Đề tài Luận án Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 21 thuộc Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - VINACONEX

MỤC LỤC Lời mở đầu CHƯƠNG 1 : NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1- SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 1 1.1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm 1 1.1.3. Mỗi quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm 2 1.1.4. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 3 1.2.- PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ CÁC LOẠI GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 4 1.2.2. Theo cơ sở số liệu tính giá thành, giá thành trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm 5 1.2.3. Theo phạm vi tínhtoán giá thành sản phẩm xây lắp gồm 2 loại 6 1.3- ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH 6 1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 6 1.3.2. Đối tượng tính giá thành 7 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 8 1.4. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 8 1.4.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8 1.4.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9 1.4.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11 1.4.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 12 1.4.5. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 14 1.4.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 16 1.5- ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ 17 1.6- PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH 18 1.6.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 18 1.6.2. Phương pháp tính giá thành giản đơn đặt hàng. 19 1.6.3. Phương pháp tính giá thành theo định mức 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XD SỐ 21 21 2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT CHUNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 21 21 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 21 2.1.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty 25 2.1.3. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty XD số 21. 28 2.1.4. Hình thức kế toán áp dụng ở Công ty là hình thức sổ NKCT 31 2.2.- THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 21. 31 2.2.1. Phânloại chi phí sản xuất và giá thành xây dựng ở Công ty. 31 a/ Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty. 31 b/ Các loại giá thành sản phẩm. 32 2.2.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành ở Công ty 32 2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty 33 a. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 33 b. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 34 c. Kế toán khoản mục chi hí NVL trực tiếp 41 d. Kế toán khoản mục chi phí sử dụng máy thi công 49 e. Kế toán khoản mục chi phí khác bằng tiền. 54 f. Kế toán khoản mục chi phí sản xuất chung. 56 g. Tập hợp chi phí sản xuất tàon Công ty. 64 h. Đánh giá sản phẩm xây dựng dở dang 67 CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ KIẾM NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 21. 70 3.1- NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG MẶT CẦN HOÀN THIỆN. 70 3.1.1. Ưu điểm. 70 3.1.2. Những vấn đề cần hoàn thiện. 71 a. Về việc sử dụng chứng từ lĩnh vật tư. 71 b. Hạch toán phân bổ vật liệu luân chuyển và công cụ lao động nhỏ. 71 3.2- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY. 71 3.2.1. Đối với việc sử dụng chứng từ lĩnh vật tư, vật liệu. 71 3.2.2. Đối với vật liệu sử dụng luân chuyển và các loại công cụ dụng cụ lao động nhỏ. 72 3.2.3. Chi phí sử dụng dàn giáo trong quá trình thi công 75 KẾT LUẬN 79

doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1630 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Luận án Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 21 thuộc Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - VINACONEX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
500 Th¸i Nguyªn 3 ThÐp f 6 kg 4.000 Th¸i Nguyªn 4 ThÐp f 18 A2 kg 2.500 Th¸i Nguyªn 5 ThÐp gãc L 63 x 5 kg 1.2500 Liªn doanh (N¨m lo¹i) Ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2003 Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng C«ng ty hiÖn nay ¸p dông ph­¬ng ph¸p ghi sæ vËt liÖu song song, dong vËy thñ kho cuèi th¸ng lËp b¸o c¸o xuÊt vËt t­ theo tõng vËt liÖu cô thÓ, kÌm theo c¸c phiÕu xuÊt kho göi vÒ kÕ to¸n vËt t­. KÕ to¸n vËt t­ vµo sæ theo dâi t¹i phßng kÕ to¸n ®èi víi vËt t­ do c¸c ®éi tù khai thøc : §Þnh kú ngµy 25 cuèi th¸ng kÕ to¸n ®éi ®èi chiÕu sæ s¸ch, sè nhËp, xuÊt vËt t­ víi thñ kho vµ lËp b¸o c¸o göi vÒ C«ng ty theo quy ®Þnh chung nh­ phÇn thñ kho xuÊt vËt liÖu t¹i C«ng ty göi vÒ kÕ to¸n vËt t­ gåm b¶ng kª c¸c vËt liÖu ®· mua ngoµi. KÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng kª vµ c¸c chøng tõ gèc cña c¸c kÕ to¸n ®éi göi vÒ vµo sæ theo dâi xuÊt vËt t­ theo tõng c«ng tr×nh vµ lËp c¸c b¶ng kª vµ sæ chi tiÕt vËt t­ vµo b¶ng kª sè 3 (TrÝch b¶ng kª sè 3 ) ®¬n vÞ: C«ng ty XD sè 21 trÝch b¶ng ph©n bè sè 2 th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ: ®ång Sè TK c¸c TK C¸c ®èi t­îng ghi nî TK nguyªn vËt liÖu Céng cã TK 152 (101) C«ng cô dông cô nhá (TK 153) 102% TK 1521 (102) TK 1522 (-4,25) TK 1523 (-3,8) Gi¸ HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ TT TK621 Nhµ m¸y n­íc Hµ §«ng 127850780 130663497 3724480 3566190 2104878 2024893 133680138 136254580 BÖnh viÖn y häc d©n téc 58798550 60092118 5057798 4865602 63856348 64957720 Liªn hiÖp thùc phÈm 175361914 179219876 37949628 36336769 7959885 7657409 221271427 223214054 1998342 2038309 C«ng ty « t« vËn t¶i 198745800 203118209 43876428 42011680 7852147 7553765 250474375 252683654 Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm 42379248 43311591 9257810 8864353 64314 61870 51701372 52237814 Céng 603136292 616405291 94808346 90778992 23039022 22163539 720983660 729347822 1998342 2038309 TK 642 Chi phÝ QLDN 2078458 2124184 624582 598037 2648518 2547874 5351558 5270095 582780 594436 Tæng céng 605214750 618529475 95432928 91377029 25687540 24711413 726335218 734617917 2581122 2632745 kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n tr­ëng ®¬n vÞ: C«ng ty XD sè 21 trÝch b¶ng kª sè 3 tÝnh gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ: ®ång ChØ tªu VËt liÖu chÝnh (TK 1521) VËt liÖu phô (TK 1522) Nhiªn liÖu (TK 1523) Nguyªn vËt liÖu (TK 152) C«ng cô dông cô nhá (TK153) Gi¸ HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ TT I. Sè d­ ®Çu th¸ng 292149200 298576400 89758548 85279014 154782418 148900686 536690166 532756100 22581492 22415966 II. Sè PS trong th¸ng 664958195 679587275 51893500 50352822 716851695 729940097 Tõ NKCT sè 5 (cã 331) 664378195 659007275 36251250 34710572 700629445 693717847 Tõ NKCT sè 6 (cã 151) 580000 580000 580000 580000 Tõ NKCT sè 1 (cã 111) 15642250 15642250 15642250 15642250 Tõ NKCT sè 2 (cã 112, TK 156) 20000000 20000000 III. Céng d­ ®Çu th¸ng vµ PS trong th¸ng 957107395 978163675 141652048 135631836 154782418 148900686 1253541861 1262696197 22581492 22415966 IV. Chªnh lÖch gi¸ TT vµ gi¸ h¹ch to¸n 21056280 - 6020212 - 5881732 V. HÖ sè chªnh lÖch gi¸ 1,02 - 4,25 - 3,8 VI. XuÊt trong th¸ng 605214750 618529475 95432928 91377029 25687540 24711413 726335218 734617917 2581122 2562202 VII. Tån kho cuèi th¸ng 351892645 359634200 46219120 44254807 129094878 124189273 527206643 528078280 20000370 19853764 kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n tr­ëng