Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI

Lời nói đầu Đấu thầu trong xây dựng cơ bản là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp xây dựng. ở nước ta hiện nay hoạt động đấu thầu đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đấu thầu trong xây dựng cơ bản luôn được quan tâm, cải tiến để từng bước được hoàn thiện. Hoạt động đấu thầu xây lắp có đặc thù của nó là tính cạnh tranh giữa các nhà thầu rất cao. Thực tế cho thấy để đứng vững và chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, bất kỳ một Công ty xây dựng nào cũng phải vận dụng hết tất cả các khả năng mình có, luôn nắm bắt những cơ hội của môi trường kinh doanh. Tuy nhiên trong thời gian tới với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thì vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của Tổng công ty trong tham gia đấu thầu xây lắp phải được quan tâm thực hiện. Chính vì vậy, trong quá trình thực tập tại công ty tư vấn và xây dựng trực thuộc Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI, em nhận thấy vấn đề trên là rất cần thiết đối với Tổng công ty, do đó Em đã chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI ” với mong muốn góp một phần nào đó cho sự phát triển đi lên của Tổng công ty. Kết cấu của chuyên đề gồm 3 phần: Phần I : Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ở Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI ảnh hưởng đến khả năng đấu thầu. Phần II : Thực trạng về khả năng cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu xây lắp tại Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI. Phần III : Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI. Em xin chân thành cảm ơn Thầy Đỗ Văn Lư đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài viết này.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y dùng, thi c«ng x©y l¾p lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng g¾n liÒn víi viÖc t¹o ra s¶n phÈm (c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ). §©y lµ mét trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh yÕu cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI, nã cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty nãi chung vµ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c. B¶ng 9: C¸c mÆt m¹nh, c¸c mÆt yÕu cña Tæng c«ng ty LICOGI. C¸c mÆt m¹nh C¸c mÆt yÕu 1.ChÊt l­¬ng s¶n phÈm tèt, Ên t­îng s¶n phÈm tèt. 2.N¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ lín, cã nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. 3.Tæ chøc qu¶n lý hiÖu qu¶, phï hîp. 4.Nh©n sù cã tr×nh ®é cao. 1.Vèn huy ®éng cho b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, øng tr­íc vèn cho thi c«ng. 2.Marketing qu¸ yÕu. 3.KÕ ho¹ch, chiÕn l­îc ®Êu thÇu x©y l¾p. 4.chiÕn l­îc gi¸ vµ sù linh ho¹t trong ®Þnh gi¸. Kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp, th«ng th­êng th× ng­êi tiªu dïng kh«ng cÇn biÐt s¶n phÈm ®­îc tæ chøc s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo, thËm chÝ víi c«ng nghÖ g×, mµ hä chØ quan t©m s¶n phÈm cã phï hîp víi mong muèn cña hä hay kh«ng. Cßn cña x©y dùng, s¶n phÈm l¹i ®­îc giíi thiÖu tr­íc khi nã ®­îc hoµn thµnh, c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ vµ tæ chøc thi c«ng l¹i lµ mét néi dung quan träng nhÊt mµ chñ ®Çu t­ quan t©m trong hå s¬ dù thÇu cña Tæng c«ng ty qua phÇn giíi thiÖu vÒ n¨ng lùc m¸y thi c«ng, ®Ò xuÊt kü thuËt, tiÕn ®é thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng,... Trong lÜnh vùc nµy cã thÓ chØ ra nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI nh­ sau: MÆt m¹nh: + N¨ng lùc vÒ m¸y thi c«ng, ®ñ chñng lo¹i ®Ó cã thÓ dïng cho nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh. + Cã kh¶ n¨ng trong viÖc sö dung c¸c thÇu phô ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. MÆt yÕu: + Sù cung cÊp nguyªn vËt liÖu nhiÒu lóc kh«ng ®ång bé vµ thiÕu kÞp thêi nªn kh«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng. + HiÖu n¨ng sö dông xe m¸y thi c«ng ch­a cao, c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a ®­îc tËn dông tèi ®a. + ViÖc c¶i tiÕn s¸ng kiÕn trong thiÕt kÕ kü thuËt ch­a ®¹t kÕt qu¶ cao. b.VÒ nh©n sù. YÕu tè lao ®éng cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty nãi chung còng nh­ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y l¾p nãi riªng. Bëi v×, chung quy l¹i mäi ho¹t ®éng ®ªï do con ng­êi thùc hiÖn. HiÖn nay, Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ cã lùc l­îng lao ®éng hïng hËu nhÊt so víi c¸c Tæng c«ng ty kh¸c trong Së X©y dùng. YÕu tè nh©n sù trong Tæng c«ng ty ®­îc coi lµ m¹nh vÒ: - Bé m¸y l·nh ®¹o gåm nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é n¨ng lùc cao. - Ng­êi lao ®éng hÇu hÕt cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, ®· ®­îc ®µo t¹o nghÒ nghiªm tóc. - NhiÒu c¸n bé c«ng nh©n ®· cã kinh nghiÖm lµm viÖc l©u n¨m, vµ cßn cã c¶ nh÷ng ng­êi tõng lµm viÖc ë n­íc ngoµi ®­îc tiÕp xóc víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. - C¸c c¸n bé trong Ban dù ¸n lµ nh÷ng ng­êi nhanh nhËy, cã tr×nh ®é n¨ng lùc chuyªn, tr×nh ®é tin häc cao. Tuy nhiªn, vÒ mÆt nh©n sù còng cã nh÷ng ®iÓm yÕu nh­ sau: - Kh¶ n¨ng c©n ®èi gi÷a møc sö dông c«ng nh©n ë møc ®é tèi ®a vµ tèi thiÓu cßn kÐm. - NhiÒu c¸n bé ë hÇu hÕt c¸c phßng ban, c¸c xÝ nghiÖp thiÕu c¸c kiÕn thøc vÒ kinh tÕ - tµi chÝnh - ph¸p luËt. §¸nh gi¸ chung th× yÕu tè nh©n sù vÉn ®­îc coi lµ mÆt m¹nh cña Tæng c«ng ty. c.VÒ tµi chÝnh vµ kÕ to¸n. YÕu tè vÒ tµi chÝnh cã ¶nh h­ëng s©u réng ®Õn mäi ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. C¸c vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi kh¶ n¨ng sö dông linh ho¹t vµ m¹nh d¹n c¸c kü thuËt, chiÕn thuËt trong ®Êu thÇu x©y l¾p cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. VÒ lÜnh vùc nµy, Tæng c«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ cã nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt yÕu sau: Nh÷ng mÆt m¹nh: + Kh¶ n¨ng huy ®éng vèn: hiÖn nay Tæng c«ng ty ®­îc ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Thµnh Phè Hµ Néi, ng©n hµng ngo¹i th­¬ng,...cung cÊp tiÒn mÆt vµ ngo¹i tÖ mét c¸ch kh¸ æn ®Þnh. + Vèn l­u ®éng: tû träng vèn l­u ®éng kh¸ lín so víi c¸c Tæng c«ng ty kh¸c thuéc Së x©y dùng, nÕu biÕt ph¸t huy sÏ ®¸p øng ®­îc mäi yªu cÇu cña ®Êu thÇu x©y l¾p vµ thùc hiÖn hîp ®ång. + Nguån vèn cña Tæng c«ng ty: Tæng c«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn trong néi bé tõ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc phôc vô cho ®Êu thÇu x©y dùng c«ng tr×nh khi Tæng c«ng ty gÆp khã kh¨n vÒ vèn mµ kh«ng muèn vay nî thªm. Nh÷ng mÆt yÕu: + HÖ sè nî ph¶i tr¶ lµ t­¬ng ®èi cao dÔ mang l¹i rØu ro cho Tæng c«ng ty. + Kh¶ n¨ng ph©n tÝch tµi chÝnh cßn yÕu. + Sù linh ho¹t cña c¬ cÊu vèn ®Çu t­. d.VÒ Marketing. Marketing chÝnh lµ con ®­êng ®­a nhµ thÇu - Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI ®Õn “gÆp” chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, còng nh­ c¸c ®èi t¸c kh¸c cã liªn quan. LÜnh vùc Marrketing cã nhiÖm vô t¹o ra ®­îc Ên t­îng, sù nhËn thøc tèt cña kÕ ho¹ch ( c¸c chñ ®Çu t­) ®èi víi Tæng c«ng ty. VÒ mÆt nµy, Tæng c«ng ty cã nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu sau: Nh÷ng ®iÓm m¹nh: + Møc ®a d¹ng cña s¶n phÈm (c«ng tr×nh x©y dùng): Tæng c«ng ty tham gia thi c«ng x©y l¾p nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh thuéc nhiÒu lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c nhau nh­ c«ng nghiÖp, d©n dông, C¬ së