Đề tài Luận án Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Cơ Khí Quang Trung

LỜI NÓI ĐẦU Ở nước ta hiện nay cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường là sự ra đời của nhiều thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Với xu hướng hội nhập quốc tế (AFTA, APEC) và trong tương lai là việc xoá bỏ hàng rào thuế quan thì việc cạnh tranh gay gắt để tồn tại của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế là điều không thể tránh khỏi. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải thiết lập một cơ chế quản lý chặt chẽ và hệ thống thông tin có hiệu quả. Vì vậy các doanh nghiệp đã sử dụng một trong các công cụ quan trọng nhất, hiệu quả nhất là hạch toán kế toán. trong đó kế toán NVL, CCDC được xác định là khẩu trọng yếu trong toàn bộ công tác kế toán của mỗi doanh nghiệp sản xuất. Nguyên liệu, vật liệu là yếu tố chính của quá trình sản xuất có tác động trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Đây còn là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp quan trọng phản ánh trình độ sử dụng vật tư và tổ chức công nghệ sản xuất sản phẩm, là cơ sở để kế toán giá thành tính đúng chi phí sản xuất cho từng đơn vị sản phẩm và tổng giá vốn hàng bán. Công tác kế toán NVL, CCDC thực hiện khoa học hợp lý, phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một mục tiêu quan trọng giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung là một doanh nghiệp sản xuất, NVL đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức được vấn đề này cùng với những kiến thức đã học về kế toán NVL, CCDC và sự giúp đỡ của phòng tài chính-kế toán tại đơn vị thực tập em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung” để làm luận văn tốt nghiệp của mình. Do trình độ còn hạn chế nên không tránh khỏi sai sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo và góp ý của thầy cô và các cô chú phòng tài chính-kế toán. Luận văn tốt nghiệp gồm ba chương: Chưong I: Cơ sở lý luận về cômg tác tổ chức kế toán NVL, CCDC trong các doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Qung Trung Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán NVL, CCDC của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung. CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NVL, CCDC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán NVL, CCDC trong sản xuất kinh doanh 1.1 Khái niệm, đặc điểm - Khái niệm: + NVL: Trong doanh nghiệp NVL là đối tượng lao động, một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm.

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1610 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Luận án Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Cơ Khí Quang Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g tõ xuÊt B¶ng tæng hîp N-X-T Chøng tõ nhËp Sæ tæng hîp (1) (3) (5) (2) (4) (1) (2) Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra 3.2.2 Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Thñ kho tiÕn hµnh c«ng viÖc quy ®Þnh t­¬ng tù ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®Þnh k×, kÕ to¸n më b¶ng kª tæng hîp nhËp, xuÊt trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp xuÊt cña tõng thø nguyªn liÖu, vËt liÖu c«ng cô, dông cô lu©n chuyÓn trong th¸ng theo chØ tiªu trªn sè l­îng vµ gi¸ trÞ. C¨n cø vµo sæ tæng hîp trªn b¶ng kª ®Ó ghi vµo sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, mçi thø mét dßng vµo ngµy cuèi th¸ng. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®­îc më vµ dïng cho c¶ n¨m. Cuèi th¸ng ®èi chiÕu sè l­îng NVL, CCDC nhËp xuÊt, tån cña tõng nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô trªn thÎ kho víi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. §èi chiÕu gi¸ trÞ NVL, CCDC nhËp - xuÊt - tån trªn sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi sæ kÕ to¸n tæng hîp. ThÎ kho B¶ng kª nhËp PhiÕu xuÊt Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn B¶ng kª xuÊt PhiÕu nhËp Sæ kÕ to¸n tæng hîp (2) (3) (3) (4) (5) (2) (1) (1) Ghi hµng ngµy §èi chiÕu kiÓm tra Ghi cuèi th¸ng S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t­ theo ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn 3.2.3 Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ Hµng ngµy hoÆc ®Þnh k× sau khi ghi thÎ kho xong thñ kho tËp hîp vµ ph©n lo¹i chøng tõ nhËp xuÊt ph¸t sinh trong k× theo tõng nhãm vËt t­. Thñ kho lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp xuÊt cña tõng nhãm NVL,CCDC ®Ýnh kÌm chøng tõ gèc göi cho kÕ to¸n vËt t­. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, khi nhËn ®­îc phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp xuÊt cña tõng nhãm NVL, CCDC ®Ýnh kÌm chøng tõ gèc ph¶i kiÓm tra viÖc ph©n lo¹i chøng tõ vµ ghi h¹ch to¸n trªn tõng chøng tõ gèc, tæng céng sè tiÒn cña c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt theo tõng nhãm ®Ó ghi vµo cét sè tiÒn trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp - xuÊt. Sau ®ã lËp b¶ng luü kÕ nhËp - xuÊt - tån kho theo tõng kho. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu c¨n cø vµo b¶ng luü kÕ nhËp - xuÊt - tån kho ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån (nÕu vËt t­ ®­îc b¶o qu¶n ë nhiÒu kho). Cuèi th¸ng c¨n cø vµo thÎ kho, thñ kho ghi sè l­îng NVL, CCDC vµo sæ sè d­ sau ®ã chuyÓn cho phßng kÕ to¸n. Sæ sè d­ do kÕ to¸n lËp cho tõng kho vµ dïng cho c¶ n¨m giao cho thñ kho tr­íc ngµy cuèi th¸ng. Khi nhËn sæ sè d­, kÕ to¸n kiÓm tra vµ ghi chØ tiªu gi¸ trÞ vµo sæ sè d­ sau ®ã ®èi chiÕu gi¸ trÞ trªn b¶ng luü kÕ nhËp - xuÊt - tån kho hoÆc b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån víi sæ sè d­. S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC theo ph­¬ng p¸p sæ sè d­ Sæ sè d­ Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp ThÎ kho B¶ng luü kÕ N-X-T B¶ng giao nhËn chøng tõ nhËp B¶ng giao nhËn chøng tõ xuÊt Sæ tæng hîp N-X-T (1) (1) (2) (2) (3) (3) (6) (5) (4) : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu kiÓm tra 4. KÕ to¸n tæng hîp NVL, CCDC NVL, CCDC lµ tµi s¶n l­u ®éng, thuéc nhãm hµng tån kho cña doanh nghiÖp. Theo Q§ 1411/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 trong doanh nghiÖp chØ ®­îc ¸p dông mét trong hai ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn (KKTX) hoÆc ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (KK§K). 