Đề tài Khảo sát ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm Enzyme Amylase đến tốc độ thủy phân tinh bột trong quá trình lên men rượu nếp than

Với quy trình lên men rượu nếp than theo phương pháp cổ truyền thì đạt được hiệu suất thu hồi rượu không cao. Do đó để cải tiến quy trình lên men rượu nếp than nhằm đạt được hiệu suất thu hồi rượu nếp cao, chúng tôi tiến hành bổ xung vào khối lên men enzyme glucoamylase có nguồn gốc từ vi sinh vật

pdf105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1660 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khảo sát ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm Enzyme Amylase đến tốc độ thủy phân tinh bột trong quá trình lên men rượu nếp than, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
theo tỷ lệ enzyme bổ sung và cảm quan viên Analysis of Variance for Mui - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Ty le enzyme 9.25 3 3.08333 5.58 0.0018 B:cam quan vien 4.5 7 0.642857 1.16 0.3356 INTERACTIONS AB 14.75 21 0.702381 1.27 0.2279 RESIDUAL 35.3333 64 0.552083 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 63.8333 95 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD điểm cảm quan mùi rượu theo tỷ lệ enzyme bổ sung Multiple Range Tests for Mui by Ty le enzyme -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Ty le enzyme Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 24 3.58333 X 1 24 3.79167 XX 0.5 24 4.04167 XX 0.3 24 4.41667 X -------------------------------------------------------------------------------- Kiểm định LSD điểm cảm quan mùi rượu theo cảm quan viên Multiple Range Tests for Mui by cam quan vien -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD cam quan vien Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 12 3.66667 X 7 12 3.75 X 2 12 3.83333 X 5 12 3.83333 X 4 12 3.91667 X 6 12 4.16667 X 8 12 4.25 X 1 12 4.25 X -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai điểm cảm quan vị rượu theo tỷ lệ enzyme bổ sung và cảm quan viên Analysis of Variance for Vi - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Ty le enzyme 3.75 3 1.25 3.16 0.0306 B:cam quan vien 3.0 7 0.428571 1.08 0.3849 INTERACTIONS AB 9.25 21 0.440476 1.11 0.3589 RESIDUAL 25.3333 64 0.395833 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 41.3333 95 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxii Kiểm định LSD điểm cảm quan vị rượu theo tỷ lệ enzyme bổ sung Multiple Range Tests for Vi by Ty le enzyme -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Ty le enzyme Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 24 3.08333 X 0.5 24 3.20833 XX 1 24 3.45833 XX 0.3 24 3.58333 X -------------------------------------------------------------------------------- Kiểm định LSD điểm cảm quan vị rượu theo cảm quan viên Multiple Range Tests for Vi by cam quan vien -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD cam quan vien Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 12 3.08333 X 6 12 3.08333 X 1 12 3.25 X 7 12 3.33333 X 8 12 3.33333 X 3 12 3.5 X 2 12 3.5 X 5 12 3.58333 X -------------------------------------------------------------------------------- THÍ NGHIỆM 2 Phân tích phương sai sự thay đổi độ Bx ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ, pH và thời gian lên men Analysis of Variance for Bx - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Nhiet do 14.569 2 7.2845 49.51 0.0000 B:pH 1.71757 2 0.858783 5.84 0.0038 C:TG len men 15565.3 6 2594.22 17630.63 0.0000 INTERACTIONS AB 4.33101 4 1.08275 7.36 0.0000 AC 41.9873 12 3.49894 23.78 0.0000 BC 18.2654 12 1.52212 10.34 0.0000 ABC 27.1149 24 1.12979 7.68 0.0000 RESIDUAL 18.54 126 0.147143 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 15691.9 188 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD sự thay đổi độ Bx ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ Multiple Range Tests for Bx by Nhiet do -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Nhiet do Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- Nhiet do PTN 63 16.2794 X 50 - 55 63 16.7349 X 35 - 38 63 16.9444 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxiii Kiểm định LSD sự thay đổi độ Bx ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo pH Multiple Range Tests for Bx