h¹ tÇng,... + Sù tÝn nhiÖm vµ thiªn chÝ cña chñ ®Çu t­. Nh÷ng ®iÓm yÕu: + Ch­a cã biÖn ph¸p lµm Marketing, vµ v× vËy ch­a hoµn thµnh ng©n s¸ch cho Marketing. + Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ khuyÕn m¹i. + Kh¶ n¨ng thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt vÒ thÞ tr­êng. + ChiÕn l­îc gi¸ vµ tÝnh linh ho¹t trong viÖc tÝnh gÝa. e.VÒ tæ chøc qu¶n lý chung. VÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lý cña Tæng c«ng ty cã ¶nh h­ëng s©u réng ®Õn mäi ho¹t ®éng, mäi c¸ nh©n trong Tæng c«ng ty. Nã cã thÓ lµ nh­îc ®iÓm g©y c¶n trë viÖc ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p, hoÆc lµ ­u ®iÓm ®Ó thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng ®ã. Nh÷ng ­u ®iÓm: + Tr×nh ®é cña ban l·nh ®¹o vµ sù quan t©m cña l·nh ®¹o Tæng c«ng ty ®Õn ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p. + C¬ cÊu tæ chøc t­¬ng ®èi linh ho¹t. + Mèi quan hÖ tèt cña Tæng c«ng ty víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc,... Nh÷ng ®iÓm yÕu: + HÖ thèng kÕ ho¹ch hãa chiÕn l­îc cña Tæng c«ng ty cßn yÕu ®Æc biÖt ch­a cã sù dù b¸o, lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cho c«ng t¸c tham gia ®Êu thÇu vµ thùc hiÖn ®Êu thÇu. + VÉn cßn ¶nh h­ëng cña phong c¸ch lµm ¨n thêi bao cÊp kÎ lµm ng­êi ch¬i, ¶nh h­ëng xÊu tíi viÖc x©y dùng bÇu kh«ng khÝ t©m lý hµi hßa vµ nÒn nÕp tæ chøc trong Tæng c«ng ty. 5.2.Ph©n tÝch c¬ héi, nguy c¬ cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. ViÖc ph©n tÝch mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña Tæng c«ng ty ë trªn chØ lµ ®¸nh gi¸ mang tÝnh chÊt chñ quan, néi t¹i cña Tæng c«ng ty, nã ch­a cho phÐp chóng ta ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. §Ó ®­a ra ®­îc ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ h¬n, chóng ta cÇn ph©n tÝch t¸c ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh tíi ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p cña Tæng c«ng ty. Nh÷ng t¸c ®éng nµy cã thÓ g©y ¶nh h­ëng xÊu cho thÊy nguy c¬, hoÆc còng cã thÓ lµ ¶nh h­ëng tèt mang l¹i c¬ héi cho Tæng c«ng ty. ë ®©y Em chØ xin ph©n tÝch mét sè nh©n tè chñ yÕu cã ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. - Nhu cÇu ®Çu t­ cña nÒn kinh tÕ vµo x©y dùng C¬ së h¹ tÇng: ®­êng x¸, cÇu cèng, bÕn c¶ng, c¸c dù ¸n cÊp n­íc ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp, nhu cÇu x©y dùng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, c¸c khu ®« thÞ míi, c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ®ang ®­îc dù b¸o vÉn t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi do chÝnh s¸ch ®Çu t­ cña Nhµ n­íc lµ cñng cè x©y dùng C¬ së h¹ tÇng vËt chÊt kü thuËt nh»m thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam vµ t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam (ViÖt Nam lµ ®iÓm hÑn cña thiªn niªn kû míi). §©y lµ c¬ héi tèt ®Ó Tæng c«ng ty tËp trung n¨ng lùc ®Êu thÇu x©y l¾p nh÷ng c«ng tr×nh thuéc lo¹i trªn. - VÒ phÝa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI còng cã nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh rÊt m¹nh nh­ C«ng ty x©y dùng 492 Bé Quèc Phßng, C«ng ty x©y dùng sè 1 - Hµ Néi, C«ng ty x©y dùng B¹ch §»ng, C«ng ty x©y dùng Hacinco,... - VÒ phÝa c¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, viÖc gi¶m gi¸ nguyªn vËt liÖu bÊt æn trªn thÞ tr­êng buéc c¸c nhµ cung cÊp còng ph¶i thay gi¸ b¸n. §iÒu còng g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n c¶n trë cho Tæng c«ng ty trong c«ng t¸c lËp dù to¸n gi¸ dù thÇu, lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh trong ®Êu thÇu vÒ gi¸ c¶, trong ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng vµ c¶ trong ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i v× nhiÒu khi gi¸ nguyªn vËt liÖu biÕn ®éng qu¸ lín buéc Tæng c«ng ty ph¶i t¹m dõng thi c«ng hoÆc chÊp nhËn thi c«ng trong nguy c¬ bÞ lç. §ång thêi gi¸ nguyªn vËt liÖu mçi khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh l¹i kh¸c nhau nªn viÖc tÝnh to¸n gi¸ dù thÇu khi lµm hå s¬ dù thÇu rÊt khã chÝnh x¸c vµ hîp lý dÉn tíi gi¸ bá thÇu nhiÒu khi qu¸ cao. - VÒ phÝa c¸c chñ ®Çu t­, nh÷ng c«ng tr×nh mµ Tæng c«ng ty tham gia ®Êu thÇu nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh ngµy cµng cao, ®iÒu kiÖn kü thuËt ngµy cµng phøc t¹p,... g©y ra nguy c¬ kh«ng ®¸p øng næi cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. Trªn ®©y lµ mét sè t¸c ®éng quan träng tõ m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. Nh÷ng n¨ng løc ®ã cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh nh÷ng c¬ héi, nguy c¬ chñ yÕu sau: B¶ng: C¬ héi vµ nguy c¬ ë hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. C¬ héi Nguy c¬ 1.Nhu cÇu cña ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp t¨ng. 2.Tæng vèn ®Çu t­ cña X· Héi lín. 1.C¸c ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh 2.Yªu cÇu cao cña chñ ®Çu t­. 3.Gi¸ nguyªn vËt liÖu kh«ng æn ®Þnh. 4.C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn. 5.3.Ma trËn SWOT cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. Sö dông ma trËn SWOT nh»m t¹o ra c¸c phèi hîp logic gi÷a c¸c mÆt m¹nh, mÆt yÕu, c¬ héi, nguy c¬ cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. Môc ®Ých cña sù phèi hîp nµy lµ ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®óng ®¾n nh»m ph¸t huy mÆt m¹nh, h¹n chÕ mÆt yÕu, dông c¬ héi tËn, tr¸nh vµ ®èi phã víi nguy c¬. Trong mçi « phèi hîp kh«ng chØ xÐt ®Õn c¸c yÕu tè ghi trong « mµ ph¶i xÐt ®Õn c¸c yÕu tè kh¸c. ViÖc ph©n tÝch ma trËn SWOT sÏ gióp cho Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI ®­a ra c¸c ®èi s¸ch hîp lý h¬n trong n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p. §èi víi Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI, ma trËn SWOT cã thÓ ®­îc tr×nh bµy tãm t¾t nh­ sau: Ma trËn SWOT C¬ héi (O) Vèn ®Çu t­ cho x©y l¾p kh¸ nhiÒu. Nhu cÇu ®Çu t­ cho CSHT, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp t¨ng. Nguy c¬ (T) §èi thñ c¹nh tranh. Yªu cÇu cao cña chñ ®Çu t­ . Gi¸ nguyªn vËt liÖu thay ®æi. MÆt m¹nh (S) ChÊt l­îng c«ng tr×nh. Nh©n sù. S/O ChÊt l­îng c«ng tr×nh. Nh©n sù. Nhu cÇu ®Çu t­ x©y dùng CSHT. S/T ChÊt l­îng c«ng tr×nh. §èi thñ c¹nh tranh m¹nh. Yªu cÇu cao cña chñ ®Çu t­. MÆt yÕu (W) Marketing. ChiÕn l­îc gi¸ c¶ vµ sù linh ho¹t cña gi¸. W/O Marketing yÕu. Nhu cÇu ®Çu t­ c¬ së h¹m tÇng, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp t¨ng. W/T ChiÕn l­îc gi¸ c¶ vµ sù linh ho¹t cña gi¸. §èi thñ c¹nh tranh m¹nh. Gi¸ nguyªn vËt liÖu thay ®æi 5.4. Nh÷ng h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p cña Tæng c«ng ty LICOGI. MÆc dï trong c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y l¾p cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI ®· cè g¾ng t¹o ra nh÷ng ­u thÕ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, nh­ng Tæng c«ng ty kh«ng thÓ tr¸nh khái mét sè mÆt yÕu lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®ã. Sau ®©y lµ mét sè h¹n chÕ chñ yÕu cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI trong c¹nh tranh theo nhËn ®Þnh chñ quan. - Gi¸ bá thÇu nhiÒu khi kh«ng phï hîp, khi qu¸ cao so víi gi¸ xÐt thÇu c¶u chñ ®Çu t­ hoÆc so víi gi¸ bá thÇu c¶u ®èi thñ c¹nh tranh, cã khi lµ qu¸ thÊp nªn dï cã tróng thÇu th× viÖc thùc hiÖn còng kh«ng hiÖu qu¶. §iÒu nµy tÊt nhiªn lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ cña Tæng c«ng ty. - Trong thi c«ng ë mét sè kh©u hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh cßn ch­a b¶o ®¶m chÊt l­îng g©y chi phÝ cho Tæng c«ng ty trong qu¸ tr×nh x©y dùng còng nh­ trong b¶o hµnh vµ ¶nh h­ëng xÊu tíi uy tÝn cña Tæng c«ng ty. - Mét sè c«ng tr×nh sau khi ®· tróng thÇu kh«ng ®¶m b¶o ®­îc tiÕn ®é thi c«ng. §Æc biÖt lµ tiÕn ®é thi c«ng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng h¹n chÕ nãi trªn: - VÒ thiÕt bÞ, tuy Tæng c«ng ty cã n¨ng lùc c«ng nghÖ lín nh­ng cßn nhiÒu m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña Nga ®· cò, l¹c hËu nªn sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy t¹o ra sù kh«ng ®ång bé vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ cña Tæng c«ng ty. -ViÖc lËp dù to¸n gi¸ dù thÇu cßn ch­a s¸t víi thùc tÕ (ch­a s¸t víi gi¸ dù to¸n do chñ ®Çu t­ lËp), vÊn ®Ò lùa chän møc gi¸ bá thÇu cßn thiÕt linh ho¹t. §iÒu nµy ®· lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty. - VÒ vèn s¶n xuÊt, vèn l­u ®éng cña Tæng c«ng ty lu©n chuyÓn chËm dÉn tíi t×nh tr¹ng thiÕu vèn l­u ®éng ®Ó Tæng c«ng ty cã thÓ m¹nh d¹n ®­a ra c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian thi c«ng dµi. - Qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p, viÖc ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c vi ph¹m do lµm Èu ch­a ®­îc kÞp thêi vµ nghiªm tóc ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh. ViÖc kiÓm tra ch­a ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn vµ trùc tiÕp nªn kh«ng n¾m râ ®­îc nh÷ng sai sãt ®Ó söa ch÷a kÞp thêi. - Kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, ®èi thñ c¹nh tranh . VÒ chñ ®Çu t­,...cßn yÕu, do ®ã kh«ng gióp Ých nhiÒu cho ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p. 6. §¸nh gi¸ vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña Tæng c«ng ty. 6.1. Nh÷ng thµnh tÝch Tæng c«ng ty ®· ®¹t ®­îc chung cho c¶ n­íc. a. VËn dông c¸c h×nh thøc vµ ph­¬ng thøc ®Êu thÇu thÝch hîp. C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng dù ¸n, viÖc vËn dông lùa chän nhµ thÇu còng nh­ ph­¬ng thøc ®Êu thÇu mét c¸ch hîp lý ®· ®­îc Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng quan t©m thùc hiÖn, tõ ®ã ®· t¹o ra c¸c c¬ héi b×nh ®¼ng vµ c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu. b. TiÕt kiÖm c¸c nguån vèn. Th«ng qua ®Êu thÇu, møc tiÕt kiÖm ®¹t ®­îc kh¸ cao b×nh qu©n chung kho¶ng 5 -10% so víi ­íc tÝnh ban ®Çu. c. ChÊt l­îng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c dù ¸n kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao, nhiÒu dù ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®· lu«n b¸m s¸t theo hîp ®ång, tõ ®ã chÊt l­îng còng nh­ tiÕn ®é lu«n ®­îc theo dâi vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ, ®¶m b¶o yªu cÇu. d. §éi ngò c¸n bé tham gia thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu ngµy cµng ®­îc tr­ëng thµnh, th«ng qua qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn còng nh­ qu¶n lý, nhiÒu c¸n bé cã liªn quan trong c«ng t¸c ®Êu thÇu ®· tiÕp thu ®­îc nhiÒu kiÕn thøc, kinh nghiÖm ®Êu thÇu trong n­íc. 6.2.Nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c ®Êu thÇu. a. Gi¸ bá thÇu nhiÒu khi ch­a phï hîp: Cã khi gi¸ ®­a ra l¹i thÊp nªn mÆc dï tróng thÇu nh­ng khi thùc hiÖn hîp ®ång l¹i kh«ng cã hiÖu qu¶. Tæng c«ng ty ch­a ®Ò ra mét chÝnh s¸ch gi¸ bá thÇu linh ho¹t dùa trªn mét chiÕn l­îc c¹nh tranh ®óng ®¾n. b. C«ng t¸c Marketing t×m kiÕm thÞ tr­êng vÉn ch­a ®­îc coi träng xøng ®¸ng víi vÞ trÝ quan träng cña nã. NhÊt lµ c«ng t¸c tiÕp cËn t×m hiÓu ý ®å ®Çu t­ cña Nhµ n­íc vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vÉn cßn hÕt søc bÞ ®éng. c. ViÖc tæ chøc phèi hîp cïng víi c¸c chñ ®Çu t­ ®Ó triÓn khai c¸c dù ¸n tõ kh©u chuÈn bÞ ®Çu t­ cßn chËm. *Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ trªn. - Nguyªn nh©n kh¸ch quan. Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, cuéc khñng ho¶ng Tµi chÝnh - TiÒn tÖ Ch©u ¸ g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp trong khu vùc. Tæng c«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái t¸c ®éng tiªu cùc ®ã. Do khã kh¨n vÒ kinh tÕ nªn tæng vèn ®Çu t­ cho x©y dùng c¬ b¶n gi¶m m¹nh dÉn ®Õn t×nh h×nh c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ngµy mét khèc liÖt h¬n. HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy vÒ ®Çu t­ x©y dùng x©y dùng, vÒ ®Êu thÇu ®ang trong giai ®o¹n söa ®æi. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®iÒu chØnh c«ng t¸c ®Êu thÇu thiÕu ®ång bé dÉn ®Õn nhiÒu bã buéc cho doanh nghiÖp trong ®Êu thÇu. Bªn c¹nh ®ã chÝnh s¸ch huy ®éng vèn thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh cña Nhµ n­íc cßn bÊt lîi cho doanh nghiÖp nhiÒu. Nhµ n­íc nî doanh nghiÖp th× kh«ng ®­îc tÝnh l·i trong khi doanh nghiÖp ph¶i vay vèn ®Ó ho¹t ®éng ph¶i tr¶ l·i suÊt. - Nguyªn nh©n chñ quan. Kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, chñ ®Çu t­, ®èi thñ c¹nh tranh cßn yÕu. Tæng c«ng ty ®· cã bé phËn Marketing riªng nh­ng ch­a ph¸t huy vai trß cña m×nh. C«ng t¸c Marketing cßn do mét vµi c¸ nh©n trong Ban Gi¸m §èc vµ c¸c Gi¸m §èc ®¬n vÞ thùc hiÖn. C¸ch lµm nµy kh«ng theo mét ch­¬ng tr×nh hoÆc chiÕn l­îc cô thÓ nµo c¶ mµ chØ dùa vµo sù n¨ng ®éng cña c¸ nh©n. Quan hÖ gi÷a Tæng c«ng ty vµ chñ ®Çu t­ ch­a thùc sù kh¨ng khÝt ®Ó gióp Tæng c«ng ty dÔ dµng lät vµo “Danh s¸ch ng¾n” ®Ó tham gia dù thÇu. 6.3.TÝnh phï hîp, kh¶ thi cña ph­¬ng ¸n so víi c¸c nhµ thÇu kh¸c. ViÖc ®­a ra c¸c biÖn ph¸p thi c«ng tæng thÓ vµ chi tiÕt ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c chuyªn gia kü thuËt, c¸c kü s­ x©y dùng. Trong mçi dù ¸n, chñ ®Çu t­ ®Òu cung cÊp b¶n vÏ vµ thiÕt kÕ kü thuËt cho c¸c nhµ thÇu, ngoµi ra c¸c nhµ thÇu cßn ®­îc tæ chøc ®i th¨m hiÖn tr­êng. Th«ng th­êng mçi nhµ thÇu sÏ ®­a ra ®Ò xuÊt kü thuËt dùa trªn thÕ m¹nh cña m×nh vµ chØ ®­a ra nh÷ng ®Ò xuÊt kü thuËt thuéc lÜnh vùc m×nh cã ­u thÕ míi ®¹t hiÖu qu¶. 6.4. C¸c lo¹i chi phÝ cho mét gãi thÇu. Tham gia mét gãi thÇu c¸c lo¹i chi phÝ kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. ë ®©y cÇn ph¶i nãi ®Õn tÊt c¶ c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c nh­: - Chi phÝ mua hå s¬. - Chi phÝ b¶o l·nh dù thÇu. - Chi phÝ giao dÞch. - Chi phÝ chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu. ... Chi phÝ mua hå s¬ dù thÇu th­êng lµ mét kho¶n tiÒn lín. Gi¸ mçi bé hå s¬ kho¶ng 1 - 1,5 triÖu VND. ChÝnh v× cã nhiÒu lo¹i chi phÝ cho mét gãi thÇu nh­ vËy nªn Tæng c«ng ty ph¶i t×m gi¶i ph¸p ®­a ra ®Ò xuÊt gi¸ c¶ phï hîp, tr¸nh tr­êng hîp khi thùc hiÖn c«ng tr×nh bÞ lç, bªn c¹nh lý do Tæng c«ng ty sö dông mÆt b»ng gÝa thÞ tr­êng chø Ýt khi sö dông ®¬n gi¸ Nhµ n­íc. §©y còng chÝnh lµ nguyªn nh©n v× sao gi¸ chµo thÇu cña Tæng c«ng ty th­êng cao t­¬ng ®èi. PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p t¹i Tæng c«ng ty LICOGI. I. C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa C«ng ty. 1. Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p lËp gi¸ dù to¸n thÇu, x©y dùng chÝnh s¸ch ®Æt gi¸ c¹nh tranh linh ho¹t. Cïng víi viÖc ph©n tÝch gi¸ dù to¸n c«ng tr×nh, Tæng c«ng ty c¨n cø vµo thang ®iÓm dù kiÕn cña chñ ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng kh¸c cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó ®­a ra møc gi¸ thÝch hîp nhÊt theo c¸c ph­¬ng ¸n sau: Ph­¬ng ¸n 1: Khi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng m¹nh b»ng Tæng c«ng ty hoÆc khi Tæng c«ng ty dù kiÕn ®¹t sè ®iÓm vÒ tiªu chuÈn kü thuËt cao nhÊt th× Tæng c«ng ty ®­a ra møc gi¸ bá thÇu: Gi¸ bá thÇu £ Zxl + C + TL + VAT. Zxl: Gi¸ thµnh x©y l¾p tr­íc thuÕ. C: Chi phÝ chung TL: Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc. VAT: ThuÕ VAT ®Çu ra. ë ph­¬ng ¸n nµy Tæng c«ng ty lùa chän gi¸ bá thÇu b»ng gi¸ dù to¸n c«ng tr×nh Gxl vµ ®¹t ®­îc tû lÖ l·i cao theo ®Þnh møc quy ®Þnh t¹i th«ng t­ h­íng dÉn cña Bé x©y dùng sè 01/1999 TT - BXD ngµy 16/1/1999. Trong ph­¬ng ¸n nµy Tæng c«ng ty còng cã thÓ ®­a ra møc gi¸ thÊp h¬n b»ng c¸ch gi¶m TL xuèng bÐ h¬n 5%. Ph­¬ng ¸n 2: Trong tr­êng hîp c¸c ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh vµ c­êng ®é c¹nh tranh cao, Tæng c«ng ty ®­a ra gi¸ thÊp b»ng c¸ch c¾t bá hoÆc gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý c«ng tr×nh chØ cÇn ®ñ chi phÝ víi môc tiªu t¹o c«ng ¨n viÖc lµm. Khai th¸c n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, Tæng c«ng ty ®­a ra møc gi¸ dù thÇu. Gi¸ bá thÇu £ Zxl + C + VAT Ph­¬ng ¸n 3: Ph­¬ng ¸n lùa chän gi¸ bá thÇu nµy ®­a ra trong tr­êng hîp Tæng c«ng ty chÊp nhËn th¾ng thÇu b»ng mäi gi¸ kÓ c¶ viÖc kh«ng tÝnh hoÆc tÝnh kh«ng ®Ó sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra. Gi¸ bá thÇu £ Zxl + VAT. Ph­¬ng ¸n nµy khi lùa chän ph¶i c©n nh¾c thËt kü vµ ph¶i dù kiÕn møc lç mµ Tæng c«ng ty ph¶i g¸nh chÞu. Trong tr­êng hîp Tæng c«ng ty gÆp khã kh¨n gay g¾t vÒ c«ng ¨n viÖc lµm kÐo dµi vµ n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó kh«ng khai th¸c ®­îc. ViÖc ®­a ra gi¸ bá thÇu c¹nh tranh kh«ng chØ phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p lËp gi¸, chiÕn l­îc bá gi¸ c¬ b¶n cßn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, n©ng cao hiÖu suÊt lao ®éng, c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ. Tæng c«ng ty nªn ¸p dông chÕ ®é th­ëng, ph¹t nghiªm minh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¸c tæ ®éi tiÕt kiÖm hoÆc l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu. Tõ ®ã n©ng cao tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong khi mua, vËn chuyÓn, cÊt gi÷ vµ sö dông vËt liÖu. - BiÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt cña ng­êi lao ®éng: Sö dông lao ®éng hîp lý ®óng nghÒ nghiÖp chuyªn m«n ®­îc ®µo t¹o. Bè trÝ thî lµnh nghÒ kÌm cÆp gióp ®ì thî trÎ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Thùc hiÖn kho¸n c«ng viÖc ®Õn cÊp tæ hoÆc c¸ nh©n, ®ång thêi Tæng c«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt nh­ th­ëng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lµm viÖc, b¶o ®¶m an toµn lao ®éng. - BiÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ: M¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc khai th¸c nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, gi¶m ®­îc chi phÝ khi sö dông lµ phô thuéc ë ®éi ngò thî ®iÒu khiÓn, b¶o d­ìng vµ c¸n bé qu¶n lý xe m¸y cña Tæng c«ng ty. - BiÖn ph¸p gi¶m chi phÝ chung: tiÕp tôc nghiªn cøu c¶i tiÕn qu¶n lý bé m¸y gän gµng, hiÖu suÊt lao ®éng cao, tiÕt kiÖm chi phÝ nhiªn liÖu n¨ng l­îng vµ c«ng cô dông cô. 2. §µo t¹o, båi d­ìng tr×nh ®é chuyªn m«n vµ c¸c kiÕn thøc vÒ ®Êu thÇu, tin häc, ngo¹i ng÷ cho c¸n bé ®Ó n©ng cao chÊt l­îngcña c«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu, thùc hiÖn kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc. - Bªn c¹nh ®µo t¹o båi d­ìng kiÕn thøc cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Êu thÇu th× Tæng c«ng ty cÇn cã chiÕn l­îc kÕ ho¹c hãa nguån nh©n lùc nh»m môc tiªu thÝch øng víi c­êng ®é c¹nh tranh ngµy cµng cao vµ nhu cÇu t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty trong t­¬ng lai. - KÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc sÏ gióp cho Tæng c«ng ty n¾m ®­îc thùc chÊt ®éi ngò ng­êi lao ®éng vÒ tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é chuyªn m«n, c¸c tiÒm n¨ng cÇn ®­îc khai th¸c ®Ó cã thÓ n©ng cao tèc ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña Tæng c«ng ty. Qua c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc còng gióp cho Tæng c«ng ty dù kiÕn ®­îc sè ng­êi cÇn ®­îc bæ sung do yªu cÇu cña s¶n xuÊt vµ sè l­îng cÇn ®­îc thay thÕ do c¸c nguyªn nh©n x· héi ®Ó ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt. C«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc ®­îc thùc hiÖn qua 5 giai ®o¹n sau: - Giai ®o¹n thø nhÊt: Ph©n tÝch sö dông nguån nh©n lùc hiÖn cã. - Giai ®o¹n thø hai: Dù ®o¸n nhu cÇu nguån nh©n lùc. - Giai ®o¹n thø ba: Dù ®o¸n cung nguån nh©n lùc. - Giai ®o¹n thø t­: C©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu nguån nh©n lùc. - Giai ®o¹n thø n¨m: X©y dùng c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn. Thùc hiÖn tèt gi¶i ph¸p ®µo t¹o kiÕn thøc vµ kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc sÏ gióp cho Tæng c«ng ty n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ ®Êu thÇu nãi riªng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung. 3.N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh. N¨ng lùc tµi chÝnh cu¶ Tæng c«ng ty kh«ng chØ thÓ hiÖn ë nguån vèn, l­îng tµi s¶n mµ Tæng c«ng ty cã, nã cßn ®­îc ®o l­êng bëi tr×nh ®é vµ chÊt l­îngcña c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty, v× vËy Tæng c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i biÕt lùa chän, huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh víi chi phÝ thÊp nhÊt. §Ó t¨ng nguån vèn huy ®éng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, Tæng c«ng ty cã hai lo¹i nguån tµi trî: nguån tµi trî ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. C¸c kho¶n tµi trî ng¾n h¹n mµ Tæng c«ng ty cã thÓ huy ®éng lµ: - C¸c kho¶n ph¶i nép vµ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn: kho¶n tµi trî nµy kh«ng lín l¾m nh­ng ®«i khi nã cã t¸c dông gióp Tæng c«ng ty gi¶i quyÕt nhu cÇu vèn mang tÝnh t¹m thêi. C¸c kháan nµy th­êng bao gåm : +)C¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép nh­ng ch­a nép. +)C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh­ng ch­a ®Õn kú nªn ch­a tr¶. +)C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé trong Tæng c«ng ty. - Vay theo h¹n møc tÝn dông: Tæng c«ng ty cã thÓ tháa thuËn víi ng©n hµng ®Ó vay mét kho¶n tiÒn víi mét h¹n møc nhÊt ®Þnh mµ kh«ng cÇn ph¶i thÕ chÊp. Trong h¹n møc nµy Tæng c«ng ty cã thÓ vay bÊt kú lóc nµo mµ ng©n hµng kh«ng cÇn thÈm ®Þnh. Vµ mét thuËn lîi n÷a cña ph­¬ng thøc nµy lµ Tæng c«ng ty sÏ cã thÓ rót hoÆc chi tiÒn v­ît qu¸ sè d­ trªn tµi kháan t¹i ng©n hµng. §Ó ®­îc ng©n hµng t¹o s½n cho m×nh mét h¹n møc tÝn dông, ®iÒu cèt yÕu lµ phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tháa thuËn gi÷a Tæng c«ng ty víi ng©n hµng, mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a Tæng c«ng ty víi ng©n hµng vµ uy tÝn cña C«ng ty. T¨ng c­êng n¨ng lùc tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty b»ng c¸c biÖn ph¸p: Dù b¸o nhu cÇu vèn ®Ó huy ®éng, thu håi vèn nhanh, n©ng cao vßng quay cña vèn ®¶m b¶o cho nguån lùc tµi chÝnh dù thÇu vµ thi c«ng c«ng tr×nh. Nh­ phÇn nguyªn nh©n nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c ®Êu thÇu cña Tæng c«ng ty ®· tr×nh bµy ë trªn, n¨ng lùc tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty h¹n chÕ ë c¶ hai ph­¬ng diÖn huy ®éng vèn vµ thu håi vèn. T×nh tr¹ng thiÕu vèn ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p vµ c¶ ë chñ ®Çu t­ trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña nÒn kinh tÕ. NÕu kh«ng cã biÖn ph¸p huy ®éng kÞp thêi, hiÖu qu¶ th× Tæng c«ng ty sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong s¶n xuÊt, cã thÓ dÉn ®Õn chËm tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, kÐo dµi thêi gian s¶n xuÊt, tõ ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong c«ng t¸c ®Êu thÇu nãi riªng. N¨ng lùc tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò nh­ c¬ cÊu tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n nh­ng ®èi víi ®Æc ®iÓm kinh doanh x©y l¾p cña Tæng c«ng ty th× quan träng nhÊt lµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o huy ®éng ®ñ vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh mµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cho phÐp øng vèn tr­íc ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh th× kh¶ n¨ng tróng thÇu rÊt cao. VÒ nguyªn t¾c nhu cÇu vèn cña Tæng c«ng ty t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo còng b»ng chÝnh tæng sè tµi s¶n mµ Tæng c«ng ty ph¶i cã ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhu cÇu vèn cña Tæng c«ng ty sÏ th­êng xuyªn biÕn ®éng tïy thuéc vµo sè hîp ®ång mµ m×nh cã ®­îc. §Æc ®iÓm cña mét nhµ thÇu x©y dùng lµ ph¶i chøng minh ®­îc n¨ng lùc tµi chÝnh cña m×nh tr­íc khi ký ®­îc hîp ®ång, do vËy Tæng c«ng ty ph¶i dù kiÕn tr­íc ®­îc nhu cÇu vÒ vèn ®Ó cã kÕ ho¹ch huy ®éng kÞp thêi. - T¹o vèn mét c¸ch hîp lý b»ng c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i vµ lÊy lîi nhuËn t¸i ®Çu t­. - T¨ng c­êng mèi quan hÖ s½n cã víi c¸c ng©n hµng, ®¶m b¶o uy tÝn trong quan hÖ tµi chÝnh víi ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó cã sù trî gióp vÒ vèn hoÆc ®øng ra b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång cho Tæng c«ng ty trong ho¹t ®éng tham gia ®Êu thÇu vµ thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh. - Tæng c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch khai th¸c n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ nhµn rçi cña m×nh b»ng c¸c h×nh thøc cho thuª, coi ®©y lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó t¹o ra lîi nhuËn cho Tæng c«ng ty. §ång thêi Tæng c«ng ty cÇn thanh lý vËt t­, thiÕt bÞ tån kho, tµi s¶n sö dông kh«ng hiÖu qu¶ nh»m gi¶m tèi ®a l­îng vèn l­u ®éng ø ®äng trong s¶n xuÊt. - Tæ chøc thi c«ng nhanh, døt ®iÓm tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, rót ng¾n thêi gian x©y dùng ®Ó nhanh chãng thu håi ®­îc vèn chñ ®Çu t­. 4.T¨ng c­êng c«ng t¸c Marketing, sö dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng Marketing cã vai trß hÕt søc quan träng, nã lµ c«ng cô ®Æc biÖt gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh .ë Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI c«ng t¸c Marketing ch­a ®­îc tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch bµi b¶n dùa trªn nguyªn lý cña m«n khoa häc nµy. Phßng kÕ ho¹ch - kü thuËt cña Tæng c«ng ty lµ bé phËn ®¶m nhiÖm c¸c nhiÖm vô Marketing mµ ch­a ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt cho c«ng t¸c Marketing cña m×nh. §©y thùc sù lµ mét thiÕt sãt lín trong c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Thùc tÕ hiÖn nay ë n­íc ta c«ng t¸c Marketing trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng vÒ c¬ b¶n t­¬ng ®ång víi Marketing trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nh­ng còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña nã. §Æc ®iÓm riªng ®ã chÝnh lµ hiÖn t­îng tån t¹i trong ho¹t ®éng Marketing “ngÇm” cã tÝnh chÊt tiªu cùc bÞ luËt ph¸p cÊm nh­ng c¸c doanh nghiÖp vÉn cè g¾ng t×m mäi c¸ch ®Ó thùc hiÖn t×m nh»m t¹o lîi thÕ cho m×nh. Møc ®é cña c¸c ho¹t ®éng nµy tïy thuéc vµo quy m«, vÞ trÝ vµ ®Æc biÖt lµ mèi quan hÖ cña Tæng c«ng ty víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ c¸c chñ ®Çu t­. C¸c néi dung cña c«ng t¸c Marketing trong x©y dùng c¬ b¶n bao trïm hÇu hÕt c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty: - T×m kiÕm, n¾m b¾t, ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ c¸c th«ng tin vÒ ®Çu t­ x©y dùng cña c¸c cÊp c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t×m kiÕm thÞ tr­êng tham gia ®Êu thÇu t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho Tæng c«ng ty. - Kh¶o s¸t thùc ®Þa c«ng tr×nh, t×m kiÕm nguån nguyªn liÖu phï hîp, n¾m b¾t biÕn ®éng gÝa c¶ thÞ tr­êng ®Ó phôc vô c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu hîp lý cã søc c¹nh tranh. - Thu thËp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ®Ó gióp Tæng c«ng ty cã biÖn ph¸p ®èi phã kÞp thêi víi c¸c t×nh huèng c¹nh tranh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu. - T×m hiÓu ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ chñ ®Çu t­, c¸c ®èi t¸c kinh doanh ®Ó ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vµ thu håi vèn kÞp thêi (Marketing tµi chÝnh) nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Tæng c«ng ty . §Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trªn ®©y Tæng c«ng ty ph¶i lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc Marketing sau ®©y: ChiÕn l­îc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng vµ lùa chän c¸c ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu §Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc nµy, Tæng c«ng ty ph¶i ph©n chia thÞ tr­êng x©y dùng thµnh c¸c lo¹i thÞ tr­êng cã tÝnh ®ång nhÊt cao ®Ó tõ ®ã ®­a ra c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh hiÖu qu¶. Sau ®©y lµ c¸ch ph©n ®o¹n thÞ tr­êng c¬ b¶n cña Tæng c«ng ty: - Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo ngµnh: ThÞ tr­êng x©y dùng ngµnh c«ng nghiÖp, ngµnh n«ng nghiÖp thñy lîi, ngµnh giao th«ng vËn t¶i. - Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo khu vùc ®Þa lý: thÞ tr­êng x©y dùng trong n­íc, ngoµi n­íc, thÞ tr­êng x©y dùng miÒn B¾c, miÒn Trung, miÒn Nam. - Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo tÝnh chÊt x· héi: thÞ tr­êng x©y dùng thµnh phè, thÞ tr­êng x©y dùng n«ng th«n, thÞ tr­êng x©y dùng miÒn nói. - Ph©n do¹n thÞ tr­êng theo tÝnh chÊt c¹nh tranh: thÞ tr­êng c¹nh tranh ®éc quyÒn, thÞ tr­êng c¹nh tranh hßan h¶o... Trªn c¬ së ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo quan ®iÓm Marketing trªn ®©y Tæng c«ng ty sÏ x¸c ®Þnh ®­îc khóc thÞ tr­êng môc tiªu phï hîp víi Tæng c«ng ty vµ Tæng c«ng ty cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong viÖc c¹nh tranh t¹i thÞ tr­êng nµy. ChiÕn l­îc c¹nh tranh. C¹nh tranh b»ng c¸ch ®Æt gi¸ tranh thÇu thÊp: C¹nh tranh gi¸ thÊp cã thÓ gióp Tæng c«ng ty th¾ng thÇu nh­ng cÇn c©n nh¾c kü ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong kinh doanh. Víi nhiÒu n¨m thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña m×nh víi c¸c chñ ®Çu t­ b»ng c¸c h×nh thøc trùc tiÕp hoÆc th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ b¸o, ®µi, t¹p chÝ, truyÒn h×nh ®Æc biÖt lµ trªn t¹p chÝ chuyªn ngµnh x©y dùng. §ång thêi Tæng c«ng ty nªn tÝch cùc tham gia vµo c¸c héi chî, triÓn l·m cña ngµnh x©y dùng vµ ngµnh giao th«ng hµng n¨m. Víi nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®· ®¹t ®­îc trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cña chiÕn l­îc c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch nµy Tæng c«ng ty sÏ ®¹t hiÖu qu¶ trong viÖc tiÕp cËn c¸c chñ ®Çu t­. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p ®Ó c¶i tiÕn c«ng t¸c Marketing cña Tæng c«ng ty. 5. N©ng cao uy tÝn cña Tæng c«ng ty ®èi víi c¸c chñ ®Çu t­ , t¹o mèi quan hÖ tèt víi c¸c chñ ®Çu t­, c¸c ng©n hµng, c¸c nhµ cung cÊp, c¸c c¬ quan chÝnh quyÒnNhµ n­íc, c¸c ®Þa ph­¬ng. Trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu, uy tÝn cña nhµ thÇu lµ nh©n tè cã ¶nh h­ëng tÝch cùc lµm t¨ng søc c¹nh tranh so víi c¸c ®èi thñ. §©y lµ nh©n tè t¹o sù tÝn nhiÖm ®èi víi c¸c chñ ®Çu t­ vµ còng lµ nh©n tè cã vai trß “qu¶ng c¸o kh«ng lêi” cho nhµ thÇu trªn thÞ tr­êng. Uy tÝn cña Tæng c«ng ty chÝnh lµ søc m¹nh v« h×nh trong c¹nh tranh. Uy tÝn cña Tæng c«ng ty thÓ hiÖn ë chÊt l­îng c«ng tr×nh , kh¶ n¨ng d¶m b¶o tiÕn ®é hîp ®ång, kh¶ n¨ng thùc hiÖn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau vµ sù nghiªm tóc thùc hiªn c¸c hîp ®ång. V× vËy viÖc n©ng cao uy tÝn cña Tæng c«ng ty còng theo xu h­íng nµy. ChÊt l­îng c«ng tr×nh phô thuéc nguyªn vËt liÖu sö dông, m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông vµ tr×nh ®é c«ng nh©n thi c«ng. V× vËy ®Ó ®¹t ®­îc chÊt l­îng cao ®ßi hái ph¶i cã sù tÝnh to¸n kü l­ìng, sù chuÈn bÞ khi lËp hå s¬ dù thÇu, vµ sù nç lùc cè g¾ng cña c¸c c¸n bé vµ c«ng nh©n thi c«ng trªn c«ng tr­êng. Kh¶ n¨ng ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng tr­íc hÕt tïy thuéc vµo viÖc lËp tiÕn ®é thi c«ng cã phï hîp hay kh«ng, mÆt kh¸c nã phô thuéc n¨ng lùc thi c«ng cña Tæng c«ng ty. NÕu tiÕn ®é lËp s¸t víi t×nh h×nh thi c«ng trªn thùc tÕ, phï hîp víi kh¶ n¨ng thùc sù cña Tæng c«ng ty th× viÖc ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng cña Tæng c«ng ty lµ kh¶ thi, cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. Sù nghiªm tóc cña Tæng c«ng ty trong thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång x©y dùng vµ x©y l¾p thÓ hiÖn ch÷ tÝn trong kinh doanh. Nã phô thuéc vµo viÖc hîp ®ång ®­îc ký kÕt cã ®¶m b¶o phôc vô môc tiªu kinh doanh cña Tæng c«ng ty hay kh«ng. Môc tiªu ë ®©y lµ môc tiªu kinh tÕ, lîi nhuËn lµ môc tiªu ng¾n h¹n cña Tæng c«ng ty. Ngoµi ra Tæng c«ng ty cßn cã môc tiªu dµi h¹n cña m×nh, ®ã lµ thÞ tr­êng hay chÝnh lµ ch÷ tÝn trong kinh doanh. Hai lo¹i môc tiªu lµ nµy ph¶i ®­îc kÕt hîp víi nhau trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tæng c«ng ty cã thÓ dïng mäi biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ng¾n h¹n cña m×nh nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o môc tiªu dµi h¹n cña m×nh. §è lµ c¸c tr­êng hîp Tæng c«ng ty ký c¸c hîp ®ång thi c«ng c¸c c«ng tr×nh quan träng, cã ý nghÜa lín ®èi víi ch÷ tÝn cña Tæng c«ng ty víi møc lîi nhuËn thÊp, nh­ng bï l¹i, viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh nµy sÏ ®em l¹i danh tiÕng cho Tæng c«ng ty. Bªn c¹nh viÖc n©ng cao uy tÝn cña Tæng c«ng ty ®èi víi c¸c chñ ®Çu t­, Tæng c«ng ty cßn cÇn t¹o mèi quan hÖ tèt ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp, c¸c ng©n hµng, c¸c c¬ quan tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc c¸c cÊp, c¸c c¬ quan chøc n¨ng thuéc ChÝnh Phñ vµ Bé cã vai trß quan träng trong phª duyÖt ®Êu thÇu. C¸c nhµ cung cÊp sÏ cung cÊp c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, vËt t­ x©y dùng phôc vô thi c«ng kÞp thêi, th­êng xuyªn ®óng tiÕn ®é nÕu gi÷a Tæng c«ng ty vµ nhµ cung cÊp cã mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi h¬n, th©n thiÖn vµ tin cËy lÉn nhau. Vµ sù ñng hé cña c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn Nhµ n­íc, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Bé vµ ChÝnh Phñ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi gióp Tæng c«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu trong mçi dù ¸n. 6.T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng trong thi c«ng c«ng tr×nh vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý. C«ng tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng ngµy nay kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh n÷a mµ ph¶i quan niÖm c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng ph¶i b¾t ®Çu tõ kh©u chuÈn bÞ nguyªn vËt liÖu cho ®Õn khi nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t­. Trong x©y dùng c¬ b¶n ng­êi ta quan t©m nhÊt ®Õn chÊt l­îng cña c«ng tr×nh, chÊt l­îng b¶o ®¶m theo ®óng thiÕt kÕ, ®Þnh møc tiªu chuÈn cña c«ng tr×nh. Qu¶n lý chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ: Trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng do Tæng c«ng ty thi c«ng th× nguyªn vËt liÖu chiÕm kho¶ng 70% gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Do vËy chÊt l­îng c«ng tr×nh tr­íc hÕt phô thuéc vµo chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu vµ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®­îc cung øng v× vËy nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ hµng th¸ng ph¶i ®­îc kiÓm tra, tu bæ, b¶o d­ìng. 7.T¨ng c­êng c«ng t¸c thu thËp th«ng tin vÒ c¸c gãi thÇu T×m kiÕm th«ng tin lµ b­íc ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh c¹nh tranh trong kinh doanh ®Êu thÇu x©y l¾p. HiÖu qu¶ thùc hiÖn cña b­íc nµy cã t¸c ®éng kh«ng nhá, ¶nh h­ëng ®Õn søc c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty. V× vËy, ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty trong tham gia ®Êu thÇu x©y l¾p quèc tÕ th× ®iÒu cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p t¨ng chÊt l­îng cña c«ng t¸c thu thËp th«ng tin: C¸c th«ng tin thu thËp bao gåm ba m¶ng chÝnh: Th«ng tin vÒ kh¸ch hµng (chñ ®Çu t­), Th«ng tin vÒ gãi thÇu, vÒ c«ng viÖc, Th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ. §èi víi kh¸ch hµng cña m×nh, Tæng c«ng ty cÇn th­êng xuyªn quan t©m theo dâi xem ai, ë ®©u cã c«ng tr×nh s¾p tæ chøc ®Êu thÇu ®Ó tham dù. §Ó râ h¬n, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu vÒ môc tiªu chÝnh cña k¸hch hµng khi x©y dùng c«ng tr×nh lµ g×, hay kh¸ch hµng cÇn ®iÒu g× nhÊt trong c«ng tr×nh ®ã, cã thÓ lµ chÊt l­îng c«ng tr×nh, cã thÓ lµ thêi gian hßan thµnh, cã thÓ lµ chi phÝ ph¶i thÊp,... Tõ ®ã Tæng c«ng ty cã biÖn ph¸p phï hîp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng vµ sÏ cã c¬ héi n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu c«ng tr×nh ®ã. §èi víi c«ng viÖc cô thÓ cña gãi thÇu, Tæng c«ng ty cÇn quan t©m ®Õn c¸c th«ng tin nh­: ®Æc ®iÓm kü thuËt cña b¶n vÏ, thiÕt kÕ, hiÖn tr¹ng mÆt b»ng, vÞ trÝ mÆt b»ng bè trÝ c«ng tr×nh, c¸c vïng l©n cËn, xung quanh n¬i bè trÝ c«ng tr×nh,... §©y lµ nh÷ng th«ng tin bæ Ých gióp Tæng c«ng ty ®­a ra c¸c ®Ò xuÊt kü thuËt vµ biÖn ph¸p thi c«ng mét c¸ch tèi ­u nhÊt. Tæng c«ng ty ®­a ra nhiÒu ®Ò xuÊt kü thuËt hay, cã ý nghÜa thùc tÕ cµng cao th× chñ ®Çu t­ cµng chó ý ®Õn Tæng c«ng ty, cã xu h­íng lùa chän Tæng c«ng ty. Nh­ vËy, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty sÏ t¨ng lªn. §èi víi c¸c ®èi thñ cña m×nh, Tæng c«ng ty cÇn quan tam ®Õn ba th«ng tin chÝnh: hä lµ ai, hä tõ ®©u ®Õn; hä cã quan hÖ víi ai; kh¶ n¨ng hay thÕ m¹nh cña hä lµ g×. N¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin nµy Tæng c«ng ty sÏ t×m ra ®èi s¸ch phï hîp khi tham gia c¹nh tranh víi hä trong ®Êu thÇu. Cã thÓ trong mét dù ¸n, Tæng c«ng ty nghiªn cøu ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt kh¾c phôc ®­îc nh÷ng ®iÓm yÕu cña ®èi ph­¬ng, cÇn ph¶i nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm nµo ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña m×nh so víi ®èi thñ kh¸c, hoÆc trong dù ¸n mµ Tæng c«ng ty xÐt thÊy m×nh kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c th× Tæng c«ng ty sÏ kh«ng cÇn thiÕt ph¶i cè g¾ng hÕt søc m×nh ®Ó khái tèn chi phÝ, chê c¬ héi kh¸c. ViÖc n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c mèi quan hÖ cña c¸c ®èi thñ còng sÏ gióp Tæng c«ng ty dù ®o¸n ®­îc nhiÒu tiÒm lùc mµ ®èi thñ sÏ sö dông trong c¹nh tranh, ch¼ng h¹n kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh tÝn dông khi ®èi thñ cã quan hÖ tèt víi ng©n hµng cã uy tÝn, hoÆc kh¶ n¨ng cã thÓ sö dông c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu g× cho thi c«ng khi n¾m ®­îc quan hÖ cña hä víi c¸c nhµ cung cÊp trªn thÞ tr­êng. Thùc tÕ hiÖn nay, viÖc thu thËp th«ng tin ®Êu thÇu cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI cßn ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch m¹nh mÏ. Tæng c«ng ty ch­a cã bé phËn chuyªn tr¸ch thu thËp t×m kiÕm th«ng tin trªn thÞ tr­êng mét c¸ch chÝnh thøc. ViÖc t×m kiÕm th«ng tin do Ban qu¶n lý dù ¸n ®¶m nhiÖm chñ yÕu ®­îc t×m kiÕm trªn c¸c b¸o hµng ngµy, do ®ã hiÖu qu¶ kh«ng cao. 8. T¨ng c­êng liªn danh trong ®Êu thÇu. §©y lµ gi¶i ph¸p mang tÝnh thiÕt thùc, Tæng c«ng ty liªn danh víi c¸c Tæng c«ng ty kh¸c ®Ó tham gia ®Êu thÇu sÏ t¹o ra søc m¹nh hîp lùc chiÕn th¾ng c¸c ®èi thñ kh¸c. Hai n÷a, liªn danh trong ®Êu thÇu gióp mçi bªn sö dông hiÖu qu¶ h¬n thÕ m¹nh cña m×nh. Thùc tÕ Tæng c«ng ty ®· thùc hiÖn viÖc liªn danh ®Êu thÇu vµ ®· ®Em l¹i hiÖu qu¶ tèt ®Ñp. V× vËy trong thêi gian tíi Tæng c«ng ty cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh xu h­íng nµy ®Ó khai th¸c tÝnh hiÖu qu¶ cña nã. §Ó t¨ng c­êng ho¹t ®éng liªn danh ®Êu thÇu thiÕt nghÜ Tæng c«ng ty nªn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: T¨ng c­êng më réng quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh, ®Æc biÖt víi c¸c ®¬n vÞ qu©n ®éi ®Ó khai th¸c thÕ m¹nh nh©n lùc cña hä. Ch¼ng h¹n trong c¸c c«ng tr×nh thi c«ng nh­ n¹o vÐt, c¶i t¹o s«ng, c¶i t¹o hÖ thèng n­íc,... cÇn nhiÒu lao ®éng thñ c«ng, viÖc liªn danh víi c¸c ®¬n vÞ nµy sÏ lµm c«ng viÖc tiÕn triÓn h¬n, ®¶m b¶o chiÕn l­îc vµ chÊt l­îng yªu cÇu. X©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc liªn minh nh»m chèng rñi ro: thùc hiÖn chiÕn l­îc liªn minh lµ mét gi¶i ph¸p t¹o ra søc m¹nh vµ kh¶ n¨ng míi cho C«ng ty, ®ång thêi h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Sù liªn minh nµy cã thÓ lµ liªn minh thùc hiÖn hîp ®ång, hoÆc liªn kÕt trong tæ chøc c¸c Tæng c«ng ty liªn doanh. §Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc liªn minh, Tæng c«ng ty cÇn tiÕn hµnh c¸c b­íc c«ng viÖc sau ®©y: +)X¸c ®Þnh môc tiªu cña liªn minh. +)C©n nh¾c gi÷a ®­îc vµ mÊt trong tham gia liªn minh. +)Lùa chän ®èi t¸c phï hîp ®Ó liªn minh, ®¶m b¶o lîi Ých cho c¶ hai bªn. +)Hai bªn lµm viÖc víi nhau ®Ó tháa thuËn nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt. +)LËp kÕ ho¹ch cho c¸c c«ng viÖc cô thÓ, thêi gian cô thÓ cña liªn minh. +)Thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®Ò ra. II. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc. 1.KiÕn nghÞ vÒ ph¸p luËt ®Êu thÇu. KiÕn nghÞ thø nhÊt vÒ nguån lùc ®iÒu chØnh: Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh râ ph¹m vi ®iÒu chØnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt: Bé luËt Th­¬ng m¹i vµ NghÞ ®Þnh 43/CP, NghÞ ®Þnh 93/CP. Khi x¸c ®Þnh ®­îc nguån lùc ®iÒu chØnh ®èi víi ho¹t ®éng ®Êu thÇu th× c¬ së ph¸p lý ®Ó ¸p dông trong ®Êu thÇu sÏ râ rµng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu cã mét khu«n khæ ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn theo. Ph¹m vi ®iÒu chØnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®Êu thÇu cã sù trïng nhau. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua ph¹m vi ®iÒu chØnh trïng nhau cña Bé luËt Th­¬ng M¹i vµ NghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 16/7/1996 vÒ Quy chÕ ®Êu thÇu vµ NghÞ ®Þnh 93/CP söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 43/CP. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh râ rµng ph¹m vi ®iÒu chØnh cña tõng nguån luËt th«ng qua ho¹t ®éng ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn chi tiÕt Bé luËt Th­¬ng M¹i. Kh«ng nh÷ng thÕ Bé LuËt th­¬ng m¹i cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/1/11998 nh­ng cho tíi nay vÉn ch­a ®i s©u vµo c¸c h¹ot ®éng th­¬ng m¹i. Víi yªu cÇu cÊp b¸ch ®Æt ra hiÖn nay lµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn ¸p dông luËt Th­¬ng M¹i. Cã nh­ vËy míi cô thÓ hãa ®­îc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt ®Êu thÇu, gi¶i quyÕt ®­îc sù trïng lÆp víi c¸c NghÞ ®Þnh 43/CP vµ NghÞ ®Þnh 93/CP, ®ång thêi ®­a Bé luËt th­¬ng m¹i trë thµnh c¬ së ph¸p lý quan träng ®Ó ¸p dông vµ ®iÒu chØnh réng r·i c¸c h¹ot ®éng Th­¬ng M¹i. Thø hai lµ viÖc kh¾c phôc khã kh¨n do nh÷ng gãi thÇu tæng hîp nhiÒu c«ng viÖc g©y ra. HiÖn nay, Chóng ta ch­a cã quy ®Þnh ph¸p lý vÒ quy tr×nh ®Êu thÇu tæng hîp. VËy Nhµ n­íc cÇn yªu cÇu c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh nghiªn cøu so¹n th¶o quy tr×nh ®Êu thÇu tæng hîp, ®ång thêi ®­a ra c¸c mÉu thÇu cô thÓ, chi tiÕt ®Ó cho c¸c nhµ ®Çu t­ cã thÓ tiÕn hµnh ®Êu thÇu mét c¸ch nhanh chãng vµ dÔ dµng. C¸c mÉu nµy dùa trªn c¸c mÉu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®­îc Nhµ n­íc lËp ra ®Çy ®ñ c¸c kho¶n môc vµ khi tiÕn hµnh c¸c hµnh vi ho¹t ®éng ®Êu thÇu, c¸c chñ thÓ chØ cÇn ®iÒn vµo c¸c mÉu ®ã. C¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu thùc tiÔn kÕt hîp víi c¸c c¸n bé thùc hiÖn trùc tiÕp ho¹t ®éng ®Êu thÇu ë c¸c doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ t¹o ra hÖ thèng c¸c tµi liÖu mÉu ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ chi tiÕt. NÕu cã ®­îc tµi liÖu hÖ thèng nµy, bªn mêi thÇu sÏ rót ng¾n ®­îc thêi gin chuÈn bÞ hå s¬, thêi gian xÐt thÇu, c¸c c«ng ®o¹n kh¸c, tiÕt kiÖm ®­îc søc lùc, chi phÝ ®Ó nghiªn cøu so¹n th¶o hå s¬ mêi thÇu. Bªn dù thÇu còng sÏ tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian chi phÝ c«ng søc trong viÖc lËp hå s¬ dù thÇu, lµm c¸c thñ tôc tham gia ®Êu thÇu. VÒ phÝa Nhµ n­íc th× c¸c c¬ quan chøc n¨ng sÏ dÔ dµng qu¶n lý kiÓm tra, gi¸m s¸t nh÷ng hµnh vi trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu, ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êu thÇu sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Thø ba lµ kh¾c phôc hiÖn t­îng trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm vµ tr¸ch nhiÖm bÞ ph©n t¸n. Sau khi Héi ®ång xÐt thÇu xong th× th­êng gi¶i t¸n vµ do ®ã khã quy kÕt tr¸ch nhiÖm cho c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång ®Êu thÇu. Nhµ n­íc cÇn ban hµnh v¨n b¶n quy ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c¸c thµnh viªn trong ho¹t ®éng xÐt thÇu, quy ®Þnh cô thÓ c¸c hµnh vi vi ph¹m chÕ ®é ®Êu thÇu vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý sÏ ph¶i g¸nh chÞu. §èi víi bªn tæ chøc ®Êu thÇu khi cã lçi lµm thiÖt h¹i ®Õn c¸c kháan chi phÝ cña c¸c nhµ thÇu, ph¸p luËt cÇn quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi bªn mêi thÇu, tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh vµ nghiªm träng th× ph¶i ¸p dông tr¸ch nhiÖm h×nh sù. CÇn qu¶n lý chÆt chÏ c¸c thñ tôc xÐt thÇu ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng th«ng ®ång mãc ngoÆc, tiÕt lé th«ng tin. CÇn ®­a ra quy ®Þnh nÕu mét chñ thÓ nµo vi ph¹m nghiªm träng luËt ®Êu thÇu do lçi cè ý th× sÏ bÞ cÊm vÜnh viÔn kh«ng ®­îc tham gia vµo lÜnh vùc ®Êu thÇu. Thø t­ cÇn kh¾c phôc tån t¹i vÒ thêi h¹n cña c¸c b­íc trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu. Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh râ rµng, cô thÓ vÒ thêi h¹n trong c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng kÐo dµi c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu nªn quy ®Þnh c¸c mèc thêi h¹n cô thÓ trong tõng kh©u, tõng giai ®o¹n, tr¸nh sù tr× trÖ tèn nhiÒu thêi gian c«ng søc vµ cã thÓ ®¸nh mÊt c¬ héi cña dù ¸n ®Çu t­. CÇn quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn g©y ra sù tr× trÖ trong viÖc thùc hiÖn c¸c b­íc cña ho¹t ®éng ®Êu thÇu vµ quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý mµ bªn g©y ra tr× trÖ g¸nh chÞu. Khi quy ®Þnh c¸c mèc giíi h¹n cho tõng kh©u cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu, nªn bªn nµo g©y ra sù vi ph¹m lµm chËm thêi h¹n ®Êu thÇu th× cã thÓ dÔ dµng nhËn thÊy vi ph¹m thuéc vÒ ai. Vµ khi ®ã sÏ cã c¸c h×nh thøc tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, hµnh chÝnh vµ nÕu cÇn cã thÓ ¸p dông c¶ tr¸ch nhiÖm h×nh sù. ViÖc nghiªn cøu xem xÐt quy ®Þnh mèc thêi gian trong c¸c gai ®o¹n ®Êu thÇu ph¶i ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ph¶i ®amr b¶o ®­îc yªu cÇu kü thuËt. Mèc thêi gian cÇn ph¶i kh«ng qu¸ ng¾n, kh«ng qu¸ dµi mµ ph¶i phï hîp ®Ó c¸c bªn cã ®ñ thêi gian thùc hiÖn ®­îc c¸c c«ng viÖc trong giai ®o¹n ®Êu thÇu ®ã vµ vµ ®¹t ®­îc yªu cÇu mong muèn. 2.Nhµ n­íc cÇn cã chÕ ®é thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh nhanh chãng gióp doanh nghiÖp thu håi vèn sím ®¶m b¶o c«ng b»ng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Qua qu¸ tr×nh lµm viÖc thùc tËp t×m hiÓu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c ®Êu thÇu ë Tæng c«ng ty LICOGI trong thêi gian qua Em thÊy: T×nh tr¹ng nî nÇn vßng vÌo trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n ë n­íc ta hiÖn nay rÊt phøc t¹p. Chñ ®Çu t­ nî tiÒn nhµ thÇu, nhµ thÇu nî ng­êi cung cÊp vËt t­ thiÕt bÞ, nhµ cung cÊp nî c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c. Tõ thùc tÕ ®ã, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cÇn ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ gãp phÇn thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc ®­îc tèt h¬n. KÕt luËn. Trong khãa luËn nµy ®· thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p cña Tæng c«ng ty trong kho¶ng thêi gian 3 n¨m gÇn ®©y, tõ c«ng t¸c chuÈn bÞ hå s¬ ®Êu thÇu víi c¸c néi dung cô thÓ cña hå s¬ ®Õn viÖc ký hîp ®ång, thi c«ng c«ng tr×nh, bµn giao... Tõ thùc tÕ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty, Em ®· ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cu¶ Tæng c«ng ty trong ®Êu thÇu víi sù c¹nh tranh cña c¸c nh©n tè chñ yÕu theo m« h×nh 5 lùc l­îng cña M.PORTER vµ ph©n tÝch ®Ó t×m ra h­íng ®i trong thêi gian tíi cho Tæng c«ng ty theo ma trËn SWOT. Trªn c¬ së ®ã mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®­îc ®­a ra ë ch­¬ng III víi hy väng sÏ gióp ®­îc Tæng c«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh khi tham gia vµo ho¹t ®éng ®Êu thÇu. Do ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®i s©u h¬n n÷a vµo thùc tÕ häat ®éng cña Tæng c«ng ty, thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, sè liÖu thu thËp ®­îc ch­a ®Çy ®ñ nh­ ý muèn céng víi sù h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña b¶n th©n nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Mét sè gi¶i ph¸p ®­a ra ch­a thÓ ph©n tÝch, míi chØ dõng l¹i ë tÇm ®­a ra chiÕn l­îc chø kh«ng cô thÓ ®­îc v× thiÕu d÷ liÖu cÇn thiÕt. V× vËy chuyªn ®Ò vÉn cßn nhiÒu bá ngá nh­ c¸c chiÕn l­îc Marketing cña Tæng c«ng ty, chiÕn l­îc liªn minh,... Tãm l¹i, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI, Em ®· t×m hiÓu thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng cña Tæng c«ng ty. Víi ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI”, Em ®· tr×nh bµy ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Êu thÇu x©y dùng, thùc tr¹ng cña c«ng t¸c ®Êu thÇu, c¸c thµnh tùu còng nh­ h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ ®ã ë Tæng c«ng ty. Tõ viÖc ph©n tÝch nµy, qua thêi gian häc tËp ë tr­êng vµ t×m hiÓu thùc tÕ Em còng xin ®­a ra mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu ë Tæng c«ng ty. C¸c gi¶i ph¸p nµy mÆc dï cã thÓ cã nhiÒu thiÕu sãt nh­ng hy väng còng ®· ®¸p øng ®­îc phÇn nµo vÊn ®Ò nªu ra vµ mang tÝnh thiÕt thùc ®èi víi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty hiÖn nay. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh kinh tÕ vµ kinh doanh x©y dùng. Chñ biªn: PTS.NguyÔn N¨ng Phóc, §¹i häc kinh tÕ quèc d©n, 1999. 2. §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n thµnh phè Hµ Néi, Nhµ xuÊt b¶n x©y dùng, 1999. 3. C¸c t¹p chÝ x©y dùng. 4. Gi¸o tr×nh kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp - Chñ biªn GS. TS NguyÔn §×nh Phan §¹i häc kinh tÕ quèc d©n - 1999 5. Nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ®Çu t­, x©y dùng vµ quy chÕ ®Êu thÇu, Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh, 1999. 6. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ vµ tæ chøc s¶n xuÊt trong Doanh nghiÖp- §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n. 7. Gi¸o tr×nh Ph©n tÝch kinh doanh- Tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n 2001. 8. Giíi thiÖu chung vÒ LICOGI-N¨m 2003 9.C¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, b¸o c¸o tµo chÝnh vµ mét sè tµi liÖu kh¸c cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. Môc lôc PhÇn më ®Çu 1 PhÇn I: Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ë Tæng c«ng ty LICOGI ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng ®Êu thÇu. 2 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty LICOGI 2 1. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Tæng cæng ty LICOGI . 2 2. Vai trß vµ vÞ trÝ cña C«ng ty 6 II. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y l¾p cña Tæng c«ng ty LICOGI. 7 1. §Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng cña Tæng c«ng ty. 7 2. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh cña Tæng c«ng ty 8 3. C¬ së m¸y mãc thiÕt bÞ cña Tæng c«ng ty LICOGI. 12 4. Qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu 13 5. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng  14 6. Lao ®éng cña toµn Tæng c«ng ty. 15 7. T×nh h×nh tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty LICOGI. 17 PhÇn II : Thùc tr¹ng vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p t¹i Tæng c«ng ty LICOGI. 18 I, Ph©n tÝch c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty (2000-2002). 18 1.C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng 18 .2.C¸c nhµ cung cÊp ®Çu vµo. 19 3. Kh¸ch hµng. 21 4.Sù c¹nh tranh cña c¸c nhµ thÇu hiÖn t¹i 23 5.N¨ng lùc b¶n th©n cña Tæng c«ng ty II, Ph©n tÝch n¨ng lùc s¶n xuÊt thùc tÕ. 25 27 1. Nh©n lùc. 27 2. M¸y mãc thiÕt bÞ. 29 3. N¨ng lùc tµi chÝnh. 30 III. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ®Êu thÇu cña Tæng c«ng ty. 34 1.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y dùng ë n­íc ta hiÖn nay. 34 2. C¸c giai ®o¹n cña mét qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu cña C«ng ty 36 3. Mét sè c«ng tr×nh lín mµ Tæng c«ng ty ®· tróng thÇu vµ ®­îc giao thiÕt kÕ thi c«ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 45 4. Hå s¬ kinh nghiÖm cña Tæng c«ng ty. 46 5.Ph©n tÝch ma trËn SWOT vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p cña Tæng c«ng ty. 47 6. §¸nh gi¸ vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña Tæng c«ng ty. 55 PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p t¹i Tæng c«ng ty LICOGI. 58 I. C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa Tæng c«ng ty LICOGI. 58 II. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc. 69 PhÇn KÕt luËn 72 Tµi liÖu tham kh¶o 73

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI.doc
Luận văn liên quan