4.1 KÕ to¸n tæng hîp NVL, CCDC theo ph­¬ng ph¸p KKTX Ph­¬ng ph¸p KKTX lµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæ chøc ghi chÐp mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc c¸c nghiÖp vô nhËp kho, xuÊt kho vµ tån kho cña vËt t­ hµng ho¸ trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n hµng tån kho. §Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña NVL, CCDC, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n sau: TK 152: nguyªn liÖu, vËt liÖu TK 153: c«ng cô, dông cô KÕt cÊu c¬ b¶n cña c¸c TK nµy nh­ sau: + TK 152: Bªn Nî ghi : - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ NVL nhËp trong k× - Sè tiÒn ®iÒu chØnh ®¸nh gi¸ NVL khi ®¸nh gi¸ l¹i - TrÞ gi¸ NVL thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª Bªn Cã ghi: - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ NVL xuÊt trong k× - Sè tiÒn ®iÒu chØnh gi¶m ®¸nh gi¸ NVL khi ®¸nh gi¸ l¹i - TrÞ gi¸ NVL thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª - Sè tiÒn gi¶m gi¸, chiÕt khÊu th­¬ng m¹i hµng mua D­ Nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ NVL tån cuèi k× TK 152 cã thÓ ®­îc më theo dâi chi tiÕt c¸c TK cÊp 2 theo tõng lo¹i NVL phï hîp víi c¸ch ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp bao gåm: TK 1521 - Nguyªn vËt liÖu chÝnh TK 1522 - Nguyªn vËt liÖu phô TK 1523 - Nhiªu liªu TK 1524 - Phô tïng thay thÕ TK 1528 - PhÕ liÖu thu håi TK 153 cã 3 TK cÊp 2: TK 1531- CCDC,TK1532-bao b× lu©n chuyÓn, TK 1533- §å dïng cho thuª. Ngoµi ra kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan nh­ TK 154,TK 621, TK 627, TK 641, TK128, TK 222... S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp nhËp xuÊt NVL theo ph­¬ng ph¸p KKTX TK 111, 112, 141, 331 TK 152 TK621 Mua ngoµi vËt liÖu XuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm TK133 ThuÕ GTGT TK 151 TK 627,641,642 Hµng ®i ®­êng nhËp kho XuÊt cho s¶n xuÊt B¸n hµng, QLDN TK 411 TK 128, 222 NhËn cÊp ph¸t, nh©n gãp vèn LD Gãp vèn liªn doanh TK 154 TK 154 VËt liÖu thuª ngoµi chÕ biÕn XuÊt vËt liÖu tù chÕ biÕn Tù nhËp kho hay thuª ngoµi chÕ biÕn TK 128, 222 TK 632 NhËn l¹i vèn liªn doanh XuÊt b¸n tr¶ l­¬ng, Tr¶ th­ëng, tÆng biÕu TK 632,338 (3381) TK 632, 138,334 Ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª TK711 TK412 VL ®­îc tÆng, th­ëng, viÖn trî §¸nh gi¸ gi¶m vËt liÖu §¸nh gi¸ t¨ng vËt liÖu S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp nhËp xuÊt CCDC theo ph­¬ng ph¸p KKTX TK 111,112,141,331 TK 153 TK 627,641,642 Mua ngoµi CCDC XuÊt CCDC lo¹i ph©n bæ mét lÇn TK 133 TK142, 242 XuÊt dïng CCDC Ph©n bæ dÇn Lo¹i ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ TK151 Hµng ®i ®­êng nhËp kho TK 411 TK 154 NhËn cÊp ph¸t gãp vèn CCDC thuª ngoµi tù chÕ xuÊt kho TK 711 TK 128,222 NhËn viÖn trî, biÕu tÆng XuÊt CCDC gãp vèn liªn doanh TK 154 TK 632 CCDC thuª ngoµi tù chÕ XuÊt CCDC b¸n, tr¶ l­¬ng nhËp kho tr¶ th­ëng, biÕu tÆng TK 128, 222 TK 138,334 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh KiÓm kª ph¸t hiÖn thiÕu TK412 §¸nh gi¸ gi¶m CCDC §¸nh gi¸ t¨ng CCDC 4.2 KÕ to¸n NVL, CCDC theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k× Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k× lµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n kh«ng tæ chøc ghi chÐp mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc c¸c nghiÖp vô nhËp kho , xuÊt kho vµ tån kho cña vËt t­ hµng ho¸ trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho. C¸c tµi kho¶n nµy chØ ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt t­ hµng ho¸ tån kho cuèi k× vµ ®Çu k× TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt t­ hµng ho¸ nhËp kho , xuÊ kho hµng ngµy ®­îc ph¶n ¸nh theo dáitªn tµi kho¶n “mua hµng”. ViÖc c¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt t­ hµng ho¸ xuÊt kho kh«ng c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho mµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª cuèi k× ®Ó tÝnh theo c«ng thøc: Sè l­îng hµng xuÊt kho = Sè l­îng hµng tån ®Çu k× + Sè l­îng hµng nhËp trong k× - Sè l­îng hµng tån cuèi k× Sau ®ã c¨n cø vµo ®¬n gi¸ xuÊt theo ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt ®· chän ®Ó tÝnh ra trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt kho. KÕ to¸n tæng hîp t×nh h×nh nhËp xuÊt NVL, CCDC theo ph­¬ng ph¸p KK§K sö dông TK 152, TK 153. Ngoµi ra cßn sö dông thªm TK 611- TK mua hµng.TK nµy ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt t­ hµng ho¸ t¨ng gi¶m trong k×. KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL, CCDC tån kho cuèi k× KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL, CCDC tån kho ®Çu k× Nî TK 152, 153 Cã Sè d­ cuèi k×: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL, CCDC tån kho cuèi k× Sè d­ cuèi k×: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL, CCDC tån kho cuèi k× KÕt cÊu cña c¸c tµi kho¶n nµy nh­ sau: KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL, CCDC tån ®Çu k×. TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL, CCDC t¨ng trong k×. KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL, CCDC tån cuèi k×. TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL, CCDC gi¶m trong k×. Nî TK 611 Cã KÕt cÊu TK 611 nh­ sau: TK nµy kh«ng cã sè d­, ®­îc më chi tiÕt cho 2 TK cÊp 2: TK 6111- Mua NVL, CCDC TK 6112- Mua hµng ho¸ C¸c TK liªn quan kh¸c: TK 111, TK 112, TK 128, TK 222, TK 142, TK 242, TK 621, TK 642, TK 331... CH¦¥NG II: THùC TR¹NG C¤NG T¸C KÕ to¸n nvl, ccdc t¹i c«ng ty tnhh nhµ n­íc mét thµnh viªn c¬ khÝ quang trung 1. Giíi thiÖu vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty TNHH nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung. 1.1 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh tÕ ®éc lËp trùc thuéc tæng c«ng ty m¸y vµ thiÖt bÞ c«ng nghiÖp- BéCN nhÑ (cò). TiÒn th©n lµ nhµ m¸y C¬ KhÝ Quang Trung, ®­îc thµnh lËp theo Q§ 95/BCN ngµy 27/04/1962. Bé c«ng nghiÖp nhÑ, dùa trªn c¬ së s¸t nhËp hai ®¬n vÞ x­ëng c¬ khÝ 3/2- Bé néi th­¬ng vµ x­ëng c¬ KhÝ T©y §«. Tõ n¨m 1962 ®Õn nay, tr¶i qua 43 n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn c«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu biÕn ®éng lín vµ ®· ®æi thµnh nhiÒu tªn kh¸c. HiÖn nay theo quy ®Þnh míi nhÊt cña Bé c«ng nghiÖp Q§sè 84/2004/Q§ -BCN cña Bé tr­ëng BCN ngµy 31/08/2004 vÒ viÖc chuyÓn tªn c«ng ty C¬ KhÝ Quang Trung thµnh C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung. Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung Thµnh lËp: ngµy 31/08/2004 Trô së chÝnh: Sè 360km6- §­êng Gi¶i Phãng- Thanh Xu©n- Hµ Néi C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung lµ mét trong nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt c¬ khÝ lín nhÊt ViÖt Nam. Tõ ngµy thµnh lËp c«ng ty ®· cung cÊp cho ngµnh c«ng nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc hµng ngh×n s¶n phÈm m¸y mãc cã gi¸ trÞ lín nh­: m¸y xÐn giÊy, m¸y nghiÒn ®Üa, c¸nh qu¹t hót Èm, nåi h¬i c¸c lo¹i...§Ó cã ®­îc vÞ trÝ nh­ hiÖn nay trong ngµnh c¬ khÝ nãi riªng vµ trong ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung C«ng ty ®· tr¶i qua mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®Çy khã kh¨n cïng víi sù nç lùc hÕt m×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Qua nhiÒu biÕn ®æi, hiÖn nay c«ng ty ®· ®i vµo æn ®Þnh s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµ cho kho¶ng 300 c«ng nh©n viªn víi møc l­¬ng b×nh qu©n kho¶ng 1.300.000/ng­êi/th¸ng. C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung lµ mét doanh nghiÖp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. 1.2 C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh Sè vèn kinh doanh cña c«ng ty kho¶ng 10 tû. Ngoµi vèn tù cã do ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp vµ vèn tù bæ sung th× ®¬n vÞ cã vay vèn ng©n hµng (vay ng¾n h¹n vµ trung h¹n). Nguån vèn cã ®­îc chñ yÕu sö dông vµo: s¶n xuÊt, kinh doanh vËt t­ hµng ho¸, kinh doanh dÞch vô, ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ gãp vèn liªn doanh. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt m¸y mãc thiÖt bÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. H×nh thøc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh vµ cung cÊp dÞch vô, ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu gåm: - ChÕ t¹o l¾p ®Æt chuyÓn giao c«ng nghÖ d©y chuyÓn s¶n xuÊt bét giÊy víi c«ng suÊt 5000 tÊn/n¨m ChÕ t¹o lÆp ®Æt söa ch÷a nåi h¬i c¸c lo¹i c«ng suÊt 25 tÊn/giê, ¸p suÊt lµm viÖc 22kg/cm3 ChÕ t¹o lÆp ®Æt kÕt cÊu thÐp, nhµ x­ëng, kÕt cÊu phi tiªu chuÈn S¶n xuÊt èng thÐp hµn c¸c lo¹i T­ vÊn hç trî kü thuËt an toµn, kiÓm tra siªu ©m X quang c¸c thiÖt bÞ ¸p lùc, söa ch÷a kiÓm ®Þnh c¸c lo¹i ®ång hå ¸p suÊt theo uû quyÒn ®Þnh cÊp nhµ n­íc S¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× cact«ng C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ ®­îc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. ViÖc thùc hiÖn tæ chøc ®­îc bè trÝ theo c¸c ph©n x­ëng cã chøc n¨ng riªng biÖt, quy tr×nh c«ng nghÖ riªng bao gåm: X­ëng thiÕt bÞ ¸p lùc: chuyªn gia c«ng s¶n phÈm ¸p lùc X­ëng c¬ khÝ: lµ x­ëng s¶n xuÊt chÝnh, chuyªn gia c«ng c¸c chi tiÕt b¸n lÎ råi r¸p thµnh m¸y mãc vµ c¸c phô ting thay thÕ X­ëng thiÕt bÞ c«ng nghÖ: chuyªn gia c«ng t¹o h×nh cho s¾t thÐp, ®ång gang tõ ph«i sau ®ã hµn thµnh c¸c s¶n phÈm kÕt nèi §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng, bé m¸y qu¶n lý vËn hµnh linh ho¹t theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng. C«ng viÖc qu¶n trÞ kinh doanh ®­îc chia lµm c¸c phßng ban h×nh thµnh lªn nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o qu¶n trÞ thùc hiÖn mét hay nhiÒu c«ng viÖc theo phËn sù tr¸ch nhiÖm ®­îc giao. S¬ ®å: §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty Phßng b¶o vÖ qu©n sù V¨n phßng tæ chøc lao ®éng Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n PX thiÕt bÞ c«ng nghiÖp PX thiÕt bÞ ¸p lùc XN kinh doanh XNK tæng hîp Ph©n x­ëng c¬ khÝ Chi nh¸nh t¹i TP HCM Phßng kÕ ho¹ch SX,Kü thuËt, KCS Tæng G§ Phã tæng phô tr¸ch kinh doanh, XNK Phã tæng phô tr¸ch néi chÝnh Phã tæng phô tr¸ch s¶n xuÊt Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi ®øng ®Çu cña c«ng ty chØ huy toµn bé ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ vµ lµ ng­êi chÞu mäi tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vÒ ph¸p luËt,vÒ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c phã tæng cã tr¸ch nhiÖm ngang nhau cïng ®iÒu hµnh c¸c phßng ban cÊp d­íi. Chi nh¸nh t¹i TPHCM lµ ®¹i lý giao dÞch, giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæng gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng ®ång thêi kiÓn tra viÖc qu¶n lý sö dông tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n trong doanh nghiÖp. Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kü thuËt KCS cã nhiÖm vô t×m kiÕn hîp ®ång kinh tÕ, t×m kiÕm c¸c nhµ cung cÊp NVL, c¸c ®èi t¸c lµm ¨n vµ thÞ tr­êng tiªu thô. §ång thêi chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Theo dâi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kÕt hîp víi phßng tæ chøc ®µo t¹o nghiÖp vô chuyªn m«n kü thuËt, tham gia nghiªn cøu vµ ®­a vµo s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng míi. Phßng tæ chøc lao ®éng chÞu mäi tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ nghiªn cøu x©y dùng ®Ó hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ n©ng bËc tuyÓn dông lao ®éng trong c«ng ty, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é l­¬ng bæng, h­u trÝ ®èi víi ng­êi lao ®éng. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh XNK tæng hîp lµ xÝ nghiÖp chuyªn mua b¸n XNK c¸c mÆt hµng ph«i thÐp cña c«ng ty, vµ s¶n xuÊt èng thÐp hµn. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. KÕ to¸n tr­ëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh th«ng qua kh©u trung gian nh©n lÖnh. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæng gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn vèn, thùc hiÖn chøc n¨ng thèng kª kÕ to¸n, ph©n tÝch th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n, tham m­u ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ vµ c¸c quy ®Þnh kÕ to¸n tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §ång thêi kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh, c¸c kho¶n thu chi tµi chÝnh, c¸c nghÜa vô thu nép NSNN thanh to¸n nî cña doanh nghiÖp, theo dâi c¸c nghiÖp vô vÒ tiÒn l­¬ng, nhËp xuÊt NVL vµ viÖc qu¶n lý nh©n sù. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh gåm 5 ng­êi: kÕ to¸n tr­ëng, nh©n viªn kÕ to¸n 1 ( phã phßng kÕ to¸n), nh©n viªn kÕ to¸n 2 (thµnh phÈm, ng©n hµng, gi¸ thµnh, ph¶i thu kh¸ch hµng), nh©n viªn kÕ to¸n 3 (kÕ to¸n tiÒn mÆt, NVL,CCDC, thuÕ), nh©n viªn kÕ to¸n 4 (thñ quü t¹m øng ph¶i thu kh¸c). Víi ®éi ngò c¸n bé cã th©m liªn lµm viÖc l©u n¨m cïng víi nh©n viªn kÕ to¸n cã nghiÖp vô v÷ng vµng c«ng ty ®· ngµy mét ph¸t triÓn vµ cã vÞ thÕ trong ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung, ngµnh c¬ khÝ nãi riªng, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy mét æn ®Þnh. Mçi n¨m c«ng ty ®· nép cho NSNN hµng tû ®ång, n¨m 2004 doanh thu cña c«ng ty ®¹t 299.255.030.148®. 2. Quy tr×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn c¬ khÝ quang trung 2.1 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n trong c«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo quan hÖ trùc tuyÕn, nghÜa lµ kÕ to¸n tr­ëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n S¬ ®å: Phßng KÕ To¸n KÕ To¸n Tr­ëng NV KÕ to¸n 4: thñ quü, t¹m øng, ph¶i thu kh¸c NV KÕ to¸n 2: thµnh phÈm, NH, Gi¸ thµnh NVKÕ to¸n1: phã phßng kÕ to¸n NV KÕ to¸n 3: tiÒn mÆt, NVL, CCDC, thuÕ Gi÷a c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cã quan hÖ ®èi chiÕu víi nhau KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, theo dâi sè liÖu trªn sæ s¸ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi ban gi¸m ®èc. NV kÕ to¸n 1: phã phßng kÕ to¸n ( kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng) phô tr¸ch kÕ to¸n tæng hîp c¸c phÇn hµnh, nhËn kÕt qu¶ tõ c¸c kÕ to¸n viªn. KÕ to¸n tæng hîp sÏ tËp hîp sè liÖu vµ vµo sæ tæng hîp, ngoµi ra cßn phô tr¸ch kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô, tiÒn l­¬ng vµ thanh to¸n cho ng­êi b¸n. NV kÕ to¸n 2: phô tr¸ch tiªu thô vµ thanh to¸n víi kh¸ch hµng chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi gi¸ trÞ hµng ho¸ tiªu thô vµ c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Phô tr¸ch c¸c kho¶n tiÒn göi vµ tiÒn vay ng©n hµng, c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép NSNN. NV kÕ to¸n 3: phô tr¸ch kÕ to¸n vËt t­ kiªm kÕ to¸n tiÒn mÆt, nhËn c¸c chøng tõ vÒ nhËp xuÊt vËt t­, c¨n cø vµo ®ã ®Ó tÝnh gi¸ thµnh, vµo sæ chi tiÕt, sæ nhËp xuÊt NVL vµ cuèi kú chuyÓn chi kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ. §ång thêi lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm viªt c¸c phiÕu thu, phiÕu chi. NV kÕ to¸n 4: chÞu tr¸ch nhiÖm l­u tr÷, qu¶n lý sè l­îng tiÒn mÆt hiÖn cã t¹i c«ng ty theo sè chi vµ thu hµng ngµy. 2.2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung C«ng ty TNHH Nhµ n­øoc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung lµ mét ®¬n vÞ mang tÝnh chÊt s¶n xuÊt, chuyªn s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ cho ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ cho nªn nhu cÇu vÒ NVL, CCDC lµ rÊt lín, s¶n phÈm cña c«ng ty còng rÊt ®a d¹ng, c«ng ty sö dông hµng ngh×n lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau nh­: thÐp, s¾t, inox, c¸c lo¹i ®éng c¬...