B¶ng ph©n bæ sè 2 : Ph©n bæ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lao ®éng nhá theo gi¸ h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ theo tõng nhãm nguyªn vËt liÖu, vµo b¶ng kª sè 5, vµo nhËt ký chøng tõ sè 7 vµo sæ c¸i TK 621. VÒ c«ng cô, dông cô lao ®éng nhá vµ vËt liÖu lu©n chuyÓn ë C«ng ty ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh vµ ®­îc tËp hîp vµ chi phÝ s¶n xuÊt cña th¸ng ph¸t sinh c¸c chi phÝ ®ã, c¸c lo¹i cèt pha nh­ cèt pha gç, cèt pha b»ng thÐp, ®µ gi¸o ... bÊt kú chóng cã gi¸ trÞ lµ bao nhiªu ®Òu ®­îc ph©n bæ mét lÇn vµo gi¸ thµnh ph¸t sinh cña c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô lao ®éng nhá ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ vËt liÖu chÝnh ®· nªu ë phÇn trªn. KÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ ph©n bæ gi¸ trÞ vËt t­, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô lao ®éng nhá theo gi¸ thùc tÕ ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng ph©n bæ sè 2 (®· trÝch) c¸c sè lieÑu ë b¶ng nµy ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo b¶ng kª sè 5C PhÇn II tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn C«ng ty, chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. VÝ dô : T¹i ®éi thi c«ng x©y dùng sè 3 tham gia x©y dùng c«ng tr×nh trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm. KÕ to¸n c¨n cø c¸c phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé vµ c¸c chøng tõ kh¸c tËp hîp ®­îc - NVL chÝnh : 43.311.591® - NVL phô : 8.926.233® --------------- 52.237.814® KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau : Nî TK 154 : 52.237.814® Cã TK 152 : 52.237.814® (Chi tiÕt NVL chÝnh : 43.311.691 Chi tiÕt NVL phô : 8.926.233) c/ KÕ to¸n kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : - Néi dung : Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng ë C«ng ty XD sè 21 bao gåm : tiÒn l­¬ng c¸c ®éi s¶n xuÊt, tiÌn c«ng thuª ngoµi, tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n vËn hµnh m¸y thi c«ng do ®éi thuª ngoµi. - Ph­¬ng ph¸p tËp hîp : tiÒn l­¬ng ph¸t sinh ë c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp cho h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. - TK sö dông : TK 622 chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK nµy ®­îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh - Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n : chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n kho¶n môc nh©n c«ng ë C«ng ty lµ b¶ng chÊm c«ng ®èi víi c«ng viÖc tÝnh theo l­¬ng thêi gian vµ c¸c ho¹t ®éng lµm kho¸n ®èi víi c«ng viÖc giao kho¸n cho c¸c ®éi, c¸c tæ thi c«ng tiÒn l­¬ng tr¶ cho c¸c ®éi x©y dùng vµ nh©n viªn thuª ngoµi qua hîp ®ång giao kho¸n. Trªn c¸c hîp ®ång lµm kho¸n ph¶i ghi râ tªn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, hä tªn ®éi tr­ëng, tæ tr­ëng, néi dung c«ng viÖc giao kho¸n, ®¬n gi¸ giao kho¸n, thêi gian khëi c«ng, thêi gian kÕt thóc c«ng viÖc giao kho¸n (TrÝch hîp ®ång giao kho¸n sè 06) Tæng sè tiÒn kho¸n chi cho tõng c«ng viÖc ph¶i cã ch÷ ký cña ®éi tr­ëng hoÆc chñ nhiÖm c«ng tr×nh, ch÷ ký cña ng­êi nhËn lµm kho¸n. Khi c«ng viÖc hoµn thµnh ph¶i lËp biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao víi sù tham gia cña c¸c thµnh viªn gi¸m s¸t kü thuËt bªn A (chñ ®Çu t­) Kü thuËt cña C«ng ty, chñ nhiÖm c«ng tr×nh vµ c¸c thµnh viªn kh¸c. Riªng ®èi víi hîp ®ång lµm kho¸n víi bªn ngoµi khi c¸c ®éi ký hîp ®ång thi c«ng ph¶i th«ng qua C«ng ty, trªn hîp ®ång ph¶i cã ch÷ ký cña gi¸m ®èc C«ng ty. (TrÝch hîp ®ång giao kho¸n, trÝch biªn b¶n nghiÖm thu, trÝch biªn b¶n thanh lý hîp ®ång) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè : 06/GK hîp ®ång giao kho¸n tiÒn l­¬ng (Cña c«ng tr×nh trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm) H«m nay, ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2003 C¨n cø hîp ®ång sè 15/XDKN ngµy 15/02/2003 Chóng t«i gåm : - ¤ng : Hoµng Anh TuÊn - §éi tr­ëng ®éi x©y dùng ng­êi giao kho¸n tiÒn l­¬ng - ¤ng : NguyÔn Anh Th¬ - Ng­êi nhËn kho¸n 1.- Néi dung c«ng viÖc giao kho¸n : Kho¸n tæng quü l­¬ng x©y phÇn th« nhµ lµm viÖc 3 tÇng cña c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm. 2.- §¬n gi¸ giao kho¸n : Theo ®¬n gi¸ ®· ®­îc duyÖt t¹i hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng Tæng quü l­¬ng kho¸n : 50.320.000® (n¨m m­¬i triÖu, ba tr¨m hai m­¬i ngµn ®ång ch½n) 3.- Thêi gian thi c«ng vµ thêi gian kÕt thóc : tõ 15/4 ®Õn 25/5/2003 ®¶m b¶o theo tiÕn ®é t¹i hîp ®ång sè 15/XDKN. Hîp ®ång lËp thµnh 03 b¶n, 1 b¶n giao cho ng­êi nhËn kho¸n, 1 b¶n l­u t¹i ®éi x©y dùng sè 3, 1 b¶n göi vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty. ng­êi nh©n kho¸n ng­êi giao kho¸n NguyÔn Anh Th¬ Hoµng Anh TuÇn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè : 15/NT biªn b¶n nghiÖm thu C¨n cø hîp ®ång giao kho¸n sè 06/GK ngµy 03/03/2003 Kho¸n tiÒn l­¬ng thi c«ng phÇn x©y th« C¨n cø hîp ®ång sè 15/XDKH H«m nay, ngµy 31 th¸ng 05 n¨m 2003. Héi ®ång nghiÖm thu gåm : Bªn B : Bµ : Lª V©n - KÕ to¸n ®éi ¤ng : Hoµng Anh TuÊn - §éi tr­ëng ®éi x©y dùng ¤ng : NguyÔn Anh Th¬ - Tæ tr­ëng thi c«ng Bªn A : ¤ng : NguyÔn V¨n Dòng - Kü s­ gi¸m s¸t kü thuËt bªn A TiÕn hµnh kiÓm nghiÖm, nghiÖm thu phÇn c«ng tr×nh x©y th« cô thÓ nh­ sau : 1.- Khèi l­îng vµ chÊt l­îng : C«ng tr×nh thi c«ng phï hîp víi thiÕt kÕ ®· ®­îc duyÖt. 2.- Kinh phÝ thùc hiÖn : Theo dù to¸n duyÖt chi phÝ nh©n c«ng b»ng : 50.320.000® (n¨m m­¬i triÖu, ba tr¨m hai m­¬i ngµn ®ång ch½n) Hîi ®ång nghiÖm thu cÊp c¬ së quyÕt ®Þnh chÊp nh¹n nghiÖm thu phÇn x©y th« vµ nhÊt thanh to¸n nh­ tæng kinh phÝ ®· ghi. Biªn b¶n ®­îc lËp thµnh 03 b¶n, 1 b¶n bªn A göi, 1 b¶n bªn B gi÷ 1 b¶n göi vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty. gi¸m s¸t bªn a ®¹i diÖn bªn b NguyÔn V¨n Dòng Hoµng Anh TuÇn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc biªn b¶n thanh lý hîp ®ång giao kho¸n tiÒn l­¬ng thi c«ng C¨n cø hîp ®ång giao kho¸n sè 06 ngµy 03/03/2003 C¨n cø biªn b¶n nghiÖm thu sè 15 ngµy 31/05/2003 Chóng t«i gåm : 1.- ¤ng : Hoµng Anh TuÊn - §éi tr­ëng ®éi x©y dùng 2.- ¤ng : NguyÔn Anh Th¬ - Tæ tr­ëng thi c«ng TiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång sè 06 Theo biªn b¶n nghiÖm thu sè 15 Tæ ®ång chÝ NguyÔn Anh Th¬ ®· tiÕn hµnh thi c«ng ®¶m b¶o phÇn c«ng tr×nh ®­îc giao, kh«ng ph¸t sinh c¸c chi phÝ kh¸c vÒ nh©n c«ng. Chóng t«i thanh lý hîp ®ång sè 06 nãi trªn, víi tæng sè tiÒn l­¬ng tæ ®­îc nhËn lµ : 50.320.000® (n¨m m­¬i triÖu, ba tr¨m hai m­¬i ngµn ®ång ch½n) Biªn b¶n ®­îc lËp thµnh 02 b¶n, 1 b¶n l­u t¹i ®éi, 1 b¶n göi vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty. ®éi tr­ëng x©y dùng tæ tr­ëng thi c«ng Hoµng Anh TuÊn Hoµng Anh Th¬ Khi kÕt thóc c«ng viÖc ph¶i cã biªn b¶n thanh lý hîp ®ång. C«ng ty xÏ thanh to¸n cho bªn nhËn kho¸n theo ph­¬ng thøc tho¶ thuËn trong hîp ®ång giao nhËn lµm kho¸n vµ biªn thanh lý hîp ®ång. Tæ tr­ëng c¸c ®éi tiÕn hµnh chÊm c«ng vµ lËp b¶ng l­¬ng theo tõng ng­êi, sau ®ã göi vÒ ®éi kÌm theo biªn b¶n thanh lý hîp ®ång giao kho¸n. Nh©n viªn kÕ to¸n ®éi cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng tÝnh l­¬ng vµ c¸c hîp ®ång lµm kho¸n ®Ó tæng hîp vµ lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cña c¸c ®éi theo c¸c tæ vµ cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ göi b¸o c¸o nµy cho phßng kÕ to¸n C«ng ty. Phßng kÕ to¸n C«ng ty c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cña c¸c ®éi vµ b¶ng l­¬ng khèi