Đề tài Một số biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần xây dựng số1 (VINACONEX1)

Lời mở đầu Trong xu thế của nền kinh tế thị trường, hiện nay nước ta đang từng bước mở cửa hội nhập vào nền kinh tế, quốc tế dần trở thành một mắt xích quan trọng thể chế hoá thực hiện đường lối của đảng, đây là nỗ lực to lớn của chính phủ trong đó phải nói đến vai trò kinh doanh của các doanh nghiệp. Nỗ lực của chính phủ trong các cuộc đàm phán để nước ta ra nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO) nhằm mở ra một xu thế mới cho nền kinh tế Việt Nam dẫn tới thành công đó là điều kiện thuận lợi rất lớn cho sự phát triển kinh tế, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia vào thị trường quốc tế và thể hiện được vị thế của mình trên thương trường thế giới. Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, con người luôn là một yếu tố rất quan trọng và được coi là nguôn lực quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp, nó quyết định các nguồn lực khác. Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trước hết cần phải có một đội ngũ cán bộ công nhân viên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và có sự am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực nhằm đáp ứng những yêu cầu mà hoạt động sản xuất kinh doanh đề ra. Do đó công tác quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp nước ta trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là khi nước ta chuẩn bị gia nhập vào WTO thì càng là vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Bởi vì công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực sẽ giúp doanh nghiệp không những củng cố đội ngũ lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ và công nhân để hoàn thành tốt công việc, mang lại hiêu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực, qua thời gian thực tập tại công ty Công ty Cổ phần xây dựng số1( VINACONEX1), sau khi tìm hiểu về công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty, em nhận thấy còn nhiều vấn đề bất cập chưa thực sự đáp ứng được yâu cầu, nhiệm vụ trong nền kinh tế thị trường hiện nay; đòi hỏi phải tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực của công ty. Được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo: TS.Từ Quang Phương em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần xây dựng số1( VINACONEX1)”. Kết cấu luận văn: Ngoài lời mở đầu, kết luận bao gồm 3 chương. Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng số1 (VINACONEX1) Chương II: Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần xây dựng số1( VINACONEX1). Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần xây dựng số1( VINACONEX1). Do đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng, thời gian nghiên cứu và trình độ kiến thức còn hạn chế, hơn nữa đây lại là vấn đề phức tạp mang nhiều tính biến động, nên bài luận văn của em không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến của các thầy, cô trong khoa Quản lý doanh nghiệp cũng như các cán bộ của Công ty Cổ phần xây dựng số1(VINACONEX1) để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các cô chú trong công ty và đặc biệt là thầy giáo TS. Từ Quang Phương đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em nghiên cứu và hoàn thành bài viết này. Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng số1 (VINACONEX1) 3 I. Quá trình hình thành và phát triển: 3 II. Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: 5 III. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 6 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 6 2. Chức năng và nhiệm vụ mỗi phòng ban . 7 IV: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua 3 năm 2003-2005 9 Chương II: Thực trạng công tác tuyển dụng và Đào tạo nhân lực ở công ty cổ phần xây dựng số 1 13 1. Thực trạng cơ cấu nhân lực của công ty Cổ phần xây dựng số 1: 13 1.1 Công tác tuyển dụng: 14 1.2. Đào Tạo: 19 2. Những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực trong công ty. 25 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng & đào tạo nhân lực ở công ty cổ phần xây dựng số 1 (vinaconex1) 27 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực: 27 2. Một số đề suất nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực ở Công ty cổ phần xây dựng số1: 28 2.1 Công tác tuyển dụng. 28 2.2 Công tác đào tạo nhân lực: 29 Kết luận 33

docx37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần xây dựng số1 (VINACONEX1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong xu thÕ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, hiÖn nay n­íc ta ®ang tõng b­íc më cöa héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ, quèc tÕ dÇn trë thµnh mét m¾t xÝch quan träng thÓ chÕ ho¸ thùc hiÖn ®­êng lèi cña ®¶ng, ®©y lµ nç lùc to lín cña chÝnh phñ trong ®ã ph¶i nãi ®Õn vai trß kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Nç lùc cña chÝnh phñ trong c¸c cuéc ®µm ph¸n ®Ó n­íc ta ra nhËp vµo tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) nh»m më ra mét xu thÕ míi cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam dÉn tíi thµnh c«ng ®ã lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi rÊt lín cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr­êng quèc tÕ vµ thÓ hiÖn ®­îc vÞ thÕ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng thÕ giíi. §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, con ng­êi lu«n lµ mét yÕu tè rÊt quan träng vµ ®­îc coi lµ ngu«n lùc quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét doanh nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh c¸c nguån lùc kh¸c. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× tr­íc hÕt cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chuyªn m«n vµ cã sù am hiÓu s©u s¾c trong lÜnh vùc nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu mµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ò ra. Do ®ã c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong c¸c doanh nghiÖp n­íc ta trë nªn quan träng h¬n bao giê hÕt, nhÊt lµ khi n­íc ta chuÈn bÞ gia nhËp vµo WTO th× cµng lµ vÊn ®Ò mµ c¸c doanh nghiÖp quan t©m hµng ®Çu. Bëi v× c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc sÏ gióp doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cñng cè ®éi ngò lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ cho c¸n bé vµ c«ng nh©n ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc, mang l¹i hiªu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè1( VINACONEX1), sau khi t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc t¹i c«ng ty, em nhËn thÊy cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp ch­a thùc sù ®¸p øng ®­îc y©u cÇu, nhiÖm vô trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay; ®ßi hái ph¶i t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc cña c«ng ty. §­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o: TS.Tõ Quang Ph­¬ng em ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè1( VINACONEX1)”. KÕt cÊu luËn v¨n: Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn bao gåm 3 ch­¬ng. Ch­¬ng I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè1 (VINACONEX1) Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè1( VINACONEX1). Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè1( VINACONEX1). Do ®Ò tµi cã ph¹m vi nghiªn cøu réng, thêi gian nghiªn cøu vµ tr×nh ®é kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, h¬n n÷a ®©y l¹i lµ vÊn ®Ò phøc t¹p mang nhiÒu tÝnh biÕn ®éng, nªn bµi luËn v¨n cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn cña c¸c thÇy, c« trong khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp còng nh­ c¸c c¸n bé cña C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè1(VINACONEX1) ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó trong c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TS. Tõ Quang Ph­¬ng ®· tËn t×nh h­íng dÉn vµ chØ b¶o em nghiªn cøu vµ hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Ch­¬ng I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè1 (VINACONEX1) I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C«ng ty Vinaconex 1 ®­îc thµnh lËp n¨m 1973 t¹i ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 1734/BXD-TCL§ ngµy 5/5/1993 cña Bé X©y Dùng víi tªn gäi XÝ NghiÖp liªn hîp x©y dùng sè1 . Sau hai n¨m ho¹t ®éng ®æi tªn theo quyÕt ®Þnh sè 704/BXD- TCL§ ngµy 19/7/1995 cña Bé X©y Dùng víi tªn gäi C«ng ty x©y dùng sè1(Vinaconex1). Cæ phÇn ho¸ theo quyÕt ®Þnh sè 1173/Q§-BXD ngµy 29/8/2003 cña Bé X©y Dùng víi tªn gäi: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè1(Vinaconex1). C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè1 (Vinaconex1 ) lµ doanh nghiÖp lo¹i 1 thµnh viªn cña Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam – Vinaconex Tªn giao dÞch : C«ng ty Cæ PhÇn X©y Dùng Sè 1 (Vinaconex1) Tªn giao dÞch quèc tÕ : CONTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.1 Tªn viÕt t¾t : VINACONEX NO.1 JSC Trô së chÝnh : Nhµ D9- §­êng KhuÊt-Duy TiÕn – Thanh Xu©n B¾c – Thanh Xu©n – Hµ Néi §iÖn tho¹i : 04-8543813\ 8543206 \ 8544057 \ 8543205 Fax : 04-8541679 E-mail : Vinaconex1@saigonnet.vn + C«ng ty ®­îc thµnh lËp n¨m 1973 víi tªn gäi ban ®Çu lµ C«ng ty x©y dùng Méc Ch©u trùc thuéc Bé x©y dùng cã nhiÖm vô x©y dùng toµn bé khu c«ng nghiÖp Méc Ch©u – tØnh S¬n La. + Tõ n¨m 1977 ®Õn n¨m 1981 ®­îc ®æi tªn lµ C«ng ty x©y dùng sè 11 trùc thuéc Bé x©y dùng, trô së ®ãng t¹i Xu©n Mai – Hµ S¬n B×nh cã nhiÖm x©y dùng Nhµ m¸y bª t«ng Xu©n Mai vµ tham gia x©y dùng Nhµ m¸y thñy ®iÖn Hoµ B×nh. + Cuèi n¨m 1981 C«ng ty ®­îc Bé x©y dùng cho chuyÓn trô së vÒ Hµ Néi vµ ®­îc Nhµ N­íc giao nhiÖm vô x©y dùng khu nhµ ë l¾p ghÐp tÊm lín Thanh Xu©n- Hµ Néi. + N¨m 1984 Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng ®· ký quyÕt ®Þnh sè 196/CT ®æi tªn C«ng ty x©y dùng sè 11 thµnh Liªn hîp x©y dùng nhµ tÊm lín sè 1 trùc thuéc Bé x©y dùng víi nhiÖm vô chÝnh lµ x©y dùng nhµ ë cho nh©n d©n Thñ ®« + N¨m 1993 Liªn hîp x©y dùng nhµ ë tÊm lín sè1 ®­îc Bé x©y dùng cho phÐp ®æi tªn thµnh: Liªn hîp x©y dùng sè 1 trùc thuéc Bé x©y dùng víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. + Ngµy 15/4/1995 Bé x©y dùng ra quyÕt ®Þnh s¸p nhËp Liªn hîp x©y dùng sè 1 vµo Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam – Vinaconex vµ tõ ®ã mang tªn míi lµ: C«ng ty x©y dùng sè 1- Vinaconex1. + Theo chñ tr­¬ng ®æi míi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ngµy 29/8/2003 Bé x©y dùng ra quyÕt ®Þnh sè 1173/Q§- BXD vÒ viÖc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp Nhµ n­íc: C«ng ty x©y dùng sè 1 trùc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ mang tªn míi lµ : C«ng Ty cæ phÇn x©y dùng sè 1(Vinaconex1 ). + C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 1 (Vinaconex1 ) lµ c«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp cña nhµ n­íc chi phèi( 51%): do ®ã Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam lµm ®¹i diÖn, c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 1 lµ thµnh viªn Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam (Vinaconex). II. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp h¹ tÇng, ®­êng d©y, tr¹m biÕn thÕ vµ x©y dùng kh¸c. - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, cÊu kiÖn bª t«ng. S¶n xuÊt èng cÊp tho¸t n­íc, phô tïng, phô kiÖn … - Kinh doanh nhµ ë, kh¸ch s¹n vµ vËt liÖu x©y dùng. - T­ vÊn ®Çu t­, thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, lËp dù ¸n, t­ vÊn ®Êu thÇu, t­ vÊn gi¸m s¸t, qu¶n lý dù ¸n. - Kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch l÷ hµnh. - §¹i lý cho c¸c h·ng trong vµ ngoµi n­íc kinh doanh c¸c mÆt hµng phôc vô cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. - XuÊt nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ, xuÊt khÈu x©y dùng. - ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng kiÕn tróc, néi thÊt vµ ngo¹i thÊt ®èi víi c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. - ThiÕt kÕ hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc khu ®« thÞ vµ n«ng th«n, xö lý n­íc th¶i vµ n­íc sinh ho¹t. - ThiÕt kÕ kÕt cÊu ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, kü thuËt h¹ tÇng khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp. - Thi c«ng x©y dùng cÇu ®­êng. - §o ®¹c, kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n phôc vô cho thiÕt kÕ c«ng tr×nh, lËp dù ¸n ®Çu t­… III. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý P.kü thuËt thi c«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc c«ng ty Ban kiÓm so¸t P. Gi¸m ®èc kü thuËt P.gi¸m ®èc tµi chÝnh C¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc P.tæ chøc hµnh chÝnh P.tµi chÝnh kÕ to¸n P.kinh tÕ thÞ tr­êng vµ ®Çu t­ P.thiÕt bÞ vËt t­ C¸c ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh P.Gi¸m ®èc kinh doanh C¸c chi nh¸nh 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô mçi phßng ban . Héi §ång qu¶n trÞ: QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh, chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty. QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, sö lý sai ph¹m cña c¸n bé qu¶n lý trong c«ng ty. Ban kiÓm so¸t : KiÓm tra tÝnh hîp lý hîp ph¸p trong qu¶n lý vµ diÒu hµnh trong ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh, trong ghi chÐp sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty Th­êng xuyªn b¸o c¸o víi Héi §ång Qu¶n TrÞ vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty : Lµ ng­êi ®øng ®Çu C«ng ty vµ chÞu hoµn toµn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, Phô tr¸ch chung vµ trùc tiÕp phô tr¸ch ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc. Phã gi¸m ®èc C«ng ty : Cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o: Gi¸m ®èc c«ng ty Tr×nh ®é n¨ng lùc cÇn cã: Kü s­ x©y dùng cã kinh nghiÖm trong c¸c c«ng t¸c chØ ®¹o thi c«ng. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: ChØ ®¹o viÖc lËp vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, ®¶m b¶o thi c«ng tr×nh ®¹t chÊt l­îng cao, ®óng tiÕn ®é, an toµn vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Lµ phßng tæng hîp cã chøc n¨ng tham m­u gióp viÖc gi¸m ®èc c«ng ty trong c¸c lÜnh vùc: tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh©n lùc vµ cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng c«ng nh©n viªn. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Tæ chøc, s¾p xÕp bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ ®¬n vÞ. Ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c d÷ liÖu kÕ to¸n. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh. Phßng kinh tÕ thÞ tr­êng: C«ng t¸c tiÕp thÞ: §Ò ra chiÕn l­îc tiÕp thÞ ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. C«ng t¸c ®Êu thÇu: LËp hå s¬ dù thÇu tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh c«ng ty dù thÇu. TiÕp xóc víi chñ ®Çu t­ hoÆc c¬ quan t­ vÊn ®Ó cã nh÷ng th«ng tin cho viÖc ®Êu thÇu. C«ng t¸c qu¶n lý hîp ®ång x©y l¾p: Theo dâi vµ qu¶n lý viÖc thùc hiÖn hîp ®ång x©y l¾p. Thanh lý hîp ®ång x©y l¾p. C«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ: X©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh. Phßng thiÕt bÞ vËt t­: LËp vµ qu¶n lý hå s¬ xe m¸y thiÕt bÞ theo dâi t×nh tr¹ng lµm viÖc, háng hãc, kÕt hîp víi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. §iÒu ®éng xe cho m¸y thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Qu¶n lý nguån vËt t­, thiÕt bÞ, hÖ thèng kho cña C«ng ty. Phßng ®Çu t­ : Tham m­u cho gi¸m ®èc vµ trùc tiÕp qu¶n lý c«ng t¸c ®Çu t­ cña C«ng ty. LËp c¸c b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi cho c¸c dù ¸n ®Çu t­. Thùc hiÖn vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t­. Phßng kü thuËt thi c«ng: C«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt chÊt l­îng. KiÓm tra vµ tr×nh duyÖt c¸c biÖn ph¸p thi c«ng tiªn tiÕn nh»m gi¶m chi phÝ vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh. Qu¶n lý khèi l­îng thi c«ng x©y l¾p. Qu¶n lý khèi l­îng trong dù to¸n theo hîp ®ång. C«ng t¸c thèng kª – kÕ ho¹ch. Th«ng tin cho gi¸m ®èc vÒ c¸c sè liÖu thèng kª ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi trong qu¶n lý. IV: T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty qua 3 n¨m 2003-2005 B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 2003 – 2005 STT C¸c chØ tiªu chñ yÕu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh t¨ng, gi¶m 2004/2003 So s¸nh t¨ng, gi¶m 2005/2004 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng Tr. ®ång 265.000 335.339 304.977 51.439 26,54 -30.362 -9,05 2 Doanh thu Tr .®ång 200.208 251.701 247.446 51.493 25,72 -4,225 -1,69 3 Tæng nguån vèn Tr. ®ång 228.906 218.842 256.650 -10.014 -43,75 46.808 21,39 3a. Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n Tr .®ång 22.238 32.407 31.841 10,17 45,73 -566 -17,75 3b. Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Tr .®ång 206.668 186.435 233.809 -20.233 -9,79 52.374 28,09 4 Tæng sè lao ®éng Ng­êi 2.000 2.144 2.308 144 7,2 164 7,65 5 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ Tr .®ång 3.899 7.822 5.864 3.923 0,62 -1.958 -25,03 6 ThuÕ Tr .®ång 1.233 0 0 -1.233 -100 0 0 7 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr .®ång 2.666 7.822 5.864 5.156 1,93 -1.958 -25,03 8 Thu nhËp /ng­êi/th¸ng triÖu 1,314 1,403 1,718 89 6,77 3,5 24,7 9 Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu(7/2) % 1,33 3,1 2,37 1,77 133,08 -0,73 -23,54 10 Tû suÊt lîi nhuËn/vèn KD (7/3) % 0,12 3,57 2,11 3,45 28,75 -1,36 -38,09 12 Sè vßng quay vèn l­u ®éng (2/3b) vßng 0,96 1,35 1,04 0,39 40,63 -0,31 -22,96 (Nguån : Phßng Tµi chÝnh – kÕ to¸n) Doanh thu thuÇn: n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng víi tû tû lÖ lµ 25,72% t­¬ng ®­¬ng víi 51.493 triÖu ®ång ®iÒu nµy ®¹t ®­îc lµ do c«ng ty ®­îc c« phÇn ho¸ cho nªn c«ng ty tham gia nhiÒu dù ¸n lín, ®ång thêi nguån vèn cña c«ng ty còng ®­îc t¨ng lªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh dÉn tíi doanh thu thuÇn t¨ng lªn. §Õn n¨m 2005 so víi n¨m 2004 doanh thu thuÇn l¹i gi¶m xuèng mét chót. §Ó x¶y ra ®iÒu nµy lµ do c«ng ty ®· ®Ó láng lÎo trong kh©u qu¶n lý lµm thÊt tho¸t vÒ tµi chÝnh, ®ång thêi c¸c ho¹t ®éng vÒ x©y l¾p còng nh­ x©y dùng nhµ ë còng gi¶m xuèng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y dÉn tíi doanh thu thuÇn gi¶m xuèng. Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty n¨m 2003 lµ 2.666 triÖu ®ång tr­íc ®ã c«ng ty ph¶i ®ãng thuÕ cho Nhµ n­íc lµ 1.233 triÖu ®ång. §Õn n¨m 2004 lîi nhuËn sau thuÕ lµ 7.822 triÖu ®ång t¨ng lªn 5.156 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 1,93%. HÕt n¨m 2003 c«ng ty ®­îc cæ phÇn ho¸ cho nªn tõ n¨m 2004 c«ng ty ®­îc miÔn thuÕ thu nh©p doanh nghiÖp trong hai n¨m 2004 vµ 2005. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh phô thuéc vµo lîi nhuËn gép cña c«ng ty t¨ng hay gi¶m mµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng hay gi¶m theo lîi nhuËn gép. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Qua b¶ng sè liÖu vÒ kªt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cho ta thÊy chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. N¨m 2003 lµ 6.755 triÖu ®ång n¨m 2004 lµ 6.974 triÖu ®ång t¨ng lªn 0.22 triÖu ®ßng t­¬ng ®­¬ng víi 3,25% ®Õn n¨m 2005 lµ 7.063 triÖu ®ång. Qua ®©y ta thÊy trong khi ®ã doanh hu cña c«ng ty n¨m 2004 vµ 2005 gi¶m xu«ng trong khi ®ã chi phÝ qu¶n lý l¹i t¨ng lªn qua ®©y viÖc cÇn lµm b©y giê lµ c«ng ty ph¶i ®iÒu chØnh l¹i kh©u qu¶n lý sao cho cã hiÖu qu¶ h¬n nh»m gi¶m chi phÝ xuèng møc thÊp nhÊt, khi ®ã thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng t¨ng lªn lµm c¶i thiÖn cuéc sèng cña c«ng nh©n. §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn vµ vèn kinh doanh. Vèn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong kinh doanh vµ nã cã vÞ trÝ sè 1. Vèn chØ ph¸t huy hÕt søc m¹nh khi vµ chØ khi nã ®­îc sö dông hîp lý vµ ®óng lóc. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè1 cã nguån vèn kinh doanh kh¸ lín. Nguån vèn ®Ó thµnh lËp ban ®Çu vµ t¹o c¬ së nÒn t¶ng ®Çu tiªn cña c«ng ty chñ yÕu lµ vèn cña nhµ n­íc, vèn vay ng©n hµng, vèn vay dµi h¹n mµ c«ng ty vay ®­îc tõ c¸c quü tÝn dông, quü hç trî ®Çu t­ ph¸t triÓn, tuy nhiªn do ho¹t ®«ng kinh doanh cã hiÖu qu¶ cho nªn vèn cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc tÝch luü nhiÒu h¬n th«ng qua lîi nhuËn sau thuÕ trÝch ra lµm quü ph¸t triÓn vµ vèn gãp tõ c¸c cæ ®«ng khi c«ng ty ®­îc cæ phÇn ho¸ cho nªn vèn cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. B¶ng 2: C¬ cÊu nguån vèn C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè1 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång C¸c chØ tiªu N¨m 2003 N¨m2004 N¨m2005 So s¸nh t¨ng gi¶m 04/03 So s¸nh t¨ng gi¶m 05/04 Sè l­îng TØ träng Sè l­îng TØ träng Sè l­îng TØ träng TuyÖt ®èi % TuyÖt ®èi % Tæng vèn 228.906 100 218.842 100 265.650 100 -10,064 -4,4 46.808 21,39 Chia theo së h÷u -Vèn chñ së h÷u 18.325 8 18.087 8,26 22.338 8,4 -0,238 -1,3 4.251 23,5 -Vèn vay 210.581 92 200.755 91,74 243.312 91,6 -9.826 -4,67 42.557 21,2 Chia theo tÝnh chÊt -Vèn cè ®Þnh 22.238 9,71 32.407 14,8 31.841 11,98 10.169 45,73 -0,566 -1,75 -Vèn l­u ®éng 206.668 90,29 186.435 85,2 233.809 88,02 -20.233 -9,79 47.374 25,41 Nguån: (Phßng tµi - chÝnh kÕ to¸n) Qua b¶ng vÒ c¬ cÊu nguån vèn cho ta thÊy t×nh h×nh vèn kinh doanh cña c«ng ty cã sù biÕn ®éng qua c¸c n¨m. Tæng nguån vèn n¨m 2004 lµ 218.864 triÖu ®ång so víi n¨m 2003 lµ 228.906 triÖu ®ång nh­ vËy nguån vèn n¨m 2004 gi¶m xuèng so víi n¨m 2003 lµ 10.064 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 4,4% nh­ vËy tíi n¨m 2005 tæng nguån vèn 265.650 triÖu ®ång nh­ vËy so víi n¨m 2004 nguån vèn cña «ng ty t¨ng lªn 46.808 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 21,39%. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· cã biÕn chuyÓn trong s¶n xu©t kinh doanh Cô thÓ: VÒ vèn cè ®Þnh n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng lªn 10.169 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 45,73%. Vèn l­u ®éng n¨m 2004 so víi n¨m 2003 gi¶m xuèng mét Ýt lµ 20.233 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 97,9%. Nh­ng ®Õn n¨m 2005 vèn l­u ®éng l¹i t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ 47.374 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 25,41%. NÕu xÐt vÒ tû lÖ t¨ng vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng th× tõ n¨m 2003 ®Õn 2005 vèn l­u ®éng t¨ng h¬n so víi vèn cè ®Þnh nh­ n¨m 2003 vèn cè ®Þnh chiÕm 9,71% trong tæng nguån vèn, trong ®ã vèn l­u ®éng chiÕm 90,29% trong tæng nguån vèn cña c«ng ty. §Õn hai n¨m 2004 vµ 2005 vèn l­u ®éng vÉn chiÕm tû lÖ cao h¬n vèn cè ®Þnh víi tû lÖ 85,2% vµ 88,02% trong c¬ cÊu nguån vèn. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 1(VINACONEX1) lµ c«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vÒ x©y dùng lµ chñ yÕu v× vËy vèn l­u ®éng lu«n chiÕm tû lÖ cao h¬n vèn cè ®Þnh. Còng qua b¶ng vÒ c¬ cÊu nguån vèn cho ta thÊy vèn së h÷u n¨m 2004 lµ 18.078 triÖu ®ång chiÕm 8,26% trong tæng, nh­ng tíi n¨m 2005 vèn chñ së h÷u t¨ng lªn 4.251 triÖu ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 23,25% so víi n¨m 2004. §iÒu nµy lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng v× c«ng ty ®· v­ît qua khã kh¨n trong nÒn kinh tÕ ®Çy sù c¹nh tranh khèc liÖt nµy, ®ång thêi ta thÊy vèn vay cña c«ng ty còng t¨ng qua c¸c n¨m chøng tá c«ng ty bÞ tån ®äng vèn kh¸ nhiÒu dÉn tíi t×nh tr¹ng c«ng ty bÞ thiÕu vèn kinh doanh, trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®Èy nhanh c«ng t¸c thu håi vèn nhanh ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng lµm gi¶m tèc ®é quay vßng vèn lµm ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c tuyÓn dông vµ §µo t¹o nh©n lùc ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 1 1. Thùc tr¹ng c¬ cÊu nh©n lùc cña c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 1: Qua b¶ng sè liÖu vÒ c¬ cÊu nh©n sù ta thÊy sè lao ®éng cña C«ng ty ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 2003 tæng sè lao ®éng cña C«ng ty lµ 2.000 ng­êi, n¨m 2004 t¨ng thªm 144 ng­êi t¨ng kho¶ng 7,2% nh­ng ®Õn n¨m 2005 t¨ng lªn 7,1% tøc lµ sè lao ®éng trong c«ng ty lµ 2.308 ng­êi. C¸c chØ tiªu vÒ nh©n sù c«ng ty ph¶n ¸nh viÖc ph©n chia c¬ cÊu nh©n sù lµ kh¸ râ rµng, c¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty chñ yÕu lµ lao ®éng trùc tiÕp vµ ®Òu n»m trong ®é tuæi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ ®é tuæi tõ 25 ®Õn 45 lµ chiÕm phÇn lín trong c¬ cÊu lao ®éng, ®iÒu nµy cho ta thÊy lùc l­îng lao ®éng rÊt phï hîp víi ngµnh x©y dùng cÇn nh÷ng lao ®éng trÎ vµ cã søc khoÎ, cô thÓ lµ: Lao ®éng trùc tiÕp chiÕm 94,45% n¨m 2003 trong tæng sè lao ®éng cña C«ng ty, n¨m 2004 lµ 94,78% vµ tíi n¨m 2005 t¨ng h¬n so víi n¨m 2004 vµ lªn ®Õn 94,98%. §Æc biÖt lµ c«ng ty cã lùc l­îng lao ®éng víi tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc lµ kh¸ nhiÒu: N¨m 2003 lµ 286 ng­êi chiÕm 14,3% trong tæng sè lao ®éng c«ng ty vµ sè l­îng lao ®éng nµy ngµy cµng t¨ng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo ®Õn n¨m 2004 lµ 309 ng­êi chiÕm 14.38% vµ tíi n¨m 2005 lµ 327 ng­êi chiÕm 14,17%. §©y còng lµ mét ®iÓm m¹nh cña c«ng ty, ®ång thêi còng lµ lîi thÕ khi tham gia dù thÇu c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, khi mµ trªn thÞ tr­êng ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu c«ng ty x©y dùng cã quy m« vµ c«ng nghÖ míi h¬n. Nh×n vµo b¶ng ta thÊy sè lao ®éng hîp ®ång theo thêi vô chiÕm tû lÖ nhiÒu h¬n so víi nh÷ng hîp ®ång dµi h¹n nh­ n¨m 2003 tû lÖ lµ 44,95 % t­¬ng ®­¬ng víi 899 ng­êi, n¨m 2004 lµ 43,24% t­¬ng ®­¬ng víi 927 ng­êi vµ ®Õn n¨m 2005 lµ 41,38% t­¬ng ®­¬ng víi 955 ng­êi. §Æc biÖt sè lao ®éng nam chiÕm tû lÖn cao h¬n so víi lao ®éng n÷ vµ n¨m sau tû lÖ cµng t¨ng lªn ®Ó ®¸p ­ng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty thÓ hiÖn n¨m 2003 lao ®éng nam chiÕm 96,15%, n¨m 2004 lao ®éng nam chiÕm 96,13% vµ n¨m 2005 lao ®éng nam chiÕm 96,23%. N¨m 2004 so víi n¨m 2003 lao ®éng nam t¨ng thªm 138 ng­êi t­¬ng ®­¬ng víi 7,17% do tÝnh chÊt c«ng viÖc cÇn lao ®éng nam, ®Õn n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng thªm 160 ng­êi t­¬ng ®­¬ng víi 7,76%. NÕu nh­ ë c¸c ngµnh kh¸c th× ta thÊy tû lÖ nµy lµ kh«ng hîp lý, nh­ng tû lÖ nµy l¹i lµ tû lÖ cña c«ng ty x©y dùng th× ®©y lµ mét tû lÖ hîp lý. V× s¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng n¨m ë mäi n¬i trªn kh¾p ®Êt n­íc, c¸c c«ng tr×nh kh«ng tËp trung v× vËy khi C«ng ty thi c«ng c«ng tr×nh ë ®©u th× th­êng thuª lao ®éng theo thêi vô ë n¬i thi c«ng. 1.1 C«ng t¸c tuyÓn dông: TuyÓn dông nh©n lùc ®­îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh t×m kiÕm vµ lùa chän nh÷ng ng­êi cã ®ñ n¨ng lùc, phÈm chÊt cÇn thiÕt ®Ó tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty nh»m ®¸p øng sè l­îng, chÊt l­îng vµ nhu cÇu vÒ lao ®éng cña doanh nghiÖp trong mçi thêi kú nhÊt ®Þnh. TuyÓn dông nh©n lùc ®­îc tiÕn hµnh theo mét quy tr×nh logic vµ chÆt chÏ, b¾t ®Çu tõ viÖc ph©n tÝch nhu cÇu nh©n lùc cÇn tuyÓn dông nh©n lùc cho tõng ®¬n vÞ cho ®Õn viÖc tiÕp nhËn vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi míi tuyÓn hoµ nhËp vµo víi m«i tr­êng lµm viÖc cña c«ng ty: Quy tr×nh tuyÓn dông cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè1: Th«ng b¸o tuyÓn dông NhËn hå s¬ KiÓm tra tr×nh ®é chuyªn m«n Tróng tuyÓn Kh«ng tróng tuyÓn Héi nhËp vµo lµm viÖc Tr¶ l¹i hå s¬ Thö viÖc a. C¸c ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông mµ c«ng ty ¸p dông + Qua trang Web cña c«ng ty ®­a th«ng b¸o tuyÓn dông trªn m¹ng + Giöi giÊy tuyÓn dông tíi c¸c tr­êng ®¹i häc(§H B¸ch Khoa, §H C«ng Nghiªp…) + TuyÓn nh©n viªn cña c¸c C«ng ty x©y dùng kh¸c ®· qua ®µo t¹o lµm b¸n thêi gian + Phèi hîp víi tr­êng d¹y nghÒ Xu©n Hoµ vµ X« ViÕt tuyÓn c«ng nh©n kü thuËt + Qua sè sinh viªn thùc tËp t¹i c«ng ty nÕu thÊy sinh viªn cã kh¶ n¨ng c«ng ty gi÷ l¹i lµm viÖc cho c«ng ty + Qua giíi thiÖu cña nh©n viªn ®ang lµm viÖc trong c«ng ty. b.T×nh h×nh tuyÓn dông lao ®éng cña c«ng ty th«ng qua b¶ng sau: §¬n vÞ tÝnh: Ng­êi ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Sè Ng­êi Sè Ng­êi Sè Ng­êi Kü s­ x©y dùng 74 80 65 C«ng nh©n kü thuËt 63 114 85 KiÕn tróc s­ 4 3 5 Kü s­ c¬ khÝ 3 6 4 Cö nh©n kinh tÕ 1 4 2 Kü s­ ®iÖn 2 7 2 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy sè l­îng kü s­ x©y dùng n¨m 2003 ®­îc c«ng ty tuyÓn lµ 74 ng­êi, c«ng nh©n kü thuËt lµ 63 ng­êi nh­ng vÒ kü s­ c¬ khÝ vµ kü s­ ®iÖn c«ng ty kh¸ nhiÒu cho nªn c«ng ty tuyÓn dông cã 6 ng­êi nhiÒu, ®Æc biÖt lµ n¨m 2004 lµ n¨m mµ c«ng ty tuyÓn dông nhiÒu nhÊt víi 80 kü s­ x©y dùng, cßn c«ng nh©n kü thuËt lªn tíi 114 ng­êi, kü s­ x©y dùng lµ 6 ng­êi, cö nh©n kinh tÕ lµ 4 ng­êi vµ ®Õn n¨m 2005 ta thÊy sè l­¬ng kü s­ vµ c«ng nh©n kü thuËt tuyÓn gi¶m xuèng do nh©n sù tuyÓn dung n¨m 2004 kh¸ nhiÒu vµ c¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty cung kh¸ æn ®Þnh cho nªn sè l­îng ng­êi ®­îc tuyÓn dông n¨m 2005 gi¶m xuèng. c. §¸nh gi¸ c«ng t¸c tuyÓn dông trong thêi gian qua: C«ng t¸c tuyÓn dông nh©n lùc ®· thùc sù lµ ®iÓm m¹nh cña c«ng ty trong 3 n¨m võa qua, c«ng ty ®· cã mét quy tr×nh tuyÓn dông mét c¸ch bµi b¶n vµ hîp lý gióp cho c«ng ty cã nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, phï hîp víi víi yªu cÇu cña c«ng viÖc, ngoµi ra nhê viÖc tuyÓn dông tèt mµ trong mÊy n¨m võa qua c«ng ty kh«ng bÞ thiÕu nhiÒu vÒ nh©n lùc dÉn tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. Trong n¨m 2003 c«ng ty ®· tiÕp nhËn 83 kü s­ trÎ, 63 c«ng nh©n kü thuËt. Vµ tíi n¨m 2004 theo sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty, c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®iÒu chØnh vµ s¾p xÕp l¹i mét sè phßng ban, ®¬n vÞ. §Æc biÖt lµ thµnh lËp míi chi nh¸nh t¹i Nha Trang. N¨m 2004 lµ n¨m mµ c«ng ty tiªp nhËn nhiÒu nh©n viªn míi nhÊt tõ tr­íc tíi nay trong ®ã §¹i häc lµ 93 ng­êi, c«ng nh©n kü thuËt lµ 114 ng­êi vµ tíi n¨m 2005 c«ng ty ®· tuyÓn dông 78 kü s­, cö nh©n, tuyÓn 18 trung cÊp, cao ®¼ng vµ c«ng nh©n kü thuËt lµ 67 ng­êi. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè1 x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ lËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông lµ b­íc quan träng nhÊt vµ lµ kh©u quan träng nhÊt cÇn ph¶i tiÕn hµnh, c«ng ty lu«n nh×n vµo b¶ng m« t¶ chi tiÕt c«ng viÖc®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc thõa ng­êi, thiÕu ng­êi th«ng qua tr­ëng bé phËn, c¸c ®¬n vÞ ®Ó x¸c ®Þnh vÒ sè l­îng, tiªu chuÈn cÇn tuyÓn. ChÝnh v× vËy lu«n cã nh÷ng th«ng tin kÞp thêi vµ s¸t víi thùc tÕ vÕ nh©n sù tõ ®ã cã sù bè trÝ hîp lý, ®¶m b¶o c«ng viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty lu«n æn ®Þnh kh«ng bÞ ®×nh trÖ. §Ó cã ®­îc nguån tuyÓn dông tèt nhÊt, c«ng ty ®· th«ng qua rÊt nhiÒu nguån kh¸c nhau, ngoµi nguån néi bé cßn nhê c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c ®Ó th«ng b¸o tuyÓn dông nh­: b¸o, truyÒn thanh, truyÒn h×nh… §Ó gióp cho c«ng t¸c tuyÓn dông cã ®­îc nh÷ng nh©n viªn tèt, phï hîp víi c«ng viÖc, th«ng th­êng phô tr¸ch c¸c phßng ban, c¸c gi¸m ®èc xÝ nghiÖp c¸c gi¸m ®èc chi nh¸nh cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc cña ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch. §iÒu quan träng nhÊt lµ ng­êi phô tr¸ch c¸c bé phËn, ®¬n vÞ ®ã ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ m×nh nh­ thÕ nµo, cã cÇn thªm nh©n viªn míi hay kh«ng, nhËn vµo nh÷ng vÞ trÝ nµo, yªu cÇu vÒ kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña nh©n viªn nh­ thÕ nµo. Sau khi ®¸nh gi¸ c¸c ®¬n vÞ lËp ®¬n ®­a lªn phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh vµ ®Ó gi¸m ®èc xem xÐt, phª duyÖt bæ nh©n lùc míi cho ®¬n vÞ ®ã, sau ®ã gi¸m ®èc giao cho phßng Tæ chøc- Hµnh chÝnh lËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông lao ®éng, dùa trªn c¬ së chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty vµ c¸c môc tiªu cÇn ®¹t tíi mµ phßng tæ chøc hµnh chÝnh ®­a ra mét quy tr×nh chÆt chÏ vµ cã khoa häc theo s¬ ®å sau: S¬ ®å kÕ ho¹ch nh©n sù cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè1: ChiÕn l­îc kinh doanh & C¸c môc tiªu cÇn ®¹t KÕ ho¸ch ho¸ nguån nh©n lùc X¸c ®Þnh nh÷ng thiÕu hôt vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng TuyÓn dông tõ thÞ tr­êng lao ®éng Bè trÝ s¾p xÕp l¹i c¸n bé nh©n viªn So s¸nh gi÷a nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng hiÖn cã c«ng ty Båi d­ìng thªm §Ò ra c¸c ph­¬ng ph¸p §Ó cã ®­îc nh©n viªn cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc, phÈm chÊt, phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc c«ng ty ®· chän ph­¬ng ph¸p pháng vÊn trùc tiÕp víi ng­êi tham gia, ®Ó qu¸ tr×nh nµy diÔn ra mét c¸ch trung thùc vµ khoa häc, cã quy cñ do c«ng ty ®· lËp ra, nh÷ng ng­êi tham gia pháng vÊn øng viªn lµ nh÷ng ng­êi cã thÈm quyÒn lín trong c«ng ty nh­ gi¸m ®èc nh©n sù, tr­ëng phßng, tr­ëng bé phËn yªu cÇu cÇn nh©n sù …Vµ tiÕn hµnh pháng vÊn chÆt chÏ th«ng qua ba vßng, sµng läc mét c¸ch kü cµng, kiÓm tra c¸c mÆt cña øng viªn nh­ vÒ chuyªn m«n, ®¹o ®øc, t¸c phong lµm viÖc cña nh©n viªn ®Ó tõ ®©y cã thÓ t×m ®­îc ng­êi phï hîp víi viÖc tuyÓn dông vµ phï hîp víi c«ng viÖc. 1.2. §µo T¹o: §µo t¹o nh©n lùc lµ mét qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, h­íng dÉn, båi d­ìng nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty. §µo t¹o nh©n lùc gióp cho c«ng ty kh«ng ngõng cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng, gióp cho mçi ng­êi lao ®éng n©ng cao kiÕn thøc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng viÖc. Qua viÖc ph©n tÝch nh÷ng ¶nh h­ëng gi÷a m«i tr­êng bªn ngoµi vµ bªn trong tõ ®ã c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè1 x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o nh©n viªn cho c«ng ty sau ®ã ®Þnh ra môc tiªu cô thÓ sau ®ã dùa vµo hoµn c¶nh thùc tÕ ®Ó ®­a ra ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o sao cho hîp lý… Quy tr×nh ®µo t¹o cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè1: M«i tr­êng bªn ngoµi M«i tr­êng bªn trong X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o C«ng ty ®­a ra ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o X¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh vµ môc tiªu ®µo t¹o §­a ra ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o a. VÒ h×nh thøc ®µo t¹o: C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng1 ®· phèi hîp víi tr­êng d¹y nghÒ Xu©n Hoµ ®µo t¹o cÊp tèc cho thî méc cèp pha, tr­êng d¹y nghÒ ViÖt X« ®µo t¹o chuyÓn nghÒ cho nh÷ng thî c¬ khÝ vµ l¾p ghÐp. Båi d­ìng tay nghÒ cho c«ng nh©n kü thuËt, göi ®i häc, tËp huÊn chuyªn m«n nghiÖp vô ng¾n ngµy vµ më 3 líp tËp huÊn nghiÖp vô cho hÇu hÕt c¸c c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp trong toµn c«ng ty. B¶ng kÕt qu¶ ®µo t¹o trong hai n¨m 2004 vµ 2005 §¬n vÞ tÝnh: Ng­êi Lo¹i h×nh N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh chªnh lÖch 05/ 04 Chªnh lÖch Tû lÖ (%) 1.§µo t¹o néi bé 317 159 - KÌm cÆp t¹i chç 15 31 16 6,67 - §µo t¹o häc nghÒ 100 18 -82 -82 §µo t¹o n©ng bËc 202 110 -92 -45,5 2. §µo t¹o bªn ngoµi 62 12 - §µo t¹o t¹i chøc 6 0 -6 -100 - §µo t¹o ng¾n ngµy 56 12 -44 -78,6 (Nguån: Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh) Qua b¶ng trªn cho ta thÊy c«ng ty lu«n chó träng tíi viÖc kÌm cÆp vµ n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, c¸c h×nh thøc cßn l¹i tuy cßn rÊt h¹n chÕ nh­ng ®ã còng lµ mét cè g¾ng cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §èi víi nhµ qu¶n lý: C¸c nhµ qu¶n lý lµ nh÷ng ng­êi chñ chèt trong c«ng ty, hä lµ nh÷ng ng­êi cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy mµ trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty lu«n quan t©m tíi ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý trong c«ng ty b»ng c¸ch më ra c¸c líp huÊn luyÖn chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé chuyªn m«n vµ göi ®i häc c¸c líp båi d­ìng ng¾n ngµy, ®©y lµ ph­¬ng ph¸p mµ ®­îc c«ng ty ¸p dông nhiÒu nhÊt cho c¸c c¸n bé, phßng, ban cÇn n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸c nh©n viªn trong tõng bé phËn. §èi víi c«ng nh©n vµ nh©n viªn: H×nh thøc ®µo t¹o nghÒ vµ n©ng bËc: Hµng n¨m c«ng ty lu«n më c¸c líp ®µo t¹o nghÒ cho nh©n viªn c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh ngoµi ra c«ng ty cßn cö c«ng nh©n kü thuËt tíi hai tr­êng d¹y nghÒ Xu©n Hoµ vµ ViÖt X« ®Ó ®µo t¹o n©ng bËc b. VÒ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o : §èi víi nhµ qu¶n lý: Ph­¬ng ph¸p héi nghÞ: hay cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p th¶o luËn trongg ®ã c¸c thµnh viªn cã chung mét môc tiªu vµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, nÕu kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc th× ng­êi trô tr× cuéc th¶o luËn sÏ ®­a ra ph­¬ng h­íng gi¶i quyªt vµ tæng kÕt. Ph­¬ng ph¸p m« h×nh øng xö: C«ng ty sö dông c¸c b¨ng video m« t¶ c¸ch øng xö vµ xö lý c¸c t×nh huèng kh¸c nhau ®Ó ng­êi tham dù ph¸t hiÖn ra t×nh huèng vµ vµ c¸ch xö lý cña m×nh. Ngoµi ra c«ng ty cßn tæ chøc trß ch¬i kinh doanh vµ th¶o luËn bµn giÊy ®Ó c¸n bé cÊp