lónh vöïc hoaït ñoäng xaây laép. Ñeå coù theå khaúng ñònh vaø giöõ vöõng öu theá cuûa mình treân thò tröôøng thì ngoaøi vieäc naâng cao chaát löôïng coâng trình, Coâng ty caàn phaûi xaùc ñònh thôøi gian, tieán ñoä thi coâng ñeå baøn giao coâng trình kòp thôøi cho khaùch haøng, goùp phaàn tieát kieäm chi phí vaø haï giaù thaønh saûn phaåm. Vieäc haïch toaùn chi phí xaây laép vaø tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép ñöôïc toå chöùc hôïp lyù, khoa hoïc seõ mang laïi tính chính xaùc cao cho giaù thaønh saûn phaåm xaây laép taïi Coâng ty. Ñoàng thôøi noù coøn laø thoâng tin höõu ích cho nhaø quaûn trò trong vieäc ñeà ra caùc giaûi phaùp vaø chieán löôïc kinh doanh. Vì vaäy, Coâng ty phaûi luoân phaùt huy nhöõng öu ñieåm voán coù neâu treân, ñoàng thôøi coù höôùng ñieàu chænh ñeå cuûng coá vaø hoaøn thieän nhöõng maët coøn toàn taïi trong coâng taùc haïch toaùn chi phí xaây laép vaø tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép taïi Coâng ty. Em hy voïng raèng vôùi nhöõng noã löïc cuûa mình cuøng söï quan taâm höôùng daãn taän tình cuûa Coâ Thieàu Thò Taâm ; söï giuùp ñôõ vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cuûa Ban Toång Giaùm ñoác, caùc phoøng ban vaø nhaát laø caùc anh chò laøm coâng taùc keá toaùn trong Coâng ty seõ giuùp em gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh coâng trong töông lai./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoàng Long.doc
Luận văn liên quan