v¨n phßng ®Ó tæng hîp l­¬ng toµn C«ng ty. TrÝch: B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cña ®éi cho tõng nhãm, tõng tæ cô thÓ t¹i c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm: C«ng ty XD sè 21 §éi x©y dùng sè 3 b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cña ®éi cho tõng nhãm, tõng tæ Th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Sè TT Hä vµ tªn Sè tiÒn Chi tiÕt Ghi chó QLý ®éi Chi phÝ NC A Nh©n c«ng thuéc biªn chÕ : 41.471.255 2.070.000 39.401.255 1 Hoµng Anh TuÊn 450.000 450.000 (B¶o vÖ) 2 Hå V¨n Qu¶ng 10.800.000 10.800.000 3 Ph¹m Quang Vinh 1.620.000 1.620.000 4 NguyÔn H¶i B×nh 8.440.000 8.440.000 5 Lª ViÖt C­êng 1.795.780 1.795.780 6 §ç V¨n Dù 5.795.000 5.795.000 7 NguyÔn Anh Th¬ 3.720.000 3.720.000 8 Mai H¶i Hµ 8.850.475 8.850.475 B Thuª lao ®éng ngoµi 1331.525 0 1.331.525 1 TrÇn Quang Huy 850.000 850.000 2 §Æng TiÕn L©m 481.525 481.525 Céng (A + B) 42.802.780 2.070.000 40.732.780 Ng­êi lËp biÓu §éi tr­ëng C¨n cø b¶ng ph©n bæ trªn kÕ to¸n lËp b¶ng kª sè 4 Theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 622 : 40.732.780® Cã TK 334 : 40.732.780® (Chi tiÕt : TT xóc tiÕn viÖc lµm) Tõ b¶ng kª sè 4, kÕ to¸n vµo sè liÖu trªn NKCT sè 7 ®¬n vÞ: C«ng ty XD sè 21 b¶ng kª sè 4 tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ: ®ång Sè TT C¸c TK ghi nî .... .... 334 .... .... C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c C«ng chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng NKCT sè1 NKCT sè2 .... 1 2 3 .... 9 .... .... .... .... .... .... 1 2 3 .... .... TK 622 - CPNCTT - C«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm 40.732.780 40.732.780 kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n tr­ëng d. KÕ to¸n kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng : - Néi dung : §èi víi m¸y thi c«ng cña C«ng ty, c¸c lo¹i m¸y lín do C«ng ty qu¶n lý ®iÒu hµnh, nh­ m¸y ®µo, m¸y xóc, m¸y ñi, « t« vËn chuyÓn, cµn cÈu ... c¸c ®éi khi cã nhu cÇu sö dông m¸y ph¶i lËp kÕ ho¹ch th«ng qua phßng kÕ ho¹ch kü thuËt. Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt c¨n cø vµo nhu cÇu cña ®¬n vÞ ®Ó ®iÒu hµnh m¸y. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc cÇn ®Õn c¸c lo¹i m¸y mãc thi c«ng lín mµ C«ng ty kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc, c¸c ®éi ph¶i lËp kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu sö dông göi vÒ phßng kÕ ho¹ch kü thuËt xem xÐt vµ tr×nh l·nh ®¹o duyÖt lo¹i m¸y, sè ca m¸y vµ gi¸ thuª m¸y. - TK sö dông : TK 627 C¸c chi phÝ vÒ nguyªn nh©n vËt liÖu, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y ®­îc tËp hîp vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 627 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n : H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng ë C«ng ty nh­ sau : * §èi víi m¸y thi c«ng cña C«ng ty : Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng tÝnh khÊu hao m¸y thi c«ng vµ chi phÝ sö dông m¸y ë b¶ng ph©n bæ sè 2. (Nguyªn nhiªn vËt liÖu sö dông m¸y) (TrÝch b¶ng ph©n bæ sè 2 xem chi tiÕt c«ng tr×nh TTXTVL) KÕ to¸n tæng hîp ghi chi phÝ sö dông m¸y gåm : + KhÊu hao . + Chi phÝ vÒ nguyªn nhiªn vËt liÖu dïng cho m¸y . §Ó ghi vµo b¶ng kª sè 5: chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®¬n vÞ: C«ng ty XD sè 21 trÝch b¶ng kª sè 5 phÇn 1 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ghi cã c¸c TK tªn thiÕt bÞ Ghi nî TK 627 ghi cã TK thuéc nhËt ký chøng tõ sè 7 Tæng sè chi phÝ SDM PhÇn chi phÝ sö dông m¸y theo c¸c ®èi t­îng TK 152 TK 214 Nhµ m¸y n­íc Hµ §«ng Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm BÖnh viÖn y häc d©n téc 218,365 4.037.025 4.255.390 1.966.153 1.205.692 1.083.545 kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n tr­ëng Cô thÓ ®èi víi th¸ng 5/2003 c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp khÊu hao TSC§ ghi nî TK 627 sè khÊu hao m¸y mãc thi c«ng lµ : 4.037.025®, trong b¶ng kª sè 5 phÇn 1 ghi : Nî TK 627 : 4.037.025® Cã TK 214 : 4.037.025® Tõ b¶ng ph©n bæ sè 2 ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lao ®éng nhá ghi : Nî TK 621 Cã TK 152, 153 Nguyªn vËt liÖu dïng cho m¸y thi c«ng lµ : 218.365® Sè tiÒn nµy ®­îc chuyÓn ghi vµo b¶ng kª sè 5C phÇn I theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 621 : 218.365® Cã TK 152 : 218.365® Tæng sè chi phÝ sö dông m¸y lµ : 4.255.390® ViÖc ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y ë C«ng ty kh«ng theo nguyªn t¾c nµo c¶, do qu¸ tr×nh theo dâi ca m¸y ho¹t ®éng kh«ng ®­îc liªn tôc vµ chÝnh x¸c. V× thÕ trong th¸ng 5 n¨m 2003 chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®­îc ph©n bæ mét c¸ch ­íc l­îng. C«ng tr×nh nµo sö dông nhiÒu ®­îc ph©n bæ nhiÒu h¬n, c«ng tr×nh nµo sö dông Ýt th× ph©n bæ Ýt. Cô thÓ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cña th¸ng 5 n¨m 2003 lµ : 4.255.390® ®­îc ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông nh­ sau : - C«ng tr×nh nhµ m¸y n­íc : 1.966.153® - C«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÐn viÖc lµm : 1.205.692® - C«ng tr×nh BÖnh viªn Y häc d©n téc : 1.083.545® ®¬n vÞ: C«ng ty XD sè 21 trÝch b¶ng kª sè 5 phÇn 1 th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT Lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh TrÝch khÊu hao c¬ b¶n Ghi cã TK 214 TK 642 Ghi nî TK TK 627 TK 156 Céng 1 M¸y mãc thiÕt bÞ 4.037.025 4.037.025 2 Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 8.132.662 8.132.662 3 ¤ t« vËn t¶i 5.237.491 5.237.491 Céng 4.037.025 5.237.491 8.132.662 17.407.178 kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n tr­ëng KÕt qu¶ ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y cho c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ sö dông m¸y ®­îc chuyÓn ghi vµo b¶ng kª sè 5C phÇn II. * §èi víi m¸y thi c«ng thuª ngoµi: C¨n cø vµo hîp ®éng kinh tÕ vµ thanh lý hîp ®ång thuª vµ c¸c ph­¬ng thøc tr¶ tiÒn cho bªn thuª maý, kÕ to¸n ghi vµo c¸c nhËt ký chøng tõ, nhËt ký chøng tõ sè 1, nhËt ký chøng tõ sè 2, nhËt ký chøng tõ sè 5 (TK331) vµ c¸c tê kª chi tiÕt cuèi th¸ng ®­îc tæng hîp ghi vµo b¶ng kª sè 5 phÇn II cho tõng ®èi t­îng sö dông m¸y theo ®Þnh kho¶n: Né TK 627 Cã TK 111, 112, 331 C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho bªn thuª m¸y th¸ng vµo th× ®­îc tËp hîp vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña th¸ng ®ã bÊt kÓ hîp ®ång kÐo dµi bao l©u, cô thÓ trong th¸ng 5 n¨m 2003 C«ng ty thanh to¸n sè tiÒn thuª m¸y phôc vô c«ng tr×nh trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm víi sè tiÒn lµ 875.580® tr¶ b»ng tiÒn sÐc. KÒ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt ký chøng tõ sã 2 vµ tæ kª chi tiÕt cuèi th¸ng ghi vµo b¶ng kª sè 5C phÇn II kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng. Theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 627 : 875.580 ® Cã TK 112:875.580 ® Cho ®èi t­îng sö dông m¸y lµ c«ng tr×nh trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm .( trÝch : b¶ng kª sè 5C phÇn II) e - KÕ to¸n kho¶n môc chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : - Chi phÝ b»ng tiÒn ë C«ng ty XD sè 21 lµ c¸c kho¶n chi phÝ cho c¸c buæi häp nhiÖm thu tiÒn ®é thi c«ng, nhiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh vµ mét sè kho¶n chi lÎ kh¸c. §Ó h¹ch to¸n kho¶n chi phÝ nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ chi tiªu ghi vµo sæ chi tiÕt vµ c¸c nhËt ký chøng tõ, tê kª chi tiÕt. Sau ®ã tæng hîp ghi vµo b¶ng kª sè 5C phÇn II cho tõng ®èi t­îng sö dông, chi phÝ ph¸t sinh cho c«ng tr×nh nµo ®­îc ghi cho c«ng tr×nh ®o theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 627 : Cã TK liªn quan : (111, 112) Cô thÓ trong th¸ng 5/2003 cã mét sè chi phÝ ph¸t sinh ®èi víi c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm nh­ sau : - Chi phÝ c¸c héi nghÞ häp nhiÖm thu : 425.000® - Chi phÝ dän dÑp vÖ sinh mÆt b»ng : 158.000® ------------ Céng : 583.000® KÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 1 cã TK 111 cuèi th¸ng chuyÓn ghi vµo b¶ng kª sè 5C phÇn II cho c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 627 : 583.000® Cã TK 111 : 583.000® vµ ghi vµo sæ theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm theo kho¶n môc chi phÝ trùc tiÕp kh¸c. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn trªn b¶ng kÓ 5C phÇn II (®· trÝch dÉn ë trªn). f/ KÕ to¸n kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung : TK 627 ë C«ng ty XD sè 21 bao gåm : - Néi dung : Chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung chñ yÕu ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ë c¸c ®éi thi c«ng nh­ : + Chi phÝ tiÒn l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi + C¸c kho¶n trÝch theo chÕ ®é quy ®Þnh : BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn (19%). Nh÷ng kho¶n chi phÝ kh¸c ph¸t sinh ë c¸c ®éi nh­ l¸n tr¹i t¹m thêi, chi b¶i vÖ c«ng tr×nh. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp nh­ : + TiÒn l­¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn v¨n phßng C«ng ty + C¸c kho¶n trÝch theo chÕ ®é quy ®Þnh : BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn. + KhÊu hao TSC§ dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông chung toµn C«ng ty. + C¸c kho¶n thu tiÒn thuÕ vèn, thuÕ ®Êt, thuÕ m«n bµi + Chi phÝ vËt liÖu ë v¨n phßng C«ng ty. Hµng th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª sè 1 ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµo b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶ng ph©n bæ sè 3, tæng hîp khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, cïng c¸c nhËt ký chøng tõ sè 1, nhËt ký chøng tõ sè 2, nhËt ký chøng tõ sè 10 ... ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung toµn C«ng ty vµo b¶ng kª sè 5. Sè liÖu trªn b¶ng kª sè 5 phÇn I chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ghi tiÕp vµo b¶ng theo dâi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng ®èi t­îng tËp hîp theo kho¶n môc chi phÝ. §èi víi b¶ng ph©n bæ sè 1 ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHYTÕ, KPC§, kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng tæng hùop ph©n bæ tiÒn l­¬ng hµng th¸ng ®Ó ghi vµo cét TK 334, TK338 t­¬ng øng víi TK 627 vµ TK 642 trªn b¶ng tæng hîp vµ ph©n bæ tiÒn l­¬ng th¸ng 5 n¨m 2003 cã chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong th¸ng lµ : 10.664.642® vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ : 14.653.840® ®­îc ghi vµo b¶ng ph©n bæ sè 1 theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 627 : 10.664.620® Nî TK 642 : 14.653.840® Cã TK 334 : 25.318.460® BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn ®­îc tÝnh trªn b¶ng tæng hîp ph©n bæ tiÒn l­¬ng nh­ sau : x19% - = BHXH, BHYT Tæng tiÒn l­¬ng Tæng sè tiÒn l­¬ng KP c«ng ®oµn th¸ng 5 c«ng nh©n thuª ngoµi (TrÝch b¶ng ph©n bæ sè 1, b¶ng kª sè 5, b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng ph©n bæ) ®¬n vÞ: C«ng ty XD sè 21 b¶ng ph©n bæ sè 1 - ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ bhxh ... th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Sè TT Ghi cã TK §èi t­îng sö dông TK 334 "Ph¶i tr¶ CNV" TK 338 (3382, 3383, 3384) L­¬ng chÝnh Phô cÊp l­¬ng C¸c kho¶n kh¸c Céng cã TK 334 1 TK 622 chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 243.508.320 0 29.484.000 272.992.320 §éi I 57.039.000 7.098.000 64.137.000 §éi II 45.688.100 4.914.000 50.602.100 §éi III 40.732.780 5.226.000 45.958.780 §éi IV 45.039.420 5.850.000 50.889.420 §éi V 55.009.020 6.396.000 61.405.020 2 TK 627 chi phÝ chung 10.402.120 1.404.000 12.068.620 44.550.090 §éi I 2.347.500 312.000 2.712.000 10.291.008 §éi II 2.497.500 312.000 2.862.000 8.761.166 §éi III 2.017.500 312.000 2.382.000 7.879.538 §éi IV 1.749.860 234.000 2.036.360 7.799.946 §éi V 1.789.760 234.000 2.076.260 9.818.432 3 TK 642 chi phÝ QLDN 14.158.840 1.950.000 16.603.840 2.784.230 Tæng céng (1+2+3) 268.069.280 32.838.000 301.664.780 47.334.320 kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n tr­ëng Cô thÓ th¸ng 5 n¨m 2003 kho¶n chi phÝ BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn lµ : 47.334.320® sè tiÒn nµy ®­îc ghi vµo b¶ng ph©n bæ sè 1 theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 627 : 44.550.090® Nî TK 642 : 2.784.230® Cã TK 338 : 47.334.320® Trªn b¶ng ph©n bæ sè 2 ph©n bæ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lao ®éng nhá, chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng cho qu¶n lý lµ : 552.942® ®­îc ghi theo c¸c ®Þnh kho¶n : Nî TK 642 : 5.270.095® Cã TK 152 : 5.270.095® vµ : Nî TK 642 : 552.942® Cã TK 153 : 552.942 vµ : Nî TK 627 : 1.896.027® Cã TK 153 : 1.896.027® Trªn b¶ng ph©n bæ sè 3 ph©n bæ khÊu hao TSC§ ®­îc ph©n bæ cho qu¶n lý doanh nghiÖp lµ : 8.132.662® d­îc ghi vµo b¶ng kª sè 5 theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 642 : 8.132.662® Cã TK 214 : 8.132.662® C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c ph¸t sinh ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c nhËt ký chøng tõ sè 1, nhËt ký chøng tõ sè 2, nhËt ký chøng tõ sè 5 vµ c¸c nhËt kýchøng tõ kh¸c, chi phÝ söa ch÷a ... cô thÓ th¸ng 5 n¨m 2003 cã c¸c kho¶n ph¸t sinh nh­ sau : - TrÝch nhËt ký chøng tõ sè 1 (ghi cã TK 111) Chi phÝ tiÕp kh¸ch : 5.825.780® - TrÝch nhËt ký chøng tõ sè 2 (ghi cã TK 112) Chi phÝ vÒ b­u chÝ : 7.818.748® Chi phÝ phôc vô thi c«ng : 9.148.090® - TrÝch nhËt ký chøng tõ sè 5 (ghi cã TK 331) Thanh to¸n víi B­u ®iÖn Hµ T©y : 1.342.154® - Tõ c¸c nhËt ký chøng tõ kh¸c : NhËt ký chøng tõ sè 10 (ghi cã TK 3335) : 15,040.720® (thuÕ vèn) NhËt ký chøng tõ sè 10 (ghi cã TK 141) : 7.540.178 ® bao gåm c¸c kho¶n chi t¹m øng mua bµn ghÕ lµm viÖc, tñ ®ùng tµi liÖu, t¹m øng tiÕp kh¸ch. C¸c chi phÝ nµy cuèi th¸ng ®­îc chuyÓn ghi trªn b¶ng kª sè 5 phÇn nî TK 642. Tõ c¸c chøng tõ kh¸c sè tæng céng vÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung trªn TK 627 vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trªn TK 642 nh­ sau : B¶ng kª sè 5 tËp hîp ®­îc lµ : - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : 66.258.827® - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: 68.961.349® --------------- Céng : 135.220.176® Sè gi¶m trõ trong th¸ng 5 n¨m 2003 (cã TK 241) lµ : - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : kh«ng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp : 9.191.121® Céng 9.191.121 ® VËy chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn ph©n bæ lµ : - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : 66.258.827 ® - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: 59.770.228 ® ---------------- Céng : 126.029.055® Chi phÝ s¶n xuÊt chung tËp hîp ®­îc ph©n bæcho c¸c c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh theo tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt : CPSX chung Tæng CPSX chung cÇn ph©n bæ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n ph©n bæ cho = ------------------------------------------ x s¶n xuÊt tõng tõng c«ng tr×nh tæng sè tiÒn l­¬ng c«ng nh©n SX c«ng tr×nh Th¸ng 5 n¨m 2003 chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng ë cuèi b¶ng kª sè 5 nh­ sau : Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung trong th¸ng 5 n¨m 2003 lµ : 66.258.827® - C«ng tr×nh nhµ m¸y n­íc Hµ §«ng : 15.400.530® - C«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm : 10.997.850® - C«ng tr×nh C«ng ty « t« vËn t¶i : 12.335.757® - C«ng tr×nh BÖnh viÖn y häc d©n téc : 12.672.225® - C«ng tr×nh Liªn hîp thùc phÈm : 14.852.435® C¸c sè liÖu ph©n bæ nµy ®­îc chuyÓn ghi vµo b¶ng kª sè 5C phÇn II cho c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ, ®Ó theo dâi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Sæ theo dâi t¹p hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ®­îc ghi chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung. Toµn bé chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trªn tµi kho¶n 642. KÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt theo néi dung chi cuèi kú c¨n cø vµo tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· tËp hîp ®­îc bªn nî TK 642 ®Ó tÝnh kÕt chuyÓn sang TK 911 nh»m x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh x©y l¸p vµ ®ång thêi tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh phana bæ sÏ ®­îc céng vµo kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung trong gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· tæng hîp vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng. Cô thÓ nh­ c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm ®­îc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ : 10.997.850® g / TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn C«ng ty : TK 154 - Néi dung : §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë C«ng ty XD sè 21 lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh v× vËy c¸c chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nµo ®­îc tËp hîp cho c«ng tr×nh ®ã tõ lóc khëi c«ng cho tíi khi kÕt thóc hoµn thµnh. Chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp trªn b¶ng kª sè 5C phÇn II c¸c sè liÖu trªn b¶ng kª ®­îc c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 1 ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§, b¶ng ph©n bæ são 2 nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lao ®éng nhá, b¶ng kª sè 5 phÇn 1 tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ c¸c nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. Cô thÓ trong th¸ng 5 n¨m 2003 ®èi t­îng sö dông lµ c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp nh­ sau : - Tõ b¶ng ph©n bæ sè 2 ta cã chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô lao ®éng nhá cña c«ng tr×nh lµ : 52.237.814® - Tõ b¶ng ph©n bæ sè 1 ta cã tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh lµ : 40.732.780® - Tõ b¶ng kª sè 5 phÇn I chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ph©n bæcho c«ng tr×nh lµ: 1.205.692® - Tõ b¶ng kª sè 5C phÇn I chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph©n bæ cho c«ng tr×nh lµ : 10.997.850® - Tõ nhËt ký chøng tõ sè 1 ghi cã TK 111 chi phÝ trùc tiÕp kh¸c trong th¸ng cña c«ng tr×nh lµ : 583.000® - Tõ nhËt ký chøng tõ sè 2 ghi cã TK 112 chi phÝ sö dông m¸ythi c«ng thuª ngoµi cña c«ng tr×nh lµ : 875.580® Tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm lµ : 52.237.814+40.732.780+1.205.692 + 10.997.850 + 583.000 + 875.580 = 106.632.716® - Tr×nh tù kÕ to¸n : Cuèith¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng kª sè 5C phÇn II ®Ó ghi vµo sæ theo dâi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh theo tõng kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung, cuèi b¶ng cã cét tæng céng chi phÝ, cét sè d­ ®Çu kú vµ cét sè d­ cèi kú (luü kÕ chi phÝ s¶n xuÊt) trªn b¶ng kª sè5C phÇn II ®· trÝch ë phÇn trªn vµ b¶ng theo dâi tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕnviÖc lµm (trÝch b¶ng theo dâi THCP s¶n xuÊt vµ tÝnh tæng c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm) ®¬n vÞ: C«ng ty XD sè 21 b¶ng theo dâi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm §¬n vÞ tÝnh : ®ång Thêi gian Kho¶n môc vËt liÖu Kho¶n môc CPN c«ng Kho¶n môc CP m¸y Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c Chi phÝ SX chung Céng Sè d­ ®Çu kú Sè d­ cuèi kú Th¸ng 3 n¨m 1999 88.332.267 23.577.593 2.582.970 6.365.950 120.858.780 0 120.858.780 Th¸ng 4 n¨m 1999 178.641.204 45.782.548 12.361.288 236.785.040 120.858.780 357.643.820 Th¸ng 5 n¨m 1999 52.237.814 40.732.780 2.081.272 583.000 10.997.850 106.632.716 357.643.820 464.276.536 Th¸ng 6 n¨m 1999 80.431.311 55.976.025 1.523.475 16.792.807 154.723.618 464.276.536 619.000.164 Th¸ng 7 n¨m 1999 117.100.716 38.749.520 11.624.856 167.475.092 619.000.154 786.475.246 Th¸ng 8 n¨m 1999 99.440.408 38.692.457 762.584 11.607.737 150.503.186 786.475.246 936.978.432 Ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2003 kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n tr­ëng h/ §¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y ®ùng dë dang : C«ng ty XD sè 21 kh«ng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo tû lÖ % hoµn thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh v× xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm thanh to¸n víi c¸c chñ ®Çu t­ (Bªn A) trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh chñ yÕu chñ ®Çu t­ thanh to¸n theo ph­¬ng thøc t¹m øng. ë C«ng ty XD sè 21 ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ®­îc x¸c ®Þnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn bé. V× vËy s¶n phÈm x©y dùng dë dang cña C«ng ty chÝnh lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh tíi kh©u cuèi cïng ®Ó tiÐn hµnh nghiÖm thu bµn giao, hµng th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng theo dâi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ®Ó x¸c ®Þnh sè luü kÕ chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cho tíi th¸ng ®ã. Sè luü kÕ chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp riªng cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cña c«ng tr×nh ®­îc kªt chuyÓn vµo bªn Nî TK 154 trong th¸ng ®ã. Cô thÓ c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm th¸ng 5/2003 ®· trÝch trªn b¶ng kª sè 5C phÇn II. C«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm ®­îc khëi c«ng tõ th¸ng 3 n¨m 2001 vµ hoµn thµnh bµn giao vµo th¸ng 8 n¨m 2003. Gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh lµ chi phÝ thùc tÕ ®· tËp hîp ®­îc tõ lóc khëi c«ng cho ®Õn ngµy kÕt thóc hoµn thµnh. - TrÝch sæ c¸i TK 154 th¸ng 5/2003 c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm - TrÝch nhËt ký chøng tõ sè 7 ph¶n ¸nh chi phÝ tËp hîp cña c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm th¸ng 5/2003 C¸c nghiÖph vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng 5/2003 liªn quan nh­ c¸c TK kh¸c, kÕ to¸n vµo sæ t­¬ng tù nh­ TK 154 trªn. ®¬n vÞ: C«ng ty XD sè 21 nhËt ký chøng tõ sè 7 phÇn 1 : tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp Ghi cã c¸c TK : 152, 153, 334, 627, 631 ... th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Sè TT C¸c TK ghi cã C¸c TK ghi nî ... 152 153 ... 334 ... 627 631 C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c Tæng céng chi phÝ NKCT sè 1 NKCT sè 2 NKCT ... NKCT ... 1 2 ... 4 5 ... 9 ... 15 16 17 18 ... ... 21 1 154 ... ... ... 