by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 6.02 63 16.5492 X 4.5 63 16.6302 X 5.6 63 16.7794 X -------------------------------------------------------------------------------- Kiểm định LSD sự thay đổi độ Bx ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo thời gian lên men Multiple Range Tests for Bx by TG len men -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD TG len men Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 6 27 4.91481 X 5 27 6.35556 X 4 27 9.4 X 0 27 17.9333 X 3 27 22.8926 X 2 27 26.4037 X 1 27 28.6704 X -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai sự thay đổi pH ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ, pH và thời gian lên men Analysis of Variance for pH theo doi - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Nhiet do 0.926274 2 0.463137 145.07 0.0000 B:pH 3.61896 2 1.80948 566.77 0.0000 C:Thoi gian len me 27.7044 2 13.8522 4338.86 0.0000 INTERACTIONS AB 0.0900593 4 0.0225148 7.05 0.0001 AC 0.511215 4 0.127804 40.03 0.0000 BC 7.24718 4 1.81179 567.50 0.0000 ABC 0.151585 8 0.0189481 5.94 0.0000 RESIDUAL 0.1724 54 0.00319259 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 40.4221 80 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD sự thay đổi pH ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ Multiple Range Tests for pH theo doi by Nhiet do -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Nhiet do Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 35 - 38 27 4.42778 X Nhiet do PTN 27 4.50741 X 50 - 55 27 4.6837 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxiv Kiểm định LSD sự thay đổi pH ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo pH Multiple Range Tests for pH theo doi by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4.5 27 4.25148 X 5.6 27 4.61481 X 6.02 27 4.75259 X -------------------------------------------------------------------------------- Kiểm định LSD sự thay đổi pH ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo thời gian lên men Multiple Range Tests for pH theo doi by Thoi gian len men -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 27 4.11889 X 6 27 4.13333 X 0 27 5.36667 X -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai sự thay đổi nồng độ rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ và pH Analysis of Variance for Nong do ruou - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Nhiet do 0.907407 2 0.453704 3.06 0.0717 B:pH 4.51852 2 2.25926 15.25 0.0001 INTERACTIONS AB 6.59259 4 1.64815 11.12 0.0001 RESIDUAL 2.66667 18 0.148148 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 14.6852 26 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD sự thay đổi nồng độ rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ Multiple Range Tests for Nong do ruou by Nhiet do -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Nhiet do Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- Nhiet do PTN 9 8.5 X 50 - 55 9 8.88889 X 35 - 38 9 8.88889 X -------------------------------------------------------------------------------- Kiểm định LSD sự thay đổi nồng độ rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo pH Multiple Range Tests for Nong do ruou by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4.5 9 8.27778 X 6.02 9 8.72222 X 5.6 9 9.27778 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxv Bảng giá trị trung bình nồng độ rượu theo nhiệt độ và pH ở tỷ lệ 0,3% enzyme Table of Least Squares Means for Nong do ruou with 95.0 Percent Confidence Intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Lower Upper Level Count Mean Error Limit Limit -------------------------------------------------------------------------------- GRAND MEAN 27 8.75926 Nhiet do 35 - 38 9 8.88889 0.1283 8.61934 9.15844 50 - 55 9 8.88889 0.1283 8.61934 9.15844 Nhiet do PTN 9 8.5 0.1283 8.23045 8.76955 pH 4.5 9 8.27778 0.1283 8.00823 8.54733 5.6 9 9.27778 0.1283 9.00823 9.54733 6.02 9 8.72222 0.1283 8.45267 8.99177 Nhiet do by pH 35 - 38 4.5 3 8.16667 0.222222 7.69979 8.63354 35 - 38 5.6 3 9.66667 0.222222 9.19979 10.1335 35 - 38 6.02 3 8.83333 0.222222 8.36646 9.30021 50 - 55 4.5 3 9.33333 0.222222 8.86646 9.80021 50 - 55 5.6 3 9.0 0.222222 8.53313 9.46687 50 - 55 6.02 3 8.33333 0.222222 7.86646 8.80021 Nhiet do 4.5 