§ã lµ nh÷ng NVL chÝnh chiÕm tû träng cao vµ rÊt nhiÒu lo¹i CCDC phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt. VÒ mÆt chi phÝ th× NVL chiÕm 70-80% gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt, cho nªn chØ cÇn mét sù biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ NVL chÝnh còng sÏ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm biÕn ®éng. V× thÕ c«ng ty ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ NVL, sö dông tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶, nhÊt lµ NVL chÝnh ®Ó cã thÓ gi¶m tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn. 2.2.1 Ph©n lo¹i, NVL, CCDC trong c«ng ty C«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i NVL trªn c¬ së c«ng dông kinh tÕ vµ vai trß cña tõng lo¹i NVL ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Nhê cã sù ph©n lo¹i nµy mµ kÕ to¸n NVL cã thÓ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éngcña tõng lo¹i NVL do ®ã cã thÓ cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cho viÖc lËp kÕ ho¹ch thu mua vµ dù tr÷ NVL. C«ng ty ph©n lo¹i NVL thµnh c¸c lo¹i chñ yÕu sau: - NVL chÝnh: s¾t, thÐp, Inox, c¸c ®éng c¬ ®iÖn, vßng bi, ®Üa, con l¨n... - NVL phô: dÇu, mì, c¸c lo¹i s¬n, ®Êt ®Ìn... - CCDC: mÆt n¹ hµn, ®¸ mµi, ®¸ ®¸nh bãng, chæi s¬n... - Nhiªn liÖu: x¨ng, dÇu, g¸, than... - Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c lo¹i phô tïng chi tiÕt ®­îc sö dông ®Ó thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. TrÝch b¶ng danh môc NVL, CCDC cña c«ng ty STT Tªn vËt t­ §VT STT Tªn vËt t­ §VT I S¾t thÐp VI Vßng bi 1 ThÐp èng ®óc F133*6*990 Kg 1 Vßng bi 2210EM Vßng 2 ThÐp èng ®óc F219*7*4451 Kg 2 Vßng bi 22314CA/C3W33 Vßng 3 ThÐp èng ®óc 219*7*2100 Kg 3 Vßng bi 22318CA/C3W33 Vßng 4 ThÐp èng ®óc 63*3,5*1450 Kg 4 Vßng bi 29340 Vßng 5 ThÐp Q345 Kg 5 Vßng bi 51217(NK) Vßng 6 ThÐp tÊm 65F16 Kg 6 Vßng bi 51218(NK) Vßng 7 ThÐp tÊm 2m*4m*1,5m Kg 7 Vßng bi 6208 Vßng 8 ThÐp tÊm 2m*4,5m*2,5m Kg 8 Vßng bi 6314(NK) Vßng 9 ThÐp tÊm InoxIUS30410,25 Kg 9 Vßng bi 8218(LX) Vßng 10 ThÐp L63*5*12 Kg VII Con l¨n 11 ThÐp 09F2*12 Kg 1 Con l¨n fi89*290 C¸i 12 D©y ®ång fi3,8 Kg 2 Con l¨n fi 89*590 C¸i II Tñ ®IÖn VIII Bul«ng-£cu 1 Tñ ®IÖn §K nghiÒn ®Üa kÐp fi380 C¸i 1 Bul«ng M6*30 C¸i 2 T­ ®IÖn §K m¸y b¨m tre §/c¬53K C¸i 2 Bul«ng M8*60 C¸I III §Üa nghiÒn 3 £cu M12 C¸i 1 §Üa nghiÒn fi 380 Bé IX Than 2 §Üa ngiÒn fi 350 Bé 1 Than 6*10*27 Viªn 3 §Üa nghiÒn fi450 Bé 2 han 20*20*40 Viªn IV Nhiªn liÖu, que hµn, ho¸chÊt 3 Than ®IÖn cùc ®ång Thái 1 Chai ¤xy Chai X §éng c¬ ®IÖn 2 DÇu H68 LÝt 1 §éng c¬ ®IÖn 3fa 15KW-150v/p M¸y 3 Que hµn nh«m Kg 2 M« t¬ liÒn hép gi¶m tèc 2,2KW/50v/p M¸y V Mãc, Van 1 Mãc ®Ëp khíp nèi C¸i 2 Van 1 chiÒu C¸i §¸nh gi¸ NVL, CCDC NVL cña c«ng ty chñ yÕu tõ nguån mua ngoµi ( trong vµ ngoµi n­íc), mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nªn chi phÝ mua hµng lµ kh¸c nhau, ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng ty chØ sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ó h¹ch to¸n. §èi víi NVL nhËp kho Gi¸ thùc tÕ Gi¸ mua trªn C¸c lo¹i thuÕ Chi phÝ C¸c kháan Mua ngoµi = ho¸ ®¬n + kh«ng ®­îc + mua thùc + gi¶m gi¸ NhËp kho (ch­a VAT) hoµn l¹i tÕ chiÕt khÊu (nÕu cã) Trong ®ã chi phÝ mua gåm: chi phÝ bèc dì, vËn chuyÓn vËt t­ tõ n¬i mua ®Õn ®¬n vÞ, tiÒn thuª kho b·i, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, c«ng t¸c chi phÝ cho c¸n bé thu mua, gi¸ trÞ vËt liÖu hao hôt (nÕu cã). V× vËy c«ng ty tæ chøc thu mua NVL lµ trän gãi, chi phÝ mua ®· tÝnh trong gi¸ mua cña NVL nªn khi NVL vÒ nhËp kho lµ kÕ to¸n cã thÓ tÝnh ngay ®­îc gi¸ trÞ thùc tÕ cña sè NVL ®ã. §èi víi NVL xuÊt kho: trÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®Ých danh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy khi xuÊt kho vËt t­ th× c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt kho thuéc l« hµng nµo vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ cña l« hµng ®ã ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt t­ xuÊt kho. VD: T×nh h×nh nhËp xuÊt ®éng c¬ ®iÖn 3 pha trong th¸ng 3/2004 nh­ sau: Ngµy T×nh h×nh NX SL(c¸i) §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1/3 Tån 8 3.200.000 25.600.000 10/3 NhËp 4 3.200.000 12.800.000 20/3 XuÊt 4 Ngµy 20/3/2004 xuÊt 4 ®éng c¬ ®iÖn 3 pha tån tõ ®Çu th¸ng ®Ó s¶n xuÊt Ta cã trÞ gi¸ xuÊt 4 ®éng c¬ nµy lµ : 4*3.200.000 = 12.800.000® Chøng tõ kÕ to¸n sö dông vµ thñ tôc nhËp-xuÊt kho Qu¸ tr×nh nhËp C«ng ty sö dông c¸c lo¹i chøng tõ vµ tµi liÖu sau: Ho¸ ®¬n b¸n hµng; ho¸ ®¬n GTGT; PhiÕu nhËp kho(mÉu sè 01-VTBB); ThÎ kho (mÉu sè 06- VTBB); phiÕu b¸o vËt t­ cßn l¹i cuèi kú (mÉu sè 07-VTHD); Biªn b¶n kiÓm nghiÖm(mÉu sè 05- VTHD); Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­ s¶n phÈm hµng ho¸(mÉu sè 08-VTBB); ngoµi ra cßn cã giÊy b¸o nhËn hµng... T¹i c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung viÖc cung øng vËt liÖu chñ yÕu lµ do mua ngoµi, c¨n cø vµo ®¬n ®Æt hµng phßng kü thuËt xem khèi l­îng s¶n phÈm chuyÓn lªn phßng vËt t­, phßng vËt t­ c¨n cø vµo ®Þnh møc kü thuËt ®Ó mua vËt liÖu.Theo thñ tôc nhËp kho cña c«ng ty th× tÊt c¶ c¸c vËt liÖu mua vÒ ®Òu ph¶i qua kiÓm nghiÖm tr­íc khi nhËp kho. Trong ®ã ho¸ ®¬n b¸n hµng ®· quy ®Þnh ghi râ c¸c chØ tiªu vÒ chñng lo¹i, sè l­îng, ®¬n gi¸, thµnh tiÒn h×nh thøc thanh to¸n... C¨n cø vµo ho¸ ®¬n nµy ®Ó tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm. Biªn b¶n kiÓm nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh ®Ó xem xÐt néi dung ho¸ ®¬n, nÕu néi dung ghi trong ho¸ ®¬n ®óng víi hîp ®ång ®· ký th× lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vµ ®ång ý cho nhËp sè vËt liÖu ®ã. Sau ®ã bé phËn cung øng sÏ lËp phiÕu nhËp kho trªn c¬ së c¸c ho¸ ®¬n, giÊy b¸o nhËn vµ biªn b¶n kiÓm nghiÖm råi trao cho phßng kinh doanh ký phiÕu nhËp kho chuyÓn cho thñ kho. Thñ kho sÏ ghi sè vËt liÖu thùc nhËp vµo phiÕu råi chuyÓn cho phßng kÕ to¸n lµ c¨n cø ghi sæ. PhiÕu nhËp kho ®­îc chia thµnh 3 liªn: Liªn 1: Phßng kÕ to¸n l­u l¹i Liªn 2: Thñ kho ®Ó ghi vµo thÎ kho sau ®ã chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n Liªn 3: Giao cho ng­êi mua vËt liÖu ®Ó thanh to¸n Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ ®­îc thÓ hiÖn theo s¬ ®å sau: Ng­êi giao hµng NghiÖp vô nhËp kho KÝ phiÕu nhËp kho Ban kiÓm nhËn KÕ to¸n vËt t­ Thñ kho Phô tr¸ch phßng KD C¸n bé cung øng B¶o qu¶n vµ l­u KiÓm tra vµ ghi biªn b¶n kiÓm nhËn LËp phiÕu nhËp kho KiÓm nhËn hµng Ghi sæ §Ò nghÞ nhËp kho Qu¸ Tr×nh XuÊt C¸c chøng tõ cã liªn quan: PhiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02-VTBB) PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé,PhiÕu vËt t­ theo h¹n møc (mÉu sè 04-VTHD), ThÎ kho (mÉu sè 06- VT) VËt liÖu chñ yÕu xuÊt cho s¶n xuÊt kinh doanh, ngoµi ra cßn xuÊt b¸n, xuÊt gãp vèn liªn doanh. C¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t­ theo ®Þnh møc( ®èi víi nh÷ng vËt t­ sö dông th­êng xuyªn kh«ng æn ®Þnh) vµ phiÕu lÜnh vËt t­ kh«ng ®Þnh møc( ®èi víi nh÷ng vËt t­ sö dông kh«ng th­êng xuyªn) phßng kÕ ho¹ch c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc sö dông NVL. §ång thêi giao cho c¸c ph©n x­ëng khi xuÊt kho, thñ tôc xuÊt kho ph¶i c¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t­ (Trªn phiÕu lÜnh vËt t­ cã ghi râ ®¬n vÞ sö dông, tªn vËt liÖu, sè l­îng