Đề tài Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong tài chính do Công ty CP Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh tại Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3 I. Đặc điểm kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất sản phẩm trong kiểm toán báo cáo tài chính. 3 1. Đặc điểm chi phí sản xuất sản phẩm. 3 2. Kiểm soát nội bộ đối với CPSX 6 3. Đặc điểm của kiểm toán khoản mục CPSX trong kiểm toán BCTC 11 4. Vai trò của kiểm toán khoản mục CPSX trong kiểm toán BCTC. 14 II. Nội dung và trình tự kiểm toán khoản mục cpsx trong kiểm toán BCTC. 15 1. Mục tiêu của kiểm toán khoản mục chi phí SXSP 15 2. Quy trình kiểm toán chi phí sản xuất 16 2.1. Lập kế hoạch Kiểm toán khoản mục CPSX 16 2.2. Thực hiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 25 2.2.1. Kiểm toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 25 2.2.2. Kiểm toán chi phí nhân công trực tiếp 27 2.2.3. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất chung 30 2.2.4. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 31 2.3. Kết thúc kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 32 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) THỰC HIỆN 33 I. Giới thiệu về công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn 33 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 33 2. Tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn 37 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn 37 2.2. Chi nhánh Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội 39 2.3. Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng tại Chi nhánh Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội 40 II. Kiểm toán khoản mục chi phí SXSP trong kiểm toán BCTC của của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) thực hiện 46 1. Công việc thực hiện trước kiểm toán 47 2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 49 3. Thực hiện kiểm toán chi phí sản xuất 59 3.1. Các thủ tục kiểm tra chi tiết thực hiện tại công tyABC 60 3.2. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết khoản mục CPSX tại công ty XYZ 74 4. Kết thúc kiểm toán khoản mục chi phí SXSP 79 5. Công việc thực hiện sau kiểm toán 799 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SXSP TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY A&C. 81 I. Đánh giá thực tế kiểm toán của công ty A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) 81 1. Đánh giá chương trình kiểm toán khoản mục CPSX 81 2. Đánh giá việc thực hiện chương trình kiểm toán khoản mục CPSX 82 2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 82 2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán khoản mục CPSXSP 82 2.2.1. Về thực hiện thủ tục phân tích 84 2.2.2. Về thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 84 2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 85 3. Đánh giá phương pháp chọn mẫu kiểm toán 86 4. Đánh giá việc liên kết các phần hành kiểm toán 86 5. Đánh giá việc quản lý và sử dụng giấy tờ làm việc 87 II. Phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPSX của công ty A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) 87 1. Về công tác lập kế hoạch kiểm toán khoản mục CPSXSP 88 2. Về thực hiện thủ tục phân tích 91 3. Về kiểm toán số dư đầu năm 93 4. Về cách thức chọn mẫu kiểm toán 94 5. Về quản lý và sử dụng giấy tờ làm việc 95 6. Một số ý kiến đề xuất khác 95 KẾT LUẬN 97

doc110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1697 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong tài chính do Công ty CP Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh tại Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
doanh dë dang. KiÓm to¸n viªn ®èi chiÕu ph¸t sinh Nî TK 154 v¬i tæng ph¸t sinh Cã TK 621, 622, 627, kÕt qu¶ cho thÊy c«ng ty XYZ ®· kÕt chuyÓn chi phÝ chÝnh x¸c, sè tiÒn: 20.137.695.340 ® KiÓm to¸n viªn ®èi chiÕu ph¸t sinh Cã TK 154 víi phiÕu nhËp kho thµnh phÈm vµ B¶ng tæng hîp s¶n l­îng. KÕt qu¶ tæng ph¸t sinh Cã TK 154 (§èi øng Nî TK 155) hoµn toµn khípvíi gi¸ trÞ thµnh phÈm nhËp kho trªn B¶ng tæng hîp s¶n l­îng vµ cã ®Çy ®ñ phiÕu nhËp kho thµnh phÈm. KÕt thóc kiÓm tra chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang kiÓm to¸n viªn ®­a ra kÕt luËn: Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®­îc tr×nh bµy trung thùc vµ hîp lý. Trªn ®©y lµ toµn bé c¸ch thøc tiÕn hµnh kiÓm tra chi tiÕt kho¶n môc chi phÝ SXSP cña c«ng ty XYZ. 2.4. KÕt thóc kiÓm to¸n kho¶n môc chi phÝ SXSP §©y lµ giai ®o¹n cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng cña toµn bé cuéc kiÓm to¸n. Trong giai ®o¹n nµy, nhãm kiÓm to¸n sÏ thùc hiÖn c¸c b­íc c«ng viÖc sau: Ø So¸t xÐt giÊy tê lµm viÖc cña kiÓm to¸n viªn Sau khi thùc hiÖn kiÓm to¸n, KTV sÏ tiÕp tôc hoµn thiÖn c«ng viÖc cña m×nh. KTV ®­a ra ®¸nh gi¸ vÒ môc tiªu kiÓm to¸n, ®­a c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh, nhËn xÐt còng nh­ kiÕn nghÞ cña m×nh vµ tæng hîp vµo giÊy tê lµm viÖc theo quy ®Þnh cña c«ng ty. §¸nh tham chiÕu trªn giÊy tê lµm viÖc cña m×nh, tÝch vµo ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n nh÷ng b­íc c«ng viÖc mµ m×nh ®· thùc hiÖn vµ l­u vµo File kiÓm to¸n. Tr­ëng nhãm sÏ tiÕn hµnh tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n kho¶n môc chi phÝ CXSP, gåm c¸c c«ng viÖc: So¸t xÐt giÊy tê lµm viÖc cña c¸c KTV phÇn hµnh, kÕt qu¶ giÊy tê lµm viÖc cña c¸c KTV phÇn hµnh ®­îc ghi chÐp râ rµng, ®¸nh tham chiÕu ®Çy ®ñ, néi dung ghi chÐp khoa häc lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ môc tiªu kiÓm to¸n vµ ®­a ra kÕt luËn kiÓm to¸n. Trªn c¬ së c¸c b»ng chøng kiÓm to¸n, c¸c sai sãt ph¸t hiÖn ®­îc, KTV ®­a ra ý kiÕn: §èi víi c«ng ty ABC: kho¶n môc chi phÝ SXSP cña c«ng ty ABC n¨m 2003 ch­a ®­îc ph¶n ¸nh trung thùc, hîp lý trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu. KiÓm to¸n viªn ®­a ra bót to¸n ®iÒu chØnh vµ bæ sung nh­ sau: B¶ng sè 22: Tæng hîp bót to¸n ®iÒu chØnh chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ABC STT Néi dung bót to¸n Tµi kho¶n Sè tiÒn (VN§) ¶nh h­ëng ®Õn TK Nî Cã 1 2 3 §iÒu chØnh gi¶m chi phÝ th­ëng tÕt ¢m lÞch §iÒu chØnh gi¶m gi¸ vèn, t¨ng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp §iÒu chØnh gi¶m khÊu hao TSC§ ®ang h¹ch to¸n vµo CPSX 334 421 214 421 421 421 46.495.000 5.600.600 4.320.000 632 632 642 632 §èi víi c«ng ty XYZ: KÕt luËn cña kiÓm to¸n viªn cóng lµ kho¶n môc chi phÝ SXSP cña ®¬n vÞ ch­a ®¶m b¶o ®é trung thùc, hîp lý trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu. KiÓm to¸n viªn còng lËp tê bót to¸n ®iÒu chØnh kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt nh­ sau: B¶ng sè 23: Tæng hîp bót to¸n ®iÒu chØnh chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty XYZ STT Néi dung bót to¸n Tµi kho¶n Sè tiÒn (VN§) ¶nh h­ëng ®Õn TK Nî Cã 1 2 §iÒu chØnh gi¶m chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®¬n vÞ ®· trÝch thõa §iÒu chØnh gi¶m CPSX, kho¶n chi nµy ph¶i ®­îc chi tõ quü phóc lîi 334 33833384 431 421 421 21.060.000 5.500.000 632 632 Ø Häp thèng nhÊt sè liÖu víi Ban l·nh ®¹o c«ng ty kh¸ch hµng Sau cuéc kiÓm to¸n, nhãm kiÓm to¸n viªn tiÕn hµnh cuéc häp víi ban l·nh ®¹o c«ng ty. Trong cuéc häp, KTV ®· ®­a ra nh÷ng sai sãt mµ nhãm kiÓm to¸n ®· ph¸t hiÖn ®­îc vµ ®­a ra ý kiÕn vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh. Ban l·nh ®¹o c«ng ty kh¸ch hµng ®· cã nh÷ng gi¶i tr×nh vµ cuèi cïng ®i ®Õn thèng nhÊt nh÷ng sè liÖu cña kiÓm to¸n viªn. Hai bªn ®· cïng ký vµo biªn b¶n kiÓm to¸n, biªn b¶n kiÓm to¸n c«ng ty ABC ®­îc ký vµo lóc 17h ngµy 15/03/2003, biªn b¶n kiÓm to¸n c«ng ty XYZ ®­îc ký vµo lóc 16h30 ngµy 31/03/2003. Ø Tæng hîp vµ lËp dù th¶o b¸o c¸o kiÓm to¸n Trªn c¬ së thèng nhÊt sè liÖu víi c«ng ty kh¸ch hµng vµ kÕt qu¶ kiÓm to¸n cña c¸c phÇn hµnh, kiÓm to¸n viªn tiÕn hµnh tæng hîp c¸c kÕt qu¶ ®ã lËp BCKT dù th¶o. Dù th¶o BCKT sÏ ®­îc Ban l·nh ®¹o c«ng ty A&C kiÓm so¸t tr­íc khi göi cho kh¸ch hµng ®Ó lÊy ý kiÕn. §èi víi c«ng ty ABC: Dù th¶o ®­îc lËp ®Õn lÇn thø 3 th× ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn ph¸t hµnh. Sau ®©y lµ phÇn ghi ý kiÕn chÊp nhËn cña c«ng ty ABC göi A&C: B¶ng 24: PhÇn ghi ý kiÕn chÊp nhËn cña c«ng ty ABC göi A&C PhÇn ghi ý kiÕn gãp ý cña kh¸ch hµng göi A&C Tªn kh¸ch hµng: C«ng ty ABC 1.