3 7.33333 0.222222 6.86646 7.80021 Nhiet do 5.6 3 9.16667 0.222222 8.69979 9.63354 Nhiet do 6.02 3 9.0 0.222222 8.53313 9.46687 -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai sự thay đổi thể tích dịch sau lên men ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ và pH Analysis of Variance for The tich dich sau len men - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Nhiet do 455.443 2 227.721 3.99 0.0367 B:pH 41.3607 2 20.6804 0.36 0.7009 INTERACTIONS AB 928.026 4 232.006 4.07 0.0161 RESIDUAL 1026.93 18 57.0515 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 2451.76 26 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD sự thay đổi thể tích dịch sau lên men ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ Multiple Range Tests for The tich dich sau len men by Nhiet do -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Nhiet do Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- Nhiet do PTN 9 316.811 X 50 - 55 9 321.344 XX 35 - 38 9 326.856 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxvi Kiểm định LSD sự thay đổi thể tích dịch sau lên men ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo pH Multiple Range Tests for The tich dich sau len men by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 6.02 9 320.267 X 4.5 9 321.467 X 5.6 9 323.278 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng giá trị trung bình thể tích dịch sau lên men theo nhiệt độ và pH ở tỷ lệ 0,3% enzyme Table of Least Squares Means for The tich dich sau len men with 95.0 Percent Confidence Intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Lower Upper Level Count Mean Error Limit Limit -------------------------------------------------------------------------------- GRAND MEAN 27 321.67 Nhiet do 35 - 38 9 326.856 2.51775 321.566 332.145 50 - 55 9 321.344 2.51775 316.055 326.634 Nhiet do PTN 9 316.811 2.51775 311.522 322.101 pH 4.5 9 321.467 2.51775 316.177 326.756 5.6 9 323.278 2.51775 317.988 328.567 6.02 9 320.267 2.51775 314.977 325.556 Nhiet do by pH 35 - 38 4.5 3 331.833 4.36087 322.671 340.995 35 - 38 5.6 3 329.667 4.36087 320.505 338.829 35 - 38 6.02 3 319.067 4.36087 309.905 328.229 50 - 55 4.5 3 326.5 4.36087 317.338 335.662 50 - 55 5.6 3 316.367 4.36087 307.205 325.529 50 - 55 6.02 3 321.167 4.36087 312.005 330.329 Nhiet do 4.5 3 306.067 4.36087 296.905 315.229 Nhiet do 5.6 3 323.8 4.36087 314.638 332.962 Nhiet do 6.02 3 320.567 4.36087 311.405 329.729 -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai sự thay đổi hiệu suất thu hồi rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ và pH Analysis of Variance for Hieu suat - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Nhiet do 21.2909 2 10.6454 9.82 0.0013 B:pH 51.3602 2 25.6801 23.69 0.0000 INTERACTIONS AB 102.474 4 25.6184 23.64 0.0000 RESIDUAL 19.5105 18 1.08391 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 194.635 26 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxvii Kiểm định LSD sự thay đổi hiệu suất thu hồi rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ Multiple Range Tests for Hieu suat by Nhiet do -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Nhiet do Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- Nhiet do PTN 9 26.9683 X 50 - 55 9 28.5682 X 35 - 38 9 29.0445 X -------------------------------------------------------------------------------- Kiểm định LSD sự thay đổi hiệu suất thu hồi rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo pH Multiple Range Tests for Hieu suat by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4.5 9 26.6535 X 6.02 9 27.9273 X 5.6 9 30.0002 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng giá trị trung bình hiệu suất thu hồi rượu theo nhiệt độ và pH ở tỷ lệ 0,3% enzyme Table of Least Squares Means for Hieu suat with 95.0 Percent Confidence Intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Lower Upper Level Count Mean Error Limit Limit -------------------------------------------------------------------------------- GRAND MEAN 27 28.1937 Nhiet do 35 - 38 9 29.0445 0.347037 28.3154 29.7736 50 - 55 9 28.5682 0.347037 27.8391 29.2973 Nhiet do PTN 9 26.9683 0.347037 26.2392 27.6974 pH 4.5 9 26.6535 0.347037 25.9244 27.3826 5.6 9 30.0002 0.347037 29.2711 30.7293 6.02 9 27.9273 