lÜnh vµ ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ng­êi cã tr¸ch nhiÖm) vµ cïng víi ng­êi nhËn vËt t­ ph¶i kiÓm tra vµ ký x¸c nhËn. PhiÕu kÜnh vËt t­ ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®Ých danh, hµng ngµy ph©n x­ëng lªn lÜnh vËt t­ sau khi ®­îc xÐt duyÖt ë phßng kÕ ho¹ch s¶n xu©t kinh doanh, sau ®ã c¨n cø vµo kÕ ho¹chu lÜnh vËt t­ kÕ to¸n sÏ xuÊt kho cho ng­êi lÜnh vËt t­ xuèng lÜnh, thñ kho c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vµ thùc hiÖn ghi sè l­îng vËt t­ thùc lÜnh vµ thÎ kho. PhiÕu xuÊt kho ®­îc chia thµnh 3 liªn: Liªn 1: Phßng kÕ to¸n l­u Liªn 2: Thñ kho gi÷ Liªn 3: Giao cho ng­êi lÜnh vËt t­ Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ ®­îc thÓ hiÖn theo s¬ ®å sau: Thñ tr­ëng kÕ to¸n tr­ëng NghiÖp vô nhËp kho Bé cung øng vt­ Thñ kho KÕ to¸n vt­ Ng­êi cã nhu cÇu mua hµng B¶o qu¶n vµ l­u DuyÖt lÖnh xuÊt LËp chøng tõ xuÊt KiÓm nhËn hµng Ghi sæ LËp phiÕu xuÊt kho 2.2.4 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC doanh nghiÖp ¸p dông KÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC ®­îc thùc hiÖn song song gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n. §Ó qu¶n lÝ t×nh h×nh biÕn ®éng NVL, ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt ®­îc c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt do phßng kÕ ho¹ch lËp. T¹i kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu theo chØ tiªu sè l­îng. Khi nhËn ®­îc chøng tõ nhËp xuÊt NVLthñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lÝ hîp lÖ cña chøng tõ ®ã råi tiÕn hµnh nhËp xuÊt NVL, ghi phiÕu nhËp xuÊt vµo phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt NVL. Cuèi ngµy ph©n lo¹i chøng tõ ®Ó ghi thÎ kho. Mçi thø NVL ®­îc ghi vµo mét tê thÎ, mçi chøng tõ ®­îc ghi mét dßng trªn tê thÎ theo ngµy chøng tõ vµ sè chøng tõ. C¨n cø vµo phiÕu nhËp xuÊt kho ghi cét nhËp, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt ghi vµo cét xuÊt. Sau mçi lÇn nhËp, xuÊt thñ kho tÝnh ra sè tån kho vµ ghi vµo cét tån. Cuèi th¸ng thñ kho tÝnh ra sè tæng nhËp, xuÊt cña tõng thø NVLtrªn thÎ kho theo c«ng thøc: Sè tån kho cuèi th¸ng = Sè tån kho ®Çu th¸ng + Sè nhËp trong th¸ng - Sè xuÊt kho trong th¸ng T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n tr­ëng sö dông sæ chi tiÕt NVL, CCDC ®Ó theo dâi chi tiÕt tõng thø NVL, CCDC theo c¶ sè l­îng vµ gi¸ trÞ, mçi thø ®­îc viÕt trªn mét tê sæ, cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ chi tiÕt NVL, CCDC ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån. Khi nhËn ®­îc chøng tõ nhËp xuÊt NVL, CCDC ë tõng kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lÝ hîp ph¸p cña chøng tõ. KÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt c¶ chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ. Khi nhËn ®­îc phiÕu nhËp kho, xuÊt kho kÕ to¸n c¨n cø vµo sè l­îng vµ ®¬n gi¸ tÝnh ra sè tiÒn vµ ghi vµo sæ chi tiÕt. Cuèi th¸ng kÕ to¸n vµ thñ kho tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè liÖu trªn sæ chi tiÕt NVL, CCDC vµ thÎ kho theo chØ tiªu sè l­îng, nÕu sè l­îng khíp nhau th× kÕ to¸n tr­ëng tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån c¨n cø vµo sè liÖu dßng tæng hîp trªn sæ chi tiÕt NVL, CCDC, ®ång thêi víi viÖc ghi vµo thÎ kho thñ kho tiÕn hµnh chuyÓn c¸c chøng tõ nhËp xuÊt cho phßng kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n sau khi xem xÐt kiÓm tra c¸c chøng tõ nh­ phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt thÊy hîp lÖ, kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt sè 2 theo tõng phiÕu nhËp, cuèi mçi th¸ng kÕ to¸n céng tõng lo¹i vËt liÖu vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ theo tõng lo¹i NVL, CCDC ®Ó vµo sæ chi tiÕt nhËp - xuÊt - tån. T¹i C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ khÝ Quang trung NVL, CCDC xuÊt dïng chñ yÕu cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho söa ch÷a, cho bé phËn qu¶n lÝ doanh nghiÖp. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p t¹i c«ng ty Doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, h×nh thøc nµy bao gåm c¸c lo¹i sæ sau: NhËt ký chøng tõ, B¶ng kª, sæ c¸i, sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. H×nh thøc nhËt ký chøng tõ cã 10 nhËt ký chøng tõ, ®­îc ®¸nh sè tõ 1 ®Õn 10. T¹i doanh nghiÖp sö dông c¶ 10 lo¹i chøng tõ nµy vµ c¸c b¶ng kª t­¬ng øng. C¨n cø ®Ó ghi chÐp vµo c¸c nhËt ký chøng tõ c¸c chøng tõ gèc, c¸c sæ thÎ chi tiÕt, c¸c b¶ng kª vµ c¸c b¶ng ph©n bæ. HÖ thèng sæ kÕ to¸n: + NhËt ký chøng tõ sè 1: Ghi cã tµi kho¶n 111-TiÒn mÆt + NhËt ký chøng tõ sè 2: Ghi cã tµi kho¶n 112- TiÒn göi NH + NhËt ký chøng tõ sè 5: Ghi cã tµi kho¶n 331- ph¶I tr¶ ng­êi b¸n + NhËt ký chøng tõ sè 7: Ghi cã c¸c tµi kho¶n 142, 153, 214, 334, 621, 622, 627... tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp. + NhËt lý chøng tõ sè 8: Ghi cã c¸c tµi kho¶n 155, 156, 159, 131, 511, 512, 521, 531, 632, 641, 642, 711, 811, 911... + NhËt ký chøng tõ sè 9: Ghi cã tµi kho¶n 221, 212, 213... + NhËt ký chøng tõ sè 10: Ghi cã tµi kho¶n 121, 129, 141... B¶ng kª: b¶ng kª sè1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11... Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ,kÕ to¸n kiÓn tra ®Þnh kho¶n vµ ghi vµo sè chi tiÕt cã liªn quan ( sæ chi tiªt thµnh phÈm; sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua, ng­êi b¸n; thÎ kho...) Cuèi th¸ng, trªn c¬ së sè liÖu tæng hîp cña c¸c sæ chi tiÕt, chøng tõ kÕ to¸n vµo c¸c b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ cã liªn quan, sè liÖu chøng tõ c¸c nhËt ký chøng tõ ®­îc ®­a vµo sæ c¸i, tÝnh ra sè d­ cuèi kú cña c¸c tµi kho¶n trªn sè c¸i . §ång thêi lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt tõ c¸c sæ chi tiÕt. Sè liÖu ë sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong nhËt ký chøng tõ vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt dïng ®Ó lËp BCTC. S¬ ®å: H¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ Sæ (thÎ) h¹ch To¸n chi tiÕt Sæ quü B¶ng ph©n bæ B¶ng kª B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i Chøng tõ gèc NhËt ký chøng tõ B¸o c¸o tµi chÝnh : Ghi cuèi th¸ng : Ghi hµng ngµy : Quan hÖ ®èi chiÕu B¸o c¸o tµi chÝnh lµ b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vèn vµ c«ng nî còng nh­ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong kú (kú kÕ to¸n n¨m) . ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông trong c«ng ty: Thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña bé tr­ëng bé tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp, niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu ngµy 01/11/2004 ®Õn31/12/2004. Thùc hiÖn theo luËt kÕ to¸n vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cña Nhµ n­íc hiÖn hµnh. Ch­¬ng iii: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCdC t¹i C«ng ty tnhh nhµ n­íc mét thµnh viªn c¬ khÝ quang trung NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n­íc cã qu¸ tr×nh ph¸t triÓn g¾n liÒn víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n tr­íc sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Tuy nhiªn c«ng ty ®· nç lùc hÕt m×nh ®Ó cã ®­îc vÞ trÝ nh­ ngµy h«m nay, c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÕ giíi. §Ó cã ®­îc thµnh c«ng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®· ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu ®Æc biÖt ®ã lµ sù ®ãng gãp cña c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n. Tr­íc sù héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ ®ßi hái c«ng ty ph¶i ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n n÷a, kh¾c phôc dÇn nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i. Nh÷ng ­u ®iÓm vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc VÒ bé m¸y kÕ to¸n §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tËp trung t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. ViÖc vËn dông h×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung, ®¶m b¶o chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c, phôc vô cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Mçi nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch mét sè phÇn hµnh c«ng viÖc kh¸c nhau, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®i s©u t×m hiÓu c«ng viÖc ®­îc giao vµ n©ng cao nghiÖp vô, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. §iÒu ®ã ®¶m b¶o nguyªn t¾c hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm, vµ hîp t¸c ho¸ trong lao ®éng. VÒ ph­¬ng ph¸p tr×nh tù h¹ch to¸n vµ hÖ thèng sæ s¸ch chøng tõ C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc ghi sæ nhËt ký chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n. ¦u ®iÓm lµ phï hîp víi quy m« cña c«ng ty, ®¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao. C¸c b¶ng biÓu, sæ s¸ch kÕ to¸n ®­îc c«ng ty thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ghi chÐp cÈn thËn râ rµng, cã hÖ thèng tu©n thñ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh vµ Nhµ n­íc quy ®Þnh. §Æc biÖt, ®Ó thuËn lîi cho c«ng viÖc ghi chÐp kÕ to¸n, c«ng ty ®· sö dông thªm mét sè lo¹i sæ ngoµi h×nh thøc nhËt ký chøng tõ nh­: B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån NVL,CCDC, B¶ng tæng hîp chi tiÕt ph¶i tr¶ ng­êi b¸n... VÒ tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: C«ng ty ®· sö dông ®óng c¸c tµi kho¶n do chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh quy ®Þnh. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n NVL,CCDC C«ng t¸c thu mua NVL,CCDC: phßng kÕ ho¹ch vµ phßng kÕ to¸n vÉn lu«n kÕt hîp chÆt chÏ ®Ó ®Ò ra kÕ ho¹ch thu mua hîp lý, kh«ng cã t×nh tr¹ng tån ®äng hay thiÕu hôt NVL phôc vô cho s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi hîp lý cho viÖc qu¶n lý vµ lu©n chuyÓn chøng tõ mét c¸ch th«ng suèt, h¹n chÕ sai sãt, t¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn. MÆt kh¸c c«ng ty ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ l©u n¨m víi c¸c ®¬n vÞ cung øng vËt t­ nªn gi¸ c¶ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, tõ ®ã tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thiÕu hôt, gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt. C«ng viÖc kÕ to¸n t¹i kho ®­îc thùc hiÖn kh¸ nghiªm tóc vµ th­êng xuyªn ®­îc kiÓm tra ®èi chiÕu víi kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i phßng kÕ to¸n. VÒ kh©u sö dông NVL, CCDC: phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ phßng kü thuËt phèi hîp ®Ó ®Ò ra møc sö dông vËt liÖu c¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt thùc tÕ vµ c¸c yªu cÇu vÒ vËt liÖu cña tõng lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸, tõng ®¬n ®Æt hµng. V× vËy ®· tiÕt kiÖm ®¸ng kÓ chi phÝ NVL, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. VÒ tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt NVL,CCDC: c¸c thñ tôc nhËp-xuÊt kho ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÆt chÏ, c¸c chøng tõ ®­îc thiÕt lËp ®Çy ®ñ. Gi¸ NVL nhËp kho ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ®­îc tÝnh theo ®¬n gi¸ ®Ých danh. Hµng tån kho cña c«ng ty ®­îc b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i vµ khoa häc, thuËn lîi cho viÖc nhËp xuÊt kho vµ kiÓm tra. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm vµ kÕt qña ®¹t ®­îc, trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n NVL, CCDC nãi riªng cña c«ng ty cßn nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i cÇn kh¾c phôc ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a bé m¸y kÕ to¸n. 1.2. Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i VÒ ph©n lo¹i kÕ to¸n NVL, CCDC V× khèi l­îng NVL, CCDC ë c«ng ty rÊt lín víi nh÷ng tÝnh chÊt c«ng dông, quy c¸ch kh¸c nhau. Nªn viÖc ph©n lo¹i NVL, CCDC mét c¸ch khoa häc lµ rÊt cÇn thiÕt. Tuy nhiªn c«ng viÖc nµy c«ng ty ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nh­ nh­ yªu cÇu ®ã lµ ch­a lËp sæ danh ®IÓm vËt t­ ®Ó s¾p xÕp c¸c lo¹i vËt liÖu dÉn ®Õn khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n. VD nh­: mçi lo¹i NVL thÐp bao gåm c¸c lo¹i thÐp èng, thÐp tÊm, thÐp trßn...mçi lo¹i th× l¹i cã nhiÒu kÝch cì kh¸c nhau... VÒ hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông Ch­a thÓ hiÖn tÝnh linh ho¹t trong viÖc sö dông c¸c tµi kho¶n NVL, CCDC. §ã lµ v× c«ng ty ch­a më tµi kho¶n cÊp 3, cÊp 4 ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi tõng lo¹i tõng nhãm, tõng thø NVL,CCDC... VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty ViÖc sö dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ tuy cã nhiÒu ­u ®iÓm vµ thuËn lîi nh­ng ®©y lµ mét h×nh thøc kh¸ phøc t¹p nªn cÇn nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ tÝnh cÈn thËn trong c«ng viÖc. C«ng ty ®· më mét sè lo¹i sæ ®Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n...nh­ng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ c«ng viÖc. VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C¸c nh©n viªn kÕ to¸n cßn ph¶ikiªm nhiÖm nhiÒu phÇn hµnh kÕ to¸n, g©y khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kÕ to¸n vµ kh«ng ®¶m b¶o ®­îc tÝnh chuyªn m«n ho¸ trong lao ®éng, cã thÓ lµm gi¶m hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL,CCDC t¹i c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung KÕ to¸n lµ bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ång thêi lµ c«ng cô ®¾c lùc cña Nhµ n­íc trong viÖc chØ ®¹o nÒn kinh tÕ quèc d©n. V× vËy em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ,CCDC t¹i c«ng ty: Mét lµ: X©y dùng hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu hoµn chØnh vµ thèng nhÊt hîp lý gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n còng nh­ c¸c phßng liªn quan lµ viÖc cÇn thiÕt. Cã sæ danh ®iÓm vËt liÖu sÏ gióp ch viÖc qu¶n lý vËt liÖu ®­îc tèt h¬n, h¹ch to¸n sÏ chÝnh x¸c h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc vi tÝnh ho¸ kÕ to¸n vËt liÖu, gãp phÇn gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi phôc vô yªu cÇu qu¶n lý, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn lËp ®­îc sæ danh ®iÓm vËt liÖu th× ®iÒu tr­íc tiªn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c ph©n lo¹i vËt liÖu kh«ng chØ ph©n lo¹i vËt liÖu, mµ ph¶i ph©n ra chi tiÕt h¬n trong tõng lo¹i ®ã. VËt liÖu ph¶i ®­îc ph©n lo¹i trªn vai trß, c«ng dông cña tõng vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, trong mçi lo¹i l¹i ®­îc c¨n cø vµo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm kh¸c nhau ®Ó ph©n lo¹i. Mçi lo¹i vËt liÖu sÏ ®­îc theo dâi chi tiÕt trªn sæ kÕ to¸n... Ngoµi ra viÖc ph©n lo¹i ®­îc thùc hiÖn tèt sÏ lËp ®­îc sæ danh ®iÓm vËt liÖu, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu, CCDC. Hai lµ: VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc sæ nhËt ký chøng tõ ®Ó ph¶n ¸nh vµ theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh lµ hîp lý. Tuy nhiªn, kÕ to¸n NVL ®· sö dông thªm mét sè lo¹i sæ ®Ó theo dâi qu¸ tr×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña NVL, CCDC nh­: B¶ng tæng hîp chi tiÕt ph¶i tr¶ ng­êi b¸n, B¶ng kª nhËp xuÊt tån NVL, CCDC t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n(nhµ cung cÊp vËt t­) ...Nh­ng theo em viÖc lËp b¶ng tæng hîp ph¶i tr¶ ng­êi b¸n lµ kh«ng cÇn thiÕt v× thùc chÊt viÖc vµo b¶ng tæng hîp nµy gÇn gièng nh­ vµo nhËt ký chøng tõ sè5. Ba lµ: ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. HiÖn nay c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cña c«ng ty cßn ph¶i kiªm nhiÒu phÇn hµnh.