§ång ý víi b¶n dù th¶o BCKT n¨m 2003 2.Kh«ng §ång ý víi b¶n dù th¶o BCKT n¨m 2003 3.Sè b¶n b¸o c¸o ph¸t hµnh a. Theo hîp ®ång : 08 B¶n TiÕng ViÖt. 0 B¶n TiÕng Anh b. Sè b¶n b¸o c¸o thùc tÕ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng: 09 b¶n TiÕng ViÖt: 09 b¶n TiÕng Anh: 0 b¶n Sè b¶n b¸o c¸o t¨ng thªm so víi hîp ®ång (b-a) kh¸ch hµng sÏ thanh to¸n bæ sung theo chi phÝ in Ên thùc tÕ. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2003 gi¸m ®èc (c«ng ty ABC) §èi víi c«ng ty XYZ, c«ng viÖc nµy ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng t­ nh­ c«ng ty ABC Ø Ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n Trªn c¬ së dù th¶o BCKT cuèi cïng, KTV lËp BCKT chÝnh thøc. B¸o c¸o kiÓm to¸n bao gåm: - B¸o c¸o cña Ban gi¸m ®èc - B¸o c¸o kiÓm to¸n (Tr×nh bµy ë phô lôc 2 trang 92) - Th­ qu¶n lý (Tr×nh bµy ë phô lôc 3 trang 94) 2.5. C«ng viÖc thùc hiÖn sau kiÓm to¸n Sau ngµy ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n, A&C tiÕp tôc theo dâi nh÷ng sù kiÖn ph¸t sinh. §Æc biÖt ®èi víi c«ng ty ABC lµ mét c«ng ty niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt th× c«ng viÖc nµy cµng ®­îc chó träng. Sau kiÓm to¸n, A&C còng rÊt chó träng tíi viÖc gi÷ mèi quan hÖ th­êng xuyªn víi kh¸ch hµng nh»m môc ®Ých duy tr× vµ gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng. C«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­ ®iÖn tho¹i, th­, fax…C«ng ty còng th­êng xuyªn thu thËp nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vµ cung cÊp miÔn phÝ tíi c¸c kh¸ch hµng c¸c quy ®Þnh míi vÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n, thuÕ. Nhê ®ã mµ C«ng ty ®· cã ®­îc mét sè l­îng kh¸ch hµng t­¬ng ®èi lín. Nh­ vËy cã thÓ thÊy, nh×n chung quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm do C«ng ty A&C thùc hiÖn ®­îc tu©n theo mét quy tr×nh chung thèng nhÊt tõ kh©u lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Õn giai ®o¹n kÕt thóc. Tuy nhiªn, kiÓm to¸n viªn sÏ vËn dông quy tr×nh chung mét c¸ch linh ho¹t ®èi víi mçi kh¸ch hµng cô thÓ ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng doanh nghiÖp, tõ ®ã t¹o ra hiÖu qu¶ cao nhÊt trong c«ng viÖc. Cã thÓ thÊy sù kh¸c biÑt lín nhÊt gi÷a quy tr×nh kiÓm to¸n t¹i hai ®¬n vÞ kh¸ch hµng mµ A&C thùc hiÖn ®ã lµ: Gi÷a kh¸ch hµng th­êng xuyªn vµ kh¸ch hµng míi, c«ng viÖc kiÓm to¸n chñ yÕu chØ kh¸c nhau ë kh©u lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. §èi víi kh¸ch hµng th­êng xuyªn nh­ c«ng ty XYZ, viÖc lËp kÕ ho¹ch ®­îc thùc hiÖn nhanh gän vµ chñ yÕu tËp trung vµo viÖc ®¸nh gi¸ hÖ thèng KSNB cña kh¸ch hµng. Cßn C«ng ty ABC lµ kh¸ch hµng míi nªn viÖc lËp kÕ ho¹ch ®­îc thùc hiÖn chi tiÕt h¬n, tèn nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc h¬n. Trong giai ®o¹n thùc hiÖn kiÓm to¸n, vÒ c¬ b¶n kiÓm to¸n viªn còng thùc hiÖn ®Çy ®ñ hai thñ tôc kiÓm to¸n lµ thñ tôc ph©n tÝch vµ thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt nh­ ®· quy ®Þnh trong ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n cña C«ng ty, sù kh¸ch biÖt trong viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc kiÓm to¸n chñ yÕu lµ do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng kh¸ch hµng chi phèi. Cô thÓ: §Æc thï cña c«ng ty XYZ lµ s¶n xuÊt theo tõng ®¬n ®Æt hµng, quy tr×nh s¶n xuÊt kh¸ ®¬n gi¶n, d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c«ng ty XYZ lµ d©y chuyÒn tù ®éng ho¸ nªn kiÓm to¸n viªn cã thÓ rót bít mét sè thñ tôc kiÓm to¸n nh­ kh«ng kh«ng kiÓm tra ®Þnh mùc tiªu hao NVL do kh«ng cã ®Þnh møc chung cho tõng lo¹i s¶n phÈm... Ch­¬ng iii Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊts¶n phÈm trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty a&c. i. ®¸nh gi¸ thùc tÕ kiÓm to¸n cña c«ng ty a&C (chi nh¸nh t¹i hµ néi) C¬ së ®¸nh gi¸ thùc tÕ kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP t¹i C«ng ty A&C lµ viÖc so s¸nh gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP. 1. §¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc CPSX C«ng ty A&C ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n chi tiÕt ®Õn tõng kho¶n môc trªn BCTC. Ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®­îc xem lµ c¸c tµi liÖu h­íng dÉn nghiÖp vô tèt nhÊt cho c¸c trî lý kiÓm to¸n còng nh­ c¸c KTV. Nã gióp KTV ®Þnh h­íng c¸c c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn ®ång thêi ®¶m b¶o néi dung kiÓm to¸n kh«ng bÞ trïng l¾p. Kh«ng nh÷ng thÕ, ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n cßn gióp ng­êi xem xÐt hå s¬ kiÓm to¸n cã thÓ hiÓu ®­îc c¸c b­íc c«ng viÖc mµ KTV ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n. Tuy nhiªn, qua t×m hiÓu thùc tÕ vµ so s¸nh víi lý luËn vÒ kiÓm to¸n CPSX trong kiÎm to¸n BCTC cã thÓ thÊy ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n CPSX cña C«ng ty A&C vÉn cã mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Thø nhÊt, trong ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP kh«ng thÊy ®Ò cËp ®Õn néi dung kh©u lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. Thùc tÕ, C«ng ty A&C cã x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm to¸n nh­ng ®ã lµ kÕ ho¹ch cho cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh, viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n cho tõng kho¶n môc ch­a ®­îc quan t©m. §iÒu nµy lµ do h¹n chÕ c¶ vÒ thêi gian vµ chi phÝ kiÓm to¸n. Thø hai, trong ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n kh«ng thÊy quy ®Þnh vÒ viÖc ®¸nh gi¸ hÖ thèng KSNB. Sau khi nghiªn cøu hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, tr­ëng nhãm kiÓm to¸n sÏ m« t¶ nh÷ng hiÒu biÕt vÒ hÖ thèng ®ã trªn tê Review Notes. ViÖc m« t¶ c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc cho viÖc ®¸nh gi¸ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé ch­a ®­îc quy ®Þnh mét c¸ch chÝnh thøc, cô thÓ trong toµn C«ng ty. Cã thÓ nãi A&C ch­a thùc sù quan t©m ®Õn kü thuËt m« t¶ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé. Thø ba, C«ng ty ch­a ®­a ra c¸c thñ tôc kiÓm to¸n sè d­ ®Çu n¨m ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng kiÓm to¸n lÇn ®Çu Thø t­, trong ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ch­a cã thñ tôc kiÓm tra tÝnh ®óng kú cña kho¶n môc CPSXSP. ViÖc kh«ng thùc hiÖn kiÓm tra tÝnh ®óng kú cã thÓ sÏ ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña tæng CPSXSP ph¸t sinh trong kú, do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn mét sè chØ tiªu trªn BC§KT vµ BCKQKD. Thø n¨m, ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n do c«ng ty thiÕt kÕ mÆc dï ®­îc ®¸nh gi¸ lµ kh¸ chÆt chÏ nh­ng ®ã lµ ch­¬ng tr×nh chung cho mäi kh¸ch hµng. MÆt kh¸c mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp l¹i cã ®Æc ®iÓm, do ®ã ®èi víi mét sè lo¹i h×nh doanh nghiÖp th× viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n nµy ch­a thùc sù hiÖu qu¶. §iÒu ®ã cho thÊy kiÓm to¸n viªn cña ®¬n vÞ ch­a cËp nhËt th­êng xuyªn ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n cho phï hîp víi mçi cuéc kiÓm to¸n cô thÓ theo chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam sè 300 – LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®· quy ®Þnh: “ §èi víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n cã ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n