0.347037 27.1982 28.6564 Nhiet do by pH 35 - 38 4.5 3 27.1008 0.601086 25.838 28.3637 35 - 38 5.6 3 31.855 0.601086 30.5922 33.1178 35 - 38 6.02 3 28.1777 0.601086 26.9148 29.4405 50 - 55 4.5 3 30.4783 0.601086 29.2155 31.7412 50 - 55 5.6 3 28.473 0.601086 27.2102 29.7358 50 - 55 6.02 3 26.7533 0.601086 25.4905 28.0162 Nhiet do 4.5 3 22.3813 0.601086 21.1185 23.6442 Nhiet do 5.6 3 29.6727 0.601086 28.4098 30.9355 Nhiet do 6.02 3 28.851 0.601086 27.5882 30.1138 -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxviii Phân tích phương sai sự thay đổi mật độ quang A ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ và pH Analysis of Variance for Mat do quang A - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Nhiet do 0.125622 2 0.0628111 37.03 0.0000 B:pH 0.00202222 2 0.00101111 0.60 0.5615 INTERACTIONS AB 0.00288889 4 0.000722222 0.43 0.7881 RESIDUAL 0.0305333 18 0.0016963 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 0.161067 26 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD sự thay đổi mật độ quang A ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ Multiple Range Tests for Mat do quang A by Nhiet do -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Nhiet do Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- Nhiet do PTN 9 0.291111 X 50 - 55 9 0.333333 X 35 - 38 9 0.452222 X -------------------------------------------------------------------------------- Kiểm định LSD sự thay đổi mật độ quang A ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo pH Multiple Range Tests for Mat do quang A by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 6.02 9 0.352222 X 5.6 9 0.353333 X 4.5 9 0.371111 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxix Bảng giá trị trung bình mật độ quang theo nhi ệt độ và pH ở tỷ lệ 0,3% enzyme Table of Least Squares Means for Mat do quang A with 95.0 Percent Confidence Intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Lower Upper Level Count Mean Error Limit Limit -------------------------------------------------------------------------------- GRAND MEAN 27 0.358889 Nhiet do 35 - 38 9 0.452222 0.0137287 0.423379 0.481065 50 - 55 9 0.333333 0.0137287 0.30449 0.362176 Nhiet do PTN 9 0.291111 0.0137287 0.262268 0.319954 pH 4.5 9 0.371111 0.0137287 0.342268 0.399954 5.6 9 0.353333 0.0137287 0.32449 0.382176 6.02 9 0.352222 0.0137287 0.323379 0.381065 Nhiet do by pH 35 - 38 4.5 3 0.476667 0.0237788 0.426709 0.526624 35 - 38 5.6 3 0.45 0.0237788 0.400042 0.499958 35 - 38 6.02 3 0.43 0.0237788 0.380042 0.479958 50 - 55 4.5 3 0.336667 0.0237788 0.286709 0.386624 50 - 55 5.6 3 0.336667 0.0237788 0.286709 0.386624 50 - 55 6.02 3 0.326667 0.0237788 0.276709 0.376624 Nhiet do 4.5 3 0.3 0.0237788 0.250042 0.349958 Nhiet do 5.6 3 0.273333 0.0237788 0.223376 0.323291 Nhiet do 6.02 3 0.3 0.0237788 0.250042 0.349958 -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai điểm cảm quan độ trong và màu sắc rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ, pH và cảm quan viên Analysis of Variance for Do trong va MS - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Nhiet do 4.03704 2 2.01852 5.59 0.0046 B:pH 10.4537 2 5.22685 14.47 0.0000 C:Cam quan vien 4.03241 7 0.576058 1.60 0.1413 INTERACTIONS AB 1.62963 4 0.407407 1.13 0.3456 AC 11.1481 14 0.796296 2.21 0.0101 BC 1.62037 14 0.115741 0.32 0.9906 ABC 6.74074 28 0.240741 0.67 0.8952 RESIDUAL 52.0 144 0.361111 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 91.662 215 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD điểm cảm quan độ trong và màu sắc rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ Multiple Range Tests for Do trong va MS by Nhiet do -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Nhiet do Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 50 - 55 72 4.15278 X Nhiet do PTN 72 4.34722 XX 35 - 38 72 4.48611 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxx Kiểm định LSD điểm cảm quan độ trong và màu sắc rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo pH Multiple Range Tests for Do trong va MS by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 6.02 72 4.15278 X 4.5 72 4.19444 X 5.6 72 4.63889 X -------------------------------------------------------------------------------- Kiểm định LSD