(VD nh­ Nh©n viªn kÕ to¸n 2 kÕ to¸n thµnh phÈm, ng©n hµng, gi¸ thµnh, ph¶i thu kh¸ch hµng) ViÖc kiªm nhiÖm nµy kh«ng ®¶m b¶o ®­îc tÝnh chuyªn m«n ho¸ trong lao ®éng cã thÓ lµm gi¶m hiÖu qu¶ lµm viÖc. Bèn lµ: HÖ thèng tµi kho¶n sö dông. C«ng ty ch­a thÓ hiÖn d­îc tÝnh linh ho¹t trong viÖc sö dông tµi kho¶n kÕ to¸n liªn quan ®Õn NVL, CCDC C«ng ty nªn më thªm mét sè tµi kho¶n cÊp 3, 4 t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y sau nµy.( VD: C«ng ty cã thÓ theo dâi NVL chÝnh TK152 nh­: TK 1521 gåm cã thÐp, s¾t, Inox...th× cã thÓ më thªm tµi kho¶n cÊp 3 nh­: TK15211- thÐp gåm cã: TK152111- ThÐp tÊm 2m*4m*1,5m TK152112- thÐp tÊm 2m*4,25m*2,5m TK152113- ThÐp trßn KÕt luËn Nguyªn vËt liÖu C«ng cô dông cô lµ mét thµnh phÈm quan träng cña kinh doanh. ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nã lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ qu¶n lÝ kinh doanh. MÆt kh¸c, nã lµ bé phËn hµng tån kho, do ®ã ®Ó ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô vÒ c¶ sè l­îng chÊt l­îng vµ chñng lo¹i gãp phÇn tiÕt kiÖm nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× ®ßi hái viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i lu«n lu«n ®­îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn, ph¸t huy mét c¸ch cã hiÖu lùc c«ng cô, dông cô kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu c«ng cô, dông cô nãi riªng. MÆc dï vËt liÖu c«ng cô, dông cô ë c«ng ty ®a d¹ng, nhiÒu lo¹i gi¸ c¶ cao vµ lu«n biÕn ®éng, mét sè lo¹i rÊt khan hiÕm nh­ng víi sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña Ban Gi¸m ®èc céng víi sù gióp ®ì cña Bé vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ CBCNV trong c«ng ty vµ thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, hÖ thèng qu¶n lÝ nãi chung vµ bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng, ®Æc biÖt lµ phÇn hµnh kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô kh«ng ngõng ®­îc thùc hiÖn ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc ho¹t ®éng liªn tôc. Song bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cßn cã mét sè h¹n chÕ nh­ ®· tr×nh bÇy ë trªn. Trong nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ khÝ Quang Trung kÕt hîp víi viÖc nghiªn cøu c¬ së lý luËn c¬ b¶n, em ®· m¹nh d¹n xin ®­a ra mét ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn thªm mét b­íc c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c«ng ty. Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC trong c¸c doµnh nghiÖp s¶n xuÊt Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n NVL, CCDC trong s¶n xuÊt kinh doanh kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm nhiÖm vô cña kÕ t¸on NVL, CCDC Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ NVL, CCDC Ph©n lo¹i NVL, CCDC §¸nh gi¸ NVL, CCDC Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ KÕ to¸n chi tiÕt NVL, CDCD Chøng tõ sö dông Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC Ph­¬ng ph¸p thÎ song song Ph­¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ KÕ to¸n tæng hîp NVL, CCDC KÕ to¸n tæng hîp NVL, CCDC theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn KÕ to¸n tæng hîp NVL, CCDC theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Ch­¬ngII: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung Giíi thiÖu vÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Quy tr×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ khÝ Quang Trung Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n trong c«ng ty Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kªa to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung Ph©n lo¹i NVL, CCDC trong c«ng ty §¸nh gi¸ NVL, CCDC Chøng tõ kÕ to¸n sö dông vµ thñ tôc nhËp xuÊt kho Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC c«ng ty ¸p dông 2.3 H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty Ch­¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty Nh÷ng ­u ®iÓm vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung KÕt LuËn MÉu biÓu sè 1 Ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè 02 GTTT-2N Liªn 2 giao cho KH Ký hiÖu AA/98 Ngµy 1 th¸ng 2 n¨m 2004 Sè 2612 §în vÞ b¸n hµng: C«ng ty vËt t­ tæng hîp Hµ t©y §Þa chØ: 432 Quang Trung §iÖn tho¹i: Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn ThÕ S¬n §Þa chØ: C«ng ty CKQT H×nh thøc thanh to¸n: thanh to¸n sau STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Mãc ®Ëp khíp nèi C¸i 1.000 18.534 18.534.000 Céng 18.534.000 ThuÕ suÊt GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 926.700® Tæng céng thanh to¸n: 19.460.700® ViÕt b»ng ch÷: M­êi chÝn triÖu bèn tr¨m s¸u m­¬i ngh×n bµy tr¨m ®ång Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) MÉu biÓu sè 2 Ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè 01 GTTT-2N Liªn 2 giao cho KH Ký hiÖu AA/98 Ngµy 16 th¸ng 2 n¨m 2004 Sè 2646 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH S¬n Hµ §Þa chØ: 123 Th¸i Hµ §iÖn tho¹i: Hä tªn ng­êi mua hµng: Ph¹m V¨n Long §Þa chØ: C«ng ty CKQT H×nh thøc thanh to¸n: thanh to¸n sau STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 §éng c¬ ®iÖn 3 pha 15KW-150v/p C¸i 2 3.610.000 7.220.000 Céng 7.220.000 ThuÕ GTGT: 10% TiÒn thuÕGTGT: 722.000® Tæng céng thanh to¸n: 7.942.000® ViÕt b»ng ch÷; B¶y triÖu chÝn tr¨m bèn m­¬i hai ngµn ®ång Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) MÉu biÓu sè 3 §¬n vÞ C«ng ty TNHH Nhµ n­íc MÉu sè 05-VT ban hµnh mét thµnh viªn C¬ khÝ Quang trung theo Q§ 1141-TC-Q§/C§KT Bé phËn: PX thiÕt bÞ c«ng nghiÖp Ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi ChÝnh Sè 2612 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm (VËt t­ s¶n phÈm hµng ho¸) Ngµy 3 th¸ng 2 n¨m 2004 Ban kiÓm nghiÖm gåm: ¤ng bµ: Bïi ThÞ V­îc - Tr­ëng ban ¤ng bµ: NguyÔn V¨n Dòng - Uû viªn ¤ng bµ: Lª V¨n Long - Uû viªn §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch s¶n phÈm, vËt t­ hµng ho¸ §¬n vÞ tÝnh M· sè Sè l­îng KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Ghi chó Sè l­îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l­îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt 1 Mãc ®Ëp khíp nèi C¸i 1.000 1.000 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: Sè vËt t­ trªn ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt sè l­îng theo chøng tõ, ®ñ ®iÒu kiÖn lµm thut tôc nhËp kho §¹i diÖn kÜ thuËt Thñ kho Tr­ëng ban (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) MÉu BiÓu sè 