43.311.591 8.926.223 40.732.780 100.997.850 1.205.692 583.000 875.580 106.632.716 §· ghi sæ c¸i ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2003 Ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2003 kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp kÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) ®¬n vÞ: C«ng ty XD sè 21 sæ c¸i tk : 154 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 24.317.120 Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng ... Th¸ng 5 ... ... Th¸ng 12 Céng TK 152 ... ... 43.311.591 ... ... ... 43.311.591 TK 153 ... ... 8.926.223 ... ... ... 8.926.223 TK 334 ... ... 40.732.780 ... ... ... 40.732.780 TK 627 ... ... 10.997.850 ... ... ... 10.997.850 TK 631 ... ... 1.205.692 ... ... ... 1.205.692 TK 111 ... ... 583.000 ... ... ... 583.000 TK 112 ... ... 875.580 ... ... ... 875.580 Céng sè ph¸t sinh nî ... ... 106.632.716 ... ... ... 106.632.716 Tæng sè ph¸t sinh cã ... ... 109.632.716 ... ... ... 109.632.716 Sè d­ cuèi th¸ng ... ... 21.317.120 ... ... ... 21.317.120 Ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2003 kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n tr­ëng Ch­¬ng 3 nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty XD sè 21 — * – ¯ — * – 3.1- Nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh÷ng mÆt cÇn hoµn thiÖn : 3.1.1.- ¦u ®iÓm : Qua thùc tÕ thêi gian t×m hiÓu c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n ph¶m ë C«ng ty XD sè 21, Em nhËn thÊy cã nh÷ng mÆt m¹nh nh­ sau : - HÖ thèng sæ s¸ch sö dông cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnhgi¸ thµnh s¶n phÈm theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ hîp lý, tr×nh tù h¹ch to¸n khoa häc, chÆt chÏ c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®­îc tËp hîp vµ ph¶n ¸nh râ rµng. Sè liÖu tËp hîp cã kh¶ n¨ng sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, tÝnh to¸n ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnhgi¸ thµnh mµ ®¬n vÞ ¸p dông phï hîp víi t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh mµ C«ng ty x¸c ®Þnh lµ hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh nhanh gän. ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo 5 kho¶n môc vÒ c¬ b¶n ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña viÖc tæchøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña C«ng ty phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng trong giai ®o¹n hiÖn nay, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý theo dâi viÖc sö dông c¸c chi phÝ cña c¸c ®éi trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. 3.1.2- Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn : a. VÒ viÖc sö dông chøng tõ lÜnh vËt t­ : HiÖn t¹i C«ng ty ®ang sö dông phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, víi ®Æc ®iÓm cña chøng tõ nµy lµ chØ lÜnh vËt t­ ®­îc mét lÇn, mçi lÇn lÜnh ph¶i cã ch÷ ký cña ®éi tr­ëng hoÆc chñ nhiÖm c«ng tr×nh. Sö dông chøng tõ nµy cã ®­îc ®iÓm lµ chøng tõ ph¸t sinh nhiÒu, kh«ng thuËn lîi cho viÖc h¹ch to¸n chøng tõ ban ®Çu, khã kiÓm tra viÖc sö dông vËt t­ theo ®Þnh møc. H¬n n÷a ng­êi lÜnh vËt t­ kh«ng ®­îc thuËn tiÖn, mçi lÇn lÜnh ph¶i xin mét chøng tõ. b. H¹ch to¸n ph©n bæ vËt liÖu lu©n chuyÓn vµ c«ng cô lao ®éng nhá : ë C«ng ty c¸c lo¹i vËt liÖu lu©n chuyÓn nh­ cèt pha gç, cèt pha t«n, c¸c lo¹i c«ng cô, dông cô lao ®éng nhá ®Òu ®­îc kÕ to¸n ph©n bæ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng, kh«ng quan t©m ®Õn gi¸ trÞ sö dông cña chóng lµ bao nhiªu vµ thêi gian sö dông dµi hay ng¾n. Cô thÓ nh­ c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm trong kho¶n môc chi phÝ kh«ng ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña cèt pha. Nh­ng víi cèt pha ë ®äi x©y dùng sè 3 sö dông ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm lµ cèt pha t«n víi nguyªn gi¸ lµ 130triÖu ®ång (theo gi¸ ®¸nh l¹i) ®­îc ®­a vµo sö dông tõ n¨m 1996 vµ cã kh¶ n¨ng sö dông 10 n¨m mµ c«ng ty kh«ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh«ng hîp lý. ViÖc ph©n bæ mét lÇn nh­ vËy lµmcho gi¸ thµnh kh«ng chÝnh x¸c gi÷a c«ng tr×nh sö dông tr­íc vµ coong tr×nh sö dông sau. 3.2- Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty : 3.2.1.- §èi víi viÖc sö dông chøng tõ lÜnh vËt t­, vËt liÖu : §Ó gióp cho viÖc lÜnh vËt t­ thi c«ng ®­îc thuËn lîi gi¶m bít sè chøng tõ ban ®Çu gióp cho viÖc kiÓm tra ®Þnh møc vËt t­ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ C«ng ty nªn sö dông chøng tõ "phiÕu lÜnh vËt t­ theo ®Þnh møc" ®Æc ®iÓm cña phiÕu lÜnh nµy lµ lÜnh ®­îc nhiÒu lÇn trong h¹n møc cho phÐp. Mçi lÇn lÜnh thñ kho ghi vµo phiÕu, ®Õn lÇn cuèi cïng thñ kho sÏ thu phiÕu l¹i. §èi víi c¸c c«ng viÖc giao kho¸n cho c¸c tæ s¶n xuÊt mµ cã thÓ x¸c ®Þnh møc vËt t­, ®éi tr­ëng hoÆc chñ nhiÖm c«ng tr×nh sÏ ký phiÕu lÜnh vËt t­, vËt liÖu víi h¹n møc quy ®Þnh. NÕu vËt t­ sö dông hÕt mµ c«ng viÖc ch­a hoµn thµnh th× c¸c tæ s¶n xuÊt sÏ xin lÜnh vËt t­ ngoµi ddÞnh møc. V× thÕ sö dông chøng tõ nµy c¸c ®éi x©y dùng vµ C«ng ty cã thÓ kiÓm tra chÆt chÏ vµ tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu trong qu¸ t×nh s¶n xuÊt. 3.2.2.- §èi víi c¸c vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn vµ c¸c lo¹i c«ng cô, dông cô lao ®éng nhá : C«ng ty nªn c¨n cø vµo gi¸ trÞ vµ ®Æc ®iÓm sö dông cña tõng lo¹i ®Ó tiÕn hµnh ph©n bæ mét c¸ch hîp lý vµ khoa häc cho c¸c c«ng tr×nh, nh»m b¶o ®¶m tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh ®­îc ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. BiÖn ph¸p kh¾c phôc : C¸c lo¹i vËt liÖô sö dông lu©n chuyÓn nhiÒu lÇn nh­ cèt pha t«n, khi ®­a vµo sö dông kÕ to¸n chuyÓn ghi vµo TK 142 - Chi phÝ tr¶ tr­íc theo ®Þnh kho¶n sau : Nî TK 1421 Cã TK 152 C¸c lo¹i c«ng cô lao ®éng nhá nh­ xe c¶i tiÕn ... kÕ to¸n ghi : Nî TK 1421 Cã TK 153 Trong thêi gian sö dông kÕ to¸n c¨n cø vµo møc ®é tham gia cña chóng vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng ®Ó ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ cô thÓ. §èi víi c«ng cô lao ®éng nhá cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ 50% gi¸ trÞ khi ®­a vµo sö dông, kÕ to¸n ghi : Nî TK 621 Cã TK 1421 víi gi¸ trÞ b»ng 50% c«ng cô dông cô lao ®éng nhá ®­a vµo sö dông vµ chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ khi bé phËn sö dông b¸o háng kÕ to¸n ph©n bæ nèt phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i, ghi : Nî TK 621 Cã TK 1421 : phÇn cßn l¹i §èi víi vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn nh­ cèt pha t«n, khi ®­a vµo sö dông kÕ to¸n ghi : Nî TK 1421 Cã TK 152 §Ó ®­a gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i vËt liÖu lu©n chuyÓn nµy, ta ph¶i ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông. ViÖc ph©n bæ cã thÓ theo thêi gian hoÆc sè lÇn sö dông. C«ng ty nªn chän ph­¬ng ¸n ph©n bæ theo sè lÇn sö dông lµ hîp lý nhÊt. Theo ph­¬ng ¸n nµy C«ng ty x¸c ®Þnh tæng hîp sè lÇn sö dông cña chóng ®Ó tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông theo c«ng thøc. Gi¸ trÞ ph©n bæ trÞ gi¸ bé cèt pha sè lÇn sö dông trong th¸ng = ------------------------------ x trong th¸ng tæng sè lÇn cã thÓ sö dông KÕ to¸n ph©n bæ gi¸ trÞ nµy cho c¸c ®èi t­îng sö dông theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 621 Cã TK 1421 C¸c sè liÖu ®­îc tÝnh to¸n tËp hîp trªn b¶ng kª sè 5C phÇn II kho¶n môc vËt liÖu. Kh¶ n¨ng thùc hiÖn ë C«ng ty theo ph­¬ng ¸n trªn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc bëi v× c¸c c«ng cô dông cô lao ®éng nhá vµ vËt liÖu lu©n