điểm cảm quan độ trong và màu sắc rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo cảm quan viên Multiple Range Tests for Do trong va MS by Cam quan vien -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Cam quan vien Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 27 4.07407 X 6 27 4.18519 XX 4 27 4.2963 XXX 1 27 4.37037 XXX 5 27 4.37037 XXX 2 27 4.37037 XXX 8 27 4.40741 XX 7 27 4.55556 X -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai điểm cảm quan mùi rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ, pH và cảm quan viên Analysis of Variance for Mui - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Nhiet do 2.58333 2 1.29167 4.16 0.0175 B:pH 24.5278 2 12.2639 39.54 0.0000 C:Cam quan vien 9.84722 7 1.40675 4.54 0.0001 INTERACTIONS AB 2.38889 4 0.597222 1.93 0.1093 AC 14.3056 14 1.02183 3.29 0.0001 BC 5.02778 14 0.359127 1.16 0.3141 ABC 5.61111 28 0.200397 0.65 0.9118 RESIDUAL 44.6667 144 0.310185 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 108.958 215 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD điểm cảm quan mùi rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ Multiple Range Tests for Mui by Nhiet do -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Nhiet do Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 50 - 55 72 3.86111 X 35 - 38 72 4.06944 X Nhiet do PTN 72 4.11111 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxxi Kiểm định LSD điểm cảm quan mùi rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo pH Multiple Range Tests for Mui by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4.5 72 3.72222 X 6.02 72 3.83333 X 5.6 72 4.48611 X -------------------------------------------------------------------------------- Kiểm định LSD điểm cảm quan mùi rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo cảm quan viên Multiple Range Tests for Mui by Cam quan vien -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Cam quan vien Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 7 27 3.7037 X 6 27 3.81481 XX 4 27 3.92593 XXX 5 27 3.96296 XXX 8 27 4.0 XXX 3 27 4.07407 XX 2 27 4.18519 XX 1 27 4.44444 X -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai điểm cảm quan vị rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ, pH và cảm quan viên Analysis of Variance for Vi - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Nhiet do 4.34259 2 2.1713 6.25 0.0025 B:pH 34.287 2 17.1435 49.37 0.0000 C:Cam quan vien 10.3657 7 1.48082 4.26 0.0003 INTERACTIONS AB 4.7963 4 1.19907 3.45 0.0100 AC 11.7315 14 0.837963 2.41 0.0046 BC 9.34259 14 0.667328 1.92 0.0285 ABC 11.3519 28 0.405423 1.17 0.2731 RESIDUAL 50.0 144 0.347222 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 136.218 215 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD điểm cảm quan vị rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo nhiệt độ Multiple Range Tests for Vi by Nhiet do -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Nhiet do Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 50 - 55 72 3.76389 X Nhiet do PTN 72 3.94444 XX 35 - 38 72 4.11111 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxxii Kiểm định LSD điểm cảm quan vị rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo pH Multiple Range Tests for Vi by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4.5 72 3.51389 X 6.02 72 3.83333 X 5.6 72 4.47222 X -------------------------------------------------------------------------------- Kiểm định LSD điểm cảm quan vị rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3% theo cảm quan viên Multiple Range Tests for Vi by Cam quan vien -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Cam quan vien Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 5 27 3.59259 X 6 27 3.7037 XX 3 27 3.85185 XXX 8 27 3.88889 XXX 7 27 4.0 XX 2 27 4.03704 XX 4 27 4.11111 XX 1 27 4.33333 X -------------------------------------------------------------------------------- THÍ NGHIỆM 3 Phân tích phương sai sự thay đổi độ Bx ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme và thời gian lên men Analysis of Variance for Bx - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Thoi diem bs enz 66.7309 4 16.6827 151.79 0.0000 B:TG len men 7711.43 6 1285.24 11694.11 0.0000 INTERACTIONS AB 58.0358 