4 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Nhµ n­íc MÉu sè 05-VT Ban hµnh mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung theo Q§ 1141-TC-Q§/C§KT Bé phËn:PX thiÕt bÞ c«ng nghiÖp Ngµy 1/11/1995 cña BTC Sè 2646 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm (VËt t­ s¶n phÈm hµng ho¸) Ngµy 17 th¸ng 2 n¨m 2004 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: ¤ng bµ: Ph¹m Thu H­¬ng - Tr­ëng ban ¤ng bµ:TrÇn V¨n H¶i - Uû viªn ¤ng bµ: NguyÔn Thu Hµ - Uû viªn §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch s¶n phÈm, vËt t­ hµng ho¸ §¬n vÞ vÞ tÝnh Sè l­îng KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Ghi chó Sè l­îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l­îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt 1 §éng c¬ ®iÖn 3 pha 15KW-150v/p C¸i 2 2 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: Sè vËt t­ trªn ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt sè l­îng theo chøng tõ, ®ñ ®iÒu kiÖn lµm thñ tôc nhËp kho §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr­ëng ban (ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) (ký, hä tªn) MÉu biÓu sè 5 MÉu sè 01-VT §¬n vÞ:C«ng ty THNHH Nhµ n­íc Ban hµnh theo Q§1141TCQ§/C§ mét thµnh viªn C¬ khÝ Quang trung Ngµy 1/1/1995 Bé Tµi ChÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 2 th¸ng 2 n¨m 2004 Sè 15 Hä vµ tªn ng­êi giao hµng: NguyÔn ThÕ S¬n Theo ho¸ ®¬n sè 2612 ngµy 1 th¸ng 2 n¨m 2004 NhËp t¹i kho: Kho anh Minh -PXCK STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch s¶n phÈm, vËt t­ hµng ho¸ §¬n vÞ tÝnh M· sè Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp 1 Mãc ®Ëp khíp nèi C¸i 1.000 18.534 18.534.000 Céng 18.534.000 Tæng tiÒn: 18.534.000® Sè tiÒn b»ng ch÷: M­êi t¸m triÖu n¨m tr¨m ba m­¬i bèn ngh×n b¶y tr¨m ®ång P.tr¸ch cung cÊp Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) MÉu biÓu sè 6 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Nhµ n­íc Ban hµnh theo Q§1141TCQ§/C§ mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung Ngµy 1/1/1995 Bé Tµi ChÝnh PhiÕu nhËp kho Ngµy 17 th¸nh 2 n¨m 2004 Sè 44 Hä vµ tªn ng­êi giao hµng: NguyÔn V¨n Hïng-123 Th¸i Hµ Theo ho¸ ®¬n sè 2646 ngµy 16 th¸ng 2 n¨m 2004 NhËp t¹i kho: Ph¹m V¨n Long-PXCK STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch s¶n phÈm, vËt t­ hµng ho¸ §¬n vÞ tÝnh M· sè Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp 1 §éng c¬ ®iÖn 3 pha 15 KW-150v/p C¸i 2 3.610.000 7.220.000 Céng 7.220.000 Tæng tiÒn: 7.220.000® Sè tiÒn b»ng ch÷: B¶y triÖu hai tr¨m hai m­¬i ngh×n ®ång. P.tr¸ch cung cÊp Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) MÉu biÓu sè 7 PhiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc Ngµy 10 th¸ng 2 n¨m 2004 Tªn ®¬n vÞ lÜnh: Ph©n x­ëng TBCN LÜnh t¹i kho: Kho anh Minh STT Tªn vËt t­ ®¬n vÞ tÝnh Sè l­îng LÝ do sö dông Sè thùc ph¸t sinh Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn H¹n møc cßn l¹i Ngµy thµng Céng Mãc ®Ëp khíp nèi C¸i 1.000 S¶n xuÊt m¸y mãc 10 1.000 18.534 18.534.000 Céng thµnh tiÒn : 18.534.000 ViÕt b»ng ch÷: M­êi t¸m triÖu n¨m tr¨m ba m­¬i t­ ngh×n ®ång P. tr¸ch kÕ ho¹ch Gi¸m ®èc Thñ kho Ng­êi lÜnh (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) MÉu biÓu sè 8 PhiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc Ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2004 Tªn ®¬n vÞ: Ph©n x­ëng C¬ khÝ LÜnh t¹i kho: Kho anh Hïng STT Tªn vËt t­ §¬n vÞ tÝnh SL LÝ do Sö dông Sè thùc ph¸t sinh Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn H¹n møc cßn l¹i Ngµy Th¸ng Céng 1 §éng c¬ ®iÖn 3pha 15KW-150v/p C¸i 2 S¶n xuÊt c¾t t«n cuén 20/2 2 3.610.000 7.220.000 Céng thµnh tiÒn: 7.220.000® ViÕt b»ng ch÷: b¶y triÖu hai tr¨m hai m­¬i ngh×n ®ång P.tr¸ch kÕ ho¹ch Gi¸m ®èc Thñ kho Ng­êi lÜnh (ki, hä tªn) (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) MÉu biÓu sè 9 C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét MÉu sè 02-VT Ban hµnh theo thµnh viªn C¬ khÝ Quang Trung Q§ sè 1141-TCQ§/C§KT Sè:25 Ngµy 1.11.1995 Bé Tµi ChÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 10 th¸ng 2 n¨m 2004 Hä tªn ng­êi nhËn: Anh Linh Bé phËn: Ph©n x­ëng TBCN LÝ do xuÊt: XuÊt ®Ó s¶n xuÊt m¸y c¾t XuÊt t¹i kho: Kho anh Minh STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 Mãc ®Ëp khíp nèi C¸i 1.000 1.000 18.534 18.534.000 Céng 1.000 1.000 18.534 18.534.000 P.tr¸ch bé phËn sö dông P. tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) MÉu biÓu sè 10 C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét MÉu sè 02-VT Ban hµnh theo thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung Q§ Sè1141-TCQ§/C§KT Sè: 28 Ngµy 1/1/1995 Bé Tµi ChÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 20 th¸nh 2 n¨m 2004 Hä tªn ng­êi nhËn: Anh TuÊn Bé phËn:Ph©n x­ëng c¬ khÝ LÝ do xuÊt: XuÊt ®Ó s¶n xuÊt m¸y cuén t«n XuÊt t¹i kho: Kho anh Long STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 §éng c¬ ®iÖn 3 pha C¸i 2 2 3.610.000 7.220.000 Céng 2 2 3.610.000 7.220.000 P.tr¸ch bé phËn sö dông P.tr¸ch cung tiªu NhËn kho Thñ kho (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) MÉu biÓu sè 11 MÉu sè 06-VT §¬n vÞ: C«ng ty THNHH Nhµ n­íc Ban hµnh theo Q§1141TCQ§/C§ mét thµnh viªn C¬ khÝ Quang trung Ngµy 1/1/1995 Bé Tµi ChÝnh thÎ kho Ngµy lËp thÎ: 10 th¸ng 2 n¨m 2004 Tªn vËt t­: Mãc ®Ëp khíp nèi §¬n vÞ tÝnh: C¸i STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy N-X Sè l­îng Ch÷ kÝ nhËn xÐt Sè hiÖu Ngµy NhËp XuÊt Tån §Çu k× 0 1 15 2/2 PXTBCN 1000 2 25 10/2 PXTBCN 1000 0 MÉu BiÓu Sè 12 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Nhµ n­íc MÉu sè 06-VT mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung Ban hµnh theo Q§1141TCQ§/C§ Ngµy 1/1/1995 Bé Tµi ChÝnh ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: ngµy 21 th¸ng 2 n¨m 2004 Tªn vËt t­: §éng c¬ ®iÖn 3 pha 15KW-150v/p §¬n vÞ tÝnh: C¸i STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy N-X Sè L­îng Ch÷ kÝ NhËn xÐt Sè hiÖu Ngµy NhËp XuÊt Tån §Çu k× 8 1 44 17/2 PXTBCN 2 2 28 20/2 PXTBCK 2 Cuèi k× 8 MÉu biÓu sè 13 Sæ chi tiÕt vËt liÖu (s¶n phÈm , hµng ho¸ ) Th¸ng 2 n¨m 2004 TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu Tªn kho: Kho anh Minh Tªn quy c¸ch vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸ ): Mãc ®Ëp khíp nèi Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån Ghi chó Sè hiÖu Ngµy S.l­îng T.tiÒn S.l­îng T.tiÒn S.l­îng T.tiÒn Sè d­ ®Çu k× 0 0 Sè ph¸t sinh 15 2/2 Mua mãc ®Ëp khíp nèi ch­a thanh to¸n 331 18.534 1000 18.534.000 25 10/2 XuÊt kho ®Ó s¶n xuÊt m¸y c¾t 621 18.534 1000 18.534.000 Céng 18.534.000 0 Sè d­ cuèi k× 0 MÉu biÓu sè 14 Sæ chi tiÕt vËt liÖu (s¶n phÈm , hµng ho¸ ) Th¸ng 2 n¨m 2004 TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu Tªn kho: Kho chÞ Loan Tªn quy c¸ch vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸ ): §éng c¬ ®iÖn 3 pha 15KW- 150v/p Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån Ghi chó Sè hiÖu Ngµy SL T.tiÒn SL T.tiÒn SL T.tiÒn Sè d­ ®Çu k× 8 28.880.000 Sè ph¸t sinh 44 16/2 Mua ®éng c¬ ®iÖn ch­a thanh to¸n 331 3.610.000 2 7.222.000 28 20/2 XuÊt kho ®Ó s¶n xuÊt m¸y cuén t«n 621 3.610.000 2 7.222.000 Céng 7.222.000 Sè d­ cuèi k× 8 28.880.000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Cơ Khí Quang Trung.DOC
Luận văn liên quan