theo mÉu s½n trªn m¸y vi tÝnh hoÆc trªn giÊy mÉu ph¶i cã phÇn bæ sung ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n cô thÓ phï hîp víi tõng cuéc kiÓm to¸n”. Thø s¸u, thùc tÕ kiÓm to¸n t¹i hai kh¸ch hµng lµ c«ng ty ABC vµ c«ng ty XYZ cho thÊy néi dung kiÓm to¸n CPSX cña A&C bao gåm: kiÓm to¸n chi phÝ NVLTT, chi phÝ NCTT, chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuy nhiªn, trong ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n mÉu cña C«ng ty ch­a thÓ hiÖn sù ph©n ®Þnh râ c¸c thñ tôc kiÓm to¸n ®èi víi tõng kho¶n môc. §©y cã thÓ coi lµ mét nh­îc ®iÓm kh¸ lín trong ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n cña A&C. 2. §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc CPSX Ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n cña A&C ®­îc ®¸nh gi¸ chung lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp ViÖt Nam. §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n cña C«ng ty A&C ®­îc xem xÐt trong c¶ ba giai ®o¹n cña quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP. 2.1. Giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n lµ mét trong ba giai ®o¹n trong chu tr×nh kiÓm to¸n BCTC cña C«ng ty KiÓm to¸n vµ T­ vÊn (A&C). Tuy nhiªn, viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh nãi chung vµ lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt cho kho¶n môc CPSXSP nãi riªng ch­a ®­îc chó träng. Trªn thùc tÕ, c¸c KTV cña C«ng ty A&C vÉn thùc hiÖn b­íc c«ng viÖc nµy theo quy ®Þnh chung cña C«ng ty vÒ lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n nh­ng kh«ng th­êng xuyªn l­u l¹i trªn giÊy tê lµm viÖc. Cô thÓ, trong giÊy tê lµm viÖc cña KTV kh«ng thÊy kÕ ho¹ch vÒ thêi gian kiÓm to¸n khi tiÕn hµnh kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP. Trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n t¹i C«ng ty A&C, viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph©n tÝch còng ch­a ®­îc chó ý. KTV th­êng thu thËp c¸c tû suÊt ph©n tÝch s¬ bé vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng mµ kh«ng tiÕn hµnh ®éc lËp tÝnh to¸n l¹i. ViÖc tÝnh to¸n l¹i vµ ph©n tÝch c¸c tû suÊt gióp KTV cã ®­îc ®¸nh gi¸ ®éc lËp, kh¸ch quan vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã, KTV chØ kiÓm to¸n BCTC n¨m hiÖn hµnh trong khi viÖc ph©n tÝch l¹i ph¶i sö dông ®Õn sè liÖu cña nhiÌu n¨m, mµ nÕu sè liÖu cña n¨m tr­íc ®ã ch­a ®­îc kiÓm to¸n th× ®é tin c¹y rÊt thÊp, kh¶ n¨ng doanh nghiÖp söa ch÷a sè liÖu sao cho hîp lý lµ kh¸ lín. Theo lý thuyÕt th× KTV sÏ thùc hiÖn c¸c thñ tôc kiÓm so¸t khi hÖ thèng KSNB cña doanh nghiÖp ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ c¸c KTV th­êng Ýt sö dông thñ tôc kiÓm so¸t. MÆc dï cã nh÷ng kh¸ch hµng hÖ thèng kiÓm so¸t ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶ nh­ng KTV vÉn ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm so¸t ë møc t­¬ng ®èi cao vµ th­êng kh«ng sö dông kÕt qu¶ cña hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé t¹i ®¬n vÞ kh¸ch hµng. Trong viÖc lùa chän ®éi ngò kiÓm to¸n viªn, A&C vÉn gi÷ nguyªn tr­ëng nhãm kiÓm to¸n viªn trong mét sè n¨m nhÊt ®Þnh ®èi víi kh¸ch hµng th­êng xuyªn (n¨m 2003 lµ n¨m thø 3 A&C kiÓm to¸n cho c«ng ty XYZ, tr­ëng nhãm kiÓm to¸n vÉn lµ Bµ NTT). C¸ch lµm nµy rÊt khoa häc, võa ®¶m b¶o cho KTV cã ®­îc hiÓu biÕt vÒ ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh cña kh¸ch hµng ®ång thêi võa ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp, kh¸ch quan cña KTV. 2.2. Giai ®o¹n thùc hiÖn kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP Theo ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP cña C«ng ty A&C, thùc hiÖn kiÓm to¸n bao gåm viÖc tiÕn hµnh hai thñ tôc: thñ tôc ph©n tÝch vµ thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt. Trªn c¬ së ®ã, viÖc ®¸nh gi¸ h­íng vµo xem xÐt qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn hai thñ tôc nãi trªn. 2.2.1. VÒ thùc hiÖn thñ tôc ph©n tÝch C«ng ty A&C ®· x©y dùng ®­îc kü thuËt ph©n tÝch kÕt hîp c¶ hai ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch xu h­íng vµ ph©n tÝch tû suÊt trong kiÓm to¸n BCTC nãi chung vµ kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP nãi riªng, ®ång thêi chØ râ t¸c dông cña tõng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®èi víi tõng ®èi t­îng kiÓm to¸n cô thÓ. §iÒu nµy cho phÐp KTV cã ®­îc c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ kho¶n môc CPSXSP. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ kiÓm to¸n t¹i A&C, thñ tôc ph©n tÝch ®­îc kiÓm to¸n viªn sö dông chñ yÕu lµ ph©n tÝch xu h­íng biÕn ®éng cña kho¶n môc CPSXSP th«ng qua c¸c b¶ng tÝnh chªnh lÖch chi phÝ qua c¸c th¸ng trong n¨m vµ n¨m nay so víi n¨m tr­íc. Do ®ã, kÕt qu¶ ph©n tÝch ch­a m« t¶ hÕt ®­îc sù biÕn ®éng cña kho¶n môc CPSXSP trong mèi quan hÖ víi c¸c chØ tiªu kh¸c. H¬n n÷a, KTV th­êng sö dông sè liÖu cña néi bé ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n mµ Ýt kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch trong mèi quan hÖ víi c¸c sè liÖu kh¸c cïng ngµnh. §iÒu ®ã sÏ khã tr¸nh khái nh÷ng rñi ro trong ®¸nh gi¸ ban ®Çu cña KTV vÒ kho¶n môc ®­îc kiÓm to¸n. MÆt kh¸c, sau khi ph©n tÝch, KTV kh«ng th­êng xuyªn l­u l¹i trªn giÊy tê lµm viÖc c¸c néi dung ph©n tÝch, ®Æc biÖt lµ ®èi víi ph©n tÝch tû suÊt. §iÒu nµy cã thÓ g©y khã kh¨n cho viÖc so¸t xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lµm viÖc sau nµy. 2.2.2. VÒ thùc hiÖn thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt Mçi c«ng ty kiÓm to¸n ®Òu cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng trong ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n. T¹i C«ng ty A&C, do thñ tôc kiÓm so¸t kh«ng ®­îc chó träng nªn thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt ®­îc xem lµ thÕ m¹nh. C«ng ty ®· thiÕt kÕ ®­îc hÖ thèng c¸c kü thuËt kiÓm tra chi tiÕt t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ theo mét quy tr×nh thèng nhÊt. Cô thÓ, quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc ®èi chiÕu gi÷a sè liÖu tæng hîp trªn BCTC víi sè liÖu trªn sæ tæng hîp (sæ c¸i), sau ®ã ®èi chiÕu gi÷a sè liÖu trªn sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vÒ CPSXSP víi sè liÖu trªn sæ chi tiÕt, cuèi cïng lµ viÖc ®èi chiÕu gi÷a sè liÖu trªn sæ chi tiÕt víi c¸c chøng tõ vµ tµi liÖu liªn quan. Nh×n chung, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm to¸n, c¸c KTV cña A&C thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt ®· ®­îc quy ®Þnh trong ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®ång thêi vËn dông linh ho¹t cho tõng ®¬n vÞ kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, khèi l­îng kiÓm tra chi tiÕt qu¸ lín sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn thêi gian vµ chi phÝ kiÓm to¸n - mét trong nh÷ng yÕu tè c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng dÞch vô kiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam. 2.3. Giai ®o¹n kÕt thóc kiÓm to¸n Ø VÒ so¸t xÐt c¸c giÊy tê lµm viÖc vµ tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n T¹i C«ng ty A&C, viÖc so¸t giÊy tê lµm viÖc ®· ®­îc thùc hiÖn bëi tr­ëng nhãm kiÓm to¸n. Theo quy ®Þnh cña A&C, tr­ëng nhãm cã nhiÖm vô so¸t xÐt hå s¬ kiÓm to¸n trªn c¸c néi dung sau: - TÝnh tu©n thñ trong c¸ch tr×nh bµy giÊy tê lµm viÖc; - TÝnh ®Çy ®ñ cña c¸c b»ng chøng kiÓm to¸n vµ ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n; - TÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu tr×nh bµy trong giÊy tê lµm viÖc; - Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ghi nhËn trong th­ qu¶n lý. KÕt thóc kiÓm to¸n, tr­ëng nhãm thu thËp c¸c giÊy tê lµm viÖc cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong nhãm ®Ó so¸t xÐt l¹i theo c¸c néi dung trªn. Ø VÒ kÕt luËn môc tiªu kiÓm to¸n