chuyÓn mua vÒ ®Òu th«ng qua c«ng ty. C«ng ty cã thÓ theo dâi qu¶n lý vµ ph©n bæ riªng cho tõng lo¹i dùa trªn b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông do c¸c ®éi x©y dùng göi lªn hµng th¸ng. VÝ dô cô thÓ : C«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm trong sæ s¸ch kÕ to¸n kÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh chi phÝ sö dông cèt pha t«n. Trong khi ®ã ®éi x©y dùng sè 3 ®· sö dông cèt pha ®Ó thi c«ngcho c«ng tr×nh tÊt c¶ lµ 7 lÇn. Bé cèt pha t«n cã thÓ sö dông ®­îc 150 lÇn lu©n chuyÓn. Nh­ vËy chi phÝ vËt liÖu lu©n chuyÓn kh«ng tÝnh cho c«ng tr×nh lµ t­¬ng ®èi lín. Sö dông c«ng thøc trªn ta cã : Gi¸ trÞ cèt pha t«n 130.000.000 ph©n cho c«ng tr×nh = ------------------- x 7(lÇn) = 6.066.667® 150 (lÇn) Riªng trong th¸ng 5 n¨m 2003 sö dông 2 lÇn, chi phÝ vËt liÖu lu©n chuyÓn cèt pha tÝnh cho chi phÝ s¶n xuÊt th¸ng 4 n¨m 2000 lµ : 130.000.000 ----------------- x 2(lÇn) = 1.733.333® 150 (lÇn) KÕ to¸n ph¶n ¸nh 1.733.333® vµo b¶ng kª sè 5C phÇn II cña chi phÝ s¶n xuÊt th¸ng 5 n¨m 2003 theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 621 : 1.733.333® Cã TK 1422 : 1.733.333® theo kho¶n môc vËt liÖu còng nh­ chi phÝ dµn gi¸o sö dông trÝch b¶ng kª sè 5C phÇn II tÝnh l¹i chi phÝ s¶n xuÊt. 3.2.3.- Chi phÝ sö dông dµn gi¸o trong qu¸ tr×nh thi c«ng : Dµn gi¸o phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh C«ng ty cã thÓ xem l¹i tµi s¶n cè ®Þnh vµ tÝnh khÊu hao ph©n bæ vµo c¸c ®èi t­îng sö dông. Nh­ng thùc tÕ, theo ph­¬ng ¸n nµy kh¸ phøc t¹p v× dµn gi¸o cã thÓ th¸o ra tõng bé phËn riªng lÎ, cã thÓ sö dông cho nhiÒu bé phËn thi c«ng. Trong thêi gian qua C«ng ty chØp h©n bæ gi¸ trÞ dµn gi¸o vµo mét lÇn cho mét c«ng tr×nh cô thÓ lµ sai nguyªn t¾c. Theo t«i ®Ó thuËn lîi cho viÖc ph©n bæ chi phÝ dµn gi¸o s¾t cho c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt C«ng ty nªn xem nh­ vËt liÖu lu©n chuyÓn vµ tiÕn hµnh h¹ch to¸n t­¬ng tù nh­ cèt pha t«n. Khi mua dµn gi¸o vÒ sö dông kÕ to¸n ghi vµo Tk 142 ®Ó qu¶n lý h¹ch to¸n Nî TK 1521 : chip hÝ chê ph©n bæ Cã TK 152 : theo nguyªn gi¸ mua Trong thêi gian sö dông kÕ to¸n c¨n cø vµo møc ®é tham gia cña chóng vµo tõng c«ng tr×nh, trong tõng th¸ng ®Ó tiÕn hµnh ph©n bæ cho hîp lý. C¨n cø vµo gi¸ trÞ ph©n bæ cho mét lÇn sö dông lµ tæng sè lÇn sö dông dµn gi¸o trong thi c«ng. Nh­ vËy, chi phÝ sö dông dµn gi¸o x©y ph©n bæcho ®èi t­îng chÞu chi phÝ trong th¸ng ®­îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc. Gi¸ trÞ dµn gi¸o ph©n gi¸ trÞ ph©n bæ sè lÇn sö dông bæ trong th¸ng cho ®èi = ---------------------- x trong th¸ng cho t­îng chÞu chi phÝ tæng sè lÇn sö dông ®èi t­îng chÞu KÕ to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ sö dông dµn gi¸o ®· tÝnh ®­îc cho tõng ®èi t­îng sö dông (trªn b¶ng kª sè 5C phÇn II kho¶n môc vËt liÖu) theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 621 Cã TK 1421 Gi¶i ph¸p nµy C«ng ty thùc hiÖn ®­îc mét c¸ch thuËn tiÖn bëi v× hÇu hÕt c¸c ®éi x©y dùng ®Òu cã dµn gi¸o s¾t ®Ó phôc c«ng t¸c thi c«ng. Nh­ vËy hµng th¸ng kÕ to¸n ®éi b¸o c¸o sè lÇn sö dông dµn gi¸o cho phßng kÕ to¸n tµi cô C«ng ty, trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n vËt liÖu tÝnh ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng sö dông. Cô thÓ ë c«ng tr×nh trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm ®éi x©y dùng sè 3 ®· sö dông 12 lÇn dµn gi¸o cho c«ng t¸c thi c«ng c«ng tr×nh. Bé dµn gi¸o s¾t ë ®éi x©y dùng sè 3 cã nguyªn gi¸ lµ 225 triÖu ®ång (theo ®¸nh gi¸ l¹i). VÒ mÆt ®Æc tÝnh kü thuËt bé dµn gi¸o s¾t sö dông ®­îc 200 lÇn. Gi¸ trÞ c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm C«ng ty còng kh«ng tÝnh gi¸ trÞ sö dông dµn gi¸o s¾t vµo trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt, theo c«ng thøc ®· nªu ë trªn ta x¸c ®Þnh ®­îc sè chi phÝ sö dông dµn gi¸o s¾t ph©n bæ cho c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm. 225.000.000 ---------------- x 12 (lÇn) = 13.500.000® 200 (lÇn) Nh­ vËy chi phÝ s¶n xuÊt ë th¸ng 5 n¨m 2003 cña c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm xÏ ph¶i bæ xung thªm kho¶n chi phÝ nµy, ë th¸ng 5 n¨m 2003 bé dµn gi¸o s¾t ®­îc sö dông 3 lÇn nªn chi phÝ sö dông dµn gi¸o lµ : 225.000.000 ------------------- x 3 (lÇn) = 3.375.000® 200 (lÇn) KÕ to¸n ghi 3.375.000® vµo b¶ng kª sè 5C phÇn II th¸ng 5/2003 cho c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm nh­ sau ; Nî TK 621 : 3.375.000® Cã TK 1421 : 3.375.000® Vµo kho¶n môc vËt liÖu cña c«ng tr×nh Nh­ vËy , kÕt qu¶ tÝnh to¸n ph©n bæ chi phÝ sö dông cèt pha t«n vµ dµn gi¸o s¾t cho c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm ë b¶ng kª sè 5C phÇn II th¸ng 5 n¨m 2003 kÕ to¸n ph¶i ghi thªm vµo chi phÝ s¶n xuÊt cho c«ng tr×nh lµ : - Chi phÝ sö dông cèt pha t«n trong th¸ng 5/2003 : 1.733.333® - Chi phÝ sö dông dµn gi¸o s¾t trong th¸ng 5/2003 : 3.375.000® --------------- Céng : 5.108.333® KÕ to¸n ghi : Nî TK 621 : (c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm) Cã TK 1421 : (kho¶n môc nguyªn vËt liÖu) (trÝch b¶ng kª sè 5C phÇn II tÝnh l¹i) vµ chi phÝ sö dông vËt liÖu lu©n chuyÓn ph¶i tÝnh thªm cho c«ng tr×nh Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm lµ : - Chi phÝ sö dông cèt pha t«n cña c«ng tr×nh : 6.066.667® - Chi phÝ sö dông dµn gi¸o s¾t cña c«ng tr×nh : 13.500.000® ---------------- Céng : 19.566.667® * PhÇn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng : Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh th× phÇn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®­îc tËp hîp trªn TK 623, kh«ng tËp hîp trªn TK 627, cho nªn ®èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p C«ng ty nªn tËp hîp phÇn chi phÝ nµy trªn TK 623 ®Ó h¹ch to¸n. trÝch b¶ng kª sè 5C phÇn II (tÝnh l¹i) th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Ghi cã TK §èi t­îng TK 152 TK 627 TK 1422 TK 334 TK 111 NKCT sè 1 TK 112 NKCT sè 2 CP sö dông m¸y ph©n bæ Tæng sè Sè d­ x©y l¾p dë dang §Çu kú Cuèi kú Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm 52.237.814 10.997.850 5.108.333 40.732.780 583.000 875.580 1.205.692 111.741.049 357.643.820 469.384.689 kÕt luËn : Sau hai th¸ng thùc tËp võa qua t¹i C«ng ty XD sè 21, mÆc dï thêi gian kh«ng dµi, song víi nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh cña m×nh vÒ thùc tÕ ë C«ng ty. Em thÊy r»ng c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng thËt sù lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn ®­îc tèt vÊn ®Ò nµy, biÖn ph¸p chñ yÕu vµ quan träng lµ lu«n lu«n tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c vµ chÕ ®é tµi chÝnh cña Nhµ n­íc, kÕ to¸n ®Çy ®ñ mäi chi phÝ , ®ång thêi bè trÝ c©n ®èi gi÷a c¸c kh©u, c¸c bé phËn ®Ó ®¶m b¶o c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhÞp nhµng, ®Òu ®Æn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. §Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy em ®· cè g¾ng tr×nh bµy tÊt c¶ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ thùc tiÔn ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty XD sè 21. Song ch¾n ch¾n do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn nªn kh«ng thÓ ch¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty XD sè 21vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c phßng ban nghiÖp vô C«ng ty ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp ®ì em hoµn thµnh nhiÖm vô vµ nhÊt lµ ®­îc sù gióp ®ì chØ ®¹o tËn t×nh cña c¸c ®ång chÝ phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty vµ sù d×u d¾t h­íng dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o. môc lôc Lêi më ®Çu Ch­¬ng 1 : Nh÷ng lý luËn chung kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p 1- Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p 1 1.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 1 1.1.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt 1 1.1.2. Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm 1 1.1.3. Mçi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt víi gi¸ thµnh s¶n phÈm 2 1.1.4. Yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3 1.2.- Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c lo¹i gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp x©y l¾p 4 1.2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 4 1.2.2. Theo c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh, gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp x©y l¾p bao gåm 5 1.2.3. Theo ph¹m vi tÝnhto¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p gåm 2 lo¹i 6 1.3- §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh 6 1.3.1. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 6 1.3.2. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh 7 1.3.3. Mèi quan hÖ gi÷a ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh 8 1.4. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 8 1.4.1. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 8 1.4.2. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 9 1.4.3. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 11 1.4.4. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 12 1.4.5. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung 14 1.4.6. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp 16 1.5- §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë 17 1.6- Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh 18 1.6.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n 18 1.6.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n ®Æt hµng. 19 1.6.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc 20 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty XD sè 21 21 2.1. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t chung cña C«ng ty x©y dùng sè 21 21 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 21 2.1.2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña C«ng ty 25 2.1.3. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty XD sè 21. 28 2.1.4. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông ë C«ng ty lµ h×nh thøc sæ NKCT 31 2.2.- Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng ë C«ng ty x©y dùng sè 21. 31 2.2.1. Ph©nlo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh x©y dùng ë C«ng ty. 31 a/ Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt ë C«ng ty. 31 b/ C¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm. 32 2.2.2. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ë C«ng ty 32 2.2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë C«ng ty 33 a. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 33 b. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 34 c. KÕ to¸n kho¶n môc chi hÝ NVL trùc tiÕp 41 d. KÕ to¸n kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 49 e. KÕ to¸n kho¶n môc chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. 54 f. KÕ to¸n kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung. 56 g. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tµon C«ng ty. 64 h. §¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y dùng dë dang 67 Ch­¬ng 3 : NhËn xÐt vµ kiÕm nghÞ vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 21. 70 3.1- Nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh÷ng mÆt cÇn hoµn thiÖn. 70 3.1.1. ¦u ®iÓm. 70 3.1.2. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn. 71 a. VÒ viÖc sö dông chøng tõ lÜnh vËt t­. 71 b. H¹ch to¸n ph©n bæ vËt liÖu lu©n chuyÓn vµ c«ng cô lao ®éng nhá. 71 3.2- Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty. 71 3.2.1. §èi víi viÖc sö dông chøng tõ lÜnh vËt t­, vËt liÖu. 71 3.2.2. §èi víi vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn vµ c¸c lo¹i c«ng cô dông cô lao ®éng nhá. 72 3.2.3. Chi phÝ sö dông dµn gi¸o trong qu¸ tr×nh thi c«ng 75 kÕt luËn 79 ®¬n vÞ: C«ng ty XD sè 21 trÝch b¶ng kª sè 5c phÇn ii tËp hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Ghi cã c¸c TK TK 154 TK 627 (CPSXC) TK 334 (CPNC) NKCT sè 1 ghi cã TK 111 NKCT sè 3 CPSD m¸y thuª ghi cã TK 112 Tæng céng sè ph¸t sinh Sè d­ x©y l¾p dë dang Tæng Riªng CPSD m¸y §Çu kú Cuèi kú TT xóc tiÕn viÖc lµm 52.237.814 10.997.850 1.205.692 40.732.780 583.000 875.580 106.632.716 357.643.820 464.276.536 NM n­íc Hµ §«ng 136.254.580 15.400.530 1.966.153 57.039.000 210.660.263 312.071.500 522.731.763 C«ng ty « t« vËn t¶i 252.683.654 12.335.787 45.688.100 310.707.541 310.707.541 BV Y häc d©n téc 64.957.720 12.672.225 1.083.545 45.039.420 123.752.910 123.752.910 Liªn hiÖp thùc phÈm 223.214.054 14.852.435 55.009.020 293.075.509 125.786.540 418.862.049 kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n tr­ëng ®¬n vÞ: C«ng ty XD sè 21 b¶ng kª sè 5 tËp hîp khi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (TK 642) chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 627), chi phÝ §TXDCB (TK 241) th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh: ®ång C¸c TK ghi cã TK 152 TK153 TK334 TK338 TK214 Tõ c¸c nhËt ký chøng tõ Tæng céng Gi¶m trõ chi phÝ ghi cã TK 241 NKCT sè 1 NKCT sè 2 NKCT sè 5 NKCT sè 10 Sè tiÒn Ghi nî TK ®èi øng Sè tiÒn VËt t­ PhÇn chi 1896027 10664620 44550090 9148090 66258827 phÝ chung PhÇn chi 5270095 552942 14653840 2784230 8132662 5825780 7818748 1342154 TK333 15040720 61421171 TK111 5972814 PhÝ QLDN TK141 7540178 7540178 TK112 3218307 kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n tr­ëng ®¬n vÞ: C«ng ty XD sè 21 trÝch b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng ph©n bæ th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Tªn ®¬n vÞ TK 642 TK 627 TK622 Chi tiÕt theo c«ng tr×nh Nhµ m¸y n­íc Hµ §«ng C«ng ty ¤ t« vËn t¶i Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm BÖnh viÖn y häc d©n téc Liªn hiÖp thùc phÈm §éi I 2.400.000 57.039.000 57.039.000 §éi II 2.550.000 56.688.100 45.688.100 §éi III 2.070.000 40.732.780 40.732.780 §éi IV 1.802.360 45.039.420 45.039.420 §éi V 1.842.260 55.009.020 55.009.020 Céng 10.664.620 2.400.000 2.550.000 2.070.000 1.802.360 1.842.260 C«ng ty 14.653.840 3.432.500 2.749.500 2.451.200 2.710.400 3.310.240 Tæng céng 14.653.840 10.664.620 243.508.320 62.871.500 50.987.600 45.253.980 49.552.180 60.161.520 TiÒn l­¬ng thuª ngoµi : §éi I : 5.275.800 §éi II : 2.126.700 §éi III : 1.331.525 §éi IV : 5.789.432 §éi V : 5.175.324 Céng : 19.698.781 C¸c kho¶n ph¶i trÝch nép theo qui ®Þnh lµ 19% (BHXH, Y tÕ, Kinh phÝ c«ng ®oµn) kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n tr­ëng trÝch b¶ng kª sè 5C phÇn II (tÝnh l¹i) th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Ghi cã TK §èi t­îng TK 152 TK 627 TK 1422 TK 334 TK 111 NKCT sè 1 TK 112 NKCT sè 2 CP sö dông m¸y ph©n bæ Tæng sè Sè d­ x©y l¾p dë dang §Çu kú Cuèi kú Trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm 52.237.814 10.997.850 5.108.333 40.732.780 583.000 875.580 1.205.692 111.741.049 357.643.820 469.384.689

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 21 thuộc Tổng Công ty XNK xây dựng VN - VINACONEX.DOC
Luận văn liên quan