qu¶n lý ph¶n øng nhanh h¬n víi c¸c t×nh huèng x¶y ra trong thùc tÕ. C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo tao c«ng nh©n, nh©n viªn: §µo t¹o theo h×nh thøc kÌm cÆp: lµ viÖc bè trÝ ng­êi míi vµo lµm viÖc c¹nh nh÷ng ng­íi cã tay nghÒ cao, võa lµm võa häc vµ quan s¸t c«ng viÖc. Më líp d¹y nghÒ t¹i c«ng ty: phèi hîp gi÷a häc lý thuyÕt vµ thùc hµnh t¹i chç sau ®ã c«ng nh©n ®­îc ®­a tíi c¸c c«ng tr­êng mµ c«ng ty ®ang thi c«ng ®Ó lµm viÖc c. Kinh phÝ ®µo t¹o: Kinh phÝ ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®­îc lÊy tõ quü ®µo t¹o, hµng n¨m c«ng ty trÝch mét phÇn dµnh cho quü ph¸t triÓn nguån nh©n lùc B¶ng kinh phÝ ®µo t¹o: TT ChØ tiªu §¬n vÞ 2003 2004 2005 1 Chi phÝ ®µo t¹o mét n¨m TriÖu ®ång 91,346 93,025 97,135 2 Sè l­¬ng ®­îc ®µo t¹o Ng­êi 313 317 325 3 Chi phÝ ®µo t¹o/ 1 ng­êi VND 291.840 293.454 298.876 Qua b¶ng trªn ta thÊy kinh phÝ ®µo t¹o t¹i c«ng ty ngµy cµng t¨ng qua c¸c n¨m ®iÒu nµy chøng á c«ng ty lu«n quan t©m tíi viªc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho c«ng ty KÕt qu¶ ®µo t¹o: Trong thêi gian qua c«ng ty ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c«ng nh©n viªn ®Ó lµm sao hä cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viªc mét c¸ch tèt nhÊt. B¶ng sè l­îng lao ®éng ®­îc n©ng bËc qua c¸c n¨m : §¬n vÞ tÝnh: Ng­êi ChØ tiªu 2003 2004 2005 BËc <4/7 93 89 106 BËc 4/7 69 57 99 BËc 5/7 59 55 115 BËc 6/7 16 10 46 BËc 7/7 4 2 61 Tæng 241 213 427 Qua biÓu trªn ta thÊy trong hai n¨m 2003 vµ 2004 lµ thêi gian mµ sè c«ng nh©n häc n©ng bËc nhiÒu nhÊt, nh÷ng nh©n viªn häc n©ng bËc chñ yÕu lµ c«ng nh©n míi vµo lµm ®©y lµ lÇn n©ng bËc ®Çu tiªn cña hä. Trong n¨m 2005 tæng sè c«ng nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n tõ bËc 3/7 ®Õn bËc thî 7/7 lµ 427 ng­êi vµ nã ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng nh©n n¨m 2005 nh­ sau: B¶ng tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng nh©n n¨m 2005: C«ng nh©n chuyªn m«n vµ kü thuËt theo nghÒ Sè l­îng BËc <4/7 BËc4/7 BËc5/7 BËc6/7 BËc7/7 C«ng nh©n nÒ vµ bª t«ng 99 12 7 45 6 29 C«ng nh©n c¬ khÝ 78 34 22 12 4 6 C«ng nh©n chuyªn lµm ®­êng 69 13 16 21 10 9 C«ng nh©n l¸i xe 46 4 3 17 11 11 C«ng nh©n vËn hµnh m¸y 30 14 5 3 6 2 C«ng nh©n ®iÖn- n­íc 42 19 18 3 1 1 C«ng nh©n s¬n b¶ 48 7 23 12 5 1 C«ng nh©n hµn 15 3 5 2 3 2 Tæng 427 106 99 115 46 61 Qua b¶ng trªn ta thÊy ®­îc phÇn nµo tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng nh©n trong c«ng ty. Trong thêi gian qua c«ng ty ®· hÕt søc quan t©m tíi viÖc n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n nh»m lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn cho c«ng ty. Trong n¨m 2005 sè c«ng nh©n thi n©ng bËc lµ 427 ng­êi, nh÷ng ng­êi n©ng bËc chñ yÕu lµ nh÷ng c«ng nh©n lµm ®­êng vµ c«ng nh©n bª t«ng. Hµng n¨m c«ng ty lu«n tæ chøc n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. VÒ phÝa ng­êi c«ng nh©n c«ng nh©n sau khi ®­îc ®µo t¹o th× hä thu ®­îc nh÷ng kiÕn thøc míi kÞp víi khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i. ViÖc ®µo t¹o vµ n©ng cao nghiÖp vô cho nh©n viªn ngoµi môc ®Ých n©ng cao n¨ng su©t lao ®éng ra c«ng ty cßn h­íng tíi chiÕn l­îc kinh doanh trong t­¬ng lai ®ång thêi chñ ®éng trong viÖc chñ ®éng sö dông nguån nh©n lùc mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. 2. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i trong c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc trong c«ng ty. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc: Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· chó träng tíi viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ coi ®ã lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ tuyÓn dông ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ sau: C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc quy chÕ lµm viÖc cho c¸c c¸n bé nghiÖp vô , c¸n bé qu¶n lý , tæ tr­ëng , tæ phã c¸c tæ s¶n xuÊt Hoµn thiÖn ®ång bé c¸c quy chÕ ho¹t ®éng cña c¸c tæ s¶n xuÊt trong c«ng ty, c«ng ty ®· coi träng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nguån nh©n lùc ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Tæ chøc s¶n xuÊt c¸c cuéc héi th¶o häc ng¾n , cö c¸n bé ®i häc c¸c líp n©ng cao nghiÖp vô vµ bæ xung c¸c kiÕn thøc , th«ng tin míi cho c¸c c¸n bé qu¶n lý Bæ xung kiÖn toµn bé m¸y l·nh ®¹o, c¸c ®¬n vÞ Båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n, tõ ®ã c¸c ®¬n vÞ phèi hîp víi nhau mét c¸ch nhÞp nhµng ®ång bé cho hiÖu qu¶ vÒ n¨ng suÊt chÊt l­îng cao Trong n¨m 2003 c«ng ty ®· ®iÒu 6 c¸n bé lªn Tæng c«ng ty lµm viÖc trong ®ã cã 2 phã gi¸m ®èc, 1 chñ tÞch c«ng ®oµn, 1 tr­ëng phßng vµ 2 ®éi tr­ëng trong n¨m 2003 c«ng ty tiÕp nhËn 83 kü s­ trÎ, 63 c«ng nh©n kü thuËt, phèi hîp víi tr­êng d¹y nghÒ Xu©n Hoµ ®µo t¹o cÊp tèc 40 thî méc cèp pha, phèi hîp víi tr­êng d¹y nghÒ ViÖt X« ®µo t¹o chuyÓn nghÒ cho 30 thî c¬ khÝ vµ l¾p ghÐp, båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ cho 63 c«ng nh©n kü thuËt. N¨m 2004 c«ng ty n©ng cao nghiÖp vô cho 202 ng­êi n©ng cao tay nghÒ cho 115 ng­êi. N¨m 2005 c«ng nh©n ®· tuyÓn dông 78 kü s­, cö nh©n, tuyÓn dông 18 trung cÊp, cao ®¼ng, 67 c«ng nh©n kü thuËt, ®µo t¹o n©ng bËc cho 110 ng­êi , n©ng cao nghiÖp vô cho 31 c¸n bé. ®ång thêi c«ng ty còng cã nh÷ng khuyÕn khÝch c¸n bé c«nng nh©n viªn lµm viÖc hÕt m×nh do ®è lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµn t¨ng lªn, theo ®ã lîi nhuËn vµ thu nhËp ®Çu ng­êi còng t¨ng lªn, c¶i thiÖn ®­îc cuéc sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, trong nh÷ng n¨m qua do sö dông cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý nh©n lùc nªn c«ng ty ®· n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt knh doanh gióp c«ng ty ®øng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng ®Çy c¹nh tranh khèc liÖt nµy. Nh÷ng h¹n chÕ: MÆc dï c¸c thµnh tÝch mµ c«ng ty ®¹t ®­îc còng kh«ng ph¶i lµ nhá, tuy nhiªn c«ng ty vÉn ch­a cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc l©u dµi, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Bëi vËy trong nh­ng n¨m tíi ®©y viÖc ®¸p øng nguån nh©n lùc cho s¶n xuÊt vÉn lµ ®iÒu bøc xóc vµ gay g¾t. C«ng ty ch­a cã chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ cô thÓ ®Ó chiªu hiÒn ®·i sü, thu hót nh©n tµi vÒ lµm viÖc cho c«ng ty. VÒ ®iÓm nµy ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc l¹i cµng h¹n chÕ v× c¸c ®¬n vÞ nµy ®­îc c«ng ty ®­a c¸c c¸n bé giái xuèng nh­ng chØ mét thêi gian sau hä l¹i ®i n¬i kh¸c lµm viÖc. C«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cßn bÞ bu«ng láng, ch­a cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu huy ®éng lao ®éng cña c«ng ty ®i lµm. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty lu«n cã møc t¨ng tr­ëng cao , trong khi ®ã lùc l­îng lao ®éng ph¸t triÓn ch­a ®ång bé vµ theo kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt. Sè lao ®éng trong 2 n¨m qua t¨ng lªn ch­a ®ñ bï ®¾p cho sè lao ®éng nghØ d«i d­ theo nghÞ ®Þnh 41 nªn lùc l­îng lao ®éng vÉn mÊt c©n ®èi lµm mÊt tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh. Lùc l­îng c¸n bé kü thuËt cßn yÕu vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, vi tÝnh. Lùc l­îng c¸n bé cã kinh nghiÖm, ®Æc biÖt lµ chñ nhiÖm, chØ huy c«ng tr×nh th× cßn thiÕu nhiÒu, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh, mét sè c¸n bé cã n¨ng lùc th× ch­a thùc sù nhiÖt t×nh. Lùc l­îng c«ng nh©n kü thuËt cßn thiÕu nhiÒu vµ cßn yÕu c«ng t¸c tuyÓn dông c«ng nh©n ch­a ®­îc tèt vµ duy tr× th­êng xuyªn. Lùc l­îng lao ®éng ch­a ®ång bé vµ theo kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn cña viÖc më réng s¶n xuÊt kinh doanh. ch­¬ng 3 mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông & ®µo t¹o nh©n lùc ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 1 (vinaconex1) 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc: Do tÝnh chÊt c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t vµ khèc liÖt h¬n nh©t lµ khi n­íc ta chuÈn bÞ gia nhËp vµo WTO, nhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã c«ng ty ®· ®Ò ra kÕ ho¹ch vµ h­íng ®i cho m×nh ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Trong ®ã c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o ®­îc c«ng ty quan t©m vµ chó träng mµ cô thÓ lµ tuyÓn dông thªm nh©n lùc vµ n©ng cao tay nghÒ vµ nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nh»m gi¶i quyÕt triÖt ®Ó sè c«ng nh©n d­ thõa vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Nh­ vËy, c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n lùc trong c«ng ty lu«n ph¶i ®­îc n©ng cao chÊt l­îng v× nÕu c«ng t¸c tuyÓn dông kh«ng ®­îc söa ®æi, bæ sung kÞp thêi cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ x· héi, cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu biÕn ®éng nµy th× sÏ ¶nh h­ëng lín tíi c«ng ty, lµm l·ng phÝ vµ t¨ng chi phÝ tuyÓn dông còng nh­ nh÷ng chi phÝ kh¸c cã liªn quan. ChÝnh v× ®iÒu ®ã mµ c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao.ViÖc ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty cè g¾ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phï hîp cïng víi trang thiÕt bÞ kü thuËt tiªn tiÕn nh»m phôc vô tèt nhÊt trong qóa tr×nh ®µo t¹o nh©n lùc ë c«ng ty vµ mang l¹i hiÖu qña cao nhÊt trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh mµ lùc l­îng nµy mang l¹i. 2. Mét sè ®Ò suÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè1: 2.1 C«ng t¸c tuyÓn dông. X¸c ®Þnh nhu cÇu tuyÓn dông lµ mét trong nh÷ng c«ng viªc rÊt quan träng trong c«ng t¸c tuyÓn dông v× cã mét ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông ®óng ®¾n sÏ mang l¹i cho c«ng ty rÊt nhiÒu thuËn lîi v× khi ®ã c«ng ty sÏ tuyÓn dông ®­îc nh÷ng nh©n viªn theo ®óng yªu cÇu cña c«ng ty ®­a ra vµ tr¸nh l·ng phÝ trong qóa tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc khi c«ng ty cã nhu cÇu tuyÓn dông. Nguån tuyÓn dông: §iÒu nµy ¶nh h­ëng rÊt lín tíi c«ng t¸c tuyÓn dông v× khi cã nguån tuyÓn dông tèt khi ®ã c«ng ty sÏ tuyÓn ®­îc nh÷ng nh©n viªn cã phÈm chÊt vµ tr×nh ®é chuyªn m«n ®óng víi yªu cÇu mµ c«ng ty ®Ò ra, tõ ®ã gióp cho c«ng ty hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh mµ c«ng ty dù ®Þnh theo kÕ ho¹ch ngoµi viÖc lu©n chuyÓn c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, trong thêi gian võa råi c«ng ty rÊt chó träng tíi viÖc tuyÓn dông tõ bªn ngoµi th«ng qua rÊt nhiÒu h×nh thøc nh­: ®¨ng b¸o, qua ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh… Tuy vËy ®Ó cã thÓ lùa chän ®­îc nh÷ng nh©n viªn cã ®ñ n¨ng lùc th× c«ng ty nªn quan t©m tíi mét sè nguån sau: + Tõ ng­êi th©n cña c¸n bé nh©n viªn ®· lµm viÖc l©u n¨m trong c«ng ty, ®Æc biÖt lµ nh÷ng con em cña c¸c cæ ®«ng trong c«ng ty cã tr×nh ®é ®¹i häc vÒ lÜnh vùc kü thuËt vµ x©y dùng v× khi nhËn nh÷ng ng­êi nµy vµo lµm viÖc sÏ t¹o cho hä ®­îc c¶m gi¸c nh­ lµm viÖc cho c«ng ty ng­êi nhµ, nh­ vËy hä sÏ lµm viÖc hÕt kh¶ n¨ng cña hä ®Ó ®em l¹i lîi Ých cho c«ng ty ngoµi ra khi con em c¸c cæ ®«ng vµo lµm viÖc ngoµi nh÷ng kiÕn thøc ®­îc ®µo t¹o ra, hä cßn n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty nh­ vËy hä biÕt ph¶i lµm sao cho c«ng viÖc ®­îc hiÖu qu¶ h¬n, ®ång thêi hä hoµ ®ång víi m«i tr­êng lµm viÖc nhanh h¬n ngoµi ra cßn khuyÕn khÝch c¸c cæ ®«ng lµm viÖc hiÖu qu¶ h¬n v× kh«ng nh÷ng hä lµm cho hä mµ hä cßn lµm cho con em hä cã ®­îc c«ng viÖc æn ®Þnh vµ cuéc sèng t«t h¬n, nh­ng khi cæ ®«ng giíi thiÖu víi ®iÒu kiÖn lµ ng­êi ®­îc giíi thiÖu ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng ty vµ tr¸ch nhiÖm. + C«ng ty nªn dµnh mét phÇn tµi chÝnh trong quü ®µo t¹o ph¸t triÓn nh©n lùc ®Ó tµi trî cho nh÷ng sinh viªn trong c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng cã häc lùc giái, ®óng lÜnh vùc mµ c«ng ty ®ang cÇn tuyÓn dông ®Ó hoµn thµnh viÖc häc tËp cña hä, ®ång thêi còng lµm cam kÕt víi ng­êi ®­îc c«ng ty tµi trî vµ ban gi¸m hiÖu tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng ®ã khi sinh viªn ®ã ra tr­êng vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty hoÆc ®­îc c«ng ty göi ®i häc n­íc ngoµi sau ®ã vÒ lµm viÖc cho c«ng ty. + C«ng ty cã thÓ liªn hÖ mét sè tr­êng d¹y nghÒ vµ nh÷ng trung t©m d¹y nghÒ cã uy tÝn ký hîp ®ång víi tr­êng vµ trung t©m vÒ viÖc tuyÓn dông nh÷ng ng­êi ®ang lµ häc viªn ë ®ã khi cã nhu cÇn tuyÓn dông c«ng nh©n cho c«ng ty 2.2 C«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc: X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o. §©y lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng nhÊt cÇn ®­îc quan t©m trong viÖc x©y dùng chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc bëi v× : - C«ng ty tõ khi thµnh lËp cho tíi nay ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn h¬n 30 n¨m, ®©y còng lµ mét qu·ng thêi gian kh¸ dµi so víi mét sè c«ng ty kh¸c míi thµnh lËp. C¸c c¸n bé cña c«ng ty lµm viÖc l©u n¨m trong c«ng ty nh÷ng kiÕn thøc mµ ®­îc ®µo t¹o tr­íc ®©y kh«ng cßn phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña kü thuËt hiÖn ®¹i ngµy nµy, v× vËy c«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch cö nh÷ng ng­êi nµy ®i häc n©ng cao h¬n ®Ó hä theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt tiÕn ®Ó hä võa vËn dông nh÷ng kinh nghiÖm cña hä cïng víi sù tiÕp thu khoa häc tiªn tiÕn vµo c«ng viÖc hiÖn t¹i lµm cho hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®­îc cao h¬n. §ång thêi c«ng ty còng nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt cã n¨ng lùc ®i häc n©ng cao vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, tiÕng anh chuyªn ngµnh x©y dùng vµ tin häc v× nh­ ë phÇn h¹n chÕ ®· nªu ®iÓm yÕu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ tiÕng anh vµ tin hoc v× vËy c«ng ty nªn bè trÝ c¸n bé ®i n©ng cao thªm tiÕng anh vµ tin häc ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc thêi nay. §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i sÏ n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé qu¶n lý, t¨ng kh¶ n¨ng thÝch øng víi sù biÕn ®æi cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé kü thuËt vµ tr×nh ®é tay nghÒ cho cng nh©n, tiÕp c©n khoa häc kü thuËt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. X¸c ®Þnh h×nh thøc ®µo t¹o : Víi mçi ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o th­êng t­¬ng øng víi h×nh thøc ®µo t¹o thÝch hîp nhÊt ®Þnh . Lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o , ph­¬ng tiÖn ®µo t¹o ph¶i phï hîp víi tõng ®èi t­îng theo em ë c«ng ty thiªn vÒ x©y dùng th× nªn lùa chän mét sè ph­¬ng ph¸p sau: - §èi víi c¸n bé qu¶n lý nªn cö nh÷ng c¸n bé lµm viÖc l©u n¨m ®i n©ng cao tr×nh ®é ®Ó cã thÓ theo kÞp ®­îc sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt b»ng c¸ch göi ®i häc ë c¸c tr­êng ®µo t¹o chuyªn m«n bªn n­íc ngoµi, tham gia c¸c cuéc th¶o luËn vÒ khoa häc kü thuËt hoÆc mêi c¸c chuyªn gia vÒ gi¶ng d¹y t¹i c«ng ty - §èi víi c«ng nh©n kü thuËt ngoµi hai ph­¬ng ph¸p lµ ®µo t¹o t¹i chç, ®µo t¹o trong c«ng viÖc, c«ng ty cÇn göi c¸c c«ng nh©n cã tr×nh ®é vµ cã n¨ng lùc tíi c¸c tr­êng ®µo t¹o kü thuËt nh­ khoa §iÖn cña tr­êng §H B¸ch khoa hay khoa C¬ khÝ cña tr­êng §H Kinh doanh & C«ng nghÖ Hµ Néi ®Ó häc hoÆc mua c¸c b¶n quyÒn thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó cho nh÷ng c«ng nh©n häc tËp tõ ®ã hä ¸p dông trong c«ng viÖc ®Ó hä kh«ng bÞ lóng tóng khi tiÕp cËn víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®iÒu nµy lµm cho hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao h¬n. Víi nh÷ng c«ng nh©n kh«ng phï hîp víi c«ng viÖc hiÖn t¹i th× cö ®i ®µo t¹o l¹i hoÆc ®µo t¹o chuyÓn nghÒ cho nh÷ng ng­êi nµy ë hai tr­êng d¹y nghÒ mµ c«ng ty ®· liªn kÕt Xu©n Hoµ vµ ViÖt X«. §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o. Nh­ trªn ®· ph©n tÝch , ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý , kü thuËt vµ nghiÖp vô cña c«ng ty cã tr×nh ®é nghiÖp vô ch­a t­¬ng xøng víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña hä . §Æc biÖt l­u ý tíi c¸n bé qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc , cô thÓ lµ c¸c c¸n bé kü thuËt , tæ tr­ëng vµ tæ phã... C¸n bé qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ vµ c¸n bé kü thuËt nghiÖp vô chñ yÕu ®­îc ®µo t¹o ë tr×nh ®é trung cÊp hay cao ®¼ng céng víi kinh nghiÖm lµm viÖc l©u n¨m. Nh­ vËy, víi tr×nh ®é nµy hä chØ cã thÓ lµm viÖc mét c¸ch tèt nhÊt trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng kh«ng cã biÕn ®éng. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng kinh doanh biÕn ®éng nh­ hiÖn nay , ®Ó ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc liªn tôc c«ng ty th× tr×nh ®é cña ban qu¶n ®èc vµ c¸n bé kü thuËt nghiÖp vô cña ph©n x­ëng kh«ng ®¸p øng ®­îc kÞp thêi. C«ng ty cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é cho ®èi t­îng nµy. Bªn c¹nh ®ã , tæ tr­ëng, tæ phã còng cÇn ®­îc ®µo t¹o vµ båi d­ìng n©ng cao c¶ vÒ tr×nh ®é tay nghÒ lÉn tr×nh ®é qu¶n lý. HiÖn nay trang thiÕt bÞ cña c«ng ty ®­îc mua kh¸ l©u ®a sè ®­îc nhËp tõ Nga vµ §øc… T¹m thêi nh÷ng trang thiÕt bÞ nµy chØ cã thÓ ®¸p øng mét phÇn c«ng viÖc cña c¸c c¸n bé vµ kh«ng cã nhiÒu chøc n¨ng lµm cho c«ng viÖc bÞ chËm l¹i ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty v× v©y trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn ®Çu t­ thªm c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ trong c«ng viÖc, néi dung ®µo t¹o cho c¸c ®èi t­îng nµy cÇn cã: - Båi d­ìng, n©ng cao tay nghÒ, qu¶n lý kü thuËt, nghiÖp vô cho c¸n bé kü thuËt. - Tæ chøc tËp huÊn phæ biÕn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, v¨n b¶n míi cña nhµ n­íc, c¸c quy ®Þnh quy chÕ cña c«ng ty cho c¸c c¸n bé qu¶n lý tõ cÊp tr­ëng phßng trë lªn - §µo t¹o míi ®èi víi c«ng nh©n v­a tuyÓn dông vµ nh÷ng c«ng nh©n chuyÓn nghÒ, ®«i víi c«ng nh©n chuyÓn nghÒ th× ®­îc göi tíi tr­êng ®µo t¹o nghÒ Xu©n hoµ ®Ó ®µo t¹o - §µo t¹o l¹i nh÷ng c«ng nh©n ®µo t¹o l¹i lµ nh÷ng c«ng nh©n d­ d«i do tæ chøc l¹i c¬ cÊu nh©n sù, hoÆc lµ nh÷ng c«ng nh©n kh«ng cßn ®ñ kü n¨ng ®Ó ®¶m nhËn c«ng viÖc míi mµ c«ng ty giao cho. ViÖc ®µo t¹o l¹i nguån nh©n lùc lµ mét viÖc lµm quan träng vµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty. ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt: §Ó kÝch thÝch lîi Ých ng­êi lao ®éng, c«ng ty cÇn dïng nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau nh­ bè trÝ lao ®éng phï hîp, thêi gian lµm viÖc ®óng víi quy ®Þnh cña luËt lao ®éng, phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ, vÒ chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. Cô thÓ lµ chÝnh s¸ch lµm viÖc c«ng ty bè trÝ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc ngµy lµm 8 giê theo ®óng quy ®Þnh cña luËt lao ®éng cña ViÖt nam, ®­îc nghØ thø 7 vµ chñ nhËt. VÒ tiÒn l­¬ng, ngoµi l­¬ng c¬ b¶n ra c«ng ty cßn cã nh÷ng trî cÊp cho c¸n c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó hä cã thÓ lo cho cuéc sèng cña hä vµ gia ®×nh, ngoµi ra c«ng ty mçi th¸ng trî cÊp mçi th¸ng 400 ngh×n tiÒn x¨ng cho nh©n viªn vµ 200 ngh×n tiÒn liªn l¹c, bªn c¹nh viÖc kÝch thÝch lîi Ých vËt chÊt xÝ nghiÖp cßn ph¶i quan t©m tíi c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vÒ tinh thÇn nh­ cã chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t nghiªm minh ®Óhä c¶m thÊy m×nh lµm viÖc hÕt m×nh cho c«ng ty vµ nh÷ng g× hä nhËn ®­îc còng xøng ®¸ng víi c«ng søc mµ hä bá ra, tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi cã n¨ng lùc kh«ng ®­îc träng dông, ®Æc biÖt lµ t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt cho c«ng nh©n, ®Ó hä cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ph¸t huy ®­îc nh÷ng kü n¨ng cña hä ®em l¹i lîi Ých cho c«ng ty. §iÒu ®ã cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®èi víi ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh c¸c chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l­¬ng, xÝ nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng trong c«ng nh©n vµ còng phÇn nµo thóc ®Èy thi ®ua trong c«ng viÖc.Trong viÖc t¨ng l­¬ng, N©ng bËc vµ Khen th­ëng cuèi n¨m c«ng ty cßn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua víi c¸c phÇn th­ëng dµnh cho nh÷ng ®¬n vÞ , c¸ nh©n xuÊt s¾c . KÕt luËn Ngµy nay héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi th× sù c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt h¬n, ®iÒu nµy dÉn tíi c¸c doanh nghiÖp lu«n cã nh÷ng chiÕn l­îc thay ®æi sao cho phï hîp víi nh÷ng thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù nh»m cã ®­îc mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ cao ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®ång thêi qua ®ã n©ng cao ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh LuËn v¨n ®· lµm râ ®­îc tÇm quan träng cña viÖc ®µo t¹o vµ tuyÓn dông lao ®éng dùa trªn tr×nh ®é chuyªn m«n, néi dung tuyÓn dông vµ ®µo t¹o qua ®ã ®­a ra mét sè ph­¬ng h­íng vÒ tuyÓn dông vµ ®µo t¹o ®Ó thÊy ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm, còng nh÷ng tån t¹i trong qua tr×nh tuyÓn dông,®µo t¹o vµ sö dông nh©n lùc t¹i c«ng ty vµ trªn c¬ së ®ã ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn dông; ®ång thêi ®­a ra mét sè biÖn ph¸p vÒ ph©n tÝch c«ng viÖc, ®µo t¹o, ®·i ngé nh©n sù… nh»m n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng còng nh­ ®Þnh h­íng míi trong t­¬ng lai gióp c«ng ty ®i lu«n lu«n tån t¹i vµ ph¸t trÓn trong t­¬ng lai. Víi bµi luËn v¨n nµy em hy väng phÇn nµo sÏ ®ãng gãp cho C«ng ty trong c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc trong thêi gian tíi. MÆc dï ®· cè g¾ng song thêi gian nghiªn cøu cã h¹n vµ do tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn khã cã thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. Em kÝnh mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o. LuËn v¨n cña em ®­îc lµm vµ hoµn thµnh nhê vµo sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TS.Tõ Quang Ph­¬ng vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cæ phÇn x©y dùng s«1(VINACEX1) ®· cung cÊp tµi liÖu vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp - Tr­êng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi, cïng c¸c c« chó, anh chÞ trong C«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxMột số biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần xây dựng số1( VINACONEX1).docx
Luận văn liên quan