vµ ®­a ra kiÕn nghÞ Sau khi so¸t xÐt vµ tæng hîp c¸c giÊy tê lµm viÖc, tr­ëng nhãm ®­a ra kÕt luËn cuèi cïng vÒ môc tiªu kiÓm to¸n ®èi víi kho¶n môc CPSXSP, ®ång thêi kiÕn nghÞ ®èi víi ®¬n vÞ kh¸ch hµng. ViÖc ®­a ra c¸c kiÕn nghÞ ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i t¹i ®¬n vÞ kh¸ch hµng ®­îc ph¸t hiÖn qua qu¸ tr×nh kiÓm to¸n vµ nh÷ng quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan ®Õn tõng vÊn ®Ò ®ã. Do ®ã, c¸c ý kiÕn t­ vÊn cã søc thuyÕt phôc cao ®èi víi ®¬n vÞ kh¸ch hµng vµ thùc sù cã ý nghÜa trong viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n cho ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n. 3. §¸nh gi¸ ph­¬ng ph¸p chän mÉu kiÓm to¸n Mét trong nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµo kÕt qu¶ kiÓm tra chi tiÕt lµ tÝnh ®¹i diÖn cña mÉu chän. MÉu ®­îc chän ®Ó kiÓm tra cã tÝnh ®¹i diÖn cao th× rñi ro cña viÖc bá sãt c¸c nghiÖp vô cã kh¶ n¨ng chøa ®ùng c¸c sai sãt cµng nhá. Thùc tÕ C«ng ty A&C ®· x©y dùng cho m×nh mét ph­¬ng ph¸p chän mÉu riªng. Theo quy ®Þnh cña C«ng ty, ngoµi c¸c tr­êng hîp ph¶i kiÓm tra toµn bé (®Çu t­ ng¾n h¹n, ®Çu t­ dµi h¹n, c¸c kho¶n dù phßng, vay dµi h¹n, nî dµi h¹n, chi phÝ ph¶i tr¶, nguån vèn kinh doanh, lîi nhuËn ch­a ph©n phèi, tµi s¶n cè ®Þnh) kiÓm to¸n viªn ®­îc phÐp tiÕn hµnh kiÓm tra chän mÉu. Chän mÉu t¹i C«ng ty A&C ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch chän ra mét sè th¸ng trong niªn ®é (th­êng lµ th¸ng ®Çu, th¸ng cuèi niªn ®é vµ c¸c th¸ng cã biÕn ®éng lín), mçi th¸ng chän mét sè nghiÖp vô bÊt kú ®Ó kiÓm tra. Sè l­îng th¸ng vµ nghiÖp vô ®­îc chän tuú thuéc vµo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp. §é lín cña mÉu chän sÏ do tr­ëng nhãm kiÓm to¸n quyÕt ®Þnh. C¸ch chän mÉu nµy tuy ®¬n gi¶n, tiÕt kiÖm thêi gian nh­ng mÉu ®­îc chän cã tÝnh ®¹i diÖn ch­a cao bëi kh¶ n¨ng cã mÆt cña c¸c nghiÖp vô trong mÉu chän kh«ng ®ång ®Òu. Ngoµi ra, KTV cßn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra chi tiÕt toµn bé tr­íc khi chän mÉu ®èi víi c¸c sè d­ vµ nghiÖp vô cã gi¸ trÞ lín h¬n møc träng yÕu ph©n bæ cho c¸c kho¶n môc ®ã. Tuy nhiªn, trong mét sè tr­êng hîp viÖc ph©n bæ nµy lµ ch­a phï hîp. Trong tr­êng hîp cña C«ng ty ABC, ph©n bæ møc träng yÕu cho c¸c kho¶n chi phÝ lµ: 85.427. Nh­ vËy nÕu kiÓm tra chi tiÕt c¸c kho¶n chi phÝ lín h¬n sè tiÒn nµy th× sè l­îng mÉu chän sÏ chiÕm tû lÖ rÊt lín trong tæng sè nghiÖp vô ph¸t sinh. Do ®ã trong tr­êng hîp nµy, kiÓm to¸n viªn tËp trung kiÓm tra chi tiÕt ®èi víi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cã quy m« lín. 4. §¸nh gi¸ viÖc liªn kÕt c¸c phÇn hµnh kiÓm to¸n §©y lµ mét h¹n chÕ cña A&C còng nh­ c¸c c«ng ty kiÓm to¸n kh¸c, kh«ng liªn kÕt ®­îc c¸c khÇn hµnh kiÓm to¸n do c¸ch tiÕp cËn kiÓm to¸n BCTC theo kho¶n môc. B¶n th©n c¸ch tiÕp cËn nµy ®· cã h¹n chÕ lµ t¸ch biÖt nh÷ng kho¶n môc ë vÞ trÝ kh¸c nhau nh­ng cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau. §Æc biÖt, kho¶n môc CPSX lµ mét chØ tiªu tæng hîp, liªn quan ®Õn nhiÒu kho¶n môc kh¸c trªn BC§KT vµ BCKQKD. V× vËy, kiÓm to¸n kho¶n môc CPSX mµ kh«ng kÕt hîp víi c¸c phÇn hµnh kiÓm to¸n cã liªn quan th× khèi l­îng c«ng viÖc kiÓm to¸n sÏ rÊt nhiÒu vµ bÞ trïng l¾p. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm to¸n kho¶n môc CPSX t¹i ®¬n vÞ kh¸ch hµng ABC, ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy c¸c KTV t¹i C«ng ty A&C ®· cã sù kÕt hîp gi÷a c¸c phÇn hµnh liªn quan víi nhau. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn trong viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc cña tr­ëng nhãm kiÓm to¸n. Cô thÓ, mét KTV th­êng ®­îc ph©n c«ng kiÓm to¸n c¸c kho¶n môc cã mèi liªn hÖ víi nhau ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu, kiÓm tra gi÷a c¸c phÇn hµnh. 5. §¸nh gi¸ viÖc qu¶n lý vµ sö dông giÊy tê lµm viÖc T¹i c«ng ty A&C, giÊy tê lµm viÖc cña KTV ®­îc thiÕt kÕ mét c¸ch khoa häc, gióp cho c¸c KTV linh ho¹t trong c«ng viÖc ®ång thêi ghi chÐp giÊy tê còng thuËn tiÖn. ViÖc l­u tr÷ giÊy tê lµm viÖc vµ c¸ch ®¸nh tham chiÕu gióp cho c¸c KTV cã thÓ t×m vµ ®èi chiÕu sè liÖu mét c¸ch dÔ dµng, thuËn tiÖn cho viÖc so¸t xÐt, kiÓm tra. Khi cÇn sö dông kÕt qu¶ kiÓm to¸n cña c¸c phÇn hµnh kh¸c, KTV chØ cÇn xem xÐt c¸c giÊy tê lµm viÖc cña c¸c KTV kh¸c th«ng qua c¸c ký hiÖu tham chiÕu. §iÒu nµy ®­îc thÊy râ trong kiÓm to¸n CPSX. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, viÖc sö dông c¸c lo¹i giÊy tê lµm viÖc theo ®óng chøc n¨ng ch­a thùc sù ®­îc chó ý. MÆc dï C«ng ty ®· cã h­íng dÉn cô thÓ vÒ vÊn ®Ò nµy song c¸c KTV vÉn ch­a hoµn toµn thèng nhÊt trong c¸ch sö dông giÊy tê lµm viÖc ®Ó ghi chÐp. Kh«ng nh÷ng thÕ, viÖc ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè trªn giÊy tê lµm viÖc còng kh«ng th­êng xuyªn ®­îc thùc hiÖn. Cô thÓ, mét sè KTV kh«ng chó ý ®Õn viÖc ghi chÐp c¸c th«ng tin nh­: tªn c«ng ty kh¸ch hµng, ngµy th¸ng thùc hiÖn, ký hiÖu tham chiÕu trªn giÊy tê lµm viÖc cña m×nh. ii. ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc cpsx cña c«ng ty A&c (chi nh¸nh t¹i Hµ néi) Yªu cÇu vÒ hoµn thiÖn vµ ®æi míi c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ lµ ®ßi hái kh¸ch quan cho mäi ngµnh nghÒ, mäi quèc gia. ë n­íc ta, ngµnh kiÓm to¸n míi chØ ra ®êi vµo ®Çu thËp niªn 90 nh­ng ®· trë thµnh c«ng cô qu¶n lý tµi chÝnh ®¾c lùc. Tuy nhiªn, ngµnh kiÓm to¸n ë n­íc ta cßn rÊt non trÎ, h¹n chÕ nhiÒu c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn v× vËy viÖc hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n lµ mét yÕu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan. H¬n n÷a, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc còng ®ßi hái c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ViÖt Nam ph¶i n©ng cao chÊt l­îng, lo¹i h×nh dÞch vô ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng ®iÒu ®ã, bªn c¹nh nh÷ng vÊn ®Ò thuéc tÇm qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc, b¶n th©n ngµnh kiÓm to¸n ph¶i cã sù hoµn thiÖn m×nh trong c«ng t¸c kiÓm to¸n. §Æc biÖt, ®èi víi c«ng ty kiÓm to¸n cßn non trÎ nh­ Chi nh¸nh Hµ Néi - C«ng ty KiÓm to¸n vµ T­ vÊn (A&C) th× vÊn ®Ò hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n cµng trë nªn quan träng vµ cÊp b¸ch. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty KiÓm to¸n vµ T­ vÊn (A&C), ®­îc t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kiÓm to¸n nãi chung vµ kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP nãi riªng t¹i mét sè kh¸ch hµng cña C«ng ty, em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n CPSXSP trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty. 1. VÒ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP ChuÈn mùc KiÓm to¸n ViÖt Nam sè 300, ®o¹n 2 quy ®Þnh “KiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n cÇn lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc r»ng cuéc kiÓm to¸n ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶”. Môc tiªu cña viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n lµ ®Ó cã thÓ thùc hiÖn cuéc kiÓm to¸n mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ theo ®óng thêi gian dù kiÕn. Nh­ vËy, lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n kh«ng chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña kiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n mµ nã cßn thùc sù cã ý nghÜa cho mçi cuéc kiÓm to¸n. Nã gióp cho c¸c KTV kÕt hîp hµi hoµ c«ng viÖc víi nhau, ®ång thêi cßn lµ c¨n cø ®Ó c«ng ty kiÓm to¸n tr¸nh ®­îc nh÷ng bÊt ®ång víi ®¬n vÞ kh¸ch hµng. T¹i C«ng ty KiÓm to¸n vµ T­ vÊn (A&C), viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ch­a ®­îc chó träng. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kiÓm to¸n, C«ng ty nªn tËp trung nhiÒu h¬n ®Õn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. Ø VÒ ®¸nh gi¸ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé t¹i ®¬n vÞ kh¸ch hµng §Ó kh¼ng ®Þnh vÒ sù thiÕt kÕ phï hîp vµ vËn hµnh h÷u hiÖu cña hÖ thèng KSNB t¹i ®¬n vÞ kh¸ch hµng, C«ng ty nªn thiÕt kÕ c¸c thñ tôc kiÓm so¸t chung cho mäi cuéc kiÓm to¸n. C¸c thñ tôc kiÓm so¸t nµy cÇn ®­îc ®­a vµo ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n. Thñ tôc kiÓm so¸t cã thÓ thiÕt kÕ d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau song c¸ch phæ biÕn vµ ®¬n gi¶n nhÊt lµ d­íi d¹ng c¸c c©u hái. C¸c c©u hái nªn ®­îc lËp d­íi d¹ng c©u hái ®ãng ®Ó viÖc t×m hiÓu vÒ hÖ thèng KSNB t¹i ®¬n vÞ kh¸ch hµng kh«ng chiÕm qu¸ nhiÒu thêi gian cña mét cuéc kiÓm to¸n. §èi víi kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP, kiÓm to¸n viªn cã thÓ ®­a ra b¶ng c©u hái vÒ hÖ thèng KSNB nh­ sau: B¶ng 25: C©u hái vÒ hÖ thèng KSNB ®èi víi kho¶n môc chi phÝ NVLTT STT Néi dung c©u hái C K Ghi chó 1 Cã x©y dùng ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt vÒ tiªu hao vËt t­; ®Þnh møc dù tr÷ NVL tån kho hay kh«ng? 2 Cã tæ chøc qu¶n lý vµ theo dâi s¶n xuÊt ë tõng bé phËn s¶n xuÊt hay kh«ng? 3 Cã thiÕt lËp dù to¸n chi phÝ NVL cho tõng bé phËn s¶n xuÊt hay kh«ng? 4 Cã më sæ theo dâi chi phÝ chi tiÕt chi phÝ NVL theo tõngn bé phËn sö dông hay kh«ng? 5 Cã ®èi chiÕu th­êng xuyªn gi÷a bé phËn s¶n xuÊt, bé phËn kho vµ bé phËn kÕ to¸n hay kh«ng? 6 Cã thùc hiÖn kiÓm kª vËt liÖu tån ko cuèi kú hay kh«ng? 7 Cã ®èi chiÕu kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ víi sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n hay kh«ng? B¶ng 26: C©u hái vÒ hÖ thèng KSNB ®èi víi kho¶n môc chi phÝ NCTT STT Néi dung c©u hái C K Ghi chó 1 ViÖc tuyÓn dông nh©n viªn, n©ng cÊp, n©ng bËc cã ®­¬c l·nh ®¹o c«ng ty phª duyÖt hay kh«ng? 2 Bé phËn nh©n sù cã ®­îc th«ng b¸o th­êng xuyªn vÒ viÖc chÊm døt hîp ®ång lao ®éng hay kh«ng? 3 Ng­êi chÊm c«ng lao ®éng cña bé phËn s¶n xuÊt cã ®éc lËp víi bé phËn kÕ to¸n hay kh«ng? 4 Bé phËn kÕ to¸n vµ bé phËn s¶n xuÊt cã th­êng xuyªn ®èi chiÕu vÒ sè l­îng nh©n viªn vµ ngµy c«ng lao ®éng trªn b¶ng tÝnh l­¬ng vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng hay kh«ng? 5 C¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng cã ®­îc phª duyÖt tr­íc khi thanh to¸n bëi ng­êi cã thÈm quyÒn hay kh«ng? 6 Cã x©y dùng chÕ ®é khen th­ëng, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt hay kh«ng? 7 Cã x©y dùng ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÕn l­¬ng kh«ng? B¶ng 27: C©u hái vÒ hÖ thèng KSNB ®èi víi kho¶n môc chi phÝ SXC STT Néi dung c©u hái C K Ghi chó 1 Cã thiÕt lËp dù to¸n chi phÝ SXC hay kh«ng? 2 Cã chi tiÕt ho¸ tµi kho¶n chi phÝ SXC hay kh«ng? 3 Cã ®èi chiÕu th­êng xuyªn chi phÝ SXC thùc tÕ víi ®Þnh møc, kÕ ho¹ch hay kh«ng? 4 Cã ®èi chiÕu th­êng xuyªn gi÷a sè liÖu trªn sæ c¸i, sæ chi tiÕt víi b¶ng tæng hîp chi phÝ, b¶ng tÝnh gi¸ thµnh hay kh«ng? Qua pháng vÊn nh©n viªn ®¬n vÞ dùa trªn hÖ thèng c¸c c©u hái x©y dùng tr­íc kÕt hîp víi viÖc quan s¸t thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ kh¸ch hµng, KTV cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc hÖ thèng KSNB cña ®¬n vÞ kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng, tõ ®ã x¸c ®Þnh vµ ph©n bæ møc rñi ro kiÓm to¸n cho c¸c kho¶n môc lµm c¬ së cho viÖc thiÕt kÕ c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt. 2. VÒ thùc hiÖn thñ tôc ph©n tÝch ChuÈn mùc KiÓm to¸n ViÖt Nam sè 520 quy ®Þnh KTV ph¶i thùc hiÖn thñ tôc ph©n tÝch nh»m t×m hiÓu t×nh h×nh kinh doanh vµ x¸c ®Þnh vïng cã thÓ rñi ro (trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n); nh»m x¸c ®Þnh thñ tôc kiÓm to¸n thÝch hîp cho tõng môc tiªu kiÓm to¸n cô thÓ (trong giai ®o¹n thùc hiÖn kiÓm to¸n); nh»m kÕt luËn tæng qu¸t vÒ sù phï hîp trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu cña b¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ (trong giai ®o¹n kÕt thóc kiÓm to¸n). Thñ tôc ph©n tÝch lµ ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n rÊt h÷u hiÖu, tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ nh­ng vÉn ®¶m b¶o viÖc ®­a ra kÕt luËn ®¸ng tin cËy. Thñ tôc ph©n tÝch ®ßi hái KTV ph¶i cã kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n mang tÝnh nghÒ nghiÖp, am hiÓu s©u s¾c vÒ lÜnh vùc kinh doanh cña kh¸ch hµng ®Ó cã ®­îc nh÷ng ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c. §Æc biÖt, ®èi víi kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP, viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph©n tÝch l¹i cµng cã ý nghÜa bëi CPSXSP lµ mét kho¶n môc phøc t¹p, cã liªn quan ®Õn nhiÒu kho¶n môc kh¸c trªn BCTC. MÆt kh¸c, ®èi víi mét sè kho¶n môc kh«ng träng yÕu, chØ cÇn sö dông thñ tôc ph©n tÝch KTV còng cã thÓ ®­a ra kÕt luËn vÒ kho¶n môc ®ã mµ kh«ng cÇn ph¶i ®i s©u kiÓm tra chi tiÕt. Qua t×m hiÓu thùc tÕ vËn dông c¸c thñ tôc ph©n tÝch vµo quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP t¹i C«ng ty A&C, em xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông thñ tôc nµy. Ø Trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n Khi lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n kiÓm to¸n viªn nªn ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. ViÖc ®¸nh gi¸ nµy gióp kiÓm to¸n viªn hiÓu biÕt h¬n vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng, ®ång thêi cã thÓ ph¸n ®o¸n ph¹m vi rñi ro vµ c¸c sai sãt träng yÕu. Tõ ®ã kiÓm to¸n viªn ®­a ra ®­îc nh÷ng nhËn xÐt ban ®Çu vµ ®Þnh h­íng cho viÖc tiÕn hµnh kiÓm to¸n. Trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n , kiÓm to¸n viªn cã thÓ sö dông mét sè tû suÊt tµi chÝnh sau: - C¬ cÊu tµi s¶n: Tæng TSC§/ Tæng tµi s¶n; Tæng TSL§/ Tæng tµi s¶n - C¬ cÊu vèn: Tæng nî ph¶i tr¶/ Tæng NV; Tæng NVCSH/ Tæng NV - Kh¶ n¨ng thanh to¸n: Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi = Tæng TSL§/ Nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = (Vèn b»ng tiÒn + §Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n + C¸c kho¶n ph¶i thu)/ Tæng nî ph¶i tr¶ - Tû suÊt sinh lêi Tû suÊt kh¶ n¨ng sinh lêi cña tµi s¶n = (Lîi nhuËn kinh doanh tr­íc thuÕ + Chi phÝ tiÒn l·i)/ Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n b×nh qu©n Tû suÊt hiÖu qu¶ kinh doanh = Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh/ Tæng doanh thu b¸n hµng b×nh qu©n MÆc dï C«ng ty A&C cã yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp b¶ng ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ, song KTV kh«ng nªn chØ dùa vµo nh÷ng sè liÖu kh¸ch hµng cung cÊp mµ nªn ®éc lËp tÝnh to¸n l¹i c¸c tû suÊt ®ã ®Ó cã ®­îc ®¸nh gi¸ kh¸ch quan vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng. H¬n n÷a, ®Ó cã ®­îc ®¸nh gi¸ kh¸ch quan vÒ kho¶n muc CPSXSP, KTV cã thÓ ph©n tÝch kho¶n môc nµy trong mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c cïng ngµnh. Tuy nhiªn, viÖc tæng hîp sè liÖu vÒ c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh nghÒ kinh doanh kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. V× vËy, KTV cã thÓ dùa trªn nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng ®Ó ®­a ra nh÷ng sè liÖu ­íc tÝnh lµm c¬ së cho viÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn kho¶n môc CPSXSP. Ø Trong giai ®o¹n thùc hiÖn kiÓm to¸n §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP, KTV nªn sö dông nhiÒu h¬n n÷a c¸c thñ tôc ph©n tÝch tû suÊt bëi ®iÓm m¹nh cña c¸c thñ tôc ph©n tÝch tû suÊt lµ gióp KTV ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu trong mèi quan hÖ víi nhiÒu chØ tiªu kh¸c. Qua ®ã, KTV sÏ cã nhËn ®Þnh toµn diÖn, tæng qu¸t vÒ kho¶n môc CPSXSP. H¬n n÷a, KTV nªn ghi chÐp l¹i c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch trªn giÊy tê lµm viÖc ®Ó lµm c¨n cø cho viÖc kiÓm so¸t chÊt l­îng kiÓm to¸n. Thñ tôc ph©n tÝch cã thÓ ®­îc thÓ hiÖn trªn giÊy tê lµm