24 2.41816 22.00 0.0000 RESIDUAL 7.69333 70 0.109905 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 7843.89 104 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD sự thay đổi độ Bx ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme Multiple Range Tests for Bx by Thoi diem bs enzyme -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 21 16.5381 X 3 21 17.0952 X 2 21 17.6524 X 0 21 17.9619 X 1 21 18.8905 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxxiii Kiểm định LSD sự thay đổi độ Bx ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời gian lên men Multiple Range Tests for Bx by TG len men -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD TG len men Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 6 15 6.03333 X 5 15 7.9 X 4 15 11.52 X 0 15 17.8 X 1 15 26.5667 X 3 15 26.6733 XX 2 15 26.9 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxxiv Bảng giá trị trung bình độ Brix ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo điểm bổ sung enzyme và thời gian lên men Table of Least Squares Means for Bx with 95.0 Percent Confidence Intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Lower Upper Level Count Mean Error Limit Limit -------------------------------------------------------------------------------- GRAND MEAN 105 17.6276 TG len men 0 15 17.8 0.0855978 17.6293 17.9707 1 15 26.5667 0.0855978 26.3959 26.7374 2 15 26.9 0.0855978 26.7293 27.0707 3 15 26.6733 0.0855978 26.5026 26.8441 4 15 11.52 0.0855978 11.3493 11.6907 5 15 7.9 0.0855978 7.72928 8.07072 6 15 6.03333 0.0855978 5.86261 6.20405 Thoi diem bs enzyme 0 21 17.9619 0.0723433 17.8176 18.1062 1 21 18.8905 0.0723433 18.7462 19.0348 2 21 17.6524 0.0723433 17.5081 17.7967 3 21 17.0952 0.0723433 16.951 17.2395 4 21 16.5381 0.0723433 16.3938 16.6824 TG len men by Thoi diem bs enzyme 0 0 3 17.8 0.191403 17.4183 18.1817 0 1 3 17.8 0.191403 17.4183 18.1817 0 2 3 17.8 0.191403 17.4183 18.1817 0 3 3 17.8 0.191403 17.4183 18.1817 0 4 3 17.8 0.191403 17.4183 18.1817 1 0 3 27.5 0.191403 27.1183 27.8817 1 1 3 26.8333 0.191403 26.4516 27.2151 1 2 3 26.1333 0.191403 25.7516 26.5151 1 3 3 26.1667 0.191403 25.7849 26.5484 1 4 3 26.2 0.191403 25.8183 26.5817 2 0 3 27.1333 0.191403 26.7516 27.5151 2 1 3 30.1667 0.191403 29.7849 30.5484 2 2 3 25.9667 0.191403 25.5849 26.3484 2 3 3 25.9333 0.191403 25.5516 26.3151 2 4 3 25.3 0.191403 24.9183 25.6817 3 0 3 26.9 0.191403 26.5183 27.2817 3 1 3 29.0667 0.191403 28.6849 29.4484 3 2 3 27.1 0.191403 26.7183 27.4817 3 3 3 25.6667 0.191403 25.2849 26.0484 3 4 3 24.6333 0.191403 24.2516 25.0151 4 0 3 12.2333 0.191403 11.8516 12.6151 4 1 3 13.4333 0.191403 13.0516 13.8151 4 2 3 12.5 0.191403 12.1183 12.8817 4 3 3 10.3667 0.191403 9.98493 10.7484 4 4 3 9.06667 0.191403 8.68493 9.44841 5 0 3 8.13333 0.191403 7.75159 8.51507 5 1 3 8.6 0.191403 8.21826 8.98174 5 2 3 7.96667 0.191403 7.58493 8.34841 5 3 3 7.7 0.191403 7.31826 8.08174 5 4 3 7.1 0.191403 6.71826 7.48174 6 0 3 6.03333 0.191403 5.65159 6.41507 6 1 3 6.33333 0.191403 5.95159 6.71507 6 2 3 6.1 0.191403 5.71826 6.48174 6 3 3 6.03333 0.191403 5.65159 6.41507 6 4 3 5.66667 0.191403 5.28493 6.04841 -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxxv Phân tích phương sai sự thay đổi pH ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme và thời gian lên men Analysis of Variance for pH - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Thoi diem bs enz 0.0431333 4 0.0107833 24.14 0.0000 B:TG len men 28.1708 2 14.0854 31534.51 0.0000 INTERACTIONS AB 0.02588 8 0.003235 7.24 0.0000 RESIDUAL 0.0134 30 0.000446667 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 28.2532 44 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD sự thay đổi pH ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme Multiple Range Tests for pH by Thoi diem bs enzyme -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 1 9 4.44333 X 2 9 4.46444 X 4 9 4.48 X 3 9 4.48111 X 0 9 4.53667 X -------------------------------------------------------------------------------- Kiểm định LSD sự thay đổi pH ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời gian lên men Multiple Range Tests for pH by TG len men -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD TG len men Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 6 15 3.912 X 3 15 3.93133 X 0 15 5.6 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxxvi Bảng giá trị trung bình pH ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme và thời gian lên men Table of Least Squares Means for pH with 95.0 Percent Confidence Intervals -------------------------------------------------------------------------------- Stnd. Lower Upper Level Count Mean Error Limit Limit -------------------------------------------------------------------------------- GRAND MEAN 45 4.48111 TG len men 0 15 5.6 0.0054569 5.58886 5.61114 3 15 3.93133 0.0054569 3.92019 3.94248 6 15 3.912 0.0054569 3.90086 3.92314 Thoi diem bs enzyme 0 9 4.53667 0.00704483 4.52228 4.55105 1 9 4.44333 0.00704483 4.42895 4.45772 2 9 4.46444 0.00704483 4.45006 4.47883 3 9 4.48111 0.00704483 4.46672 4.4955 4 9 4.48 0.00704483 4.46561 4.49439 TG len men by Thoi diem bs enzyme 0 0 3 5.6 0.012202 5.57508 5.62492 0 1 3 5.6 0.012202 5.57508 5.62492 0 2 3 5.6 0.012202 5.57508 5.62492 0 3 3 5.6 0.012202 5.57508 5.62492 0 4 3 5.6 0.012202 5.57508 5.62492 3 0 3 4.03333 0.012202 4.00841 4.05825 3 1 3 3.88333 0.012202 3.85841 3.90825 3 2 3 3.9 0.012202 3.87508 3.92492 3 3 3 3.91667 0.012202 3.89175 3.94159 3 4 3 3.92333 0.012202 3.89841 3.94825 6 0 3 3.97667 0.012202 3.95175 4.00159 6 1 3 3.84667 0.012202 3.82175 3.87159 6 2 3 3.89333 0.012202 3.86841 3.91825 6 3 3 3.92667 0.012202 3.90175 3.95159 6 4 3 3.91667 0.012202 3.89175 3.94159 -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai sự thay đổi nồng độ rượu thu được ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme ANOVA Table for Nong do ruou by Thoi diem bs enzyme Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Between groups 5.43333 4 1.35833 8.15 0.0034 Within groups 1.66667 10 0.166667 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 7.1 14 Kiểm định LSD sự thay đổi nồng độ rượu thu được ở tỷ lệ enzyme 0.3%, T = 35 – 380C, pH = 5.6 theo thời điểm bổ sung enzyme Multiple Range Tests for Nong do ruou by Thoi diem bs enzyme -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 3 9.0 X 3 3 9.16667 XX 2 3 9.33333 XX 0 3 9.83333 X 1 3 10.6667 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxxvii Phân tích phương sai sự thay đổi thể tích dịch sau lên men ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme ANOVA Table for The tich dich sau len men by Thoi diem bs enzyme Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Between groups 747.824 4 186.956 11.09 0.0011 Within groups 168.633 10 16.8633 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 916.457 14 Kiểm định LSD sự thay đổi thể tích dịch sau lên men ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme Multiple Range Tests for The tich dich sau len men by Thoi diem bs enzyme -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 3 329.0 X 4 3 333.333 XX 2 3 337.133 XX 0 3 344.2 XX 1 3 348.4 X -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai sự thay đổi hiệu suất thu hồi rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme ANOVA Table for Hieu suat by Thoi diem bs enzyme Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Between groups 109.195 4 27.2988 13.11 0.0005 Within groups 20.8151 10 2.08151 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 130.01 14 Kiểm định LSD sự thay đổi hiệu suất thu hồi rượu ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme Multiple Range Tests for Hieu suat by Thoi diem bs enzyme -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 3 29.9967 X 3 3 30.1567 X 2 3 31.4633 XX 0 3 33.85 X 1 3 37.1633 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxxviii Phân tích phương sai sự thay đổi mật độ quang A ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme ANOVA Table for Mat do quang A by Thoi diem bs enzyme Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Between groups 0.16084 4 0.04021 29.57 0.0000 Within groups 0.0136 10 0.00136 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 0.17444 14 Kiểm định LSD sự thay đổi mật độ quang A ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme Multiple Range Tests for Mat do quang A by Thoi diem bs enzyme -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 3 3 0.413333 X 4 3 0.54 X 2 3 0.623333 X 0 3 0.65 XX 1 3 0.713333 X -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai điểm cảm quan độ trong và màu sắc ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme và cảm quan viên Analysis of Variance for Do trong va MS - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Thoi diem bs enz 3.71667 4 0.929167 3.10 0.0201 B:Cam quan vien 9.79167 7 1.39881 4.66 0.0002 INTERACTIONS AB 4.41667 28 0.157738 0.53 0.9711 RESIDUAL 24.0 80 0.3 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 41.925 119 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD điểm cảm quan độ trong và màu sắc ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme Multiple Range Tests for Do trong va MS by Thoi diem bs enzyme -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 24 4.29167 X 2 24 4.45833 X 3 24 4.5 X 0 24 4.54167 XX 1 24 4.83333 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xxxix Kiểm định LSD điểm cảm quan độ trong và màu sắc ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo cảm quan viên Multiple Range Tests for Do trong va MS by Cam quan vien -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Cam quan vien Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 6 15 3.93333 X 7 15 4.33333 X 5 15 4.46667 XX 3 15 4.53333 XX 8 15 4.53333 XX 1 15 4.66667 XXX 4 15 4.8 XX 2 15 4.93333 X -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai điểm cảm quan mùi ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme và cảm quan viên Analysis of Variance for Mui - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Thoi diem bs enz 9.2 4 2.3 5.11 0.0010 B:Cam quan vien 12.4 7 1.77143 3.94 0.0010 INTERACTIONS AB 6.26667 28 0.22381 0.50 0.9801 RESIDUAL 36.0 80 0.45 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 63.8667 119 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD điểm cảm quan mùi ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme Multiple Range Tests for Mui by Thoi diem bs enzyme -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 24 3.54167 X 3 24 3.875 XX 0 24 3.91667 XX 2 24 4.125 XX 1 24 4.375 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xl Kiểm định LSD điểm cảm quan mùi ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo cảm quan viên Multiple Range Tests for Mui by Cam quan vien -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Cam quan vien Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 8 15 3.46667 X 5 15 3.53333 XX 7 15 3.8 XXX 4 15 4.0 XXX 3 15 4.06667 XX 1 15 4.13333 XX 6 15 4.33333 X 2 15 4.4 X -------------------------------------------------------------------------------- Phân tích phương sai điểm cảm quan vị ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme và cảm quan viên Analysis of Variance for Vi - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:Thoi diem bs enz 18.5833 4 4.64583 14.29 0.0000 B:Cam quan vien 5.33333 7 0.761905 2.34 0.0314 INTERACTIONS AB 8.75 28 0.3125 0.96 0.5300 RESIDUAL 26.0 80 0.325 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 58.6667 119 -------------------------------------------------------------------------------- All F-ratios are based on the residual mean square error. Kiểm định LSD điểm cảm quan vị ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo thời điểm bổ sung enzyme Multiple Range Tests for Vi by Thoi diem bs enzyme -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 24 3.29167 X 4 24 3.45833 XX 3 24 3.5 XX 2 24 3.66667 X 1 24 4.41667 X -------------------------------------------------------------------------------- Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm - Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng xli Kiểm định LSD điểm cảm quan vị ở tỷ lệ enzyme 0,3%, T = 35 – 380C, pH = 5,6 theo cảm quan viên Multiple Range Tests for Vi by Cam quan vien -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD Cam quan vien Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 15 3.4 X 5 15 3.46667 X 1 15 3.46667 X 3 15 3.6 XX 4 15 3.66667 XX 7 15 3.8 XX 8 15 3.93333 X 6 15 4.0 X --------------------------------------------------------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhảo sát ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm Enzyme Amylase đến tốc độ thủy phân tinh bột trong quá trình lên men rượu nếp than.pdf