viÖc qua c¸c b¶ng biÓu hay b»ng ®å thÞ (nÕu c¸c KTV tiÕn hµnh ph©n tÝch theo c¸c th¸ng trong n¨m). Sö dông ®å thÞ ®Ó biÓu diÔn kÕt qu¶ ph©n tÝch gióp KTVcã thÓ nhËn biÕt râ sù biÕn ®æi cña chi phÝ trong n¨m. 3. VÒ kiÓm to¸n sè d­ ®Çu n¨m HÖ thèng ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n nãi chung vµ ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc CPSXSP nãi riªng cña C«ng ty A&C kh«ng thÊy quy ®Þnh vÒ viÖc kiÓm to¸n sè d­ ®Çu n¨m cña kh¸ch hµng kiÓm to¸n lÇn ®Çu. Thùc tÕ kiÓm to¸n n¨m ®Çu tiªn t¹i C«ng ty ABC do A&C thùc hiÖn, KTV kh«ng tiÕn hµnh kiÓm to¸n sè d­ ®Çu n¨m. §iÒu nµy cã thÓ g©y ra rñi ro vÒ phÝa C«ng ty kiÓm to¸n. C«ng ty nªn x©y dùng c¸c thñ tôc kiÓm to¸n ®èi víi kiÓm to¸n sè d­ ®Çu n¨m cña kiÓm to¸n n¨m ®Çu tiªn. Cô thÓ, KTV xem xÐt c¸c sè d­ ®Çu n¨m cã ph¶n ¸nh theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n ®­îc ¸p dông n¨m tr­íc vµ ®­îc ¸p dông nhÊt qu¸n trong n¨m nay hay kh«ng? NÕu cã sù thay ®æi, KTV ph¶i kiÓm tra quyÕt ®Þnh thay ®æi còng nh­ gi¶i tr×nh vÒ sù thay ®æi ®ã. NÕu BCTC n¨m tr­íc cña ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n ®· ®­îc kiÓm to¸n bëi mét c«ng ty kiÓm to¸n kh¸c, KTV cã thÓ kiÓm tra sè d­ ®Çu n¨m b»ng c¸ch ®èi chiÕu sè d­ trªn BCTC cu¶ ®¬n vÞ víi BCTC ®· ®­îc kiÓm to¸n cña KTV n¨m tr­íc. NÕu BCTC n¨m tr­íc ch­a ®­îc kiÓm to¸n hoÆc ®· ®­îc kiÓm to¸n nh­ng KTV kh«ng tin t­ëng vµo kÕt qu¶ kiÓm to¸n ®ã, KTV thùc hiÖn mét sè thñ tôc kiÓm to¸n kh¸c nh­ gi¸m s¸t kiÓm kª thùc tÕ, ®èi chiÕu sè l­îng nhËp xuÊt trong n¨m ®Ó tÝnh ra sè d­ cuèi n¨m (®èi víi kiÓm tra sè d­ hµng tån kho); göi th­ x¸c nhËn (®èi víi kiÓm tra sè d­ kho¶n ph¶i thu, tiÒn göi ng©n hµng)… Thñ tôc kiÓm to¸n BCTC n¨m ®Çu tiªn th­êng phøc t¹p vµ ®ßi hái chi phÝ kiÓm to¸n cao nªn kh«ng thÓ ¸p dông c¸c thñ tôc ®ã ®èi víi toµn bé kh¸ch hµng n¨m ®Çu tiªn. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng n¨m ®Çu tiªn ®­îc ®¸nh gi¸ lµ quan träng, quy m« lín, møc ®é rñi ro cao vµ phÝ kiÓm to¸n cho phÐp (nh­ c«ng ty ABC) th× A&C míi nªn sö dông ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc kiÓm to¸n sè d­ ®Çu n¨m trªn. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng n¨m ®Çu tiªn kh¸c, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thËn träng nghÒ nghiÖp thÝch ®¸ng, A&C còng nªn nghiªn cøu, vËn dông c¸c thñ tôc kiÓm to¸n sè d­ ®Çu n¨m mét c¸ch thÝch hîp. 4. VÒ c¸ch thøc chän mÉu kiÓm to¸n Ph­¬ng ph¸p chän mÉu kiÓm to¸n cña C«ng ty A&C cã ­u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn vµ tèn Ýt thêi gian nh­ng mÉu ®­îc chän cã tÝnh ®¹i diÖn ch­a cao. §Ó cã ®­îc mÉu chän mang tÝnh ®¹i diÖn cao, KTV cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p chän mÉu ngÉu nhiªn. Cã ba ph­¬ng ph¸p chän mÉu ngÉu nhiªn lµ: chän mÉu ngÉu nhiªn cã sö dông b¶ng sè ngÉu nhiªn (BSNN); chän mÉu ngÉu nhiªn theo ch­¬ng tr×nh vi tÝnh vµ chän mÉu ngÉu nhiªn theo hÖ thèng. Mçi ph­¬ng ph¸p ®Òu cã nh÷ng ­u, nh­îc riªng. Tuy nhiªn trong ba ph­¬ng ph¸p ®ã th× theo em ph­¬ng ph¸p chän mÉu ngÉu nhiªn cã sö dông BSNN lµ ph­¬ng ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt. Qu¸ tr×nh chän mÉu ngÉu nhiªn theo ph­¬ng ph¸p nµy bao gåm c¸c b­íc nh­ sau: B­íc 1: X©y dùng mét hÖ thèng ®¸nh sè cho tæng thÓ (c¸c phÇn tö trong tæng thÓ ®Òu ph¶i ®­îc nhËn diÖn b»ng mét sè duy nhÊt) VÝ dô: Qu¸ tr×nh chän mÉu ngÉu nhiªn gåm c¸c kho¶n chi trªn sæ chi tiÕt tiÒn mÆt cã 50 trang vµ mçi trang lÊy 15 dßng. Mçi phÇn tö lµ mét dßng trªn sæ chi tiÕt. Sù kÕt hîp gi÷a sè trang sæ chi tiÕt vµ sè dßng t¹o thµnh mét nhËn diÖn duy nhÊt cho phÇn tö trªn dßng ®ã. B­íc 2: X©y dùng quan hÖ gi÷a BSNN víi tæng thÓ NÕu sè c¸c ch÷ sè cña phÇn tö ®· x©y dùng lµ 5 th× lÊy nguyªn sè ngÉu nhiªn ®ã trong BSNN; NÕu sè c¸c ch÷ sè cña c¸c phÇn tö ®· x©y dùng nhá h¬n 5 th× KTV ph¶i quy ®Þnh c¸ch thøc lÊy c¸c ch÷ sè trong BSNN (VÝ dô: lÊy 2 sè ®Çu vµ 2 sè cuèi trong tr­êng hîp sè ngÉu nhiªn x©y dùng cã 4 ch÷ sè); NÕu sè c¸c ch÷ sè cña c¸c phÇn tö ®· x©y dùng lín h¬n 5 th× kiÓm to¸n viªn lÊy sang cét bªn c¹nh sau khi ®· lÊy nguyªn cét thø nhÊt. B­íc 3: X¸c ®Þnh h­íng sö dông BSNN KTV cã thÓ lùa chän h­íng sö dông BSNN theo mét trong bèn c¸ch sau: tõ trªn xuèng, tõ d­íi lªn, tõ tr¸i qua ph¶i vµ tõ ph¶i qua tr¸i. B­íc 4: Chän ®iÓm b¾t ®Çu §ã lµ viÖc x¸c ®Þnh sè ngÉu nhiªn ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh chän mÉu. KTV ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ngÉu nhiªn trong viÖc chän ®iÓm b¾t ®Çu ®Ó tr¸nh tr­êng hîp kh¸ch hµng n¾m ®­îc thãi quen chän sè cña m×nh. Trong tr­êng hîp kh¸ch hµng biÕt ®­îc, hä cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc c¸c phÇn tö trong mÉu chän cña KTV. C¸ch chän nµy tuy mÊt nhiÒu thêi gian nh­ng mÉu ®­îc chän cã tÝnh ®¹i diÖn cao do c¸c phÇn tö trong tæng thÓ cã c¬ héi ®­îc lùa chän nh­ nhau. Chän mÉu ngÉu nhiªn cã sö dông BSNN rÊt phï hîp víi c¸ch thøc kiÓm to¸n theo kho¶n môc bëi c¸c phÇn tö ®­îc chän th­êng ®· ®­îc ®¸nh sè tr­íc. Do ®ã, KTV kh«ng ph¶i thùc hiÖn viÖc x©y dùng hÖ thèng ®¸nh sè cho tæng thÓ. Nh­ vËy, c¸ch lµm nµy kh¸ phï hîp víi ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn kiÓm to¸n theo kho¶n môc cña A&C hiÖn nay. 5. VÒ qu¶n lý vµ sö dông giÊy tê lµm viÖc ViÖc sö dông giÊy tê lµm viÖc nªn ®­îc thèng nhÊt trong c¶ C«ng ty vµ trong mäi cuéc kiÓm to¸n. MÆc dï A&C ®· cã h­íng dÉn cô thÓ vÒ c¸ch thøc sö dông giÊy tê lµm viÖc cho c¸c KTV, song C«ng ty kh«ng nªn dõng ë h­íng dÉn mµ nªn cã nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc vÒ viÖc nµy. Ngoµi ra, c¸c tr­ëng nhãm nªn nh¾c nhë c¸c thµnh viªn trong nhãm hoµn thiÖn giÊy tê lµm viÖc cña m×nh tr­íc khi kÕt thóc cuéc kiÓm to¸n ®Ó ®¶m b¶o mäi th«ng tin cÇn thiÕt ®Òu ®· ®­îc ghi chÐp ®Çy ®ñ. C¸c yÕu tè nh­ ngµy, th¸ng thùc hiÖn kiÓm to¸n; tªn ng­êi thùc hiÖn… ®­îc xem nh­ b»ng chøng cho phÇn c«ng viÖc mçi KTV ®· thùc hiÖn vµ lµ dÊu hiÖu ®Ó kiÓm tra ®èi víi ng­êi so¸t xÐt. ViÖc kiÓm so¸t tèt chÊt l­îng kiÓm to¸n cña tõng KTV trong tõng phÇn hµnh kiÓm to¸n sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng kiÓm to¸n cña toµn C«ng ty. 6. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt kh¸c Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Nhµ n­íc ta ®· rÊt chó träng ®Õn viÖc hoµn thiÖn khu«n khæ ph¸p lý cho hît ®éng kiÓm to¸n nãi chung vµ kiÓm to¸n ®éc lËp nãi riªng, do ®ã ngµnh kiÓm to¸n ®· nhanh chãng ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ban ®Çu ®¸ng khÝch lÖ. §Ó kiÓm to¸n cã c¬ héi ph¸t huy ®­îc hÕt vai trß cña minh trong nÌn kinh tÕ thÞ tr­êng, Nhµ n­íc cÇn ph¶i tiÕp tôc x©y dùng, ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã hiÖu lùc nh»m ®iÒu chØnh toµn bé ho¹t ®éng kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n, nhanh chãng hoµn thiÖn thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n. Söa ®æi, bæ sung, hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kiÎm to¸n nh­ quy ®Þnh vÒ gi¸ phÝ kiÓm to¸n, chÕ tµi trong ®¸nh gi¸ chÊt l­îng kiÓm to¸n. Nhµ n­íc còng cÇn n©ng cao ®Þa vÞ ph¸p lý vµ chøc n¨ng cña c¸c tæ chøc nghÒ nghiÖp kÕ to¸n kiÓm to¸n nh­ Héi KÕ to¸n ViÖt Nam, Héi ®ång quèc gia vÒ kÕ to¸n, C©u l¹c bé kÕ to¸n tr­ëng...Cã thÓ thµnh lËp Héi kiÓm to¸n ViÖt Nam ®Ó gi¶m bít sù can thiÖp hµnh chÝnh kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n cña c¸c c«ng ty kiÓm to¸n, gãp phÇn hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n, n©ng cao chÊt l­îng kiÓm to¸n. T©m lý phæ biÕn cña kh¸ch hµng hiÖn nay ®ã lµ lu«n muèn gi¸ phÝ kiÓm to¸n thÊp nhÊt cã thÓ. N¾m b¾t ®­îc t©m lý trªn, mét sè c«ng ty kiÓm to¸n ®· h¹ gi¸ phÝ kiÓm to¸n b»ng c¸ch gi¶m bít c¸c thñ tôc, c¸c quy tr×nh kiÓm to¸n hoÆc gi¶m chi phÝ ®µo t¹o. §iÒu nµy g©y ra mét sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a c¸c c«ng ty kiÓm to¸n, gi¶m chÊt l­îng kiÓm to¸n. Vµ ng­êi chÞu thiÖt thßi nhiÒu nhÊt chÝnh lµ kh¸ch hµng. Do ®ã kh¸ch hµng cÇn thÊy ®­îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n, tr¸nh t©m lý chØ cÇn mét b¸o c¸o kiÓm to¸n “s¹ch”, cÇn lÊy chÊt l­îng kiÓm to¸n lµm tiªu chuÈn ®Ó lùa chän c«ng ty kiÓm to¸n thÝch hîp. Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, kh¸ch hµng còng nªn cung cÊp c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt mét c¸ch ®Çy ®ñ kÞp thêi ®Ó KTV cã thÓ thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Bªn c¹nh ®ã, c¸c c«ng ty kiÓm to¸n còng cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a trong viÖc tiÕp cËn kh¸ch hµng vµ n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cña m×nh. kÕt luËn Ngµnh kiÓm to¸n ë ViÖt Nam míi chØ thùc sù ra ®êi tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 90. §Õn nay, sau 15 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, kiÓm to¸n ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc cñng cè vµ n©ng cao nÒn nÕp tµi chÝnh, kÕ to¸n. Kh«ng nh÷ng thÕ kiÓm to¸n cßn ®ãng vai trß tÝch cùc trong viÖc trî gióp c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t­ vµ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn lÜnh vùc kinh doanh ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Tuy nhiªn, so víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi th× ngµnh kiÓm to¸n ë ViÖt Nam vÉn cßn rÊt non trÎ. H¬n n÷a, trong xu thÕ héi nhËp hiÖn nay, víi c¬ chÕ më cöa, ngµnh kiÓm to¸n cña chóng ta ®ang gÆp ph¶i sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c c«ng ty kiÓm to¸n n­íc ngoµi. Do vËy, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp còng nh­ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n cña m×nh. Qua nghiªn cøu lý luËn vµ thêi gian thùc tiÔn t¹i c«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ t­ vÊn A&C (Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi), em thÊy r»ng viÖc kiÓm to¸n CPSXSP trong kiÓm to¸n BCTC lµ mét c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu, nhÊt lµ trong kiÓm to¸n c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. NÕu thiÕu kÕt qu¶ kiÓm to¸n kho¶n môc nµy th× KTV kh«ng thÓ ®­a ra kÕt luËn vÒ BCTC. Trong ph¹m vi luËn v¨n nµy em ®· tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ kiÓm to¸n kho¶n môc CPSX vµ thùc tiÔn kiÓm to¸n t¹i c«ng ty A&C. Tuy nhiªn, do h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc vµ thêi gian nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ. VËy em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o, gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng mét lÇn n÷a em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi thÇy gi¸o h­íng dÉn ThS Phan Trung Kiªn cïng ban Gi¸m ®èc c«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ t­ vÊn A&C, c¸c anh, c¸c chÞ kiÓm to¸n viªn, nh©n viªn cña chi nh¸nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn, gióp ®ì, chØ b¶o em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. phô lôc 1: TrÝch th­ chµo cung cÊp dÞch vô th­ chµo cung cÊp dÞch vô KÝnh göi: C«ng ty ABC Th­a quý vÞ, C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ T­ vÊn (A&C Co) sÏ v« cïng h©n h¹nh khi ®­îc Quý vÞ ®äc bøc th­ nµy vµ quan t©m ®Õn nh÷ng néi dung mµ chóng t«i tr×nh bµy. C«ng Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ T­ vÊn (A&C Co) lµ mét trong nh÷ng C«ng ty hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam chuyªn cung cÊp c¸c dÞch vô KiÓm to¸n vµ T­ vÊn trong c¸c lÜnh vùc Tµi chÝnh, KÕ to¸n, ThuÕ, §Çu t­ vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cho mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Víi c­¬ng vÞ lµ nhµ qu¶n lý ®iÒu hµnh, Quý vÞ sÏ rÊt quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ trong nhiÒu t×nh huèng, Quý vÞ sÏ cÇn ®Õn chuyªn gia t­ vÊn cã kinh nghiÖm ®Ó hç trî gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c; hç trî c¸c gi¶i ph¸p ®Ó cñng cè vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý hoÆc hç trî ®Ó b¶o vÖ nh÷ng quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña Quý c«ngty. Th­a Quý vÞ, chóng t«i biÕt Quý c«ng ty hiÖn ®ang t×m kiÕm mét c«ng ty kiÓm to¸n cã thÓ hç trî C«ng ty thùc hiÖn viÖc kiÓm to¸n Bao c¸o tµi chÝnh n¨m 2003. B»ng kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm cña m×nh trong nhiÒu n¨m qua kÕt hîp víi sù th«ng hiÓu vÒ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, C«ng ty A&C tin r»ng chóng t«i cã thÓ gióp Quý vÞ ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®· ®Ò ra th«ng qua nh÷ng dÞch vô cã chÊt l­îng cao mµ chóng t«i cung cÊp. §Ó hç trî nh÷ng th«ng tin ban ®Çu trong viÖc lùa chän KiÓm to¸n viªn, chóng t«i xin göi ®Õn Quý vÞ vµi nÐt giíi thiÖu vÒ t­ c¸ch ph¸p nh©n, vÒ chøc n¨ng ho¹t ®éng, vÒ c¸c lÜnh vùc kinh doanh vµ kh¸ch hµng mµ chóng t«i phôc vô. Ngoµi ra, trong tµi liÖu nµy, Quý vÞ sÏ hiÓu râ h¬n vÒ C«ng ty A&C Co, vÒ c¸c dÞch vô chóng t«i cung cÊp, vÒ kinh ngiÖm phôc vô kh¸ch hµng, vÒ ®éi ngò nh©n viªn vµ møc phÝ dÞch vô cña chóng t«i. Qua ®ã, Quý vÞ sÏ hiÓu râ h¬n vÒ C«ng ty chóng t«i lµ mét ®èi t¸c phï hîp ®¸ng tin cËy ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña Quý vÞ. ... §­îc phôc vô Quý C«ng ty lµ niÒm vinh h¹nh cña C«ng ty A&C Co chóng t«i. B»ng sù tËn t©m víi kh¸ch hµng, cïng nh÷ng kinh nghiÖm trong lÜnh vùc chuyªn m«n ®· ®­îc tÝch luü trong h¬n 12 n¨m ho¹t ®éng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, chóng t«i lu«n tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vµ sù mong ®îi cña Quý C«ng ty vÒ chÊt l­îng cña c¸c dich vô mµ A&C Co cung cÊp. Chóng t«i hy väng sím nhËn ®­îc phóc ®¸p cña Quý vÞ. NÕu cßn bÊt kú vÊn ®Ò nµo cÇn trao ®æi hoÆc gi¶i thÝch thªm, xin Quý vÞ vui lßng liªn hÖ víi chóng t«i theo ®Þa chØ sau: Chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ T­ vÊn (A&C) 877 Hång Hµ, QuËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.9324133 Fax: (84.4) Email: Tr©n träng! C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ T­ vÊn Phã Gi¸m ®èc kiªm Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Hµ Néi NguyÔn ThÞ Hång Thanh phô lôc 2: TrÝch B¸o c¸o kiÓm to¸n C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ T­ vÊn (A&C) Co Chi nh¸nh Hµ Néi 877 Hång Hµ QuËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi Tel: Fax b¸o c¸o kiÓm to¸n KÝnh göi: Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Gi¸m ®èc C«ng ty ABC Chóng t«i ®· kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2003, B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2003, B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ n¨m 2003 vµ ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc vµo ngµy 25/12/203 ®­îc lËp ngµy 25/12/2003 cña C«ng ty tõ trang 8 ®Õn trang 28 kÌm theo. ViÖc lËp vµ tr×nh bµy c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh nµy thuéc vÒ tr¸ch nhiÖm cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty. Tr¸ch nhiÖm cña chóng t«i lµ ®­a ra ý kiÕn vÒ c¸o B¸o c¸o nµy dùa trªn kÕt qu¶ c«ng viÖc kiÓm to¸n. C¬ së ý kiÕn Chóng t«i ®· thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm to¸n theo c¸c ChuÈn mùc kiÓm to¸n hiÖn hµnh cña ViÖt nam, c¸c ChuÈn mùc quèc tÕ vÒ kiÓm to¸n cã liªn quan vµ Quy chÕ nµy yªu cÇu c«ng viÖc kiÓm to¸n ph¶i lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn ®Ó cã sù ®¶m b¶o hîp lý r»ng c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng cßn chøa ®ùng c¸c sai sãt träng yÕu. ViÖc kiÓm to¸n ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së c¸c thö nghiÖm cÇn thiÕt kiÓm tra c¸c b»ng chøng cña c¸c sè liÖu vµ néi dung c«ng bè trong B¸o c¸o tµi chÝnh; ®¸nh gi¸ viÖc tu©n thñ c¸c chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, c¸c nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ®­îc ¸p dông, c¸c ­íc tÝnh vµ xÐt ®o¸n quan träng cña Ban gi¸m ®èc còng nh­ c¸ch tr×nh bµy tæng thÓ B¸o c¸o tµi chÝnh. Chóng t«i cho r»ng c«ng viÖc kiÓm to¸n ®· ®­a ra nh÷ng c¬ së hîp lý ®Ó lµm c¨n cø cho ý kiÕn cña chóng t«i. ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn Theo ý kiÕn cña chóng t«i, xÐt trªn mäi ph­¬ng diÖn träng yÕu, c¸c chØ tiªu cña B¸o c¸o tµi chÝnh tr×nh bµy ®· ph¶n ¸nh hîp lý t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i thêi ®iÓm ngµy 31/12/2003, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ l­u chuyÓn tiÒn tÖ n¨m 2003 cña C«ng ty ABC, ®ång thêi phï hîp víi hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ViÖt Nam. ë ®©y chóng t«i kh«ng phñ nhËn ý kiÕn nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, tuy nhiªn chóng t«i muèn l­u ý ng­êi ®äc vÒ mét sè kho¶n chi mua vËt t­ vµ chi phÝ gia c«ng trong n¨m 2003 cña C«ng ty ch­a cã ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2004 §.§.T – KiÓm to¸n viªn Chøng chØ KTV sè 0372/KTV NguyÔn ThÞ Hång Thanh – Phã Gi¸m ®èc Chøng chØ KTV sè §0053/KTV N¬i nhËn: - Nh­ trªn - L­u A&C phô lôc 3: TrÝch th­ qu¶n lý C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ T­ vÊn (A&C) Co Chi nh¸nh Hµ Néi 877 Hång Hµ QuËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi Tel: 04.9324133 Fax: (84.4) 9324132 Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m 2004 th­ qu¶n lý KÝnh göi: Ban Gi¸m ®èc C«ng ty ABC Tr­íc hÕt chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty ®· tin t­ëng, hç trî t¹o ®iÒu kiÖn cho KiÓm to¸n viªn chóng t«i thùc hiÖn viÖc kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2003 cña Quý C«ng ty. C«ng viÖc kiÓm to¸n ®· hoµn thµnh, ý kiÕn cña chóng t«i vÒ B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2003 ®· ®­îc tr×nh bµy trong B¸o c¸o kiÓm to¸n sè 430/04/BCTC – KTV ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, chóng t«i ®· kiÓm tra, xem xÐt mét sè khÝa c¹nh quan träng cña hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña C«ng ty. Víi môc ®Ých Quý c«ng ty trong viÖc hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña c«ng ty, chóng t«i xin göi kÌm theo ®©y mét sè ý kiÕn ph©n tÝch vÒ t×nh h×h tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003, nh÷ng nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt mµ chóng t«i cho r»ng sÏ h÷u Ých cho Quý c«ng ty. Nh÷ng vÊn ®Ò tr×nh bµy sau ®©y ®­îc chóng t«i rót tõ viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc kiÓm to¸n th«ng th­êng, chñ yÕu nh»m gióp chóng t«i tr×nh bµy B¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2003. Do ®ã nh÷ng ý kiÕn cña chóng t«i kh«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé mµ mét cuéc kiÓm to¸n ®Æc biÖt cã thÓ ®­a ra. Chóng t«i hy väng r»ng c¸c vÊn ®Ò ®­îc nªu sÏ gióp C«ng ty trong viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh. Mét lÇn n÷a chóng t«i xin c¶m ¬n Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty, chóng t«i mong muèn duy tr× vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ hîp t¸c tèt ®Ñp ®­îc thiÕt lËp gi÷a hai C«ng ty chóng ta trong hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai. Tr©n träng! NguyÔn ThÞ Hång Thanh – Gi¸m ®èc Chi nh¸nh N¬i nhËn: - C«ng ty ABC – 02 b¶n - L­u A&C – 01 b¶n Môc lôc LêI NãI §ÇU 1 danh môc c¸c ký hiÖu viÕt t¾t STT Tªn viÕt t¾t Tªn ®Çy ®ñ A&C C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ T­ vÊn BCTC B¸o c¸o tµi chÝnh BCKT B¸o c¸o kiÓm to¸n BC§KT B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n BCKQKD B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh BC§PS B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh BHXH B¶o hiÓm x· héi BHYT B¶o hiÓm y tÕ CPSX Chi phÝ s¶n xuÊt H§QT Héi ®ång qu¶n trÞ KSNB KiÓm so¸t néi bé KPC§ Kinh phÝ c«ng ®oµn KTV KiÓm to¸n viªn NVLTT Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp NCTT Nh©n c«ng trùc tiÕp SXC S¶n xuÊt chung TK Tµi kho¶n TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh VN§ ViÖt Nam ®ång danh môc tµi liÖu tham kh¶o STT NXB, N¨m xuÊt b¶n Tªn t¸c gi¶ Tªn tµi liÖu 1 NXB thèng kª, 1995 Alvinla.Aren- Jame K. Loebbecke Auditing 2 NXB Tµi chÝnh HN, 2001 GS.TS NguyÔn Quang Quynh – Khoa KiÓm to¸n, Tr­êng §HKTQD Lý thuyÕt kiÓm to¸n 3 NXB Tµi chÝnh HN, 2001 GS.TS NguyÔn Quang Quynh – Khoa KiÓm to¸n, Tr­êng §HKTQD KiÓm to¸n tµi chÝnh 4 NXB Tµi chÝnh HN, 2001 Tr­êng §H Tµi chÝnh – KÕ to¸n KiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh 5 NXBTµi chÝnh HN, 2001,2002 HÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt nam (quyÓn 1,2,3,4,5) Bé Tµi chÝnh 6 NXB Lao ®éng x· héi, 2002 Gi¸o tr×nh kÕ to¸n qu¶n trÞ PGS.TS. NguyÔn Minh Ph­¬ng-Khoa kÕ to¸n-Tr­êng §HKTQD 7 T¹p chÝ kÕ to¸n, KiÓm to¸n, t¹p chÝ tµi chÝnh 2002, 2003, 2004, 2005 8 Hå s¬ kiÓm to¸n, c¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c cña C«ng ty cæ phÇn kiÓm to¸n vµ T­ vÊn A&C danh môc s¬ ®å, b¶ng biÓu S¬ ®å 01. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm (kª khai tr­êng xuyªn) 9 S¬ ®å 02: LËp kÕ ho¹ch vµ thiÕt kÕ ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n. 17 S¬ ®å 03: Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ t­ vÊn 37 S¬ ®å 04: Bé m¸y qu¶n lý cña Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ t­ vÊn t¹i Hµ Néi 39 S¬ ®å 05: HÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cña Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn kiÓm to¸n vµ t­ vÊn t¹i Hµ Néi 41 S¬ ®å 06: Quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ t­ 46 S¬ ®å 07: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÊy ®Õ dËp nhò xuÊt khÈu 54 B¶ng sè 01: MÉu phiÕu so¸t xÐt Hå s¬ vµ B¸o c¸o kiÓm to¸n 45 B¶ng sè 02: TrÝch hå s¬ kiÓm to¸n th­êng trùc cña C«ng ty ABC 53 B¶ng sè 03: Ph©n tÝch s¬ bé t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ABC 55 B¶ng sè 04: X¸c ®Þnh møc träng yÕu ¸p dông cho C«ng ty ABC 57 B¶ng sè 05: Thñ tôc kiÓm to¸n CPSX cña c«ng ty A&C 58 B¶ng sè 06: KÕt qu¶ pháng vÊn t×m hiÓu th«ng tin vÒ chi phÝ NVLTT 60 B¶ng sè 07: KÕt qu¶ kiÓm tra chi phÝ NVLTT 58 B¶ng sè 08: KÕt qu¶ kiÓm tra chi tiÕt chi phÝ NVLTT 59 B¶ng sè 09: KÕt qu¶ t×m hiÓu th«ng tin vÒ chi phÝ NCTT 60 B¶ng sè 10: KÕt qu¶ kiÓm tra trªn BC§PS tµi kho¶n 334 61 B¶ng sè 11: KÕt qu¶ ®èi chiÕu sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp TK 334 61 B¶ng sè 12: KÕt qu¶ kiÓm tra viÖc ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng 62 B¶ng sè 13: KÕt qu¶ kiÓm tra chi tiÕt hîp ®ång lao ®éng 63 B¶ng sè 14: KÕt qu¶ kiÓm tra chi tiÕt chi phÝ tiÒn l­¬ng 64 B¶ng sè 15: KÕt qu¶ kiÓm tra sæ chi tiÕt 3383 65 B¶ng sè 16: KÕt qu¶ kiÓm tra trªn sæ chi tiÕt TK 3382 66 B¶ng sè 17: KÕt qu¶ kiÓm tra viÖc ph©n bæ chi phÝ SXC 67 B¶ng sè 18: C¸c bót to¸n ®iÒu chØnh 68 B¶ng sè 19: KÕt qu¶ kiÓm tra trªn BC§PS tµi kho¶n 154 69 B¶ng sè 20: KÕt qu¶ kiÓm tra chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 70 B¶ng sè 21: Tæng hîp bót to¸n ®iÒu chØnh chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ABC 72 B¶ng sè 22: Tæng hîp bót to¸n ®iÒu chØnh chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ABC 73 B¶ng sè 23: PhÇn ghi ý kiÕn chÊp nhËn cña c«ng ty ABC göi A&C 73 B¶ng sè 24. C©u hái vÒ hÖ thèng KSNB ®èi víi kho¶n môc chi phÝ NVLTT 83 B¶ng sè 25. C©u hái vÒ hÖ thèng KSNB ®èi víi kho¶n môc chi phÝ NCTT 83 B¶ng sè 26. C©u hái vÒ hÖ thèng KSNB ®èi víi kho¶n môc chi phÝ SXC 84 Phô lôc 1: TrÝch th­ chµo cung cÊp dÞch vô 90 Phô lôc 2: TrÝch B¸o c¸o kiÓm to¸n 92 Phô lôc 3: TrÝch th­ qu¶n lý 94

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong báo cáo tài chính do Công ty CP Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh tại Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan